Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0007(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0040/2011

Συζήτηση :

PV 16/02/2011 - 5
CRE 16/02/2011 - 5

Ψηφοφορία :

PV 17/02/2011 - 6.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0070

Συζητήσεις
Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

5. Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών – Ευρώπη 2020 - Εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την πολιτική των κρατών μελών στον τομέα της απασχόλησης (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η κοινή συζήτηση σχετικά με:

– τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την Ευρώπη 2020,

– την έκθεση της Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2011)0006 - C7-0033/2011 - 2011/0007(CNS)) (A7-0040/2011),

– τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την πολιτική των κρατών μελών στον τομέα της απασχόλησης.

 
  
MPphoto
 

  János Martonyi, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. (EN) Κυρία Πρόεδρε, δράττομαι με μεγάλη χαρά της ευκαιρίας που μου δίδεται να μιλήσω ενώπιόν σας σχετικά με ένα θέμα το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για την ουγγρική Προεδρία: τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Πράγματι, είναι εξαιρετικά σημαντική για όλους μας.

Είναι σαφές ότι εάν η Ευρώπη επιθυμεί να παραμείνει ανταγωνιστική σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, πρέπει να ανταποκριθεί σε αρκετές σοβαρές προκλήσεις. Ορισμένες από αυτές εγείρονται λόγω της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, αλλά κάποιες άλλες είναι ίδιον των περιορισμένων δυνατοτήτων και της αποφασιστικότητάς μας να εκπληρώσουμε τις επιδιώξεις και τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνα για το 2010.

Όπως λέγεται συχνά, οι κρίσεις ενδέχεται να αποτελούν ευκαιρία – τόσο κατά την αρχαιοελληνική όσο και κατά την κινεζική ερμηνεία. Ενδέχεται να αποτελούν ευκαιρία για σημαντικές εξελίξεις, λύσεις και πρόοδο. Για τον λόγο αυτόν, πιστεύουμε ότι η κρίση είναι επί του παρόντος ένας βασικός παράγοντας, ο οποίος θα παρακινήσει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν άμεσα μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Αυτή είναι η στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Είμαι πεπεισμένος ότι η εν λόγω στρατηγική θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, βοηθώντας την Ευρώπη να ανακάμψει από την κρίση και να εξέλθει από αυτήν ισχυρότερη, τόσο στο εσωτερικό της όσο και σε διεθνές επίπεδο, ενισχύοντας την παραγωγικότητα, τις δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης, την κοινωνική συνοχή και την οικονομική διακυβέρνηση.

Αυτό είναι ουσιώδους σημασίας για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς μας σε παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως ενόψει των ταχέως αναπτυσσόμενων αγορών της Ασίας. Εξίσου σημαντική είναι και η διατήρηση του κοινωνικού μοντέλου, τον τρόπου ζωής μας, που αποτελεί βασικό, προσφιλές σε όλους μας, χαρακτηριστικό της Ευρώπης, το οποίο πρέπει να διαφυλάξουμε.

Η στρατηγική για το 2020 επιβεβαίωσε πέντε πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ, οι οποίοι αποτελούν κοινούς στόχους που διέπουν τη δράση των κρατών μελών και της Ένωσης επί της προώθησης της απασχόλησης, της βελτίωσης των συνθηκών για καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη, της υλοποίησης των στόχων μας για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια, της βελτίωσης του επιπέδου εκπαίδευσης και της προαγωγής της κοινωνικής ένταξης, ιδιαίτερα μέσω της μείωσης της φτώχειας.

Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης αυτών των στόχων, η Επιτροπή ανέπτυξε και παρουσίασε επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες που περιλαμβάνουν τις δράσεις που προτείνει να αναληφθούν για την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και των θέσεων απασχόλησης: «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», «Νεολαία σε κίνηση», «Ένωση Καινοτομίας», «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους της», «Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης», «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας», και «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της φτώχειας».

Για κάθε πρωτοβουλία, τόσο η ΕΕ όσο και οι εθνικές αρχές πρέπει να συντονίσουν τις προσπάθειές τους ώστε να αλληλοενισχύονται οι δράσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τον Δεκέμβριο του 2010, η πρώτη έκθεση εφαρμογής που εκπόνησε η Προεδρία, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και την επερχόμενη ουγγρική Προεδρία, παρείχε μια επισκόπηση του έργου που πραγματοποιήθηκε από την έναρξη της στρατηγικής τον προηγούμενο Ιούνιο. Η έκθεση επισημαίνει το σημαντικότατο έργο που επιτελέστηκε στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σε όλες τις μορφές του, επί των επτά εμβληματικών πρωτοβουλιών. Επιπλέον, η έκθεση τονίζει την τεχνολογική πρόοδο που σημειώθηκε στους διάφορους τομείς πολιτικής που διαδραματίζουν μείζονα ρόλο στη νέα στρατηγική: την ενιαία αγορά, την πολιτική συνοχής και τη γεωργική πολιτική. Παραθέτει επίσης τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί σε επίπεδο ΕΕ κατά το τελευταίο εξάμηνο σε σχέση με τους πέντε πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ.

Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ορισμένα σημαντικά στοιχεία σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση. Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης της οικονομικής διακυβέρνησης συνιστά θεμελιώδη προϋπόθεση για την καταπολέμηση της κρίσης και την τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Για τον λόγο αυτόν, η στρατηγική για το 2020 συνδέεται στενά με αυτό που είναι γνωστό ως «ευρωπαϊκό εξάμηνο»: ένα νέο βασικό μέσο μακροοικονομικής επιτήρησης, το οποίο θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά υπό την τρέχουσα Προεδρία. Αυτή η νέα διαδικασία ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2011 με την παρουσίαση της ετήσιας επισκόπησης της οικονομικής ανάπτυξης που εκπόνησε η Επιτροπή.

Η ουγγρική Προεδρία δίδει ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση της ομαλής και επιτυχούς λειτουργίας του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Προς τον σκοπό αυτόν, θα οργανώσουμε σειρά συζητήσεων σε όλες τις σχετικές συνόδους του Συμβουλίου μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου.

Ειδικότερα, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων έχει επιφορτιστεί με το καθήκον να καταρτίσει μια συγκεφαλαιωτική έκθεση για τη συνεδρίασή του στις 21 Μαρτίου, η οποία θα καθορίσει τα βασικά μηνύματα σχετικά με το έργο που αναλαμβάνουν τα διάφορα τομεακά συμβούλια. Η εν λόγω έκθεση θα παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο και θα διαμορφώσει τη βάση των συναφών συζητήσεων, με στόχο τη συμφωνία επί μιας σειράς προτεραιοτήτων για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική εξυγίανση.

Μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου, τα κράτη μέλη θα ολοκληρώσουν τον σχεδιασμό των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων και τις εκθέσεις σταθερότητας ή σύγκλισης, οι οποίες θα υποβληθούν στην Επιτροπή τον Απρίλιο. Κατόπιν τούτου, οι εργασίες θα πρέπει να συνεχιστούν με την κατάρτιση ειδικών ανά χώρα συστάσεων, τις οποίες τα κράτη μέλη θα λάβουν υπόψη κατά την οριστικοποίηση των προϋπολογισμών τους για το 2012 και την εφαρμογή των στρατηγικών τους για την οικονομική ανάπτυξη. Αναγνωρίζω ότι το παρόν χρονοδιάγραμμα χαρακτηρίζεται από στενότητα, αλλά ευελπιστούμε να ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο.

Η στρατηγική για το 2020 αποτελεί καίριο παράγοντα για τη διασφάλιση της μελλοντικής οικονομικής επιτυχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνδέεται στενά με τη μεταρρύθμιση της οικονομικής διακυβέρνησης, η οποία θα διαδραματίσει εξίσου σημαντικό ρόλο. Εάν δεν παραμείνουμε ανταγωνιστικοί και δεν κατορθώσουμε να εξασφαλίσουμε ισχυρή ανάπτυξη στο μέλλον, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο τόσο να διατηρηθεί ικανοποιητικά ψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας στο εσωτερικό όσο και να εισακουστεί η φωνή της Ευρώπης σε διάφορα γεγονότα στο εξωτερικό.

Αυτή θα είναι η βασική πρόκληση για την Ευρώπη κατά τα προσεχή έτη. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι μπορούμε να βασιστούμε στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υλοποίηση των στόχων μας.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. Jerzy BUZEK
Προέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Κύριε ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου, σας ευχαριστούμε για την εισαγωγική ομιλία σας. Συζητούμε ένα πολύ σημαντικό θέμα: τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Βρισκόμαστε εν μέσω κρίσης και τα ποσοστά ανεργίας είναι πολύ υψηλά, γεγονός που αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τους πολίτες μας. Συνεπώς, η πολιτική απασχόλησης είναι καίριας σημασίας, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της στρατηγικής για το 2020. Καλωσορίζουμε με χαρά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Επίτροπο που είναι αρμόδιος για αυτόν τον τομέα, τον κ. László Andor.

 
  
MPphoto
 

  László Andor, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή ενέκρινε τον προηγούμενο μήνα την πρώτη ετήσια επισκόπηση της οικονομικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η ετήσια επισκόπηση της οικονομικής ανάπτυξης σπάει τα δεσμά του παρελθόντος και θέτει σε εφαρμογή τον πρώτο κύκλο συντονισμού της οικονομικής πολιτικής στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου.

Η κεντρική ιδέα πίσω από το ευρωπαϊκό εξάμηνο είναι πολύ απλή: εάν σκοπεύουμε να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το συντονίσουμε εκ των προτέρων τις οικονομικές πολιτικές στο εσωτερικό της ΕΕ. Αυτό καταδεικνύει σαφέστατα και η πρόσφατη κρίση χρέους σε ορισμένες χώρες της ευρωζώνης. Αυτή η πιο ρωμαλέα και απαιτητική προσέγγιση αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει πόσο στενά συνυφασμένες είναι οι οικονομίες των κρατών μελών της και πώς οι πολιτικές επιλογές ενός κράτους μέλους μπορούν να έχουν επιπτώσεις και στα άλλα κράτη μέλη.

Η διαχείριση του ευρωπαϊκού εξαμήνου θα αποτελέσει πραγματική δοκιμασία για την ΕΕ. Η ενίσχυση της πολιτικής οικειοποίησης της στρατηγικής και οι τοπικές εταιρικές σχέσεις συνιστούν για εμάς πρωταρχικούς στόχους. Η σημερινή πρόκληση έγκειται στο να καταδείξουμε ότι η Ένωση δύναται να προσδιορίσει συλλογικά τις πλέον επείγουσες βασικές μεταρρυθμίσεις πολιτικής και να παράσχει τις σωστές απαντήσεις πολιτικής.

Η ετήσια επισκόπηση της οικονομικής ανάπτυξης είναι σαφέστατη ως προς τις κύριες προτεραιότητες. Καθορίζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ανάκαμψης με 10 δράσεις προτεραιότητας στο πλαίσιο τριών βασικών κατηγοριών: πρώτον, ρωμαλέα δημοσιονομική εξυγίανση και αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα με στόχο την επιτάχυνση της μακροοικονομικής σταθερότητας· δεύτερον, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης· και, τέλος, μέτρα για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης.

Έχουμε λάβει σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες σας σχετικά με τα κύρια μηνύματα της ετήσιας επισκόπησης της οικονομικής ανάπτυξης, ότι δηλαδή φαίνεται να παρεκκλίνουν από τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές. Ωστόσο, θα ήθελα να είμαι σαφής εν προκειμένω. Η Επιτροπή έχει επιλέξει εσκεμμένα να εστιάσει τη φετινή ετήσια επισκόπηση της οικονομικής ανάπτυξης στις πλέον άμεσες προκλήσεις που απορρέουν από την παρούσα οικονομική κρίση, καθώς και στην ανάγκη επίσπευσης των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων για την οικονομική ανάκαμψη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η ετήσια επισκόπηση της οικονομικής ανάπτυξης συνάδει πλήρως με τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση.

Εκφράζω την ικανοποίησή μου για τη στήριξη που παρείχε το Κοινοβούλιο στην πρόταση της Επιτροπής για τη διατήρηση και κατά το 2011 των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την απασχόληση. Πράγματι, κρίνεται ζωτικής σημασίας η εξασφάλιση ενός σταθερού πλαισίου πολιτικής έως την ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» το 2014, ώστε τα κράτη μέλη να έχουν αρκετό χρόνο στη διάθεσή τους για την υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων.

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση παρέχουν επίσης τη βάση για το σχέδιο κοινής έκθεσης για την απασχόληση (που εντάσσεται στην ετήσια επισκόπηση της οικονομικής ανάπτυξης), το οποίο προσδιορίζει τα πλέον επείγοντα μέτρα στον τομέα της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης, πρώτον, της θέσπισης φιλικών προς την απασχόληση φορολογικών συστημάτων, μέσω της κατάργησης των φόρων στην εργασία, δεύτερον, του περιορισμού του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας, τρίτον, της άρσης των φραγμών στην εξισορρόπηση του ιδιωτικού και του εργασιακού βίου, τέταρτον, της στήριξης των ανέργων μέσω κατάρτισης υψηλής ποιότητας και υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας με στόχο την επιστροφή στην εργασία και την αυτοαπασχόληση, και, τέταρτον, της αύξησης της συμμετοχής των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας στις αγορές εργασίας.

Το πιο σημαντικό είναι ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση πιθανών ανά χώρα συστάσεων, τις οποίες ενδέχεται να απευθύνει το Συμβούλιο προς τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 148 της Συνθήκης.

Η ετήσια επισκόπηση της οικονομικής ανάπτυξης διαμορφώνει τη βάση για τη διεξαγωγή συζητήσεων στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου, καθώς και για την παροχή καθοδήγησης στα κράτη μέλη επί της οικονομικής πολιτικής. Η Επιτροπή αναμένει από τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη αυτήν την καθοδήγηση κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων σταθερότητας ή σύγκλισης και των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Η Επιτροπή θα εξετάσει τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα οποία αναμένονται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου. Επί τη βάσει αυτής της εξέτασης, και σύμφωνα με τη Συνθήκη, θα προτείνουμε ανά χώρα κατευθύνσεις και συστάσεις πολιτικής, τις οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν υπόψη κατά την οριστικοποίηση των προϋπολογισμών τους για το 2012. Οι κατευθύνσεις και συστάσεις πολιτικής θα πρέπει να εγκριθούν από το Συμβούλιο πριν από το καλοκαίρι.

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω, τονίζοντας τη σημασία του δικού σας ρόλου στην επιτυχή εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ειδικότερα δε των επτά εμβληματικών πρωτοβουλιών. Ο ρόλος σας ως συννομοθέτη είναι θεμελιώδης για την επιτυχή υλοποίησή τους. Ο καθορισμός των κατάλληλων συνθηκών πλαισίου είναι σημαντικός εάν θέλουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους της Ευρώπης για το 2020. Η συζήτηση του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα ξεκινήσει σύντομα. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει τις προτάσεις της έως τον Ιούνιο. Ο ρόλος σας ως αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχής, από κοινού με το Συμβούλιο, θα είναι καίριας σημασίας, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Εάν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι δημοσιονομικές μας προτεραιότητες συνάδουν με τις στρατηγικές μας και με τις πολιτικές μας προτεραιότητες.

Σε μια συγκυρία δημοσιονομικών περιορισμών, είναι ακόμα σημαντικότερο από ποτέ να αποδείξουμε ότι η ΕΕ προσδίδει προστιθέμενη αξία και ότι ένα ευρώ που δαπανάται σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να έχει μεγαλύτερες επιπτώσεις από ό,τι ένα ευρώ που δαπανάται σε εθνικό επίπεδο.

Προκειμένου να διασφαλίσουμε την επιτυχή έκβαση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», οφείλουμε να οικειοποιηθούμε τις πολιτικές σε όλα τα επίπεδα. Μόνον εάν διαδραματίσουμε όλοι τον ρόλο που μας αναλογεί θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας και να χαράξουμε ορθή πορεία για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès, εισηγήτρια.(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, θα ήθελα να δηλώσω ότι επικροτώ θερμά αυτήν την πρώτη ευκαιρία που μας παρέχεται για τη συζήτηση του ευρωπαϊκού εξαμήνου, και ότι πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία στην ετήσια επισκόπηση της οικονομικής ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του τρέχοντος εξαμήνου.

Σε αυτό το πλαίσιο, εσείς, κύριε Επίτροπε, από κοινού με τα μέλη του Σώματος του Επιτρόπων, αποφασίσατε να ανανεώσετε τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, και το Κοινοβούλιο προτίθεται να αναγνωρίσει αυτήν την απόφαση. Θα θέλαμε απλώς να επιστήσουμε την προσοχή σας σε τρία θέματα.

Το πρώτο αφορά το περιεχόμενο αυτής της ετήσιας επισκόπησης της οικονομικής ανάπτυξης. Μας εκπλήσσει το γεγονός ότι τα ζητήματα της απασχόλησης και της ανεργίας φαίνονται να είναι δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση με τους στόχους της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Όταν εξετάζετε αυτά τα ζητήματα, τα οποία συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία της αγοράς εργασίας, αποκομίζουμε την εντύπωση ότι παραβιάζετε το κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ των λαών των κρατών μελών και των κυβερνήσεών τους. Προτείνετε την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, τη μείωση του ποσού των επιδομάτων ανεργίας, την τροποποίηση της μισθολογικής κλίμακας και των αντίστοιχων μηχανισμών για τον υπολογισμό της, καθώς και τη δυνατότητα λειτουργίας των καταστημάτων και τις Κυριακές.

Πιστεύουμε ότι τούτο συνιστά εξαιρετικά επικίνδυνη παραβίαση του κοινωνικού συμβολαίου. Πιστεύουμε επίσης ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στους πλέον ευάλωτους πληθυσμούς, είτε πρόκειται για τους νέους, τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους είτε πρόκειται για τα άτομα με αναπηρία. Φρονούμε εξίσου ότι ενυπάρχει μείζων κίνδυνος να θεωρηθεί η δημοσιονομική εξυγίανση ως το Α και το Ω αυτής της ετήσιας επισκόπησης της οικονομικής ανάπτυξης.

Η δεύτερη ανησυχία μας έγκειται στο γεγονός ότι, όπως είπατε και εσείς, πρόκειται να καταρτίσετε εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων βάσει της εν λόγω ετήσιας επισκόπησης της οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, οι αποφάσεις επί των σημαντικών ζητημάτων αποφασίζονται στο παρόν Σώμα. Πώς θα αξιοποιήσετε σωστά τη συζήτηση αυτών των ζητημάτων στο Κοινοβούλιο, τη στιγμή που προβαίνετε σε ανανέωση των κατευθυντηρίων γραμμών; Πώς οραματίζεστε τη διεξαγωγή δημοκρατικής συζήτησης εν προκειμένω; Πώς θα συνδυάσετε το άρθρο 148, το οποίο συντονίζει τις πολιτικές απασχόλησης, με το άρθρο 12, το οποίο συντονίζει τις οικονομικές πολιτικές;

Υπάρχει σήμερα μεγάλη σύγχυση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι μελετούμε ταυτόχρονα τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», το έργο των ομάδων εργασίας του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Van Rompuy, τη δέσμη μέτρων για την οικονομική διακυβέρνηση, στην οποία συμβάλλει σημαντικά το Κοινοβούλιο, και την αναθεώρηση της Συνθήκης με στόχο τη διατήρηση ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Επιπλέον, και ενώ το τελευταίο ζήτημα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, συζητούμε ταυτόχρονα την πιθανή τροποποίηση αυτού του μηχανισμού. Ξεκινάτε το ευρωπαϊκό εξάμηνο την ίδια στιγμή που η καγκελάριος κ. Merkel και ο πρόεδρος κ. Sarkozy προωθούν το σύμφωνο ανταγωνιστικότητας. Ταυτόχρονα με όλα αυτά, ανανεώνετε τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, ο ορισμός των οποίων θα αποτελέσει κατά πάσα πιθανότητα ένα εξαιρετικά ασαφές πεδίο στο πλαίσιο των εν λόγω εθνικών προγραμμάτων.

Ως εκ τούτου, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε μια τρίτη ανησυχία μας. Όταν κατορθώσαμε πέρυσι, με τη στήριξη της βελγικής Προεδρίας, να αναπροσανατολίσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, υπήρξε ένα θέμα στο οποίο αποδώσαμε ιδιαίτερη έμφαση: το θέμα της διακυβέρνησης. Τι σημαίνει αυτή η διακυβέρνηση; Σημαίνει ότι οι οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές δεν μπορούν να εφαρμοστούν επιτυχώς εάν δεν πλαισιώνονται από πραγματικά δημοκρατικό διάλογο. Ο δημοκρατικός διάλογος συνεπάγεται, με τη σειρά του, την εκχώρηση εξουσιών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια, καθώς και πραγματικό σεβασμό, συστράτευση και συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Συχνά έχουμε την εντύπωση ότι οι προτάσεις σας αγνοούν αυτά τα στοιχεία, τα οποία συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα του δημοκρατικού βίου των χωρών μας.

Εκτιμώ ότι, εάν δεν συνειδητοποιήσουμε αυτό το ζήτημα, κινδυνεύουμε να επιδείξουμε ασυνέπεια, να αποστρέψουμε τους πολίτες μας από όσα προσπαθούμε να επιτύχουμε από κοινού και να παραβλέψουμε το κλειδί της επιτυχίας μας, ήτοι το κοινοτικό πνεύμα.

 
  
MPphoto
 

  Sharon Bowles, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, οδεύουμε προς μια νέα εποχή οικονομικής διακυβέρνησης. Το ευρωπαϊκό εξάμηνο παρέχει μια δομή γύρω από την οποία θα πρέπει να διαρθρωθούν τα υφιστάμενα μέσα των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών, που προβλέπονται στα άρθρα 121 και 148 της Συνθήκης, με τη σθεναρή συμμετοχή του Κοινοβουλίου.

Υπό μια ευρύτερη έννοια, αυτό το εξάμηνο παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης της παρακολούθησης του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης και της μακροοικονομικής επιτήρησης με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές. Αυτό σημαίνει ότι το εξάμηνο αυτό μπορεί να παράσχει ένα συνεκτικό πλαίσιο για τις διάφορες διαδικασίες οικονομικής διακυβέρνησης στην Ένωση μέσω της αμοιβαίας ενίσχυσης. Γενικότερα, η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής τονίζει ότι η οικονομική διακυβέρνηση πρέπει να βασίζεται στην κοινοτική μέθοδο. Οι διαδικασίες πρέπει να είναι διαφανείς και ελεγχόμενες, εφόσον θα πρέπει να εμπλέκουν και τους πολίτες, εξασφαλίζοντας επίσης τη στήριξή τους. Τούτο επιτάσσει τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου.

Σε οιονδήποτε τομέα το Κοινοβούλιο έχει αναλάβει ήδη κάποιον ρόλο, πρέπει να διαθέτει και τον απαιτούμενο χρόνο ώστε να εκπληρώσει τη δημοκρατική εντολή του. Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων για την ικανοποίηση αυτού του αιτήματος.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(NL) Κύριε Πρόεδρε, η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση κατέστησε οδυνηρά σαφές ότι διακυβεύεται η ανταγωνιστικότητά μας και, συνεπώς, η βιωσιμότητα της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οφείλουμε πλέον να αντλήσουμε διδάγματα από την κρίση, προκειμένου να κάνουμε καλύτερη χρήση της εσωτερικής αγοράς μας, να τονώσουμε τη βιωσιμότητα των συντάξεών μας, αλλά και να επιτρέψουμε στην αγορά εργασίας να λειτουργήσει καλύτερα.

Ως εκ τούτου, η Ομάδα μας επικροτεί την ετήσια επισκόπηση της οικονομικής ανάπτυξης και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ECOFIN της 15ης Ιανουαρίου 2011, τα οποία τροφοδοτούν φιλόδοξες προσδοκίες για το ευρωπαϊκό εξάμηνο.

Όλοι μας στο παρόν Σώμα επιθυμούμε μια Ευρώπη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης με υγιείς επιχειρήσεις και αρκετές θέσεις απασχόλησης για όλους τους πολίτες μας. Αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε μόνον εάν διαθέτουμε σταθερό νόμισμα και σταθερή οικονομία. Για τη διασφάλιση αμφότερων αυτών των προϋποθέσεων, τα κράτη μέλη πρέπει να τακτοποιήσουν τα εγχώρια οικονομικά τους, διότι αυτό δεν θα μας βοηθήσει μόνο στην πρόληψη προβλημάτων όπως αυτά που διαπιστώνουμε επί του παρόντος σε κράτη μέλη που παλεύουν με ραγδαία αυξανόμενα ελλείμματα και χρέη, αλλά και στη θεμελίωση των κατάλληλων συνθηκών για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τους πολίτες μας, καθώς και για τα παιδιά μας και τις μελλοντικές γενιές.

Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) θα συνεχίσει να εργάζεται για τη θέσπιση ισχυρής δέσμης μέτρων σχετικά με την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, με βάση τρεις πυλώνες: ισχυρό σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, φιλόδοξη μακροοικονομική επιτήρηση και εξίσου φιλόδοξη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Ωστόσο, αυτό προϋποθέτει τη χρήση της κοινοτικής μεθόδου και τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων. Εάν το επιτύχουμε αυτό, δεν θα χρειαστούμε νέο σύμφωνο ανταγωνιστικότητας, διότι θα έχουμε ήδη εκπληρώσει τον στόχο μας.

 
  
MPphoto
 

  Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Επίτροπε, κύριε ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου, άκουσα προσεκτικά όσα είπατε, διάβασα την ετήσια επισκόπηση της οικονομικής ανάπτυξης, μελέτησα τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ECOFIN, και είμαι πλέον απολύτως βέβαιος για ένα πράγμα: η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βιώνει μόνο οικονομική κρίση, αλλά και πολιτική κρίση. Οι συστάσεις σας δεν είναι κάτι νέο για εμάς. Ζητήστε από τα μέλη του προσωπικού σας να σας δείξουν τα έγγραφα της τελευταίας δεκαετίας. Σε όλα παρατηρούμε τα ίδια στοιχεία, ότι δηλαδή οι δημόσιες δαπάνες είναι υπερβολικά υψηλές και ότι ο μοναδικός μηχανισμός προσαρμογής στην νέα εποχή αφορά τους μισθούς, οι οποίοι είναι πάντα υπερβολικά υψηλοί. Δεν διακρίνω καμία άλλη σύσταση. Είτε βρέχει είτε χιονίζει, είτε διανύουμε περίοδο κρίσης είτε διανύουμε περίοδο ευημερίας, επικρατεί πάντα η ίδια ιδεολογία, η οποία όμως δεν έχει καμία σχέση με την εμπειρική οικονομική πραγματικότητα.

Επιτρέψτε μου να σας κάνω την ακόλουθη πρόταση: στείλτε κάποια στιγμή στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής όσους συντάσσουν αυτά τα έγγραφα για εσάς, όσους εκπονούν τις οικονομικές αναλύσεις για το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να εξοικειωθούμε με τα οικονομικά σας μοντέλα. Θέλουμε να συζητήσουμε μαζί τους σχετικά με το κατά πόσον θεωρούν ότι η Ευρώπη βρίσκεται στα πρόθυρα της οικονομικής ύφεσης. Αφαιρέστε, για παράδειγμα, τους γερμανικούς δείκτες εξαγωγών και οικονομικής ανάπτυξης, και θα καταλάβετε τι εννοώ. Επίσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω για ποιον λόγο δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά στις επενδύσεις –όταν, μάλιστα, παρουσιάζουμε το χαμηλότερο επίπεδο επενδύσεων μέχρι στιγμής, κάτι που εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε πλέον να αντέξουμε– για ποιον λόγο δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά στη βελτίωση των εισοδημάτων, ούτε στην τήρηση των κύκλων ή στο γεγονός ότι πρέπει επιτέλους να μάθουμε να προοδεύουμε από κοινού ή πώς θα εξέλθουμε από την κρίση. Τα έγγραφά σας δεν αναφέρονται καθόλου σε όλα αυτά τα στοιχεία.

Έχετε χάσει την αρχή του τρέχοντος έτους, και πρέπει να καταβάλετε φιλόπονες προσπάθειες για να μπορέσετε να ανταποκριθείτε στις προσδοκίες των πολιτών της Ευρώπης. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να σας δηλώσω το εξής: εάν αυτό είναι το πνεύμα με το οποίο σκοπεύετε να λάβετε απόφαση τον Μάρτιο σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την οικονομική διακυβέρνηση και τη μεταρρύθμιση του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, η Ομάδα μου δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει σε αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Lena Ek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(EN) Κύριε Πρόεδρε, πριν από έναν χρόνο, συζητήσαμε εδώ, σε αυτήν την Αίθουσα, σχετικά με τις δράσεις που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Την περίοδο εκείνη, ορισμένες από τις προτάσεις της Ομάδας μου γα την οικονομική διακυβέρνηση απορρίφθηκαν ως υπερβολικά φιλόδοξες και μακροπρόθεσμες, αλλά σήμερα διαπιστώνω με χαρά ότι κάποιες από αυτές έγιναν πραγματικότητα.

Επί του παρόντος, όμως, υφίσταται σημαντικό χάσμα μεταξύ των φιλοδοξιών που διατυπώνονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και των οικονομικών πόρων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων. Στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2012, η Επιτροπή πρέπει να διευκρινίσει, να προσδιορίσει με σαφήνεια και να καταστήσει ορατές τις δαπάνες που συνδέονται με τη στρατηγική. Το ίδιο ισχύει και για την επικείμενη αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Θα ήθελα επίσης να απευθυνθώ άμεσα στα κράτη μέλη. Παρατηρείται σαφής απροθυμία στο Συμβούλιο μεταξύ των υπουργών Οικονομικών –συμπεριλαμβανομένου του υπουργού της χώρας μου, του Anders Borg από τη Σουηδία– όσον αφορά την πραγματοποίηση επενδύσεων στο μέλλον. Οι εθνικοί προϋπολογισμοί πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις δεδηλωμένες φιλοδοξίες του Συμβουλίου, και τα προγράμματα της ΕΕ χρειάζονται προϋπολογισμούς για την υλοποίησή τους. Πιστέψτε με, εάν δεν επενδυθούν χρήματα στους κατάλληλους τομείς, δεν θα υπάρξει στρατηγική για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, και κινδυνεύουμε να αποτύχουμε.

Συνεπώς, καλώ μετ’ επιτάσεως, αφενός, την Επιτροπή να προβεί σε πιο συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις και, αφετέρου, τα κράτη μέλη να αναλάβουν μεγαλύτερες δεσμεύσεις. Χρειαζόμαστε σθεναρές δεσμεύσεις για την εκπλήρωση των κύριων στόχων, και χρειαζόμαστε νομοθεσία σε βασικούς τομείς που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, όπως οι στόχοι που αφορούν την ενεργειακή απόδοση σε κοινό ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι υφιστάμενες πρωτοβουλίες, όπως το στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών, το πρόγραμμα διά βίου μάθησης και το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση, έχουν ήδη εγκριθεί, αλλά εσείς στο Συμβούλιο δεν κατορθώσατε να θέσετε τα χρήματα στο τραπέζι. Χρειαζόμαστε χρηματοδότηση για αυτά τα προγράμματα· διότι όλα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης και οικονομική ανάπτυξη.

Με το ψήφισμά της για το 2020, η Ομάδα ALDE αποστέλλει στο Συμβούλιο ένα ισχυρό μήνυμα: η υφιστάμενη δομή της διακυβέρνησης είναι υπερβολικά αδύναμη, η μέθοδος ανοικτού συντονισμού έχει αποτύχει και επιβάλλεται η αποκατάσταση της κοινοτικής μεθόδου. Επικροτώ θερμά την τεράστια πλειοψηφία που τάσσεται υπέρ του κοινού ψηφίσματος. Πρόκειται για ένα ισχυρό μήνυμα που απευθύνει το Κοινοβούλιο για την ανάγκη ανάληψης δράσης.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(EN) Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε ότι οι Πράσινοι είναι ένθερμοι υποστηρικτές της περαιτέρω ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για να διασφαλιστεί βιώσιμη ανάπτυξη για τους πολίτες μας αλλά και η δυνατότητα της Ευρώπης να κατέχει σημαίνουσα θέση στον πλανήτη μας τον 21ο αιώνα.

(FR) Η εμπιστοσύνη μας κλονίστηκε σήμερα σοβαρότατα από μια δική σας πράξη, ήτοι την ετήσια επισκόπηση της οικονομικής ανάπτυξης, διότι αποκαλύψατε εν προκειμένω μια ιδεολογική προκατάληψη που δεν έχει καμία σχέση με τα γεγονότα, αλλά αφορά αποκλειστικά ιδεολογικές επιλογές.

Τι ακριβώς προτείνετε; Την περικοπή των δημοσίων δαπανών! Η περικοπή των δαπανών δεν εξασφαλίζει τη σταθερότητα των δημοσίων οικονομικών. Δεν γίνεται καμία αναφορά στα εισοδήματα. Ο στόχος συνίσταται επίσης στην αύξηση της ευελιξίας, στη μεταρρύθμιση, όπως ισχυρίζεστε, των αγορών εργασίας – με άλλα λόγια, στη σαφή δημιουργία «ευελισφάλειας», χωρίς όμως την ασφάλεια. Θα υποστηρίξετε, βέβαια, ότι πρέπει να λάβουμε αυτά τα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ανάκαμψη της οικονομίας.

Δεν είναι, όμως, μόνο αυτό. Προβλέπονται μέτρα και για τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ας μιλήσουμε για αυτά, διότι αποτελούν ενδεικτικό παράδειγμα τακτικής δύο μέτρων και δύο σταθμών. Τι έχετε να πείτε για τα μέτρα που αφορούν τις αποδοχές και τις δημόσιες δαπάνες; Πρέπει να χτυπήσουμε γρήγορα και σκληρά. Όταν όμως γίνεται λόγος για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, δηλώνετε ότι πρέπει να εξετάσουμε τα πράγματα, να εξετάσουμε τις επιπτώσεις και, κυρίως, να υπάρξουν μεταβατικές περίοδοι.

Στην περίπτωση της οικονομικής διακυβέρνησης και της δημοσιονομικής εξυγίανσης, σπεύδετε να δηλώσετε «από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως την 1η Ιανουαρίου 2012». Για τις τράπεζες, όμως, η καταληκτική ημερομηνία θα είναι η 1η Ιανουαρίου 2019, σαν να μην χρειάζεται μελέτη ή μεταβατική περίοδος για τη διευκόλυνση της προσαρμογής των αγορών εργασίας ή της σταθεροποίησης των δημοσίων οικονομικών.

Μπορείτε να μου πείτε τι σχέση έχει η στρατηγική «Ευρώπη 2020» με όλα αυτά; Αυτό είναι, εντέλει, το ζητούμενο, αλλά δεν είναι αυτό για το οποίο μου μιλάτε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητά μέλη του Συμβουλίου, οι συστάσεις που διατυπώνετε στην ετήσια επισκόπηση της οικονομικής ανάπτυξης καθιστούν απολύτως ανέφικτη τη στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Μας εμπαίζετε όταν διατείνεστε ότι είναι εφικτή η άσκηση των απαραίτητων επενδυτικών πολιτικών στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης, της μείωσης της φτώχειας, της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και της απασχόλησης μέσω της εφαρμογής των πολιτικών που προτείνετε. Αυτό είναι ψέμα και, κατά την άποψή μου, η παρούσα συζήτηση είναι μια παρωδία.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(EN) Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα μου έχει υπογράψει και θα στηρίξει το παρόν ψήφισμα. Δεν λέω ότι συμφωνούμε με ολόκληρο το περιεχόμενο του κειμένου, αλλά επικροτούμε την κεντρική του ιδέα. Θα ήθελα να το υπογραμμίσω αυτό τόσο στην Επιτροπή όσο και στο Συμβούλιο, και διαβάζω την επικεφαλίδα επί της οποίας συμφωνήσαμε: «Μια τολμηρή πράξη για την ενιαία αγορά και μια πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης».

Από πού θα προέλθουν τώρα οι θέσεις απασχόλησης; Θα προέλθουν από τα εγχειρήματα ιδιωτικών επενδύσεων και από τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Ήδη γνωρίζουμε ότι οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν τη βασική «πηγή» θέσεων απασχόλησης κατά την τελευταία δεκαετία. Το σημερινό μου μήνυμα προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο είναι ότι και τα 27 κράτη μέλη πρέπει να αρχίσουν να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη το εγχείρημα της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στο επίπεδο της ενιαίας αγοράς. Όλοι πιστεύουμε στην ενιαία αγορά, και τα κράτη μέλη έχουν επενδύσει τεράστια χρηματικά ποσά και πόρους στο άνοιγμα της αγοράς υπηρεσιών. Έχουν ενημερώσει, όμως, σχετικά τις επιχειρήσεις τους; Έχουν προωθήσει την ενιαία αγορά; Έχουν ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα; Έχουν προαγάγει το ηλεκτρονικό εμπόριο;

Γιατί δεν ξεκινούν να εφαρμόζουν αυτές τις πρακτικές πτυχές ενόψει της απελευθέρωσης του δυναμικού που ήδη διαθέτουμε, παράλληλα με τα υπόλοιπα σχέδια στα οποία αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι βουλευτές; Πρέπει να ξεκινήσουν ήδη από αύριο, ή και από σήμερα ακόμα, και όχι να συζητούν για ορισμένα από τα άλλα, πιο μακροπρόθεσμα σχέδια. Πρέπει να στρωθούν στη δουλειά!

 
  
MPphoto
 

  Lothar Bisky, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(DE) Κύριε Πρόεδρε, η κ. Harms ανέφερε εχθές κάτι σημαντικό. Σχεδόν κανένας έξω δεν γνωρίζει πλέον ποια στρατηγική, ποιος μηχανισμός σταθερότητας, ποιο σύμφωνο προτείνεται, συμπληρώνεται, τίθεται σε ισχύ ή τροποποιείται από ποιον και σύμφωνα με ποιους κανονισμούς. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» δεν έχει δώσει ακόμα λύση στα προβλήματα που βιώνουν οι λαοί λόγω της κρίσης. Ακριβώς το αντίθετο – εξακολουθεί να εφαρμόζει τις άστοχες πολιτικές της ΕΕ που συγκαταλέγονταν εξαρχής μεταξύ των αιτιών της κρίσης. Εξακολουθεί να βασίζεται στο σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, το οποίο πρόκειται πλέον να καταστεί αυστηρότερο και να ενισχυθεί με καλύτερους μηχανισμούς κυρώσεων.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει μέτρα λιτότητας εις βάρος των πολιτών. Σημαίνει επιμήκυνση του εργασιακού βίου, με άλλα λόγια περικοπές των συντάξεων. Ανεξαρτήτως εάν πρόκειται πλέον να καταργηθεί η τιμαριθμική προσαρμογή των ημερομισθίων και των μισθών, να περιοριστεί η διαπραγματευτική βάση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων ή να ενισχυθεί η ευελιξία των κανόνων που διέπουν τα ωράρια εργασίας, όλα αυτά σημαίνουν περιορισμό και περικοπές των μισθών. Σημαίνουν επίσης μείωση της καθοριστικής κρατικής παρέμβασης στην οικονομική ζωή της κοινωνίας. Από αυτήν την άποψη, πολλοί μιλούν για μέτρα περιορισμού του χρέους. Ποσώς με ενδιαφέρει εάν αυτό ονομάζεται οικονομική διακυβέρνηση, πολιτική σταθερότητας και ανάπτυξης, σύμφωνο ανταγωνιστικότητας ή σύσταση της Επιτροπής βάσει της ετήσιας επισκόπησης της οικονομικής ανάπτυξης. Η Ομάδα μου και εγώ προσωπικά δεν μπορούμε να στηρίξουμε αυτήν την αντικοινωνική πολιτική.

Ωστόσο, εκείνο που σίγουρα μας ενδιαφέρει είναι κατά πόσον τα κοινοβούλια εξακολουθούν να έχουν κάποιον λόγο επί της συγκεκριμένης πολιτικής. Η χθεσινή συζήτηση σχετικά με τη διαδικασία τροποποίησης της Συνθήκης γεννά ελπίδες ότι οι βουλευτές του Κοινοβουλίου παραμένουν ενωμένοι σε ένα ζήτημα. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε την επιστροφή στην κυβερνητική πολιτική μυστικότητας του 19ου αιώνα. Κανείς δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Ούτε, όμως, πρέπει να επιτρέψουμε την επιστροφή σε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η «Ενέργεια 2020» είναι ένα ευρύ πρόγραμμα, αλλά θα πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσον μπορούμε να επιτύχουμε τον στόχο του 20% σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εντός της καθορισμένης προθεσμίας, κυρίως διότι η χρηματοπιστωτική κρίση επιβραδύνει τον ρυθμό των επενδύσεων.

Παραμένει ένα πρόβλημα: η προώθηση της ηλιακής ενέργειας. Πράγματι, επιδοτούμε την Κίνα, η οποία είναι επί του παρόντος ο κύριος εξαγωγέας ηλιακών συλλεκτών, και την Ινδία, η οποία είναι ο κύριος εξαγωγέας εξοπλισμού αιολικής ενέργειας. Εξού και η ανάγκη για τη στήριξη της έρευνας στην παραγωγή ηλιακών συλλεκτών που σχεδιάζονται και παράγονται στην Ευρώπη, καθώς και για την προσαρμογή σε οικονομίες κλίμακας στον τομέα της φωτοβολταϊκής-ηλιακής ενέργειας, μέσω της εκτεταμένης χρήσης τέτοιων συσκευών, για παράδειγμα, σε ευρωπαϊκές πόλεις.

Θα έπρεπε να ακολουθήσουμε μια τελείως διαφορετική τακτική: θα έπρεπε να είχε δημιουργηθεί μια πανευρωπαϊκή εταιρεία ενέργειας με στόχο τη διασφάλιση μιας ευρωπαϊκής δημόσιας υπηρεσίας, δεδομένου ότι τα δίκτυα διανομής και οι υποδομές τους συνιστούν ήδη ενεργά, φυσικά μονοπώλια, τα οποία θα πρέπει σαφώς να βρίσκονται υπό την ίδια διοίκηση.

Πράγματι, λόγω του υπερενθουσιώδους οικονομικού φιλελευθερισμού, δόθηκε προτεραιότητα σε άλλες λύσεις που σίγουρα δεν ωφελούν τους πελάτες και τους χρήστες, αλλά τους μετόχους αυτών των μεγάλων μονοπωλίων. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η παραγωγή CO2 από τα αυτοκίνητα δεν έχει μειωθεί εδώ και 150 χρόνια. Έχουμε, λοιπόν, το δικαίωμα να αναρωτιόμαστε μήπως είναι πλέον καιρός να «ξεσκονιστούν» διάφορα ερευνητικά έργα για υδροκινητήρες.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Κύριε Πρόεδρε, εάν θέλουμε να εφαρμόσουμε το κεφάλαιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση, είναι υψίστης σημασίας να προβούμε σε προσαρμογές της μεταναστευτικής πολιτικής, τόσο της πλειονότητας των κρατών μελών όσο και της ΕΕ αυτής καθαυτήν.

Όπως δηλώνει η ίδια η πρόταση της Επιτροπής, οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν την αύξηση της συμμετοχής της αγοράς εργασίας, τη μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας, την ανάπτυξη καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού για την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς εργασίας, τη διά βίου μάθηση κ.λπ.

Η μεγάλης κλίμακας εισαγωγή εργαζομένων στην ΕΕ από τρίτες χώρες καταμαρτυρεί το βραχυπρόθεσμο όραμά μας και δεν εξυπηρετεί τις προτεραιότητες που μόλις ανέφερα. Σχεδόν 25 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άνεργοι. Ας ξεκινήσουμε βοηθώντας πρώτα αυτούς τους ανθρώπους να βρουν δουλειά, και ας μην καταφύγουμε για μια ακόμα φορά στη λύση της μετανάστευσης μεγάλης κλίμακας.

Η είσοδος καταρτισμένων εργαζομένων στην Ευρώπη, ή αυτό που θα μπορούσαμε να περιγράψουμε ως διαρροή εγκεφάλων, δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στις χώρες καταγωγής τους, στοιχείο το οποίο οδηγεί απλώς σε περαιτέρω αύξηση της μετανάστευσης μη καταρτισμένων εργαζομένων στην Ευρώπη. Πρόκειται για φαύλο κύκλο, και οφείλουμε να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι κανείς δεν πρόκειται να ωφεληθεί από αυτήν την κατάσταση σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Είναι πλέον καιρός να προβούμε σε ανάλυση κόστους-οφέλους της μετανάστευσης από τρίτες χώρες. Θα πρέπει δε να περιλαμβάνεται και αυτή η πτυχή στις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE).(RO) Κύριε Πρόεδρε, η στρατηγική «Ευρώπη 2020» περιλαμβάνει στόχους, οι οποίοι δεν μπορούν να επιτευχθούν εάν δεν δοθεί η δέουσα προσοχή σε τομείς που δεν αναφέρονται ρητά σε αυτήν. Η Ευρώπη χρειάζεται έναν δυναμικό και ανταγωνιστικό γεωργικό τομέα, ο οποίος θα μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση της βιώσιμης, έξυπνης ανάπτυξης που συντελεί επίσης στην άρση των αποκλεισμών. Η αξιόπιστη παραγωγή τροφίμων, η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και η διατήρηση της εδαφικής ισορροπίας και ποικιλότητας στις αγροτικές περιοχές είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας αποτελεσματικής κοινής γεωργικής πολιτικής και ενός παραγωγικού γεωργικού τομέα.

Η βιομηχανική πολιτική πρέπει να διαθέτει υποδομές. Η καθιέρωση ενός ενιαίου σιδηροδρομικού τομέα συνιστά καίριο βήμα για την απορρύθμιση των σιδηροδρομικών μεταφορών. Εξίσου σημαντική είναι η ολοκλήρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού και η ταχεία εφαρμογή του σχεδίου SESAR. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες εν προκειμένω είναι η ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων, όχι μόνο στον τομέα των μεταφορών, αλλά και στον τομέα της ενέργειας, με τη χορήγηση επαρκών οικονομικών πόρων σε σχέδια που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην Ευρώπη. Το έργο Nabucco, για παράδειγμα, θα αποφέρει οφέλη για όλα τα κράτη μέλη, χάρη στην άρση της εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μία και μοναδική πηγή ενέργειας.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. Ρόδης ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog (S&D).(SV) Κυρία Πρόεδρε, για να μπορέσουμε να κάνουμε νέα αρχή μετά την οικονομική κρίση, είναι σημαντικό να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ο Richard Wilkinson, ο βρετανός ερευνητής και συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο The Spirit Level, ο οποίος επισκέφθηκε την προηγούμενη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, έθεσε το ζήτημα πολύ σωστά: χρειαζόμαστε ισότητα και μικρές διαφορές, προκειμένου να εξασφαλίσουμε κοινωνίες στις οποίες θα κυριαρχούν η ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Αυτό μπορεί να αποτυπωθεί άμεσα στη στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Πρώτον, εάν θέλουμε να επιτύχουμε, πρέπει να διασφαλίσουμε τη συμμετοχή και τον σεβασμό των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων. Πλην όμως, η κρίση χρησιμοποιείται επί του παρόντος για επιθέσεις κατά των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των εργαζομένων και της ελεύθερης διαμόρφωσης των μισθών, καθώς και εις βάρος των επιδομάτων ανεργίας και των συνταξιοδοτικών παροχών. Αυτές οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν.

Δεύτερον, εμείς οι γυναίκες στην Ευρώπη πρέπει, ασφαλώς, να έχουμε τις ίδιες ευκαιρίες με τους άνδρες. Αυτό δεν είναι πάντα προφανές στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου, αλλά πρέπει να καταστεί προφανές στην πράξη.

Τρίτον, η διαμόρφωση ισχυρής, σύγχρονης βιομηχανίας και βιομηχανικής πολιτικής, καθώς και οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις, μεταξύ άλλων και στον τομέα των υποδομών, πρέπει να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στο υπό εξέλιξη έργο μας. Πρέπει να επιταχυνθούν οι εργασίες μας όσον αφορά τις διαδικασίες και τα προϊόντα με έξυπνα ως προς το κλίμα και αποδοτικά ως προς τη χρήση πόρων χαρακτηριστικά, την πράσινη ενέργεια και τις πράσινες θέσεις απασχόλησης. Πώς αλλιώς θα μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί;

Τέταρτον, πρέπει να έχουμε σαφή στήριξη για την πολιτική της ενεργειακής απόδοσης. Γνωρίζουμε ότι δεν θα επιτύχουμε τους υφιστάμενους στόχους μας, διότι δεν είναι δεσμευτικοί. Πρέπει να διαθέτουμε δεσμευτικούς στόχους, διότι κρίνονται ζωτικής σημασίας ώστε να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τους στόχους για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, που αποτελούν τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Προκαλεί έκπληξη το χαμηλό επίπεδο φιλοδοξίας, καθώς και η έλλειψη πολιτικής βούλησης, ιδίως επειδή τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης συνιστούν ένα από τα βέλτιστα και εξυπνότερα μέσα για τη μείωση του οικονομικού κόστους για τους πελάτες, την ενίσχυση των εταιρειών και την επίτευξη πραγματικά ξεχωριστών επιδόσεων.

 
  
MPphoto
 

  Elizabeth Lynne (ALDE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, εάν θέλουμε να επιτύχει η στρατηγική «Ευρώπη 2020», πρέπει, αφενός, να υλοποιηθούν αποτελεσματικά οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και, αφετέρου, να εφαρμοστούν τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, στα οποία μάλιστα πρέπει να αποδοθεί και η προτεραιότητα που πραγματικά αξίζουν.

Οφείλουμε να εξασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω. Τα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία είναι απαράδεκτα υψηλά. Με χαροποιεί το γεγονός ότι αμφότερα τα κείμενα αναφέρονται στην ανάγκη εφαρμογής νόμων κατά των διακρίσεων στον χώρο εργασίας, ούτως ώστε οι θέσεις απασχόλησης να είναι ανοικτές για όλους.

Είναι σημαντικό να επιτευχθούν πραγματικά οι στόχοι που έχουμε συμφωνήσει σε επίπεδο ΕΕ. Ναι, εναπόκειται μεν στα κράτη μέλη να καθορίσουν συγκεκριμένους στόχους και να εμμείνουν σε αυτούς, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Για τον λόγο αυτόν, εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι τούτο καθίσταται απολύτως σαφές στην παράγραφο 27 του ψηφίσματος της επιτροπής.

Έχουμε αφιερώσει ολόκληρους μήνες σε ενδοσκόπηση και συζητήσεις επί της μορφής που θα έπρεπε να λάβει η στρατηγική «Ευρώπη 2020», αλλά έχουμε στη διάθεσή μας τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. Είναι πλέον καιρός να αρχίσουμε να παρουσιάζουμε αποτελέσματα.

 
  
MPphoto
 

  Emilie Turunen (Verts/ALE).(DA) Κυρία Πρόεδρε, αυτές τις ημέρες γίνονται πολλές συζητήσεις σχετικά με την οικονομική ευθύνη στην Ευρώπη, και η οικονομική ευθύνη ταυτίζεται πολύ συχνά με περικοπές των δημοσίων δαπανών και πολύ σπάνια με βελτίωση της κατάστασης στον τομέα της απασχόλησης. Φρονώ ότι θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι σημαίνει πραγματικά οικονομική ευθύνη. Τα μέλη της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία διαπιστώνουμε επί του παρόντος μείζονα απόκλιση μεταξύ των πολιτικών που ασκεί η Ευρώπη και των πολιτικών που ασκούν τα κράτη μέλη. Από τη μία πλευρά έχουμε την ετήσια επισκόπηση της οικονομικής ανάπτυξης και το ευρωπαϊκό εξάμηνο, το οποίο οδηγεί σε λιγότερες θέσεις απασχόλησης και μικρότερη ανάπτυξη στην Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά, δηλώνουμε στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και στις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης. Παρατηρείται απόκλιση εν προκειμένω.

Είναι γεγονός ότι στην Ευρώπη υπάρχουν 23 εκατομμύρια άνεργοι και 5,5 εκατομμύρια άνεργοι κάτω των 25 ετών. Ο αριθμός των φτωχών εργαζομένων αυξάνεται συνεχώς. Οι αριθμοί αυτοί αυξάνονται και οι οικονομικές πολιτικές που ακολουθούμε δεν βελτιώνουν την κατάσταση. Πιστεύω ότι εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη, είναι σημαντικό να εφαρμόσουμε πραγματικά τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση στις οικονομικές πολιτικές μας. Αυτό θα αποτελούσε ένδειξη οικονομικής ευθύνης, αλλά αμφιβάλλω εάν θα συμβεί στην πραγματικότητα.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD). – Κυρία Πρόεδρε, η φτώχεια, οι κλιματικές αλλαγές, η υπογεννητικότητα, η μετανάστευση, η ενέργεια αλλά κυρίως η αντιμετώπιση της ανεργίας είναι τα βασικότερα προβλήματα που έχουμε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αντιμετώπισή τους χρειάζεται χρήματα, χρειάζεται πιστώσεις. Σε όλη όμως την Ευρώπη δυστυχώς παρουσιάζεται πιστωτική συρρίκνωση. Τι σημαίνει αυτό; Η στρατηγική 2020 είναι επισφαλής· είναι δύσκολο να επιτύχει. Πρέπει όμως να προσπαθήσουμε.

Θεωρώ ότι ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δώσουμε στην ανεργία, τα ποσοστά της οποίας είναι τα μεγαλύτερα της τελευταίας δεκαετίας. Θεωρώ επίσης ότι πρέπει να δώσουμε ποιοτική εκπαίδευση στους νέους της Ευρώπης, που να εναρμονίζεται με τις ανάγκες της εργασίας, και τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να μεταρρυθμιστούν εις τρόπον ώστε τα κράτη μέλη να δεσμευτούν για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης των σπουδών.

Οι κενές θέσεις εργασίας απαιτούν εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Καλώ την Ευρώπη να θεσπίσει χωρίς καθυστέρηση το προτεινόμενο ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης κενών θέσεων, που να περιλαμβάνει επίσης ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων. Πρέπει να επιτύχουμε. Οι λόγοι δεν αρκούν. Πρέπει να κάνουμε πράξεις.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE).(ES) Κυρία Πρόεδρε, το παρόν θέμα συζήτησης εγείρει ένα και μοναδικό ερώτημα: τι μπορούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να δώσουμε δουλειά σε όσους δεν έχουν;

Προκειμένου να δοθεί απάντηση σε αυτό το ερώτημα, θα ήθελα να καταστήσω σαφές το πρώτο συμφωνημένο στοιχείο. Δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς σταθερή μακροοικονομία. Ορισμένες από τις άμεσες λύσεις που έχουν προταθεί στο παρόν Σώμα, ιδίως από τους βουλευτές της αριστερής πτέρυγας, θα σήμαιναν ψωμί για σήμερα και πείνα για αύριο.

Το δεύτερο συμφωνημένο στοιχείο είναι ότι η «Ευρώπη 2020» αποτελεί μια επιτομή αγαθών προθέσεων, ακούγεται θετική, αλλά πρέπει να μεταβούμε από τη θεωρία στην πράξη. Τι θα κάνουμε; Πώς θα χρηματοδοτήσουμε τις προτεινόμενες πρωτοβουλίες και δράσεις; Συνάδει άραγε η φιλοδοξία που διαποτίζει το κείμενο της στρατηγικής για το 2020 με τις δημοσιονομικές περικοπές που έχουν ανακοινωθεί;

Το τρίτο συμφωνημένο στοιχείο είναι ότι χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη χάραξη ορθής πορείας προς τη σταθερή ανάπτυξη. Προς το παρόν, δεν έχουμε αποκτήσει ακόμα αυτήν την εικόνα. Οι τρέχουσες εξελίξεις στο Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων αποδεικνύουν ότι υπάρχουν στους κόλπους του πάρα πολλές διασκορπισμένες, ασυνάρτητες και ασυνεπείς ιδέες.

Πρέπει να αναληφθούν τρεις σημαντικές δράσεις. Πρώτον, η άσκηση ασφυκτικών πιέσεων σε χώρες που διανύουν δύσκολες περιόδους δεν μπορεί να συνεχιστεί, μπορεί δε να τερματιστεί με την κοινή έκδοση ευρωομολόγων. Δεύτερον, πρέπει να εκδοθούν τα ομόλογα που προσδιορίζονται μεν στην έκθεση Monti, αλλά δεν αναφέρονται στην οικονομική στρατηγική «Ευρώπη 2020». Τρίτον, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τα δύο τρίτα των οποίων ανήκουν στην Επιτροπή, και οι οποίοι θα πρέπει πολύ απλά να τετραπλασιαστούν εντός προθεσμίας δέκα ετών, προκειμένου να ισοσκελίσουν τα χρήματα του σχεδίου Μάρσαλ για την ανοικοδόμηση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

 
  
MPphoto
 

  Άννυ Ποδηματά (S&D). – Κυρία Πρόεδρε, εδώ και μήνες συζητάμε στην Ένωση για μία αποτελεσματική, συνεκτική και βιώσιμη απάντηση στην κρίση, μία απάντηση που θα διασφαλίσει την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων, που είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, η προστασία της απασχόλησης, η κοινωνική πρόοδος και η κοινωνική συνοχή.

Υπάρχουν όμως δύο προβλήματα: πρώτον, η συζήτηση για τη στρατηγική 2020 εξακολουθεί να είναι οργανικά ξεκομμένη από το πακέτο της οικονομικής διακυβέρνησης, από το ευρωπαϊκό εξάμηνο, από την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να έχουμε είτε μία κατακερματισμένη στρατηγική είτε παράλληλες στρατηγικές, στρατηγικές που τρέχουν παράλληλα, χωρίς επαρκή συντονισμό, με αποτέλεσμα και κίνδυνο να υπονομεύει η μία την άλλη.

Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι η έμφαση σήμερα από την πλευρά του Συμβουλίου και της Επιτροπής είναι στην αυστηροποίηση των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και στη δημοσιονομική πειθαρχία και προσαρμογή, χωρίς να υπάρχουν πειστικές απαντήσεις και λύσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή και τη χρηματοδότηση των στόχων της στρατηγικής 2020.

Πιστεύω ότι υπάρχει κίνδυνος, όπως έγινε και με τη στρατηγική της Λισαβόνας, πολλοί από τους στόχους μας να μείνουν στα χαρτιά και φοβούμαι ότι αυτό θα συμβεί, εάν δεν είμαστε πειστικοί απέναντι στους Eυρωπαίους πολίτες, που σηκώνουν το βάρος της κρίσης, που δεν μπορούν ούτε οφείλουν να παρακολουθήσουν τις τεχνικές συζητήσεις για τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας, για τους δείκτες και τις κυρώσεις. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν μπορούμε να ασχολούμαστε μονομερώς με δείκτες και αριθμούς. Πρέπει να ασχοληθούμε με τους ανθρώπους.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard (ALDE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου, εάν είχατε την καλοσύνη να ακούσετε όσα έχω να πω, κύριε Επίτροπε, έχω στη διάθεσή μου μόνον ένα λεπτό ομιλίας, παρ’ όλα αυτά, θα προτιμούσα να σιωπήσω και να μην πω τίποτα, διότι εκτιμώ ότι αυτή η στρατηγική «Ευρώπη 2020» πόρρω απέχει από αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε. Μας είπατε πολλά ωραία λόγια. Πιστεύετε πραγματικά ότι οι κατευθυντήριες γραμμές, οι «εμβληματικές πρωτοβουλίες» και όλα αυτά που οραματίζεστε και που σας κρατούν επί ώρες, ενίοτε δε και επί ημέρες, απασχολημένους θα σας επιτρέψουν να προσφέρετε απασχόληση και να εμπνεύσετε εμπιστοσύνη στους πολίτες της Ευρώπης; Κάνετε λάθος. Εάν εξετάσετε τη σημερινή κατάσταση στον πλανήτη, θα διαπιστώσετε, κατά την άποψή μου, ότι οι Κινέζοι, οι Ινδοί ή οι υπόλοιπες αναδυόμενες χώρες δεν εντυπωσιάζονται ιδιαίτερα από όσα κάνετε για την ανάπτυξη.

Συνεπώς, με την ιδιότητά μου ως εισηγήτριας για τη δέσμη μέτρων σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση, μάλλον προτιμώ να παραμείνω σιωπηλή κατά την παρουσία σας, και θα ήθελα απλώς να σας δηλώσω το εξής: θα είμαστε εξαιρετικά αυστηροί στο έργο μας. Μην θεωρήσετε ότι αρκεί να μας πουν απλώς τα μέλη του Συμβουλίου να επιταχύνουμε για να καταλήξουμε σε συμφωνία τον Ιούνιο. Συμφωνία θα επιτευχθεί εφόσον το Κοινοβούλιο ολοκληρώσει τις συζητήσεις και εφόσον το Συμβούλιο ακούσει τις απόψεις μας. Κατά την προσωπική μου γνώμη, η έκδοση ευρωομολόγων, η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει μια παγκόσμια αγορά που θα στηρίζεται από το ευρώ, εντάσσεται στην εν λόγω δέσμη μέτρων.

 
  
MPphoto
 

  Derk Jan Eppink (ECR).(NL) Κυρία Πρόεδρε, κάθε φορά που ακούω τη λέξη «ευρωομόλογα», αισθάνομαι πάντα μια ελαφρά απέχθεια, μολονότι πρόκειται για μια λέξη που κυκλοφορεί συχνά στην παρούσα Αίθουσα. Οι περισσότερες θέσεις απασχόλησης δημιουργούνται χάρη στην οικονομική ανάπτυξη και σε έναν υγιή ιδιωτικό τομέα. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση εν προκειμένω. Οι κυβερνήσεις ούτε δημιουργούν θέσεις απασχόλησης ούτε είναι δημιουργοί θέσεων απασχόλησης.

Το μείζον πρόβλημα στην Ευρώπη είναι η έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Η διαφορά μεταξύ της Γερμανίας και της νότιας Ευρώπης ανέρχεται σχεδόν στο 35%. Το χάσμα είναι πολύ μεγάλο, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η κ. Merkel μιλά για σύμφωνο ανταγωνιστικότητας. Συμφωνώ με την ιδέα αυτή καθαυτή. Η αλήθεια είναι ότι η διαδικασία της Λισαβόνας υποτίθεται ότι θα κινείτο στο ίδιο πνεύμα, αλλά απέφερε ελάχιστα αποτελέσματα.

Εντούτοις, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα μόνο στοιχείο, και αυτό είναι η εναρμόνιση του φόρου εταιρειών. Πρόκειται για εξαιρετικά κακή ιδέα. Πρόκειται επίσης για εξαιρετικά γαλλική ιδέα, και πρέπει να την απορρίψουμε, όπως ακριβώς πρέπει να απορρίψουμε και την ιδέα της οικονομικής διακυβέρνησης. Θα οδηγήσει στον θάνατο της εργασίας. Την προηγούμενη εβδομάδα, μια μελέτη που εκπόνησε ο ΟΟΣΑ σε 21 χώρες κατέδειξε, για μία ακόμη φορά, ότι εάν θέλουμε μεγαλύτερη απασχόληση στην Ευρώπη, πρέπει να μειώσουμε τον φόρο εταιρειών. Αυτό το ενδεχόμενο οφείλουμε να εξετάσουμε, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν δημιουργεί θέσεις απασχόλησης.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, μολονότι βρισκόμαστε εν μέσω μείζονος οικονομικής κρίσης –συζητούμε το θέμα αυτό επί μήνες, και όλα όσα έχουμε πει αληθεύουν– τείνουμε κατά κανόνα να μιλούμε με πολύ γενικούς όρους και, στη συνέχεια, προβαίνουμε πάντα πρόσχαρα στη λήψη αποφάσεων σαν να μην συμβαίνει απολύτως τίποτα. Εκτιμώ ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν δρούμε στο παρόν Σώμα με αρκούντως στοχοθετημένο τρόπο και δεν είμαστε αρκετά ειλικρινείς· αντιθέτως, ακολουθούμε μια πολιτική που προσιδιάζει σε γενική πολιτική «τίτλων ειδήσεων».

Τι κάνουμε στην πραγματικότητα για να προωθήσουμε την ανάπτυξη και τη σταθερότητα; Συμβάλλουμε πράγματι εμείς οι ίδιοι στη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων με πιο κατάλληλο και συνετό τρόπο; Διενεργούμε όντως κριτική αξιολόγηση του κατά πόσον προβαίνουμε στο σωστό είδος δαπανών ή μήπως καθένας από εμάς έρχεται καθημερινά με μια νέα ιδέα για τους τομείς στους οποίους θα μπορούσαμε να δαπανήσουμε περισσότερα χρήματα; Εάν δεν έχουμε το σθένος να επικεντρώσουμε τους χρηματοδοτικούς πόρους μας σε προγράμματα για το μέλλον –πράγμα που συνεπάγεται διαπληκτισμούς, συζητήσεις και αποφάσεις– δεν έχει νόημα να συζητούμε για καινοτομία και έρευνα, καταλήγοντας εντέλει να μην διαθέτουμε τα απαραίτητα κεφάλαια. Αυτό είναι μάλλον ανέντιμο.

Εάν θέλουμε να δώσουμε πνοή στην οικονομία, πρέπει να ακολουθήσουμε και μια πολιτική που να τονώνει την οικονομία, και να μην αναλισκόμαστε σε ατέρμονες συζητήσεις επί του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να παρέμβουμε στη βιομηχανία ή την οικονομία. Προβαίνουμε πρόσχαρα στη λήψη περισσότερων αποφάσεων – ακόμα και σήμερα ζητούμε μετ’ επιτάσεως νέες αποφάσεις, οι οποίες θα παρεμβαίνουν στην ανάπτυξη της οικονομίας. Πιστεύει κανείς ότι το θέμα της υποχρεωτικής ενεργειακής απόδοσης –για να αναφέρω απλώς ένα παράδειγμα– θα βοηθήσει στην προώθηση της οικονομίας; Πιστεύετε πραγματικά ότι με τις αποφάσεις που συχνά λαμβάνουμε στον τομέα της ενέργειας έχουμε τονώσει την οικονομία; Ή μήπως την έχουμε παρακωλύσει; Θα ήθελα να μιλήσουμε για μία φορά λίγο πιο έντιμα επί αυτού του θέματος, και να λάβουμε, στη συνέχεια, λιγότερες αποφάσεις, οι οποίες ενδέχεται όμως να επιφέρουν πραγματική πρόοδο. Αυτό αποτελεί μεγαλύτερη πρόκληση και προϋποθέτει περισσότερες προσπάθειες, αλλά είναι προς το συμφέρον της δημοκρατίας.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Göncz (S&D).(HU) Κυρία Πρόεδρε, η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχει μετατραπεί σε κοινωνική και εργασιακή κρίση, και, για τον λόγο αυτόν, είναι ιδιαίτερα σημαντική η έμπρακτη εφαρμογή του συμπεράσματος στο οποίο κατέληξε η Ευρώπη, ότι δηλαδή απαιτείται στενότερος συντονισμός σε αμφότερες την οικονομική πολιτική και την πολιτική απασχόλησης. Αυτό σημαίνει επίσης ότι όλες οι χώρες που θεσπίζουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ή αλλαγές στη δημοσιονομική πολιτική, ή επανεξετάζουν, για παράδειγμα, το ενδεχόμενο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων και τις Κυριακές, πρέπει να εξετάσουν και κατά πόσον αυτά τα μέτρα διευκολύνουν την ανάπτυξη του συστήματος απασχόλησης και συμβάλλουν στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης.

Εξίσου καίριας σημασίας κρίνεται και η διεξαγωγή διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους επί όλων των σχετικών αποφάσεων. Το ευρωπαϊκό εξάμηνο θα αποτελέσει την πρώτη πραγματική δοκιμασία αυτού του εγχειρήματος, στο πλαίσιο του οποίου ολόκληρη η Ευρώπη, υπό την ηγεσία της ουγγρικής Προεδρίας, θα μπορέσει να αξιολογήσει για πρώτη φορά κατά πόσον είναι εφικτή η μεταφορά αυτών των οδηγιών, καθώς και κατά πόσον θα είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε την εφαρμογή τους. Πιστεύω ότι η ουγγρική Προεδρία και η ουγγρική κυβέρνηση θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο εν προκειμένω, όχι μόνο λόγω της Προεδρίας, αλλά και δίνοντας το παράδειγμα, λαμβάνοντάς το αυτό υπόψη σε όλες τις αλλαγές της οικονομικής πολιτικής και σε όλες τις αποφάσεις επί της πολιτικής για την απασχόληση, αποτελώντας, συνεπώς, παράδειγμα προς μίμηση και για τις υπόλοιπες χώρες.

(Η ομιλήτρια δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Κυρία Πρόεδρε, έχω την εντύπωση ότι η κ. Göncz αντιλαμβάνεται πλήρως αυτό το ζήτημα, ήτοι τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να θέσει τέλος στην ανεργία. Εγώ παρακολουθώ από την αρχή τη σημερινή συζήτηση, και δεν το έχω αντιληφθεί ακόμα. Θα ήθελα, λοιπόν, να με βοηθήσετε να απαντήσω στο εξής ερώτημα: τι πρέπει να πούμε στους πολίτες των κομητειών Borsod και Szabolcs; Πού και πότε θα βρουν δουλειά; Παρεμπιπτόντως, αναμένω μια απάντηση στο ίδιο ερώτημα και από τον κ. Martonyi, ο οποίος εκπροσωπεί εδώ σήμερα το Συμβούλιο, καθώς και από τον Επίτροπο, ο οποίος έχει, ευτυχώς, επίσης ουγγρική ιθαγένεια. Πότε θα βρουν δουλειά οι ούγγροι πολίτες, αλλά και οι πολίτες άλλων περιοχών της Ευρώπης που βρίσκονται σε ολέθρια κατάσταση; Πού και πότε θα γίνει αυτό; Αναμένω μια συγκεκριμένη απάντηση.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να μείνουμε συνεπείς στο νόημα του δικαιώματος ερώτησης με γαλάζια κάρτα. Η ερώτηση με γαλάζια κάρτα δεν απευθύνεται γενικά στην ολομέλεια, στον Επίτροπο ή στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Απευθύνεται σε έναν συνάδελφο που αναπτύσσει ένα θέμα για το οποίο θέλετε να ζητήσετε μια διευκρίνιση.

Κυρία Morvai, δεν ήταν αυτό το πνεύμα της ερώτησής σας.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Göncz (S&D).(HU) Κυρία Πρόεδρε, πολύ ευχαρίστως να απαντήσω, αλλά προφανώς ο χρόνος μας είναι πολύ περιορισμένος για να συζητήσουμε εκτενώς αυτό το θέμα. Ωστόσο, αυτό που είχα κατά νου ήταν, για παράδειγμα, ότι, εάν επέλθει αλλαγή στο φορολογικό σύστημα, θα μειώσει άραγε αυτή η φορολογική αλλαγή τις κοινωνικές διαφορές; Θα βοηθήσει τις εταιρείες να συνεχίσουν την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης ή μήπως, αντιθέτως, θα τις αναγκάσει να υπαναχωρήσουν από τις προθέσεις τους για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης; Εκείνο που ήθελα να πω ήταν το εξής: η αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος για την οποία μιλούμε θα εξυπηρετήσει άραγε πραγματικά την κοινωνική ενσωμάτωση; Η περαιτέρω εκπαίδευση για την οποία μιλούμε θα προετοιμάσει άραγε πραγματικά τους πολίτες για την αγορά, για την αγορά εργασίας; Σε αυτά ακριβώς τα ερωτήματα αναφερόμουν.

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D).(FI) Κυρία Πρόεδρε, ο συνάδελφος βουλευτής από τη δεξιά πτέρυγα επέμεινε ότι η πολιτική παρεμβαίνει μόνο στην οικονομία και ότι όσοι βρίσκονται στο παρόν Σώμα αναλαμβάνουν δράσεις που άπτονται αποκλειστικά της πολιτικής. Πιστεύει πραγματικά ο συνάδελφος βουλευτής ότι η οικονομική διακυβέρνηση, για παράδειγμα, άπτεται αποκλειστικά της οικονομίας;

(Η ομιλήτρια υποβάλλει στον κ. Reul την ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul (PPE).(DE) Εάν δούμε τα μέτρα που έχουν εγκριθεί στο παρόν Σώμα κατά τους τελευταίους μήνες, και εάν υπολογίσουμε το κόστος που απορρέει από αυτά, θα διαπιστώσουμε ότι έχουν συμβάλει –όχι όλα, αλλά πολλά από αυτά– στη διατάραξη της οικονομικής ανάπτυξης. Πρέπει, λοιπόν, να είμαστε πιο προσεκτικοί στις εκτιμήσεις μας. Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά συνετή η ιδέα που παρουσίασε ο αρμόδιος Επίτροπος σε θέματα βιομηχανίας και επιχειρήσεων στις ανακοινώσεις του σχετικά με τη βιομηχανία, ότι δηλαδή θα πρέπει πάντα να σταθμίζουμε τις μελλοντικές αποφάσεις μας από τον βαθμό στον οποίο ενδέχεται να εξυπηρετήσουν ή να ζημιώσουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

 
  
MPphoto
 

  Richard Seeber (PPE). (DE) Κυρία Πρόεδρε, είναι σαφές σε όλους τους παρισταμένους ότι όσο πιο στενή γίνεται η σχέση μεταξύ των χωρών της Ευρώπης, τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι η συμφωνία επί θεμάτων που αφορούν την οικονομική πολιτική. Ως εκ τούτου, ένα μέσο όπως το ευρωπαϊκό εξάμηνο δεν στερείται νοήματος. Ωστόσο, πρέπει να πάψει να παρεμβαίνει σε καθήκοντα που εμπίπτουν παραδοσιακά στο πεδίο αρμοδιοτήτων των κοινωνικών εταίρων, όπως οι μισθολογικές διαπραγματεύσεις και οι διαπραγματεύσεις επί των συλλογικών συμβάσεων. Πρέπει οπωσδήποτε να επιβάλουμε περιορισμούς σε αυτόν τον τομέα. Δεν έχει νόημα να αποφασίζει η Ευρώπη το ύψος των μισθών σε κάθε επιμέρους χώρα. Οφείλουμε να επικεντρωθούμε περισσότερο στην άρση των φραγμών στην αγορά, προκειμένου να επιτρέψουμε την άνθιση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αυτό συνδέεται με τα ολιγοπώλια και τα μονοπώλια, αλλά και με τους φραγμούς επί της πρόσβασης στην αγορά. Επιπλέον, δεν πρέπει να εκχωρούνται ειδικά περιθώρια κέρδους σε διάφορους τομείς. Απαιτείται εν προκειμένω μεγαλύτερος ανταγωνισμός, ούτως ώστε να μπορέσει η ευρωπαϊκή οικονομία να αναπτύξει το δυναμικό της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξίσου καθήκον να τελειοποιήσει τις υποδομές μας. Στο σημείο αυτό, αναφέρομαι στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών. Η Ευρώπη πρέπει να διαθέτει τους απαραίτητους πόρους σε αυτούς τους τομείς, ιδιαίτερα προκειμένου να μπορέσουμε να εξαλείψουμε τους υφιστάμενους ανασταλτικούς παράγοντες μεταξύ των κρατών μελών. Πρέπει επίσης να εξετάσουμε τους πόρους τους οποίους μπορούμε να διαθέσουμε στην Ευρώπη. Τούτο προϋποθέτει τη διαμόρφωση σαφούς βάσης για τους ίδιους πόρους μας. Κατά συνέπεια, θα ήθελα να απευθύνω ρητή έκκληση προς το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να παράσχουν επιτέλους στην Ευρώπη τους πόρους που χρειάζεται.

Σαφώς αυτό αφορά και την εκπαίδευση, καθώς και τον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, στον οποίο καλούμαστε, ως Ευρώπη, να διαδραματίσουμε τον ρόλο που μας αναλογεί. Εντούτοις, το ζήτημα των χρημάτων είναι σημαντικό και σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Steinruck (S&D).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η στρατηγική «Ευρώπη 2020» δεν είναι εξαιρετικά σημαντική για την ανάπτυξη μόνο της ευρωπαϊκής κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής, αλλά και των επιμέρους εθνικών κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών. Πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να διασφαλισθεί ότι αυτή η στρατηγική δεν θα αποπροσανατολιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να εφαρμοστεί μια πολιτική κοινωνικής εκκαθάρισης στα κράτη μέλη. Με καταπλήσσει το γεγονός ότι, στην ετήσια επισκόπησή της για την οικονομική ανάπτυξη, η Επιτροπή προτείνει περικοπές αμοιβών και μείωση της κοινωνικής προστασίας. Ορισμένοι ομιλητές αναφέρθηκαν ήδη στο θέμα. Οι επιπτώσεις για τους πολίτες σε τοπικό επίπεδο θα είναι ολέθριες. Είναι απαράδεκτο να επωμίζονται το κόστος της δημοσιονομικής εξυγίανσης μόνον οι πολίτες, μόνον οι εργαζόμενοι.

Θα ήθελα και εγώ να απευθύνω έκκληση στα κράτη μέλη να ακολουθούν μόνο τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές κατά τον σχεδιασμό των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, διότι αυτές παρέχουν τη δυνατότητα για την επίτευξη μακράν καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της κοινωνικής προστασίας και της οικονομικής ανάπτυξης. Η ετήσια επισκόπηση της οικονομικής ανάπτυξης αναφέρεται για μία ακόμα φορά σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, για τις οποίες έχει γίνει λόγος και κατά το παρελθόν στην ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας. Κύριε Andor, ξανασυζητήσαμε το ίδιο θέμα τον Νοέμβριο του 2010: οι νέοι δεν μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας απεμπολώντας τα εργασιακά τους δικαιώματα. Η εμπειρία στην Ευρώπη έχει καταδείξει ότι το μοναδικό αποτέλεσμα αυτής της απεμπόλησης είναι απλώς η μετάπτωση σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας, χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα μέτρα για να συνδράμουμε όσους κινδυνεύουν περισσότερο, και όχι εμβληματικές πρωτοβουλίες που λειτουργούν παράλληλα και δεν ενσωματώνονται μεταξύ τους.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Maria Hübner (PPE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, η άποψή μου για τη σημερινή και τη μελλοντική πραγματικότητα είναι ότι οι ευρωπαϊκές θέσεις απασχόλησης θα καταστούν βιώσιμες μόνον εάν στηριχθούν από μια ανταγωνιστική οικονομία, και δεν είναι, άλλωστε, μυστικό το γεγονός ότι αυτό δεν αποτελεί ένα από τα δυνατά μας σημεία.

Προκειμένου να διασφαλίσουμε επιτυχή ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, χρειαζόμαστε μια θεσμοθετημένη διαδικασία ανταγωνισμού. Πρέπει να προσδιορίσουμε παράγοντες επιτυχίας, και πρέπει, επίσης, να δούμε πώς θα τους προσαρμόσουμε στην υφιστάμενη κατάσταση. Έχουμε ήδη στη διάθεσή μας μεγάλο αριθμό μέσων –μέσων που αφορούν την ανταγωνιστικότητα– και, πράγματι, με λίγη πολιτική βούληση, μπορούμε να αφιερώσουμε σημαντικό τμήμα του θεσμικού πλαισίου στη θέσπισης μιας διαδικασίας ανταγωνιστικότητας, υπό την ηγεσία της Επιτροπής και βάσει του κοινοτικού συστήματος.

Αναφέρομαι εν προκειμένω στο ευρωπαϊκό εξάμηνο, στην επισκόπηση της οικονομικής ανάπτυξης που έχει ήδη αναφερθεί. Θα μπορούσα επίσης να επισημάνω τις ανισορροπίες και την ακρίβεια – ιδίως στον πίνακα αποτελεσμάτων, ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει διαρθρωτικούς παράγοντες που αφορούν την ανταγωνιστικότητα. Υπάρχει επίσης η στρατηγική για το 2020, η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί αυστηρά τώρα, και όχι μετά το 2013. Όλες οι πολιτικές θα πρέπει να συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας: χρειαζόμαστε τη συμβολή όλων των παραγόντων, και η αποσύνδεση του πυρήνα της Ευρώπης από τα υπόλοιπα στοιχεία της θα δημιουργούσε απλώς μια διχασμένη Ευρώπη. Βιώσιμες θέσεις απασχόλησης μπορούν να δημιουργηθούν μόνον εάν η Ευρώπη παραμείνει ενωμένη.

Μια διχασμένη Ευρώπη δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Őry (PPE).(HU) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία να λάβω τον λόγο, τόσο ως εισηγητής για τις κατευθυντήριες γραμμές του 2010 για την απασχόληση όσο και ως συντονιστής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες). Επικροτώ την πρόταση της Επιτροπής, η οποία στοχεύει στη διατήρηση των κατευθυντήριων γραμμών του 2010 για την απασχόληση και κατά το έτος 2011. Συμφωνούμε επ’ αυτού του θέματος και παρέχουμε τη στήριξή μας. Ωστόσο, η Συνθήκη της Λισαβόνας απαιτεί ετήσιες κατευθυντήριες γραμμές και, ως εκ τούτου, πρέπει πράγματι να εντοπίζουμε και να παρακολουθούμε τις αλλαγές, να διατηρούμε επαφές μεταξύ μας, ήτοι μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, και πρέπει, βεβαίως, να προβαίνουμε σε νέες τροποποιήσεις, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Συνεπώς, προτείνω, κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης της στρατηγικής για το 2020, καθώς και των εργασιών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την οικονομία και την απασχόληση να χρησιμοποιηθούν ως «οδηγός», και εάν υπάρχουν διαφορές, να μπούμε στον κόπο να επιφέρουμε τροποποιήσεις. Είναι πολύ πιθανόν να προκύψουν προβλήματα. Πληροφορήθηκα πρόσφατα ότι, στα προκαταρκτικά εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, διαπιστώνεται ήδη παρέκκλιση επί των δεσμεύσεων για την απασχόληση, και, πράγματι, από τον στόχο του 75%, εξετάζουμε πλέον δεσμεύσεις της τάξεως περίπου του 72%. Είναι προφανές ότι επιβάλλεται εν προκειμένω επανεξέταση, προς αποφυγή παρόμοιων περιπτώσεων με αυτήν της στρατηγικής της Λισαβόνας, στο πλαίσιο της οποίας αναλάβαμε πάρα πολλές δεσμεύσεις και κατορθώσαμε, εντέλει, να υλοποιήσουμε ελάχιστες. Παρ’ όλα αυτά, θα ήθελα να προτείνω τον καθορισμό ορισμένων βασικών αρχών.

Συμφωνώ με το θέμα των συντάξεων και των μισθών. Δεν θα πρέπει να υπάρχει παρέμβαση, αλλά να γίνεται σεβαστή η επικουρικότητα, ενώ απαιτούνται συγκεκριμένες εθνικές δεσμεύσεις για ειδικές ομάδες, νέους ανθρώπους, άτομα με αναπηρία και ανθρώπους με πολλαπλά μειονεκτήματα.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Κυρία Πρόεδρε, οφείλω και πάλι να υποβάλω μια ερώτηση σε έναν συνάδελφο βουλευτή από την Ουγγαρία. Μήπως επικουρικότητα στον τομέα των συντάξεων και των μισθών σημαίνει ότι οι συντάξεις και οι μισθοί των συνταξιούχων και των εργαζομένων στην Ουγγαρία και σε άλλες μετακομμουνιστικές χώρες θα αποτελούν, τελικά, σε συνεχή και μόνιμη βάση, κλάσμα των μισθών της δυτικής Ευρώπης; Διότι θα ήταν πολύ λυπηρό να πρέπει να το εκλάβουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι η σημερινή κατάσταση. Οι νοσηλευτές κερδίζουν 70.000 φιορίνια (263,351 ευρώ) μηνιαίως και οι δάσκαλοι 90.000 φιορίνια (338,594 ευρώ)· οι συνταξιούχοι αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες επιβίωσης. Πώς πρέπει να το εκλάβουμε λοιπόν;

 
  
MPphoto
 

  Csaba Őry (PPE).(HU) Όχι, κυρία Morvai, δεν πρέπει να το εκλάβουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο, αλλά το θέμα των συντάξεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις οικονομικές επιδόσεις. Εξαρτάται από την παραγωγική μας ικανότητα, η οποία αποτελεί και τη βάση για την παροχή των κατάλληλων συντάξεων. Υπό αυτήν την έννοια, η δυνατότητα αύξησης των συντάξεων, ακόμα και σε χώρες που εξακολουθούν επί του παρόντος να βρίσκονται σε λιγότερο πλεονεκτική θέση, μας παρέχεται από την εν λόγω στρατηγική που συζητούμε, αυτήν που στοχεύει να καταστήσει την Ευρώπη ανταγωνιστική, λειτουργική και επιτυχή. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να θεσπιστούν ενιαίοι κανόνες, διότι υφίστανται τεράστιες αποκλίσεις επί του παρόντος. Προφανώς, θα απαιτηθεί και στο μέλλον η υιοθέτηση μιας σταδιακής προσέγγισης.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, δεδομένου ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση εντάσσονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», πρέπει να αντιμετωπίσουν τρεις μείζονες προκλήσεις.

Η πρώτη αφορά την ανάκαμψη από την κρίση, μέσω της έρευνας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας, προκειμένου να εξασφαλισθεί πραγματική οικονομική ανάκαμψη, η οποία θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε και την κοινωνική ανάκαμψη. Η δεύτερη πρόκληση είναι η αντικατάσταση μιας ολόκληρης γενιάς μισθωτών που πλέον συνταξιοδοτούνται. Η τρίτη άπτεται της ανταγωνιστικότητας σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, μέσω της απελευθέρωσης των εταιρειών από μια σειρά φορολογικών επιβαρύνσεων που παρεμποδίζουν τη δραστηριότητά τους και τις συνθλίβουν.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να θέσουμε στο επίκεντρο των στόχων μας τρεις εξαιρετικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Πρώτον, τους νέους ανθρώπους, και είναι εξαιρετικά σημαντικό να αγωνιστούμε ώστε να αποτρέψουμε αυτούς τους νέους ανθρώπους από την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, χωρίς να έχουν αποκτήσει προσόντα, καθόσον αυτό θα τους αποκλείσει μόνιμα από την αγορά εργασίας. Πρέπει να θέσουμε στο επίκεντρο των στόχων μας τους νέους ανθρώπους, διότι πρέπει να διευκολύνουμε την είσοδό τους στον κόσμο της εργασίας, και όχι μόνο με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή πρακτικής άσκησης· πρέπει να καταπολεμήσουμε την ανεργία των νέων. Πρόκειται για ένα μακροχρόνιο πρόβλημα με σημαντικές επιπτώσεις στο κλίμα που επικρατεί σήμερα, σε μια συγκυρία κατά την οποία οι νέοι έχουν πληγεί από την κρίση περισσότερο από όλους. Η δεύτερη κοινωνική ομάδα-στόχος είναι οι γυναίκες, οι γυναίκες που αποτελούν τα κύρια θύματα των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και δεν αμείβονται επαρκώς. Η τρίτη ομάδα-στόχος είναι οι πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας, τους οποίους πρέπει να είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε στην αγορά εργασίας. Διαθέτουμε ευρωπαϊκά μέσα που θα μας βοηθήσουν να το επιτύχουμε, ειδικότερα δε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και πιστεύω ότι πρέπει να βασιστούμε σε αυτόν τον μηχανισμό.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, έχει παρέλθει σχεδόν ένας χρόνος από τότε που η Επιτροπή παρουσίασε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Δεν ήταν μια εύκολη περίοδος για την Ευρώπη. Τα κράτη μέλη πασχίζουν ακόμα να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης. Έχουν ήδη δρομολογηθεί μέτρα για την υλοποίηση της νέας στρατηγικής. Τα φιλόδοξα σχέδια της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», μεταξύ των οποίων η αύξηση των επιπέδων απασχόλησης στο 85%, η μείωση του ποσοστού των ατόμων που απειλούνται από τη φτώχεια κατά 20% και η αύξηση των ερευνητικών δαπανών κατά 3%, φαίνονται ήδη να κινδυνεύουν, και τούτο σχεδόν μόλις ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της στρατηγικής. Η ανεργία αγγίζει επί του παρόντος το 10% στην ΕΕ, και εξακολουθούν να μην υπάρχουν ενδείξεις σημαντικής μείωσής της. Στην πραγματικότητα, συμβαίνει το αντίθετο· εάν υποθέσουμε ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει την πορεία της προς την έξοδο από την κρίση με τον ίδιο αργό ρυθμό, η ανεργία θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο, τουλάχιστον κατά τα προσεχή έτη. Τα χαμηλά επίπεδα απασχόλησης δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωση της φτώχειας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης, όπως επιβεβαιώνεται και στην έκθεση του Ευρωβαρομέτρου του Ιουνίου του 2010.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D).(ES) Κυρία Πρόεδρε, ατενίζοντας προς το 2020 και ακόμα παραπέρα, η ΕΕ διατρέχει τον πραγματικό συστημικό κίνδυνο να απολέσει την ανταγωνιστική της ικανότητα, λόγω της ύπαρξης μεγάλων οικονομικών τομέων, οι οποίο καθίστανται ολοένα πιο τεχνολογικοί και ισχυροί.

Χρειαζόμαστε ανταγωνιστική ικανότητα: την χρειαζόμαστε για την οικονομική μας ανάπτυξη, μέσω της οποίας θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε απασχόληση, απασχόληση που θα μας επιτρέψει, με τη σειρά της, να προστατεύσουμε και να διαφυλάξουμε το κοινωνικό μας μοντέλο.

Το μοναδικό αναντικατάστατο αγαθό που διαθέτουμε είναι η γνώση, και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτήν τη γνώση για να καινοτομήσουμε, να προσαρμοστούμε στις αλλαγές και, κυρίως, να οδηγηθούμε σε αυτές τις αλλαγές.

Συνεπώς, πρέπει να επενδύσουμε πολύ περισσότερο στα πανεπιστήμια, στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ούτως ώστε να αποτελέσουμε ισχυρή δύναμη στον τομέα στον οποίο μπορούμε να το επιτύχουμε: στον τομέα της γνώσης.

 
  
MPphoto
 

  Riikka Manner (ALDE).(FI) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι θετικοί και φιλόδοξοι. Στην ομιλία μου θα ήθελα να επικεντρωθώ κυρίως στους πρακτικούς παράγοντες, στα μέσα που υπάρχουν για να φθάσουν αυτοί οι στόχοι στους απλούς πολίτες, κάτι που δεν κατορθώσαμε να κάνουμε με τη στρατηγική της Λισαβόνας, για παράδειγμα.

Καταρχάς, είναι γεγονός ότι χρειαζόμαστε την Ευρώπη συνολικά. Χρειαζόμαστε τις περιφέρειες της Ευρώπης. Πρέπει να είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε τους παράγοντες επιτυχίας και το δυναμικό των ικανοτήτων εκάστης περιφέρειας. Μπορούμε να ανταποκριθούμε ικανοποιητικά σε αυτήν την ανάγκη μέσω της πολιτικής συνοχής. Προκειμένου να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις απασχόλησης, καινοτόμο δραστηριότητα και, κυρίως, καινοτομία που βασίζεται στην πρακτική, χρειαζόμαστε μια πολιτική συνοχής που να καλύπτει ολόκληρη την Ευρώπη, ούτως ώστε να εφαρμοστούν αυτοί οι στόχοι στις περιφέρειες. Επίσης, χρειαζόμαστε προφανώς μια πολιτική για την έρευνα και την ανάπτυξη, καθώς και χρηματοδότηση για τον εν λόγω τομέα, αλλά πιστεύω ότι το βασικότερο ζητούμενο είναι η άσκηση αποτελεσματικής πολιτικής συνοχής.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Κυρία Πρόεδρε, είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι τα κοινωνικά προβλήματα εξακολουθούν να αφορούν σε ελάχιστο βαθμό την πολιτική της ΕΕ, όπως συμβαίνει με τη συστημική υποτίμηση των κοινωνικών επιπτώσεων των δημοσιονομικών, χρηματοοικονομικών πολιτικών και των πολιτικών ανταγωνισμού, που εμμένουν σε νεοφιλελεύθερα δόγματα, αδιαφορώντας για τους σχεδόν 25 εκατομμύρια ανέργους, τους σχεδόν 30 εκατομμύρια ανθρώπους που απασχολούνται σε επισφαλείς και κακοπληρωμένες θέσεις εργασίας, καθώς και τους 85 και πλέον εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, ενώ οι ομάδες οικονομικών και χρηματοπιστωτικών συμφερόντων αυξάνουν συνεχώς τα κέρδη τους.

Ως εκ τούτου, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω εν προκειμένω τις αγανακτισμένες εκκλήσεις που απηύθυναν διάφορες κοινωνικές οργανώσεις κατά τη διάρκεια της «Αγοράς των Πολιτών», η οποία διοργανώθηκε πρόσφατα στις Βρυξέλλες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτός είναι ο λόγος της αγανάκτησης εκατομμυρίων εργαζομένων, ανέργων, γυναικών και νέων που συνεχίζουν να αγωνίζονται κατά αυτών των πολιτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Είναι πλέον καιρός να απεμπλακούμε από το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, από το σύμφωνο ανταγωνιστικότητας και από άλλα σύμφωνα αυτού του είδους. Πρέπει να σεβαστούμε τους πολίτες και τους εργαζόμενους.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, συμφωνώ ότι πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στο Κοινοβούλιο ώστε να είναι σε θέση να προτείνει τις βέλτιστες κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική απασχόλησης για το 2020. Εν μέσω κρίσεων όπως αυτή που βιώνουμε επί του παρόντος στην Ευρώπη, δεν μπορούμε να αγνοούμε τις ανάγκες των πολιτών μας. Είναι σημαντικό να παράσχουμε βοήθεια στις οικογένειες, στους νέους που αναζητούν εργασία, καθώς και σε όσους χάνουν τη δουλειά τους κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.

Η Ευρώπη πρέπει να έχει το θάρρος να προβαίνει σε επιλογές, εξασφαλίζοντας θέσεις εργασίας καταρχάς για τους πολίτες της και κατόπιν για πολίτες τρίτων χωρών, αλλά και καθιερώνοντας δεσμούς μεταξύ των γραφείων απασχόλησης στα διάφορα κράτη μέλη, ούτως ώστε όλοι, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσής τους, να μπορούν να γνωρίζουν τι είδους θέσεις απασχόλησης είναι διαθέσιμες.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην προστασία των συνόρων ώστε να αποτραπεί η ανεξέλεγκτη εισβολή των εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών που πρόκειται να κατακλύσουν τις χώρες μας συνεπεία της πολιτικής κατάστασης στη βόρεια Αφρική. Η ενσωμάτωση υπηκόων τρίτων χωρών θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο μέσω της ελεγχόμενης μετανάστευσης και να περιορίζεται στην πραγματική διαθεσιμότητα θέσεων απασχόλησης, προλαμβάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη δημιουργία εντάσεων και διακρίσεων εις βάρος της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Κυρία Πρόεδρε, οι προσδοκίες σε σχέση με την εν λόγω στρατηγική παρουσιάζουν μείζονες αποκλίσεις. Ενώ ορισμένοι είναι πεπεισμένοι ότι όλα αυτά αποτελούν απλώς αερολογίες και ότι η στρατηγική δεν αξίζει καν τον κόπο, διατυπώνονται πολύ δραματικά και πραγματικά σενάρια, τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε – αναφέρομαι στα μέτρα για την αύξηση της ευελιξίας των αγορών εργασίας. Οι τελευταίες προσελκύουν ορδές ελάχιστα ειδικευμένων και φτηνών εργαζομένων προς την κεντρική Ευρώπη, με αποτέλεσμα την εμφάνιση μισθολογικού ντάμπιγκ.

Ο στόχος που διατυπώθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής για την επίτευξη ποσοστού της τάξης του 40% όσον αφορά τη νέα γενιά που θα έχει ολοκληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές, φαίνεται εξαιρετικά αφελής. Θα ήθελα να μάθω ποιο είναι το νόημα αυτού του στόχου. Παρατηρείται ήδη το φαινόμενο –αναφέρομαι εν προκειμένω στην Ιταλία– της παντελούς σχεδόν έλλειψης κατάλληλων θέσεων απασχόλησης για νέους ακαδημαϊκούς, οι οποίοι πρέπει να επιβιώσουν αποδεχόμενοι χαμηλά αμειβόμενες θέσεις απασχόλησης. Για ποιον λόγο χρειαζόμαστε ουσιαστικά τόσο μεγάλο αριθμό ακαδημαϊκών, εφόσον δεν υπάρχουν κατάλληλες θέσεις απασχόλησης για αυτούς; Είναι αλήθεια ότι χρειαζόμαστε υψηλότερα επαγγελματικά προσόντα, αλλά δεν πρόκειται να το επιτύχουμε αυτό κρεμώντας απλώς ένα πανεπιστημιακό πτυχίο στον λαιμό του 40% του πληθυσμού. Δεν είναι αυτός ο ορθός τρόπος δράσης.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Rangel (PPE).(PT) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να επισημάνω ότι, σε μια συγκυρία σοβαρής κρίσης εθνικού και δημοσιονομικού χρέους, κρίνεται καίριας σημασίας η δέσμευση για την οικονομική ανάπτυξη μέσω της οικονομικής μεγέθυνσης και των στρατηγικών οικονομικής μεγέθυνσης, και, κυρίως, για την εφαρμογή συγκεκριμένης πολιτική απασχόλησης. Εκτιμώ ότι, εάν διαθέτουμε πολιτική για την απασχόληση, δεν θα επιλύσουμε μόνον οικονομικά, αλλά και κοινωνικά προβλήματα. Θα ήθελα, λοιπόν, να αποστείλω ένα μήνυμα προς μια συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων που πρέπει να ληφθούν υπόψη στη στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Γίνεται λόγος για τους νέους, πολλά δε ειπώθηκαν σχετικώς και σήμερα το πρωί. Ωστόσο, υπάρχει μια κατηγορία εργαζομένων –μια «γενεαλογικά» κρίσιμη κατηγορία εργαζομένων– που απαρτίζεται από άτομα άνω των 50 ετών και πλησίον, επομένως, της ηλικίας συνταξιοδότησης. Εάν θέλουμε να αυξήσουμε το όριο της ηλικίας συνταξιοδότησης και να δημιουργήσουμε μια πιο ενεργό κοινωνία, πρέπει να καταρτίσουμε μια στρατηγική για τους εργαζόμενους σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης και για τους εργαζόμενους άνω των 50 ετών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).(RO) Κυρία Πρόεδρε, η στρατηγική «Ευρώπη 2020» πρέπει να προλειάνει το έδαφος για ένα νέο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, προάγοντας διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που συντονίζονται σε επίπεδο κρατών μελών. Θεωρώ ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι ουσιαστικής σημασίας για κάθε κράτος μέλος, δεδομένου του υψηλού ποσοστού ανεργίας των νέων. Ταυτόχρονα, πρέπει να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενισχύοντας το πλήρες δυναμικό τους ενόψει της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης. Η συμπερίληψη της οικονομικής ανάπτυξης, των κοινωνικών στόχων και της καταπολέμησης της φτώχειας στον κατάλογο των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εξίσου σημαντική για την Ευρώπη, διότι η επίτευξή τους θα συμβάλει στην εδραίωση της οικονομικής ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, πιστεύω ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» πρέπει να είναι προσιτή στους πολίτες της Ευρώπης, διότι πρέπει να κατανοήσουν τις ευθύνες που αναλογούν σε όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στην υλοποίηση της εν λόγω στρατηγικής, όπως είναι οι εθνικές, τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι προσπάθειες των οποίων συμπληρώνονται και από τη συνεισφορά των ευρωπαίων πολιτών.

 
  
MPphoto
 

  Jan Kozłowski (PPE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση αποτελούν και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως θεμελιώδες εργαλείο στη διαδικασία της οικονομικής διακυβέρνησης, υπό την έννοια που διατυπώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές διαμορφώνουν τη βάση επί της οποίας δομούνται επί του παρόντος τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, και αυτά τα προγράμματα θα καθορίσουν, εντέλει, την επιτυχή έκβαση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι εργασίες για τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων θα ολοκληρωθούν τον Απρίλιο. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της συμμετοχής τόσο των εθνικών κοινοβουλίων όσο και των περιφερειακών και τοπικών αρχών στις εργασίες για τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, και θα ήθελα επίσης να αναφερθώ, εν προκειμένω, στη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών. Οποιαδήποτε τροποποίηση των κατευθυντηρίων γραμμών σε αυτό το στάδιο ενδέχεται να προκαλέσει διαταραχές στη διαδικασία. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στην ανάγκη μιας ολοκληρωμένης οριζόντιας προσέγγισης για την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Ως εκ τούτου, θα ήθελα να επαναλάβω και τη σημασία των μέσων της πολιτικής συνοχής για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020».

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Κυρία Πρόεδρε, οι τέσσερις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου σχετικά με την πολιτική απασχόλησης πρέπει επίσης να παραμείνουν σε ισχύ το 2011. Η εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών για τη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων θα μπορούσε ενδεχομένως να διασφαλισθεί τελικώς μέσω της αρχής της προσφοράς και της ζήτησης, ακόμα και απουσία κρατικής παρέμβασης.

Η αύξηση βέβαια της απασχόλησης των γυναικών απαιτεί αυτού του είδους την παρέμβαση, αλλά τα κράτη μέλη πρέπει να αναγνωρίσουν προηγουμένως το έργο των γυναικών ως μητέρων που φροντίζουν τα παιδιά τους, καθώς και το όφελος που αυτό συνεπάγεται για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Ας μην παρέχουμε εργασία σε όσους έχουν ήδη εξασφαλισμένη εργασία.

Κατά συνέπεια, η πολιτεία πρέπει να επικεντρωθεί στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, διότι ελάχιστοι άνθρωποι μπορούν να ξεφύγουν μόνοι τους από το χάσμα της φτώχειας.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès, εισηγήτρια. (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα μπορούσατε ενδεχομένως να αναφέρετε στον Πρόεδρο κ. Barroso ότι θα θέλαμε να είχε λάβει μέρος στην παρούσα συζήτηση, καθώς πρόκειται για την πρώτη συζήτηση που διεξάγεται επί των ζητημάτων που διακυβεύονται στο πλαίσιο της «Ετήσιας επισκόπησης της οικονομικής ανάπτυξης», τον ακρογωνιαίο λίθο του τρέχοντος ευρωπαϊκού εξαμήνου, το οποίο τόσο επιθυμούσε ο ίδιος, και το οποίο πιστεύει ότι αποτελεί βασικό στοιχείο για την έξοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την κρίση.

Θα μπορούσατε ενδεχομένως να του αναφέρετε επίσης ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα είναι εύκολος εταίρος, και ότι η δέσμη μέτρων για την οικονομική διακυβέρνηση προϋποθέτει μεγαλύτερη προσοχή εκ μέρους της Επιτροπής στα στοιχεία που προκύπτουν από το παρόν Κοινοβούλιο.

Τέλος, θα μπορούσατε εξίσου να του αναφέρετε ότι η εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας, ολόκληρης της Συνθήκης της Λισαβόνας, και ιδίως του άρθρου 9, το οποίο απαιτεί να προσδώσετε οριζόντιο χαρακτήρα στα κοινωνικά θέματα, δεν θα περάσει απαρατήρητη από το παρόν Κοινοβούλιο. Αναμένουμε την πλήρη εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας. Μας επισημαίνεται διαρκώς ότι κρίνεται απαραίτητη μια ελάχιστη αναθεώρηση της Συνθήκης και ότι πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές της. Όσον αφορά τις δυνατότητες του άρθρου 9, αποκομίζουμε ενίοτε την εντύπωση ότι αγνοούνται παντελώς από την ετήσια επισκόπηση της οικονομικής ανάπτυξης.

Τέλος, θα ήθελα να σας αναφέρω τι με εξέπληξε στο τέλος της συζήτησης. Ορισμένες φορές, μας δημιουργείται η εντύπωση ότι, ακόμη και μετά από αυτήν την κρίση, κάποιοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρούν την «παλαιά συλλογιστική», διατηρώντας την πεποίθηση ότι το σημαντικότερο όλων είναι η μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι, σύμφωνα με τον κυρίαρχο τρόπο σκέψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής –τον οποίο αναμφίβολα εσείς δεν συμμερίζεστε– οιαδήποτε αναφορά σε μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας είναι συνώνυμη της ευελιξίας – όχι της ευελιξίας με ασφάλεια, αλλά της απλής ευελιξίας.

Ωστόσο, η τελευταία δεκαετία, ακόμα και πριν από την κρίση, μάς δίδαξε ότι η εν λόγω νοοτροπία –η πεποίθηση ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι η μοναδική προϋπόθεση για τη δημιουργία απασχόλησης– δεν είναι πλέον επαρκής. Η πραγματική πρόκληση με την οποία βρισκόμαστε αντιμέτωποι είναι το ζήτημα της απασχόλησης, είτε της δικής μας απασχόλησης είτε της απασχόλησης στις χώρες που μας περιβάλλουν.

Ωστόσο, όταν η συζήτηση στρέφεται στο θέμα της ανταγωνιστικότητας, τότε αγνοείται η εν λόγω προτεραιότητα για την απασχόληση, και αυτό με ανησυχεί.

 
  
MPphoto
 

  László Andor, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές για αυτήν την ουσιαστικότατη συζήτηση που προσφέρει έμπνευση και κίνητρα. Θα ήθελα να απαντήσω σε όλα τα μείζονα θέματα που τέθηκαν υπό τη μορφή ερωτήσεων ή σχολίων, καθώς και στις παρατηρήσεις σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της οικονομικής ανάπτυξης, το οικονομικό εξάμηνο και την «Ευρώπη 2020» εν γένει.

Το σημαντικότερο είναι να έχουμε μια σωστή εικόνα, τόσο για τα έγγραφα όσο και για την οικονομική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενοχλητική αλήθεια είναι ότι στην Ευρώπη παρατηρείται ανάκαμψη. Οικονομική ανάπτυξη άρχισε να σημειώνεται ήδη από πέρυσι στην Ευρωπαϊκή Ένωση –όχι όμως και σε όλα τα κράτη μέλη– και εδώ έγκειται το δεύτερο μέρος της ενοχλητικής αλήθειας. Η ανάκαμψη που βιώνουμε είναι εξαιρετικά εύθραυστη και κατακερματισμένη. Η Επιτροπή εξέτασε επισταμένως την εν λόγω κατάσταση και ανέπτυξε ανάλογες πολιτικές.

Πρέπει να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε την ανάκαμψη, οφείλουμε όμως και να αντιμετωπίσουμε τον υφιστάμενο κατακερματισμό της. Αυτό δεν θα είναι δυνατόν, ωστόσο, εάν δεν αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες που αποκάλυψε η κρίση στην οικονομική και νομισματική ένωση, και τούτο θα το πράξουμε μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης της αρχιτεκτονικής της οικονομικής και νομισματικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό ακριβώς το σημείο ξεκινούν και οι επιπλοκές και ενδέχεται να επαληθεύεται εν προκειμένω ο ισχυρισμός ότι οι προτεραιότητες δεν αναγνωρίζονται πάντα άμεσα από όλους.

Για εμάς, προτεραιότητα αποτελεί η οικονομική ανάπτυξη, και όλες οι άλλες πολιτικές στην παρούσα φάση εξυπηρετούν απλώς τον σκοπό της. Οφείλουμε να ενισχύσουμε και να καταστήσουμε πιο εύρωστη την οικονομική ανάπτυξη, αλλά για να το επιτύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε υψηλότερο επίπεδο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η οποία προϋποθέτει, με τη σειρά της, δημοσιονομική εξυγίανση. Κατά τα προσεχή έτη, η διατήρηση της δημοσιονομικής εξυγίανσης στην ημερήσια διάταξη είναι αναπόφευκτη, και τούτο προς όφελος της σταθεροποίησης και της συνάφειας με τα διάφορα είδη κυκλικής παρέμβασης που έχουν εφαρμόσει τα κράτη μέλη έναντι της ύφεσης των προηγούμενων ετών.

Πρέπει να προχωρήσουμε σε ευφυή εξυγίανση, η οποία δεν θα υπονομεύει τη ζήτηση στον τομέα της οικονομίας και θα διασφαλίζει την ακεραιότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας συνολικά. Αυτό είναι το δίδαγμα που καλούμαστε να αντλήσουμε εν προκειμένω. Πρέπει δε να ξεκινήσουμε από τη σταθεροποίηση του ευρώ. Στο σημείο αυτό, θα μπορούσα προφανώς να χρησιμοποιήσω εντονότερες εκφράσεις, αλλά ας εμμείνουμε μόνο σε αυτό. Πρέπει να σταθεροποιήσουμε το ευρώ και την οικονομική και νομισματική ένωση. Το κοινό δίδαγμα που αντλούμε είναι ότι, προς τον σκοπό αυτόν, πρέπει να ενισχύσουμε το οικονομικό σκέλος της υφιστάμενης Ένωσης και το οικονομικό σκέλος του συντονισμού των πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιτρέψτε μου μόνο να θέσω επί του θέματος αυτού ένα ερώτημα και να το αφήσω να αιωρείται αναπάντητο. Το ερώτημα είναι κατά πόσον η ενίσχυση του οικονομικού σκέλους της διακυβέρνησης μπορεί να επιτύχει χωρίς συλλογική προσπάθεια επί των μισθών, επί του συντονισμού των μισθολογικών εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν το αναφέρω αυτό, και όταν περιλαμβάνουμε προτάσεις για τον συγκεκριμένο τομέα στην ετήσια επισκόπηση της οικονομικής ανάπτυξης, δεν σημαίνει ότι αμφισβητούμε τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου· το αντίθετο, μάλιστα. Έχουμε εξάρει χώρες που διαθέτουν παράδοση και νοοτροπία ισχυρής κοινωνικής εταιρικής σχέσης. Αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι επλήγησαν λιγότερο από την κρίση και ότι υπέστησαν, ειδικότερα, μικρότερες απώλειες από πλευράς ανθρωπίνων πόρων. Η ανεργία διατηρήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα σε αυτές τις χώρες. Υποστηρίζουμε την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου σε άλλα κράτη μέλη που επλήγησαν περισσότερο και ανταποκρίθηκαν στην κρίση με μικρότερη ευελιξία από χώρες όπως η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες ή η Αυστρία.

Έχουμε αυξήσει επίσης το επίπεδο του κοινωνικού διαλόγου και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προσφάτως πραγματοποιήσαμε μακροοικονομικό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, ενώ θα διοργανώσουμε νέο τριμερές κοινωνικό φόρουμ τον Μάρτιο, με στόχο τη βελτίωση του συντονισμού και του διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους.

Θα ήθελα να απορρίψω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την αντίληψη ότι η Επιτροπή ακολουθεί την πεπατημένη οδό. Τον τελευταίο χρόνο, η Επιτροπή έχει δρομολογήσει μια σειρά ποιοτικά νέων πρωτοβουλιών. Διαθέτουμε ένα δυναμικό θεματολόγιο για τον δημοσιονομικό κανονισμό. Δεν θα πρέπει να υποτιμάται το έργο του Επιτρόπου κ. Barnier.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», περιγράψαμε μια νέα αντίληψη για τη βιομηχανική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία λαμβάνει μακράν περισσότερα μέτρα για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολουθούμε αρκετές καινοτόμες μεθόδους για την προώθηση των επενδύσεων και την εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους. Μια ομάδα Επιτρόπων εργάζεται για την ανάπτυξη καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων. Το πρώτο παράδειγμα εν προκειμένω αναμένεται να αποτελέσει το σχέδιο για τη στήριξη της ανάπτυξης ενεργειακών δικτύων στην Ευρώπη. Αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την ανάπτυξη των αγορών ενέργειας και των απαραίτητων υποδομών που είναι ζωτικής σημασίας για την εν λόγω αγορά.

Εγκαινιάσαμε τον μηχανισμό των μικροχρηματοδοτήσεων. Είμαι ευγνώμων στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την τελική συναίνεση που κατέστησε πέρυσι δυνατή τη θέσπισή του. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα μετέβην στις Κάτω Χώρες για να παραστώ στα εγκαίνια του πρώτου μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων με την υποστήριξη της ΕΕ, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλοι μηχανισμοί για τη στήριξη δυνητικών επιχειρηματιών, οι οποίοι έχουν βιώσει ενδεχομένως την εμπειρία της ανεργίας: γυναίκες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά από τοκετό ή άτομα που ήδη εργάζονται και επιθυμούν να αναζητήσουν κάποια νέα μορφή επιχείρησης μετά την ηλικία των 50 ή ακόμα και των 60 ετών.

Όταν συζητούμε για πολιτικές απασχόλησης –και ήταν εν προκειμένω ενδεικτικό το παράδειγμα του Συμβουλίου EPSCO που φιλοξενήθηκε προ ολίγων εβδομάδων στο Gödöllő από την ουγγρική Προεδρία– επικεντρωνόμαστε στον τρόπο επίτευξης στόχων για τη αύξηση των ποσοστών απασχόλησης, αλλά και στις ομάδες που αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες. Στην περίπτωση αυτή, οφείλω να αναφερθώ ειδικότερα στους νέους.

Η ανεργία των νέων έχει φθάσει σε δραματικά επίπεδα σε ορισμένα κράτη μέλη. Πρέπει όμως να έχουμε και πάλι επίγνωση των αποκλίσεων που διαπιστώνονται. Ευτυχώς, υπάρχουν ορισμένα κράτη μέλη στα οποία το ποσοστό ανεργίας των νέων είναι χαμηλό, ωστόσο, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος παραμένει υπερβολικά υψηλός. Σε κάποια κράτη μέλη, όπως στην Ισπανία και τις χώρες της Βαλτικής, παρουσιάζει τραγικά ποσοστά. Οι κυβερνήσεις έχουν τεθεί σε επιφυλακή, και απαιτείται μια σύνθετη δέσμη πολιτικών, από την εκπαίδευση έως τις υπηρεσίες απασχόλησης και άλλους τύπους μέτρων. Παρ’ όλα αυτά, οι νέοι δεν είναι η μοναδική προβληματική ομάδα. Είναι αλήθεια ότι οφείλουμε να καταβάλουμε περαιτέρω προσπάθειες για την απασχόληση των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το 2012 ανακηρύχθηκε ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης.

Όσον αφορά τα θεσμικά ζητήματα σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση –οι οποίες εξακολουθούν, κατά την άποψή μου, να αποτελούν το επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας και να παρέχουν καθοδήγηση επί της ουσίας– το άρθρο 148 της Συνθήκης επιφυλάσσει σαφή ρόλο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν προκειμένω. Προβλέπεται η ανανέωση των κατευθυντηρίων γραμμών για την απασχόληση. Αυτό επιβεβαιώνει την επιθυμία μας για τη συνέχισή τους έως το 2014· δεν θα πρέπει ούτε να υποστούν σημαντικές τροποποιήσεις ούτε να παρακαμφθούν από τις ετήσιες επισκοπήσεις της οικονομικής ανάπτυξης. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν μακροπρόθεσμο προσανατολισμό, ενώ η επισκόπηση της οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί μια ετήσια έκθεση επί της ουσίας αυτής της ανάπτυξης. Ωστόσο, είναι προφανώς αλήθεια ότι η εκτέλεση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) είναι καίριας σημασίας, και ότι η Επιτροπή την παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Το Κοινοβούλιο θα συμμετέχει στις συζητήσεις με ποικίλους τρόπους. Σε αυτό το σημείο, οφείλω να αναφερθώ στις διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Οι προτεραιότητες για το 2020 πρέπει να αποτυπώνονται και στον προϋπολογισμό της ΕΕ, και θα τηρούμε ενήμερο το Κοινοβούλιο σχετικά με την προετοιμασία του εκάστοτε εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων κατά την κατάρτιση των ανά χώρα συστάσεων.

Είναι σαφές ότι, στο παρόν πρώιμο στάδιο, εγείρονται ανησυχίες για το μέλλον της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Κατά κάποιον τρόπο, ένα φάντασμα πλανάται πάνω από την «Ευρώπη 2020»: το φάντασμα της στρατηγικής της Λισαβόνας. Μου δόθηκαν πολλές ευκαιρίες στο παρόν Σώμα να αναπτύξω τους λόγους για τους οποίους εκτιμώ ότι υπάρχουν σαφώς μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», μέσω ενός πιο επικεντρωμένου συστήματος στόχων, αλλά και ενός πιο επικεντρωμένου συστήματος υποβολής εκθέσεων και υλοποίησης.

Μόνον η Επιτροπή μπορεί να εξασφαλίσει τη συνάφεια μεταξύ αυτών των πρωτοβουλιών. Υπάρχου πολλά ανοικτές δράσεις, και πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να μην αποτύχει καμία από αυτές κατά την άσκηση των οικονομικών πολιτικών: «Ευρώπη 2020», οικονομική διακυβέρνηση, ενιαία αγορά και πολιτική συνοχής. Καμία από αυτές τις πολιτικές δεν πρέπει να υποστεί ζημίες κατά την άσκησή της. Όλες τους πρέπει να ασκηθούν με πολύ μεγάλο ζήλο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη συμμετοχή και των 27 κρατών μελών. Η Επιτροπή είναι προφανώς αντίθετη με την έννοια της Ευρώπης των δύο ταχυτήτων. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η κατακερματισμένη ανάκαμψη που βιώνουμε δεν θα μετατραπεί σε πολιτικό κατακερματισμό ατά την προσεχή περίοδο.

 
  
MPphoto
 

  János Martonyi, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. (EN) Κυρία Πρόεδρε, πρωτίστως και κατεξοχήν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την εξαιρετικά εποικοδομητική και χρήσιμη συζήτηση. Θα ήθελα επίσης να απευθύνω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου στην κ. Perez για την άριστη έκθεσή της και τις σημαντικότατες παρατηρήσεις και επικρίσεις που διατύπωσε.

Μπορεί να έχουμε διαφορετική αντίληψη της πραγματικότητας, όπως ανέφερε η κ. Danuta Hübner, τόσο για την κρίση όσο και για την ανάκαμψη, αλλά πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε σε ένα σημείο, και αυτό είναι ότι η ανάκαμψη χωρίς θέσεις απασχόλησης δεν ενδιαφέρει κανέναν. Όλοι πασχίζουμε για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της δημοσιονομικής εξυγίανσης και της ανάπτυξης αφενός και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης αφετέρου. Πράγματι, η δημοσιονομική πειθαρχία και η αύξηση των ποσοστών απασχόλησης πρέπει να συμβαδίζουν.

Γενικότερα, όσον αφορά τα οικονομικά ζητήματα, όλοι γνωρίζουμε ότι ακολουθούμε πλέον μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, μια ολοκληρωμένη «δέσμη μέτρων» ή «Gesamtpaket», όπως την αποκαλούν ορισμένοι, στα περισσότερα στοιχεία της οποίας μόλις αναφέρθηκε ο Επίτροπος κ. Andor. Όσον αφορά την Προεδρία, θα ήθελα απλώς να υπογραμμίσω και πάλι ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε δύο από όλα τα στοιχεία της δέσμης μέτρων. Το πρώτο είναι ασφαλώς η υλοποίηση και η εφαρμογή του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Πρόκειται για την παρθενική εφαρμογή του, για την παρθενική χρήση του. Θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στη μετέπειτα εξέλιξη ολόκληρης της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Επιτρέψτε μου να προβώ σε δύο μόνο σύντομες παρατηρήσεις. Η πρώτη αφορά το γεγονός ότι διαθέτουμε πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα, συνεπώς πρέπει να τηρηθούν από όλους οι συναφείς προθεσμίες και να υλοποιηθούν οι πρωταρχικοί στόχοι. Οφείλουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλισθεί η τήρηση όλων των προθεσμιών μέσω της συμβολής των επιμέρους κρατών μελών, τόσο στον τομέα της απασχόλησης και της καινοτομίας, όσο και στον τομέα της ενέργειας.

Σχετικά με την ενέργεια, θα ήθελα απλώς να αναφέρω ότι στις 4 Φεβρουαρίου διεξήχθη μια ιδιαίτερα επιτυχής συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Για πολλούς από εμάς αποτέλεσε ένα είδος επιτεύγματος τόσο για τη θεμελίωση της ολοκληρωμένης αγοράς ενέργειας όσο και για την ενεργειακή απόδοση. Ελήφθησαν επίσης σημαντικές αποφάσεις επί των εξωτερικών πτυχών της κοινής ενεργειακής πολιτικής.

Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, θα ήθελα να αναφερθώ απλώς στην καταπολέμηση της φτώχειας, στον αγώνα υπέρ της κοινωνικής ένταξης. Επ’ αυτού, θα ήθελα να σας συγχαρώ για το ψήφισμα που μόλις εγκρίνατε σχετικά με την ενσωμάτωση των Ρομά. Θα ήθελα ακόμα να απευθύνω ιδιαιτέρως τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες μου στη Lívia Járóka, η οποία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εκπόνηση της έκθεσης, καθώς και στην έγκριση αυτού του εξαιρετικά σημαντικού ψηφίσματος, το οποίο θα μας είναι πολύ χρήσιμο κατά την κατάρτιση και την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής-πλαίσιο για την ενσωμάτωση των Ρομά.

Το δεύτερο στοιχείο επί του οποίου θέλουμε να επικεντρωθούμε είναι τα έξι νομοθετικά κείμενα. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να διαβεβαιώσω τη Sylvie Goulard ότι δεν θέλουμε απλώς να ακούσουμε το Κοινοβούλιο. Θα θέλαμε όντως να καταλήξουμε, και πρέπει να καταλήξουμε, σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπό τους όρους της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας και την επιτυχή ολοκλήρωσή της έως τη λήξη της ουγγρικής Προεδρίας.

Δεν θα ήθελα να υπεισέλθω στα υπόλοιπα στοιχεία της ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων. Θα ήθελα απλώς να υπογραμμίσω κάτι. Το Συμβούλιο επιθυμεί την απόλυτη τήρηση της κοινοτικής μεθόδου. Δεν έχουμε καμία απολύτως επιφύλαξη ως προς αυτό. Όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές κατά το παρελθόν, η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει αλλάξει πολλά πράγματα. Επέφερε μείζονες τροποποιήσεις σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες, και όλοι γνωρίζουμε ποιες είναι αυτές. Παρά ταύτα, η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν άλλαξε το επίκεντρο της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής, και αυτό είναι η κοινοτική μέθοδος. Θα την τηρήσουμε αυστηρά. Βέβαια, οφείλουμε πάντα να συμμορφωνόμαστε με τη Συνθήκη. Θα ήθελα απλώς να αναφερθώ στο γεγονός ότι, εάν διαβάσει κανείς προσεκτικά τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου, θα διαπιστώσει ότι τα πάντα πρέπει να συνάδουν με τη Συνθήκη.

Η τελευταία παρατήρησή μου τώρα είναι πολύ σύντομη. Αφορά τα χρήματα. Όπως επεσήμανε η Lena Ek, οι πολιτικές προϋποθέτουν χρήματα και χρηματοδότηση. Συμφωνώ απολύτως. Ωστόσο, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των προσεγγίσεων που ακολουθούν τα κράτη μέλη. Δεδομένης της παρούσας συγκυρίας, θα ήθελα να υπογραμμίσω ένα στοιχείο από την οπτική γωνία της Προεδρίας: συνιστούμε ένθερμα να συζητηθεί πρώτα η ουσία και κατόπιν να συζητηθούν τα αριθμητικά μεγέθη, τα χρήματα και οι πόροι. Η εν λόγω συζήτηση θα είναι ιδιαίτερα εκτενής. Θα έχουμε πολύ χρήσιμες συζητήσεις προσανατολισμού σχετικά με την πολιτική συνοχής, την ενεργειακή πολιτική, τη γεωργία και ούτω καθεξής, αλλά, όπως λέγεται μερικές φορές,

(FR) κάθε πράγμα στον καιρό του.

(EN) Συμπερασματικά, λοιπόν, θα θέλαμε πραγματικά να συνδράμουμε σε όλες αυτές τις συζητήσεις και στη συνέχεια να διεξαγάγουμε την ουσιαστική συζήτηση, την τελική συζήτηση σχετικά με τους πόρους. Θα ήθελα και πάλι να σας συγχαρώ όλους και να σας ευχαριστήσω θερμά για την καθοδήγηση που μας παρείχατε.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Έχω λάβει έξι προτάσεις ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, σχετικά με την Ευρώπη 2020, και μία πρόταση ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, σχετικά με την πολιτική των κρατών μελών στον τομέα της απασχόλησης(1).

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου, στις 12.00.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE). (FR) Κυρία Πρόεδρε, ο υπουργός πολύ σωστά αναφέρθηκε στον σεβασμό της συνθήκης και επεσήμανε ότι υπήρξε συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 4 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με το άρθρο 15 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήθελα να γνωρίζω πότε θα προσέλθει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και θα κάνει απολογισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι δεν πιστεύω ότι θα έλθει σε αυτήν την περίοδο συνόδου.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η παρατήρησή σας ελήφθη υπόψη. Σας ευχαριστώ πολύ.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς.(RO) Θα ήθελα να επαναβεβαιώσω τη σημασία της συντομότερης δυνατής ανάπτυξης όλων των τεχνικών πτυχών της πρωτοβουλίας «Νεολαία σε κίνηση». Είναι θεμελιώδες οι 100 και πλέον εκατομμύρια νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους και τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να είναι σε θέση να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων που έχουν καθοριστεί για το 2020. Επικροτώ το γεγονός ότι συντονίζονται ουσιαστικά το σύστημα της διά βίου μάθησης και η ένταξη των νέων στο εν λόγω σύστημα, με σκοπό την προώθηση της έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης και τη διασφάλιση υγιούς ζωής για τους ενήλικες του μέλλοντος.

Η παροχή ποιοτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η στήριξη της συμμετοχής των νέων σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης μπορούν να διασφαλίσουν την επιτυχή έκβαση της προσπάθειας για την τόνωση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας. Μπορούν να αναπτυχθούν νέες δραστηριότητες με γνώμονα τις δημιουργικές δυνατότητες που προσφέρουν οι νέοι. Περαιτέρω, θεωρώ ότι η προσφορά ευκαιριών απασχόλησης, επιπλέον της ποιοτικής κατάρτισης, μπορεί να παράσχει μακράν περισσότερες δυνατότητες ένταξης στην αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου, πρέπει να καταρτίσουμε τις τεχνικές λεπτομέρειες της πρωτοβουλίας αυτής το συντομότερο δυνατόν, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε τις απαιτούμενες δραστηριότητες για την πλήρη αξιοποίηση του τρέχοντος έτους, το οποίο έχει ανακηρυχθεί ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), γραπτώς.(PL) Η ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των φύλων αποτελεί καίριο στοιχείο για τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Συνιστά θεμελιώδη προϋπόθεση, προκειμένου οι γυναίκες να επωφεληθούν από τη μακροπρόθεσμη επαγγελματική εξέλιξη, η οποία είναι προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, εφόσον γίνει καλύτερη χρήση των δυνατοτήτων τους και αυξηθούν τα επίπεδα απασχόλησης μεταξύ των γυναικών, ιδίως σε παραδοσιακά ανδρικά επαγγέλματα, σε τομείς της οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα και σε ανώτερες θέσεις λήψης αποφάσεων. Θα ήθελα να ζητήσω την προσαρμογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες των γυναικών, καθώς και την ενισχυμένη συμμετοχή των γυναικών στο πλαίσιο της εν λόγω εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επί του παρόντος, δεν λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές ανάγκες των γυναικών και οι οικονομικές και κοινωνικές τους συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ πολύ πιο δύσκολο για τις γυναίκες από ό,τι για τους άνδρες να επιστρέψουν στην εργασία ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Για την αποτελεσματική λειτουργία του, το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των γυναικών πρέπει να είναι περιεκτικό, με άλλα λόγια να λαμβάνει υπόψη την εμπειρία, το στάδιο της ζωής και τις πολυδιάστατες ανάγκες των γυναικών όσον αφορά την εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών αναγκών, για παράδειγμα, των γυναικών με αναπηρία, των ηλικιωμένων γυναικών, των γυναικών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και των μεταναστριών. Η ευέλικτη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε κατάρτιση υψηλής ποιότητας πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Σημαντικό ρόλο θα πρέπει να διαδραματίζουν εξίσου τα κίνητρα για τους εργοδότες, τα οποία θα διευκολύνουν τη διοργάνωση μαθημάτων κατάρτισης για τις γυναίκες που εργάζονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κατ’ οίκον. Η υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» προϋποθέτει τη στενότερη σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες κατάρτισης για τις γυναίκες στους τομείς της επιστήμης, των μαθηματικών και της τεχνολογίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς.(EN) Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» πρέπει να συνδράμει την Ευρώπη να ανακάμψει από την κρίση και να εξέλθει ισχυρότερη μέσα από την απασχόληση και την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με βάση τους πέντε πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ για την προώθηση της απασχόλησης. Το ισχυρό σύστημα κοινωνικής προστασίας, οι επενδύσεις σε δυναμικές πολιτικές για την αγορά εργασίας και οι ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους συνιστούν απαραίτητα στοιχεία για τη μείωση της ανεργίας και την πρόληψη του μακροχρόνιου αποκλεισμού. Η ευελιξία με ασφάλεια δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε κράτη μέλη με περιορισμένες δυνατότητες ενίσχυσης των συστημάτων κοινωνικής προστασίας λόγω δημοσιονομικών περιορισμών και μακροοικονομικών ανισορροπιών, όπως στη Ρουμανία, θεωρώ δε ότι η μείωση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας πρέπει να επιτευχθεί μέσω της παροχής επαρκούς ασφάλειας για τους εργαζομένους υπό όλες τις μορφές συμβάσεων. Όλες οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας πρέπει να εφαρμοσθούν επιτυγχάνοντας υψηλό βαθμό κοινωνικής συναίνεσης, μέσω συμφωνιών με τους κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κατάρτιση νομοθετικού θεματολογίου κρίνεται ουσιώδης για την εξάλειψη του υφιστάμενου μισθολογικού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών, μειώνοντάς το κατά 1% ετησίως, ούτως ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης κατά 10% έως το 2020. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» θα πρέπει να συμπεριλάβει έναν στόχο για τη μείωση της φτώχειας των γυναικών στην ΕΕ, δεδομένου ότι το 17% των γυναικών θεωρείται ότι ζουν υπό συνθήκες φτώχειας, πρόκειται δε ως επί το πλείστον για ανύπαντρες μητέρες, μετανάστριες και γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), γραπτώς.(RO) Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» πρέπει να λάβει στήριξη από το δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Οι μεταφορές, η ενέργεια και οι επικοινωνίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης και θα εξασφαλίσουν οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Η βιομηχανική πολιτική της Ένωσης συνιστά βασικό στοιχείο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η βιομηχανική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε ολόκληρη την ΕΕ θα διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, διαπιστώνεται η μετεγκατάσταση της βιομηχανικής παραγωγής σε τρίτες χώρες με χαμηλό κόστος παραγωγής, συνεπεία του γεγονότος ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επιδιώκουν με πάθος το κέρδος, με τίμημα την απώλεια θέσεων απασχόλησης στην ΕΈ. Η άσκηση ισχυρής πολιτικής συνοχής, η οποία χρηματοδοτείται επαρκώς και καλύπτει κάθε περιφέρεια της Ευρώπης, πρέπει να αποτελεί συμπληρωματικό βασικό στοιχείο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Αυτή η οριζόντια προσέγγιση συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων που προτείνονται στο πλαίσιο της Ευρώπης για το 2020, καθώς και για την επίτευξη της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής. Ενδεικτική είναι εν προκειμένω η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη, η οποία θα συμβάλει στην ευημερία και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής, καθώς και στην κατοχύρωση της ασφάλειάς της. Δεδομένου ότι η κύρια ανησυχία των ευρωπαίων πολιτών εξακολουθεί να συνδέεται με την ασφάλεια της απασχόλησης, φρονώ ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» θα έχει επιτυχή έκβαση μόνον εάν γίνει πραγματικότητα η κοινωνική Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédéric Daerden (S&D), γραπτώς.(FR) Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» είναι φιλόδοξη, ιδίως στον τομέα της απασχόλησης, και η εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση αποτελεί παράγοντα για την υλοποίησή της. Οι στόχοι της είναι θεμελιώδεις, κυρίως διότι θα μας επιτρέψουν να χρηματοδοτήσουμε τις συντάξεις και να διαμορφώσουμε ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο που θα βασίζεται στην ευημερία. Τα στοιχεία που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τα θεμέλια αυτού του κοινωνικού μοντέλου έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση από τις προτάσεις της κ. Merkel και του κ. Sarkozy. Πράγματι, οι προτάσεις που περιέχονται στο σύμφωνο ανταγωνιστικότητας περιλαμβάνουν την κατάργηση της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών στον πληθωρισμό. Το επιχείρημα που προβάλλεται είναι ότι η εν λόγω κατάργηση αναμένεται να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και, κατά συνέπεια, την απασχόληση. Κανένα στοιχείο δεν καταδεικνύει ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί αυτόματα. Η κατάργηση της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής θα μπορούσε ακόμα και να προκαλέσει, σε ορισμένες περιπτώσεις, εξελίξεις οι οποίες αυξάνουν τον πληθωρισμό, κάτι που όλοι απεύχονται. Υπάρχουν ακόμα πολλά άλλα μέσα με τα οποία μπορούμε να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, όπως οι στρατηγικές επενδύσεις ή η κατάρτιση σε τομείς του μέλλοντος. Η τιμαριθμική αναπροσαρμογή των αμοιβών και των κοινωνικών παροχών είναι ένα μέσο που μετέρχονται πλέον ορισμένες χώρες, με στόχο τη μείωση του κινδύνου της φτώχειας μεταξύ των εργαζομένων, η οποία αποτελεί εντεινόμενο φαινόμενο στην Ευρώπη. Επομένως, μας παρέχεται η δυνατότητα να εκπληρώσουμε έναν ακόμα στόχο της Ένωσης για το 2020: τη μείωση του αριθμού των φτωχών κατά 20 εκατομμύρια.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς.(PT) Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» αποκαλύπτει το πραγματικό της θεματολόγιο, το οποίο επιβεβαίωσε και το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Διαρθρώνεται γύρω από την περαιτέρω ελευθέρωση, τη μεταστροφή της αγοράς προς νέους τομείς, την ευελιξία της αγοράς εργασίας και τις ανυπέρβλητες επιθέσεις κατά των μισθών και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Τα μέσα για την υλοποίηση του εν λόγω θεματολογίου έχουν καθοριστεί: πρόκειται για την αποκαλούμενη «οικονομική διακυβέρνηση» και το πρόσφατο γαλλογερμανικό «σύμφωνο ανταγωνιστικότητας». Στην πράξη, προσβλέπουν στην ευρύτερη καθιέρωση και επιβολή ως κανόνα της τακτικής που εφαρμόζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε διάφορα κράτη μέλη υπό την ομπρέλα των «σχεδίων στήριξης», όπως είναι εσφαλμένα γνωστά, με καταστροφικές επιπτώσεις σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Η εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων αποκρύπτει τα πραγματικά αίτια της δύσκολης οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης σε χώρες όπως η Πορτογαλία. Χειρότερα ακόμα, αναμένεται να έχει ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες για τις εν λόγω χώρες, αλλά και για τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών τους. Βρισκόμαστε ενώπιον μιας εξαιρετικά σοβαρής απειλής για τα δικαιώματα των ευρωπαίων εργαζομένων και πολιτών, η οποία προσιδιάζει σε ρεβανσιστική σταυροφορία κατά της απασχόλησης και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Επιδιώκει την υποβάθμιση των εν λόγω δικαιωμάτων, μέσω της επίθεσης κατά των μισθών, της αύξησης του ορίου ηλικίας για τη συνταξιοδότηση και της άρσης των περιορισμών επί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό της ΕΕ. Τούτο ενδέχεται να οδηγήσει στην υποτίμηση του εργατικού δυναμικού της ΕΕ και σε ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία της νομοθεσίας για την απασχόληση.

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE), γραπτώς.(PL) Ένας χρόνος έχει παρέλθει από την έγκριση της νέας στρατηγικής «Ευρώπη 2020», και είναι πλέον καιρός να συναχθούν τα πρώτα συμπεράσματα. Η εν λόγω στρατηγική έγινε δεκτή με κάποιον σκεπτικισμό, κάτι το οποίο ήταν εύλογο εάν ληφθεί υπόψη η πλήρης αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας. Πολλοί αναλυτές προβλέπουν ότι και αυτή η στρατηγική θα παραμείνει στα χαρτιά, ως ένα έγγραφο που στερείται περιεχομένου, το οποίο βρίθει από υψηλούς μεν, αλλά μη ρεαλιστικούς στόχους. Ουδείς εξ ημών δεν μπορεί να έχει λησμονήσει τον θεμελιώδη στόχο της στρατηγικής της Λισαβόνας, ήτοι ότι η Ένωση θα έπρεπε να έχει καταστεί έως το έτος 2010 η πλέον ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο. Πού βρισκόμαστε σήμερα; Η μεγάλη οικονομική κρίση και οι δημοσιονομικές κρίσεις στην ευρωζώνη αναγκάζουν την Ένωση να δίνει μάχη για την επιβίωσή της και όχι για την καθιέρωσή της ως παγκόσμιου οικονομικού ηγέτη.

Είναι άραγε και η στρατηγική «Ευρώπη 2020» καταδικασμένη σε αποτυχία; Έχουμε βάσιμους λόγους να το πιστεύουμε. Αντί να σκεπτόμαστε τρόπους ώστε να δημιουργήσουμε μια οικονομία της γνώσης και της καινοτομίας ή να μειώσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό, συζητούμε τον βαθμό στον οποίο θα περιοριστούν οι χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του κοινοτικού προϋπολογισμού. Καθίσταται ολοένα εμφανέστερο το γεγονός ότι ελλείπει ουσιαστικά η πολιτική βούληση για την εξέταση της στρατηγικής που προτείνεται από την Επιτροπή. Φαίνεται ότι για άλλη μια φορά το πρόβλημα του μακροπρόθεσμου οράματος για την ανάπτυξη της Ένωσης επισκιάζεται από τα τρέχοντα προβλήματα. Προκειμένου να μπορέσει η Κοινότητα να διατηρήσει τη θέση της στην παγκόσμια οικονομία και να ανταγωνιστεί όχι μόνο τις ΗΠΑ και την Κίνα, αλλά και τη Βραζιλία και την Ινδία, πρέπει να καθορίσει μακροπρόθεσμους στόχους για την ίδια και να εργαστεί με συνέπεια για την επίτευξή τους. Διαθέτουμε ήδη σχέδιο· το μόνο που χρειαζόμαστε πλέον είναι να διασφαλίσουμε τη συνεπή εφαρμογή του.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), γραπτώς.(HU) Κατά την περίοδο της διαμόρφωσής της, η στρατηγική «Ευρώπη 2020» δεν έθετε μόνον υψηλότερους στόχους από τη στρατηγική της Λισαβόνας, αλλά έπρεπε να προσαρμοστεί αδιαμφισβήτητα και στη νέα περίοδο κρίσης· επιπλέον, σήμερα πρέπει να αντανακλά επίσης την περίοδο της οικονομικής διακυβέρνησης και τη διάσωση του ευρώ. Τα νέα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν εξίσου τη διατήρηση επαρκούς ελευθερίας κινήσεων και ανταγωνιστικότητας, ούτως ώστε να επιλύσουν τα ολοένα βαθύτερα διαρθρωτικά και εργασιακά προβλήματα που εμμένουν μετά την αλλαγή του καθεστώτος στην ανατολική Ευρώπη. Οι εσφαλμένες αποφάσεις και η σοβαρή κυβερνητική αμέλεια κατά το παρελθόν απαιτούν επίσης την εστίαση της προσοχής μας στην κατάσταση των οικογενειών: η αγορά εργασίας δεν απαρτίζεται μόνον από εργοδότες και εργαζόμενους, αλλά και από οικογένειες πολλαπλών γενεών που διατηρούν, κατά το μάλλον ή ήττον, στενές σχέσεις. Οι οικογένειες αυτές δεν αποτελούν μόνο το θεμέλιο της κοινωνίας, αλλά και το κλειδί για το μέλλον της. Η στενότερη συνεργασία μεταξύ των γενεών θα μπορούσε, αυτή καθαυτή, να δώσει σημαντική ώθηση στην απασχόληση (π.χ. απασχόληση για τις νεαρές μητέρες, στήριξη ατόμων με αναπηρία για την εξεύρεση εργασίας, διατήρηση της δραστηριότητας των ηλικιωμένων, ακόμα και στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών), ο δε κοινός προγραμματισμός (π.χ. στεγαστική κατάσταση) θα μπορούσε εξίσου να συνδράμει στην αποφυγή ατομικών και οικογενειακών κρίσεων χρέους και πτωχεύσεων, οι οποίες δύνανται να εξωθήσουν τις οικογένειες στην παραοικονομία λόγω των υψηλών δόσεων αποπληρωμής. Αυτή η τακτική που εφαρμοζόταν κατά παρελθόν δεν είναι πλέον εφικτή. Θα χρειαστούν επίσης νέες προσεγγίσεις, καθόσον οι παλαιές συνταγές δεν είναι πλέον επαρκείς, και τούτο πρέπει να το συνειδητοποιήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΕ πρέπει ακόμα να στηρίξει λύσεις, οι οποίες φαίνεται ενδεχομένως να υπερβαίνουν τα συμβατικά πλαίσια κατά την παρούσα φάση.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (S&D), γραπτώς.(EN) Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εγχειρήματα που έχουμε σχεδιάσει, ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση για την επιτυχή της έκβαση. Πρέπει να περιλαμβάνει την ισότητα των φύλων σε όλους τους στόχους, εμβληματικές πρωτοβουλίες και εθνικές μεταρρυθμίσεις – και οι γυναίκες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλους τους τομείς πολιτικής. Η ανοικτή μέθοδος συντονισμού δεν αποτελεί ισχυρό μέσο για την υλοποίηση κοινών στόχων, και, κατά συνέπεια, αποτελέσματα θα επιτευχθούν μόνον εφόσον υπάρχει πραγματική δέσμευση!

Οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση προϋποθέτουν την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών. Αυτό ακριβώς το στοιχείο, ήτοι ο συνδυασμός της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και η εξάλειψη των στερεοτύπων των φύλων στην αγορά εργασίας, συνιστά αναγκαιότητα. Χρειαζόμαστε τη συμμετοχή περισσότερων γυναικών στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης, των επιστημών και της εκπαίδευσης που μέχρι σήμερα εθεωρούντο αμιγώς «ανδρικοί» τομείς. Πρέπει να τερματιστεί ο διαχωρισμός της αγοράς εργασίας με βάση το φύλο, ιδίως όσον αφορά τις νέες πράσινες θέσεις απασχόλησης.

Η πλήρης ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας συνιστά ένα μέσο για τον τερματισμό της δημογραφικής κρίσης. Όλες οι μελέτες καταδεικνύουν ότι, εάν παρέχουμε ασφαλή και αξιοπρεπή εργασία, καθώς και τα μέσα για τον συνδυασμό της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, και εάν κατορθώσουμε να επιτύχουμε τη συστηματική συμμετοχή των αδρών στα καθήκοντα του νοικοκυριού, οι γυναίκες θα είναι πιο πρόθυμες να φέρουν παιδιά στον κόσμο.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE), γραπτώς.(EN) Το ζητούμενο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η οικονομική ανάπτυξη και η απασχόληση. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι το μέλλον βασίζεται στην καθιέρωση ενός έξυπνου ενεργειακού συστήματος, όσον αφορά τόσο το περιβάλλον όσο και τις αντίστοιχες θέσεις απασχόλησης. Ένα τέτοιο σύστημα θα μας επέτρεπε να αποσυνδέσουμε την οικονομική ανάπτυξη από την ενεργειακή κατανάλωση. Εάν συμβεί αυτό, θα είμαστε σε θέση να παράγουμε περισσότερο με την ίδια ή μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, και να δημιουργήσουμε χιλιάδες θέσεις απασχόλησης, οι οποίες δεν θα μπορούν να ανατεθούν σε τρίτους. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι η έξυπνη ενέργεια δεν θα παραμείνει απλώς όνειρο. Επί του παρόντος, διαμορφώνουμε μια εντελώς νέα ενεργειακή υποδομή στην Ευρώπη. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η τελευταία θα μειώσει το χάσμα μεταξύ της δυτικής και κεντρικής Ευρώπης ως προς τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης. Η Ευρώπη των δύο ταχυτήτων στον τομέα της ενέργειας δεν θα επιλύσει το πρόβλημα της ενεργειακής ένδειας ή της έλλειψης ενεργειακής απόδοσης. Πρέπει να τείνουμε χείρα βοηθείας στις περιφέρειες που παρουσιάζουν υστέρηση, μολονότι κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο στην παρούσα οικονομική συγκυρία. Χρειαζόμαστε ένα έξυπνο σύστημα ενέργειας για όλους τους ευρωπαίους πολίτες ταυτόχρονα. Πρέπει να αποφύγουμε την εγκαθίδρυση ενός αποσπασματικού συστήματος, στο πλαίσιο του οποίου ορισμένοι πολίτες δεν διαβλέπουν προοπτικές για το μέλλον παρά μόνο πενήντα χρόνια μετά από τους άλλους. Με απλά λόγια, χρειαζόμαστε έξυπνες θέσεις απασχόλησης στον τομέα της ενέργειας για όλους τους Ευρωπαίους, και όχι μόνο για εκείνους που θα τις είχαν εξασφαλίσει ακόμα και χωρίς την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς.(EN) Αμέσως μετά την ένταξη της Λετονίας στην ΕΕ, η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε ότι για την κατανομή των πόρων από τα κοινοτικά ταμεία αρκούσε να δηλώσει τη Λετονία ως μία ενιαία περιφέρεια. (Η Πολωνία χωρίζεται σε 16 περιφέρειες).

Συνεπεία τούτου, μία από τις 4 περιοχές της Λετονίας –η περιοχή Latgale– εξακολουθεί να τυγχάνει της μικρότερης προστασίας. Η χρήση των χρηματοδοτικών πόρων στην περιοχή Latgale είναι πολλές φορές λιγότερο αποδοτική από ό,τι στη Λετονία συνολικά. Η κατάσταση αυτή αντικατοπτρίζεται στην αγορά εργασίας της περιοχής Latgale. Ενώ το ποσοστό ανεργίας στην πρωτεύουσα της Λετονίας (Ρίγα) είναι 8-9%, στην περιοχή Latgale ανέρχεται στο 20-25%. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα για την απασχόληση είναι απρόσιτα για τον πληθυσμό πόλεων όπως η Livani, η Preili, η Kraslava, η Ludza, η Aglona και η Dagda.

Αντί να επιλύσει το πρόβλημα της οργάνωσης και να τονώσει την παραγωγή στην περιοχή Latgale, η κυβέρνηση της Λετονίας αυξάνει συνεχώς τους φόρους, γεγονός το οποίο οδηγεί σε υψηλότατο ποσοστό πτωχεύσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προς αποφυγή κοινωνικών εντάσεων, στους κατοίκους της περιοχής Latgale χορηγούνται μηνιαίως 100 λετονικά λατς εν είδει εξευμενισμού.

Η κοινή πολιτική της λετονικής κυβέρνησης έχει ως αποτέλεσμα τη μετανάστευση 150.000 και πλέον εργαζομένων. Απευθύνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει επειγόντως σε σχέση με την κατάσταση αυτήν. Είναι απαραίτητο να καταρτιστεί ένα πλαίσιο για την απασχόληση που θα απευθύνεται σε εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ όπως η Latgale.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. Gianni PITTELLA
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία.

Για τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

 
  

(1) Βλέπε Συνοπτικά Πρακτικά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου