Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2537(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-000009/2011 (B7-0010/2011)

Rozpravy :

PV 17/02/2011 - 5
CRE 17/02/2011 - 5

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Rozpravy
Štvrtok, 17. februára 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

5. Expertné skupiny Komisie a vyrovnané zastúpenie a transparentnosť (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je rozprava o:

– otázke na ústne zodpovedanie o revízii rámca pre expertné skupiny Komisie a vyrovnané zastúpenie a transparentnosť (O-0009/2011), ktorú Komisii položili pán de Jong v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice – Nordickej zelenej ľavice, pán Cashman v mene Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente, pán Canfin v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie a pani Macoveiová (B7-0010/2011);

– otázke na ústne zodpovedanie o revízii rámca pre expertné skupiny Komisie a vyrovnané zastúpenie a transparentnosť (O-0035/2011), ktorú komisii položili pani Lepageová, pani Wallisová a pani Riesová v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu (B7-0014/2011).

 
  
MPphoto
 

  Cornelis de Jong, autor.(NL) Koncom minulého roka Komisia vykonala revíziu pravidiel pre svoje expertné skupiny. Počas prípravy tejto revízie som sa zapojil do príslušných neformálnych diskusií so zástupcami Komisie.

Je však zvláštne, že formálne sa do nich Európsky parlament nikdy nezapojil. Transparentnosť je napokon spoločným záujmom Komisie aj Európskeho parlamentu.

Môže ma pán komisár uistiť, že v budúcnosti budeme mať o takýchto otázkach formálny dialóg, skôr ako sa urobia konečné rozhodnutia?

Minulý týždeň som znova kontaktoval všetky možné organizácie občianskej spoločnosti. Žiaľ, nedostali vôbec nijaké uistenie o tom, že v budúcnosti bude zloženie expertných skupín vyváženejšie. V skutočnosti dostali informácie o vytvorení nových expertných skupín.

Z vlastnej skúsenosti z čias, keď som ešte pracoval na generálnom sekretariáte Komisie, viem, že generálne riaditeľstvá sú ako také malé kráľovstvá. Ak však existuje politická vôľa, musí byť možné, aby Komisia rozhodla o zverejnení všetkých informácií o nových expertných skupinách a o súvisiacich postupoch oznamovania na samostatnej internetovej stránke. Zaistí pán komisár, aby sa tak stalo, alebo ustúpi oficiálnej byrokracii Komisie?

Všetky organizácie občianskej spoločnosti čelia obrovskému nedostatku zdrojov. To sa týka odborových organizácií, spotrebiteľských organizácií a zástupcov malých a stredných podnikov. Musia sa uspokojiť s malou kanceláriou v Bruseli na rozdiel od veľkých spoločností, ktoré majú prostriedky na to, aby si mohli najať profesionálnych lobistov. To znamená, že v záujme pracovníkov, spotrebiteľov a malých a stredných podnikov by sa malo umožniť najmä ľuďom, ktorí nie sú z Bruselu, aby sa stali členmi expertných skupín.

To však so sebou prináša výdavky. Na internetovej stránke Komisie by malo byť jasne uvedené, že výdavky na cestu a ubytovanie budú preplatené a že takisto existuje program na preplácanie iných výdavkov, ktoré sa priamo týkajú práce v expertných skupinách. Mimovládne organizácie o tom často nevedia a úradníci Komisie ich na to tiež sami od seba neupozorňujú. Napríklad pre samostatne zárobkovo činné osoby nie je možné, aby bez preplatenia nákladov jednoducho odložili prácu nabok a zúčastnili sa na zasadnutí expertnej skupiny v Bruseli. Preplácanie nákladov by preto malo byť povinné.

Generálne riaditeľstvo pre zdravie a ochranu spotrebiteľov uplatňuje politiku, na základe ktorej experti prizvaní vo vlastnom mene nesmú mať žiadne prepojenie na organizácie, ktoré majú priamy záujem v oblasti patriacej do pôsobnosti konkrétnej expertnej skupiny. Vyzývam pána komisára, aby sa postaral o to, že politika Generálneho riaditeľstva pre zdravie a ochranu spotrebiteľov bude povinná pre všetky generálne riaditeľstvá.

Na záver by som chcel od pána komisára počuť, ako je možné, že na internetovej stránke Komisie sa uvádza, že organizácia Greenpeace je účastníkom iniciatívy Technologická platforma pre vykonávanie geologického ukladania odpadu, keď z korešpondencie medzi organizáciou Greenpeace a Komisiou, ktorú mám k dispozícii, vyplýva, že žiadosť organizácie Greenpeace o účasť bola Komisiou výslovne zamietnutá.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman, autor. – Chcem privítať pána komisára vo svete politiky, kde sa nik nezaujíma o to, čo Komisia robí dobre, ale iba o to, čo robí zle.

Táto iniciatíva je veľmi dobrá, ale Parlament, ako povedal pán de Jong, má určité obavy. Musíme zabezpečiť, aby boli expertné skupiny otvorené širším skupinám, aby tieto mohli prinajmenšom požiadať o prijatie do týchto expertných pracovných skupín a získať informácie o tom, ako to môžu urobiť.

Musíme týmto expertným pracovným skupinám vtisnúť pečať dôvery. Na dosiahnutie toho potrebujeme mať úplnú transparentnosť, a ako už bolo povedané, nesmú v nich prevládať zástupcovia veľkých podnikov, pretože to vedie k obvineniam, že pracujú pre vlastné záujmy, a to narúša prácu Komisie a prácu expertných skupín.

Hovorím to ako spravodajca pôvodného nariadenia o prístupe verejnosti k dokumentom, ktoré sme v Parlamente zaviedli v roku 2001.

Ako iste viete, pán komisár, celá zásada otvorenosti a prijímania rozhodnutí čo najbližšie k občanom vychádza z Amsterdamskej zmluvy. Do praxe sme to zaviedli pomocou nariadenia (ES) č. 1049/2001, ktorého revízia v súčasnosti prebieha. Myslel som si, že to bude znamenať vhodnú príležitosť zapracovať do nariadenia rámcový program o expertných skupinách. Ide o prepracovaný návrh z roku 2008, s ktorým Parlament, napodiv, nesúhlasí.

Ako vidíte, pani Macoveiová je v rokovacej sále. Už dávno sa snaží vyzývať na väčšiu otvorenosť a transparentnosť. Väčšina politických skupín tomu pripisuje veľkú dôležitosť.

Chcel by som vedieť, prečo sa nekonzultovalo s Parlamentom. Plánuje Komisia vytvoriť internetovú stránku, ktorá bude poskytovať viac informácií o tom, ako sa môžu zapojiť zástupcovia občanov a občianske spoločnosti? Ak nie, prečo?

Ako som povedal hneď na začiatku, pán komisár, vitajte vo svete politiky, kde sú všetci posadnutí poukazovaním na to, čo sa neurobilo, namiesto vyzdvihovania toho, čo sa dosiahlo.

 
  
MPphoto
 

  Pascal Canfin, autor.(FR) Podporil som predloženie tejto otázky na ústne zodpovedanie, pretože si myslím, že je mimoriadne dôležité, aby Európska komisia a predovšetkým Európska únia boli transparentné a aby sa im nedalo nič vyčítať, pokiaľ ide o lobizmus.

Ako viete, Brusel je medzinárodným hlavným mestom lobizmu, významnejším než Washington. V Bruseli sa nachádza viac lobistov než vo Washingtone a jedným zo spôsobov, ako uplatňujú svoj vplyv na Komisiu, je prostredníctvom týchto slávnych expertných skupín.

Som členom Výboru pre hospodárske a menové veci. Máte napríklad expertnú skupinu pre bankovníctvo. Deväťdesiatpäť percent členov tejto expertnej skupiny sú bankári, a to nie hocijakí: sú v nej zastúpení len bankári z finančných inštitúcií a investičných bánk, z bánk operujúcich na peňažnom trhu a všetkých veľkých bánk USA – J. P. Morgan, Bank of America a Goldman Sachs. Na druhej strane v tejto expertnej skupine vôbec nie sú zastúpené mimovládne organizácie ani odborové zväzy. Myšlienka, že pokiaľ ide o zmenu pravidiel v oblasti bankovníctva, Komisii by mali radiť iba investiční bankári, a to navyše investiční bankári zo Spojených štátov, sa mi zdá úplne surrealistická po tom, čo sme prekonali finančnú krízu.

V tejto otázke na ústne zodpovedanie, ktorú ste dostali, je teda niekoľko veľmi presných otázok a niekoľko veľmi presných bodov: zmeníte zloženie týchto expertných skupín? Zabezpečíte, aby sa zverejňovali zápisnice a aby sa predchádzalo konfliktu záujmov? V Európskom parlamente je táto otázka skutočne úplne nadstranícka. Sú tu poslanci z ľavice, z pravice, zelení aj liberáli, ktorých tieto otázky veľmi zaujímajú. Prečo sme neboli skôr prizvaní do diskusie o reformách, ktoré ste zaviedli?

 
  
MPphoto
 

  Corinne Lepage, autorka.(FR) Úplne sa stotožňujem s tým, čo povedali moji kolegovia, najmä pán de Jong a pán Canfin. Môžem iba ľutovať, že sa s Parlamentom nekonzultovalo predtým, než sa prijalo konečné rozhodnutie o revízii.

O otázke transparentnosti a odbornosti diskutujeme veľmi často najmä v rámci Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Moja skúsenosť v mojom odbore je dosť podobná tomu, na čo práve poukázal pán Canfin.

Chcela by som zdôrazniť dve veci, pán komisár. Prvá sa týka vyváženosti skupín. Ide o mimoriadne dôležitú otázku. Ich zloženie je veľmi nevyvážené: sú v nich zastúpené mnohé veľké spoločnosti, veľmi málo malých a stredných podnikov a predovšetkým odvetvie priemyslu, ale nie občianska spoločnosť. Skutočnosť je taká, že váha týchto skupín má jednoznačne vplyv na rozhodnutia, ktoré prijíma Komisia, pretože sa spolieha na správy expertov. Keby správy týchto expertov boli bezvýznamné, zrejme by sa s nimi nekonzultovalo. Preto je absolútne nevyhnutné zaviesť rovnováhu, aby reprezentovala európsku spoločnosť, a ja nevidím v týchto nových pravidlách žiadne návrhy, ktoré by uprednostňovali malé a stredné podniky alebo občiansku spoločnosť.

Druhá otázka sa týka výberu externých expertov. Je absolútne nevyhnutné, aby sme vedeli, alebo prinajmenšom, aby ste vy vedeli, kto je presne kto a odkiaľ títo ľudia, ktorí sa s vami rozprávajú, pochádzajú. Ak experti tvrdia, že sú nezávislí, a pritom v skutočnosti zastupujú nejakú loby, odborné posudky, ktoré poskytnú, nemožno považovať za presvedčivé zdroje informácií.

Preto sú absolútne nevyhnutné mimoriadne prísny dohľad a monitorovanie vyhlásení o záujmoch, aby sa zabezpečilo, že ak sa bude konzultovať s expertom v priemyselnej oblasti, budeme aspoň vedieť, ako sa veci majú. Ak sa s dotyčným bude konzultovať ako s učiteľom, pričom je v skutočnosti zástupcom priemyslu, tak to nie je zrozumiteľné a nie je to ani prijateľné. Myslím si, že otázka konfliktu záujmov je kľúčová. Ďalší príklad toho môžeme vidieť v podobe veľkého problému v súvislosti s Európskou agentúrou pre lieky, o ktorej, som presvedčená, budeme mať ešte príležitosť diskutovať.

Preto vás, pán komisár, žiadam, obnovte, prosím, našu dôveru v expertov, keďže ich stanoviská ovplyvňujú prijímané rozhodnutia.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, podpredseda Komisie. – Samozrejme, neviem, koľko toho viete o histórii tejto problematiky, ale som veľmi rád, že pri odpovedi na túto otázku zastupujem svojho kolegu Maroša Šefčoviča, pretože za posledných päť rokov to bola moja oblasť pôsobnosti. Bol som zodpovedný za túto oblasť a som veľmi rád, že vám môžem povedať, čo sa skutočne zmenilo. Išlo o otázku expertných skupín a, samozrejme, mám, žiaľ, iba tri minúty, aby som odpovedal na vašu otázku. Urobím, čo je v mojich silách.

Ako bolo spomenuté, nový rámec pre expertné skupiny Komisie bol prijatý v novembri 2010. Stanovuje sa v ňom, že pri určovaní zloženia týchto skupín sa budú útvary Komisie snažiť o zaistenie vyrovnaného zastúpenia v príslušných oblastiach odborných znalostí a v oblastiach záujmu, pričom budú brať do úvahy, aká práca sa má vykonať a aký konkrétny odborný posudok sa požaduje.

Nový rámec pre expertné skupiny Komisie stanovuje jasnejšie a prísnejšie horizontálne pravidlá pre riadenie konfliktov záujmov. Na základe týchto pravidiel budú príslušné útvary Komisie informovať expertov, ktorí majú byť vymenovaní vo vlastnom mene, že súhlasom s tým, že budú členmi skupiny, sa zaväzujú konať nezávisle a vo verejnom záujme. Tieto pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všetky expertné skupiny, predstavujú výhradnú politiku Komisie v tejto otázke a patria medzi požiadavky, ktoré musia splniť všetky útvary.

V októbri 2005 ako príklad dobrej spolupráce s Parlamentom a poslancom Jensom Bondeom Komisia spustila elektronický verejný register expertných skupín, ktorý poskytuje cenné informácie o rôznych aspektoch, ako sú poslanie, úlohy a zloženie skupiny. Od roku 2007 Komisia postupne zverejňuje mená členov expertných skupín, či už boli zriadené formálne, alebo neformálne. To ide nad rámec záväzku Komisie z rámca pre expertné skupiny z roku 2005, ktorý sa týkal iba členov formálnych skupín.

V roku 2009 bolo zloženie expertných skupín zverejnené v registri v plnom rozsahu. V zásade sú teda dostupné všetky mená členov expertných skupín. To bola veľmi dôrazná požiadavka Parlamentu predložená v roku 2005 a bola splnená.

Komisia po prijatí nového rámca pre expertné skupiny Komisie vypracovala v decembri 2010 novú verziu registra. Táto nová verzia posilňuje transparentnosť tým, že poskytuje nové a presnejšie informácie, konkrétne informácie o type uvedených subjektov a o postupoch, ktoré boli použité pri výbere členov.

Nový register okrem toho zvyšuje transparentnosť v súvislosti s vykonávanými činnosťami každej skupiny tým, že umožňuje útvarom Komisie zverejniť príslušné informácie v registri alebo poskytnúť v rámci registra prepojenie na príslušnú internetovú stránku, kde tieto informácie možno nájsť.

Na záver chcem povedať, že sa zlepšilo aj zobrazovanie a čitateľnosť údajov zahrnutých v registri. Vzhľadom na obrovský objem informácií, ktoré je potrebné spracovať, prechod od starej verzie registra k novej stále prebieha. Niektoré údaje je preto ešte potrebné overiť. Prechod sa musí dokončiť v nasledujúcich niekoľkých mesiacoch.

Okrem toho vzhľadom na päť a pol roka, keď som o týchto otázkach diskutoval s rôznymi organizáciami občianskej spoločnosti a s poslancami Parlamentu, by som vás chcel požiadať, aby ste expertov nemystifikovali. Neexistuje aritmetická súvislosť medzi zložením expertných skupín a rozhodnutím. Rozhodnutie je politickou zodpovednosťou Komisie.

Výbory Parlamentu majú rovnakú politickú zodpovednosť, keď sa stretávajú v prítomnosti tých istých lobistov. Nezabúdajte, že v roku 2005 sme tiež spustili register transparentnosti, ktorý sa vtedy volal „register lobistov“ a teraz sa nazýva „register zástupcov záujmových skupín“, z ktorého sa teraz vyvinul spoločný register s Parlamentom. To je veľký krok vpred.

Niečo sa teda urobilo. Nie je to až také zlé.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei, v mene poslaneckého klubu PPE. – Chcela by som poďakovať pánovi komisárovi za jeho odpoveď. Som rada, že môžem hovoriť po ňom.

Chcem povedať, že by sme sa radšej pozerali na súčasnosť a do budúcnosti, než späť do minulosti. Boli by sme radšej, keby sa robili väčšie kroky smerom k transparentnosti. Pripájam sa k svojim kolegom v súvislosti s touto otázkou a pripomínam, že Parlament požiadal Komisiu, aby podnikla kroky na zaistenie vyrovnaného zastúpenia záujmových skupín v rámci expertných skupín.

Ako povedal pán komisár, máme zrevidovaný rámec. Podľa nášho názoru sú tu však stále veľké nedostatky, ktoré oslabujú dôveru občanov. Spomeniem niektoré z nich.

Chýbajú postupy na odhaľovanie a elimináciu konfliktov záujmov. Potrebujeme postup na ich odhaľovanie a elimináciu. Nestačí expertom iba poslať list, ktorým ich požiadame, aby zvážili, či majú alebo nemajú konflikt záujmov. Ustanovenia o zachovávaní služobného tajomstva sa rozšírili a teraz okrem zamestnancov Komisie zahŕňajú aj členov expertných skupín, takže namiesto posunu vpred smerom k väčšej transparentnosti sa posúvame k väčšiemu utajovaniu. Nedostatok transparentnosti pretrváva v súvislosti s prístupom k dokumentom expertných skupín. Ďalej, malé a stredné podniky a organizácie občianskej spoločnosti nie sú dostatočne zastúpené. Ochranné opatrenia proti dominancii v odvetví nie sú dostatočné. Existuje riziko, že expertné skupiny sa stanú nástrojom záujmov podnikov.

Preto žiadame, aby sa všetky informácie o existujúcich expertných skupinách včas zverejňovali na internetovej stránke vrátane informácií o členstve a členoch a o všetkých výzvach na podávanie žiadostí.

Využijem túto príležitosť, aby som znova zdôraznila potrebu transparentnosti, pokiaľ ide o prijímateľov prostriedkov z fondov EÚ. Na záver chcem povedať, že transparentnosť zaisťuje dobré riadenie a dôveru v inštitúcie. Ak chceme, aby nám ľudia dôverovali, jedinou cestou k dosiahnutiu toho je viac transparentnosti, a to v plnej miere.

 
  
MPphoto
 

  Zita Gurmai, v mene skupiny S&D. – Vieme, že v súvislosti s rozhodovaním na európskej úrovni existujú mnohé klišé.

Prvým je, že nie je transparentné, ale politický systém EÚ je zložitý dokonca aj pre tých, ktorí rozumejú jeho fungovaniu. Bežné definície preto väčšinou neplatia. Transparentnosť a jednoduchosť by mali byť základným cieľom všetkých aktérov v EÚ. Náš politický systém je sám osebe dosť zložitý a my tu nie sme na to, aby sme ho robili zložitejším. Vyhľadanie legislatívneho návrhu niekde na internetových stránkach EÚ by si nemalo vyžadovať špeciálne schopnosti, takže vytvorenie užívateľsky ústretovej internetovej stránky nie je možnosťou – je nevyhnutnosťou.

Ďalším obvinením je, že úloha lobizmu je nejasná a že úloha veľkých podnikov je neúmerne silná. Viem, že lobizmus môže byť pre Komisiu užitočný, pretože lobistické skupiny často vymyslia dôležité body a poskytujú informácie alebo dokonca kompletné hotové politické riešenia. Aj v tomto prípade som presvedčená, že transparentnosť je nevyhnutná, a dúfam, že sa to odrazí v budúcom registri lobistov.

Pokiaľ ide o expertné skupiny, mali by sme pochopiť, čo vlastne predstavujú: ďalší priestor, kde účastníci môžu presadzovať svoje záujmy. Ak je zloženie týchto expertných skupín jednostranné, potom expertné skupiny predstavujú len jednu z ďalších príležitostí na uplatnenie záujmových skupín. Títo aktéri však zvyčajne dokážu dobre presadzovať svoje záujmy aj bez dodatočnej pomoci verejných orgánov.

Môžem iba zopakovať otázku svojich kolegov: je Komisia povinná získavať vyvážené poradenstvo alebo nie je?

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro, v mene skupiny ECR.(PL) Je zrejmé, že v každej demokratickej spoločnosti by mala byť transparentnosť zaručená v rámci činnosti všetkých oficiálnych orgánov. Je to potrebné, aby sa objektívne prijímali dobré rozhodnutia a aby sa zohľadňovali záujmy celej spoločnosti alebo celej krajiny či organizácie, ktorých sa to bude týkať, a nie iba záujmy určitých jednotlivcov.

Preto je o to väčší dôvod, aby sme zdôrazňovali, kedykoľvek je to možné, že orgány spojené s Európskou úniou alebo Európskou komisiou, ako aj iné orgány, ktoré vykonávajú oficiálnu funkciu, a to zahŕňa aj Európsky parlament, by mali fungovať čo najtransparentnejšie a čo najotvorenejšie. Znamená to, že návrhy, aby expertné skupiny tiež pracovali v súlade s týmito požiadavkami a s čo najväčšou otvorenosťou a transparentnosťou, sú úplne opodstatnené a oprávnené. Je to nevyhnutné, ak chceme eliminovať možné konflikty záujmu a možnosť aktivít v mene konkrétnych záujmových skupín, keď o tom nevieme a keď takéto aktivity môžu ovplyvňovať rozhodnutia, ktoré sú dôležité pre celú Európsku úniu.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten, v mene skupiny EFD. – V októbri minulého roku tento Parlament zaviedol šesť nových smerníc, ktoré dávajú EÚ právomoci na reguláciu finančného sektora Spojeného kráľovstva. Dňa 7. februára som predložil písomnú otázku Komisii, v ktorej som upozornil na jeden aspekt zákona o spoločnostiach Spojeného kráľovstva z roku 1976. Na základe oddielu 27 tohto zákona sa udeľuje významná výnimka jedinej spoločnosti: Bank of England Nominees Limited. Táto výnimka znamená, že identity akcionárov spoločnosti Bank of England sú utajené.

Opýtal som sa Komisie, či je táto výnimka v rozpore s právnymi predpismi EÚ a či nové regulačné orgány budú mať právomoc požadovať odhalenie týchto mien akcionárov spoločnosti Bank of England. Ja a naša strana, samozrejme, nechceme žiadne právne predpisy EÚ, ale Komisia a britská vláda ich chcú. Predpokladám teda, že Komisia by mala zaistiť, aby sa jej právne predpisy uplatňovali rovnako, dôsledne a transparentne na celom jej území.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Som veľmi rád, že tu dnes ste, pán komisár, pretože vaše úsilie počas rokov, keď ste boli zodpovedný za túto oblasť, si získalo široké uznanie. Z vlastnej skúsenosti však viete, že nás čaká ešte dlhá cesta.

Je životne dôležité, aby ľudia, ktorí sedia v expertných skupinách, podliehali určitému postupu a aby im mohli byť uložené pokuty, ak predložia chybné vyhlásenia. Je hanebné, keď niektorí môžu tvrdiť, že sú nezávislí, pričom v skutočnosti nezávislí jednoznačne nie sú. Za to musia byť sankcie, inak nedosiahneme žiadne výsledky.

Druhý bod, ktorý by som chcel spomenúť, je otázka, kto je zastúpený; budete to poznať zo sveta obchodu. Najmä v tejto oblasti musí byť jednoznačne v záujme Komisie, aby tieto skupiny konečne otvorila pre zástupcov občianskej spoločnosti. Keď sa pozrieme na to, čo sa dosiahlo v súvislosti s finančnými škandálmi a hospodárskou krízou, je jasné, že bolo poskytnuté množstvo zlého poradenstva. Toto je niečo, na čom musíme naliehavo pracovať.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE).(SK) Ďakujem skupine poslancov, že otvára túto naliehavú otázku. Problém expertov sa netýka len ekonomiky. Aj v iných oblastiach nerešpektuje Komisia zásadu nestrannosti a vyváženosti a výsledné zloženie skupín expertov je jednostranné a nezastupuje záujmy všetkých občanov.

Prvý príklad: rodinu tvorenú ženou, mužom a ich deťmi podporuje podľa Eurostatu 90 % občanov Európskej únie. Komisia si však vyberá expertov len z organizácií, ako je Európska ženská lobby alebo Rodinná platforma, ktoré sa snažia o rozbitie modelu takejto rodiny. Naopak Komisia dlhodobo odmieta tie ženské organizácie a expertov, ktorí rovnako ako väčšina občanov Únie nesúhlasia s jednostrannou feministickou teóriou.

Druhým príkladom je Agentúra pre základné práva, ktorú si Komisia vytvorila a financuje ju. Jej experti presadzujú jednostrannú politickú agendu bez snahy
o vyváženosť a objektivitu. Dôkazom sú vystúpenia jej riaditeľa v tomto Parlamente. Od postojov k slobode náboženstva a svedomia, ktoré zverejnil predseda nezávislej rady expertov tejto agentúry, sa dokonca dištancovala aj Európska komisia, pretože ju pripravili lobisti potratových organizácií.

Domnievam sa, že ak oficiálna európska expertná agentúra povýši politický záujem nad odbornosť a nestrannosť, treba ju zrušiť. Takýchto prípadov by som mohla uviesť oveľa viac. Pripájam preto aj svoj hlas k otázkam, ktoré Komisii predložili moji kolegovia. Žiadam Komisiu, aby otvorila okná v kabinete expertov, pretože vzduch tam nie je čistý. A nejde len o oblasť ekonomiky.

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu (PPE).(FR) Spolupráca a konzultácie s expertmi, ktoré vykonáva Európska komisia, musia byť skutočne bezúhonné z hľadiska transparentnosti, pretože sú to nebezpečné úkony. Členovia zastupujúci záujmové skupiny, ktorí sú vybratí podľa svojich špecifických úloh a typu odbornej spôsobilosti, však môžu zastupovať rovnaké záujmy bez zohľadnenia všeobecného záujmu.

Komisia musí byť preto mimoriadne opatrná, aby zaistila, že budú reprezentatívni, a dokonca by mala podporovať protirečenia. Považujem za neprijateľné, aby títo členovia zahŕňali viaceré mimovládne organizácie, ktoré majú podobné záujmy a podobný rozsah pôsobnosti. Mali by sa takisto zverejňovať pracovné dokumenty, akty a programy zasadnutí, aby boli dostupné pre širokú verejnosť, volených zástupcov a subjekty, ktoré práca skupiny neovplyvňuje priamo, ale môže sa ich z času na čas týkať. Nejasná náplň práce expertných skupín v žiadnom prípade nemôže viesť k spoľahlivým výsledkom a teraz mám na mysli najmä expertné skupiny, ktoré patria pod Generálne riaditeľstvo pre zdravie a ochranu spotrebiteľov.

Nakoniec som presvedčená, že v snahe o zaistenie transparentnosti svojej činnosti musí Komisia zahrnúť Parlament do procesu revízie dohľadu nad svojimi expertnými skupinami a podobnými subjektmi.

Ako sa jasne uvádza v článku 9 zmluvy, transparentnosť nie je iba otázkou pre Európsku komisiu; týka sa aj občanov Európy.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Pri našich každodenných činnostiach v Parlamente si uvedomujeme, že pridaná hodnota spočíva v prístupe k vybraným informáciám, čo podporuje našu legislatívnu úlohu a našu prácu pri vytváraní politického smerovania. Využívame vonkajšie ľudské zdroje – hoci Komisia to robí oveľa častejšie – na získavanie analýz a usmernení k súčasnej politickej, sociálnej, priemyselnej a podnikateľskej situácii.

Politika sa však vytvára pomocou rozhodnutí a výberov a tieto zostávajú plne v rukách politikov. Je to otázka robenia rozhodnutí, ktoré môžu podporiť expertné skupiny s veľkou mierou odbornosti a osobitnej úrovne kompetentnosti, ktoré dokážu objektívne vyjadrovať svoje stanoviská.

Existuje preto potreba identifikovať účinné nástroje a transparentné postupy, ktoré umožnia Komisii vykonávať svoju úlohu s podporou týchto autonómnych alebo nezávislých expertných skupín. Uvedomujeme si, že je to mimoriadne problematický aspekt. Plán na rok 2010 je určite veľký krok vpred, no je potrebné urobiť oveľa viac. Nestrannosť a kompetencia expertov závisí aj od toho, nakoľko sú autonómni a nakoľko dokážu korektne a lojálne podporovať politické rozhodnutia.

Mechanizmy na zverejňovanie, internet a iné účinné metódy sa môžu ďalej zjednodušovať, a to v Komisii aj v Parlamente. Preto je právo na prístup k informáciám prospešné, transparentnosť je určite prospešná, vyváženosť medzi právom na transparentnosť a vecami, ktoré sa nemôžu poskytnúť alebo odovzdať alebo odhaliť je prospešná a register lobistov, ktorý sa má čoskoro zriadiť, je prospešný.

Musíme však opätovne zdôrazniť, že najdôležitejšia zo všetkého je politika. Ak je politika dôveryhodná a kompetentná, úloha expertov spočíva v konzultáciách a podpore. Rozhodnutie bude vždy robiť ten, kto zaň nesie zodpovednosť.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD).(SK) Európska komisia nedávno zrevidovala svoj rámcový dokument upravujúci pôsobenie expertných skupín. Vzhľadom na to, že všetci máme záujem nielen na čo najlepšom fungovaní inštitúcií Európskej únie, ale aj na transparentnom a čestnom kreovaní a fungovaní expertných a poradných orgánov, uvítali by sme väčšiu otvorenosť zo strany Európskej komisie pri uplatňovaní mechanizmu výberu odborníkov do expertných skupín Európskej komisie.

Bol tu pred chvíľou uvedený príklad Agentúry pre liečivá, kde zoznam expertov skutočne vyvoláva isté pochybnosti o nezávislom poskytovaní odborného poradenstva. Preto by sme sa mali, vážený pán komisár, spoločne usilovať o to, aby sme predišli akýmkoľvek pochybnostiam o odbornosti, vyváženosti a nezávislosti našich poradných orgánov. Ak cítime, že rámec pre expertné skupiny má napriek aktuálnej revízii isté rezervy, zamyslime sa a skúsme ho ešte vylepšiť.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Pán komisár Barnier pripustil, že niektoré expertné skupiny Komisie v oblasti financií majú nevyvážené a jednostranné zloženie. V súčasnosti v 11 z 25 expertných skupín v oblasti financií prevládajú zástupcovia finančného sektora. V niektorých skupinách je viac zástupcov finančného sektora ako zodpovedných úradníkov. Navyše títo zástupcovia musia iba podpísať predtlačené vyhlásenie, že budú konať vo verejnom záujme, ak zistia možný konflikt záujmov. Takéto smiešne banality sú sotva prospešné pri vytváraní transparentnosti a neutrality.

Rovnako znepokojujúca je aj situácia v súvislosti so správami Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín. Vyhlásenia o rizikách, ktoré predstavuje genetická modifikácia, uvádzajú správy výrobcov a je tu zrejmý vplyv lobistov za genetickú modifikáciu. Výkonný riaditeľ najdôležitejšieho špecializovaného orgánu EÚ pre geneticky modifikované rastliny pritom pracuje pre Medzinárodný prírodovedecký inštitút, ktorý je financovaný týmto odvetvím.

Inými slovami, právne predpisy EÚ, ktoré sú založené predovšetkým na vyhláseniach bánk a veľkých skupín, sú nezodpovedné a nebezpečné pre občanov EÚ, a mali by sa preto okamžite zastaviť.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, podpredseda Komisie. – Táto diskusia ma skutočne potešila. V skutočnosti by bolo dobré, keby sa o vývoji tejto problematiky urobil nejaký záznam.

Komisia berie na vedomie všetky tieto dobré nápady a rady o tom, ako zvýšiť transparentnosť. Chcel by som upozorniť na to, že v roku 2005 sme začali iniciatívu týkajúcu sa transparentnosti, ktorá zahŕňala aj otázku expertných skupín. Vo veľkej miere to bola moja myšlienka, ako práve pripomenul pán Hans-Peter Martin.

V súvislosti s touto otázkou, samozrejme, došlo k obrovským zmenám a teraz sú dostupné všetky internetové stránky a informácie. Nikdy by ste však expertov nemali považovať za tých, ktorí rozhodujú. Oni nerozhodujú a navzájom sú v konflikte.

To isté sa týka práve spomenutej otázky v súvislosti s geneticky modifikovanými organizmami. Vieme, že sa to netýka iba priemyslu. Sú tu rôzne skupiny expertov. V posledných mesiacoch minulej Komisie som bol zodpovedný aj za bezpečnosť, takže sa ku mne dostali všetky informácie o demonštráciách. Jedna z posledných obrovských demonštrácií bola proti zrušeniu dotácií pre výrobcov tabaku.

Existujú teda rozličné názory, ale rozhodujeme my: Komisia a poslanci Parlamentu a naše inštitúcie. Rozhodnutia robia aj agentúry, ako aj Rada a vlády členských štátov. Experti rozhodnutia nerobia. Neexistuje tu žiadna aritmetická súvislosť.

Áno, som za väčšiu transparentnosť. Je zrejmé, že niektoré expertné skupiny na vysokej úrovni po tom, ako boli zriadené, potichu zanikli, pretože neboli schopné poskytovať žiadne poradenstvo v dôsledku toho, že mali natoľko protirečivé názory.

Pracujme teda s týmto registrom transparentnosti, ktorý aj ja považujem za veľký úspech, pretože experti a poradcovia sú všade. Nijaký politik neprežije bez poradcov. Politické skupiny majú poradcov a kontaktujú ich rôzne záujmové skupiny a napokon to musia byť politici, ktorí zaujmú také alebo onaké stanovisko. Vždy budú existovať témy, pri ktorých experti povedia, že teraz musíte zaujať takú alebo onakú pozíciu. Toto je otázka pre politických činiteľov, ktorí rozhodujú: komisárov, poslancov, politické skupiny, v súlade s demokratickým systémom.

Je tu aj otázka zloženia expertných skupín. Bolo položených mnoho otázok o ich zložení. Kto by mal posudzovať, či je ich zloženie vyvážené alebo nie? Zloženie expertných skupín sa určuje podľa konkrétnych prípadov. Niektorí sa omylom pokúšajú tieto expertné skupiny zahrnúť do rozhodovacieho procesu, ale expertné skupiny nerobia rozhodnutia.

Ešte v roku 2005, ako si niektorí z nás pamätajú, v tom skutočne bol prvok nejednoznačnosti a Komisia spolu s Parlamentom zaviedli v tomto smere zásadné zmeny. Mám na mysli register transparentnosti, v ktorom sa registrujú zástupcovia záujmových skupín. Vzťahuje sa to na lobistov v Parlamente a v Komisii a teraz je dostupné množstvo informácií na posúdenie toho, aký veľký je ich vplyv a aké je zloženie expertných skupín.

Vypracujme odpoveď na túto otázku, ale nepodceňujme ani úsilie, ktoré bolo doteraz vynaložené.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.45 hod. a pokračovalo o 12.00 hod.)

 
  
  

PREDSEDÁ: Libor ROUČEK
podpredseda

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia