Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 8 Μαρτίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : A7-0048/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με τον διορισμό του Harald Wögerbauer στη θέση του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όλα τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, στα οποία στηρίζεται η απόφασή μου, καταδεικνύουν ότι τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 286, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως οι εγγυήσεις περί ανεξαρτησίας, πληρούνται, γι’ αυτό χαιρετίζω τον διορισμό του Harald Wögerbauer στη θέση του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου