Index 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 8 mars 2011 - Strasbourg EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

Ingiven text : A7-0035/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) Betänkandet om hanteringen av H1N1-influensan i EU 2009–2010 belyser hur lindrig, i statistiska termer, sjukdomen var i EU (i mänskliga termer är varje människoliv givetvis en oersättlig förlust). Influensa A(H1N1) orsakade 2 900 dödsfall i Europa under 2009, enligt siffror som Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) offentliggjort. Dessa siffror är lägre än de officiella beräkningarna av antalet dödsfall till följd av säsongsinfluensa. De är också mycket lägre än de mest optimistiska prognoser som EU-medlemsstaternas hälso- och sjukvårdsmyndigheter gjorde. Att medlemsstaterna och EU-institutionerna accepterade den högsta varningsnivån som utfärdades av Världshälsoorganisationen (WHO) ledde till en rad kostsamma insatser som inte stod i rimlig proportion till H1N1-influensans verkliga allvarlighetsgrad. Men med tanke på WHO:s rekommendation kan jag inte se hur utvecklingen skulle ha kunnat bli en annan. Vi måste dock reflektera över detta och jag håller med föredraganden om att det krävs ett bättre samarbete mellan EU:s medlemsstater, ett ökat oberoende och en större öppenhet, i synnerhet när det gäller bedömningen av kostnaderna kontra fördelarna i fråga om åtgärder som har en så betydande ekonomisk inverkan.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy