Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Вторник, 15 февруари 2011 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции): вж. протокола
 3.Стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства (разискване)
 4.Правата на пътниците при автобусен превоз (разискване)
 5.Зачитане на принципа на правовата държава в Русия (разискване)
 6.Поправка (член 216 от Правилника за дейността): вж. протокола
 7.Тълкуване на Правилника за дейността: вж. протокола
 8.Време за гласуване
  8.1.Споразумение между Европейската общност и Южноафриканската република за търговия, развитие и сътрудничество (A7-0018/2011, Eva Joly) (гласуване)
  8.2.Споразумение между Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (финансови механизми за периода 2009-2014 г. и внос в Европейския съюз на някои видове риба и продукти на рибарството за периода 2009-2014 г.) (A7-0372/2010, Maria Eleni Koppa) (гласуване)
  8.3.Споразумение между Европейската общност и Бразилия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (A7-0004/2011, Silvia-Adriana Ţicău) (гласуване)
  8.4.Споразумение между Европейската общност и Република Исландия, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно допълнителни правила във връзка с Фонда за външните граници за периода от 2007 г. до 2013 г. (A7-0007/2011, Wim van de Camp) (гласуване)
  8.5.Присъединяване на Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (A7-0008/2011, Carlos Coelho) (гласуване)
  8.6.Присъединяване на Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария (A7-0013/2011, Monika Hohlmeier) (гласуване)
  8.7.Споразумение между Европейския съюз и Бразилия относно премахването на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на обикновени паспорти (A7-0011/2011, Monica Luisa Macovei) (гласуване)
  8.8.Споразумение между Европейския съюз и Бразилия относно премахването на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на дипломатически, служебни или официални паспорти (A7-0010/2011, Ioan Enciu) (гласуване)
  8.9.Прилагане на Директивата за услугите (A7-0012/2011, Evelyne Gebhardt) (гласуване)
  8.10.Правата на пътниците при автобусен превоз (A7-0020/2011, Antonio Cancian) (гласуване)
  8.11.Стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства (A7-0287/2010, Martin Callanan) (гласуване)
  8.12.Засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита (A7-0021/2011, Klaus-Heiner Lehne) (гласуване)
  8.13.Радиоактивно замърсяване на храните и фуражите (A7-0001/2011, Ivo Belet) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Приемане на изменения към Договора (разискване)
 13.Състояние на европейската система за предоставяне на убежище след последното решение на Европейския съд по правата на човека (разискване)
 14.Незабавни мерки на ЕС за подпомагане на Италия и други държави-членки, засегнати от извънредни миграционни потоци (разискване)
 15.Към адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи (разискване)
 16.Фалшифицирани лекарствени продукти (разискване)
 17.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 18.Положението в Албания (разискване)
 19.Скандал поради подслушвания в България (разискване)
 20.Енергийна стратегия на Световната банка (разискване)
 21.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 22.Закриване на заседанието
Разисквания
Версия ОВ (2203 kb)
 
Разисквания
Версия ОВ (4788 kb)
Правна информация - Политика за поверителност