Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0173(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0287/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0287/2010

Keskustelut :

PV 15/02/2011 - 3
CRE 15/02/2011 - 3

Äänestykset :

PV 15/02/2011 - 9.11
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0053

Puheenvuorot
Tiistai 15. helmikuuta 2011 - Strasbourg EUVL-painos

3. Päästönormien asettaminen uusille kevyille hyötyajoneuvoille (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Puhemies. - (EN) Esityslistalla on seuraavana Martin Callananin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi päästönormien asettamisesta uusille kevyille hyötyajoneuvoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi (KOM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD)) (A7-0287/2010).

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan, esittelijä. (EN) Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen saadessani avata tämänpäiväisen keskustelun kevyiden hyötyajoneuvojen päästöjä koskevasta mietinnöstäni.

Ennen kuin käsittelen tekstiä yksityiskohtaisesti, haluaisin esittää kiitokseni ennen kaikkea kaikkien poliittisten ryhmien varjoesittelijöille sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan valmistelijoille ja jäsenille heidän näkemyksistään. Lisäksi haluan kiittää komission jäsentä ja hänen työryhmäänsä – olemme pitäneet tästä asiasta useita erittäin rakentavia kokouksia. Haluan myös kiittää puheenjohtajavaltiota Belgiaa sen erittäin kovasta työstä kolmikantaneuvotteluissa. Lopuksi esitän kiitokseni ympäristövaliokunnan sihteeristön Jos Vervloetille ja Isobel Findlaylle. He ovat antaneet uskomatonta tukea koko prosessin ajan. Arvostan suuresti etenkin Isobelin apua vaikeissa komitologiaan liittyvissä kysymyksissä.

Ehdotettua lainsäädäntöä on odotettu siitä lähtien, kun vastaavanlaista lainsäädäntöä annettiin henkilöautojen osalta. En henkilökohtaisesti ollut täysin vakuuttunut siitä, että tämä lainsäädäntö olisi tarpeen, koska pakettiautoja ostavat pääosin yritykset – sekä pienet että suuret – jotka tiedostavat jo varsin hyvin tarpeen taloudellisuuteen ja polttoainetehokkuuteen. Tämän takia olen koko prosessin ajan uskonut siihen, että tarvitsemme kunnianhimoisia mutta realistisia pitkän aikavälin tavoitteita ja asianmukaisen lyhyen aikavälin tavoitteen, jossa otetaan huomioon teollisuuden tuotekiertojen tarpeet sekä tarve ympäristöön liittyvään kehittämiseen. Keskustelussamme olemme aina keskittyneet pääasiassa pitkän aikavälin tavoitteeseen.

Komission alkuperäisenä ehdotuksena oli 135 grammaa hiilidioksidia kilometriä kohti, minkä useat lähteet totesivat täysin mahdottomaksi tavoitteeksi. Kevyiden hyötyajoneuvojen alalla kehitys- ja tuotantoajat ovat pidempiä kuin henkilöautojen alalla. Kevyitä hyötyajoneuvoja – kuten niiden nimestä voi päätellä – käytetään pääasiassa kaupallisiin tarkoituksiin. Toisin kuin henkilöautojen osalta, niiden muodon ja painon muuttamiseen on vähemmän mahdollisuuksia päästöjen vähentämiseksi. Tärkein tapa kevyiden hyötyajoneuvojen päästöjen vähentämiseksi on muuttaa moottoreita ja ajoneuvojen mekaniikkaa. Se on kuitenkin paljon pidempi ja kalliimpi prosessi kuin yksinkertainen ajoneuvon muodon muuntelu tai ajoneuvon keventäminen.

On myös pantava merkille, että kevyissä hyötyajoneuvoissa käytetään paljon useammin dieselmoottoreita kuin henkilöautoissa. Kun komissio julkaisi alkuperäisen ehdotuksensa, useat valmistajat tekivät selväksi, että ne halusivat laskea päästöjä korkeintaan tasolle 160 grammaa hiilidioksidia kilometriä kohti. Useimmat meistä täällä parlamentissa olivat sitä mieltä, että tämä luku oli aivan liian alhainen ja lempeä. Paketissa, jonka olemme kaikki hyväksyneet ja jota te tänään käsittelette, kompromissiratkaisuksi on otettu melko kohtuullinen taso eli 147 grammaa hiilidioksidia kilometriä kohti.

Kun otetaan huomioon, että kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on kalliimpaa kuin henkilöautojen osalta ja että näiden ajoneuvojen kehitys- ja tuotantosyklit ovat pidempiä, uskon, että tällä saavutetaan hyvä tasapaino toisaalta ympäristönormien paremman noudattamisen ja toisaalta kevyiden hyötyajoneuvojen valmistamisen alaan sovellettavan järkevän ja saavutettavissa olevan tavoitteen asettamisen välillä. Tämän kompromissitason perusteella annamme toisen puolen mielestä liikaa tukea teollisuudelle ja olemme toisen puolen mielestä taas liian ympäristöystävällisiä. Tämän takia uskon, että olemme löytäneet juuri oikean tasapainon.

Eräänä komission ehdotuksen yhtenä näkökohtana, joka ei minkään ryhmän mielestä sopinut työn perustaksi, oli erittäin monimutkainen, monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluvia ajoneuvoja koskeva kysymys. On selvästikin epäoikeudenmukaista rangaista perusajoneuvojen valmistajia, sillä ne eivät ole vastuussa siitä, mitä ajoneuvolle tapahtuu myöhemmissä tuotantovaiheissa. Tänään käsiteltävänä olevassa paketissa esitetään erittäin järkevä ehdotus siitä, että komission pitäisi tarkastella tätä asiaa uudelleen vuoden loppuun mennessä. Lisäksi paketissa esitetään lähtökohdat, joiden perusteella tämä tarkastelu on suoritettava.

Uskon, että neuvottelemamme paketti, jonka annamme tänään parlamentin käsiteltäväksi 58 tarkistuksena, on paras mahdollinen ratkaisu. Olen iloinen siitä, että suurin osa tärkeimmistä poliittisista ryhmistä – toivottavasti – antaa minulle tukensa. Tällä tasapainotetaan tarvetta tiukempiin ympäristönormeihin sekä realistisiin ja saavutettavissa oleviin tavoitteisiin, jotka eivät vaaranna valmistusalaa tai vaaranna työpaikkoja unionissa.

En yleisesti kannata ensimmäisessä käsittelyssä tehtäviä sopimuksia. Mielestäni niitä on ennen kaikkea vältettävä, mikäli se vain on mahdollista. Tässä tapauksessa ensimmäisessä käsittelyssä tehtävällä sopimuksella kuitenkin annetaan selvennystä ja varmuutta alalle, joka kärsii edelleen maailmanlaajuisen talouskriisin vaikutuksista. Samalla määritetään tiukat mutta oikeudenmukaiset ympäristönormit, jotka me kaikki olemme halunneet asettaa. Toivon, että minun lisäkseni myös kollegani äänestävät tänään paketin puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Connie Hedegaard, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, haluan aluksi onnitella esittelijää Martin Callanania sekä varjoesittelijöitä, koska he ovat ponnistelleet saadakseen aikaan yhteisymmärryksen kevyitä hyötyajoneuvoja koskevasta komission ehdotuksesta. Kuten Martin Callanan totesi, nämä keskustelut ovat todella olleet vaikeita taloudellisen taantuman jälkeen.

Sanon tämän selvästi: Näiden toimielinten välisten keskustelujen perusteella laadittu kompromissipaketti ei useiden näkökohtien osalta ole yhtä kunnianhimoinen kuin komission ehdotus. Lyhyen aikavälin tavoitteen noudattamista on lykätty vuodella, noudattamatta jättämisestä annettavan rangaistuksen – liikapäästömaksun – tasoa on laskettu ja pitkällä aikavälillä ei ole asetettu yhtä kunnianhimoista tavoitetta. Näin ollen kukaan ei varmasti ylläty, jos totean, että olisin halunnut kunnianhimoisemman tavoitteen. Useat teistä ovat luultavasti samaa mieltä.

Tämä kompromissi on kuitenkin tärkeä askel eteenpäin. Sillä voidaan vuoteen 2020 mennessä vähentää pakettiautojen keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä vuoden 2007 perustasosta eli 203 grammasta hiilidioksidia kilometriä kohti 147 grammaan kilometriä kohti. Näin ollen pakettiautokannan keskimääräiset päästöt vähenevät 13 vuodessa 28 prosenttia. Kevyiden hyötyajoneuvojen kysynnän todennäköisen kasvun takia paremmalla tehokkuudella voidaan vähentää merkittävästi liikenteen päästöjä.

Kompromissilla myös luodaan kutakin ajoneuvoa kohti yli 2 200 euron käyttöikään liittyvät nettosäästöt kuluttajille, etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille. Lisäksi tavoitteilla edistetään innovointia kyseisellä alalla ja annetaan valmistajille mahdollisuus siirtyä vähähiiliseen talouteen ja näin ollen edistää niiden pitkän aikavälin kilpailukykyä. Emme saa unohtaa, että tällä säädöksellä valmistajille on annettava mahdollisuus edelläkävijän asemaan maailmanmarkkinoilla, joilla vastaavanlaisia hiilidioksidinormeja todennäköisesti annetaan myöhemmin ja joilla tehokkaiden ajoneuvojen kysynnän ennustetaan kasvavan.

Tällä säädöksellä myös kurotaan umpeen sääntelyyn liittyvät huomattavat erot henkilöautojen ja pakettiautojen välillä ja näin ollen vähimmäistetään mahdolliset kielteiset vaikutukset henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen sääntelyyn. Isot henkilöautot eivät voi kiertää hiilidioksidipäästöjen normeja vain vaihtamalla ajoneuvoluokaksi pakettiauton ajoneuvon tyyppihyväksynnän yhteydessä.

Kuten tiedätte, liikenteen päästöt ovat nyt suurempia kuin vuonna 1990. Ne suurelta osin kumoavat vähennykset, jotka on saatu aikaan muilla aloilla. Tämä ei tietenkään ole kestävää. Liikenteellä on vaikutettava merkittävästi EU:n yleisten hiilidioksiditavoitteiden saavuttamiseen.

Tämä säädös on jälleen uusi väline, jonka avulla jäsenvaltiot voivat saavuttaa vuodeksi 2020 vahvistetut sitoumukset hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä EU:n päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle jäävillä aloilla.

Uskon, että tämä sopimus on jälleen uutena todisteena Euroopan unionin sitoutumisesta omien ilmastotavoitteidensa saavuttamiseen. Toivon, että annatte myöhemmin tänään järjestettävässä äänestyksessä tukenne tälle kompromissipaketille.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon valmistelija.(DE) Arvoisa puhemies, ensimmäisen käsittelyn pitäisi olla poikkeus. Tässä tapauksessa se oli mahdollista, koska saimme tehtyä kompromissin tätä erittäin kiistanalaista kysymystä koskevien komission ja ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ehdotusten välillä. Se, että käynnistimme neuvottelut kaikilta ryhmiltä saaduin yhteisin neuvotteluvaltuutuksin, on ainoa syy siihen, että olemme saaneet aikaan tämän lopputuloksen. Haluan kiittää etenkin Martin Callanania hänen sitoutumisestaan. Voimme olla ylpeitä saavutuksistamme. Lopputulos on monissa kysymyksissä teollisuusvaliokunnan ehdotuksen mukainen. Uskon, että olemme käynnistäneet kunnianhimoisen hankkeen, joka on teollisuuden saavutettavissa ja jolla käyttäjille annetaan mahdollisuus ostaa edullisia, nykyaikaisia ajoneuvoja, joiden hiilidioksidipäästöt ovat vähäisempiä. Tämä koskee etenkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä, kauppiaita, jälleenmyyjiä sekä mikroyrittäjiä, jotka käyttävät tämäntyyppisiä ajoneuvoja.

(Puhemies keskeytti puhujan.)

Teollisuusvaliokunnalle laatimassani asiakirjassa oli eräs kohta, jota ei ole sisällytetty tähän tekstiin, mutta joka kuitenkin hyväksyttiin pienellä enemmistöllä. Se koskee nopeudenrajoittimiin liittyvää ehdotusta. Asia jää nyt jäsenvaltioiden päätettäväksi. Niiden on annettava omat säädöksensä. Olemme siis yleisesti tyytyväisiä kompromissiin. Teollisuusvaliokunta on valmis tukemaan koko pakettia.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák, liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon valmistelija. (CS) Arvoisa puhemies, on totta, että liikenne on yksi aloista, joilla päästöjä on vähennettävä. Kun pyrimme pikaisesti leikkaamaan päästöjä, emme kuitenkaan saa heikentää eurooppalaisten autonvalmistajien kilpailukykyä. Tämä vaatimus on erityisen tärkeä, kun huomioon otetaan käynnissä oleva rahoituskriisi, joka on tähän mennessä vaikuttanut erittäin vahingollisesti Euroopan autoalaan.

Tämän perusteella katson, että uusien pakettiautojen keskimääräiseksi päästörajaksi asetetun tason – 147 grammaa hiilidioksidia kilometriä kohti – saavuttaminen on melko kunnianhimoinen tavoite. Odotan myös kiinnostuneena toteutettavuustutkimusta, jonka komissio aikoo laatia ajan tasalle saatettujen tulosten perusteella.

Samalla seuraan erittäin tarkasti jatkuvia ponnisteluja komissiossa ja tietyissä muissa osapuolissa, joiden osalta ehdotetut tavoitteet ovat päinvastoin liian kunnianhimottomia, ja odotan niiden käynnistävän uudelleen keskustelun tästä aiheesta ja pyrkivän muuttamaan tätä säädöstä tiukempien tavoitteiden asettamiseksi. Uskon vakaasti, että taloudellisten toimijoiden on voitava luottaa siihen, että lainsäädäntöä ei muuteta koko ajan. Nyt on aika antaa autonvalmistajille tilaa työskennellä ja luoda uusia moottoreita, jotta niillä on mahdollisuus mukauttaa toimintaansa säännöksien ja uusien tavoitteiden mukaiseksi.

Tässä yhteydessä uskon, että meidän on kiinnitettävä huomiota perusteluun 24, joka koskee nopeudenrajoittimien käyttämistä myös kevyissä hyötyajoneuvoissa. Olen tyytyväinen siihen, että käsittelemme etenkin tätä kysymystä ja että keskustelu on asiallista, ei ideologista.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. - (CS) Hyvät parlamentin jäsenet, meidän on noudatettava puheaikojamme, koska ohjelma on tiukka ja äänestys järjestetään kello 12.00.

 
  
MPphoto
 

  Richard Seeber, PPE-ryhmän puolesta.(DE) Arvoisa puhemies, edustan tänään Anja Weisgerberiä, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan varjoesittelijää, joka on äitiyslomalla. Lähetämme hänelle parhaat terveisemme. Hän on tehnyt erinomaista työtä tässä asiassa.

Olemme yleisesti tyytyväisiä kompromissiin. Sen saavuttaminen oli helpompaa kuin henkilöautojen osalta, koska kyseessä ei ole niin herkkä aihe. Olemme kuitenkin kohdanneet suuria ympäristöön ja talouteen liittyviä haasteita. Ilmastopolitiikan kannalta tarkasteltuna on tärkeää, että kuormaa jaetaan tasaisesti kaikille ketjun lenkeille, joista jokaisen on hoidettava oma osansa. Meidän oli kuitenkin myös varmistettava, että emme heikentäneet lenkkejä niin paljon, että ne olisivat katkenneet. Mitä oikein tarkoitan? Kustannukset, joita tämänkaltaiset toimenpiteet aiheuttavat pienille ja keskisuurille yrityksille, ovat tietenkin niille suurena haasteena. Pienten yritysten on harkittava tarkasti, kannattaako niiden vanhat ajoneuvot korvata uusilla ajoneuvoilla. Meidän on keskityttävä teknisten näkökohtien sijaan ennemminkin taloudellisiin näkökohtiin. Tekniseltä kannalta tarkasteltuna olisimme voineet saavuttaa paljon enemmän, mutta kustannukset olisivat varmasti siirtyneet pienille ja keskisuurille yrityksille, jolloin haluttuja tavoitteita ei voitaisi saavuttaa.

Muutaman vuoden kuluttua saamme selville, onko tämä säädös hyvä. Säädös on hyvä vain siinä tapauksessa, että todella saavutamme vaaditut päästötasot. Jos päädymme antamaan sakkoja, emme ole saavuttaneet tavoitettamme. Meidän on seurattava tarkasti, miten tilanne kehittyy.

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote, S&D-ryhmän puolesta.(DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluan aluksi esittää kiitokseni siitä, miten rakentavasti olemme tehneet yhteistyötä. Olemme saaneet tänään aikaan hyvän kompromissin ympäristön ja talouden kannalta tarkasteltuna. Vaikka olisimme mielestäni voineet asettaa rajan tiukemmaksi, tänään hyväksyttävänä oleva lainsäädäntö on joka tapauksessa maailman tiukin kevyiden hyötyajoneuvojen osalta. Emme saa unohtaa sitä. Connie Hedegaard on jo todennut, että nämä päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuulumattomat pienet alakohtaiset säädökset, joita me annamme, ovat erittäin tärkeitä, jotta voimme saavuttaa itselle asettamamme tavoitteet. Mikäli ajoneuvot käyttävät vähemmän polttoainetta, lisäarvoa saadaan paitsi ympäristön, myös ilmanlaadun osalta. Kun rajana on 147 grammaa, mikä vastaa 5,6 litraa dieselpolttoainetta, ajoneuvot saastuttavat vähemmän. Tämä tarkoittaa, että ilmanlaatu kaupungeissamme paranee. Otamme tänään tärkeän askeleen eteenpäin.

Ryhmäni äänestää tämän kompromissipaketin puolesta, koska sen eräässä tärkeässä kohdassa todetaan, että meidän on arvioitava vuoteen 2014 mennessä, onko tänään hyväksyttävät tavoitteet saavutettu vai ylitetty ja onko meidän tehtävä mukautuksia tällä alalla. Tämä oli ryhmämme perustavanlaatuinen vaatimus. Olen käynyt kollegani Mario Pirillon kanssa pitkiä keskusteluja tämän kompromissin luonteesta. Se oli myös yksi kompromissipaketin perusedellytyksistä.

Ensimmäisestä käsittelystä on jo esitetty muutamia huomautuksia. Meidän on jatkossa varmistettava, että emme hyväksy yhtä monia tekstejä ensimmäisessä käsittelyssä. Tässä tapauksessa voimme sen hyväksyä, koska pohjimmiltaan neuvotteluja käytiin kahdesta grammasta. Meillä ei ollut tarvetta tarkastella tätä asiaa toisessa käsittelyssä. Jos hyväksymme kaiken ensimmäisessä käsittelyssä, parlamentti kuitenkin heikentää omia oikeuksiaan.

Haluan ottaa esille vielä yhden näkökohdan eli testisyklin. On erittäin tärkeää, että käytössämme on jatkossa yhdenmukaistettu testisykli, joka jossakin vaiheessa otetaan toivottavasti käyttöön koko maailmassa ja joka vastaa todellisuutta. Nykyiset testisyklimme eivät ole todenmukaisia, ja meidän onkin kehitettävä tätä alaa. Kansainväliset neuvottelut on jo käynnistetty. Toivon, että ne saadaan menestyksekkäästi päätökseen, sillä tämä tarkoittaisi, että lainsäädäntö vastaisi todellisia ajosyklejä. Kiitän vielä kerran kaikkia asianosaisia. Tämä päivä on hyvä päivä Euroopan unionin ilmasto- ja ympäristöpolitiikalle.

 
  
MPphoto
 

  Holger Krahmer, ALDE-ryhmän puolesta.(DE) Arvoisa puhemies, kun keskustelemme siitä, onko järkevää tehdä sopimus ensimmäisessä käsittelyssä, me emme saa pitää periaatteistamme kiinni niin tiukasti kuin jotkut jäsenet ovat suositelleet. Kiinni pitämisen täytyy riippua asiasta. Miten keskustelut sujuvat? Miten kiistanalaisista asioista on kyse? Kun kyseessä on kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen sääntely, on selvää, että toimielinten kannat eivät olleet kaukana toisistaan. Siksi ei olisi ollut järkevää käynnistää toista käsittelymenettelyä, ellei käsiteltävänä olisi ollut kysymystä, josta käydään kiivasta keskustelua, toisin sanoen pitkän aikavälin tavoitetta.

Euroopan komissio ei ole koskaan selittänyt asianmukaisesti – eikä vaikutustenarvioinneista käy ilmi – miten päästöjen vähentäminen nykyisestä 203 grammasta 135 grammaan kymmenessä vuodessa – Connie Hedegaard mainitsi äsken nämä luvut – voidaan toteuttaa taloudellisesti kannattavalla tavalla. Kyseessä on 34 prosentin leikkaus, joka on tavoitteena paljon muita ilmastotavoitteitamme tiukempi. Parlamentin tärkeimpänä tehtävänä oli tehdä tästä tavoitteesta jälleen järkevä ja tehdä siitä taloudellisesti mahdollinen. Sen me olemme tehneet. Olen tyytyväinen siihen, että Matthias Groote otti huomioon näkemykseni, koska ajoneuvojen 147 gramman keskiarvo on kaukana komission alkuperäisestä ehdotuksesta, mutta se on myös kunnianhimoisin tavoite, joka maailmassa on asetettu. Emme saa uskotella itsellemme, että kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidiraja pelastaa maailman koko ilmaston.

Haluan kiittää kaikkia, myös esittelijöitä, kovasta työstä. Olen tyytyväinen siihen, että olemme saaneet tälle kompromissille suuren enemmistön tuen.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter, Verts/ALE-ryhmän puolesta.(SV) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijää Martin Callanania hänen suuresta ammattitaidostaan ja osallistamisestaan neuvottelujen aikana.

En kuitenkaan kiitä sopimuksesta. Me Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmässä uskomme, että komission alkuperäinen ehdotus oli hyvä ja realistinen, mutta aikaan saatu sopimus on valitettavasti liian suvaitsevainen. Sillä ei edistetä lainkaan autoalan kilpailukykyä. Meidän on pohdittava, missä aiomme myydä autoja vuonna 2020. Me myymme niitä Aasiassa, ja siellä kysyntää on energiaa erittäin vähän kuluttaville ajoneuvoille. Jos siis haluamme edistää alan kilpailukykyä, meidän on asetettava paljon korkeampia tavoitteita. Sopimuksella ei edistetä myöskään ympäristöä. Vaikka jokainen hyötyajoneuvo aiheuttaa 28 prosenttia pienemmät päästöt, kaikki uskovat, että liikenteen määrä kasvaa vuoteen 2020 mennessä. Siksi emme saavuta myöskään 30 prosentin vähentämistä koskevaa tavoitetta, josta todennäköisesti sovimme Etelä-Afrikan Durbanissa käytävissä neuvotteluissa. Tämä ei edistä edes taloutta, koska kukaan ei odota, että bensiinin hinta vuonna 2020 olisi noin 13 Ruotsin kruunua tai 1,30 euroa litraa kohti. Hinta on tietenkin paljon korkeampi. Tämän takia komission alkuperäisen ehdotuksen perustana olevat laskelmat olivat paljon todenmukaisempia, ja jopa silloin ne olivat lähes liian korkeita, jotta niiden perusteella voitaisiin tehdä tehokkaita taloudellisia laskelmia. Tämä sopimus ei siis valitettavasti edistä kilpailukykyä, taloutta tai ympäristöä.

Päinvastoin uskon, että luonnollinen tekninen kehitys edistyy tässä sopimuksessa väitettyä pidemmälle. Alalla tehtävän suunnittelun tulevaisuus on synkempi, koska kuluttajat lähes varmasti vaativat vuonna 2020 autoja, joiden päästöt ovat enintään 120 grammaa hiilidioksidia kilometriä kohti.

On myös valitettavaa, että laskimme sakkoja niiden osalta, jotka eivät saavuta tavoitteita. Tämä tarkoittaa, että emme saavuta edes lainsäädännön tavoitetta – ellei sitten käy kuten ennustan: me joka tapauksessa saavutamme tavoitteen luonnollisen kehityksen avulla. Sama koskee superbonuksia: niillä meidät saadaan uskomaan, että päästöt ovat todellista vähäisempiä, koska sähköautot lasketaan kolme kertaa. Siksi emme valitettavasti voi antaa tukeamme tälle sopimukselle. Haluan kuitenkin kiittää kaikkia asianosaisia.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Ouzký, ECR-ryhmän puolesta. – (CS) Arvoisa puhemies, haluan kiittää teitä siitä, että olette hillinneet tšekin kielellä osaa tästä keskustelusta. Haluan kiittää etenkin esittelijöitä ja johtavaa esittelijää Martin Callanania heidän tekemästään työstä. Keskustelumme kohteena oleva lainsäädäntö liittyy ilmastonmuutosta koskevaan politiikkaan, sellaisena kuin me sen täällä parlamentissa ymmärrämme. Tämä ei ole oikea paikka arvostella politiikkaa ja koko käsitettä. On tarpeen ymmärtää, että nämä ovat Euroopan parlamentilta pääosin yksipuolisia toimia, joille ei löydy vastinetta EU:n ulkopuolelta, muualta maailmasta. Meidän on tarkasteltava sitä, mikä olisi järkevä kannustin ja mikä kohtuuton taakka EU:n yrityksille. Uskon vankasti, että tässä mietinnössä on päästy erittäin lähelle järkevää kannustinta. Olen tässä yhteydessä täysin eri mieltä siitä, mitä edellinen puhuja Carl Schlyter totesi. Euroopan kilpailukykyä ei auteta tai voida auttaa horjuttamalla eurooppalaista teollisuutta. Kaikki tähän mennessä saadut todisteet viittaavat siihen, että eurooppalainen teollisuus on vähenemässä ja siirtymässä rajojemme ulkopuolelle. Pakettiautoja koskevat toimenpiteet ovat paljon monimutkaisempia kuin henkilöautojen osalta. Niillä myös luodaan suurempaa taakkaa pienyrityksille, kuten jo aiemmin todettiin. Haluan lopuksi kiittää kaikkia esittelijöitä. Mielestäni aikaan saatu kompromissi on erinomainen.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Wils, GUE/NGL-ryhmän puolesta.(DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, ennen kuin käsittelen kevyitä hyötyajoneuvoja, haluan muistuttaa teille, että eurooppalaiset autonvalmistajat ovat henkilöautojen osalta saavuttaneet tuotteille asetetut EU:n hiilidioksiditavoitteet useita vuosia ennen vuodeksi 2015 asetettua määräaikaa toteuttamalla asianmukaisia teknisiä toimenpiteitä. Nyt on selvää, että valmistajat liioittelivat neuvottelujen aikaan suuresti henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tarvittavaa aikaa ja vähentämisen tavoitteita, ja niitä lievennettiinkin myöhemmin. Valmistajat toimivat saman toimintatavan mukaisesti ajaessaan hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevia tavoitteita kevyiden hyötyajoneuvojen osalta. Haluaisin tietää, miten enemmistö täällä parlamentissa voi tietoisesti toistaa tämän virheen ja myöntyä autoteollisuuden vaatimuksiin.

Uskon, että tällä ilmastonmuutoksen aikakaudella tärkeintä on suojella ympäristöä ja turvata ihmiskunnan tulevaisuus. Jos parlamentti edes tukisi komission ehdotusta, eurooppalainen autoteollisuus voisi olla teknisen kehityksen kirkkaimmassa kärjessä ja näin ollen pysyä kilpailukykyisenä. Komissio ehdotti, että vähennystavoitteeksi asetetaan 135 grammaa hiilidioksidia kilometriä kohti. Siirtymäkauden jälkeen valmistajien täytyisi saavuttaa tämä taso viimeistään vuonna 2020. Mielestäni tämä olisi ollut mahdollista. Tämän sijaan, neuvoston painostuksesta, suljettujen ovien takana saatiin aikaan heikko kompromissi, jonka mukaan autonvalmistajien on vuoteen 2020 mennessä vähennettävä kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä vain 197 grammaan hiilidioksidia kilometriä kohti. Tämä heikko kompromissi on lahja teollisuudelle. Superbonukset, siirtymäkaudet ja yhteenliittymät heikentävät tätä heikkoa rajaa entisestään. Valmistajien etujen ajaminen parlamentin jäsenten keskuudessa sekä ajoneuvoja valmistavien valtioiden eli Saksan, Ranskan ja Italian painostus neuvostossa ovat johtaneet tähän heikkoon lopputulokseen, jossa on useita porsaanreikiä.

Tätä mietintöä ei voida hyväksyä. Se ei vastaa EU:n ilmastotavoitteita, ja se hidastaa teknisen innovoinnin edistymistä. Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto äänestää tätä mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 

  Paul Nuttall, EFD-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, isäni on pienyrittäjä. Hän omistaa sähköyrityksen. Hän sai mahdollisuuden perustaa yrityksen, koska konservatiiveihin kuuluva pääministeri ja aito euroskeptikko Margaret Thatcher antoi hänelle 1980-luvulla tiettyjä verohelpotuksia ja mahdollisuuksia.

Kuten kaikki pienyrittäjät, hänet on ylikuormitettu byrokratialla ja säädöksillä – joista suuri osa on lähtöisin täältä Euroopan parlamentista. Isäni pienyritys pysyy pienenä. Tällaiset yritykset ovat kuitenkin Yhdistyneen kuningaskunnan talouden perustana, ja ne muodostavat uskomattomat 73 prosenttia kaikista Yhdistyneen kuningaskunnan yrityksistä.

Isäni ajaa pakettiautoa, ja useiden pienyritysten tavoin hän kamppailee toimeentulostaan taantuman takia. Pelkään pahoin, että tällä lainsäädännöllä isäni yrityksen kaltaiset pienyritykset ajetaan lopullisesti konkurssiin, koska meille on kerrottu, että tällä lainsäädännöllä itse asiassa korotetaan pakettiautojen hintaa jopa 5 000 eurolla. Pienyrittäjillä tuskin on varaa tällaisiin kustannuksiin taloudellisen taantuman aikaan.

Sosialisteihin kuuluva kollega totesi, että tämä on hyvä päivä ilmastonmuutosta koskevalle EU:n politiikalle. Jos tämä lainsäädäntö hyväksytään, voin taata, että tämä on huono päivä maanosamme pienyrittäjille.

(Puhuja suostui vastaamaan sinisen kortin kysymykseen työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan mukaisesti)

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies (ALDE).(EN) Arvoisa puhemies, miksi arvoisa kollega ei ymmärrä, että tällä säädöksellä pyritään parantamaan kevyiden kaupallisten ajoneuvojen polttoainetehokkuutta? Tämä tarkoittaa, että kilometri kilometriltä niiden ajamisen kustannukset pienenevät aikana, jona polttoaineiden hinnat ovat ennätysmäisen korkealla. Tällä autetaan yrityksiä, ei hidasteta niitä.

 
  
MPphoto
 

  Paul Nuttall (EFD).(EN) Arvoisa puhemies, jälleen kerran täällä ei ymmärretä lainkaan sitä, mitä oikeassa maailmassa tapahtuu. Ihmiset kamppailevat toimeentulostaan, ja tällä lainsäädännöllä – kuten meille on melko selvästi kerrottu – nostetaan niiden pienten pakettiautojen hintaa, joita monet pienyrittäjät ajavat ympäri Eurooppaa. Sillä nostetaan hintaa ainakin 5 000 eurolla. Tämä on täysin väärin, eikä meillä ole tähän varaa taantuman aikana.

 
  
MPphoto
 

  Nick Griffin (NI).(EN) Arvoisa puhemies, kun kuulen keskusteluja siitä, miten tavallisilta ihmisiltä voitaisiin kyniä enemmän rahaa ilmastonmuutoksen nimissä, ihmettelen kahta asiaa. Ensinnäkin kukaan ei enää puhu ilmaston lämpenemisestä. Jopa aikaansa kaikista eniten jäljessä olevat Euroopan parlamentin jäsenet ovat selvästi ymmärtäneet, että vilpillisen näennäistieteen esitykset ja ennätysmäisen kylmät talvet ympäri maailmaa ovat saaneet yleisön – täysin oikeutetusti – epäilemään suuresti kaikkea harhaanjohtavaa propagandaa hukkuvista jääkarhuista.

Toiseksi ihmettelen alempana olevaa parkkipaikkaa – Porcheja, Mercedesejä, BMW:itä, kaupunkimaastureita, polttoainetta syövien ylellisyyksien näyttelytilaa ihmisille, jotka paheksuvat monia valkoisia pakettiautoja ja punovat juoniaan vaikeuttaakseen työelämää entisestään nopeudenrajoittimilla ja sakkorangaistuksilla. Kaiken takana on oppi, joka perustuu epäuskottaviin tilastoihin, joita ostettujen ja maksettujen akateemikkojen pieni piiri uskoo saaden rahoitusta ja inspiraatiota vihreän teollisuuden rahakkaista omista eduista – Al Gore, prinssi Charles, Shell ja Goldman Sachs – jotka kaikki kaappaavat itselleen omaisuuden veroista, jotka on kerätty tuulivoimaloiden tuilla ja päästökaupalla.

Vaikka arvostan joidenkin Euroopan parlamentin jäsenten pyrkimyksiä hillitä tämän hiilidioksidihysterian pahimpia ylilyöntejä, yksinkertaisena totuutena on, että jokainen, joka omalta osaltaan edes lisää tämän ihmisten aiheuttamaa ilmaston lämpenemistä koskevan kotikutoiselta vaikuttavan huijauksen uskottavuutta, osallistuu historian kuolettavimpaan huijaukseen. Kyllä, kuolettavimpaan, koska sillä ei vain ryövätä tavallisia ihmisiä ja estetä länsimaiden teollisuutta, vaan sillä tälläkin hetkellä riudutetaan kuoliaaksi satoja tuhansia maailman köyhimmistä lapsista, koska syötävät viljat korvataan veronmaksajien tukemilla biopolttoaineilla. Sillä kyllä kasvatetaan Monsanton voittoja ja annetaan Euroopan parlamentin jäsenille ilmaisia täysihoitomatkoja Malesian palmuöljyviljelmille, joten silloinhan se on täysin oikein.

Sitä se ei todellakaan ole, etenkin koska sillä käännetään huomiota todellisesta kriisistä – ei siitä, että vapautamme fossiilisista polttoaineista hiilidioksidia, vaan siitä, että meillä ei pian enää ole öljyä, joka on sivilisaatiomme perustana. Jokainen päivä, jonka heitämme hukkaan keskustelemalla luonnon tärkeimmän lannoitteen päästöjen rajoittamisesta, tarkoittaa yhtä päivää vähemmän kamppailussa, jota käymme yhä useampien ihmisten elättämiseksi yhä vähäisemmällä energialla. Jos kyseessä ei olisi näinkin suuri tragedia, tämä olisi täysi farssi.

(Puhuja suostui vastaamaan sinisen kortin kysymykseen työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan mukaisesti)

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE).(EN) Arvoisa puhemies, Nick Griffin oli väärässä väittäessään, että tämä on ollut kylmä talvi ympäri maailmaa. Itse asiassa kylmää oli vain joissakin Euroopan pohjoisosissa ja Yhdysvaltojen keskiosissa. Yleisesti vuosi 2010 oli toinen kirjatun historian kahdesta kuumimmasta vuodesta. On myös ennustettavissa, että täällä on kylmempää. Jos arktisen alueen sulamisvedet painavat Golfvirtaa alaspäin, seuraus on selitettävissä. Joten ei, vuosi 2010 oli erittäin kuuma vuosi, ilmastonmuutos on totta ja toteutettavat toimenpiteemme edistävät taloutta.

 
  
MPphoto
 

  Nick Griffin (NI).(EN) Arvoisa puhemies, en tiedä, ovatko parlamentin jäsenet kiinnittäneet asiaan huomiota, mutta eilen Koreassa satoi eniten lunta sataan vuoteen, joten kyseessä ei ole vain muutama paikka. Aivan kuten kaksi vuotta sitten Kööpenhaminan ilmastonmuutoskonferenssissa, myös Cancunin ilmastonmuutoskonferenssissa oli kylmintä moneen vuosikymmeneen.

Meillä ei myöskään ole todisteita siitä, että arktisen alueen sulamisvedet häiritsisivät Golfvirtaa. Virrassa ei ole tapahtunut muutoksia. Väitteenne voisivat myös olla vaikuttavampia, jos tämä olisi ennustettu jo muutama vuosi sitten ilmastonmuutoksesta laadituissa tietokonemallinnuksissa. Sitä niissä ei tehty. Muutama vuosi sitten meille kerrottiin, että lapsemme eivät tietäisi, mitä lumi on. Tämä on ollut täyttä hölynpölyä.

Kun on kyse ilmaston lämpenemisen osoittavista tilastoista, kaikki tuntuvat unohtavan, että 65 prosenttia maailman sääasemista sijaitsee noin kymmenen metrin etäisyydellä keinotekoisista lämmönlähteistä. Sääasemia on lähes kaikissa kaupungeissa. Neuvostoliiton kaatumisen myötä useimmat luonnollisesti kylmillä alueilla sijaitsevat sääasemat suljettiin. Tämä on vääristänyt tilastoja, jotka ovat käytännössä tekaistuja. Ihmiset ovat Yhdistyneiden Kansakuntien innoittamana päättäneet löytää ihmisten aiheuttamaa ilmaston lämpenemistä. Näin YK voi pakottaa ihmiset haluamiinsa ratkaisuihin.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE).(FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluan aluksi onnitella esittelijää tästä sopimuksesta. Kyseessä oli vaikea sopimus, kuten keskusteluistamme on käynyt hyvin ilmi. Uskon kaikkien olevan samaa mieltä siitä, mitä täällä on sanottu.

Ilmastonmuutos on kyllä totta, mutta hyötyajoneuvot eivät ole niitä ajoneuvoja, joita ihmiset ostavat pelkkää ajonautintoa varten tai joihin he suhtautuvat intohimoisesti. Ne ovat ajoneuvoja, joita ihmiset käyttävät työvälineenään, mikä tarkoittaa, että tavoitteella 147 grammasta hiilidioksidia vuoteen 2020 mennessä on löydetty oikea tasapaino tässä asiassa. Olisin jopa halunnut hieman korkeampaa tasoa, mutta ainakin kyseessä on ehdotus, joka on mielestäni tasapainoisempi kuin komission alkuperäinen ehdotus. Kyseinen ehdotus olisi johtanut siihen, että valmistajille olisi asetettu teknologisia tavoitteita, jolloin niihin liittyvät innovointikustannukset olisivat vaikuttaneet taloudellisesti merkittävällä tavalla loppukuluttajiin, joita emme halua rangaista ottaen huomioon, että he elävät poikkeuksellista kriisiaikaa.

Olen kuitenkin tyytyväinen siihen, että erittäin tehokkaiden ajoneuvojen valmistamiselle on asetettu uusia kannusteita ja että niille autonvalmistajille, jotka eivät pääse tavoitteisiin, annetaan rangaistuksia. Tämän takia kyseessä on askel oikeaan suuntaan.

Olen myös iloinen siitä, että rangaistuksia ei ole poistettu. Olen tyytyväinen siihen, että olemme päässeet yhteisymmärrykseen rangaistuksista, jotka vastaavat henkilöautoihin sovellettavia rangaistuksia. Näistä syistä äänestän tyytyväisenä tämän mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, siirtyminen vähähiiliseen talouteen ja ilmastonmuutospaketissa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen tarkoittavat, että meidän on laadittava säännöt hiilidioksidipäästöjen sääntelemiseksi eri aloilla, myös autoalalla.

Olen erittäin tyytyväinen neuvotteluihin, joiden perusteella neuvoston kanssa tehtiin sopimus hiilidioksidipäästöjen rajoittamisesta 147 grammaan kilometriä kohti vuoteen 2020 mennessä. Kyseessä on realistinen tavoite, jolla on myös saatu aikaan erinomainen tasapaino ympäristöön, yhteiskuntaan ja teollisuuteen liittyvien sääntöjen välillä. Toivon, että myös minulla on ollut tässä oma osani teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan varjoesittelijänä.

Aikaan saadussa sopimuksessa otetaan huomioon alan kokema talouskriisi ja otetaan kohtuudella huomioon eroavaisuuksia henkilöautoalan ja kevyiden hyötyajoneuvojen alan välillä. Aivan kuten huomasimme henkilöautoja koskevan sääntelyn osalta, eurooppalainen autoala saa myös kehitettyä vihreää, kilpailukykyistä ja ympäristön kannalta hyödyllistä teknologiaa kevyitä hyötyajoneuvoja varten. Toivon, että se myös ottaa vastaan ympäristöön liittyvän haasteen ja sijoittaa entistä enemmän innovointiin ja tutkimukseen.

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies (ALDE).(EN) Arvoisa puhemies, ehkäpä meidän pitäisi kysyä, voisimmeko saavuttaa enemmän, jos tämä säädös annettaisiin parantamaan hyötyajoneuvojen polttoainetehokkuutta, ei vähentämään hiilidioksidia. Käytännössä kyseessä on sama asia, mutta toinen nähdään yrityksille aiheutuvana kustannuksena ja toinen säästönä.

Paul Nuttall totesi, että tällä säädöksellä ajoneuvojen hintaa nostetaan 5 000 eurolla. Epäilen, että sillä ei nosteta hintaa eurollakaan. Voimme keskustella tästä asiasta kolmen vuoden kuluttua ja näemme, kuka oli oikeassa. Tosiasia on, että öljyn hinta on nyt 100 Yhdysvaltain dollaria tynnyriltä. Se on enemmän kuin komissio ennusti tehdessään arvioita. Yritysten mahdolliset säästöt ovat suurempia, ja toivon, että PPE-ryhmä tunnustaisi tämän. PPE-ryhmä on puhunut suurten yritysten – valmistajien – puolesta eikä kaikkien niiden yritysten puolesta, jotka käyttävät kevyitä hyötyajoneuvoja ja jotka tarvitsevat polttoainetehokkaampaa teknologiaa kustannusten vähentämiseksi.

Valmistajat ovat saaneet viime vuosina aikaan merkittävää teknologista kehitystä. Meidän on kasvatettava tätä kunnianhimoa. Toivon, että komissio tarkastelee asiaa uudelleen muutaman vuoden kuluttua ja varmistaa, että tätä kunnianhimoa voidaan hyödyntää asianmukaisesti myös käytännössä.

(Puhuja suostui vastaamaan sinisen kortin kysymykseen työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan mukaisesti)

 
  
MPphoto
 

  Paul Nuttall (EFD).(EN) Arvoisa puhemies, voiko arvoisa kollega todella uskoa, että on oikein äänestää sellaisen lainsäädännön puolesta, jonka takia ajoneuvojen hinta nousee? Hän tietää, että näin tapahtuu, ja minä tiedän, että näin tapahtuu. Todellisuudessa lainsäädännöllä ajetaan Liverpoolin ja Manchesterin – hänen oman vaalipiirinsä – pienyritykset konkurssiin. Onko se hänen mielestään oikeudenmukaista? Onko se hänen mielestään moraalisesti oikein? Onko hän valmis nousemaan tuolle korokkeelle kolmen vuoden kuluttua pidettävissä vaaleissa?

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies (ALDE).(EN) Arvoisa puhemies, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus – liikenneministeriön muodossa – itse asiassa arvioi tämän säädöksen vaikutuksia. Se havaitsi, että ne vaikuttavat yrityksiin todennäköisesti myönteisemmin kuin komissio on ennustanut.

Ajoneuvon käyttämisestä syntyvät nettosäästöt, kun polttoaineiden hinnat ovat ennätysmäisen korkealla, ovat suurempia kuin ajoneuvojen hinnan mahdolliset kohoamiset – nettosäästöt yrityksille ja alhaisemmat hinnat kuluttajille. Juuri tätä Yhdistyneen kuningaskunnan itsenäisyyspuolue niin ponnekkaasti vastustaa. Näin ollen se haluaa yritysten maksavan enemmän kuin on tarpeen.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, alun perin ehdotuksessa asetettiin kevyille hyötyajoneuvoille pitkän aikavälin päästörajaksi 135 grammaa hiilidioksidia kilometriä kohti, mikä olisi pitänyt saavuttaa vuoteen 2020 mennessä. Valmistajien yksimielisen lausunnon mukaan tavoitetta ei kuitenkaan ole teknisesti mahdollista saavuttaa.

Mikäli mietintö olisi hyväksytty sellaisenaan, hiilidioksiditasoa olisi maailmanlaajuisesti laskettu 0,00014 prosenttia, mutta taloudelliset vaikutukset jo pelkästään EU:ssa olisivat olleet erittäin suuret eli yli 45 miljardia euroa. Tämä olisi väistämättä johtanut ajoneuvojen hinnan kohoamiseen keskimäärin noin 3 800 eurolla.

Näistä ongelmallisista kysymyksistä huolimatta neuvoston kanssa saatiin tehtyä sopimus ensimmäisessä käsittelyssä. Sopimuksessa vuoteen 2020 mennessä saavutettavaksi päästörajaksi asetetaan 147 grammaa hiilidioksidia kilometriä kohti, mahdollisuuksien mukaan, ja komission on arvioitava tätä ennen tammikuuta 2013. Joka tapauksessa päätös on täysin poliittinen, eikä sillä ole mitään tekemistä todellisten teollisten tai kaupallisten olosuhteiden tai kuluttajien etujen kanssa.

Äänestämme mietintöä vastaan, koska uskomme, että taloudellinen vaikutus on liian suuri verrattuna hiilidioksidin merkityksettömään vähenemiseen maailmanlaajuisella tasolla.

 
  
MPphoto
 

  Pilar Ayuso (PPE).(ES) Arvoisa puhemies, haluan aluksi onnitella esittelijää Martin Callanania, joka on työskennellyt erittäin sinnikkäästi ja ennen kaikkea saanut aikaan parhaan mahdollisen tuloksen. Näinkin monimutkaisesta säädöksestä ei ollut helppoa saada aikaan sopimusta ensimmäisessä käsittelyssä.

Autoteollisuus on ratkaisevan tärkeä Euroopan unionille. Se on myös ala, joka on sitoutunut päästöjen vähentämistä koskevaan Euroopan unionin tavoitteeseen ja teknologiseen innovointiin.

Sopimus antaa vankat puitteet, joilla ajoneuvojen valmistajille tarjotaan oikeusvarmuutta. Uskon, että päästöjen vähentämistä koskevat tavoitteet ovat kunnianhimoisia mutta realistisia. Valmistajien on saavutettava taso 147 grammaa hiilidioksidia kilometriä kohti vuoteen 2020 mennessä. Olen varma siitä, että ne onnistuvat ja että ne näin ollen auttavat Euroopan unionia saavuttamaan tavoitteen päästöjen vähentämisestä 20 prosentilla kyseiseen vuoteen mennessä.

Uudessa säädöksessä on kuitenkin myös muita kiinnostavia näkökohtia, kuten superbonukset ja vaihtoehtoisten polttoaineiden edistäminen. Biopolttoaineita edistetään selvästi vuodeksi 2020 asetettujen, uusiutuvista energianlähteistä saatavia polttoaineita koskevien EU:n tavoitteiden mukaisesti. Korostan tätä ilmiselvää tosiasiaa, koska jos komissio antaa jatkossakin arkailevia ehdotuksia biopolttoaineista, emme saavuta vuodeksi 2020 asetettua tavoitetta.

Haluan puheenvuoroni lopuksi onnitella Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) ryhmän varjoesittelijää, joka on äskettäin saanut lapsen ja joka on tehnyt paljon töitä ja omalta osaltaan auttanut tämän sopimuksen onnistumisessa.

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog (S&D).(SV) Arvoisa puhemies, haluan aluksi kiittää esittelijää Martin Callanania, varjoesittelijöitä ja kaikkia muita, jotka ovat osallistuneet tähän direktiiviin liittyvään työhön. Meillä on vihdoinkin säädös, jolla voimme säännellä kevyiden hyötyajoneuvojen päästöjä, mikä on tärkeää. Direktiivi onkin annettava mahdollisimman pian.

Emme kuitenkaan ole menneet niin pitkälle kuin jotkut meistä olisivat halunneet. Minun mielestäni meidän olisikin keskusteltava siitä avoimesti ja rehellisesti. Me olemme nyt saaneet ympäristöön ja teollisuuteen liittyvän poliittisen päätöksen, johon oman osansa on tuonut talouskriisi ja se, että useat eurooppalaiset hallitukset, konservatiiviset oikealle kallistuvat hallitukset, ovat päättäneet vastata talouskriisiin vain tekemällä leikkauksia ja unohtamalla näin ollen investoinnit. Tästä seuraa suurta työttömyyttä ja vähäistä kysyntää, mikä vaikuttaa sekä henkilöautoalaan että kevyiden hyötyajoneuvojen alaan. Tätä voitaisiin tietenkin kutsua realismiksi, mutta kyseessä on itse asiassa vain pakollinen sopeutuminen talouskriisiin ja leikkauksiin perustuvan politiikan käyttöönotto.

Komissio oli siis kunnianhimoisempi kuin parlamentin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta, mikä on epätavallista. Olen kuitenkin kiitollinen siitä, että päätöksessä säädetään päästötavoitteiden uudelleentarkastelusta vuonna 2014. Toivonkin, että saamme uuden mahdollisuuden osoittaa, että haluamme todella estää kilpailukyvyn ja ilmastopolitiikan ylevien tavoitteiden ristiriidat ja ristiriitojen sijaan antaa molemmille mahdollisuuden auttaa toisiaan.

 
  
MPphoto
 

  Corinne Lepage (ALDE).(FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, äänestän vastahakoisesti lopullisen kompromissin puolesta. Neuvottelut olivat hirvittävät, ja mielestäni tämän päätöksen taustalla on parlamentin ja neuvoston välinen valtataistelu.

Suurimmat tuottajavaltiot, joita useimmat teollisuuden väitteille herkät Euroopan parlamentin jäsenet tukevat, ovat onnistuneet estämään sen, että olisimme asettaneet kunnianhimoisia päästöjen vähentämistä koskevia tavoitteita. Haluan huomauttaa, että komissio on esittänyt vuoteen 2020 mennessä saavutettavaksi tavoitteeksi 135 grammaa kilometriä kohti. Parlamentti on näin ollen kunnianhimottomampi kuin komissio, mikä on valitettavaa.

Autoteollisuus, joka on vastustanut tekstiä – ja olemme juuri saaneet tästä uusia esimerkkejä – ei selvästikään ole ymmärtänyt, että sitä nimenomaan hyödyttää olla etulinjassa päästöjen vähentämisessä, etenkin kun liikenteestä ja ympäristöstä vastaava Euroopan keskusliitto teki viime marraskuussa tutkimuksen, jonka mukaan teknologisia ratkaisuja on olemassa. Tutkimuksessa havaittiin, että autonvalmistajat olivat Euroopassa vähentäneet muiden kuin hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä 2–10 prosenttia vuonna 2009 ja että japanilaiset valmistajat olivat jo melkein saavuttaneet oman tavoitteensa kuusi vuotta etuajassa.

Äänestän tämän kompromissin puolesta, koska vaarana on, että tämä saavutus – vaikka se olisikin pieni – mitätöidään toisessa käsittelyssä. Haluan kuitenkin korostaa, että emme todellakaan tue valmistajia puolustamalla nykytilannetta ja että sikäli kuin kyse on julkisviranomaisista, ne eivät hoida tehtäviään tai kannusta innovointiin.

 
  
MPphoto
 

  Elisabetta Gardini (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, tämänpäiväinen lopputulos on erittäin kunnianhimoinen. Haluan huomauttaa, että näiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöt ovat nykyisin noin 200 grammaa kilometriä kohti. Kun päästöjä vähennetään 147 grammaan, päästökynnystä leikataan yli 25 prosenttia. Haluan myös korostaa, että marginaaliset leikkaukset ovat kalleimpia, joten meidän on toimittava varoen.

Katson myös, että tätä ajoneuvojen erityisluokkaa ei voida verrata henkilöautoihin, vaikka niin täällä parlamentissa usein tehdään. Tuotantosyklit ovat paljon pidempiä, ja luokan osuus koko liikennealan hiilidioksidipäästöistä on vain 1,5 prosenttia.

Jos emme määritä keskeistä tavoitettamme, annamme vain rangaistuksia alalle, joka on jo kärsinyt yli 30 prosentin äkillisestä kutistumisesta. Siinä tapauksessa me ennen kaikkea vahingoitamme pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joita me vain 12 tuntia sitten halusimme täällä parlamentissa tukea, koska kyseiset yritykset vaikuttavat merkittävästi talouteen ja yhteiskuntaan Euroopan ainoina aitoina työllistäjinä. Siksi meidän on oltava hyvin varovaisia.

Olen tyytyväinen tehtyyn työhön, mutta meidän on valvottava asiaa tarkasti.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui (S&D).(NL) Arvoisa puhemies, käsiteltävänä oleva teksti on todella kompromissi, ja olisimme tietyissä kohdissa halunneet olla hieman kunnianhimoisempia, etenkin määräaikojen ja rangaistusten tason osalta.

Toisaalta on tärkeää, että tälle ajoneuvoluokalle määritetään päästönormit. Vaikuttaa siltä, että tämä on päässyt unohtumaan, vaikka henkilöautoille ja raskaille hyötyajoneuvoille on jo asetettu useita sääntöjä. Olemme kehittymässä oikeaan suuntaan, mutta – kuten itsekin olette todenneet – kevyiden hyötyajoneuvojen määrä on viime vuosina kasvanut huomattavasti, ja vaikuttaa siltä, että määrä jatkaa kasvuaan myös tulevina vuosina.

Liikenne- ja matkailuvaliokunnan jäsenenä haluan vielä kerran käsitellä lyhyesti nopeusrajoituksia. Olemme valiokunnassa ehdottaneet, että nopeusrajoitukseksi määritetään 120 kilometriä tunnissa vuodesta 2018 lähtien, mikä ei ole missään määrin kohtuutonta. Kuten tiedätte, raskaille hyötyajoneuvoille on jo asetettu rajoitus. Ympäristöön ja tieturvallisuuteen liittyvistä syistä olisi mielestäni tarpeen säätää tästä lainsäädännössä. Vaikuttaa siltä, että tämä on tehtävä EU:n tasolla, koska tätä ei ole järkevää jättää jäsenvaltioiden vastuulle.

Näin ollen, arvoisa komission jäsen, pyydän teitä tarkastelemaan tätä asiaa uudelleen yhdessä kolleganne Siim Kallasin kanssa – hän on täällä istuntosalissa – ja tutkimaan tätä asiaa ja esittämään asiasta ehdotuksen. Uskon, että tämä olisi myönteinen asia teidän molempien vastuualoilla: ympäristön ja tieturvallisuuden aloilla.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa Connie Hedegaard, hyvät kollegat, emme ole saapuneet tänne tänään keskustelemaan ilmastosta. Meidän on sen sijaan tehtävä, mitä voimme tehdä. Olen tyytyväinen aikaan saatuun kompromissiin. Kun päästöjä rajoitetaan 147 grammaan kilometriä kohti vuodesta 2020 lähtien, asetamme erittäin selvät normit. Tällä luodaan kannustimia uusien teknologioiden kehittämiselle energiatehokkuuden lisäämiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Myös ajoneuvojen käyttäjät saavat etua näistä innovaatioista, koska niillä autetaan säästämään polttoainetta ja näin ollen rahaa.

Pienet hyötyajoneuvot ovat pääasiassa kauppiaiden, pienten ja keskisuurten yritysten, maanviljelijöiden ja viininviljelijöiden käytössä. Niitä käytetään yleensä vain lyhyillä matkoilla, ja usein niitä käytetään usean vuoden ajan ennen kuin yritys siirtyy uudelle omistajalle. Tämän takia näiden ajoneuvojen kustannusten on pysyttävä kohtuullisina. Suurempien investointikustannusten on perustuttava energiatehokkuuteen ja energian säästämiseen. Vuodeksi 2020 asetettu pitkän aikavälin tavoite antaa mahdollisuuden siirtymäkausiin, joiden aikana tutkimusjärjestöt ja teollisuus voivat kehittää ja valmistaa uusia moottoreita. Tavoite, jonka olemme itsellemme asettaneet, on realistinen, saavutettavissa ja kuitenkin tehokas. Toivon, että sitä tuetaan laajalti.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE).(PL) Arvoisa puhemies, kaikkien tieliikenteen osapuolten – sekä henkilöautojen valmistajien että kevyiden hyötyajoneuvojen valmistajien – on osallistuttava hiilidioksidipäästöjen yleiseen rajoittamiseen. Siksi olen tyytyväinen Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseen kompromissiin, jolla määritetään päästörajat ja näiden rajojen noudattamatta jättämisestä määrättävät rangaistukset.

Pakollisten ja kunnianhimoisten mutta myös realististen rajojen asettaminen on haasteena Euroopan autoteollisuuden innovointimahdollisuuksille. Sillä kannustetaan lisäämään tutkimus- ja kehittämistoimia, joilla pyritään löytämään uusia suunnitteluratkaisuja, joiden avulla voidaan valmistaa entistä ympäristöystävällisempiä ajoneuvoja. Tarvitsemme omaa vihreää teknologiaa, jotta meidän ei tarvitse tuoda EU:n alueelle ajoneuvoja, kuten on käynyt hybriditeknologian kanssa. Uskon, että edistämme lainsäädännöllisillä päätöksillämme asianmukaisesti eurooppalaisten valmistajien toimia, sillä ne ymmärtävät, että vihreät teknologiat tarjoavat kehitysmahdollisuuksia.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Riquet (PPE).(FR) Arvoisa puhemies, haluan aluksi onnitella esittelijää hänen kannastaan. Panen merkille, että parlamentti on hankalassa asemassa erittäin kunnianhimoisen komission ja yleisesti varovaisen neuvoston, ilmastoepäilijöiden ja ilmastokriitikoiden sekä teollisuuden kannattajien ja ympäristöaktivistien välissä. Siksi kyseessä on tasapainoinen kanta, joka kuitenkin on kunnianhimoinen. Vuodeksi 2020 asetetulla 147 gramman tavoitteella teollisuudelle annetaan aikaa kehittää teknologiaa, mutta samalla sitä kannustetaan mahdollisimman suureen tehokkuuteen. On myönteistä, että siirtymäkautta on jatkettu vuoteen 2018 asti, koska saastuttamattomien ajoneuvojen tutkimus ja tuotanto on entistä houkuttelevampaa.

Haluan lopuksi esittää kaksi huomautusta. Olen tietenkin tyytyväinen siihen, että ehdotus on hyväksytty ensimmäisessä käsittelyssä, enkä oikein ymmärtänyt kollegamme äskeisiä huomautuksia siitä, että hän kannattaa toisia käsittelyjä. Lisäksi olen Saïd El Khadraouin tavoin pahoillani nopeusrajoittimien puutteesta, koska se tarkoittaa, että ainoat nopeusrajoituksista piittaamattomat ajoneuvot eli kevyet hyötyajoneuvot ohittelevat meitä edelleen moottoriteillä.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE).(RO) Arvoisa puhemies, tällä säädöksellä otetaan askel eteenpäin kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä koskevien tavoitteiden asteittaisessa saavuttamisessa Euroopassa. Tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista luomalla kannustinjärjestelmiä, joilla ajoneuvoista saadaan tehokkaampia, ja määräämällä rangaistuksia niille valmistajille, jotka eivät saavuta asetettuja tavoitteita.

En kuitenkaan usko, että hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevalla uudella lainsäädännöllä pitäisi vaarantaa autonvalmistajien tai asiakkaiden asema. Uusissa säädöksissä on otettava huomioon pienten ja keskisuurten yritysten sekä eurooppalaisten autonvalmistajien huolenaiheet. Nämä tahot pyytävät saasterajojen käyttöönottoa vuoden 2015 jälkeen, koska vuonna 2014 myytävät autot ovat jo kehitys- ja tuotantovaiheessa. Tasoksi määritetty 147 grammaa on hyväksyttävissä oleva kompromissi verrattuna muihin mainittuihin lukuihin. Komission on kuitenkin seurattava tarkkaan autoteollisuuden ja käyttäjien välisiä suhteita sen arvioimiseksi, miten tämä säädös vaikuttaa hintoihin ja näin ollen myös pienyrittäjien toimintaan.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE).(PL) Arvoisa puhemies, kevyiden hyötyajoneuvojen valmistamiseen ja siihen liittyviin teknologisiin kysymyksiin tarvitaan paljon suurempia sijoituksia, pidemmän aikavälin strategista suunnittelua ja pidempiä valmistussyklejä kuin henkilöautojen osalta. Tällaisen pitkän aikavälin tavoitteen hyväksyminen oli tässä yhteydessä tarpeellista, jotta valmistamisen turvallisuus voidaan taata teollisuudelle. Toisaalta emme saa unohtaa 147 gramman tavoitetasoa, joka on saavutettava vuoteen 2020 mennessä. Alun perin lyhyen aikavälin tavoitteeksi asetettiin 175 grammaa, jotta 147 gramman taso voitaisiin saavuttaa vuoteen 2020 mennessä. Tämä nostaa merkittävästi kevyiden hyötyajoneuvojen valmistuskustannuksia, jolloin niistä tulee kalliimpia useille pienyrityksille, jotka käyttävät niitä päivittäisinä työvälineinä. Toivon, että tämä ei johda uusien ajoneuvojen myynnin selvään laskuun, mikä puolestaan tarkoittaisi sitä, että teknologisesti vanhemmat ajoneuvot, jotka aiheuttavat huomattavasti enemmän päästöjä, pysyvät liikenteessä pidempään.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Fidanza (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, neuvoston kanssa tehty kompromissi todella vaikuttaa tasapainoisemmalta ja realistisemmalta kuin komission alkuperäinen ehdotus, joka oli niin kunnianhimoinen, että se vaikutti osittain utopistiselta, koska siinä ei otettu riittävästi huomioon teollisuuden oloja ja ehdotuksen vaikutuksia markkinoihin. Liian ideologisen ympäristöaktivismin takia konkreettiset tulokset voivat olla entistä epätodennäköisempiä, jolloin ympäristöä itse asiassa vahingoitetaan.

Vaikka pitkälle aikavälille asetettu tavoite 147 grammasta hiilidioksidia kilometriä kohti vuoteen 2020 mennessä ei ole vielä parhain mahdollinen, siitä voi mielestäni tulla kohtuullisempi ja realistisempi taso kuin alun perin ehdotettiin.

Olen myös tyytyväinen ekoinnovaatioille suunniteltuihin kannustimiin. Katson kuitenkin, että eräs ratkaisevan tärkeä kysymys on vielä ratkaisematta. Kyseessä on päätös niin sanottujen koottujen ajoneuvojen päästöistä. Tarkoitan tällä niitä ajoneuvoja, jotka on rakennettu useissa eri vaiheissa. Toivon, että komissio noudattaa sitoumustaan ja antaa tästä asiasta erityisen lainsäädäntöehdotuksen ennen tämän vuoden loppua.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D).(RO) Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen työhön, jonka esittelijä Martin Callanan sekä kollegani Matthias Groote ovat tehneet tämän mietinnön laatimiseksi. Tällä säädöksellä autonvalmistajat pakotetaan kehittämään uusia vihreitä teknologioita ja – vaikka niille näennäisesti aiheutuu tästä taakkaa – tämä voi edistää autoteollisuuden kilpailukykyä maailmanlaajuisilla markkinoilla. Se myös auttaa täyttämään hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevat sitoumukset Euroopan unionin strategian mukaisesti. Hyväksytyillä kompromissitarkistuksilla valmistajille annetaan riittävästi aikaa valmistautua uusien teknologioiden käyttöönottoon ja komissiolle annetaan riittävästi aikaa luoda tehokas mekanismi alaan sovellettavien säännösten rikkomusten valvomista varten.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Arvoisa puhemies, innovoinnin hallinnan eli uusien teknologioiden ja tuotantomenetelmien tutkimisen ja kehittämisen, niiden laajamittaisen käyttöönoton sekä niiden käyttöönottoon tarvittavan asianmukaisen ajan valitsemisen perusperiaatteena pitäisi ennen kaikkea olla yleisen edun, ihmisten elämänlaadun parantamisen ja ympäristönsuojelun varmistaminen. Juuri näiden periaatteiden, ei teollisuuden ja yritysten kapea-alaisten kaupallisten etujen, pitäisi ensisijaisesti ohjata innovointia ja innovaatioiden käyttöönoton hallintaa.

Tämä koskee myös ajoneuvojen päästöjä. Kun otetaan huomioon, että liikenneala aiheuttaa huomattavan osan hiilidioksidipäästöistä, asianmukainen osa vähentämiseksi toteutettavista ponnisteluista olisi keskitettävä tälle alalle. Tämän takia on tärkeää pyrkiä parantamaan ajoneuvojen energiatehokkuutta, vähentämään polttoaineenkulutusta ja yleisesti kehittämään vähähiilisiä teknologioita. Tieteellisen ja teknisen kehityksen ansioista tämä on nyt mahdollista. Tässä kehityksessä otetaan jo lähtökohtaisesti huomioon fossiilisten polttoaineiden asteittainen ja vääjäämätön puute, joka on huomioitava jo nyt.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Pargneaux (S&D). (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, puhun lyhyesti. Äänestän tämän tekstin puolesta, koska uskon, että tämä kompromissi on askel oikeaan suuntaan. Olen kuitenkin pahoillani, että tavoitteita ei ole asetettu yhtä tiukoiksi kuin Connie Hedegaardin ehdotuksessa.

Siksi pyydän teitä vastaamaan keskustelun päätteeksi ja ennen muutaman tunnin päästä järjestettävää äänestystä, mistä seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hyväksyttävä menettely koostuu, jos sitä kerran aiotaan tarkistaa vuonna 2013. Näin voisimme välittömästi – kuten ryhmämme valmistelija Matthias Groote halusi – laajentaa tätä kamppailua näiden kevyiden hyötyajoneuvojen aiheuttaman saastumisen vähentämiseksi.

Tämä on kysymykseni teille, arvoisa komission jäsen. Tiedän, että toimitte sinnikkäästi, jotta voimme edistyä tässä asiassa teollisuuden edunvalvonnasta huolimatta. Kuten useat asiaa käsitelleet kollegani, katson edunvalvonnan epäasianmukaiseksi.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa Connie Hedegaard, en voi kieltää, ettenkö olisi ollut yksi niistä, jotka olisivat tänään mieluummin hyväksyneet 135 gramman tavoitteen. Uskon kuitenkin, että tämä kompromissi vastaa todellisuutta ja osoittaa, että olemme valmiita toteuttamaan suuria yhteisiä ponnisteluja hiilidioksidipäästöjen rajoittamiseksi ja vähentämiseksi.

Euroopan unioni on äskettäin onnistunut vähentämään yleisiä hiilidioksidipäästöjä yhdeksällä prosentilla. Liikennealan päästöt ovat kuitenkin kohonneet lähes 30 prosentilla. Jo pelkästään tästä syystä uskon, että tänään hyväksyttävä ratkaisu on askel oikeaan suuntaan.

Emme kuitenkaan saa unohtaa, että liikennealan todelliset ongelmat ovat toisaalla, kun huomioon otetaan yleinen 29 prosentin kohoaminen. Toisin sanoen meidän on keskityttävä painokkaasti kehittämään julkista liikennettä. Me emme saa lisätä pienten ja keskisuurten yritysten taakkaa. Sen sijaan meidän on helpotettava työpaikalle siirtymistä ja nopeutettava rautateiden rakentamista. Me saavutamme paljon enemmän, jos siirrymme yksityisestä liikenteestä julkiseen liikenteeseen.

Mielestäni otamme askeleen oikeaan suuntaan, koska loppujen lopuksi puhumme 25 prosentin vähennyksestä.

 
  
MPphoto
 

  Judith A. Merkies (S&D).(NL) Arvoisa puhemies, haluaisin onnitella kaikkia, mutta olisin halunnut kunnianhimoisemman lopputuloksen. Paljon kunnianhimoisemman. Miksi? Kerron teille viisi syytä: innovoinnin lisääminen, EU:n kilpailukyvyn parantaminen, ympäristö – tietenkin, koska olisimme säästäneet raaka-aineita, ja ratkaisu olisi ollut edullisempi myös kuluttajille.

Me EU:ssa olemme erittäin riippuvaisia energian raaka-aineiden tuonnista. Puhtaan teknologian ansioista olisimme saaneet enemmän säästöjä ja merkittävästi kannustaneet vahvaa autoalaamme kehittämään puhdasta, älykästä teknologiaa, jota voitaisiin myydä myös muualla maailmassa ja jolla saisimme etumatkaa muihin nähden.

Tämä olisi ollut halvempaa ja tehokkaampaa juuri siksi, että me olemme niin riippuvaisia tuonnista. Näin olisimme myös antaneet kuluttajille mahdollisuuden säästöihin. Ostohinta olisi ehkä ollut kalliimpi, mutta kilometrikohtainen hinta olisi loppujen lopuksi ollut halvempi. Tämä olisi ollut etenkin pienten ja keskisuurten yritysten etujen mukaista. Alankomaalaisten mielestä sanonta "Kun säästät senttejä, eurotkin säästyvät itsestään" on edelleen erittäin kiinnostava.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D).(ES) Arvoisa puhemies, myös minä haluan kiittää esittelijöitä ja etenkin varjoesittelijäämme Matthias Grootea ehdotuksesta, jolla teollisuuttamme kannustetaan muuttumaan vihreämmäksi. Olen kuitenkin todella pahoillani siitä, että olemme hukanneet oivan tilaisuuden ottaa käyttöön nopeudenrajoittimia, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä välineitä ilmanlaadun parantamiseksi.

Haluan huomauttaa, että direktiivi on ollut voimassa jo yli puolitoista kuukautta. Seurauksia on havaittu esimerkiksi Barcelonassa, jossa sosialistinen hallinto on asettanut nopeusrajoitukseksi 80 kilometriä tunnissa. Ero muihin kaupunkeihin, kuten Madridiin tai Valenciaan, joiden hallinto on konservatiivinen, on merkittävä. Näissä kaupungeissa väestöllä on suurempi riski kärsiä allergioista ja hengityselinten sairauksista.

Nopeudenrajoittimet olisivat auttaneet meitä vähentämään näitä ongelmia ja myös lisäämään tieturvallisuutta ja vähentämään menetettyjen ihmishenkien määrää. Siksi tämä on valitettavaa. Luotamme siihen, että voimme saavuttaa tämän tulevalla lainsäädännöllä.

 
  
MPphoto
 

  Connie Hedegaard, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, haluan aluksi esittää lyhyen huomautuksen Gilles Pargneaux'lle, joka tiedusteli, mitä olimme suunnitelleet muutaman tulevan vuoden ajalle.

Kuten olemme sopineet, komission on tietenkin arvioitava edistymistä ja varmistettava, ovatko asiat toteutettavissa. Tästä olemme sopineet. Meillä on tietenkin syytä uskoa, että asia on toteutettavissa, koska vaikutustenarviointimme on sen jo osoittanut. Olemme kaikki tietoisia kustannuksista ja seurauksista, jotka aiheutuvat teoistamme ja valitsemastamme sääntelytasosta. Uskomme siis, että asia on toteutettavissa, mutta tietenkin tutkimme asiaa tästä huolimatta.

Haluan huomauttaa, että vuodeksi 2020 asetettua tavoitetta koskevan keskustelun käynnistäminen uudelleen voisi johtaa suunnittelun epävarmuuteen, joten meidän on nyt korostettava, että pitkän aikavälin tavoite on asetettu. Useat valmistajat arvostavat tätä, koska ne saavat mahdollisuuden pitkän aikavälin suunnitteluun, jota ne todella tarvitsevat – ennustettavuuteen, jota ne tarvitsevat. Loppujen lopuksi ne arvostavat tätä. Tämä oli myös vastaus Oldřich Vlasákin huolenaiheisiin.

Vain lyhyt huomautus Paul Nuttallille – en tiedä, onko hän enää paikalla – tai ennemminkin Paul Nuttallin isälle, sillä hänellä ei ole mitään pelättävää, paitsi ehkä se, että hänen poikansa viittaa sellaisten lähteiden tasoihin, joita en tunne. Todellisuudessa muutoksen kustannukset ovat paljon vähäisemmän kuin Paul Nuttall väitti, ja polttoaineenkulutuksessa säästetyt varat ovat suuremmat kuin kustannukset.

Eli Paul Nuttallin isä paitsi säästää rahaa, myös saa nettotuottoa. Hän voi myös kertoa, miten hänen lastensa ja lastenlastensa ilma on puhtaampaa. Yritämme samalla edistää innovointia teollisuudenalalla, joka on erittäin tärkeä EU:lle. Tätä me yritämme tehdä.

Keskustelun päätteeksi haluan vain sanoa, että etunamme on laaja kokemuksemme autoihin sovellettavan lainsäädännön alalta. Joka tapauksessa on käynyt ilmi, että valmistajat voivat noudattaa lainsäädäntöä nopeammin ja edullisemmin kuin ne ovat väittäneet. En yllättyisi lainkaan, jos sama tapahtuisi hyötyajoneuvojen osalta.

Autoja koskeva säädös on siis annettu. Nyt on hyötyajoneuvojen aika. Olen kiitollinen tälle säädökselle annetusta laajasta tuesta. Seuraavaksi meidän on tällä alalla tarkasteltava raskaita hyötyajoneuvoja, ja tässä yhteydessä odotan innolla yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa.

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan, esittelijä. – (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin vastata lyhyesti joihinkin esitettyihin kysymyksiin.

Carl Schlyter totesi, että hänen mielestään tämä heikentää EU:n teollisuutta ja johtaa siihen, että yhä useampia kevyitä hyötyajoneuvoja rakennetaan Aasiassa. Totean vain, että en kerta kaikkiaan ymmärrä tätä kommenttia. Olemme asettamassa maailman haastavimpia tavoitteita, paljon tiukempia kuin Yhdysvaltojen säännöt tai mitkään säännöt Kiinassa tai Kaukoidässä.

Sabine Wils vertasi tätä säädöstä henkilöautoista annettuun säädökseen. Mielestäni vertaus ei ole hyvä. Henkilöautojen päästöjä voidaan vähentää paljon helpommin keventämällä autoja ja muuttamalla polttoaineseosta. Pakettiautojen markkinoilla käytetään jo nykyisin paljon yleisemmin dieselpolttoainetta. Pakettiautot ovat tietenkin luonteeltaan paljon hyödyllisempiä, ja niitä ostavat yleensä yritysasiakkaat.

Pelkäänpä, että Paul Nuttall ei ole malttanut kuunnella keskustelua loppuun. Hänen esittämänsä tasot ovat kuitenkin vääriä. Rajojen seurauksena useat yritykset saavat yleisiä kustannussäästöjä. Sanonpa vaan, että arvostaisin hänen huomautuksiaan vähän enemmän, jos EFD-ryhmä olisi vaivautunut lähettämään edes yhden edustajan johonkin kolmikantakokouksistamme tai johonkin varjokokouksistamme, jotta he olisivat voineet esittää näkemyksensä, jota he korostavat mielellään pienyritysten puolesta.

(Suosionosoituksia)

Tiivistetysti todettuna, tämä on mielestäni hyvä lopputulos. Sillä saadaan aikaan paras tasapaino paitsi yrityksille aiheutuvien kustannusten osalta, myös ympäristön kehittämisen osalta. Suhtauduittepa ilmastonmuutoksen miten tahansa, polttoainetehokkuus – kallisarvoisten luonnonvarojen tehokkaampi käyttö – on varmasti hyvä asia.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan tänään – 15. helmikuuta 2011 – keskipäivällä.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), kirjallinen.(EN) Neuvoston kanssa tehty sopimus perustuu tiukkoihin neuvotteluihin, jotka on käyty teollisuuden painostavan edunvalvonnan keskellä. Koko menettelyn ajan olemme joutuneet kestämään valmistajien kovaa painostusta, jonka mukaan säädöstä on lievennettävä ja etenkin pitkäaikaisia hiilidioksidin vähentämistä koskevia tavoitteita alennettava.

Ongelma oli vaikea, koska useimpien valtioiden autoteollisuudet ovat jo nyt vaikeuksissa talouden takia. Henkilöautoja koskevan säädöksen perusteella tiedämme, että autoteollisuudessa on tapahtunut valtavaa kehitystä innovoinnissa ja puhtaampien teknologioiden kehittämisessä, koska niitä kannustettiin oikeaan suuntaan sääntelypuitteilla. Halusimme onnistua uudelleen pakettiautoja koskevalla lainsäädännöllä – ei vain ympäristöön liittyvistä syistä, vaan myös siksi, että paremmalla polttoainetehokkuudella loppujen lopuksi vähennetään useiden yritysten kustannuksia.

Meillä on kompromissiteksti, jolla – vaikka se ei olekaan yhtä kunnianhimoinen kuin olisimme toivoneet – vähennetään pakettiautojen hiilidioksidipäästöjä merkittävästi ja autetaan EU:ta saavuttamaan vuodeksi 2020 ja sen jälkeiseksi ajaksi asetetut päästöjen vähentämistä koskevat tavoitteet. Haluan onnitella esittelijää ja varjoesittelijöitä heidän menestyksekkäistä neuvotteluistaan neuvoston kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen.(PT) Tieliikenneala on EU:n toiseksi suurin kasvihuonekaasupäästöjen lähde, ja päästöt kasvavat jatkuvasti. Kaikenlaisia ajoneuvoja, myös kevyitä hyötyajoneuvoja, on näin ollen säänneltävä säädöksillä, joilla näitä päästöjä pyritään vähentämään. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskeva tavoite saavutetaan paremmin, jos yhdellä säädöksellä katetaan koko EU:n alue, eikä lainsäädäntöä tarvitse antaa kansallisesti niin, että tavoitteet ovat erilaisia. Meidän onkin yhdistettävä kunnianhimo realismiin ja maalaisjärkeen. Kun otetaan huomioon, että pienet ja keskisuuret yritykset todennäköisesti käyttävät kevyitä hyötyajoneuvoja ja että kyseiset yritykset muodostavat 99,8 prosenttia kaikista yrityksistä ja että niissä on 67,4 prosenttia kaikista EU:n työpaikoista, me emme saa pyrkiä tavoitteeseen, joka saattaisi vaarantaa nämä yritykset. Sen takia hyväksyn tavoitteen 147 grammasta hiilidioksidia kilometriä kohti EU:n uusille kevyille hyötyajoneuvoille, mikäli vahvistetaan, että tämä vaihtoehto on toteuttamiskelpoinen. Olen myös tyytyväinen siihen, että EU:n tasolla ei ole otettu käyttöön yhtenäistä nopeusrajoitusta tämäntyyppisille ajoneuvoille.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), kirjallinen. – (GA) Olen tyytyväinen tähän säädökseen, koska on erittäin tärkeää, että ympäristönsuojelun, työpaikkojen ja pk-yritysten kilpailukyvyn suojelun välillä säilytetään tasapaino EU:ssa.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö