Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 8 Μαρτίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : A7-0035/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Στην έκθεση σχετικά με τη διαχείριση της γρίπης Η1Ν1 στην ΕΕ κατά τη διάρκεια του 2009-2010 δίνεται έμφαση στη μειωμένη σοβαρότητα, από στατιστική άποψη, που αποτελεί χαρακτηριστικό της νόσου εντός της ευρωπαϊκής επικράτειας (από ανθρώπινη άποψη, κάθε νεκρός αντιπροσωπεύει μια αναντικατάστατη απώλεια). Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ανέφερε 2.900 θανάτους στην Ευρώπη ως αποτέλεσμα μόλυνσης από τον ιό H1N1 κατά τη διάρκεια του 2009. Αυτός ο αριθμός υπολείπεται των επισήμων εκτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον αριθμό των θανάτων που οφείλονται αποκλειστικά στην εποχική γρίπη. Ο αριθμός των θανάτων είναι επίσης εμφανώς χαμηλότερος από τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις των υγειονομικών υπηρεσιών εντός των κρατών μελών της ΕΕ. Το γεγονός ότι τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά όργανα αποδέχτηκαν το μέγιστο επίπεδο επιφυλακής που κήρυξε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) είχε ως αποτέλεσμα τη λήψη σειράς δαπανηρών και δυσανάλογων μέτρων σε σύγκριση με τη σοβαρότητα της γρίπης Η1Ν1. Εντούτοις, έχοντας υπόψη τη σύσταση της ΠΟΥ, δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να έχει υιοθετηθεί διαφορετική προσέγγιση. Ωστόσο, η υπόθεση αυτή πρέπει σαφώς να μας απασχολήσει, και συμφωνώ με την άποψη της εισηγήτριας ότι η ΕΕ χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της, μεγαλύτερη ανεξαρτησία και μεγαλύτερη διαφάνεια, ιδίως όσον αφορά την εκτίμηση της σχέσης κόστους-οφέλους αυτών των μέτρων που έχουν σημαντικό δημοσιονομικό αντίκτυπο.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου