Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/0032(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A7-0210/2010

Viták :

PV 06/09/2010 - 16
CRE 06/09/2010 - 16

Szavazatok :

PV 07/09/2010 - 6.11
CRE 07/09/2010 - 6.11
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
PV 17/02/2011 - 6.1
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0301
P7_TA(2011)0061

Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2011. február 17., Csütörtök - Strasbourg Lektorált változat

7. A szavazáshoz fűzött indokolások
A felszólalásokról készült videofelvételek
Jegyzőkönyv
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
  

Zpráva: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - Vyjadrím sa k hlasovaniu o dvojstrannej ochrannej doložke. Podporujem prijatie nariadenia o vykonávaní ochrannej doložky o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou. Taktiež podporujem všetky pozmeňujúce návrhy vyzývajúce Komisiu, aby bdela nad správnym a včasným vykonávaním tohto právneho nástroja za účelom predchádzania vážnej ujmy odvetvia Európskej únie, aby pri uplatňovaní zohľadňovala oprávnené záujmy členských štátov so špecifickou hospodárskou situáciou v oblasti určitých výrobných odvetví.

Dohoda o voľnom obchode bude rozdielne vplývať na priemyselné odvetvia jednotlivých členských štátov, a preto musí existovať možnosť uplatniť vo výnimočných prípadoch ochranné opatrenia na regionálnej úrovni a verím, že dotknuté regióny musia mať k dispozícii možnosť uplatniť opatrenia na zabránenie závažnému negatívnemu vplyvu na regionálnu ekonomiku a na zamestnanosť.

 
  
  

Zpráva: Robert Sturdy (A7-0034/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD). - Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, vorrei sottolineare che la scorsa settimana sei Stati membri importanti dell'Unione europea – Francia, Germania, Italia, Spagna, Polonia e Portogallo – hanno affermato che l'Europa deve essere meno ingenua.

I sei paesi chiedono una difesa più efficace e più strategica del commercio estero europeo, poiché sono in gioco l'esistenza e lo sviluppo del modello economico e sociale europeo. I sei paesi fanno notare che l'Unione europea ha aperto l'80 percento del proprio mercato ai paesi terzi, mentre le altre grandi economie sviluppate lo hanno fatto soltanto per il 20 percento. Si afferma quindi che vi sono asimmetrie nel commercio estero e occorre sviluppare il concetto di reciprocità. Questo fenomeno ha messo in ginocchio molte delle nostre piccole e medie imprese, poiché subiscono una concorrenza sleale che non permette loro di essere competitive sui mercati.

Signor Presidente, io vengo da Prato, una città che in passato era considerata uno dei più importanti distretti tessili d'Europa. Oggi, a causa della concorrenza sleale asiatica, è diventata una città fantasma poiché di fatto è stato snaturato il lavoro dell'imprenditore pratese. Per tutti questi motivi, abbiamo dato parere negativo a questo accordo.

 
  
  

Zpráva: Ivailo Kalfin (A7-0019/2011)

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (ALDE). - V rámci revízie rozpočtovej záruky poskytovanej Európskej investičnej banke zo strany Európskej únie podporujem najmä prvky, ktoré majú zvýšiť hybnú silu tejto inštitúcie. Z perspektívneho hľadiska sa jedná predovšetkým o posilnenie a lepšie využitie vonkajšieho mandátu banky v období rokov 2014 až 2020 z prejavov o zvýšení objemu úverov a ich kvality.

Podporujem aj zámer umožniť Európskej investičnej banke reinvestovať uhradený rizikový kapitál, a osobitne úvery z predchádzajúcich operácií do nových operácií rovnakého typu v prospech partnerských krajín. V záujme zlepšenia prístupu chudobnejších skupín k finančným zdrojom v oprávnených krajinách by sa mal Európskej investičnej banke bezodkladne udeliť doplnkový mandát vo výške 500 miliónov EUR na financovanie mikroúverov.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD). - Signor Presidente, ho espresso voto negativo sulla relazione, in quanto trovo inaccettabile che si vadano a sostenere investimenti in paesi terzi invece di agevolare gli investimenti a favore delle piccole e medie imprese europee, che sono il vero tessuto economico più importante dell'Unione. Sono fermamente contrario all'inclusione della Turchia tra i paesi candidati alla preadesione: ricordo che la Turchia occupa ancora illegalmente parte del territorio di Cipro, uno degli Stati membri dell'Unione europea.

Inoltre, non c'è garanzia di trasparenza nell'accordare fidejussioni e finanziamenti comunitari da parte della BEI a paesi terzi. Ricordo che alle risorse della BEI contribuiscono i cittadini europei ed è per questo che dovrebbero essere date priorità agli investimenti all'interno dell'Europa stessa. Molti investimenti sostenuti dalla BEI si trovano in paesi dove sono in corso scontri e ribellioni contro i vari regimi.

La relazione prevede di estendere le garanzie comunitarie anche ad altri paesi, quali Cuba, di cui è nota la scarsa democraticità.

 
  
  

Doporučení: Robert Sturdy (A7-0034/2011)

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE). - Signor Presidente, mentre abbiamo espresso un voto favorevole e convinto alla clausola di salvaguardia della relazione dell'onorevole Zalba, al quale rinnovo i ringraziamenti per l'ottimo lavoro, con rammarico ci siamo invece astenuti sull'accordo commerciale con la Corea. L'abbiamo fatto con rammarico perché, se è vero che questo accordo apre all'Unione un nuovo, importante mercato, spianando la strada a futuri nuovi accordi commerciali con altri paesi partner economici dell'Unione, è altrettanto vero che rimangono molti dubbi e perplessità. Dubbi e perplessità che si ripercuotono su importanti settori commerciali, primo fra tutti il settore automobilistico, ma anche tessile e agricolo.

In un'Europa nella quale non è stato ancora definito il regolamento per la denominazione di origine dei prodotti extra Unione europea, noi continuiamo ad offrire posizioni privilegiate per l'importazione di prodotti sul territorio europeo, senza esigere regole di vera parità per le imprese e di conoscenza per i cittadini che acquistano.

La nostra astensione conferma che siamo favorevoli a un mercato libero in cui però vi siano le necessarie garanzie, mentre siamo contrari alla conclusione di accordi commerciali che non garantiscono sufficientemente le regole della concorrenza.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou prinesie nespočetné výhody pre európsky priemysel, podniky, podnikateľov a zamestnancov. Prispeje k celkovému hospodárskemu rastu a otvorí pre európsky tovar a služby nové pôsobivé príležitosti. Určité odvetvia však budú vystavené dodatočnej konkurencii, a preto by mala EÚ účinne zabezpečiť monitorovanie vykonávania dohody, rýchle urovnávanie sporov a následnú rýchlu ochranu oprávnených záujmov európskeho priemyslu a podnikateľov.

Jednoznačne musí byť zabezpečené dôsledné dodržiavanie pracovných, technických aj environmentálnych noriem, ako aj ustanovení o ochrane zdravej hospodárskej súťaže oboma stranami. Tovar a výrobky dostávajúce sa na európsky trh musia spĺňať všetky štandardy Európskej únie a v oblasti automobilového priemyslu vítam zriadenie monitorovacieho výboru, ktorý má napomôcť zabránenie takzvaného skrytého protekcionizmu prostredníctvom nových technických prekážok obchodu.

Som teda za udelenie konečného súhlasu s predmetnou dohodou za predpokladu, že bude vytvorený aj dvojstranný ochranný mechanizmus, ktorý má zabrániť prípadným závažným škodám na priemysle členských štátov alebo už len samotnej hrozbe takýchto škôd.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, vótálas ar son an Chomhaontaithe seo; leanas é ón tús agus bhí áthas orm gur glacadh leis inniu.

Ag seimineár sa Bhruiséil an tseachtain seo caite, dúirt eacnamaí creidiúnach gurb é seo ceann de na Comhaontuithe Saorthrádála is fearr a rinne an tAontas Eorpach riamh. Ag an am gcéanna, dúirt sé nach fiú biorán 90% de na comhaontuithe seo. Bíodh sin mar atá, fáiltím roimh an seans a thugann sé do tháirgí talmhaíochta, go háirithe uisce beatha, muiceoil agus táirgí déiríochta. Tá súil agam go nglacfar leis an deis.

Is iontach an rud é, freisin, go bhfuil clásal cosanta ann. Mar mura n-athraíonn rudaí mar ba chóir, is féidir linn athbhreithniú a dhéanamh. Dá bhrí sin, tá an-áthas orm gur glacadh leis.

 
  
MPphoto
 
 

  Bendt Bendtsen (PPE). - Hr. formand! Jeg synes, at det er en rigtig flot aftale, der er kommet i stand her i dag, og jeg kan kun beklage, at der er nogle, der har ment, at man kan beskytte ineffektive europæiske virksomheder ved at sige nej til aftalen. Sydkorea er verdens 15. største økonomi og Asiens tredjestørste. Vi ser, at der bliver bedre og bedre muligheder for at eksportere. Vi har et land med en pæn økonomisk vækst, 50 millioner indbyggere og stigende købekraft. Aftalen åbner netop mulighed for, at Europa inden for nogle servicesektorer, hvor vi er yderst konkurrencedygtige, nu kan blive endnu bedre: Det er telekommunikation, miljø, skibsfart samt finansielle og juridiske ydelser. Jeg vil også lige gøre opmærksom på i dag, at EFTA-landene har haft en frihandelsaftale siden 2006, og det har bl.a. betydet, at Norge har tredoblet sin eksport til Sydkorea siden 2006. Så det er en rigtig god aftale for Europa, og derfor har jeg sagt ja!

 
  
  

Návrh usnesení B7-0120/2011

 
  
MPphoto
 

  Pino Arlacchi (S&D). - Mr President, Europe could do many things to support Egyptian democracy, and one of the most important would be to look at the events in Egypt as part of a genuine wave of democratisation.


In the space of a few weeks, a tyranny collapsed, and with it we have seen the collapse of a number of stereotypes such as the theory of a clash of civilisations.

No conflict of civilisations whatsoever is occurring in the Arab World today – exactly the opposite. Egyptian youngsters are putting their lives at risk for the same values that we hold. They are showing that democracy is a universal aspiration and that there are no cultures, religions or civilisations that are against it.

Nonetheless, an army of sceptics and doomsayers is at work today, diminishing or distorting the meaning of the Egyptian transition to democracy.

People are engaged in raising all sorts of doubts, describing the latest development as a ‘coup d’état’ as though these events have simply paved the way for an Islamic Government that will end up in another autocracy.

If we want to help the Egyptian people, we should be ready to counter these reactionary views of the unfolding of history.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! Egipt jest ważnym partnerem Unii Europejskiej w stosunkach gospodarczych i handlowych. Wielu moich rodaków regularnie odwiedza ten kraj w celach wypoczynkowych. W ostatnich tygodniach byliśmy świadkami narodowego zrywu Egipcjan, który doprowadził do ustąpienia prezydenta Mubaraka po 30 latach autorytarnych rządów. To zawsze właściwa droga, gdy zwycięża wola narodu i za to należy się Egipcjanom uznanie. Głosując za rezolucją wyrażam nadzieję na szybkie ustabilizowanie sytuacji politycznej w Egipcie i dalszy rozwój pozytywnych relacji z krajami europejskimi. Niedawno byliśmy świadkami haniebnych wydarzeń związanych z dyskryminacją chrześcijan koptyjskich, dlatego skoncentrowanie działań unijnej dyplomacji na rzecz stabilizacji i porządku w tym kraju jest warunkiem niezbędnym prawidłowego rozwoju wzajemnych stosunków. Należy również uczynić wszystko aby zbliżające się wybory odbyły się w sposób nie budzący zastrzeżeń i zgodny z demokratycznymi zasadami.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE). - Herr Präsident! Wir unterstützen die Demokratiebewegung in Ägypten mit voller Begeisterung, aber wir müssen wissen, dass freie Wahlen nicht genügen. Wir brauchen einen integrierten Ansatz, um den Menschen eine Perspektive zu geben, eine Art Mittelmeerplan, eine Art Marshallplan für Nordafrika und Ägypten. Dabei wird es darum gehen, den Menschen soziale Perspektiven zu geben, die Bildungspolitik zu stärken, den Mittelstand zu stärken, dafür zu sorgen, dass Kriminalität und Korruption bekämpft werden und vor allem eine enge Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Energiepolitik einzuleiten, wo im Bereich der Sonnenenergie Nordafrika und Europa einander sehr viel geben können.

Die eigentlichen großen Aufgaben kommen noch auf uns zu. Die erste Arbeit haben die Demokraten in Ägypten geleistet, aber jetzt sind auch wir gefordert.

 
  
MPphoto
 

  Traian Ungureanu (PPE). - Mr President, the situation in Egypt is still developing, but in what direction is it moving?

While we have rightly expressed our support for the popular desire for an open society, we should be aware of the complex, and yet unsolved, problems in Egypt and in the Middle East. The situation in Egypt could be adequately described as a revolt in waiting for a revolution. A new generation has brought novelty to Egypt, but social media skills are not enough. Egypt is still mired in backwardness, anti-Semitism and extreme practices.

The EU has yet to formulate a proper policy towards the new developments in North Africa. Egypt needs our support, but we need an Egypt ruled by law and human dignity. Our task is just beginning. Let us not forget the last message to come from Iran, where the Parliament has noisily called for the execution of opposition leaders. This proves that we should be well prepared, and stand our ground.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). - Arvoisa puhemies, päätöslauselma on hyvä ja se ottaa kantaa demokraattisten ja rauhanomaisten muutosvoimien puolesta. Ehkä on kuitenkin hyvä muistaa ja tunnustaa, että 30 vuoden ajan EU ja länsi on tukenut Mubarakia. EU:lle on ollut tärkeää stability, siis tasapaino ja öljyn saanti ja myös se, että asekaupasta on saatu rahaa. Nyt EU:n on löydettävä keinoja, myös taloudellisia, joilla se voi paremmin tukea kansalaisyhteiskunnan toimijoita niin Egyptissä kuin muissakin epädemokraattisissa maissa Afrikassa ja Arabian alueella.

Pidän takaiskuna, että tässä päätöslauselmassa ei nostettu esille EU-maiden käymää asekauppaa Egyptin ja muiden epädemokraattisten maiden kanssa. Asekaupan pitää olla linjassa kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja humanitaaristen sopimusten kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - Egypt je na začiatku svojho demokratizačného procesu. Myslím si, že tie všetky obete, ktoré prišli v revolučných chvíľach o život, by mali byť vykúpené pevnou cestou za demokraciou. Európa by mala Egyptu určite v tomto pomáhať a verím, že nájdeme nástroje, ktoré zabránia, aby sa Egypt pohol totalitným spôsobom jedným smerom, napríklad extrémnym pohybom ku militantnému moslimskému hnutiu, ktoré nerešpektuje demokratické pravidlá a ktoré by bolo prekážkou aj demokratických volieb a uplatneniu sa občianskej spoločnosti. Takej spoločnosti, ktorá by bola spravodlivá pre všetkých občanov vrátane nemoslimov, vrátane kresťanov, a verím, že Egypt aj v nových podmienkach bude zachovávať svoje medzinárodné zmluvy so svojimi susedmi vrátane Izraela.

 
  
  

Návrh usnesení B7-0129/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE). - Herr Präsident! Diese Entschließung ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, aber mehr nicht. Immerhin spricht man jetzt, wie Kommissar Hahn vorgeschlagen hat, von einer Donauraumstrategie und nicht mehr von einer Donaustrategie, denn es geht nicht – so wichtig es auch ist – um die Sanierung des Flusses, sondern es geht um die Zusammenarbeit in einer Großregion, die aus Bayern und Baden-Württemberg, der ehemaligen Donau-Monarchie und weiten Teilen des Balkans besteht. Ich bin glücklich, dass Länder wie Böhmen und Slowenien auf unseren Wunsch auch dabei sind, obwohl sie nicht unmittelbar an der Donau liegen.

In diesem Sinne wünsche ich mir, dass in Zukunft auch Projekte wie die Eisenbahnmagistrale von Straßburg nach Pressburg und Budapest mit aufgenommen werden, TEN 17 und andere Projekte, die nicht immer unmittelbar an der Donau verlaufen, sondern sie nur immer wieder kreuzen, aber strategische Bedeutung für den Donauraum besitzen. Besonders begrüße ich die Artikel 36 bis 40, die sich mit der Kultur und der Beteiligung der Bürgergesellschaft befassen, denn ohne diese wird diese Donauraumstrategie nicht gelingen.

 
  
  

Návrh usnesení B7-0101/2011

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! Od wielu lat przekonujemy się, że system prawny Rosji nierzadko stoi w sprzeczności z normami konwencji międzynarodowych i praw człowieka. To przeciw Rosji wpływa najwięcej pozwów do Trybunału Sprawiedliwości tu, w Strasburgu. Niezawisłość rosyjskich sądów budzi więc ogromne zastrzeżenia. Ostatnie wydarzenia, takie jak proces pana Chodorkowskiego czy aresztowanie demonstrantów, są tego wyraźnym przykładem. Tajemnicze zabójstwa i pobicia tylko potęgują wrażenie rosyjskiego bezprawia.

Mam nadzieję, że rezolucja, którą dziś przyjęliśmy, ułatwi przedstawicielom władz Unii Europejskiej podejmowanie tych drażliwych kwestii w relacjach dyplomatycznych z Rosją. Wyrażam zaniepokojenie wobec władz Rosji w związku z dramatyczną sytuacją praw człowieka oraz zawężeniem przestrzeni społeczeństwa obywatelskiego w tym kraju. Apeluję do instytucji międzynarodowych o wywieranie drogą dyplomatyczną nacisków na rosyjskie władze celem przywrócenia praworządności oraz honorowania praw człowieka i obywatela w tym kraju.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). - Mr President, I voted for this resolution. However, as a result of compromises, paragraph 8 has become too ambiguous and non-committal.

The EU must take concrete measures to show that it is serious about the need for a real improvement of the rule of law situation in Russia.

While economic and political contacts need to be continued, a clear signal should be sent to those state officials who are considered responsible for grave breaches of law that they are not welcome in the capitals or tourist resorts of Europe.

Against this background, I do not consider it proper to officially invite President Medvedev to address the European Parliament until he has lived up to his promises to improve the rule of law situation in Russia.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). - Mr President, I welcome the fact that we have finally adopted the resolution on this very important topic. I have been a close observer of political developments and the situation as regards the rule of law in Russia for many years now. Most recently, I had a chance to visit Russia with an official delegation of the Human Rights Subcommittee in September last year.

During the visit I had a first-hand opportunity to observe how the rule of law is upheld in Russia when attending the trial of the former Yukos boss, Mikhail Khodorkovsky, and his business associate, Platon Lebedev. The trial of Khodorkovsky and Lebedev is only the most conspicuous of many examples of the selective application of the rule of law in Russia, which means that there is no genuine rule of law. If Russia wants to be a strategic partner of the EU it must follow a path of comprehensive modernisation. Any modernisation plan will be a failure if the rule of law is not vigorously developed in Russia.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE). - Herr Präsident! Die winzigen Ansätze von Rechtsstaatlichkeit in Russland verschwinden, und das Land entwickelt sich nicht nur nicht vorwärts, es entwickelt sich zurück. Der maßgebliche Mann dafür ist Herr Putin. Herr Putin ist derjenige, der diese Entrechtsstaatlichung betreibt. Wir müssen sehen, dass er nicht die Lösung des Problems ist, sondern ein wesentlicher Teil und Verursacher des Problems. Präsident Medwedjew muss erst beweisen – da stimme ich Tunne Kelam zu –, dass er nicht bloß die schöne Maske von Herrn Putin ist, die etwas freundlichere Maske, sondern dass er tatsächlich versucht oder in der Lage ist, etwas mehr Rechtsstaatlichkeit in diesem Mitgliedstaat des Europarats zu verankern, der ja laut Menschenrechtskonvention zur Rechtsstaatlichkeit verpflichtet ist.

Insofern müssen wir sehr kritisch sein, müssen natürlich den Dialog pflegen, müssen aber dafür sorgen, dass Rechtsstaatlichkeit hier eingehalten wird. Es ist erschütternd, wenn das Gericht, das Herrn Chodorkowski verurteilt hat, jetzt öffentlich erklärt hat, dass es für sein Urteil Vorgaben aus Moskau bekommen hat. Das hat mit Rechtsstaat überhaupt nichts zu tun!

 
  
  

Návrh usnesení B7-0097/2011

 
  
MPphoto
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE). - Am votat în favoarea acestei rezoluţii, însă, deoarece nu s-a făcut referire în textul final la rolul politicii de coeziune, am semnat împreună cu colegi din celelalte grupuri politice un amendament în acest sens şi astăzi a şi fost votat.

Fondurile structurale şi principiile de bază ale politicii de coeziune, precum abordarea integrată, guvernanţa pe mai multe niveluri şi parteneriatul real, reprezintă elemente esenţiale în realizarea obiectivelor Strategiei 2020 şi, prin urmare, trebuie să fie complet integrate în aceasta. Sunt de acord că avem nevoie de o agendă socială ambiţioasă, care să includă combaterea sărăciei şi excluziunii sociale, însă, pentru a putea crea locuri de muncă durabile, trebuie să avem în primul rând o economie competitivă, iar rolul politicii de coeziune este tocmai acesta. Prin urmare, dacă vom continua să nu acordăm atenţia cuvenită politicii de coeziune, peste ani vom contabiliza un eşec al Strategiei UE 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE). - Signor Presidente, dovremo subire ancora per molto tempo i danni causati dalla crisi finanziaria. Il freno all'economia reale, conseguenza delle malefatte finanziarie, deve essere eliminato al più presto per permettere al mercato unico di riprendere l'attività di sviluppo.

La strategia delineata per il 2020 non ci sembra la più idonea a garantire l'auspicata crescita. Ostacoli strutturali, come la debolezza della governance, il metodo intergovernativo rispetto a quello comunitario, indicazioni percentuali e numeriche analoghe a quelle dei piani quinquennali di sovietica memoria, previsioni programmatiche che non assicurano mai di essere raggiunte, mi fanno pensare ai tanti flop che abbiamo subito, non da ultimo quello di Lisbona, senza renderci conto che nostre priorità assolute devono essere la creazione di posti di lavoro e la lotta alla disoccupazione.

Occorre uno slancio, uno sforzo e uno stimolo, che purtroppo non trovo nella strategia proposta. "Liberare" dovrebbe diventare la parola chiave: ma è anche di fondamentale importanza la definizione di regole che impediscano la nascita o il rafforzamento di monopoli e garantiscano che a trarne vantaggio siano i cittadini e l'economia nel suo complesso e non qualche gruppo finanziario o politico più agguerrito degli altri.

 
  
  

Návrh usnesení B7-0114/2011

 
  
MPphoto
 

  Pino Arlacchi (S&D). - Mr President, the rapid rise in food prices has been a burden on the poor in developing countries, who spend roughly half of their household incomes on food.

This calls for an integrated response from the international community. The wholehearted involvement of the EU in issues of global food security is urgently required. The resolution approved today is a first step in the right direction.

The resolution states that the right to food is a fundamental human right and makes several useful recommendations. However, we need to go ahead with further proposals. We need to change the aspects of CAP international aid policies that are not in line with the task of increasing global food production, in full respect of environmental concerns, food safety and labour standards.

 
  
MPphoto
 

  Marek Józef Gróbarczyk (ECR). - Panie Przewodniczący! Żywność ma strategiczne znaczenie również dla Unii Europejskiej. Wiąże się to z produkcją, a co za tym idzie z rynkami pracy. Ja chciałbym skupić się przede wszystkim na kwestii branży, która jest również źródłem produkcji żywności - to rybołówstwo. Rybołówstwo, które dostarcza na rynek unijny i światowy pokaźną ilość żywności. Ale Unia Europejska jest największym importerem produktów rybołówstwa z pozostałej części świata. Zbytnia liberalizacja tego rynku może doprowadzić do zapaści, a co za tym idzie do utraty tego źródła żywności w Europie. Dlatego warto jest zwrócić uwagę na ten element wspólnej polityki.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). - Arvoisa puhemies, tämä on äärimmäisen tärkeä aihe. Maailmassa on tällä hetkellä miljardi ihmistä, jotka näkevät nälkää. Sen jälkeen kun EU on asettanut tavoitteeksi nälän ja köyhyyden poistamisen, on itse asiassa käynyt päinvastoin.

Äänestin tämän päätöslauselman puolesta ja toivoisin, että EU:n korkea edustaja Ashton ottaisi ruokaturvan sen kaikkine aspekteineen yhdeksi EU:n ulkopolitiikan prioriteeteista. Tietysti myös parlamentin ja koko EU:n pitäisi tukea tässä Ashtonia. On tärkeää, että ihmisillä on ruokaa, ihmisillä on mahdollisuus ostaa ruokaa ja täällä EU:ssa tietysti keskustelemme myös siitä, että ruokaskandaalit pitää saada loppumaan.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE). - Panie Przewodniczący! Miliard ludzi na świecie cierpi głód. W 2008 roku wzrastające ceny żywności spowodowały rozruchy w trzydziestu państwach. Teraz mamy sytuację bardzo zbliżoną. Jest to sprowokowane również ogólnym kryzysem gospodarczym. Tym bardziej trzeba usilnie szukać metod sprawiedliwej dystrybucji produktów żywnościowych w skali całego świata.

Ceny żywności wzrastają, a dochody rolników maleją. To też trzeba bardzo mocno podkreślić. W Unii Europejskiej niestety zapomina się, że Wspólna Polityka Rolna to przede wszystkim polityka bezpieczeństwa dostaw żywności wysokiej jakości po odpowiedniej cenie dla wszystkich konsumentów europejskich z gwarancją godziwych dochodów dla rolników. Nie można pozwolić na dalsze eliminowanie instrumentów regulacji rynkowej, w tym zapasów zbóż na odpowiednio wysokim poziomie. Konieczne jest też eliminowanie działań spekulacyjnych na rynku. To karygodne, że grupy kapitałowe skazują na cierpienie głodu miliony ludzi na świecie.

 
  
  

Písemná vysvětlení hlasování

 
  
  

Zpráva: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório uma vez que a cláusula de salvaguarda providencia a possibilidade de voltar a impor a taxa de Nação Mais Preferida quando as importações são feitas de maneira tão elevada, quer em termos absolutos, quer em termos relativos, à produção doméstica, o que poderá colocar em causa a competitividade da indústria da União Europeia em directa concorrência com os produtos importados. Concordo, assim, com a introdução desta cláusula de salvaguarda, recordando que após o Tratado de Lisboa o PE tem poder de co-decisão com o Conselho. Um regulamento eficiente deve de facto servir como uma segurança em caso de falha do Acordo de Livre Comércio com a República da Coreia.

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Andreasen (EFD), in writing. − I voted for the Zalba Bidegain report on a bilateral safeguard clause in the Free Trade Agreement between the European Union and the Republic of South Korea because it adequately protects the increase in trade with Korea that is brought about by the free trade agreement. The bilateral safeguard mechanism will permit the EU to revert to the prior MFN rates of duty if this agreement even threatens to damage our industry. This free trade agreement opens up our service industry, agriculture and manufacturing industries to increased access to the large and growing Korean market.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonello Antinoro (PPE), per iscritto. − Si tratta di un voto estremamente importante per la nuova strategia dell'Unione europea nel campo del commercio internazionale. Infatti, l'accordo di libero scambio con la Corea del Sud rappresenta il primo esempio di un accordo di nuova generazione che si propone di trattare la riduzione di barriere commerciali e non commerciali e di allargare le prospettive di investimento nel paese partner. Tale accordo è stato accolto, fin dalla sua firma, nell'ottobre 2009, dalle critiche virulente da parte del settore automobilistico europeo che si sentiva fortemente penalizzato da alcune clausole concesse al partner coreano – duty drawback – in particolare.

Grazie anche al lavoro del Parlamento europeo nell'annesso regolamento sulla clausola di salvaguardia allegata all'accordo e ad una chiarificazione del governo sudcoreano sulle modifiche della legislazione interna sulle emissioni di carbonio, tali preoccupazioni si sono in parte dissipate e per questo oggi abbiamo confermato il voto della commissione INTA, per permettere il completamento della procedura sulla quale il Consiglio è già d'accordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − 2007 m. balandžio 23 d. Taryba įgaliojo Europos Komisiją pradėti derybas su Korėjos Respublika, kad būtų sudarytas ES ir Korėjos laisvosios prekybos susitarimas. Į šį susitarimą yra įtraukta dvišalė apsaugos sąlyga, kuria numatoma galimybė vėl nustatyti MFN muito normą, jeigu, liberalizavus prekybą, pradedama importuoti tokiu dideliu mastu ir tokiomis sąlygomis, kad tai daro arba gali daryti didelę žalą panašų arba tiesiogiai konkuruojantį produktą gaminančiai Europos Sąjungos pramonei. Kad minėtos priemonės šakos galėtų veikti, apsaugos sąlyga turi būti įtraukta į Europos Sąjungos teisę. Be to, reikia aprašyti procedūrinius apsaugos priemonių taikymo aspektus ir suinteresuotųjų šalių teises. Šis Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymas dėl reglamento – tai teisinė priemonė, kuria Europos Sąjungos ir Korėjos laisvosios prekybos sutartyje įgyvendinama apsaugos sąlyga. Pabrėžiu, kad teisės aktų leidybos funkcija šio reglamento atveju turi apsiriboti jo įgyvendinimo aspektais, vengiant vienašališkai keisti esminius elementus, nes jie jau įtraukti į Susitarimą, ir vengiant patvirtinti priemones, kurios prieštarautų susitarimų su Pietų Korėja dvasiai. Galima paminėti kai kuriuos pavyzdžius: neturėtų būti keičiamos apsaugos priemones, jų taikymo laikotarpis arba laikotarpis, per kurį galima naudotis šia apsaugos sąlyga.

 
  
MPphoto
 
 

  David Campbell Bannerman (ECR), in writing. − UKIP wants the UK to leave the European Union and retain friendly trading links through a UK-EU Free Trade Agreement, similar to that with non-EU Switzerland and Norway. I voted in favour of this EU-South Korea Free Trade Agreement as it can be a model and a template for a future UK-EU Free Trade Agreement, and because it demonstrates that tariff-free and favourable trading access to the EU can be achieved without the UK (or South Korea) being a member of the EU. This is especially true in the case of the UK, which would be the EU’s largest single trading partner. A UK-EU Free Trade Agreement would be likely merely to replicate existing trading arrangements with the UK as a member of the EU, and would therefore require far less negotiation (e.g. over tariff reductions) than did the agreement with South Korea.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD), in writing. − UKIP desires to leave the European Union and retain friendly trading links through a UK/EU Free Trade Agreement, similar to that of non-EU Switzerland and Norway. I voted in favour of this South Korea/EU Free Trade Agreement as it can be a model and a template for a future UK/EU Free Trade Agreement, and as it demonstrates tariff-free and favourable trading access to the EU can be achieved without the UK (or South Korea) being a member of the EU. This is especially the case for the UK, which is the largest single trading partner with the EU. A UK/EU Free Trade Agreement would be likely merely to replicate existing trading arrangements with the UK as a member of the EU, and would need therefore far less negotiation (e.g. over tariff reductions) than those with South Korea.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por considerar que a cláusula bilateral de salvaguarda poderá garantir que a indústria da União Europeia, que fabrica produtos similares ou directamente concorrentes, não saia prejudicada no caso da existência de uma liberalização do comércio por parte da República da Coreia. Esta cláusula deverá funcionar também como um instrumento de recurso da indústria europeia para evitar prejuízos graves ou permitir a adaptação a situações desvantajosas, resultantes da volatilidade do mercado internacional.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Atendendo à conclusão do processo respeitante à adopção do Acordo de Comércio Livre entre a UE e a Coreia, a Comissão Europeia preparou uma proposta de regulamento relativo a uma cláusula de salvaguarda que assegure a reintrodução de direitos alfandegários sempre que o aumento nas importações de um produto específico colocar seriamente em causa a indústria respectiva. O número de alterações de que a proposta da Comissão foi alvo parece reflectir alguma indefinição na sua formulação, bem como a vontade de assegurar a protecção de diversos interesses por parte dos deputados.

Espero que a resolução que hoje aprovámos contribua para melhorar o texto inicial e permita que o Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e a Coreia seja estabelecido de tal modo que permita um significativo aumento das trocas entre ambos os mercados, como é esperado. Faço votos de que o referido acordo dê frutos e de que a cláusula de salvaguarda, que se deseja clara e capaz de funcionar efectivamente sempre que necessário, acabe por nunca ser accionada.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório incide sobre uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que aplica a cláusula bilateral do Acordo de Comércio Livre entre a UE e a Coreia. Este acordo foi assinado em 15 de Outubro de 2009 e inclui uma cláusula de salvaguarda que garante a restituição das taxas aduaneiras sempre que o crescimento das importações prejudique a indústria da UE que fabrique produtos concorrenciais. Para que esta medida possa ser aplicada, é necessária a sua incorporação nos normativos da UE. Espero que seja uma cláusula eficaz e à qual seja possível recorrer com um mínimo de burocracia. Congratulo-me com a aprovação desta proposta, que introduz uma garantia acrescida às empresas europeias, e espero que a União Europeia obtenha relatórios pontuais para aferir o cumprimento destes mecanismos de salvaguarda.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A nossa posição na votação deste relatório deve ser analisada à luz da apreciação profundamente negativa que fizemos da assinatura do Acordo de Comércio Livre em questão. Com efeito, a definição desta cláusula significa, antes de mais, um reconhecimento das consequências nefastas da liberalização e desregulação promovidas pelo acordo, e não afasta os perigos e as inquietações que o mesmo comporta e suscita quanto ao futuro de diversos sectores de actividade económica, particularmente nalguns Estados-Membros, como é o caso de Portugal, e em regiões mais dependentes desses sectores. A cláusula bilateral de salvaguarda tem como especial objectivo permitir à UE repor direitos aduaneiros NMF, caso se venha a provar que a liberalização resultante do acordo possa causar prejuízos graves às indústrias na UE.

Temos sérias dúvidas de que este mecanismo seja suficiente para proteger os pequenos produtores e as pequenas e médias empresas, que terão grandes dificuldades para se manterem num mercado liberalizado; para evitar a destruição de capacidade produtiva e, consequentemente, de muitos postos de trabalho. É significativo que se invoque a possibilidade de mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização para atenuar os efeitos deste acordo. O caminho devia ser o de evitar as consequências que agora se antevêem e não o de as remediar desta forma.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), schriftlich. Mit der Zustimmung des Europäischen Parlaments zu dem Bericht des Kollegen Zalba-Bidegain über die bilateralen Schutzklauseln wurde ein wichtiger Schritt innerhalb des Freihandelsabkommens zwischen der EU einerseits und der Republik Korea andererseits gesetzt. Ich möchte dem Berichterstatter für sein Engagement bei den Trilogverhandlungen zwischen Parlament, Rat und Kommission danken und die Wichtigkeit dieser Schutzklauseln für die europäische Wirtschaft hervorheben. Sie ermöglichen eine kurzfristige Anhebung der Zölle um die europäische Wirtschaft vor zu großen Importzuwächsen zu schützen. Ich befürworte solche Schutzklauseln klar und habe dem Bericht somit zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Egregio Presidente, cari colleghi, durante questa sessione plenaria il Parlamento ha espresso il proprio parere sull'Accordo tra l'UE e la Corea e ha votato la relazione sulla clausola bilaterale di salvaguardia dell'Accordo medesimo. A proposito di quest'ultima, il mio parere, nonché il mio voto, sono favorevoli. L'aver appoggiato tale relazione però non mi sottrae dall'esprimere il consiglio di porre maggiore attenzione al settore agricolo. È, infatti, noto che la Corea continua a mantenere in vigore norme contenenti delle importanti restrizioni a livello fitosanitario, le quali limitano fortemente i nostri produttori agricoli. Sarebbe utile aggiornare queste clausole di protezione anche sotto tale profilo poiché, se è vero che lo scambio agricolo con la Corea fattura ogni anno circa 1 miliardo di euro, è pur vero che l'eliminazione o, quantomeno, la limitazione di tali barriere ci consentirebbe di difendere al meglio i nostri prodotti ed i nostri agricoltori, i quali altrimenti potrebbero essere posti in condizioni meno favorevoli rispetto a quelli coreani.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this regulation, which incorporates a bilateral safeguard clause into the EU-South Korea Free Trade Agreement providing for the possibility of re-imposing the most-favoured-nation (MFN) rate when, as a result of trade liberalisation, imports increase to such an extent – in absolute terms or in relation to domestic production – and take place under such conditions as to cause, or threaten to cause, serious injury to the EU industry producing a similar or directly competing product. For such measures to become operational, the safeguard clause must be incorporated into EU law, not least because the procedural aspects of the imposition of safeguard measures, as well as the rights of interested parties, need to be specified. The proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council for which I voted provided the legal instrument required for implementation of the safeguard clause in the EU-Korea Free Trade Agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Em 23 de Abril de 2007, o Conselho autorizou a Comissão a encetar negociações com a República da Coreia, a fim de celebrar um Acordo de Comércio Livre entre a UE e este país. O acordo foi rubricado em 15 de Outubro de 2009. A cláusula bilateral de salvaguarda, inserida neste acordo, que prevê a possibilidade de reinstituir a taxa aplicada às partes que beneficiam do tratamento de nação mais favorecida (NMF) sempre que, em resultado de uma liberalização do comércio, as importações cresçam de tal forma, em termos absolutos ou em relação à produção interna, e em condições tais que causem ou ameacem causar um prejuízo grave à indústria da União que fabrique produtos similares ou directamente concorrentes, é muito importante para manter uma concorrência saudável que não prejudique nenhuma das partes.

No entanto, para que se consigam efeitos práticos, a referida cláusula de salvaguarda deve ser incorporada na legislação da União Europeia, uma vez que é necessário especificar não apenas os aspectos processuais da aplicação de medidas de salvaguarda, mas também os direitos das partes interessadas. A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho em apreciação constitui o instrumento jurídico para a aplicação da cláusula de salvaguarda do ACL UE-Coreia.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − Considero que esta clausula bilateral de salvaguardia del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Corea es insuficiente y no será efectiva para hacer frente a las nefastas y dramáticas consecuencias que producirá la firma del Acuerdo de Libre Comercio. Diversos sectores económicos, como el textil o el agrícola, se verán gravemente perjudicados por este Acuerdo y la misma necesidad de incluir esta cláusula así lo demuestra. Por todo ello, no he podido apoyar este instrumento porque, aun considerando que puede paliar una pequeña parte de las consecuencias negativas de la firma del Tratado de Libre Comercio al que me opongo, la considero insuficiente e ineficaz.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Nordkorea enthält eine bilaterale Schutzklausel, wonach der Meistbegünstigungszollsatz wiedereingeführt werden kann, falls eine Ware infolge einer Liberalisierung der Handelsströme absolut oder im Vergleich zu der inländischen Produktion in derart erhöhten Mengen und unter derartigen Bedingungen eingeführt wird, dass dem Wirtschaftszweig der EU, der gleichartige oder unmittelbar konkurrierende Waren herstellt, eine bedeutende Schädigung widerfährt oder zu widerfahren droht. Der Bericht enthält wichtige Vorschläge, damit diese Schutzklausel im Ernstfall auch tatsächlich durchsetzbar ist, um erhebliche Schaden von der EU-Industrie abzuwenden. Ich habe daher für den gegenständlichen Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Cari colleghi, la relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo di libero scambio UE-Corea è, a mio parere, uno strumento importante finalizzato a difendere le produzioni europee che al momento rischiano di incorrere in serie difficoltà a causa dell'incremento delle importazioni provenienti dalla Corea. Tale situazione, conseguenza dell'entrata in vigore dell'Accordo di Libero Scambio UE-Corea, dovrebbe prevedere la progressiva e completa eliminazione di tutte le barriere doganali in via bilaterale. Pertanto, ho votato a favore del progetto in quanto l'approvazione è una condizione necessaria per l'effettiva entrata in vigore dell'accordo precitato, prevista per il prossimo 1 Luglio. La salvaguardia degli accordi di libero scambio tra le due parti è fondamentale per un incremento delle produzioni made in Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por considerar muito positiva a introdução de uma cláusula bilateral de salvaguarda no Acordo de Comércio Livre entre a UE e a Coreia. Esta cláusula prevê a possibilidade de reinstituir a taxa aplicada às partes que beneficiam do tratamento de nação mais favorecida (NMF) sempre que, em resultado de uma liberalização do comércio, as importações cresçam de tal forma, em termos absolutos ou em relação à produção interna, e em condições tais que causem ou ameacem causar um prejuízo grave à indústria da União que fabrique produtos similares ou directamente concorrentes. Faço votos para que a redacção final deste mecanismo seja clara e que o seu accionamento seja fácil e livre de burocracias. Espero que a Comissão Europeia acompanhe a execução do presente acordo e afira do cumprimento deste mecanismo de salvaguarda.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − We seriously regret that MEPs have unquestioningly approved this problematic trade agreement. The far-reaching EU-Korea FTA sets a dangerous precedent for future EU trade policy, going far beyond mere tariff elimination to include sweeping market access provisions at the expense of social and environmental standards.

Among the more odious provisions of the agreement, the EU succeeded in pushing Korea to massage its rules on CO2 emissions from vehicles in order to allow European car makers to export more big gas-guzzling cars to Korea. This arm-twisting by the EU, which has undermined the environmental integrity of Korea’s vehicle emissions rules, is nothing short of scandalous. Worse, the EU is trying to spin this environmental loophole as allowing Europe’s car industry laggards to ‘compete fairly’ in the Korean market with smaller, cleaner and more efficient Korean cars.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Ho sostenuto questo testo perché ritengo che la clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo di libero scambio UE-Corea sia uno strumento efficace per difendere le produzioni europee. Si prevede infatti che l'entrata in vigore di questo accordo il prossimo luglio rischi di mettere in difficoltà il mercato interno europeo. La progressiva eliminazione delle barriere doganali in via bilaterale causerà infatti un significativo incremento delle importazioni dalla Corea. Rilevo con soddisfazione che sarà possibile introdurre misure specifiche anche quando l'aumento delle importazioni in Europa si concentri solo in determinate aree. Questo provvedimento raccoglie la richiesta italiana per l'introduzione di una vera e propria "clausola di salvaguardia regionale", applicabile solo in alcune regioni della UE. Chiudersi al mercato internazionale oggi é un'utopia non solo impossibile ma anche dannosa. Questo però presuppone che ogni apertura debba essere equilibrata e progressiva, e che tenga conto delle esigenze interne dell'Unione Europea. La salvaguardia dei posti di lavoro rimane una priorità per l'Europa, così come la qualità dei prodotti che vengono commercializzati, e solo nel rispetto di questi parametri fondamentali sarà possibile costruire rapporti economici fruttuosi per entrambe le parti.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − Siamo favorevoli alla clausola bilaterale di salvaguardia dell'Accordo di libero scambio UE-Corea perché mitiga gli effetti dannosi del provvedimento. Lo scopo di questa clausola è di permettere di sospendere o riapplicare dei dazi qualora si valutasse che la liberalizzazione degli scambi abbia arrecato gravi danni al nostro sistema industriale.

La clausola di salvaguardia potrà essere applicata solo per un periodo massimo di 10 anni dall'abolizione dei dazi doganali. È evidente che l'introduzione di questa clausola non fa mutare la nostra posizione di voto contraria sul testo dell'accordo di libero scambio, che comporta comunque un grave danno economico per le nostre imprese.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – De la même façon que je me suis prononcée en faveur de l'accord de libre-échange UE-Corée du Sud, j'ai voté pour la proposition de règlement mettant en œuvre sa clause de sauvegarde bilatérale. Elle constitue, selon moi, un complément indispensable de l'accord, car elle garantit la réintroduction de droits de douane en cas d'augmentation préjudiciable des importations d'un produit particulier, répondant en cela aux craintes que nous avions exprimées lors des débats tenus avant sa conclusion, en septembre 2009. La réintroduction de droits de douane au niveau de la nation la plus favorisée pourra être demandée tant par les États membres que par le Parlement européen ou les associations représentatives au niveau européen de l'industrie concernée, assurant aux entreprises une véritable possibilité de réaction.

 
  
  

Zpráva: Ivailo Kalfin (A7-0019/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente regulamento tendo em conta os elementos introduzidos na nova decisão. O BEI pode investir em projectos essenciais para a UE, nomeadamente na luta contra as alterações climáticas, no desenvolvimento de infra-estruturas sociais, económicas e ambientais e ainda no desenvolvimento do sector empresarial local. Considero ainda pertinente neste regulamento o facto do BEI poder apoiar a presença da UE em países terceiros através de investimento directo estrangeiro, contribuindo para a promoção de novas tecnologias e para a transferência de conhecimentos. No entanto, considero pertinente rever as avaliações anuais sobre o acesso aos empréstimos, de modo a promover a transparência e melhorar o ritmo dos procedimentos burocráticos. Em síntese, o BEI pode contribuir eficazmente para os objectivos de cooperação para o desenvolvimento da UE sendo importante uma distribuição equitativa e equilibrada entre as regiões na afectação do financiamento, sendo que as PME devem ser uma boa forma de incentivar as economias a lutar contra o desemprego.

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Andreasen (EFD), in writing. − I voted against the Kalfin report on granting EU guarantees to the EIB against losses under loans and guarantees for projects outside the EU. I am not satisfied with the level of transparency in lending to SMEs via intermediary financial institutions. It is not enough that only the EIB knows who gets these monies. These are very large loans that are being used ostensibly to further EU policy abroad and the taxpayer, who is the ultimate guarantor, has the right to know who the recipients are. Some of these loans go to worthy causes but, in this day and age, the taxpayer must know what is being done in his name and why.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui text deoarece consider că susţinerea BEI de către UE în vederea extinderii finanţării proiectelor de investiţii în state terţe este importantă pentru realizarea obiectivelor de politică externă ale Uniunii. Activarea mandatului de 2 miliarde EUR pentru finanţarea măsurilor de luptă împotriva schimbărilor climatice reprezintă un sprijin potenţial important pentru ţări din Parteneriatul Estic precum Republica Moldova. Republica Moldova este cea mai săraca ţară din Europa şi este grav afectată de inundaţii catastrofale în fiecare an, care îi aduc pierderi semnificative. Astfel, dezvoltarea de proiecte europene în acest stat corespunde perfect cu prioritatea Uniunii de eradicare a sărăciei. De asemenea, trebuie să sprijinim efortul de reformare al acestui stat, la care s-a angajat recent. Totodată, un prim obiectiv de politică externă al UE, conform articolului 21 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, îl reprezintă independenţa. Independenţa energetică a Uniunii va fi garantată prin realizarea proiectului Nabucco. Aşadar, dezvoltarea relaţiei economico-politice cu furnizorii principali, Irakul, Azerbaidjianul şi Turkmenistanul este esenţială, iar prezenta decizie contribuie la aceasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A presente decisão visa manter a continuidade do mandato do Banco Europeu de Investimento (BEI), nomeadamente na garantia prestada pela União em caso de perdas resultantes de empréstimos e garantias para projectos realizados fora da União. Nesta decisão, o mandato do BEI é ainda alargado nas suas competências, sendo introduzidos novos elementos que visam orientar as actividades do BEI para investimentos em projectos que contribuam para a luta contra as alterações climáticas, para o desenvolvimento da infra-estrutura social, económica e ambiental, e também para o desenvolvimento do sector privado local, nomeadamente das PME. Desejo a continuidade do excelente trabalho que o BEI tem vindo a desenvolver no seu apoio a inúmeros projectos realizados, desde a sua constituição.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório versa sobre uma proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que concede uma garantia da União Europeia ao Banco Europeu de Investimento (BEI) caso se verifiquem perdas resultantes de empréstimos e garantias para projectos realizados fora da UE. O BEI termina o seu mandato no próximo mês de Outubro. Desde 1963 que este banco, além de financiar projectos na União Europeia, financia também projectos em regiões externas, contribuindo para a concretização dos objectivos da UE no que respeita à sua política externa de coesão e desenvolvimento. Assim, para que não se verifique um vazio após o mês de Outubro de 2011, as partes iniciaram um conjunto de reuniões com vista a um consenso que permita a sua aprovação pelo Parlamento Europeu e não interrompa os apoios concedidos pelo BEI após essa data. Concordo com esta proposta, pois reflecte uma melhor coordenação entre a UE e o BEI, contribui para o combate à erradicação da pobreza, estimula as pequenas e médias empresas, bem como as comunidades locais, introduz mais transparência, fomenta melhores práticas do Banco, aumenta os fundos para projectos que combatam as alterações climáticas e torna inelegíveis os países que descuram as questões ambientais.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Esta decisão do Parlamento e do Conselho vem no sentido de conceder uma garantia da UE ao BEI para perdas resultantes de empréstimos e garantias para projectos fora da UE. Os objectivos destes projectos do BEI, actualmente levados a cabo em diversos países, em diferentes continentes, centram-se na cooperação e na ajuda ao desenvolvimento. Naturalmente que valorizamos estes objectivos e os projectos que os servem, sempre que os mesmos correspondam a uma genuína cooperação, que tenha em conta os interesses, as prioridades e as condições específicas dos países em que se desenvolvem. Mas sendo positivos estes financiamentos para os projectos e o desenvolvimento locais, não podemos todavia deixar de ser muito críticos face à tentativa de os submeter ou condicionar às orientações da política externa europeia (como é claro no artigo 1.º), deixando para um plano secundário as reais necessidades de desenvolvimento dos países terceiros, limitando a sua capacidade de gestão e legítimas opções, ingerindo e pressionando as suas decisões políticas, pondo em causa a sua soberania e independência.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Je profite du vote de ce rapport sur le financement de la BEI en faveur de projets réalisés hors de l'Union européenne pour dénoncer une affaire très grave sur laquelle les constructeurs navals européens ont attiré notre attention: le financement par cette banque publique de la construction de navires en Corée, par un chantier qui pratique des prix cassés et qui a bénéficié d'un renflouement public il y a quelques années. S'il ne semble pas illogique que la Banque européenne d'investissement accompagne, par ses prêts et garanties, les politiques extérieures de l'Union, il est en revanche absolument inacceptable qu'elle aille à l'encontre des intérêts économiques européens et participe à la désindustrialisation de nos pays. La Commission et les États membres doivent réagir!

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Havel (S&D), písemně. − Evropská investiční banka (EIB) od roku 1963 uskutečňuje finanční operace mimo EU – kromě svého základního poslání financovat investice v EU – na podporu cílů vnějších politik EU zejména v oblasti rozvojové spolupráce. Cílem navrhované záruky EU na období 2011–2013 je umožnit EIB financování investic mimo EU, aniž by to mělo nepříznivý dopad na její úvěrovou bonitu. Dále návrh obsahuje několik nových prvků, jako je například aktivace doplňkového mandátu ve výši 2 miliard EUR určeného na boj proti změně klimatu, což plně sleduje strategii Evropa 2020, zavedení nových horizontálních cílů či rozšíření okruhu zemí pro úvěry EIB. Návrh obsahuje i požadavky na vyšší transparentnost, hodnocení konkrétních výsledků a úlohu Evropského účetního dvora při provádění auditu předmětných transakcí. Návrh správně obsahuje i ujednání, aby EIB v dané oblasti jednala v souladu se zásadami účinnosti pomoci dle Evropského konsensu o rozvoji, jakož i článku 208 Smlouvy o fungování EU, Pařížského prohlášení z roku 2005 a též Akkerského akčního programu z roku 2008. Celkově se domnívám, že předložená zpráva kolegy Ivaila Kalfina představuje podrobnou analýzu dané problematiky, odkazuje na relevantní legislativu EU a obsahuje též i relevantní doporučení v oblasti kontroly efektivity navrhované záruky, a proto ji doporučuji schválit v navrhovaném znění.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for the Kalfin report on the new external mandate of the European Investment Bank (EIB), providing for an increase in its budget from EUR 27.8 billion to EUR 29.567 billion until the end of 2013 and expanding its fields of competence to climate change action and the advancement of development goals for countries outside the EU. I believe the EIB should focus much more attention on social problems and building capacity in the countries in which it operates.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − L'Unione europea fornisce alla Banca europea per gli investimenti una garanzia di bilancio, a copertura dei rischi di natura politica e sovrana in relazione alle sue attività di prestito e di garanzia a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione europea. Questa garanzia comunitaria costituisce un mezzo efficace per coniugare le risorse di bilancio dell'Unione e le risorse proprie della BEI, assicurando al contempo che non ne venga pregiudicata la solidità finanziaria.

Numerosi progressi sono già stati compiuti dalla BEI nell'attuazione del suo mandato: ha rafforzato il coordinamento con la Commissione ed ha concentrato la sua attenzione sul sostegno agli obiettivi politici dell'Unione. Lo sviluppo della sua azione esterna dovrà ora tradursi in un aumento del volume dei prestiti, della loro qualità e della diversificazione dei nuovi beneficiari (collettività locali).

Occorrerà concederle, senza indugio, un mandato addizionale di 500 milioni di euro dedicati al finanziamento del microcredito, in modo da accrescere l'accesso dei più svantaggiati al finanziamento bancario nei paesi ammissibili. In materia di organizzazione interna, la BEI dovrà progressivamente essere incoraggiata a suddividere l'insieme delle sue attività esterne secondo un criterio geografico in modo da adeguarsi meglio alle specificità di ciascuna zona e favorire la partecipazione dei paesi partner.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – La BEI ne remplit pas les conditions minimales pour nous assurer que ses investissements seront socialement, écologiquement et même éthiquement responsables. Les scandales successifs sur le financement de filiales off-shore ne semblent pas inquiéter la Commission, pas plus que les dictatures, pour peu qu'elles soient rentables, comme dans le cas libyen. Quant à l'écologie et au social, ils n'intéressent pas ce rapport. Elle propose de soutenir des projets aussi nocifs que Desertec ou Invest in Med. Je vote contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Para além da sua principal missão, que é financiar o investimento na União Europeia, o Banco Europeu de Investimento (BEI) tem, desde 1963, levado a efeito operações de financiamento fora da União Europeia em apoio às políticas externas da União, o que permite que os fundos orçamentais da União disponíveis para as regiões externas sejam complementados pela solidez financeira do BEI, para proveito dos países beneficiários. Deste modo, o BEI contribui para a consecução dos princípios orientadores gerais e dos objectivos políticos da União Europeia, incluindo para o desenvolvimento dos países terceiros e para a prosperidade da União na nova conjuntura económica mundial.

As operações do BEI de apoio às políticas externas da União devem continuar a ser levadas a cabo segundo os princípios das boas práticas bancárias.

Com vista a apoiar a acção externa da UE e a permitir ao BEI o financiamento de investimentos fora da UE sem afectar a sua notação de crédito, a maioria das suas operações em regiões externas beneficiou de uma garantia orçamental da UE, administrada pela Comissão. Com esta garantia adicional, é possível ao BEI continuar com a sua política de investimentos, que em muito beneficia a economia mundial.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Zu Unterstützung der EU-Außenpolitik finanziert die Europäische Investitionsbank auch Projekte außerhalb des EU-Gebietes, etwa im Bereich Entwicklungszusammenarbeit. Der im Jahr 2009 eingerichtete Garantiefonds soll die Liquidität der EIB bei Zahlungsausfällen garantieren. Im Zuge der Bewertung und Evaluierung wurde die Liste der Länder, die eine EIB-Finanzierung in Anspruch nehmen können, erweitert, womit auch der Finanzrahmen entsprechend angepasst wird. Mit den vorgeschlagenen Änderungen kann ich nicht ganz konform gehen und habe mich deshalb der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O presente relatório refere-se a uma proposta de decisão do PE e do Conselho que concede uma garantia da UE ao BEI em caso de perdas resultantes de empréstimos e garantias para projectos realizados fora da UE. De facto, o BEI financia também projectos em regiões externas, contribuindo para a concretização dos objectivos da UE no que respeita à sua política externa de coesão e desenvolvimento. A presente proposta reflecte uma melhor coordenação entre a UE e o BEI, contribui para o combate à erradicação da pobreza, estimula as PME, bem como as comunidades locais, introduz mais transparência, fomenta melhores práticas do Banco, aumenta os fundos para projectos que combatam as alterações climáticas e torna inelegíveis os países que descuram as questões ambientais. Voto favoravelmente o presente relatório e apoio o reforço da missão externa do BEI que desejo que seja acompanhada de uma supervisão parlamentar reforçada, a fim de assegurar a legitimidade democrática das operações do Banco. O BEI deverá melhorar a prestação de informação ao PE relativamente a todos os aspectos do seu mandato externo, desde a sua política global até à implementação prática, incluindo a avaliação dos critérios sociais, ambientais e relativos aos direitos humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Article 208 of the Lisbon treaty states that the EU must ‘take account of the objectives of development cooperation in the policies that it implements which are likely to affect developing countries’. This is a commitment from the EU to avoid policy choices that undermine its salutary work in the field of development cooperation and, indeed, to pursue actions, across the policy spectrum, that will benefit developing countries. This applies to all EU institutions, including the EIB. The vast majority of eligible countries under the EIB’s external mandate are developing countries. Consequently, it is fundamental that the underlying objectives of the EIB’s external mandate should explicitly target poverty reduction. In addition, the EIB must align its external activities with the European consensus on development.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa relazione perché ritengo porti l'attenzione su di un tema molto spesso lontano dalle cronache. Oltre alla sua missione principale che consiste nel finanziare gli investimenti nell’Unione europea infatti, la Banca Europea per gli Investimenti intraprende operazioni di finanziamento al di fuori dell’Unione europea a sostegno della politica estera dell’UE. Ciò consente di integrare le risorse del bilancio UE disponibili per le regioni esterne con la solidità finanziaria della BEI, a vantaggio dei paesi beneficiari. Così facendo, la BEI concorre al conseguimento dei principi guida generali e degli obiettivi politici dell'Unione Europea, compresi lo sviluppo dei paesi terzi e la prosperità dell'UE nella nuova condizione economica mondiale. Le operazioni della BEI a sostegno della politica estera dell'Unione devono continuare a essere condotte in conformità dei principi delle pratiche bancarie sane.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O objectivo do dossiê em questão, votado hoje no Parlamento Europeu, é assegurar a concessão de uma garantia da UE ao BEI em caso de perdas resultantes de empréstimos e garantias para projectos realizados fora da União Europeia. O tecto fixado para o BEI no seio desta garantia é de 27,8 mil milhões de euros para o resto do período em curso, 2007-2013.

Para além deste aspecto, a proposta do Parlamento almeja determinadas alterações para melhorar o trabalho do BEI fora da UE, como a activação de 2 mil milhões de euros disponíveis para a luta contra as alterações climáticas. Um melhor acesso das PME ao financiamento do BEI, aumentar a transparência das operações e introduzir uma maior flexibilidade em termos de investimento de capital de risco são outras das novidades propostas pelo Parlamento. Também é visada a substituição do actual sistema de objectivos regionais por um esquema de objectivos horizontais e posto em acção um mandato para as relações com Estados como a Islândia, a Líbia, o Iraque e o Camboja.

Apoio a posição do Parlamento Europeu e a actividade externa do BEI, embora sublinhe e lamente que, muitas vezes, o financiamento de projectos no exterior da União Europeia leve, em casos de concorrência directa, a um prejuízo da competitividade no interior da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Die Europäische Investitionsbank trägt durch ihre Finanzierung außerhalb der Union zur Verwirklichung der EU-Außenpolitik bei. Ich habe dem Bericht des Kollegen Kalfin zugestimmt, weil ich insbesondere die EUR 2 Milliarden für die Bereiche Klimaschutz- und Klimaanpassung sowie die ausdrücklich genannte Förderung von KMUs begrüße. Der Bericht fordert zudem umfassende Pflichten für Information und Transparenz an Bürger, Parlament und Kommission ein. Die Rechte des Parlaments sind berücksichtigt, was ich ebenfalls für unumgänglich erachte.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. − Európska únia nesie záväzok solidarity, ktorý priamo vychádza z nášho kresťanského dedičstva. Aj tí, ktorí by radi odstránili kresťanstvo z verejného priestoru, uznávajú, že EÚ sa musí spolupodieľať na rozvojovej pomoci. Táto solidarita je však priamo odvodená z kresťanskej náuky o dôstojnosti každého človeka a morálneho príkazu pomáhať tým, ktorí sú v núdzi. Európska investičná banka sa stáva dôležitým nástrojom Únie na odstraňovanie chudoby v najmenej rozvinutých regiónoch. Ako taká má v prvom rade pomáhať a na to potrebuje finančné záruky. Ale zároveň by mala zostať bankou, teda inštitúciou, ktorá zverené prostriedky nie míňa, ale efektívne investuje. Preto som hlasovala za prijatie správy o poskytnutí záruky EIB.

 
  
  

Doporučení: Robert Sturdy (A7-0034/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Voto favoravelmente esta recomendação uma vez que o mercado sul coreano oferece novas oportunidades de comércio, nomeadamente no sector agrícola e dos serviços. Actualmente a Coreia encontra-se entre os mercados de exportação mais rentáveis para os agricultores da UE, com vendas anuais superiores a mil milhões de euros. Relativamente aos serviços, nomeadamente os serviços financeiros e jurídicos, de telecomunicações, ambientais e de transportes marítimos, estima-se um aumento do volume de transacções em 70%. Para além disso, o Acordo estipula um mecanismo de salvaguarda eficaz e bem estipulado no interesse das indústrias europeias, sendo um contributo para o crescimento da indústria europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Andreasen (EFD), in writing. − I voted for the Sturdy report recommendation on the Free Trade Agreement between the European Union and the Republic of South Korea because it will increase trade and is advantageous to the United Kingdom and the other twenty six European Nations. The most important factor in this agreement is the safeguard clause without which I could not have voted for it. The bilateral safeguard mechanism will permit the EU to revert to the prior MFN rates of duty if this agreement even threatens to damage our industry. The agreement opens up our service industry, agriculture and manufacturing industries to increased access to the large and growing Korean market.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonello Antinoro (PPE), per iscritto. − Si tratta di un voto estremamente importante per la nuova strategia dell'Unione europea nel campo del commercio internazionale. Infatti, l'Accordo di libero scambio con la Corea del Sud rappresenta il primo esempio di un accordo di nuova generazione, che si propone di trattare la riduzione di barriere commerciali e non commerciali e di allargare le prospettive di investimento nel paese partner. Tale accordo è stato accolto fin dalla sua firma, nell'ottobre 2009, dalle critiche virulente da parte del settore automobilistico europeo, che si sentiva fortemente penalizzato da alcune clausole concesse al partner coreano – duty drawback – in particolare.

Grazie anche al lavoro del Parlamento europeo nell'annesso regolamento sulla clausola di salvaguardia allegata all'accordo e ad una chiarificazione del governo sudcoreano sulle modifiche della legislazione interna sulle emissioni di carbonio, tali preoccupazioni si sono in parte dissipate e per questo oggi abbiamo confermato il voto della commissione INTA, per permettere il completamento della procedura sulla quale il Consiglio è già d'accordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Acordul de liber schimb dintre UE şi Coreea (de Sud) va aduce beneficii imediate şi generale multor sectoare economice ale UE, chiar daca va arata vulnerabilitatea unora. De asemenea, va stabili proceduri stricte de soluţionare a litigiilor, de protecţie şi monitorizare menită să asigure un grad adecvat de siguranţă pentru companiile europene. Este clar că piaţa coreeană oferă oportunităţi semnificative pentru bunurile şi serviciile din UE, dar, până în prezent, a fost destul de închisă din cauza tarifelor ridicate şi a barierelor netarifare costisitoare. Acordul va reuşi să suprime rapid taxe de export în UE în valoare de aproape 2 miliarde EUR, sumă plătită anual de exportatorii de produse industriale şi agricole. Acordul generează economii imediate şi substanţiale în mai multe ramuri economice. Avantajele devin şi mai clare când vorbim de sectorul agricol şi cel al serviciilor, Coreea fiind printre pieţele de export cele mai valoroase din lume pentru agricultorii din UE, cu vânzări anuale de peste un miliard euro. În aceste condiţii, nu îmi rămâne decât să salut adoptarea Acordului UE-Coreea în PE şi să sper că astfel de acorduri de liber schimb vor fi cât mai multe, începând cu Canada şi SUA şi terminând cu statele din BRIC.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Coreia é o quarto mercado para as exportações da União Europeia fora da Europa, mas os exportadores europeus enfrentaram obstáculos pautais e regulamentares para a introdução dos seus produtos naquele país. O presente acordo de livre comércio é o mais abrangente dos negociados até à data pela União, eliminando encargos sobre quase todos os produtos e alargando o leque de serviços nele compreendidos. É globalmente positivo e permite ganhos importantes para ambas as partes. Está previsto um aumento de exportações europeias para a Coreia em mais de 80 %. Faço votos para que as empresas europeias e, em particular, as do meu país possam vir a aproveitar as oportunidades que vão surgir com a abertura deste mercado.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O Parlamento Europeu aprovou, há três anos, uma resolução que visava melhorar o acesso do sector empresarial europeu aos mercados externos. Somos agora chamados a aprovar um Acordo de Comércio Livre que, na prática, possibilita às empresas da União Europeia aceder ao mercado sul-coreano, que, como sabemos, é importante para a Europa, através do aumento das exportações e, consequentemente, da criação de emprego. Sendo o primeiro de um conjunto de acordos comerciais a estabelecer na sequência do Tratado de Lisboa – primeiro exercício dos poderes de co-decisão –, representa uma inovação importante no que respeita ao cumprimento bilateral das normas laborais definidas pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), ao cumprimento da legislação respeitante aos contratos públicos, à transparência dos apoios estatais e à implementação de um desenvolvimento sustentável. Aplaudo a aprovação deste acordo, que representa um conjunto de novas oportunidades para a União Europeia, que se mostrava fechada devido às tarifas aplicadas, e defende os interesses das empresas devido à mais-valia que é a cláusula de salvaguarda – restituição dos direitos aduaneiros.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. É com preocupação que vemos a aprovação deste acordo, contra o qual votámos. Muitas vezes denunciámos neste parlamento as consequências desastrosas da liberalização do comércio mundial para muitos sectores de actividade económica, particularmente nalguns Estados-Membros, como é o caso de Portugal, e em regiões mais dependentes desses sectores. Neste caso, constituem especial motivo de preocupação os sectores: têxtil, automóvel e componentes e electrónica. Mas o acordo estende-se igualmente aos produtos agrícolas, promovendo modelos de produção intensiva, ambientalmente insustentáveis; modelos que contrariam a produção e consumo locais, necessários à salvaguarda da soberania e segurança alimentares. Estamos perante o maior acordo de livre comércio assinado pela UE em muitos anos; que se pretende venha agora a constituir um primeiro passo para a assinatura de uma nova geração de acordos bilaterais de novo comércio.

A Comissão faz sempre os balanços destes acordos em milhões de euros ganhos pelos grupos económicos e pelas transnacionais. Seria importante que o mesmo fosse feito em número de postos de trabalho destruídos – que o relator assume inevitáveis –, pequenas e médias empresas levadas à ruína ou, ainda, em toneladas de CO2 emitidas pelos fluxos acrescidos de energia e mercadorias que estes acordos implicam. É curioso ver onde param os tão propagandeados compromissos ambientais/climáticos da UE nestas ocasiões...

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport sur la clause de sauvegarde qui accompagne l'accord de libre-échange avec la Corée, même s'il paraît insuffisant et sa mise en œuvre aléatoire. En revanche, j'ai voté contre l'accord lui-même. Ouvrir nos frontières sans protection à des importations qui concurrenceront directement nos productions est suicidaire, notamment dans le secteur automobile. L'exposé des motifs du rapport Sturdy, qui prétend que cela n'aura qu'une incidence minime sur l'emploi tout en prévoyant la mobilisation massive de tous les instruments de l'Union européenne pour pallier les conséquences des pertes d'emploi, est soit d'une rare incohérence, soit d'un rare cynisme.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), schriftlich. Mit der Zustimmung des Europäischen Parlaments zu dem Bericht des Kollegen Sturdy haben die Parlamentarierinnen und Parlamentarier ein klares Zeichen gesetzt. Mit überwältigender Mehrheit haben wir heute dem umfangreichsten Freihandelsabkommen, das bisher von der EU verhandelt wurde, zugestimmt. Das ist ein klares JA zur europäischen Wirtschaft und ein klares JA zum europäischen Wirtschaftsstandort. Mit Zollersparnissen von 1,6 Milliarden Euro und einem erhöhten Handelsvolumen von 19 Milliarden Euro liegen die Vorteile klar auf der Hand. Im Speziellen kann der landwirtschaftliche Sektor mit einem Zollwegfall von 380 Millionen Euro rechnen. Für unsere heimischen Bäuerinnen und Bauern eröffnen sich damit neue Exportchancen. Ich habe dem Inkrafttreten des Freihandelsabkommens meine Zustimmung erteilt.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I warmly welcome the approval of the EU-Korea Free Trade Agreement. The deal is expected to more than double bilateral trade in the next 20 years. Import duties will be eliminated on 98% of all products and other non-tariff barriers will be removed over the next five years. The Agreement includes important social, labour and environmental standards, and I hope the implementation of these will be closely monitored.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemně. K mému zastávanému postoji a s přihlédnutím k procesu přípravy Dohody o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou provázenému řadou obav i očekávání nejen dotčených průmyslových odvětví doplňuji následující. Zavedená dlouholetá obchodní pravidla jsou tímto mezi EU a Korejskou republikou výrazně změněna. Posoudit jejich dopad bude reálné až v delším časovém horizontu. Teprve výsledky a propočty po delším časovém úseku ukážou stav uvažované ekonomické prosperity všech účastníků této dohody, deklarované oboustranné zlepšení obchodní bilance či přispění ke zlepšení sociální situace.

Celkové množství a rozmanitost vzájemně obchodovaných produktů nedílně spojených s jejich certifikovanou kvalitou a prokazatelným místem původu je nutné pravidelně, koordinovaně a pečlivě sledovat a vyhodnocovat. Případné přímé uplatnění uvedených ochranných mechanismů vyplývajících ze dvoustranné ochranné doložky Dohody o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou by bylo velmi citlivým tématem a výsledek by mohl být v rozporu s euforií předcházející přijetí této dohody.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O presente Acordo de Comércio Livre consiste em viabilizar às empresas da UE, num variado leque de sectores económicos, um acesso vasto e global ao mercado sul-coreano através de uma série de liberalizações tarifárias sem precedentes.

Enquanto primeiro passo rumo a uma nova geração de acordos bilaterais de comércio livre, o presente acordo integra importantes inovações, como um capítulo relativo ao desenvolvimento sustentável, que obriga as duas partes a respeitarem normas laborais fundamentais da OIT e que cria um sistema de avaliação interpares para tratar queixas por não cumprimento das obrigações, bem como vários grupos de trabalho e de comités de monitorização com o objectivo de assegurar a qualidade e a conciliação.

Congratulo-me por este ser o Acordo de Comércio Livre mais completo alguma vez negociado pela União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − Rechazo y lamento el establecimiento de un Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Corea ya que considero que, siendo uno de los mayores acuerdos comerciales firmados por la UE en los últimos años, viene a profundizar en las consecuencias negativas de la liberalización mundial del comercio, respondiendo a los multimillonarios intereses de las grandes transnacionales europeas sin tener en cuenta las graves consecuencias económicas, sociales, laborales y medioambientales que conlleva su aprobación en los términos presentados. Así, tal y como reconoce el ponente, este Acuerdo supondrá la irremediable destrucción de numerosos puestos de trabajo en Europa, en sectores económicos muy sensibles para miles de trabajadores y de carácter estratégico como la agricultura o la industria textil. Este acuerdo supone un retroceso más en la necesidad de avanzar hacia la soberanía y la seguridad alimentaria, que requiere la promoción y la apuesta decidida de la UE por los mercados y productos agrícolas locales, y obliga a los agricultores europeos a competir con importaciones agrícolas cuya producción no ha sido sometida al respeto de los derechos más básicos de los trabajadores ni al cumplimiento de unos requisitos de salud y calidad mínimos.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), rakstiski. − Es uzmanīgi iepazinos ar līgumu un uzskatu, ka daudzi tā punkti ir nepabeigti un ir virspusēji. Šajā sakarā ir sadaļas, kuras varētu interpretēt divējādi. Piemēram, valsts iepirkuma noteikumi ļauj apiet pašus svarīgākos jautājumus, saistītus ar konkurenci un ļaunprātīgu izmantošanu. Protams, nepieciešams paplašināt sadarbības ar Tālajiem Austrumiem procesu, tomēr virspusēji un neprecīzi formulējumi pieļauj iespēju šaubīties, ka šis darbs ir izpildīts līdz galam. Es balsoju pret.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimo. Visų pirma siekiant efektyvesnio ES ir Korėjos bendradarbiavimo yra svarbu pašalinti esamas prekybos kliūtis, dėl kurių Korėjos rinka iki šiol buvo izoliuota. Įsigaliojus šiam susitarimui bus sudarytos palankios sąlygos ekonomikos augimui ir naujų darbo vietų kūrimuisi. Augančioms, konkurencingoms ES įmonėms bus sukurtos palankios verslo sąlygos patekti į Pietų Korėją, kurioje atsiveria daug naujų galimybių ES prekių ir paslaugų realizavimui, didinant įmonių prekybos apimtis bei mažinant išlaidas eksportui. Atsižvelgiant į numatomą ateities ES ir Pietų Korėjos prekybos plėtrą, bus sutaupyta daug lėšų, surenkamų iš muitų, ypatingai chemijos, pramonės, farmacijos sektoriuose. Be to, bus užtikrinta sąžininga konkurencija automobilių gamybos, buitinės elektronikos ir tekstilės sektoriuose, kuriuose Korėja turi sąlyginį pranašumą prieš ES. Taipogi liberalizuojant eksporto muitų tarifus bus pasiekta didelė nauda žemės ūkio ir paslaugų sektoriams. Sveikintina, kad susitarime daug dėmesio skiriama darniam vystymuisi.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O Acordo de Comércio Livre celebrado pela UE-27, por um lado, e a República da Coreia (Coreia do Sul), por outro, pretende melhorar o acesso das empresas europeias ao mercado sul coreano, através de uma série de liberalizações tarifárias sem precedentes. Votei favoravelmente porque o acordo é globalmente muito positivo e permite ganhos importantes para ambas as partes, estando previsto um aumento de exportações europeias para a Coreia em mais de 80 %. Faço votos para que esta janela de oportunidade possa ser também usada pelas empresas portuguesas, nomeadamente no sector agrícola e no sector dos serviços, áreas em que as vantagens são particularmente impressionantes. De facto, a Coreia encontra-se actualmente entre os mercados de exportação mais rentáveis do mundo para os agricultores da UE com vendas anuais superiores a mil milhões de euros. O Acordo de Comércio Livre liberalizará totalmente quase todas as exportações agrícolas da UE, o que permitirá à indústria agrícola economizar 380 milhões de euros, facto com o qual não posso deixar de me congratular.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − We seriously regret that MEPs have unquestioningly approved this problematic trade agreement. The far-reaching EU-Korea FTA sets a dangerous precedent for future EU trade policy, going far beyond mere tariff elimination to include sweeping market access provisions at the expense of social and environmental standards.

Among the more odious provisions of the agreement, the EU succeeded in pushing Korea to massage its rules on CO2 emissions from vehicles in order to allow European car makers to export more big gas-guzzling cars to Korea. This arm-twisting by the EU, which has undermined the environmental integrity of Korea’s vehicle emissions rules, is nothing short of scandalous. Worse, the EU is trying to spin this environmental loophole as allowing Europe’s car industry laggards to ‘compete fairly’ in the Korean market with smaller, cleaner and more efficient Korean cars.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa raccomandazione perchè la ritengo equilibrata nei confronti dell'accordo di libero scambio UE-Corea. Il mercato sudcoreano, rimasto sinora relativamente chiuso per effetto delle elevate imposizioni tariffarie e degli onerosi ostacoli non tariffari, avrà presto l'opportunità di aprire nuove e significative opportunità ai beni e ai servizi provenienti dall'UE. In un brevissimo arco di tempo, l'ALS eliminerà gli 1,6 miliardi di euro di dazi all'esportazione imposti ogni anno agli esportatori UE di prodotti industriali e agricoli, contro gli 1,1 miliardi di euro applicati allo stesso titolo agli esportatori sudcoreani. Ora sarà importante monitorare con attenzione i flussi di merci provenienti da questo Paese, in modo da poter sfruttare la clausola di salvaguardia nel caso in cui debbano aumentare eccessivamente, mettendo a rischio l'occupazione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − Siamo fortemente contrari a questo Accordo di libero scambio con la Corea in quanto regalerebbe ai concorrenti coreani indebiti vantaggi competitivi. Ad esempio, la Corea potrebbe facilmente esportare auto e i produttori europei si troverebbero in una situazione di svantaggio visto che in Corea il 95% delle auto acquistate sono prodotte nello stesso Paese.

La rimozione degli ostacoli tariffari giocherebbe contro gli interessi delle nostre aree produttive. Unica clausola che può essere applicata a mitigare gli svantaggi è quella che potrà sfociare nell'adozione di misure di emergenza e, nel caso in cui si creino seri danni ai produttori europei, si potranno adottare misure urgenti provvisorie, come la sospensione della riduzione dei dazi.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de la conclusion de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la République de Corée car il sera véritablement bénéfique pour les entreprises européennes. En effet, leurs exportations vers la Corée devraient augmenter de près de 40 % et les exportations de produits industriels et agricoles seront exemptées de droits de douane à hauteur de 1,6 milliard d'euros par an. De plus, les éventuels effets préjudiciables à l'économie européenne pourront être limités grâce à la mise en œuvre d'une clause de sauvegarde. Enfin, cet accord consacre la nouvelle génération d'accords de libre-échange en ce qu'il contient un chapitre sur le développement durable engageant les deux parties à se conformer aux conventions de l'OIT, ainsi que des dispositions mettant en place les conditions d'une véritable participation de la société civile.

 
  
  

Návrh usnesení B7-0210/2011 a B7-0034/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. − I want to congratulate the two rapporteurs – Mr Sturdy and Mr Zalba Bidegain – for guiding us through the complicated adoption procedure for the free trade agreement itself, as well as the important safeguard clause. The EU-South Korea FTA is the most comprehensive and ambitious agreement of its type that the EU has concluded so far. It covers many areas beneficial to EU producers and consumers, such as the elimination of tariffs on EU exports of industrial and agricultural goods, improved market access for EU services suppliers, the removal of non-tariff barriers in electronics, pharmaceuticals and medical devices, enhanced access to government procurement, protection of intellectual property rights, improved market access for EU car manufacturers and, very importantly and thanks to the safeguard clause, the protection of European car manufacturers against any imbalances that may occur in the sector in the future.

I hope this agreement will be a model for many other FTAs that are in prospect – with Canada, Singapore and MERCOSUR, for example. At the same time, I congratulate Parliament on the use of its new powers, this being the first FTA to which we are giving our consent under the terms of the Treaty of Lisbon.

 
  
  

Návrh usnesení B7-0120/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo a presente proposta, sendo necessária uma rápida resposta da UE, uma vez que o Egipto pode desempenhar um papel - chave quer nos esforços para a Paz no Médio Oriente, quer para uma reforma das mentalidades nesta região do Globo. Para isso, considero essencial a UE rever a sua política de vizinhança, bem como urgentemente mobilizar e rever os actuais instrumentos de modo a assistir as reformas sociais, políticas e económicas e fortalecer a cooperação com as organizações civis, na medida em que os eventos no Egipto e em outros países realçaram a necessidade para políticas e instrumentos mais ambiciosos. Os esforços da UE devem centrar-se no fortalecimento do Estado de Direito, na boa governação, na luta contra a corrupção e no respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais, a fim de a garantir a criação de boas condições para a emergência de uma democracia estável.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Baudis (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette résolution qui me parait juste et équilibrée. Les Egyptiens voient leurs attentes légitimes couronnées de succès. Le départ de M. Moubarak est une condition nécessaire mais pas suffisante pour que l'Egypte s'achemine vers la démocratie et les droits de l'homme. La transition est assurée par l'armée, qui se donne six mois pour relever ce défi. Pendant les dix-huit jours de manifestations qui ont mené à ce résultat, l'Egypte a subi des pertes économiques qui s'aggravent de jour en jour. L'Union européenne doit apporter son aide à l'Egypte pour que les acquis de la révolution ne soient pas détruits par une crise économique et sociale violente. Jusque là, l'UE a mobilisé des ressources importantes au titre de la politique européenne de voisinage pour un maigre résultat, et l'image de l'UE n'en sort pas grandie. Pourtant, notre rôle demeure primordial. Ne nous dénigrons pas nous-mêmes. Les révolutions ont ceci de particulier qu'elles paraissent toujours inéluctables a posteriori et impossibles a priori. Mais l'autocritique est légitime et nous sommes sur la bonne voie, le Conseil et la Commission ont manifesté leur souhait de repenser en profondeur la politique européenne de voisinage.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Les dernières semaines sont historiques. En ce sens, après la Tunisie, ce qui vient de se passer en Egypte fonde un espoir immense, tout particulièrement chez les jeunes. Sans tergiverser, l'Union européenne doit prendre la pleine mesure de la situation et accompagner le processus de démocratisation. Par ailleurs, ces évènements doivent nous inviter à refonder nos accords de partenariat afin de ne pas rester en marge du mouvement. Il revient au Parlement européen d'oeuvrer à ce que les discours et les actes convergent vers une politique européenne lisible et identifiable envers l'Egypte et l'ensemble de la région.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Manifesto a minha solidariedade para com o povo egípcio e felicito a sua coragem e determinação, nomeadamente por parte das gerações mais jovens, na luta pelas suas legítimas aspirações democráticas. Condeno a violência e o recurso desproporcionado à força contra os manifestantes, lamento profundamente o elevado número de mortos e feridos e apresento os meus sentidos pêsames aos familiares das vítimas. Há que encetar um diálogo que conte com a participação de todas as forças políticas e sociais que respeitam a democracia, o Estado de Direito, os direitos humanos e as liberdades fundamentais. Estes são princípios fundamentais da UE e constituem uma base comum para o desenvolvimento da zona euro-mediterrânica; Apelo à abertura de um inquérito independente aos incidentes que provocaram mortos, feridos e detenções, na esperança de que os responsáveis por tais actos sejam julgados. Apelo à libertação imediata e incondicional de todos os manifestantes pacíficos, prisioneiros de opinião, defensores dos direitos humanos egípcios e internacionais, bem como dos jornalistas e juristas. Apelo à UE que reveja a sua política de apoio à democracia e aos direitos humanos, de modo a criar um mecanismo de aplicação da cláusula dos direitos humanos em todos os acordos com países terceiros.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Em primeiro lugar gostaria de me congratular pelo amplo consenso conseguido neste Parlamento no que diz respeito ao teor da Resolução Conjunta agora aprovada. É um sinal de união em torno dos valores fundamentais que defendemos enquanto União de povos e países que não gostaria de deixar passar em claro. Em segundo lugar que espero que a transição entre o anterior e o futuro regime democrático no Egipto se faça com serenidade, sensatez e um amplo acordo entre os diversos actores politicos, civis, militares e religiosos deste importante país do Maxereque. Em terceiro lugar que espero que este histórico momento sirva para responder positivamente aos verdadeiros anseios das populações, que são a liberdade, a democracia, a luta contra a corrupção, o desemprego, a pobreza e a exclusão social. E finalmente reitero que o futuro desta região precisa de democracias sólidas, tolerantes e respeitadoras das minorias, onde o Estado seja uma promessa para todos e não o abuso de alguns.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente a resolução sobre a Situação no Egipto, porque considero que a UE deve expressar solidariedade para com o povo egípcio nas suas legítimas aspirações democráticas e apoiar uma transição rápida para uma verdadeira democracia. Para tal, a UE deve apoiar o Egipto a enfrentar as dificuldades económicas e sociais que atravessa, tendo em vista um processo de democratização duradouro, que envolva toda a sociedade civil.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Tal como quando o muro de Berlim caiu, a comunidade e a imprensa internacionais e mesmo os serviços de informações e segurança dos principais países foram surpreendidos por acontecimentos que não foram capazes de prever e que põem em causa muitos dos conceitos e das teorias sobre a política no Médio Oriente e a própria estabilidade da região. Pela sua importância estratégica, o Egipto está no centro desta mudança e o que aí ocorrer poderá influenciar decisivamente os demais países daquela zona. É ainda muito cedo para podermos afirmar que sentido terá este impulso que levou milhares de pessoas para as ruas exigindo o fim dos regimes que vigoravam nos respectivos países há décadas. Não obstante, creio que a União Europeia não pode ser indiferente à sua evolução, nem alhear-se do que se passa nas suas fronteiras, devendo procurar apoiar aqueles que se batem pelo estabelecimento da democracia e do Estado de Direito e que rejeitam a dicotomia entre regimes seculares militarizados ou islamismos revolucionários radicais.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Na semana passada, após alguns dias de convulsão popular, assistimos à demissão do Presidente do Egipto, Hosni Mubarak, que governava aquele país há mais de trinta anos. Associo-me à UE na saudação ao povo egípcio, que lutou duramente pela mudança democrática.

A UE tem, agora, a grande tarefa de acompanhar as transformações políticas e sociais no Egipto, nomeadamente a revisão da Constituição e a realização de eleições livres e justas sem violação dos direitos humanos. Mas tem, também, a obrigação de apoiar o povo egípcio com recursos financeiros de molde a promover o necessário desenvolvimento económico.

Concordo com a presente resolução e faço votos para que a transição de um regime ditatorial para um regime democrático no Egipto decorra de forma célere e pacífica, pois estamos perante uma nação que pode desempenhar um papel fundamental como mediador com vista ao estabelecimento de uma paz duradoura no Médio Oriente.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. São positivas as palavras que, apesar de serem apenas de circunstância, expressam nesta resolução a solidariedade para com o povo egípcio, regozijando-se com a sua coragem e determinação, nomeadamente por parte das gerações mais jovens e apoiando firmemente as suas legítimas aspirações democráticas.

A maioria do PE, que, até agora, apontava o Egipto como um exemplo de estabilidade na região, vê-se obrigada a aplaudir a acção dos egípcios com vista à ruptura com essa estabilidade.

As manifestações dos egípcios que levaram ao derrube de Hosni Mubarak são o exemplo de que são imensas as possibilidades de conquistas democráticas das classes alienadas pelo capitalismo e pelas forças e regimes ao seu serviço. O povo do Egipto demonstrou com grande tenacidade e unidade combativa que é possível vencer resignações e avançar para a conquista de liberdades políticas e democráticas, mesmo num país e numa região profundamente dominados pelos interesses do imperialismo, particularmente dos EUA, de Israel e da UE.

Até à sua derrota final o imperialismo nunca se dá por vencido e também não se resigna. Apesar das palavras bonitas, as forças que, no PE, defendem os seus interesses contra-atacam, arrogando-se o direito de interferir e, hipocritamente, querem dar lições de democracia, através dos seus partidos políticos e fundações.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Dopo la Tunisia, l’Egitto, mentre la protesta dilaga nell’intero quadrante medio orientale. Nei giorni che stanno cambiando la carta geopolitica del Mediterraneo e probabilmente gli equilibri mondiali, è necessario che l’Unione Europea aggiorni la sua politica estera, rivedendo e migliorando la strategia per assistere, politicamente e finanziariamente, la transizione democratica nel Paese, inclusa l'organizzazione di libere elezioni. L’Unione Europea si deve mobilitare a favore del popolo egiziano con tutti gli strumenti di assistenza finanziaria e con iniziative per la democrazia e a difesa dei diritti umani. Analogamente, va monitorata la situazione che si è venuta a creare nel Mediterraneo, e in particolare nelle coste italiane, dove in soli quattro giorni si sono registrati quattromila sbarchi. Cifre che rimandano agli esodi biblici degli anni Novanta, quando le carrette del mare portavano sulle coste dell’Adriatico torme di diseredati dall’Albania. La proclamazione dello stato d’emergenza decretata dal governo italiano mi sembra una decisione importante e necessaria, ma è solo il primo passo perché il vero timore è che dopo la Tunisia, possa toccare a Egitto e Algeria. Un problema che l'Italia da sola non può essere in grado di sostenere: tocca dunque all’intera Europa studiare contromisure, intervenire direttamente, dare speranze in patria a chi vuole partire sull’onda dell’emozione che dilaga nei paesi del Maghreb.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), in writing. − The EU and particularly the European Parliament took too long to respond to and address the warning signs of political and social turmoil in Egypt – leading ultimately to the geopolitical debacle of the last three weeks – and this in relation to a region that is very close to it and despite the fact that stability in the Mediterranean basin is essential for political well-being, economic strength and security in Europe itself.

At this point there is a dire need for strong leadership from the European institutions: leadership that must be coupled with a pragmatic, integrated and holistic approach geared to restoring stability and security to the region. It is up to the EU to be proactive and aid in Egypt’s political transition to a democratic system of governance.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Suite à la vague de mouvements révolutionnaires sans précédent que connaissent actuellement les pays du sud de la Méditerranée et qui, comme en Tunisie et en Egypte, ont entraîné la chute de leur gouvernement, l'Union européenne doit revoir sa vision et ses relations avec ces pays. Bien qu'elle arrive un peu tard, la résolution commune que nous avons adoptée jeudi 17 février 2011 était nécessaire, car elle apporte un message fort au peuple égyptien, en lui démontrant que l'Union européenne le soutient dans ses aspirations etse trouve prête à l'aider dans la transition démocratique du pays et à l'appuyer dans son développement économique.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Egregio Presidente, cari colleghi, quanto accaduto in Egitto lo si può definire epocale, ovvero lo sgretolamento di un determinato modello di politica che ha permeato di sé tutto il Paese per un ventennio. Ciò è avvenuto, purtroppo, a discapito di un ingente numero di persone che, durante le manifestazioni ed i combattimenti, sono rimaste ferite o sono morte in nome della libertà tanto desiderata. Con questa proposta di risoluzione il Parlamento vuole esprimere la propria solidarietà nei confronti della popolazione egiziana ed elogiare il coraggio e la determinazione dei giovani, i quali, in questo mese, hanno svolto un ruolo, certamente fondamentale. Con le dimissioni del Presidente Mubarak, l'Egitto si ritrova nella situazione di paese libero, ma tutto da ricostruire. L'intento del Parlamento europeo è quello di poter intervenire in loro aiuto, attraverso esortazioni, quali ad esempio quella di poter avviare al più presto un dialogo tra le forze politiche volto a trovare la strada migliore per poter combattere la corruzione, la violazione dei principi di libera espressione e libera informazione affinché si possano porre le basi per uno Stato di diritto. Invitiamo, anche, l'Alto Rappresentante a promuovere la creazione di una task force, con l'aiuto del Parlamento, atta a contribuire alla costruzione di una nuova realtà coerente con i principi di uno Stato democratico

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this Resolution, although I cannot quite get the strong smell of hypocrisy, on the part of the EU institutions, out of my nostrils.

 
  
MPphoto
 
 

  Κυριάκος Μαυρονικόλας (S&D), γραπτώς. – Το θέμα της Αιγύπτου είναι πολύ σοβαρό λαμβάνοντας υπ’ όψιν το μέγεθος της χώρας και τη γεωγραφική της θέση. Η Κύπρος διατηρούσε πάντοτε καλές σχέσεις γειτονίας με την Αίγυπτο και η πιθανή συμβολή της στις εξελίξεις δεν πρόκειται να υποτιμηθεί. Είναι πολύ σημαντικό η παρούσα κρίση να οδηγήσει στη δημιουργία ενός δημοκρατικού καθεστώτος και κράτους δικαίου και να αποφευχθεί η δημιουργία ενός σκληροπυρηνικού μουσουλμανικού κράτους που θα αποσταθεροποιούσε την περιοχή. Η Αίγυπτος μέχρι σήμερα συνέβαλε θετικά στη λύση των προβλημάτων της περιοχής προεξάρχοντος του Μεσανατολικού.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A União Europeia tem de continuar a desenvolver uma verdadeira política externa que seja coerente e eficaz face aos seus parceiros, e é fundamental que fale, de forma decidida, a uma só voz, reiterando o seu apelo para que a defesa dos direitos humanos seja uma realidade.

O Egipto é um parceiro fundamental da União Europeia no mundo árabe e desempenha um papel activo e crucial no apoio ao Processo de Paz do Médio Oriente e à reconciliação entre todos os sectores da sociedade palestiniana. Assim, temos de manifestar a nossa solidariedade para com o povo egípcio, apoiar as suas aspirações legítimas e democráticas e condenar todas as formas de violência, bem como o recurso desproporcionado à força contra os manifestantes, lamentando o elevado número de mortos e feridos.

Chegados aqui, as autoridades egípcias têm de pôr cobro, de imediato, a toda a violência, pois esta não é a solução para nenhum dos problemas levantados pelo povo egípcio nos seus protestos. Agora as autoridades egípcias e as forças da ordem têm por obrigação garantir a segurança de todos os cidadãos e da respectiva propriedade, bem como proteger o património cultural.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor de esta Resolución para mostrar mi apoyo incondicional a los pueblos que luchan por sus derechos, en este caso concreto, al pueblo egipcio en su lucha contra el autoritarismo y las lamentables condiciones políticas, sociales y económicas a las que les ha condenado durante los últimos 30 años el régimen encabezado por Mubarak. Igualmente apoyo la condena enérgica de la violencia y el uso de la fuerza contra los manifestantes pacíficos. A pesar de mi apoyo, no comparto buena parte de la Resolución ya que lamento la actitud injerencista de la Unión Europea, y su deseo de tutelar la transición hacia la democracia. Considero que solo el pueblo egipcio es el encargado de definir su futuro y que debe poder hacerlo sin la intrusión de actores externos que, en muchos de los casos, solo buscan la defensa de unos privilegios conseguidos con y por el apoyo del régimen autoritario ilegítimo. Asimismo, lamento que la Resolución no recoja una autocrítica clara y contundente de la Unión Europea ya que, con su actual Política de Vecindad y Comercio, ha posibilitado y apoyado el régimen de Mubarak en los últimos años.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Comme l'a écrit Khaled Hroub, le printemps arabe a montré que "la liberté et la dignité sont des aspirations communes à l'humanité toute entière, toutes nations et tous peuples confondus". Il ne faut pas oublier que les premières demandes des populations qui se sont révoltées ont été sociales: les citoyens d'Egypte, comme les citoyens de Tunisie d'ailleurs, sont demandeurs d'une meilleure répartition des richesses tout comme d'un avenir. Ce qui pousse les peuples à changer leurs conditions de vie relève de logiques économiques, sociales et politiques. Ils veulent un "juste Etat", démocratique, dans lequel les richesses seraient équitablement distribuées, dans lequel ils auraient accès à la santé et à l'éducation. On ne peut pas y répondre que par l'organisation d'élections, plus ou moins à la hâte, alors que l'(ancienne) opposition est très peu organisée. Il faut garantir les droits politiques mais aussi économiques et sociaux des citoyens. La réponse européenne doit donc être la construction de la démocratie mais aussi le développement économique, au service du plus grand nombre. L'UE devrait se doter d'une vraie politique d'accompagnement de la démocratie et avoir un rôle de leader en la matière.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), rakstiski. − Pirms izteikt solidaritāti Ēģiptes tautai, nepieciešams saprast, kas veicināja šo procesu. Pēc manā rīcībā esošiem datiem, aiz destabilizācijas situācijas stāv radikāli islāmisti. Esmu pārliecinoši pret haosu arābu pasaulē. Esmu pret jebkādu ekstrēmismu un nekārtību finansiālu atbalstu. EP pasteidzās paziņot par protestējošo — daudzi no kuriem atklāti nesa antisemītiskus lozungus — finansiālu atbalstu. EP deputātu cietsirdīgā un emocionālā tieksme arābu pasaules valstīs varētu tikt uztverta kā aicinājums uz nekārtībām. Pietiek ar karu Irākā un divvaldību Pakistānā. Mums ir jābūt nosvērtiem un pragmatiskiem attiecībā uz musulmaņu valstīm. Es balsoju pret.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Die EU muss ihre naiven Erwartungen bezüglich der arabischen Demokratiebestrebungen revidieren. Bei all dem Jubel über den „arabischen Völkerfrühling“ muss Brüssel nun erkennen, dass die Veränderungen in Tunesien und Ägypten nicht nur Hunderte Millionen Euro an Hilfszahlungen vor Ort verschlingen, sondern auch in Form Tausender Wirtschaftsflüchtlinge für die europäischen Bürger sichtbar werden, die bereits nach Europa gekommen sind. Die Menschen in Tunesien und Ägypten sind ja auch eben nicht nur für Demokratie und freie Meinungsäußerung, sondern auch und vor allem für mehr Wohlstand auf die Straße gegangen. Und dieser Wohlstand wird sich nicht über Nacht einstellen, sodass mit einem weiteren Anstieg des Stroms von Wirtschaftsflüchtlingen aus Nordafrika zu rechnen ist. Hier wird noch einiges auf Europa zukommen, zumal es in den arabischen Ländern während der letzten zwei, drei Jahrzehnte eine wahre Bevölkerungsexplosion gegeben hat. Die EU wird auch daran gemessen werden, ob sie demokratische Wahlen auch dann respektiert, wenn Islamisten an die Macht kommen.

In Ägypten ist die Moslembruderschaft, die über ein Wählerpotential von 30 Prozent verfügt, die einzige gut organisierte oppositionelle Kraft – da sollte sich die EU keinen Illusionen hingeben, sondern ernsthaft darüber nachdenken, wie sie mit einem Wahlsieg der Islamisten umgeht. Da der Text im Wesentlichen auf diese Umstände Bezug nahm, habe ich dafür gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Der Entschließungsantrag begrüßt die Reformen zugunsten von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und sozialer Gerechtigkeit in Ägypten. Gefordert wird die Aufhebung des Ausnahmezustands, eine verantwortliche Regierungsführung, die Bekämpfung der Korruption und die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten in Ägypten, wie etwa der Gewissens-, Religions- und Gedankenfreiheit, der Meinungsfreiheit, sowie der Freiheit der Presse und der Medien. Ziel ist ein rascher Übergang zu einem friedlichen, demokratischen und pluralistischen Ägypten. Ich habe daher für den gegenständlichen Entschließungsantrag gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), na piśmie. − Ostatnie wydarzenia w Egipcie i Tunezji pokazały, że teza, iż społeczeństwa państw arabskich są niezdolne do demokracji jest błędna. Wychodząc z tego błędnego założenia Unia Europejska – i niemal wszystkie inne globalne siły polityczne – w świecie arabskim nad prawo ludów do decydowania o sobie stawiały stabilność regionu. Ta polityka okazała się być błędna. Wypada mieć nadzieję, że skutki tego błędu nie będą zbyt dotkliwe. Już dzisiaj musimy podjąć działania zmierzające do ich niwelowania. Błędy trzeba jednak naprawiać. Jednym z działań wynikających z tego wniosku powinno być zamrożenie aktywów należących do egipskich przywódców odpowiedzialnych za sprzeniewierzenie funduszy państwowych w kraju. Dlatego apeluję wszystkich państw członkowskich o dołożenie wszystkich możliwych starań w tym zakresie. Przed Egiptem decydujące miesiące. Parlament Europejski powinien rodzącemu się społeczeństwu obywatelskiemu i instytucjom demokratycznym udzielić wszelkiego możliwego wsparcia. Priorytetem powinno być wsparcie wolnych i demokratycznych wyborów. W najbliższych latach musi przyświecać nam jedno przesłanie. Demokracja w Egipcie to doskonała długofalowa inwestycja, która opłaci się zarówno obywatelom Egiptu jak i Europejczykom

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Mi sono espresso a favore della risoluzione sulla situazione in Egitto per dar piena voce a un Parlamento europeo che, seguendo la linea delle dichiarazioni dell'Alto Rappresentante Ashton e dei Presidenti Van Rompuy e Barroso, saluta il coraggio del popolo egiziano verso il quale é solidale. Il compito dell'UE sarà ora quello di monitorare la situazione e cercare di supportare il dialogo politico attraverso la politica di Vicinato, al fine di garantire una transizione verso la democrazia ed elezioni libere evitando una deriva integralista. L'Egitto svolge un ruolo fondamentale nella gestione del processo di pace in Medio Oriente, ruolo che l'esercito durante la transizione democratica ha promesso di continuare a ricoprire nel rispetto degli equilibri e della stabilità della regione. Ritengo inoltre che l'UE debba intervenire per tutelarsi da potenziali esodi di massa dalle coste nordafricane aiutando l'Egitto con tutti i mezzi necessari.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Destaco da presente resolução, que votei favoravelmente, o firme apoio desta instituição parlamentar às reformas visando a democracia, o Estado de Direito e a justiça social no Egipto. Faço votos para que o estado de emergência possa ser levantado e desejo que a boa governação, o combate à corrupção e o respeito dos direitos humanos e das liberdades fundamentais no Egipto, nomeadamente em matéria de liberdade de consciência, de religião e de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de imprensa e dos meios de comunicação social, liberdade de associação, direitos das mulheres e igualdade dos géneros, protecção das minorias e luta contra a discriminação baseada na orientação sexual sejam brevemente uma realidade no Egipto, país com uma história milenar que merece abrir um novo capítulo – democrático – na sua história.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Dei o meu apoio a esta resolução, associando-me à expressão de solidariedade para com o povo egípcio que, movido por legítimas aspirações democráticas, de liberdade e de melhoria de condições de vida, abriu uma nova fase no processo de transição política no Egipto. Faço votos para que sejam agora criadas as condições e garantido todo o apoio para que o Egipto possa avançar com as necessárias reformas políticas, económicas e sociais, visando a justiça social e a implementação de uma democracia sólida, tolerante e respeitadora dos direitos humanos e das liberdades cívicas.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – La vague de contestation qu'a connue l'Egypte ces dernières semaines, qui a abouti à la démission du Président Hosni Moubarak, marque une étape importante dans la transition politique du pays. En apportant mon soutien à la résolution commune du Parlement européen, je souhaite exprimer ma solidarité avec le peuple égyptien et rendre hommage à son courage et à sa détermination dans sa lutte pour l'accès à la démocratie. Il me parait indispensable que l'UE et les Etats membres soutiennent activement une transition rapide vers une gouvernance démocratique, notamment en mettant en place une "taskforce" associant le Parlement européen pour répondre aux demandes des acteurs égyptiens de cette transition. En outre, les événements qui se sont produits en Egypte et en Tunisie, et qui se produisent encore en ce moment dans d'autres pays, montrent la nécessité pour l'Europe de réviser la Politique Européenne de Voisinage (PEV) afin que l'aide qu'elle apporte à ses partenaires soit strictement conditionnée par le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques. La révision de cette politique doit s'accompagner de l'élaboration d'un ensemble de critères politiques auxquels les pays voisins devraient satisfaire pour obtenir un statut supérieur dans leurs relations avec l'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – Aujourd'hui, force est de constater que tout le monde reconnaît que Moubarak était un dictateur, alors qu'il y a encore un mois, y compris au Parlement européen, peu de voix s'élevaient pour affirmer cette évidence. Il est par conséquent fondamental que la Commission européenne et le Conseil remettent en question la realpolitik qu'ils pratiquent depuis des années dans ces parties du monde, tant en Égypte qu'en Tunisie, tout comme il est indispensable de s'interroger sur l'ambivalence des relations que l'UE entretenait avec les dictateurs qui gouvernent ces pays depuis des décennies. Il est nécessaire de geler les avoirs financiers non seulement de Moubarak et de ses collaborateurs, mais également ceux de sa famille.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa proposta di risoluzione per la grandissima importanza che le recenti manifestazioni in vari Paesi arabi dell'Africa Settentrionale e del Medio Oriente hanno ricoperto nel cambiamento istituzionale, politico ed economico dell'area. Il vento di riforma ha ripreso a soffiare sull'onda di una forte domanda popolare di libertà ed autentica democrazia, alla base per ottenere condizioni di vita migliori per tutti cittadini. La promozione del rispetto della democrazia, dei diritti umani e delle libertà civili è obiettivo fondamentale dell'Unione Europea, e rappresenta il terreno comune per lo sviluppo dell'area euromediterranea. Ora la priorità sarà ricostituire un governo espressione diretta del popolo egiziano attraverso elezioni libere, in grado di affrontare col supporto internazionale la fase di transizione verso una piena democrazia, dove le comunità cristiane copte non siano più vittime degli avvenimenti attuali e tutte le comunità religiose possano vivere in pace e professare liberamente la propria fede in tutto il paese.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. − Hlasovala som za spoločnú rezolúciu o situácii v Egypte, pretože pre toho, kto pri správe vecí verejných kladie na prvé miesto dôstojnosť človeka ako osoby, je demokracia najlepšou formou vlády vôbec. A to platí ako v Európe, tak v Egypte. Zároveň som však musela myslieť na Irán, kde zvrhnutie skorumpovaného autokratického režimu šacha viedlo ku vzniku neslobodnej islamskej republiky. Musela som myslieť na voľby Palestínčanov, ktorí si v prvých demokratických voľbách zvolili do svojej samosprávy teroristov a násilníkov. Myslela som na Irak, kde 6 rokov po zvrhnutí diktátora prenasledujú, vyháňajú a zabíjajú členov najstarších kresťanských komunít na svete. A modlím sa, aby to tentokrát dopadlo dobre. Egypt je na rázcestí a ja len dúfam, že si vyberie cestu slobody pre všetkých jeho občanov vrátane koptských kresťanov.

 
  
  

Návrh usnesení B7-0129/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo a presente proposta de resolução, chamando a atenção para a importância de uma abordagem top-down e ao mesmo tempo horizontal, envolvendo todos os actores no desenvolvimento da Estratégia. Experiências como esta demonstram que é necessário uma abordagem coordenada para a eficiente utilização dos fundos disponíveis. Saliento neste contexto a importância da assistência técnica para a implementação das acções e dos projectos. Recordo ainda que esta macro – região detém um especial significado para a Europa uma vez que pode melhorar as relações de vizinhança com o Sudeste Europeu e fomentar a cooperação política e económica com os Balcãs. De modo a avaliar a eficácia desta estratégia, concordo com a realização de uma análise da sua implementação, que conjuntamente com uma análise da Estratégia do Mar Báltico pode assinalar possíveis fontes e métodos de financiamento para estratégias macro – regionais para projectos-piloto na Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją dėl Europos Sąjungos Dunojaus regiono strategijos įgyvendinimo. Dunojaus regionas apima 115 mln. gyventojų ir 14 Europos šalių, tiek priklausančių Europos Sąjungai, tiek jai nepriklausančių, jis sudaro sritį, kurioje gali būti skatinama glaudesnė įvairių ES politikos sričių (sanglaudos, transporto, ekonomikos, energetikos, aplinkos politikos, kultūros, švietimo, žemės ūkio, žuvininkystės, plėtros ir kaimynystės politikos) sąveika. Svarbu tai, kad ES Dunojaus regiono strategija galėtų labai prisidėti siekiant pagerinti įvairių lygmenų valdymą ir geriau įtraukti Dunojaus regione veikiančius partnerius ir pilietinę visuomenę, taip pat ją įgyvendinant būtų užtikrinta gerovė, tvarus vystymasis, darbo vietų kūrimas ir regiono saugumas. Pritariu rezoliucijoje įtvirtintam raginimui valstybėms narėms ir regionams naudotis struktūriniais fondais, numatytais panaudoti 2007–2013 m. laikotarpiu, siekiant užtikrinti kiek įmanoma didesnę paramą šios strategijos įgyvendinimui, ypač skatinant kurti naujas darbo vietas ir ekonomikos augimą labiausiai ekonomikos krizės paveiktose srityse. Dunojaus regionas yra Europos vartai į Vakarų Balkanus, todėl manau, jog Europos Dunojaus regiono strategija ne tik padės gerinti kaimyninius santykius Vidurio ir Pietryčių Europoje, bet ir teiks svarbią papildomą naudą ES Rytų Europos politikos srityje. Tai bus puiki galimybė visai Sąjungai stiprinti jos politinį ir ekonominį bendradarbiavimą su Balkanų regionu ir prisidėti prie Europos integracijos plėtros ir stiprinimo šiame regione.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Strategia Dunării este un proiect al Uniunii Europene la care sunt invitate să participe şi statele terţe riverane cu scopul de a dezvolta imensul potenţial economic al regiunii danubiene. Fluviul Dunărea leagă zece state europene, dintre care şase sunt membre ale Uniunii Europene. Toate aceste ţări sunt încurajate să coopereze în domenii precum transporturile fluviale, protecţia şi dezvoltarea socială, dezvoltarea economică durabilă, transporturile şi infrastructura energetică, protecţia mediului, turismul, cultura şi educaţia. De asemenea, identifică răspunsuri comune la provocări precum îmbunătăţirea calităţii vieţii, creşterea competitivităţii şi atractivităţii localităţilor de la Dunăre şi atragerea de investiţii în domenii strategice. Cred că este nevoie de o mai bună coordonare între autorităţile locale şi regionale şi organizaţiile care îşi desfăşoară activitatea în regiunea Dunării pentru a se asigura crearea de locuri de muncă şi securitatea în această zonă. De asemenea, sprijin dezvoltarea economică şi socială a regiunii dunărene ca spaţiu comunitar prioritar şi promovarea unei integrări regionale mai profunde în această zonă, ceea ce ar constitui o componentă dinamică a unui spaţiu economic european mai larg. Susţin implementarea acestei strategii deoarece regiunea Dunării reprezintă un însemnat potenţial socio-economic în cadrul Europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea adoptării Strategiei Dunării. Aceasta din urmă este rezultatul unui efort important depus de România şi Austria încă de la bun început. Prin promovarea şi susţinerea acestui proiect, care astăzi se materializează în cadrul Preşedinţiei Ungare, pe care doresc să o felicit, Strategia devine o prioritate din punct de vedere politic, economic şi financiar. România va coordona patru domenii prioritare: transporturi fluviale, turismul, cultura, gestionarea riscurilor generate de fenomene extreme. Totodată, prin noua strategie va fi pus în aplicare noul concept de coeziune teritorială inclus în Tratatul de la Lisabona. Resursele financiare neabsorbite din cadrul instrumentelor actualului cadru financiar comunitar pot fi utilizate în cadrul Strategiei Dunării pentru proiecte macro-regionale. Subliniez importanţa colaborării cu alţi parteneri, inclusiv ONG-urile şi mediul privat. În final, menţionez faptul că România va monitoriza, în calitate de coordonator, îndeplinirea obligaţiilor asumate de statele riverane conform Planului de Acţiune.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Palankiai vertinu Europos Komisijos priimtą Dunojaus regiono strategiją ir pritariu jos veiksmų planui, kuriame daugiausia dėmesio skiriama keturioms sritims (Dunojaus regiono sujungimui, aplinkos apsaugai, gerovės užtikrinimui ir Dunojaus regiono stiprinimui) ir atsižvelgiama į poreikį gerinti Dunojaus regione judumą, energetinį saugumą, socialinį ir ekonominį vystymąsi, kultūrinius mainus, saugumą ir civilinę saugą. Be to, palankiai vertinu tai, kad ši strategija parengta po išsamių konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant nacionalines, regionų ir vietos valdžios institucijas bei akademinės ir verslo aplinkos atstovus bei nevyriausybines organizacijas, nes tai svarbus jos sėkmę užtikrinantis veiksnys. Būtina įsteigti pilietinės visuomenės forumą šiame regione, kuris suburtų kartu viešojo ir privačiojo sektorių veikėjus ir suteiktų jiems galimybę dalyvauti rengiant makroregiono strategijas. Būtina puoselėti Dunojaus kultūrinę aplinką skatinant kultūrinį dialogą, remiant universitetų mainų programas ir jaunimo projektus, paremtus tarptautiniu bendradarbiavimu, tvaraus turizmo stiprinimu ir istorinio bei architektūrinio paveldo išsaugojimu. Bendradarbiavimas kultūros projektų srityje vaidina gyvybiškai svarbų vaidmenį, siekiant remti kultūrų dialogą ir Dunojaus regiono šalių tarpusavio supratimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Este important ca în cadrul summitului din luna iunie al Consiliului European să se adopte strategia privind regiunea Dunării pentru a se demara cât mai curând punerea ei în aplicare. La fel de importantă însă este atragerea fondurilor europene existente pentru dezvoltarea acestei regiuni în valoare de 100 de miliarde EUR prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune şi Fondul social european. Aceste fonduri sunt cele care vor sprijini direct aplicarea strategiei. În absenţa unor proiecte clare care să folosească aceste fonduri strategia devine inutilă. Strategia Dunării are drept scop crearea de locuri de muncă şi creşterea economică a zonelor afectate de criză. Folosirea caracteristicilor specifice ale regiunilor ar putea duce la o utilizare mult mai eficace a fondurilor structurale şi la crearea de valoare adăugată la nivel regional în timp ce resursele financiare care nu au fost absorbite ar putea reprezenta, de asemenea, o sursă de finanţare pentru proiectele macroregionale. Adoptarea strategiei Dunării vine ca o urmare firească a summitului legat de această regiune care a avut loc la Bucureşti la finele anului trecut când s-a dat un semnal important în ce priveşte importanţa economică pe care UE o acordă acestui fluviu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), písemně. Řeka Dunaj propojuje deset evropských zemí. Dunaj také tvoří významný socio-ekonomický potenciál, v jeho okolí žije více než 200 milionů obyvatel. Podunají je důležitým styčným bodem programů politiky soudržnosti EU. Dunajská strategie je zaměřena na tři prioritní oblasti: propojení a komunikace (zahrnující dopravu, energii, informační společnost); ochranu životního prostředí a prevenci proti přírodním rizikům; posílení potenciálu socio-ekonomického rozvoje. Jsem toho názoru, že při provádění dunajské strategie by měl být uplatňován „bottom up approach“ v podobě umožnění pohybu zboží a zlepšení infrastruktury, a tím i obecných podmínek pro podnikání v celém regionu. Strategie by neměla být důvodem pro vznik nových institucí. Jejím hlavním smyslem by mělo být posílení koordinace mezi jednotlivými regionálními hráči. Z tohoto důvodu by na strategii neměly být vyčleněny žádné zvláštní finanční prostředky.

Je tedy třeba trvat na platnosti Radou schváleného principu „3 ne“, tzn. na rozpočtové, legislativní, administrativní neutralitě. Makroregionální strategie by v tomto smyslu měly být především nástrojem pro efektivnější spolupráci a využívání stávajících zdrojů. Zároveň je nutné vypořádat se s kritikou týkající se záměru Komise povzbudit lodní dopravu po Dunaji hlavně zlepšením jeho splavnosti. Mechanické zásahy do koryta řeky totiž podle kritiků povedou k ohrožení vegetace na jeho březích a celkovému zhoršení životního prostředí v okolí.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Congratulo-me com uma abordagem integrada, na qual se inclui a elaboração de estratégias para macro-regiões que sejam aplicáveis a toda a União Europeia, para aumentar a eficácia da política regional. A Estratégia do Mar Báltico fornece já um modelo de coordenação das políticas e do financiamento da UE em unidades territoriais geopolíticas - macro-regiões - definidas com base em critérios específicos. Congratulo-me, em particular, com a adopção da Estratégia para a Região do Danúbio e apoio o Plano de Acção que a acompanha, que satisfaz a necessidade de melhorar a mobilidade, a segurança energética, a protecção do ambiente, o desenvolvimento social e económico, os intercâmbios culturais, a segurança e a protecção civil na região do Danúbio. À semelhança desta estratégia regional, apelo igualmente à criação do Espaço Atlântico Euro-Africano que permitiria aprofundar as relações entre a costa sudoeste europeia, as RUP e os países vizinhos ACP, melhorando assim a cooperação em matérias tais como os transportes, a segurança energética, o intercâmbio científico, o desenvolvimento do turismo, a segurança e o combate à imigração ilegal.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Consider că strategia UE în regiunea Dunării reprezintă o modalitate de coordonare a politicilor UE și că va trebui să răspundă provocărilor cu care se confruntă această regiune. Ne dorim o strategie reală, bazată pe noi tehnologii, inovare și investiții, o strategie care, odată implementată, să conducă, într-un final, la îmbunătățirea calității vieții pentru toți cetățenii europeni din regiunea Dunării.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente a resolução relativa à execução da Estratégia da UE para a Região do Danúbio porque corresponde à necessidade de melhorar a mobilidade, a segurança energética, a protecção do ambiente, o desenvolvimento social e económico, os intercâmbios culturais, a segurança e a protecção civil na região.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A região do Danúbio tem características próprias e uma importância histórica particular que, à semelhança do já verificado para o Báltico, justificam uma estratégia particular da União Europeia. Esta macrorregião tem no seu rio principal uma via de particular importância ao nível europeu. Em seu redor, e através da interdependência que se pretende ver intensificada, poderão vir a ser melhorados a mobilidade, a segurança energética, a protecção do ambiente, o desenvolvimento social e económico, os intercâmbios culturais, a segurança e a protecção civil. Tendo em conta os países que integram a região do Danúbio, semelhante estratégia poderá contribuir para reparar anteriores cisões e obstar ao reacendimento de antigas disputas, permitindo uma maior coesão europeia e abrindo portas para futuros alargamentos da União. Espero que o investimento nestas regiões não comprometa nem minore o apoio dado às regiões ultraperiféricas que, pela sua própria natureza, são merecedoras de especiais ajudas e incentivos. A coesão europeia também passa por aqui.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Na sequência do pedido feito pelo Conselho Europeu à Comissão para que fosse elaborado um documento que definisse uma estratégia da UE para a região do Danúbio, esta apresentou, no passado dia 8 de Dezembro, uma proposta de “Estratégia da União Europeia para a Região do Danúbio” que inclui um Plano de Acção. Dada a importância geo-estratégica desta região em vários sectores, tais como turismo, transportes, ambiente, energia, política de boa vizinhança, coesão territorial, etc., o Parlamento foi um parceiro fundamental na definição desta estratégia e deverá continuar a sê-lo ao longo da sua implementação. Assim, saúdo a aprovação desta proposta de Resolução consciente de que é portadora de desenvolvimento sustentável para uma região atravessada pelo maior rio da União Europeia, onde vivem cerca de 160 milhões de pessoas, e cujos recursos ambientais e patrimoniais mereceram, por parte da UNESCO, a classificação de Património Mundial

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Egregio Presidente, cari colleghi, l'articolo 3 del TUE riconosce, come uno degli obiettivi dell'UE, la coesione territoriale. La proposta di risoluzione comune, votata oggi in Parlamento, chiede che tale principio sia applicato anche nei riguardi della Regione del Danubio. Gli Stati membri dell'UE che rientrano in tale Regione sono 14, tra questi figurano la Germania, ma anche la Romania e la Bulgaria ed è soprattutto per tali Stati che richiediamo l'effettiva applicazione del principio sancito dall'art. 3. Già nel 2008 il Parlamento aveva richiesto a gran voce che il Consiglio e la Presidenza del Consiglio decidessero di porre un piano strategico atto a prevedere e mettere in pratica degli aiuti verso tale Regione, di modo tale da offrirle quell'input di cui tanto ha bisogno per poter godere di una economia forte ed indipendente da altri sovvenzionatori. A tre anni di distanza ci ritroviamo a chiedere che venga attuata una politica che si interessi di sostenere una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva; chiediamo la promozione delle aree più svantaggiate il cui sviluppo apporterebbe un miglioramento delle consizioni ambientali e sociali. Il mio voto in favore della proposta di risoluzione altro non é che un piccolo gesto verso una regione che ha bisogno dell'aiuto europeo e per il quale non possiamo tirarci indietro.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this Resolution which: points out that, from an ecological point of view, Central and South-Eastern Europe is one of the richest but at the same time one of the most vulnerable areas of Europe, characterised by an ecosystem of high ecological complexity and great value, therefore requiring a high level of protection; welcomes the aim of the European Strategy for the Danube Region to create a liveable, sustainable and at the same time developed, prosperous Danube region by managing environmental risks, such as floods and industrial pollution, preserving the quality and quantity of water reserves and ensuring their sustainable use, and preserving biodiversity, landscapes and the quality of air and soils; stresses that protecting the environment in the Danube basin is an important aspect which should stimulate responsible agricultural and rural development of the region; calls for improvements to the ecological status of the Danube, and for measures to reduce pollution and to prevent further releases of oil and other toxic and harmful substances; stresses that a good ecological status of the Danube is a prerequisite for all human activity along the river and recommends that the environmental targets should be considered in particular

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Com uma população de 100 milhões de habitantes, repartida por 14 países, dos quais oito são membros da UE, a região do Danúbio abrange simultaneamente algumas das regiões mais ricas e mais pobres da Europa, podendo ser definida como uma macrorregião com características e capacidades económicas heterogéneas.

A eficácia das políticas regionais traduz-se no apoio ao desenvolvimento e na aplicação de estratégias que venham a resolver uma série de problemas locais e estimular o crescimento económico dos países cujas populações estão relacionadas com o rio, de modo a promover um desenvolvimento sustentável. Assim sendo, e porque esta estratégia, que se baseia em 3 objectivos interligados (desenvolvimento socioeconómico, melhoria do transporte e apoio às possibilidades energéticas e protecção do meio ambiente), bem como o Plano de Acção que a acompanha, irá contribuir para promover esta região e minimizar as diferenças regionais existentes, coordenando melhor os esforços dos 8 Estados-Membros da região, congratulo-me com a aprovação da mesma.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Im Rahmen der Donaustrategie soll dieser Fluss besser als Transportweg genutzt werden, was wohl mit einer Vertiefung der Fahrrinnen einhergeht. Ebenso soll das Thema Energie – also unter Umständen sogar ein Ausbau der Wasserkraftwerke – im Rahmen der Donaustrategie behandelt werden. Diese Strategie soll des Weiteren zum wichtigen Impulsgeber für die Wirtschaft werden. Bleibt zu hoffen, dass sich das neue EU-Vorzeigeprojekt „Donaustrategie“ sodann tatsächlich bald mit sicht- und greifbaren Inhalten füllt. Inwieweit das Projekt wirklich mit Leben erfüllt wird, hängt sicher unter anderem davon ab, wie das Spannungsverhältnis zwischen den Zielen Umweltschutz und Anbindung des Donauraums gelöst wird und ob die Donau als gemeinsamer Nenner für die Umsetzung dieses Mammutprojekts ausreichen wird. Ich habe für dieses Projekt gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Мария Неделчева (PPE), в писмена форма. − С радост подписах и гласувах в подкрепа на резолюцията на Европейския парламент относно изпълнението на стратегията на ЕС за региона на река Дунав.

Дунавската стратегия е шанс да се отключи потенциала за развитие и за сътрудничество на много европейски райони в най-различни области. Искам да наблегна на мястото на Дунавската стратегия в две много важни според мен области, а именно развитието на туризма и поддържането на сигурността в региона. Що се отнася до мястото на Дунавската стратегия в развитието на туризма, то може да допринесе за намаляване на социално-икономическите различия в Европа, да създаде нови работни места и да стимулира културния диалог и опознаването на богатото европейско културно, етническо и природно наследство в региона.

Дунавската стратегия може да допринесе за поддържането на сигурността в региона по течението на река Дунав и да изиграе важна роля в регулацията на миграцията във и извън Съюза и в борбата с престъпността.

С цел постигане на реални резултати, съвместната работа в едни толкова чувствителни сфери каквито са сигурността и миграцията е от първостепенна нужда. Ето защо приветствам укрепването на регионалното сътрудничество в тези области и осигуряването на по-добър институционален капацитет в тази насока.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Die EU-Strategie für den Donauraum und seine 115 Millionen Einwohner bietet die Gelegenheit, grenzüberschreitende Zusammenarbeit, sowie eine nachhaltige wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung in der Region zu beschleunigen. Im Juni sollte der Rat einen Terminplan und konkrete Implementierungsschritte festlegen. Im Zentrum der Strategie steht die Verbesserung der Mobilität, der Energieversorgung, der Sicherheit, und des Umwelt- und Katastrophenschutzes. Ich hoffe auf eine neue territoriale Dynamik und dass alle Interessensgruppen sowie Akteure der Zivilgesellschaft eingebunden werden, um die geförderten Projekte optimal zu nutzen. Wünschenswert wäre zudem eine Initiative auf makroregionaler Ebene für mehr Sicherheit in der Atompolitik im Donauraum. Gerade in dieser Region gibt es nach wie vor AKWs, die eine Gefahr für Umwelt und Bevölkerung darstellen. Dennoch werden bei den UVP-Verfahren Nachbarstaaten- und Region gar nicht bis unzureichend gehört. Hier besteht Handlungsbedarf. Die Tatsache, dass im Rahmen der Donauraumstrategie nur bereits von den Strukturfonds zur Verfügung gestellte Gelder verwendet werden (rund 1 Mrd. Euro für den Zeitraum 2007-2013), also keine zusätzlichen Mittel zugewiesen und weder neue Institutionen noch neue Gesetzgebung notwendig werden, begrüße ich sehr. Ich habe daher für den vorliegenden Entschließungsantrag gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), na piśmie. − W trakcie dzisiejszych głosowań opowiedziałem się za przyjęciem wspólnej rezolucji w sprawie wdrożenia strategii UE na rzecz regionu naddunajskiego. Idea zintegrowanego podejścia, w tym tworzenie strategii na szczeblu Unii Europejskiej na rzecz makroregionów, jest najlepszym przykładem współpracy terytorialnej i sposobem na podniesienie skuteczności polityki regionalnej, który należy popierać i rozwijać. Przyjęta w połowie ubiegłego roku Strategia dla regionu Morza Bałtyckiego jest modelem koordynacji polityki UE i finansowania makroregionów, czyli geopolitycznych jednostek terytorialnych zdefiniowanych w oparciu o szczególne kryteria.

Rozległy region naddunajski, obejmujący 14 krajów europejskich i liczący 115 milionów mieszkańców, zarówno z państw członkowskich UE, jak i z krajów do niej nienależących, wymagał stworzenia jednego planu łączącego aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne i kulturowe (to jednocześnie 4 filary strategii).

W kontekście konieczności przeprowadzania śródokresowych analiz realizacji strategii, analogicznie jak w sprawozdaniu w sprawie Strategii dla regionu Morza Bałtyckiego, w rezolucji wezwano Komisję Europejską do opracowania konkretnych instrumentów i kryteriów oceny projektów, opartych na porównywalnych wskaźnikach. Parlament zobowiązał również Komisję do przeprowadzenia analizy pierwszych wyników i doświadczeń z wdrażania strategii UE na rzecz regionu naddunajskiego oraz na przykładzie dwóch strategii (bałtyckiej i naddunajskiej) do wskazania potencjalnych źródła i metod finansowania strategii makroregionalnych

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Cari colleghi, alla luce delle innumerevoli considerazioni riguardanti l'attuazione di tale strategia, personalmente ho deciso di votare a favore, soprattutto in considerazione del fatto che la regione danubiana, comprendente 14 Paesi europei e circa 115 milioni di abitanti, è una zona in cui è possibile sviluppare sinergie rafforzate fra varie politiche dell'UE, in materia di coesione, trasporti, economia, energia, ambiente, allargamento e politica di vicinato. Tale strategia, pertanto, dovrebbe, secondo il mio punto di vista, combinare fra loro elementi economici, ambientali, sociali e culturali, in quanto una macroregione come quella danubiana accrescerebbe significativamente il benessere economico dell'intera Comunità Europea, favorendo l'occupazione e promuovendo uno sviluppo integrato. Credo quindi che il carattere unificante ed integrativo di tale strategia esprima la convinzione di tutti gli Stati Membri dell'Unione di apportare un importante contributo al superamento delle vecchie divisioni dell'Europa, al successo globale e ad una maggiore efficienza dell'Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O Conselho Europeu em 2009, instou a Comissão a elaborar uma Estratégia Europeia para a Região do Danúbio, tendo em conta que a região do Danúbio, que compreende 115 milhões de habitantes e 14 países europeus membros e não membros da UE - Alemanha, Áustria, Eslováquia, República Checa, Eslovénia, Hungria, Roménia, Bulgária, Croácia, Sérvia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Moldávia e Ucrânia - é um espaço onde podem ser desenvolvidas maiores sinergias entre várias políticas da UE. Não posso deixar de me congratular com a adopção da Estratégia para a Região do Danúbio, pela Comissão Europeia e de apoiar o Plano de Acção que a acompanha, o qual se baseia em quatro pilares (nomeadamente, ligar a região do Danúbio, proteger o ambiente, criar prosperidade e reforçar a região do Danúbio), satisfazendo a necessidade de melhorar a mobilidade, a segurança energética, a protecção do ambiente, o desenvolvimento social e económico, os intercâmbios culturais, a segurança e a protecção civil na região do Danúbio. Faço votos de que Estratégia da UE para a Região do Danúbio seja aprovada pelo Conselho Europeu e que se proceda à sua aplicação com a máxima brevidade possível.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), în scris. − Dunărea are vocaţia de a constitui coloana vertebrală a unei construcţii macroregionale în care să se regăsească, în căutarea bunăstării comune, landuri, regiuni şi state membre, alături de ţări care nu aparţin sau încă nu aparţin UE. Dunărea nu mai e albastră, ca-n valsul lui Strauss, iar proiectele pentru protecţia mediului sunt estimate la 9 miliarde de euro. Toate investiţiile ce vor fi realizate în bazinul dunărean trebuie să fie sisteme de tip inteligent, bazate pe cele mai noi dezvoltări ştiinţifice şi tehnologice şi în care protecţia mediului este inclusă încă din faza de proiectare a sistemelor („green knowledge intelligent systems”).

Aceste investiţii înseamnă crearea de noi oportunităţi de creştere economică durabilă şi de creştere a calităţii vieţii, realizându-se astfel, dezvoltarea patrimoniului natural/ambiental si promovarea politicii de mediu a UE ( ex. crearea unui sistem de gestiune si control ale factorilor de mediu, înlăturarea efectelor negative asupra mediului în cazuri de catastrofe naturale, protejarea bio - diversităţii, păstrarea şi extinderea zonelor împădurite, a parcurilor si zonelor verzi din zonele urbane ). Sprijinul autorităţilor locale şi al cetăţenilor este extrem de util, demonstrând faptul că dialogul intern, la toate nivelurile, funcţionează şi este eficient, astfel încât Strategia Dunării să fie o strategie a cetăţeanului european.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − With this resolution, the EP: 1. welcomes the approval by the Commission of the Strategy for the Danube Region and supports the Action Plan accompanying it, focused on four pillars (connecting the Danube region, protecting the environment, building prosperity and strengthening the Danube region) and meeting the need to improve mobility, energy security, environmental protection, social and economic development, cultural exchange, security and civil protection in the Danube region; 2. recalls that the European Parliament has been calling for this strategy since 2008 and calls on the Hungarian Presidency of the Council of the European Union and on the European Council to endorse the EU Strategy for the Danube Region by the June European Council and to start its implementation as quickly as possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa proposta di risoluzione perché la regione danubiana, che comprende 14 Paesi europei e 115 milioni di abitanti, deve essere gestita attraverso un piano collettivo condiviso, che ne permetta una valorizzazione economica e culturale in grado di preservarne le inestimabili bellezze artistiche ed ambientali. Gli Stati Membri dovranno ora utilizzare i Fondi strutturali disponibili per il 2007-2013 per garantire massimo sostegno a questa strategia. In particolare l'impegno dovrà essere quello di creare nuovi posti di lavoro, soprattutto nei territori maggiormente colpiti dalla crisi. Se la strategia del Danubio verrà sostenuta da un forte impegno politico, allora potrà contribuire al superamento delle vecchie divisioni dell'Europa, realizzazzando un ulteriore passo verso la reale integrazione dei popoli. Portare al successo il piano avrà ricadute positive in un contesto geografico molto più ampio, valorizzando la sua posizione strategica che la rende l'accesso dell'Europa verso i Balcani occidentali.

 
  
MPphoto
 
 

  Csanád Szegedi (NI), în scris. − Strategia Dunării este un proiect al Uniunii Europene la care sunt invitate să participe şi statele terţe riverane cu scopul de a dezvolta imensul potenţial economic al regiunii danubiene. Fluviul Dunărea leagă zece state europene, dintre care şase sunt membre ale Uniunii Europene. Toate aceste ţări sunt încurajate să coopereze în domenii precum transporturile fluviale, protecţia şi dezvoltarea socială, dezvoltarea economică durabilă, transporturile şi infrastructura energetică, protecţia mediului, turismul, cultura şi educaţia. De asemenea, identifică răspunsuri comune la provocări precum îmbunătăţirea calităţii vieţii, creşterea competitivităţii şi atractivităţii localităţilor de la Dunăre şi atragerea de investiţii în domenii strategice. Cred că e nevoie de o mai bună coordonare între autorităţile locale şi regionale şi organizaţiile care îşi desfăşoară activitatea în regiunea Dunării pentru a se asigura crearea de locuri de muncă şi securitatea în această zonă. De asemenea, sprijin dezvoltarea economică şi socială a regiunii dunărene ca spaţiu comunitar prioritar şi promovarea unei integrări regionale mai profunde în această zonă, ceea ce ar constitui o componentă dinamică a unui spaţiu economic european mai larg. Susţin implementarea acestei strategii deoarece regiunea Dunării reprezintă un însemnat potenţial socio-economic în cadrul Europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A região do Danúbio é constituída por catorze Estados-Membros da UE e por um total de 115 milhões de pessoas. É uma região muito heterogénea, onde se verificam uma grande mobilidade e uma forte interconectividade, mostrando ser o terreno adequado para o reforço de sinergias entre várias políticas, como a política de coesão, a política dos transportes, económica, energética, ambiental, e também a própria política de alargamento e de vizinhança.

É uma região rica e com fortes capacidades económicas, mas que exige esforços coordenados para se poder desenvolver um plano coeso, integrado e sustentável. Uma estratégia integrada e coordenada que vise uma cooperação entre os Estados-Membros e entre as regiões afigura-se como uma via adequada para atingir o objectivo da coesão territorial. Para o efeito, parece-me essencial envolver todos os actores institucionais e civis, nomeadamente através da participação das entidades locais e regionais.

A implementação da estratégia deverá passar também por uma utilização mais eficiente dos fundos estruturais e, sobretudo, pela possibilidade de aplicar os recursos financeiros não utilizados em projectos macrorregionais.

Voto a favor da presente resolução para o Danúbio, aguardando que semelhantes estratégias sejam desenvolvidas para outras macrorregiões europeias.

 
  
  

Návrh usnesení B7-0111/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo a presente resolução uma vez que trata de questões relacionadas com a estabilidade do quadro regulamentar legislativo do ambiente empresarial, com os casos de Mikhail Khodorkovsky e de Platon Lebedev, com o modo como as autoridades Russas lutam o terrorismo, particularmente no Norte do Cáucaso, bem como com a situação dos direitos humanos. Esta resolução é importante no sentido de colocar a tónica na parceria para a modernização. Assim, aprovo a presente resolução uma vez que acredito que a modernização da sociedade Russa passa pela plena implementação dos princípios do Estado de Direito.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente esta resolução por defender que o pleno respeito dos direitos humanos e do Estado de direito pela Federação Russa melhorará a sua imagem e credibilidade no mundo, em particular no âmbito das suas relações com a União Europeia. É importante que a Federação Russa respeite os compromissos internacionais assumidos, nomeadamente no âmbito do Conselho da Europa, onde se comprometeu a respeitar plenamente os padrões europeus em matéria de democracia, de direitos humanos, de direitos fundamentais e de Estado de direito.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Subscrevendo as preocupações manifestadas pelos meus colegas, não posso, ainda assim, deixar de notar o enorme caminho já percorrido pela Rússia rumo à democracia e ao Estado de Direito. Qualquer observador isento não deixará de reconhecer que o presente Estado russo melhorou significativamente o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades individuais face ao regime soviético que o antecedeu. Regime esse que ainda hoje não pára de nos chocar à medida que vamos sabendo mais acerca dele. No momento em que discutimos o Estado de Direito na Rússia, não posso deixar de lamentar e de condenar de modo veemente aqueles que o põem em causa, atacando, ferindo e matando pessoas inocentes em obediência a agendas terroristas radicais. Apresento, por isso, as minhas sinceras condolências às vítimas. Faço votos de que a Rússia persista na demarcação da brutal herança soviética, convirja cada vez mais com a União Europeia no respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e assuma o seu papel de potência europeia já sonhado por Pedro, o Grande.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A Rússia é um importante parceiro da União Europeia, devendo contribuir para que se crie uma cooperação sustentável baseada na democracia e no Estado de direito. Neste sentido, é importante que não existam dúvidas quanto à defesa do Estado de direito por parte das autoridades russas. Assim, os órgãos judiciais e instituições russos responsáveis pela aplicação da lei devem exercer as suas obrigações com eficácia, imparcialidade e independência.

Condeno o atentado terrorista no aeroporto de Domodedovo e expresso as minhas condolências às famílias das vítimas. Sublinho a necessidade de as autoridades russas responderem a este atentado pela via legal e de forma moderada e de permitirem que o sistema judicial russo funcione de modo livre e independente para processar e condenar os responsáveis pelo atentado.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE), rakstiski. − Ar šo rezolūciju Eiropas Parlamenta deputāti vēlas vērst uzmanību uz satraucošajiem notikumiem Krievijā, kura, būdama Eiropas Padomes dalībvalsts, ir apņēmusies pilnībā ievērot Eiropas standartus attiecībā uz demokrātiju, cilvēktiesībām un tiesiskumu. Patiesībā šie standarti tiek ignorēti un rupji pārkāpti. Spilgts piemērs tam ir bijušās “Jukos” kompānijas īpašnieku Mihaila Hodorkovska un Platona Ļebedeva tiesas prāva, kura līdzinās farsam un nerada iespaidu, ka Krievijā valda viens likums un viena taisnība visiem. Kamēr notiek mēģinājumi notiesāt Krievijas premjera Vladimira Putina opozicionārus, tikmēr nekas netiek darīts, lai atrisinātu Annas Poļitkovskas un citu nogalināto žurnālistu slepkavības. Krievijā citādāk domājošajiem ir liegtas pulcēšanās tiesības, bet aizlieguma pārkāpšana draud ar apcietināšanu. Tas viss nav pieņemami.

Mēs vēlamies, lai Krievija būtu demokrātiska, ekonomiski attīstīta un stabila valsts, kura būtu uzticams partneris tās kaimiņiem, Eiropas Savienībai un NATO dalībvalstīm. Diemžēl Krievijas vadošie politiķi realizē pilnīgi citu politiku, kura arvien vairāk atsvešina Krieviju no citām demokrātijām. Ja Krievija vēlas kļūt par Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalsti, tās vadošajiem politiķiem ir stipri vien jāmaina sava attieksme pret demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesībām.

 
  
MPphoto
 
 

  Arturs Krišjānis Kariņš (PPE), rakstiski. − Es atbalstīju Eiropas Parlamenta rezolūciju par tiesiskumu Krievijā, kurā norādīts uz cilvēktiesību un pamattiesību pārkāpumiem, kā arī demokrātijas attīstības apdraudējumu šajā valstī. Esmu gandarīts, ka Parlaments, pieņemot šo rezolūciju, principā atzīst, ka tiesiskums un demokrātija Krievijā nepastāv. Tomēr vēlos uzsvērt, ka Eiropas Savienības politika attiecībā pret Krieviju būs sekmīga tikai tad, ja dalībvalstis īstenos vienotu ārpolitiku. Nesenie notikumi, kad Francija noslēdza vienošanos ar Krieviju par “Mistral” uzbrukuma tipa karakuģu pārdošanu, liecina, ka Eiropas kopējā ārlietu un drošības politika ir tikai fikcija. Francijas intereses bija nozīmīgākas par kopējo ārpolitiku. Vienošanās tika noslēgta par spīti Baltijas valstu iebildumiem pret šo darījumu un Krievijas ģenerāļu izteiktajiem komentāriem par šo kuģu potenciālu, kura pietrūka karā ar Gruziju. Šādi darījumi grauj uzticību starp Eiropas valstīm un liecina par sekmīgo Krievijas “skaldi un valdi” politiku. Eiropas Savienība var sekmēt tiesiskumu Krievijā tikai tad, ja dalībvalstis visu Eiropas valstu kopīgās intereses stāda augstāk par savām individuālajām.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this resolution, which condemns the fact that, in Russia, independent journalists, civil society activists, lawyers and human rights defenders have often been the victims of threats and acts of violence and in addition that the anti-extremist legislation and the new provisions of the law on the Federal Security Service (FSB) are unclear and, as a result, are often used to harass NGOs, religious minorities and media organisations.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemně. Seznámil jsem se s návrhem usnesení o právním statě v Rusku. Mám tři drobné poznámky. Především pokládám za správné, aby Evropský parlament využíval každou příležitost k otevírání otázek lidských práv a kvality právního státu. Měli bychom takto postupovat častěji, a to vůči všem státům. Druhá poznámka se týká formy. Naše připomínky musí být věcné. To znamená, že nebudeme paternalisticky ostatní pouze poučovat, ale nabízet i pomocnou ruku. Upřímně řečeno vůbec nechápu, odkud berou všichni kritici soudního procesu s oligarchy z Jukosu jistotu, že se jedná o proces pod politickým nátlakem? Politickým nátlakem je určitě zpochybňování rozsudku, které nebere v úvahu předložené důkazy o daňových únicích a ostatních porušeních zákona. Proč kritici automaticky přepokládají, že důkazy jsou zfalšované? Takových příkladů bych mohl uvést více. Rusko má dva základní problémy související s právním státem; prvním je fakt, že prochází transformací práva a právní kultury. To vyžaduje čas, nejen dobrou vůli Kremlu. Druhým je nestabilní bezpečnostní situace a nedůvěra v dobré úmysly některých rádců. Jak pomůže Evropská unie Rusku v boji proti terorismu a s vydáváním podezřelých z terorismu, kteří nalezli bezpečný přístav ve státech Unie? Jak zasáhne proti porušování politických práv tzv. neobčanů v zemích Unie? Nestačí radit, je nutné pomáhat.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. É minha convicção que a Rússia continua a ser um dos parceiros mais importantes da União Europeia para a manutenção da segurança e da estabilidade mundial, e que a cooperação UE-Rússia deve, por consequência, ser intensificada. Temos que reforçar o nosso empenho em trabalhar com a Rússia para responder aos desafios comuns em domínios essenciais, como a luta contra o terrorismo, a política energética e a governação económica mundial. A UE e a Rússia têm necessariamente de intensificar as negociações sobre um novo acordo de parceria e cooperação vinculativo e global, onde se incluam as áreas da democracia, do Estado de direito, do respeito dos direitos humanos e fundamentais. É necessário o desenvolvimento de iniciativas conjuntas com o Governo russo destinadas a reforçar a segurança e a estabilidade no mundo e, em particular, na vizinhança comum, para se obter uma resolução pacífica para os conflitos no Nagorno-Karabakh, na Transnístria e na Geórgia, em conformidade com o direito internacional.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – L'Etat de droit est effectivement menacé en Russie. On pourrait paraphraser Marie Mendras en disant que l'on assiste à un rattrapage de l'histoire contrarié. Depuis la fin de l'ère Eltsine, on assiste à une politique d'affaiblissement de toutes les institutions publiques. Même s'il y a une apparence de légalité, on a étouffé le respect des lois par trop de réglementations. Les procès Khodorkovsky et Lebedev en sont l'exemple type: on garde l'apparence de la loi, mais on la détourne de sa fonction première. La croissance économique ne permettra pas l'Etat de droit. L'économie pour l'économie conduit aux abus, à l'exploitation et aux intérêts partisans. La richesse doit avoir le visage de la liberté, favoriser le progrès collectif et permettre l'épanouissement de chacun. L'économie de marché ne peut être vertueuse en l'absence d'un Etat juste, c'est-à-dire un Etat qui assume pleinement, avec justice et équité, ses missions naturelles, un Etat capable de garantir l'accès impartial des citoyens à tous les droits fondamentaux (comme l'accès à l'éducation, à la santé, à la justice, à la culture, à l'administration et aux besoins primaires vitaux).

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Der Gemeinsame Entschließungsantrag zu Russland greift einige wesentliche Punkte auf, die für jede Demokratie existenziell sind. Unabhängige Gerichte, schnelle und faire Verfahren sowie eine effiziente Strafverfolgung. Insofern ist dem Text auch zuzustimmen, wenn er davon spricht, dass vorhandene Mängel im russischen Rechts- und Justizsystem beseitigt werden müssen. Auch die Verurteilung der Terroranschläge am Flughafen Domodedowo ist wichtig und zeigt die Solidarität mit diesem für die EU wichtigen Partnerstaat. Der Ton, der hinsichtlich gewisser anhängiger oder laufender Gerichtsverfahren (z. B. Chodorkowski) angeschlagen wird, ist jedoch falsch und undiplomatisch. Wenn man von „politisch motivierten Gerichtsverfahren“ oder „schwerwiegenden rechtlichen Fragen“ spricht, dann übernimmt man die Diktion der politischen Gegner des russischen Ministerpräsidenten. Deutlich wird dies, wenn man „eine unabhängige gerichtliche Überprüfung“ der Urteile fordert.

Damit unterstellt man – ohne es zu wissen bzw. überprüft zu haben – der russischen Justiz pauschal, nicht unabhängig zu sein und „falsche“ Urteile zu fällen. Diese „Urteile“ von außen sind mangels Kenntnis der wahren Fakten nicht sinnvoll und stellen darüber hinaus auch eine Einmischung in interne Angelegenheiten dar. Ich habe mich daher der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Cari colleghi, viste le consultazioni UE-Russia sul tema dei diritti umani e considerando che l'UE continua ad impegnarsi per approfondire e sviluppare ulteriormente le relazioni tra l'Ue e la Russia, nel rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali, è mia convinzione che la Russia resti un partner importante per l'Unione Europea, in linea con un maggiore sviluppo della cooperazione tra i Paesi. Ho votato a favore della proposta in quanto credo che intensificare i negoziati e i nuovi accordi di partenariato con la Russia rinnovi l'ampio accordo degli Stati Membri verso la democrazia e il buon funzionamento del sistema giudiziario. Sottolineo inoltre che il pieno rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto migliorerebbero l'immagine e la credibilità della Russia sulla scena mondiale, con particolare riferimento alle sue relazioni con l'Unione Europea, in virtù di un partenariato strategico.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O respeito dos padrões europeus em matéria de democracia, de direitos humanos, de direitos fundamentais e de Estado de direito é fundamental por todos os povos europeus. O respeito pelas decisões do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem deve ser basilar numa política de vizinhança e de aproximação entre povos. Associo-me ao desejo expresso na presente resolução de que o Estado Russo aplique medidas para reparar as violações em casos individuais, incluindo a garantia de investigações eficazes e a responsabilização dos seus autores, bem como adopte medidas gerais de execução das decisões, que impliquem mudanças políticas e legais para evitar a repetição de violações de direitos humanos. Desejo que o Conselho e a Comissão ofereçam à Rússia assistência concreta e conhecimentos especializados a fim de reforçar a independência do sistema judicial e dos serviços responsáveis pela aplicação da lei, por forma a melhorar a capacidade de resistência do seu sistema judicial à pressão política e económica, nomeadamente através da criação de um programa de apoio judicial que contribua para a educação e formação do pessoal da magistratura, do ministério público e judicial, nomeadamente em matéria de direitos humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − With this resolution the EP: 1. reaffirms its belief that Russia remains an important partner for the European Union in building sustainable cooperation based on democracy and rule of law; 2. strongly condemns the terrorist attack at Moscow’s Domodedovo airport and expresses its condolences to the families of the victims and its solidarity with those wounded in the attack; underlines the need for the Russian authorities to respond to this attack in a lawful and measured way and to allow the Russian judicial system to work freely and independently to prosecute and convict those responsible for the attack; 3. expresses concern over reports of politically motivated trials, unfair procedures and failures to investigate serious crimes such as killings, harassment and other acts of violence; urges the Russian judicial and law enforcement authorities to carry out their duties in an effective, impartial and independent manner in order to bring perpetrators to justice.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa proposta di risoluzione perché ritengo che essa sia in grado di rafforzare il vigente accordo di partenariato e di cooperazione con la Russia. L'80% degli investimenti stranieri in Russia provengono dall'Europa, per cui un rafforzamento di questo partenariato aiuterebbe l'Europa ad attuare una politica più competitiva in tutti settori di attività. A livello energetico, oltre il 45% del gas e il 29,9% del petrolio vengono importati dalla Russia, senza i quali, cucine e impianti di riscaldamento di mezza Europa smetterebbero di funzionare. Visti gli interessi condivisi a livello economico, energetico e di sicurezza, un nuovo accordo di partenariato con il Cremlino garantirebbe più stabilità all'economia europea dopo la recente crisi finanziaria. Inoltre, questa risoluzione incentiva la Russia, in quanto membro del Consiglio d'Europa, ad impegnarsi a rispettare pienamente gli standard europei in materia di democrazia, diritti umani e Stato di diritto. Adottare una politica condivisa e coerente per la promozione dei diritti umani risulterebbe in un passo in avanti nella riaffermazione dei diritti umani in tutto il mondo.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – Il est curieux que, vis-à-vis de la Russie, le Parlement européen tombe, soit dans la complaisance, soit dans ce que j'appellerais "l'anti-Russie" motivée avant par l'antisoviétisme et donc par de l'anticommunisme primaire. Il est temps de se rendre compte que le mur de Berlin est tombé il y a plus de 20 ans et que le régime en place n'a plus rien à voir avec ses prédécesseurs. Pour autant, c'est un régime qui n'a rien à voir avec l'État de droit et qui s'assoit en permanence sur les droits de l'homme les plus élémentaires. Pour moi, il n'y a pas de raison de traiter la Russie différemment des autres pays du monde.

Il faut, à tout le moins, y dénoncer les atteintes à la liberté d'expression et le mauvais fonctionnement du système judiciaire.

Cette résolution est trop complaisante vis-à-vis du gouvernement russe, et notamment de Dmitri Medvedev. J'ai donc choisi de m'abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. − Podporila som rezolúciu o právnom štáte v Rusku, hoci si myslím, že to nie je posledné takéto uznesenie, o ktorom sme v Európskom parlamente vo vzťahu k Rusku diskutovali a hlasovali. Napĺňa ma však nádejou to, že sa v Parlamente našla politická vôľa adresovať kritické slová štátu, od ktorého dodávok surovín je Európa do veľkej miery závislá. Európa a Rusko sú odsúdení na spoluprácu – a to nielen v oblasti priemyselnej výroby. Sme dve súčasti jednej civilizácie, naše histórie sú dvomi interpretáciami jedného súboru hodnôt. Ak má táto civilizácia prežiť, musia sa tieto dva pohľady na univerzálne hodnoty zblížiť. Bola by som rada, aby našu kritickú rezolúciu chápali Rusi ako snahu hľadať to spoločné a zároveň ako upozornenie, že niektoré konkrétne kroky a postupy štátnej moci sú s týmto hodnotovým základom v príkrom rozpore.

 
  
  

Návrh usnesení B7-0128/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo a presente proposta de Resolução, cujo objectivo principal é conciliar os investimentos do Banco Mundial em termos de energia aos objectivos de desenvolvimento. Concordo que a estratégia energética deve abordar e facilitar a transição para uma via de desenvolvimento energético sustentável em termos ambientais e que o Banco Mundial deve adoptar uma abordagem de desenvolvimento do sector privado que faça beneficiar ao máximo os pobres e que ao mesmo tempo se combata as alterações climáticas. Lamento que grande parte dos empréstimos destinados a combustíveis fósseis continue a desempenhar um papel predominante, apesar do objectivo estratégico ser o da abolição gradual de financiamento a este tipo de projectos. Registo ainda a preocupação de grande parte dos financiamentos multilaterais concedidos aos intermediários financeiros ser ainda mal controlada, devendo estes possuir objectivos de desenvolvimento claros. Apelo ao Banco Mundial a reorientação da sua estratégia actual, para um modelo energético em larga escala orientado para as exportações, para projectos energéticos descentralizados e de pequena dimensão que responde mais claramente às necessidades básicas das zonas rurais. Em última nota manifesto total concordância com a necessidade do Banco Mundial identificar claramente e divulgar publicamente os benefícios de desenvolvimento antes de ser atribuído o financiamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pasiūlymą dėl rezoliucijos, kadangi remiantis energetikos strategija turėtų būti sprendžiama, kaip, užtikrinus galimybę naudotis energetikos paslaugomis, galėtų būti padėta žmonėms išbristi iš skurdo, ir tuo pačiu skatinama pereiti prie taupaus energetikos vystymo. Pasaulio bankas turėtų siekti vadovautis tokiu privačiojo sektoriaus vystymo principu, kad, kovojant su klimato kaita, skurstantiesiems būtų užtikrinta maksimali nauda. Atliekant išsamią galimybių tiekti energiją sąnaudų ir naudos analizę, būtina atsižvelgti į aplinkos ir socialinius veiksnius nacionaliniu ir regionų lygmenimis. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad, nors pastaruoju metu Pasaulio bankas suteikia daugiau paskolų atsinaujinančios energijos ir efektyvaus energijos vartojimo iniciatyvoms finansuoti, jo bendrame energetikos portfelyje toliau vyrauja iškastiniam kurui skirtos paskolos. Iškastiniam kurui skirtos investicijos teikiamos dalyvaujant finansiniams tarpininkams ir bankas, kasmet atsiskaitydamas už energetikos sektoriaus duomenis, šios informacijos nepateikia. Taip pat rūpestį kelia tai, kad bankas ir toliau nemažai investuoja į anglimis kūrenamas jėgaines. Taigi besivystančios šalys ateinantiems dešimtmečiams susiejamos su anglimis grindžiama energija.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Ψήφισα κατά στην έκθεση για την ενεργειακή στρατηγική της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις αναπτυσσόμενες χώρες, κατά κύριο λόγο, γιατί υπερψηφίστηκε μια πολύ αρνητική τροπολογία του ΕΛΚ με την οποία αλλοιώνεται ένα σημαντικό σημείο του αρχικού ψηφίσματος. Πιο συγκεκριμένα, με την αλλαγή αυτή αφαιρείται από το ψήφισμα η ανησυχία για το ότι η Παγκόσμια Τράπεζα περιλαμβάνει την πυρηνική ενέργεια ανάμεσα στις "καθαρές μορφές" ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο, το ψήφισμα αποδέχεται τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας ως λύση για τη μείωση των εκπομπών του άνθρακα. Συμπερασματικά λοιπόν, η πυρηνική ενέργεια όχι μόνο είναι αποδεκτή αλλά και προτείνεται και προωθείται ως "καθαρή" μορφή ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της μείωσης των εκπομπών άνθρακα. Η προώθηση όμως της πυρηνικής ενέργειας έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με το αίτημα για ένα κόσμο ελεύθερο από πυρηνικά, είτε αυτά χρησιμοποιούνται για πολεμικούς είτε για "ειρηνικούς" σκοπούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente a resolução relativa à Estratégia energética do Banco Mundial, porque penso que esta deve apoiar a transição para uma via de desenvolvimento energético sustentável em termos ambientais nos países menos desenvolvidos, contribuindo simultaneamente para os objectivos da UE, na luta contra as alterações climáticas e no combate à pobreza.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Segundo os dados da proposta, 1 500 milhões de pessoas não têm actualmente acesso a electricidade, sendo que, delas, 4 em cada 5 vivem na África subsariana e na Ásia do Sul e quase 2 400 milhões de pessoas usam ainda biocombustíveis tradicionais para cozinhar e para o aquecimento, o que representa uma utilização não sustentável de recursos naturais. Por isso mesmo, é fundamental que o Banco Mundial adopte uma nova estratégia de financiamento de projectos energéticos, apostando no fornecimento de energia eficiente, acessível e limpa como forma de reduzir a pobreza e fomentar o crescimento económico. Nesse quadro, e quando o Banco Mundial ultima a sua estratégia energética, tendo em conta que no passado se comprometeu a fazer metade dos seus investimentos no domínio da energia com baixo teor de carbono, o Parlamento apela a que seja dada prioridade a projectos de energias limpas, e muito em especial a uma aposta clara nas energias renováveis, como forma de promover o desenvolvimento sustentável em regiões mais desfavorecidas.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A presente proposta de resolução do Parlamento Europeu aborda a estratégia energética do Banco Mundial para os países em desenvolvimento. Se tivermos em conta que, actualmente, mais de 1,5 mil milhões de pessoas não têm acesso à electricidade, um direito fundamental de todo o cidadão, compreenderemos a importância desta matéria. Numa altura em que o Banco Mundial ultima uma nova estratégica energética, torna-se pertinente uma abordagem circunstanciada. Na verdade, e apesar de este assunto vir a ser debatido há mais de vinte anos, os resultados não são nada satisfatórios.

Continuamos a depender demasiado dos combustíveis fósseis, em vez de explorarmos as energias alternativas. Aceleramos as alterações climáticas e prejudicamos os povos que vivem em pobreza extrema. Entendo, por isso, que o Banco Mundial deve rever a sua política de apoio à exploração de energia oriunda dos combustíveis fósseis – tornando mais transparentes os apoios a este sector – e incentivar a energia verde de modo a diminuir, não só a poluição ambiental, mas, sobretudo, a dependência energética externa dos países em desenvolvimento.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for the resolution, which welcomes the World Bank's energy strategy and recalls that it should specifically address how access to energy can help lift people out of poverty, while facilitating the shift to an environmentally sustainable energy development path; urges the World Bank to pursue an approach to private-sector development that delivers maximum benefit to the poor while tackling climate change; and underlines that environmental and social factors, at both national and local community levels, must be taken into account in a comprehensive cost-benefit analysis of energy options.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Ninguém tem dúvida de que o acesso aos modernos serviços de energia é um requisito prévio para a erradicação da pobreza e para o desenvolvimento económico, e que para tal é necessário que os serviços de energia sejam fiáveis, a preços acessíveis – especialmente para os pobres – e distribuídos de forma equilibrada, para que se possa colmatar o fosso entre as áreas urbanas e rurais. Em pleno século XXI, cerca de 1 500 milhões de pessoas ainda não têm acesso a electricidade, sendo que 4 em cada 5 vivem na África subsariana e na Ásia do Sul, principalmente em áreas rurais, e quase 2 400 milhões de pessoas ainda usam biocombustíveis tradicionais para cozinhar e para aquecimento, o que provoca problemas sanitários graves e a morte de 1 900 milhões de pessoas por ano devido à poluição interior, além de provocar danos ecológicos resultantes da utilização não sustentável de recursos naturais.

Assim, o Banco Mundial deve conferir prioridade ao acesso à energia a nível local e em pequena escala, em particular nos países menos desenvolvidos de África e da Ásia.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Rund 1,5 Millionen Menschen weltweit, hauptsächlich in afrikanischen und ostasiatischen Entwicklungsländern, haben nach wie vor keinen Zugang zu Strom. Vor allem in den ländlichen Gegenden kann beobachtet werden, dass die Bewohner aus diesem Grund sehr häufig auf traditionelle Brennstoffe aus Biomasse, wie z. B. Holzkohlenöfen, zurückgreifen. Allerdings muss dabei das nicht unerhebliche gesundheitliche Risiko in Betracht gezogen werden. Die Weltbank, die sich der Förderung nachhaltiger Energie verpflichtet hat, soll dazu aufgerufen werden, vor allem solche regionalen Projekte kommerziellen Großprojekten vorzuziehen. Eine nachhaltig ökologische Energiegewinnung könnte einerseits damit gefördert werden, andererseits würde dadurch auch den regionalen Ansprüchen Rechnung getragen werden. Um eine ökologische sowie wirtschaftliche Nachhaltigkeit zu erzielen, wäre es wünschenswert, kleinen, alternativen und dezentralen Energieprojekten den Vorrang zu geben, denn damit könnte einem häufig teureren Energiezukauf vorgebeugt werden. Ich enthalte mich meiner Stimme, da abzuwarten ist, wie die zur Jahresmitte erwartete Strategie der Weltbank aussehen wird.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau už rezoliuciją dėl Pasaulio banko energetikos strategijos besivystančioms šalims. Energijos poreikiai besivystančiose šalyse auga, dėl to yra būtina atsižvelgti į efektyvų energijos vartojimą ir atsinaujinančius energijos šaltinius. Energijos tiekimo paslaugos turi būti patikimos, įperkamos ir tolygiai paskirstomos visuomenėje siekiant efektyviai kovoti su skurdu ir mažinti atskirtį tarp kaimo ir miesto. Atsižvelgiant į besivystančių šalių poreikius, Pasaulio bankas turi įvairinti energetikos portfelį ir didesnę paskolų dalį teikti atsinaujinančios energijos ir efektyvaus energijos vartojimo iniciatyvoms finansuoti. Pritariu pasiūlymui, kad skiriamas finansavimas visų pirma turi skatinti efektyvaus energijos vartojimo ir atsinaujinančios energijos derinį. Prioritetas turi būti skiriamas mažiems decentralizuotiems energetikos projektams ir besivystančių šalių gyventojų prieigai prie energijos išteklių užtikrinti. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog Pasaulio bankas turi skirti didesnį dėmesį biokuro keliamai grėsmei maisto tiekimui. Be to, turi būti vykdoma griežtesnė finansų tarpininkų veiklos stebėsena ir kontrolė.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Acompanho as preocupações e as sugestões apresentadas pelo Parlamento Europeu nesta resolução que votei favoravelmente relativa à estratégia energética do Banco Mundial. Tendo em conta que o acesso aos modernos serviços de energia é um requisito prévio para a erradicação da pobreza e o desenvolvimento económico, e que o direito à energia implica que os serviços de energia sejam fiáveis, a preços acessíveis e distribuídos de forma equilibrada, de forma a colmatar o fosso entre as áreas urbanas e rurais, parece-me fundamental que se promova uma política de investimento alicerçada no uso sustentável dos recursos naturais. Acompanho assim as recomendações do Parlamento Europeu ao Banco Mundial neste domínio.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − We have finally voted in favour of the proposed resolution because amendments 2, 3, and 4, which intended to remove the phrase 'low carbon', have been adopted.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa proposta di risoluzione perché l’accesso a servizi energetici moderni costituisce un requisito fondamentale per l’eliminazione della povertà e lo sviluppo economico, e il diritto all'energia comporta che i servizi energetici siano affidabili, economicamente abbordabili, in particolare per i poveri, e uniformemente distribuiti in modo da colmare il divario tra le zone urbane e quelle rurali. La strategia energetica della Banca mondiale va in questa direzione, e deve impegnarsi sempre di più per permettere alle persone di affrancarsi dalla povertà, agevolando nel contempo il passaggio a un percorso di sviluppo basato sull'energia sostenibile dal punto di vista ambientale. Per questo la Banca mondiale deve perseguire un approccio allo sviluppo del settore privato che porti il massimo beneficio agli indigenti, affrontando nel contempo il cambiamento climatico.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), skriftlig. − Jag röstade för rapporten, som i sin helhet är en bra rapport. Jag ställer mig däremot inte bakom synen på kärnkraft som ren energikälla.

 
  
  

Návrh usnesení B7-0097/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo a presente proposta tendo em conta que a actual crise realça a preocupação de que os actuais mecanismos não permitem superar a crise, sendo a ausência de coerência na realização dos cinco grandes objectivos, nomeadamente no que toca às taxas de emprego, uma agravante. A análise anual do crescimento e o quadro do semestre Europeu constituem instrumentos cruciais, mas não devem substituir nem diminuir as orientações gerais para as políticas económicas e de emprego. Deve-se apostar numa série de medidas que dêem visibilidade à unidade dos esforços económicos que passa por um sistema de euro-obrigações, por um mercado público de obrigações com elevada liquidez, por taxas de juro mais baixas e pela criação de um imposto europeu para as transacções financeiras de modo a travar a especulação. Não se deve comprometer o desenvolvimento ou a criação de emprego, propondo-se um papel mais importante ao BEI e ao BERD ao nível de apoio a infra-estruturas, a tecnologias e especialmente às PME. Ressalvo ainda que a estratégia para o crescimento e emprego não pode ser colocada em causa pela actual visão a curto prazo de consolidação orçamental, devendo ter devidamente em conta o investimento público nos seus objectivos.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją dėl strategijos „Europa 2020“. Europos Parlamentas išreiškia įsitikinimą, jog strategija „ES 2020“ turėtų padėti Europai atsigauti po krizės ir sustiprėti kuriant darbo vietas ir užtikrinant pažangų, tvarų ir integracinį augimą, paremtą penkiais ES pagrindiniais tikslais, susijusiais su užimtumo skatinimu, sąlygų inovacijoms, moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai gerinimu, kovos su klimato kaita ir energetikos tikslų įgyvendinimu, švietimo gerinimu ir socialinės įtraukties skatinimu, visų pirma mažinant skurdą. Manau, jog strategijos „Europa 2020“ veiksmai yra itin svarbūs visų Europos piliečių ateities perspektyvoms, nes juos įgyvendinant užtikrinamos tvarios darbo vietos, ilgalaikis ekonomikos augimas ir socialinė pažanga, tačiau pritariu rezoliucijoje išdėstytiems nuogąstavimams, jog dėl silpnos valdymo struktūros strategija „Europa 2020“ negalės pateisinti lūkesčių. Svarbu pažymėti, jog tam, kad strategija „Europa 2020“ būtų sėkmingai įgyvendinama, būtina pašalinti atotrūkį tarp viešai paskelbtų šios strategijos siekių, turimų išteklių ir naudojamų metodų, reikia vykdyti reformas ir užtikrinti dideles ir greitas valstybės ir privataus sektorių investicijas į daugybę įvairių projektų. Čia didelį indėlį turi įnešti Europos Komisija bei Taryba. Tuo pačiu valstybės narės savo nacionalinėse reformų programose turėtų būti skatinamos teikti didžiausią prioritetą kovai su nedarbu. Tik suvienijus ES ir valstybių narių pastangas bus galima tikėtis sėkmingo strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. A crise económica e financeira, que actualmente vivemos, provocou a perda significativa de postos de trabalho na Europa. A Estratégia 2020 e a Estratégia Europeia de Emprego têm como prioridade a criação de mais e melhores postos de trabalho na Europa. Pretende-se transformar a Europa numa economia inteligente, sustentável e inclusiva, proporcionando níveis elevados de emprego, de produtividade e de coesão social. A Europa tem de actuar colectivamente para ultrapassar a situação actual.

A presente resolução vai nesse sentido, instando a Comissão e o Conselho a associar, ao lado do Parlamento Europeu, os parlamentos nacionais, os parceiros sociais e as autoridades regionais e locais às políticas destinadas a restaurar o emprego e o crescimento. Para isso é necessário o reforço do método comunitário e a adopção do semestre europeu no dispositivo de governação legislativa. Louva-se o destaque dado ao papel das PME e do acto para o mercado único na criação de empregos. Destacamos finalmente o papel atribuído à agenda para as novas competências e empregos para a concretização destes objectivos. Daí o meu apoio à presente resolução.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Avant le Conseil européen de mars et la présentation par les Etats membres de leurs objectifs nationaux en avril, nous nous sommes prononcés sur la stratégie 2020. Cette stratégie n'est qu'une stratégie de papier pour le moment, et plus le temps passe, plus la réitération de l'échec de la stratégie de Lisbonne parait probable. C'est pour cela qu'il nous faut réagir : dire oui aux objectifs ambitieux, mais pas sans les moyens budgétaires! Les objectifs doivent aller de pair avec des engagements budgétaires concrets! Sinon, comment faire autre chose qu'une stratégie de papier? Que ce soit durant les négociations sur le prochain cadre financier multiannuel ou le débat sur les ressources propres de l'UE, le Parlement devra se faire entendre pour faire correspondre les objectifs louables de la stratégie 2020 avec des possibilités de financement adéquates.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją, nes Europos Sąjungos valstybės narės savo nacionalinėse programose bei planuose didžiausią prioritetą turėtų teikti kovai su nedarbu ir ilgalaikės atskirties nuo darbo rinkos prevencijai. O tai turėtų būti derinama su priemonėmis, skirtomis užtikrinti daugiau darbo vietų, geresnių darbo vietų ir aukšto lygio bei aukštos kokybės užimtumą vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu. Norėčiau pabrėžti, kad valstybės narės turėtų skirti daugiau dėmesio kovai su vaikų skurdu, naudojant tinkamas priemones, kad vaikų asmeninis vystymasis nebūtų ribojamas ir pradėdami savo darbinę karjerą jie būtų lygūs bei pilnateisė visuomenės dalis. Palankiai vertinu pavyzdines iniciatyvas, kurių pagalba siekiama įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ tikslus, kaip, pavyzdžiui, „Globalizacijos epochai skiriama pramonės politika“, „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“, „Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas“ ir kitos iniciatyvos. Pritariu pasiūlymams dėl Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi plano, tačiau raginčiau imtis konkretesnių veiksmų užtikrinant socialinę įtrauktį. Taip pat labai svarbu parengti konkrečią programą, kuria būtų siekiama skatinti deramą darbą, užtikrinti darbuotojų teises visoje Europoje ir gerinti darbo sąlygas, kovoti su nelygybe bei diskriminacija ir su dirbančiųjų skurdu.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. A Estratégia Europa 2020 pretende assegurar a saída da crise e preparar a economia da EU para a próxima década. Pretende promover o conhecimento, a inovação, a educação e a sociedade digital; tornar a nosso aparelho produtivo mais eficiente em termos de recursos, reforçando a competitividade; e aumentar a taxa de participação no mercado de trabalho, aquisição de qualificações e luta contra a pobreza. Sublinho, em particular, a iniciativa «Uma União da Inovação», que dá resposta aos grandes desafios sociais em termos de segurança energética e segurança alimentar, alterações climáticas, saúde e envelhecimento da população. No entanto, é necessário reforçar, estimular e garantir o financiamento da investigação, da inovação e do desenvolvimento na EU. Apelo a um maior financiamento para os instrumentos essenciais de investigação, inovação e implantação já aprovados, como o Plano para as Tecnologias Energéticas Estratégicas (Plano SET). Realço ainda o contributo do Programa-quadro de Investigação e o contributo que os fundos estruturais estão a dar em termos de incentivo à investigação, ao desenvolvimento e à inovação a nível nacional e regional.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Καταψήφισα το ψήφισμα σχετικά με τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Η στρατηγική "Ευρώπη 2020" είναι η συνέχεια της αποτυχημένης στρατηγικής της Λισαβόνας και αδυνατεί να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως η ανάκαμψη από την κρίση και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Με την πιστή εφαρμογή της στρατηγικής αυτής και άρα των εσφαλμένων πολιτικών που μας οδήγησαν στην κρίση, τα δικαιώματα των Ευρωπαίων εργαζόμενων θα πληγούν ακόμα περισσότερο. Η κοινωνικοοικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ χρειάζεται μια εναλλακτική πολιτική που θα απορρίπτει τα όποια "Σύμφωνα Ανταγωνιστικότητας", και θα συμβάλλει στην πραγματική οικονομική σύγκλιση των κρατών μελών. Είναι άμεση ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθεί στρατηγικές που θα προάγουν αξίες όπως η αλληλεγγύη , η κοινωνική δικαιοσύνη, η ισότητα μεταξύ των φύλων, η ειλικρινής προσπάθεια για καταπολέμηση της φτώχειας. Μαζί με άλλους βουλευτές της ευρωομάδας της Αριστεράς, καταθέσαμε εναλλακτικό ψήφισμα που περιγράφει τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα και εργαλεία για μια Ευρώπη που θα στοχεύει σε μια οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη με πλήρη απασχόληση και δικαιώματα για τους εργαζομένους της.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Consider că includerea pe lista obiectivelor Uniunii Europene a creşterii economice, a obiectivului social, respectiv a luptei împotriva sărăciei sunt, de asemenea, importante pentru Europa, pentru că îndeplinirea acestora va contribui la asigurarea independenţei economice a Uniunii Europene. Provocările majore cu care se confruntă UE și statele membre în materie de ocupare a forței de muncă și de șomaj ar trebui să se reflecte și să fie integrate în cadrul politic al orientărilor europene privind ocuparea forței de muncă.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Num momento em que o pacote de governo económico, que visa a solidificação das finanças dos Estados-Membros e da União no seu todo, se encontra em discussão, não posso deixar de sublinhar a sua relação com a estratégia UE 2020. Considero especialmente importante a contribuição desta estratégia para um aumento da solidificação das finanças nacionais e comunitárias, da inovação, e consequente competitividade e crescimento. Esta resolução, que vai ao encontro de algumas propostas do governo económico actualmente em discussão, estabelece princípios fundamentais a serem seguidos nas futuras discussões, e estabelece ideias fundamentais a ter em conta. Refiro em particular a necessidade de se seguir um método comunitário que leve a uma maior união entre os Estados-Membros, à inclusão de um semestre europeu que permita uma melhor coordenação entre as políticas nacionais, bem como a necessidade de políticas que motivem a competitividade europeia, como o apoio à inovação, às pequenas e médias empresas e à efectivação do mercado único.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O mundo, em geral, e a União Europeia, em particular, têm vivido tempos conturbados, de que é exemplo a actual crise económica e financeira. Com o objectivo de pôr cobro a esta situação, o Conselho Europeu adoptou, em 17 de Junho de 2010, a Estratégia Europa 2020 para o Emprego e o Crescimento Inteligente, Sustentável e Inclusivo. Trata-se de uma estratégia de crescimento para a próxima década que relance a economia europeia para padrões elevados de emprego, produtividade e coesão social. Os objectivos a atingir em 2020 são ambiciosos: a nível educativo, reduzir o abandono escolar para menos de 10 % e elevar a percentagem de licenciados para 40 % entre a população de 30 a 34 anos; a nível social, retirar de situações de risco de pobreza e de exclusão 20 milhões de pessoas. Pretende ainda que se invistam 3 % do PIB em investigação científica.

Saúdo a selecção das iniciativas emblemáticas voltadas para a educação, emprego, juventude, inovação, agenda digital, ambiente, globalização, aproveitamento dos recursos e combate à exclusão, que potenciarão o crescimento e a competitividade da Europa 2020. Regozijo-me com a adopção desta estratégia e exorto as Instituições da UE e os governos dos Estados-Membros a não regatearem esforços na consecução dos objectivos definidos na estratégia Europa 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. A realidade está a demonstrar que não basta enunciar propostas de intenção, mesmo que muito modestas na área social, para que esses objectivos se concretizem, sobretudo se as políticas que propõem vão exactamente no mesmo sentido das que foram adoptadas até agora e que estão na raiz da crise social que vivemos. É o caso da Estratégia 2020, a que agora associam a chamada governação económica.

O salto que pretendem dar na dita governação económica, com a criação do semestre europeu, o aprofundamento das sanções no âmbito do cumprimento do PEC, das orientações da política económica e de indicadores que venham a ser aprovados, não é acompanhado do aumento significativo do orçamento comunitário, o que sempre seria uma condição essencial para caminhar no sentido da coesão económica e social e para impedir o agravamento das divergências actuais. O que pretendem é criar um autêntico colete-de-forças aos Estados-Membros para que estes ponham em prática as medidas ditas de austeridade, que são o aprofundamento da cartilha neoliberal com todas as suas graves consequências anti-sociais.

Se houvesse dúvidas sobre isto, aí está o projecto alemão e francês sobre o dito Pacto de Competitividade que quer aumentar a idade da reforma, pôr em causa a contratação colectiva e desferir mais um golpe nos direitos laborais e sociais, apenas para garantir maiores ganhos aos grupos económicos e financeiros.

Por isso, votámos contra esta resolução.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), schriftlich. Die Abänderung Nr. 2 soll darauf hinweisen, dass die Kommission die Rolle der Mobilität und des Transports in dieser Strategie verstärkt berücksichtigen soll. Nicht nur der Beitrag zur CO2-Reduzierung, sondern auch der Produktions- und Entwicklungsstandort Europa muss im Verkehrssektor erhalten bleiben. Dazu gehören u. a. verstärkte Investitionen in die Forschung und eine effektive Ko-Modalität in der Schaffung der transeuropäischen Netze.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), schriftlich. Mit der Strategie 2020 hat die Europäische Union die Beschäftigungspolitik zu einem zentralen Thema erklärt. Es ist wichtig, dass alle Mitgliedstaaten gemeinschaftlich und einheitlich die erklärten Ziele verfolgen, damit in Europa ein hoher Grad an Beschäftigung und Produktivität erzielt werden kann. Diese Ziele werden wir nur erreichen, wenn wir in Bereichen wie der Bekämpfung der strukturellen Arbeitslosigkeit, dem Aufbau eines qualifizierten Arbeitskräftepotenzials sowie der Förderung der Arbeitsplatzqualität und Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Bildungssystemen gemeinsam an einem Strang ziehen. Daher unterstütze ich den Entschließungsantrag, der wirtschafts- und beschäftigungspolitische Leitlinien für die Mitgliedstaaten vorgibt.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Egregio Presidente, cari colleghi, "Europa 2020" non è altro che il progetto comprendente tutte le misure che l'Unione europea deve adottare al fine di ridurre, di almeno 20 milioni, il numero di persone che vivono in condizioni indigenti o che comunque si trovano in una situazione a rischio di povertà. Tale obiettivo, ancorché ambizioso, rappresenta la linea guida dell'attività economica dell'UE. Ciò, ovviamente, comporta una responsabile attività volta a modificare la propria strategia economica, per quanto attiene agli Stati membri, ma prima ancora risulta necessario che tutte le istituzioni europee collaborino ad un unico progetto. Con la proposta di risoluzione sulla strategia Europa 2020, il Parlamento oggi ha votato una serie di proposte per il Consiglio affinché, tutti insieme, si riesca a raggiungere l'obiettivo finale senza deludere le aspettative di tutti i cittadini europei. Tali prescrizioni ineriscono al bisogno di predisporre insieme alla BEI e alla BERS un pacchetto di iniziative nel campo dell'energia, della sicurezza alimentare, del cambiamento climatico, della salute, delle politiche giovanili, della ricerca e soprattutto della politica industriale tesa a creare dei sistemi di protezione sociale forti ed a far diminuire il tasso di disoccupazione.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this resolution, which underlines that the Europe 2020 actions are of crucial importance to the future prospects of all European citizens, delivering sustainable jobs, long-term economic growth, and social progress; fears that the Europe 2020 strategy will not be able to deliver on its promises due to its weak governance structure, and strongly urges the Council, therefore, to strengthen the Community method; reiterates the importance of integrating the EU 2020 goals into the economic governance framework and calls for the European Semester to be part of the legislative governance package, while including national parliaments and social partners at an early stage in order to foster democratic accountability, ownership and legitimacy; stresses that the achievement of Europe 2020 is essential and not optional.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. − Criza economică a afectat disproporționat categoriile sociale. Este îngrijorător faptul că, în rândul tinerilor, șomajul este dublu față de media europeană. Pentru reducerea efectelor crizei sunt necesare programe de reformă care să conducă la crearea de locuri de muncă. În acest context, pot aminti măsurile adoptate de guvernul României care vizează încurajarea inițiativei antreprenoriale a tinerilor. Pe lângă creșterea numărului de locuri de muncă, este esențială îmbunătățirea calității acestora. Putem atinge acest obiectiv prin stimularea cercetării și inovării, printr-o implicare mai mare a mediului de afaceri în viața academică, prin adaptarea curriculei școlare la nevoile pieței muncii.

În acest sens, este nevoie de studii privind evoluția economică în statele membre și, mai ales, coordonarea acestora la nivel european și stabilirea acelor domenii în care Uniunea poate dezvolta un avantaj comparativ pe piața mondială. Mai mult, recunoașterea diplomelor la nivel european ar facilita libera circulație a forței de muncă și ar sprijini crearea unei veritabile piețe unice europene. Doar prin elaborarea de propuneri concrete și prin alocarea unor fonduri suficiente vom putea atinge obiectivele prevăzute în Strategia Europa 2020, altfel riscăm să ne confruntăm cu un eșec, la fel ca și în cazul Strategiei Lisabona.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Cette résolution avalise la stratégie de casse sociale de Lisbonne dont Europe 2020 est la continuation. Pire: elle facilite la mise sous tutelle des budgets nationaux via le semestre européen et promeut le libre-échange. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A Estratégia Europa 2020 tem como objectivo levar a Europa a recuperar da crise e a dela sair reforçada, mediante a criação de empregos e de um crescimento inteligente, sustentável e abrangente, com base nos cinco grandes objectivos da UE, a saber, promoção do emprego, melhoria das condições para a inovação, a investigação e o desenvolvimento, cumprimento dos objectivos em termos de alterações climáticas e energia, melhoria dos níveis de educação e promoção da inclusão social, em particular através da redução da pobreza. Os objectivos são ambiciosos e todos temos que fazer um esforço adicional para os concretizar para bem da EU e dos seus cidadãos.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − Rechazo la Resolución sobre la Estrategia Europea 2020 ya que considero que continúa en la línea anti-social del Consenso de Bruselas que, sin preocuparse por los ciudadanos, está diseñada para consolidar las políticas neoliberales que nos han llevado a la grave crisis económica que padecemos. Así, la crisis que vivimos no es una catástrofe natural, sino que es la consecuencia de la traslación, que las fuerzas políticas conservadoras, liberales y socialdemócratas, han hecho del Consenso de Washington al Consenso de Bruselas, imponiendo la no intervención pública de la economía, políticas de moderación salarial, la privatización de los servicios públicos y de las principales empresas de sectores claves de la economía como la energía o las telecomunicaciones. Las consecuencias de estas medidas neoliberales, del Consenso de Bruselas, ya las conocemos: crisis, desempleo generalizado, pobreza y recorte de los derechos de los trabajadores y del Estado social. Por ello, he rechazado esta Resolución sobre la Estrategia Europa 2020, porque considero que esta "nueva" estrategia es más de lo mismo: medidas neoliberales que no recogen la necesaria redistribución de la riqueza y la mejora de los derechos sociales y laborales de los ciudadanos europeos.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Die Verwirklichung der Strategie Europa 2020 wäre für die Stärkung der EU von wesentlicher Bedeutung und sollte keinen rein fakultativen Charakter haben. Durch die Strategie sollen die Zukunftsaussichten der europäischen Bürger auf sichere und nachhaltige Arbeitsplätze, ein langfristiges Wirtschaftswachstum und den sozialen Fortschritt gefördert werden. Für solch eine Umsetzung müssten die Gemeinschaftsmethode gestärkt und die Zielvorgaben in die wirtschaftspolitische Steuerung einbezogen werden. Um eine Finanzierung der Strategie gewährleisten zu können, wäre ein Katalog politischer Initiativen, die sehr wohl ein Engagement der EIB und der EBWE beinhalten, sowie die Lukrierung privater Finanzmittel unerlässlich. Auch sollte eine Wiederbelebung des Binnenmarktes dazu dienen, die ehrgeizigen Ziele rascher und effektiver vorantreiben zu können. Dazu kommen noch zahlreiche Leitinitiativen, wie zum Beispiel jene der „Innovationsunion“, die der „Jugend in Bewegung“ oder etwa die der „Industriepolitik für das Zeitalter der Globalisierung“, um nur einige zu nennen. Ich habe nicht für die Entschließung gestimmt, da vor allem die Finanzierung der Strategie Europa 2020 nicht geklärt werden konnte.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), na piśmie. − Szanowni Państwo! Chciałbym się wypowiedzieć na temat przyjętej przez Parlament Europejski rezolucji w sprawie strategii „Europa 2020”. W pełni zgadzam się ze stanowiskiem Parlamentu i uważam, że należy wzmocnić strukturę zarządzania strategią, ponieważ podejmowane do tej pory działania są mało konkretne, a co za tym idzie mało efektywne.

Według mnie równość płci, jest kluczowym elementem osiągnięcia ambicji strategii „Europa 2020”. Należy przede wszystkim zwiększyć udział kobiet na rynku pracy poprzez zniwelowanie do 2020 roku istniejącej przepaści w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn (strategia zakłada 1% rocznie, aby do 2020 r. osiągnąć ograniczenie tej różnicy o 10%). Bardzo ważną kwestią jest również ograniczenie ubóstwa kobiet (szacuje się, że 17% kobiet żyje w ubóstwie, z czego większość to samotne matki i imigrantki).

Cele strategii można osiągnąć przede wszystkim poprzez edukację i szkolenia. Mam tu na myśli wsparcie finansowe dla ludzi młodych, wsparcie dla programów związanych z mobilnością studentów oraz pracowników akademickich. Duży nacisk należy położyć także na szkolenia oraz programy wspierające zmianę kwalifikacji.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − La necessità di uscire dalla crisi economica, di garantire sostenibilità e lo sviluppo di una "economia intelligente" sono gli obiettivi fondanti della strategia che delineerà il quadro futuro dell'economia di mercato dell'UE. Alti livelli di occupazione che favoriscano coesione sociale e territoriale, produttività, efficienza nell'utilizzo delle risorse, innovazione e soprattutto una Governance economica più forte dovranno essere le basi fondanti del nuovo percorso europeo. Materie di lavoro dei prossimi anni sulle quali l'operato del Consiglio, le valutazioni e le proposte della Commissione e l'orientamento politico del Parlamento dovranno portare a conclusioni concrete. Per tutto ciò ho votato a favore della proposta di risoluzione sulla strategia Europa 2020, risoluzione che andrà a integrare il progetto iniziale sottolineando l'esigenza di rafforzare i progetti di Governance della strategia stessa, sollecitando gli Stati membri a riflettere maggiormente, a livello di bilancio, le ambizioni della strategia e a concentrarsi sulla lotta alla disoccupazione con programmi nazionali di riforma.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Τα πρώτα σημάδια από την πορεία εκτέλεσης της στρατηγικής της Ε.Ε. για την τρέχουσα δεκαετία δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, όπως άλλωστε δεν είχε ενθαρρυντικά αποτελέσματα και η Στρατηγική της Λισαβόνας. Οι οικονομικές εξελίξεις στην ευρωζώνη και τα προβλήματα της νομισματικής ένωσης που έφερε στην επιφάνεια η κρίση χρέους στην περιφέρεια καθιστούν σαφές ότι η Στρατηγική "Ευρώπη 2020" πρέπει να εστιάσει στη δημοσιονομική σταθερότητα, στις πολιτικές για την ανάπτυξη και στην ανάγκη ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης, αν θέλει οι φιλόδοξοι στόχοι που θέτει, όπως η αύξηση της νεανικής απασχόλησης στο 75% και η αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα στο 3%, να μην παραμείνουν απλές εμβληματικές διακηρύξεις. Σε αυτό το πνεύμα κινείται το ψήφισμα του ΕΛΚ σχετικά με την Στρατηγική "Ευρώπη 2020" το οποίο και υπερψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O documento Europa 2020: estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo apresenta uma série de medidas que deverão ajudar a Europa a recuperar da crise e a dela sair reforçada, mediante a criação de empregos e de um crescimento inteligente, sustentável e abrangente, com base nos cinco grandes objectivos da EU: promoção do emprego, melhoria das condições para a inovação, a investigação e o desenvolvimento, cumprimento dos objectivos em termos de alterações climáticas e energia, melhoria dos níveis de educação e promoção da inclusão social, em particular através da redução da pobreza. Votei favoravelmente a presente resolução por concordar com as propostas apresentadas pelo Parlamento Europeu, designadamente a necessidade de que a estrutura de governação da Estratégia "Europa 2020" seja reforçada. Não é demais sublinhar que as acções no âmbito da Estratégia "Europa 2020" são cruciais para concretizar as expectativas de todos os cidadãos europeus.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Among the articles that brought us to support that text, is Article 12, which: welcomes the flagship initiative on 'Innovation Union' as a key driver to achieve Europe 2020 objectives, which addresses the major societal challenges like energy and food security, climate change, health and an ageing population; recalls that the 3% target is composed of a 2% (private expenditure) share and a 1% (public expenditure) share; notes that there are still particular shortcomings in the field of private research spending which can only be overcome by adapting the regulatory environment for companies, including SMEs and welcomes, therefore, the Commission's intention to improve framework conditions for business to innovate, in particular with respect to intellectual property rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − L'Europa sta affrontando una sfida ardua: ridurre la disoccupazione e allo stesso tempo costruire un'economia "a misura d'uomo". Siamo consapevoli che il grado di ambizione della Strategia Europa 2020 è elevato e richiede fermezza sia a livello nazionale che a livello europeo. La crisi economica mondiale ha purtroppo vanificato gran parte dei risultati finora raggiunti, dimostrando quanto le economie nazionali siano spesso troppo fragili. Ecco perché ora più che mai dobbiamo rafforzare l'impegno, forti del principio "Insieme siamo più forti"! Nessuno Stato Membro deve e può affrontare efficacemente le sfide mondiali agendo da solo. Per rilanciare la sfida di una crescita sostenibile è necessario utilizzare tutti i mezzi politici e gli strumenti finanziari. Ho votato a favore di questa risoluzione perché è indispensabile un coordinamento più forte delle politiche occupazionali degli Stati Membri e questo può realizzarsi soltanto se gli obiettivi comuni sono coerenti e credibili. Dobbiamo costruire un modello economico nuovo, basato su conoscenza e alti livelli di occupazione. Una sfida che impone l'avvio di una nuova fase dell'integrazione europea, con una maggior attenzione ai temi dell'occupazione e della previdenza sociale, mobilitando tutte le forze presenti in Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A Estratégia UE 2020 estabelece como metas da União Europeia, para os próximos anos, um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Para atingir este objectivo, há certos aspectos essenciais, como o reforço da governação e o financiamento da política de coesão. Apontado como a principal causa do fracasso da Estratégia de Lisboa, o actual programa da UE deve envolver uma maior participação de todos os intervenientes na definição das políticas e na implementação das acções. Assim, todos os actores institucionais – a nível europeu, nacional, regional e local – deverão ser chamados, juntamente com a sociedade civil, à concretização desta estratégia.

Sublinho, neste contexto, a necessidade de implementar o Pacto Territorial das Autoridades Locais e Regionais para a Europa 2020. É necessária uma política de coesão forte para todas as regiões europeias, como pré-condição essencial à concretização da UE 2020. A política de coesão tem um carácter transversal e é, por isso, um elemento-chave para o sucesso da estratégia. O seu carácter complementar deve, por isso, ser evidenciado. Um particular papel deve ser reservado às PME, motor do desenvolvimento da economia europeia, através de incentivos a um ambiente de crescimento económico e de criação de emprego, no seio deste programa.

Pelas razões apresentadas, voto favoravelmente a resolução em plenário.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − The Commission’s EU2020 strategy is essential in order to enhance the EU’s growth and competitiveness as it emerges from the economic crisis. However, its objectives can only be achieved with a coordinated and focused approach from all member states. I voted in favour of the resolution on the EU2020 Strategy because I believe that it sets out the need for Member States to be completely committed to the strategy’s targets. The resolution calls for the economic governance of the EU2020 strategy to be better coordinated and I fully support this because it outlines the need for a credible funding framework to be established by national governments. Member States should also ensure that policies, as well as budgets, are aligned with EU2020 targets, especially with regards to objectives such as tackling unemployment and social inclusion. I also welcome the resolution’s proposals that the next Multiannual Financial Framework should reflect EU2020 ambitions.

 
  
  

Návrh usnesení B7-0127/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Liniile directoare privind ocuparea forţei de muncă propuse de Comisie şi aprobate de Consiliu, prezintă priorităţile actuale comune ale Uniunii Europene şi obiectivele Statelor Membre cu privire la politicile de ocupare a forţei de muncă la nivel naţional. Creşterea participării pe piaţa muncii inclusiv a sub-categoriilor specifice de populaţie, reducerea şomajului structural şi promovarea calităţii locurilor de muncă, dezvoltarea unei forţe de muncă calificate care să răspundă nevoilor pieţei muncii şi îmbunătăţirea performanţei sistemelor de educaţie care să asigure formare profesională la toate nivelurile sunt câteva din liniile directoare privind ocuparea forţei de muncă la nivel comunitar.

Consider că Statele Membre şi Uniunea Europeană trebuie să se angajeze în elaborarea unei strategii coordonate de ocupare a forţei de muncă care să promoveze un capital uman competent, calificat şi adaptabil, precum şi pieţe ale muncii capabile să reacţioneze rapid la evoluţia economiei.

De asemenea, susţin iniţiativa doamnei raportor de a promova lupta împotriva excluderii sociale şi reducerea sărăciei, obiective vitale ale Strategiei 2020. Din aceste considerente, am votat în favoarea acestei rezoluţii.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją, kadangi būtina nedelsiant padidinti pastangas visais lygmenimis, norint užtikrinti, kad Europos Sąjungos užimtumo politikos gairės būtų deramai įgyvendintos. Nes tik deramai įgyvendinus šias gaires, bus įmanoma padidinti dalyvavimą darbo rinkoje, vystyti kvalifikuotą darbo jėgą ir gerinti švietimo ir mokymo sistemų kokybę bei našumą. Be to, užimtumo politikos gairių tikslas yra užtikrinti, kad, vadovaujantis strategija „Europa 2020“ bei ekonomikos valdymu, bus pasiekti užimtumo tikslai ir bus užtikrintas tvaraus ekonomikos augimas ir socialinė pažanga. Manau, kad labai svarbu, jog valstybės narės dėtų visas pastangas, kad įvykdytų įsipareigojimus, prisiimtus siekiant padidinti užimtumo lygį, pagerinti asmenų įgūdžius, kurti darbo vietas, mažinti skurdą ir didinti socialinę įtrauktį. Europos Komisija ir valstybės narės turi būti pasirengusios užtikrinti, jog šios gairės būtų įgyvendinamos kartu su socialiniais partneriais, regionų ir vietos valdžios institucijomis, kurios turi dalyvauti rengiant ir įgyvendinant nacionalines reformų programas. Dėl ekonomikos ir finansų krizės padėtis Europos darbo rinkoje vis dar įtempta, todėl kova su nedarbu turi būti vienas svarbiausių tiek Europos Sąjungos, tiek ir valstybių narių politikos prioritetų.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Estratégia Europeia de Emprego e as estratégias nacionais aplicadas pelos Estados-Membros relativas ao emprego são um dos principais instrumentos para que se alcancem plenamente os objectivos da Estratégia UE 2020. É por isso de grande importância que, juntamente com o sector empresarial e parceiros sociais, as orientações para as políticas de emprego sejam correcta e eficazmente aplicadas. Acolhem-se de bom agrado as orientações e preocupações expressas na proposta: a necessidade de reforçar a responsabilidade governativa e criar metas ambiciosas para cumprir os objectivos estipulados na Estratégia 2020, a necessidade de garantir a aplicação das orientações para as políticas de emprego, a necessidade de garantir que nos Programas de Reforma Nacionais seja dada prioridade máxima à criação de emprego.

A União carece de uma política horizontal forte no combate ao desemprego e à exclusão social, que passa indiscutivelmente por um pacote de governação económica coeso e apto a responder às necessidades da União e dos seus Estados-Membros, bem como pelo alcançar de metas ambiciosas como as propostas na estratégia UE 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Esta proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre a implementação das directrizes para as políticas de emprego dos Estados-Membros assenta em vários pilares, entre os quais destaco: a actual crise económica que agrava o desemprego e aumenta a exclusão social, a necessidade de criar sinergias que potenciem o desenvolvimento com vista a prosseguir os objectivos da estratégia Europa 2020 e a proposta da Comissão para que, nos termos da Pesquisa Anual de Crescimento, em 2011, fossem adoptadas as mesmas orientações para as políticas de emprego de 2010. Para ultrapassar esta situação, é fundamental a união de esforços a todos os níveis: governos, parceiros sociais e sociedade civil.

A União Europeia desempenha aqui um papel primordial na orientação das políticas a seguir e no respeito pelo princípio da subsidiariedade, incentivando o diálogo social e promovendo a adopção de medidas justas e eficazes. Espero que estas directrizes contribuam para ajudar a ultrapassar a crise, consolidar os sistemas de protecção social e relançar a economia de modo a podermos alcançar as metas definidas pela estratégia Europa 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Lamentamos que a Comissão Europeia mantenha as mesmas orientações para as políticas de emprego adoptadas em 2010 e, por isso, mantemos a mesma posição crítica que então adoptámos.

Embora a resolução do PE faça algumas críticas às políticas que têm sido seguidas e insista no cumprimento dos objectivos sociais muito limitados da Estratégia 2020, não vai ao fundo do problema do desemprego e da precariedade laboral, não procura eliminar as suas causas, não decide pela revogação dos ditos programas de austeridade e nem tão-pouco avança com críticas profundas à exigência que está a ser feita aos Estados-Membros com maiores dificuldades do cumprimento cego dos critérios absurdos do Pacto de Estabilidade.

Pelo contrário, considera que as ferramentas contidas no semestre europeu são uma resposta positiva, esquecendo que as propostas da Comissão Europeia sobre a dita governança económica não só constituem um atentado à soberania dos Estados-Membros como vão agravar a situação social por continuarem a dar prioridade aos critérios monetários e não ao bem-estar e progresso social.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Egregio Presidente, cari colleghi, a sèguito della comunicazione da parte della Commissione, relativa all'"Analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi", il Parlamento, me compreso, si è espresso in favore di una risoluzione il cui intento è di spronare il Consiglio e la Commissione a lavorare insieme, per realizzare gli obiettivi prefissati nell'ambito occupazionale, così come previsto dalla strategia Europa 2020. A parere della relatrice Pervenche Berès, occorre fornire consulenza politica agli Stati membri senza però ingerire troppo nella politica nazionale e fornire delle linee guida affinché tutti i soggetti interessati possano muoversi secondo un medesimo progetto. Il problema della mancanza del lavoro, soprattutto in questi ultimi anni, è un problema serio e deve essere affrontato con un pizzico di ambizione per far sì che nel 2020 si riesca a garantire al 75% dei cittadini europei un posto di lavoro dignitoso, sicuro e consono alle necessità ed alle diversificate tipologie di persone che si apprestano al mondo del lavoro, adoperandosi in particolar modo per quei tipi di categorie fra cui rientrano le donne - mamme in particolar modo - i giovani e gli immigrati.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this resolution, which stresses the importance of policies facilitating the transition of young people from school to work; stresses that it is clear that early school leavers are a group at high risk of poverty, and emphasises that any flexible or temporary forms of work used in this context should incorporate the right to training and access to social security and ensure that people make the transition into more secure employment.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. − Illustre Presidente, onorevoli colleghi, in questi anni di ripresa dalla crisi economico-finanziaria che ha piegato molti dei paesi dell'Unione, anni in cui i nostri governi si stanno impegnando per attuare politiche e strategie comuni per raggiungere gli obiettivi che tutti insieme abbiamo individuato e deciso di perseguire, credo sia importante riconoscere la giusta e dovuta centralità al Parlamento quale Istituzione più rappresentativa dell'Unione europea. È una questione di riconoscimento della rappresentatività e della sua funzione anche rispetto a quanto sancito nei trattati.

L'importanza degli indirizzi sulle politiche economiche ed occupazionali deve sicuramente essere al centro del semestre europeo, deve adeguarsi alle variazioni della valutazione annuale della crescita, come ai tempi di attuazione dei nostri paesi. La funzione consultiva merita il giusto spazio e il doveroso tempo di analisi e di adeguamento al quadro generale. Pertanto, manifesto il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Les lignes directrices pour l'emploi sont synonymes de relèvement de l'âge de départ à la retraite et de flexibilisation du marché du travail. Si cette résolution a le mérite de rappeler à l'UE que la politique salariale est une compétence étatique, elle n'en avalise pas moins ce qui précède. Je vote donc contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A Estratégia Europeia para o Emprego e as orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros são alguns dos principais instrumentos que visam orientar as políticas da União Europeia e dos Estados-Membros para a concretização dos objectivos e das metas previstas na Estratégia Europa 2020. A luta contra o desemprego e a criação de postos de trabalho sustentáveis é o grande desafio da UE, para os próximos 10 anos, e temos que estar todos envolvidos com o mesmo para que este seja um caso de sucesso.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Eines der Kernziele der Strategie Europa 2020 ist es, eine Beschäftigungsquote von 75 Prozent zu erreichen. Nach wie vor stellt die Wirtschaftskrise die EU vor die Herausforderung, zunehmende Arbeitslosigkeit und soziale Ausgrenzung einzudämmen. Folglich ist die Europäische Beschäftigungsstrategie mit ihren Leitlinien ein wesentliches Instrument zur Eindämmung der Arbeitslosigkeit. Auch sollen die Anstrengungen der Mitgliedstaaten durch sie in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Dies bedeutet unter anderem, dass die Mitgliedstaaten aufgefordert sind, Sozialpartner, regionale und lokale Behörden sowie die Zivilgesellschaft in ihr Handeln mit einzubeziehen. Dazu sollte gewährleistet werden können, dass sowohl beschäftigungspolitische Leitlinien wie auch die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen gewährleistet werden. Um die Ernsthaftigkeit dieses Kernziels zu unterstreichen, sollten die Mitgliedstaaten zukünftig Berichte über den Fortschritt abgeben. Zusätzlich sollten die einzelnen Staaten ihr Augenmerk auch auf nationale Zielvorgaben wie die Integrationsproblematiken von Untergruppen, z. B. Frauen, Menschen mit Behinderung und älteren Arbeitnehmern, sowie das Working-Poor-Problem richten. Meine Stimme hat die Entschließung nicht erhalten, da ich der Meinung bin, dass hier, vor allem im Bereich der Sozialpartnerregelungen, zu stark in nationales Recht eingegriffen wird.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A implementação das directrizes para as políticas de emprego dos Estados-Membros é fundamental para a concretização das orientações integradas na estratégia Europa 2020. O envolvimento do Parlamento Europeu nestas políticas não deve ser descurado. O debate promove ideias e são necessárias ideias e estratégias para superar a actual crise económica. Destaco da presente resolução diversas preocupações que partilho: assegurar a aplicação das orientações para o emprego; redobrar esforços para produzir mais e melhores empregos e agir com determinação no combate à pobreza e à exclusão social. Para assegurar o êxito de todas estas políticas é fundamental a união de esforços a todos os níveis: governos, parceiros sociais e sociedade civil.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In this resolution, Parliament (1) considers that, in the light of the Commission’s proposal to maintain the employment policy guidelines adopted in 2010 for 2011, the recommendations on the Member States’ national reform programmes (NRPs) have become the main macroeconomic surveillance and orientation tool, and deplores the failure to involve Parliament in this process and the lack of debate concerning it; and (2) considers that the major challenges faced by the EU and the Member States with regard to employment and unemployment should also be duly reflected in the future process to address macroeconomic imbalances, within the policy framework of the European Employment Guidelines;

 
  
  

Zpráva: Pervenche Berès (A7-0040/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório uma vez que concordo com a posição da relatora relativamente à estabilidade necessária das Orientações para o Emprego até à revisão intercalar da Estratégia Europa 2020. As orientações integradas em matéria de política económica e de emprego devem ser o fio condutor do semestre Europeu e se as principais mensagens do Inquérito Anual sobre o Crescimento se afastarem do conteúdo das Orientações, estas terão que ser alteradas de modo a assegurar a respectiva coerência. Concordo igualmente na participação das partes interessadas aquando da concepção, aplicação, acompanhamento e avaliação dos Programas Nacionais de Reforma. Saliento ainda as recomendações da Comissão AEM para que a importância das Orientações Gerais das Políticas Económicas e das Orientações para as Políticas de Emprego dos EM não seja diminuída de modo a conseguir-se a apropriação e a responsabilidade democrática.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Europos Komisija, įvertinusi preliminarias nacionalinių reformų programas, pateikė pasiūlymą, kuriame rekomenduoja iki 2014 m. nekeisti praėjusiais metais Tarybos priimtų užimtumo politikos gairių, siekiant didžiausią dėmesį skirti jų įgyvendinimui. Toks Komisijos siūlymas yra suprantamas, nes užimtumo gairės yra strategijos „Europa 2020“ sudėtinė dalis ir jos turi būti visapusiškai perkeltos į valstybių narių nacionalines programas, todėl valstybės narės turėtų sutelkti kuo didesnį dėmesį į jų įgyvendinimą. Nors šios gairės ir nebus peržiūrimos kasmet, kaip įprasta, Europos Sąjungos užimtumo strategijos pagrindiniu prioritetu turi išlikti visiškas užimtumas, kuris didintų ekonomikos augimą ir konkurencingumą, stiprintų socialinę sanglaudą.

Iš preliminarių valstybių narių nacionalinių reformų programų matyti, kad valstybės narės turėtų toliau dėti pastangas šiose prioritetinėse srityse, siekdamos padidinti dalyvavimą darbo rinkoje ir sumažinti struktūrinį nedarbą, ugdyti kvalifikuotą darbo jėgą, prisitaikančią prie darbo rinkos poreikių, skatinti mokymąsi visą gyvenimą, tobulinti visų lygių švietimo ir mokymo sistemas ir raginti studijuoti aukštojo mokslo įstaigose, puoselėti socialinę įtrauktį ir kovoti su skurdu. Taigi norėčiau paraginti valstybes nares užtikrinti kuo veiksmingesnį užimtumo ir socialinės politikos įgyvendinimą, rengiant, stebint ir vertinant šias nacionalines programas.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), per iscritto. − Desidero esprimere la mia preoccupazione nei confronti dell'attuale situazione del mondo del lavoro. Ritengo che la disoccupazione sia il vero problema sociale di oggi. Nonostante si intravedano, a livello macroeconomico, buoni segnali di ripresa, l'industria non potrà riassorbire tutti i lavoratori che ha espulso negli ultimi mesi e che affrontano la difficoltà a ricollocarsi sul mercato, e lo stesso dicasi per i giovani e le donne. Si tratta di problemi di massima importanza e urgenza. Nella Strategia 2020, la Commissione ha individuato tra gli obiettivi prioritari la promozione dell'impiego, il rafforzamento del mercato unico e l'incoraggiamento della crescita. Bene han fatto l'Unione europea e in particolare questo Parlamento ad affrontare il problema, ma è necessario che si agisca concretamente per raggiungere questi traguardi.

L'Unione europea deve lavorare per convogliare e razionalizzare le proprie risorse, investendo sulle infrastrutture di trasporto, energetiche e di telecomunicazioni: in quest'ottica la svolta sarà la creazione di società di progetto garantite e finanziate dai project bond. Così si riuscirà, da un lato, a mantenere la competitività dell'Unione sul mercato globale e, dall'altro, a fornire nuove possibilità di impiego ai cittadini. Il tutto dovrà concretizzarsi, seppur step by step, nel più breve tempo possibile.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Καταψήφισα την έκθεση Beres σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών. Η έκθεση προτείνει να επιβεβαιωθεί για το 2011, η ισχύς της ολοκληρωμένης οικονομικής πολιτικής και των κατευθυντήριων γραμμών των κρατών μελών για την απασχόληση, οι οποίες εγκρίθηκαν για το 2010, και κατά συνέπεια να ενσωματωθεί πλήρως η στρατηγική "Ευρώπη" 2020 στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων. Η έκθεση δυστυχώς ζητάει να ακολουθηθούν για την απασχόληση οι ίδιες οικονομικές πολιτικές και οι ίδιες κατευθυντήριες γραμμές που έχουν οδηγήσει στην κρίση και την αποτυχία αντιμετώπισης της. Ζητάει να ακολουθηθούν οι ίδιες πολιτικές επιλογές και πρακτικές που οδήγησαν τους Ευρωπαίους στο να υφίστανται μέτρα λιτότητας και κυρίαρχα κράτη μέλη στο να είναι έρμαια της μαφίας των κερδοσκόπων. Τέλος ζητάει να συνεχιστούν οι πολιτικές για την απασχόληση που σαν αποτέλεσμα έχουν τον εργασιακό μεσαίωνα, οι πολιτικές που έχουν διογκώσει την ανεργία και την υποαπασχόληση, που προωθούν τις ευέλικτες μορφές εργασίας και επιτίθενται στους μισθούς, τις συντάξεις και τα δικαιώματα των Ευρωπαίων εργαζομένων και πλήττουν ιδιαίτερα τους νέους.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por defender uma revisão anual da Estratégia Europa 2020, centrada nas orientações integradas em matéria de política económica e de emprego. É necessário que a Comissão e o Conselho assegurem que as orientações integradas constituam o fio condutor do Semestre Europeu. Para uma governação eficaz das políticas sociais e de emprego pelos Estados-Membros é fundamental envolver a participação das partes interessadas, incluindo os parceiros sociais e os órgãos parlamentares, na concepção, aplicação, acompanhamento e avaliação dos Programas Nacionais de Reforma.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Tal como declarei a propósito dos relatórios dos colegas Pascale Gruny e Csaba Ory, a sociedade evoluiu, o mundo mudou, e as relações laborais têm, necessariamente, que acompanhar essa mudança. Por isso mesmo, julgo que a revisão das Orientações para o Emprego ao abrigo da Estratégia Europa 2020 deve apostar na flexibilização e nas novas formas de trabalho como forma de potenciar o desenvolvimento económico e o combate ao desemprego.

Sabendo que a crise fez com que o número de desempregados na Europa aumentasse de 16 milhões em 2008 para 23 milhões em 2010, qualquer estratégia de saída tem que passar pela recuperação de postos de trabalho, o que só é possível com uma aposta clara na inovação, na flexibilidade laboral e nos novos modelos de trabalho e na formação dos mais jovens para um mercado cada vez mais competitivo. Estas são pistas deixadas pela Estratégia Europa 2020 que devem ser correctamente aproveitadas pelos Estados, de forma a recuperar postos de trabalho e a dinamizar a economia europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) obriga o Conselho a elaborar, anualmente, orientações para as políticas de emprego nos Estados-Membros e a, antes de adoptar essas decisões, consultar o Parlamento Europeu. É, pois, nesta circunstância que somos convidados a pronunciar-nos sobre esta matéria.

A situação económica e financeira que a maior parte dos países vive exige uma atenção redobrada às políticas de emprego dos Estados-Membros. A Estratégia Europa 2020 baliza essas orientações, mas é necessário que todos os Estados-Membros transponham essas orientações e as transformem em medidas concretas a integrar nos seus Programas Nacionais de Reformas que devem apresentar no próximo mês de Abril.

As recomendações da relatora merecem a minha concordância, pelo que voto favoravelmente esta proposta de decisão do Conselho relativa às orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Discordamos de que a Comissão Europeia mantenha relativamente a 2011 as mesmas orientações para as políticas de emprego adoptadas em 2010 e, por isso, mantemos a mesma posição crítica que então adoptámos. Aliás, é clara a insuficiência das referidas orientações quando olhamos para os números que referem a existência de cerca de 25 milhões de desempregados e de 30 milhões de trabalhadores em situação precária e mal pagos.

Por outro lado, é inaceitável que o Parlamento Europeu apoie a ligação estreita entre estas orientações e as medidas económicas neoliberais que a Comissão continua a aprofundar, designadamente as contidas na Estratégia 2020, ou também com os seis diplomas legislativos contidos no pacote do chamado semestre europeu. Ora, sabe-se que as propostas da Comissão Europeia sobre a dita governança económica não só constituem um atentado à soberania dos Estados-Membros como vão agravar a situação social por continuarem a dar prioridade aos critérios monetários e não ao bem-estar e progresso social.

Por tudo isto, votámos contra este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Z uwagi na starzenie się społeczeństwa, a także zmiany demograficzne wskazujące na przenoszenie się mieszkańców ze wsi do miast, czy też coraz większe rozwarstwienie społeczeństwa pod względem dochodów, niezbędne jest podjęcie działań zapobiegawczych. Szczególnie negatywne zjawiska mają miejsce na wsi, gdzie coraz mniej młodych ludzi chce przejmować gospodarstwa. Uciekają ze wsi przed niskimi dochodami i brakiem dostępu do usług. Ci, którzy zostają, nie mogą znaleźć pracy poza rolnictwem. W najgorszej zaś sytuacji są mieszkanki wsi, które bardzo rzadko są właścicielkami, a mimo to ciężko pracują w gospodarstwie męża.

Dlatego konieczne jest, aby zatrzymać młodych rolników na wsi, zapewniając im godne dochody i standard życia. Tym zaś, którzy nie znajdą miejsca na wsi, zapewnić wykształcenie, które pozwoli im znaleźć zatrudnienie. Potrzebna jest również kampania przekonująca do programu uczenia się przez całe życie oraz przekwalifikowania się. Konieczne są też programy wspierające przedsiębiorczość kobiet i ułatwianie im podejmowania własnej działalności, nawet pozarolniczej.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this report. Following the assessment of preliminary National Reform Programmes (NRPs) presented by the Member States under the Europe 2020 strategy, and in parallel with the presentation of the first Annual Growth Survey, the Commission adopted on 12 January a proposal for a Council decision that suggested confirming the validity, for 2011, of the integrated economic policy and employment guidelines of the Member States adopted in 2010. This proposal takes account of the fact that the new Europe 2020 integrated guidelines are to be fully transposed into the policy measures and sequencing of the reforms of the Member States to be presented in the final NRPs due in April 2011. Furthermore, the Commission's proposal is based on the commitment included in the Employment Guidelines of 2010 to keep the guidelines stable, as far as possible, until 2014 so that the Member States can focus on their implementation

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport valide les orientations néfastes de la Commission et du Conseil en matière d'emploi. Il avalise de fait l'autoritarisme de l'UE en matière de relèvement de la retraite, de flexibilisation du marché du travail et de coupes budgétaires et salariales. La rapporteure valide aussi. Elle est pourtant membre d'un parti qui se dit socialiste. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A Estratégia Europeia para o Emprego e as orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros são alguns dos principais instrumentos que visam orientar as políticas da União Europeia e dos Estados-Membros para a concretização dos objectivos e das metas previstas na Estratégia Europa 2020. A luta contra o desemprego e a criação de postos de trabalho sustentáveis é o grande desafio da UE, para os próximos 10 anos, e temos que estar todos envolvidos com o mesmo para que este seja um caso de sucesso. Temos de sublinhar a importância de concentrar a revisão anual da Estratégia Europa 2020 nas orientações integradas em matéria de política económica e de emprego.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − Mi sono opposto a questa relazione in merito alle politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione sostanzialmente per un motivo, ovvero poiché riprende e include le linee guida già adottate da quest'aula lo scorso settembre, e che vorrebbero prevedere agevolazioni all'accesso occupazionale per la popolazione Rom. Sono d'accordo nel favorire l'accesso al mercato del lavoro per le persone diversamente abili, i giovani, gli anziani e le donne, ma proprio non riesco a capire su che basi si debbano garantire agevolazioni particolari ad una determinata (e assai problematica) etnia come quella Rom.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Cari colleghi, ho votato a favore della relazione della collega Berès perché con l'approvazione del testo gli Stati membri, secondo la Strategia Europa 2020, dovranno presentare già entro Aprile 2011 le proprie iniziative e orientamenti sui livelli occupazionali del 2010. La proposta della Commissione europea di dare validità già nel 2011 agli orientamenti del 2010 sulle politiche degli Stati membri a favore del lavoro è perfettamente in linea con la Strategia Europa 2020 e supportata dal Parlamento europeo grazie a questa relazione. Si chiamano quindi tutti gli Stati dell'Unione alla lotta alla disoccupazione, soprattutto quella giovanile, con proposte costruttive e con scadenze precise per rispondere concretamente al problema dell'occupazione e della povertà.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Voto favoravelmente esta proposta de decisão do Conselho relativa às orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros acompanhando as recomendações da relatora. O TFUE obriga o Conselho a elaborar, anualmente, orientações para as políticas de emprego nos Estados-Membros e a consultar previamente o Parlamento Europeu. Considero necessário que a Comissão e o Conselho assegurem que estas orientações sejam o fio condutor do Semestre Europeu. Para uma governação eficaz das políticas sociais e de emprego pelos Estados-Membros é fundamental envolver a participação das partes interessadas, incluindo os parceiros sociais e os órgãos parlamentares, na concepção, aplicação, acompanhamento e avaliação dos Programas Nacionais de Reforma. Sem o envolvimento profundo dos Estados-Membros a estratégia 2020 não pode ser bem sucedida. Faço votos para que tal não aconteça.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − On 12 January 2010, following assessment of preliminary national reform programmes (NRPs) presented by the Member States under the Europe 2020 strategy, and in parallel with the presentation of the first Annual Growth Survey, the Commission adopted a proposal for a Council decision in favour of confirming the validity, for 2011, of the Member States’ integrated economic policy and employment guidelines adopted in 2010. This proposal takes account of the fact that the new Europe 2020 integrated guidelines are to be fully transposed in the Member States’ policy measures and sequencing of reforms to be presented in the final NRPs due in April 2011. Furthermore, the Commission’s proposal is based on the commitment included in the 2010 Employment Guidelines to keep the guidelines stable, insofar as possible, until 2014 so that the Member States can focus on their implementation.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione della onorevole Berès perché ne condivido i contenuti circa le politiche da adottare per favorire l'occupazione nell'UE. I nuovi orientamenti integrati della Strategia "Europa 2020" devono essere contenuti integralmente nelle misure politiche e nelle iniziative degli Stati Membri. Fondamentale sarà l'impegno di ogni singolo Stato membro a mantenere saldi gli obiettivi da raggiungere entro il 2014. La disoccupazione, soprattutto quella giovanile, rimane uno degli obiettivi su cui maggiormente bisogna impegnarsi per fronteggiarla alla radice, perché riduce non solo la capacità di spesa immediata, ma anche tutte le strategie di investimento future, causando disagi sociali gravissimi che vanno al di là di fattori meramente economici. Non deve solo essere aumentata la quantità dei posti di lavoro, ma anche la loro qualità, e in questo sono chiamati in causa soprattutto gli Stati Membri, che devono inoltre proseguire il loro impegno nella lotta alla povertà ed al sostegno all'inclusione sociale.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. − Bezrobocie stanowi bardzo duży i trudny do rozwiązania problem. Powoduje drenaż finansów publicznych. Po stronie wydatków rosną kwoty na wypłacone zasiłki i inne świadczenia socjalne, zwiększają się nakłady finansowe na różnego rodzaju programy zwalczania bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Po stronie przychodów: nie ma produkcji, brak podatków. Liczba osób bezrobotnych na terenie Unii sięgnęła ponad 23 miliony osób, oznacza to, że w ciągu roku pracę straciło 0,5 miliona osób. Trzeba dołożyć wszelkich starań, aby cel określony w strategii Europa 2020 polegający na zwiększeniu zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat do 75% został zrealizowany. Pamiętajmy, że wśród obywateli do 25 roku życia jest największy odsetek ludzi bezrobotnych – ponad 20 %.

 
  
  

Návrh usnesení B7-0114/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo a presente proposta considerando-a necessária face à crescente volatilidade dos preços dos alimentos, com um aumento na ordem dos 90% em 2010, e dos produtos de base, o que tem suscitado problemas no funcionamento das cadeias de abastecimento alimentar, tornando necessárias as medidas propostas nesta resolução. Medidas estas que incluem uma acção interna com uma PAC forte, capaz de compensar os agricultores face ao aumento dos custos, numa maior aposta nas pequenas explorações biológicas destinadas ao consumo local, na apresentação de propostas adequadas relativas aos MIFD e à Directiva de Abuso de Mercado, no aumento da eficácia da AEVMM no âmbito da supervisão dos mercados de matérias – primas ou mesmo na dotação de um mandato às entidades reguladoras e aos órgãos de fiscalização para restringir a especulação. Por outro lado, a UE necessita de uma estratégia a nível global de modo a combater a especulação, que passa por uma coordenação internacional de um mecanismo de prevenção contra a flutuação excessiva dos preços e a criação de regulamentação específica para ser aplicada no maior número de países possíveis.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją dėl kylančių maisto kainų. Maisto kainos 2010 m. ir 2011 m. sandūroje augo septynis mėnesius iš eilės ir pasiekė aukščiausią lygį nuo 1990 m. Prekių kainų kilimas tapo pasaulinę ekonomiką destabilizuojančiu veiksniu, kuris prisidėjo prie to, kad kai kuriose besivystančiose šalyse, o pastaruoju metu Alžyre, Tunise ir Egipte kilo riaušės ir neramumai. Europos Sąjungoje taip pat egzistuoja skurdas ir badas, 79 mln. žmonių vis dar gyvena žemiau skurdo ribos. Todėl pritariu rezoliucijoje išdėstytam raginimui, kad būtų skubiai imamasi veiksmų siekiant užtikrinti apsirūpinimo maistu saugumą ES piliečiams ir visame pasaulyje. Taip pat labai svarbu, kad vartotojai turėtų galimybę gauti maisto prieinamomis kainomis ir kad kartu turėtų būti užtikrintas atitinkamas ūkininkų gyvenimo lygis. Todėl ES turėtų remti kaimo plėtrą, investicijų į aprūpinimą maistu didinimą ir ypač atsižvelgti į neatidėliotinus kovos su badu poreikius, smulkius ūkius ir socialinės apsaugos programas.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − L'indice dei prezzi alimentari sui mercati finanziari rileva negli ultimi mesi un aumento incontrollato dei prezzi, dovuto alla crisi economica-finanziaria internazionale e anche ai recenti disastri ecologici frutto dei cambiamenti climatici. Ma ad aggravare questa situazione ancora di più è il comportamento speculativo che ha inciso fino al 50% sul rialzo dei prezzi, impedendo a molte persone di godere della sicurezza alimentare e generando, soprattutto nelle nazioni più povere, instabilità politica, che come sappiamo, a effetto domino, finirà per minacciare la pace e la sicurezza di altri paesi.

La sicurezza alimentare è un diritto umano fondamentale, ribadito tra gli Obiettivi di sviluppo del Millennio, come anche tra quelli della PAC. Pertanto, l'Unione europea ha in dovere di affermare il suo impegno per la creazione di una solida politica di sviluppo agricolo e rurale, il suo sostegno alla ricerca e all'innovazione tecnologica al fine di migliorare la produttività, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e della sostenibilità.

Sostenibilità vuol dire anche promuovere la produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari della tradizione locale, offrendo adeguati incentivi finanziari e la possibilità dell'accesso al credito alle PMI. Ritengo altresì importante l'adozione di una regolamentazione chiara e trasparente, che impedisca la speculazione, soprattutto a danno della salute di tanti cittadini europei, e che renda la produzione agricola europea competitiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Χαράλαμπος Αγγουράκης (GUE/NGL), γραπτώς. – Οι λαϊκές εξεγέρσεις στην Τυνησία και την Αίγυπτο καθώς και οι μεγάλες διαδηλώσεις σε μια σειρά άλλες χώρες αμφισβητούν ευθέως τη φτώχεια και την ανέχεια. Οι εκδηλώσεις οργής των λαών που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας αναδεικνύουν τα αδιέξοδα των δυνάμεων του Κεφαλαίου και των πολιτικών εκφραστών του μπροστά στη γενικευμένη οικονομική κρίση και την προσπάθεια τους να τη φορτώσουν στις πλάτες των εργαζομένων. Η ίδια η FAO υπογράμμιζε πριν από λίγα μόνο χρόνια ότι ο αριθμός των ανθρώπων που δυσκολεύονται ή αδυνατούν να αποκτήσουν τα απαραίτητα για την επιβίωση τους τρόφιμα είναι μεγαλύτερος από ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας· έχει ξεπεράσει το 1 δισ. άτομα, και το γεγονός αυτό δεν μπορεί παρά να προκαλέσει έντονες κοινωνικές αντιδράσεις. Το πρόβλημα της ένδειας και της φτώχειας στον κόσμο δεν είναι ζήτημα ανεπάρκειας πόρων αλλά αποτέλεσμα της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας και της καπιταλιστικής υπερεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων με αποκλειστικό κριτήριο το κέρδος.

Οι αυξήσεις των τιμών των τροφίμων όχι μόνο δεν σταμάτησαν μετά την κρίση των τροφίμων του 2007 αλλά συνεχίστηκαν ακόμα εντονότερες. Στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης ο χρηματιστηριακός τζόγος στις πλάτες της αγροτικής παραγωγής και της ανθρώπινης πείνας αποτελεί διέξοδο στην υπερσυσσώρευση του Κεφαλαίου και τη διατήρηση της κερδοφορίας του. Το 2010 τα αγροτικά προϊόντα προκάλεσαν τα μεγαλύτερα χρηματιστηριακά κέρδη.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Creșterea prețurilor la alimente în Uniunea Europeană şi la nivel mondial reprezintă o problemă majoră a anului 2011. Cauzele sunt diverse şi dificil de anticipat şi controlat. Există însă şi cauze pe care putem şi trebuie să le controlăm. Un lanţ de aprovizionare greoi, cu prea mulţi intermediari, catastrofele naturale cauzate de schimbările climatice, veniturile scăzute obținute din agricultură sau volatilitatea pieţei produselor agricole sunt doar câteva din motivele pentru care preţul produselor agricole a crescut nepermis la nivel european.

Consider că factorii de decizie de la nivel european trebuie să facă din scăderea preţurilor alimentelor un obiectiv major pe agenda politică europeană şi mondială. Nu vorbim aici, bineînţeles, de imixtiunea în funcţionarea pieţei libere, ci de eliminarea acelor speculaţii care parazitează nejustificat traseul dintre cerere şi ofertă, influenţând nelegitim şi distorsionând formarea preţurilor. Am votat în favoarea acestei rezoluții, deoarece Europa are nevoie de măsuri prin care preţurile alimentelor să nu fie crescute artificial de intermediari speculanţi. Uniunea Europeană are nevoie de o simplificare a lanţului de aprovizionare cu alimente, astfel încât intermediarii-căpuşă să fie eliminaţi din fluxul comercial. În acest fel, şi cetăţenii şi producătorii vor beneficia, iar criza economică va fi mai uşor de depăşit.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui document. Cu toate că prognozele arată că stocurile mondiale de cereale, grâu şi zahăr vor fi mai ridicate decât în 2007, cu toate că situaţia care a dus la criza alimentelor în 2008 nu pare să se repete, există o supra-reacţie a pieţelor, o volatilitate excesivă, explicabilă prin acţiunile fondurilor de investiţii ale speculanţilor. Mai mult, sectoare întregi din agricultură sunt amenințate. Văd acest lucru la mine în țară, în România. Iar creșterea cu 5 procente a TVA-ului, care a ajuns la 24%, s-a reflectat imediat în creşterea preţurilor. Este greu de acceptat ca un crescător de animale care munceşte din greu zi de zi să fie victima unui joc de piaţă, un joc făcut de la zeci de mii de kilometri depărtare, pe computerele unor companii care nu au nimic de-a face cu agricultura, dar au suficienţi bani ca să dezechilibreze pieţele mondiale.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Dans notre rapport sur la reconnaissance de l'agriculture comme secteur stratégique dans le cadre de la sécurité alimentaire, approuvé en décembre dernier, nous affirmions que le droit à la sécurité alimentaire est un droit fondamental de l'humanité, et que l'UE a le devoir de nourrir ses citoyens. Dans le droit-fil de notre position, il est de notre devoir de dénoncer aujourd'hui la hausse des prix des denrées alimentaires. Les prix ont en effet grimpé en flèche au cours des sept derniers mois. Les causes en sont multiples, mais l'accent doit surtout être mis sur la volatilité des prix et la spéculation sur les produits alimentaires de base, qui déstabilisent nos économies et créent de l'incertitude. Stopper la spéculation est d'une extrême nécessité, tout comme lutter contre le changement climatique. En effet, sécurité alimentaire et conditions climatiques et environnementales sont étroitement liées, et rendent indispensable la coordination des politiques environnementales et agricoles. Il faut aussi nous préoccuper des pays en développement et les accompagner dans l'autosuffisance alimentaire, au contraire de tout ce qui a été fait ces dernières années. L'enjeu est énorme : rien qu'en Europe, près de 80 millions de personnes vivent encore aujourd'hui sous le seuil de pauvreté.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pasiūlymą dėl rezoliucijos, kadangi būtina imtis konkrečių veiksmų, užtikrinančių apsirūpinimo maistu saugumą Europos Sąjungos piliečiams ir visame pasaulyje. 2010 m. ir 2011 m. sandūroje maisto kainos augo septynis mėnesius iš eilės ir pasiekė aukščiausią lygį nuo tada, kai Maisto ir žemės ūkio organizacija pradėjo jį skaičiuoti 1990 metais. Prekių kainų kilimas tapo pasaulinę ekonomiką destabilizuojančiu veiksniu kai kuriose besivystančiose šalyse. Be to, pastaruoju metu tam nemažai įtakos padarė Alžyre, Tunise ir Egipte kilusios riaušės ir neramumai. Vartotojai turi gauti maistą prieinamomis kainomis ir kartu turėtų būti užtikrintas atitinkamas ūkininkų gyvenimo lygis. Taigi Europos Sąjungai tenka pareiga užtikrinti aprūpinimo maistu saugumą savo piliečiams. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad dėl augančių gamybos sąnaudų ir kainų svyravimo ES mažėja ūkių pajamos ir tai daro neigiamą įtaką ūkininkų galimybėms išlaikyti gamybą. Taipogi būtina atkreipti dėmesį į Europos ūkininkų išlaidas, kurios jiems tenka siekiant atitikti aukščiausius pasaulyje maisto saugos, aplinkosaugos, gyvūnų gerovės ir darbo standartus. Ūkininkams turėtų būti atlyginama už šias papildomas išlaidas ir už jų teikiamas prekes visuomenei.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Ψήφισα αποχή στο ψήφισμα σχετικά με την αύξηση των τιμών στα τρόφιμα. Το ψήφισμα περιέχει ορισμένα θετικά σημεία, όπως η προτεραιότητα του αγροτικού τομέα στην αναπτυξιακή πολιτική. Όμως, από το κοινό ψήφισμα λείπουν σημαντικά σημεία που εμπεριέχονταν στο ψήφισμα το οποίο είχε αρχικά προτείνει η ευρωομάδα της Αριστεράς. Πιο συγκεκριμένα, απουσιάζει οποιαδήποτε σύνδεση της διατροφικής κρίσης και της αύξησης των τιμών με τις εφαρμοζόμενες αγροτικές και εμπορικές πολιτικές και, επομένως, απουσιάζει οποιαδήποτε πρόταση για αλλαγή αυτού του πλαισίου. Επίσης, το ψήφισμα ζητάει να δοθεί λύση στο διατροφικό πρόβλημα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και τους G20, πράγμα το οποίο όχι μόνο είναι αντίθετο με τα αιτήματα των αγροτών αλλά και αντικαθιστά το πλαίσιο του ΟΗΕ, προωθώντας έτσι τη λήψη αποφάσεων από αυτούς που δημιουργούν και διαιωνίζουν το πρόβλημα με τις πολιτικές επιλογές τους. Επίσης, το ψήφισμα δεν αναφέρεται καθόλου στη βασική έννοια τη διατροφικής κυριαρχίας, η οποία όμως είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατροφική ασφάλεια. Τέλος, αντιμετωπίζει το πρόβλημα της κερδοσκοπίας και της αύξησης των τιμών των τροφίμων με πολύ ανεπαρκή τρόπο, καθώς αναφέρεται μόνο στη "διαφάνεια" στις τιμές των τροφίμων και όχι στο πώς θα τερματιστούν τα χρηματοπιστωτικά μέσα με τα οποία επιτρέπεται και δημιουργείται η κερδοσκοπία.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose og Britta Thomsen (S&D), skriftlig. − Vi har stemt for resolutionen om stigende fødevarepriser. Vi anerkender, at der i dag er store problemer på fødevareområdet, og vi mener i den forbindelse, at vi kan opnå meget ved at gribe ind overfor spekulation i fødevarer. Derfor har vi stemt for denne resolution. Vi støtter dog ikke en forøgelse af budgettet til EU's landbrugsstøtte og støtter heller ikke en udvidelse af markedsstyringsinstrumenterne. Derudover går vi ikke ind for udvidet brug af GMO i fødevareproduktionen.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), în scris. − Prețurile produselor alimentare la nivel mondial au atins cote dramatice în ultima perioadă. Astfel, în luna decembrie a anului trecut, acestea le-au depășit pe cele înregistrate în momentul de vârf al crizei economice. ONU a declarat recent ca fiind neplauzibil scenariul conform căruia o cerere prea mare în comparație cu oferta s-ar afla la baza acestor fluctuații a prețurilor. La mijlocul anilor '90 a fost creată o piață speculativă în centrul căreia se aflau produsele alimentare și care s-a amplificat în momentul crizei financiare. În prezent, speculatorii profită de nereglementarea piețelor și câștigă milioane din această activitate. Acest comportament de tip speculativ afectează în mod direct nivelul de trai al oamenilor și poate contribui la instabilitate politică. Consider, prin urmare, că Uniunea trebuie să urmărească combaterea speculațiilor asupra prețurilor produselor alimentare prin reglementare și transparență. Din acest motiv, am votat in favoarea rezoluției privind creșterea prețurilor la alimente.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Criza economică mondială şi creşterea preţurilor la alimente şi la combustibili au adus sărăcie şi foamete pentru milioane de cetăţeni, dar în special pentru persoanele sărace din ţările în curs de dezvoltare, care sunt cele mai expuse la impactul negativ al volatilităţii preţurilor şi al crizei alimentare. Uniunea Europeană în ansamblu este şi rămâne principalul producător de alimente. De aceea, la nivel comunitar trebuie să se dezvolte capacităţi comune de cercetare şi formare în domeniul metodelor agricole durabile şi al noilor tehnologii, astfel încât să se atenueze colapsul sistemelor agricole şi să se prevină temporar această criză. Cred că este datoria Uniunii Europene şi a statelor membre să adopte o strategie comercială comună, care să protejeze suficient pieţele alimentare şi împreună să decidă cu privire la propriile politici în materie de producție agricolă şi alimentară.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog och Åsa Westlund (S&D), skriftlig. − Vi svenska socialdemokrater röstade nej till resolutionen om höjda livsmedelspriser. Vi välkomnar diskussionen om livsmedelspriser och prisfluktuationer, inte minst om spekulationen i livsmedelsråvaror och den svaga konkurrensen i vissa delar av livsmedelskedjan, men vi anser emellertid inte att denna resolution beskriver problemet på ett adekvat sätt. Påståenden om omedelbara hot mot den europeiska livsmedelsförsörjningen är grovt överdrivna. Dessutom vänder vi oss mot att oron för höjda livsmedelspriser används för att rättfärdiga en europeisk jordbrukspolitik baserad på omfattande direktstöd och marknadsregleringar. Resolutionens enahanda fokus på jordbrukssektorn gör att andra samhälleliga faktorers betydelse för förmågan att hantera kraftiga prishöjningar förbises - vi tänker närmast på avsaknad av demokratiska institutioner i många länder, inkomstojämlikhet och svaga välfärdssystem.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Organização para a Alimentação e a Agricultura (FAO) alertou em Janeiro para um possível aumento do preço dos bens alimentares em 2011, após em 2010 estes terem atingido novos máximos históricos, depois da subida durante a crise alimentar de 2008. O índice de 55 matérias-primas alimentares da FAO subiu, pelo sexto mês consecutivo, para 214,7 pontos, acima do anterior máximo histórico de 213,5 pontos, atingido em Junho de 2008. Neste momento, os preços dos alimentos atingiram níveis máximos pelo sétimo mês consecutivo entre 2010 e 2011, níveis esses que são os mais altos desde que a FAO começou a analisar os preços dos alimentos, em 1990.

Tal como já defendi no passado, acredito que devem ser tomadas medidas concretas, no âmbito da PAC, para aumentar as produções, abastecer melhor os mercados e garantir uma maior estabilidade dos preços, para além de garantir uma produção que responda às necessidades de consumo europeias. Como venho defendendo, a agricultura deve ser encarada, sobretudo em momentos de crise como aquele que atravessamos, como um sector estratégico, fundamental para garantir a segurança alimentar das populações.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O direito à alimentação é um direito fundamental, que é alcançado quando todas as pessoas têm, em permanência, acesso físico e económico a alimentos adequados, seguros e nutritivos que satisfaçam as suas necessidades para levarem uma vida activa e saudável.

Considero um falhanço inadmissível a existência de fome na UE e no mundo. Na verdade, de acordo com as estimativas da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), o número de pessoas subalimentadas a nível mundial é de 925 milhões em 2010. Esta situação pode agravar-se, dado o aumento do preço dos produtos alimentares, associado a défices imprevisíveis do abastecimento alimentar.

Assim, defendo um sector agrícola forte e sustentável na UE onde o meio rural seja próspero e sustentável. A PAC deve assegurar este objectivo. Chamo ainda a atenção para o declínio dos rendimentos agrícolas na UE, causado pelo aumento dos custos de produção e pela volatilidade dos preços, que têm um impacto negativo sobre a capacidade dos agricultores para manter a produção. Para além disso, os agricultores europeus têm de cumprir as normas mais exigentes do mundo em matéria de segurança alimentar, ambiente, bem-estar dos animais e trabalho.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A resolução contém aspectos positivos importantes, como sejam: a necessidade de dar prioridade à agricultura na ajuda ao desenvolvimento e o reconhecimento do desinvestimento que se tem verificado nesta área; a necessidade de existência de stocks estratégicos e de intervenção; a necessidade de que os instrumentos de intervenção no mercado venham a constituir uma peça-chave da futura PAC (mesmo se depois esses instrumentos não são especificados, sendo certo que muitos defendem unicamente os chamados mecanismos de emergência, compatíveis com a liberalização do mercado que tem vindo a ser prosseguida). Todavia, a resolução esquece pontos fundamentais e contém outros negativos, mesmo inaceitáveis.

Não refere que a crise alimentar é resultado das políticas agrícolas e comerciais vigentes (como a PAC e o livre comércio), não fazendo a justa e necessária crítica a estas políticas nem reclamando a mudança que se impõe. Aceita a integração da agricultura na OMC, ainda que proponha medidas para mitigar essa inclusão. Pela nossa parte, mantemos que a agricultura deve permanecer fora da OMC. O conceito fundamental da soberania alimentar, indissociável da segurança alimentar, não é abordado. O problema da especulação é abordado de forma muito insuficiente. As medidas propostas vão pouco além dos pedidos de maior transparência no mercado, o que é manifestamente insuficiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Il cambiamento climatico e la speculazione sui mercati delle materie prime sono tra i principali fattori che mettono a rischio la sicurezza alimentare, sia all'interno sia all'esterno dell'UE. Con questa convinzione sostengo la risoluzione che chiede misure urgenti per combattere la manipolazione dei prezzi dei prodotti alimentari e garantire che la produzione agricola sia mantenuta nell'UE. Non ci sono dubbi, infatti, che siccità, inondazioni, incendi e tempeste - fenomeni che avvengono con maggiore frequenza rispetto al passato - riducano la capacità di produzione agricola in tutto il mondo. Diventa quindi essenziale una corretta gestione del suolo e dell'acqua per prevenire la perdita di terreni da coltivare. È inoltre necessario contrastare le speculazioni abusive che gravano sui mercati dei prodotti alimentari, delle materie prime agricole e dell'energia . La sicurezza alimentare passa attraverso una forte politica che assicuri un futuro ai nostri agricoltori e incentivi l’introduzione di pratiche agricole più efficaci e sostenibili nei Paesi meno sviluppati.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), par écrit. – La hausse des prix alimentaires est intolérable. De mauvaises récoltes en Russie ou en Ukraine ne peuvent pas expliquer des hausses de 91% pour le blé, et encore moins des hausses de 57% pour le maïs, de 33% pour le soja et de 32% pour le sucre. A l'évidence, la "finance folle" spécule maintenant sur les marchés des produits alimentaires, sans jamais vouloir toucher la marchandise achetée et revendue sans cesse. L'accès à ces marchés devrait être réservé aux seuls acheteurs professionnels. Toutefois, le problème principal reste la nécessaire augmentation de la productivité agricole mondiale. Pour mieux nourrir 9 milliards d'humains, la production agricole doit augmenter de 60 à 70%. Seul l'accès à une agriculture plus performante permettra de vaincre la faim. De nouvelles semences, des techniques plus économes en intrants et en eau pourront apporter les rendements requis. Chaque année, le nombre paysans cultivant des OGM ne cesse d'augmenter. Ils sont plus de 14 millions, travaillant plus de 10% de la surface arable mondiale. Seule l'Europe prétend vouloir se passer d'OGM, alors que le bétail européen est déjà nourri avec des fourrages dont deux tiers proviennent de cultures génétiquement modifiées des Amériques.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Alors que la sécurité alimentaire doit être affirmée comme étant un droit fondamental de l'humanité, les prix alimentaires mondiaux ont atteint en ce début d'année 2011 un record historique, affectant à la fois les producteurs et les consommateurs dans l'UE ainsi que toute la population mondiale. Cette tendance, aggravée par la volatilité des prix engendrée par les spéculateurs, est tout à fait inacceptable, quand l'on sait que plus d'un milliard d'individus souffrent de la pauvreté et de la faim dans le monde. J'ai donc voté en faveur de cette résolution qui préconise la mise en place d'une réglementation à l'échelle mondiale pour empêcher la violation du droit à l'alimentation par la spéculation, réaffirme l'engagement de l'Union européenne à être un des acteurs majeurs dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture au niveau mondial, prend en compte le changement climatique, et incite les États membres à augmenter la part de l'aide publique consacrée à l'agriculture.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), schriftlich. Ich begrüße die Entschließung der EPP zum aktuellen Problem der steigenden Lebensmittelpreise. Die Europäische Union ist aufgefordert, den globalen Kampf gegen Armut und Hunger voranzutreiben, in Entwicklungsländern geht es um die lebenswichtige Grundversorgung. Die hohen Preise sind aber auch innerhalb der EU ein Problem. Knappe Rohstoffe, hohe Treibstoffpreise, Abhängigkeit von Ernten und Exporten, die Weltmarktsituation und Preistreiberei sind die Ursachen für diese Situation. Die einzige Garantie, die Versorgung in Europa auch in Zukunft sicherzustellen, ist die Gemeinsame Europäische Agrarpolitik. Die Landwirte selbst sind ebenfalls auf angemessene Preise angewiesen; sie sind mit hohen Produktionskosten konfrontiert. Höhere Verbraucherpreise schlagen sich nicht auf die Einkommen der Landwirte nieder. Das Parlament verlangt von der Kommission dringend zu handeln und Maßnahmen über alle Politikbereiche hinaus zu schaffen.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), par écrit. – La flambée actuelle des prix alimentaires et surtout celle des produits agricoles bruts comme les céréales et les oléagineux est en premier lieu due à des catastrophes naturelles en Russie et en Australie.

Même si on pouvait croire que cette hausse des prix des matières agricoles pourrait jouer en faveur du revenu de nos agriculteurs européens, on ne doit pas perdre de vue que le secteur de l'élevage connait une flambée parallèle des coûts de l'alimentation animale.

On se rend douloureusement compte de la dépendance extrême de l'Union européenne en matière d'approvisionnement en produits agricoles bruts, ce qui fait que la sécurité alimentaire en Europe est loin d'être acquise.

Il ne faut pas aller très loin – les pays Nord-Africains en sont la preuve – pour se rendre compte des répercussions dangereuses que de telles insécurités peuvent avoir.

Notre assurance-vie consiste dans le maintien d'une politique agricole commune digne de ce nom, pour assurer un revenu équitable à nos agriculteurs et le maintien d'une agriculture productive dans toutes les régions européennes.

C'est la raison pour laquelle je me suis activement investie dans cette résolution et que je l'ai votée.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this Resolution on rising food prices. According to the Resolution, food prices have reached the highest levels since the Food and Agriculture Organisation (FAO) started recording them in 1990. Anger over soaring food prices has led to great unrest in a number of countries. A crucial cause has been speculation by traders and brokers who have no commercial interest in these markets. Action must be taken to fight against the excesses of speculation on commodity markets.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Voto a favor desta proposta de resolução, porque estou de acordo com todos os princípios nela apresentados. Sou favorável a uma produção de alimentos saudáveis em quantidade suficiente para contribuir com eficácia para a procura de alimentos ao nível mundial. É fundamental assegurar o rendimento dos agricultores e criar mecanismos para evitar uma enorme volatilidade ao nível dos preços e dos mercados. Para assegurar que, ao nível mundial, iremos ter alimentos em abundância para alimentar toda a população mundial, é fundamental apoiar os agricultores dos países em vias de desenvolvimento. Ao nível mundial, temos de garantir que vão ser postos em prática todos os meios disponíveis para combater as alterações climáticas, para que não diminuam os recursos naturais e os rendimentos da produção agrícola. É fundamental que se reforce o posicionamento dos agricultores ao nível da cadeia alimentar. Para que o sector produtivo prospere, é essencial que se avalie a questão dos aumentos de preços relacionados com outros custos externos e a especulação com produtos agrícolas de base.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), írásban. − Az élelmiszerbiztonság központi kérdés Európa számára, éppen ezért változatlanul erőteljes KAP-ot igényel, és mint célkitűzés nem érhető el anélkül, hogy megoldást találnánk napjaink két legfontosabb kérdésére a piacok és az árak ingadozására és az apadó élelmiszerkészletre. Az élelmiszerárak jelenlegi növekedésének hátterében az agrár- és élelmiszertermékekkel kapcsolatos növekvő spekuláció áll, a befektetési alapok hatalmas mennyiségű pénzt fektetnek az élelmiszerár-spekulációba, ezáltal olyan árak megfizetésére kötelezik a fogyasztókat, melyek többszörösen meghaladják az előállítás költségeit. Az áremelkedések súlyosbítják a hozzáférés problémáját, különösen az alacsony jövedelműek vagy jövedelemmel nem rendelkezők esetében. Az élelmiszerre fordított kiadás a családi költségvetések egyik fő alkotó eleme, a fejlődő országokban annak több mint 60-80 %-át teszi ki, az EU kevésbé fejlett tagállamaiban pedig a 20 – 30%- át. A pénzügyi eszközöknek a gazdaságot kell szolgálniuk, segíteniük kell a mezőgazdasági termelést a súlyos válságok és éghajlati események leküzdésében, ezért nem engedhető meg, hogy a spekuláció veszélyeztesse a mezőgazdasági termelést. Elítélem a mezőgazdasági árukkal és nyersanyagokkal kapcsolatos spekulációt, amivel hozzájárulnak az áringadozások növeléséhez és a globális élelmiszerválság elmélyítéséhez, éppen ezért egyetértek azzal, és támogatom, hogy a jövőbeni KAP-ban a nagymértékű áringadozások ellen nem lehet stratégiai készletek nélkül hatékonyan fellépni, ezért meg kell erősíteni a piaci intervenciós eszközök szerepét.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor puesto que apoyo las medidas que recoge para luchar contra los obstáculos que dificultan la seguridad alimentaria mundial: especulación comercial, concentración en la cadena de distribución de alimentos, volatilidad de precios, bajos niveles de renta de los agricultores o cambio climático. Considero positiva la llamada a una acción inmediata y continua para garantizar la seguridad alimentaria en el mundo y aplaudo que reafirme el derecho a los alimentos como derecho humano. Apoyo el llamamiento para que la UE incremente sus ayudas al desarrollo rural, invirtiendo en programas de protección social y en la agricultura a pequeña escala, y emprenda medidas efectivas para luchar contra el cambio climático. Celebro que pida a la Comisión que incluya el respeto a normas equivalentes a las comunitarias en los ámbitos de medio ambiente, bienestar animal y seguridad y calidad de los alimentos en las negociaciones comerciales con los socios de la UE. También apoyo el llamamiento a que la CE respete y fomente, en el ámbito de los acuerdos de comercio, la garantía de un futuro sostenible para los agricultores y no se ponga en riesgo la producción agrícola europea, la agricultura campesina y el acceso mundial a los alimentos.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Les prix des denrées alimentaires ont atteint un niveau historique. Cette hausse entraîne des millions de personnes dans l'insécurité alimentaire, déstabilise de l'économie mondiale et est source d'émeutes et de mouvements sociaux. La communauté internationale s'est d'ailleurs engagée à réduire de moitié la faim dans le monde d'ici 2015 dans le cadre des OMD. Garantir à chaque être humain une alimentation adéquate et régulière ne constitue pas seulement un impératif moral, c'est l'accomplissement d'un droit humain fondamental. Ce droit inaliénable et universel a été affirmé lors de la session plénière de l'APP ACP-UE à Kinshasa en décembre dernier. Si la Commission doit honorer ses engagements à l'égard des PED et des PMA, elle doit aussi promouvoir une PAC forte et durable à l'écoute des agriculteurs européens. Je partage les inquiétudes de ces derniers, qui, en raison de la baisse des revenus due à la hausse des coûts de production et à la volatilité des prix, ne profitent pas de l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Il faut prendre des mesures efficaces et coordonnées pour remédier à ces problèmes. Il n'est pas possible d'accepter l'opulence et le gaspillage quand le drame de la faim prend des dimensions toujours plus grandes.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), rakstiski. − Piekrītu rezolūcijai, bet tajā nekas nav teikts par to, kas būs tālāk. Ar viena fakta konstatēšanu par pārtikas produktu augstajām izmaksām nepietiek! Nepieciešams steidzami izstrādāt pārtikas cenu kontroles un optimizācijas vadību. Nepieciešams izveidot pretmonopolu regulēšanas, cīņas pret spekulāciju un ļaunprātīgas izmantošanas izskaušanas mehānismu. Tādēļ vajadzētu izveidot cenu un pakalpojumu vispārēju Eiropas kontroles un uzraudzības aģentūru. Tāpat vajadzētu prognozēt ražīgumu un efektivitāti ražošanas sfērās. Tas sniegs iespēju novērst pārprodukciju un samazināt zudumus līdz minimumam. Nepieciešams nopietns analītisks darbs. Tas ļaus noteikt īstās izmaksas un novērst destabilizāciju.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Eine Akkumulierung von gestiegenen Rohstoffpreisen, Exportbeschränkungen, wetterbedingten Missernten, höheren Transportkosten, Spekulationen auf Agrarstoffe sowie steigender Nachfrage treibt die Preise nach oben. Die EU wird sich selbst an der Nase nehmen müssen. Denn wenn es lukrativer ist, landwirtschaftliche Flächen für Biosprit-Erzeugung heranzuziehen als für die Nahrungsmittelproduktion, brauchen wir uns über die daraus entstehende Flächenkonkurrenz mit all ihren negativen Konsequenzen nicht zu wundern. Ich habe diese Überlegungen bei meiner Abstimmung berücksichtigt.

 
  
MPphoto
 
 

  Мария Неделчева (PPE), в писмена форма. − С радост подписах и гласувах в подкрепа на резолюцията на Европейския парламент за повишението на цените на хранителните продукти, защото за да се подсигури стабилността на цените на храните са необходими спешни мерки.

Аз и моите колеги изискваме да се намери решение на проблемите в основата на повишаването на цените на храните: злоупотребите с господстващото положение от страна на изкупвачи, нелоялните практики при договарянето, липсата на информация относно ценообразуването, разпределението на печалбата в рамките на хранителната верига и спекулациите на стоковите пазари. Ние искаме чрез реформата на ОСП да бъде осигурен стабилен първи стълб за подкрепа на доходите на земеделските стопанства и да бъдат предприети мерки за подкрепа на пазара.

С цел да се намалят спекулациите на стоковите пазари ЕП изисква Комисията да подсигури повече прозрачност чрез размяната на качествена и навременна информация относно развитията на пазара.

Освен това с нашата резолюция целим да подобрим мястото на селскостопанските производители в хранителната верига, за да може те да получават по-голяма част от печалбите в хранително-вкусовата промишленост. Приветствам и отправения призив за по-бързи действия от страна на Г-20, с цел да бъдат координирани механизмите срещу повишаване на цените и да се изготви регламентация за справяне с кризи, засягащи храните и селското стопанство.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), na piśmie. − Szanowni Państwo! W dniu dzisiejszym odbyło się głosowanie nad rezolucją w sprawie podwyżek cen żywności. Wzrastające w szybkim tempie ceny żywności prowadzą do zachwiania bezpieczeństwa żywnościowego milionów ludzi zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się.

W związku z tym, że skutki wzrostu cen żywności najbardziej odczuły grupy znajdujące się w trudnej sytuacji społecznej, Europa wspólnie z państwami trzecimi i instytucjami międzynarodowymi powinna niezwłocznie podjąć następujące działania. Należy wprowadzić regulację oraz nadzór na poziomie krajowym i międzynarodowym, co rozwiąże problem spekulacji na rynkach rolnych (obrót pochodnymi instrumentami towarowymi rynku żywności maksymalnie ograniczony do inwestorów związanych bezpośrednio z produkcją rolną).

Powinno się wyposażyć WPR w odpowiednie instrumenty interwencji rynkowej, ponieważ silna, wspólna polityka rolna wydaje się być jedynym gwarantem rozwiązania problemu bezpieczeństwa żywnościowego. Bardzo ważne jest ustanowienie odpowiednich środków w zakresie zapobiegania ryzyka i zarządzania, tak aby ograniczyć konsekwencje klęsk żywiołowych dla produkcji rolnej. Należy również zwrócić uwagę na wspieranie rolnictwa produkującego dla lokalnych i regionalnych konsumentów.

Brak koordynacji w zakresie przeciwdziałania dużym wahaniom cen może przyczynić się do jeszcze większych dysproporcji w dystrybucji żywności pomiędzy krajami bogatymi a uboższymi a w dłuższej perspektywie grozić kryzysem żywnościowym. Otwarte pozostaje nadal pytanie o kwestie zaopatrzenia w żywność ciągle wzrastającej populacji.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau už šią rezoliucijai dėl kylančių maisto kainų Europoje. Teisė į maistą yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių, dėl to turime dėti visas pastangas, kad maisto kainos būtų sureguliuotos ir prieinamos kiekvienam asmeniui, ypatingą dėmesį skiriant maisto prieinamumo problemai besivystančiose šalyse. Pritariu pasiūlymui, kad Komisija turi priimti naują prekybos ir vystymosi strategiją, kuri besivystančioms šalims suteiktų daugiau savarankiškumo sprendžiant kylančių maisto kainų problemą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ūkininkams, ypač smulkiesiems, reikia sudaryti palankias rėmimo bei verslo sąlygas. Turi būti mažinami eksporto mokesčių tarifai, ribojama pramoninio ūkininkavimo veikla, kuri gali neigiamai paveikti maisto produktų gamybos pajėgumus. Turime dėti visas pastangas, kad didesnė parama būtų skirta vystymuisi žemės ūkio sektoriuje, remiant kaimo plėtrą, diegiant inovatyvius gamybos metodus ir teikiant efektyvią humanitarinę pagalbą. Tik įgyvendinus tokias prevencines priemones, kaip koncentracijos maisto tiekimo grandinėje, spekuliacijos žemės ūkio prekėmis bei gamybos sąnaudų mažinimas, bus apribotas maisto kainų kilimas. Atsižvelgiant į aprūpinimo maistu ir energetinio saugumo priklausomybę, reikia kurti alternatyvius apsirūpinimo energija šaltinius bei ES ir nacionaliniu lygmeniu minimalizmuoti maisto produktų švaistymą. Tam, kad rezoliucijoje numatytos kovos su kylančiomis maisto kainomis priemonės efektyviai funkcionuotų, reikia įsteigti nepriklausomą visuotinę reguliavimo agentūrą ir užtikrinti, kad regioniniu ir vietos lygmeniu tinkamai ir efektyviai veiktų maisto atsargų sistemos.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − L'inasprimento dei prezzi dei generi alimentari sta causando difficoltà anche all'UE. L'aumento costante degli ultimi mesi ha raggiunto cifre mai registrate prima nella storia dalla FAO. Ciò è dovuto a tutta una sere di fattori, la mancanza di un accordo commerciale globale, l'aumento dei prezzi di alcune materie prime e l'aumentata domanda di derrate, ma anche a speculazioni e a "giochi finanziari" portati avanti su altri mercati ma che hanno ripercussioni sul mercato globale. A ciò si aggiunge la contrapposizione tra economie sviluppate ed economie in via di sviluppo, in cui queste ultime, colpite duramente ma in modo indiretto dalla crisi, utilizzano le derrate alimentari come unica arma a loro disposizione. Tale situazione non ha risvolti solo sul mercato globale ma anche per i piccolo produttori e per i consumatori i quali si vedono di fronte ad aumenti, anche importanti, di beni di prima necessità. Ritengo pertanto che la sicurezza alimentare sia una priorità che debba essere difesa e perseguita e che sia necessario e doveroso cercare una soluzione globale il più possibile condivisa a tale instabilità.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα το κοινό ψήφισμα σχετικά με τις τιμές των τροφίμων. Η Ε.Ε. ως παγκόσμια δύναμη στην αγροτική παραγωγή οφείλει να λαμβάνει υπόψη και να προσαρμόζεται αποτελεσματικά σε διαφαινόμενες προκλήσεις όπως τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η περιορισμένη διαθεσιμότητα φυσικών πόρων, η εξάρτηση από τις εισαγωγές τροφίμων και η αυξανόμενη κερδοσκοπία στα βασικά προϊόντα διατροφής. Άλλωστε η επισιτιστική κρίση είναι παρούσα και στην Ευρώπη. 79 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 16% των πολιτών της Ε.Ε. λαμβάνουν επισιστιστική βοήθεια, ενώ ο τιμάριθμος σε βασικά προϊόντα αυξάνεται διαρκώς, στοιχείο που σε συνδυασμό με την ύφεση έχει γίνει ιδιαίτερα αισθητό στην Ελλάδα. Είναι σαφές πως η Ευρώπη σήμερα πρέπει να παράγει περισσότερα χρησιμοποιώντας λιγότερο και αποδοτικότερα τους πόρους της.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a resolução sobre o "preço dos bens alimentares", pois em 6 meses o preço do cabaz alimentar elaborado pela FAO, incluindo 55 bens de primeira necessidade, aumentou 34%. Em Portugal temos uma realidade insustentável para os agricultores com o gasóleo agrícola a aproximar-se do preço recorde arrasador de 1 euro por litro, de 2008; a electricidade aumentou quase 4% e a electricidade agrícola tem o fim previsto para este ano; as rações, adubos e pesticidas também subiram em flecha; as taxas de juros para empréstimos à lavoura são da ordem dos 6%, só para dar alguns exemplos. Por outro lado considero inadmissível que, num tempo agravado por uma crise generalizada, os consumidores paguem preços inflacionados, sem uma melhoria dos rendimentos por parte do agricultor. Defendo que a Comissão Europeia deverá assumir as suas responsabilidades e que olhe para estes problemas graves no sector agrícola considerando toda a fileira e não, como está a fazer em relação ao "Pacote do Leite", deixando de fora um dos principais actores da mesma, a grande distribuição.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. – J'ai voté en faveur de la résolution sur la hausse des prix des denrées alimentaires car personne ne peut se satisfaire de la situation qui prévaut depuis des mois et qui affecte en premier lieu les petites exploitations agricoles et les consommateurs. Les prix des céréales ont même dépassé les sommets atteints en 2008, lorsque la flambée des prix alimentaires avait provoqué des troubles notamment en Haïti et en Égypte, déjà. Si les réponses doivent être avant tout mondiales et coordonnées avec la FAO, elles doivent trouver un prolongement au niveau européen où la stabilité des prix est un objectif à atteindre. C'est pourquoi je me félicite de l'adoption de propositions pleines de bons sens telles que la réduction du gaspillage des denrées alimentaires et la demande faite à la Commission de limiter les transactions aux investisseurs ayant un lien direct avec les marchés agricoles sur les produits dérivés de matières premières alimentaires. Autant de mesures qui viennent en soutien d'une agriculture européenne forte et durable. Le commissaire Cioloş rappelait justement hier que l'Europe n'était pas là pour subsidier les agrocarburants, mais bien privilégier l'utilisation des terres cultivables à des fins de production alimentaire, une logique plus si élémentaire que cela!

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – À la veille de la réunion des ministres des finances du G20, l'Europe arrive une nouvelle fois sans préparation à la table de négociations. Depuis janvier 2011, l'Administration américaine exige la limitation et la transparence des positions prises par les fonds financiers sur les marchés des matières agricoles. La Commission doit rapidement faire des propositions allant dans le même sens. Cette avancée est un premier pas pour contrer les appétits des spéculateurs. L'impact est également dramatique et immédiat pour les éleveurs européens. Ils ne sont plus en mesure d'alimenter leurs animaux.

Des centaines d'exploitations sont en faillite. Il y a cinq ans, le blé valait 100 euros la tonne. Aujourd'hui, il se négocie à près de 300 euros. La Commission exige des paysans qu'ils s'adaptent aux signaux des marchés. Elle serait bien inspirée aujourd'hui de suivre ses propres conseils. Confrontée à cette crise, l'Union européenne ne peut pas attendre 2014 pour trouver des solutions.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa proposta di risoluzione perché denuncia con fermezza l'aumento dell'indice dei prezzi alimentari, che negli ultimi mesi ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 20 anni, causando emergenze sociali come le sommosse che da dicembre stanno sconvolgendo l´intero Maghreb. L´aumento del costo del cibo sta causando una netta diminuzione del tenore di vita per le masse dei lavoratori, per le quali la spesa per prodotti alimentari costituisce di norma il 50% del bilancio familiare. Solo nell'Unione Europea circa 80 milioni di persone vivono ancora al di sotto della soglia di povertà, e molte di loro sono assistite con programmi di aiuti alimentari. I cattivi raccolti registrati in America, i disastri naturali in Russia e in Brasile, il rialzo dei prezzi dell’energia e del greggio, l'invecchiamento degli operatori del settore agricolo... sono questi i problemi che bisogna affrontare senza attendere oltre. Oggi più che mai è importante condannare le speculazioni, studiando l´ipotesi di un sistema europeo di scorte alimentari per far fronte a crisi come quella che stiamo vivendo. L'obiettivo è quello di cercare strategie collettive condivise per rispondere con prontezza all'aumento della domanda di beni alimentari, anche attraverso politiche specifiche di incentivo che avvicinino i giovani al mondo agricolo.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (S&D), in writing. − The EPLP is supportive of the resolution drafted in response to the current steep food price hikes we are seeing and their impact on global food security. The most recent price increases bring to the fore many of the concerns the EPLP have long held over distortions in the food supply chain, the role speculation can play in exacerbating the situation and the lack of agricultural investment in many developing countries to build up production capacities.

The EPLP is supportive of the need for a global response to the food security challenge but would also like to stress the role an ambitiously reformed CAP can play in helping to address this challenge. A reformed CAP must be in line both with global food security and development policy objectives, abolishing once and for all export refunds, that undermine the ability of developing countries to build up their own agricultural production, limiting market intervention mechanisms, which also serve to distort the market and promoting sustainable agricultural production to help both the agricultural sector mitigate and adapt to climate change, thereby protecting the EU's natural resource base and food production capacity.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), schriftelijk. − Voedselzekerheidsbeleid is bij uitstek defensiebeleid. Elk land dat er niet in slaagt haar bevolking veilig en betaalbaar voedsel te bieden en haar boeren en boerinnen een redelijke levensstandaard, stevent af op instabiliteit en voedselrellen. Het recht op voedsel is een elementair en fundamenteel mensenrecht. De tekst die voorligt, benadrukt terecht de noodzaak van een multidimensionele aanpak. Het garanderen van veilig voedsel heeft raakpunten met een efficiëntere strijd tegen de klimaatsverandering, met verbeterde ontwikkelingshulp, met de ontwikkeling van andere handelsstructuren, met meer transparantie op de grondstoffenmarkten en met maatregelen tegen speculatie. Ik had de tekst graag nog sterker gezien, o.m. door aan te dringen op de vorming van een onafhankelijk wereldwijd agentschap dat de speculatie met voedselgrondstoffen streng reguleert.

De Groenen wilden ook wijzen op noodzakelijke acties om de verspilling van voedsel te verminderen: 20 tot 30 procent van de gewassen gaan al verloren tijdens zaaien en oogsten. In ontwikkelingslanden verrot de helft van de oogst omdat deze niet opgeslagen of vervoerd wordt. Consumenten en distributeurs in ontwikkelde landen gooien tot 40 procent van de voedingsproducten onaangeroerd de vuilnisbak in. Onaanvaardbaar en onethisch! Tenslotte vind ik dat voedsel niet thuis hoort in het WTO-gebeuren. Voedsel kan nooit gewone handelswaar zijn. Nooit!

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je me félicite de l'adoption de cette résolution commune qui met en lumière les principaux facteurs de la flambée actuelle des prix des denrées alimentaires que sont la hausse des prix du pétrole, la production croissante de biocarburants qui dévore d'énormes surfaces agricoles, les catastrophes climatiques toujours plus fréquentes et la spéculation sur les marchés. Il ne s'agit plus de fournir les produits alimentaires au meilleur prix, mais d'en tirer un profit maximum. Selon la FAO, les prix alimentaires ont atteint un seuil historique en janvier, et il est évalué que quand les prix alimentaires augmentent de 1 %, la nutrition de 16 millions de personnes supplémentaires est en danger. La flambée des prix devient donc un énorme défi pour les pays en développement, qui consacrent déjà près de ¾ de leurs revenus à l'achat d'aliments de première nécessité. Nous craignons donc une situation sociale et politique plus dramatique encore que pendant "les émeutes de la faim" de 2008. L'Europe a un rôle fondamental à jouer pour garantir la sécurité alimentaire mondiale. Souhaitons que les ministres du G20, qui se réuniront en juin prochain à Paris, trouvent des solutions pour combattre la volatilité des prix des denrées alimentaires.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O direito à alimentação, consagrado na Declaração Universal dos Direitos do Homem e no artigo 39.º do TFUE, foi severamente afectado pela actual crise económica e financeira. O crescimento populacional que se prevê, em particular nas economias emergentes, e o crescente aumento da pobreza e da fome a nível mundial, demonstram que deverá haver um crescimento de pelo menos 70 % da produção alimentar para satisfazer as necessidades da população. Paralelamente, é de acrescentar a este cenário a especulação financeira com produtos alimentares de base, que, consequentemente, leva à volatilidade dos preços dos produtos alimentares, os fenómenos climáticos e o aumento constante da produção de bioetanol em detrimento de géneros alimentícios. Considero que é urgente tomar medidas concretas para combater a desestabilização dos mercados agrícolas, e desta forma apoiar os agricultores e impulsionar a inovação no sector, reforçando o papel da PAC como objectivo-chave da UE. Este tema transversal deve ser discutido de forma multilateral, já que afecta a população a nível mundial e os efeitos multiplicadores são indiscutíveis. Exemplo disso são os tumultos ocorridos em países em desenvolvimento. O apoio aos países em risco deve ser reforçado, para evitar futuras crises alimentares.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I supported the resolution drafted in response to rising food prices, which are having an impact on global food security. The most recent price increases highlight many of concerns relating to distortions in the food supply chain, the role speculation can play in exacerbating the situation and the lack of agricultural investment in many developing countries to build up production capacities. We need a global response to the food security challenge but also to stress the role an ambitiously reformed CAP can play in helping to address this challenge. A reformed CAP must be in line with global food security and development policy objectives, abolishing once and for all export refunds that undermine the ability of developing countries to build up their agricultural production. Promotion of sustainable agricultural production is necessary in order to help the agricultural sector both mitigate and adapt to climate change, thereby protecting the EU’s natural resource base and food production capacity.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat