Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0237(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0020/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0020/2011

Συζήτηση :

PV 15/02/2011 - 4
CRE 15/02/2011 - 4

Ψηφοφορία :

PV 15/02/2011 - 9.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0052

Συζητήσεις
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

4. Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A7-0020/2011) του κ. Antonio Cancian, εξ ονόματος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής, σχετικά με το εγκριθέν από την Επιτροπή Συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 (00063/2010 – C7-0015/2011 – 2008/0237(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Antonio Cancian, εισηγητής.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η διαπραγμάτευση την οποία κατηύθυνα προσωπικά το πρώτο έτος και, στη συνέχεια, κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής –την πρώτη μάλιστα διαδικασία συνδιαλλαγής μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας– με την καθοδήγηση της κ. Κράτσα-Τσαγκαροπούλου και την υποστήριξη του προέδρου της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, κ. Simpson, υπήρξε πιο επίπονη και δύσκολη από ό,τι αναμενόταν.

Μέσω αυτού του κανονισμού, τα 70 εκατομμύρια επιβατών λεωφορείων και πούλμαν στην Ευρώπη θα απολαύουν σειράς δικαιωμάτων τα οποία ήταν έως τώρα πολύ περιορισμένα ή σχεδόν ανύπαρκτα σε σύγκριση με άλλα μέσα μεταφορών.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων γι’ αυτό το σημαντικό ζήτημα με τρεις διαδοχικές Προεδρίες, οι στόχοι τους οποίους επιδιώκαμε ήταν οι ακόλουθοι:

– ένας κανονισμός που θα προστάτευε τη χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν·

– ένας κανονισμός που θα συνυπολόγιζε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τομέα, στον οποίο μετέχουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε συμπληρωματικές και υπέρμετρες οικονομικές επιβαρύνσεις·

– ένας κανονισμός που θα κάλυπτε το ρυθμιστικό κενό το οποίο δημιουργούσε ανώμαλες συνθήκες στον τομέα των μεταφορών με λεωφορεία και πούλμαν σε σύγκριση με άλλα μέσα συγκοινωνίας και, επομένως, θα εξασφάλιζε ελάχιστες εγγυήσεις για όλους τους επιβάτες·

– ένας κανονισμός που θα προστάτευε τα δικαιώματα των προσώπων με μειωμένη κινητική ικανότητα όσο το δυνατόν περισσότερο, λαμβάνοντας υπόψη τις αδιάλλακτες τοποθετήσεις εντός του Συμβουλίου·

– ένας κανονισμός που θα συνυπολόγιζε τις ανάγκες ενός γηράσκοντος πληθυσμού για τον οποίο οι δημόσιες συγκοινωνίες θα είναι ουσιαστική διευκόλυνση τις προσεχείς δεκαετίες.

Το κείμενο που ψηφίζεται σήμερα είναι αποτέλεσμα ενός συμβιβασμού που προέκυψε μετά από πολύ σκληρό αγώνα, αλλά μας ικανοποιεί ενόψει της κατεύθυνσης που ακολούθησε η συζήτηση και η ίδια η διαπραγμάτευση.

Τα βασικά προβλήματα εμφανίστηκαν πρωτίστως ως προς τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής. Κατ’ ουσίαν, ο κανονισμός θα εφαρμοστεί για όλες τις τακτικές γραμμές, εθνικές και διασυνοριακές, όπου η προγραμματισθείσα απόσταση είναι ίση ή μεγαλύτερη από 250 χιλιόμετρα. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε προετοιμάσει έναν κατάλογο θεμελιωδών δικαιωμάτων τα οποία δεν επιτρέπεται να αγνοούνται, ανεξαρτήτως απόστασης. Αυτά τα δικαιώματα εστιάζονται κυρίως στο δικαίωμα πρόσβασης στον συγκεκριμένο τομέα μεταφορών, καθώς και όσον αφορά την κατάρτιση, τις πληροφορίες και την ευθύνη.

Σε αποστάσεις άνω των 250 χιλιομέτρων, ο κανονισμός προβλέπει ουσιαστικά την παροχή αποζημίωσης και βοήθειας σε περίπτωση ατυχήματος, τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση ακύρωσης ή καθυστέρησης, καθώς και τα δικαιώματα των προσώπων με αναπηρίες ή των ατόμων με μειωμένη κινητική ικανότητα. Επιπλέον, όσον αφορά τις καταγγελίες, οι μεταφορείς οφείλουν να δημιουργήσουν και να θέσουν σε λειτουργία ένα σύστημα διαχείρισης των καταγγελιών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στον υπό συζήτηση κανονισμό. Ο χρόνος που απαιτείται για να δοθεί οριστική απάντηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την παραλαβή της καταγγελίας.

Τέλος, όλα τα κράτη μέλη πρέπει να υποδείξουν έναν νέο φορέα ή, ακόμα καλύτερα, έναν υπάρχοντα φορέα, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την επιβολή αυτού του κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα μπορούν να αποφύγουν την εφαρμογή του κανονισμού για περίοδο τεσσάρων ετών, η οποία δύναται να ανανεωθεί άπαξ, αφού προηγουμένως ενημερωθεί η Επιτροπή για τους λόγους της ανανέωσης.

Τα κράτη μέλη καλούνται επίσης και ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν ένα μελλοντικό ενιαίο εισιτήριο για όλους τους τύπους μεταφορών και έναν ενιαίο εθνικό φορέα που θα είναι αρμόδιος για τα δικαιώματα των επιβατών σε όλα τα μέσα συγκοινωνίας. Το τελικό κείμενο μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί ικανοποιητικό και ισορροπημένο συμβιβασμό. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής πρέπει να θεωρείται νίκη του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου. (EN) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που συμμετέχω σε αυτήν τη συζήτηση σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν. Η συγκυρία είναι πολύ σημαντική, δεδομένου ότι οι συζητήσεις μας σχετικά με αυτήν τη νομοθετική πράξη περατώνονται μετά από μια περίοδο δύο ετών.

Καταρχάς, εξ ονόματος του Συμβουλίου, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες και την εκτίμησή μου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συνεργασία του και για το συμβιβαστικό πνεύμα που μας επέτρεψε να καταλήξουμε σε συμφωνία στους κόλπους της επιτροπής συνδιαλλαγής προς όφελος των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν στην ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τα άτομα με αναπηρίες και τους επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα.

Οι συζητήσεις μεταξύ των τριών οργάνων δεν ήταν εύκολες, αλλά ήταν πάντα εποικοδομητικές και στηρίζονταν σε πνεύμα συμβιβασμού. Το κοινό κείμενο επί του οποίου επιτεύχθηκε συμφωνία στη συνεδρίαση της επιτροπής συνδιαλλαγής, και το οποίο ελπίζουμε ότι θα εγκριθεί σήμερα, αποτελεί συμβιβασμό μεταξύ των επιμέρους πολιτικών Ομάδων. Κατά συνέπεια, επιτρέψτε μου να αποδώσω εύσημα σε όσες και όσους συμμετείχαν στην επεξεργασία αυτής της νομοθετικής πρότασης και, ειδικότερα, στην αντιπρόεδρο Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, τον κ. Brian Simpson –τον πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, κ. Cancian– τον εισηγητή, καθώς και τους σκιώδεις εισηγητές, για το έργο που επιτέλεσαν. Όλοι μαζί, πέτυχαν να φέρουν σε αίσιο πέρας τη νομοθετική διαδικασία.

Ευχαριστώ επίσης τον Επίτροπο Kallas και την ομάδα του, καθώς και τους ομολόγους τους στις γραμματείες του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Από κοινού, εργάστηκαν ακούραστα προκειμένου να δώσουν ώθηση στη διαδικασία. Τέλος, είναι εξίσου σημαντικό να εκφράσω την εκτίμησή μου για το εξαίρετο έργο της βελγικής Προεδρίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναγκαία υποστήριξη στους κόλπους του Συμβουλίου για τον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε στην επιτροπή συνδιαλλαγής.

Είμαι πεπεισμένη ότι το κοινό κείμενο που προέκυψε από τη συνεδρίαση της επιτροπής συνδιαλλαγής αντιπροσωπεύει μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και των συμφερόντων των μεταφορέων, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Κατά την άποψη του Συμβουλίου, ο κύριος στόχος του κανονισμού είναι να χορηγηθούν δικαιώματα στους επιβάτες που ταξιδεύουν σε τακτικές γραμμές με προβλεπόμενη απόσταση ίση ή μεγαλύτερη από 250 χιλιόμετρα. Επιπλέον, θα ισχύει μια εγγυημένη σειρά δικαιωμάτων ανεξάρτητα από τη διανυόμενη απόσταση. Οι νέοι κανόνες εστιάζονται, ειδικότερα, στην παροχή βοήθειας σε άτομα με αναπηρίες και σε επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα.

Στις συζητήσεις μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, καταφέραμε να βρούμε αμοιβαία αποδεκτές λύσεις σε μια σειρά από δύσκολα θέματα, συγκεκριμένα ως προς το πεδίο εφαρμογής, τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση ματαιώσεων ή καθυστερήσεων, την αποζημίωση και βοήθεια σε περίπτωση ατυχημάτων, τις διατάξεις που θα διευκολύνουν τη μετάβαση στους νέους κανόνες και, τέλος, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

Όπως γνωρίζετε ήδη, το Συμβούλιο ενέκρινε το κοινό κείμενο στη συνεδρίασή του στις 31 Ιανουαρίου 2011. Επομένως, αυτή η νομοθετική πράξη θα υπογραφεί αύριο. Η δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αναμένεται τον Μάρτιο.

ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου.(IT) Κύριε Πρόεδρε, τέλος, θέλω να συγχαρώ τον κ. Cancian για το εξαίρετο έργο που επιτέλεσε.

ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου. (EN) Επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ για την πολύ καλή σας δουλειά.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, η νομοθετική πρόταση σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν την οποία συζητάμε σήμερα είναι αποτέλεσμα μιας πολύ δύσκολης διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της συνδιαλλαγής. Οι μακρές διαπραγματεύσεις τη νύχτα της 30ής Νοεμβρίου 2010 στην επιτροπή συνδιαλλαγής οδήγησαν σε λύση και συμβιβασμό μετά από διαπραγματεύσεις οι οποίες διήρκεσαν πάνω από δύο χρόνια.

Επιτρέψτε μου, λοιπόν, να σας εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου για το αποτέλεσμα αυτό. Πρώτον, στην αντιπρόεδρο κ. Κράτσα-Τσαγκαροπούλου για την επιδέξια ηγεσία της, στον κ. Simpson, πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, στον κ. Cancian, τον εισηγητή, και, φυσικά, πρέπει να αναφέρουμε επίσης τη βελγική Προεδρία.

Είμαι ευγνώμων στο Κοινοβούλιο διότι υπερασπίστηκε με συνέπεια την καθιέρωση υψηλού επιπέδου προστασίας των επιβατών. Μετά την υιοθέτηση της συμφωνίας από το Συμβούλιο στις 31 Ιανουαρίου, σας καλώ να εγκρίνετε και εσείς αυτόν τον κανονισμό ώστε να περατωθεί επισήμως η διαδικασία.

Η πρόταση σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν ολοκληρώνει πλέον τις ρυθμίσεις για την προστασία των επιβατών και θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα των επιβατών να απολαύουν των ίδιων βασικών προτύπων ποιότητας υπηρεσιών οπουδήποτε και αν ταξιδεύουν εντός της Ένωσης.

Το συμβιβαστικό κείμενο περιλαμβάνει σημαντικά επιτεύγματα: προβλέπει ένα σύνολο βασικών δικαιωμάτων για όλους τους επιβάτες λεωφορείων και πούλμαν. Όπως ανέφερε ήδη ο κ. Cancian, υπήρχαν δύσκολες πτυχές οι οποίες παρέμειναν σε εκκρεμότητα μέχρι και την τελευταία στιγμή των διαπραγματεύσεων. Ορισμένοι μπορεί να ισχυριστούν ότι το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού σχετικά με τις γραμμές λεωφορείων και πούλμαν που καλύπτουν αποστάσεις ίσες ή μεγαλύτερες από 250 χιλιόμετρα είναι πάρα πολύ περιορισμένο και ότι επιθυμούν να προστατεύονται εξίσου οι επιβάτες των τοπικών μεταφορών. Άλλοι μπορεί να υποστηρίξουν ότι το κείμενο περιλαμβάνει διατάξεις η εφαρμογή των οποίων θα ήταν δαπανηρή, ιδίως για τους μικρότερους παρόχους. Είμαι της άποψης ότι το κείμενο αντιπροσωπεύει έναν πολύ καλά ισορροπημένο συμβιβασμό.

Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι μια σειρά από βασικά δικαιώματα ισχύουν για τις υπηρεσίες όλων των ειδών και παρέχουν ιδιαίτερη προστασία στους πλέον ευάλωτους επιβάτες. Από την άλλη πλευρά, το δυνητικό κόστος για τη βιομηχανία έχει περιοριστεί στο ελάχιστο. Συνολικά, το συμβιβαστικό κείμενο συνιστά ουσιαστική πρόοδο για τους διακινούμενους πολίτες και για την εικόνα της βιομηχανίας.

 
  
MPphoto
 

  Mathieu Grosch, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Győri, κύριε Kallas, κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κ. Cancian για τις επίπονες προσπάθειές του, διότι, ενώ το θέμα που κλήθηκε να χειριστεί ήταν σύνθετο, επιτεύχθηκε θετικό αποτέλεσμα.

Προφανώς, οι συμβιβασμοί συνοδεύονται πάντα από πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ορισμένοι θα σκεφτούν ότι προχωρήσαμε υπερβολικά, ενώ άλλοι θα κρίνουν ότι δεν προχωρήσαμε αρκετά. Η διαδικασία στο Συμβούλιο δεν υπήρξε εύκολη και, ως εκ τούτου, θέλω να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στο Συμβούλιο που μας επέτρεψε με τη στάση του να καταλήξουμε σε μια συμβιβαστική θέση την τελευταία στιγμή. Εκτιμώ ότι το πεδίο εφαρμογής που προβλέπεται στην έκθεση είναι ορθό. Έχουμε δηλώσει ότι τρεις χώρες δεν επηρεάζονται ευθέως από τον κανονισμό. Εντούτοις, επειδή το Λουξεμβούργο επηρεάζεται σε διασυνοριακό επίπεδο, στην πραγματικότητα μόνον δύο χώρες δεν επηρεάζονται άμεσα από τους κανονισμούς. Στην περίπτωση των τοπικών δημοσίων συγκοινωνιών, θα είναι εύκολο να περιληφθούν στις απαιτούμενες προδιαγραφές κατά τις προκηρύξεις διαγωνισμών όροι που να δηλώνουν ότι πρέπει να γίνονται σεβαστά και να ενισχυθούν τα δικαιώματα των επιβατών. Επομένως, δεν είναι ρεαλιστικό να μας ασκείται κριτική για εξαίρεση των τοπικών μεταφορών. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί σε περιφερειακό επίπεδο.

Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) θα στηρίξει συνολικά αυτόν τον συμβιβασμό. Αντιμετωπίζουμε τα δικαιώματα των επιβατών ως ενιαία δέσμη και ελπίζουμε ότι θα καταστεί δυνατό στο εγγύς μέλλον να εκπονηθεί μια ενοποιημένη δέσμη μέτρων που θα καλύπτει το σύνολο του τομέα, έτσι ώστε να μπορέσουμε σύντομα να θεσπίσουμε δικαιώματα τα οποία θα ωφελούν τους πολίτες περισσότερο από τους δικηγόρους. Κατά την άποψή μου, υπάρχουν ακόμα διάφορα προβλήματα, ιδίως ως προς την εφαρμογή, όπου οι κανονισμοί δεν είναι χρήσιμοι στους πολίτες ή δεν είναι αρκετά σαφείς ώστε να κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των επιβατών. Ενόψει των προαναφερθέντων, θέλω να ευχαριστήσω όσους συμμετείχαν σε αυτήν την προσπάθεια για το δύσκολο έργο που επιτέλεσαν. Ευελπιστώ ότι θα εξασφαλίσουμε μεγάλη πλειοψηφία στην Ολομέλεια υπέρ αυτού του υγιούς συμβιβασμού.

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, και τις ευχαριστίες της Ομάδας S&D, στον κ. Cancian, για το επίπονο έργο του κατά την επεξεργασία ενός πραγματικά πολύ δύσκολου και σύνθετου θέματος.

Δύο ερωτήματα έρχονται στον νου όταν μελετά κανείς τη συγκεκριμένη συμφωνία. Το πρώτο είναι: «Είναι ιδανική;» και το δεύτερο: «Αποτελεί πρόοδο;». Απαντώντας στο πρώτο ερώτημα, από κοινοβουλευτική άποψη, εκτιμώ ότι πρέπει να παραδεχτούμε πως δεν είναι ιδανική. Από το γεγονός και μόνον ότι πρόκειται για συμβιβασμό, προκύπτει ότι υπάρχουν πτυχές στις οποίες χρειάστηκε να υποχωρήσει το Κοινοβούλιο, ιδίως ως προς το πεδίο εφαρμογής, όπου προτιμούσαμε να θεσπιστεί μικρότερη απόσταση για την εφαρμογή του κανονισμού.

Αποτελεί, όμως, πρόοδο; Ναι, αποτελεί πρόοδο, επειδή διαθέτουμε πλέον μια σειρά κοινών δικαιωμάτων για τους επιβάτες λεωφορείων και πούλμαν, τα οποία είναι αντίστοιχα όσων ισχύουν ήδη σε άλλα μέσα μεταφοράς. Αποτελεί επίσης πρόοδο σε σχέση με τη δέσμευσή μας να βελτιώσουμε την πρόσβαση στις μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και για τα άτομα με αναπηρίες, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα εστιάσω απλώς την προσοχή μου σε ένα ζήτημα, το οποίο αφορά το αίτημα κατάρτισης του προσωπικού ώστε να παρέχει βοήθεια σε άτομα με αναπηρίες και μειωμένη κινητικότητα, προκειμένου να τους παρέχεται ισότιμη πρόσβαση στις δημόσιες συγκοινωνίες, όπως και για όσους από εμάς είμαστε αρτιμελείς. Γνωρίζω ότι προβλέπεται παρέκκλιση η οποία επιτρέπει στα κράτη μέλη να αναβάλουν για πέντε χρόνια την εφαρμογή αυτού του μέτρου, αλλά ευελπιστώ ότι δεν θα την χρησιμοποιήσουν.

Τέλος, εκτιμώ ότι είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε αυτήν την τελική συμφωνία έτσι ώστε να ισχύσουν τα δικαιώματα αυτά για όλα τα μέσα μεταφοράς. Αντιλαμβάνομαι ότι στο μέλλον θα επανεξετάσουμε και θα αναθεωρήσουμε τους σχετικούς κανονισμούς, όμως θεωρώ ότι πραγματοποιήσαμε ένα βήμα προόδου σε αυτόν τον τομέα και ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να υποστηρίξει τη συμφωνία την οποία εξασφάλισε ο κ. Cancian με το Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα ολοκληρώνεται μια μακρά διαδικασία, και αυτό είναι ευχάριστο. Υπάρχουν ορισμένες θετικές πτυχές στο όλο θέμα. Μία από αυτές είναι ότι τα βασικά δικαιώματα για τα άτομα με αναπηρίες περιλαμβάνουν το δικαίωμα ενημέρωσης, καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης. Ένα άλλο θετικό χαρακτηριστικό είναι ότι οι αποζημιώσεις τις οποίες οφείλουν να καταβάλλουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν περιοριστεί σε λογικά επίπεδα, κάτι που δεν ίσχυε αρχικώς. Είναι επίσης θετικό το γεγονός ότι επιτεύχθηκε συμφωνία, διότι, σε διαφορετική περίπτωση, θα βρισκόμασταν ακόμα στη διαδικασία συνδιαλλαγής και δεν θα διαθέταμε κανέναν κανονισμό για συγκεκριμένο κλάδο μεταφορών.

Εντούτοις, θέλω επίσης να θίξω ορισμένες αρνητικές πτυχές, δεδομένου ότι δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια γνήσια ευρωπαϊκή λύση. Παρότι δηλώνουμε ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των αγαθών και των υπηρεσιών αποτελεί ευρωπαϊκή αρχή, δεν έχουμε εξασφαλίσει ευρωπαϊκή λύση σε αυτόν τον τομέα, στον βαθμό που δεν περιλαμβάνονται τρεις χώρες, ενώ άλλες χώρες δεν διαθέτουν διαδρομές λεωφορείων που να καλύπτουν τέτοιες αποστάσεις. Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να συνοδεύονται, κάτι που χρειάζονται συχνά προκειμένου να είναι σε θέση να μετακινηθούν, διασφαλίζεται μόνον για μεγάλες αποστάσεις. Επιπλέον, η ρήτρα που αφορά μεγάλες φυσικές καταστροφές, η οποία δεν ισχύει για τις αεροπορικές μεταφορές, δεδομένου ότι καταβλήθηκαν αποζημιώσεις για το σύννεφο τέφρας, εφαρμόζεται για τα λεωφορεία και τα πούλμαν. Αυτό σημαίνει ότι ιδίως οι φτωχότεροι επιβάτες, οι οποίοι μετακινούνται μεταξύ μικρών αποστάσεων, δεν θα αποζημιώνονται και δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα. Αυτό, βεβαίως, δεν είναι θετικό.

Επομένως, ενόψει αυτού του μίγματος θετικών και αρνητικών πτυχών, απείχαμε από την ψηφοφορία κατά τη μεσονύχτια συνεδρίαση της διαδικασίας συνδιαλλαγής και το ίδιο θα πράξουμε σήμερα.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, αν και η ΕΕ έχει υπογράψει τη συναφή σύμβαση, τα δικαιώματα των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα δεν λαμβάνονται υπόψη σε αυτό το ζήτημα.

Αυτό το ανέφερα στην αρχή των σχολίων μου σχετικά με την υπό συζήτηση έκθεση, διότι θεωρώ ότι το σοβαρότερο μειονέκτημά της είναι το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνουμε παντού την περιοριστική φράση «ει δυνατόν». Δυστυχώς, γνωρίζω αρκετά καλά αυτές τις καταστάσεις ώστε να είμαι σε θέση να πω ότι αυτό το «ει δυνατόν» οδηγεί κατά κανόνα στο να μην είναι δυνατόν να προσφερθούν αποτελεσματικές λύσεις για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

Με απογοήτευσε ιδιαίτερα ο περιορισμός των χρησιμοποιούμενων μέσων για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν. Και αυτή η πτυχή έχει αποδυναμωθεί, έτσι ώστε τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα να μην μπορούν καν να ενημερωθούν σχετικά με το πού μπορούν να ζητήσουν βοήθεια και ούτω καθεξής.

Υπάρχουν και άλλα προβλήματα που προέκυψαν από τον προηγούμενο γύρο διαπραγματεύσεων, για την αντιμετώπιση των οποίων αγωνίστηκε με μεγάλο σθένος ο κ. Cancian, και θέλω να τον ευχαριστήσω γι’ αυτό. Κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος, όμως οι προσπάθειές του εμποδίστηκαν από τη σκληρή στάση του Συμβουλίου. Μια άλλη πτυχή είναι η απόσταση των 250 χιλιομέτρων, η οποία αναφέρθηκε ήδη. Φοβάμαι ότι οι μεγαλύτερες διαδρομές θα διασπαστούν και ότι οι διαδρομές 500 χιλιομέτρων θα χωριστούν σε δύο μικρότερα τμήματα, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να υποχρεωθούν οι αντίστοιχες εταιρείες να σεβαστούν τα δικαιώματα των επιβατών. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής.

Μια θετική πτυχή ήταν η δημιουργία ενός παράγοντα διαιτησίας, η λειτουργία του οποίου θα είναι χρήσιμη για τους καταναλωτές. Άλλες θετικές πτυχές περιλαμβάνουν το γεγονός ότι ισχύει η αρχή της σταθερής βελτίωσης, καθώς και ότι θα παρέχεται κατάρτιση στο προσωπικό. Ωστόσο, από άλλες απόψεις, κυρίες και κύριοι, είναι σίγουρο ότι δεν έχουμε να κάνουμε εν προκειμένω με κανένα αριστούργημα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(LV) Κύριε Πρόεδρε, θέλω και εγώ να προσθέσω τις ευχαριστίες μου σε όσους συνέβαλαν στην επίτευξη αυτού του συμβιβασμού, οφείλω όμως να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κ. Cancian, ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, βρήκε εξαιρετικά εύστοχες λύσεις για τον συμβιβασμό εξ ονόματος του Κοινοβουλίου. Με τη συμπερίληψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν, έχουμε εξασφαλίσει, καταρχήν, δικαιώματα για τους επιβάτες όλων των μέσων μεταφοράς. Φυσικά, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι, δεδομένου ότι τα δικαιώματα αυτά ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των διαφορετικών μέσων μεταφοράς, όσον αφορά τα επίπεδα αποζημίωσης, αναλόγως με τον χρόνο της καθυστέρησης ή τη ματαίωση μιας διαδρομής που εξυπηρετείται από το συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς. Εντούτοις, ακόμα και αν οι επιβάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αντιμετωπίσουν συγκεχυμένη κατάσταση τα πρώτα χρόνια, τα μέτρα που λαμβάνονται δεν παύουν να αποτελούν πρόοδο ως προς την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των επιβατών, ενώ το γεγονός ότι αυτά τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν είναι τα τελευταία που θεσπίζονται δείχνει ότι αποτελούσαν το δυσκολότερο από όλα τα σχετικά μέτρα.

Χαίρομαι ιδιαίτερα για την κατοχύρωση βασικών δικαιωμάτων για τα άτομα με αναπηρίες και προβλήματα κινητικότητας, καθώς και για το γεγονός ότι τα δικαιώματα αυτά ισχύουν στην περίπτωσή τους και για διαδρομές κάτω των 250 χιλιομέτρων, με τη μία εξαίρεση που ανέφερε ο κ. Simpson, ότι δηλαδή οι πάροχοι που προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες μπορούν να αναβάλουν την κατάρτιση του προσωπικού τους. Ελπίζω ειλικρινά ότι αυτό δεν θα γίνει κακόβουλα, καθώς και ότι τα κράτη μέλη δεν θα αναβάλουν εις διπλούν την εφαρμογή αυτής της οδηγίας για τέσσερα έτη, μέχρι την τελευταία δυνατή προθεσμία. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Kohlíček, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(CS) Κύριε Πρόεδρε, τα δικαιώματα των επιβατών σε όλους τους τύπους μεταφορών έχουν καταστεί ολοένα και σημαντικότερο θέμα συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια. Οφείλω να πω ότι, σε πολλές περιπτώσεις, εκτιμώ ότι μπορεί να προκύψουν προβλήματα από την εφαρμογή των δικαιωμάτων των επιβατών, και η ασφάλιση έναντι αυτών των προβλημάτων θα είναι σίγουρα πολύ προσοδοφόρα για πολλούς χρηματοπιστωτικούς φορείς.

Από την άλλη πλευρά, οι τιμές είναι αναμενόμενο να αυξηθούν συνεπεία του νέου κόστους. Δεν είναι καθόλου καινούργιο φαινόμενο η προσπάθεια του Συμβουλίου να αλλάξει πλήρως τις βασικές παραμέτρους του σχεδίου κανονισμού όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν. Αυτή η στάση του Συμβουλίου μας είναι οικεία από προηγούμενες διαδικασίες συνδιαλλαγής. Σε αυτό το πλαίσιο, θέλω να ευχαριστήσω την αντιπρόεδρο της αντιπροσωπείας, κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, τον πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, κ. Brian Simpson, καθώς και τον εισηγητή, κ. Antonio Cancian, για το εξαίρετο έργο τους. Κατάφεραν να εξασφαλίσουν έναν πραγματικά πολύ λογικό συμβιβασμό.

Ιδιαίτερα θετικά δε εκτιμώ ότι είναι τα ακόλουθα στοιχεία:

1. ο ορισμός των μεταφορών μεγάλης απόστασης ως μεταφορών όπου το μήκος ολόκληρης της διαδρομής υπερβαίνει τα 250 χιλιόμετρα, με την επιφύλαξη ότι ο κανονισμός θα ισχύει επίσης για άτομα που χρησιμοποιούν τη γραμμή μεγάλης απόστασης μόνον ως μέρος του ταξιδιού τους·

2. η βελτίωση της θέσης –παρότι εξακολουθεί να μην είναι ιδανική– των ατόμων με αναπηρίες και μειωμένη κινητικότητα όσον αφορά τον συγκεκριμένο τύπο μεταφορών·

3. η παροχή αποζημίωσης και βοήθειας σε περίπτωση ατυχήματος. Θέλω να επισημάνω εν προκειμένω ότι, σε περίπτωση βλάβης εξοπλισμού όπως είναι τα αναπηρικά αμαξίδια, προβλέπεται αποζημίωση για το πλήρες ποσό, γεγονός που συνεπάγεται ένα επίπεδο αβεβαιότητας, και θα καταστεί σίγουρα αναγκαίο να διευκρινιστεί η διατύπωση για ασφαλιστικούς λόγους, παραδείγματος χάριν μέσω της θέσπισης ανωτάτου ορίου

4. τα δικαιώματα των επιβατών όταν υπάρχουν ματαιώσεις ή καθυστερήσεις δρομολογίων καθορίζονται με σχετική σαφήνεια. Θεωρώ επίσης θετική τη βελτίωση της ενημέρωσης των επιβατών·

5. όπως και οι περισσότεροι από τους συναδέλφους μου, επιδοκιμάζω το γεγονός ότι η μεταβατική περίοδος για την εφαρμογή του υπό συζήτηση κανονισμού περιορίζεται σε μέγιστο διάστημα τεσσάρων ετών. Από την άλλη πλευρά, δεν με ευχαριστεί καθόλου η δυνατότητα παράτασης αυτής της περιόδου για επιπλέον τέσσερα έτη.

Εκτιμώ ότι δεν θα δημιουργηθεί κανένα ουσιαστικό πρόβλημα ακόμη και αν επιβληθεί η εφαρμογή των δικαιωμάτων των επιβατών για γραμμές που κινούνται παράλληλα με τις γραμμές μεταφορών μεγάλης απόστασης στο εγγύς μέλλον. Παραμένει πάντως ανοικτό το ερώτημα ως προς τον καθορισμό των οικονομικών ορίων, καθώς απουσιάζει ένα συμπλήρωμα που να αναφέρεται στον πληθωρισμό και να προσαρμόζει τα οικονομικά όρια στη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ, έτσι ώστε τα όρια να παραμείνουν ίδια σε πραγματικούς όρους.

Εκτιμώ ότι η συμφωνία αποτελεί έναν καλό συμβιβασμό. Απώτερος στόχος είναι η περαιτέρω επέκταση των δικαιωμάτων των επιβατών σε όλους τους τύπους μεταφορών, και αυτό το πρόσθετο μέτρο στις μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν αντιστοιχεί σίγουρα σε επιτυχή κατάληξη της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών υποστηρίζει αυτό το αποτέλεσμα.

 
  
MPphoto
 

  Juozas Imbrasas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. (LT) Κύριε Πρόεδρε, είναι θετικό το γεγονός ότι, μετά τη συζήτηση και τον συντονισμό των θέσεων, το τελικό κείμενο μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί πολύ ικανοποιητικό και ισορροπημένο συμβιβασμό. Κατορθώνει να εγγυηθεί τα δικαιώματα των επιβατών χωρίς, ταυτόχρονα, να επιβάλλει μεγάλες επιβαρύνσεις στους μεταφορείς, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ειδικότερα, το αποτέλεσμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και το συγχαίρω γι’ αυτό.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σταθερή αύξηση αυτού του κλάδου μεταφορών, στόχος αυτής της πρότασης είναι να καθιερωθούν σε επίπεδο ΕΕ δικαιώματα για την προστασία των επιβατών συγκρίσιμα με τα δικαιώματα που ισχύουν για άλλα μέσα μεταφοράς και να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των μεταφορέων από διαφορετικά κράτη μέλη, καθώς και μεταξύ διαφορετικών μέσων μεταφοράς.

Ο κανονισμός ενισχύει τα δικαιώματα των επιβατών όσον αφορά τις αποζημιώσεις σε περιπτώσεις θανάτου, περιλαμβανομένων ευλόγων εξόδων κηδείας, προσωπικού τραυματισμού, καθώς και απώλειας ή ζημίας των αποσκευών λόγω ατυχημάτων. Επιπλέον, σε περίπτωση ατυχήματος, οι επιβάτες δικαιούνται βοήθεια για να καλύψουν τις άμεσες πρακτικές ανάγκες τους, περιλαμβανομένων, όπου είναι απαραίτητο, της παροχής τροφίμων και ενδυμάτων, της μεταφοράς, της εξασφάλισης πρώτης βοήθειας, και της στέγασης. Όταν οι παρεχόμενες υπηρεσίες ματαιώνονται ή καθυστερούν για πάνω από 120 λεπτά, οι επιβάτες έχουν δικαίωμα σε αποζημίωση που ανέρχεται στο 50% της τιμής του εισιτηρίου, επιπλέον της επιστροφής της τιμής του εισιτηρίου.

Ο κανονισμός ενισχύει επίσης την παροχή βοήθειας για τα άτομα με αναπηρίες και μειωμένη κινητικότητα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Οι επιβάτες πρέπει να λαμβάνουν ενημερωμένες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Η απόφαση είναι θετική· συγχαρητήρια!

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. DIANA WALLIS
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Κυρία Πρόεδρε, η βελτίωση των δικαιωμάτων των επιβατών τακτικών γραμμών λεωφορείων και πούλμαν αποτελεί επιθυμητό στόχο. Ωστόσο, ορισμένες πτυχές της πρότασης είναι υπερβολικές. Παραδείγματος χάριν, οι επιβάτες έχουν δικαίωμα έως και δύο διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο αν η αναχώρηση τακτικής υπηρεσίας λεωφορείου καθυστερήσει για πάνω από 90 λεπτά. Ωστόσο, οι οδικές μεταφορές υπόκεινται συχνά σε παράγοντες οι οποίοι είναι εκτός του ελέγχου των επιμέρους παρόχων, όπως κυκλοφοριακές συμφορήσεις που προκαλούνται από ατυχήματα, κακές καιρικές συνθήκες και ανεπαρκή καθαρισμό χιονιού. Το μέτρο αυτό θα οδηγήσει σε δαπανηρές αγωγές για αποζημιώσεις στις οποίες δεν θα είναι δυνατό να εφαρμοστεί η αρχή ότι η καταβολή αποζημίωσης πρέπει να βαρύνει τον πραγματικά υπεύθυνο.

Ο πιο πρόσφατος κανονισμός της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών δημιουργεί παρόμοια προβλήματα. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες καλούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις για καθυστερήσεις τις οποίες δεν προκάλεσαν οι ίδιες. Για παράδειγμα, η αυστριακή ομοσπονδιακή επιχείρηση σιδηροδρόμων θεωρείται υπεύθυνη για τις ώρες καθυστέρησης των συρμών, οι οποίες πέρυσι ανήλθαν σε 2.800, τη στιγμή που αυτά φθάνουν πολύ αργά από τη Γερμανία. Στο μέλλον πρέπει να αποφύγουμε τη λήψη παρόμοιων άστοχων μέτρων.

 
  
MPphoto
 

  Dieter-Lebrecht Koch (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Kallas, κυρίες και κύριοι, επικροτώ θερμά το αποτέλεσμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Όταν εφαρμοστεί ο κανονισμός, οι επιβάτες λεωφορείων και πούλμαν, περιλαμβανομένων των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, θα έχουν το ίδιο υψηλό επίπεδο προστασίας που ισχύει και σε άλλα μέσα μεταφοράς. Επιπλέον, ο κανονισμός εγγυάται υψηλό γενικό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι αυτός ο κλάδος των μεταφορών αποτελείται κυρίως από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι ακραίες απαιτήσεις που θα είχαν καταστήσει τις μεταφορές με λεωφορεία σχεδόν αδύνατες έχουν εξαλειφθεί, μαζί με τις διατάξεις που θα είχαν αποκλείσει την πλειονότητα των κρατών μελών από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.

Στις μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν που ωφελούν την πλειονότητα των πολιτών πρέπει να παρέχονται εξίσου υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρίες και μειωμένη κινητικότητα. Πρέπει να έχουν δικαίωμα σε βοήθεια, η οποία πρέπει να παρέχεται δωρεάν προς όφελος της κοινωνικής ένταξης.

 
  
MPphoto
 

  Debora Serracchiani (S&D).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον κ. Cancian για τις προσπάθειές του που οδήγησαν στον δύσκολο αυτόν συμβιβασμό. Χάρη στον υπό συζήτηση κανονισμό, οι επιβάτες λεωφορείων και πούλμαν θα απολαμβάνουν δικαιώματα παρόμοια με των επιβατών άλλων μέσων μεταφοράς, όπως οι σιδηροδρομικοί συρμοί και τα πλοία.

Ο κανονισμός, ο οποίος ισχύει για όλες τις εθνικές και διεθνείς υπηρεσίες όπου η καλυπτόμενη απόσταση είναι ίση ή μεγαλύτερη από 250 χιλιόμετρα, προστατεύει επίσης τους επιβάτες που χρησιμοποιούν τακτικές γραμμές οι οποίες καλύπτουν συντομότερες αποστάσεις. Αναφέρομαι, ιδιαίτερα, στα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, τα οποία αποκτούν εγγυημένη πρόσβαση σε μεταφορές χωρίς διακρίσεις, στο δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας σε αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και στην κατάρτιση των υπαλλήλων λεωφορείων και πούλμαν για θέματα αναπηρίας.

Χαίρομαι επίσης για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε όσον αφορά την αποζημίωση σε περιπτώσεις θανάτου, περιλαμβανομένης της καταβολής ευλόγων εξόδων κηδείας, ή προσωπικού τραυματισμού, καθώς και απώλειας ή ζημίας αποσκευών λόγω ατυχημάτων. Θεωρώ επίσης ότι αποτελεί θετικό βήμα το γεγονός ότι οι επιβάτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ της συνέχισης του ταξιδιού χωρίς επιπλέον επιβάρυνση ή της επιστροφής της τιμής του εισιτηρίου σε περίπτωση ματαίωσης, καθυστέρησης άνω των δύο ωρών, ή υπεράριθμων κρατήσεων.

Όσον αφορά την ενημέρωση των επιβατών, εκτιμώ ότι θα ήταν χρήσιμο να τους παρέχονται πληροφορίες για τις συνδέσεις με άλλα μέσα συγκοινωνίας, διασφαλίζοντας έτσι και τον διάλογο μεταξύ λεωφορειακών και σιδηροδρομικών υπηρεσιών. Τέλος, χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, καταφέραμε να διερευνήσουμε και να εγγυηθούμε το ανώτατο όριο βοήθειας για τα άτομα με αναπηρίες και μειωμένη κινητικότητα, παρέχοντάς τους την επιλογή να συνοδεύονται χωρίς πρόσθετο κόστος.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Cancian, ο οποίος εργάστηκε πολύ σκληρά για να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία οπότε, μετά από σύνθετες διαπραγματεύσεις, συμφωνήθηκε το υπό συζήτηση έγγραφο.

Έχει σημειωθεί πρόοδος ως προς τα δικαιώματα των επιβατών όσον αφορά την αποζημίωση και τη βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος, ματαίωσης ή καθυστέρησης, καθώς και την αναγνώριση των βασικών δικαιωμάτων των επιβατών, ανεξάρτητα από την απόσταση· η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και μειωμένη κινητικότητα.

Εντούτοις, ο ορισμός του πεδίου εφαρμογής, που είναι οι διαδρομές άνω των 250 χιλιομέτρων, σημαίνει ότι τρεις χώρες παραμένουν εκτός αυτού του ευρωπαϊκού νομοθετήματος. Κατά την άποψή μας, αυτό δεν είναι ικανοποιητικό, παρότι αναγνωρίζουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σύγκριση με την αρχική πρόταση. Κατά συνέπεια, η Ομάδα μας θα απόσχει.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR).(PL) Κυρία Πρόεδρε, σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέλνει ένα πολύ θετικό μήνυμα στους επιβάτες, τους φορολογούμενους και τους ευρωπαίους ψηφοφόρους που χρησιμοποιούν λεωφορεία και πούλμαν, περιλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες. Οι άνθρωποι που μας ψηφίζουν και πληρώνουν τις αμοιβές μας απαιτούν από εμάς να λαμβάνουμε συγκεκριμένες αποφάσεις αυτού ακριβώς του είδους. Φυσικά, στην Αίθουσα ακούστηκαν σχόλια σύμφωνα με τα οποία το θέμα δεν είναι και ό,τι σημαντικότερο στο ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο ζούμε, και αναμφίβολα η διαπίστωση αυτή δεν είναι ανακριβής. Εντούτοις, πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προόδου το οποίο θα κάνει την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ανθρώπινη και ανοικτή στις ανάγκες όχι των πολιτικών, αλλά των καταναλωτών, ή, με άλλα λόγια, των ατόμων που χρησιμοποιούν τα διάφορα μέσα συγκοινωνίας. Θέλω, λοιπόν, να ευχαριστήσω θερμά τον γείτονά μου, κ. Cancian, για την επιμελή εργασία του ως εισηγητή.

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach (EFD).(DA) Κυρία Πρόεδρε, οι επιβάτες λεωφορείων που διανύουν μεγάλες αποστάσεις έχουν, λίγο-πολύ, τα ίδια δικαιώματα με τους επιβάτες των εναέριων, των σιδηροδρομικών και των πλωτών μεταφορών όσον αφορά τις καθυστερήσεις, τις ματαιώσεις, τις απώλειες αποσκευών και μια σειρά πολλών άλλων πτυχών. Αυτό είναι ορθό καταρχήν. Παρ’ όλα αυτά, θέλω να ασκήσω κριτική για ορισμένα ζητήματα. Στην προκειμένη περίπτωση θεσπίζονται περισσότερα δικαιώματα για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Ωστόσο, δεν μπορούν όλα τα λεωφορεία να μεταφέρουν ταυτόχρονα άτομα με αναπηρίες και αρτιμελείς επιβάτες, και δεν μπορούν να τροποποιηθούν όλα τα λεωφορεία έτσι ώστε να μπορούν να μεταφέρουν άτομα με αναπηρίες. Συνεπώς, έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας σε αυτόν τον τομέα αν θέλουμε να επιτύχουμε το βέλτιστο δυνατό επίπεδο ισότητας. Οι τιμές των εισιτηρίων για μεγάλες διαδρομές συχνά διατηρούνται σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα προκειμένου οι συγκεκριμένες γραμμές να μπορούν να ανταγωνιστούν τις εναέριες μεταφορές. Επομένως, θεωρώ ότι οι μικρές επιχειρήσεις λεωφορείων είναι αδύνατον να καταβάλουν όλες τις αξιώσεις αποζημίωσης ή να καλύψουν το κόστος των δικαιωμάτων που επιβάλλει αυτό το μέτρο. Η δυνατότητά τους να είναι ανταγωνιστικές θα μειωθεί σημαντικά και θα κινδυνεύσουν πολύ γρήγορα με κλείσιμο. Αυτό δεν μπορεί να είναι προς το συμφέρον της Ένωσης, διότι η ΕΕ επιθυμεί έντονα να υποστηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 
  
MPphoto
 

  Georges Bach (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ όσους μετείχαν σε αυτήν τη διαδικασία, ιδίως όμως τον κ. Cancian, για τις προσπάθειές του κατά τη διάρκεια της επίπονης και μακράς διαδικασίας που οδήγησε στην επίτευξη συμβιβασμού ως προς το δύσκολο αυτό θέμα.

Ορισμένες από τις επιτυχίες έχουν αναφερθεί ήδη, αλλά υπήρξαν επίσης απογοητεύσεις, ιδίως όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και άλλες λιγότερο σημαντικές πτυχές που αναφέρθηκαν από προηγούμενους ομιλητές. Μέσω αυτού του συμβιβασμού για τις μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν, κατοχυρώσαμε τα δικαιώματα των επιβατών σε όλους τους τύπους μεταφορών. Το επόμενο βήμα μας πρέπει να είναι η δημιουργία ενός κοινού, συνεπούς και αποδοτικού προγράμματος πλαισίου για τα δικαιώματα όλων των επιβατών.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την αξιοπιστία της ΕΕ μεταξύ των πολιτών της Ευρώπης να θέσουμε σε εφαρμογή δίκαια και σαφώς προσδιορισμένα δικαιώματα. Για να είμαστε αξιόπιστοι, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα θα είναι συνεπή για όλα τα επιμέρους μέσα μεταφορών. Τα κριτήρια που διέπουν τα δικαιώματα των επιβατών στις αερομεταφορές δεν πρέπει να είναι ριζικά διαφορετικά από όσα ισχύουν για τους επιβάτες των σιδηροδρόμων, παραδείγματος χάριν.

Επομένως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μην στηρίξουμε το πρόγραμμα πλαίσιό μας στα χαμηλότερα, πιο ασθενή, πρότυπα. Απεναντίας, πρέπει να θέσουμε φιλόδοξους στόχους εξ ονόματος των πολιτών της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui (S&D).(NL) Κυρία Πρόεδρε, φυσικά, θα ξεκινήσω εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου στον εισηγητή για τις προσπάθειές του, καθώς και στους σκιώδεις εισηγητές, τον κ. Simpson και όσους συνέβαλαν στο αποτέλεσμα· δεν πρέπει άλλωστε να λησμονηθεί ούτε η βελγική Προεδρία.

Επιτρέψτε μου, όμως, να ξεκινήσω με ένα στοιχείο κριτικής, που απευθύνεται ιδίως στο Συμβούλιο. Με λυπεί το γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής ισχύει μόνον για τις διαδρομές 250 χιλιομέτρων. Από ευρωπαϊκή άποψη, θα ήταν εύλογο να εμπίπτουν στις διατάξεις αυτής της οδηγίας όλες οι διασυνοριακές συνδέσεις. Ακόμα και αν περιοριστεί σε αυτά τα 250 χιλιόμετρα, η οδηγία μετά βίας εξασφάλισε αρκετή υποστήριξη από τα κράτη μέλη ώστε να υιοθετηθεί.

Κρίνοντας όχι μόνο από αυτό το θέμα, αλλά και από πολλά άλλα ζητήματα, φαίνεται να γίνεται όλο και πιο δύσκολη η εξασφάλιση πλειοψηφίας μεταξύ των κρατών μελών υπέρ των συμφερόντων του καταναλωτή ή υπέρ ευρωπαϊκών λύσεων, και αυτό το θεωρώ πολύ ανησυχητικό.

Παρ’ όλα αυτά, με τον υπό συζήτηση κανονισμό συμπληρώνεται ο κατάλογος των συναφών μέτρων. Τώρα διαθέτουμε ευρωπαϊκούς κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών σε όλα τα μέσα μεταφοράς. Το επόμενο βήμα –και ο Επίτροπος ανήγγειλε ότι θα λάβει μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση– πρέπει να είναι να αντλήσουμε διδάγματα από την αποκτηθείσα πείρα στους διάφορους επιμέρους τομείς και να εξασφαλίσουμε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για τα δικαιώματα των επιβατών. Αυτό πρέπει να εφαρμοστεί, κυρίως, στην πράξη.

Ο κανονισμός αυτός αποτελεί βήμα προόδου, κυρίως για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Δεν θα εμποδίζεται πλέον η πρόσβασή τους και θα μπορούν να υπολογίζουν σε παροχή βοήθειας, όταν αυτό είναι απαραίτητο. Αυτό είναι σημαντικό, κατά τη γνώμη μου. Όπως και στην περίπτωση άλλων μέσων μεταφοράς, προβλέπεται αποζημίωση για διάφορες περιπτώσεις, καθώς και ρυθμίσεις για τη στέγαση επιβατών που έχουν ξεμείνει στον σταθμό λόγω μεγάλων καθυστερήσεων.

Για τους λόγους αυτούς, επιθυμούμε να υποστηρίξουμε αυτόν τον συμβιβασμό. Δεν το πράττουμε με μεγάλο ενθουσιασμό, διότι ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ αφού περάσουν δύο ακόμη χρόνια. Ωστόσο, αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και αποτελεί έναν συμβιβασμό μεταξύ της ακραίας θέσης του Συμβουλίου, αφενός, και των πιο φιλόδοξων στόχων μας, αφετέρου.

 
  
MPphoto
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE). (ET) Κυρία Πρόεδρε, οι Εσθονοί έχουν μια παροιμία: «Η εξάσκηση τελειοποιεί». Δυστυχώς, αυτό δεν μπορεί να ειπωθεί για την οδηγία που αφορά τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων, η οποία, μετά από μια μακρά διαδικασία συνδιαλλαγής, απομακρύνθηκε εντέλει από τις αρχές που είχε απαιτήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πράγματι θετική η θέσπιση ελάχιστων θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η συμφωνηθείσα διαδρομή των 250 χιλιομέτρων στερεί τα δικαιώματα αυτά από τους επιβάτες που μετακινούνται σε τρία κράτη. Επιπλέον, αυτά τα δικαιώματα είναι ελάχιστα σε τρία έως τέσσερα άλλα κράτη, καθώς έχουν μία ή δύο ίσως διαδρομές λεωφορείων που καλύπτουν τέτοια απόσταση.

Άλλωστε, δεν είναι αποδεκτή η εξαίρεση των διασυνοριακών υπηρεσιών λεωφορείων, ανεξαρτήτως απόστασης, ούτε μπορούμε να υποστηρίξουμε την οκτάχρονη προθεσμία που παρέχεται στα κράτη μέλη προκειμένου να καταστεί υποχρεωτική η εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας. Δυστυχώς, η εσθονική κυβέρνηση υποστήριξε αυτούς ακριβώς τους όρους, και επιπλέον απαίτησε αύξηση της απόστασης. Τώρα πρέπει να αναρωτηθούμε αν υποστηρίζουμε πραγματικά τα δικαιώματα των επιβατών, ή τις επιχειρήσεις λεωφορείων και τα κέρδη τους. Εν πάση περιπτώσει, ενώ υποστηρίζω τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν καταλαβαίνω γιατί μέρος της Ευρώπης εξαιρείται από αυτήν την οδηγία. Επομένως, μου είναι αδύνατον να υπερψηφίσω αυτήν την οδηγία ή την έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Philip Bradbourn (ECR).(EN) Κυρία Πρόεδρε, υποστηρίζω έντονα την αρχή των δικαιωμάτων των επιβατών, και είναι ορθό να απαιτούν οι πελάτες υψηλή ποιότητα από τις υπηρεσίες που τους παρέχονται.

Ωστόσο, πρέπει να έχουμε αίσθηση της αναλογικότητας και να μελετήσουμε τις πραγματικές συνέπειες του μέτρου αυτού. Πρέπει να συγκρίνουμε τα πραγματικά οφέλη για τους χρήστες με το πραγματικό κόστος για τις επιχειρήσεις σε αυτόν τον τομέα.

Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή προσεγγίζουν συχνά τα θέματα με προκρούστειο τρόπο, όμως πρέπει να δεχτούμε ότι τα δικαιώματα των επιβατών διαφέρουν μεταξύ των διαφορετικών μέσων μεταφοράς. Οι εναέριες μεταφορές δεν είναι ίδιες με τα λεωφορεία. Το σημαντικότερο δε ζήτημα εν προκειμένω είναι ότι η διαφορά έγκειται στον αριθμό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Εκτιμώ ότι όλοι οι βουλευτές αυτού του Σώματος γνωρίζουν πόσο σημαντική είναι η παροχή αξιόπιστων και κερδοφόρων υπηρεσιών λεωφορείων και πούλμαν για τις τοπικές οικονομίες μας, και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο υποστηρίζω έντονα τη θέσπιση του κανόνα των 250 χιλιομέτρων. Αποτελεί, απλούστατα, σφάλμα να επιβάλλουμε τέτοιου είδους επιβαρύνσεις σε μικρές τοπικές επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν πολύ τοπικές ή περιφερειακές υπηρεσίες.

Δεδομένης της θέσπισης αυτής της δικλείδας ασφαλείας, καθώς και της αξίας της βασικής αρχής στην οποία στηρίζεται αυτό το νομοθέτημα, υποστηρίζω με θέρμη τον συμβιβασμό.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, αυτή η πρωτοβουλία προετοιμαζόταν για σχεδόν τρία χρόνια και, για πρώτη φορά, βρίσκομαι μάλλον στο πλευρό του Συμβουλίου παρά του Κοινοβουλίου.

Φυσικά, πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των επιβατών, ιδίως των ατόμων με αναπηρίες, όμως η αρχική πρόταση –όπως επεσήμανε ο Philip Bradbourn– αν είχε εγκριθεί, θα είχε σοβαρές συνέπειες για τους μικρούς παρόχους υπηρεσιών μεταφορών. Πρακτικά, θα οδηγούσε πολλούς από αυτούς σε κλείσιμο. Για τον λόγο αυτόν, η διαδικασία συνδιαλλαγής υπήρξε ζωτικής σημασίας και ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε εξισορροπεί με δίκαιο τρόπο τα δικαιώματα των επιβατών, αφενός, και τα αντίστοιχα δικαιώματα των φορέων παροχής υπηρεσιών, αφετέρου. Συμφωνώ πλήρως με τον κ. Bradbourn, ότι δηλαδή δεν είναι δυνατόν να εξισωθούν τα δικαιώματα των επιβατών στις πλωτές μεταφορές, των επιβατών στις εναέριες μεταφορές, των επιβατών των σιδηροδρόμων και των επιβατών λεωφορείων στο πλαίσιο της ίδιας δέσμης μέτρων. Ως εκ τούτου, το να μιλάμε για ενιαία δέσμη μέτρων είναι απλώς ανέφικτο και εξωπραγματικό.

Θέλω να αποδώσω εύσημα στον πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, Brian Simpson, ο οποίος εργάστηκε με υποδειγματικό τρόπο, στον εισηγητή, κ. Cancian, και στον συντονιστή της Ομάδας μας, Mathieu Grosch. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, έχουμε αποκτήσει μια δίκαιη και ισορροπημένη δέσμη μέτρων η οποία υπηρετεί τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák (ECR). (CS) Κυρία Πρόεδρε, τα τελευταία χρόνια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μαζί με το Συμβούλιο, ενέκρινε νόμους σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών στις εναέριες και τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Είναι, επομένως, λογικό να εγκρίνουμε τώρα ένα ανάλογο μέτρο για τις μεταφορές με λεωφορεία, παρά το γεγονός ότι οι επιβάτες στην Ευρώπη εξακολουθούν να προτιμούν τις ατομικές μεταφορές και το γεγονός ότι τα πρότυπα που εφαρμόζονται για τις μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν βελτιώνονται με γοργούς ρυθμούς.

Εντούτοις, η προσπάθεια και ο ενθουσιασμός μας για τον κανονισμό πρέπει να έχουν σαφή όρια. Είναι λογικό να καθοριστούν βασικά πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις διασυνοριακές μετακινήσεις, τα οποία να προστατεύουν ευάλωτες ομάδες επιβατών και να εξασφαλίζουν τα δικαιώματά τους. Από την άλλη πλευρά, η προσπάθεια επέκτασης των δικαιωμάτων στις τοπικές μεταφορές, και οι απόπειρες διασφάλισης των μέγιστων δυνατών αποζημιώσεων ή ρύθμισης μέχρι και της τελευταίας λεπτομέρειας, συνιστούν απαράδεκτη παρέμβαση στην εσωτερική αγορά. Είναι σαφές ότι όλες οι περιττές υποχρεώσεις συνεπάγονται μεγαλύτερες δαπάνες για τους παρόχους υπηρεσιών μεταφορών, οι οποίες θα μεταφερθούν εντέλει στις τιμές των εισιτηρίων.

Ως πρώην δήμαρχος, συνεπώς, παρακολούθησα με ανησυχία την πρόταση να συμπεριληφθούν οι αστικές και προαστιακές μεταφορές στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Χαίρομαι που επικράτησε η κοινή λογική σε αυτήν την περίπτωση, οπότε οι αστικές και προαστιακές μεταφορές θα προστατευθούν από τέτοιου είδους υπέρμετρες ρυθμίσεις.

 
  
MPphoto
 

  Ville Itälä (PPE).(FI) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν στη διαμόρφωση αυτής της συμβιβαστικής θέσης και, ιδιαίτερα, τον εισηγητή και τον κ. Simpson, πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής. Αν και το κείμενο είναι συμβιβαστικό, αποτελεί επίσης σημαντικό βήμα προόδου για τα συμφέροντα των επιβατών. Ως προς τα θέματα των καθυστερήσεων και της απώλειας αποσκευών, λόγου χάρη, είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουν οι επιβάτες ότι έχουμε θεσπίσει νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων τους.

Η περιοριστική απόσταση των 250 χιλιομέτρων δεν είναι η καλύτερη δυνατή λύση, ούτε αποτελεί την επιτυχία που ανέφεραν πολλοί προηγούμενοι ομιλητές. Εκτιμώ ότι είναι ίσως το πιο αδύναμο σημείο στη νομοθετική πράξη και θα χρειαστεί σίγουρα να επανέλθουμε στο θέμα στο μέλλον· από την άλλη πλευρά, όμως, είναι σημαντικό βήμα το οποίο βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Από την άποψη των συμφερόντων των επιβατών, αντιπροσωπεύει το είδος ακριβώς της νομοθεσίας που θα έπρεπε να θεσπίσουμε.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, αυτός ο κανονισμός είναι λίγο καλός και λίγο άσχημος. Είναι καλός κατά τόπους. Επιδοκιμάζω ιδιαίτερα τις διατάξεις που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες ή μειωμένη κινητικότητα, αλλά διατηρώ τις ανησυχίες που εξέφρασαν ήδη άλλοι ομιλητές για το όριο των 250 χιλιομέτρων. Οι προκρούστειες λύσεις δεν ταιριάζουν σε όλες τις συνθήκες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 διαφορετικού μεγέθους χωρών απαιτείται κάποια ευελιξία στο εσωτερικό των επιμέρους χωρών, έτσι ώστε να μπορούν όλες να εφαρμόσουν τις προβλεπόμενες διατάξεις.

Εγώ κατοικώ 300 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσά μας. Σήμερα υπάρχει μια μικρή επιχείρηση με εύλογη κερδοφορία, η οποία προσφέρει υπηρεσίες μεταφορών με πούλμαν μεταξύ αγροτικών περιοχών στην εκλογική μου περιφέρεια και της πρωτεύουσας, που είναι το Δουβλίνο. Τώρα θα υποστεί σοβαρή επιβάρυνση λόγω των διατάξεων αυτής της πρότασης και, κυρίως, του αυξημένου κόστους ασφάλισης, κάτι που μπορεί να την οδηγήσει σε κλείσιμο. Αν η επιχείρηση αυτή κλείσει, θα χαθούν θέσεις εργασίας και θα χαθεί επίσης η υπηρεσία που παρέχεται στους επιβάτες. Οφείλουμε, λοιπόν, να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις κατά την εφαρμογή αυτού του μέτρου.

 
  
MPphoto
 

  Ádám Kósa (PPE).(HU) Κυρία Πρόεδρε, επιδοκιμάζω την έκθεση σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν. Θα διευκολυνθεί η χρήση των υπηρεσιών αυτών από τους πολίτες της ΕΕ, περιλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες. Ο συμβιβασμός υπήρξε αποτέλεσμα μακρών διαβουλεύσεων. Κατά τη διάρκειά τους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο κ. Cancian υποστήριξαν μέχρι τέλους τα άτομα με αναπηρίες. Δυστυχώς, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποδείχθηκε πιο μυωπικό και άκαμπτο σε αυτό το θέμα. Λυπάμαι για την αδυναμία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αναγνωρίσει ότι ζούμε σε μια κοινωνία που γηράσκει με γοργούς ρυθμούς. Ο αριθμός των ατόμων με αναπηρίες θα αυξηθεί κατακόρυφα εν μια νυκτί. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ θα υποφέρουν από αυτό το πρόβλημα και, αργά ή γρήγορα, όλοι θα χρειαστούν βοήθεια. Τέλος, θέλω να τονίσω ότι το έργο μας δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Έχει ήδη επιτευχθεί συμβιβασμός όσον αφορά τέσσερις τρόπους μεταφοράς, και είναι πλέον καιρός να δημιουργηθεί ένας ενιαίος χάρτης δικαιωμάτων των επιβατών, ο οποίος μπορεί αργότερα να διευκολύνει τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των επιβατών.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). (CS) Κυρία Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να ψηφίσει επί ενός σημαντικού συμβιβασμού ο οποίος θα ενισχύσει πολύ τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν. Θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι, εκτός από τις αποζημιώσεις επιβατών για απώλεια ή ζημία αποσκευών ή τις επιστροφές χρημάτων λόγω καθυστέρησης των λεωφορείων και τα λοιπά μέτρα, ο συμβιβασμός περιλαμβάνει επίσης την ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών με αναπηρίες και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Υποστηρίζω ιδιαίτερα το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες σε υπηρεσίες πληροφοριών και βοήθειας, τουλάχιστον με βάση τα όσα συμφωνήθηκαν στο τέλος της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι θεμελιώδες και σημαντικό μέρος της καθημερινότητας των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Δεν ήταν εύκολο να επιτευχθεί ο συμβιβασμός, και γι’ αυτό θέλω και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή και όλα τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας για το έργο τους. Η έγκριση του υπό συζήτηση κανονισμού θα δημιουργήσει ένα κοινό πλαίσιο προστασίας για όλους τους τύπους μεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και ενώ απέχει σίγουρα από το να είναι ιδανικός όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών, δεν παύει να αποτελεί πολύ σημαντικό βήμα προόδου.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries (ALDE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, όπως και η Ομάδα των Φιλελευθέρων, θα απόσχω από τη σημερινή ψηφοφορία για τον κανονισμό σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν. Αυτό είναι ο τελευταίος κρίκος της δέσμης μέτρων για την προστασία των επιβατών, μετά τις εναέριες, τις σιδηροδρομικές και τις πλωτές μεταφορές, αλλά δυστυχώς –όπως επισημάνθηκε ήδη– το κείμενο είναι πολύ λιγότερο φιλόδοξο. Αυτό το επεσήμαναν, μεταξύ άλλων, ο κ. Simpson και ο κ. El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας των Σοσιαλιστών· αυτό ακριβώς είπαν και οι ίδιοι. Κατά συνέπεια, οι επιβάτες πρέπει να μετακινούνται σε αποστάσεις άνω των 250 χιλιομέτρων για να προστατεύονται από αυτόν τον κανονισμό. Αν ταξιδεύετε από τις Βρυξέλλες στο Άμστερνταμ αεροπορικώς, καλύπτεστε· αν ταξιδεύετε με λεωφορείο, δεν καλύπτεστε. Και αυτό είναι ακόμα πιο άδικο, θα μπορούσα να προσθέσω, αν λάβουμε υπόψη ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν αυτόν τον τύπο μεταφοράς είναι συχνά οι λιγότερο εύποροι συμπολίτες μας.

Ούτε η προθεσμία για την έναρξη ισχύος είναι λογική, δεδομένου ότι διάφορες παρεκκλίσεις θα μπορούσαν κάλλιστα να την αναβάλουν έως το 2011. Τότε θα επιβληθούν νέα δικαιώματα, καθώς και αποζημιώσεις σε περιπτώσεις ατυχημάτων, καθυστερήσεων ή ματαιώσεων. Η παροχή βοήθειας έχει ζωτική σημασία για τα άτομα με αναπηρίες, η πραγματικότητα όμως είναι ότι δεν θα εφαρμοστεί αμέσως και, το σημαντικότερο, δεν θα παρέχεται τέτοιο δικαίωμα σε όλους ανεξαιρέτως τους επιβάτες.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cramer (Verts/ALE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, είναι ευχάριστο το γεγονός ότι θεσπίζουμε δικαιώματα για τους επιβάτες όλων των μέσων συγκοινωνίας, όμως αυτά τα δικαιώματα δεν μπορούν να αποκρύψουν την εξαιρετικά μειονεκτική θέση στην οποία έχουν περιέλθει για μία ακόμη φορά οι σιδηροδρομικές μεταφορές, οι οποίες μάλιστα είναι και φιλικές προς το περιβάλλον. Οι σιδηροδρομικές εταιρείες καταβάλλουν τέλη πρόσβασης στις σιδηροδρομικές γραμμές για κάθε χιλιόμετρο που διανύουν, αλλά το ίδιο σύστημα δεν ισχύει για τα λεωφορεία και τα πούλμαν, πράγμα που ωφελεί τις εταιρείες λεωφορείων. Οι σιδηρόδρομοι περιλαμβάνονται στο σύστημα εμπορίας εκπομπών, όχι όμως και τα λεωφορεία, γεγονός επίσης ευνοϊκό για τα λεωφορεία και δυσμενές για τα τρένα. Αν ένα τρένο καθυστερήσει, επιστρέφεται το 25% της τιμής ως αποζημίωση μετά από μία ώρα. Στην περίπτωση των λεωφορείων, το αντίστοιχο χρονικό όριο είναι δύο ώρες.

Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα είναι απαράδεκτα. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Πρέπει να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματα των επιβατών σε όλα ανεξαιρέτως τα μέσα μεταφορών, όμως απαιτούνται επίσης ορισμένοι δίκαιοι βασικοί όροι. Δεν πρέπει ένας επιβάτης να λαμβάνει αποζημίωση μετά από τρεις ή πέντε ώρες, ενώ για άλλους επιβάτες το αντίστοιχο διάστημα να είναι μία μόνον ώρα. Μένουν ακόμη να γίνουν πολλά ως προς αυτήν την πτυχή, και από τη συγκεκριμένη άποψη ο συμβιβασμός δεν είναι καλός. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί οι φιλικές προς το περιβάλλον σιδηροδρομικές μεταφορές τοποθετούνται διαρκώς σε μειονεκτική θέση.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Κυρία Πρόεδρε, μετά τις σύνθετες διαπραγματεύσεις της διαδικασίας συνδιαλλαγής, επιτεύχθηκε μια σύνθετη συμφωνία ως προς τη διατύπωση του κανονισμού σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν. Αν και το σχέδιο κανονισμού αφορά μόνο τις τακτικές γραμμές που καλύπτουν αποστάσεις άνω των 250 χιλιομέτρων, ταυτόχρονα θεσπίζει νέους κανόνες και βελτιώνει την προστασία των επιβατών λεωφορείων.

Το σημαντικότερο όφελος για τους επιβάτες είναι ίσως ο καθορισμός των δικαιωμάτων τους σε περιπτώσεις ματαίωσης ή καθυστέρησης δρομολογίων, δεδομένου ότι επιβάλλονται κυρώσεις στους παρόχους υπηρεσιών μεταφορών για οργανωτικές αδυναμίες στον τομέα των μεταφορών, οι οποίοι υποχρεώνονται να επιστρέψουν έως και το σύνολο της τιμής του εισιτηρίου, καθώς και να αποζημιώσουν τον επιβάτη σε ποσοστό που φτάνει έως και το 50% του εισιτηρίου. Το μόνο ζήτημα που, κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσε να έχει αντιμετωπιστεί καλύτερα, αφορά τις εξαιρέσεις όσον αφορά τις προθεσμίες εφαρμογής, οι οποίες επιτρέπουν στα κράτη μέλη να αναβάλουν την εφαρμογή της οδηγίας κατά τέσσερα έτη, με δυνατότητα περαιτέρω αναβολής για άλλα τέσσερα έτη. Η πρόβλεψη συνολικής περιόδου οκτώ ετών για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας μού φαίνεται υπερβολική.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τους αξιότιμους βουλευτές για τα, ως επί το πλείστον, θετικά σχόλιά τους.

Τώρα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την πρόκληση της εφαρμογής. Την ίδια πρόκληση αντιμετωπίζουμε σε σχέση με το σύνολο της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των επιβατών. Η λεπτομερής επεξεργασία των διατάξεων της νομοθεσίας θα αποτελέσει, φυσικά, μακρά διαδικασία, όμως εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο συμβιβασμός στον οποίο καταλήξαμε μάλλον θα υιοθετηθεί σε ένα μελλοντικό κείμενο και αποτελεί σημαντικό άνοιγμα. Άλλωστε, για λόγους αρχής, επιβάλαμε ορισμένες αρχές σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν, καλύπτοντας έναν πολύ εκτεταμένο τομέα. Είναι επόμενο, λοιπόν, να απαιτηθούν συνετοί συμβιβασμοί· όλες οι πτυχές πρέπει να καθοριστούν με ακρίβεια και να εφαρμοστούν, όμως έχουμε κάνει ένα πολύ σημαντικό άνοιγμα και ελπίζω ότι θα ψηφίσετε υπέρ του συγκεκριμένου κανονισμού.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου. (HU) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Cancian, κυρίες και κύριοι, θέλω απλώς να προσθέσω δύο επισημάνσεις και να σχολιάσω την πολύτιμη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Σώμα. Αυτή η συζήτηση ανέδειξε θαυμάσια τις δυσκολίες που χρειάστηκε να υπερνικήσουμε ο κ. Cancian, εμείς στο Συμβούλιο, ο Επίτροπος και οι εμπειρογνώμονες. Δεν πιστεύω ότι το τελικό αποτέλεσμα αντιπροσωπεύει τη βέλτιστη δυνατή λύση για τους επιβάτες λεωφορείων και πούλμαν, πιστεύω όμως ότι το βασικό ερώτημα που πρέπει ίσως να θέσουμε στους εαυτούς μας είναι κατά πόσον θα βελτιωθεί η κατάσταση αφ’ ης στιγμής τεθεί σε ισχύ η νέα νομοθεσία. Εκτιμώ ότι μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα με ένα αποφασιστικό «ναι»· ότι οι επιβάτες λεωφορείων και πούλμαν θα διαθέτουν πράγματι αυξημένα δικαιώματα στο μέλλον, έστω και αν ο παρών συμβιβασμός δεν είναι τέλειος.

Σε συμβιβασμούς καταλήγουμε όταν χρειάζεται να έρθουμε σε συνεννόηση για δύσκολα θέματα. Αυτό ήταν φανερό σε όλες σχεδόν τις παρεμβάσεις, το ερώτημα όσον αφορά το όριο πέρα από το οποίο θα εγγυόμασταν δικαιώματα σε τέτοια έκταση ώστε να συνθλίψουμε σημαντικούς οικονομικούς παράγοντες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την κατάσταση των οποίων προσπαθούμε να λαμβάνουμε διαρκώς υπόψη. Ταυτόχρονα, όμως, επιδιώξαμε ειλικρινά να προσφέρουμε πρόσθετα δικαιώματα στους επιβάτες. Κατανοώ πολύ καλά τη στάση όσων προσεγγίζουν το ζήτημα από την οπτική γωνία των ατόμων με αναπηρίες. Εκτιμώ ότι πραγματοποιήσαμε ένα σημαντικό βήμα προόδου και σε αυτό το πεδίο. Θεωρώ ότι αυτή η πτυχή έτυχε καλής επεξεργασίας και ευελπιστώ ότι η νομοθεσία θα επιφέρει πρόοδο για τα άτομα αυτά, κυρίως μάλιστα γι’ αυτά τα άτομα.

Υπενθυμίζω απλώς στους αξιότιμους βουλευτές ότι η ουγγρική Προεδρία προσεγγίζει το θέμα από την άποψη της ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα παρέχει πρόσθετα δικαιώματα στους πολίτες της και θα τους τοποθετεί πάντα στο επίκεντρο τέτοιων δυναμικών πολιτικών. Επιπλέον, είμαι πεπεισμένη ότι η τρέχουσα συζήτηση γι’ αυτό το σχέδιο νόμου είναι χρήσιμη για την παροχή πρόσθετων δικαιωμάτων στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά όλες και όλους για τις προσπάθειές τους, και να εκφράσω την ευχή ότι οι σημερινές ψηφοφορίες θα ολοκληρωθούν χωρίς προβλήματα.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Cancian, εισηγητής.(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώντας όλους τους συναδέλφους που έλαβαν τον λόγο, θέλω και εγώ να εκφράσω την πεποίθησή μου ότι δεν έχουμε μπροστά μας τον καλύτερο δυνατό κανονισμό, όμως είναι το μόνο που μπορούσε να επιτευχθεί ενόψει της θέσης του Συμβουλίου.

Το ζήτημα είναι πραγματικά σημαντικό, μιας και πιστεύω ότι ήταν όντως κρίσιμο και για τον τομέα των μεταφορών και για τον τομέα του τουρισμού –δύο τομείς για τους οποίους είναι αρμόδια η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού– να εξευρεθεί ισορροπημένη λύση και σε αυτόν τον κλάδο των μεταφορών.

Προσπαθήσαμε να ισορροπήσουμε μεταξύ, αφενός, της ανάγκης προστασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων –θέμα που μας απασχόλησε επί μακρόν τις τελευταίες ώρες– οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών με λεωφορεία και πούλμαν και, αφετέρου, της ανάγκης διασφάλισης των δικαιωμάτων των προσώπων με μειωμένη κινητικότητα ή αναπηρίες, των ηλικιωμένων συνταξιούχων, των ατόμων με προσωρινά μειωμένη κινητικότητα, καθώς και των ευάλωτων επιβατών εν γένει, προκειμένου να μειωθούν ταυτόχρονα οι σχετικές αντιπαραθέσεις. Αυτή είναι η ισορροπία την οποία επιδιώξαμε και, με τη συμβολή όλων των συμμετεχόντων, ελπίζουμε ότι την εξασφαλίσαμε.

Η αναδιατύπωση που ανακοινώθηκε εν συνεχεία από τον κ. Kallas εκτιμώ ότι εντάσσεται στην ιδέα της δημιουργίας ενός ενιαίου κανονισμού για όλα τα μέσα μεταφορών. Πράγματι, η δημιουργία ενιαίας αγοράς στον τομέα των μεταφορών δεν έχει ακόμη συνοδευτεί από τα κατάλληλα μέτρα με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών. Κύριε Επίτροπε, εκτός από τον ενιαίο κανονισμό, εύχομαι ειλικρινά να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε έναν ενιαίο φορέα αναφοράς, μια ενιαία θυρίδα έκδοσης εισιτηρίων και ένα ενιαίο εισιτήριο για τους διάφορους τύπους μεταφορών.

Θέλω για μία ακόμη φορά να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που έλαβαν τον λόγο, όσους παρακολούθησαν την εξέλιξη της διαδικασίας –ιδίως τους σκιώδεις εισηγητές– καθώς και όσους συμμετείχαν με ενθουσιασμό στις τελικές διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ επίσης την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού και το προσωπικό της γραμματείας, του Συμβουλίου, ιδίως το προσωπικό της βελγικής Προεδρίας και, τελευταία αλλά όχι αμελητέα, την κ. Győri, η οποία είναι μαζί μας στο Σώμα.

Αν μου επιτρέπετε, θέλω, τέλος, να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κ. Kallas και τους βοηθούς του για τη σταθερά εποικοδομητική συνδρομή τους, το προσωπικό της γραμματείας της επιτροπής συνδιαλλαγής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο επέδειξε μεγάλες ικανότητες και επαγγελματισμό – στοιχεία απαραίτητα όταν λαμβάνουμε σημαντικές αποφάσεις εξ ονόματος των πολιτών μας.

Σε γενικές γραμμές, περάσαμε με επιτυχία αυτήν τη δοκιμασία, εξασφαλίζοντας άριστα αποτελέσματα για το Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί το μεσημέρι.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. JERZY BUZEK
Προέδρου

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), γραπτώς.(CS) Η έκθεση σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν έχει ως στόχο την καθιέρωση δικαιωμάτων προστασίας των επιβατών, τα οποία θα ισχύουν στο σύνολο της Ένωσης, για όλους τους επιβάτες και για διάφορα μέσα μεταφοράς. Το Συμβούλιο δεν συμφώνησε με τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και επομένως κατέστη αναγκαίο να εφαρμοστεί η λεγόμενη διαδικασία συνδιαλλαγής. Τα κύρια σημεία της συμφωνίας που επιτεύχθηκε είναι κατά κύριο λόγο συμβατά με τις αρχικές προτάσεις του Κοινοβουλίου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι ο κανονισμός θα ισχύσει για όλες τις τακτικές εσωτερικές και διασυνοριακές γραμμές, ενώ τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν παρεκκλίσεις για τις τακτικές γραμμές και για συγκεκριμένες υπηρεσίες για περίοδο έως και οκτώ ετών. Σε περίπτωση ατυχήματος, οι επιβάτες θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης μέχρι και 220.000 ευρώ ανά άτομο και 1.200 ευρώ για τις αποσκευές. Οι πάροχοι υπηρεσιών μεταφορών πρέπει, επιπλέον, να παρέχουν βασική βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος (τρόφιμα, ιματισμός και ιατρική βοήθεια), καθώς και στέγη για διάστημα έως και δύο διανυκτερεύσεων. Σε περίπτωση καθυστέρησης παραπάνω από 120 λεπτά ή ματαίωσης δρομολογίου, οι πάροχοι οφείλουν να προσφέρουν στους επιβάτες την επιλογή είτε να συνεχίσουν το ταξίδι τους είτε να επαναχαράξουν τη διαδρομή προς τον τελικό προορισμό τους χωρίς πρόσθετο κόστος ή να τους επιστραφεί η αξία του εισιτηρίου. Αν δεν έχουν τέτοια δυνατότητα, οφείλουν να επιστρέψουν την τιμή του εισιτηρίου και να καταβάλουν επιπροσθέτως το 50% της τιμής του εισιτηρίου. Η συμφωνία προστατεύει επίσης τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και με περιορισμένη κινητικότητα. Για τους ανωτέρω λόγους, υποστηρίζω πλήρως την έγκριση της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς.(EN) Υποστηρίζω αυτόν τον συμβιβασμό σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων, καθώς διασφαλίζονται το δικαίωμα στις υπηρεσίες μεταφορών, το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, η υποχρέωση των ιδιοκτητών λεωφορείων να παρέχουν υποχρεωτική κατάρτιση στους οδηγούς σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, δικαίωμα σε αποζημίωση για ζημίες σε αναπηρικά αμαξίδια, ένας μηχανισμός διαχείρισης των καταγγελιών για όλους τους επιβάτες, σε συνδυασμό με τη λειτουργία ανεξάρτητων εθνικών φορέων για την εποπτεία της εφαρμογής του κανονισμού και την επιβολή κυρώσεων.

Για όλες τις διαδρομές με λεωφορεία και πούλμαν οι οποίες είναι ίσες ή μεγαλύτερες από 250 χιλιόμετρα, θα παρέχεται ειδική βοήθεια, δωρεάν, για τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, τόσο στους τερματικούς σταθμούς όσο και επί του οχήματος και, όπου είναι απαραίτητο, η δυνατότητα συνοδείας θα παρέχεται δωρεάν.

Για τους τυφλούς και τα άτομα με προβλήματα όρασης ειδικότερα, οι διατάξεις που διέπουν την πρόσβαση σε πληροφορίες δρομολογίων και την κατάρτιση των οδηγών ως προς τα θέματα αναπηρίας, μπορούν να προσφέρουν πολύ σημαντικά οφέλη.

Η ίση πρόσβαση στις μεταφορές έχει θεμελιώδη σημασία για την ανεξάρτητη διαβίωση. Χωρίς ίση πρόσβαση στις μεταφορές, τα άτομα με αναπηρίες δεν μπορούν να εργαστούν, να ψωνίσουν ή να συμμετάσχουν σε πολιτιστικές και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Αν και το κείμενο δεν καλύπτει όλες τις πτυχές που θα επιθυμούσα, υποστηρίζοντάς το και ενισχύοντας τα δικαιώματα όλων των επιβατών με αναπηρίες, εκτιμώ ότι θα πραγματοποιηθεί ένα σημαντικό βήμα για τη διευκόλυνση των χρηστών σκυλιών οδηγών στην Ευρώπη, ώστε να μπορούν να μετακινούνται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ισότιμα με άλλους πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), γραπτώς.(PL) Υποστηρίζω το νομοθετικό ψήφισμα σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004. Ενόψει της σταθερής ανάπτυξης αυτού του τομέα των μεταφορών, εκτιμώ ότι είναι ουσιώδες να καθιερωθούν δικαιώματα προστασίας των επιβατών τα οποία θα ισχύουν σε όλη την ΕΕ και θα είναι παρόμοια με τα δικαιώματα που ισχύουν για τους επιβάτες άλλων μέσων συγκοινωνίας, καθώς και να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τους μεταφορείς, ανεξαρτήτως του κράτους μέλους από το οποίο προέρχονται ή του μέσου μεταφοράς που διαχειρίζονται. Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα δικαιώματα εστιάζονται, συγκεκριμένα, στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες και μειωμένη κινητικότητα, αυτή η πρωτοβουλία αξίζει την υποστήριξή μας. Έχει καίρια σημασία το γεγονός ότι το ψήφισμα θεσπίζει δικαιώματα αποζημίωσης για τους επιβάτες που τραυματίζονται σε ατυχήματα. Οι διατάξεις του κειμένου συνεπάγονται ότι οι επιβάτες θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού, ή απώλειας ή ζημίας των αποσκευών τους λόγω ατυχήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), γραπτώς.(PL) Θέλω να συγχαρώ τον κ. Cancian για το έργο του. Χαίρομαι που μπορέσαμε τελικά να καταλήξουμε σε συμφωνία στην επιτροπή συνδιαλλαγής. Το κύριο επίτευγμά μας είναι, φυσικά, το ζήτημα των δικαιωμάτων των επιβατών σε αποζημίωση και βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος, οι εγγυήσεις για τους επιβάτες σε περιπτώσεις ματαιώσεων και καθυστερήσεων, καθώς και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα. Αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση για τη συμπερίληψη των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα στο έγγραφο, όπως προανέφερα, ταυτόχρονα όμως διατηρώ βάσιμες ανησυχίες ως προς αυτήν την πτυχή: στην περίπτωση των επιβατών των εναερίων μεταφορών, ούτε οι αερογραμμές ούτε οι αερολιμένες γνωρίζουν ακριβώς ποιοι επιβάτες πρέπει να θεωρούνται άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Αποτελεί κοινή πρακτική να απορρίπτονται αιτήματα βοήθειας γονέων οι οποίοι ταξιδεύουν μόνοι με ανήλικα παιδιά ως αποτέλεσμα αυτής της έλλειψης γνώσης των μεταφορέων και των αερολιμένων. Θέλω, λοιπόν, να απευθύνω την ακόλουθη έκκληση: το έργο μας δεν θα έχει ολοκληρωθεί μετά την ψήφιση αυτού του κειμένου στην Ολομέλεια. Έχουμε επίσης καθήκον να παρακολουθήσουμε αν ο κανονισμός θα εφαρμοστεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), γραπτώς.(PL) Θέλω να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στον εισηγητή για τις επίπονες προσπάθειές του, οι οποίες υπήρξαν εξαιρετικά αποτελεσματικές. Μέχρι στιγμής, δεν υπήρχε καμία εγγύηση για κατάλληλη προστασία των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν, διότι ήταν το μόνο μέσο μεταφοράς για το οποίο δεν ίσχυε κανένας κανονισμός της ΕΕ προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Μία από τις συνέπειες των αλλαγών που έχουν επέλθει θα είναι ότι οι επιβάτες θα μπορούν να απαιτήσουν αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος. Το γεγονός ότι οι μεταφορείς θα εγγυώνται την παροχή βοήθειας στα άτομα με αναπηρίες, καθώς και το δικαίωμα των συνοδών τους να συνταξιδεύουν δωρεάν, είναι ένα ακόμη εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα.

Δεν θα κρύψω ότι, σε προσωπικό επίπεδο, δυσκολεύτηκα σημαντικά να συμμετάσχω ενεργά στη διαδικασία συνδιαλλαγής που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ιστορία υπό τους όρους της Συνθήκης της Λισαβόνας. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι οποίες διήρκεσαν έως αργά τη νύχτα, μαζί με τον κ. Cancian, καταφέραμε να υπερψηφιστεί μια συμβιβαστική θέση η οποία καθιστούσε τις διατάξεις υποχρεωτικές για αποστάσεις άνω των 250 χιλιομέτρων. Πρέπει δε να επισημανθεί, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, ότι ο κανονισμός διασφαλίζει 12 θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως για τα άτομα με αναπηρίες. Τώρα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε μια κατάλληλη ενημερωτική εκστρατεία προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γνωρίζουν τα νέα δικαιώματά τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), γραπτώς.(FI) Η νομοθεσία για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν, επί της οποίας θα ψηφίσουμε σήμερα, θα μπορούσε να θεωρηθεί ελάχιστα φιλόδοξη. Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε μετά από πολλές αντιμαχίες είναι, ωστόσο, καλύτερος από το τίποτα. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι η πρόταση κανονισμού θα ισχύει μόνον για τις εθνικές και διασυνοριακές μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν οι οποίες θα καλύπτουν αποστάσεις τουλάχιστον 250 χιλιομέτρων. Έτσι, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα και η Κύπρος, λόγου χάρη, δεν θα επηρεαστούν καθόλου. Είναι επίσης ατυχής η επιλογή να τεθεί σε ισχύ η νομοθεσία μετά από πολλά χρόνια. Τα τέσσερα, ενδεχομένως ακόμη και οκτώ, έτη είναι σίγουρα πολλά για να περιμένει κανείς τη νέα νομοθεσία στις στάσεις των λεωφορείων.

Υπάρχει, φυσικά, και ένα θετικό στοιχείο στον επιτευχθέντα συμβιβασμό. Η αρχική θέση του Συμβουλίου προέβλεπε μόνον τρία βασικά δικαιώματα για τους επιβάτες ανεξαρτήτως απόστασης. Χαίρομαι που ο τελικός συμβιβασμός περιλαμβάνει 12, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Η έναρξη ισχύος του κανονισμού θα διευκολύνει τα άτομα με αναπηρίες στις μετακινήσεις τους με λεωφορεία και πούλμαν. Ταυτόχρονα, τους εξισώνει περισσότερο με τους υπόλοιπους επιβάτες.

Όταν τεθεί σε ισχύ η νέα νομοθεσία, τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνήσουν για την αποτελεσματική και ορθή εφαρμογή των κανονισμών. Αυτό είναι προς το συμφέρον όχι μόνο των ατόμων με αναπηρίες και μειωμένη κινητικότητα, αλλά και των υπολοίπων συμπολιτών μας που ταξιδεύουν με λεωφορείο ή πούλμαν.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), γραπτώς.(RO) Ο κανονισμός επί του οποίου ψηφίζουμε σήμερα αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία δεδομένου ότι είναι η πρώτη φορά που τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν θα προστατεύονται διά νόμου. Μετά από δύο έτη δύσκολων διαπραγματεύσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη κατέληξαν σε συμφωνία για τα σημεία κλειδιά που θα ενισχύσουν τα δικαιώματα των επιβατών οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτό το μέσο συγκοινωνίας. Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν αποζημίωση σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστέρησης δρομολογίου, αποζημίωση για απώλεια ή ζημία αποσκευών, καθώς και ευθύνη των επιχειρήσεων και παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις ατυχημάτων. Η απαγόρευση των διακρίσεων και η παροχή βοήθειας σε άτομα με αναπηρίες και μειωμένη κινητικότητα, καθώς και το δικαίωμα των επιβατών να ενημερώνονται πριν και μετά το ταξίδι τους, έχουν ενσωματωθεί στον κανονισμό ως θεμελιώδη δικαιώματα που θα ισχύουν ανεξάρτητα από την καλυπτόμενη απόσταση. Ο κανονισμός δεν επιβάλλει νέες τεχνικές απαιτήσεις, αλλά επιβάλλει στους μεταφορείς να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τους επιβάτες τους.

Λάβαμε επίσης υπόψη το τρέχον οικονομικό κλίμα και τον αντίκτυπό του στις επιχειρήσεις τις οποίες αφορά ο υπό εξέταση κανονισμός, προβλέποντας περίοδο εξαίρεσης τεσσάρων ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί άπαξ.

Εκτιμώ ότι, όταν τεθεί σε ισχύ κανονισμός αυτός το 2013, θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της εναρμόνισης και ενοποίησης των δικαιωμάτων των επιβατών σε επίπεδο ΕΕ, ανεξαρτήτως των μέσων συγκοινωνίας που επιλέγουν.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου