Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2089(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0032/2011

Внесени текстове :

A7-0032/2011

Разисквания :

PV 07/03/2011 - 24
CRE 07/03/2011 - 24

Гласувания :

PV 08/03/2011 - 9.7
CRE 08/03/2011 - 9.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0081

Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 7 март 2011 г. - Страсбург Версия ОВ

24. Намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването (кратко представяне)
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е докладът на г-жа Estrela – от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, относно намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС (2010/2089(INI)) (A7-0032/2011).

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela, докладчик.(PT) Г-н председател, бих искала да започна с благодарност към докладчиците в сянка за съдействието им и за работата, която извършихме заедно, както и към докладчиците по становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и на комисията по правата на жените и равенството между половете. Приносът на всички беше много полезен.

Неравнопоставеността в здравеопазването се проявява по различен начин в отделните страни и в отделните региони. Тя е свързана с икономическите и социалните условия и може да стане по-силно изразена поради причини, свързани с половата или културната принадлежност. С други думи, неравнопоставеността в здравеопазването не е свързана просто с достъпа до здравни услуги, а също и с толкова различни фактори, каквито са условията на живот, жилищното настаняване, образованието, професията, доходите и начинът на живот. Макар да е постигнат известен напредък, все още има значителни неравенства между 27-те държави-членки. Например по данни на Евростат очакваната продължителност на живота за мъжете варира с 14,2 години между държавите-членки през 2007 г., а съответната цифра за жените е 8,3 години. Здравето и продължителността на живота все още са свързани със социалното положение и бедността и когато тя се съчетае с други фактори на уязвимост, като детска или напреднала възраст, увреждания или малцинствен произход, рискът от неравнопоставеност в здравеопазването нараства допълнително.

Неравнопоставеността в здравеопазването може да започне в детството, да продължи до старини и да се предава от поколение на поколение, което определя важността на този въпрос и спешната необходимост да бъде намерено решение. Сегашната световна криза само влошава положението. Както се вижда ясно, кризата имаше тежки последици за сектора на здравеопазването в няколко държави-членки както по отношение на предлагането, така и на търсенето. От страна на предлагането, кризата може да доведе до намаляване на размера на финансирането за общественото здравеопазване, като в същото време може да доведе до ръст в търсенето на здравни услуги.

Кризата показа, че за доходите на някои няма граници и че тази несправедливост доведе до увеличаване на пропастта между богатото малцинство и бедното мнозинство. Затова кризата може да се окаже възможност за борба с неравенството чрез смели мерки, които да подпомагат равенството. Ако не извлечем поука и ако се ограничим с промяна само на няколко неща, а всичко друго да си остане по старому, ще засилим неравенството. Както видяхме, неравнопоставените общества са нестабилни общества.

Няколко държави-членки включиха мерки за смекчаване на последиците от икономическата криза върху сектора на здравеопазването в рамките на своите пакети за възстановяване чрез инвестиции в здравна инфраструктура, оптимизиране на финансирането за сектора на здравеопазването и преструктуриране и реорганизация на системата на здравеопазването. Съществено е намаляването на неравенствата да се разглежда като приоритет на всички равнища на политическото действие. Затова приветствам предложенията на Комисията.

Бих искала обаче да привлека вниманието ви към някои предложения от моя доклад, по-конкретно тези, които са насочени към засилване на вниманието към живеещите в бедност хора, мигрантите в неравностойно положение, включително мигрантите без документи и етническите малцинства, хората с увреждания, по-възрастните хора и бедните деца. Призовавам за мерки за смекчаване на последиците от икономическата криза върху сектора на здравеопазването чрез инвестиции в инфраструктурата. Смятам за съществено за децата и бременните жени да бъдат гарантирани условия за добро здраве. Смятам също за желателно Кохезионният фонд и структурните фондове да подкрепят проекти, насочени към факторите, които допринасят за съществуването на неравнопоставеност в здравеопазването. С други думи: трябва да изградим по-добро, по-справедливо бъдеще за поколенията след нас.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE).(CS) Г-н председател, през последните години ние активно участвахме в подпомагането на иновативната медицина. Затова аз приветствам доклада, който е съсредоточен върху уязвимите групи и техния достъп до лечение и профилактика; смятам това за жизненоважно. Разбира се, много параграфи от доклада накърняват принципа на субсидиарността за държавите-членки. Категорично отхвърлям формулировката на параграф 25 например, тъй като абортите не бива да се използват като средство за регулиране на раждаемостта. Параграфи 26, 29 и 53 също са спорни. Искам също да посоча, че разликите при средната продължителност на живота в 27-те държави-членки само отчасти се дължат на различните стандарти на здравните услуги и достъпа до тях. Съществуват и различия в общия стандарт и начин на живот и равнището на развитие на страната, в която се живее, и това има по-голямо въздействие. Тези различия следва да бъдат преодолени с помощта на програмите за развитие, финансирани от ЕС.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Г-н председател, сегашната икономическа и финансова криза засегна тежко здравните услуги, като много държави-членки съкратиха бюджетите за обществено здравеопазване. Някои дори решиха да затворят болници в по-малките градове или да провеждат по-малък брой хирургични операции. По-конкретно за пациентите, които живеят в селски или отдалечени райони, се налага да пътуват десетки километри, за да ползват здравни услуги от специалисти. Затова има неравнопоставеност в здравеопазването не само между държавите-членки, но и между регионите в рамките на отделните държави.

Намаляването на бюджетите на националните програми за здравни услуги застрашава достъпа до най-новите и най-ефективни видове лечение. Освен това намаляването на субсидиите за някои видове лечение означава, че пациентите няма да бъдат в състояние да продължат лечението си, което означава много по-висока цена и вреда за здравето им. Неравенствата в европейската система за здравни услуги също карат медицинския персонал да емигрира в други държави-членки, за да упражняват професията си. Ето защо Комисията…

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Г-н председател, провежданите понастоящем политики на строги икономии, които са преди всичко антисоциални политики, и съкращенията в обществените здравни услуги по-конкретно безспорно увеличават проблемите в областта на здравето, когато в името на намаляване на бюджетния дефицит цената на ползване на обществени здравни услуги се увеличава, лекарствата поскъпват – дори и тези за хронични заболявания – а помощите за транспорт на пациенти за лечение и консултации в райони, в които няма обществен транспорт, се премахват чрез съкращаване на субсидиите. Неравнопоставеността в здравеопазването се засилва и това се случва в някои страни от Европейския съюз, и по-конкретно в моята страна – Португалия. Хората с по-скромни доходи срещат все по-големи трудности при достъпа до здравни услуги, ето защо, г-жо член на Комисията, госпожи и господа, думите не са достатъчни: необходими са…

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI).(EN) Г-н председател, здравните услуги би следвало да бъдат първостепенна грижа на всяка държава-членка, но, разбира се, този Парламент претендира да кове закони за целия Европейски съюз. Но като че ли не успява да даде личен пример.

Някои от вас може би – а мнозина едва ли – са прочели вчерашния лондонски „Сънди таймс“, в който пише за здравните придобивки на членовете на ЕП. Моята колега, г-жа Figueiredo, току-що говори за бюджетни съкращения и как те са довели до задълбочаване на неравнопоставеността при здравните услуги. При все това Европейският съюз – и членовете на ЕП – си дадоха увеличение с 36 % при здравните услуги миналата година, плащайки за неща като процедури за подмладяване, топли минерални бани и други. Но през тази седмица, когато говорим за неравнопоставеността на жените, една статистика се набива на очи. В Обединеното кралство например процедура по метода „ин витро“ се предоставя на жените само веднъж – един цикъл – но на жените, които са членове на ЕП, и на роднините им се предоставят по пет цикъла. И сега, ако искаме да има равенство…

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Г-н председател, всички хора са уникални – със свои собствени способности, приоритети и начин на живот. От това естествено неравенство се ражда стремежът да се постигне нещо по-добро – стремеж, който е движещата сила на икономиката.

Опитът да се премахне неравнопоставеността в областта на здравните услуги обаче е свързан повече с човечността, отколкото с икономиката. Това е така, защото хората са равни пред болестите и страданието. Не трябва да се прави бизнес от страданието.

Ето защо именно лекарите полагат Хипократовата клетва, а не например предприемачите. Идеята за премахване на неравенствата в областта на здравето се опира на стойността на човешкия живот. Обаче абсолютното право на аборт, което предложеният доклад също защитава, подкопава тази ценност.

Задължителното финансиране на абортите от бюджета на публичното здравеопазване лишава здравните услуги от моралния им императив и ги принизява да равнището на лукс, който не може да бъде отказан.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, дори и днес в Европейския съюз неравнопоставеността в здравеопазването все още продължава да съществува по отношение на достъпа до услуги, лечението и социалните фактори, и това налага интегрирана реакция.

В много случаи причините за тези различия са предотвратими и са несправедливи, защото се дължат на дискриминационни фактори, като ограничени финансови възможности на хората. Мисля, че намаляването на неравнопоставеността в здравеопазването следва да се превърне в основен приоритет за Европа чрез подхода „здраве във всички политики“, подобрявайки качеството на грижите за всички.

През следващите месеци Европейският парламент ще обсъжда преразглеждането на Директивата относно професионалните квалификации. Това е подходяща възможност за постигане на един по-добър механизъм, способен ефикасно да се справя с извънредни случаи без дискриминация.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Г-н председател, тук става дума за няколко аспекта.

Първият, на който бих искал да се спра, е, че най-добрият начин за премахване на неравнопоставеността в здравеопазването всъщност е да се направи така, че хората да бъдат по-здрави. Радвам се, че преди Коледа редица колеги, и аз в това число, успяхме да прокараме в Парламента писмена декларация, имаща за цел 100 млн. души в Европейския съюз да станат по-активни към 2020 г. чрез спорт и други занимания. Очаквам предложенията на Европейската комисия по това.

Второ, радвам се да съобщя, че в моята страна е избрано ново правителство – правителство на EPP с участието на социалисти – като една от основните му цели е всеобщо здравно осигуряване. Идеята е парите да следват пациента и той да има достъп до здравни услуги независимо от социалното си положение, благосъстояние или каквото и да било друго, според нуждите. Мисля, че това ще бъде голям успех. За основа сме взели нидерландския модел и сме много доволни от него.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D).(DE) Г-н председател, г-жо член на Комисията, днес темата е „Намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването“. Това е една твърде амбициозна задача. В сегашното положение съм склонна да се опасявам, че на европейско равнище ние допринасяме във всички области за още по-голямото увеличаване на тези различия, на тази неравнопоставеност, през следващите години и десетилетия. Не става дума само за реално отстъпление при предоставяните здравни услуги; става дума също за снижаващите се социални стандарти, намаления достъп до образование и създаването на затруднения за образованието. Все пак знаем, че където има по-ниско равнище на образование и по-големи социални трудности, има и по-голяма бедност. Знаем също, че бедността разболява хората.

Призовавам Комисията да заяви категорично – дори и когато се налага да се консолидират европейският бюджет и националните бюджети – че пропускът ни да инвестираме в здраве, в социални услуги и в образование ще ни струва в бъдеще разходи, що се отнася до системата за здравеопазване.

 
  
MPphoto
 

  Elena Oana Antonescu (PPE).(RO) Г-н председател, неравнопоставеността в здравеопазването се явява предизвикателство пред ангажимента на Европейския съюз за солидарност, социално и икономическо сближаване, права на човека и равни възможности. Ето защо факторът здраве трябва да присъства във всички политики на ЕС. Държавите-членки трябва да бъдат насърчавани да включват здравето като принцип във всяка политика и да разработват нови планове за действие във всяка област, за да се помогне за намаляване на неравенствата и постигане на високо равнище на здравна закрила.

Подкрепям необходимостта да се разработи набор от конкретни показатели за наблюдение на неравнопоставеността в здравеопазването, както и сравними показатели, които биха позволили на националните органи да оценяват напредъка, постиган в тази област, с цел подобряване на системите за здравеопазване. Като още един аспект в усилията за решаване на проблема на неравнопоставеността в здравеопазването, следва също да се обмисли създаването на механизъм за стратегическо планиране на труда, за да е сигурно, че ще бъдем в състояние да набираме и задържаме здравни професионалисти.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE).(RO) Г-н председател, по оценки на Световната здравна организация тютюнопушенето, употребата на алкохол, недостатъчната физическа активност и неправилният режим на хранене ще причинят 70 % от всички заболявания и случаи на преждевременна смърт към 2020 г. Фактът, че има системна взаимовръзка между състоянието на здравето и социалната класа показва, че тези различия се пораждат от неравните условия за достъп до основните обществени услуги. Това показва, че неравнопоставеността в здравеопазването не е резултат на личен избор, а е предотвратима и несправедлива.

За първи път при бюджетното планиране за периода 2007-2013 г. здравето беше предложено като един от първите 10 приоритета на Структурния фонд. Европейската комисия обаче трябва да включи в процедурите за наблюдение на стратегия „Европа 2020“ отделни показатели за сравнение въз основа на социално-икономическо положение и да отчете дискриминацията по възрастов признак.

 
  
MPphoto
 

  Мария Даманаки, член на Комисията.(EN) Г-н председател, Комисията е благодарна на Парламента за подкрепата му за нашите действия за преодоляване на неравнопоставеността в здравеопазването и за препоръките му по този важен въпрос. Бих искала също да благодаря по-конкретно на докладчика, г-жа Estrela, за нейния ангажимент към тази кауза.

Различията по отношение на здравеопазването между страните, между регионите, между богатите и бедните, между различните етнически малцинства засягат всяка държава-членка на ЕС и на много места те се задълбочават. Искам да бъда искрена по въпроса. Вече започваме да виждаме цялостно последиците от икономическата криза за здравето на хората и здравните услуги. Вече започваме да виждаме последиците от безработицата и дефицитите, така че има риск неравенствата да се изострят. Намаляването на неравнопоставеността в здравеопазването е важно както за благоденствието на нашите граждани, така и за икономическото възстановяване на Европа. Това е голямо предизвикателство, което – както се посочва в доклада на Парламента – изисква действия във всички области на политиките и равнища на управление.

Вашият доклад дава важни указания за бъдещето. Вие подчертавате необходимостта от по-добър достъп до укрепване на здравето, услугите по профилактично и лечебно здравеопазване. Вие наблягате също на необходимостта да се отделя особено внимание на уязвимите групи и да се използват новите технологии, като телемедицина, по начин, който ограничава различията при здравните услуги. Комисията напълно споделя загрижеността ви.

Вие също подчертавате неравенството между половете като важен елемент, допринасящ за обществената неравнопоставеност в здравеопазването. Лично аз съм напълно съгласна с вас по този въпрос.

Комисията енергично работи по програмата си за действие, за да допринесе за намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването, както е изложено в съобщението „Солидарност в здравеопазването“, като работи в най-различни области на политиката и в партньорство с държавите-членки и заинтересованите страни.

За да заработят тези партньорства, сега държавите-членки предприемат съвместно действие относно неравнопоставеността в здравеопазването, финансирано чрез Здравната програма на ЕС. Действието включва работа по оценка на въздействието на неравнопоставеността в здравеопазването, регионални и научни мрежи и инициативи на заинтересованите лица.

Действията в различни области на политиката започват с работата ни по отношение на общественото здраве, например за контрол върху тютюнопушенето и храненето и чрез действия за активен и здравословен живот на възрастните хора. Но стратегията ни включва също ангажименти в области като заетост и социална политика, селско стопанство, научни изследвания и регионална политика.

Безспорно, необходими са още действия. Също толкова безспорно, това няма да стане веднага. За постигане на пълен успех ще са необходими години, но заедно можем – и всъщност сме длъжни – да постигнем трайно и осезаемо подобрение, за да имат всички европейци шанс да живеят в добро здраве.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе по обед във вторник, 8 март.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), в писмена форма. (PL) Общите цели, свързани с намаляването на неравнопоставеността в здравното състояние и достъпа до здравни услуги са сред приоритетите на ЕС. Знаем, че има видими разлики по отношение на здравето между страните и между хората с различно равнище на образование или доходи, или с различни професии. Неравнопоставените условия в здравеопазването са свързани също с половата принадлежност и обикновено започват в началото на живота и често се запазват не само до напреднала възраст, но дори и за следващите поколения.

Бих искала да посоча, че докладът от г-жа Estrela разглежда много аспекти на здравните въпроси. Заслужава обаче да се отбележи, че понастоящем съществува и проблем, свързан с миграцията на медицински персонал, което води до неравнопоставеност при достъпа до неговите услуги. Затова е необходима обща, цялостна европейска стратегия, която да привлече внимание към управлението на ресурсите, регистрацията на професионалистите, образованието и обучението, и която от своя страна следва да спомогне за повишаване качеството и безопасността не само при националните, а и при презграничните здравни услуги.

Освен това аз винаги наблягам, че трябва да говорим повече за превенция и да инвестираме в нея преди всичко друго. Необходимо е да се развива диагностиката, да се утвърждава здравословен начин на живот, ефективно да се обменя информация и да се инвестира в съвременни технологии, тъй като е по-добре проблемите да се избягват предварително.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), в писмена форма. (IT) Неравнопоставеността в здравеопазването в Европейския съюз е факт и трябва да бъде преодоляна. Различия съществуват също и във всяка държава-членка между хората в напреднала възраст, имигрантите, безработните и бедните. На всички тях трябва да бъде гарантирано правото на здраве и необходимите грижи. На гражданите следва да се гарантира достъп до цялата необходима информация за здравето, включително чрез нови информационни и съобщителни технологии и възстановяване на извършените разходи: икономическите трудности не могат и не бива да водят до ограничаване на възможностите за грижи. В конкретната област опростенческият подход към въпроса за абортите, разглеждани като противозачатъчна или лечебна мярка, но винаги като необходимост, е повод за загриженост. Жена, която сметне за необходимо да прекрати бременност, често пъти е сама и не разполага с достатъчно средства, бои се да бъде изправена пред избор, който я сблъсква лице в лице с една от основните цели в живота й. Поради това, вместо да бъдат принизени абортите до роля на гарантирано противозачатъчно средство, бих предпочел да бъдат създадени достатъчно възможности, за да бъдат осигурени за жените навременни, подпомагащи и специфични социални и осигурителни политики, за да им се помогне да преодоляват когато е възможно причините, които ги карат да изберат аборт.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), в писмена форма. (RO) Има големи разлики между системите за здравеопазване както в рамките на отделните държави-членки, така и между тях. Искам да наблегна, че във време на икономическа криза никое правителство не следва да има правото да прави резки съкращения в бюджета, определен за здравни услуги. Бих искала да привлека вниманието ви към положението в системата на здравните услуги в Румъния. Поради бюджетните съкращения, направени от сегашното правителство, значителен брой румънски лекари специалисти емигрират, хронично болните вече нямат достъп до здравни услуги и възстановяване на средствата за лекарства, а оборудването на болниците е остаряло. Освен това правителството на десницата предлага сливане на болници, макар че в някои отделения няма достатъчно легла за всички пациенти и винаги трябва да се поставят допълнителни. Ето защо искам да отправя призив до Европейската комисия да положи по-големи усилия за уеднаквяване на стандартите за здравните услуги и да упражни натиск върху държавите-членки за отделяне на достатъчни бюджети, за да се гарантират на гражданите достъпни, висококачествени здравни услуги.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (S&D), в писмена форма. (FR) Тъй като бях докладчик за групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент по становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, аз съм доволна от текста, приет от комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, който съдържа много от предложенията, които ние и други компетентни комисии направихме.

В това отношение мисля, че докладът от г-жа Edite Estrela е отличен, тъй като поставя ударение върху някои от възловите аспекти на нашия европейски модел на социални и здравни услуги: равенство при достъпа до висококачествени здравни услуги за всеки в Европа, по-добро управление на репродуктивното здраве, контрол върху ефикасността и качеството на лекарствата чрез независими системи за фармакологична бдителност и преди всичко необходимостта от високи равнища на публично финансиране за здравни услуги през периода на икономическа криза.

Здравето не е обикновена стока като другите и нашите осигурителни системи са длъжни да осигурят лицата в най-неравностойно положение да имат достъп до здравни услуги. Затова естествено съм изумена при гласуванията за премахване на някои от гореспоменатите параграфи, поискани от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и групата „Европа на свободата и демокрацията“. Тази постъпка много прилича на реакционен неолиберализъм и се надявам при окончателното гласуване да бъде запазен духът на доклада и той да се превърне в актив за Парламента.

 
Правна информация - Политика за поверителност