Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0237(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0020/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0020/2011

Keskustelut :

PV 15/02/2011 - 4
CRE 15/02/2011 - 4

Äänestykset :

PV 15/02/2011 - 9.10
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0052

Puheenvuorot
Tiistai 15. helmikuuta 2011 - Strasbourg EUVL-painos

4. Matkustajien oikeudet linja-autoliikenteessä (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Puhemies. - (EN) Esityslistalla on seuraavana Antonio Cancianin Euroopan parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunnan puolesta laatima mietintö sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (00063/2010 – C7-0015/2011 – 2008/0237(COD)) (A7-0020/2011).

 
  
MPphoto
 

  Antonio Cancian, esittelijä.(IT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, neuvottelut, joita johdin henkilökohtaisesti ensimmäisen vuoden ajan ja sen jälkeen sovittelun ajan – kyseessä oli muuten ensimmäinen sovittelumenettely Lissabonin sopimuksen tekemisen jälkeen – Rodi Kratsa-Tsagaropouloun ohjauksessa ja liikenne- ja matkailuvaliokunnan puheenjohtajan Brian Simpsonin tukemana, ovat olleet paljon odotettua työläämmät ja hankalammat.

Tämän säädöksen ansiosta Euroopan 70 miljoonaa linja-autonkuljettajaa saavat myös useita oikeuksia, joita tähän asti on rajoitettu tai joita ei edes ole ollut olemassa muihin liikennevälineisiin verrattuna.

Tästä tärkeästä asiasta kolmen vaihtuvan puheenjohtajiston kanssa käydyissä neuvotteluissa pyrimme seuraaviin tavoitteisiin:

– säädös, jolla suojeltaisiin syrjimätöntä pääsyä linja-autokuljetuksiin;

– säädös, jossa otetaan huomioon alan erityispiirteet, sillä alalla on pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joille ei voida asettaa uutta ja liiallista taloudellista taakkaa;

– säädös, joka täyttäisi oikeudellisen tyhjiön, jonka takia linja-autoala on ollut heikommassa asemassa muihin liikennemuotoihin verrattuna, ja jolla näin ollen varmistettaisiin vähimmäistakeet kaikille matkustajille;

– säädös, jolla liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksia suojeltaisiin mahdollisimman tehokkaasti ottaen huomioon neuvoston tinkimättömät asenteet;

– säädös, jolla huomioitaisiin ikääntyvän väestön tarpeet, koska heille julkinen liikenne on ratkaisevan tärkeä väline tulevina vuosikymmeninä.

Tänään äänestettävänä oleva teksti on erittäin paljon töitä vaatineen kompromissin tulos. Voimme kuitenkin olla siihen tyytyväisiä, kun otamme huomioon keskustelujen ja itse neuvottelujen kehittymisen.

Suurimpia ongelmia kohdattiin soveltamisalan määrittämisessä. Itse asiassa säädöstä sovelletaan yli 250 kilometrin matkoilla kaikkiin tavallisiin palveluihin riippumatta siitä, ovatko ne alueellisia, kansallisia vai kansainvälisiä. Olemme joka tapauksessa laatineet luettelon perusoikeuksista, joita ei matkasta riippumatta voida jättää huomiotta. Nämä oikeudet koskevat pääosin oikeutta kuljetukseen sekä koulutusta, tiedotusta ja vastuuta.

Yli 250 kilometrin matkojen osalta säädöksellä pohjimmiltaan säädetään korvauksista ja avusta onnettomuuden sattuessa, matkustajien oikeuksista matkan peruuntuessa tai viivästyessä sekä vammaisten tai liikuntarajoitteisten oikeuksista. Valitusten osalta liikenteenharjoittajien on perustettava ja otettava käyttöön järjestelmä, jolla voidaan käsitellä tässä säädöksessä tarkoitettuihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä valituksia. Lopullisen vastauksen antamiseen tarvittava aika ei saa olla yli kolme kuukautta valituksen vastaanottamisesta.

Jokaisen jäsenvaltion on myös nimitettävä uusi elin tai mielellään toiminnassa oleva elin, joka vastaa tämän säädöksen toimeenpanosta. Jäsenvaltiot voivat lykätä säädöksen täytäntöönpanoa neljän vuoden ajan, ja täytäntöönpanoa voidaan lykätä uudelleen yhden kerran, mikäli lykkäyksen syyt ilmoitetaan etukäteen komissiolle.

Jäsenvaltioita myös pyydetään ja kehotetaan luomaan jatkossa yksi lippu kullekin liikennetyypille ja yksi kansallinen elin, joka vastaa matkustajien oikeuksista kaikissa liikennevälineissä. Lopullinen teksti voidaan katsoa miellyttäväksi ja tasapainoiseksi kompromissiksi. Sovittelumenettelyn tulos on katsottava parlamentin voitoksi.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, neuvoston puheenjohtaja. (EN) Arvoisa puhemies, olen kiitollinen saadessani osallistua tähän keskusteluun ehdotuksesta asetukseksi matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä. Tämä on erittäin tärkeä hetki, koska keskustelumme tästä säädöksestä saadaan kahden vuoden työn jälkeen päätökseen.

Haluan neuvoston puolesta kiittää ja osoittaa arvostukseni Euroopan parlamentille sen yhteistyöstä ja valmiudesta tehdä kompromisseja, minkä ansiosta saimme tehtyä sovittelukomiteassa sopimuksen, joka hyödyttää EU:n linja-autonkuljettajia etenkin vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien osalta.

Keskustelut kolmen toimielimen välillä eivät ole olleet helppoja, mutta ne ovat aina olleet rakentavia ja niitä on ohjannut valmius kompromisseihin. Yhteinen teksti, josta sovittiin sovittelukomiteassa ja joka toivottavasti hyväksytään tänään, on poliittisten ryhmien välinen kompromissi. Tämän takia haluan esittää kiitokseni kaikille niille, jotka ovat osallistuneet tähän lainsäädäntöehdotukseen liittyvään työhön, ja etenkin varapuheenjohtajalle Rodi Kratsa-Tsagaropouloulle, liikenne- ja matkailuvaliokunnan puheenjohtajalle Brian Simpsonille, esittelijälle Antonio Cancianille sekä varjoesittelijöille heidän työstään. He ovat yhdessä saattaneet lainsäädäntömenettelyn menestyksekkääseen päätökseen.

Kiitos myös komission jäsenelle Siim Kallasille ja hänen työryhmälleen sekä heidän kollegoilleen parlamentin ja neuvoston sihteeristöissä. He ovat yhdessä tehneet väsymättä töitä edistääkseen tätä asiaa. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, haluan esittää kiitokseni puheenjohtajavaltion Belgian erinomaisesta työstä tarvittavan tuen saamiseksi neuvostossa, jotta kompromissi saatiin sovittelukomiteassa aikaan.

Olen vakuuttunut siitä, että sovittelukomitean kokousten perusteella laadittu yhteinen teksti edustaa oikeudenmukaista tasapainoa linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksien ja liikenteenharjoittajien etujen välillä. Suurin osa liikenteenharjoittajista on pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Neuvoston näkemyksen mukaan säädöksen pääasiallisena tavoitteena on antaa oikeuksia matkustajille, jotka matkustavat vakiovuoroilla, kun matkan etäisyys on vähintään 250 kilometriä. Matkan etäisyydestä riippumatta sovelletaan lisäksi tiettyjä oikeuksia. Uusilla säännöillä keskitytään etenkin vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden auttamiseen.

Löysimme kolmen toimielimen välisissä keskusteluissa tyydyttäviä ratkaisuja useisiin vaikeisiin kysymyksiin. Näitä olivat soveltamisala, matkustajien oikeudet peruutusten tai viivästymisten yhteydessä, korvaukset ja apu onnettomuuksien sattuessa, uusiin sääntöihin siirtymistä edistävät säännökset sekä vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeudet.

Kuten jo tiedätte, neuvosto hyväksyi yhteisen tekstin 31. tammikuuta 2011 pitämässään kokouksessa. Näin ollen tämä säädös allekirjoitetaan huomenna. Todennäköisesti se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä maaliskuussa.

(IT) Arvoisa puhemies, haluan lopuksi onnitella Antonio Canciania hänen erinomaisesta työstään.

(EN) Haluan onnitella teitä erinomaisesta työstä.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, komission varapuheenjohtaja. (EN) Arvoisa puhemies, matkustajien oikeuksia linja-autoliikenteessä koskeva lainsäädäntöehdotus, josta tänään keskustelemme, on saatu aikaan erittäin vaikealla menettelyllä, myös sovittelulla. Illalla 30. marraskuuta 2010 sovittelukomiteassa pidetyt pitkät neuvottelut johtivat läpimurtoon ja kompromissiin yli kahden vuoden neuvottelujen jälkeen.

Haluan esittää teille sydämelliset kiitokset siitä, että tämä on ollut mahdollista. Ensinnäkin kiitän varapuheenjohtajaa Rodi Kratsa-Tsagaropoulouta hänen taidokkaista johtamistaidoistaan ja liikenne- ja matkailuvaliokunnan puheenjohtajaa Brian Simpsonia sekä esittelijää Antonio Canciania. Meidän on tietenkin mainittava myös puheenjohtajavaltio Belgia.

Olen kiitollinen siitä, että parlamentti on aina vaatinut matkustajien suojelun korkeaa tasoa. Kun neuvosto on nyt hyväksynyt tekstin 31. tammikuuta, pyydän myös teitä hyväksymään tämän säädöksen ja saattamaan menettelyn muodollisesti päätökseen.

Ehdotuksella matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä täydennetään järjestelyjä matkustajien suojelemiseksi ja varmistetaan, että matkustajilla on samat oikeudet palvelujen laadun tiettyyn perustasoon kaikkialla EU:n alueella.

Kompromissitekstiin sisältyy useita tärkeitä saavutuksia: sillä säädetään kaikkien linja-autoliikenteen matkustajien perusoikeuksista. Kuten Antonio Cancian jo totesi, muutamat vaikeat kysymykset ratkaistiin vasta neuvottelujen viime hetkillä. Jotkut saattavat sanoa, että säädöksen soveltamisalan rajoittaminen vähintään 250 kilometrin matkoihin on liian rajoittavaa ja että he olisivat halunneet suojella myös paikallisliikenteen matkustajia. Toiset saattavat väittää, että tekstissä on säännöksiä, joiden täytäntöönpano on kallista etenkin pienemmille toimijoille. Minun mielestäni tekstissä on saavutettu erittäin tasapainoinen kompromissi.

Emme saa unohtaa, että tiettyjä perusoikeuksia sovelletaan kaikenlaisiin palveluihin ja että niillä suojellaan heikoimmassa asemassa olevia matkustajia. Toisaalta säädöksestä teollisuudelle mahdolliset aiheutuvat kustannukset on pidetty mahdollisimman vähäisinä. Kaiken kaikkiaan kompromissiteksti on todellinen edistysaskel matkustaville kansalaisille ja tämän alan imagolle.

 
  
MPphoto
 

  Mathieu Grosch, PPE-ryhmän puolesta.(DE) Arvoisa puhemies, arvoisat Enikő Győri ja Siim Kallas, hyvät kollegat, haluan kiittää etenkin Antonio Canciania hänen kovasta työstään, koska kyseessä ei ollut helppo asia, mutta saimme kuitenkin aikaan hyvän lopputuloksen.

Kompromisseilla on tietenkin aina hyvät ja huonot puolensa. Joidenkin mielestä olemme menneet liian pitkälle, ja toisten mielestä taas emme ole menneet riittävän pitkälle. Menettely neuvostossa ei ollut helppo, ja siksi haluan esittää neuvostolle vilpittömät kiitokseni siitä, että saimme mahdollisuuden kompromissiin viimeisillä minuuteilla. Mietinnön soveltamisala on mielestäni asianmukainen. Olemme sanoneet, että se ei suoraan vaikuta kolmeen valtioon. Koska Luxemburg on osallisena rajatylittävässä yhteydessä, jäljelle itse asiassa jää vain kaksi valtiota, joihin säännökset eivät vaikuta suoraan. Paikallisen julkisen liikenteen osalta on helppoa asettaa tarjousten vaatimuseritelmissä vaatimuksia siitä, että matkustajien oikeuksia on kunnioitettava ja vahvistettava. Siksi ei ole järkevää arvostella meitä siitä, että paikallisliikenne on jätetty soveltamisalan ulkopuolelle. Sitä voidaan tarkastella alueellisella tasolla.

Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) ryhmä tukee yleisesti tätä kompromissia. Mielestämme matkustajien oikeudet ovat yksi kokonaisuus. Toivomme, että lähitulevaisuudessa voidaan laatia konsolidoitu versio, joka kattaa koko alan. Näin voimme pian ottaa käyttöön oikeuksia, jotka hyödyttävät asianajajien sijaan kansalaisia. Mielestäni on vielä muutamia ongelmia, etenkin täytäntöönpanossa, joiden osalta säännökset eivät hyödytä kansalaisia, eivätkä ole riittävän selviä matkustajien oikeuksien määrittämiseksi. Tämän perusteella haluan kiittää kaikkia asianosaisia heidän ahkerasta työstään. Toivon, että saamme parlamentin määräenemmistön tämän järkevän kompromissin puolelle.

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson, S&D-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, haluan aluksi esittää omat kiitokseni ja S&D-ryhmän kiitokset Antonio Cancianille hänen ahkerasta työstään tässä vaikeassa ja erittäin monimutkaisessa asiassa.

Tämän erityisen sopimuksen yhteydessä mieleen nousee kaksi kysymystä. Ensinnäkin, onko se parhain mahdollinen, ja toiseksi, auttaako se meitä kehittymään. Vastauksena ensimmäiseen kysymykseen on parlamentin näkökulmasta tarkasteltuna sanottava, että se ei ole parhain mahdollinen. Koska kyseessä todella on kompromissi, se sisältää asioita, joissa parlamentti antoi periksi. Tämä koskee etenkin soveltamisalaa, sillä toivoimme, että säädös olisi tullut voimaan aiemmin.

Entä auttaako se meitä kehittymään? Kyllähän se auttaa, koska meillä on linja-autoliikenteessä nyt käytössä samanlaiset oikeudet kuin muissakin liikennemuodoissa. Sillä myös edistetään sitoutumistamme parantamaan linja-automatkustamista liikuntarajoitteisten henkilöiden ja tietenkin vammaisten osalta kaikkialla Euroopan unionin alueella.

Haluan ottaa esille erään asian, joka koskee pyyntöä siitä, että työntekijöitä koulutetaan auttamaan liikuntarajoitteisia henkilöitä ja vammaisia, jotta heillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet käyttää julkista liikennettä kuin niillä, joilla ei ole tällaisia vammoja tai ongelmia. Tiedän, että jäsenvaltioille on annettu mahdollisuus lykätä tätä viidellä vuodella, ja toivon, että tätä mahdollisuutta ei käytetä.

Mielestäni on myös tärkeää, että annamme tukemme tälle lopulliselle sopimukselle, jotta oikeudet kaikissa liikennemuodoissa ovat nyt käytössä. Tiedän, että aiomme myöhemmin tarkastella niitä uudelleen ja tarkistaa niitä, mutta olemme mielestäni ottaneet askeleen eteenpäin tällä alalla. Parlamentin onkin kannatettava sopimusta, jonka Antonio Cancian on saanut sovittelumenettelyssä tehtyä neuvoston kanssa.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner, ALDE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, pitkä menettely on nyt saatu päätökseen. Tämä on hyvä uutinen. Kaikkeen tähän liittyy jotain myönteistä. Vammaisten perusoikeuksiin kuuluvat tiedonsaantioikeus sekä oikeus pääsyyn. Myös pienten ja keskisuurten yritysten maksamat vahingonkorvaukset on pidetty kohtuullisella tasolla, vaikka alun perin näin ei ollut. On myös hyvä, että olemme saaneet tehtyä sopimuksen, koska muuten olisimme jumiutuneet sovittelumenettelyyn, eikä meillä olisi mitään säännöksiä tästä tietystä liikenteen alasta.

Haluan myös nostaa esille muutamia kielteisiä näkökohtia, koska emme ole saaneet aikaan aidosti eurooppalaista ratkaisua. Vaikka sanomme, että ihmisten, tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus on yksi EU:n periaatteista, emme ole saaneet tällä alalla aikaan eurooppalaista ratkaisua, sillä kolme valtiota ei kuulu säännösten soveltamisalaan ja muilla valtioilla ei ole tämänpituisia linja-autoreittejä. Vammaisten oikeus avustajaan – mikä on usein tarpeen, jotta he voivat matkustaa – on taattu ainoastaan pitkillä matkoilla. Linja-autoihin on sovellettu myös luonnonkatastrofeja koskevaa lauseketta, jota ei sovelleta lentomatkustamiseen, koska tuhkapilvenkin yhteydessä oli maksettava vahingonkorvauksia. Tämä tarkoittaa, että etenkin köyhemmät matkustajat, jotka kulkevat lyhyitä matkoja, eivät saa korvauksia, eikä heillä ole mitään oikeuksia. Tämä ei tietenkään ole hyvä asia.

Näiden myönteisten ja kielteisten näkökohtien yhdistelmän takia äänestimme tyhjää keskiyöllä pidetyssä neuvottelumenettelyn istunnossa. Aiomme äänestää tyhjää myös tänään.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, Verts/ALE-ryhmän puolesta.(DE) Arvoisa puhemies, vaikka EU on allekirjoittanut asiaan sovellettavan yleissopimuksen, liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksia ei oteta huomioon tässä asiassa.

Olen maininnut tämän asian tästä mietinnöstä esittämieni huomautusten alussa, koska mielestäni on vakava puute, että olemme aina sisällyttäneet tekstiin rajoitteen eli ilmaisun "mikäli mahdollista". En valitettavasti ole tutustunut riittävän tarkasti näihin tilanteisiin, jotta voisin sanoa, että tämä mikäli mahdollista -ilmaisu johtaa yleisesti siihen, että liikuntarajoitteisille henkilöille ei voida tarjota tehokasta ratkaisua.

Olin erityisen pettynyt, kun muotoja, joissa linja-automatkoista annettavaa tietoa välitetään, päätettiin rajoittaa. Tätä on myös hillitty niin, että liikuntarajoitteiset henkilöt eivät edes tiedä, mistä he saisivat apua tai muuta.

Myös muita ongelmia on syntynyt neuvottelujen viimeisellä kierroksella, johon Antonio Cancian on osallistunut koko sydämellään, mistä haluan häntä kiittää. Hän on tehnyt kaikkensa saadakseen aikaan hyvän lopputuloksen, mutta hänen ponnistelunsa on estetty neuvoston kovasydämisellä toiminnalla. Yhtenä näkökohtana on 250 kilometrin etäisyys, mikä on mainittu jo aiemmin. Pelkään, että pitkiä reittejä jaetaan pienempiin osiin ja että 500 kilometrin reitit jaetaan kahteen osaan, jotta matkustajille ei tarvitse antaa oikeuksia. Tämä on otettava huomioon täytäntöönpanomenettelyn aikana.

Yhtenä hyvänä näkökohtana oli riitojenratkaisuelimen perustaminen. Se voi auttaa kuluttajia. Hyvänä näkökohtana oli myös se, että jatkuvan kehittämisen periaatetta sovelletaan ja että henkilökunnalle annetaan koulutusta. Hyvät kollegat, tämä ei muiden näkökohtien osalta todellakaan ole EU:n lainsäädännön mestariteos.

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle, ECR-ryhmän puolesta.(LV) Arvoisa puhemies, myös minä haluan kiittää kaikkia tähän kompromissiin osallistuneita osapuolia. Erityiset kiitokset haluan esittää Antonio Cancianille, joka käsittääkseni on löytänyt juuri ne mahdollisuudet, joiden perusteella parlamentti on voinut tehdä tämän kompromissin. Kun säädämme linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksista, olemme nyt käytännössä säätäneet matkustajien oikeuksista kaikissa liikennemuodoissa. Voidaan tietenkin sanoa, että eri liikennemuotojen tavoin myös oikeudet poikkeavat toisistaan merkittävästi, kun kyseessä ovat korvaustasot, jotka riippuvat viivästymisen pituudesta tai tietyn kyseisellä liikennevälineellä tarjotun reitin lakkauttamisesta. Vaikka matkustajat Euroopan unionissa voivat ensimmäisten vuosien aikana olla hämillään, tämä on kuitenkin yksi askel eteenpäin matkustajien oikeuksien varmistamisessa. Se, että linja-autoliikenteen matkustajien oikeudet ovat viimeisenä, osoittaa, että kyseessä oli kenties vaikein askel.

Olen erityisen tyytyväinen vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden perusoikeuksiin ja siihen, että näitä oikeuksia sovelletaan alle 250 kilometrin linja-automatkoilla. Tähän sovelletaan vain yhtä poikkeusta, johon Brian Simpson viittasi, eli näitä palveluja tarjoavat toimijat voivat lykätä henkilökunnan kouluttamista. Toivon, että tätä ei tehdä pahantahtoisesti. Jäsenvaltioidenkaan ei pitäisi kahteen kertaan lykätä tämän säädöksen täytäntöönpanoa neljäksi vuodeksi viimeiseen mahdolliseen päivämäärään asti. Kiitos.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Kohlíček, GUE/NGL-ryhmän puolesta.(CS) Arvoisa puhemies, kaikkien liikennemuotojen matkustajien oikeudet ovat viime vuosina muuttuneet entistä tärkeämmiksi keskustelunaiheiksi Euroopan parlamentissa. Minun on todettava, että huomaan usein ongelmia, jotka saattavat aiheutua matkustajien oikeuksien soveltamisesta. Näiden ongelmien varalta otettavat vakuutukset ovat varmasti melko kannattava ala useille rahoituslaitoksille.

Toisaalta nämä uudet kustannukset johtavat loogisesti lippuhintojen kohoamiseen. Ei ole yllättävää, että neuvosto on yrittänyt muuttaa säädösluonnoksen perusnäkökohtia etenkin linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksien osalta. Tiedämme neuvoston kannan jo edellisistä sovittelumenettelyistä. Haluan tässä yhteydessä kiittää valtuuskunnan varapuheenjohtajaa Rodi Kratsa-Tsagaropoulouta, liikenne- ja matkailuvaliokunnan puheenjohtajaa Brian Simpsonia sekä esittelijää Antonio Canciania heidän erinomaisesta työstään. He ovat saaneet aikaan aidosti kohtuullisen kompromissin.

Mielestäni etenkin seuraavat tekijät ovat myönteisiä:

1. pitkän matkan liikenne määritetään liikenteeksi, kun reitin kokonaispituus on yli 250 kilometriä, edellyttäen että säädöstä sovelletaan myös niihin henkilöihin, jotka kulkevat matkallaan vain osan kyseisestä pitkän matkan reitistä.

2. vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden aseman parantaminen – vaikka se ei olekaan parhain mahdollinen – tämän liikennemuodon osalta;

3. korvaukset ja apu onnettomuuden sattuessa. Haluan tässä yhteydessä huomauttaa, että suunnitelmissa on myöntää korvausta koko summalle, mikäli pyörätuolien kaltaiset välineet vahingoittuvat. Tämä johtaa tiettyyn epävarmuuteen. Vakuutuksia varten onkin varmasti tarpeen selventää säännöstä esimerkiksi asettamalla jokin yläraja;

4. matkustajien oikeudet keskeytysten tai viivästymisien yhteydessä on esitetty melko selvästi. Mielestäni on myös myönteistä, että matkustajille annetaan paremmin tietoa;

5. katson useimpien kollegoideni tavoin, että tämän säädöksen täytäntöönpanoa varten säädettyä siirtymäkautta on lyhennettävä enintään neljän vuoden mittaiseksi. En myöskään ole tyytyväinen siihen, että tätä kautta voidaan jatkaa vielä toisella neljän vuoden jaksolla.

En usko, että ongelmia esiintyy lähitulevaisuudessa myöskään matkustajien oikeuksien soveltamisessa pitkän matkan reittien osuuksien rinnakkaisilla reiteillä. Ongelmana on edelleen rahoituksen rajojen määrittäminen – tietenkin – ilman inflaatiolisää, jotta rahoitusrajat määritetään euron vaihtokurssin mukaisesti niin, että rajat pysyvät reaalitaloudessa samoina.

Uskon, että sopimus on hyvä kompromissi. Tärkeimpänä tavoitteena on ulottaa matkustajien oikeudet koskemaan kaikkia liikennemuotoja. Tämä linja-autoliikenteeseen liittyvä uusi askel on varmasti sovittelumenettelyn myönteinen tulos. Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto antaa tälle lopputulokselle kannatuksensa.

 
  
MPphoto
 

  Juozas Imbrasas, EFD-ryhmän puolesta. (LT) Arvoisa puhemies, on hyvä, että keskustelun ja kantojen koordinoinnin jälkeen lopullinen teksti voidaan katsoa erittäin tyydyttäväksi ja tasapainoiseksi kompromissiksi. Sillä varmistetaan matkustajien oikeudet ilman, että samalla asetettaisiin suurta taakkaa liikenteenharjoittajille, joista useimmat ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Etenkin sovittelumenettelyn tulos voidaan katsoa Euroopan parlamentin kannalta menestyksekkääksi. Esitän tästä onnitteluni.

Kun otetaan huomioon tämän liikenteen alan tasainen kasvu, tämän ehdotuksen tarkoituksena oli määrittää matkustajille EU:n laajuiset oikeudet, jotka vastaavat muiden liikennemuotojen oikeuksia, ja varmistaa yhtäläiset toimintamahdollisuudet eri jäsenvaltioiden liikenteenharjoittajille ja eri liikennemuodoille.

Säädöksellä vahvistetaan matkustajien oikeus korvauksiin onnettomuuden aiheuttamasta kuolemasta, kohtuulliset hautauskustannukset mukaan luettuina, tai henkilövahingosta sekä matkatavaroiden katoamisesta tai vahingoittumisesta. Lisäksi matkustajilla on onnettomuustapauksissa oikeus saada apua välittömiin käytännön tarpeisiinsa, mukaan lukien tarvittaessa ruoan ja vaatteiden tarjoaminen, kuljettaminen, ensiavun antaminen ja majoituksen tarjoaminen. Matkan peruuntuessa tai viivästyessä yli 120 minuuttia matkustajilla on oikeus saada korvausta, joka vastaa 50 prosenttia lipun hinnasta. Lisäksi lipun hinta on palautettava.

Tällä säädöksellä myös vahvistetaan avun tarjoamista vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille, mikä on erittäin tärkeää. Matkustajien on saatava reaaliaikaista, ajantasaista tietoa sähköisesti.

Tämä on hyvä päätös, onnea siitä!

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Arvoisa puhemies, vakiolinja-autoliikenteen matkustajien oikeuksien parantaminen on suotavaa. Eräissä ehdotuksen näkökohdista mennään kuitenkin liian pitkälle. Matkustajilla on esimerkiksi oikeus enintään kahteen yöhön hotellimajoituksessa, mikäli linja-auton vakiovuoro viivästyy yli 90 minuutilla. Tieliikenteeseen vaikuttaa useita tekijöitä, jotka eivät ole yksittäisten linja-autoliikenteen harjoittajien hallinnassa. Näitä ovat esimerkiksi onnettomuuksien aiheuttamat liikenneruuhkat, huonot sääolosuhteet ja lumen riittämätön auraaminen. Tämä johtaa erittäin kalliisiin vastuuvelvollisuutta koskeviin oikeudenkäynteihin, koska asiasta vastaavan osapuolen vastuuvelvollisuutta koskevaa periaatetta ei voida soveltaa.

Uusin EU:n säädös rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista on samassa tilassa. Yritysten on nyt maksettava viivästyksistä, jotka eivät ole niiden syytä. Esimerkiksi Itävallan liittovaltion rautatieyritys on vastuussa niistä tunneista, jotka junat myöhästyvät saapuessaan erittäin myöhässä Saksasta. Viime vuonna tunteja oli yhteensä 2 800. Meidän on jatkossa vältettävä tällaisia epäasianmukaisia säädöksiä.

 
  
MPphoto
 

  Dieter-Lebrecht Koch (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa Siim Kallas, hyvät kollegat, olen erittäin tyytyväinen sovittelumenettelyn lopputulokseen. Kun säädös pannaan täytäntöön, linja-automatkustajia, myös liikuntarajoitteisia matkustajia, suojellaan yhtä tehokkaasti kuin muiden liikennemuotojen matkustajia. Tällä säädöksellä myös taataan kuluttajansuojan yleisesti korkea taso ja otetaan huomioon, että tällä liikenteen alalla toimii lähinnä pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Äärimmäiset vaatimukset, joiden takia linja-autoliikenteestä olisi tullut käytännöstä mahdotonta, on poistettu, samoin kuin ne vaatimukset, joilla useimmat jäsenvaltiot olisi jätetty säädöksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Kansalaisten enemmistön käytössä olevilla linja-autoliikenteen palveluilla on myös taattava korkealaatuiset palvelut vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille. Heillä on oikeus saada apua, ja apua on tarjottava ilmaiseksi sosiaalisen integraation mukaisesti.

 
  
MPphoto
 

  Debora Serracchiani (S&D).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, myös minä haluan kiittää Antonio Canciania hänen ponnisteluistaan tämän vaikean kompromissin aikaan saamiseksi. Tämän säädöksen ansiosta linja-autoliikenteen matkustajilla on samankaltaiset oikeudet kuin esimerkiksi junien ja laivojen kaltaisten muiden liikennemuotojen matkustajilla.

Tätä säädöstä sovelletaan kaikkiin kansallisiin ja kansainvälisiin palveluihin, kun kuljettava matka on vähintään 250 kilometriä. Lisäksi säädöksellä suojellaan matkustajia, jotka kulkevat lyhyitä matkoja vakiovuoroilla. Viittaan etenkin vammaisiin ja liikuntarajoitteisiin henkilöihin. Heille on taattu syrjimätön pääsy liikenteeseen ja oikeus korvauksiin pyörätuolien kadotessa tai vahingoittuessa, ja linja-autojen työntekijöitä koulutetaan vammaisuudesta ja vammoista.

Olen myös tyytyväinen, että olemme päässeet yhteisymmärrykseen korvauksista, jotka annetaan onnettomuuden aiheuttamasta kuolemasta, mukaan luettuina kohtuulliset hautajaiskustannukset, tai henkilövahingosta sekä matkatavaroiden katoamisesta tai vahingoittumisesta. Myönteistä on mielestäni myös se, että linja-autoliikennepalvelun peruuntuessa tai viivästyessä yli kaksi tuntia tai ylivarauksen sattuessa matkustajille on tarjottava valittavaksi joko matkan jatkaminen ilman lisäkustannuksia tai lipun hinnan palauttaminen.

Matkustajien tiedottamisen osalta olisi mielestäni ollut järkevää antaa heille tietoa muiden liikennevälineiden tarjolla olevista yhteyksistä, millä varmistettaisiin myös linja-autoliikenteen ja raideliikenteen palvelujen välinen vuorovaikutus. Olen myös erittäin tyytyväinen siihen, että onnistuimme neuvottelujen aikana arvioimaan ja takaamaan enimmäistason apua vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille. Heillä on nyt mahdollisuus kulkea avustajan kanssa ilman ylimääräisiä kustannuksia.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Arvoisa puhemies, haluan kiittää Antonio Canciania, joka on tehnyt kovasti töitä tämän sopimuksen tekemiseksi. Vaikeiden neuvottelujen jälkeen olemme viimein sopineet tästä asiakirjasta.

Matkustajien oikeuksissa on edistytty onnettomuuksien sattuessa annettavien korvausten ja avustamisen, peruuntumisen tai viivästymisen osalta sekä matkustajien perusoikeuksien tunnustamisen osalta etäisyydestä riippumatta. Lisäksi sopimukseen on sisällytetty vammaisten ja liikuntarajoitteisten oikeudet.

Yli 250 kilometrin matkoihin rajoitettu soveltamisala tarkoittaa, että kolme valtiota jää tämän EU:n säädöksen soveltamisalan ulkopuolelle. Mielestämme tämä ei riitä, vaikkakin tunnustamme edistymisen verrattuna alkuperäiseen tilanteeseen. Tämän takia ryhmämme äänestää tyhjää.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR).(PL) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentti lähettää tänään erittäin myönteisen viestin linja-autoja käyttäville matkustajille, veronmaksajille ja EU:n äänestäjille, myös vammaisille. Meitä äänestävät ja palkkamme maksavat ihmiset odottavat meiltä juuri tällaisia konkreettisia päätöksiä. Täällä istuntosalissa on tietenkin esitetty huomautuksia siitä, että tämä aihe ei ole tärkeimpien joukossa. Sitä ei edes väitetä. Uskon kuitenkin, että kyseessä on merkittävä edistysaskel, jolla Euroopasta ja Euroopan unionista tehdään humaanimpi ja avoimempi paitsi poliitikkojen, myös kuluttajien tarpeille, sillä juuri kuluttajat käyttävät erilaisia liikennevälineitä. Haluan kiittää vierustoveriani Antonio Canciania hänen tunnollisesta työstään esittelijänä.

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach (EFD).(DA) Arvoisa puhemies, pitkien matkojen linja-autoliikenteen matkustajilla on lähes samat oikeudet kuin lento-, juna- ja laivaliikenteen matkustajilla viivästysten, peruuntumisten, kadonneiden matkatavaroiden ja lukuisten muiden näkökohtien osalta. Tämä on hienoa periaatteessa. Haluan kuitenkin esittää muutaman kriittisen huomautuksen. Liikuntarajoitteisille henkilöille on nyt annettu enemmän oikeuksia. Kaikkiin linja-autoihin ei kuitenkaan voida ottaa kyytiin sekä vammaisia että liikuntarajoitteisia matkustajia, eikä kaikkia linja-autoja voida muuntaa niin, että niissä voidaan kuljettaa vammaisia matkustajia. Meillä on vielä pitkä matka kuljettavana tällä alalla, jos haluamme saavuttaa mahdollisimman korkean yhdenvertaisuuden tason. Pitkien matkojen lippujen hinnat on pidetty mahdollisimman alhaisina, jotta niillä voidaan kilpailla lentoliikenteen kanssa. Pienillä linja-autoyrityksillä ei mielestäni ole mahdollisuutta vastata kaikkiin säädöksessä säädettyihin korvaus- ja oikeusvaateisiin. Niiden kilpailukyky heikentyy merkittävästi, ja ne ovat pian sulkemisuhan alla. Tämä on tuskin unionin etujen mukaista, koska EU haluaa tukea pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

 
  
MPphoto
 

  Georges Bach (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, haluan onnitella kaikkia asianosaisia, mutta etenkin Antonio Canciania kaikista hänen ponnisteluistaan tässä rankassa ja pitkässä menettelyssä kompromissin aikaansaamiseksi tästä vaikeasta asiasta.

Jotkut myönteiset näkökohdat on jo mainittu, mutta joukkoon mahtui myös pettymyksiä, etenkin soveltamisalan ja muiden esille otettujen pienten kysymysten osalta. Kun olemme saaneet aikaan tämän kompromissin linja-autoliikenteestä, olemme määrittäneet matkustajien oikeudet kaikissa liikennemuodoissa. Seuraavaksi meidän on luotava yhteinen, yhtenäinen ja tehokas puiteohjelma kaikkia matkustajien oikeuksia varten.

Jotta EU olisi uskottava EU:n kansalaisten keskuudessa, meidän on säädettävä oikeudenmukaisista ja selvästi määritellyistä oikeuksista. Jotta olisimme uskottavia, meidän on varmistettava, että oikeudet eri liikennemuodoissa ovat yhdenmukaisia. Lentoliikenteen matkustajien oikeuksiin liittyvät perusteet eivät saa pohjimmiltaan poiketa esimerkiksi raideliikenteen matkustajien oikeuksista.

Siksi on erityisen tärkeää, että emme ota puiteohjelmamme lähtökohdaksi alhaisimpia, heikoimpia normeja. Meidän on sen sijaan asetettava kunnianhimoisia tavoitteita EU:n kansalaisten puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui (S&D).(NL) Arvoisa puhemies, haluan tietenkin aluksi kiittää esittelijää hänen ponnisteluistaan ja haluan kiittää myös varjoesittelijöitä, Brian Simpsonia ja kaikkia niitä, jotka ovat auttaneet saavuttamaan tämän lopputuloksen. Emme myöskään saa unohtaa puheenjohtajavaltiota Belgiaa.

Haluan aluksi esittää kriittisen huomautuksen, joka on osoitettu etenkin neuvostolle. Olen pahoillani siitä, että säädöstä sovelletaan ainoastaan 250 kilometrin matkoihin. EU:n näkökulmasta tarkasteltuna olisi ollut järkevää, jos kaikki rajatylittävät yhteydet olisivat kuuluneet tämän säädöksen soveltamisalaan. Vaikka säädöksen soveltamisalaa rajoitettiin 250 kilometriin, se hädin tuskin sai riittävästi kannatusta jäsenvaltioilta, jotta se voitiin hyväksyä.

Paitsi tämän asian, myös useiden muiden asioiden perusteella vaikuttaa siltä, että jäsenvaltioiden enemmistöä on entistä vaikeampaa saada tarkastelemaan asioita kuluttajien ja EU:n näkökulmasta. Tämä on mielestäni huolestuttavaa.

Tällä säädöksellä kuitenkin täydennetään luetteloa valmiiksi. EU on nyt antanut sääntöjä kaikkien liikennemuotojen matkustajien oikeuksista. Seuraavaksi – ja komission jäsen on ilmoittanut toteuttavansa toimia tämän asian osalta – meidän on otettava opiksemme eri aloilla saaduista kokemuksista ja luotava yhdennetympi lähestymistapa matkustajien oikeuksiin. Tätä on tehtävä etenkin ruohonjuuritasolla.

Tällä säädöksellä otetaan edistysaskel etenkin liikuntarajoitteisten henkilöiden osalta. Heiltä ei enää estetä pääsyä linja-autoihin, ja heille on tarvittaessa annettava apua. Tämä on mielestäni tärkeää. Kuten muidenkin liikennemuotojen osalta, säännöksiä on annettu useissa eri tapauksissa annettavista korvauksista. Lisäksi säädetään majoituksesta henkilöille, joiden matka keskeytyy pitkäksi aikaa.

Näistä syistä haluamme tukea tätä kompromissia. Emme tee sitä kovin innostuneesti, koska säädös tulee voimaan vasta kahden vuoden kuluttua. Se on kuitenkin askel oikeaan suuntaan, ja siinä on saatu aikaan kompromissi toisaalta neuvoston äärimmäisen kannan ja toisaalta meidän kunnianhimoisten tavoitteiden välillä.

 
  
MPphoto
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE). (ET) Arvoisa puhemies, Virossa on eräs sananlasku: harjoitus tekee mestarin. Tätä ei valitettavasti voida sanoa linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia koskevasta säädöksestä, jossa pitkän sovittelumenettelyn jälkeen on loppujen lopuksi etäännytty periaatteista, joita Euroopan parlamentti on vaatinut. On hyvä, että olemme nyt määrittäneet perustavanlaatuiset vähimmäisoikeudet, mutta emme voi hyväksyä sitä, että sovitulla 250 kilometrin reitillä nämä oikeudet viedään kolmelta valtiolta. Nämä oikeudet ovat myös äärimmäisen vähäisiä kolmessa tai neljässä muussa valtiossa, koska näin pitkiä linja-autoreittejä on niissä ehkä vain yksi tai kaksi.

Emme voi hyväksyä myöskään sitä, että rajatylittävät linja-autoliikenteen palvelut on jätetty soveltamisalan ulkopuolelle matkan pituudesta riippumatta. Emme voi myöskään antaa tukeamme kahdeksan vuoden kaudelle, jonka aikana jäsenvaltioiden ei tarvitse panna täytäntöön kyseistä säädöstä. Viron hallitus valitettavasti tuki juuri näitä ehtoja ja vaati lisäksi pidempää reittiä. Meidän onkin kysyttävä itseltämme, olemmeko todella tukemassa matkustajien oikeuksia vai ovatko tärkeimpänä linja-autoyritysten oikeudet ja voitot. Vaikka annan tukeni Euroopan unionin kansalaisille, en ymmärrä, miksi osa EU:sta on jätetty tämän säädöksen soveltamisalan ulkopuolelle. Siksi en voi äänestää tämän säädöksen tai mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Philip Bradbourn (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, tuen vahvasti periaatetta matkustajien oikeuksista. On täysin oikeutettua, että asiakkaat voivat odottaa korkealaatuisia palveluja.

Me kuitenkin tarvitsemme suhteellisuudentajua, ja meidän on tarkasteltava, mitä tästä todellisuudessa seuraa. Meidän on verrattava käyttäjille koituvia todellisia hyötyjä alan yrityksille aiheutuviin todellisiin kustannuksiin.

Täällä parlamentissa ja komissiossa suhtaudutaan asioihin usein yhden koon ratkaisun mukaisesti, mutta meidän on hyväksyttävä se, että matkustajien oikeudet vaihtelevat eri liikennemuodoissa. Lentoliikenne ei ole sama asia kuin linja-autoliikenne. Mikä tärkeintä, erot piilevät alan pienten ja keskisuurten yritysten määrässä. Uskon kaikkien täällä istuntosalissa ymmärtävän, mikä merkitys luotettavilla ja kannattavilla linja-autoliikenteen palveluilla on paikallisille talouksillemme. Tämän takia tuen vahvasti 250 kilometrin säännön asettamista. Ei kerta kaikkiaan ole oikein, että erittäin paikallisia tai alueellisia palveluja tarjoavat paikalliset pienyritykset joutuvat kantamaan tätä taakkaa.

Kun otetaan huomioon tästä suojelusta säätäminen sekä tämän lainsäädännön taustalla oleva periaate, tuen vahvasti kompromissia.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, aloite on ollut käsiteltävänä lähes kolmen vuoden ajan, ja kerrankin huomasin olevani parlamentin sijaan neuvoston puolella.

Meidän on tietenkin suojeltava matkustajien ja etenkin vammaisten oikeuksia, mutta alkuperäinen ehdotus – kuten Philip Bradbourn totesi – olisi hyväksyttäessä vaikuttanut vakavasti pieniin liikenteenharjoittajiin. Se olisi todella ajanut ne konkurssiin. Tämän takia sovittelumenettely oli ratkaisevan tärkeä. Aikaan saadulla kompromissilla on löydetty hyvä tasapaino toisaalta matkustajien oikeuksien ja toisaalta palveluntarjoajien oikeuksien välillä. Olen täysin samaa mieltä Philip Bradbournin kanssa siitä, että meriliikenteen, lentoliikenteen, rautatieliikenteen ja linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia ei voida säännellä yhdellä paketilla. Tämän takia puheet konsolidoidusta paketista eivät kerta kaikkiaan ole järkeviä tai realistisia.

Haluan kiittää liikenne- ja matkailuvaliokunnan puheenjohtajaa Brian Simpsonia, joka on tehnyt erinomaista työtä, sekä esittelijää Antonio Canciania ja omaa koordinaattoriamme Mathieu Groschia. Loppujen lopuksi olemme saaneet aikaan oikeudenmukaisen ja tasapainoisen paketin, joka hyödyttää kaikkia osapuolia.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák (ECR). (CS) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentti on yhdessä neuvoston kanssa antanut viime vuosina lainsäädäntöä lento- ja rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista. Siksi on järkevää, että annamme nyt vastaavanlaisen säädöksen myös linja-autoliikenteestä, vaikka Euroopan matkustajat suosivat edelleen yksityisiä kulkuvälineitä ja itse linja-autoliikenteen normit ovat kehittymässä nopeasti.

Sääntelyyn liittyvillä ponnisteluillamme ja innollamme on kuitenkin on oltava selvät rajat. On järkevää määrittää perusnormit rajatylittävälle liikenteelle Euroopan unionissa, suojella heikoimmassa asemassa olevia matkustajia ja turvata näiden matkustajien oikeudet. Toisaalta ponnistelut oikeuksien soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan paikallisliikennettä sekä pyrkimykset enimmäistää mahdolliset korvaukset tai säännellä jokaista pientä yksityiskohtaa ovat asiatonta puuttumista sisämarkkinoiden toimintaan. On selvää, että kaikki turhat velvoitteet tarkoittavat suurempia kustannuksia liikenteenharjoittajille, mikä loppujen lopuksi näkyy lippujen hinnoissa.

Entisenä kaupunginjohtajana seurasinkin huolestuneena ehdotusta, jonka mukaan kaupunki- ja esikaupunkiliikenne olisi sisällytettävä säädöksen soveltamisalaan. Olen tyytyväinen, että asiassa on käytetty maalaisjärkeä ja että kaupunki- ja esikaupunkiliikennettä suojellaan liialliselta sääntelyltä.

 
  
MPphoto
 

  Ville Itälä (PPE).(FI) Arvoisa puhemies, haluan kiittää kaikkia, jotka ovat olleet tekemässä kompromissia ja erityisesti esittelijää ja valiokunnan puheenjohtaja Simpsonia. Vaikka kyseessä on kompromissi, tämä on kuitenkin merkittävä askel eteenpäin kansalaisten näkökulmasta. Jos ajatellaan myöhästymistapauksia ja matkatavaroiden häviämisiä, kansalaisille on äärimmäisen tärkeää tietää, että me olemme tehneet lain, jolla heidän oikeutensa suojataan.

Tämä 250 kilometrin rajoitus ei ole paras mahdollinen eikä onnistunut, niin kuin monet ovat täällä sanoneet. Uskon, että tämä on ehkä säädöksen heikoin kohta ja tähän joudutaan varmaan tulevaisuudessa palaamaan, mutta toisaalta liikuntarajoitteisten ja vammaisten oikeuksien merkittävä parantaminen on iso askel. Puhemies, tämä edustaa juuri sellaista lainsäädäntöä, jota meidän pitää kansalaisten näkökulmasta tehdä.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, tämä säädös on osittain hyvä, osittain huono. Sen joukossa on hippusia hyvää. Olen tyytyväinen etenkin vammaisia ja liikuntarajoitteisia henkilöitä koskeviin säännöksiin, mutta olen muiden puhujien tavoin huolissani 250 kilometrin raja-arvosta. Kaikki ei vain sovi kaikille. Euroopan unionissa on 27 valtiota, jotka ovat erikokoisia. Valtioiden osalta olisi tarvittu joustavuutta, jotta kaikki olisi sisällytetty säännösten soveltamisalaan.

Asun itse 300 kilometrin päässä pääkaupungistamme. Linja-autoliikennettä vaalipiirini maaseutualueiden ja pääkaupungin Dublinin välillä hoitaa tehokas pienyritys. Ehdotuksen säännösten takia yritykseen kohdistuu nyt suurta painetta, ja etenkin vakuutusmaksut nousevat, mikä voi ajaa yrityksen konkurssiin. Jos tämä yritys ajautuu konkurssiin, menetämme työpaikkoja. Menetämme myös matkustajille tarjottavan palvelun. Meidän on seurattava tätä jatkossa.

 
  
MPphoto
 

  Ádám Kósa (PPE).(HU) Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen mietintöön matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä. EU:n kansalaisten, myös vammaisten, on helpompi käyttää tällaisia palveluja. Kompromissia ennen järjestettiin pitkiä kuulemisia. Näiden kuulemisten aikana Euroopan parlamentti ja Antonio Cancian puolustivat vammaisia loppuun asti. Eurooppa-neuvosto on valitettavasti osoittautunut lyhytnäköisemmäksi ja joustamattomammaksi tässä asiassa. Olen erittäin pahoillani siitä, että Eurooppa-neuvosto ei ymmärrä, että elämme nopeasti ikääntyvässä yhteiskunnassa. Vammaisten henkilöiden määrä nousee pilviin hyvinkin nopeasti. Meidän on ymmärrettävä, että EU:n kansalaiset kärsivät tästä ongelmasta ja että ennemmin tai myöhemmin kaikki tarvitsevat apua. Haluan lopuksi korostaa, että työmme ei ole lopussa. Neljän liikennemuodon osalta on jo saatu aikaan kompromissi, ja nyt on aika laatia matkustajien oikeuksista yhtenäinen peruskirja, jolla voidaan myöhemmin helpottaa matkustajien oikeuksien tarkastelemista.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). (CS) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentissa ollaan äänestämässä tärkeästä kompromissista, jolla edistetään merkittävästi matkustajien oikeuksia linja-autoliikenteessä. Mielestäni on tärkeää, että matkatavaroiden katoamisesta tai vahingoittumisesta matkustajille annettavien korvauksien tai myöhässä olevien linja-autojen takia annettavien palautusten ja muiden toimenpiteiden lisäksi kompromissilla myös edistetään vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksia. Tuen etenkin vammaisten tiedonsaantioikeutta ja oikeutta avustuspalveluihin ainakin sen mukaisesti, mistä sovittelumenettelyssä lopulta sovittiin. Julkinen liikenne on perustavanlaatuinen ja tärkeä osa liikuntarajoitteisten henkiöiden jokapäiväistä elämää. Kompromissia ei saatu aikaan helposti. Siksi haluaisinkin onnitella esittelijää ja kaikkia neuvotteluryhmän jäseniä heidän tekemästään työstä. Kun tämä säädös hyväksytään, saamme EU:n tasolla yhteisen suojelukehyksen kaikille liikennetyypeille. Vaikka kyseessä ei tietenkään ole parhain mahdollinen ratkaisu matkustajien oikeuksien alalla, tämä on kuitenkin tärkeä askel eteenpäin.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries (ALDE).(FR) Arvoisa puhemies, äänestän liberaalien kanssa tyhjää tämänpäiväisessä äänestyksessä, joka koskee asetusta matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä. Kyseessä on lento-, rautatie- ja meriliikenteen jälkeen viimeinen osa matkustajien suojelua koskevasta paketista. Kuten jo todettiin, tämä osa ei valitettavasti ole yhtä kunnianhimoinen. Tämän ovat todenneet muun muassa Brian Simpson ja Saïd El Khadraoui sosialistiryhmän puolesta. Juuri näin he sanoivat. Näin ollen ihmisten on matkustettava yli 250 kilometriä, jotta heitä suojellaan täällä säädöksellä. Jos matkustatte Brysselistä Amsterdamiin lentokoneella, teitä suojellaan. Jos matkustatte linja-autolla, teitä ei suojella. Haluan vielä lisätä, että tämä on vieläkin epäoikeudenmukaisempaa, koska tämäntyyppistä liikennettä käyttävät henkilöt ovat usein muutenkin heikoimmassa asemassa.

Voimaantulossakaan ei ole mitään järkeä, koska useiden poikkeusten takia voimaantuloa voidaan lykätä vuoteen 2011 asti. Silloin sovellamme jo uusia oikeuksia ja annamme korvauksia onnettomuuksien, viivästymisten tai peruuntumisten takia. Tämä apu on ratkaisevan tärkeää vammaisille, mutta todellisuudessa sitä ei panna täytäntöön välittömästi ja – mikä tärkeintä – kaikilla ei ole siihen oikeutta.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cramer (Verts/ALE).(DE) Arvoisa puhemies, on hyvä, että olemme nyt määrittäneet matkustajien oikeudet kaikissa liikennevälineissä. Näillä oikeuksilla ei kuitenkaan voida peitellä sitä, että ympäristöystävällinen rautatieliikenne on jälleen kerran erittäin heikossa asemassa. Rautatieyritykset maksavat radan käyttömaksuja jokaiselta matkakilometriltä, mutta samaa järjestelmää ei sovelleta linja-autoihin, mikä hyödyttää linja-autoyrityksiä. Rautatiet on sisällytetty päästökauppajärjestelmään, mutta linja-autoja ei, mikä jälleen kerran antaa linja-autoille etuaseman ja asettaa junat heikompaan asemaan. Jos juna myöhästyy, lipun hinnasta maksetaan tunnin päästä korvauksena takaisin 25 prosenttia. Linja-autojen osalta aika on kaksi tuntia.

Näitä etuasemia ei voida hyväksyä. Siksi tarvitsemme yhdennetyn lähestymistavan. Tarvitsemme matkustajien oikeuksia kaikissa eri liikennemuodoissa, mutta tarvitsemme myös oikeudenmukaiset perusehdot. Ei saa käydä niin, että yksi matkustaja saa korvausta vasta kolmen tai viiden tunnin kuluttua, kun taas toiselle korvauksia maksetaan tunnin päästä. Tässä yhteydessä on vielä paljon tehtävää, eikä tämä kompromissi ole hyvä. En ymmärrä, miksi ympäristöystävällinen rautatieliikenne saatetaan koko ajan muita heikompaan asemaan.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Arvoisa puhemies, sovittelumenettelyssä käytyjen monimutkaisten neuvottelujen jälkeen olemme kattavasti sopineet matkustajien oikeuksia linja-autoliikenteessä koskevan säädöksen sanamuodosta. Vaikka säädösluonnos koskee vain yli 250 kilometrin reiteillä kulkevia vakiovuoroja, sillä annetaan uusia sääntöjä ja suojellaan entistä tehokkaammin myös linja-autojen matkustajia.

Matkustajien ehkäpä tärkeimpänä etuna on heidän oikeuksiensa määrittely peruttujen tai viivästyneiden palvelujen osalta, koska sillä rangaistaan liikenteenharjoittajia liikenteen organisatorisista puutteista niin, että niiden velvollisuutena on maksaa takaisin jopa koko lipun hinta sekä korvata muut menetykset enintään 50 prosenttiin lipun hinnasta. Ainoana asiana, joka mielestäni olisi voitu hoitaa paremmin, ovat aikataulumuutokset, joiden nojalla jäsenvaltiot voivat lykätä säädöksen täytäntöönpanoa neljällä vuodella ja myöhemmin uudestaan neljällä vuodella. Yhteensä kahdeksan vuoden täytäntöönpanoaika tätä säädöstä varten vaikuttaa minusta liian pitkältä.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, komission jäsen.(EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää parlamentin jäseniä heidän lähinnä myönteisistä huomautuksistaan.

Nyt haasteenamme on täytäntöönpano. Meidän on vastattava tähän haasteeseen kaiken matkustajien oikeuksia koskevan lainsäädännön osalta. Lainsäädännön hienosäätö on tietenkin pitkä prosessi, mutta uskon, että aikaan saatu kompromissi todennäköisesti hyväksytään tulevalla asiakirjalla. Se on loistava avaus. Olemme myös periaatteesta säätäneet tietyistä linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia koskevista periaatteista. Kyseessä on kovin iso ala. Lieviä kompromisseja todennäköisesti tarvitaan. Kaikkea on hienosäädettävä ja kaikki on pantava täytäntöön. Kyseessä on kuitenkin tärkeä avaus, ja toivon, että äänestätte tämän säädöksen puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, neuvoston puheenjohtaja. (HU) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvä Antonio Cancian, hyvät parlamentin jäsenet, haluan esittää vielä kaksi huomautusta ja kommentoida täällä käytyä erittäin arvokasta keskustelua. Tästä keskustelusta on käynyt hyvin ilmi ne ongelmat, jotka Antonio Cancianin, neuvoston, komission jäsenen ja asiantuntijoiden on täytynyt ratkaista. En usko, että tämä on paras mahdollinen tilanne linja-autoliikenteen matkustajille. Uskon kuitenkin, että meidän on kysyttävä itseltämme etenkin sitä, paraneeko tilanne uuden lainsäädännön tullessa voimaan. Uskon, että voimme varmasti vastata tähän kysymykseen myöntävästi. Linja-autoliikenteen matkustajilla on jatkossa enemmän oikeuksia, vaikka kompromissi ei olisikaan parhain mahdollinen.

Kompromississa on kyse siitä, että vaikeista asioista päästään yhteisymmärrykseen. Tämä kävi ilmi lähes kaikista puheenvuoroista, joissa kysyttiin, minkä rajan jälkeen saattaisimme taata oikeudet vahingoittaen tärkeitä taloudellisia toimijoita ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joiden tilannetta yritämme seurata. Samalla kuitenkin aioimme antaa matkustajille uusia oikeuksia. Ymmärrän varsin hyvin niitä, jotka tarkastelevat tätä asiaa vammaisten kannalta. Uskon, että olemme ottaneet tärkeän askeleen eteenpäin myös tässä yhteydessä. Mielestäni kyseessä on huolellisesti laadittu osa luonnosta, ja uskon, että lainsäädännöllä saadaan aikaan kehitystä näille ihmisille, todella juuri näille ihmisille.

Haluan vain muistuttaa parlamentin jäsenille, että puheenjohtajavaltio Unkari tarkastelee asiaa vahvan Euroopan unionin kannalta, Euroopan unionin, joka antaa uusia oikeuksia kansalaisilleen ja ottaa aina kansalaiset näiden vahvojen politiikanalojen lähtökohdaksi. Olen myös vakuuttunut siitä, että tällä säädösluonnoksesta käytävällä keskustelulla Euroopan unionin kansalaisille annetaan uusia oikeuksia. Haluan vielä kerran kiittää kaikkia heidän panoksestaan ja uskon siihen, että saamme tänään toimitettua äänestyksen ilman ongelmia.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Cancian, esittelijä.(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kiitän kaikkia puheenvuoron käyttäneitä kollegoita ja haluan myös esittää näkemykseni siitä, että kyseessä ei ehkä ole paras mahdollinen säädös, mutta että se on ainoa, joka voitiin laatia, neuvoston kanta huomioon ottaen.

Kyseessä on erittäin tärkeä kysymys, ja uskon, että liikennealalle ja matkailualalle – kaksi aihealuetta, joista matkailu- ja liikennevaliokunta on vastuussa – on ratkaisevan tärkeää, että myös tässä liikennemuodossa löydetään tasapaino.

Tarvitaan tasapainoilua toisaalta linja-autoliikenteen alalla toimivien pienten ja keskisuurten yritysten suojelun – aihe, josta olemme keskustelleet perusteellisesti kuluneiden tuntien aikana – ja toisaalta liikuntarajoitteisten, vammaisten, eläkeläisten, tilapäisesti liikuntarajoitteisten sekä yleisesi heikommassa asemassa olevien käyttäjien oikeuksien suojelua koskevien tarpeiden välillä, jotta myös kiistat pidetään mahdollisimman vähäisinä. Tähän tasapainoon me pyrimme, ja kaikkien avustuksella toivomme siihen myös pääsevämme.

Siim Kallasin ilmoittama uudelleentarkastelu perustuu – uskoakseni – ajatukseen siitä, että kaikille liikennemuodoille laadittaisiin yksi säädös. Liikenteen yhtenäismarkkinoiden perustamista ei ole vielä täydennetty asianmukaisilla toimenpiteillä, joilla suojeltaisiin matkustajien oikeuksia. Arvoisa komission jäsen, yhdestä säädöksestä erillään toivon, että voimme perustaa yhden viite-elimen, yhden lipputoimiston ja yhden lipun kaikkia liikennemuotoja varten.

Haluan jälleen kerran kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäneitä jäseniä, tätä asiaa seuranneita henkilöitä – etenkin varjoesittelijöitä – sekä niitä, jotka osallistuivat innokkaasti lopullisiin neuvotteluihin. Kiitos liikenne- ja matkailuvaliokunnalle sekä sihteeristön työntekijöille, neuvostolle ja etenkin puheenjohtajavaltion Belgian työntekijöille ja viimeisenä – vaan ei vähäisimpänä – Enikő Győrille, joka on täällä keskuudessamme.

Saanen vielä lopuksi kiittää Euroopan komissiota, Siim Kallaksia ja hänen avustajiaan siitä rakentavasta panoksesta, jonka he aina onnistuvat antamaan, sekä Euroopan parlamentin sovittelukomitean sihteeristön työntekijöitä, jotka osoittavat vankkaa osaamista ja ammattitaitoa – korvaamattomia piirteitä, kun tärkeitä päätöksiä tehdään kansalaistemme puolesta.

Yleisesti tämä on ollut hyvä testi, jolla on saatu parlamentille erinomaisia tuloksia.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan kello 12.00.

 
  
  

Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), kirjallinen.(CS) Linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia koskevalla mietinnöllä pyritään määrittämään matkustajien suojeluun liittyvät oikeudet, joita sovelletaan kaikkialla Euroopan unionin alueella kaikkiin matkustajiin ja erilaisiin matkustusmuotoihin. Neuvosto ei hyväksynyt Euroopan parlamentin tarkistuksia. Tämän takia oli tarpeen käynnistää niin sanottu sovittelumenettely. Tehdyn sopimuksen tärkeimmät näkökohdat pääosin vastaavat parlamentin alkuperäisiä ehdotuksia. On erityisen tärkeää, että säädöstä sovelletaan kaikkiin kansallisiin ja rajatylittäviin vakiovuoroihin ja että jäsenvaltiot voivat edelleen tehdä poikkeuksia tavallisten palvelujen ja tiettyjen erityispalvelujen osalta jopa kahdeksan vuoden ajaksi. Onnettomuustapauksissa matkustajilla on oikeus saada korvausta enintään 220 000 euroa henkilöä kohti ja 1 200 euroa matkatavaroita kohti. Liikenteenharjoittajien on lisäksi tarjottava perustavanlaatuista apua onnettomuustilanteissa (ruoka, vaatteet ja lääkinnällinen apu) ja majoitusta enintään kahdeksi yöksi. Mikäli yhteys viivästyy yli 120 minuuttia tai peruuntuu kokonaan, liikenteenharjoittajien on tarjottava matkustajille mahdollisuutta jatkaa matkaa tai jatkaa matkaa eri reittiä ilman matkustajalle koituvia lisäkustannuksia tai korvattava lipun hinta. Mikäli tämä ei ole niiden päätettävissä, niiden on korvattava lipun hinta ja maksettava lisäksi korvausta 50 prosenttia lipun hinnasta. Sopimuksella myös suojellaan vammaisten ja liikuntarajoitteisten oikeuksia. Tuen mietinnön hyväksymistä kaikista näistä syistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen.(EN) Tuen tätä kompromissia linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksista. Sillä taataan oikeus kuljetuksiin, oikeus saatavilla oleviin matkustustietoihin, liikenteenharjoittajien velvollisuus järjestää pakollista vammaisuutta koskevaa tiedottavaa koulutusta kuljettajille, oikeus korvauksiin vahingoittuneista pyörätuoleista sekä valitusten käsittelymekanismi kaikille matkustajille niin, että riippumattomat kansalliset elimet panevat säädöstä toimeen ja antavat rangaistuksia.

Kaikilla vähintään 250 kilometrin linja-automatkoilla vammaisille ja liikuntarajoitteisille tarjotaan ilmaiseksi erityisavustusta sekä asemilla että linja-autoissa, ja tarvittaessa myös mukana olevat henkilöt voivat matkustaa ilmaiseksi.

Etenkin sokeille ja näkövammaisille voisi olla paljon apua siitä, että matkustustietoja annetaan heidän saataville ja kuljettajille annetaan tiedottavaa koulutusta vammaisuudesta.

Kuljetusten yhtäläinen saatavuus on ratkaisevan tärkeää itsenäisyyden kannalta. Jos kuljetuksiin ei ole yhtäläistä pääsyä, vammaiset eivät voi mennä töihin tai ostoksille tai osallistua kulttuuritapahtumiin tai muihin vapaa-ajan tapahtumiin.

Vaikka tekstissä ei käsitellä kaikkea haluamaani, uskon, että kun annamme sille tukea ja vahvistamme kaikkien vammaisten matkustajien oikeuksia, otamme tärkeän askeleen eteenpäin, jotta EU:n opaskoirien käyttäjille annetaan mahdollisuus kulkea kaikkialla Euroopan unionissa samoin mahdollisuuksin kuin muidenkin kansalaisten.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), kirjallinen.(PL) Kannatan lainsäädäntöpäätöslauselmaa sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta. Kun otetaan huomioon liikenteen tämän alan tasainen kasvu, mielestäni on olennaista määrittää matkustajien suojelemiseksi oikeudet, joita sovelletaan kaikkialla EU:n alueella ja jotka vastaavat muiden liikennemuotojen matkustajien oikeuksia. Lisäksi on varmistettava yhdenvertaiset olosuhteet liikenteenharjoittajille riippumatta siitä, mistä jäsenvaltiosta ne ovat kotoisin tai mitä liikennepalvelua ne tarjoavat. Ottaen huomioon, että näissä oikeuksissa keskitytään etenkin vammaisten tai liikuntarajoitteisten tarpeisiin, meidän on syytä tukea tätä aloitetta. On ratkaisevan tärkeää, että päätöslauselmalla määritetään matkustajien oikeudet korvauksiin, mikäli he loukkaantuvat linja-auto-onnettomuuksissa. Säännösten nojalla matkustajilla on oikeus saada korvauksia onnettomuudesta aiheutuvasta kuolemasta tai matkatavaroiden vahingoittumisesta tai katoamisesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), kirjallinen.(PL) Haluan onnitella Antonio Canciania hänen työstään. Olen tyytyväinen siihen, että olemme lopulta päässeet yhteisymmärrykseen sovittelukomiteassa. Ensisijaisena tavoitteenamme olivat tietenkin matkustajien oikeudet korvauksiin ja apuun onnettomuuden sattuessa, matkustajille annettavat takuut matkan peruuntuessa tai viivästyessä sekä taatut oikeudet vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että liikuntarajoitteiset henkilöt on sisällytetty tähän asiakirjaan – kuten aiemmin totesin. Minulla on tässä yhteydessä kuitenkin muutamia hyviä syitä huolestumiseen. Lentomatkustajien osalta lentoyhtiöt tai lentokentät eivät tiedä varmasti, mitkä matkustajat olisi katsottava liikuntarajoitteisiksi matkustajiksi. On tavallista, että pienten lasten kanssa yksin matkustavat äidit ja isät eivät saa apua, koska liikenteenharjoittajat ja lentokentät eivät tiedä asiasta tarpeeksi. Haluaisin siksi esittää seuraavan vetoomuksen: Työmme ei ole lopussa, kun äänestämme asiakirjasta täysistunnossa. Meidän velvollisuutenamme on myös valvoa, sovelletaanko säädöstä asianmukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), kirjallinen.(PL) Haluan esittää vilpittömät kiitokseni esittelijälle hänen kovasta työstään, joka on ollut poikkeuksellisen tehokasta. Tähän asti meillä ei ole ollut riittäviä takeita linja-autoliikenteen matkustajien asianmukaisesta suojelemisesta, koska se on ollut ainoa liikennemuoto, jota ei ole säännelty millään asiaa koskevalla EU:n säädöksellä. Yhtenä tekemiemme muutosten seurauksena on se, että matkustajat voivat vaatia korvauksia onnettomuuden sattuessa. Muita erittäin tärkeitä näkökohtia ovat se, että liikenteenharjoittajat takaavat avun vammaisille, ja se, että avustaja voi tämän velvollisuuden nojalla matkustaa liikenteenharjoittajan kustannuksella.

En yritä peitellä sitä, että minulle henkilökohtaisesti oli poikkeuksellisen haastavaa toimia aktiivisesti sovittelumenettelyssä, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa Lissabonin sopimuksen nojalla. Myöhään yöhön kestäneiden neuvottelujen aikana onnistuimme yhdessä Antonio Cancianin kanssa äänestämään läpi kompromissin, jolla säännöksistä tehdään pakollisia yli 250 kilometrin matkoilla. On pantava merkille – ja tämä on melko merkittävää – että säädöksellä taataan 12 perusoikeutta, etenkin vammaisten osalta. Meidän on nyt korostettava asianmukaista tiedotuskampanjaa, jolla varmistetaan, että Euroopan unionin kansalaiset tietävät oikeuksista, jotka heille on nyt annettu.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), kirjallinen.(FI) Arvoisa puhemies, tänään äänestettävää lainsäädäntöä matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä voidaan pitää kunnianhimottomana. Kovan väännön jälkeen saavutettu kompromissi on kuitenkin parempi kuin ei yhtään mitään. On valitettavaa, että asetusehdotus koskee ainoastaan kansallisia ja rajat ylittäviä linja-automatkoja, jotka ovat vähintään 250 kilometriä pitkiä. Täten esimerkiksi Luxemburg, Malta ja Kypros jäävät koko asetuksen ulkopuolelle. On myös valitettavaa, että lainsäädäntö astuu voimaan vasta vuosien päästä. Neljä, tai mahdollisesti jopa kahdeksan vuotta, on pitkä aika odottaa uutta lainsäädäntöä linja-autopysäkillä.

Arvoisa puhemies, saavutetussa kompromississa on toki jotakin hyvääkin. Alkuperäisessä neuvoston kannassa etäisyydestä riippumattomia matkustajien perusoikeuksia oli ainoastaan kolme. Olen iloinen, että lopullisessa kompromississa niitä on kaksitoista ja että erityistä huomiota kiinnitetään vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin. Asetuksen voimaansaattaminen parantaa vammaisten mahdollisuutta matkustaa linja-autoilla. Samalla se asettaa heidät yhdenvertaisempaan asemaan muiden matkustajien kanssa.

Kun uusi lainsäädäntö astuu voimaan, tulee jäsenmaiden huolehtia, että määräykset toteutetaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Tämä on vammaisten ja liikuntarajoitteisten, mutta myös meidän muiden linja-autolla matkustavien, etu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), kirjallinen.(RO) Tänään äänestettävänä oleva säädös on erittäin suuri saavutus, koska linja-autoilla matkustavien oikeuksia suojellaan nyt ensimmäistä kertaa lainsäädännöllä. Kahden vuoden vaikeiden neuvottelujen jälkeen Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot ovat päässeet yhteisymmärrykseen keskeisistä kysymyksistä, joilla vahvistetaan tätä liikennemuotoa käyttävien matkustajien oikeudet. Näihin kuuluvat korvaukset, mikäli matka viivästyy tai peruuntuu ja mikäli matkatavarat katoavat tai vahingoittuvat, sekä yritysten vastuuvelvollisuus ja avun antaminen onnettomuuden sattuessa. Syrjimättömyys vammaisia ja liikuntarajoitteisia henkilöitä kohtaan ja avun antaminen kyseisille henkilöille sekä matkustajien oikeus saada tietoa ennen matkaa ja sen jälkeen on sisällytetty säädökseen perusoikeuksina, joita sovelletaan matkan pituudesta riippumatta. Säädöksellä ei aseteta uusia teknisiä vaatimuksia, mutta sillä edellytetään, että liikenteenharjoittajat ottavat vastuun matkustajistaan.

Otimme myös huomioon nykyisen taloustilanteen ja sen vaikutuksen tämän säädöksen soveltamisalaan kuuluviin yrityksiin. Näin ollen tarjosimme viiden vuoden poikkeuskautta, joka voidaan uusia kerran.

Uskon, että kun tämä säädös tulee voimaan vuonna 2013, sillä autetaan saavuttamaan tavoite matkustajien oikeuksien yhdenmukaistamisesta ja konsolidoinnista EU:n tasolla huolimatta siitä, minkä liikennemuodon he valitsevat.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö