Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : A7-0148/2010

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς.(PT) Η παρούσα έκθεση βασίζεται σε πρόταση της Επιτροπής, η οποία αποβλέπει στην πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην αλυσίδα εφοδιασμού, εφιστώντας την προσοχή σε ένα ζήτημα που απασχολεί ολοένα περισσότερο τους Ευρωπαίους: την ποιότητα και το ασφαλές των φαρμάκων που χρησιμοποιούν. Πρέπει να επισημανθεί ο θετικός αντίκτυπος της παρούσας πρότασης, η οποία προάγει τη συζήτηση επί ενός κρίσιμου ζητήματος, με απώτερο σκοπό την καταπολέμηση των ψευδεπίγραφων φαρμάκων. Στην πραγματικότητα, η παραποίηση φαρμάκων είναι εγκληματική ενέργεια που στερεί από τους ασθενείς την αναγκαία ιατρική αγωγή και είναι επιβλαβής για την υγεία τους, οδηγούσα ακόμα και στον θάνατό τους. Όπως ορθώς υπογραμμίζει η εισηγήτρια, ο κύριος στόχος της οδηγίας πρέπει να είναι η προστασία της δημόσιας υγείας από ψευδεπίγραφα φάρμακα. Ο στόχος αυτός πρέπει να αποτυπώνεται στη νομική βάση της οδηγίας. Εξίσου σημαντική είναι, κατά την άποψή μου, η διαφύλαξη του δικτύου διανομής φαρμάκων, μέσω της διάθεσης σαφών και επακριβών ορισμών, όχι μόνο για το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, αλλά και για τον ρόλο και τις ευθύνες των διαφόρων παραγόντων που συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού: έμποροι λιανικής πώλησης, διανομείς, εμπορομεσίτες. Ψήφισα υπέρ, διότι θεωρώ ουσιώδους σημασίας την προώθηση κάποιου νομοθετικού μέτρου εν προκειμένω, ώστε να αντιμετωπισθεί αυτή η εντεινόμενη απειλή για την υγεία και να βελτιωθεί η ασφάλεια των ασθενών.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου