Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 15 februari 2011 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Utsläppsnormer för nya lätta lastfordon (debatt)
 4.Passagerares rättigheter vid busstransport (debatt)
 5.Rättsstatsprincipen i Ryssland (debatt)
 6.Rättelse till en antagen text: se protokollet
 7.Tolkning av arbetsordningen: se protokollet
 8.Omröstning
  8.1.Avtalet EG/Sydafrika om handel, utveckling och samarbete (A7-0018/2011, Eva Joly) (omröstning)
  8.2.Avtal mellan EU, Island, Liechtenstein och Norge (finansiella mekanismer för 2009–2014 och import till EU av viss fisk och vissa fiskeriprodukter för 2009–2014) (A7-0372/2010, Maria Eleni Koppa) (omröstning)
  8.3.Avtal mellan Europeiska unionen och Brasilien om vissa luftfartsaspekter (A7-0004/2011, Silvia-Adriana Ţicău) (omröstning)
  8.4.Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island, Konungariket Norge, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om kompletterande bestämmelser om fonden för yttre gränser för perioden 2007–2013 (A7-0007/2011, Wim van de Camp) (omröstning)
  8.5.Liechtensteins anslutning till avtalet EU/EG/Schweiz om Schweiz associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (A7-0008/2011, Carlos Coelho) (omröstning)
  8.6.Liechtensteins anslutning till avtalet EG/Schweiz om att fastställa vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz (A7-0013/2011, Monika Hohlmeier) (omröstning)
  8.7.Avtal EU-Brasilien om undantag från viseringskravet vid kortare vistelser för innehavare av vanliga pass (A7-0011/2011, Monica Luisa Macovei) (omröstning)
  8.8.Avtal EU-Brasilien om undantag från viseringskravet vid kortare vistelser för innehavare av diplomatpass, tjänstepass eller officiella pass (A7-0010/2011, Ioan Enciu) (omröstning)
  8.9.Genomförandet av tjänstedirektivet (A7-0012/2011, Evelyne Gebhardt) (omröstning)
  8.10.Passagerares rättigheter vid busstransport (A7-0020/2011, Antonio Cancian) (omröstning)
  8.11.Utsläppsnormer för nya lätta lastfordon (A7-0287/2010, Martin Callanan) (omröstning)
  8.12.Fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd (A7-0021/2011, Klaus-Heiner Lehne) (omröstning)
  8.13.Gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel (A7-0001/2011, Ivo Belet) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Antagande av ändringar till fördraget (debatt)
 13.Situationen för det europeiska asylsystemet efter det senaste utslaget i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (debatt)
 14.Omedelbara EU-åtgärder till förmån för Italien och andra medlemsstater som drabbas av exceptionella migrationsströmmar (debatt)
 15.Tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga pensionssystem i EU (debatt)
 16.Förfalskade läkemedel (debatt)
 17.Frågestund (frågor till kommissionen)
 18.Situationen i Albanien (debatt)
 19.Avlyssningsskandalen i Bulgarien (debatt)
 20.Världsbankens energistrategi (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 22.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (1361 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (5567 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy