Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0801(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0048/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/03/2011 - 9.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0078

Συζητήσεις
Τρίτη 8 Μαρτίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

10. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση: Christel Schaldemose (A7-0033/2011)

 
  
MPphoto
 

  Francesco De Angelis (S&D).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Schaldemose για την έκθεσή της, η οποία, πάνω απ’ όλα, αξίζει επαίνων για την πρόταση συγκεκριμένων μέτρων με στόχο την ενίσχυση των συστημάτων εποπτείας για την κυκλοφορία εντός της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς προϊόντων που είναι ασφαλή για τους ευρωπαίους καταναλωτές.

Πρόκειται για μια έκθεση πρωτοβουλίας, αλλά έχει το προσόν να κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών. Η εγγύηση της ασφάλειας σημαίνει την παροχή συστημάτων ιχνηλασιμότητας που είναι αξιόπιστα κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής των προϊόντων. Από αυτήν την άποψη, η έκθεση προβαίνει σε αποτελεσματικές προτάσεις: τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με πληροφορίες για την ασφάλεια των προϊόντων· την ενίσχυση του κοινοτικού συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών (RAPEX) σχετικά με μη ασφαλή προϊόντα από τρίτες χώρες· και μεγαλύτερους πόρους που θα επιτρέψουν στις αρχές εποπτείας να αποσύρουν από την αγορά προϊόντα τα οποία ενέχουν σοβαρούς κινδύνους.

Θα ολοκληρώσω τονίζοντας ότι είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά είναι ασφαλή για τους πιο ευάλωτους καταναλωτές, ιδιαίτερα για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, έχουν διεξαχθεί πολλές συζητήσεις σχετικά με την ασφάλεια των καταναλωτών όσον αφορά τα προϊόντα διατροφής· ωστόσο, ενίοτε λησμονούμε ότι συνηθισμένα αντικείμενα καθημερινής χρήσης μπορούν να αποτελέσουν εξίσου σοβαρή απειλή για την υγεία, ακόμη και για τη ζωή, ιδιαίτερα στην περίπτωση των μικρών παιδιών. Το βασικό μέσο που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά είναι η συνεχής εποπτεία της αγοράς, και η κατάλληλη νομοθεσία είναι σημαντική, ιδιαίτερα όσον αφορά τον έλεγχο του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Αναμφίβολα, η σωστή συνεργασία μεταξύ των καταναλωτικών οργανώσεων, των εθνικών αρχών, των κατασκευαστών και των πωλητών είναι σημαντική. Ωστόσο, ας μην επιδεικνύουμε υπερβάλλοντα ζήλο και, αντιθέτως, ας σκεφτούμε με ηρεμία τον ορισμό του επικίνδυνου προϊόντος. Ας μην λησμονούμε ότι δεν είναι μόνο σημαντικός ο σωστός σχεδιασμός των λειτουργικών αντικειμένων και η χρήση ασφαλών υλικών για την κατασκευή τους· είναι εξίσου σημαντικό να υπάρχει κοινή λογική κατά τη χρήση τους και επαρκής εποπτεία των παιδιών που έχουν πρόσβαση σε αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σήμερα το Κοινοβούλιο ενέκρινε μια έκθεση σχετικά με το θέμα της γενικής ασφάλειας των προϊόντων, γεγονός που αποτελεί άλλο ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της προστασίας των ευρωπαίων καταναλωτών.

Στην πραγματικότητα, η έκθεση τονίζει τη σημασία της ιχνηλασιμότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος και καλεί την Επιτροπή να αναλάβει δράσεις για την αξιολόγηση και εκτίμηση νέων τεχνολογιών, παρέχοντας εχέγγυα για την ασφάλεια των καταναλωτών με βελτιστοποιημένο κόστος. Δίνοντας στους ευρωπαίους καταναλωτές τη δυνατότητα να γνωρίζουν όλες τις πτυχές ενός προϊόντος, αυξάνεται η ευαισθητοποίηση και ενισχύεται η προστασία τους. Πιστεύω ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της παραποίησης προϊόντων, ιδιαίτερα στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας.

Στόχος αυτής της έκθεσης είναι η προστασία των καταναλωτών και, επίσης, η προστασία όλων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και δεν έχουν αποφασίσει να αναθέσουν σε τρίτους τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Με αυτήν την έκθεση, μπορούσε σίγουρα να βρούμε μια εξαιρετική λύση στη συνεχή διαμάχη σχετικά με τον ορισμό της μη ευρωπαϊκής προέλευσης που διαθέτει πλήρη ιχνηλασιμότητα.

 
  
  

Έκθεση: Michèle Rivasi (A7-0035/2011)

 
  
MPphoto
 

  Paolo Bartolozzi (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η έγκριση της έκθεσης της κ. Rivasi είναι το αποτέλεσμα μιας αξιολόγησης της διαχείρισης της γρίπης H1N1 το 2009-2010, η οποία έχει ως στόχο να καθορίσει γενικά πρότυπα δεοντολογίας που θα ισχύουν σε οποιαδήποτε παγκόσμια έκτακτη ανάγκη υγείας που θα προκύψει στο μέλλον.

Κατόπιν μιας μακράς και επιτυχούς φάσης αναθεώρησης, η έκθεση καθιστά τη συνεργασία, την ανεξαρτησία και τη διαφάνεια βασικές αρχές της. Ζητά μεγαλύτερη και βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των υγειονομικών αρχών των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, προκειμένου να υπάρχει εναρμονισμένη και σύμμετρη διαχείριση κινδύνου.

Στόχοι της είναι η αλλαγή στη στρατηγική των κρατών μελών όσον αφορά τα εθνικά τους σχέδια για τη διαχείριση της γρίπης, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων εμβολίων, της δημοσίευσης των ονομάτων όλων των εμπειρογνωμόνων με τους οποίους διαβουλεύονται οι ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές, και της αποτελεσματικής σχέσης εμπιστοσύνης με τα μέσα ενημέρωσης που είναι αρμόδια για τη μετάδοση μηνυμάτων για τη δημόσια υγεία. Για τον λόγο αυτόν, την υπερψηφίσαμε.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias (GUE/NGL).(PT) Κυρία Πρόεδρε, γνωρίζουμε πολύ καλά όσα συνέβησαν με τη γρίπη Α και αυτό θα πρέπει να λειτουργήσει ως δίδαγμα για όλους μας. Δεν γνωρίζω εάν θυμάστε πώς ξεκίνησε όλο αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε με έναν τρόπο και η επακόλουθη ανταπόκριση ήταν εντελώς δυσανάλογη με την κλίμακα του προβλήματος.

Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντική η έκθεση επί της οποίας ψηφίζουμε σήμερα: διότι πρέπει να διδαχθούμε από όσα συνέβησαν ώστε να μην επαναληφθούν. Έχουμε δικαίωμα να γνωρίζουμε ποιος πήρε τις αποφάσεις, πώς συνέβησαν όλα και ποιος αποφάσισε να γίνουν τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε επίσης το δικαίωμα να γνωρίζουμε ποιες χώρες ανταποκρίθηκαν με συγκεκριμένο τρόπο και γιατί ανταποκρίθηκαν με αδιαφάνεια χωρίς να μας επιτρέψουν ούτε ένα ίχνος αμφιβολίας, διότι εξακολουθούμε να έχουμε τις αμφιβολίες μας για τον εάν υπήρξε κάποια επιχείρηση. Χρειαζόμαστε εγγυήσεις ότι δεν θα παραμείνουν ίχνη, είτε υπήρξε κάποια επιχείρηση είτε όχι σχετικά με την εν λόγω γρίπη.

Για τον λόγο αυτόν πιστεύω, κυρία Πρόεδρε, ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται όλοι οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, αλλά όχι ανεξάρτητα από το πώς γίνεται αυτό και από το ποιος πληρώνει για αυτούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Grzyb (PPE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, ένα από τα βασικά συμπεράσματα που συνάγονται στην έκθεση επί της οποίας ψηφίσαμε σχετικά με την αξιολόγηση της διαχείρισης της γρίπης H1N1 είναι η έλλειψη ανεξάρτητης αξιολόγησης από εθνικά και ευρωπαϊκά υγειονομικά όργανα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αποφάσεις που αφορούν τη δημόσια υγεία και λαμβάνονται σε λάθος βάση. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι, κατά την άποψη της πρώην διευθύντριας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, κ. Zsuzsanna Jakab, ποτέ στον παρελθόν δεν είχε δοθεί άδεια εμπορίας για ένα εμβόλιο γνωρίζοντας τόσο λίγα στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις του. Το είπε αυτό απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την ασφάλεια των ανοσοενισχυτικών που περιέχει το εμβόλιο για την καταπολέμηση την πανδημίας H1N1. Απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια για αποφάσεις που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. Στην Πολωνία, ο υπουργός Υγείας αποφάσισε να μην αγορασθούν εμβόλια και να μην εφαρμοστεί κάποιο πρόγραμμα εμβολιασμού, παρά τις πιέσεις που ασκούν τα μέσα ενημέρωσης και πολλές άλλες ομάδες. Είναι λογικό να αναρωτιέται κανείς πόσο αγχωτικό ήταν αυτό για τους πολίτες που βομβαρδίζονταν σε καθημερινή βάση με πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες θα έπρεπε να εμβολιαστούν. Είναι λογικό επίσης να αναρωτιέται κανείς εάν είναι ηθικό να επικεντρωθούμε αποκλειστικά και μόνο στο κέρδος και να αγνοήσουμε την υγεία των πολιτών και, κατά συνέπεια, να υπονομεύσουμε επίσης την εμπιστοσύνη σε επίσημες συστάσεις για εμβολιασμούς, οι οποίες έχουν ως στόχο να μας προστατεύσουν από επιδημίες. Σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
  

Έκθεση: Crescenzio Rivellini (A7-0023/2011)

 
  
MPphoto
 

  Antonello Antinoro (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, έως σήμερα, οι συστάσεις που ενέκρινε η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) μεταφέρονται στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προσωρινή βάση, μέσω ετήσιων κανονισμών σχετικά με αλιευτικές ευκαιρίες. Αφορούν μέτρα για τη διατήρηση, τη διαχείριση, την εκμετάλλευση, την παρακολούθηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο.

Ο μόνιμος χαρακτήρας αυτών των συστάσεων, ωστόσο, απαιτεί ένα πιο σταθερό νομικό μέσο για τη μεταφορά τους στο δίκαιο της ΕΕ. Συνεπώς, είναι σωστό να μεταφέρονται οι εν λόγω συστάσεις μέσω μιας ενιαίας νομοθετικής πράξης στην οποία μπορούν να προστεθούν και μελλοντικές συστάσεις. Αυτό κάναμε σήμερα και αυτό θα δώσει μεγαλύτερη ασφάλεια στο δίκαιο ενώ, ταυτόχρονα, θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς την απλοποίηση.

Σε αυτό το σημείο, τα συμβαλλόμενα μέρη της ΓΕΑΜ είναι υποχρεωμένα να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή των συμπεφωνημένων μέτρων, ξεκινώντας από την προκαθορισμένη ημέρα. Η έγκαιρη μεταφορά ήταν, συνεπώς, απαραίτητη προκειμένου να καταστούν αυτά τα διεθνή μέτρα άμεσα εφαρμόσιμα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ολόκληρη την ΕΕ και να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου σε αυτό το πλαίσιο.

 
  
MPphoto
 

  Marek Józef Gróbarczyk (ECR).(PL) Κυρία Πρόεδρε, η Ομάδα μας ενέκρινε την εν λόγω έκθεση, καθώς αποτελεί ένα απολύτως σημαντικό συστατικό των σχεδίων για μια μελλοντική κοινή αλιευτική πολιτική. Δεδομένων των αλλαγών που αναμένονται, η περιφερειοποίηση είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς εξασφαλίζει ότι η συγκεκριμένη πολιτική βασίζεται σε αυτήν την περιφερειοποίηση.

Επίκειται μια συζήτηση σχετικά με το θέμα των απορρίψεων, μια επονείδιστη συζήτηση σχετικά με μια εσφαλμένη νομοθεσία. Η νομοθεσία θα πρέπει να βασίζεται σε τέτοιου είδους μέτρα ή, με άλλα λόγια, στην περιφερειοποίηση, και θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια κοινή αλιευτική πολιτική που θα το λαμβάνει αυτό υπόψη. Σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Κυρία Πρόεδρε, εάν μελετήσουμε την ιστορία των κοινών συμφωνιών μας, της κοινής αλιευτικής πολιτικής, της κοινής γεωργικής πολιτικής, το αποτέλεσμα είναι, σαφώς, προφανές.

Ενώ, σε ορισμένους τομείς, αυτό μας οδήγησε στην αύξηση της παραγωγής σε τεχνητό επίπεδο, διαπιστώσαμε επίσης την εξάντληση των αλιευτικών αποθεμάτων μας και προβλήματα σχετικά με τις απορρίψεις. Είναι σαφές ότι το σύστημα αυτό έχει αποτύχει. Είναι καιρός να αναγνωρίσουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε είναι ένα σύστημα που να βασίζεται σε δικαιώματα ιδιοκτησίας και μεταβιβάσιμα δικαιώματα ιδιοκτησίας για τις μελλοντικές γενιές που ενδιαφέρονται για τη διάσωση των πόρων για τη γενιά τους και για τις επόμενες γενιές.

Εάν μπορούσαμε να αφομοιώσουμε το κράτος δικαίου και εάν μπορούσαμε να εφαρμόσουμε τα δικαιώματα ιδιοκτησίας στην αλιευτική πολιτική, θα είχαμε μια βιώσιμη αλιευτική πολιτική όχι μόνο για την κοινή αλιευτική πολιτική της ΕΕ αλλά παγκοσμίως, και θα δεν χρειαζόμασταν αυτές τις συμφωνίες.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, καθημερινά, χιλιάδες τόνοι νεκρών ψαριών απορρίπτονται από τα σκάφη στη θάλασσα. Βυθίζονται – τα λέπια και τα κόκαλα γεμίζουν τον πυθμένα της θάλασσας, προκαλώντας –όπως το περιγράφει ο εθνικός ποιητής του ΗΒ– τη μεταβολή της θάλασσας σε κάτι πλούσιο και παράξενο. Για πρώτη φορά, η μεταφορά είναι εντελώς εύστοχη. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξύπνησε αργοπορημένα, πολλά χρόνια μετά την εμφάνιση του προβλήματος των απορρίψεων, και προσπαθεί να κάνει κάτι για αυτό.

Ωστόσο, κάθε προτεινόμενη λύση από την Επιτροπή θα είχε ως επακόλουθο παράλογα κίνητρα – κάποια μπορεί να περιορίσει τις ημέρες που ένα πλοίο βρίσκεται στη θάλασσα, κάποια θα μπορεί να περιορίσει το μέγεθος των «ματιών» των διχτυών, κάποια μπορεί να αναγκάσει τους κυβερνήτες των πλοίων να εκφορτώνουν ακόμη και τα μικρότερα ψάρια που πιάνουν. Όλα αυτά βασίζονται στο υπαρξιακό πρόβλημα της κοινής αλιευτικής πολιτικής, το οποίο έγκειται ακριβώς στο γεγονός ότι είναι μια κοινή πολιτική: ορίζει την αλιεία ως έναν κοινό πόρο στον οποίο όλα τα έθνη έχουν ίση πρόσβαση. Κανείς δεν έχει ιδιοκτησία και, συνεπώς, κανείς δεν έχει το κίνητρο να αντιμετωπίζει τα αλιεύματα ως έναν ανανεώσιμο πόρο.

Πρέπει να αντιγράψουμε ό,τι έχουν κάνει η Ισλανδία, η Νέα Ζηλανδία, οι Νήσοι Φόλκλαντ και άλλα μέρη, δίνοντας στους κυβερνήτες σκαφών ένα κίνητρο για διατήρηση και παρέχοντας ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Ο μόνος τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι να θεσπίσουμε εκ νέου τον εθνικό έλεγχο στα χωρικά ύδατα.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ
Αντιπροέδρου

 
  
  

Έκθεση: Άννυ Ποδηματά (A7-0036/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Κύριε Πρόεδρε, η μεγάλη πλειοψηφία του Κοινοβουλίου αποφάσισε για μία ακόμη φορά ότι εμείς εδώ στο Σώμα θα στηρίξουμε τη φορολογία των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Από όλους τους φόρους που θα μπορούσαμε πιθανόν να εγκρίνουμε, ο λεγόμενος φόρος Tobin είναι ο πιο ανόητος. Το μόνο θετικό που μπορούμε να αναφέρουμε για τον συγκεκριμένο φόρο είναι ότι ποτέ δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα, διότι εάν ήταν το Θηρίο της Αποκάλυψης, γιατί δεν εφαρμόστηκε πριν από πολλά χρόνια;

Η πρώτη φορά που εξετάστηκε το ενδεχόμενο επιβολής ενός τέτοιου φόρου ήταν στις αρχές της δεκαετίας του ’70. Ωστόσο, κάθε φορά που υπάρχει κρίση, επανέρχεται αυτό το παλιό χιλιοειπωμένο ανέκδοτο, και μετά από λίγο, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι καλή ιδέα. Απλά δεν είναι καλή ιδέα να θεσπιστεί ένας φόρος μόνο στην Ευρώπη επειδή έχουμε ασφαλείς φορολογικούς παραδείσους, και έτσι το κεφάλαιο μπορεί να κινηθεί σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Είναι ένας φόρος επί του εμπορίου και όχι επί των κερδών. Ο φόρος Tobin δεν παρέχει λύση σε κανένα απολύτως πρόβλημα, και ο ίδιος ο κ. Tobin το αναγνώρισε αυτό πριν από λίγα χρόνια.

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έφερε στο φως σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά το ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η χρηματοπιστωτική κρίση ακολουθήθηκε από μια σοβαρή δημοσιονομική κρίση, σημαντικός παράγοντας της οποίας ήταν οι υπερβολικές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αδικαιολόγητες πιέσεις των αγορών εις βάρος εθνικών ομολόγων. Για μία ακόμη φορά, στο επίκεντρο αυτής της κρίσης βρίσκονταν βραχυπρόθεσμες και εξαιρετικά κερδοσκοπικές συναλλαγές, που τόνισαν τη σαφή σχέση μεταξύ της αναποτελεσματικής χρηματοπιστωτικής ρύθμισης, αφενός, και της εποπτείας και βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών, αφετέρου.

Το οικονομικό κόστος της κρίσης δεν έχει ακόμη εκτιμηθεί πλήρως. Εντούτοις, είναι τώρα σαφές ότι ο κόσμος και η ΕΕ δεν μπορούν να επωμιστούν και δεν πρέπει να επιτρέψουν μία ακόμη κρίση ανάλογου μεγέθους.

Προκειμένου να υπάρξει μια πλήρης και ολοκληρωμένη απάντηση στην κρίση, χρειαζόμαστε νέους και καινοτόμους χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς που θα μπορέσουν να καταστείλουν την κερδοσκοπία και να επανακτήσουν τον κυρίαρχο ρόλο του χρηματοπιστωτικού τομέα. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να αλλάξει, και μάλιστα με εξαιρετικά θετικό τρόπο.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, είμαι υπέρ της θέσπισης μιας παγκόσμιας φορολόγησης των συναλλαγών. Η Επιτροπή δεν θα πρέπει να καθυστερήσει την εκπόνηση μιας μελέτης σκοπιμότητας για το εάν μια τέτοια χρέωση θα μπορούσε να θεσπιστεί αρχικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και, κατόπιν αυτής της μελέτης, οι αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν από την ΕΕ.

Κάθε χρόνο στο Λονδίνο, εισπράττονται φορολογικά έσοδα ύψους 7 δισ. ευρώ μέσω ενός επιπλέον φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο με τη φορολόγηση των συναλλαγών που συζητείται εδώ, αλλά τα αποτελέσματα από το Λονδίνο και οι επιπτώσεις τους είναι ενθαρρυντικά, και έτσι η Επιτροπή θα πρέπει να διεξαγάγει πάραυτα μια μελέτη σκοπιμότητας και, στη συνέχεια, θα πρέπει να λάβουμε αποφάσεις σε επίπεδο ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που έχει καταλάβει την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια έχει φέρει στο φως σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Πρέπει να ετοιμάσουμε νέα μέσα ικανά να καταστείλουν την κερδοσκοπία και να αποκαταστήσουν τον ρόλο του χρηματοπιστωτικού τομέα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και να στηρίξουμε τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια δίκαιη κατανομή του φόρτου μεταξύ των κύριων χρηματοπιστωτικών φορέων. Με αυτόν τον τρόπο, θα επιτύχουμε τη δημιουργία νέων επιπλέον πόρων, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες και ευρωπαϊκές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή και οι στόχοι που ορίζει η στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Ελπίζω, ωστόσο, ότι θα δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στα μέτρα για τη δημόσια εποπτεία και τη διαφάνεια καινοτόμων χρηματοπιστωτικών συστημάτων, καθώς αυτά είναι προαπαιτούμενα στοιχεία για τη θέσπισή τους.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Caronna (S&D).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι η έγκριση της έκθεσης της κ. Ποδηματά αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο ισορροπημένη, πιο προοδευτική και πιο ισχυρή οικονομική και δημοσιονομική πολιτική στην Ευρώπη.

Είναι τώρα σαφές σε όλους ότι η Ευρώπη, ως η συντονιστική αρχή των 27 χωρών, πρέπει επειγόντως να εξοπλιστεί με οικονομικά και χρηματοπιστωτικά μέσα που θα είναι ικανά να ελέγχουν την οικονομία και όχι απλά να υποκύπτουν σε αυτήν. Για τον λόγο αυτόν, η προτεινόμενη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών έχει προκαλέσει αναταραχή και έχει γίνει αντικείμενο μεγάλης προσοχής και πολλών συζητήσεων. Το γεγονός ότι η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου υπερψήφισε αυτόν τον κανονισμό είναι σπουδαίο και σημαντικό διότι, για πρώτη φορά, τα πράγματα δεν αφέθηκαν στην τύχη τους αλλά, αντιθέτως, επιτύχαμε ένα βήμα προόδου.

Ελπίζω ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα συνεχίσουν προς αυτήν την κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η σημερινή οικονομική κρίση αποκάλυψε σοβαρές ελλείψεις στο πλαίσιο του ελέγχου του χρηματοπιστωτικού τομέα και έφερε στο φως την ανάγκη να ανταποκριθούμε με νέα μέσα και νέες δημοσιονομικές πολιτικές.

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα άρχισε να επιφέρει κέρδη από κερδοσκοπικές συναλλαγές και είναι παράλογο το ότι ο εν λόγω τομέας δεν υπόκειται σε φορολόγηση. Χρειαζόμαστε ένα θεραπευτικό μέσο, μια φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, και για τον λόγο αυτόν ψήφισα υπέρ.

Για άλλες πολιτικές όπως η ενέργεια ή το περιβάλλον, η Ευρώπη κατάφερε να γίνει παγκόσμιος ηγέτης, αποτελώντας παράδειγμα και κίνητρο για άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ελπίζω ότι η Επιτροπή θα απαντήσει σύντομα, παρουσιάζοντας μια νομοθετική πρόταση που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών, οι οποίοι έχουν επωμιστεί το βάρος της κρίσης.

 
  
MPphoto
 

  Lara Comi (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η θέσπιση ενός νέου φόρου είναι πάντα ένα μέτρο που πρέπει να μελετάται με μεγάλη προσοχή. Εάν επιτρέπει τη δημιουργία ενός συστήματος κινήτρων που μειώνει τον κίνδυνο και τις αρνητικές απρόβλεπτες εξελίξεις, αφενός, σίγουρα δημιουργεί στρεβλώσεις που θα μπορούσαν να «τιμωρήσουν» τις ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές αγορές, αφετέρου.

Είμαι πεπεισμένη ότι τα εισοδήματα από κερδοσκοπικές δραστηριότητες και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές πρέπει να φορολογούνται, όπως επίσης πιστεύω ότι είναι σωστό να αξιολογηθούν προσεκτικά τα υπέρ και τα κατά και να μελετηθεί ενδελεχώς ένας τέτοιος φόρος, ούτως ώστε να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα χωρίς να παρακωλύει τη δημιουργία πλούτου.

Ωστόσο, πρέπει να επισημάνω ότι, λογικά, εάν η Ένωση δρούσε μεμονωμένα, θα έχανε ενδεχομένως την ανταγωνιστικότητά της και δεν θα είχε στη διάθεσή της πρακτικά μέσα που θα παρακινούσαν και άλλους παγκόσμιους οικονομικούς φορείς να ακολουθήσουν προς την ίδια κατεύθυνση. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, τάσσομαι υπέρ της φορολόγησης, με την προϋπόθεση ότι θα ισχύσει σε παγκόσμιο επίπεδο και κατόπιν συζητήσεων μεταξύ της ομάδας των G20.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σήμερα εγκρίναμε με χαρά τα μέτρα που πρότεινε η κ. Ποδηματά. Για εμάς, τα μέλη της ιταλικής αντιπροσωπείας του κόμματος Italia dei Valori της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, ήταν μια στιγμή μεγάλης ικανοποίησης, διότι αποδεικνύεται ότι το Κοινοβούλιο γνωρίζει πώς να μένει πιστό στις δηλώσεις του επί της αρχής.

Στην πραγματικότητα, από τη συζήτηση ακόμη της έκθεσης της κ. Berès σχετικά με τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση, ταχθήκαμε υπέρ ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Αυτό έγινε σήμερα, και έτσι με χαρά δηλώνουμε ότι ψηφίσαμε υπέρ, διότι αυτός ο φόρος θα μεταφέρει τους χρηματοπιστωτικούς πόρους από τη χρηματοπιστωτική οικονομία στην πραγματική οικονομία και, συνεπώς, θα τους απομακρύνει από τη χρηματοπιστωτική κερδοσκοπία. Η φορολόγηση θα ανταποκριθεί επίσης στους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας και θα συμβάλει σε μεγάλα ευρωπαϊκά εγχειρήματα στους τομείς των υποδομών, της έρευνας και της οικολογικής αναδιάρθρωσης, καθώς και στο παραγωγικό μας σύστημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, όταν θα κοιτάξουμε πίσω σε αυτήν τη χρηματοπιστωτική κρίση, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα αντλήσουμε ορισμένα διδάγματα. Για παράδειγμα, πρέπει να διδαχθούμε ότι η μη σωστή ρύθμιση μπορεί ορισμένες φορές να προκαλέσει προβλήματα, όπως συνέβη με τον νόμο περί κοινοτικών επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενθάρρυνε τις τράπεζες να δανείζουν σε πελάτες που δεν ήταν φερέγγυοι. Όταν ένας στους δέκα από αυτούς τους πελάτες αθέτησε τις υποχρεώσεις του, ξεκίνησε η κρίση των ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου και έκτοτε βιώνουμε τις συνέπειες.

Πρέπει να καταλάβουμε τις συνέπειες που έχει η πολύ φθηνή έκδοση χρήματος και η διατήρηση των επιτοκίων σε χαμηλά επίπεδα, που οδηγούν τους πολίτες σε επενδύσεις που βασίζονται σε κακές αποφάσεις, και η μη αναγνώριση του γεγονότος ότι το ίδιο το χρήμα έχει αξία. Όπως είπε ο αυστριακός οικονομολόγος Ludwig von Mises, εάν λάβει κανείς τέτοιες κακές αποφάσεις και προβεί σε κακές επενδύσεις, όταν η αγορά αυτορυθμιστεί, όλοι χάνουν και ο πιστωτικός κύκλος σπάει. Αυτό ακριβώς συνέβη. Πρέπει επίσης να διδαχθούμε ότι ποτέ ξανά δεν θα πρέπει να επιτραπεί στις τράπεζες να είναι τόσο μεγάλες ώστε να μην μπορούν να καταρρεύσουν.

Εάν εφαρμόσουμε αυτήν τη φορολόγηση με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων, τι μήνυμα θα δώσουμε στις τράπεζες; Οι τράπεζες θα θεωρήσουν ότι μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν όπως στο παρελθόν, χωρίς τη δέουσα προσοχή, και ότι μπορούν να καταρρεύσουν και οι φορολογούμενοι θα τις βοηθήσουν.

Είναι καιρός να αντλήσουμε διδάγματα από τη χρηματοπιστωτική κρίση.

 
  
  

Έκθεση: Edite Estrela (A7-0032/2011)

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η σαφής απόδειξη ότι το δικαίωμα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας εξακολουθεί να μην είναι εγγυημένο έγκειται στις σοβαρές ανισότητες που ακόμη υφίστανται μεταξύ των κρατών μελών. Σε σύγκριση με άλλα μέρη, το δικαίωμα στην υγεία δεν μπορεί να ασκηθεί στον ίδιο βαθμό στη Βουλγαρία ή τη Ρουμανία, και έτσι είναι προφανές ότι αυτό το ψήφισμα, με όλες τις περιπλοκές του, μπορεί να είναι ένα χρήσιμο σημείο αναφοράς.

Σήμερα, γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και αναμφίβολα η πρόσβαση στη θεραπεία και την υποστήριξη εξακολουθεί να είναι πολύ πιο περίπλοκη για τις γυναίκες. Συνεπώς, χρειαζόμαστε περισσότερη πληροφόρηση, μεγαλύτερη πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση, και έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Αυτό που απαιτείται είναι σωστές επιλογές στον τρόπο ζωής, και έτσι πρέπει να πούμε «όχι» στον εθισμό, στην παχυσαρκία, στο αλκοόλ, στο κάπνισμα και στις μεταδοτικές ασθένειες. Για τον σκοπό αυτόν, χρειαζόμαστε μια πραγματική πολιτική συνοχής που να αντιμετωπίζει το θέμα του δικαιώματος στην υγεία ως έναν πραγματικό ευρωπαϊκό στόχο.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, η πρωταρχική μας ανησυχία πρέπει πάντα να είναι η διατήρηση της υγείας και, δεύτερον, η αποκατάσταση της υγείας. Η εκπαίδευση είναι το κλειδί σε όλα τα κράτη μέλη. Η υγιεινή διατροφή και η άσκηση, καθώς και ένα καλό επίπεδο γενικής εκπαίδευσης, είναι εξαιρετικά σημαντικά. Ουσιαστικά, είναι θέμα των κρατών μελών. Η Ευρώπη θα πρέπει να προωθήσει την ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά την υγειονομική εκπαίδευση σε διάφορους τομείς. Καταψήφισα την εν λόγω έκθεση παρά τις πολλές καλές ιδέες της. Είμαι εντελώς αντίθετη στις παραγράφους 25, 26 και 29. Οι σημαντικές δεοντολογικές και ηθικές αποφάσεις των κρατών μελών, όπως οι τεχνικές αναπαραγωγής και η άμβλωση, δεν έχουν θέση εδώ. Η αναφορά της άμβλωσης στην ίδια πρόταση με την αντισύλληψη, χωρίς καν να εξετάζεται το δικαίωμα στη ζωή, δεν αντικατοπτρίζει τη βούληση της χριστιανικής Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, είναι αλήθεια ότι οι ανισότητες στον τομέα της υγείας διαφέρουν πολύ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη είναι πολύ διαφορετικά, όπως είναι και οι πρακτικές και οι παραδόσεις τους. Είναι προφανές ότι εάν κοιτάξουμε μπροστά και θελήσουμε να περιορίσουμε αυτήν τη διαφορά μεταξύ των υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα χρειαστούμε καλύτερη κατάρτιση, εκπαίδευση και ενημέρωση σχετικά με το ποια πράγματα επηρεάζουν την υγεία.

Είναι προφανές ότι η εν λόγω έκθεση δίνει μεγάλη προσοχή στην κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντική η επικέντρωση στα πολύ βασικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, της άσκησης, της διατροφής κ.ο.κ. Πρέπει να επισημάνουμε και να τονίσουμε τη σημασία όλων αυτών, εάν θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά και να οικοδομήσουμε μια καλύτερη και πιο υγιή Ευρώπη. Κατά τη γνώμη μου, χρειαζόμαστε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Προσωπικά απείχα από την ψηφοφορία επί της εν λόγω έκθεσης, διότι πιστεύω ότι περιείχε πολλά άσχετα πράγματα. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να επικεντρωθούμε στον περιορισμό των ανισοτήτων όσον αφορά τον τομέα της υγείας γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
  

Έκθεση: Eva Joly (A7-0027/2011)

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι μία από τις κυριότερες ανησυχίες μου τα τελευταία χρόνια, όταν συζητούμε την ιδέα της φορολογίας σε διεθνές επίπεδο, είναι η επίθεση σε χώρες όπως οι Νήσοι Κέυμαν, όταν το μόνο που έκαναν είναι να ακούσουν τη συμβουλή που τους δώσαμε όσον αφορά αναπτυξιακά θέματα. Εδώ και πολλά χρόνια, λέμε στις νήσους της Καραϊβικής και σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες ότι θα πρέπει να διευρύνουν το φάσμα των δραστηριοτήτων τους πέρα από τη ζάχαρη και τις μπανάνες, να αρχίσουν να ανέρχονται στην αλυσίδα αξίας και να αρχίσουν να αποκτούν εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα των υπηρεσιών.

Οι Νήσοι Κέυμαν το έχουν πράξει αυτό, και τώρα περίπου το 40-50% της οικονομίας τους έγκειται στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, χάρη στο σύστημα φορολογικής ουδετερότητας που διαθέτουν. Δεν υπάρχει φοροδιαφυγή, αλλά φορολογική ουδετερότητα. Δεν φορολογούν εις διπλούν ή τριπλούν τα κεφάλαια που αποφασίζουν να διαθέσουν εκεί. Όμως, τι πράττουν οι υποκριτές ιμπεριαλιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν οι Νήσοι Κέυμαν αποφασίζουν να τους ανταγωνιστούν στη φορολογία; Αποφασίζουν να δράσουν σαν κλασικοί ιμπεριαλιστές και προσπαθούν να επιτεθούν στις Νήσους Κέυμαν διότι αυτές θέλουν να ανταγωνιστούν την ΕΕ. Αυτός ο ιμπεριαλισμός της ΕΕ προκαλεί όνειδος!

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θεώρησα ότι ήταν πολύ δύσκολο να στηρίξω την έκθεση της φίλης μου κ. Joly, διότι άρχισε να μιλά για μια ευρωπαϊκή και παγκόσμια φορολογία.

Κεφάλαια ύψους 880 δισ. δολαρίων ΗΠΑ φεύγουν από τις αναπτυσσόμενες χώρες με διάφορα νόμιμα και παράνομα μέσα και κατατίθενται σε ευρωπαϊκές και δυτικές τράπεζες. Εμείς, με τη σειρά μας, διαθέτουμε 60-70 δισεκατομμύρια από τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων στις αναπτυσσόμενες χώρες για προγράμματα εξάλειψης της φτώχειας. Εάν αυτά τα χρήματα –αυτά τα 880 δισ. δολάρια ΗΠΑ που φεύγουν από τις αναπτυσσόμενες χώρες και κατατίθενται στις τράπεζές μας– παρέμεναν σε αυτές τις αναπτυσσόμενες χώρες για την ανάπτυξή τους, δεν θα ήταν καλύτερο το γεγονός ότι θα αναπτύσσονταν γρηγορότερα, θα μπορούσαν να αναπτύξουν κεφάλαια, θα διέθεταν ιδιοκτησιακά δικαιώματα και εμπορικές πρακτικές;

 
  
  

Έκθεση: Γεώργιος Παπαστάμκος (A7-0030/2011)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σε μια περίοδο όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να μεταρρυθμίσει την κοινή γεωργική πολιτική της, η διασφάλιση της συνέπειας μεταξύ της γεωργικής και της εξωτερικής εμπορικής πολιτικής καθίσταται όλο και πιο σημαντική.

Η γεωργία και το εμπόριο είναι, στην πραγματικότητα, δύο διασταυρούμενες ατζέντες πολιτικής. Η δυναμική τους επηρεάζει και, σε κάποιο βαθμό, επηρεάζεται από ρυθμιστικές διατάξεις σε ένα πολυμερές, διαπεριφερειακό, περιφερειακό και διμερές επίπεδο. Αυτές οι ρυθμιστικές διατάξεις, ωστόσο, δεν είναι στατικές· δημιουργούν ιεραρχίες και εξελίσσονται μέσα από διαπραγματεύσεις.

Η ρυθμιστική ποικιλομορφία, τα διαφοροποιημένα εμπορικά συμφέροντα, οι εμπορικές τάσεις και διαμάχες αντικατοπτρίζουν την πολυπλοκότητα των εγχώριων γεωργικών πολιτικών και του διεθνούς εμπορίου. Καθώς η γεωργία δεν είναι απλά μια οικονομική δραστηριότητα, αλλά οι γεωργικές και επισιτιστικές πολιτικές έχουν ως στόχο να εξυπηρετούν θεμελιώδεις στόχους, όπως την ασφάλεια των τροφίμων και των καταναλωτών, η βασική πρόκληση έγκειται τώρα στην αποτελεσματική προσαρμογή των εμπορικών και μη εμπορικών ανησυχιών.

Συνεπώς, η εμπορική πολιτική μας θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο εάν η γεωργία θα συνεχίσει να συμβάλλει θετικά και ολοκληρωμένα σε αυτούς τους στόχους χωρίς να επηρεάζεται η δυναμική της.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα της κοινής γεωργικής πολιτικής. Προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική επισιτιστική ασφάλεια, θα πρέπει να διατηρηθούν οι σωστές αναλογίες στο διεθνές εμπόριο. Θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι ο δίκαιος ανταγωνισμός διαδραματίζει μείζονα ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Οι ευρωπαίοι αγρότες και παραγωγοί τροφίμων πρέπει να πληρούν παράλογα ευρωπαϊκά πρότυπα και να δαπανούν μεγάλα χρηματικά ποσά για την προσαρμογή των προϊόντων τους προκειμένου αυτά να πληρούν περιοριστικά πρότυπα και κανόνες.

Εντούτοις, στην πράξη, η ΕΕ δεν μπορεί να ασκήσει έλεγχο στους παραγωγούς και τους αγρότες τρίτων χωρών, από τις οποίες εισάγουμε τεράστιες ποσότητες προϊόντων διατροφής. Καταρχάς, τέτοιου είδους συμφωνίες είναι άδικες για τους εγχώριους παραγωγούς μας και, δεύτερον, μια τέτοια πολιτική είναι επίσης επικίνδυνη για την υγεία των ευρωπαίων καταναλωτών, καθώς η ΕΕ δεν ασκεί πραγματικό έλεγχο στην ποιότητα αυτών των προϊόντων, και αυτό πρέπει να αλλάξει άμεσα.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση διότι πιστεύω ότι περιγράφει με μεγάλη σαφήνεια τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ο αγροτικός τομέας και οι αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την εμπορική πολιτική.

Ας είμαι ξεκάθαρος· ο γεωργικός τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να θυσιαστεί με κανέναν τρόπο προκειμένου να διασφαλιστούν εμπορικές συμφωνίες όπως π.χ. με τη Mercosur. Δυστυχώς, ωστόσο, έχω την αίσθηση ότι κατευθυνόμαστε ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση. Φαίνεται να υπάρχει η αντίληψη ότι η ευρωπαϊκή γεωργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα εύκολο μέσο διαπραγμάτευσης. Εάν πράγματι συμβεί αυτό, προβλέπω μείζονα προβλήματα σε πολλούς τομείς της γεωργίας, και κυρίως στον τομέα του ζωικού πληθυσμού. Όσον αφορά τα ισοδύναμα κριτήρια, κανείς δεν θα πρέπει να απειλείται από αυτά που ζητούμε, ότι δηλαδή οι εισαγωγές προς την ΕΕ θα πρέπει να πληρούν τα ίδια πρότυπα που απαιτούνται από τους δικούς μας παραγωγούς. Σίγουρα, είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στους καταναλωτές να το διασφαλίσουμε αυτό.

Είμαι επίσης πολύ δυσαρεστημένος με τη συμπεριφορά της Επιτροπής απέναντι στο Κοινοβούλιο όσον αφορά αυτό το θέμα. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι προσπαθεί να μας κρατήσει στο σκοτάδι. Καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, θα ήθελα να τεθεί επί τάπητος η γνώμη της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση Παπαστάμκου κάνει ορισμένες πολύ καλές προτάσεις. Η ΕΕ συμμετέχει σε διάφορες πολυμερείς και διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις με διάφορες ομάδες, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Το εμπόριο γεωργικών προϊόντων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον τομέα, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόσβαση στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΕΕ είναι καθαρός εισαγωγέας γεωργικών προϊόντων. Σε τέσσερα χρόνια μετά τη μεταρρύθμιση της αγοράς ζάχαρης, από καθαροί εξαγωγείς μετατραπήκαμε σε καθαροί εισαγωγείς. Εισάγουμε το 70% των γεωργικών προϊόντων· προϊόντα που εξάγονται από αναπτυσσόμενες χώρες. Έχουμε εμπορικό έλλειμμα με τις χώρες της Mercosur. Όπως είπε ο κ. Kalinowski, εισάγονται στις αγορές της ΕΕ γεωργικά προϊόντα που παράγονται σύμφωνα με άλλα πρότυπα, ενώ οι ευρωπαίοι αγρότες επιβαρύνονται με μεγάλα κόστη που σχετίζονται με την καλή διαβίωση των ζώων ή την προστασία του περιβάλλοντος.

Δεν μπορούμε να καταστρέψουμε τις επιτυχίες της κοινής γεωργικής πολιτικής, η οποία χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, μέσω αποφάσεων που μειώνουν την αποτελεσματικότητα αυτής της πολιτικής. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει η απαραίτητη συνεργία μεταξύ της κοινής γεωργικής πολιτικής και της εμπορικής πολιτικής που ασκεί η ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα επίσης να πω λίγα λόγια σχετικά με αυτήν την έκθεση του κ. Παπαστάμκου, η οποία είναι πολύ ολοκληρωμένη. Θα έλεγα επίσης ότι δίνει μια καλή και πλήρη εικόνα του τρόπου με τον οποίο συσχετίζονται η γεωργική και η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του μέσου χάραξης πολιτικής που χρησιμοποιεί η γεωργική πολιτική στην ΕΕ.

Είναι προφανώς αλήθεια ότι, εάν δούμε τον προϋπολογισμό μας, η γεωργία αποτελεί σημαντικό κομμάτι του. Για τον λόγο αυτόν, το θέμα της γεωργίας ανακύπτει πάντα όταν γίνονται συζητήσεις σχετικά με την πολιτική της ΕΕ. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να θυμηθούμε ότι, καθώς εισάγουμε επίσης πολλά τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από διάφορα μέρη, ιδιαίτερα από τρίτες χώρες, πρέπει να εμμείνουμε σε αυτά τα δεοντολογικά πρότυπα. Η καθαρότητα είναι πολύ σημαντικό θέμα από αυτήν την άποψη.

Είναι επίσης σημαντικό να θυμόμαστε ότι πρέπει να δώσουμε προσοχή στο θέμα της γεωργικής παραγωγής στην ήπειρό μας, σε διάφορα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών χωρών, και της Φινλανδίας, όπου υπάρχουν πολύ υψηλά επίπεδα εμπειρογνωμοσύνης, καθαρά προϊόντα κλπ. Όταν μιλούμε για γεωργική πολιτική και εάν, στο μέλλον, συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτήν, πρέπει να διατηρήσουμε αυτά τα υψηλά δεοντολογικά πρότυπα.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (ECR).(PL) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης Παπαστάμκου. Θα ήθελα να εκφράσω τον θαυμασμό μου για την εν λόγω έκθεση και χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσε ρητά ότι τάσσεται υπέρ της υπεράσπισης της επισιτιστικής ασφάλειας της Ευρώπης, η οποία απειλείται λόγω των υπερβολικών παραχωρήσεων στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις για τα τρόφιμα.

Υπάρχει μια ισχυρή ομάδα άσκησης επιρροής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εργάζεται για τη μείωση της παραγωγής τροφίμων στην Ευρώπη και την αύξηση των εισαγωγών τροφίμων από τρίτες χώρες, καθώς αυτές οι εξαγωγές τους αποφέρουν κέρδη. Αυτό κατέστη προφανές κατά τη διάρκεια της μεταρρύθμισης της αγοράς ζάχαρης, για παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να υποχωρήσει μπροστά σε αυτήν την ομάδα άσκησης πιέσεων, αλλά να της αντισταθεί ανησυχώντας για τη δική της επισιτιστική ασφάλεια. Μια πολιτική υποχώρησης απέναντι σε αυτήν την ομάδα άσκησης πίεσης σε μια περίοδο αυξημένης ζήτησης τροφίμων αποτελεί σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα μια πολιτική αυτοκτονίας.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (PPE).(LV) Κύρια Πρόεδρε, το δίκαιο εμπόριο γεωργικών προϊόντων είναι μία από τις πιο σημαντικές κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών. Είναι επίσης σημαντικό να βοηθήσουμε στη μείωση της φτώχειας και στην πρόληψη επισιτιστικών κρίσεων. Πολλές περιφέρειες και χώρες της Ευρώπης εξαρτώνται από τη γεωργία, ιδιαίτερα τα πιο νέα κράτη μέλη, όπου η γεωργία λαμβάνει σημαντικά χαμηλότερες άμεσες πληρωμές σε σχέση με τους εκπροσώπους των παλαιότερων κρατών μελών. Επιπλέον, αυτές οι περιφέρειες πρέπει επίσης να ανταγωνιστούν τους παραγωγούς της Λατινικής Αμερικής, οι οποίοι δεν είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με εξίσου αυστηρά πρότυπα ποιότητας και οι οποίοι απολαύουν μειωμένους τελωνειακούς δασμούς. Αυτή η κατάσταση μειώνει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα και τα κέρδη των αγροτών μας. Για τον λόγο αυτόν, στήριξα αυτήν την έκθεση, διότι ζητά αναθεώρηση της εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τακτική αξιολόγηση, εφαρμογή ενιαίων προτύπων για τα γεωργικά προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες και άνοιγμα της αγοράς σε γεωργικά προϊόντα από τρίτες χώρες μόνο εάν οι αγρότες μας λάβουν αποζημίωση για τις απώλειες που θα υποστούν από τον αυξημένο όγκο εισαγωγών προϊόντων από τρίτες χώρες. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, όταν μιλώ με φίλους μου από τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου και τους ρωτώ ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να τους βοηθήσουμε να μειώσουν και να αντιμετωπίσουν τη φτώχεια στη χώρα τους, συχνά λένε ότι η βοήθεια δεν είναι η απάντηση. Αυτό που θα τους βοηθούσε θα ήταν να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες των χωρών τους να δημιουργήσουν πλούτο τοπικά και να μπορέσουν να εμπορευτούν μαζί μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να βοηθήσουμε ανοίγοντας τις αγορές μας.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ως προς αυτό είναι το γεγονός ότι έχουμε μια κοινή γεωργική πολιτική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επίσης διάφορα είδη επιδοτήσεων. Ενώ τασσόμαστε υπέρ του ανοιχτού εμπορίου, είμαστε υποκριτές όταν κλείνουμε τις αγορές μας σε πολύ καλά προϊόντα από αναπτυσσόμενες χώρες. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε κάτι που αποκαλείται «υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα». Βεβαίως, όλοι θέλουμε πιο ασφαλή τρόφιμα, αλλά αρκετά συχνά αυτά τα πρότυπα χρησιμοποιούνται ως μη δασμολογικοί φραγμοί εις βάρος των εισαγωγών από αναπτυσσόμενες χώρες.

Είναι καιρός να εμπιστευτούμε τους καταναλωτές. Όσο τα τρόφιμα είναι ασφαλή, ας αφήσουμε τους καταναλωτές να αποφασίσουν εάν θέλουν τρόφιμα που καλλιεργούνται στην Ευρώπη ή αλλού. Ας σταματήσουμε να επιδοτούμε μη κερδοφόρες και ανέφικτες βιομηχανίες στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, η κοινή γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ασύγκριτη όσον αφορά τη σπατάλη, τη διαφθορά, τη βυζαντινή γραφειοκρατία, την ιδιοτέλεια, την υποκρισία και την ανηθικότητά της.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’50, ο πρέσβης της Αργεντινής στην ΕΕ ήταν ο διορισμένος εκπρόσωπος των αναπτυσσόμενων χωρών. Είπε ότι εάν η Ευρώπη έπρεπε να επιδοτεί τους αγρότες της το κατανοούσαν αυτό, και ότι δεν τους άρεσε να αποκλείουμε τα προϊόντα τους αλλά το κατανοούσαν, όμως μας ζήτησε να μην τους επιφέρουμε διπλό πλήγμα φέρνοντας τα πλεονάσματά μας στις αγορές τους. Η ΕΕ δεν άκουσε τότε και έκτοτε δεν ακούει.

Οι τελευταίες συζητήσεις στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου είχαν τον αισιόδοξο τίτλο «Όλα εκτός από όπλα». Βεβαίως, αυτό γρήγορα μετατράπηκε σε «όλα εκτός από αγροκτήματα», διότι η ΕΕ είναι αποφασισμένη να διατηρήσει αυτήν την προστατευμένη και επιδοτούμενη θέση για αυτόν τον εξειδικευμένο τομέα.

Βγάλτε συμπεράσματα από όσα έχουν συμβεί. Η κοινή γεωργική πολιτική υπάρχει από το 1960. Είναι αυτό που κάνει η ΕΕ για πολύ μεγάλο διάστημα. Εάν είναι αυτό στο οποίο καταλήξαμε –η οικολογική συμφορά, η φτώχεια, οι πληθωριστικές συνέπειες των υψηλότερων τιμών των τροφίμων– τι σκεφτόμαστε εάν θέλουμε να δώσουμε σε αυτά τα ίδια τα θεσμικά όργανα επιπλέον αρμοδιότητες;

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, συνήθως συμφωνώ 100% με όσα λέει ο φίλος μου κ. Kamall, αλλά σήμερα θέλω να διαφοροποιηθώ. Μετά από μακρά και πολύ σκέψη, κατέληξα στην άποψη ότι η επισιτιστική ασφάλεια είναι μια πολύ σημαντική πτυχή της παγκόσμιας αύξησης του πληθυσμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ασφαλής στη δική της επισιτιστική ασφάλεια. Αυτό σημαίνει αυτάρκεια. Όχι υπερπαραγωγή, όπου προβαίνουμε σε ντάμπινγκ στις αναπτυσσόμενες χώρες, ή υποπαραγωγή, όπου παίρνουμε τρόφιμα από το στόμα των πεινασμένων.

Έτσι, πρέπει να επιδιώξουμε την αυτάρκεια στην Ευρώπη, την αυτάρκεια στην Ασία, και την αυτάρκεια στην Αφρική και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν έχουμε την αυτάρκεια ως στόχο στα προγράμματά μας, τότε μπορούμε να παίξουμε με όλα τα υπόλοιπα στο διεθνές εμπόριο. Τα τρόφιμα είναι κάτι με το οποίο δεν μπορούμε να παίξουμε.

 
  
  

Έκθεση: Martin Häusling (A7-0026/2011)

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης Häusling. Η πρωτεΐνη είναι σημαντική για τη σωστή διατροφή των ζώων. Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει δράση προκειμένου να διασφαλίσει την αξιόπιστη παροχή πρωτεΐνης. Πρέπει εδώ να επιδιώξουμε όλους τους δυνατούς τρόπους, από τη στήριξη της έρευνας και της καλλιέργειας μέχρι την ενημέρωση και την εκπαίδευση των αγροτών σχετικά με τα πλεονεκτήματα των καθιερωμένων πρακτικών και της αμειψισποράς. Ας μην παραβλέψουμε την αποδεδειγμένη αρχή της κυκλικής οικονομίας. Η Επιτροπή πρέπει να αναθεωρήσει την απαγόρευση της παροχής τροφών με ζωικές πρωτεΐνες σε μη μηρυκαστικά, σεβόμενη ταυτόχρονα την απαγόρευση του κανιβαλισμού. Συγκεκριμένα, πρέπει να εξετάσει την πιθανή χρήση ζωικών πρωτεϊνών για οστεοκρεατάλευρα για χοίρους και πουλερικά. Η προετοιμασία αυτών των υλικών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες αυστηρούς κανονισμούς για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Αξιόλογες πηγές πρωτεΐνης καταστρέφονται εδώ επί του παρόντος απλά και μόνο διότι δεν μπορούμε να οργανωθούμε ώστε να αντιμετωπίσουμε σωστά αυτά τα προϊόντα.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski (ECR).(PL) Κύριε Πρόεδρε, λυπούμαι για το γεγονός ότι η έκθεση Häusling, η οποία είναι μια καλή έκθεση, δεν μπόρεσε να λάβει ούτε τη στήριξη του ίδιου του συντάκτη της λόγω αστόχαστων τροπολογιών. Και εγώ καταψήφισα την έγκρισή της. Πιστεύω ότι δεν δικαιολογείται η χρήση των τροπολογιών επί της εν λόγω έκθεσης για την προώθηση παραχωρήσεων όσον αφορά ΓΤΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι δεν θα πρέπει να προωθούμε ΓΤΟ. Η Ευρώπη θα πρέπει να υπερασπιστεί την παραδοσιακή και φυσική γεωργία. Οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες θέτουν σε κίνδυνο τη γεωργία στην Ευρώπη και την επισιτιστική ασφάλεια και, για τους λόγους αυτούς, συμφωνώ με τον εισηγητή. Ακολούθησα το παράδειγμά του στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
  

Έκθεση: Mariya Nedelcheva (A7-0029/2011)

 
  
MPphoto
 

  Francesco De Angelis (S&D).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, κ. Nedelcheva, για τη συμβολή της. Η συζήτηση για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στον εργασιακό κόσμο σήμερα δεν είναι, και δεν πρέπει να είναι, απλά μια άσκηση ρητορικής.

Αντιθέτως, η απασχόληση των γυναικών είναι ένα στρατηγικό ζήτημα για την Ευρώπη, τόσο από πολιτιστική όσο και από οικονομική άποψη. Όπως είναι προφανές από τα διαθέσιμα στοιχεία, εάν τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών ήταν ίδια με αυτά των ανδρών, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν θα αυξανόταν κατά 30%. Η σημερινή κρίση δεν πρέπει, συνεπώς, να μας αναγκάσει να κάνουμε βήματα οπισθοδρόμησης αλλά, αντίθετα, πρέπει να μας κάνει να προχωρήσουμε προς ενεργές πολιτικές σχετικά με την απασχόληση των γυναικών. Ως εκ τούτου, χρειαζόμαστε στοχευμένες πολιτικές απασχόλησης που θα επιτρέπουν την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κρίσης στις γυναίκες και τη μελέτη αντικυκλικών λύσεων.

Επιπλέον, η έκθεση έχει το προσόν ότι επικεντρώνεται σε θετικές πολιτικές για την προώθηση της απασχόλησης των γυναικών, του θέματος της επαγγελματικής κατάρτισης και της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί ένα ακόμη φαινόμενο: το σοβαρό πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών. Η Ευρώπη πρέπει τώρα να έχει μια ολοκληρωμένη οδηγία για την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Κύριε Πρόεδρε, ακούγοντας τη συζήτηση σχετικά με ποσοστώσεις για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιρειών, είναι σαφές ότι εδώ σε αυτήν την Αίθουσα, διεξάγεται επανειλημμένως πόλεμος χαρακωμάτων, και αυτό προκαλεί πράγματι όνειδος. Δεν θα αποκρύψω το γεγονός ότι είμαι αντίθετος σε νομοθετημένες ποσοστώσεις, εν μέρει διότι θεωρώ πως είναι κακό για τις εταιρείες, αλλά και διότι είναι κακό για τις καταρτισμένες γυναίκες που αυτομάτως θα περιθωριοποιηθούν στα διοικητικά συμβούλια. Συνεπώς, λέω «όχι» στις ποσοστώσεις. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε μια πραγματιστική προσέγγιση και να συζητήσουμε εάν θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από τις εισηγμένες εταιρείες να θεσπίσουν μια πολιτική ισότητας και ορισμένους δικούς τους στόχους τους οποίους θα αποφασίσουν οι ίδιες. Αυτό θα ήταν καλό για τις γυναίκες που καταφέρνουν να μπουν στο συμβούλιο με αυτήν την προσέγγιση, αλλά και για τις εταιρείες, διότι θα έχουν δικούς τους στόχους τους οποίους θα πρέπει να εφαρμόζουν. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δοκιμάσουμε λίγο πραγματισμό για χάρη των εταιρειών και των εμπλεκομένων γυναικών.

 
  
MPphoto
 

  Debora Serracchiani (S&D).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ των εκθέσεων σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και σχετικά με τη γυναικεία φτώχεια στην Ευρώπη, και είμαι χαρούμενη που το θέμα αυτό συζητείται την ημέρα που εορτάζουμε την εκατοστή επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.

Παρά την οδηγία 2002/73/EΚ σχετικά με την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την επίτευξη της σωστής μεταφοράς. Αρκεί να λεχθεί ότι, μολονότι το επίπεδο της γυναικείας εκπαίδευσης έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και ο αριθμός των γυναικών αποφοίτων είναι τώρα υψηλότερος από αυτόν τον ανδρών αποφοίτων, οι γυναίκες παραμένουν επικεντρωμένες σε παραδοσιακά γυναικείους τομείς και συχνά αμείβονται λιγότερο και έχουν λιγότερες θέσεις ευθύνης σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.

Η έλλειψη πρόσβασης σε υπηρεσίες υποστήριξης για εξαρτώμενα από αυτές άτομα, όπως παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένους, σε επαρκή προγράμματα αδείας και σε ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις, εμποδίζουν τις γυναίκες να εργαστούν.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω κάνοντας αναφορά στις γυναίκες του κόσμου που αγωνίζονται για τα πιο βασικά δικαιώματα, και θα ήθελα το Σώμα να εκφράσει την αλληλεγγύη του προς τις ιρανικές φεμινιστικές οργανώσεις που σήμερα βγήκαν στον δρόμο προσκαλώντας τις γυναίκες να διαδηλώσουν χωρίς να φορούν μαντίλα (hijab).

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εξηγήσω εν συντομία γιατί δεν στήριξα το ψήφισμα για την αξιολόγηση του 2010 από την άποψη της ισότητας.

Το κείμενο του ψηφίσματος στηρίζει την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε πολλούς τομείς, ενώ, ταυτόχρονα, στηρίζει την άμβλωση – τον τερματισμό μιας νέας ζωής. Το κείμενο είναι αντίθετο με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών που δηλώνουν ότι η άμβλωση δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται ως μορφή ελέγχου των γεννήσεων.

Εγκρίνοντας αυτό το ψήφισμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όχι μόνο αναμιγνύεται σε θέματα των εθνικών κρατών, αλλά κυρίως αγνοεί το δικαίωμα στη ζωή που κατοχυρώνεται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Λυπάμαι που η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου στήριξε το εν λόγω κείμενο. Είναι ένα ανησυχητικό μήνυμα, και καλώ τις εθνικές οργανώσεις και ενώσεις να διαμαρτυρηθούν στους βουλευτές του ΕΚ που τους εκπροσωπούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, φρονώ ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μιλούμε για ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και όχι μόνο σήμερα που γιορτάζουμε μια ιδιαίτερη μέρα: πρέπει να μιλούμε για αυτό συνέχεια. Είναι πραγματικά σημαντικό να θυμόμαστε ότι έχουμε δημιουργηθεί ως άνδρες και γυναίκες. Αυτό είναι μια πηγή πλούτου, αλλά δεν σημαίνει ότι εάν είσαι άνδρας ή γυναίκα είσαι κατά κάποιον τρόπο χειρότερος ή πιο αδύναμος: έχουμε επίσης δημιουργηθεί ίσοι. Για τον λόγο αυτόν, είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι επιτέλους τώρα, στη δεκαετία του 2010, μπορούμε να είμαστε ίσοι στην Ευρώπη, κάτι που θα σήμαινε ότι οι άνδρες και οι γυναίκες θα αντιμετωπίζονταν με τον ίδιο τρόπο στην αγορά εργασίας. Βεβαίως, η κατάσταση των γυναικών επιδεινώνεται τώρα συνεχώς όσον αφορά τις αμοιβές κλπ., και αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Αντίθετα, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η ισότητα θα μπορεί να εφαρμοστεί με την πραγματική έννοια της λέξης.

Όσον αφορά τις ποσοστώσεις, θα είναι απαραίτητες όσο υιοθετούμε έναν τρόπο σκέψης όπου όλοι είναι ίσοι, και, εν συνεχεία, η επάρκεια θα είναι τελικά ο αποφασιστικός παράγοντας στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα εγκρίναμε άλλη μία πρωτοβουλία αλλά πρέπει, όπως είπε η Επίτροπος, να προχωρήσουμε από τα λόγια στις πράξεις.

Παρά τα μέτρα, εξακολουθεί να υπάρχει ανισότητα. Οι γυναίκες είναι πολύ μορφωμένες. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία των πανεπιστημίων, είναι αυτές που επιτυγχάνουν τα καλύτερα αποτελέσματα, αλλά συνεχίζουν να υφίστανται διακρίσεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις γυναίκες που είναι ανάπηρες, ηλικιωμένες και μετανάστριες, οι οποίες υφίστανται διπλές διακρίσεις.

Σήμερα, πέρα από αυτήν την πρωτοβουλία, ακούσαμε πολλές δηλώσεις, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι να δώσουμε το παράδειγμα. Αρκεί να δούμε το γένος του Προέδρου της Επιτροπής ή να εξετάσουμε τα μέλη του Συμβουλίου, τις εκ περιτροπής Προεδρίες, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου· τα μέλη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μεταξύ των οποίων, για πρώτη φορά, δεν θα υπάρχουν γυναίκες· τους προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων αυτού του θεσμικού οργάνου· ή την έλλειψη γυναικών στις αντιπροσωπείες ορισμένων χωρών.

Η εικόνα της ευρωπαϊκής πολιτικής παραμένει αρσενική. Έχουμε να διανύσουμε ακόμη πολύ δρόμο. Για τον λόγο αυτόν, ψήφισα υπέρ της εν λόγω πρωτοβουλίας. Πιστεύω στις ποσοστώσεις ως έναν τρόπο για να σημειωθεί πρόοδος σε αυτήν τη δύσκολη πορεία και, κυρίως, πιστεύω στο απόφθεγμα με το οποίο ξεκίνησα: από τα λόγια στις πράξεις.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (PPE).(LV) Κύριε Πρόεδρε, μολονότι η κατάσταση όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών έχει βελτιωθεί, παρ’ όλα αυτά, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε τουλάχιστον τρεις πτυχές. Πρώτον, οι διαφορές στις αμοιβές εξακολουθούν να είναι σημαντικές και, κατά τη διάρκεια της κρίσης, αυτές οι διαφορές αυξάνονται, διότι επιλέξαμε να στηρίξουμε τις τράπεζες και όχι τα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς, όπου κατά κύριο λόγο απασχολούνται γυναίκες. Δεύτερον, η στήριξη προς τις γυναίκες, τις μέλλουσες και τις νέες μητέρες είναι ανεπαρκής, ιδιαίτερα στα νέα κράτη μέλη. Υπάρχουν επίσης διακρίσεις στην αγορά εργασίας. Τρίτον, στην πολιτική, όπου η ιδανική αναλογία ανδρών-γυναικών θα ήταν 50:50, η συμμετοχή των γυναικών εξακολουθεί να είναι σημαντικά μικρότερη. Το ίδιο φαινόμενο διαπιστώνεται σε διοικητικούς ρόλους. Πιστεύω ότι η εν λόγω έκθεσή μας δεν θα μπορέσει να δώσει μια νέα ώθηση στην επίλυση αυτών των προβλημάτων.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα την έκθεση και, επίσης, τις ποσοστώσεις. Θα ήθελα, όσον αφορά το θέμα αυτό, να ευχαριστήσω την Επίτροπο Reding, η οποία πρότεινε –ή ίσως θα έπρεπε να πω ότι εξέδωσε τελεσίγραφο– ότι θα αναλάβει δράση εάν σε έναν χρόνο δεν υπάρξουν περισσότερες γυναίκες σε εισηγμένες εταιρείες. Στην πραγματικότητα, με αυτόν τον τρόπο, η Επίτροπος απλά εφαρμόζει τις συνθήκες και της οδηγίες της ΕΕ που αναφέρουν ότι οι άνδρες και οι γυναίκες είναι ίσοι.

Γνωρίζω ότι οι ποσοστώσεις εγείρουν αντικρουόμενα συναισθήματα και ότι δεν αποτελούν μια σωστή εικόνα της δημοκρατίας, αλλά το ίδιο ισχύει και για την κατάσταση που βιώνουμε τώρα. Στη Φινλανδία, οι ποσοστώσεις θεσπίστηκαν σε επίπεδο τοπικών κυβερνήσεων πριν από 10-15 χρόνια. Δέχθηκαν επικρίσεις και θεωρήθηκε ότι θα ευτέλιζαν τις γυναίκες και ότι δεν θα υπήρχαν αρκετές γυναίκες να καλύψουν αυτές τις θέσεις. Ωστόσο, οι γυναίκες βρέθηκαν και η πρακτική απέδειξε ότι, τουλάχιστον στη Φινλανδία, αυτές οι ποσοστώσεις σε επίπεδο τοπικών κυβερνήσεων λειτούργησαν πολύ καλά.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που ανεβήκατε στο βήμα και προεδρεύσατε αυτής της συνεδρίασης, και ευχαριστώ το προσωπικό σας και τους διερμηνείς. Η πρόσφατη απόφαση σύμφωνα με την οποία οι ασφαλιστές δεν μπορούν να κάνουν διακρίσεις βάσει του φύλου προκειμένου να επικαλεστούν διαφορές στην οδηγική ικανότητα ή διαφορές στη μακροζωία εμφανίζει ψεγάδια σε τόσα πολλά επίπεδα ώστε είναι δύσκολο να αρχίσω από κάπου. Ας πάρουμε, αρχικά, το κόστος. Θα κοστίσει 1 δισ. στερλίνες επιπλέον. Τα ασφάλιστρα θα αυξηθούν και θα ασφαλίζονται λιγότεροι.

Δεύτερον, ας πάρουμε την ανεπαρκή νομολογία, τον τρόπο με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφασίζει βάσει δεδικασμένου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τρίτον, ας πάρουμε την κακή πίστη. Όταν εγκρίθηκαν οι οδηγίες για την ισότητα και την εξάλειψη των διακρίσεων, έγινε σαφές ότι οι αναλογιστικά δικαιολογημένες διακρίσεις θα εξακολουθούσαν να είναι δικαιολογημένες.

Τέταρτον, ας πάρουμε τον δικαστικό ακτιβισμό, τον τρόπο με τον οποίο οι δικαστές μας αγνοούν όσα λέει ο νόμος υπέρ των όσων πιστεύουν ότι πρέπει να λέει ο νόμος. Πέμπτον, ας πάρουμε την επίθεση κατά των ελεύθερων συμβάσεων. Εάν θέλει κάποιος να με ασφαλίσει και με χαρά δέχομαι τους όρους που προσφέρει, δεν μπορεί το κράτος να επεμβαίνει μεταξύ μας και να κηρύσσει παράνομη τη συναλλαγή μας.

Έκτον, ας πάρουμε το επιχείρημα που επιφέρει το τελειωτικό χτύπημα: τι σχέση έχουν όλα αυτά με την Ευρωπαϊκή Ένωση; Σίγουρα η κάθε χώρα θα μπορούσε να επεξεργαστεί στους δικούς της κανόνες σχετικά με την ισότητα των φύλων, σύμφωνα με τους δικούς της κατάλληλους δημοκρατικούς μηχανισμούς και διαδικασίες. Κύριε Πρόεδρε, ένα δικαστήριο με αποστολή αποτελεί απειλή. Ένα ανώτατο δικαστήριο με αποστολή αποτελεί τυραννία.

 
  
  

Έκθεση: Rovana Plumb (A7-0031/2011)

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η γυναικεία φτώχεια είναι ένα μακροχρόνιο θέμα που έχει ιστορικές αιτίες και σίγουρα δεν είναι προϊόν μιας οικονομικής κρίσης.

Συνεπώς, υπερψήφισα την έκθεση της κ. Plumb, διότι έχω πεισθεί για την ανάγκη διατήρησης μιας ισχυρής δέσμευσης, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε εθνικό επίπεδο, όσον αφορά τη στήριξη περαιτέρω προόδου για την επίτευξη της ισότητας των φύλων. Πιστεύω ότι τα μέτρα που περιλαμβάνει η έκθεση θα μας δώσουν μια χρήσιμη στήριξη –ίσως όχι πλήρη, αλλά είναι ένα βήμα προόδου– στις στρατηγικές που αφορούν την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Ισότητα των Φύλων που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο πλαίσιο δράσης για την ισότητα των φύλων.

Η προαγωγή από τα κράτη μέλη συγκεκριμένων προγραμμάτων για την προώθηση της ενεργού ένταξης ή επανένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι η καλύτερη απόφαση σε αυτό το πλαίσιο. Ωστόσο, είναι σημαντικό αυτά τα προγράμματα να μην συντονίζονται μόνο σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά να βρεθούν επίσης τρόποι συντονισμού με εταίρους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, οι γυναίκες επιτελούσαν πάντα ένα αφανές έργο: ασχολούνταν με το νοικοκυριό και παρείχαν συναισθηματική στήριξη· πράγματα που δεν μπορεί κανείς να αγοράσει και για τα οποία δεν μπορεί να προσλάβει κάποιον. Ωστόσο, δεν το εκτιμήσαμε.

Οι γυναίκες εισέρχονται τώρα στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, συνεχίζουμε να κινδυνεύουμε από τη φτώχεια, μια κατάσταση η οποία επιδεινώνεται στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης. Ψήφισα υπέρ της εν λόγω πρωτοβουλίας, διότι είναι υποχρέωσή μας να εξαλείψουμε τη φτώχεια μεταξύ των γυναικών. Αυτό μπορεί να γίνει με την ενίσχυση νομοθετικών μέσων και μέτρων, ούτως ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Πρέπει να εφαρμόσουμε ενεργές πολιτικές απασχόλησης υπέρ των γυναικών και να αναθεωρήσουμε τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις πιο ηλικιωμένες γυναίκες και όσες είναι άτομα με ειδικές ανάγκες.

Ας προωθήσουμε την είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς επιφέρουν αυξημένα οφέλη, και ας μειώσουμε το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων, διότι έτσι θα αυξηθεί το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά 13%, όπως δείχνει μια σειρά μελετών.

Είναι θέμα δικαιοσύνης, αλλά, κυρίως, είναι μια ευκαιρία για ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση: Francesco Enrico Speroni (A7-0047/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Σύμφωνα με τον γερμανικό ποινικό και φορολογικό κώδικα, το αδίκημα της φοροδιαφυγής τιμωρείται μόνο όταν ο φορολογούμενος είχε επίγνωση της φοροδιαφυγής και είχε ως πρόθεση να φοροδιαφύγει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, προδήλως δεν υπήρξε πρόθεση φοροδιαφυγής δεδομένου ότι το εν λόγω ποσό καταβλήθηκε με πλήρη διαφάνεια στον τρέχοντα λογαριασμό του βουλευτή αφού προηγουμένως αυτός είχε εκδώσει τιμολόγιο στην εταιρεία «Speakers Agency». Επιπλέον, η τυχαία παράλειψη να δηλωθούν ποσά συγκριτικά τόσο μικρά όπως αυτά στα οποία αφορά η παρούσα υπόθεση υπό κανονικές συνθήκες αντιμετωπίζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών.

Είναι εντελώς ασυνήθιστο το γεγονός ότι η συγκεκριμένη παράλειψη αντιμετωπίστηκε με αυτόν τον τρόπο και ότι ο κ. Brok δεν ενημερώθηκε καν άμεσα ότι κατηγορούνταν. Το γεγονός ότι ο Εισαγγελέας δεν έχει καν προσδιορίσει το ακριβές ποσό του οφειλόμενου φόρου –επίσης μέσω της μη καταβολής τόκων– καθιστά την υπόθεση για fumus persecutionis ακόμη ισχυρότερη. Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν είναι σωστό να αρθεί η ασυλία του βουλευτή.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Συμφωνώ με την έκθεση, σύμφωνα με την οποία θα αντενδείκνυτο να αρθεί η ασυλία του βουλευτή. Στην πραγματικότητα, κατηγορίες τελέσεως εγκλήματος απαγγέλθηκαν κατά μιας πολύ γνωστής πολιτικής προσωπικότητας όσον αφορά ένα ποσό και υπό συνθήκες που στην περίπτωση ενός απλού πολίτη θα προκαλούσαν απλώς διοικητικές διαδικασίες. Πρόκειται για υπόθεση fumus persecutionis καθόσον καταδεικνύεται ότι οι διαδικασίες κινήθηκαν με μοναδικό σκοπό να σπιλώσουν τη φήμη του εν λόγω βουλευτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Ψήφισα κατά της άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Elmar Brok, διότι κατηγορίες τελέσεως εγκλήματος απαγγέλθηκαν κατά μιας πολύ γνωστής πολιτικής προσωπικότητας όσον αφορά ένα ποσό και υπό συνθήκες που στην περίπτωση ενός απλού πολίτη θα προκαλούσαν απλώς διοικητικές διαδικασίες. Επιπλέον, ο εισαγγελέας όχι μόνο απέκρυψε την κατηγορία από τον κ. Brok για ανυπόστατους και άκρως εξαιρετικούς λόγους, χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, αλλά επίσης φρόντισε να λάβει η υπόθεση μεγάλη δημοσιότητα στα μέσα ενημέρωσης, επιφέροντας έτσι τη μέγιστη δυνατή βλάβη στον εν λόγω βουλευτή. Πρόκειται για υπόθεση fumus persecutionis καθόσον καταδεικνύεται ότι οι διαδικασίες κινήθηκαν με μοναδικό σκοπό να σπιλώσουν τη φήμη του εν λόγω βουλευτή και, συνεπώς, υπό αυτές τις συνθήκες, θα αντενδείκνυτο παντελώς να αρθεί η ασυλία του βουλευτή.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Απείχα από την ψηφοφορία επί της εν λόγω έκθεσης. Ενώ, αφενός, θαυμάζω πάρα πολύ το έργο του κ. Brok, αφετέρου, έχω σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με τη χρήση της κοινοβουλευτικής ασυλίας για την αποφυγή της δέουσας νομικής διαδικασίας όσον αφορά μια περίπτωση φοροδιαφυγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς.(FR) Η καταβολή φόρων είναι ένα καθήκον που κανένας πολίτης δεν θα πρέπει να αποφεύγει. Αυτό επισημάνθηκε στον κ. Brok. Σκοπός της ασυλίας δεν είναι να παρέχει προστασία από ποινικά αδικήματα, αλλά να προστατεύει την ελευθερία έκφρασης. Συνεπώς, με ικανοποιεί το γεγονός ότι διόρθωσε το λάθος του.

Ωστόσο, η έκθεση είναι δυσάρεστη για παραπάνω του ενός λόγους. Κύριε Speroni, 5.000 ευρώ δεν είναι ένα αμελητέο ποσό, και κανείς δεν ανάγκασε τον κ. Brok να περιέλθει σε αυτήν την κατάσταση. Συνεπώς, οι κατηγορίες για «τυχαία παράληψη ενός μικρού ποσού» είναι, κατά τη γνώμη μου, εντελώς αναίτιες. Θα ψηφίσω κατά.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της εντολής του βουλευτών αυτού του Σώματος είναι ευθύνη του Κοινοβουλίου, και αυτή η ανεξαρτησία δεν μπορεί να διακυβευτεί. Όσον αφορά τους ισχυρισμούς, ο βουλευτής είναι στόχος fumus persecutionis, με άλλα λόγια, οι διαδικασίες κινήθηκαν με μοναδικό σκοπό να σπιλώσουν τη φήμη του εν λόγω βουλευτή. Συνεπώς, δεν τάσσομαι υπέρ της άρσης της βουλευτικής του ασυλίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (EN) Παρά το γεγονός ότι, προσωπικά, δεν συμπαθώ τον Elmar Brok λόγω της ανάρμοστης συμπεριφοράς του και της αντι-ουκρανικής ρητορικής του, φρονώ ότι θα πρέπει να συντρέχουν συγκλονιστικοί λόγοι για την άρση της ασυλίας. Είναι γνωστό ότι η αίτηση άρσης περιέχεται σε επιστολή του εισαγγελέα του Bielefeld με την οποία υποστηρίζεται ότι ο κ. Brok παρέλειψε να περιλάβει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του για το 2005 αμοιβή ύψους 5.000 ευρώ για ομιλία που είχε εκφωνήσει στο Μόναχο στις 28 Οκτωβρίου 2005 στο «Europa Forum» με οργανωτή την HypoVereinsbank Group, ομιλία για την οποία οφειλόταν φόρος ύψους 2.900 ευρώ. Είναι επίσης γνωστό ότι ο κ. Brok δεν πλήρωσε αυτά τα χρήματα και συνελήφθη για αυτό το λάθος. Σήμερα, η βουλευτική ασυλία χρησιμοποιείται ως ένα είδος «ρόπαλου» για την τακτοποίηση λογαριασμών ή ως μια «χαλαρή μορφή» χειραγώγησης των βουλευτών του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) ο γερμανός εισαγγελέας ζήτησε την άρση της βουλευτικής ασυλίας ενός βουλευτή, του κ. Brok. Αυτές οι διαδικασίες αφορούν το γεγονός ότι δεν συμπεριέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του ποσό που αφορούσε ομιλία που έδωσε στο Μόναχο, για μια απόδειξη για την οποία όφειλε να καταβάλει φόρο ύψους 2.900 ευρώ, τον οποίο όμως έχει καταβάλει τώρα. Ωστόσο, αναφέρει τη νομική άποψη ότι ο χειρισμός των εν λόγω διαδικασιών δεν θα ήταν ο ίδιος εάν επρόκειτο για κοινό πολίτη και ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πολιτικής δίωξης. Υπό αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, και καθώς πρόκειται για fumus persecutionis, ψήφισα υπέρ της μη άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του κ. Brok.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Με την εν λόγω έκθεση, το ΕΚ αποφάσισε να μην άρει τη βουλευτική ασυλία του Elmar Brok.

 
  
  

Έκθεση: Christel Schaldemose (A7-0033/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψηφίζω υπέρ την εν λόγω έκθεσης. Η σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απαιτεί ασφαλή προϊόντα και καταναλωτές με εμπιστοσύνη. Η βασική μέριμνα ώστε να γίνει πιο ασφαλής δεν θα πρέπει να αποτελεί εμπόδιο για τη διεύρυνσή της. Μετά την έγκριση μιας κοινής προσέγγισης για τον καθορισμό των προδιαγραφών των προϊόντων, με την πρόοδο να αντικατοπτρίζεται στην ενίσχυση της γενικής ασφάλειας των προϊόντων εντός της εσωτερικής αγοράς, μπορούν ακόμη να γίνουν βελτιώσεις, καθώς πάρα πολλά ατυχήματα με τραγικές συνέπειες εξακολουθούν να συμβαίνουν σε αυτόν τον τομέα, ιδιαίτερα με τη συμμετοχή παιδιών.

Η οδηγία 2001/95/ΕΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, η οποία ρυθμίζει τις γενικές απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια των προϊόντων, εγκρίθηκε πριν από 10 περίπου χρόνια, και έτσι η αναθεώρησή της αποτελεί προτεραιότητα, προκειμένου να θέσει τέλος στην ύπαρξη δύο επιπέδων αποκλινόντων κανόνων σχετικά με την εποπτεία της αγοράς που επιβάλλεται και εφαρμόζεται σε εναρμονισμένα προϊόντα, ανάλογα με τη εμπλοκή ή όχι καταναλωτικών αγαθών. Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο αποτελείται από τρία στοιχεία: ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, την οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και τις οδηγίες εναρμόνισης ανά τομέα. Συνεπώς, είναι σημαντικό να εναρμονιστεί αυτή η περίπλοκη κατάσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), γραπτώς. (GA) Οι κάτοικοι της ΕΕ πρέπει να μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στην ασφάλεια όλων των προϊόντων που πωλούνται στην αγορά της ΕΕ, και πρέπει πάντα να εφαρμόζονται υψηλά πρότυπα υγείας και ασφάλειας.

Πρόκειται για μια επίκαιρη και σημαντική έκθεση, και επικροτώ το περιεχόμενό της, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με μελέτες που αφορούν την ασφάλεια των προϊόντων, προκειμένου να μειωθεί η επικάλυψη υπηρεσιών ώστε να γίνει εξοικονόμηση χρόνου και πόρων.

Οι ευρωπαίοι καταναλωτές πρέπει να είναι βέβαιοι ότι τα προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ ακολουθούν τα ίδια πρότυπα με αυτά που παρασκευάζονται εκεί και ότι η διεύρυνση του εμπορίου δεν θα επηρεάσει την ασφάλεια των προϊόντων. Στηρίζω το αίτημα της Επιτροπής που περιλαμβάνεται στην έκθεση να γίνουν περισσότερα στο πλαίσιο του διεθνούς φόρουμ για την ασφάλεια των προϊόντων των καταναλωτών, ώστε να εξασφαλιστεί η μη εισαγωγή επικίνδυνων υλικών στην ενιαία αγορά. Είναι σημαντικό η ενιαία αγορά να μπορεί να αντιμετωπίσει την αγορά μέσω Διαδικτύου και τις επιπτώσεις που έχει αυτή στην ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς.

Αναφέρεται ότι υπάρχει αύξηση του αριθμού των προϊόντων που αγοράζονται μέσω Διαδικτύου από τρίτες χώρες και καταστρατηγούν τα πρότυπα της ΕΕ, θέτοντας σε κίνδυνο του καταναλωτές της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα αυτό το σημαντικό έγγραφο. Η οδηγία 2001/95/ΕΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, η οποία ρυθμίζει τις γενικές απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια των προϊόντων, εγκρίθηκε πριν από 10 περίπου χρόνια και δεν έχει ακόμη αναθεωρηθεί, μολονότι υπήρξαν πολλές αλλαγές παγκοσμίως και εντός της ΕΕ την τελευταία δεκαετία. Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά θέματα σε αυτόν τον τομέα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, ώστε οι καταναλωτές της ΕΕ να αισθάνονται ασφαλείς. Τα προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά απαιτούν ιδιαίτερα προσεκτική ρύθμιση. Κάθε χρόνο, σημειώνονται ατυχήματα στην ΕΕ όταν παιδιά χρησιμοποιούν μη ασφαλή προϊόντα, και αυτό ορισμένες φορές οδηγεί ακόμη και στον θάνατο. Η ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς πρέπει να αποτελέσει βασικό χαρακτηριστικό της αναθεώρησης της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, διασφαλίζοντας την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων και των κατασκευαστών και ορίζοντας και εφαρμόζοντας αρχές τυποποίησης, οι οποίες θα διευκόλυναν τη βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών μας και θα τους παρείχαν πιο σαφή και ακριβή ενημέρωση σχετικά με προϊόντα που έχουν αγοράσει.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), γραπτώς. (PT) Η αναθεώρηση της οδηγίας 2001/95/EΚ έχει ως στόχο να διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους πιο ευάλωτους καταναλωτές, ήτοι στα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Επιδιώκει να θεσπίσει τη διαφάνεια και την πιο ενεργή επίβλεψη των αγορών, καθώς και πιο γρήγορα μέσα παρέμβασης, δίνοντας τη δυνατότητα απόσυρσης από την αγορά των προϊόντων που θεωρούνται επικίνδυνα. Η σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απαιτεί ασφαλή προϊόντα και ενημερωμένους καταναλωτές που θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής. Για τον λόγο αυτόν, στήριξα την εν λόγω έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), γραπτώς. (IT) Κατά τη γνώμη μου, η καλή λειτουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς περιλαμβάνει επίσης την ασφάλεια των προϊόντων και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Η πορεία προς την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και την περαιτέρω διεύρυνση της ποικιλομορφίας των προϊόντων δεν πρέπει, στην πραγματικότητα, να παρεκκλίνει την προσοχή από την προστασία των καταναλωτών. Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης των αγορών, όπου όλο και περισσότερα προϊόντα έρχονται από το εξωτερικό –και ιδιαίτερα από την Κίνα– η διεθνής συνεργασία για ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των προϊόντων καθίσταται προτεραιότητα.

Η οδηγία 2001/95/EΚ διέπει τις γενικές απαιτήσεις ασφαλείας που ισχύουν για τα προϊόντα. Ωστόσο, η μεταφορά της εν λόγω οδηγίας από τα κράτη μέλη δεν έγινε με ομοιόμορφο τρόπο και έχει εγείρει αρκετά ζητήματα όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της και τους πραγματικούς κινδύνους που σχετίζονται με τα προϊόντα. Συνεπώς, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να αναθεωρηθεί, προκειμένου να μπορούμε να εντοπίζουμε και να εμποδίζουμε την κυκλοφορία προϊόντων που δεν είναι ασφαλή, διασφαλίζοντας έτσι την πλήρη προστασία των συμφερόντων των ευρωπαίων πολιτών.

Τέλος, στηρίζω πλήρως την πρόταση της κ. Schaldemose για την έγκριση συγκεκριμένων μέτρων στον τομέα της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων. Πιστεύω ότι αυτά τα μέτρα θα επιτρέψουν στις αρχές, στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές να εντοπίζουν εκείνα τα προϊόντα τα οποία, μετά την είσοδό τους στην ευρωπαϊκή αγορά, δεν αποδεικνύονται ασφαλή.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. (IT) Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά χρειάζεται ρυθμιστικά μέσα που θα καθιερώσουν ενιαίους ελέγχους για την ασφάλεια των προϊόντων που πωλούνται στις χώρες μας.

Χρειαζόμαστε επειγόντως κάτι τέτοιο, διότι πρέπει να προστατέψουμε τους καταναλωτές μας από το κύμα των προϊόντων, ιδιαίτερα από χώρες όπως η Κίνα, που πολύ συχνά σχεδιάζονται και συσκευάζονται χωρίς να λαμβάνουν ούτε στο ελάχιστο υπόψη την ασφάλεια του τελικού χρήστη. Πρέπει να ελέγχουμε τα προϊόντα που εισάγονται στις αγορές μας όσον αφορά την ποιότητά τους και τη συμβατότητά τους με τα πρότυπά μας για την ασφάλεια των καταναλωτών και πρέπει, κυρίως, να συνδυάσουμε εθνικές πρακτικές στον τομέα της εποπτείας της αγοράς –οι οποίες ορισμένες φορές διαφέρουν πολύ μεταξύ τους– σε ένα μέσο.

Η εφαρμογή των προτάσεων αυτής της έκθεσης θα οδηγήσει, συνεπώς, στην όσο το δυνατόν ταχύτερη σύνταξη ενός κειμένου για την επίλυση των σημερινών προβλημάτων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπου αρκετές οδηγίες αλληλεπικαλύπτονται, ενίοτε χωρίς να καλύπτουν όλους τους τομείς εφαρμογής και όλες τις πιθανές μελέτες περιπτώσεων σχετικά με την ασφάλεια των εμπορευόμενων αγαθών. Μπορούμε επίσης να αναμένουμε θετικά αποτελέσματα από την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, όπως προτείνει μετ’ επιτάσεως η έκθεση, στην τελική επισκόπηση των προτάσεων του κειμένου της κ. Schaldemose. Για τους λόγους αυτούς, ψηφίζω υπέρ της έκθεσης της κ. Schaldemose.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Τα προϊόντα που διατίθενται στην εσωτερική αγορά διευρύνονται και πολλαπλασιάζονται συνεχώς τα τελευταία 10 χρόνια. Πρόκειται περίπου για την εποχή του τέθηκε σε ισχύ η οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, η οποία ρυθμίζει τις γενικές απαιτήσεις που εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών. Για τον λόγο αυτόν, η πρόταση αναθεώρησης της εν λόγω οδηγίας είναι κάτι παραπάνω από επίκαιρη. Έχουμε επί του παρόντος μια οδηγία η οποία μόνο εν μέρει επικαλύπτει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που εγκρίθηκε στα μέσα του 2008. Η συσχέτιση των κανονισμών θα μας παρείχε περισσότερες ευκαιρίες για την επίτευξη του στόχου μιας συνεκτικής εσωτερικής αγοράς τόσο για τα εναρμονισμένα όσο και για τα μη εναρμονισμένα προϊόντα, ενώ επίσης θα παρείχε την πλήρη προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών. Ταυτόχρονα, αυτοί οι κανονισμοί πρέπει να είναι εντελώς διαφανείς, ούτως ώστε να είναι προσβάσιμοι στους κατασκευαστές. Συνεπώς, είναι σημαντικό να απαλλαχθούμε από τα δύο επικαλυπτόμενα επίπεδα παρεκκλινόντων κανόνων σχετικά με την εποπτεία της αγοράς που ισχύουν για τα εναρμονισμένα προϊόντα, ανάλογα με το εάν πρόκειται για καταναλωτικά ή όχι προϊόντα.

Η εποπτεία της αγοράς συνδέεται στενά με την ασφάλεια των προϊόντων, καθώς συνιστά ουσιαστικό στοιχείο της διασφάλισης ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στη συναφή κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης και δεν είναι επικίνδυνα.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), γραπτώς. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ της εν λόγω έκθεσης, η οποία προτείνει την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Στην πραγματικότητα, πιστεύω ακράδαντα ότι η ενιαία αγορά μπορεί να λειτουργήσει σωστά μόνο εάν ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και τους παρέχει ασφαλή προϊόντα. Στην πραγματικότητα, η ευρωπαϊκή οδηγία 2001/95/EΚ, η οποία διέπει τα πρότυπα γενικής ασφάλειας που ισχύουν για τα προϊόντα, εγκρίθηκε πριν από 10 χρόνια: είναι καιρός να επικαιροποιηθεί υπό το πρίσμα της έλευσης νέων προϊόντων στην αγορά. Η ασφάλεια και η προστασία των καταναλωτών υπήρξαν ανέκαθεν προτεραιότητες της πολιτικής μας δράσης και, συνεπώς, είναι σημαντικό να αναθεωρηθεί αυτή η οδηγία με την επικαιροποίηση των κανόνων για τις απαιτήσεις ασφαλείας για τα προϊόντα και με την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας του νέου ρυθμιστικού πλαισίου.

Συμφωνώ με την ανάγκη εφαρμογής ορισμένων μέτρων. Αναφέρομαι, για παράδειγμα, στην ανάγκη για την ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς, για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης σύγχρονων τεχνολογικών μέσων για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με πληροφορίες για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων, καθώς και στην ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή σε προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά. Εν συντομία, εάν εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα σύντομα, οι καταναλωτές θα αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη όταν αγοράζουν προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Στηρίζω την πρωτοβουλία για βελτίωση και ενίσχυση των ευρωπαϊκών μέτρων προκειμένου να εξασφαλιστούν ασφαλή προϊόντα στην αγορά, ενώ ταυτόχρονα η βασική ανησυχία αφορά την ευημερία και την προστασία των καταναλωτών. Πιστεύω ότι τα μέτρα που προτείνονται σε τοπικό επίπεδο (παραγωγοί και εταιρείες), ιδιαίτερα αυτά που αφορούν την ιχνηλασιμότητα, την ασφάλεια των προϊόντων και τη διαφάνεια του ηλεκτρονικού εμπορίου, είναι σημαντικά και ουσιώδη στοιχεία όσον αφορά τον περιορισμό του χάσματος που υφίσταται στην ευρωπαϊκή προσέγγιση επί του εν λόγω θέματος και, συνεπώς, στη σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, η οποία θα εξυπηρετήσει επίσης στην εναρμόνιση των επιπέδων ασφαλείας και στην ενίσχυση του ελέγχου της αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα τη εν λόγω έκθεση, διότι πιστεύω πως είναι σημαντική προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην ενιαία αγορά είναι ασφαλή, διασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει με συντονισμένο τρόπο να θεσπίσουν ποινές, συμπεριλαμβανομένων υψηλών προστίμων, για οικονομικούς παράγοντες που εσκεμμένα τοποθετούν στην αγορά επικίνδυνα προϊόντα ή προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, είναι σημαντικό να υπάρχουν αυστηροί κανόνες όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά, και οι κανόνες της ΕΕ κινούνται προς αυτόν τον στόχο με κάποια επιτυχία. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, αυτοί οι κανόνες πρέπει απαραίτητα να πληρούν δύο προϋποθέσεις, οι οποίες δεν είναι παρά οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος: (i) αφενός, δεν μπορούν να είναι πιο περιοριστικοί για τους ευρωπαίους παραγωγούς από ό,τι για τους διεθνείς ανταγωνιστές τους, που τοποθετούν τα προϊόντα τους στην ίδια αγορά χωρίς να συμμορφώνονται με τους ίδιους κανόνες· και (ii) δεν μπορούν να είναι τόσο απαιτητικοί ώστε να θέτουν σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους δύο περιορισμούς, η Επιτροπή πρέπει να αναθεωρήσει την οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους πιο ευάλωτους καταναλωτές, και κυρίως στα παιδιά. Γνωρίζουμε ότι, από τα πολυάριθμα ατυχήματα που σημειώνονται εξαιτίας μη ασφαλών προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά, στα περισσότερα από αυτά εμπλέκονται παιδιά, κάτι που απαιτεί συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν όχι μόνο την ασφάλεια του τελικού προϊόντος, αλλά και την καταλληλότητά του για αυτούς στους οποίους απευθύνεται.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η εν λόγω έκθεση αναφέρεται στην ανάγκη αναθεώρησης της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς, η οποία εγκρίθηκε πριν από 10 χρόνια. Την τελευταία δεκαετία, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος επί του θέματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και έτσι αναγνωρίζεται παγκοσμίως ότι είναι και εφικτό και επιθυμητό να σημειωθούν βελτιώσεις σε ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα εγγυάται την ασφάλεια των προϊόντων, ωφελώντας παράλληλα τους καταναλωτές και τις εταιρείες. Καταρχάς, η οδηγία πρέπει να συμμορφωθεί με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (ΝΝΠ). Στη συνέχεια, πρέπει να περιοριστεί η νομοθετική αλληλοεπικάλυψη σε ορισμένους τομείς και η μη κάλυψη σε άλλους τομείς από τη γενική οδηγία για την ασφάλεια των προϊόντων (ΟΓΑΠ).

Συμφωνώ με τη θέση του εισηγητή ότι οι κανόνες για την ασφάλεια των προϊόντων θα πρέπει να επικαιροποιηθούν και να εναρμονιστούν με το ΝΝΠ, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η προστασία των καταναλωτών –μέσω της παροχής ενός ποιοτικού προϊόντος– και να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια για τους παραγωγούς.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών για τη μελλοντική αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς. Δίνεται έμφαση στον στόχο της επίτευξης ενός υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας των προϊόντων, μιας προόδου για την οποία απαιτείται μεγαλύτερη εποπτεία και για την οποία επαρκείς πόροι πρέπει να χορηγηθούν στις εποπτικές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί, μεταξύ άλλων πτυχών, η ιχνηλασιμότητα σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Εξετάζεται επίσης το σημαντικό θέμα της χώρας προέλευσης ενός προϊόντος και του υπεύθυνου κατασκευαστή. Πέρα από την υπεράσπιση του δικαιώματος του καταναλωτή στην ενημέρωση, προστατεύονται επίσης οι βιομηχανίες στις χώρες της ΕΕ. Κρίναμε επίσης τις συνέπειες της ανάπτυξης και εμβάθυνσης της ενιαίας αγοράς για την οικονομική και κοινωνική απόκλιση εντός της ΕΕ. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες προτάσεις που γίνονται σε αυτήν την έκθεση –με επικέντρωση στα συμφέροντα των καταναλωτών– αξίζουν τη σύμφωνη γνώμη μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Παρά την αντίθεσή μας στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς, στην οποία βασίζεται η συλλογιστική αυτής της έκθεσης, οι συγκεκριμένες προτάσεις που θέτει και το καίριο ερώτημα που αναλύει περιλαμβάνουν τη βελτίωση των προϋποθέσεων και της ασφάλειας για τους καταναλωτές.

Στόχος της είναι συγκεκριμένα ο καθορισμός κατευθυντήριων γραμμών για τη μελλοντική αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς.

Η εισηγήτρια δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη για αυξημένη εποπτεία, με στόχο την επίτευξη ενός υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας των προϊόντων. Τονίζεται επίσης ότι πρέπει να χορηγηθούν επαρκείς πόροι στις εποπτικές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, δεδομένης της σημασίας της για τον καθορισμό της χώρας προέλευσης του προϊόντος και του υπεύθυνου κατασκευαστή, κάτι που, στην περίπτωση των εισαγόμενων προϊόντων, προστατεύει επίσης τις βιομηχανίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τον λόγο αυτόν, ψηφίσαμε υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), γραπτώς. (IT) Λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό έργο της δανής συναδέλφου μου, κ. Schaldemose, ψηφίζω υπέρ της έκθεσης σχετικά με την οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς. Η εν λόγω έκθεση έχει τη στήριξή μου, διότι περιλαμβάνει μέτρα για την ιχνηλασιμότητα που είναι χρήσιμα για την ανάσχεση της κυκλοφορίας προϊόντων τα οποία ενδέχεται να είναι επιβλαβή για τους καταναλωτές, και επίσης διότι δίνει έμφαση στον αυστηρό έλεγχο των προϊόντων από τρίτες χώρες, και ιδιαίτερα από την Κίνα.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), γραπτώς. (GA) Όλα τα εμπορεύματα και τα προϊόντα που πωλούνται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να πληρούν υψηλά πρότυπα ασφάλειας για την προστασία των καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), γραπτώς. (PL) Η ασφάλεια των προϊόντων είναι μία από τις κύριες ανησυχίες των καταναλωτών, οι οποίοι δεν θέλουν τα προϊόντα που αγοράζουν να απειλούν την υγεία τους. Αναμφίβολα, η ασφάλεια των προϊόντων εξαρτάται κυρίως από τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς που τοποθετούν τα προϊόντα στην αγορά. Η εποπτεία της αγοράς διαδραματίζει επίσης τεράστιο ρόλο στη διασφάλιση ότι μόνο προϊόντα που πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές φτάνουν στην αγορά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα με την έκθεση που ψηφίστηκε, απευθύνοντας έκκληση οι οδηγίες για την ασφάλεια των προϊόντων να συμμορφώνονται με άλλες νομοθετικές πράξεις, οι οποίες θα εγγυώνται ένα σύστημα εποπτείας της αγοράς που θα λειτουργεί καλύτερα, καθώς και σαφείς και διαφανείς κανονισμούς για τους επιχειρηματίες, και θα εξασφαλίζει στους καταναλωτές ότι το προϊόν που έχουν στα χέρια τους πληροί τις νομικές απαιτήσεις.

Υπήρξε, ωστόσο, ένας ανησυχητικός αριθμός κοινοποιήσεων μέσω του συστήματος RAPEX, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων αφορά προϊόντα που προέρχονται από την Κίνα. Στη γνωμοδότηση που συνέταξα επί της εν λόγω έκθεσης για την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, ένα από τα αιτήματά μου ήταν να ενταθεί η συνεργασία για την ασφάλεια των προϊόντων με τους βασικούς εμπορικούς εταίρους μας και να διεξαχθεί περαιτέρω έργο για τη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος RAPEX-CHINA. Ελπίζω ότι η ενίσχυση της συνεργασίας με την Κίνα θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων που εισάγονται στις αγορές της ΕΕ από την Κίνα.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Η οδηγία 2001/95/EΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΟΓΑΠ), η οποία θεσπίζει σε επίπεδο Κοινότητας γενικές απαιτήσεις ασφαλείας για τα καταναλωτικά προϊόντα, πρέπει να αναθεωρηθεί και να συμμορφωθεί, μέσω της ολοκλήρωσης, προς το νέο νομοθετικό πλαίσιο ΝΝΠ, το οποίο εγκρίθηκε το 2008, και ιδιαίτερα προς τον κανονισμό για την εποπτεία της αγοράς. Το νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς απαρτίζεται από τρία επίπεδα νομικών πράξεων (ΟΓΑΠ, ΝΝΠ και ειδικές οδηγίες εναρμόνισης ανά κλάδο), γεγονός που προκαλεί αβεβαιότητες και σύγχυση στην εσωτερική αγορά. Το επίπεδο εποπτείας της αγοράς ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών και ορισμένα κράτη μέλη δεν είναι σε θέση να κατανείμουν τους απαραίτητους πόρους για την αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς και ερμηνεύουν διαφορετικά τα «προϊόντα που συνεπάγονται σοβαρό κίνδυνο», στοιχείο το οποίο ενδέχεται να εγείρει φραγμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, να νοθεύσει τον ανταγωνισμό και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά. Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την εποπτεία της αγοράς δεν παρέχει αρκετή συνοχή και θα πρέπει, συνεπώς, να αποτελέσει αντικείμενο αναθεώρησης και περαιτέρω συντονισμού. Αντιστάθηκα στο να ψηφίσω υπέρ του εν λόγω εγγράφου, διότι πιστεύω πως σκεπτόμενοι μόνο την ασφάλεια των καταναλωτών θα μειώναμε την ελεύθερη κυκλοφορία και τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων. Τα μέτρα που εγκρίθηκαν πρέπει να είναι επαρκή αλλά, ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να εξετάσουμε την ασφάλεια του καταναλωτή, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία και ποικιλία των προϊόντων. Είναι επίσης σαφές ότι η εποπτεία της αγοράς είναι μια δραστηριότητα γεμάτη προκλήσεις για πολλά κράτη μέλη, καθώς δεν είναι σε θέση να ορίσουν τους απαραίτητους πόρους για την αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Edvard Kožušník (ECR), γραπτώς. (CS) Στηρίζω την τελική μορφή της έκθεσης σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς. Επικροτώ το γεγονός ότι η τελική έκδοση δεν περιλαμβάνει προτάσεις για την ίδρυση επιπλέον οργανισμών και ότι, ως εκ τούτου, δεν θα οδηγήσει σε περαιτέρω απαιτήσεις από τον προϋπολογισμό. Θα ήθελα να επισημάνω το πώς η έκθεση τονίζει το θέμα της τυποποίησης ως ένα ρυθμιστικό μέσο το οποίο, κατ’ ουσίαν, αποτελεί παράδειγμα «έξυπνης ρύθμισης» και, συνεπώς, μια ρύθμιση από πάνω προς τα κάτω, αλλά ξεκινά από κάτω, από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, θα ήθελα να ζητήσω τη μεγαλύτερη συμμετοχή των οργάνων εποπτείας της αγοράς στη διαδικασία δημιουργίας προτύπων ασφαλείας, καθώς αυτή είναι μια ευκαιρία να διασφαλιστεί με επαρκή τρόπο ότι η εμπειρογνωμοσύνη τους θα συμβάλει στη διαδικασία τυποποίησης. Σε σχέση με το μεγαλύτερο πεδίο δράσης στον τομέα της δημιουργίας προτύπων για την ασφάλεια των προϊόντων, θεωρώ σημαντική την επικέντρωση στη σταθερότητα του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης, απλοποιώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα και μειώνοντας τον χρόνο που χρειάζεται για τη δημιουργία προτύπων.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Schaldemose για το έργο που επιτέλεσε. Η έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα από το Κοινοβούλιο αφορά το σημαντικό θέμα της ασφάλειας των προϊόντων και, συνεπώς, της προστασίας των πολιτών. Η σημαντική ευρωπαϊκή δέσμευση για την προστασία των καταναλωτών από ελαττωματικά και επικίνδυνα προϊόντα ήδη σημαίνει ότι έχουν επιτευχθεί καλά πρότυπα, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης, ιδίως όσον αφορά τους λεγόμενους ευάλωτους καταναλωτές, όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Σε αυτόν τον τομέα, πιστεύω ότι η ενίσχυση του συστήματος εποπτείας της αγοράς μέσω ενός μέτρου για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συνοριακών ελέγχων είναι σημαντική, παράλληλα με την πλήρη ιχνηλασιμότητα των προϊόντων μέσω ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού. Θα ολοκληρώσω επαναλαμβάνοντας την ανάγκη για αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου που ισχύει επί του παρόντος, το οποίο εκπροσωπείται από την οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίστηκαν σήμερα με την ψήφο του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμα πολλά μη ασφαλή προϊόντα στην αγορά. Επικροτώ την εν λόγω έκθεση, η οποία δηλώνει ότι το RAPEX (κοινοτικό σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα) χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη πρέπει να καταστήσουν πιο αποτελεσματικούς και πιο ευδιάκριτους τους τελωνειακούς κανόνες και τις αρχές για την αντιμετώπιση της ανεπαρκούς ασφάλειας των προϊόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), γραπτώς. (IT) Μολονότι έχει σημειωθεί αναμφισβήτητη πρόοδος τα τελευταία 10 χρόνια όσον αφορά τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα στη εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης –εν μέρει χάρη σε μια κοινή προσέγγιση– πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά. Πράγματι, θα ήταν σημαντικό να υπάρξει αναθεώρηση της σημερινής ευρωπαϊκής νομοθεσίας επί του θέματος. Είναι σαφές ότι η οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΟΓΑΠ), η οποία εγκρίθηκε πριν από 10 και πλέον έτη, πρέπει τώρα να αναθεωρηθεί. Αυτό θα επέτρεπε επίσης τον σεβασμό των προνομίων του νέου νομοθετικού πλαισίου (ΝΝΠ) για τα προϊόντα, το οποίο εγκρίθηκε το 2008. Εν συνεχεία, πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ο στενότερος έλεγχος της αγοράς, ο οποίος συμβαδίζει με την ασφάλεια των προϊόντων. Ωστόσο, το πραγματικό προς επίλυση πρόβλημα –και η πραγματική προτεραιότητα της έκθεσης– είναι να δοθεί προσοχή σε προϊόντα που σχεδιάζονται για παιδιά και απευθύνονται σε αυτά. Θα ήταν ενδεδειγμένο η Επιτροπή να προτείνει έναν σωστό κανονισμό σχετικά με τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς. Θα πρέπει να περιλαμβάνει ουσιαστικά στοιχεία όπως την έγκριση συγκεκριμένων μέτρων στον τομέα της ιχνηλασιμότητας, την υποχρέωση των κατασκευαστών να παρέχουν λεπτομερή ανάλυση κινδύνου κατά τη φάση του σχεδιασμού ή, και πάλι, αυστηρούς κανονισμούς για την πώληση προϊόντων μέσω του Διαδικτύου.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς είναι σημαντική για την ικανοποιητική οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ. Ωστόσο, αυτή η προσδοκία είναι δυνατή μόνο εάν τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά είναι ασφαλή και εάν υπάρχει εμπιστοσύνη από πλευράς των καταναλωτών. Ο υφιστάμενος στόχος μας για τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας και η αυξημένη ποικιλία των διαθέσιμων προϊόντων στην αγορά δεν μπορούν να αποσυνδεθούν από τη συναφή ασφάλεια των καταναλωτών. Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η βελτίωση, ιδιαίτερα όσον αφορά προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά, τα οποία κινδυνεύουν περισσότερο να υποστούν βλάβες όταν δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (EN) Η εν λόγω έκθεση, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, αποτελεί κατά κάποιο τρόπο συμβολή του Κοινοβουλίου στην αναθεώρηση της οδηγίας 2001/95/EΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η έκθεση τονίζει τη σημασία της αναθεώρησης της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ούτως ώστε τα προϊόντα που δεν είναι ασφαλή να μπορούν να εντοπίζονται και να σταματά η κυκλοφορία τους. Αυτό και άλλα μέτρα έχουν ως στόχο να προσφέρουν στον πληθυσμό της ΕΕ προστασία από την εμφάνιση επικίνδυνων προϊόντων στην αγορά, και γι’ αυτό ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Περίπου το 60% των προϊόντων που αναφέρονται στο σύστημα RAPEX προέρχονται από την Κίνα. Η πλειονότητα των επικίνδυνων προϊόντων, συνεπώς, προέρχεται από μια αγορά την οποία η ΕΕ είναι σχεδόν αδύνατον να ελέγξει. Ελπίζω ότι το νέο σύστημα RAPEX-China θα βοηθήσει στο να διορθωθεί αυτό. Η ΕΕ πρέπει να έχει μια σθεναρή θέση, προκειμένου να προστατεύει τους καταναλωτές και την υγεία τους. Η ανάκληση επικίνδυνων προϊόντων πρέπει να γίνεται πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά και πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής. Η εν λόγω έκθεση κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση, και γι’ αυτό την υπερψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Το τεράστιο μέγεθος της ευρωπαϊκής αγοράς απαιτεί αποτελεσματικούς και επακριβείς κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των προϊόντων για τους καταναλωτές και, ως εκ τούτου, φρονώ ότι η ΕΕ πρέπει να επικαιροποιήσει τους κανονισμούς της, ώστε να διασφαλίσει την εποπτεία της αγοράς. Η έκθεση της κ. Schaldemose –την οποία υπερψήφισα– επιβεβαιώνει την ανάγκη αναθεώρησης της οδηγίας του 2001, δεδομένων των δυσκολιών που αντιμετώπισαν τα κράτη μέλη στη μεταφορά της. Με τη μη εφαρμογή της οδηγίας από το 2004, τα κράτη μέλη έχουν προκαλέσει την ανάδυση προβλημάτων όσον αφορά την εποπτεία των προϊόντων και δεν έχουν εξασφαλίσει πιστοποιήσεις στον βαθμό που θα μπορούσαν. Συμφωνώ με την έμφαση του δίνει η έκθεση στην καταπολέμηση της παραποίησης μέσω της καλύτερης ταυτοποίησης των προϊόντων από την άποψη της ασφάλειας των καταναλωτών μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Η εν λόγω έκθεση αφορά την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς. Στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας και της συνεχούς αύξησης όσον αφορά την ποικιλία των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά, είναι σημαντικό να μην παραβλέπουμε την ασφάλεια των καταναλωτών. Είναι καθήκον τόσο των κυβερνήσεων όσο και των εταιρειών να διασφαλίσουν μεγαλύτερη ασφάλεια των προϊόντων. Η νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ήδη επιτυχής, ενισχύοντας τη γενική ασφάλεια των προϊόντων στην εσωτερική αγορά. Ωστόσο, μπορούν ακόμη να γίνουν βελτιώσεις, καθώς υπάρχουν κενά σε αυτόν τον τομέα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των καταναλωτών και θα μπορούσαν να έχουν επιβλαβείς συνέπειες. Υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση, καθώς έπρεπε να συμφωνήσω με τις προτάσεις της εισηγήτριας, οι οποίες δίνουν έμφαση στη σημασία της αναθεώρησης της υφιστάμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ασφάλεια των προϊόντων, ώστε τα επικίνδυνα προϊόντα να μπορούν να ταυτοποιηθούν και να αποσύρονται από την αγορά, προς όφελος του τελικού καταναλωτή. Θα επεσήμανα, ιδιαίτερα, τις τροπολογίες επί των κανόνων ασφαλείας για τα προϊόντα που απευθύνονται στους πιο ευάλωτους καταναλωτές εντός της ενιαίας αγοράς, ήτοι τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), γραπτώς. (IT) Θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Schaldemose για το εξαιρετικό της έργο.

Πρέπει να διασφαλιστεί για τους καταναλωτές μεγαλύτερη προστασία από ελαττωματικά και εν δυνάμει επικίνδυνα προϊόντα. Μέσω αυτής της έκθεσης, λέμε στην Επιτροπή ότι πρέπει να αναθεωρηθεί η οδηγία και ότι πρέπει να ενισχυθεί το σύστημα εποπτείας της αγοράς και να υπάρχει εποπτεία της αγοράς που να είναι συνεπής σε ολόκληρη την ενιαία αγορά.

Προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η παρουσία ελαττωματικών προϊόντων στην κοινή αγορά, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να βελτιωθούν οι συνοριακοί έλεγχοι, ιδιαίτερα στα λιμάνια. Καλώ την Επιτροπή και τις εθνικές κυβερνήσεις μας να θεσπίσουν αυστηρότερες κυρώσεις στις εισαγωγές από τρίτες χώρες που παραβιάζουν τα πρότυπα ασφαλείας.

Η πλήρης ιχνηλασιμότητα των προϊόντων σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού είναι άλλο ένα σημαντικό σημείο για τη διασφάλιση της ικανότητας απόσυρσης ελαττωματικών προϊόντων από την αγορά, ακόμη και κατά την παραγωγή τους. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι συνοριακές αρχές διαθέτουν επαρκείς πόρους. Επίσης, ζητώ να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις πωλήσεις μέσω Διαδικτύου, οι οποίες αυξάνονται, ιδιαίτερα στις πωλήσεις προϊόντων που μπορούν να προκαλέσουν άμεσες βλάβες στους καταναλωτές, όπως φαρμακευτικά προϊόντα και τρόφιμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), γραπτώς.(FR) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Πράγματι, είμαι υπέρ της αποσαφήνισης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την ασφάλεια των προϊόντων, το οποίο απαρτίζεται από τρία επίπεδα νομικών πράξεων. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αρχές εποπτείας της αγοράς δεν αντιμετωπίζουν κάποια αβεβαιότητα, θα πρέπει να θεσπίσουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο που να ισχύει για όλα τα προϊόντα που υπάρχουν στην εσωτερική αγορά ή εισέρχονται σε αυτήν. Επιπλέον, ας μην λησμονούμε ότι, προκειμένου να αποτρέψουμε τους οικονομικούς παράγοντες από παράνομες δραστηριότητες, είναι σημαντικό να αναλάβουμε δράση όσον αφορά τις ποινές σε βάρος όσων εσκεμμένα τοποθετούν επικίνδυνα ή μη συμβατά προϊόντα στην αγορά, και επίσης όσον αφορά τη διαφάνεια: οποιαδήποτε απαγόρευση προϊόντων πρέπει να δημοσιεύεται. Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο με το οποίο ασχολείται η εν λόγω έκθεση είναι αυτό της ασφάλειας των προϊόντων σε παγκόσμια διάσταση. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θέσει ως στόχο την καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με επικίνδυνα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες, όπως η Κίνα και η Ινδία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα της ασφάλειας και της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων πριν από την είσοδο των προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Μια ενιαία αγορά που λειτουργεί σωστά θα συνεπάγονταν επίσης ασφαλή προϊόντα και εμπιστοσύνη από την πλευρά των καταναλωτών. Ενώ στοχεύουμε στην ελεύθερη κυκλοφορία και μια ακόμη πιο ευρεία ποικιλία προϊόντων στην αγορά, δεν θα πρέπει να μην εστιάζουμε στην ασφάλεια των καταναλωτών. Μια γενική ματιά στον τομέα της ασφάλειας των προϊόντων αποδεικνύει ότι, κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, σημειώθηκε πρόοδος όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων στην ΕΕ. Οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν την ευθύνη να εξασφαλίσουν πιο ασφαλή προϊόντα και, λόγω της νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ, υπήρξε μια κοινή προσέγγιση των απαιτήσεων που αφορούν τα προϊόντα, η οποία βελτίωσε τη γενική ασφάλεια των προϊόντων εντός της εσωτερικής αγοράς. Μολονότι διαπιστώνεται κάποια πρόοδος, υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης σε αυτόν τον τομέα. Το θέμα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί, καθώς θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των καταναλωτών ή ακόμη και να αποβεί μοιραίο σε ορισμένες περιπτώσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Με την έγκριση του εν λόγω ψηφίσματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει πόσο σημαντική είναι η βελτίωση των συνοριακών ελέγχων, ιδιαίτερα στα λιμάνια, προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η παρουσία ελαττωματικών προϊόντων στην κοινή αγορά.

Το κείμενο που εγκρίθηκε καλεί την Επιτροπή και τις εθνικές κυβερνήσεις μας να θεσπίσουν αυστηρότερες κυρώσεις στις εισαγωγές από τρίτες χώρες που παραβιάζουν τα πρότυπα ασφαλείας. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις πωλήσεις μέσω Διαδικτύου, ένα φαινόμενο που συνεχώς αυξάνεται και, κυρίως, στις πωλήσεις προϊόντων που μπορούν να προκαλέσουν άμεσες βλάβες στους καταναλωτές, όπως φαρμακευτικά προϊόντα και τρόφιμα.

Η πλήρης ιχνηλασιμότητα των προϊόντων σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού είναι άλλο ένα σημαντικό σημείο για τη διασφάλιση της ικανότητας απόσυρσης ελαττωματικών προϊόντων από την αγορά, ακόμη και κατά την παραγωγή τους. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι συνοριακές αρχές διαθέτουν επαρκείς πόρους ώστε να διεξάγουν ελέγχους.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε την απαίτηση οι κατασκευάστριες εταιρείες να επιβεβαιώνουν την πιθανότητα κινδύνων όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία ακόμη και κατά το στάδιο σχεδιασμού του προϊόντος και με στόχο τη δημιουργία μιας δημόσιας βάσης δεδομένων σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Η αναθεώρηση της οδηγίας έχει ως στόχο να ενοποιήσει και να εναρμονίσει τα πρότυπα που ισχύουν για τα καταναλωτικά αγαθά και επί του παρόντος αλληλοεπικαλύπτονται και διαφέρουν όσον αφορά το θέμα της εποπτείας της αγοράς.

Σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο όπου είμαστε μάρτυρες της κυκλοφορίας προϊόντων και ατόμων, υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη για εφαρμογή συστηματικών ελέγχων στα εμπορεύσιμα προϊόντα.

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε προϊόντα που καταφθάνουν από τρίτες χώρες, όπου τα πρότυπα υγιεινής και υγείας, οι διαδικασίες παραγωγής και η χρήση υλικών απαγορευμένων στην Ευρώπη, κινδυνεύουν να μολύνουν αντικείμενα που καταλήγουν στα τραπέζια ή στα χέρια μας.

Ιδιαίτερα, πρέπει να υποβάλλουμε σε δοκιμές για τοξικές ουσίες τα παιδικά παιχνίδια, καθώς συχνά τα παιδιά τα βάζουν στο στόμα τους· πολύ περισσότερο δε τώρα διότι σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις τα παιχνίδια κατασκευάζονται στην Κίνα, μια χώρα που δυστυχώς είναι γνωστή για το χαμηλό κόστος παραγωγής και τον ανεπαρκή ποιοτικό έλεγχο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιχνηλασιμότητα, η οποία χρησιμεύει στο να σταματά η κυκλοφορία προϊόντων που ενδέχεται να μην είναι ασφαλή για τους καταναλωτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ της εν λόγω έκθεσης, η οποία προτείνει περαιτέρω βελτιώσεις του συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα στην ΕΕ. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και η μεγαλύτερη διαφάνεια των τελωνειακών κανόνων θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της ανεπαρκούς ασφάλειας των προϊόντων, προς όφελος τελικά των καταναλωτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), γραπτώς. (EN) Μια ασφαλής εσωτερική αγορά αποτελεί προτεραιότητα για τους πολίτες μας, και η εν λόγω έκθεση επισημαίνει τις ανεπάρκειες της νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η σημερινή έλλειψη ασφάλειας δικαίου, όπου διάφορα νομικά μέσα ισχύουν για διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, ενώ υπάρχουν κενά σε άλλους τομείς, αποτελεί εμπόδιο για την ασφάλεια της αγοράς και για την ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Η οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και οι κανόνες που διέπουν την εποπτεία της αγοράς θα πρέπει να αντικατασταθούν από έναν ενιαίο κανονισμό, ως το νομικό μέσο που εγγυάται το υψηλότερο επίπεδο σαφήνειας και ομοιομορφίας.

Για τον λόγο αυτόν, το έχω αναγνωρίσει αυτό ως μία από τις βασικές προτεραιότητες προς συμπερίληψη στην έκθεση Correia De Campos σχετικά με την πράξη ενιαίας αγοράς για τους Ευρωπαίους, της οποίας είμαι σκιώδης εισηγήτρια. Επιπλέον, υπό το πρίσμα του γεγονός ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι προβαίνουν σε αγορές από το Διαδίκτυο, η νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς πρέπει τώρα να επικαιροποιηθεί, προκειμένου να συμπεριλάβει μέτρα που θα καλύπτουν τις πωλήσεις μέσω Διαδικτύου, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκη Τζαβέλα (EFD), γραπτώς. – Έδωσα θετική ψήφο στην πρόταση ψηφίσματος της κυρίας Schaldemose γιατί πρόκειται για ένα σοβαρό και επίκαιρο θέμα. Πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθούν οι υπάρχοντες μηχανισμοί όσον αφορά την γενική ασφάλεια των προϊόντων, καθώς αυτό θα βοηθήσει ώστε να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών.

Ερχόμενη από μια χώρα η οποία βρίσκεται σε κομβικό γεωγραφικό σημείο, θεωρώ ιδιαίτερα εποικοδομητική την πρόταση αυτή καθώς πολλά εισαγόμενα προϊόντα από τρίτες χώρες δεν πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας τις οποίες θέτει ξεκάθαρα η κοινοτική νομοθεσία. Μόνο εάν τα προϊόντα αυτά υπόκεινται σε τέτοιους μηχανισμούς πρόληψης και εποπτείας θα μπορέσουμε να είμαστε πραγματικά αποτελεσματικοί, συνεισφέροντας στην εξυγίανση της αγοράς και με πραγματικό όφελος για τον καταναλωτή

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. (DE) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς, διότι γενικά στηρίζω την ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς προς όφελος της αποτελεσματικής προστασίας των καταναλωτών. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να προστατευθούν τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, διότι η Κοινότητα έχει ιδιαίτερη ευθύνη απέναντι σε αυτές τις ομάδες. Μετά από ένα κενό δέκα ετών, ήταν καιρός να αναθεωρηθεί πλήρως η οδηγία, προκειμένου να συμπεριλάβει νέους εμπορικούς διαύλους, όπως οι πωλήσεις μέσω του Διαδικτύου.

 
  
  

Έκθεση: Michèle Rivasi (A7-0035/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψηφίζω αυτή την έκθεση καθότι συμφωνώ με την άποψη ότι απαιτείται βελτίωση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση πανδημιών, καθώς και με τη θέση ότι είναι αναγκαία η αναθεώρηση των μέτρων πρόληψης τα οποία έχουν καταρτίσει η ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας πρέπει να αναθεωρήσει επειγόντως τον ορισμό της πανδημίας, λαμβάνοντας υπόψη, πέρα από το κριτήριο της γεωγραφικής εξάπλωσης, το στοιχείο της σοβαρότητας. Φρονώ ότι η διαχείριση του θέματος αυτού πρέπει να βελτιωθεί μέσω της αξιολόγησης των συνιστώμενων στρατηγικών εμβολιασμού, και ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ασκήσει αποτελεσματικότερα τις εξουσίες του ως ανεξάρτητος οργανισμός, διαθέτοντας επαρκή μέσα για τον σκοπό αυτόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Χαιρετίζω αυτή την πρωτοβουλία με την οποία επιδιώκεται η αύξηση της επαγρύπνησης και η επίτευξη πλήρους διαφάνειας ως προς την αξιολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων που συνιστώνται σε περιπτώσεις υγειονομικών κρίσεων, καθώς και η βελτίωση των στρατηγικών εμβολιασμού και επικοινωνίας με σκοπό την προπαρασκευή και την πρόληψη όσον αφορά πανδημίες. Φρονώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαθέσει περισσότερους πόρους για την έρευνα και ανάπτυξη προληπτικών μέτρων στον τομέα της δημόσιας υγείας με σκοπό την αύξηση των επενδύσεων που αποβλέπουν στη βελτιωμένη αξιολόγηση και προετοιμασία για τον αντίκτυπο ενός ιού γρίπης, τόσο κατά την περίοδο πριν από την πανδημία όσο και στην αρχή της. Γι’ αυτό υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς.(FR) Η Ευρωπαϊκή Ένωση όφειλε να αντλήσει διδάγματα από την αμφιλεγόμενη διαχείριση, την περίοδο 2009-2010, της γρίπης H1N1 στην Ευρώπη, και να υιοθετήσει τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη μελλοντικών δυσανάλογων αντιδράσεων. Γι’ αυτό υπερψήφισα το συγκεκριμένο κείμενο, στο οποίο προβλέπεται ενίσχυση της συνεργασίας και αύξηση της ανεξαρτησίας και της διαφάνειας έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τυχόν μελλοντικές πανδημίες. Επεκτείνεται η συνεργασία, δεδομένου ότι στο κείμενο αυτό προβλέπεται αναθεώρηση των σχεδίων πρόληψης που εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναθεώρηση των ρόλων και των ευθυνών των βασικών παραγόντων, καθώς και η θέσπιση διαδικασίας η οποία θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να προβαίνουν στην κοινή αγορά εμβολίων και φαρμάκων. Στο κείμενο αυτό ζητείται επίσης από τον ΠΟΕ να συμπεριλάβει το κριτήριο της σοβαρότητας της νόσου στον ορισμό των επιπέδων πανδημίας. Ενισχύεται η ανεξαρτησία, δεδομένου ότι στο κείμενο ορίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ) πρέπει να ασκεί τις εξουσίες του ως ανεξάρτητος οργανισμός έτσι ώστε να έχει στη διάθεσή του επιστημονικές μελέτες οι οποίες δεν θα επηρεάζονται από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Βελτιώνεται, τέλος, η διαφάνεια, δεδομένου ότι στο κείμενο ζητείται να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών εμβολιασμού. Κατά συνέπεια, το κείμενο αυτό θα καταστήσει δυνατή τη συνεπέστερη επικοινωνία μεταξύ των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα αυτή την έκθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρείχε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ) στα τέλη Απριλίου του 2010, η γρίπη τύπου Α(H1N1) προκάλεσε 2.900 θανάτους στην Ευρώπη το 2009. Αυτοί οι αριθμοί είναι χαμηλοί σε σύγκριση με τις επίσημες εκτιμήσεις θνησιμότητας για την εποχική γρίπη, οι οποίοι υπολογίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 40.000 σε μια μέτρια χρονιά και σε 220.000 σε μια ιδιαίτερα σοβαρή χρονιά. Είναι επίσης σαφώς χαμηλότεροι από τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις που ανέφεραν οι υπηρεσίες υγείας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κηρύχθηκε μέγιστο επίπεδο επαγρύπνησης σχετικά με τον ιό, με αποτέλεσμα να ληφθούν σε ορισμένα κράτη μέλη μέτρα εξαιρετικά δαπανηρά (π.χ. το κόστος για τη Μεγάλη Βρετανία εκτιμάται σε 1,3 δισ. ευρώ και για τη Γαλλία σε 990 εκατ. ευρώ – έναντι 90 εκατ. ευρώ για την εποχική γρίπη) τα οποία, στις περιπτώσεις αυτές, ήταν δυσανάλογα σε σύγκριση με τον πραγματικό βαθμό επικινδυνότητας του ιού. Συμφωνώ με τη θέση ότι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας πρέπει να αναθεωρήσει τον ορισμό της πανδημίας, λαμβάνοντας υπόψη, πέρα από το κριτήριο της γεωγραφικής εξάπλωσης, το στοιχείο της δυνητικής σοβαρότητας της νόσου, έτσι ώστε να επιτρέπεται η υιοθέτηση επαρκέστερων προσεγγίσεων και να προστατεύονται οι πολίτες της ΕΕ από πραγματικούς κινδύνους. Εκτιμώ ότι, σε αυτόν τον τομέα, είναι αναγκαία η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των αρμοδίων οργάνων και των φορέων, καθώς και η διαφανέστερη κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των βασικών παραγόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), γραπτώς. (PT) Η γρίπη τύπου Α(H1N1), που προκαλείται από τον ιό H1N1, ανιχνεύθηκε αρχικά στο Μεξικό στα τέλη Μαρτίου του 2009, και στη συνέχεια διαδόθηκε σε διάφορες χώρες. Τον Μάιο του 2009, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) αναγνώρισε ως μέτριας σοβαρότητας τη γρίπη τύπου Α(H1N1), ενώ τον Ιούνιο του ιδίου έτους η ΠΟΥ ανακοίνωσε επίπεδο επιφυλακής 6, το οποίο αντιστοιχεί σε φάση πανδημίας. Αυτό το μέγιστο επίπεδο επιφυλακής που κήρυξε η ΠΟΥ οδήγησε στη λήψη σειράς μέτρων στην Ευρώπη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μέτρα αυτά ήταν πολύ δαπανηρά (παραδείγματος χάριν, το κόστος εκτιμάται ότι ανήλθε σε 1,3 δισ. ευρώ στη Μεγάλη Βρετανία και σε 990 εκατ. ευρώ στη Γαλλία, τη στιγμή που το κόστος των μέτρων κατά της εποχικής γρίπης ανερχόταν σε 87 εκατ. ευρώ). Η αντίδραση υπήρξε δυσανάλογη. Τα επιμέρους κράτη μέλη αντέδρασαν μεμονωμένα, χωρίς μεγάλη συνοχή ή αλληλεγγύη. Αυτή η έκθεση, την οποία υποστήριξα, καταλήγει στα σωστά συμπεράσματα, καθώς συνιστά την αύξηση του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών φορέων υγείας, καθώς και τη διασάφηση και αναθεώρηση των ρόλων και των ευθυνών των βασικών φορέων και των διοικητικών δομών, αλλά και των απειλών κατά της υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, αναγνωρίζει ότι απαιτείται να διεξαχθούν επιστημονικές ανεξάρτητες από τις φαρμακευτικές εταιρείες μελέτες, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την παρακολούθηση της κάλυψης του εμβολιασμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Λαμβάνοντας υπόψη την αντίδραση διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την καταπολέμηση πιθανής πανδημίας του ιού H1N1, συμφωνώ ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί ο σχεδιασμός των αντιδράσεων βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων για καταστάσεις αυτού του είδους. Συνεπώς, υποστηρίζω την αναθεώρηση των σχεδίων δράσης και πρόληψης σε περίπτωση πανδημικού κινδύνου. Η όποια αναθεώρηση πρέπει να αποβλέπει σε μεγαλύτερη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των αρμοδίων για την υγεία φορέων των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών οργάνων. Μια άλλη πτυχή την οποία θεωρώ εξαιρετικά σημαντική είναι η απαραίτητη διαφάνεια, όσον αφορά τόσο τα χρησιμοποιούμενα ιατρικά προϊόντα όσο και τις επιστημονικές εκθέσεις που καταρτίζουν οι αρμόδιες για την υγεία αρχές, έτσι ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων και να διασφαλίζονται η ασφάλεια και η ενημέρωση των πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Η ΕΕ ήταν η περιοχή του κόσμου που ήταν καλύτερα προετοιμασμένη και διέθετε τις μεγαλύτερες ικανότητες αντίδρασης για τον περιορισμό της εξάπλωσης αυτής της νόσου, αν και οι επιμέρους διαφορές ως προς το επίπεδο προετοιμασίας των κρατών μελών και η παντελής έλλειψη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ τους αποδυνάμωσαν την προσπάθεια. Η προετοιμασία και η αντίδραση όσον αφορά τους κινδύνους για την υγεία εντός της ΕΕ είναι ευθύνη των κρατών μελών, γι’ αυτό επιβάλλεται να βελτιωθεί η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ τους, αλλά και με τα θεσμικά όργανα και τους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, ιδίως στα αρχικά στάδια της εξάπλωσης του ιού, έτσι ώστε να εκτιμηθεί η σοβαρότητά της και να είναι δυνατή η λήψη των συναφών διοικητικών αποφάσεων και η υιοθέτηση συνεπούς προσέγγισης. Οι διαφορετικές συστάσεις που διατυπώνονται εντός της ΕΕ και των κρατών μελών όσον αφορά τις ομάδες προτεραιότητας για εμβολιασμό δείχνουν την τεράστια αβεβαιότητα και τις αποκλίσεις απόψεων που κυριαρχούν ως προς τον καθορισμό της κατάλληλης μεθόδου αντιμετώπισης του ζητήματος. Το κόστος, το οποίο ήταν εξαιρετικά αυξημένο, θα μπορούσε άλλωστε να έχει μειωθεί μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και μεταξύ αυτών και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Υποστηρίζω την ανάγκη κατάρτισης ενός ευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την άσκηση του ρόλου του επιστημονικού εμπειρογνώμονα σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή αρχή που φέρει ευθύνη για την ασφάλεια και για τη διαχείριση και πρόβλεψη κινδύνων, έτσι ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω περιστατικά διαφθοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς.(FR) Η διαχείριση της επιδημίας γρίπης H1N1, για την οποία είχαν προηγηθεί προειδοποιητικές ενδείξεις, υπήρξε αποτυχημένη. Πρέπει, συνεπώς, να αντλήσουμε διδάγματα από αυτή την κρίση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικότερα τυχόν μελλοντικούς κινδύνους πανδημίας. Προφανώς, τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργαστούν περισσότερο μεταξύ τους, αλλά και με τα ευρωπαϊκά όργανα, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα σε περίπτωση πανδημίας. Ομοίως, πρέπει να αποσαφηνίσουμε τον ρόλο των μηχανισμών σε επίπεδο ΕΕ οι οποίοι διαχειρίζονται τις ιατρικές απειλές, και να εξασφαλίσουμε ότι η ΠΟΥ θα αναθεωρήσει τον ορισμό των κριτηρίων αύξησης του διεθνούς επιπέδου επιφυλακής απέναντι σε κίνδυνο πανδημίας. Τέλος, είναι μάλλον σκόπιμο να δημιουργηθεί ένα κοινό σύστημα μαζικής προμήθειας εμβολίων από τα κράτη μέλη. Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό: απαιτείται πλήρης διαφάνεια όσον αφορά τους εμπειρογνώμονες που συμβουλεύουν τις ευρωπαϊκές αρχές δημόσιας υγείας, έτσι ώστε να εξαλειφθεί το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), γραπτώς.(FR) Χαιρετίζω την ψηφοφορία για την έκθεση αυτή, κατά την εκπόνηση της οποίας άσκησα καθήκοντα σκιώδους εισηγήτριας για λογαριασμό της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες). Χάριν των 500 περίπου εκατομμυρίων πολιτών τους οποίους εκπροσωπούμε, οφείλουμε να αντλήσουμε διδάγματα από αυτή την κρίση έτσι ώστε να χειριστούμε αποτελεσματικότερα τυχόν νέες απειλές πανδημίας. Το κείμενο που υιοθετήθηκε εχθές αποτελεί πολύ καλό συμβιβασμό από την άποψη της συνεργασίας, της ανεξαρτησίας και της διαφάνεια στον τομέα της υγείας.

Ενόψει της αποδεδειγμένης αδυναμίας γνήσιας συνεργασίας στον τομέα της υγείας μεταξύ των κρατών μελών, ήταν απαραίτητο να υιοθετηθεί μια εποικοδομητική και πρακτική προσέγγιση που να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών οργάνων ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη απόκριση σε περίπτωση μελλοντικής πανδημίας·

Διευκρίνιση των ρόλων των μηχανισμών σε επίπεδο ΕΕ για τη διαχείριση των ιατρικών απειλών·

Έκκληση προς την ΠΟΥ να αναθεωρήσει τον ορισμό των κριτηρίων αύξησης του διεθνούς επιπέδου επιφυλακής απέναντι σε κίνδυνο πανδημίας·

Αξιολόγηση των στρατηγικών εμβολιασμού και επικοινωνίας που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη ώστε να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών·

Δημιουργία ενός κοινού συστήματος προμήθειας εμβολίων από τα κράτη μέλη, ώστε να αποτραπεί η εμφάνιση ανισοτήτων·

Δημοσίευση των δηλώσεων συμφερόντων των εμπειρογνωμόνων που συμβουλεύουν τις ευρωπαϊκές αρχές δημόσιας υγείας, ώστε να αποτραπούν τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα αυτή την έκθεση διότι φρονώ ότι η απαιτείται βελτίωση του συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ για την αντίδραση σε επιδημιολογικούς κινδύνους. Η περίπτωση της γρίπης Η1Ν1 ανέδειξε τις αδυναμίες της διαχείρισης κινδύνων σε διεθνές επίπεδο, οι οποίες οφείλονται κυρίως σε ανεπαρκή σύνδεση μεταξύ των επιπέδων επιφυλακής και των πραγματικών κινδύνων, οδηγώντας σε εκτεταμένη σπατάλη πόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εφαρμόσει ένα ανεξάρτητο σύστημα για την αξιολόγηση των κινδύνων πανδημίας, καθώς και να συντονίσει καλύτερα τη διαχείριση αυτών των κινδύνων. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων πρέπει να αποκτήσει τις δυνατότητες που απαιτούνται για να είναι σε θέση να διαδραματίσει όσο το δυνατόν πιο ενεργό ρόλο σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με τη διαχείριση της γρίπης Η1Ν1 επειδή δίνει έμφαση στη σημασία της συνεργασίας, της ανεξαρτησίας και της διαφάνειας ως προς τη διαχείριση μελλοντικών κρίσεων, ιδίως μέσω της βελτιωμένης άσκησης των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ως ανεξάρτητου οργανισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Το 2009, ο κόσμος καταλήφθηκε από τον φόβο ενός ιού με υψηλό βαθμό πανδημικής εξάπλωσης και πιθανώς υψηλή θνησιμότητα: της γρίπης τύπου Α. Ευτυχώς, οι χειρότεροι φόβοι όσον αφορά τη νοσηρότητα και θνησιμότητα λόγω του ιού H1N1 δεν επιβεβαιώθηκαν. Στην Ευρώπη, αυτός ο ιός ήταν υπεύθυνος για 2.900 θανάτους, αριθμός πολύ χαμηλότερος από τον αριθμό θανάτων λόγω της εποχικής γρίπης. Ωστόσο, λόγω των προειδοποιήσεων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και του φόβου που προκλήθηκε, τα κράτη μέλη έλαβαν εξαιρετικά μέτρα, όπως μαζικούς εμβολιασμούς, τα οποία επιβάρυναν ουσιαστικά το κόστος λειτουργίας των συστημάτων υγείας. Είναι σημαντικό να συναχθούν τα αναγκαία συμπεράσματα από τον τρόπο χειρισμού της γρίπης τύπου Α, αντί να επισημαίνονται απλώς σφάλματα. Το πιο ουσιαστικό από αυτά, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι, ακόμα και έτσι, είναι καλύτερο να σφάλλει κανείς προς την κατεύθυνση της υπερβολής παρά προς την κατεύθυνση της παράλειψης. Δεύτερον, πρέπει να αντλήσουμε κατάλληλα διδάγματα για τον χειρισμό μελλοντικών πανδημιών, οι οποίες δεν αποκλείεται να είναι πιο επιθετικές, και να κατανοήσουμε πώς και πότε πρέπει να ενεργούμε και τι μέτρα πρέπει να λαμβάνουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Ευτυχώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρείχε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ), ο ιός της γρίπης H1N1 προκάλεσε λιγότερους θανάτους από ό,τι προβλεπόταν αρχικά, και σήμερα θεωρείται νόσος μειωμένης σοβαρότητας στην ΕΕ. Δημιούργησε κάποια ανησυχία στα πρώτα στάδια διάδοσής της, οδηγώντας διάφορα κράτη μέλη να επενδύσουν σημαντικά ποσά σε προγράμματα εμβολιασμού τα οποία αποδείχθηκαν υπερβολικά, μιας και σε χώρες όπως η Πολωνία, η οποία δεν έλαβε κανένα έκτακτο μέτρο, το ποσοστό θνησιμότητας διατηρήθηκε στο ίδιο επίπεδο με τα αντίστοιχα ποσοστά χωρών οι οποίες πραγματοποίησαν εθνικές εκστρατείες εμβολιασμού, το κόστος των οποίων εκτιμάται ότι ανήλθε σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, «οι πολιτικές για την προμήθεια εμβολίων είχαν ήδη χαραχτεί με εκ των προτέρων συμφωνίες αγοράς που είχαν συναφθεί με φαρμακευτικές εταιρείες ήδη από το 2007». Αυτό καταδεικνύει έλλειψη διαφάνειας ως προς τη συγκεκριμένη διαδικασία λόγω της απαράδεκτης εξάρτησης των κρατών μελών από τις φαρμακοβιομηχανίες. Κατά συνέπεια, οφείλω να συμφωνήσω με την εισηγήτρια, και να εκφράσω την ελπίδα ότι οι συστάσεις της, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των πληροφοριών και την αρχή της προφύλαξης –που πρέπει να ωφελεί τους ασθενείς παρά τις επιχειρήσεις– θα ληφθούν υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Έχοντας υπόψη την προβληματική διαδικασία διαχείρισης της κηρυχθείσας πανδημίας γρίπης τύπου Α (H1N1) και τα επίσημα στοιχεία (2.900 θάνατοι ως αποτέλεσμα της γρίπης Η1Ν1, ενώ κατά τη διάρκεια του ιδίου έτους προκλήθηκαν 40.000 θάνατοι από την εποχιακή γρίπη), η έκθεση απαιτεί διαφάνεια, πράγμα που θεωρούμε αξιέπαινο. Αυτό αφορά τόσο το παρελθόν –με πλήρη διασάφηση των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν καθώς και των ευθυνών– όσο και την προσέγγιση σε μελλοντικές καταστάσεις. Αναφέρονται ειδικότερα τα ακόλουθα ζητήματα: το θέμα της προμήθειας εμβολίων και των αντιιικών αγωγών· πληροφορίες σχετικά με τα καταγεγραμμένα περιστατικά και τη σοβαρότητά τους· παροχή πρόσβασης σε έγγραφα σχετικά με κλινικές δοκιμές, ερευνητικά πρωτόκολλα και παρενέργειες φαρμάκων (από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων)· και το θέμα της ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων εμπειρογνωμόνων οι οποίοι συμβουλεύουν τις ευρωπαϊκές αρχές δημόσιας υγείας. Στην έκθεση, το ΕΚ «ζητεί να αναθεωρηθούν τα σχέδια πρόληψης που θεσπίστηκαν στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της για μελλοντικές πανδημίες γρίπης, προκειμένου να αυξηθούν η αποτελεσματικότητα και η συνοχή τους». Συνιστάται επίσης να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα, όσον αφορά τόσο τον ορισμό της σοβαρότητας των εκδηλώσεων του ιού όσο και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Εν γένει, θεωρούμε το κείμενο θετικό, και γι’ αυτό το υπερψηφίσαμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης αξιολόγησης των όσων συνέβησαν κατά τη διαχείριση του ζητήματος της γρίπης H1N1, τα παθήματα πρέπει να γίνουν μαθήματα, πρέπει δε να αναγνωριστεί ότι οι χώρες οφείλουν να διαθέτουν συστήματα δημόσιας υγείας και ευρύτερες υπηρεσίες στον τομέα της δημόσιας υγείας που να μπορούν να παρέμβουν σε διαφορετικούς τομείς, συγκεκριμένα:

- ως προς την κατάρτιση και αξιολόγηση επιστημονικών μελετών, ανεξάρτητων από τη φαρμακοβιομηχανία, σχετικά με την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και τη σχέση κινδύνου-ωφέλειας των αντιιικών εμβολίων και ιατρικών προϊόντων, καθώς και σχετικά με τις προτεινόμενες ομάδες στόχους·

- ως προς την αξιολόγηση των πληροφοριών για τα συνιστώμενα φάρμακα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, ιδίως σε περιπτώσεις πανδημίας·

- ως προς την ενίσχυση των δυνατοτήτων διαχείρισης και πρόληψης των κινδύνων, καθώς και σε σχέση με την έρευνα και ανάπτυξη σε αυτούς τους τομείς, αλλά και όσον αφορά τη λήψη προληπτικών μέτρων δημόσιας υγείας.

Είναι εξάλλου αναγκαίο να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων εθνικών υπηρεσιών, καθώς και μεταξύ αυτών και των συναφών διεθνών και περιφερειακών οργάνων και οργανισμών.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), γραπτώς. (IT) Υποστηρίζω την έκθεση της κ. Rivasi σχετικά με την αξιολόγηση της διαχείρισης της γρίπης Η1Ν1 το 2009-2010 στην ΕΕ επειδή αναδεικνύει την υπερβολικά κινδυνολογική στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την αξιολόγηση του προβλήματος. Τάσσομαι υπέρ του να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα που άπτονται της υγείας των πολιτών της ΕΕ, αλλά όχι υπέρ της υιοθέτησης υπερβολικά κινδυνολογικών προσεγγίσεων, οι οποίες οδηγούν στη συνέχεια σε διόγκωση των δημοσίων δαπανών στον τομέα της δημόσιας υγείας. Ως εκ τούτου, υπερψήφισα το κείμενο της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), γραπτώς. (IT) Η πρόταση ψηφίσματος την οποία εγκρίναμε θέτει τα θεμέλια για την αναγκαία περισυλλογή σχετικά με τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην εξάπλωση της γρίπης των χοίρων.

Όπως θα θυμάστε όλες και όλοι, αντί να βρουν κοινές λύσεις, τα κράτη μέλη είχαν τότε περιχαρακωθεί σε ατομικιστικές θέσεις. Οι αντιδράσεις των διαφόρων εθνικών κυβερνήσεων διέφεραν σε εξαιρετικό βαθμό, καθώς κυμαίνονταν από εκτεταμένους εμβολιασμούς έως την πλήρη απουσία εμβολιασμών, όπως στην περίπτωση της Πολωνίας. Η εμπειρία αυτή πρέπει να μας ωθήσει να βελτιώσουμε τον συντονισμό μεταξύ των εθνικών αρχών δημόσιας υγείας και των ευρωπαϊκών οργάνων, να αναθεωρήσουμε τις στρατηγικές πρόληψης και εμβολιασμού και να επανακαθορίσουμε τα κριτήρια για την κήρυξη επιφυλακής έναντι πανδημίας.

Θέλω να επισημάνω ότι η αποτελεσματικότερη συνεργασία μπορεί να οδηγήσει όχι μόνον σε μείωση του κόστους διαχείρισης τέτοιων κρίσεων, ιδίως μέσω της δυνατότητας ομαδικής αγοράς εμβολίων από τα κράτη μέλη, αλλά, προπάντων, μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη προστασία στον πληθυσμό, καθόσον, φυσικά, ο ιός δεν σταματά σε σύνορα.

Τέλος, ευελπιστώ ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων θα αποκτήσει τη στήριξη που του αξίζει έτσι ώστε να μπορέσει να συνεχίσει το έργο του ως προς την αξιολόγηση και τον έλεγχο καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία υπό καθεστώς πλήρους ανεξαρτησίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), γραπτώς.(FR) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της διαχείρισης της γρίπης Η1Ν1. Εντούτοις, θέλω να επισημάνω ότι αυτή η «διαχείριση» υπήρξε, ουσιαστικά, ακόμα μια περίπτωση επικράτησης της «αρχής της προφύλαξης», η οποία επιβάλλει την ανάληψη δράσης χωρίς να προηγηθεί κατάλληλη μελέτη. Το γεγονός ότι η Γενική Διευθύντρια της ΠΟΥ κήρυξε μια απειλητική πανδημία, αλλά επέλεξε να μην εμβολιαστεί η ίδια, καταδεικνύει φανερά το χάσμα μεταξύ των προσωπικών κρίσεων για τη σοβαρότητα της νόσου και του δημοσίου λόγου των αρμοδίων. Μετά την υπόθεση του μολυσμένου αίματος, κανένας δημόσιος αξιωματούχος στον τομέα της υγείας δεν είναι πρόθυμος να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς.(FR) Η γρίπη H1N1 μας δίδαξε πολλά πράγματα. Καταρχάς, μας δίδαξε πώς μπορούμε να σπαταλούμε αδίκως χρήματα. Το κόστος αυτής της γρίπης των χοίρων (900 εκατ. ευρώ σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο!) δεν οφείλεται στον αριθμό των θυμάτων. Ο ιός της γρίπης H1N1 προκάλεσε 10 φορές λιγότερα θύματα από ό,τι η συνήθης εποχική γρίπη. Είναι, όμως, αλήθεια ότι αυτά τα 2.000 θύματα ετησίως, που στην πλειονότητά τους ήταν ηλικιωμένα ή ήδη ασθενή άτομα, δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Είναι πολύ λιγότερο εξωτικά.

Έπειτα, μας δίδαξε πώς να συγκαλύπτουμε εντελώς την απουσία κριτικής ικανότητας με κινδυνολογικές ομιλίες και θεατρινισμούς. Παραγγέλθηκαν άσκοπα δεκάδες εκατομμύρια δόσεις εμβολίων. Διοργανώθηκε ένα πρόγραμμα μαζικού εμβολιασμού χωρίς κανένα ίχνος κοινής λογικής. Οι πληροφορίες που μεταδίδονταν ήταν τόσο υπερβολικές και αντιφατικές ώστε ο λαός της Γαλλίας γύρισε την πλάτη του με καχυποψία, και έπραξε σωστά, στις οδηγίες που του δόθηκαν.

Δημιουργήθηκε η υποψία ότι είχαν κοινά συμφέροντα όσοι έλαβαν τις πολιτικές αποφάσεις και όσοι ωφελήθηκαν οικονομικά από αυτές. Τέλος, η γρίπη H1NI μας δίδαξε ότι, στη Γαλλία, όσο επιρρεπής σε σφάλματα, αμελής ή ανίκανος και αν είναι ένας ή μία υπουργός, τίποτε δεν μπορεί να τον (ή την) αναγκάσει να παραιτηθεί. Οι δε καθημερινές εξελίξεις στο εσωτερικό της γαλλικής κυβέρνησης αποδεικνύουν το γεγονός ότι, ως προς το θέμα αυτό, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτε!

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), γραπτώς. (DE) Υπήρξε έλλειψη διαφάνειας το 2009 και 2010 όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε το στέλεχος της γρίπης H1N1, την εξάπλωση του οποίου χαρακτήρισε πανδημία η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Αυτό είναι το θέμα που εξετάζεται στην «έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της διαχείρισης της γρίπης H1N1 το 2009-2010 στην ΕΕ». Χαιρετίζω αυτή την έκθεση κυρίως επειδή προβλέπει πλήρη διαφάνεια σε σχέση με τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής επέμβασης και πανδημίας.

Τα κράτη μέλη ενέργησαν μονομερώς ως προς την παραγγελία και διανομή εμβολίων. Το μείζον ζήτημα σε αυτό το πλαίσιο είναι να αξιολογηθεί η στρατηγική δημιουργίας αποθεμάτων εμβολίων και να δρομολογηθεί η κοινή προμήθεια εμβολίων από τα κράτη μέλη στο μέλλον. Η βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών υπηρεσιών είναι επίσης σημαντική.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), γραπτώς.(FR) Χάρη στις τροπολογίες τις οποίες κατέθεσε η πολιτική μου ομάδα (η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)), αυτή η έκθεση περιέχει εποικοδομητικές προτάσεις που θα μας βοηθήσουν να αντλήσουμε διδάγματα από την κρίση στον τομέα της υγείας που προκλήθηκε από τον ιό H1N1, ιδίως μέσω της ενίσχυσης του ευρωπαϊκού συντονισμού.

Πράγματι, η αρχική έκθεση περιείχε ποικίλες ανακρίβειες και πιθανώς θα αποθάρρυνε πολλούς από το να εμβολιαστούν. Εντούτοις, με την έκθεση αυτή, όπως υιοθετήθηκε σήμερα, επιδιώκεται η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των συμπολιτών μας στη διαχείριση κρίσεων στον τομέα της υγείας. Οι επαγγελματίες του χώρου της υγείας πρέπει να μετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό στον σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας στρατηγικής πρόληψης και καταπολέμησης ενδεχόμενης πανδημίας. Δεν επιτρέπεται να συνεχίσουν να περιβάλλονται με τέτοια σύγχυση και καχυποψία οι εκστρατείες εμβολιασμού.

Επιβάλλεται να βελτιωθεί η επικοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη πόσο εύκολη είναι η διάδοση φημών χωρίς επιστημονική βάση στα νέα μέσα και το Διαδίκτυο. Ευτυχώς, η γρίπη ήταν λιγότερο σοβαρή από το αναμενόμενο, αλλά θα ήταν επικίνδυνο να υποτιμηθεί ο βαθμός μη προβλεψιμότητας και πιθανής σοβαρότητας μελλοντικών πανδημιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα αυτή την έκθεση επειδή η ΠΟΥ οφείλει να αναθεωρήσει επειγόντως τον ορισμό της πανδημίας έτσι ώστε να συνυπολογίζεται η σοβαρότητα μιας νόσου κατά τον ορισμό των σταδίων μιας πανδημίας και να είναι δυνατή η εφαρμογή καταλληλότερων λύσεων. Απαιτείται βελτίωση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση πανδημιών. Πρέπει να αναθεωρηθούν τα σχέδια πρόληψης, να αποσαφηνιστούν και, ει δυνατόν, να αναθεωρηθούν οι ρόλοι και οι ευθύνες των βασικών παραγόντων, και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής διαχείριση των κινδύνων ενόψει τυχόν πανδημίας σύμφωνα με τον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό, καθώς και να καταστεί σοβαρότερος ο συντονισμός των κρατών μελών με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Πρέπει να θεσπιστεί μια διαδικασία που να επιτρέπει στα κράτη μέλη να πραγματοποιούν ομαδικές αγορές σε εθελοντική βάση. Οι παρασκευαστές πρέπει να φέρουν πλήρη ευθύνη για τις επιτρεπόμενες ενδείξεις στα προϊόντα τους, και αυτό πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως από τα κράτη μέλη σε όλες τις συμβάσεις για την προμήθεια εμβολίων. Τα σχέδια πρόληψης που θεσπίστηκαν στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της για μελλοντικές πανδημίες γρίπης πρέπει να αναθεωρηθούν, προκειμένου να αυξηθούν η αποτελεσματικότητα και η συνοχή τους και να αποκτήσουν επαρκή αυτονομία και ευελιξία ώστε να προσαρμοστούν όσο το δυνατόν ταχύτερα και κατά περίπτωση στον πραγματικό κίνδυνο, με βάση ενημερωμένα και σοβαρά επιστημονικά στοιχεία. Συμφωνώ με τη θέση ότι, για να είναι επιτυχημένες, οι στρατηγικές εμβολιασμού πρέπει να στηρίζονται σε τρεις προϋποθέσεις: αποτελεσματικότητα του εμβολίου, θετικός λόγος οφέλους κινδύνου του εμβολίου, και προσδιορισμός των ομάδων κινδύνου.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Φρονώ ότι το ψήφισμα σχετικά με την αξιολόγηση της διαχείρισης της γρίπης Η1Ν1 το 2009-2010 στην ΕΕ αποκαλύπτει σαφώς τα λάθη που έγιναν και, συγχρόνως, θέτει τα θεμέλια για τη νέα, αποτελεσματική διαχείριση των πανδημιών γρίπης. Είναι γνωστό ότι η αντίδραση στην εξάπλωση της γρίπης Η1Ν1 υπήρξε υπερβολική σε σύγκριση με την πραγματική έκταση του προβλήματος. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, πιστεύω ότι τα σχέδια πρόληψης τυχόν πανδημίας γρίπης στην Ευρώπη πρέπει να αναθεωρηθούν κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η ταχεία, συνεπής και αποτελεσματική αντίδρασή μας. Από την άποψη αυτή, είναι επιβεβλημένο, κατά τη γνώμη μου, να ενισχυθούν η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να καταλήξουμε σε μια πραγματικά ευρωπαϊκή στρατηγική προσέγγιση του προβλήματος. Επιπλέον, εκτιμώ ότι θα ήταν χρήσιμο, όπως αναφέρεται στο κείμενο του ψηφίσματος, να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία ανεξάρτητοι ειδικοί επιστήμονες που δεν συνδέονται με τη βιομηχανία φαρμάκων με κανενός είδους συμφέροντα, παράλληλα με τους παράγοντες της φαρμακευτικής βιομηχανίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. (RO) Έχοντας επίγνωση της σοβαρότητας της γρίπης Η1Ν1 και της σπουδαιότητας της υγείας των πολιτών μας, εκτιμώ ότι η έκθεση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι υποδεικνύει συγχρόνως τον ορθό τρόπο χειρισμού τέτοιων καταστάσεων. Η μέτρια σοβαρότητα της νόσου αυτής επιβεβαιώθηκε ήδη από το 2009 από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, και οι διαφορετικές προσεγγίσεις που υιοθετήθηκαν από τα κράτη μέλη οδήγησαν σε τεράστια κόστη, σε πώληση εμβολίων τα οποία παράχθηκαν επειγόντως και σε αναθεώρηση του ορισμού της πανδημίας, λαμβάνοντας υπόψη ως κριτήριο όχι μόνο τη γεωγραφική διάδοση αλλά και τη σοβαρότητά της. Αυτοί οι παράγοντες αναδεικνύουν το γεγονός ότι η υιοθέτηση διαφορετικής προσέγγισης είναι απολύτως επιβεβλημένη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη από μεγαλύτερη συνεργασία, διαφάνεια και ανεξαρτησία ως προς την επίλυση τέτοιων καταστάσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), γραπτώς.(PL) Το θέμα της γρίπης εμφανίζεται κάθε έτος στην ημερήσια διάταξη όχι μόνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και πολλών εθνικών κοινοβουλίων. Εκτιμώ ότι στην έκθεση Rivasi υιοθετείται μια πολύ ευρεία προσέγγιση του προβλήματος της γρίπης Η1Ν1, το οποίο συζητείται στο πλαίσιο διαφορετικών επιμέρους κατηγοριών όπως η συνεργασία, η ανεξαρτησία και η διαφάνεια, οι οποίες θα έχουν απολύτως ζωτική σημασία σε περίπτωση μελλοντικής πανδημίας. Φρονώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει ενεργά και ταχέα μέτρα, γι’ αυτό ψήφισα υπέρ της έγκρισης της έκθεσης σχετικά με τη διαχείριση της γρίπης Η1Ν1.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. – Υπερψήφισα αυτή την έκθεση καθόσον δεν περιείχε τίποτε στο οποίο να αντιτίθεμαι. Εντούτοις, με δεδομένο τον περιορισμένο αντίκτυπο της γρίπης Η1Ν1, δεν κατανοώ γιατί το Κοινοβούλιο αποφάσισε να διαθέσει χρόνο και πόρους για την εξέτασή του θέματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), γραπτώς. (CS) Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πολύ λεπτομερή και ειλικρινή έκθεσή της, η οποία περιλαμβάνει πολλά ανησυχητικά μηνύματα. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η κοινή προσέγγιση της ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας κατέδειξε τις δυνατότητες ανάληψης κοινής δράσης, αποκαλύπτοντας συγχρόνως τραγικές αδυναμίες, ιδίως στους τομείς της πρόληψης, των αντικειμενικών στατιστικών και της αγοράς ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμάκων. Η ΕΕ αντιμετώπισε προσφάτως δύο φορές το πρόβλημα της εξάπλωσης ενός επικίνδυνου ιού. Δεν έχουν αντληθεί αρκετά διδάγματα από αυτές τις εμπειρίες. Χαιρετίζω τις προτάσεις που αφορούν τον αυστηρότερο έλεγχο της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων και την άσκηση πίεσης για συλλογή αντικειμενικών στοιχείων, καθώς και το ενδιαφέρον για την προστασία όλων των πολιτών της ΕΕ ανεξάρτητα από το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο υπάγονται. Θεμελιώδη σημασία θεωρώ ότι έχει το αίτημα για χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και η διάταξη ότι οι φαρμακοβιομηχανίες θα έχουν συμβουλευτικό, και όχι αποφασιστικό, ρόλο. Το ίδιο ισχύει για τις μελέτες και τις δοκιμές υλικών εμβολιασμού και άλλων φαρμάκων, οι οποίες πρέπει να καταρτίζονται ανεξάρτητα από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Υποστηρίζω επίσης το αίτημα για αυστηρότερους κανόνες όσον αφορά τους επαγγελματίες και τους συμβούλους που εργάζονται για λογαριασμό των ευρωπαϊκών οργάνων. Το κοινό πρέπει να ενημερώνεται με σαφήνεια και διαφάνεια, όμως με τρόπο που δεν θα προκαλεί πανικό, αλλά θα παρέχει τεκμηριωμένες και κατανοητές πληροφορίες. Ως κοσμήτορας, είμαι συναρμόδιος για την προστασία της υγείας των βουλευτών και των υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· θέλω λοιπόν να δηλώσω ότι τα μέτρα που λάβαμε στο ΕΚ υπήρξαν αποτελεσματικά, αλλά όχι φθηνά.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), γραπτώς. (IT) Βάσει των στατιστικών στοιχείων που παρουσιάζονται σε αυτή την έκθεση, η αντίδραση στη διάδοση H1N1 υπήρξε όντως δυσανάλογη σε σύγκριση με τα πραγματικά χαρακτηριστικά του φαινομένου, οδηγώντας κατ’ ουσίαν σε πολύ δαπανηρές εκστρατείες εμβολιασμού σε πολλά κράτη μέλη. Συνεπώς, η εισηγήτρια θεώρησε σκόπιμο να θίξει ορισμένα άκρως σημαντικά ζητήματα, κυρίως όσον αφορά τη συντριπτική επιρροή των φαρμακοβιομηχανιών. Υποστήριξε ότι οι μελέτες σχετικά με τα αντιιικά φάρμακα πρέπει να είναι ανεξάρτητες από τις φαρμακοβιομηχανίες. Η επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης έχουν καταδείξει τους περιορισμούς τους, καθότι δεν είναι διαθέσιμο κανένα επιστημονικό στοιχείο, οπότε χρησιμοποιούνται ακόμη τα στοιχεία που δημοσίευσε η ίδια η φαρμακευτική βιομηχανία. Είναι επίσης αναγκαίο να βελτιωθεί η συνεργασία, να ζητηθεί η αναθεώρηση των σχεδίων πρόληψης και των ρόλων των βασικών παραγόντων, και να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να πραγματοποιούν ομαδικές αγορές σε εθελοντική βάση. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) πρέπει να αναθεωρήσει τον ορισμό της πανδημίας το ταχύτερο δυνατόν, έτσι ώστε να συμπεριλάβει στο ταξινομικό της σύστημα την πτυχή της λοιμοτοξικότητας του ιού. Εν προκειμένω, το εμβόλιο επιβάλλεται να είναι αποτελεσματικό, να χαρακτηρίζεται από θετική σχέση μεταξύ κινδύνων και οφελών, και να εστιάζεται πραγματικά σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Τέλος, πρέπει να αποφύγουμε τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων, καθόσον είναι πιθανό να προκαλέσουν αμέσως στην κοινή γνώμη καχυποψία ενόψει του ενδεχομένου άσκησης πιέσεων από τρίτους.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς.(FR) Η έκθεση αυτή έχει την αρετή ότι καταδικάζει την έλλειψη διαφάνειας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων καθώς και τους δεσμούς μεταξύ των φαρμακοβιομηχανιών και των εμπειρογνωμόνων στον τομέα των εμβολίων και των αντιιικών φαρμάκων. Είναι, συνεπώς, λυπηρό το γεγονός ότι στην έκθεση δεν απευθύνεται έκκληση υπέρ της αναστολής της δραστηριότητας του εν λόγω οργανισμού μέχρις ότου υλοποιηθεί η απαιτούμενη ουσιαστική, εκτεταμένη μεταρρύθμιση. Ψηφίζω υπέρ της ενθάρρυνσης της εισηγήτριας ώστε να προχωρήσει ακόμη περισσότερο την επόμενη φορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η διαχείριση της γρίπης Η1Ν1 εντός της ΕΕ αποκάλυψε ποικίλα προβλήματα, ιδίως όσον αφορά την πραγματική σοβαρότητα και την έκταση του προβλήματος· η αντίδραση των κρατών μελών υπήρξε δυσανάλογη και άκρως δαπανηρή, αν συγκριθεί με τους θανάτους που καταγράφονται κάθε έτος λόγω της συνήθους γρίπης και τα ποσά που δαπανούν τα κράτη μέλη για την καταπολέμησή της. Η ανάλυση της διαχείρισης της γρίπης Η1Ν1 στην Ευρώπη αναδεικνύει ένα βασικό πρόβλημα: την έλλειψη ανεξάρτητης αξιολόγησης εκ μέρους των εθνικών και/ή ευρωπαϊκών υγειονομικών αρχών, που έχει ως αποτέλεσμα τη μη προσαρμογή των μέτρων δημόσιας υγείας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σε πραγματικό χρόνο, στις τρέχουσες κλινικές και επιδημιολογικές στατιστικές. Κατά συνέπεια, απαιτούνται αλλαγές στη διαχείριση μελλοντικών περιπτώσεων πανδημιών προκειμένου να αποφευχθούν ο γενικευμένος πανικός μεταξύ των πολιτών καθώς και οι περιττές δαπάνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (EN) Στην έκθεση αυτή αξιολογείται η διαχείριση της γρίπης Η1Ν1 το 2009-2010 στην ΕΕ και δίνεται έμφαση στις πτυχές που πρέπει να βελτιωθούν: συνεργασία, ανεξαρτησία και διαφάνεια στη διαχείριση μελλοντικών πανδημιών, συγκεκριμένα μέσω της καλύτερης άσκησης των αρμοδιοτήτων του ΕΚΠΕΝ.

Εντούτοις, μια αξιολόγηση δεν είναι αρκετή και δεν έχω διαπιστώσει περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα της ταχείας και αποτελεσματικής αντίδρασης στην εξάπλωση μεταδοτικών νόσων, ενώ δεν έγινε καθόλου λόγος για προληπτικά μέτρα. Όπως πάντα, η έκθεση είναι ασαφής και γενικόλογη. Ψήφισα υπέρ, δεδομένου ότι δεν έχουμε στη διάθεσή μας καμία άλλη έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Το 2009 καταγράφηκαν λιγότεροι θάνατοι από τη γρίπη τύπου A/H1N1 σε σύγκριση με την εποχική γρίπη. Παρότι η ΠΟΥ ταξινόμησε τη γρίπη H1N1 ως ήσσονος σημασίας νόσο, συγχρόνως, εξέδωσε προειδοποίηση πανδημίας επιπέδου 6, που είναι το υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Στη συνέχεια, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους έναντι του πληθυσμού τους, τα κράτη μέλη της ΕΕ δαπάνησαν δισεκατομμύρια για να καταπολεμήσουν μια επιδημία γρίπης η επικινδυνότητα της οποίας ήταν πολύ χαμηλότερη από της κανονικής γρίπης. Τα μέσα συνέβαλαν επίσης στον πανικό. Όταν μια πανδημία χαρακτηρίζεται επισήμως επικίνδυνη αλλά αποδεικνύεται ότι έγινε πολύ κακό για το τίποτα, δημιουργείται το ανησυχητικό ενδεχόμενο να μην αντιμετωπιστούν σοβαρά τυχόν μελλοντικές προειδοποιήσεις. Αυτό καταδεικνύει σαφώς ότι η ΠΟΥ πρέπει να αναθεωρήσει τα κριτήριά της όσον αφορά τον ορισμό της πανδημίας.

Φυσικά, η καλή συνεργασία και η κοινή προμήθεια είναι συμφέρουσες σε περίπτωση πανδημίας, καθώς βοηθούν στην επίτευξη μειώσεων στις τιμές. Ωστόσο, αν εγκρίνεται η κυκλοφορία νέων φαρμάκων με βεβιασμένο τρόπο προκειμένου να αντιμετωπιστούν φανταστικές πανδημίες, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα μείζον πρόβλημα. Πάντως, στο συγκεκριμένο κείμενο δεν εξετάζεται ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης και των φαρμακοβιομηχανιών στην καλλιέργεια κλίματος πανικού. Για τον λόγο αυτόν, απείχα από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα αυτό το κείμενο επειδή είναι δύσκολο να προβλεφθεί η σοβαρότητα μιας πανδημίας και ο τρόπος εξέλιξής της· άλλωστε, είναι συχνό το φαινόμενο να λαμβάνονται πολλές δυσανάλογες αποφάσεις όταν εκδηλώνεται μια πανδημία. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να δοθεί μεγάλη προσοχή στη διασφάλιση της συνεργασίας, της ανεξαρτησίας και της διαφάνειας. Προπάντων, τα σχέδια πρόληψης που έχουν καταρτιστεί στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της για τυχόν μελλοντικές πανδημίες γρίπης πρέπει να αναθεωρηθούν με συνέπεια, έτσι ώστε είναι ευέλικτα και να προσαρμόζονται αποτελεσματικά κάθε φορά που εμφανίζεται κίνδυνος πανδημίας γρίπης. Επιπλέον, πρέπει να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία και τον συντονισμό της δράσης σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκώς η διαχείριση των κινδύνων και να αντιδρούμε αμέσως σε κινδύνους πανδημίας. Πιστεύω ότι πρέπει να διατεθούν περισσότεροι οικονομικοί πόροι για την έρευνα και ανάπτυξη, και προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να αυξήσουμε τις επενδύσεις υπέρ της αξιολόγησης και της πρόβλεψης του αντικτύπου από την εξάπλωση του ιού της γρίπης. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι η σύναψη προγενέστερων συμφωνιών αγοράς και παράδοσης θα λειτουργούν διαφανώς, μειώνοντας τη διαφθορά σε αυτόν τον τομέα. Πρέπει να περιορίσουμε την επιρροή των φαρμακοβιομηχανιών, όχι μόνον όσον αφορά τη διανομή, αλλά και τη διενέργεια μελετών για την παρασκευή εμβολίων και αντιιικών φαρμάκων. Οι ειδικοί επιστήμονες πρέπει να δηλώνουν δημοσίως ότι δεν τους συνδέει κανένα οικονομικό ή άλλο συμφέρον με τη φαρμακευτική βιομηχανία.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της διαχείρισης της γρίπης H1N1 το 2009-2010 στην ΕΕ. Σε πολλές περιπτώσεις, αλλά και στην Ελλάδα, η εγρήγορση των θεσμών και της πολιτείας έφθινε τη στιγμή που περιορίστηκε η δημοσιότητα του θέματος. Και ενώ η συζήτηση για την γρίπη εξέλειψε, ο ιός όχι μόνο εξακολουθεί να υφίσταται αλλά αποδεικνύεται και περισσότερο θανατηφόρος από το παρελθόν. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα παρουσιάστηκε πρόσφατα έξαρση τόσο της νόσου όσο και των θανάτων εξαιτίας αυτής με τις απώλειες να ξεπερνούν τις 100 ανθρώπινες ζωές και ως κύρια αιτία παρουσιάζεται η έλλειψη ενημέρωσης καθώς οι ευπαθείς ομάδες, όπως οι χρόνιοι πάσχοντες που έπρεπε να έχουν εμβολιαστεί, δεν το κάνουν θεωρώντας ότι ο κίνδυνος έχει πλέον εκλείψει.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Στην έκθεση σχετικά με τη διαχείριση της γρίπης Η1Ν1 στην ΕΕ κατά τη διάρκεια του 2009-2010 δίνεται έμφαση στη μειωμένη σοβαρότητα, από στατιστική άποψη, που αποτελεί χαρακτηριστικό της νόσου εντός της ευρωπαϊκής επικράτειας (από ανθρώπινη άποψη, κάθε νεκρός αντιπροσωπεύει μια αναντικατάστατη απώλεια). Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ανέφερε 2.900 θανάτους στην Ευρώπη ως αποτέλεσμα μόλυνσης από τον ιό H1N1 κατά τη διάρκεια του 2009. Αυτός ο αριθμός υπολείπεται των επισήμων εκτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον αριθμό των θανάτων που οφείλονται αποκλειστικά στην εποχική γρίπη. Ο αριθμός των θανάτων είναι επίσης εμφανώς χαμηλότερος από τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις των υγειονομικών υπηρεσιών εντός των κρατών μελών της ΕΕ. Το γεγονός ότι τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά όργανα αποδέχτηκαν το μέγιστο επίπεδο επιφυλακής που κήρυξε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) είχε ως αποτέλεσμα τη λήψη σειράς δαπανηρών και δυσανάλογων μέτρων σε σύγκριση με τη σοβαρότητα της γρίπης Η1Ν1. Εντούτοις, έχοντας υπόψη τη σύσταση της ΠΟΥ, δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να έχει υιοθετηθεί διαφορετική προσέγγιση. Ωστόσο, η υπόθεση αυτή πρέπει σαφώς να μας απασχολήσει, και συμφωνώ με την άποψη της εισηγήτριας ότι η ΕΕ χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της, μεγαλύτερη ανεξαρτησία και μεγαλύτερη διαφάνεια, ιδίως όσον αφορά την εκτίμηση της σχέσης κόστους-οφέλους αυτών των μέτρων που έχουν σημαντικό δημοσιονομικό αντίκτυπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (EN) Στην έκθεση διατυπώνεται η άποψη ότι απαιτείται βελτίωση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση πανδημιών και ζητείται η αναθεώρηση των σχεδίων πρόληψης που έχουν καταρτίσει η ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Ζητείται δε ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και συντονισμός των κρατών μελών με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ). Επίσης, καλείται η ΠΟΥ να αναθεωρήσει τον ορισμό της πανδημίας, με κριτήριο τη γεωγραφική της εξάπλωση και τη σοβαρότητά της. Το ΕΚΠΕΝ καλείται να ασκήσει τις αρμοδιότητές του ως ανεξάρτητος οργανισμός όσον αφορά την αξιολόγηση και την ενημέρωση σχετικά με τη σοβαρότητα των κινδύνων μόλυνσης εντός της ΕΕ, εκδίδοντας συστάσεις σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές σε τομείς όπως οι τεχνικές διαχείρισης κρίσεων και οι στρατηγικές εμβολιασμού και επικοινωνίας. Επιπλέον, στο κείμενο της έκθεσης ζητείται η αξιολόγηση των στρατηγικών εμβολιασμού κατά της γρίπης που συνιστώνται στην ΕΕ και εφαρμόζονται στα κράτη μέλη, καλύπτοντας την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, την εκτίμηση της σχέσης κόστους-οφέλους τους και τις προτεινόμενες ομάδες στόχους, σε σχέση με την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση τους και την υποβολή των σχετικών πληροφοριών των κρατών μελών στην Επιτροπή (ήτοι ως προς τον αριθμό των δόσεων εμβολίων που έχουν αγοραστεί και χρησιμοποιηθεί στην πράξη, τον αριθμό των περιστατικών μόλυνσης από τον ιό H1N1 και τον αριθμό των ανθρώπων που πέθαναν λόγω της μόλυνσης, κλπ.). Η ΕΕ πρέπει να βελτιώσει τη συνεργασία, την ανεξαρτησία και τη διαφάνεια ως προς τη διαχείριση μελλοντικών πανδημιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), γραπτώς. (IT) Θέλω να συγχαρώ την κ. Rivasi για το εξαίρετο έργο που επιτέλεσε. Αυτή η έκθεση είναι μια σημαντική προσπάθεια ανάδειξης των αμφιβολιών που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τη δυσανάλογη αντίδραση στη γρίπη των χοίρων στην Ευρώπη, καθώς και σχετικά με τη δυνητική επιρροή των φαρμακοβιομηχανιών στα μέτρα που ελήφθησαν.

Αντιμετωπίζω κριτικά την αντίδραση της ΕΕ στη «γρίπη των χοίρων», στον ιό H1N1, την περίοδο 2009-2010. Προτείνω, στο μέλλον, την ομαδική αγορά εμβολίων ώστε να εξοικονομηθούν χρήματα και τη θέσπιση αποτελεσματικότερων κανόνων που να αποτρέπουν τις συγκρούσεις συμφερόντων, παραδείγματος χάριν, μέσω της δημοσίευσης των δηλώσεων συμφερόντων των εμπειρογνωμόνων που συμβουλεύουν τις ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές. Εν προκειμένω, σημειώνω ότι, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η ευθύνη για τα εμβόλια βαρύνει τις εταιρείες παρασκευής και όχι τις εθνικές κυβερνήσεις.

Καλώ επίσης την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) να αναθεωρήσει τον ορισμό της πανδημίας και να λάβει επίσης υπόψη τη λοιμοτοξικότητα της ασθένειας και όχι μόνο τη γεωγραφική εξάπλωση του ιού. Προκειμένου να αποκτήσει η ίδια η Ένωση δυνατότητα πρόληψης κινδύνων πανδημίας, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ) πρέπει να διαθέτει εγγυημένη υποστήριξη για την εκπλήρωση του ρόλου του υπό καθεστώς πλήρους ανεξαρτησίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Το ΕΚ έθεσε σήμερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός του τη δυσανάλογη αντίδραση στην εκδήλωση της γρίπης των χοίρων στην Ευρώπη. Τα κράτη μέλη ξόδεψαν δισεκατομμύρια ευρώ για την αγορά εμβολίων, τα οποία εγκρίθηκαν με βεβιασμένο τρόπο παρά τα ήπια χαρακτηριστικά του ιού. Οι προϋπολογισμοί στον τομέα της υγείας είναι, ως γνωστόν, διογκωμένοι, και υπάρχουν πολύ σοβαρότερα ζητήματα υγείας τα οποία χρήζουν αντιμετώπισης, αντί να επιχορηγούνται μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες. Οι βουλευτές του ΕΚ ζήτησαν σήμερα την αναθεώρηση των μηχανισμών αντίδρασης της ΕΕ στο πεδίο της υγείας. Τα σχέδια ετοιμότητας πρέπει να καταστούν αρκετά αυτόνομα και ευέλικτα ώστε να προσαρμόζονται το ταχύτερο δυνατόν σε πραγματικούς κινδύνους. Η αξιολόγηση των φαρμάκων πρέπει να είναι απολύτως διαφανής, και όλες οι δηλώσεις συμφερόντων πρέπει να δημοσιεύονται, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο δημόσιος έλεγχος δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων. Η ΕΕ ακολούθησε τυφλά την ΠΟΥ όσον αφορά την αντίδρασή της στην εκδήλωση της γρίπης των χοίρων, και αυτή η κατάσταση πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει. Το ΕΚ ζητεί να υπάρχει ουσιαστική αξιολόγηση των κινδύνων από την ΕΕ και να δοθούν επαρκή μέσα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ώστε να εκτελεί όλα τα καθήκοντά του, ιδίως ως προς την αξιολόγηση της σοβαρότητας του κινδύνου μόλυνσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Παρότι η λοιμοτοξικότητα της γρίπης Η1Ν1 στην Ευρώπη δεν υπήρξε ιδιαίτερα έντονη, αυτός ο ιός έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 4.700 θανάτους.

Στην έκθεση την οποία δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ) σημειώνεται ότι, κατά τη διαχείριση του ιού, η ΕΕ δεν μπόρεσε να προσαρμόσει γρήγορα τα ιατρικά μέτρα που ήταν αναγκαία για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου. Αυτό αποδίδεται κατά μεγάλο μέρος στις στρατηγικές πρόληψης που υιοθετήθηκαν στα επιμέρους κράτη μέλη, οι οποίες σχεδιάστηκαν κατόπιν διαβουλεύσεων με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) πριν από χρόνια, χωρίς έκτοτε να έχουν ενημερωθεί με ουσιαστικό τρόπο.

Για να αποτρέψουμε την επανάληψη παρόμοιων καταστάσεων, ενόψει της σκληρής κριτικής που ασκήθηκε για τον τρόπο διανομής των εμβολίων, πρέπει στο μέλλον να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας συγκεκριμένα προς αυτή την κατεύθυνση, βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες έγκρισης της διάθεσης στην αγορά ιατρικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση υγειονομικών κρίσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Υποστηρίζουμε την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας, καθόσον όλοι γνωρίζουμε ότι η τεράστια κινδυνολογία που συνόδευσε τη λεγόμενη πανδημία γρίπης των πτηνών κόστισε στην ΕΕ περίπου 10 φορές περισσότερο από την εκστρατεία καταπολέμησης της συνήθους γρίπης.

Το γεγονός ότι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) αποδέχτηκε αυτό το επίπεδο συναγερμού χωρίς να δράσει ανεξάρτητα μέσω αναλύσεων κόστους και κινδύνων από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, οδήγησε σε δαπανηρές και άσκοπες εκστρατείες εμβολιασμού και, κυρίως, ενθάρρυνε τον πληθυσμό να αγοράσει δυσανάλογα μεγάλες ποσότητες αποστειρωμένων υλικών μίας χρήσης και απολυμαντικών. Το τελικό αποτέλεσμα από πλευράς θανάτων, το οποίο και πρέπει να απασχολεί τον νομοθέτη, ήταν ότι καταγράφηκαν λιγότεροι θάνατοι σε σύγκριση με όσους προκαλεί ακόμη και η συνήθης εποχική γρίπη.

Επομένως, η Επιτροπή επιβάλλεται να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο, η οποία να περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση κόστους-οφέλους, εντός έξι μηνών, και στην οποία να δηλώνει ποια σκοπεύει να είναι η αντίδρασή της σε παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον. Η ΠΟΥ πρέπει να αναθεωρήσει τον ορισμό της πανδημίας, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη τόσο η γεωγραφική εξάπλωση όσο και η βαρύτητα της νόσου.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), γραπτώς. (EN) Υποστήριξα αυτή την έκθεση, στην οποία αξιολογείται η διαχείριση της γρίπης Η1Ν1 και διατυπώνεται το αίτημα να δημιουργηθεί μηχανισμός κοινής προμήθειας εμβολίων. Είναι σημαντικό να αντλήσουμε διδάγματα από προηγούμενες επιδημίες, έτσι ώστε να μπορούμε να προστατευθούμε καλύτερα στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), γραπτώς. (DE) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αφού η αρμόδια επιτροπή κατάφερε να εξαλείψει σε ορισμένο βαθμό τις καταγγελίες και τις εσφαλμένες εκτιμήσεις που περιελάμβανε το κείμενο. Η έκθεση είναι επικριτική και περιγράφει τρόπους με τους οποίους η ΕΕ μπορεί να οργανωθεί καλύτερα στο μέλλον, λαμβάνοντας περισσότερα κοινά μέτρα για την πρόληψη πανδημιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR), γραπτώς. (EN) Ενώ η Ομάδα ECR τάσσεται υπέρ της βελτίωσης των διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών απέναντι σε απειλές στον τομέα της υγείας, όπως είναι οι επιδημίες, η έκθεση σχετικά με τον ιό H1N1 παραπληροφορεί τα κράτη μέλη σχετικά με τα πραγματικά στοιχεία όσον αφορά τον ιό H1N1 και τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβουν σε περίπτωση νέας επιδημίας. Στο κείμενο της έκθεσης και της αιτιολογικής έκθεσης περιλαμβάνονται διάφορα αμφισβητήσιμα στοιχεία τα οποία είναι πιθανό να οδηγήσουν σε παρανόηση του H1N1, του αντικτύπου του στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και των σχεδίων αντίδρασης των κυβερνήσεων. Πιστεύουμε ότι τα μέτρα που συνιστάται να λάβουν τα κράτη μέλη απέναντι σε μελλοντικές επιδημίες (από την αγορά εμβολίων έως την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα συναφή στοιχεία στα όργανα της ΕΕ) δεν είναι συνετά και δεν θα έλυναν κανένα σημαντικό ζήτημα όσον αφορά τον H1N1 ή μελλοντικές πανδημίες.

Εξάλλου, στο κείμενο της έκθεσης η ευθύνη για τα εμβόλια μετατίθεται στις εταιρείες παρασκευής, κάτι που μπορεί να εμποδίσει την προμήθεια εμβολίων και να δημιουργήσει σύγχυση ως προς την κατανομή των ευθυνών. Επιπλέον, μέσω του όλου χειρισμού του θέματος επιχειρείται να επεκταθεί το πεδίο αρμοδιοτήτων του ΕΚΠΕΝ και η σχέση συνεργασίας του με τα κράτη μέλη, πράγμα ανεπιθύμητο δεδομένου ότι μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του δημοσιονομικού κονδυλίου που διατίθεται για τον εν λόγω οργανισμό. Ως εκ τούτου, η Ομάδα ECR καταψήφισε την υπό εξέταση έκθεση.

 
  
  

Έκθεση: Inés Ayala Sender (A7-0048/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Υποστηρίζω τη θετική έκβαση της ψηφοφορίας στην αρμόδια επιτροπή όσον αφορά τον διορισμό του Harald Wögerbauer ως νέου μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βάσει θετικής αξιολόγησης του βιογραφικού του και των γραπτών απαντήσεων που έδωσε στο ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στους υποψηφίους για τη συγκεκριμένη θέση.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), γραπτώς.(FR) Καθόσον σήμερα εορτάζεται η εκατονταετηρίδα της διεθνούς ημέρας της γυναίκας, ψήφισα κατά του διορισμού του κ. Harald Wögerbauer διότι δεν υπάρχουν αρκετές γυναίκες στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Συμφώνησα με αυτή την πρόταση, διότι ο κ. Harald Wögerbauer πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 286, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, ενώ έχει εκδοθεί θετική γνωμοδότηση για τον διορισμό του ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Απείχα από την ψηφοφορία για τον διορισμό του κ. Harald Wögerbauer ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το έπραξα βάσει πληροφοριών τις οποίες μου μετέφεραν συνάδελφοι σχετικά με την ασάφεια που επικρατεί ως προς τις επιδόσεις του ως μέλους του Αυστριακού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι εποπτικό όργανο το οποίο ελέγχει τη νομιμότητα και την κανονικότητα του εισοδήματος και των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εποπτεύει τη χρηστή δημοσιονομική της διαχείριση, λειτουργώντας υπό καθεστώς πλήρους ανεξαρτησίας. Σε αυτό το πνεύμα, ο διορισμός των μελών του πρέπει να διέπεται από τα κριτήρια της ικανότητας και της ανεξαρτησίας. Συνεπώς, με πρωτοβουλία του Συμβουλίου, ο Harald Wögerbauer προτάθηκε ως μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Υπέβαλε το βιογραφικό του, συνοδευόμενο από γραπτό ερωτηματολόγιο, και υποβλήθηκε σε συνέντευξη από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Υποστήριξε την υποψηφιότητά του με τρόπο αρκετά ικανοποιητικό ώστε να δικαιολογείται ο διορισμός του στο Ελεγκτικό Συνέδριο, όπου θα μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του με ικανότητα και ανεξαρτησία.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Λόγω των συνταγματικών μεταρρυθμίσεων τις οποίες κατέστησε αναγκαίες η Συνθήκη της Λισαβόνας το 2010, τα κυβερνώντα κόμματα στην Αυστρία θέσπισαν ένα είδος τυποποιημένης διαδικασίας διορισμού για ορισμένες θέσεις αξιωματούχων στην ΕΕ. Φαίνεται ότι ορισμένες σημαντικές θέσεις απουσιάζουν από τον κατάλογο του άρθρου 23c του αυστριακού ομοσπονδιακού συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο οι αποφάσεις σχετικά με διορισμούς σε ανώτερα αξιώματα πρέπει να γνωστοποιούνται τουλάχιστον στον Πρόεδρο της Αυστρίας ή ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πρέπει να επιδιώκει συναίνεση με το Εθνικό Συμβούλιο σχετικά με τους εν λόγω διορισμούς. Ο Harald Wögerbauer, πολιτικός διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Αυστριακού Λαϊκού Κόμματος, πρόκειται να αναλάβει καθήκοντα ως νέο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Φαίνεται ότι ο κ. Wögerbauer πληροί τα τεχνικά κριτήρια. Εντούτοις, επειδή το Αυστριακό Λαϊκό Κόμμα δείχνει να ακολουθεί κατά κάποιον τρόπο αυτόνομη πορεία σε σχέση με εκκρεμείς αποφάσεις οι οποίες αφορούν τον διορισμό προσώπων σε αξιώματα της ΕΕ και αυτό παραβιάζει τις δημοκρατικές αρχές και τις διαρκείς εκκλήσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια στους διορισμούς των αξιωματούχων της ΕΕ, απείχα από αυτή την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με τον διορισμό του Harald Wögerbauer στη θέση του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όλα τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, στα οποία στηρίζεται η απόφασή μου, καταδεικνύουν ότι τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 286, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως οι εγγυήσεις περί ανεξαρτησίας, πληρούνται, γι’ αυτό χαιρετίζω τον διορισμό του Harald Wögerbauer στη θέση του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 
  
  

Έκθεση: Crescenzio Rivellini (A7-0023/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψηφίζω υπέρ αυτής της έκθεσης καθόσον διάφορες συστάσεις που έχουν υιοθετηθεί από τη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ), και που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΓΕΑΜ, πρέπει να μεταφερθούν σε μια ενιαία νομοθετική πράξη της ΕΕ. Αυτή η απλούστευση είναι αναγκαία για να αποφευχθεί η κατάρτιση ετήσιων κανονισμών με σκοπό την ενημέρωση της νομοθεσίας, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα αυτό το έγγραφο. Οι στόχοι της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) είναι να διασφαλιστούν η βιώσιμη εκμετάλλευση των αποθεμάτων έμβιων θαλάσσιων πόρων καθώς και η εκτεταμένη προστασία του οικοσυστήματος. Η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) συγκροτήθηκε με διεθνή συμφωνία το 1949, και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποτελεί μέλος της. Η ΓΕΑΜ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως προς την υλοποίηση των θεμελιωδών στόχων της αλιευτικής πολιτικής, για την προώθηση της ανάπτυξης, της διατήρησης και της ορθολογικής διαχείρισης των αποθεμάτων έμβιων θαλάσσιων πόρων, η διατύπωση και σύσταση μέτρων διατήρησης και η προώθηση συνεταιριστικών και προγραμμάτων στο πεδίο της επιμόρφωσης. Δεδομένου ότι οι συστάσεις που έχουν υιοθετηθεί από τη ΓΕΑΜ είναι δεσμευτικές για τα συμβαλλόμενα μέρη της, και η Κοινότητα είναι ένα από αυτά, οι διατάξεις της συμφωνίας πρέπει να μεταφερθούν στο κοινοτικό δίκαιο, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνέπεια και την εφαρμογή αυτής της πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ αυτού του εγγράφου, το οποίο αποβλέπει στην ενοποίηση ορισμένων μέτρων που έχουν εγκριθεί από τη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) σε μια ενιαία νομοθετική πράξη της ΕΕ. Μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εξέδιδε ετήσιους κανονισμούς με σκοπό την εναρμόνιση του κανονισμού, όμως με την υπό εξέταση έκθεση πραγματοποιείται ένα βήμα προς την κατεύθυνση της απλούστευσης της γραφειοκρατίας και των διοικητικών διαδικασιών, που είναι ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έγγραφο παρουσιάζει άλλωστε το πλεονέκτημα ότι προσφέρει σαφήνεια ακόμη και ως προς τις αμιγώς τεχνικές πτυχές: Παραδείγματος χάριν, καθορίζει σαφή μέτρα για τον περιορισμό της αλιείας στον Κόλπο των Λεόντων, ενώ θεσπίζει ελάχιστο μέγεθος ματιού για τα δίχτυα στη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο, απαγορεύοντας συγχρόνως τη χρήση συρόμενης δράγας και τράτας σε βάθος ανώτερο των 1000 μέτρων. Υποστηρίζω επίσης την τροπολογία 27 με την οποία ζητείται η σύνταξη ετησίου καταλόγου σκαφών συνολικού μήκους άνω των 15 μέτρων στα οποία θα επιτρέπεται η αλιεία στη ζώνη ΓΕΑΜ μετά από έκδοση σχετικής άδειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα αυτή την έκθεση καθότι θεωρώ ότι αποτελεί θετικό βήμα σε έναν οικονομικό τομέα κρίσιμης σημασίας για την Ευρώπη, την αλιεία. Εκτιμώ ότι κάθε παρέμβαση της ΕΕ πρέπει να ξεκινά πάντα από την ανάλυση των αναγκών που απορρέουν από το γεγονός ότι υπάρχουν τοπικές επιχειρήσεις οι οποίες εξαρτώνται από αυτή τη δραστηριότητα, η οποία χαρακτηρίζεται συχνά από την παρουσία μικρομεσαίων επιχειρήσεων ο ρόλος των οποίων είναι θεμελιώδης για την οικονομία και την κοινωνία.

Πάρα πολλές περιοχές στον χώρο της Μεσογείου διαθέτουν τέτοια χαρακτηριστικά, γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό οι νομοθετικές προτάσεις που έχουν ως στόχο τη διαχείριση της αλιείας σε αυτόν τον χώρο να εμπνέονται σαφώς από την αρχή της επικουρικότητας, έτσι ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο ολόκληρο το σύστημα. Έχω άλλωστε τη σταθερή πεποίθηση ότι, προπάντων, επιβάλλεται να προσφερθεί ειδική προστασία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα, να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και να τους παρασχεθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη υποστήριξη, διότι είναι πραγματικά πολύ δύσκολη η εκ νέου προώθηση της ανάπτυξής τους. Τυχόν κανονισμοί που δεν θα λαμβάνουν υπόψη αυτά τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να βλάψουν ανεπανόρθωτα μικρότερες αγορές, καθιστώντας αναγκαία τη στροφή σε άλλον τομέα δραστηριότητας, εγχείρημα το οποίο θα ήταν πολύ σύνθετο και δυσεφάρμοστο.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Συμφωνώ με το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο). Για να αποτραπεί ο σφετερισμός των αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου, το άρθρο 28 πρέπει να διαγραφεί από αυτή την πρόταση· το εν λόγω άρθρο ορίζει ότι οι διατάξεις του κανονισμού πρέπει να τροποποιηθούν σύμφωνα με διαδικασία επιτροπολογίας, περιορίζοντας έτσι τον ρόλο του Κοινοβουλίου στην απλή αποδοχή πληροφοριών από την Επιτροπή σχετικά με τις διαδικασίες των επιτροπών διαχείρισης.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα αυτή την έκθεση σχετικά με την αλιεία στην περιοχή της συμφωνίας της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ), καθότι μεταφέρει τις συστάσεις που έχουν υιοθετηθεί από τη ΓΕΑΜ, και έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ στο εσωτερικό των κρατών μελών της ΓΕΑΜ, σε μια ενιαία νομοθετική πράξη της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) υιοθετεί συστάσεις στις ετήσιες συνόδους της. Στόχος αυτής της πρότασης κανονισμού είναι απλώς η μεταφορά ορισμένων από τις συστάσεις που έχουν υιοθετηθεί σε μια ενιαία νομοθετική πράξη της ΕΕ, στην οποία θα μπορούν επίσης να προστεθούν μελλοντικές συστάσεις. Το περιεχόμενο των συστάσεων που έχει υιοθετήσει η ΓΕΑΜ και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές συχνά καλύπτονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από προγενέστερη νομοθεσία της ΕΕ, οπότε μόνον οι πτυχές που διαφέρουν πρέπει να μεταφερθούν. Ο κανονισμός που υπερψηφίστηκε θα εφαρμόζεται για όλες τις εμπορικές δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που πραγματοποιούν ενωσιακά αλιευτικά σκάφη και υπήκοοι των κρατών μελών στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ. Δεν ισχύει για τις αλιευτικές δραστηριότητες που διενεργούνται αποκλειστικά για σκοπούς επιστημονικής έρευνας με την έγκριση και υπό την αιγίδα κράτους μέλους. Σε αυτή την περίπτωση, εκ των προτέρων ενημερώνονται μόνον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη στα ύδατα των οποίων διεξάγεται η δραστηριότητα. Εκτιμώ ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι πιθανό να υπονομεύσει τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου ως προς το θέμα αυτό, κυρίως δε το άρθρο 28, το οποίο πρέπει να αντικατασταθεί έτσι ώστε να εξασφαλιστούν τόσο η αποτελεσματική συμμετοχή του Σώματος σε μελλοντικές τροποποιήσεις του κανονισμού όσο και ο σεβασμός των αρμοδιοτήτων του.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Στόχος αυτής της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είναι η μεταφορά ορισμένων συστάσεων τις οποίες έχει υιοθετήσει η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ). Η μετατροπή αυτής της συμφωνίας σε ενιαία νομοθετική πράξη της ΕΕ αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου, καθώς επιτρέπει τη βελτίωση του ελέγχου των αλιευόμενων ειδών ιχθύων στα ύδατα που καλύπτει η εν λόγω νομοθεσία, καθώς και της συνεργασίας, της ενημέρωσης και της επικοινωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών και της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΓΕΑΜ. Καθότι με την ενέργεια αυτή απλουστεύονται οι διαδικασίες –θέτοντας τέρμα στους ετήσιους κανονισμούς – και οι εν λόγω συστάσεις έχουν τεθεί ήδη σε ισχύ στις χώρες μέλη της ΓΕΑΜ, επιδοκιμάζω αυτή την πρωτοβουλία, με την οποία συμφωνώ πλήρως, και αναμένω με ενδιαφέρον την ικανοποιητική εφαρμογή του υπό εξέταση κανονισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αναγνωρίζουμε και εκτιμούμε τη σημασία της πολύπλευρης συνεργασίας για την προώθηση της ορθής διατήρησης και διαχείρισης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων – που αποτελεί το αντικείμενο αυτής της συμφωνίας. Ωστόσο, η εγκριθείσα πρόταση κανονισμού περιλαμβάνει μια διάταξη την οποία θεωρούμε απαράδεκτη και την οποία επιχειρήσαμε να τροποποιήσουμε, προτείνοντας τη διαγραφή μίας παραγράφου από το άρθρο 28. Δεδομένου ότι η προσπάθειά μας αυτή απορρίφθηκε από την πλειοψηφία, καταψηφίσαμε την τελική πρόταση κανονισμού. Στόχος της είναι να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να υιοθετεί κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν μια περιοχή η οποία ανήκει στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) ενός κράτους μέλους. Η εν λόγω περιοχή είναι γνωστή ως υποθαλάσσιο όρος Ερατοσθένης και είναι μέρος της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτή η δυνατότητα συγκρούεται με την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ιδίως ότι πρόκειται για περιοχή ιδιαίτερα ευαίσθητη από πολιτική άποψη, καθόσον κατέχεται παρανόμως από μια τρίτη χώρα η οποία μάλιστα είναι υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ.

Ο βυθός σε αυτή την περιοχή περιέχει φυσικούς πόρους επί των οποίων η Κυπριακή Δημοκρατία έχει νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Σε αυτό το πλαίσιο, το πεδίο αρμοδιότητας της ΕΕ δεν πρέπει να υπερβαίνει τις πτυχές που άπτονται της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Πάντα αποδίδαμε υψίστη σημασία στην πολυμερή συνεργασία όσον αφορά την προώθηση της ορθής διατήρησης και διαχείρισης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, που αποτελεί το αντικείμενο αυτής της συμφωνίας.

Ωστόσο, η εγκριθείσα πρόταση κανονισμού περιλαμβάνει μια διάταξη την οποία θεωρούμε απαράδεκτη και την οποία επιχειρήσαμε να τροποποιήσουμε, προτείνοντας τη διαγραφή μίας παραγράφου από το άρθρο 28. Δεδομένου ότι η προσπάθειά μας αυτή απορρίφθηκε από την πλειοψηφία, καταψηφίσαμε το τελικό σχέδιο κανονισμού.

Η κυριαρχία της Δημοκρατίας της Κύπρου τίθεται υπό αμφισβήτηση, δεδομένου ιδίως ότι πρόκειται για περιοχή ιδιαίτερα ευαίσθητη από πολιτική άποψη, καθόσον κατέχεται παρανόμως από μια τρίτη χώρα η οποία μάλιστα είναι υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ. Ο βυθός σε αυτή την περιοχή περιέχει φυσικούς πόρους επί των οποίων η Κυπριακή Δημοκρατία έχει νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Σε αυτό το πλαίσιο, το πεδίο αρμοδιότητας της ΕΕ δεν πρέπει να υπερβαίνει τις πτυχές που άπτονται της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Συμφωνώ με αυτό το κείμενο, καθότι κύρια καθήκοντα της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) είναι η προώθηση της ανάπτυξης, της διατήρησης και της διαχείρισης των αποθεμάτων έμβιων θαλάσσιων πόρων, η διατύπωση και σύσταση μέτρων διατήρησης και η προώθηση συνεταιριστικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων. Στόχος αυτής της πρότασης κανονισμού είναι απλώς η μεταφορά ορισμένων από τις συστάσεις που έχουν υιοθετηθεί από τη ΓΕΑΜ, και έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ στις συμβαλλόμενες χώρες της ΓΕΑΜ, σε μια ενιαία νομοθετική πράξη της ΕΕ. Τούτο θα συνέβαλλε σε μεγάλο βαθμό στην απλούστευση, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ενέκρινε απλώς ετήσιους κανονισμούς με σκοπό την προσαρμογή και ενημέρωση των υφιστάμενων κανονισμών. Η πρόταση περιλαμβάνει μια σειρά έξυπνων λύσεων. Για παράδειγμα, όσον αφορά τα μέσα αλιείας, η πρόταση κανονισμού περιγράφει λεπτομερώς το ελάχιστο μέγεθος των ματιών στη Μεσόγειο (άρθρο 15) και στον Εύξεινο Πόντο (άρθρο 16) και απαγορεύει τη χρήση συρόμενης δράγας και τράτας σε βάθος ανώτερο των 1.000 μέτρων (άρθρο 17). Αντιμετωπίζει επίσης ζητήματα τα οποία αφορούν σκάφη τα οποία εμπλέκονται σε δραστηριότητες παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας, κλπ.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την αλιεία στην περιοχή της συμφωνίας της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ). Στόχος αυτής της πρότασης κανονισμού είναι απλώς η μεταφορά ορισμένων από τις συστάσεις που έχουν υιοθετηθεί από τη ΓΕΑΜ, και έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ στις συμβαλλόμενες χώρες της ΓΕΑΜ, σε μια ενιαία νομοθετική πράξη της ΕΕ, στην οποία οι μελλοντικές συστάσεις θα μπορούν να ενσωματωθούν μέσω τροποποιήσεων της εν λόγω πράξης. Τούτο θα συνέβαλλε σε μεγάλο βαθμό στην απλούστευση, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ενέκρινε απλώς ετήσιους κανονισμούς με σκοπό την προσαρμογή και ενημέρωση των υφιστάμενων κανονισμών.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), γραπτώς. (IT) Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) βρίσκεται ενώπιον μιας κρίσιμης καμπής ενόψει αυτής της πρότασης κανονισμού. Στην πραγματικότητα, αποδεικνύεται εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δεδομένου ότι προβλέπει την υλοποίηση ορισμένων συστάσεων που έχουν υιοθετηθεί από τη ΓΕΑΜ σε μια ενιαία νομοθετική πράξη της ΕΕ. Η πράξη αυτή αποτελεί ένα νομικό μέσο το οποίο είναι σίγουρα σταθερότερο από το εφαρμοζόμενο έως σήμερα και επιτρέπει την προσθήκη των μελλοντικών συστάσεων μέσω απλής τροποποίησης της ίδιας της νομοθετικής πράξης. Αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ασφάλειας δικαίου και συμβάλλει επίσης στην απλούστευση των κανονισμών. Αν εξαιρέσουμε τη σπουδαιότητα των διατάξεων που αφορούν το ελάχιστο μέγεθος ματιού για τα δίχτυα αλιείας, το άρθρο 28 του προτεινόμενου κανονισμού θέτει επίσης υπό αμφισβήτηση τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου. Συγκεκριμένα, ορίζει ότι οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στον κανονισμό μπορούν να τροποποιηθούν μέσω της διαδικασίας επιτροπολογίας, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή επικουρείται από τις επιτροπές διαχείρισης, των οποίων προεδρεύει εκπρόσωπος της Επιτροπής και οι οποίες απαρτίζονται από εκπροσώπους των κρατών μελών. Αυτό θα αφαιρούσε επί της ουσίας από το Κοινοβούλιο τις εξουσίες του, και επομένως θεωρείται επιθυμητό να λειτουργεί η Επιτροπή μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, ενώ το Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο θα έχουν τη δυνατότητα ανάκλησης αυτής της εξουσιοδότησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), γραπτώς. (IT) Συμφωνώ με τον εισηγητή ως προς την ανάγκη απλούστευσης των κανόνων αλιείας μέσω της θέσπισης ενός κανονισμού που θα παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής των συστάσεων που υιοθετεί η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο σε μία μόνον νομοθετική πράξη.

Συμφωνώ επίσης με τους στόχους και τις αρχές που εφαρμόζονται στην κοινή αλιευτική πολιτική, όμως νομίζω ότι όλα τα παράκτια κράτη μέλη πρέπει να εγγυώνται την ενδεδειγμένη ισορροπία μεταξύ προστασίας και κοινωνικοοικονομικής αξίας των οικοσυστημάτων. Με άλλα λόγια, φρονώ ότι πρέπει να ζητήσουμε την προστασία των συμφερόντων των τοπικών κοινοτήτων σύμφωνα με μια γενική αρχή.

Ο κανονισμός αριθ. 1967/2006 προσδιορίζει σχολαστικά τον επιτρεπόμενο εξοπλισμό για την αλιεία στα ύδατα της ζώνης ΓΕΑΜ, εν προκειμένω στη Μεσόγειο. Καλώ το Σώμα να λάβει υπόψη ότι ο στόχος της προστασίας των φυσικών μας οικοτόπων επιφέρει ενίοτε, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής οι συναφείς κανονισμοί, σοβαρές συνέπειες για ορισμένες αλιευτικές κοινότητες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ιταλία αναμένει από την Επιτροπή να δώσει εντολή για τη θέσπιση εξαίρεσης από την απαγόρευση αλιείας δύο συγκεκριμένων ειδών ιχθύων που αποτελούν το βασικό προϊόν μιας εκτεταμένης αλιευτικής βιομηχανίας. Επιθυμώ, λοιπόν, να επισημάνω σε όλες και όλους τους εκπροσώπους των 27 κρατών μελών και, μέσω αυτών, στην Επιτροπή ότι είναι αναγκαίο να εξεταστούν οι δυνατότητες ενίσχυσης της ευελιξίας αυτών των μέσων έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η επιβίωση της τοπικής αλιευτικής βιομηχανίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) συγκροτήθηκε το 1949 με μια διεθνή συμφωνία. Η αποστολή της καλύπτει τη Μεσόγειο, τον Εύξεινο Πόντο και τα παρακείμενα ύδατα, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης, της διατήρησης και της διαχείρισης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, τη διαμόρφωση και σύσταση μέτρων διατήρησης και την προώθηση προγραμμάτων συνεργασίας στον τομέα της κατάρτισης. Σκοπός του υπό εξέταση σχεδίου κανονισμού είναι απλώς η μεταφορά ορισμένων συστάσεων που υιοθετούνται από τη ΓΕΑΜ, και που είναι ήδη σε ισχύ στις χώρες μέλη της ΓΕΑΜ, σε μια ενιαία νομοθετική πράξη της ΕΕ, στην οποία θα μπορούν να προστίθενται μελλοντικές συστάσεις μέσω τροποποιήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (EN) Στόχος της έκθεσης είναι η μεταφορά διαφόρων συστάσεων που έχουν υιοθετηθεί από τη ΓΕΑΜ. Αυτές οι συστάσεις αφορούν τεχνικά μέτρα. Ένα από τα μέτρα αυτά προβληματίζει την Επιτροπή Αλιείας, η οποία θεωρεί ότι το άρθρο 28 (διαδικασία τροποποίησης) της πρότασης αποτελεί πολύ αμφιλεγόμενη διάταξη, καθόσον θα μπορούσε να υπονομεύσει τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου και την τρέχουσα θεσμική ισορροπία επεκτείνοντας υπερβολικά τις εκτελεστικές εξουσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε τέτοιο σημείο ώστε όλες οι μελλοντικές τροποποιήσεις του κανονισμού να καλύπτονται από τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεπώς, η Επιτροπή Αλιείας προτείνει τη διαγραφή του άρθρου 28. Φαίνεται ότι η Επιτροπή δεν έχει εξοικειωθεί εντελώς με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, καθώς δημιουργείται η εντύπωση ότι ορισμένοι αξιωματούχοι αποφάσισαν να λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες πρέπει, στην πραγματικότητα, να λαμβάνονται από το Κοινοβούλιο. Αυτό δεν πρέπει να επιτραπεί σε καμία περίπτωση. Ψήφισα υπέρ καθότι φρονώ ότι αυτή η αυθάδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπερβαίνει τα εσκαμμένα.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος, καθότι η αλιεία, ιδίως στη Μεσόγειο, δεν είναι απλώς μια ακόμη οικονομική δραστηριότητα· είναι αναπόσπαστο τμήμα του πολιτισμού και του τρόπου ζωής των πληθυσμών της περιοχής. Ολόκληρες περιφέρειες στηρίζονται στην αλιεία. Επομένως, είναι απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αλιεία σε αυτή την περιοχή, διότι η αλιεία στη Μεσόγειο έχει περισσότερες ιδιομορφίες από άλλες περιοχές και πρέπει να υπόκειται σε ειδικά μέτρα. Κατά τη γνώμη μου, είναι σκόπιμο να μεταφερθούν διάφορες συστάσεις που έχουν υιοθετηθεί από τη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο σε μια ενιαία κοινοτική νομοθετική πράξη, δεδομένου ότι οι εν λόγω συστάσεις έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να καθοριστούν τεχνικά μέτρα, ενισχύοντας τους περιορισμούς της αλιείας στον Κόλπο των Λεόντων και καθιστώντας πιο αυστηρές τις απαιτήσεις όσον αφορά τα δίχτυα και την έκδοση αδειών για την ανάπτυξη αλιευτικής δραστηριότητας.

Συμφωνώ με τη θέση ότι τα σκάφη στα οποία χορηγείται άδεια αλιείας κυνηγού πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρότερες ρυθμίσεις και να τους απαγορεύεται η χρήση συρόμενης δράγας και τράτας σε βάθος ανώτερο των 1.000 μέτρων. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να ρυθμιστούν τα μέτρα ελέγχου, παρέχοντας δυνατότητες επιθεώρησης των εργασιών εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης σε αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών, όπως και οι περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να μην επιτρέπουν σε σκάφη τρίτων χωρών να χρησιμοποιήσουν τους λιμένες τους. Θεωρώ ικανοποιητικές τις προτάσεις όσον αφορά την ενεργό συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών με τη ΓΕΑΜ.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα την έκθεση του κ. Rivellini επειδή συμφωνώ πλήρως με τη σπουδαιότητα της απλούστευσης των κανονισμών της Ένωσης. Η έκθεση προσφέρει τη δυνατότητα μεταφοράς όλων των συστάσεων της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο σε μία μόνον ευρωπαϊκή νομοθετική πράξη, διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση των πολιτών στα έγγραφα και βοηθώντας τους ενδιαφερόμενους φορείς να επιφέρουν τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις. Εκτιμώ ότι το εγχείρημα της απλούστευσης των ρυθμιστικών διατάξεων χάριν των πολιτών και των ενδιαφερομένων είναι καθήκον το οποίο, ως νομοθέτες, οφείλουμε να εκτελούμε γρήγορα και προσεκτικά έτσι ώστε να τους επιτρέψουμε να κατανοούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ, αλλά, προπάντων, να εξαλειφθούν οι διοικητικές επιβαρύνσεις που δημιουργούν τόσες πολλές επιπρόσθετες δαπάνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) συστήθηκε μέσω διεθνούς συμφωνίας το 1949. Η περιοχή που καλύπτεται από τη συμφωνία περιλαμβάνει τη Μεσόγειο, τον Εύξεινο Πόντο και τα παρακείμενα ύδατα. Κύρια καθήκοντα της ΓΕΑΜ είναι η προώθηση της ανάπτυξης, της διατήρησης και ορθολογικής διαχείρισης των αποθεμάτων έμβιων θαλάσσιων πόρων, η διατύπωση και σύσταση μέτρων διατήρησης και η προώθηση συνεταιριστικών προγραμμάτων στον τομέα της επιμόρφωσης. Στόχος αυτής της πρότασης κανονισμού είναι απλώς η μεταφορά ορισμένων από τις συστάσεις που έχουν υιοθετηθεί από τη ΓΕΑΜ, και έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ στις συμβαλλόμενες χώρες της ΓΕΑΜ, σε μια ενιαία νομοθετική πράξη της ΕΕ, στην οποία οι μελλοντικές συστάσεις θα μπορούν να ενσωματωθούν μέσω τροποποιήσεων της εν λόγω πράξης. Οι διατάξεις του κανονισμού αφορούν τις πτυχές που είθισται να ρυθμίζουν τέτοιου είδους οργανισμοί. Ο Τίτλος II πραγματεύεται τους περιορισμούς ως προς τον αλιευτικό εξοπλισμό και την αλιευτική δραστηριότητα («τεχνικά μέτρα»). Ο Τίτλος III περιλαμβάνει «μέτρα ελέγχου» όπως οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, οι επιθεωρήσεις κλπ. Ο Τίτλος IV αφορά τη συνεργασία, την ενημέρωση και τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων από πλευράς της Επιτροπής και των κρατών μελών για τη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με την Εκτελεστική Γραμματεία της ΓΕΑΜ.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα διότι πιστεύω ότι η ρυθμιστική δραστηριότητα της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο έχει διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο με στόχο την επίτευξη βιώσιμου επιπέδου αλιείας στη Μεσόγειο.

Τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τα αποθέματα ιχθύων στη Μεσόγειο αποκαλύπτουν ότι πάνω από το 54 τοις εκατό των αποθεμάτων που εξετάσθηκαν υπεραλιεύονται. Συνεπώς, είναι θέμα ύψιστης προτεραιότητας να ληφθούν νομοθετικά μέτρα υπέρ της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η χρήση αλιευτικών αποθεμάτων σε βιώσιμα επίπεδα. Η πλήρης συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών καθίσταται πλέον σημαντική διότι πρέπει να μεταφέρουν τα νέα πρότυπα το συντομότερο δυνατόν στο εσωτερικό τους δίκαιο, επιβάλλοντας τις ενδεδειγμένες κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται με αυτά.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, η οποία αποβλέπει στην απλούστευση των υφιστάμενων ρυθμίσεων σχετικά με τις αλιευτικές πρακτικές στην περιοχή της μεσογειακής συμφωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκη Τζαβέλα (EFD), γραπτώς. – Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ελλάδα αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στην Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο. Οι προτάσεις κανονισμού που αφορούν ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ έχουν ως σκοπό να μεταφέρουν ορισμένες προτάσεις που έχουν υιοθετηθεί από την ΓΕΑΜ, και ήδη εφαρμόζονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει σε αυτήν, σε μια ενιαία κοινοτική νομοθετική πράξη. Υπερψήφισα το συγκεκριμένο ψήφισμα γιατί θεωρώ πως οι προτάσεις για μέτρα ελέγχου θα προστατεύσουν τον φυσικό τόπο και, συνεπώς, θα ωφελήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη της ΓΕΑM.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. (DE) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες διατάξεις για την αλιεία στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ. Ο συνδυασμός των συμφωνηθεισών συστάσεων σε μια μελλοντική ενιαία κοινοτική νομοθετική πράξη θα απλουστεύσει τις διοικητικές διαδικασίες και θα αυξήσει την αποδοτικότητα, πράγμα το οποίο αξίζει να χαιρετίσουμε. Οι προτεινόμενες επιμέρους τεχνικές ρυθμίσεις ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις για μια υπεύθυνη αλιευτική πολιτική.

 
  
  

Έκθεση: Άννυ Ποδηματά (A7-0036/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Εγκρίνω πλήρως αυτή την έκθεση δεδομένου ότι αποβλέπει στην εγκαινίαση μιας νέας μορφής φορολογίας του χρηματοπιστωτικού τομέα, μέτρο που είναι ούτως ή άλλως επειγόντως αναγκαίο, αλλά συμπληρώνει επίσης τα ρυθμιστικά και εποπτικά μέσα που εγκρίθηκαν προσφάτως. Από αυτή την άποψη, θέλω να υπογραμμίσω ότι «η καθιέρωση φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα πρέπει να γίνει στην ευρύτερη δυνατή βάση», όπως προτείνεται άλλωστε στο έγγραφο, κατά τρόπο που να περιλαμβάνει όλους τους τύπους συναλλαγών. Μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων, η θέσπιση φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών καθιστά την αγορά δικαιότερη και διαφανέστερη, μειώνει την κερδοσκοπία και τα επίπεδα φορολογικής απάτης, και κατανέμει τις επιβαρύνσεις λόγω της κρίσης μεταξύ των επιμέρους οικονομικών παραγόντων. Οι πρόσθετοι πόροι που θα προκύψουν από αυτό το μέτρο αναμένεται να συμβάλουν στην καταπολέμηση της φτώχειας, στην ενθάρρυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, στη χρηματοδότηση του κράτους κοινωνικής πρόνοιας, στην επίτευξη κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων και στη χρηματοδότηση άλλων πτυχών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Από την άλλη πλευρά, υποστηρίζω την ανάγκη να μελετήσει η Επιτροπή ένα μελλοντικό σύστημα ευρωπαϊκών ομολόγων καθώς και την ιδέα της έκδοσης κοινών ευρωπαϊκών ομολόγων έργων υποδομής ως μέτρα προώθησης των επενδύσεων. Υποστηρίζω επίσης την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Τέλος, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την υποστήριξη υπέρ της ανάπτυξης, καθότι είναι σημαντικό να τηρηθεί η δέσμευση της διάθεσης του 0,7% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος κάθε κράτους μέλους προς όφελος των αναπτυσσόμενων χωρών.

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Andreasen (EFD), γραπτώς. (EN) Καταψήφισα την έκθεση Ποδηματά σχετικά με την καινοτόμο χρηματοδότηση επειδή επιδιώκει τη θέσπιση ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ο οποίος, ενώ υποστηρίζεται ότι είναι αναγκαίος για την προστασία της οικονομίας από επισφαλείς συναλλαγές και για τη δημιουργία ενός ταμείου που θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση νέας κρίσης, και θα επιβληθεί μόνον στις χονδρικές και επαγγελματικές συναλλαγές, το κόστος αναπόφευκτα θα μεταφερθεί στον καταναλωτή και τον φορολογούμενο πολίτη που πασχίζει ήδη να αντεπεξέλθει στην κρίση. Ο φόρος θα έχει ολέθριο αντίκτυπο στο Σίτυ του Λονδίνου, τη βιομηχανία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που αποτελεί τον μεγαλύτερο συνεισφέροντα στα δημόσια ταμεία της Βρετανίας. Θα αναγκάσει επιχειρήσεις να εγκαταλείψουν το Ηνωμένο Βασίλειο, οδηγώντας σε απώλεια θέσεων εργασίας καθώς και σε απώλεια φορολογικών εσόδων.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς.(FR) Στο τρέχον πλαίσιο δημοσιονομικών περικοπών, η συζήτηση της καινοτόμου χρηματοδότησης δεν είναι απλώς αναγκαία, είναι ζωτικής σημασίας. Προσωπικά, υποστηρίζω με ιδιαίτερη θέρμη τη θέσπιση ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ιδεωδώς σε διεθνές επίπεδο ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χαίρομαι λοιπόν που το μέτρο αυτό εγκρίθηκε από την πλειοψηφία των συναδέλφων μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. Η παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση αποκάλυψε τις σοβαρές αδυναμίες που υπάρχουν όσον αφορά το πλαίσιο ρύθμισης και εποπτείας του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Σήμερα, είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε νέα μέσα που να μπορούν να περιορίσουν την κερδοσκοπία και να αποκαταστήσουν τον βασικό ρόλο του χρηματοπιστωτικού τομέα, διασφαλίζοντας τη δίκαιη και αναλογική κατανομή των επιβαρύνσεων μεταξύ των βασικών οικονομικών παραγόντων. Πρέπει να αρχίσουμε να συζητούμε τη φορολογία του χρηματοπιστωτικού τομέα, ο οποίος έως τώρα, σε αντίθεση με άλλους τομείς, παραμένει εν πολλοίς αφορολόγητος. Στην ΕΕ εφαρμόζεται επίσης μια πρακτική απαλλαγής από τον ΦΠΑ για όλες τις βασικές χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Συμφωνώ με τη θέσπιση ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ο οποίος θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση των εξαιρετικά καταστροφικών τάσεων που ακολουθούν οι συναλλαγές στις χρηματοοικονομικές αγορές, στη βελτίωση της αποδοτικότητας της ίδιας της αγοράς, στη μείωση της αστάθεια των τιμών και στη δημιουργία κινήτρων προς τον χρηματοπιστωτικό τομέα ώστε να πραγματοποιήσει μακροπρόθεσμες επενδύσεις με προστιθέμενη αξία για την πραγματική οικονομία.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Baudis (PPE), γραπτώς.(FR) Με αυτή την ψηφοφορία, το Κοινοβούλιο έχει φτάσει σε μια κρίσιμη καμπή στην προσπάθεια ρύθμισης του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. Έχουμε στείλει ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ των προγραμμάτων της γαλλικής προεδρίας της G20. Όταν η οικονομία παρουσιάσει τις πρώτες ενδείξεις ανάκαμψης, πρέπει να εργαστούμε όλοι και όλες μαζί για να προαγάγουμε ένα καλά μελετημένο, ισορροπημένο πρότυπο φιλελευθερισμού. Η ευρωπαϊκή αριστερά επιχείρησε να πιστωθεί η ίδια αποκλειστικά την ιδέα της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Έκανε, όμως, λάθος. Οι Ευρωπαίοι γνωρίζουμε πότε να επιδεικνύουν πραγματισμό. Η σημερινή ψηφοφορία δείχνει ότι αυτή η αντίληψη υπερβαίνει τις επιμέρους πολιτικές διαφοροποιήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (EFD), γραπτώς. (NL) Δεν μπορώ να υποστηρίξω την έκθεση Ποδηματά, διότι η αρμοδιότητα για την άσκηση φορολογικής πολιτικής ανήκει στα κράτη μέλη. Η έκθεση δεν αντικατοπτρίζει αυτή την κατάσταση. Απεναντίας, αποβλέπει στην επιβολή μιας σειράς φόρων σε επίπεδο ΕΕ, περιλαμβανομένων ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και ενός ενεργειακού φόρου. Αν η φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα είναι απαραίτητη, τα εισοδήματα που παράγει πρέπει να διοχετευθούν στα δημόσια ταμεία των κρατών μελών. Σε τελευταία ανάλυση, αυτά κλήθηκαν να προσφέρουν εγγυήσεις υπέρ των τραπεζών. Τα κράτη μέλη καλά θα κάνουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εισοδήματα για να μειώσουν το δημόσιο χρέος, το οποίο αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ωστόσο, στην έκθεση θεωρείται δεδομένο ότι τα έσοδα αυτά θα μπορούσαν να συμβάλουν στην υλοποίηση πολιτικών στόχων σε διεθνές επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ. Επομένως, στους στόχους αυτούς θα περιλαμβάνονταν εξίσου η αλλαγή του κλίματος και η αναπτυξιακή συνεργασία.

Επιπλέον, στην έκθεση προβάλλονται επιχειρήματα υπέρ ενός τέλους αλληλεγγύης στα αεροπορικά εισιτήρια, έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε προβλήματα δημόσιας υγείας και να μειώσουμε τις δαπάνες στον τομέα των μεταφορών. Δέχομαι ότι θα μπορούσαμε να επιδιώξουμε αυτούς τους χρήσιμους πολιτικούς στόχους και ότι θα ήταν σκόπιμο να εξετάσουμε τις δυνατότητες διάθεσης περισσότερων πόρων για τον σκοπό αυτόν. Εντούτοις, δεδομένου ότι αυτό θα είχε επιπτώσεις στα φορολογικά μας μέτρα, την ευθύνη για την ανάληψη τέτοιων πρωτοβουλιών πρέπει να την αναλάβουν τα κράτη μέλη, χωρίς να τους το επιβάλλει η Ευρώπη. Φοβάμαι ότι μια τέτοια προσέγγιση είναι πιθανό να εμποδίσει τη γόνιμη συνεργασία με το Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), γραπτώς.(FR) Πάνω από τρία χρόνια μετά την κρίση, τα στοιχεία ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών αγορών είναι μάλλον ελλιπή. Από αυτή την άποψη, ένας νέος φόρος θα καθιστούσε δυνατή την εξεύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης και τη ρύθμιση των πιο αμφιλεγόμενων χρηματοπιστωτικών πρακτικών. Πρέπει να είμαστε σαφείς: επί του παρόντος, είναι αδύνατον να υποστηρίξει κανείς ότι αυτό που συνέβη πριν από τρία χρόνια δεν θα ξανασυμβεί και στο μέλλον. Αυτό και μόνον αρκεί για να οδηγηθεί κανείς στην απελπισία. Επομένως, η μείζων πρόκληση είναι να διαπιστωθεί αν η Ευρώπη διαθέτει την κρίσιμη μάζα που απαιτείται ώστε να λάβει συγκεκριμένα μέτρα. Εκτιμώ ότι την διαθέτει και ότι όσο πιο σύντομα αναλάβει δράση σχετικά με αυτό το θέμα, τόσο το καλύτερο!

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Η υιοθέτηση αυτής της έκθεσης στην Ολομέλεια καταδεικνύει την πορεία την οποία φαίνεται να θέλει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και η ιδέα της θέσπισης ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών φαίνεται να υποστηρίζει τα συμφέροντα του ευρέος κοινού, παρότι οι ηγέτες της G20 δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν ως προς τη θέσπιση μιας τέτοιας συνεισφοράς σε διεθνές επίπεδο, αισθάνομαι υποχρεωμένος να αναφέρω ότι αυτό θα μπορούσε να έχει δυσμενείς επιπτώσεις σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ο αντίκτυπος ενός τέτοιου φόρου, που θα επιβληθεί μόνον σε κεφάλαια με έδρα την ΕΕ, θα είναι σίγουρα να οδηγήσει τα εν λόγω κεφάλαια σε μετανάστευση προς αναπτυγμένες ή αναδυόμενες χώρες εκτός της ΕΕ. Το εναλλακτικό σενάριο, τουλάχιστον σε μια αρχική φάση, θα είναι η μεταβίβαση αυτού του φόρου, υπό μορφή πρόσθετου κόστους, στους καταναλωτές χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή άλλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Όποια και αν είναι η κατάσταση, ο στρεβλός αντίκτυπος αυτού του μέτρου θα είναι να βρεθεί ακόμη πιο κοντά η ΕΕ στον κίνδυνο απώλειας της ανταγωνιστικότητάς της έναντι άλλων κρατών όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία ή οι χώρες BRIC. Αυτό θα επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη και θα δημιουργήσει προβλήματα, μεταξύ άλλων και για την πραγματική οικονομία, η οποία εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των φθηνότερων δυνατών πηγών χρηματοδότησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα αυτή την έκθεση καθότι συμφωνώ με την ανάγκη αναζήτησης καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μέσα αυτά θα επέτρεπαν, κατ’ ουσίαν, στην ΕΕ να ανταποκριθεί στις τρέχουσες προκλήσεις, δεδομένου ότι θα διαδραμάτιζαν ταυτοχρόνως ρυθμιστικό ρόλο και ρόλο παραγωγής εσόδων.

Έχει επισημανθεί συχνά σε αυτό το Κοινοβούλιο ότι η οικονομική κρίση έχει αναδείξει το πρόβλημα του ρυθμιστικού και εποπτικού ελλείμματος στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Γνωρίζουμε άλλωστε ότι οι φορολογούμενοι είναι σήμερα οι πρώτοι που επιβαρύνονται από το κόστος της κρίσης, όχι μόνον μέσω της άμεσης φορολογίας, αλλά και λόγω της αυξανόμενης ανεργίας, της μείωσης των εισοδημάτων, της μειωμένης πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και της όξυνσης των ανισοτήτων. Αν θέλουμε να βρούμε ολιστικές και ολοκληρωμένες λύσεις έναντι της κρίσης, απαιτούνται νέα μέσα.

Συμφωνώ, επομένως, με τη θέσπιση των επί μακρόν συζητούμενων ευρωπαϊκών ομολόγων, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε από κοινού διαχείριση του χρέους μέσω της συγκέντρωσης μέρους του κρατικού χρέους. Η εισηγήτρια προτείνει επίσης άλλα μέσα χρηματοδότησης τα οποία αποβλέπουν στον περιορισμό της κερδοσκοπίας: παραδείγματος χάριν, τη συνεπή και αποτελεσματική φορολογία του τομέα της ενέργειας και την κατάρτιση προτάσεων για έναν αναπτυξιακό φόρο ο οποίος θα οδηγήσει σε αύξηση των πόρων που διατίθενται για την υλοποίηση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), γραπτώς. (CS) Στην ΕΕ βρισκόμαστε διαρκώς αντιμέτωποι με τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, η οποία, το 2009, μετεξελίχθηκε σε δημοσιονομική κρίση, σημαντική πτυχή της οποίας ήταν η υπέρμετρη έκδοση κρατικών ομολόγων. Σε αντίθεση με την εγκριθείσα έκθεση, ωστόσο, δεν θεωρώ ότι αυτή η κατάσταση οφείλεται στις πιέσεις της αγοράς, αλλά μάλλον στην ανεύθυνη δημοσιονομική πολιτική πολλών εθνικών κυβερνήσεων οι οποίες είναι απρόθυμες να μεταρρυθμίσουν τα συστήματά τους στους τομείς των συντάξεων, της υγείας και της απασχόλησης. Κατά τη γνώμη μου, το να κατηγορούμε την αγορά για αδυναμίες είναι άστοχο και δείχνει ότι δεν έχουμε το θάρρος να αναγνωρίσουμε την ανάγκη υλοποίησης των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων. Έχουμε πλέον εγκρίνει κανόνες για την αυστηρότερη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών, οπότε πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα και να λάβουμε μέτρα αναθέρμανσης των ευρωπαϊκών οικονομιών, παραδείγματος χάριν μέσω της χρηματοδότησης κοινών έργων υποδομής και της παροχής φορολογικών κινήτρων για εταιρίες που επενδύουν στην επιστήμη και την έρευνα. Θέλω να προειδοποιήσω κατά της θέσπισης φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών καθώς και διαφόρων τύπων φόρων επί των τραπεζών, καθότι αυτό θα δημιουργούσε εμπόδια στη λειτουργία της χρηματοπιστωτικής αγοράς και θα στρέβλωνε τον ανταγωνισμό. Τα ευρωπαϊκά ομόλογα δεν αποτελούν λύση, δεδομένου ότι μεταφέρουν απλώς τη δημοσιονομική ανευθυνότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ένα επίπεδο ακόμη πιο απομακρυσμένο από τον δημόσιο έλεγχο, όπου οι τυχόν υπέρμετρες δαπάνες θα είχαν πολύ σοβαρότερο αντίκτυπο από ό,τι αν περιορίζονταν σε εθνικό επίπεδο. Δεν υποστηρίζω ούτε τη θέσπιση ενός πανευρωπαϊκού φόρου άνθρακα, καθότι αυτό θα επιβάρυνε δυσανάλογα τον τομέα της ενέργειας, μειώνοντας σε τελική ανάλυση την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), γραπτώς. (CS) Οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές αντιστοιχούν σε μεγάλο ποσοστό των πόρων του χρηματοπιστωτικού τομέα, και οι διάφορες κερδοσκοπικές δραστηριότητες στις χρηματοοικονομικές αγορές διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομική κρίση. Ασφαλώς δεν είναι δίκαιο για τους φορολογουμένους να επωμιστούν αυτοί όλο το βάρος της χρηματοπιστωτικής κρίσης, γι’ αυτό μέρος του εν λόγω βάρους πρέπει να μεταφερθεί και στον χρηματοπιστωτικό τομέα, έτσι ώστε να μπορεί να συμμετάσχει στο κόστος. Η έκθεση εστιάζεται κυρίως σε συναλλαγές που είναι ιδιαίτερα επισφαλείς και κερδοσκοπικές, και επομένως θα οδηγήσει σε ενίσχυση της υπευθυνότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα μέσω της μελλοντικής φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, γεγονός που, παραδόξως, θα επιφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ένας άλλος λόγος για τη θέσπιση φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι το γεγονός ότι οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ στα περισσότερα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης επειδή θεωρώ ότι αποτελεί θετικό βήμα για την υλοποίηση των μελλοντικών καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων που θα ενισχύσουν την οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη. Θεωρώ επιβεβλημένο να αναζητήσει η Ευρώπη πόρους στην αγορά για να χρηματοδοτήσει τους βασικούς τομείς της οικονομίας μας, σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», κυρίως δε τις διευρωπαϊκές υποδομές ενέργειας και τηλεπικοινωνιών μεταφορών που είναι αναγκαίες για τον τερματισμό της κρίσης.

Είναι επιβεβλημένο να αναθερμανθεί η ευρωπαϊκή οικονομία. Δεν είναι ευθύνη της ΕΕ να επιβάλλει ή/και να αυξάνει τους φόρους, αλλά να έχει το θάρρος να αντιμετωπίσει την αγορά. Η λύση είναι να μπορέσουμε να βρούμε νέες μορφές χρηματοδότησης που να εξασφαλίζουν την πλήρη υλοποίηση των προγραμμάτων το συντομότερο δυνατό, μέσω της δημιουργίας ειδικών ταμείων τα οποία θα στηρίζονται στην έκδοση τίτλων που θα σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεση και την οικονομική εκμετάλλευση των υλοποιούμενων έργων, και που είναι γνωστά ως «ομόλογα έργων».

Τυχόν φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών πρέπει να προταθεί στην Ευρώπη μόνον εάν θεσπιστεί παγκοσμίως: Φρονώ ότι η Επιτροπή οφείλει να διερευνήσει τη δυνατότητα θέσπισης ενός τέτοιου φόρου σε επίπεδο ΕΕ, προσπαθώντας να προβλέψει κατά πόσον αυτό θα έχει αρνητικές συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου καθότι συμφωνώ με τον στόχο της Επιτροπής ως προς την αύξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ μέσω της χρήσης καινοτόμων δημοσιονομικών μέσων, και αναγνωρίζω τα δυνητικά οφέλη από την αύξηση της χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα με τη χρήση δημοσίων πόρων. Πιστεύω επίσης ότι τα μέτρα αυτού του είδους πρέπει να συνοδεύονται από τη διαφανή υποβολή εκθέσεων, σε συνδυασμό με κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις επενδύσεις, διαχείριση κινδύνων, όρια έκθεσης και επαρκείς διαδικασίες ελέγχου και εποπτείας, που θα θεσπιστούν υπό καθεστώς δημοκρατικής λογοδοσίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), γραπτώς.(FR) Χαιρετίζω την υποστήριξη, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της θέσπισης φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Η φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα τιμωρήσει τις άκρως κερδοσκοπικές και κοινωνικά άχρηστες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, προσφέροντας συγχρόνως στην Ευρωπαϊκή Ένωση ετήσια έσοδα 200 δισ. ευρώ. Αυτή η ψηφοφορία στρέφεται κατά του συμφώνου ανταγωνιστικότητας. Αντί να τιμωρούμε τα κράτη και τους πολίτες, πρέπει να φορολογήσουμε τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να το λάβουν αυτό επειγόντως υπόψη.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Υποστηρίζω, με ορισμένες επιφυλάξεις, την έκθεση Ποδηματά σχετικά με την καινοτόμο χρηματοδότηση. Συμμερίζομαι την ανησυχία της εισηγήτριας για την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που διερχόμαστε, καθώς και για τη συνακόλουθη έλλειψη επενδύσεων. Συμφωνώ επίσης με τη θέση ότι οι επενδύσεις είναι επιθυμητό να οδηγούν σε ενίσχυση της προόδου και της καινοτομίας, καθώς και ότι είναι αναγκαίο να ενισχύσει η Ευρώπη τις ικανότητές της ως προς την πραγματοποίηση έξυπνων επενδύσεων. Ωστόσο, φοβάμαι ότι, συνολικά, η έκθεση μοιάζει να κλίνει υπερβολικά προς την κατεύθυνση της αύξησης των φόρων, τη στιγμή που σε πολλές χώρες (όπως στην Πορτογαλία), αντιμετωπίζουμε ήδη υπερδοσολογία φορολογικών βαρών. Στη τελική του έκδοση, το κείμενο της έκθεση ζητεί τη θέσπιση ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (σε διεθνές, ή τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό, επίπεδο), αναγνωρίζοντας ότι οι συνέπειές του πρέπει να μελετηθούν (κάτι που θα απαιτήσει τη διενέργεια εκ των υστέρων μελέτης επί του θέματος). Επιδοκιμάζω την υπεράσπιση της έκδοσης ευρωπαϊκών ομολόγων, η οποία θα διευκόλυνε την πρόσβαση των πιο ευάλωτων χωρών της ζώνης του ευρώ στην αγορά, καθώς και της άποψης ότι αυτό θα καταστεί επωφελές «για όλα τα μετέχοντα κράτη μέλη και για τη ζώνη του ευρώ στο σύνολό της».

 
  
MPphoto
 
 

  Frédéric Daerden (S&D) , γραπτώς.(FR) Ορισμένοι δεν υποστηρίζουν τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ) σε ευρωπαϊκό επίπεδο επειδή θα στρέβλωνε τον ανταγωνισμό στις χρηματοπιστωτικές αγορές επιβαρύνοντας την Ευρώπη. Δεν πιστεύω ότι ένας φόρος που θα ανέρχεται μόλις στο 0,01% αυτών των συναλλαγών θα ωθήσει τους επενδυτές να αποσυρθούν από τη μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική αγορά του πλανήτη.

Αν περιμένουμε την G20 για να αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία σε διεθνές επίπεδο, θα περιμένουμε για πάντα. Επομένως, αισθάνομαι ικανοποίηση για την έγκριση της τροπολογίας της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που τάσσεται υπέρ αυτού του ΦΧΣ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσει έσοδα τα οποία θα ανέρχονται σε 200 δισ. ευρώ ετησίως, επιτρέποντας έτσι στην Ένωση να χρηματοδοτεί ικανοποιητικά τον προϋπολογισμό της, σε μια περίοδο κατά την οποία τα μέλη του Συμβουλίου γνωστοποιούν ήδη την πρόθεσή τους να περικόψουν αυτόν τον προϋπολογισμό, παρά την προστιθέμενη αξία την οποία προσφέρουν οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η κρίση, την οποία προκάλεσαν οι παράγοντες της χρηματοπιστωτικής αγοράς, χρησιμοποιείται ως επιχείρημα από τις δεξιές κυβερνήσεις μας προκειμένου να επιβληθούν δημοσιονομικές περικοπές, ιδίως στο πεδίο των κοινωνικών δαπανών. Έτσι, οι ευρωπαίοι πολίτες καλούνται να πληρώσουν το κόστος σφαλμάτων για τα οποία δεν ευθύνονται. Ο ΦΧΣ θα αποκαθιστούσε την κοινωνική δικαιοσύνη στις ευρωπαϊκές αποφάσεις εξυγιαίνοντας τα δημόσια οικονομικά εις βάρος όσων τα είχαν εξαρχής αποδυναμώσει. Επομένως, η τρέχουσα συγκυρία είναι απολύτως επίκαιρη για τη λήψη αυτού του μέτρου.

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Ciriaco De Mita (PPE), γραπτώς. (IT) Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση ανέδειξε την πλήρη απουσία ηθικών αρχών σε αυτόν τον τομέα. Το πρότυπο της νέας οικονομίας της ευημερίας, σύμφωνα με το οποίο η επιδίωξη της ατομικής ευημερίας είναι το κλειδί για τη συλλογική ευημερία, η οποία είναι άθροισμα των συστατικών της, αποκαλύφθηκε σε όλη τη γύμνια του. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, το ατομικό συμφέρον δεν θέτει κανέναν περιορισμό στο συλλογικό συμφέρον, πόσο μάλλον στο κοινό όφελος. Εντούτοις, επειδή η δημόσια διακυβέρνηση πρέπει να θέτει το κοινό όφελος ως πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί, και να προσφέρει χώρο για την άσκηση της ελευθερίας και των ατομικών δικαιωμάτων στο εσωτερικό της κοινωνίας, πρέπει να υποστηρίζει αυτή την προσέγγιση με ένα δίκαιο και προοδευτικό φορολογικό σύστημα. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, η οποία πρέπει να υποστηριχθεί διεθνώς από την ΕΕ και όλες τις χώρες της G8 και της G20, τα έσοδα από τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές πρέπει να καταστούν συγκρίσιμα με άλλα έσοδα μέσω ενός ειδικού φορολογικού συστήματος που θα ευνοεί την ανάληψη μεγαλύτερης ευθύνης από τους παράγοντες της αγοράς σε συνδυασμό με άλλους κανόνες και νέα πρότυπα. Η θέσπιση των ευρωπαϊκών ομολόγων, τα οποία θα ενισχύουν το ταμείο κρίσης και τη δημιουργία έργων υποδομής, θα μπορούσε να ενισχύσει τη δυνατότητα της ΕΕ να λαμβάνει μέτρα συμπληρωματικά προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η έκθεση την οποία υιοθετήσαμε κινείται, κατά τη γνώμη μου, έστω και με βραδύτητα, προς αυτή την κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς.(FR) Η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει αναδείξει τις αδυναμίες ως προς την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ως εκ τούτου, χρειαζόμαστε νέα μέσα και νέες δημοσιονομικές πολιτικές. Άλλωστε, το χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει αποκομίσει σημαντικά κέρδη από κερδοσκοπικές συναλλαγές, και δεν υποχρεώνεται σε καταβολή φόρων. Ψηφίζοντας υπέρ της θέσπισης φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έσοδα από τον οποίο θα μπορούσαν να διοχετευθούν με επωφελή τρόπο στην αναπτυξιακή βοήθεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέδειξε την επιθυμία του να τεθεί τέρμα σε αυτή την αδικία. Αυτός ο φόρος πρέπει, φυσικά, να εφαρμοστεί διεθνώς· αν, όμως, δεν συμβεί αυτό, καλούμε την ΕΕ να αναλάβει τις ευθύνες της και να τον εφαρμόσει στην Ευρώπη. Κατά τον τρόπο αυτόν, η Ευρώπη θα λειτουργούσε ως παράδειγμα προς μίμηση, όσον αφορά τόσο την καινοτόμο χρηματοδότηση όσο και την επίδειξη αλληλεγγύης προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Τώρα εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας υποβάλει μια νομοθετική πρόταση η οποία θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τις οποίες εξέφρασε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία αυτό το Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), γραπτώς.(FR) Χαιρετίζω αυτή την ψηφοφορία σχετικά με τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών καθότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Ένωση να εφαρμόσει αυτό το φορολογικό σύστημα χωρίς να περιμένει μια υποθετική απόφαση επί του θέματος σε διεθνές επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τον μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα παγκοσμίως. Πρέπει λοιπόν να δείξει τον δρόμο.

Σύμφωνα με ποικίλες μελέτες, η θέσπιση ενός φόρου που θα ανέρχεται περίπου στο 0,05% των συναλλαγών θα παρήγαγε έσοδα περίπου 200 δισ. ευρώ ετησίως, τα οποία θα χρησιμοποιούνταν για τη χρηματοδότηση της ανάκαμψης και της αναπτυξιακής συνεργασίας, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος, αποθαρρύνοντας συγχρόνως την κερδοσκοπία. Παρ’ όλα αυτά, διατηρώ την πεποίθηση ότι παραμένει αναγκαίος ένας τέτοιος φόρος σε διεθνές επίπεδο: η Ένωση πρέπει να ενθαρρύνει τους εταίρους της να θεσπίσουν ρυθμίσεις σχετικά με τη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.

Αυτό το αναφέρω επειδή, αν ο φόρος αυτός εφαρμοστεί μόνον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι διεθνώς από τους κύριους οικονομικούς ανταγωνιστές της Ευρώπης, θα πληγεί πολύ σοβαρά η οικονομία της Ένωσης. Ειδικότερα, ευελπιστώ ότι θα επιτευχθεί συμβιβασμός ως προς το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια της γαλλικής προεδρίας της G20.

 
  
MPphoto
 
 

  Harlem Désir (S&D), γραπτώς.(FR) Για πάνω από 10 έτη, οι ευρωπαίοι σοσιαλιστές αγωνίζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέρ ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ο φόρος αυτός θα προσέφερε πολλά οφέλη: δεν θα αποθάρρυνε απλώς την κερδοσκοπία στον χρηματοπιστωτικό τομέα· θα χρηματοδοτούσε επίσης την παροχή βοήθειας σε αναπτυσσόμενες χώρες και την προσαρμογή τους στην αλλαγή του κλίματος, συνεισφέροντας συγχρόνως στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κόσμος βρίσκεται τώρα σε διαφορετική κατάσταση: η ύφεση έχει καταστήσει ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη σταθεροποίησης των χρηματοπιστωτικών αγορών, και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέους πόρους για να ξεπεράσει αυτή την ύφεση – πρέπει δε να την ξεπεράσει μέσω της ανάκαμψης, και όχι μέσω μέτρων λιτότητας.

Συγχρόνως, το κίνημα υποστήριξης αυτού του φόρου διογκώνεται: όλο και περισσότερες κυβερνήσεις υποστηρίζουν την ιδέα, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη ψηφίσει επανειλημμένων υπέρ της θέσπισης ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Αυτή η νέα ψηφοφορία υπέρ του φόρου αποτελεί σημαντικό βήμα: το Κοινοβούλιο δηλώνει ότι πρέπει να ενεργήσουμε αμέσως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ακόμη και αν δεν προηγηθεί διεθνής συμφωνία. Το αίτημα του Κοινοβουλίου είναι σαφές, και η ψηφοφορία υπήρξε συντριπτική: πρέπει τώρα να μετατρέψουμε τα λόγια μας σε πράξεις και να εφαρμόσουμε τον φόρο στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), γραπτώς.(SV) Στην έκθεση σχετικά με την καινοτόμο χρηματοδότηση εξετάζονται διάφορες σημαντικές πτυχές. Δυστυχώς, περιλαμβάνει την πρόταση να θεσπίσει μονομερώς η Ευρώπη έναν φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Πιστεύω ότι το σουηδικό παράδειγμα της μονομερούς θέσπισης μιας μορφής φορολογίας επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών τη δεκαετία του 1980, που είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά της εμπορίας μετοχών, ομολόγων και δικαιωμάτων προαίρεσης στο Λονδίνο, πρέπει να ληφθεί υπόψη έτσι ώστε να μην διαπράξουμε το ίδιο σφάλμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρώ ότι δημιουργείται μεγάλος κίνδυνος μη πραγμάτωσης των σταθεροποιητικών αποτελεσμάτων στη χρηματοπιστωτική αγορά αν η ΕΕ θεσπίσει μονομερώς έναν τέτοιο φόρο. Ο κίνδυνος μεταφοράς της εμπορίας μετοχών, ομολόγων και δικαιωμάτων προαίρεσης σε λιγότερο διαφανείς και λιγότερο ανοικτές αγορές εκτός της Ευρώπης είναι μεγάλος. Αυτό δεν θα δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες ελέγχου της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Επομένως, καταψήφισα την τροπολογία με την οποία προτείνεται η επιβολή ενός ευρωπαϊκού φόρου Τόμπιν, αλλά, παρά το γεγονός ότι η πρόταση αυτή υπερψηφίστηκε, επέλεξα να ψηφίσω υπέρ της έκθεσης στην τελική ψηφοφορία.

Αυτή η επιλογή έγινε επειδή, ως διαπραγματεύτρια της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, θα είχα υπονομεύσει τη διαπραγματευτική θέση της πολιτικής μου ομάδας για ζητήματα τα οποία θεωρούμε σημαντικά, όπως η σημασία της δημιουργίας μιας γνήσιας εσωτερικής αγοράς, η οποία θα επιτρέπει τη χρηματοδότηση έργων υποδομής μέσω ευρωπαϊκών ομολόγων έργων, καθώς και η δυνητική εξεύρεση λύσης όσον αφορά τον ευρωπαϊκό φόρο άνθρακα.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης δεδομένου ότι υποστηρίζει τη δημιουργία ειδικών μέσων, όπως τη θέσπιση φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας της αγοράς, στην αύξηση της διαφάνειας, στη μείωση της υπερβολικής αστάθειας των τιμών και στην παροχή κινήτρων στον χρηματοπιστωτικό τομέα ώστε να πραγματοποιήσει μακροπρόθεσμες επενδύσεις, με προστιθέμενη αξία για την πραγματική οικονομία.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog και Åsa Westlund (S&D), γραπτώς.(SV) Εμείς, οι σουηδοί Σοσιαλδημοκράτες, υποστηρίζουμε με θέρμη τη θέσπιση φόρου επί των συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο. Η ΕΕ πρέπει να εργαστεί πολύ ενεργά υπέρ της καθιέρωσης ενός τέτοιου συστήματος. Αν, συν τω χρόνω, μια διεθνής συμφωνία αποδειχθεί πολιτικά ανέφικτη, πρέπει να μελετηθεί πολύ προσεκτικά η εναλλακτική λύση της θέσπισης ενός φόρου επί των συναλλαγών μόνον εντός της ΕΕ. Μιας τέτοιας απόφασης πρέπει να προηγηθεί μια πολύ καλά ισορροπημένη αξιολόγηση αντικτύπου. Η Επιτροπή προετοιμάζει αυτή την περίοδο μια ανάλυση, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τους εκπροσώπους της να προδικάσουν επανειλημμένως τις εξελίξεις, εκφράζοντας σαφώς αρνητικές απόψεις για έναν φόρο σε επίπεδο ΕΕ. Κατά τη γνώμη μου, η στάση αυτή είναι απαράδεκτη. Συνεπώς, προκειμένου να σταλεί στην Επιτροπή το σαφές μήνυμα ότι αυτό το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρά και ότι η διαδικασία πρέπει να είναι αμερόληπτη, επιλέξαμε να ψηφίσουμε υπέρ της τροπολογίας που αναφέρεται συγκεκριμένα στη θέσπιση ενός τέτοιου φόρου στην ΕΕ. Είναι πολύ σημαντικό η όποια απόφαση για το θέμα αυτό να στηριχθεί σε αντικειμενική και εμπεριστατωμένα μελετημένη βάση.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Στην έκθεση αυτή εξετάζεται η ανάγκη εξεύρεσης νέων μορφών χρηματοδότησης του δημοσίου τομέα σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην πραγματικότητα, η τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση επιβάλλει στα κράτη μέλη να αναζητήσουν έσοδα με σκοπό την άμβλυνση των δημοσιονομικών τους κρίσεων. Τα νέα μέσα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τη φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των εκπομπών CO2.

Τα τελευταία χρόνια, ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχει στρεβλώσει τους στόχους του ως προς τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της οικονομίας και, με το πρόσχημα της ανάγκης κάλυψης των κινδύνων, αύξησε τα επιτόκια, αποκομίζοντας αμέσως τεράστια κέρδη τα οποία πλήττουν σοβαρά τα δημόσια οικονομικά και τους πολίτες. Εν τω μεταξύ, ένας φόρος επί των εκπομπών CO2 θα καθιστούσε την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» δικαιότερη και συνεπέστερη, συμβάλλοντας όχι μόνον στη μείωση της αλλαγής του κλίματος, αλλά και στη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων σε αυτόν τον τομέα. Συμφωνώ με τη θέσπιση ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο. Πιστεύω ότι της θέσπισής του σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να προηγηθεί μια μελέτη αντίκτυπου. Συμφωνώ επίσης με την υλοποίηση των ευρωπαϊκών ομολόγων, καθότι θεωρώ ότι αποτελούν πρόσφορο κοινό μέσο για τη διαχείριση του χρέους.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Στην έκθεση αυτή γίνεται λόγος για «καινοτόμο χρηματοδότηση». Στην πραγματικότητα, όμως, το κείμενο δεν ξεφεύγει από τις παρωχημένες παλαιές αντιλήψεις που απορρίπτουν και τη στοιχειώδη, έστω, δικαιοσύνη. Η χρηματοπιστωτική αγορά έπρεπε να έχει υποβληθεί σε αποτελεσματικούς ελέγχους και ρυθμίσεις εδώ και πολύν καιρό. Έπρεπε να είχε τεθεί τέρμα στην κερδοσκοπία πολύ καιρό πριν, είτε αφορούσε τις συναλλαγές επί αγαθών, όπως τρόφιμα, ακίνητα, κοινωνικές παροχές και συντάξεις, είτε το δημόσιο χρέος χωρών (για να αναφέρουμε ορισμένα μόνον παραδείγματα). Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνείται πεισματικά να προωθήσει αυτές τις προτάσεις. Τούτο δε παρότι γνωρίζει ότι οι απώλειες εσόδων λόγω φοροδιαφυγής και απάτης στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε περίπου 200 έως 250 δισ. ευρώ ετησίως, ποσό που θα ήταν αρκετό για να μειωθούν τα δημόσια ελλείμματα χωρίς να χρειάζεται να αυξηθούν οι φόροι στην απασχόληση – που αποτελούν την παλιά λύση. Αρνείται επίσης πεισματικά να θεσπίσει έναν φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε επίπεδο ΕΕ και δεν ασκεί πιέσεις για τη θέσπισή του σε διεθνές επίπεδο.

Το ίδιο ισχύει για τη σκανδαλώδη συνέχιση της λειτουργίας φορολογικών παραδείσων. Τα μέτρα αυτά θα προσέφεραν τρόπους εξασφάλισης εσόδων προκειμένου να καταπολεμηθούν η φτώχεια και άλλα επίμονα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Οι τρέχουσες εκτιμήσεις όσον αφορά τα έσοδα που θα προσέφερε ένας φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ακόμη και με χαμηλό συντελεστή, καταδεικνύουν ότι θα δημιουργούνταν έσοδα περίπου 200 δισ. ευρώ ετησίως σε επίπεδο ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), γραπτώς. (IT) Χαιρετίζω το ψήφισμα σχετικά με τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα, το οποίο αντιπροσωπεύει τη συμβολή του Κοινοβουλίου στη συζήτηση σχετικά με την εξασφάλιση νέων εσόδων, τη διασφάλιση μιας δίκαιης φορολογικής πολιτικής και τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων ανάκτησης εσόδων. Υποστηρίζω τη θέσπιση ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ): η πρόσφατη κρίση –την οποία μπορούμε να αποδώσουμε σε συγκεκριμένες κερδοσκοπικές χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες– δείχνει πώς τα κράτη και οι πολίτες καταλήγουν να πληρώνουν προσωπικά ζημίες για τις οποίες ευθύνονται άλλοι.

Ένας φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα γέμιζε τα ταμεία της ΕΕ με περίπου 200 δισ. ευρώ ετησίως και θα συνέβαλλε στον περιορισμό των κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων, κάνοντάς τις πιο δαπανηρές και, ως εκ τούτου, λιγότερο ελκυστικές. Εντούτοις, φρονώ ότι αυτός ο φόρος πρέπει να θεσπιστεί παγκοσμίως και όχι μόνον στην Ευρώπη, έτσι ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία ανταγωνιστικού μειονεκτήματος για την ίδια την Ευρώπη η οποία, ας μην το ξεχνούμε, είναι άκρως ελκυστική ως η μεγαλύτερη παγκόσμια αγορά. Πρέπει επίσης να χαιρετίσουμε όλες και όλοι το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο υποστηρίζει τα ευρωπαϊκά ομόλογα και τα ομόλογα έργων, τα οποία θα προαγάγουν την ανάκαμψη μέσω της αναθέρμανσης της πραγματικής οικονομίας και θα ενθαρρύνουν τη δημιουργία υποδομών ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή οικονομία.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Είναι από καιρό αναγκαίος ο έλεγχος και η αποτελεσματική ρύθμιση της αγοράς κεφαλαίων, αποτρέποντας την κερδοσκοπία σε ευρύτατο φάσμα προϊόντων, περιλαμβανομένων των συναλλαγών επί αγαθών, ακινήτων, κοινωνικών παροχών, συντάξεων και ασφαλίσεων, καθώς και σε μια ολόκληρη σειρά παραγώγων, περιλαμβανομένης της κερδοσκοπίας με αντικείμενο το κρατικό χρέος.

Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει σημειώσει πρόοδο ως προς αυτές τις προτάσεις, ενώ είναι ευρέως γνωστό ότι οι οικονομικές απώλειες τις οποίες προκαλούν η φοροδιαφυγή και η απάτη στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι κυμαίνονται μεταξύ 200 και 250 δισ. ευρώ ετησίως, ποσό υπεραρκετό για τη μείωση των δημοσίων ελλειμμάτων χωρίς να χρειάζεται να αυξηθούν οι φόροι επί της απασχόλησης.

Ωστόσο, αν είχαμε θεσπίσει φόρους επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο και, ως εκ τούτου, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αν είχαμε θέσει τέρμα στους φορολογικούς παραδείσους και τα κερδοσκοπικά χρηματοπιστωτικά προϊόντα, θα είχαμε στη διάθεσή μας ακόμη μεγαλύτερα ποσά για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων.

Οι τρέχουσες εκτιμήσεις όσον αφορά τα έσοδα που θα απέφερε ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ακόμη και με χαμηλό συντελεστή, δείχνουν ότι θα εξασφαλίζονταν περίπου 200 δισ. ευρώ ετησίως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενόψει αυτής της εκτίμησης, δεν μπορούμε να δεχτούμε τις καθυστερήσεις ως προς την υιοθέτηση σαφούς θέσης σχετικά με τη θέσπιση φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, με πρόφαση τη διενέργεια περαιτέρω μελετών και αξιολογήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), γραπτώς. (IT) Αν το χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο ευθύνεται για κερδοσκοπικές συναλλαγές υψηλού κινδύνου, θεωρείται ότι αποτελεί μια από τις βασικές αιτίες της οικονομικής κρίσης, είναι σωστό οι υπεύθυνοι να επωμιστούν το μερίδιο του κόστους που τους αναλογεί προσφέροντας τις σημαντικότερες οικονομικές συνεισφορές. Εντούτοις, θεωρώ ότι η μέθοδος που προτείνεται σε αυτή την έκθεση θα επηρεάσει την επισφαλή ισορροπία του ανταγωνισμού υπονομεύοντας τα θεμέλιά του, δεδομένου ότι θα έπρεπε να εφαρμοστεί σε παγκόσμια κλίμακα. Για τον λόγο αυτόν, και για να αποφευχθεί η δημιουργία ενός επικίνδυνου προηγούμενου όσον αφορά το ευρωπαϊκό φορολογικό σύστημα, δεν υποστηρίζω την έκθεση της κ. Ποδηματά και την καταψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς.(FR) Υπερψήφισα τις τροπολογίες και τα τμήματα του κειμένου που αφορούν τη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Στην πραγματικότητα, ψήφισα υπέρ της αρχής να συμβάλουν οι οικονομικοί παράγοντες στην κάλυψη του κόστους της ύφεσης, για την οποία ευθύνονται, και να εξυγιανθούν τα δημόσια οικονομικά μας.

Ωστόσο, το πρόβλημα σε σχέση με αυτή την έκθεση, την οποία καταψήφισα, είναι ότι ο κύριος στόχος της, μέσω της καινοτομίας, είναι η θέσπιση νέων φόρων, η διαχείριση των οποίων θα πραγματοποιείται, όπου αυτό είναι δυνατόν, σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, ή τουλάχιστον στους κόλπους διεθνών οργανισμών οι οποίοι θα αποφασίζουν ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι και πώς θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα. Επιπλέον, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι θα μειωθεί ουσιαστικά η φορολόγηση της απασχόλησης. Ομοίως, δεν μπορώ παρά να αντιταχθώ στην επιβολή φόρου άνθρακα σε κάθε επίπεδο, δεδομένου ότι τιμωρεί συστηματικά τους λιγότερο εύπορους πολίτες, όπως έχει διαπιστωθεί στην περίπτωση του άδικου και αντιλαϊκού προγράμματος του κ. Σαρκοζί.

Αντιτίθεμαι επίσης στη σύσταση ενός ευρωπαϊκού οργανισμού ο οποίος θα αναλάβει την ευθύνη της έκδοσης ευρωπαϊκών ομολόγων με σκοπό την κοινή διαχείριση του δημοσίου χρέους – κατ’ ουσίαν, θα ανταμείβει τους ασύνετους με τα χρήματα των πιο συνετών. Τέλος, με λυπεί το γεγονός ότι, αν και στο τμήμα που είναι αφιερωμένο στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης ορθώς καταδικάζονται η κυβερνητική διαφθορά και οι φορολογικοί παράδεισοι, επιδεικνύεται προσοχή έτσι ώστε να μην καταγγελθούν οι απαράδεκτες πρακτικές των πολυεθνικών εταιρειών, ιδίως οι πρακτικές τους ως προς τις τιμές μεταβίβασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), γραπτώς. (EN) Η έκθεση σχετικά με την «καινοτόμο χρηματοδότηση» στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και, ειδικότερα, στον τραπεζικό τομέα, ότι είναι καιρός να ρυθμιστεί περαιτέρω ο χρηματοπιστωτικός τομέας, να επιβληθούν διοικητικές και νομικές κυρώσεις εις βάρος των τραπεζών για τις παραλείψεις τους και για την αναποτελεσματικότητα των πρακτικών τους για τη διαχείριση κινδύνων. Είναι πλέον εμφανές ότι η αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι συχνά ανίκανη να αυτορυθμιστεί ικανοποιητικά και ότι η ποιότητα της προστασίας των καταναλωτών και των μέτρων διασφάλισης του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών απαιτούν απτή και έντονη βελτίωση, ιδίως όσον αφορά τις πτυχές του ελέγχου και της εποπτείας. Οι σημερινές συνθήκες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως ευκαιρία για την ενίσχυση της βιομηχανίας χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των καταναλωτών στον τομέα, καθόσον τώρα αυτοί πληρώνουν τον λογαριασμό για τα τεράστια σφάλματα και τα προγράμματα διάσωσης των μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Τούτου λεχθέντος, η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει πρώτα τις συνέπειες του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στην ευρωπαϊκή οικονομία, επειδή οι όποιες μελλοντικές προτάσεις δεν πρέπει να στηριχθούν αποκλειστικά σε αυθόρμητες αποφάσεις που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση προβλημάτων της στιγμής, αλλά πρέπει να χαρακτηρίζονται από μια ρεαλιστική προσέγγιση που θα αποδειχθεί ανθεκτική στις πιέσεις του χρόνου και θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

 
  
MPphoto
 
 

  Estelle Grelier (S&D), γραπτώς.(FR) Η υιοθέτηση της έκθεσης Ποδηματά ήταν μια ευκαιρία για να επιδείξει το Κοινοβούλιο την αμέριστη υποστήριξή του στον στόχο της θέσπισης ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέχρι σήμερα, η ευρωπαϊκή Δεξιά ματαίωνε συστηματικά τις προτάσεις των Σοσιαλιστών για το θέμα αυτό, είτε στις κοινοβουλευτικές επιτροπές είτε στις συνόδους της Ολομέλειας. Είναι λοιπόν ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι η πλειοψηφία των βουλευτών του ΕΚ, και επομένως ένα τμήμα της Δεξιάς, προσχώρησε σε αυτή την προσπάθεια, την οποία υποστήριζε επί σειρά ετών η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταδεικνύει δε ότι, όλοι και όλες, αντιλαμβανόμαστε σταδιακά τα πλεονεκτήματα αυτής της προσπάθειας. Με τη σημερινή ψηφοφορία ξεκινά ένα νέο στάδιο στη διαδικασία θέσπισης ενός χρηματοπιστωτικού μέσου το οποίο μπορεί να χρησιμεύσει, ειδικότερα, στην εξασφάλιση πρόσθετων ιδίων πόρων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, αλλά και στην υποστήριξη διεθνών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών. Ωστόσο, ο αγώνας δεν έχει τελειώσει. Προς το παρόν, έχουμε εγκρίνει απλώς μια πολιτική θέση. Ανεξάρτητα από τις δηλώσεις τους, πρέπει να βρισκόμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση σχετικά με το κατά πόσον είναι όντως πρόθυμοι οι ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων, οι οποίοι στη μεγάλη τους πλειονότητα τοποθετούνται στην κεντροδεξιά, να θεσπίσουν αυτόν τον φόρο.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), γραπτώς.(FR) Επί σειρά ετών αγωνιζόμαστε για τη θέσπιση ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Παρά τις πολλές επιφυλάξεις που αντιμετώπισε αυτή η ιδέα, η υιοθέτηση του σημερινού ψηφίσματος από τη μεγάλη πλειοψηφία του Σώματος αποτελεί σημαντικό βήμα. Ενθαρρύνοντας τη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών διεθνώς και, εν πάση περιπτώσει, συνιστώντας τη θέσπιση ενός τέτοιου φόρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κοινοβούλιο θέτει τα θεμέλια για μια νέα παγκόσμια χρηματοπιστωτική τάξη. Συν τοις άλλοις, πρέπει να αναφέρουμε τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές που θα εξασφάλιζε ένας τέτοιος φόρος, δεδομένου ότι η θέσπισή του ενδέχεται να παραγάγει έσοδα περίπου 200 δισ. ευρώ ετησίως. Αυτή η ψηφοφορία είναι μια μεγάλη νίκη· εναπόκειται τώρα στους διεθνείς οργανισμούς να επιδείξουν την ίδια τόλμη με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς.(FR) Η φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι κάτι για το οποίο αγωνίζονταν για πολλά χρόνια οι Σοσιαλιστές και η Αριστερά στην Ευρώπη. Η υιοθέτηση, με μεγάλη πλειοψηφία, της έκθεσης της ελληνίδας συναδέλφου μου, Άννυς Ποδηματά, καταδεικνύει την πολιτική πρόοδο που έχει σημειωθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για σπουδαία νίκη της ευρωπαϊκής Αριστεράς, για την οποία μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι. Παρότι το κείμενο δεν έχει κανένα άμεσο νομικό αποτέλεσμα, αποτελεί αποφασιστικό πολιτικό βήμα προς τα εμπρός: από τώρα και στο εξής, η ευρωπαϊκή Δεξιά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα μπορεί να εμποδίσει τη θέσπιση ενός τέτοιου φόρου. Είναι ένα γνήσιο βήμα προς την κατεύθυνση της φορολογικής ομοσπονδίωσης, που αποτελεί τη μοναδική μέθοδο για να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους στόχους της όσον αφορά την ανάπτυξη, την απασχόληση και το ξεπέρασμα της ύφεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Συμφώνησα με αυτή την έκθεση, επειδή ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων συνίσταται στη διπλή τους ωφέλεια, δεδομένου ότι μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη σημαντικών πολιτικών στόχων, όπως η σταθερότητα και η διαφάνεια της χρηματοπιστωτικής αγοράς, και ταυτόχρονα να προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για εξεύρεση εσόδων, όμως η επίδραση των μέσων αυτών στις εξωτερικές αρνητικές συνέπειες του χρηματοπιστωτικού τομέα πρέπει να ληφθούν εξίσου υπόψη. Συμφωνώ με την πρόβλεψη και το αίτημα λήψης καινοτόμων μέτρων χρηματοδότησης προκειμένου να αντληθούν περισσότεροι πόροι από αυτόν τον τομέα και να συνεισφέρει στην άρση μέρους των φορολογικών βαρών από τους ώμους των εργαζομένων. Έτσι θα μπορούσε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της αγοράς, να αυξηθεί η διαφάνεια και να μειωθεί η κερδοσκοπία, να εξομαλυνθεί η υπερβολική αστάθεια των τιμών, να δοθούν κίνητρα στον χρηματοπιστωτικό τομέα υπέρ της πραγματοποίησης μακροπρόθεσμων επενδύσεων με προστιθέμενη αξία για την πραγματική οικονομία, καθώς και να καλυφθεί μέρος της χρηματοδότησης βασικών δημοσίων αγαθών και να μειωθούν τα δημόσια ελλείμματα. Υποστηρίζω την ιδέα της έκδοσης κοινών ευρωπαϊκών ομολόγων για τη χρηματοδότηση σημαντικών αναγκαίων υποδομών στην Ευρώπη και διαρθρωτικών προγραμμάτων που εντάσσονται στο θεματολόγιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των προβλεπόμενων νέων στρατηγικών της ΕΕ, όπως η νέα στρατηγική για την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών, καθώς και άλλων έργων μεγάλης κλίμακας. Τα ομόλογα έργων της ΕΕ θα διασφαλίσουν έτσι τις απαιτούμενες επενδύσεις, θα προσελκύσουν την απαιτούμενη στήριξη, και θα μετατραπούν σε σημαντικό μηχανισμό αξιοποίησης των μέγιστων δυνατών δημοσίων πόρων. Τα προγράμματα αυτά πρέπει επίσης να συμβάλουν στον οικολογικό μετασχηματισμό των οικονομιών μας, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα.

 
  
MPphoto
 
 

  Arturs Krišjānis Kariņš (PPE), γραπτώς. (LV) Ένας νέος φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών δεν θα λύσει τα δημοσιονομικά προβλήματα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό δεν υποστήριξα την έκθεση σχετικά με την καινοτόμο χρηματοδότηση σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν ορισμένοι, τον φόρο αυτόν δεν θα τον πληρώσουν οι τράπεζες, αλλά οι πελάτες τους, με άλλα λόγια οι ίδιοι οι φορολογούμενοι. Σε μια περίοδο οικονομικής ανάκαμψης, δεν πρέπει να επιβάλλουμε νέους φόρους· απεναντίας, πρέπει να μειώσουμε τις κρατικές δαπάνες. Ένας νέος φόρος θα χρησίμευε μόνον για να συγκαλύψει την ανικανότητα των κυβερνήσεων να μειώσουν τις δαπάνες, και δεν θα είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Η έκθεση που τίθεται σήμερα σε ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο αφορά τη θέσπιση καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων. Θέλησα να υποστηρίξω το ψήφισμα με την ψήφο μου επειδή η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών έχει αναδείξει την απουσία ικανοποιητικών ρυθμίσεων και την ανάγκη δημιουργίας νέων χρηματοπιστωτικών μέσων που να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν σοβαρές κερδοσκοπικές χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες. Επομένως, αυτά τα νέα μέτρα της ΕΕ θα μπορέσουν να εδραιώσουν εκ νέου με αποφασιστικό τρόπο την επιβεβλημένη κάλυψη των αναγκών της πραγματικής οικονομίας μέσω της υποστήριξης μακροπρόθεσμων επενδύσεων και της δημιουργίας νέων συμπληρωματικών πόρων για την αντιμετώπιση και υπερνίκηση σημαντικών παγκόσμιων και ευρωπαϊκών προκλήσεων, επιτυγχάνοντας έτσι τους στόχους της στρατηγικής «ΕΕ 2020» για την οικονομική μεγέθυνση και την ανάπτυξη. Η δραστική αύξηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών έχει αποκαλύψει το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ της χρηματοπιστωτικής και της πραγματικής οικονομίας. Η θέσπιση ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, η έκδοση κοινών ευρωπαϊκών ομολόγων και η πρόβλεψη ενός φόρου άνθρακα είναι ορισμένες από τις προτάσεις που προσανατολίζονται στη δημιουργία νέων διαδικασιών, τις οποίες έχει ανάγκη η οικονομία μας αλλά δεν πρέπει, από την άλλη πλευρά, να επηρεάσουν δυσμενώς τους πλέον ευάλωτους καταναλωτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), γραπτώς.(PL) Χαιρετίζω θερμά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την έκθεση σχετικά με την καινοτόμο χρηματοδότηση σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτή την έκθεση καλύπτονται δύο θέματα καίριας σπουδαιότητας, συγκεκριμένα ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και τα ευρωπαϊκά ομόλογα. Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικές πηγές χρηματοδότησης για την ενίσχυση των χρηματοπιστωτικών δυνατοτήτων της ΕΕ, επιτρέποντάς της να υλοποιήσει μεγάλα και στρατηγικής σημασίας έργα, περιλαμβανομένων έργων στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας, αλλά και να διευκολύνουν ενδεχομένως την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων. Η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί μια τέτοια λύση εδώ και πολλά χρόνια. Χαίρομαι που εξασφαλίστηκε ξεκάθαρη πλειοψηφία υπέρ της εφαρμογής αυτών των καινοτόμων λύσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Sabine Lösing και Sabine Wils (GUE/NGL), γραπτώς. (DE) Η Αριστερά υποστηρίζει τη θέσπιση ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών επί σειρά πολλών ετών. Αυτή η ιδέα έγινε σήμερα αποδεκτή σε γενικές γραμμές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας της κ. Ποδηματά την οποία ενέκρινε το Κοινοβούλιο δεν συνιστά οριστικό ναι ή όχι στο ζήτημα της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Δεν είναι σαφές αν μπορούμε να αναμένουμε αντίστοιχη πρόταση της Επιτροπής και, αν πρόκειται να υποβληθεί τέτοια πρόταση, πότε πρέπει να την αναμένουμε. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας πριν από τη δρομολόγηση νομοθετικής διαδικασίας προς την κατεύθυνση αυτή. Επί του παρόντος, η Επιτροπή προετοιμάζει απλώς μια μελέτη σκοπιμότητας. Ένας από τους όρους πλαίσιο γι’ αυτή τη μελέτη σκοπιμότητας συνίσταται στο ότι ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών δεν πρέπει να αποδυναμώνει την ανταγωνιστικότητα. Δεν είναι καθόλου ρεαλιστικό να περιμένουμε στην παρούσα συγκυρία την παγκόσμια θέσπιση ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Στην έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας δεν εξετάζεται μόνον το ζήτημα του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, αλλά και η ομαλή λειτουργία της πολιτικής ανταγωνισμού στην ΕΕ και η εισαγωγή φόρου άνθρακα κατά το πρότυπο του ΦΠΑ, ο οποίος θα χρεώνεται σε κάθε προϊόν που διακινείται στην εσωτερική αγορά.

Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε αυτόν τον φόρο άνθρακα. Αυτό είναι ένα αίτημα των Συντηρητικών στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς επιδιώκουν ένα ενεργειακό μίγμα που θα συνδυάζει την πυρηνική ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο φόρος αυτός θα άφηνε ανεπηρέαστη την πυρηνική ενέργεια. Ζητούμε τη φορολόγηση της χρήσης ενέργειας, κατά τρόπο που θα καλύπτει όμως και την πυρηνική ενέργεια, μέσω ενός συνδυασμένου φόρου πρωτογενούς ενέργειας/άνθρακα. Απείχα από την τελική ψηφοφορία επειδή δεν μπορούσα να ψηφίσω υπέρ μιας έκθεσης η οποία συνδέει μια καλή ιδέα, τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, με μέτρα τα οποία θα επιβάρυναν ακόμη περισσότερο τους ευρωπαίους πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. (RO) Τα τελευταία χρόνια, η παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση αποκάλυψε τις σημαντικές αδυναμίες στο ρυθμιστικό και εποπτικό καθεστώς του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές χαρακτηρίζονται από την τεράστια αύξηση του όγκου τους και από το αισθητό χάσμα μεταξύ του όγκου των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και των αναγκών της πραγματικής οικονομίας. Οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, οι οποίες κυριαρχούν, έχουν προκαλέσει υπερβολική αστάθεια και ανάληψη δυσανάλογων κινδύνων. Οι βραχυπρόθεσμες κερδοσκοπικές συναλλαγές αποτέλεσαν τον πυρήνα της κρίσης και κατέδειξαν τη σαφή σύνδεση μεταξύ της ανεπαρκούς οικονομικής ρύθμισης και εποπτείας και της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών. Υπερψήφισα αυτή την έκθεση επειδή τα προβλήματα που έχει προκαλέσει αυτή η συμπεριφορά της αγοράς επηρέασαν πολύ σημαντικά τα δημόσια οικονομικά, τους ευρωπαίους πολίτες και τον υπόλοιπο κόσμο. Η έκθεση αποβλέπει στη δημιουργία μέσων τα οποία θα έχουν ως στόχο τη μείωση της κερδοσκοπίας, την εξασφάλιση του δίκαιου επιμερισμού των επιβαρύνσεων μεταξύ των βασικών οικονομικών παραγόντων και την άντληση νέων συμπληρωματικών πόρων για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων.

Η φοροδιαφυγή και η φορολογική απάτη εκτιμάται ότι επί του παρόντος κοστίζουν στα κράτη μέλη της ΕΕ περίπου 250 δισ. ευρώ ετησίως. Το νέο στοιχείο είναι ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ο οποίος αναμένεται να παραγάγει έσοδα περίπου 200 δισ. ευρώ ετησίως για την ΕΕ και να αποθαρρύνει τις κερδοσκοπικές συναλλαγές.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψηφίζοντας αυτή την έκθεση, οι βουλευτές του ΕΚ ανταποκρίνονται στο αίτημα τω πολιτών για δίκαιη φορολογία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι σε μεγάλο βαθμό απαλλαγμένος από ΦΠΑ και υποφορολογείται, ενώ οι απλοί πολίτες έχουν επωμιστεί το κόστος της οικονομικής κρίσης, καθώς, μεταξύ άλλων, κάθε άνδρας, γυναίκα και παιδί στην ΕΕ έχει συνεισφέρει 9.500 ευρώ για την υποστήριξη της κυβέρνησης. Σε αυτή την ψηφοφορία, οι βουλευτές του ΕΚ υποστήριξαν τους εκατοντάδες χιλιάδες ακτιβιστές που εργάζονται συστηματικά για τη θέσπιση ενός φόρου «Ρομπέν των Δασών» – ενός ανεπαίσθητου φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ο οποίος μπορεί να εξασφαλίσει δισεκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη προτεραιοτήτων στο εσωτερικό των χωρών μας αλλά και προκειμένου να αντεπεξέλθουμε στις εξωτερικές δεσμεύσεις μας ως προς την καταπολέμηση της φτώχειας και της αλλαγής του κλίματος σε διεθνές επίπεδο.

Μια διεθνής συμφωνία θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για τη θέσπιση ενός τέτοιου φόρου, αλλά το τέλος χαρτοσήμου που εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις μετοχές αποδεικνύει ότι είναι δυνατόν να θεσπιστεί ένας επιτυχημένος, καλά σχεδιασμένος φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ) χωρίς να υπονομεύεται η ανταγωνιστικότητα. Η θέσπιση ενός ΦΧΣ μέσω συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ θα ήταν το πρώτο βήμα για έναν παγκόσμιο ΦΧΣ. Είναι καιρός να αναληφθεί δράση, και η ΕΕ μπορεί να ηγηθεί αυτής της εκστρατείας υπέρ της δικαιότερης φορολογίας σε διεθνή κλίμακα.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (S&D), γραπτώς. (EN) Οι βουλευτές του ΕΚ που ανήκουν στο κόμμα των Εργατικών αποκρίνονται στο αίτημα των πολιτών για δίκαιη φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι σε μεγάλο βαθμό απαλλαγμένος από ΦΠΑ και υποφορολογείται, ενώ οι απλοί πολίτες έχουν επωμιστεί το κόστος της οικονομικής κρίσης, καθώς, μεταξύ άλλων, κάθε άνδρας, γυναίκα και παιδί στην ΕΕ έχει συνεισφέρει 9.500 ευρώ για την υποστήριξη της κυβέρνησης Σε αυτή την ψηφοφορία, οι Εργατικοί βουλευτές του ΕΚ υποστήριξαν τους εκατοντάδες χιλιάδες ακτιβιστές που εργάζονται συστηματικά για τη θέσπιση ενός φόρου «Ρομπέν των Δασών» – ενός ανεπαίσθητου φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ο οποίος μπορεί να εξασφαλίσει δισεκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη προτεραιοτήτων στο εσωτερικό των χωρών μας αλλά και προκειμένου να αντεπεξέλθουμε στις δεσμεύσεις μας ως προς την καταπολέμηση της φτώχειας και της αλλαγής του κλίματος σε διεθνές επίπεδο. Μια διεθνής συμφωνία θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για τη θέσπιση ενός τέτοιου φόρου, αλλά το τέλος χαρτοσήμου που εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις μετοχές αποδεικνύει ότι είναι δυνατόν να θεσπιστεί ένας επιτυχημένος, καλά σχεδιασμένος φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ) χωρίς να υπονομεύεται η ανταγωνιστικότητα. Η θέσπιση ενός ΦΧΣ μέσω συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ θα ήταν το πρώτο βήμα για έναν παγκόσμιο ΦΧΣ. Είναι καιρός να αναληφθεί δράση, και η ΕΕ μπορεί να ηγηθεί αυτής της εκστρατείας υπέρ της δικαιότερης φορολογίας σε διεθνή κλίμακα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς.(FR) Η Αριστερά υποστηρίζει τη θέσπιση ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών επί σειρά πολλών ετών. Αυτή η ιδέα αποτελεί σήμερα σημείο συναίνεσης. Η προσχώρηση στις απόψεις μας είναι ευπρόσδεκτη. Παρ’ όλα αυτά, ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών πρέπει να στοχεύει αποκλειστικά στην προαγωγή το κοινού συμφέροντος των πολιτών, και όχι στην ομαλή λειτουργία του ελεύθερου εμπορίου ή της εμπορίας δικαιωμάτων ρύπανσης την οποία ορισμένοι –ακόμα και στο υπό εξέταση κείμενο– αποκαλούν «αγορά άνθρακα». Θα ψηφίσω κατά αυτού του σφετερισμού μιας καταρχήν θετικής ιδέας.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Παρότι συμφωνώ με μεγάλο μέρος του περιεχομένου αυτής της έκθεσης, δεν θα μπορούσα να την υπερψηφίσω διότι υποστηρίζει τη θέσπιση ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (σε διεθνές, ή τουλάχιστον ευρωπαϊκό, επίπεδο), αν και αναγνωρίζει ότι οι συνέπειες ενός τέτοιου μέτρου πρέπει να μελετηθούν (προτείνοντας τη διενέργεια εκ των υστέρων μελέτης). Το κόμμα που εκπροσωπώ αγωνιζόταν πάντα κατά της θέσπισης ενός τέτοιου φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στην Πορτογαλία, ενόψει των καταστροφικών συνεπειών που ενδέχεται να προκληθούν στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η Πορτογαλία έχει εξαντληθεί και αδυνατεί να αντέξει νέες φορολογικές επιβαρύνσεις, καθόσον εν τέλει αυτός ο φόρος θα βαρύνει τους πολίτες, μιας και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα μεταβιβάσουν το κόστος στους πελάτες τους. Η θέσπιση ενός τέτοιου φόρου μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πιθανό να προσφέρει σε άλλες αγορές ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. – (ES) Υπερψήφισα την έκθεση Ποδηματά σχετικά με την καινοτόμο χρηματοδότηση σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο καθόσον εισηγείται μια ιδέα που αποτελεί έναν από τους κεντρικούς άξονες της πολιτικής της Αριστεράς παγκοσμίως: τη θέσπιση ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Το κείμενο θα μπορούσε σίγουρα να είναι πολύ πιο τολμηρό και να μην εξαρτά αυτόν τον φόρο από τη θέσπιση αντίστοιχου φόρου σε διεθνές επίπεδο.

Ο πολιτικός μου φορέας υποστήριζε πάντα την ανάγκη θέσπισης ενός φόρου στις παγκόσμιες ροές κεφαλαίων, όπως ο λεγόμενος «φόρος Τόμπιν». Για τον λόγο αυτόν, αν και η πρόταση που διατυπώνεται στην έκθεση μου φαίνεται ανεπαρκής, εκτιμώ ότι αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), γραπτώς.(FR) Κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής και νομισματικής κρίσης του 2007, μπορέσαμε να διαπιστώσουμε τις σημαντικότερες αδυναμίες του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου του παγκοσμίου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ηγήθηκα της προσπάθειας υπέρ της καινοτόμου χρηματοδότησης στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω της συγκρότησης ομάδας εργασίας με αντικείμενο τη βιωσιμότητα ενός φόρου επί των διεθνών συναλλαγών. Έχω πεισθεί ότι ένας τέτοιος φόρος δεν θα επέτρεπε απλώς την καλύτερη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα, περιορίζοντας τις αμιγώς κερδοσκοπικές δραστηριότητες, αλλά θα βοηθούσε επίσης τις φτωχότερες, ιδίως τις αναπτυσσόμενες, χώρες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, να επιτύχουν τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος.

Η φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσε δυνητικά να αποφέρει έσοδα περίπου 200 δισ. ευρώ ετησίως στην Ένωση και περίπου 650 δισ. δολαρίων ΗΠΑ ετησίως σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν σημειώσαμε συστηματική πρόοδο στην Ευρώπη επιβάλλοντας φόρο στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, θα ενισχύαμε το ισχυρό μήνυμα που απευθύναμε τον Δεκέμβριο του 2010, όταν υιοθετήσαμε τη σύσταση με τίτλο «Χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες».

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (EN) Η έγκριση αυτής της έκθεσης θα ήταν το πρώτο ισχυρό μήνυμα του Κοινοβουλίου υπέρ ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε μια περίοδο κατά την οποία η Επιτροπή τηρεί διφορούμενη στάση, καθώς εμφανίζεται πρόθυμη να ρυθμίσει τη δράση των παραγόντων του χρηματοπιστωτικού συστήματος αλλά συγχρόνως τους εξαιρεί από τη φορολογία. Είναι αναγκαίο να επισημανθεί η υποκριτική ρητορική ορισμένων δεξιών ηγετών, οι οποίοι ζητούν μια μορφή φορολογίας του χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά μόνον σε διεθνές επίπεδο, όπου όλοι γνωρίζουμε είναι απίθανο να εφαρμοστεί. Η Επιτροπή οφείλει να δηλώσει με σαφή και συγκεκριμένο τρόπο ότι ο φόρος επί των συναλλαγών πρέπει να καταβληθεί από όλους. Δεν επιτρέπεται να πληρώνουν φόρους οι αγρότες αλλά να εξαιρούνται οι χρηματιστές. Η κοινωνική αδικία γεννά κακία και η ανεκτικότητα μετατρέπει τα κυβερνητικά όργανα σε παίγνιο των τραπεζών. Ψήφισα «υπέρ».

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η θέσπιση φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και θα επηρεάσει κυρίως τα αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου και παρόμοια προϊόντα, τα οποία φαίνεται να ωφελούν ελάχιστα την πραγματική οικονομία. Είναι αναμφίβολα εύλογο να αναλάβει ηγετικό ρόλο η Ευρώπη στην προκειμένη περίπτωση – εξάλλου, αν περιμέναμε να πείσουμε και τους Αμερικανούς, θα έπρεπε να περιμένουμε εις το διηνεκές. Ωστόσο, η θέσπιση φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως ευκαιρία για τη θέσπιση ενός φόρου της ΕΕ με πλάγιο τρόπο. Δυστυχώς, όμως, η έκθεση της κ. Ποδηματά μας οδηγεί προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση. Τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν τη φορολογική τους κυριαρχία. Αν οι Βρυξέλλες δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες τους με τα χρήματα που λαμβάνουν, τότε πρέπει να σφίξουν το ζωνάρι. Υπάρχουν ήδη αρκετές αρμοδιότητες οι οποίες θα μπορούσαν να ρυθμιστούν καλύτερα σε εθνικό επίπεδο παρά σε επίπεδο ΕΕ. Τα άλλα αιτήματα που περιλαμβάνονται στην έκθεση, ήτοι η θέσπιση ευρωπαϊκών ομολόγων και ενός φόρου άνθρακα, πρέπει να απορριφθούν. Αφενός μεν τα ευρωπαϊκά ομόλογα είναι ένα προϊόν που αντίκειται σε κάθε οικονομική λογική, αφετέρου δε οι δημοσιονομικά συνετές χώρες της ζώνης του ευρώ καλούνται για μια ακόμη φορά να πληρώσουν με άδικο τρόπο το τίμημα. Έτσι η ΕΕ θα γινόταν απλώς μια ένωση αναδιανομής εισοδήματος. Επίσης, ένας φόρος άνθρακα με αμφίβολους στόχους θα έβλαπτε την οικονομία της Ευρώπης και θα κατέστρεφε θέσεις εργασίας, επηρεάζοντας έτσι αρνητικά το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Ως εκ τούτου, η έκθεση πρέπει να απορριφθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), γραπτώς. (IT) Καταψήφισα αυτή την έκθεση διότι, ενώ η ιδέα της συνεισφοράς του χρηματοπιστωτικού συστήματος, που ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την κρίση των τελευταίων δύο ετών, φαίνεται εύλογη, ο τρόπος εφαρμογής της μου προκαλεί έντονη αμηχανία.

Οφείλω να πω ότι χαιρετίζω την πρόταση θέσπισης ευρωπαϊκών ομολόγων, τα οποία πιστεύω ότι μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο, αλλά με προβληματίζει πολύ περισσότερο το θέμα στο οποίο δίνεται η μεγαλύτερη βαρύτητα στο κείμενο της έκθεσης, ήτοι η θέσπιση φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Εκτιμώ ότι είναι παρακινδυνευμένο να εφαρμοστεί ένα τέτοιο μέτρο μόνον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθόσον ενδέχεται να καταστήσει ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ μη ανταγωνιστικό, ενώ οι χρηματοπιστωτικοί παράγοντες θα μπορούσαν να το παρακάμψουν χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες στρέφοντας την προσοχή τους σε άλλες αγορές.

Επίσης, δεν επιθυμώ ο φόρος αυτός να προετοιμάσει το έδαφος για την ενδεχόμενη δημιουργία ενός συγκεντρωτικού φορολογικού συστήματος της ΕΕ, κάτι που με βρίσκει απολύτως αντίθετο.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Μέχρι σήμερα, οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι είχαν επωμιστεί το κύριο βάρος της οικονομικής κρίσης. Είναι, λοιπόν, σημαντικό να χρησιμοποιηθούν και άλλα μέσα για την εξασφάλιση της μεταφοράς μέρους του βάρους στους ώμους των παραγόντων και των κερδοσκόπων των χρηματοοικονομικών αγορών. Αυτό είναι δίκαιο. Ωστόσο, ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως πρόφαση για τη θέσπιση άμεσης φορολογίας από τις Βρυξέλλες. Αυτό θα διάβρωνε τη φορολογική κυριαρχία και την εν γένει εθνική κυριαρχία των κρατών μελών. Η έκθεση αυτή κινείται προς την προαναφερθείσα κατεύθυνση, και γι’ αυτό την καταψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), γραπτώς. – (LT) Ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος σχετικά με την καινοτόμο χρηματοδότηση σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρώπη, η οποία διαθέτει τη μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική αγορά παγκοσμίως, προσπαθεί σταδιακά να σταθεί στα πόδια της μετά την κρίση, οι συνέπειες της οποίας θα είναι αισθητές για πολλά ακόμη χρόνια. Κατά συνέπεια, έχει κρίσιμη σημασία να ληφθούν καινοτόμα μέτρα χρηματοδότησης που να διασφαλίζουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη διαφάνεια. Επί του παρόντος, η πλειονότητα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών απαλλάσσεται του ΦΠΑ. Κατά συνέπεια, χάνονται σημαντικά έσοδα από τον χρηματοπιστωτικό τομέα και αυξάνονται τα φορολογικά βάρη για τους εργαζόμενους. Εκτιμώ ότι ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι αποτελεσματικό χρηματοδοτικό μέτρο το οποίο θα συνέβαλλε στον περιορισμό της κερδοσκοπίας και των δημοσίων ελλειμμάτων. Αφού αξιολογήσουμε το ενδεχόμενο να επηρεάσει αρνητικά τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή του και σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, για να αυξηθεί το ΑΕγχΠ όλων των χωρών, θα ήταν σκόπιμο να επιβληθεί ένας φόρος επί των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών ο οποίος θα ήταν ανάλογος της συστημική σημασίας του ενδιαφερόμενου χρηματοπιστωτικού οργανισμού καθώς και του επιπέδου επισφάλειας της φορολογούμενης δραστηριότητας. Συμφωνώ με την πρόταση έκδοσης ευρωπαϊκών ομολόγων τα οποία, ως κοινό μέσο διαχείρισης του χρέους, θα συνέβαλλαν στην προσέλκυση αυξημένων επενδύσεων για την υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων υποδομής. Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό όφελος από την εφαρμογή του φόρου άνθρακα, είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις για όλα τα κράτη μέλη, αποτρέποντας τη μεταβίβαση συντριπτικών βαρών σε καταναλωτές χαμηλού εισοδήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας του ΕΚ σχετικά με την καινοτόμο χρηματοδότηση σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η χρηματοπιστωτική κρίση και η κρίση χρέους αποκάλυψαν τα κενά που έχει η λειτουργία και ο έλεγχος του χρηματοπιστωτικού τομέα σήμερα. Η θέσπιση φόρου στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αλλαγές δεν αποτελεί καινούργια πρόταση, και σίγουρα δεν είναι δημοφιλής σε όλα ανεξαιρέτως τα ανεπτυγμένα κράτη και ιδίως σε εκείνα που ακολουθούν πολιτικές χαμηλής φορολόγησης. Παρόλ’ αυτά, εφόσον μια παγκόσμια συμφωνία δεν καταστεί εφικτή, η καθιέρωση ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στην ΕΕ, στη περίπτωση που αυτός δεν βλάπτει την ανταγωνιστικότητα της, θα συνεισέφερε στην καλύτερη λειτουργία του συγκεκριμένου τομέα ενώ, ταυτόχρονα, θα διασφάλιζε σημαντικούς δημόσιους πόρους. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η τροπολογία 2 την οποία και υπερψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Αυτή η έκθεση αφορά τα καινοτόμα μέσα χρηματοδότησης σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρουσιάζει μέτρα για την αντιμετώπιση των σοβαρών αδυναμιών του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου που ισχύει για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, τις οποίες αποκάλυψε η παγκόσμαι οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση της περιόδου 2007-2009. Οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές χαρακτηρίζονται σήμερα από τεράστια αύξηση του όγκου τους και από αξιοσημείωτη αναντιστοιχία του όγκου αυτού προς τις σχετικές ανάγκες του «πραγματικού κόσμου». Οι νέες εμπορικές πρακτικές, όπως οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις και οι αυτοματοποιημένες συναλλαγές υψηλής συχνότητας, οι οποίες διαδραματίζουν πλέον κεντρικό ρόλο στις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές τάσεις και έχουν προκαλέσει υπέρμετρη αστάθεια και διακινδύνευση, πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής από τους κυβερνώντες. Αυτοί οι λόγοι επαρκούν ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων του, να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση του ζητήματος και να προτείνει τα μέτρα που θεωρεί ότι ενδείκνυνται για τη διευθέτηση της παρούσας κατάστασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Marit Paulsen, Olle Schmidt και Cecilia Wikström (ALDE), γραπτώς.(SV) Η έκθεση σχετικά με την καινοτόμο χρηματοδότηση εξετάζει διάφορες σημαντικές πτυχές, όπως είναι η σημασία της δημιουργίας μιας γνήσιας εσωτερικής αγοράς ως βάση για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη, σημασία της διευκόλυνσης της χρηματοδότησης ευρωπαϊκών έργων υποδομής μέσω ευρωπαϊκών ομολόγων έργων, καθώς και η πιθανή εξεύρεση λύσης όσον αφορά τον ευρωπαϊκό φόρο άνθρακα, έτσι ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να στραφεί στη βιώσιμη παραγωγή. Το γεγονός ότι στην έκθεση επισημαίνεται ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να ανταποκριθούν επίσης στους στόχους που έχουν τεθεί ως προς την παροχή βοήθειας είναι επίσης σημαντικό.

Παρά ταύτα, επιλέξαμε να απόσχουμε από την τελική ψηφοφορία διότι δεν πιστεύουμε ότι είναι καλή ιδέα να θεσπίσει η Ευρώπη φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ανεξάρτητα από το αν θα πράξουν το ίδιο και άλλες χώρες. Θεωρούμε ότι το σουηδικό παράδειγμα της μονομερούς θέσπισης μιας μορφής φορολογίας επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών τη δεκαετία του 1980, που είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά της εμπορίας μετοχών, ομολόγων και δικαιωμάτων προαίρεσης στο Λονδίνο, πρέπει να ληφθεί υπόψη έτσι ώστε να μην διαπράξουμε το ίδιο σφάλμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Θεωρούμε ότι δημιουργείται μεγάλος κίνδυνος μη πραγμάτωσης των σταθεροποιητικών αποτελεσμάτων στη χρηματοπιστωτική αγορά αν η ΕΕ θεσπίσει μονομερώς έναν τέτοιο φόρο. Ο κίνδυνος μεταφοράς της εμπορίας μετοχών, ομολόγων και δικαιωμάτων προαίρεσης σε λιγότερο διαφανείς και λιγότερο ανοικτές αγορές εκτός της Ευρώπης είναι μεγάλος. Το μέτρο αυτό δεν θα δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες ελέγχου της χρηματοπιστωτικής αγοράς, ενώ συγχρόνως θα υπονόμευε την κοινή ευρωπαϊκή εποπτεία της χρηματοπιστωτικής αγοράς που έχουμε θεσπίσει.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Για να αντιμετωπιστεί η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και σοβαρή ύφεση την οποία προκάλεσε, διάφορες κυβερνήσεις αύξησαν το δημόσιο χρέος τους σε μη βιώσιμα επίπεδα, με στόχο τη διάσωση των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και την αναθέρμανση των εθνικών οικονομιών τους. Συγχρόνως, οι τράπεζες συσσωρεύουν κέρδη λόγω της διαφοράς επιτοκίου μεταξύ των δανείων που λαμβάνουν από τις κεντρικές τράπεζες με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο και της τιμής στην οποία χορηγούν πιστώσεις στους πελάτες και τα κράτη. Κατά συνέπεια, αποτελεί ηθική επιταγή να αναλάβουν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί τις ευθύνες τους απέναντι στην κρίση την οποία προκάλεσαν. Ένας φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι το λιγότερο που μπορεί να απαιτηθεί.

Σε όσους επιχειρούν να καθυστερήσουν αυτή τη λογοδοσία, με το πρόσχημα ότι ένας τέτοιος φόρος μπορεί να θεσπιστεί μόνον σε διεθνές επίπεδο, θα έλεγα τα εξής: (1) ότι η θέση της ΕΕ θα ενισχυόταν σημαντικά από τη μονομερή προώθηση αυτού του φόρου· (2) αν ποσοστό των κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται σε κερδοσκοπικές συναλλαγές εγκατέλειπε την ΕΕ, αυτό θα οδηγούσε σε μείωση της αστάθειας στις χρηματοπιστωτικές αγορές, επιδρώντας ευεργετικά· (3) αν η ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε παγκόσμιο επίπεδο είναι μη βιώσιμη ή άστοχη, δεν παύει να είναι αναγκαία η επιβολή λογικών κανόνων για την κυκλοφορία των κεφαλαίων. Η έκθεση αυτή αποτελεί βήμα προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), γραπτώς. (DE) Υπερψήφισα την έκθεση επειδή είναι καιρός να αναλάβει πρωτοβουλίες η ΕΕ και να θεσπίσει έναν φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω ότι, αν πραγματοποιήσουμε αυτό το πρώτο βήμα, θα αυξηθούν οι πιθανότητες επίτευξης του στόχου για την επιβολή ενός παγκόσμιου φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Η τροπολογία την οποία πρότεινε η πολιτική μου ομάδα, στην οποία ζητείται η θέσπιση φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε επίπεδο ΕΕ χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση (όπως η διενέργεια περαιτέρω μελετών), εγκρίθηκε με οριακή πλειοψηφία. Καλώ τώρα τον αρμόδιο Επίτροπο, κ. Šemeta, να αναλάβει επιτέλους δράση.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία 529 ψήφων υπέρ, ενώ καταγράφηκαν 127 ψήφοι κατά και 18 αποχές. Το Κοινοβούλιο στέλνει έτσι ένα ισχυρό μήνυμα το οποίο δεν μπορεί να αγνοηθεί από την Επιτροπή ή να παρερμηνευθεί με αβάσιμα επιχειρήματα. Καλώ τον Πρόεδρο Barroso να αναλάβει δράση, να ασκήσει το δικαίωμα πρωτοβουλίας της Επιτροπής, και να καταθέσει στο Κοινοβούλιο, το νομοθετικό όργανο της Ένωσης, ένα σχέδιο πρότασης. Συνολικά, κατά τον τρόπο αυτόν θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν περί τα 200 δισ. ευρώ – κεφάλαια που είναι επειγόντως αναγκαία και που πρέπει να αντληθούν από όσους προκάλεσαν την κρίση. Δεν πρέπει να στραφούμε στους φορολογούμενους για να καλύψουμε τα ελλείμματα που προκάλεσε η χρηματοπιστωτική κρίση· απεναντίας, πρέπει να απαιτήσουμε από τον ιδιωτικό τομέα να καταβάλει επιτέλους το κόστος των πράξεών του. Αυτά τα χρήματα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τόσο για τη δημοσιονομική σταθεροποίηση όσο και ως διακριτή πηγή εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανέλαβε σήμερα την έκκλησή του για τη θέσπιση ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο μιας έκθεσης σχετικά με την καινοτόμο χρηματοδότηση την οποία υπερψήφισαν οι βουλευτές του ΕΚ. Οι Πράσινοι ζητούν εδώ και πολύν καιρό τη θέσπιση ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και χαιρέτισαν την ψηφοφορία, ενώ ο πράσινος βουλευτής του ΕΚ Philippe Lamberts σχολίασε: «Το ΕΚ άσκησε με συνέπεια πίεση υπέρ της θέσπισης ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε επίπεδο ΕΕ. Ενώ απώτερος στόχος μας πρέπει να είναι η θέσπιση ενός παγκοσμίου ΦΧΣ, η ΕΕ μπορεί να αποκομίσει σαφή οφέλη ακόμη και αν προχωρήσει μόνη της. Οι βουλευτές του ΕΚ κάλεσαν σήμερα την Επιτροπή να λάβει μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή. Οι Πράσινοι υποστηρίζουν προ πολλού τη θέσπιση ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών τόσο ως μέθοδο περιορισμού της επιζήμιας κερδοσκοπίας όσο και ως νέα πηγή δημοσίων εσόδων. Εκτός του ότι αποτελεί δυνητικά σημαντική πηγή εσόδων σε μια περίοδο κατά την οποία τα εθνικά ταμεία δέχονται εντονότατες πιέσεις, ένας φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι κοινωνικά δίκαιος. Εξάλλου, η επιβολή ΦΧΣ θα αντιμετώπιζε σαφώς τον συστημικό κίνδυνο που δημιουργούν οι συναλλαγές υψηλής συχνότητας, λειτουργώντας ως αντικίνητρο όσον αφορά τις κερδοσκοπικές δραστηριότητες υψηλού κινδύνου. Πρέπει επιτέλους να σταματήσουν να κωλυσιεργούν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη».

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Η πρόσφατη οικονομική κρίση αποκάλυψε τις αδυναμίες του καθεστώτος ρύθμισης και εποπτείας του παγκοσμίου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Πάρα πολύ συχνά, ο όγκος αυτών των συναλλαγών υπερβαίνει κατά πολύ τις ανάγκες του πραγματικού κόσμου, οδηγώντας σε κερδοσκοπικές δραστηριότητες οι οποίες, με την πάροδο του χρόνου, κατέστησαν τα εμπλεκόμενα κεφάλαια όλο και πιο ασταθή και επιρρεπή σε κίνδυνο αφερεγγυότητας. Αυτοί που υπέστησαν πρώτοι τις συνέπειες ήταν οι φορολογούμενοι, μεταξύ άλλων μέσω της αύξησης της ανεργίας, της μείωσης των εισοδημάτων τους, του περιορισμού της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και της όξυνσης των ανισοτήτων.

Προκειμένου να αποτρέψει μελλοντικές κρίσεις, η ΕΕ πρέπει τώρα να προωθήσει ουσιαστικές αλλαγές στο καθεστώς ρύθμισης και εποπτείας, διαμορφώνοντας υγιέστερες και πιο εύρωστες οικονομικές συνθήκες. Η ιδέα της επιβολής τέλους επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα, ιδίως μετά από μια κρίση όπως αυτή που διανύουμε: σταθεροποίηση των αγορών, παροχή κινήτρων για μακροπρόθεσμες επενδύσεις και διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας με σκοπό τον λογιστικό έλεγχο συγκεκριμένων συναλλαγών.

Περιορισμός της κερδοσκοπίας, υποστήριξη μακροπρόθεσμων επενδύσεων και επίτευξη αυξημένης μακροπρόθεσμης ανάπτυξης στο πλαίσιο της στρατηγικής «ΕΕ 2020»: είναι σημαντικό να συμπληρωθούν όλα αυτά τα μέτρα με τη θέσπιση παρόμοιου συστήματος ρύθμισης και του χρηματοπιστωτικού συστήματος εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν ανταγωνιστικά μειονεκτήματα εις βάρος μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), γραπτώς. (ET) Στη σημερινή ψηφοφορία, υποστηρίχθηκε η έκθεση σχετικά με την καινοτόμο χρηματοδότηση στον κόσμο και την Ευρώπη. Το μόνο τμήμα του κειμένου που δεν υποστηρίχθηκε ήταν η πρόταση με την οποία καλείται η Επιτροπή να διερευνήσει τις δυνατότητες θέσπισης του φόρου άνθρακα στην ΕΕ, ο οποίος, όπως ο ΦΠΑ, θα ίσχυε για κάθε προϊόν που διατίθεται στην εσωτερική αγορά. Με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι υποστηρίχθηκαν τα κύρια σημεία στα οποία καλείται η Επιτροπή να διερευνήσει τη σκοπιμότητα και την πρακτικότητα διαφόρων νέων φόρων καθώς και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή τους. Με τους φόρους στη δραστηριότητα των τραπεζών, τους φόρους στη χρηματοπιστωτική δραστηριότητα και τους φόρους επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ο καθένας επιδιώκει τους δικούς του οικονομικούς στόχους, ενώ οι δυνατότητές τους ως προς την άντληση εσόδων ποικίλλουν, γι’ αυτό είναι σημαντικό, προτού επιβληθούν πρόσθετοι φόροι, να πραγματοποιηθεί εις βάθος ανάλυση.

Εκφράστηκε υποστήριξη για την υπό εξέταση ιδέα, σύμφωνα με την οποία, αν επιβληθεί φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, πρέπει να θεσπιστεί όσο το δυνατόν ευρύτερα. Συγχρόνως, οι βουλευτές του ΕΚ, εμού περιλαμβανομένου, ζητήσαμε να αποσαφηνιστεί ποιος θα πληρώσει τελικά αυτόν τον φόρο, διότι τα φορολογικά βάρη συνήθως μεταφέρονται στους πελάτες, οι οποίοι, εν προκειμένω, θα ήταν επενδυτές λιανικής και άτομα. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Scicluna (S&D), γραπτώς. (EN) Υποστήριξα την έκθεση Ποδηματά, η οποία περιλαμβάνει διάφορες καλές ιδέες σχετικά με την επιβολή διεθνούς φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Η αλήθεια είναι ότι μεγάλο μέρος του χρηματοπιστωτικού τομέα, ιδίως οι τράπεζες επενδύσεων, δεν έχουν ακόμη πραγματοποιήσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις μετά τις αδυναμίες που αποκάλυψε η οικονομική κρίση. Ακόμη και ο Διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Mervyn King, παραδέχτηκε την περασμένη εβδομάδα ότι το κόστος των μέτρων λιτότητας που λαμβάνονται στη Βρετανία, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, το επωμίζονται «απολύτως αθώοι πολίτες», ενώ ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχει αρχίσει και πάλι να λειτουργεί σαν να μην συνέβη τίποτε.

Είναι σωστό να αναλάβει ο ιδιωτικός τομέας το μερίδιο των ευθυνών που του αναλογεί για τις συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης και να καλύψει τις ανάγκες για τυχόν μελλοντική δημόσια στήριξη, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές τράπεζες οι οποίες εξακολουθούν να θεωρούνται «υπερβολικά μεγάλες ώστε να επιτραπεί η κατάρρευσή τους». Το ΔΝΤ, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οφείλουν τώρα να αξιολογήσουν τις θετικές και τις αρνητικές πτυχές ενός παγκοσμίου φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (S&D), γραπτώς. (EN) Κατά τη διάρκεια της σημερινής ψηφοφορίας για την έκθεση Ποδηματά σχετικά με την καινοτόμο χρηματοδότηση, διεξήχθη ψηφοφορία για μια χωριστή τροπολογία στην οποία καλούνταν η Επιτροπή να καταθέσει προτάσεις για τη θέσπιση φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε επίπεδο ΕΕ ελλείψει άλλων πρωτοβουλιών σε επίπεδο G20.

Υπερψήφισα την τροπολογία για λόγους αλληλεγγύης με τα υπόλοιπα μέλη της πολιτικής μου ομάδας και επειδή πιστεύω ότι η σαφής υποστήριξη της ιδέας ενός ΦΧΣ από την Ευρώπη μπορεί να δρομολογήσει τη διεξαγωγή περαιτέρω συζητήσεων στην G20.

Ωστόσο, θέλω να δηλώσω σαφώς ότι η θέσπιση ενός ΦΧΣ σε επίπεδο ΕΕ, αν δεν εφαρμοστεί συγχρόνως και σε διεθνές επίπεδο, δημιουργεί δυνητικούς κινδύνους για την ανταγωνιστική θέση του Ηνωμένου Βασιλείου ως κέντρου χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας, με σαφείς συνέπειες για τους πολίτες της νοτιοανατολικής Αγγλίας. Με ανησυχεί πολύ έντονα η προοπτική ενός ΦΧΣ μόνον στην ΕΕ, και πιστεύω ότι η όποια πρόταση πρέπει να υποβληθεί σε αυστηρή εκτίμηση επιπτώσεων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα θετικά αποτελέσματα ξεπερνούν τα μειονεκτήματα για τα μέλη της εκλογικής μου περιφέρειας. Πριν από το αποτέλεσμα μιας τέτοιας εκτίμησης επιπτώσεων, απορρίπτω κατηγορηματικά, ως αυθαίρετες και ανεπαρκώς μελετημένες, τις προτάσεις θέσπισης γενικού φορολογικού συντελεστή 0,05% επί του συνόλου των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), γραπτώς.(DA) Καταψήφισα την έκθεση, καθότι δεν εγγυάται ότι η θέσπιση φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς τους οποίους πρέπει να επιδιώκει ένας γνήσιος φόρος Τόμπιν, δηλαδή υπέρ των αναπτυσσόμενων χωρών και των επενδύσεων στον τομέα του κλίματος. Στην έκθεση δεν καθίσταται σαφές αν τα έσοδα από τον φόρο θα διοχετεύονται στους προϋπολογισμούς της ΕΕ, κάτι που δημιουργεί ακόμη περισσότερα δυνητικά προβλήματα. Πρώτον, διαφωνώ ριζικά με την αύξηση των ιδίων πόρων της ΕΕ. Δεύτερον, θα σπαταλήσουμε μια ευκαιρία για τη θέσπιση ενός γνησίου φόρου Τόμπιν αν η ΕΕ αποκτήσει το δικαίωμα να διαθέτει η ίδια τα έσοδα από τον φόρο – βλ. την πρόταση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία ο φόρος πρέπει να χρηματοδοτεί προγράμματα της ΕΕ και κενά στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η ψήφος μου δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως αντίθεση στη θέσπιση φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στην ΕΕ. Υποστηρίζω πλήρως έναν γνήσιο φόρο Τόμπιν. Υποστηρίζω επίσης τις θετικές πτυχές της έκθεσης, όπως είναι η καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, η προώθηση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και η έκκληση υπέρ της ενεργειακής απόδοσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Σήμερα, ψήφισα και πάλι υπέρ της θέσπισης ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ) και εξέφρασα τη συμφωνία μου με την άποψη ότι, αν δεν καταφέρουμε να επιβάλουμε ΦΧΣ σε διεθνές επίπεδο, η ΕΕ πρέπει να πραγματοποιήσει το πρώτο βήμα, ούτως ή άλλως. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή τη δυναμική και να περιορίσουμε την απληστία του χρηματοπιστωτικού και τραπεζικού τομέα. Άλλωστε, η παγκόσμια κρίση απαιτεί παγκόσμιες λύσεις και η Ευρώπη, ως η μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική αγορά, μπορεί να διαδραματίσει πρωτοποριακό ρόλο εν προκειμένω. Ένας φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα μπορούσε να προσφέρει στα κράτη μέλη ικανοποιητικά έσοδα για την ισοσκέλιση των προϋπολογισμών τους και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των οικονομιών τους.

Δεδομένου ότι τα δυνητικά έσοδα από έναν ΦΧΣ 0,05% ανέρχονται σχεδόν σε 200 δισ. ευρώ στην ΕΕ και σε 650 δισ. δολάρια ΗΠΑ παγκοσμίως, αυτός ο φόρος θα μπορούσε να συμβάλει επίσης σε μεγάλο βαθμό στην επίλυση του προβλήματος της αναζήτησης νέων και βιώσιμων πηγών εσόδων. Ένα ΦΧΣ θα μπορούσε να περιορίσει την κερδοσκοπία και να σταθεροποιήσει τις αγορές, να προσφέρει κίνητρα για μακροπρόθεσμες επενδύσεις και, δεδομένου ότι κάθε συναλλαγή είναι ανιχνεύσιμη, θα μπορούσε να ενισχύσει τη διαφάνεια και να εξασφαλίσει την κάλυψη από τους οικονομικούς παράγοντες του μεριδίου που τους αναλογεί από το κόστος της κρίσης. Επιπλέον, στην έκθεση διατυπώνεται το αίτημα να εξεταστούν λεπτομερέστερα οι δυνατότητες θέσπισης ευρωπαϊκών ομολόγων και επιβολής φόρου επί του CO2.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), γραπτώς. (EN) Σε αντίθεση με τους Συντηρητικούς και Φιλελεύθερους συναδέλφους μου από τη Σκωτία, υποστήριξα αυτή την έκθεση, στην οποία εξετάζονται ποικίλες πιθανές πηγές χρηματοδότησης, περιλαμβανομένου ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ζητείται επίσης να διεξαχθεί συζήτηση σχετικά με τη χρήση των εσόδων που θα μπορούσε να προσφέρει ένας ΦΧΣ.

 
  
MPphoto
 
 

  Michèle Striffler (PPE), γραπτώς.(FR) Υποστήριξα με θέρμη τη θέσπιση φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για την έκθεση σχετικά με την καινοτόμο χρηματοδότηση σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, το ενδεχόμενο επιβολής ενός τέτοιου φόρου αποκλειστικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να υποβληθεί προηγουμένως σε μελέτη σκοπιμότητας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειδικότερα, οφείλουμε να διερευνήσουμε κατά πόσον αυτός ο φόρος θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς να επηρεάσει δυσμενώς την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα διεθνώς.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση αποκάλυψε τις σοβαρές αδυναμίες του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. Πρέπει να προταθούν λύσεις απέναντι στην κρίση μέσω της δημιουργίας νέων μέσων τα οποία θα βάλουν φρένο στην κερδοσκοπία, θα αποκαταστήσουν τον ρόλο του χρηματοπιστωτικού τομέα, θα εξασφαλίσουν τη δίκαιη κατανομή των βαρών, και θα δημιουργήσουν νέους, συμπληρωματικούς πόρους για την αντιμετώπιση των παγκοσμίων προκλήσεων, όπως η αλλαγή του κλίματος, οι στόχοι στο πεδίο της ανάπτυξης και η ευφυής, βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Αυτή η έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας είναι αποτέλεσμα της επιθυμίας να εξευρεθούν νέες, καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης. Τα φορολογικά μέσα που στηρίζονται στην είσπραξη φόρου εισοδήματος δεν θεωρούνται επαρκή. Στο συγκεκριμένο έγγραφο εξετάζονται οι ακόλουθες δυνατότητες καινοτόμου χρηματοδότησης: φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, έκδοση ευρωπαϊκών ομολόγων και φορολόγηση του τομέα της ενέργειας. Κατά τη γνώμη μου, επιβάλλεται να καινοτομήσουμε ως προς την αναζήτηση εναλλακτικών μέσων χρηματοδότησης τα οποία θα ανταποκρίνονται στις σημερινές προκλήσεις και θα αντεπεξέρχονται στις ανάγκες του σύγχρονου κόσμου, όμως δεν είναι συνετό να εφαρμόσουμε τα μέσα αυτά χωρίς προηγουμένως να έχουμε μελετήσει τον πραγματικό τους αντίκτυπο. Εξίσου σημαντική με την αύξηση των εσόδων είναι η ενίσχυση του ρυθμιστικού ρόλου της αγοράς, δημιουργώντας μηχανισμούς για τη βελτίωση της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της σταθερότητάς της. Για τους λόγους αυτούς, υπερψήφισα το έγγραφο κατά τη σύνοδο της Ολομέλειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Η Έκθεση συνιστά κοροϊδία για την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα, που στενάζουν κάτω από τον βάρβαρο πόλεμο που έχουν εξαπολύσει εναντίον τους το κεφάλαιο και το πολιτικό προσωπικό του. Ξεκαθαρίζει από την αρχή ότι δεν τίθεται θέμα φορολόγησης του κεφαλαίου: «υπογραμμίζει ότι μία αύξηση των συντελεστών και του πεδίου εφαρμογής των υπαρχόντων φορολογικών μέσων….δεν μπορούν να αποτελέσουν ούτε επαρκή, ούτε βιώσιμη λύση». Για να εξαπατήσουν όμως τους εργαζόμενους, καλούν την ΕΕ να θεσπίσει «φόρο στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές» ύψους 0,01%, που παρουσιάζεται σαν δήθεν «δίκαιη κατανομή των βαρών της κρίσης» στο κεφάλαιο και τους εργαζόμενους και προσπάθεια περιορισμού της κερδοσκοπίας του κεφαλαίου. Την ίδια στιγμή αυξάνουν την άμεση φορολογία στα φτωχά λαϊκά στρώματα, εκτινάσσουν στα ύψη την έμμεση φορολογία που πλήττει βάναυσα το εργατικό –λαϊκό εισόδημα. Ο «φόρος χρηματιστικών συναλλαγών δεν αποτελεί φορολογία του χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά έναν ακόμη έμμεσο φόρο. Κοντά στον νέο αυτό έμμεσο φόρο προτείνουν και ολόκληρη σειρά μέτρων δήθεν «καινοτόμου χρηματοδότησης», νέα χαράτσια στο λαϊκό εισόδημα: «Φόρο εκπομπών άνθρακα», «εισφορά αλληλεγγύης στα αεροπορικά εισιτήρια», μέχρι και «παγκόσμιο λαχείο», παγκόσμια λαχειοφόρο για την αντιμετώπιση της πείνας! Το ΚΚΕ καταψήφισε την σχετική έκθεση, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει φιλολαϊκή διέξοδος από την καπιταλιστική κρίση χωρίς να χτυπηθούν αποφασιστικά τα κέρδη των μονοπωλίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκη Τζαβέλα (EFD), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα αυτή την έκθεση. Κατά τη γνώμη μου, η έκθεση της κ. Ποδηματά είναι πολύ καλά ισορροπημένη και έχει αναλυθεί με μεγάλη επάρκεια, γι’ αυτό χαιρετίζω τα τέσσερα χρηματοπιστωτικά μέσα που εισηγείται το κείμενο αυτό. Τα τέσσερα μέτρα είναι όλα καινοτόμα και θέλω να υπογραμμίσω ότι αυτό δεν αφορά μόνον το θέμα του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ως προς την επιλογή των μέσων που θα εφαρμόσουμε: κατά τη γνώμη μου, πρέπει να αποκλείσουμε την επιβολή φορολογίας σε τομείς –όπως η ενέργεια– οι οποίοι έχουν πολλαπλασιαστική επίδραση στο κόστος διαβίωσης. Συνεπώς, στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας, η Επιτροπή πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση και να εκπονήσει εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την αποδοτικότητα και τα δυνητικά αποτελέσματα από τη χρήση αυτών των μέσων.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), γραπτώς. (DE) Η έκθεση περιλαμβάνει ορισμένες καλές ιδέες, λόγου χάρη έναν φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών με συντελεστή μόλις 0,05%, ο οποίος μπορεί να αποφέρει έσοδα 200 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Επί του παρόντος, δεν αξιοποιούμε αυτά τα χρήματα, τα οποία αναμφίβολα θα δυσχέραιναν την κερδοσκοπία, αλλά δεν θα την καθιστούσαν αδύνατη. Ένα συναρπαστικό ερώτημα είναι τι θα πράξει το Συμβούλιο των Υπουργών απέναντι σε αυτή την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Έχουμε ακόμα μακρύ ταξίδι μπροστά μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), γραπτώς. (EN) Ενώ οι πολίτες σε όλη την ΕΕ επιβαρύνονται όλο και περισσότερο από τη χρηματοπιστωτική κρίση, τα μέτρα που περιλαμβάνει αυτή η έκθεση προσφέρουν τη δυνατότητα είσπραξης δισεκατομμυρίων ευρώ και άρσης μέρους των βαρών που πλήττουν τις οικογένειες στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

Ένας ελάχιστος φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την καταπολέμηση της φτώχειας στο Ηνωμένο Βασίλειο και στον υπόλοιπο κόσμο και για την άμβλυνση των συνεπειών από την αλλαγή του κλίματος. Όσοι προωθούν αυτόν τον λεγόμενο «φόρο του Ρομπέν των Δασών», περιλαμβανομένων των βουλευτών του κόμματος των Εργατικών στο ΕΚ, πρέπει τώρα να επεκτείνουν αυτή την επιτυχία τους και να συνεχίσουν να ασκούν πίεση στον διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα με σκοπό την επέκταση αυτού του συστήματος και τη θέσπιση ενός διεθνούς φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), γραπτώς.(FR) Υπερψήφισα το κείμενο αυτού του ψηφίσματος, το οποίο αποβλέπει στην ενθάρρυνση της καινοτόμου χρηματοδότησης μέσω ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων ανάκαμψης της οικονομίας και στην προώθηση της στροφής στην πράσινη ανάπτυξη, διατηρώντας συγχρόνως την παροχή βοήθειας σε αναπτυσσόμενες χώρες. Η οικονομική κρίση κατέδειξε, με πολύ έντονο τρόπο, πόσο ζωτική σημασία έχει η καθιέρωση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής διακυβέρνησης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι θα πάψουμε να είμαστε διαρκώς θύματα των ιδιοτροπιών του ανεξέλεγκτου χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού. Αυτό επιδιώκει η γαλλική προεδρία της G20, και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο. Η κερδοσκοπία στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η οποία ενθαρρύνεται από την απουσία κανόνων και εποπτείας, έχει καταστρέψει εκατομμύρια θέσεις εργασίας, έχει πλήξει σοβαρά τα δημόσια οικονομικά και έχει υποβαθμίσει σημαντικά το βιοτικό επίπεδο της μεγάλης πλειονότητας των Ευρωπαίων. Είναι καιρός να υπερβούμε αυτή την κοντόφθαλμη προσέγγιση της οικονομίας, στην οποία το χρήμα είναι το παν και η ανευθυνότητα είναι πανταχού παρούσα, και η οποία μας οδήγησε στο χείλος της αβύσσου, έτσι ώστε το χρηματοπιστωτικό σύστημα να επανέλθει στον πραγματικό ρόλο του, που είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών της πραγματικής οικονομίας και των ανθρώπων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει παράδειγμα προς μίμηση σε αυτόν τον τομέα, και το ψήφισμα που ενέκρινε το Σώμα στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στους εταίρους μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. (DE) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Ποδηματά σχετικά με την καινοτόμο χρηματοδότηση σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέχρι σήμερα, μόνον ο ευρωπαίος φορολογούμενος υφίστατο τις συνέπειες της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης του 2007 και των επόμενων ετών. Αυτή είναι η πρώτη έκθεση στην οποία εξετάζεται μια σειρά καινοτόμων μηχανισμών που έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο που να διασφαλίζεται ότι οι παράγοντες των χρηματοπιστωτικών αγορών θα αναλάβουν μέρος του κόστους. Η πρόταση για την επιβολή φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο, ει δυνατόν, είναι ευπρόσδεκτη και ένα παρόμοιο σύστημα σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να εξεταστεί σοβαρά ως εναλλακτική λύση.

Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του φόρου δεν είναι μόνον η δυνατότητα άντλησης εσόδων από έναν τομέα που στο παρελθόν απέδιδε ελάχιστους έως καθόλου φόρους, αλλά και η ταυτόχρονη ρυθμιστική λειτουργία του. Είναι γνωστό ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας, ο οποίος στηρίζεται συχνά στην κερδοσκοπία, έχει απομακρυνθεί αισθητά από την πραγματική οικονομία. Με τη φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε εκ νέου κίνητρα για πιο μακροπρόθεσμες επενδύσεις, λαμβάνοντας έτσι υπόψη τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας.

 
  
  

Έκθεση: Edite Estrela (A7-0032/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψηφίζω υπέρ αυτής της έκθεσης επειδή η σημασία της μείωσης των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας συνδέεται άρρηκτα με τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, όπως επισημαίνεται σε αυτή την έκθεση. Οι ανισότητες στον τομέα της υγείας αρχίζουν σε πολύ πρώιμη ηλικία και συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, ενώ αναπαράγονται επίσης στις επόμενες γενεές. Ενόψει αυτής της πραγματικότητας, τα κράτη μέλη πρέπει να υιοθετήσουν την αρχή της «υγείας σε όλες τις πολιτικές». Επιπλέον, υποστηρίζω έντονα τις συστάσεις της εισηγήτριας υπέρ της ανάγκης προώθησης της καθολικής πρόσβασης στην υγεία, μεταξύ άλλων και για τους μετανάστες χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα, καθώς και υπέρ της πρόσβασης σε προνοιακή προστασία για εγκύους γυναίκες σύμφωνα με τη νομοθεσία των χωρών τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς.(FR) Η έκθεση της Edite Estrela αποτελεί επισκόπηση των ανισοτήτων που υφίστανται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της υγείας καθώς και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την άμβλυνσή τους. Γι’ αυτό, είναι μια χρήσιμη έκθεση, την οποία άλλωστε υπερψήφισα, προκειμένου ιδίως να επιβεβαιωθούν το απαραβίαστο του δικαιώματος στην άμβλωση και η αναγκαιότητα της εύκολης πρόσβασης σε μεθόδους αντισύλληψης, σε μια περίοδο κατά την οποία τα δικαιώματα αυτά δεν ισχύουν ακόμη σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πορεία προς την ισότητα συνεχίζεται.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Επικρατούν πολύ ουσιαστικές ανισότητες στον τομέα της υγείας μεταξύ των χωρών και των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενόψει της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, ορισμένα κράτη μέλη έχουν λάβει μέτρα λιτότητας τα οποία οδηγούν σε μείωση του επιπέδου χρηματοδότησης της δημόσιας υγείας, της πρόληψης νόσων και των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας. Δεν έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες της ΕΕ σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας. Αυτό ισχύει ιδίως στις φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ, όπου οι ασθενείς δεν έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και θεραπείας. Σοβαρές ανισότητες παρατηρούνται όσον αφορά τόσο την επιστροφή εξόδων για την αγορά φαρμάκων όσο και τη θεραπεία συγκεκριμένων σύνθετων νόσων, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ, κάτι που εμποδίζει τους ασθενείς σε ορισμένα κράτη μέλη να έχουν πρόσβαση σε φάρμακα με επιστροφή εξόδων καθώς και στα θεραπευτικά μέσα που χρειάζονται στη χώρα τους. Φρονώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει μέτρα για να αμβλύνει τις διαφορές και τις ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης τις οποίες αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ και να δημιουργήσει μηχανισμούς ελέγχου των ανισοτήτων στον χώρο της υγείας. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να παρουσιάσει μια πρωτοβουλία, με στόχο την ενθάρρυνση και υποστήριξη της ανάπτυξης από τα κράτη μέλη ολοκληρωμένων εθνικών ή περιφερειακών στρατηγικών για τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), γραπτώς. (PT) Σήμερα οι ευρωπαίοι πολίτες ζουν περισσότερο και υγιέστερα. Αν και το μέσο επίπεδο υγείας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου, εξακολουθούν να υφίστανται ανισότητες στον τομέα της υγείας μεταξύ των κρατών μελών αλλά και στο εσωτερικό των κρατών μελών της Ευρώπης. Λόγω της τρέχουσας οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και κοινωνικής κρίσης, αυτές οι ανισότητες τείνουν να αυξηθούν. Ως σκιώδης εισηγήτρια για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, επεσήμανα την ανάγκη αναζήτησης λύσεων. Αυτές πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνουν όλους τους ενδιαφερόμενους: την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις εθνικές κυβερνήσεις, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, και τους παράγοντες της κοινωνικής οικονομίας. Οι προκλήσεις ενώπιον των οποίων βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεπεία των δημογραφικών αλλαγών, απαιτούν συγκεκριμένο σχέδιο για την καταπολέμηση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στις αγροτικές περιοχές.

Η ενίσχυση του μηχανισμού αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων θα διευκολύνει την κυκλοφορία των δεξιοτήτων εντός της ΕΕ και την κινητικότητα των επαγγελματιών. Οι εκστρατείες προώθησης υγιεινών τρόπων ζωής και προγραμμάτων πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου που απευθύνονται σε ειδικές ομάδες είναι επίσης σημαντικές για τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Για όλους αυτούς τους λόγους, υποστήριξα αυτή την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), γραπτώς.(FR) Σε μια περίοδο κατά την οποία αισθανόμαστε ακόμη πλήρως τις κοινωνικές συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στις επιμέρους ευρωπαϊκές κοινωνίες, ήταν σημαντικό να ψηφιστεί σήμερα η έκθεση της κ. Estrela σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Πράγματι, αυτή η έκθεση μας υπενθυμίζει ότι οι ανισότητες επηρεάζουν επίσης τις υπηρεσίες υγείας και ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι βασικές αιτίες αυτών των ανισοτήτων έτσι ώστε όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να απολαύσουν επιτέλους τα θεμελιώδη κοινωνικά τους δικαιώματα. Οι πολίτες δεν είναι ίσοι, είτε από την άποψη του προσδόκιμου επιβίωσης είτε από την άποψη της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού, και δεν είναι όλοι εκτεθειμένοι στους ίδιους κινδύνους για την υγεία τους. Στην έκθεση αναφέρονται επίσης οι μετανάστες χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα, οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητα εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας στις χώρες υποδοχής.

Συνεπώς, καλούμε τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για όλες και όλους, πολίτες και μη, και τους ζητούμε να συντονίσουν περαιτέρω τις εθνικές τους πολιτικές στον τομέα της υγείας. Άλλωστε, η πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας είναι ένα από τα θεμελιωδέστερα δικαιώματα και πρέπει επομένως να αποτελεί προτεραιότητα τόσο για την Ένωση όσο και για τα κράτη μέλη, τα οποία συνεχίζουν να είναι κατ’ εξοχήν αρμόδια σε αυτό το πεδίο.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), γραπτώς. (IT) Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν σοβαρές ανισότητες στον τομέα της υγείας και τα μέτρα αντιμετώπισής τους ποικίλλουν σημαντικά στο εσωτερικό των κρατών μελών. Καθόσον πιστεύω ότι αυτές οι διαφορές σε θέματα υγείας μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά ένα άτομο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, συνιστούν πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά και με καινοτόμο πολιτική προσέγγιση.

Αυτή η έκθεση περιλαμβάνει πολύ ενδιαφέρουσες λύσεις για την αναγνώριση του ειδικού δικαιώματος των πολιτών στην υγεία, εστιάζοντας ειδικότερα τόσο στην εκπαίδευση του πληθυσμού όσο και στην υγειονομική κάλυψη. Οι κοινωνικές επιπτώσεις της πρόσφατης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης είναι φανερές: αφότου εκδηλώθηκε η κρίση, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 5 εκατομμύρια, πολλά νοικοκυριά έχουν πληγεί από την ύφεση και τώρα διατρέχουν ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας ή υπερχρέωσης. Εκτιμώ ότι επιβάλλεται η μείωση αυτών των ανισοτήτων να αντιμετωπιστεί ως ύψιστη προτεραιότητα σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων. Καλώ επίσης την Επιτροπή να τις αναγνωρίσει με μεγαλύτερη σαφήνεια κατά την υλοποίηση της στρατηγικής «ΕΕ 2020» και να μεριμνήσει ώστε ο στόχος της άμβλυνσης των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας να λαμβάνεται πλήρως υπόψη σε μελλοντικές πρωτοβουλίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα αυτή την έκθεση επειδή οι ανισότητες στον τομέα της υγείας είναι πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως. Αρχίζουν νωρίς στη ζωή και δεν συνεχίζονται μόνον έως τα γηρατειά, αλλά μεταβιβάζονται και στις επόμενες γενιές. Οι ανισότητες στα αρχικά στάδια της ζωής όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την υγειονομική περίθαλψη, καθώς και οι ανισότητες με βάση το φύλο και το πολιτισμικό υπόβαθρο, μπορεί να επηρεάσουν καίρια την κατάσταση της υγείας ενός ατόμου σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Επιπλέον, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κατάσταση της υγείας. Αυτές οι διαφορές στον τομέα της υγείας είναι, σε πολλές περιπτώσεις, άδικες και μπορούν να αποφευχθούν. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες αυτές, πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, ιδίως όσον αφορά τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Η μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά την υγεία επιβάλλεται να αντιμετωπιστεί ως αναγκαία προτεραιότητα, και πρέπει να διασφαλιστεί η διενέργεια αποτελεσματικών αξιολογήσεων αντικτύπου στον τομέα της υγείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Η κρίση έχει πλήξει βαρύτατα τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση. Από την πλευρά της προσφοράς, η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των πόρων που διατίθενται στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας και υγειονομικής περίθαλψης, μεταξύ άλλων και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, λόγω των δημοσιονομικών περικοπών και των μειωμένων εσόδων από την είσπραξη φόρων. Από την άλλη πλευρά, η ζήτηση για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης έχει αυξηθεί, μεταξύ άλλων και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, λόγω του συνδυασμού σειράς παραγόντων που συμβάλλουν στην επιδείνωση της γενικής κατάστασης της υγείας του πληθυσμού. Διάφορα κράτη μέλη έχουν συμπεριλάβει ως τμήμα των στρατηγικών τους για την ανάκαμψη μέτρα άμβλυνσης των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στις υπηρεσίες υγείας, επενδύοντας σε υποδομές στον τομέα των υγειονομικών υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας με βέλτιστο τρόπο τους πόρους που διατίθενται στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και αναδιαρθρώνοντας και αναδιοργανώνοντας τα συστήματα υγείας τους.

Ωστόσο, παρατηρούνται μεγάλες διαφορές στα κράτη μέλη όσον αφορά τα μέτρα που εγκρίνονται για την καταπολέμηση των ανισοτήτων. Η πρόσβαση συνιστά βασικό πρόβλημα όλων των δημόσιων υπηρεσιών. Η συλλογή και ανταλλαγή στοιχείων σχετικά με αποτελεσματικές στρατηγικές, πολιτικές και μέτρα θα συμβάλει στην εξασφάλιση στήριξης σε επίπεδο διοίκησης και σε διαφόρους επιμέρους τομείς.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Συμφωνώ με τον ισχυρισμό της εισηγήτριας, κ. Estrela, ότι υπάρχουν τεράστιες ανισότητες στον τομέα της υγείας τόσο μεταξύ ανθρώπων που ζουν σε διαφορετικές περιφέρειες της ΕΕ όσο και μεταξύ των πιο ευνοημένων και των λιγότερο ευνοημένων ομάδων του πληθυσμού. Αυτές οι ανισότητες τείνουν να ξεκινούν κατά τη γέννηση και να διατηρούνται έως και την τρίτη ηλικία, ενώ επηρεάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής από την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την υγειονομική περίθαλψη και μπορούν να επιδεινωθούν λόγω διαφορών με βάση το φύλο ή τη φυλή. Είναι αναγκαίο να μειωθεί η έκταση των υφιστάμενων ανισοτήτων, οι οποίες υπονομεύουν την υλοποίηση των δεσμεύσεων τις οποίες ανέλαβε η ΕΕ όσον αφορά την αλληλεγγύη, την κοινωνική και οικονομική συνοχή, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα ευκαιριών, γι’ αυτό η συγκεκριμένη προσπάθεια είναι ένα από τα μέτρα προτεραιότητας στη στρατηγική της ΕΕ για την περίοδο 2008-2013 στον τομέα της υγείας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι η πολιτική υγείας είναι ευθύνη των κρατών μελών, όπως και η καθιέρωση αντίστοιχων συστημάτων πρόσβασης του πληθυσμού στην υγειονομική περίθαλψη. Στην έκθεση περιγράφονται διάφορα ενδιαφέροντα μέτρα, αλλά δεν εξετάζεται ο οικονομικός τους αντίκτυπος. Με δυσαρεστεί επίσης η συμπερίληψη του θέματος της άμβλωσης, το οποίο εντάσσεται στο πεδίο αρμοδιότητας των εθνικών κρατών και όχι της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς.(FR) Οι αρχές της καθολικότητας, της πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης πρέπει να γίνουν πράξη στα συστήματα υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεση Estrela με μεγάλη πλειοψηφία. Πολλές ανισότητες εξακολουθούν να υφίστανται στα συστήματα υγείας των 27 κρατών μελών. Ως εκ τούτου, οι βουλευτές του ΕΚ έχουν ζητήσει τη βελτίωση της καθολικής πρόσβασης σε προσιτή υγειονομική περίθαλψη. Η βασική περίθαλψη πρέπει να είναι λιγότερο δαπανηρή και τα φάρμακα να έχουν πιο προσιτό κόστος. Οι ανισότητες μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών και ηλικιακών ομάδων πρέπει να μειωθούν. Τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των δαπανών τους στο πεδίο της υγείας, να εστιάσουν την προσοχή τους στην πρόληψη, και να προσφέρουν στοχευμένα προγράμματα για τις πλέον ευάλωτες ομάδες. Αυτό απαιτούν οι βουλευτές του ΕΚ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί στην Ευρώπη επίπεδο υγείας ανάλογο του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου που επιθυμούμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), γραπτώς.(FR) Με ενδιέφερε πολύ να υποστηρίξω την έκθεση Edite Estrela σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στο εσωτερικό τους. Αυτό οφείλεται στο ότι αναφέρεται σε πολύ ευρύ φάσμα επίμονων ανισοτήτων στον συγκεκριμένο τομέα στο εσωτερικό της Ένωσης. Οι ανισότητες αυτές, οι οποίες είναι άδικες, είναι αποτέλεσμα πολυάριθμων παραγόντων, οικονομικών, περιβαλλοντικών και τρόπου ζωής, αλλά και δυσκολιών πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, είτε για οικονομικούς λόγους είτε λόγω της «κακής κατανομής των ιατρικών πόρων» σε ορισμένες περιοχές της Ένωσης. Αν και η πολιτική υγείας παραμένει (ως επί το πλείστον) εθνική αρμοδιότητα, εμείς οι βουλευτές του ΕΚ έχουμε καθήκον να ενθαρρύνουμε τα κράτη μέλη μας να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους υπέρ της μείωσης των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, μειώνοντας έτσι συγχρόνως τις ανισότητες όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη.

Τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν ώστε οι ευάλωτες ομάδες (τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι ηλικιωμένοι, οι μετανάστες… και οι γυναίκες!) να μπορούν πραγματικά να έχουν δίκαιη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Απαιτείται επίσης ιδιαίτερη εστίαση στους τομείς της πρόληψης και της ενημέρωσης για θέματα υγείας, σε συντονισμό με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Παρά το γεγονός ότι η έκθεση περιλαμβάνει διατάξεις τις οποίες θεωρώ εξαιρετικά σημαντικές για την αυξανόμενη σημασία της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης για τους ηλικιωμένους και την ανάγκη βελτίωσης των γνώσεων για ασθένειες οι οποίες επηρεάζουν κυρίως τους ηλικιωμένους, σε γενικές γραμμές, παρουσιάζει ελάχιστα νέα στοιχεία. Μάλιστα, στην προσπάθεια να αναφερθούν τα πάντα, το κείμενο έχει μετατραπεί σε «λίστα επιθυμιών», στην οποία η εισηγήτρια έχει προσθέσει, με το πρόσχημα της «μείωσης των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας», ζητήματα ετερόκλητα –και ασύνδετα με την ισότητα πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη– όπως η ενδοοικογενειακή βία, η διερεύνηση της δραστηριότητας του φαρμακευτικού τομέα, και οι πολιτικές των κρατών μελών σχετικά με την εθελοντική διακοπή της εγκυμοσύνης και την πρόσβαση των ομοφυλοφίλων σε θεραπείες γονιμότητας. Δεν νομίζω ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι ο ενδεδειγμένος για την εξέταση αυτών των ζητημάτων. Γνωρίζουμε ότι η πρόσβαση των ομοφυλόφιλων ζευγαριών σε υπηρεσίες άμβλωσης και ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι ζητήματα αμφιλεγόμενα στο εσωτερικό των κρατών μελών, και μόνον τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν ελεύθερα τις σχετικές αποφάσεις. Ως εκ τούτου, δεν μπορώ να υπερψηφίσω την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η υγεία και το προσδόκιμο επιβίωσης συνδέονται άρρηκτα με τις κοινωνικές συνθήκες. Η μείωση των ανισοτήτων επιβάλλεται να αντιμετωπιστεί ως θεμελιώδης προτεραιότητα σε όλα τα επίπεδα πολιτικής δραστηριότητας, για την υλοποίηση της στρατηγικής σχετικά με την «υγεία σε όλες τις πολιτικές» και τη διασφάλιση της διενέργειας αποτελεσματικών αξιολογήσεων αντικτύπου. Οι ανισότητες επιμένουν, όπως προκύπτει από το γεγονός ότι το προσδόκιμο επιβίωσης κατά τη γέννηση των ανδρών παρουσιάζει διαφορά 14,2 ετών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ το 2007, ενώ το αντίστοιχο στοιχείο για τις γυναίκες είναι 8,3 έτη. Είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η καθολική πρόσβαση σε συστήματα υγείας και υγειονομικής περίθαλψης που θα είναι προσιτά, από οικονομική άποψη, σε όλους. Είναι σημαντικό να βελτιωθεί η πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόληψης ασθενειών και προαγωγής της υγείας, καθώς και σε πρωτοβάθμιες και ειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, και να μειωθούν οι ανισότητες μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων.

Ωστόσο, δεν υπερψήφισα την έκθεση καθόσον δεν συμφωνώ με την παράγραφο 29, στην οποία το ΕΚ –παραθέτω αυτολεξεί– «καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα όσον αφορά την πρόσβαση στις Τεχνολογίες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και να εξαλείψουν τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών με βάση την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία, τον γενετήσιο προσανατολισμό ή την εθνοτική και πολιτιστική καταγωγή».

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η έκθεση περιλαμβάνει μια σειρά κατευθυντηρίων γραμμών τις οποίες θεωρούμε εύλογες και δίκαιες. Ωστόσο, θέλουμε να διατυπώσουμε ορισμένα σχόλια.

Οι λεγόμενες πολιτικές λιτότητας, οι οποίες είναι βαθύτατα αντικοινωνικές στην ουσία και το περιεχόμενό τους, καθώς περικόπτουν τις δημόσιες επενδύσεις και τις κοινωνικές λειτουργίες του κράτους –συγκεκριμένα στον τομέα της υγείας– μεταξύ άλλων ολέθριων οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών, επιδεινώνουν επίσης τις ανισότητες στον τομέα της υγείας.

Όταν, στο όνομα της ανάγκης μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος, αυξάνεται το κόστος πρόσβασης σε υπηρεσίες δημόσιας υγείας, αυξάνονται οι τιμές των φαρμάκων, ακόμη και για χρόνιες παθήσεις, λόγω των περικοπών στις κρατικές επιχορηγήσεις, και καταργούνται οι ενισχύσεις για τη μεταφορά ασθενών με σκοπό την περίθαλψη ή για ιατρικές επισκέψεις, ακόμη και σε περιοχές στις οποίες δεν υπάρχουν μέσα δημόσιας συγκοινωνίας, είναι αναμενόμενο να οξυνθούν οι ανισότητες στον τομέα της υγείας, όπως συμβαίνει σήμερα στην Πορτογαλία. Αυτό έχει ως συνέπεια να δυσχεραίνεται όλο και περισσότερο η πρόσβαση των ατόμων με μειωμένα εισοδήματα σε υγειονομική περίθαλψη.

Αντί για απλά λόγια, αυτό που απαιτείται πραγματικά είναι να αλλάξει ουσιαστικά το περιεχόμενο των πολιτικών. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές πρέπει να καταργηθούν, και να διασφαλιστεί η ουσιαστική ισότητα ευκαιριών, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αυτή η έκθεση θίγει μια σειρά σημαντικών ζητημάτων, αλλά δεν αγγίζει τον πυρήνα των προβλημάτων που προκαλούν στην τρέχουσα συγκυρία οι πολιτικές λιτότητας και οι αντικοινωνικές πολιτικές που οξύνουν τις ανισότητες στον τομέα της υγείας.

Τα λόγια, επομένως, δεν αρκούν! Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές πρέπει να καταργηθούν, και να δοθεί ύψιστη προτεραιότητα στην πρόληψη και τη δημόσια υγεία, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η πρακτική ισότητα ευκαιριών όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.

Το Σύμφωνο Σταθερότητας πρέπει να καταργηθεί έτσι ώστε να αποτραπεί η αύξηση του κόστους της πρόσβασης σε υπηρεσίες δημόσιας υγείας, η αύξηση των τιμών των φαρμάκων, ακόμη και για χρόνιες παθήσεις, και η κατάργηση των ενισχύσεων για τη μεταφορά ασθενών με σκοπό την περίθαλψη ή για ιατρικές επισκέψεις, ακόμη και σε περιοχές στις οποίες δεν υπάρχουν μέσα δημόσιας συγκοινωνίας, και όλα αυτά στο όνομα της ανάγκης μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Γνωρίζουμε ότι το αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών είναι η αύξηση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, όπως συμβαίνει σήμερα στην Πορτογαλία. Τα άτομα με μειωμένα εισοδήματα δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη. Συνεπώς, αντί για ωραία λόγια, εκείνο που χρειάζεται είναι να ανατραπούν και να αλλάξουν οι εφαρμοζόμενες πολιτικές, έτσι ώστε να δοθεί προτεραιότητα στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην οικονομική και κοινωνική συνοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), γραπτώς. (IT) Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι αυτή η έκθεση περιλαμβάνει διάφορα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία όσον αφορά την αναγνώριση του δικαιώματος στην υγεία με την πραγματική έννοια του όρου (πρόσβαση σε περίθαλψη, εκπαίδευση του πληθυσμού, κάλυψη υπηρεσιών κλπ.).

Δεν μπορούμε, ωστόσο, παρά να εκφράσουμε ορισμένες επιφυλάξεις οι οποίες οφείλονται σε αντιφάσεις του ιδίου του εγγράφου, οι οποίες έχουν προκαλέσει ευρεία συζήτηση. Η ισότητα πρέπει να γίνεται κατανοητή στην πραγματική της έννοια και όχι απομονώνοντας επιμέρους άτομα (ιδίως γυναίκες) από τις σχέσεις τους με τους συντρόφους, τα παιδιά και το κοινωνικό τους περιβάλλον εντός των οποίων ασκούνται στην πράξη τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα. Με ανησυχεί επίσης η διακήρυξη «νέων δικαιωμάτων», όπως το «δικαίωμα στην ασφαλή άμβλωση», διότι μια τέτοια δήλωση μειώνει ή ακόμα και ακυρώνει τα δικαιώματα άλλων (προσδοκίες του πατέρα ή προσδόκιμο επιβίωσης του αγέννητου παιδιού).

Ομοίως, μπορούμε να υπογραμμίσουμε ορισμένες αδυναμίες όπως την ολοκληρωτική άρνηση του εγγράφου να αναφερθεί στους επαγγελματίες παρόχους υπηρεσιών υγείας: δεν αναφέρεται τίποτε σχετικά με τον ρόλο και τις ευθύνες τους, αντιμετωπίζονται ως αυτόματα και όχι ως επαγγελματίες με ιδιαίτερες δεξιότητες, ικανότητες και, πάνω από όλα, προσωπική συνείδηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς.(FR) Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει ορισμένες εξοργιστικές προτάσεις. Παραδείγματος χάριν, θέτει ως στόχο να «αποκτήσουν οι γιατροί και οι άλλοι επαγγελματίες μια διαπολιτισμική προσέγγιση, βασισμένη στην αναγνώριση και τον σεβασμό της διαφορετικότητας» κατά την περίθαλψη των μεταναστών ασθενών τους. Επιπλέον, επιδιώκει την εξάλειψη των διακρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση στη βοηθητική αναπαραγωγική τεχνολογία –κυρίως των διακρίσεων με βάση την ηλικία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό– υποστηρίζοντας συγχρόνως ότι πρέπει να προωθήσουμε την καθολική πρόσβαση στην άμβλωση. Το κυρίαρχο θέμα εν προκειμένω είναι μια σύνθεση της κουλτούρας του θανάτου και της αντιστροφής των αξιών. Τέλος, στοχεύει να υποχρεώσει όλα τα κράτη μέλη να καθιερώσουν σύστημα ανάλογο της κρατικής ιατρικής βοήθειας – με άλλα λόγια, ένα σύστημα παροχής πρόσβασης σε δωρεάν περίθαλψη για παράνομους μετανάστες.

Ας μην ξεχνούμε ότι στη Γαλλία σήμερα παρέχεται τέτοιου είδους περίθαλψη σε κάθε παράνομο μετανάστη για οποιαδήποτε ενόχληση –η αρχική πρόθεση ήταν να αντιμετωπιστούν επείγοντα περιστατικά ή ο κίνδυνος επιδημιών– και οι προϋποθέσεις αυτής της πρόσβασης είναι ελάχιστες και ασαφείς. Αυτό το σύστημα –το οποίο δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο ή περιορισμό– επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών παρηγορητικής αγωγής, προάγει την παράνομη μετανάστευση και ενθαρρύνει τον ιατρικό τουρισμό, καθώς και κάθε είδους απάτες, με διαρκώς αυξανόμενο κόστος. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι νοσοκομειακές και ιατρικές υποδομές μας βρίσκονται σε άθλια κατάσταση, ενώ όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας μένουν χωρίς ιατρική φροντίδα επειδή δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στο οικονομικό κόστος, μια τέτοια πρόταση είναι εξοργιστική.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα υγείας, στην οποία εξετάζονται τα διάφορα χάσματα που υπάρχουν στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στο σύνολο της ΕΕ των 27. Η εισηγήτρια επισημαίνει ότι οι ανισότητες όσον αφορά την υγεία των πολιτών σε όλη την Ένωση οφείλονται, σε πολλές περιπτώσεις, στις διαφορές που υφίστανται ως προς τις ευκαιρίες, την πρόσβαση σε υπηρεσίες και υλικούς πόρους, το κοινωνικό υπόβαθρο, το εισόδημα και την εκπαίδευση· καθώς και ότι οι διαφορές αυτές έχουν επιδεινωθεί περαιτέρω μετά την οικονομική κρίση. Συμφωνώ με διάφορα θέματα που θίγονται σε αυτή την έκθεση – ένα είναι η πρόταση να συνεργάζεται η Επιτροπή με τα κράτη μέλη για την προώθηση βέλτιστων πρακτικών ως προς την τιμολόγηση και την επιστροφή του κόστους των φαρμάκων, με στόχο τη βελτιστοποίηση της οικονομικής προσιτότητας και τη μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά την πρόσβαση στα φάρμακα· ένα άλλο είναι να αναγνωρίσουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη την ανδρική βία κατά των γυναικών ως θέμα δημόσιας υγείας· και, επίσης, η έκκληση προς τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα συστήματα υγείας τους στις ανάγκες των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αναπτύσσοντας μεθόδους καθορισμού των αμοιβών των επαγγελματιών του χώρου υγείας για την εξασφάλιση της πρόσβασης όλων των ασθενών σε υπηρεσίες περίθαλψης. Ωστόσο, δεν συμφωνώ με τις αναφορές που γίνονται στην έκθεση υπέρ της προώθησης της άμβλωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), γραπτώς.(FR) Η έκθεση ήταν αναγκαίο να λαμβάνει υπόψη τις ανισότητες στον τομέα της υγείας με βάση την ηλικία, και αυτό ακριβώς συμβαίνει τώρα.

Οι ανισότητες στον τομέα της υγείας με βάση την ηλικία οδηγούν σε περιορισμό της πρόσβασης σε επαρκείς υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και καινοτόμες θεραπείες. Οι ηλικιωμένοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν φάρμακα τα οποία έχουν δοκιμαστεί ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους σε άτομα της ίδιας ηλικίας. Τα άτομα αυτής της ηλικιακής ομάδας εξακολουθούν να αποκλείονται πολύ συχνά από κλινικές δοκιμές. Η μέσος όρος ηλικίας των ασθενών που συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές θεραπειών για υψηλή πίεση αίματος είναι 63, όμως το 44% είναι άνω των 70 ετών κατά την πρώτη διάγνωση αυτού του προβλήματος.

Χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, η Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίσουν προγράμματα για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών της γήρανσης του ευρωπαϊκού πληθυσμού και να λάβουν υπόψη αυτή τη δημογραφική αλλαγή.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς.(FR) Η καταπολέμηση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας μεταξύ των χωρών και των περιφερειών της ΕΕ –ανισότητες που έχουν επιδεινωθεί λόγω της οικονομικής κρίσης– καθίσταται επιτέλους προτεραιότητα χάρη στην έγκριση της έκθεσης της κ. Estrela. Ως συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, η οποία στοχεύει να βελτιώσει την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για όλους, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες, και να ενισχύσει την ιατρική και φαρμακευτική έρευνα. Στο κείμενο της έκθεσης υποστηρίζεται επίσης ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ζητήσουν τον τερματισμό των δημοσιονομικών περικοπών όσον αφορά τις υπηρεσίες υγείας. Επιπλέον, στην έκθεση αυτή λαμβάνεται υπόψη η πτυχή του φύλου σε σχέση με τις ανισότητες στον τομέα της υγείας και ζητείται η βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών σε υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας. Αυτά τα σημαντικά βήματα προόδου είναι μόνον η αρχή της προσπάθειας για την καταπολέμηση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα αυτή την έκθεση επειδή, παρά τις βελτιώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η διαφορά μεταξύ της κατάστασης της υγείας των ατόμων που βρίσκονται στο ανώτερο και στο κατώτερο μέρος της κοινωνικής κλίμακας παραμένει μεγάλη, ενώ σε ορισμένες περιοχές εξακολουθεί να διευρύνεται. Οι ανισότητες στα αρχικά στάδια της ζωής όσον αφορά την πρόσβαση στην παιδεία, την απασχόληση και την υγειονομική περίθαλψη, καθώς και οι βασιζόμενες στο φύλο και το πολιτιστικό υπόβαθρο, μπορεί να έχουν κρίσιμη επίπτωση επί της υγείας των ανθρώπων καθ’ όλη τη ζωή τους. Ο συνδυασμός φτώχειας και άλλων ευπαθειών όπως η παιδική ηλικία ή το γήρας ή η αναπηρία επιδεινώνει περαιτέρω τους κινδύνους υγείας, ενώ, αντιστρόφως, η κακή υγεία μπορεί να προκαλέσει φτώχεια και/ή κοινωνικό αποκλεισμό. Η σχέση μεταξύ των κοινωνικών προσδιοριστικών παραγόντων και των ανισοτήτων υγείας αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο. Αυτό σημαίνει ότι τα κοινωνικά προβλήματα θεωρείται ευρέως ότι επηρεάζουν τα προβλήματα υγείας, γεγονός που απαιτεί ολοκληρωμένη αντιμετώπιση. Οι κοινωνικές επιπτώσεις της σημερινής οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης είναι πλέον φανερές. Υπάρχουν σχεδόν 5 εκατομμύρια περισσότεροι άνεργοι από ό,τι στην αρχή της κρίσης. Πολλά νοικοκυριά υπέστησαν μείωση του εισοδήματός τους, σημαντικός αριθμός κινδυνεύει περισσότερο από τη φτώχεια και την υπερχρέωση, ενώ μερικά έχουν χάσει τα σπίτια τους. Οι εργαζόμενοι με βραχυπρόθεσμες συμβάσεις ήταν από τους πρώτους που επλήγησαν από την ύφεση. Επλήγησαν ιδιαίτερα οι μετανάστες και οι νέοι και ηλικιωμένοι εργαζόμενοι, που κινδυνεύουν περισσότερο να βρεθούν σε επισφαλή θέση, αλλά επλήγησαν από την ανεργία και κατηγορίες εργαζομένων που μέχρι τώρα ήταν σχετικά καλά προστατευμένες. Χρειαζόμαστε καινοτόμο θεώρηση πολιτικής προς αντιμετώπιση των ανισοτήτων υγείας, ιδίως για τα μέλη χαμηλότερων κοινωνικοοικονομικών ομάδων.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), γραπτώς. (FI) Μέχρι στιγμής, δεν λαμβάνεται επαρκής μέριμνα για το ζήτημα του γεφυρώματος των ανισοτήτων υγείας στην Ευρώπη. Το πρόβλημα αυτό πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί. Οι ανισότητες υγείας μεταξύ διαφορετικών ομάδων του πληθυσμών οφείλονται σε ποικίλους λόγους. Σχετίζονται, λόγου χάρη, με τις συνθήκες διαβίωσης, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, το επάγγελμα, την πρόληψη νόσων και την πρόσβαση σε υπηρεσίες προαγωγής της υγείας. Αποτελεί θετική εξέλιξη το γεγονός ότι οι πολίτες έχουν αρχίσει να κατανοούν όλο και περισσότερο τη σύνδεση μεταξύ ειδικών προβλημάτων και προβλημάτων υγείας. Τα προβλήματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν ολοκληρωμένα.

Η αντιμετώπιση των παραγόντων που οδηγούν σε ανισότητες στον τομέα της υγείας είναι δυνατή μέσω κοινωνικοπολιτικής δράσης. Παραδείγματος χάριν, η κατανάλωση οινοπνεύματος μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω πολιτικών που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο (όπως η τιμολόγηση και οι φορολογικές πολιτικές), μέσω της περιφερειακής πολιτικής (εντείνοντας τους ελέγχους), καθώς και μέσω τοπικής πολιτικής δράσης (λόγου χάρη, με την ανάπτυξη ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για τη νεολαία).

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να προωθήσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της υγείας. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε την ανάγκη μείωσης των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων. Ειδικότερα, προκειμένου να αμβλυνθούν οι εν λόγω ανισότητες, είναι αναγκαία η συνεχής συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), γραπτώς.(PL) Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά τη σπουδαιότητα της υγείας. Δυστυχώς, συχνά δεν την εκτιμούμε όσο θα έπρεπε μέχρις ότου αρρωστήσει κάποιο από τα μέλη της οικογένειάς μας ή από το φιλικό μας περιβάλλον, ή αν δεν αρρωστήσουμε οι ίδιοι. Η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη είναι μόνον ένας από τους πολλούς παράγοντες που καθορίζουν την υγεία των πολιτών οποιασδήποτε χώρας ή περιφέρειας. Άλλοι παράγοντες που έχουν εξίσου σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία των πολιτών είναι η επαγγελματική κατάσταση και η συνακόλουθη υλική κατάσταση, η πρόσβαση στην εκπαίδευση, η προχωρημένη ηλικία ή η αναπηρία, η ιδιότητα μέλους μειονοτικής ομάδας και άλλοι πολλοί. Η «κοινωνική διαστρωμάτωση» και απαρχαιωμένοι διαχωρισμοί σε «τάξεις» οδηγούν επίσης σε δυσανάλογες ανισότητες μεταξύ των Ευρωπαίων όσον αφορά την υγεία. Προτεραιότητά μας, και προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να είναι η διασφάλιση της ίσης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των κατοίκων της ηπείρου μας στην υγειονομική περίθαλψη, καθώς και η εξάλειψη των κοινωνικών διαφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Η υγεία και ευημερία των πολιτών αποτελεί προτεραιότητα την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να εγγυάται και να προστατεύει. Εκτός αυτού, πιστεύουμε ότι το δικαίωμα αυτό επιβάλλεται να διασφαλίζεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Οι κοινωνικοοικονομικές, πολιτιστικές και διαρθρωτικές ανισότητες δημιουργούν συχνά διαφοροποιήσεις, με αποτέλεσμα να μην έχουν όλοι και όλες ίση πρόσβαση σε υποδομές υγειονομικής περίθαλψης και υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας. Έτσι, οι πιο ευάλωτες ομάδες –μετανάστες, ηλικιωμένοι, παιδιά και άτομα με αναπηρίες– καταλήγουν να πληρώνουν, ενίοτε ακόμη και με τη ζωή τους, το υψηλό τίμημα της στέρησης του δικαιώματός τους στην υγεία. Αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει, ούτε στην Ευρώπη, ούτε σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Τα θύματα ενός κακού συστήματος υγείας, που, δυστυχώς, αποτελεί ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο, είναι εξίσου αθώα με τα άτομα που δεν έχουν ίση πρόσβαση σε υποδομές υγειονομικής περίθαλψης.

Υπερψήφισα το κείμενο του ψηφίσματος, στο οποίο υποστηρίζεται η εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα πρότυπα δημόσιας υγείας και προωθούνται πολιτικές υγείας πιο αποδοτικές και προσιτές σε όλους, όχι μόνον για τους χρήστες, αλλά και για όσες και όσους, ως υπάλληλοι ή ιατρικό προσωπικό, θα μπορούν έτσι να εξασφαλίσουν καταλληλότερες συνθήκες εργασίας που θα τους επιτρέπουν να εργάζονται αποτελεσματικά προς όφελος όλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), γραπτώς.(PL) Θέλω να δηλώσω ότι καταψήφισα την έκθεση Estrela σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας εξαιτίας της παραγράφου 25 του κειμένου, στην οποία υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να εγγυώνται στις γυναίκες το δικαίωμα σε ασφαλή άμβλωση.

Θέλω να επισημάνω ότι στο προαναφερθέν έγγραφο θίγονται πολλά σημαντικά θέματα υγείας, ενώ μας προσφέρεται ενδιαφέρον υλικό ως βάση για περαιτέρω επεξεργασία, όμως δεν θα μπορούσα να ψηφίσω υπέρ της έγκρισής του λόγω της αναφοράς στην άμβλωση. Πάντα τονίζω ότι η άμβλωση δεν μπορεί να προσεγγίζεται ως στοιχείο ασύνδετο με τις αντιλήψεις σχετικά με τις συνέπειες της επιλογής να είναι κανείς σεξουαλικά ενεργός, διότι η ανθρώπινη ζωή αξίζει καλύτερη αντιμετώπιση.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), γραπτώς. (IT) Οι ανισότητες στον τομέα της υγείας είναι πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται συχνά σε διαφορές ευκαιριών, στη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες και υλικούς πόρους, καθώς και στις διαφορετικές επιλογές ζωής επιμέρους ατόμων. Η επίλυση του προβλήματος απαιτεί καινοτόμο πολιτική προσέγγιση.

Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση των τελευταίων ετών έχει οδηγήσει σε μείωση του επιπέδου χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας και της μακροχρόνιας φροντίδας λόγω των δημοσιονομικών περικοπών και των μειώσεων των φορολογικών εσόδων, ενώ η ζήτηση για υπηρεσίες υγείας και μακροχρόνια φροντίδα έχει αυξηθεί. Πολυάριθμα κράτη μέλη έχουν συμπεριλάβει στα προγράμματα ανάκαμψής τους μέτρα όπως επενδύσεις για την αναδιάρθρωση της υγειονομικής περίθαλψης και τη συμπληρωματική χρηματοδότηση του συστήματος υγείας.

Ωστόσο, οι παρεμβάσεις με σκοπό την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας ποικίλλουν σημαντικά από κράτος σε κράτος. Η συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με στρατηγικές, πολιτικές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις θα συμβάλουν στην εξασφάλιση στήριξης από πλευράς των κυβερνήσεων.

Η μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας επιβάλλεται να αντιμετωπιστεί ως ζήτημα υψίστης προτεραιότητας, υλοποιώντας μια τέτοια προσέγγιση με βάση την αρχή της «υγείας σε όλες τις πολιτικές» και μεριμνώντας για τη διενέργεια αποτελεσματικών αξιολογήσεων αντίκτυπου στις οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα όσον αφορά την ισότητα στον τομέα της υγείας.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα αυτή την έκθεση και χαιρετίζω το γεγονός ότι εστιάζεται στις ανισότητες όσον αφορά την υγεία μεταξύ των χαμηλότερων κοινωνικοοικονομικών ομάδων. Χαιρετίζω την έμφαση που δίνεται στη σημασία των παραγόντων της στέγασης και της απασχόλησης στον τομέα της υγείας. Συμφωνώ επίσης με τις επισημάνσεις του κειμένου σχετικά με τον αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας, καπνίσματος και κατανάλωσης οινοπνεύματος μεταξύ των χαμηλότερων κοινωνικοοικονομικών ομάδων.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), γραπτώς. (CS) Θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια για το εξαίρετο κείμενό της, και να την ευχαριστήσω για την αποδοχή των προτάσεων τροπολογιών που κατέθεσα. Το ζήτημα της ίσης πρόσβασης στην υγεία είναι ένας από τους στυλοβάτες της κοινής πολιτικής μας, και τώρα αλλά κυρίως στο μέλλον. Οι άνισες επιδόσεις των επιμέρους οικονομιών και η τρέχουσα κρίση δεν πρέπει να επιβάλουν όρια στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης για τους πολίτες της ΕΕ, ανεξάρτητα από τις διαφορές μεταξύ των συστημάτων υγείας. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι στο κείμενο υπογραμμίζεται η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των ασθενών και η παροχή υψηλής ποιότητας νομικών συμβουλών σε μετανάστες, καθώς και σε άλλες κοινωνικές ομάδες, περιλαμβανομένων των παρανόμων μεταναστών. Θεμελιώδης αρχή μας πρέπει να είναι ότι η υγεία κάθε πολίτη ατομικά διασφαλίζεται μέσω της εδαφικής και οικονομικής προσβασιμότητας, και όχι μόνον μέσω των φαρμάκων. Η διασφάλιση του συντονισμού της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων στον χώρο της υγείας θα είναι σημαντικός παράγοντας προόδου, σε συνδυασμό με τον καθορισμό ελαχίστων προτύπων ποιότητας και ασφάλειας στην υγειονομική περίθαλψη. Η εισηγήτρια ορθώς υπογραμμίζει την πρόληψη τόσο του καπνίσματος όσο και της παχυσαρκίας καθώς και άλλων παραγόντων που επηρεάζουν τη διάρκεια της ενεργού ζωής. Υποστηρίζω το εμφατικό αίτημα να ενθαρρύνει η Επιτροπή τα κράτη μέλη να παρέχουν και να χρηματοδοτούν υπηρεσίες περίθαλψης για ασθενείς με νόσους όπως η Αλτσχάιμερ, ο διαβήτης και η σκλήρυνση κατά πλάκας. Η θεραπεία τέτοιων παθήσεων δεν χρηματοδοτείται σε ορισμένα κράτη μέλη. Οι εν λόγω παθήσεις πλήττουν ηλικιωμένους αλλά, κυρίως, και νέους ανθρώπους, και οδηγούν σε κοινωνικό αποκλεισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Στην έκθεση αυτή δίνεται έμφαση στις ανισότητες στον τομέα της υγείας μεταξύ των πολιτών της ΕΕ, ανδρών και γυναικών, νέων και γέρων, οι οποίες οφείλονται σε ευρύ φάσμα παραγόντων: οικονομικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο και συνθήκες διαβίωσης. Στο κείμενο υπογραμμίζει η σημασία της διατήρησης και βελτίωσης της καθολικότητας και της πρόσβασης όλων σε υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη, περιλαμβανομένων των μεταναστών χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα, μεταξύ άλλων ευάλωτων ομάδων. Εφιστάται δε η προσοχή στο γεγονός ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, σε συνδυασμό με τα μέτρα λιτότητας που επιβάλλουν τα κράτη μέλη, είχε σημαντικό αντίκτυπο στον τομέα της υγείας, πράγμα που θα οξύνει ακόμη περισσότερο τις ανισότητες. Σε αυτή την έκθεση ενθαρρύνονται η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια σειρά κοινών δεικτών για την παρακολούθηση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, και να συνεχίσουν τη στρατηγική της «υγείας σε όλες τις πολιτικές». Τονίζεται επίσης η σημασία της προληπτικής δράσης και της «τοπικής προσέγγισης της περίθαλψης». Ενόψει των ανωτέρω, και για να ενθαρρύνω τις προτάσεις που διατυπώνονται στην έκθεση, ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς.(FR) Η εξασφάλιση της πρόσβασης όλων –πολιτών και μη, ατόμων με ή χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα– στην υγειονομική περίθαλψη είναι βασική αρχή της δημόσιας ασφαλείας. Η καλύτερη μέθοδος προστασίας της υγείας κάθε ατόμου ξεχωριστά είναι να προστατεύεται η υγεία όλων συνολικά. Χαιρετίζω αυτή την έκθεση, στην οποία η συγκεκριμένη προσέγγιση όσον αφορά τη δημόσια υγεία προβάλλεται ως αναγκαία για το κοινό καλό.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η έκθεση επί της οποίας ψηφίσαμε θίγει ορισμένα σημαντικά ζητήματα, κυρίως όσον αφορά την προάσπιση της ισότιμης υγειονομικής περίθαλψης όλων, κάτι που, δυστυχώς, εξακολουθεί να μην ισχύει στην ΕΕ, ιδίως μεταξύ πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και, ενίοτε, οι γυναίκες. Εντούτοις, κατά τη γνώμη μου, θίγονται και διάφορα άλλα ζητήματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την υγεία. Αυτό που με εκπλήσσει περισσότερο είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζονται οι πολιτικές των κρατών μελών όσον αφορά την εθελοντική διακοπή της κύησης και την πρόσβαση των ομοφυλοφίλων σε θεραπείες γονιμότητας, θέματα στα οποία, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να τηρείται η αρχή της επικουρικότητας και να αντιμετωπίζονται με λιγότερο υποβολιμαίο τρόπο. Κατά συνέπεια, καταψήφισα αυτή την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. (ES) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Estrela σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην ΕΕ.

Η πρόσβαση όλων των πολιτών σε υγειονομικές υπηρεσίες, είναι πρόκειται για πολίτες της ΕΕ είτε για μετανάστες με ή χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα, είναι ένα από τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Άλλωστε, τα άτομα που κινδυνεύουν περισσότερο από τον αποκλεισμό έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη διασφάλισης αυτού του θεμελιώδους δικαιώματος. Κατά συνέπεια, υπερψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (EN) Οι ανισότητες στα αρχικά στάδια της ζωής όσον αφορά την πρόσβαση στην παιδεία, την απασχόληση και την υγειονομική περίθαλψη, καθώς και οι βασιζόμενες στο φύλο και το πολιτιστικό υπόβαθρο, έχουν όντως κρίσιμη επίπτωση επί της υγείας των ανθρώπων καθ’ όλη τη ζωή τους. Πρέπει να τονιστεί ότι κανείς δεν θέλει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα με σοβαρότητα. Επομένως, η έκθεση Edite Estrela είναι πραγματικά επίκαιρη. Όταν μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ισότιμη ιατρική φροντίδα για όλα τα στρώματα του πληθυσμού, η κοινωνία θα γίνει πιο αποδοτική από οικονομική, χρηματική και πολιτική άποψη. Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η δημόσια υγεία παραμένει το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας και πρέπει να αντιμετωπίζεται από τις κυβερνήσεις ως ζήτημα υψίστης προτεραιότητας. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις στα διάφορα κράτη της ΕΕ όσον αφορά την υγεία του πληθυσμού. Οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα εμφανείς αν λάβει κανείς υπόψη τις διαφορές ως προς το προσδόκιμο επιβίωσης, που μπορεί να διαφοροποιείται ακόμη και κατά 5,6 έτη στην περίπτωση των ανδρών, και κατά 6,6 έτη στην περίπτωση των γυναικών, μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ. Αυτό οφείλεται εν μέρει σε χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, καθώς και σε υψηλά επίπεδα φτώχειας και ανεργίας. Επομένως, δεν πρέπει να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι το κύμα απολύσεων που ακολούθησε την οικονομική κρίση δεν επέδρασε θετικά στη δημόσια υγεία. Σε τελευταία ανάλυση, η απώλεια εισοδήματος μειώνει δραστικά την πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες σε πολλές χώρες. Δεν υπερψήφισα την έκθεση, επειδή δεν προσφέρει επαρκείς συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τις στρατηγικές αντιμετώπισης του προβλήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Οι προσπάθειες μείωσης των ανισοτήτων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σίγουρα επιθυμητές χάριν της συνεκτικής κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, και γι’ αυτό υπερψήφισα την έκθεση της κ. Estrela. Οι προτάσεις βελτίωσης της υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη μέσω της εκπαίδευσης για θέματα υγείας, της πρόσβασης σε υπηρεσίες περίθαλψης, της γνώσης των δεδομένων και της χρησιμοποίησης μηχανισμών μέτρησης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και κοινοποίησης πληροφοριών συμβάλλουν σημαντικά στη χάραξη πολιτικών οι οποίες θα μειώσουν αποτελεσματικά τις ανισότητες στον τομέα της υγείας. Κατά την υλοποίηση των μέτρων αυτών, δεν παύω, ωστόσο, να θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντικό να γίνει σεβαστή η αρχή της επικουρικότητας καθώς και ορισμένων εθνικών τάσεων και χαρακτηριστικών τα οποία φρονώ ότι πρέπει να υπερασπιστούμε και να προστατέψουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Σε αυτή την έκθεση σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην ΕΕ περιγράφονται διάφορα μέτρα τα οποία θεωρώ αξιόλογα και σημαντικά. Παρ’ όλα αυτά, απείχα από την τελική ψηφοφορία καθότι δεν μπορώ να συμφωνήσω με την υποχρέωση της ΕΕ και των κρατών μελών να εγγυώνται την απολύτως ελεύθερη πρόσβαση των γυναικών στην άμβλωση. Πρέπει πάντα να πραγματοποιούνται επενδύσεις στο επίπεδο του οικογενειακού προγραμματισμού και της αντισύλληψης, ενώ η άμβλωση πρέπει να αποτελεί έσχατη λύση για εξαιρετικές περιστάσεις. Δεν πιστεύω εξάλλου ότι πρέπει να είναι ελεύθερη η πρόσβαση σε τεχνολογίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, θέμα το οποίο πρέπει να υπόκειται στην αρχή της επικουρικότητας και να μην χρησιμοποιείται σε καμία περίπτωση ως μέσο εξάλειψης των διακρίσεων κατά των γυναικών λόγω οικογενειακής κατάστασης, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ή εθνοτικού ή πολιτιστικού υποβάθρου.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (RO) Οι διαφορές όσον αφορά το προσδόκιμο επιβίωσης εντός της ΕΕ ποικίλλουν από κράτος σε κράτος, και κυμαίνονται από 14,2 έτη για τους άνδρες έως 8,3 έτη για τις γυναίκες (11,86 για τους άνδρες και 7,38 για τις γυναίκες στη Ρουμανία). Ακόμη και εντός των χωρών, οι προοπτικές εξέλιξης της υγείας του ατόμου διαφοροποιούνται ανάλογα με το μορφωτικό ή κοινωνικό επίπεδο. Η αύξηση των ποσοστών της ανεργίας και τα μέτρα λιτότητας ενδέχεται να επιδεινώσουν τις ανισότητες που υφίστανται ήδη στην ΕΕ στον τομέα της υγείας. Υπερψήφισα το κείμενο αυτού του ψηφίσματος, απαιτώντας τη βελτίωση των μέτρων παρακολούθησης και πρόληψης ασθενειών, καθώς και την εστίαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Δεδομένου ότι το σχέδιο έκθεσης έχει καλύψει ήδη τα περισσότερα από τα σημαντικά ζητήματα, δεν ήταν αναγκαίο να κατατεθούν πολλές τροπολογίες. Ενώ, ως μέλη της Ομάδας των Πρασίνων/ΕΕΣ, συνυπογράψαμε διάφορες τροπολογίες με την εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές, μόνον εμείς επιχειρήσαμε να εισαγάγουμε στοιχεία κριτικής του σημερινού προτύπου ανάπτυξης φαρμάκων, το οποίο στηρίζεται στην έκδοση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι τιμές των ιατρικών καινοτομιών και να εμποδίζεται η πρόσβαση σε φθηνά αναγκαία φάρμακα. Ζητήσαμε να εφαρμοστούν νέα πρότυπα ιατρικής καινοτομίας και να αντιμετωπιστεί η αδυναμία πρόσβασης σε φθηνά βασικά φάρμακα. Ζητήσαμε την εφαρμογή νέων προτύπων ιατρικής έρευνας (προγράμματα βραβείων καινοτομίας, δίκαιη αδειοδότηση, κοινοπραξίες εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και επιβολή κοινωνικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση χρηματοδοτήσεων της ΕΕ στο πεδίο της έρευνας), όμως αυτές οι τροπολογίες δεν υιοθετήθηκαν.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για το 2010 είναι σαφή: εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλες ανισότητες μεταξύ των 27 κρατών μελών όσον αφορά την ποιότητα της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης.

Παράμετροι όπως το προσδόκιμο επιβίωσης στα διάφορα κράτη μέλη παρουσιάζουν ακόμη πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις από περιφέρεια σε περιφέρεια, γεγονός που καταδεικνύει ότι τα πρότυπα ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης παραμένουν εξαιρετικά ανομοιογενή εντός της ΕΕ. Η πρόσβαση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η σταθερή και ικανοποιητική εργασία, το φύλο, το πολιτιστικό υπόβαθρο και η πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Για τον λόγο αυτόν, στην έκθεση έπρεπε να δίνεται προτεραιότητα στα δικαιώματα των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων, κυρίως στις γυναίκες και στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Αν και συμφωνούμε με τη βασική αρχή της έκθεσης, ότι δηλαδή το μέσο επίπεδο υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να βελτιώνεται παρά τις σοβαρές διαφορές που υφίστανται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης λόγω των διαφορετικών συστημάτων που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη, το κείμενο δεν είναι ικανοποιητικό όσον αφορά τα δικαιώματα των μεταναστών. Οι μετανάστες περιλαμβάνονται μεταξύ των πιο ευάλωτων ομάδων, όπως τα άτομα με αναπηρίες, οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι πολλοί μετανάστες είναι παράνομοι και, επομένως, κακώς βρίσκονται στην Ευρώπη.

Δεν μπορούμε λοιπόν να αντιμετωπίζουμε τους μετανάστες με τον ίδιο τρόπο όπως τα άτομα με αναπηρίες, τα οποία αποτελούν ευάλωτη ομάδα που χρήζει ειδικής μέριμνας και συνδρομής ανάλογα με τις ανάγκες τους. Η έκθεση χωρίζει την κοινωνία σε τάξεις –πλούσιους, φτωχούς, εθνοτικές μειονότητες, άνδρες, γυναίκες και παιδιά– εφαρμόζοντας ξεπερασμένες μεθόδους αντί να αναφέρεται σε πολίτες με δικαιώματα, ενώ υποστηρίζει ότι μπορούν να μετρηθούν αυτές οι υποτιθέμενες ανισότητες στον τομέα της υγείας μέσω κατάλληλης νομοθεσίας.

Μάλιστα, οι τροπολογίες που εγκρίθηκαν χειροτέρεψαν περαιτέρω το κείμενο, καθώς συμπεριέλαβαν διάφορα θέματα, όπως την αλλαγή του κλίματος, τη βία κατά των γυναικών, την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και την ίση πρόσβαση των παράνομων μεταναστών σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

 
  
MPphoto
 
 

  Christel Schaldemose (S&D), γραπτώς.(DA) Εξ ονόματος των τεσσάρων δανών Σοσιαλδημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Britta Thomsen και Ole Christensen). Ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην ΕΕ. Η έκθεση περιλαμβάνει πολλές σημαντικές προτάσεις για τη μείωση αυτών των ανισοτήτων. Ωστόσο, προτείνει επίσης να δοθεί στους μετανάστες χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα δικαίωμα εγγυημένης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας στα κράτη μέλη. Δεν συμμεριζόμαστε αυτή την άποψη. Πιστεύουμε, εντούτοις, ότι η περίθαλψη εκτάκτων περιστατικών είναι ανθρώπινο δικαίωμα, ανεξάρτητα από τη θέση ενός προσώπου στην κοινωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα αυτή την έκθεση, υποστηρίζοντας έτσι την προσέγγιση της εισηγήτριας, η οποία περιέγραψε τις αρχές στις οποίες πρέπει να δίνεται ουσιαστική βαρύτητα όσον αφορά την υγεία των γυναικών. Πολλές γυναίκες στην ευρωπαϊκή κοινωνία δεν διαθέτουν ουσιαστικά δικαιώματα συμμετοχής σε προγράμματα υγείας και πρόσβασης σε υποδομές λόγω της κοινωνικής και οικονομικής θέσης τους στην κοινωνία μας, κυρίως τα μέλη εθνοτικών μειονοτήτων και οι μετανάστριες που μπορεί να μην διαθέτουν ταξιδιωτικά έγγραφα. Ενώ είναι σημαντικό να προσφέρουμε εγγυήσεις κατά του «τουρισμού για λόγους υγείας», όπως ατυχώς έχει ονομαστεί, είναι επίσης αναγκαίο να μην λησμονούμε την προσήλωσή μας στον σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα αυτή την έκθεση, στην οποία εξετάζονται διάφορες ανισότητες στον τομέα της υγείας στα κράτη μέλη, τα οποία ενθαρρύνονται να διατηρήσουν την υγειονομική περίθαλψη ως προτεραιότητα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και της περιόδου ανάκαμψης. Έχει ζωτική σημασία να μην ενταθούν οι ανισότητες αυτές καθώς οι κυβερνήσεις προσπαθούν να βρουν πηγές χρηματοδότησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Michèle Striffler (PPE), γραπτώς.(FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην ΕΕ καθότι πιστεύω ότι σήμερα υφίστανται μεγάλες ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την υγεία. Όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης πρέπει να διασφαλίζουν τη διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών σε μεθόδους αντισύλληψης καθώς και στο δικαίωμα στην άμβλωση, παραδείγματος χάριν.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκη Τζαβέλα (EFD), γραπτώς. (EN) Καταψήφισα αυτή την έκθεση καθότι φρονώ ότι δεν εξέτασε ουσιαστικά το αντικείμενό της, που ήταν οι ανισότητες στον τομέα της υγείας, αλλά υιοθέτησε εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Παρότι δεν συμφωνώ με πολλές πτυχές της έκθεσης, θέλω να εστιάσω την προσοχή μου στις ελευθερίες που παραχωρούνται σε μετανάστες «χωρίς νομική κάλυψη», ή «χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα», όπως αναφέρεται στην έκθεση, μετονομάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τους παράνομους μετανάστες. Η έκθεση προωθεί τη χορήγηση πολλών ατομικών και σχετικών με την υγεία ελευθεριών σε άτομα τα οποία έχουν εισέλθει παρανόμως σε πολλές χώρες της ΕΕ.

Η έκθεση αυτή θα δημιουργήσει πολλά μειονεκτήματα σε κράτη μέλη τα οποία πασχίζουν να αντεπεξέλθουν στο πρόβλημα της μετανάστευσης σε καθημερινή βάση, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία. Δεν προσφέρει απλώς στους παράνομους μετανάστες το δικαίωμα να απαιτούν ίση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, αλλά θα αποτελέσει αιτία προσέλκυσης ακόμη περισσότερων δήθεν «αιτούντων άσυλο» στην Ευρώπη, προκειμένου να επωφεληθούν από το σύστημα δωρεάν υγειονομικής περίθαλψης, το οποίο είναι ανύπαρκτο στις περισσότερες χώρες του Τρίτου Κόσμου.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), γραπτώς. (DE) Καταψήφισα την έκθεση καθότι για μια ακόμη φορά προωθείται η άμβλωση με πλάγιο τρόπο. Τα ανθρώπινα όντα είναι δημιουργήματα του Θεού και δεν πρέπει να θεωρούμε ότι έχουμε δικαίωμα να αποφασίζουμε για ζητήματα ζωής ή θανάτου. Επ’ αυτού δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συμβιβασμού. Αν και, ως προς το θέμα αυτό, δεν έχω τη στήριξη της πλειοψηφίας του Σώματος, δεν μεταβάλλω τη στάση μου και αρνούμαι να θυσιάσω έστω και μία ζωή στον βωμό των σύγχρονων ηθών. Την ίδια απόφαση έλαβα και σε σχέση με την προεμφυτευτική γενετική διάγνωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. (DE) Στην έκθεση της κ. Estrela εξετάζεται το ζήτημα της μείωσης των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην ΕΕ. Χαιρετίζω θερμά αυτή την προσπάθεια καθότι, ενώ η τρέχουσα χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχει ως αποτέλεσμα να μας ζητείται κυρίως να εξετάζουμε οικονομικά και νομοθετικά ζητήματα, εμείς δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε ζητήματα όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η κοινωνική ασφάλιση. Η υλοποίηση των υψηλότερων στόχων της Κοινότητας, όπως της στρατηγικής «ΕΕ 2020», θα είναι δυνατή μόνον εάν διαθέτουμε βιώσιμα συστήματα στον ευρύ τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και των ίσων ευκαιριών. Για τον λόγο αυτόν, υπερψήφισα την έκθεση.

 
  
  

Έκθεση: Eva Joly (A7-0027/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Εγκρίνω αυτή την έκθεση, λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες που κατέθεσε η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Έχουμε καθήκον να μεταφέρουμε την πείρα μας στο πεδίο της οικονομικής διακυβέρνησής, έτσι ώστε οι αναπτυσσόμενες χώρες να μπορούν να σχεδιάσουν τα δικά τους φορολογικά συστήματα. Μόνον έτσι θα είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένα δικαιότερο και πιο ισότιμο και βιώσιμο φορολογικό σύστημα, να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και, ως εκ τούτου, να βελτιωθεί το διεθνές φορολογικό περιβάλλον. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω τη σημασία αυτής της έκθεσης όσον αφορά τον τονισμό της επείγουσας ανάγκης κατάργησης των φορολογικών παραδείσων, που αποτελεί θεμελιώδες μέτρο στον τομέα της διαφάνειας το οποίο θα καταστήσει δυνατή την απαιτούμενη αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς.(FR) Ενώ η φορολογία μπορεί να είναι αξιόπιστη και βιώσιμη πηγή χρηματοδότησης, υπό τις προϋποθέσεις της εφαρμογής προοδευτικού φορολογικού συστήματος, της αποδοτικής φορολογικής διοίκησης και της διαφανούς και υπεύθυνης χρήσης των φορολογικών εσόδων, πολλές αναπτυσσόμενες χώρες αδυνατούν να επιβάλουν ένα ελάχιστο συντελεστή φορολόγησης προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις δημόσιες υπηρεσίες τους. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεργαστεί με τις χώρες αυτές προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρηστή διακυβέρνηση σε φορολογικά θέματα. Γι’ αυτό υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση, η οποία θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός φορολογικού συστήματος το οποίο θα είναι σταθερό και πιο αποδοτικό, συγχρόνως όμως και δικαιότερο, με σκοπό τη μείωση της φτώχειας στις χώρες αυτές. Η έκθεση θα επιτρέψει επίσης τη διαμόρφωση διαφανούς, συνεργατικού και δίκαιου διεθνούς φορολογικού περιβάλλοντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Οι αναπτυσσόμενες χώρες δυσκολεύονται να οργανώσουν τα φορολογικά τους συστήματα (θέσπιση, είσπραξη και διαχείριση φόρων). Η καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων είναι μια από τις κύριες προκλήσεις που περιγράφονται στους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας, καθόσον αποδυναμώνουν τους δημόσιους θεσμούς και τα πολιτικά συστήματα των αναπτυσσόμενων χωρών. Τα εξωχώρια κέντρα και οι φορολογικοί παράδεισοι διευκολύνουν ετήσια παράνομη διαρροή κεφαλαίων ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων, η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 10πλάσιο του ποσού της οικονομικής βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες για την άμβλυνση της ένδειας και την οικονομική ανάπτυξη. Συμφωνώ με τις προτάσεις που διατυπώνονται στην έκθεση, σύμφωνα με τις οποίες, κατά διάθεση οικονομικής βοήθειας, οι χορηγοί πρέπει να υποστηρίζουν τις προσπάθειες των αναπτυσσόμενων χωρών να βελτιώσουν τη φορολογική διακυβέρνηση και να διασφαλίσουν τη διαφανή και υπεύθυνη χρήση των ενισχύσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), γραπτώς. (IT) Αυτή η έκθεση, κατόπιν συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επικεντρώνεται στην ενίσχυση των συνεργιών μεταξύ φορολογικών και αναπτυξιακών πολιτικών. Για να επιτευχθεί αυτό, η Επιτροπή δημοσίευσε μάλιστα δύο μελέτες, ενώ πριν από ένα έτος το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με το ίδιο θέμα. Υπερψήφισα την έκθεση διότι υποστηρίζω την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ) και τη διακυβέρνηση του φορολογικού συστήματος, τη δέσμευση υπέρ της υποστήριξης των φορολογικών συστημάτων των αναπτυσσόμενων χωρών, τον διάλογο και τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της φορολογίας.

Ωστόσο, είναι εύλογο να επισημανθούν οι αδυναμίες που συνεχίζουν να παρατηρούνται όσον αφορά τη διαχείριση των τελωνειακών εσόδων, τις τρέχουσες αδυναμίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και τη διάβρωση των φορολογικών εσόδων. Φρονώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταβάλει εντονότερες προσπάθειες για την καταπολέμηση των αδυναμιών αυτών, περιλαμβανομένης της καταπολέμησης των φορολογικών παραδείσων, της χειραγώγησης των τιμών των εμπορικών συναλλαγών και της αδυναμίας των διεθνών μηχανισμών. Είναι καιρός να μειωθούν η χειραγώγηση των τιμών των εμπορικών συναλλαγών, η «κατάρα των φυσικών πόρων», και να διευρυνθεί η φορολογική βάση, ενθαρρύνοντας τον μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ των φορολογουμένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση των αγορών και η κινητικότητα των φορολογουμένων έχουν ως αποτέλεσμα η φορολογία να έχει μετατραπεί σε πολύ σύνθετο ζήτημα τη σημερινή εποχή. Είναι ακόμη πιο περίπλοκο και δύσκολο να διορθωθεί η κατάσταση στις αναπτυσσόμενες χώρες, λόγω εσωτερικών παραγόντων όπως η εξαιρετικά εκτεταμένη άτυπη οικονομία, η κυριαρχία της γεωργίας και η περιορισμένη χρήση νέων τεχνολογιών. Επικροτώ την πρωτοβουλία της Επιτροπής να συνεργαστεί με τις χώρες αυτές προκειμένου να προωθηθεί η χρηστή διακυβέρνηση σε φορολογικά θέματα μέσω μιας έκθεσης στην οποία περιγράφονται τα βασικά προβλήματα και οι λύσεις κατά τρόπο που προάγει συνεργίες μεταξύ φορολογικής και αναπτυξιακής πολιτικής, καθιστώντας και τις δύο αποδοτικότερες.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Η ύπαρξη αποδοτικών, διαφανών και δίκαιων φορολογικών συστημάτων είναι κρίσιμη για την πρόοδο των αναπτυσσόμενων χωρών, στον βαθμό που συμβάλλουν στη χρηματοδότηση των δημοσίων φορέων τους, στη βιωσιμότητα των θεσμών τους, στη μειωμένη εξάρτησή τους από εξωτερική βοήθεια και στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτιμώ ότι η ΕΕ πρέπει, αφενός, να εστιάσει τις προσπάθειές της στη λήψη μέτρων κατά των φορολογικών παραδείσων και της φοροδιαφυγής (που υπονομεύουν τα πολιτικά και οικονομικά συστήματα των αναπτυσσόμενων χωρών ενθαρρύνοντας το οικονομικό έγκλημα και την άδικη αναδιανομή των φορολογικών εσόδων) και, αφετέρου, να καθιερώσει μια διαδικασία συνεργασίας και διαλόγου με τις φορολογικές αρχές των χωρών αυτών.

Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι είναι σημαντική η διεύρυνση της φορολογικής βάσης σε αυτές τις χώρες. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα φορολογικά συστήματα στις αναπτυσσόμενες χώρες χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι στηρίζονται στην έμμεση φορολογία (βάσει της οποίας τα περισσότερα έσοδα προέρχονται από τη φορολογία αγαθών και υπηρεσιών), η οποία περιορίζει τα φορολογικά έσοδα και καλλιεργεί την αναποτελεσματικότητα στο εσωτερικό αυτών των συστημάτων. Οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη της άμεσης φορολογίας. Εξίσου σημαντική είναι η ανάγκη προώθησης της συνέπειας μεταξύ της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εμπορικής πολιτικής της.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς.(FR) Οι αναπτυσσόμενες χώρες βλέπουν να μειώνονται τα τελωνειακά τους έσοδα λόγω της ελευθέρωσης της αγοράς. Αυτές οι απώλειες πόρων μπορούν να αντισταθμιστούν μέσω της βελτίωσης της διακυβέρνησης και της εφαρμογής δικαιότερου και αποδοτικότερου φορολογικού συστήματος. Πρέπει συνεπώς να αναπτύξουμε βελτιωμένα συστήματα τεχνικής και νομικής στήριξης στις χώρες αυτές, έτσι ώστε να θεσπιστεί ένα δίκαιο, προοδευτικό και διαφανές φορολογικό σύστημα· παραδείγματος χάριν, πρέπει να καταργήσουμε όλες τις φοροαπαλλαγές που συνιστούν διακρίσεις καθώς και τις προτιμήσεις υπέρ πολυεθνικών και εξορυκτικών εταιρειών. Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες είναι να καταργήσουμε τους φορολογικούς παραδείσους, οι οποίοι εμποδίζουν σοβαρά την ανάπτυξή τους. Είναι σαφές ότι η εφαρμογή δικαιότερου φορολογικού συστήματος και η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου θα ενθαρρύνουν τις εξωτερικές ιδιωτικές επενδύσεις και, επομένως, την ανάπτυξη. Όλες αυτές οι διατάξεις δεν πρέπει, ωστόσο, να οδηγήσουν σε μείωση της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Πρέπει να επαγρυπνούμε ως προς αυτή την πτυχή, καθότι τα κράτη μέλη τείνουν πάντα να μειώσουν το μερίδιο του ΑΕγχΠ τους που διαθέτουν για τη χορήγηση επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), γραπτώς.() Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση για τους ακόλουθους λόγους: δίνει έμφαση στην ανάγκη αντιμετώπισης των φαινομένων φορολογικού ανταγωνισμού και φοροδιαφυγής στις χώρες του Νότου· δηλώνει ότι πρέπει να εφαρμοστεί παγκοσμίως η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικά θέματα· υπογραμμίζει τη σημασία της αρχής της υποβολής εκθέσεων «ανά χώρα» για όλες τις πολυεθνικές εταιρείες· υποστηρίζει την καταπολέμηση του φαινομένου των φορολογικών παραδείσων, υπερβαίνοντας τα ανεπαρκή μέτρα του ΟΟΣΑ· και υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της συνέπειας των ευρωπαϊκών πολιτικών υπέρ της ανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η βάση αυτής της έκθεσης είναι ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο οποίο αναγνωρίζεται η διασύνδεση μεταξύ της επίτευξης των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης. Η έκθεση αυτή αποβλέπει στην ανάγκη προώθησης μεγαλύτερων συνεργιών μεταξύ φορολογικής και αναπτυξιακής πολιτικής, καθιστώντας και τις δύο πιο αποδοτικές· προς τον σκοπό αυτόν, εντοπίζει τα προβλήματα που υφίστανται στις αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά την είσπραξη των φορολογικών εσόδων. Στην έκθεση προτείνονται επίσης τρόποι με τους οποίους η Ένωση θα μπορούσε να βελτιώσει τη χρήση των υφιστάμενων οικονομικών πόρων και μέσων. Υπογραμμίζεται η σημασία της στήριξης αποτελεσματικών και βιώσιμων φορολογικών συστημάτων, ιδίως μέσω της καταπολέμησης της απάτης και της φοροδιαφυγής, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση διαφανούς και δίκαιου διεθνούς φορολογικού περιβάλλοντος, κυρίως με την υποστήριξη μέτρων κατά των φορολογικών παραδείσων. Η χρηστή οικονομική διακυβέρνηση είναι το μέσο που θα επιτρέψει στις χώρες αυτές να απεξαρτηθούν σταδιακά από την εξωτερική βοήθεια, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και στην οικονομική ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η έκθεση αυτή πραγματεύεται τη φορολογία και την ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι τους οποίους έθεσε ο ΟΗΕ το 2000 στη διακήρυξη της Χιλιετίας, αυτές οι χώρες πρέπει να μάθουν πώς μπορούν να προωθήσουν τη χρηστή διακυβέρνηση σε θέματα φορολογίας, μεγιστοποιώντας τα αποτελέσματα του συνόλου της εξωτερικής στήριξης. Το 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μεριμνά για τη συνεργασία με τις χώρες αυτές, δημοσίευσε το έγγραφο «Φορολογία και ανάπτυξη – Συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα», με στόχο την προώθηση συνεργιών μεταξύ της αναπτυξιακής και της φορολογικής πολιτικής, έτσι ώστε να καταστούν δικαιότερες, διαφανέστερες και αποτελεσματικότερες. Το ίδιο ψήφισμα εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο το 2010.

Η ΕΕ θεωρεί ότι η εφαρμογή δικαιότερων και συνεπέστερων φορολογικών συστημάτων θα συμβάλει στη μείωση της φτώχειας και στην αντιστάθμιση της απώλειας μέρους των εσόδων. Γι’ αυτό, υποστηρίζω αυτή την έκθεση, στην οποία ζητείται η κατάργηση των φορολογικών παραδείσων –πραγματικών όπλων μαζικής καταστροφής» για τις αναπτυσσόμενες χώρες– η καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, η λήψη μέτρων κατά της φοροδιαφυγής και του αθέμιτου ανταγωνισμού, και η ανάπτυξη μέσω της χρηστής διακυβέρνησης.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Στην έκθεση αυτή εντοπίζεται μια σειρά πολύ σημαντικών και επίκαιρων ζητημάτων: - η μέριμνα ώστε «η καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων και της διαφθοράς να αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα της ατζέντας»· - οι «δυσκολίες που συναντούν οι αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά την είσπραξη εγχώριων εσόδων ..., καθώς χορηγούνται πολλαπλές απαλλαγές στις μεγάλες εγχώριες και ξένες εταιρείες με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων»· - «ο φόρος στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές» σε διεθνές επίπεδο και η θέσπισή του «ως ένα πρώτο βήμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης»· - «οι χώρες χαμηλού εισοδήματος χρειάζονται την ικανότητα να διαπραγματεύονται αποτελεσματικά με τις πολυεθνικές εταιρείες... για την επιβολή ελέγχων στα κεφάλαια» και την πλήρη άσκηση της κυριαρχίας τους. Ωστόσο, η έκθεση αυτή δεν είναι απαλλαγμένη από αντιφάσεις, ιδίως όταν εντοπίζει τα προβλήματα που θα δημιουργήσει η εφαρμογή των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης, συγκεκριμένα όσον αφορά τη μείωση των φορολογικών εσόδων, αλλά δεν υιοθετεί ξεκάθαρη θέση απόρριψης αυτών των συμφωνιών.

Επίσης, δεν υιοθετεί στοιχειωδώς κριτική στάση απέναντι στις ευθύνες της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για την προώθηση πολιτικών που ευνοούν την καταστροφή παραγωγικών υποδομών και δημοσίων υπηρεσιών, δημιουργούν ανεργία και υπονομεύουν τις εσωτερικές αγορές των χωρών, αποδυναμώνοντας έτσι ακόμη περισσότερο τα φορολογικά τους έσοδα, τους προϋπολογισμούς, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Ενώ αναγνωρίζουμε ότι η συνεργασία στον τομέα της φορολογίας μπορεί να είναι σημαντική, δεν πρέπει να αγνοούμε το γεγονός ότι η φορολογική πολιτική είναι αναγκαίο μέσο άσκησης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, το περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται από σαφή πολιτικά κριτήρια και αξιολογήσεις.

Κατά συνέπεια, δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξάγει τη λεγόμενη «χρηστή φορολογική διακυβέρνηση». Η κυριαρχία, οι επιλογές και οι δυνατότητες εφαρμογής εναλλακτικών λύσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστές, μεριμνώντας ειδικότερα για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτές.

Εν τω μεταξύ, οι λεγόμενες «συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης» τις οποίες επιβάλλουμε στις αναπτυσσόμενες χώρες, παρά τις αντιδράσεις τους, περιορίζουν σοβαρά τα φορολογικά τους συστήματα μέσω της σημαντικής μείωσης των τελωνειακών εσόδων που προβλέπουν, ταυτόχρονα με παρόμοιες σοβαρές ζημίες.

Επιπλέον, η συνεχιζόμενη λειτουργία φορολογικών παραδείσων προκαλεί σε ετήσια βάση πολύ μεγάλες απώλειες εσόδων για τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μεταβάλει τις πολιτικές της και να άρει αυτές τις αντιφάσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ αυτού του εγγράφου επειδή εντοπίζει θετικές πτυχές όπως είναι η σαφής κατανόηση της φορολογίας, στοιχείο που προσφέρει την αναγκαία βάση για ένα δημοκρατικό σύστημα που λογοδοτεί και ανταποκρίνεται στα αιτήματα των πολιτών. Μια άλλη πτυχή συνίσταται στο γεγονός ότι η ΕΕ είναι προσηλωμένη στην αρχή της αυτεξούσιας χάραξης αναπτυξιακών στρατηγικών και αναγνωρίζει ότι οι ίδιες οι αναπτυσσόμενες χώρες φέρουν την πρωταρχική ευθύνη για τη βελτίωση των φορολογικών τους συστημάτων, σε συνάρτηση με την οικονομική και πολιτική τους κατάσταση και τις επιλογές τους. Η Επιτροπή σκοπεύει να δεσμεύσει τα μέσα της ΕΕ προκειμένου να στηρίξει ακόμη περισσότερο τον σχεδιασμό των φορολογικών συστημάτων των αναπτυσσόμενων χωρών και την εφαρμογή των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα, ήτοι δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην αποτελεσματική ενσωμάτωση των αρχών χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης στον προγραμματισμό, την εκτέλεση και παρακολούθηση των εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα και ανά περιφέρεια. Η Επιτροπή υποστηρίζει το πρότυπο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ανά χώρα για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις ως μέσο εντοπισμού πρακτικών φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής σε διεθνές επίπεδο. Είναι επίσης σημαντικό να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι η ανακοίνωση για την εταιρική κοινωνική ευθύνη θα εξετάσει πώς μπορεί να θεσπιστεί ένα σύστημα υποχρεωτικής κοινοποίησης πληροφοριών για τη διακυβέρνηση στο πλαίσιο των ετήσιων λογαριασμών. Η Επιτροπή σκοπεύει να ενισχύσει τη διαδικασία διεθνούς διαλόγου και συνεργασίας σε φορολογικά θέματα, ενθαρρύνοντας ιδίως τη συμμετοχή αναπτυσσόμενων χωρών στα σχετικά διεθνή φόρα. Η Επιτροπή επιμένει ότι επιβάλλεται η σύναψη και η εφαρμογή συμφωνιών ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών (TIEA), μεταξύ άλλων μέσω πολυμερών μηχανισμών, με αναφορά στο πρότυπο της οδηγίας της ΕΕ για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, που θα βασίζονται στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), γραπτώς.(PL) Τα κατάλληλα φορολογικά συστήματα αποτελούν τη βάση για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και νομισματική σταθερότητα. Οι αναπτυσσόμενες χώρες, στις οποίες τα συστήματα αυτά υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθόλου, αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά και πολιτικά προβλήματα.

Τα διεθνή νομικά πρότυπα που υποστηρίζουν την ορθή λειτουργία των φορολογικών συστημάτων πρέπει να έχουν θετικό αντίκτυπο στην οικονομική κατάσταση αυτών των χωρών. Ας μην λησμονούμε, άλλωστε, ότι δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να επιβάλλουμε φορολογικές πολιτικές σε άλλους, καθόσον κάθε χώρα πρέπει να αποφασίζει η ίδια το φορολογικό σύστημα που επιθυμεί να εφαρμόσει, λαμβάνοντας υπόψη τις κρατούσες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες. Μπορούμε να υποστηρίζουμε λοιπόν καλές φορολογικές πολιτικές, αλλά δεν πρέπει να τις επιβάλλουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), γραπτώς. (DE) Οι προσπάθειες να καταστούν τα φορολογικά συστήματα πιο βιώσιμα, δίκαια και διαφανή συμβάλλουν συγχρόνως στην προαγωγή και εδραίωση δημοκρατικών συστημάτων. Ενόψει της παγκοσμιοποίησης, είναι πλέον δύσκολη η φορολόγηση κεφαλαίων τα οποία διακινούνται σε διεθνές επίπεδο. Οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να υποστηριχθούν, έτσι ώστε να διαθέτουν επαρκή πολιτικά περιθώρια ελιγμών με στόχο να αποτραπεί η κερδοσκοπία και να εξασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα. Χαιρετίζω τις κοινές πρωτοβουλίες υπέρ της καταπολέμησης των φορολογικών παραδείσων, καθώς και τις πρακτικές που εντείνουν τον διεθνή διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων χωρών. Αναμφίβολα, η υπεύθυνη προσέγγιση της φορολογίας θα επηρεάσει μακροπρόθεσμα με θετικό τρόπο την ανάπτυξη αυτών των χωρών.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Χαιρετίζω αυτή την έκθεση, η οποία επικεντρώνεται στην ανάγκη ενίσχυσης των ικανοτήτων όσον αφορά τη χρηστή φορολογική διακυβέρνηση με σκοπό την ανάπτυξη και διαβλέπει την ανάγκη για ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τη διεθνή φορολογική συνεργασία, τη διαφάνεια, την ανάπτυξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και τη μεγέθυνση της οικονομίας· τονίζει ότι η σχέση φόρων προς ΑΕγχΠ στις αναπτυσσόμενες χώρες κυμαίνεται από 10 έως 20%, σε αντίθεση με μια σχέση από 25 έως 40% στις ανεπτυγμένες χώρες· εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι έως τώρα έχει δοθεί από τους χορηγούς βοήθειας υπερβολικά λίγη βοήθεια σχετική με τη φορολογία· επιδοκιμάζει εν προκειμένω την πρόταση της Επιτροπής περί ενίσχυσης της παρεχόμενης στήριξης με σκοπό τη συμβολή στις φορολογικές μεταρρυθμίσεις και στην ενίσχυση των φορολογικών διοικήσεων των αναπτυσσόμενων χωρών όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) για τις χώρες ΑΚΕ, το Μέσο για την Αναπτυξιακή Συνεργασία (DCI), και το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΝPI), καθώς και της στήριξης για την ενίσχυση εθνικών εποπτικών οργάνων, κοινοβουλίων και μη κρατικών παραγόντων· και τονίζει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις προσπάθειες οικοδόμησης ικανοτήτων εντός των αναπτυσσομένων χωρών, προκειμένου αυτές να βοηθηθούν να κάνουν αποδοτικότερη χρήση της ανταλλαγής πληροφοριών και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τη φοροδιαφυγή με τη δική τους εσωτερική νομοθεσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), γραπτώς. (IT) Η Επιτροπή προάγει πολύ ικανοποιητικά τις αρχές και τα κριτήρια για την ανάπτυξη της βέλτιστης διακυβέρνησης σε φορολογικά θέματα σε συνεργασία με τις χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου. Τα κριτήρια της διαφάνειας, της ανταλλαγής πληροφοριών και του δίκαιου φορολογικού ανταγωνισμού είναι θεμελιώδη. Η Επιτροπή επιδιώκει να εφαρμόσει αυτή τη διαδικασία ενισχύοντας τις συνεργίες μεταξύ των φορολογικών και αναπτυξιακών πολιτικών έτσι ώστε να εντοπιστούν οι δυσκολίες που εμποδίζουν τις χώρες αυτές να αντλήσουν έσοδα μέσω της φορολογίας. Από την άλλη πλευρά, η Επιτροπή εξακολουθεί να αγνοεί διάφορα ζητήματα τα οποία απαιτούν άμεσες παρεμβάσεις. Θεωρούμε, μάλιστα, αναγκαίο να καταπολεμηθούν αποφασιστικά οι φορολογικοί παράδεισοι προκειμένου να επιτευχθούν οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας, χωρίς σε καμία περίπτωση να εμποδίζεται η λήψη περαιτέρω μέτρων, κυρίως μέσω της έμφασης στις φορολογικές συμβάσεις. Προς τον σκοπό αυτόν, είναι επιθυμητό να δοθεί συγκεκριμένη εντολή στους περισσότερους διεθνείς οργανισμούς για την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων. Τέλος, επιβάλλεται να διευρυνθεί η φορολογική βάση, μέσω της προσαρμογής της φορολογικής μεταρρύθμισης αλλά και της ανάπτυξης της άμεσης φορολογίας, έτσι ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα είσπραξης λόγω της εφαρμογής του συστήματος ΦΠΑ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς.(FR) Η καταπολέμηση των υπεράκτιων εταιρειών και άλλων μορφών φοροαποφυγής είναι αναγκαία. Τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου έχουν λάβει σχεδόν απόλυτη ελευθερία κινήσεων από την πλειοψηφία των μελών αυτού του Κοινοβουλίου. Προς τι λοιπόν οι αμιγώς διακηρυκτικού χαρακτήρα περιορισμοί που περιλαμβάνονται σε αυτή την έκθεση; Οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης, η διαπραγμάτευση των οποίων διεξάγεται με επαίσχυντο τρόπο μέσω της άσκησης πιέσεων, καταστρέφουν τα κράτη ΑΚΕ χωρίς να τους προσφέρουν καν δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανάκαμψης. Στην έκθεση δεν αναφέρεται το παραμικρό για όλα αυτά. Ακόμη χειρότερα, υποστηρίζεται ότι κάθε απόπειρα εθνικοποίησης ή επανεθνικοποίησης πρέπει να εγκαταλειφθεί. Καταψηφίζω αυτή την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Είναι αλήθεια ότι η κακή φορολογική διακυβέρνηση είναι ολέθρια για την ικανοποιητική οικονομική απόδοση των κρατών μελών. Η Επιτροπή αναγνωρίζει τώρα τη σύνδεση μεταξύ της επίτευξης των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης. Επομένως, αποτελεί επιτακτική ανάγκη να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την εναρμόνιση των μέτρων αυτών στο σύνολο της ΕΕ, μιας και είναι γνωστό ότι ορισμένες χώρες είναι αποτελεσματικότερες από άλλες στην καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (EN) Πρέπει να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να καταρτίσουν πολιτικές και να δημιουργήσουν μηχανισμούς αποφυγής της φοροδιαφυγής· αυτό συνεπάγεται ενίσχυση της διαφάνειας. Επίσης, πρέπει να μεταφέρουμε την πείρα μας στο πεδίο της οικονομικής διακυβέρνησής σε επιμέρους τρίτες χώρες, για να τις βοηθήσουμε να σχεδιάσουν τα δικά τους φορολογικά συστήματα. Η μείωση των επιπέδων διαφθοράς στις αναπτυσσόμενες χώρες και η αύξηση των εσόδων τους θα επιφέρει σταθερότητα και ισορροπία. Έτσι θα αμβλυνθούν οι εντάσεις και θα ελαχιστοποιηθεί η παρεχόμενη οικονομική βοήθεια από την ΕΕ σε αναπτυσσόμενες χώρες. Η έκθεση αυτή είναι πολύ επίκαιρη και σημαντική, γι’ αυτό την υπερψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Θεωρώ επιτακτική ανάγκη τον σχεδιασμό ενός αποδοτικού φορολογικού συστήματος για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι ιδέες που περιλαμβάνονται σε αυτή την έκθεση υπηρετούν άριστα τη συγκεκριμένη επιδίωξη. Ειδικότερα, κατά την εφαρμογή των νέων φορολογικών συστημάτων με την υποστήριξη της ΕΕ, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των αναπτυσσόμενων χωρών να προωθούν αυτόν τον στόχο, αντί να υπονομεύουν την υλοποίησή του. Η πολιτική επενδύσεων της ΕΕ πρέπει επίσης να δημιουργήσει περιβάλλον φιλικό για τις επιχειρήσεις με σκοπό την προσέλκυση εσωτερικών και εξωτερικών επενδυτών. Όλα τα εφαρμοζόμενα μέτρα πρέπει να οδηγούν σε θεμελιώδη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης της πλειονότητας του πληθυσμού, ο οποίος είναι σήμερα αποκομμένος από τα έσοδα που αποκομίζονται μέσω της πώλησης πρώτων υλών και συχνά υποχρεώνεται να μεταναστεύει. Υπερψήφισα την έκθεση, επειδή προσεγγίζει κατά τρόπο ολοκληρωμένο πολλούς από τους συναφείς παράγοντες.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Είναι αναγκαία η λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τη βελτιωμένη προώθηση των αρχών της υπεύθυνης συμπεριφοράς στον τομέα της φορολογίας, παραδείγματος χάριν, σε σχέση με τη διαφάνεια, την ανταλλαγή πληροφοριών και τον δίκαιο φορολογικό ανταγωνισμό. Είναι σημαντικό δε να βελτιωθούν οι συνεργίες μεταξύ της φορολογικής και της αναπτυξιακής πολιτικής. Η παρούσα έκθεση κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση, και γι’ αυτό την υπερψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), γραπτώς. (LT) Δεδομένου ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν χάσει σημαντικά έσοδα από τα τέλη επί των εμπορευμάτων, είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί αποτελεσματική συνεργασία όσον αφορά τόσο τη φορολογική πολιτική όσο και την ανάπτυξη. Όλες οι χώρες επιβάλλεται να διαθέτουν αποδοτικά και αποτελεσματικά φορολογικά συστήματα και πολιτικές για την εφαρμογή τους, καθόσον αποτελεί τη σπονδυλική στήλη των δημοσίων οικονομικών τους αλλά και μέσο προσέλκυσης επενδύσεων. Πρέπει λοιπόν να αφήσουμε στις αναπτυσσόμενες χώρες ορισμένα περιθώρια διακριτικής ευχέρειας σε αυτόν τον τομέα. Η συνεργασία πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαία στήριξη, χωρίς τη δημιουργία πρόσθετων φραγμών ή εμποδίων για καμία από τις συνεργαζόμενες πλευρές. Συμφωνώ με την πρόταση να συμβάλουμε στη διασφάλιση της ποσοτικής και ποιοτικής βελτίωσης όσον αφορά την άντληση φορολογικών εσόδων από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η χορηγούμενη στις αναπτυσσόμενες χώρες βοήθεια πρέπει να είναι στοχευμένη και αποτελεσματική, και να παρέχεται μόνον όταν απαιτείται πραγματικά, ενώ οι επιμέρους χώρες δεν πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν κατά πόσον απαιτείται.

Δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμο να επωμιστεί η ΕΕ ένα επιπλέον βάρος, αποζημιώνοντας τις αναπτυσσόμενες χώρες για τη μείωση των τελωνειακών εσόδων. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να θεσπίσουμε έναν φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ο οποίος θα περιόριζε την κερδοσκοπία και θα βοηθούσε την αγορά να λειτουργεί αποτελεσματικότερα. Επιπλέον, πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρμογή αυτού του φόρου όχι μόνον στην ΕΕ, αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα την έκθεση της κ. Joly σχετικά με τη συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα, επειδή, σύμφωνα με τη στρατηγική «ΕΕ 2020», εκτιμώ ότι είναι αναγκαίο να καθιερωθεί η παγκόσμια διακυβέρνηση με σκοπό την υποστήριξη του διεθνούς διαλόγου και της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας. Συμφωνώ με το σημείο της έκθεση στο οποίο εκφράζεται η επιθυμία ενίσχυσης των συνεργιών μεταξύ φορολογικής και αναπτυξιακής πολιτικής μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών για φορολογικά θέματα καθώς και μέσω πολυμερών μηχανισμών οι οποίοι αναφέρονται στην οδηγία της ΕΕ για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις με σκοπό την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής. Ο συγκεκριμένος στόχος της συνεργασίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες στον τομέα της φορολογίας είναι να αποτραπεί η μετατροπή τους σε φορολογικούς παραδείσους για πολυεθνικές, με συνέπεια τη στρέβλωση του ανταγωνισμού κατά τρόπο που να επιδρά αρνητικά στην ανάπτυξη των οικονομικών διαδικασιών ενόψει της αλληλένδετης φύσης του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα αυτή την έκθεση με θέμα «Φορολογία και ανάπτυξη – Συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα», διότι συμφωνώ με την εισηγήτρια όσον αφορά τη σπουδαιότητά της για την ανάπτυξη αποδοτικού φορολογικού συστήματος στις αναπτυσσόμενες χώρες. Μάλιστα, το φορολογικό σύστημα πρέπει να γίνει κεντρικός πυλώνας των δημοσίων οικονομικών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η νέα πολιτική της ΕΕ για τις επενδύσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να συμβάλει στην καθιέρωση περιβάλλοντος το οποίο θα είναι ευνοϊκότερο για τις εσωτερικές και εξωτερικές ιδιωτικές επενδύσεις, καθώς και για τη δημιουργία συνθηκών ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της διεθνούς βοήθειας. Προκειμένου να προωθηθεί η οικονομική μεγέθυνση, η πολιτική επενδύσεων της ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένης της παροχής μικροπιστώσεων, στην αποτελεσματικότητα των δημοσίων υπηρεσιών, στις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και στη μεταφορά γνώσεων. Το έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Φορολογία και ανάπτυξη – Συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα», το οποίο δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2009, προσφέρει κατευθυντήριες γραμμές και μεθόδους για την προώθηση των συνεργιών μεταξύ φορολογικής και αναπτυξιακής πολιτικής, με στόχο να καταστούν και οι δύο πιο αποδοτικές.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα αυτή την έκθεση επειδή αναγνωρίζει σαφώς τη σύνδεση μεταξύ της επίτευξης των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και της φορολογικής διακυβέρνησης. Αναγνωρίζει επίσης το γεγονός ότι η φορολόγηση μέσω ενός προοδευτικού φορολογικού συστήματος είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για τη δημοκρατία. Αναγνωρίζει ότι τα υπεράκτια κέντρα και οι φορολογικοί παράδεισοι αποβλέπουν στην προσέλκυση παρανόμων ροών κεφαλαίων τα οποία, σε συνδυασμό με συστήματα «μηδενικού φορολογικού συντελεστή» για την προσέλκυση πόρων και επενδύσεων, έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά οικονομικών βαρών στους εργαζομένους και τις οικογένειες με χαμηλότερα εισοδήματα μειώνοντας την ποιότητα και την ποσότητα των δημοσίων υπηρεσιών στις φτωχές χώρες, καθώς και τη δυνατότητά τους να καταπολεμήσουν τη φτώχεια. Η υποστήριξη των προσπαθειών των δικαστικών αρχών και των υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς των αναπτυσσόμενων χωρών προκειμένου να αναπτύξουν προοδευτικά φορολογικά συστήματα θα αποτελούσε θαυμάσια συνεισφορά από πλευράς της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Το Κοινοβούλιο υπογράμμισε σήμερα τη σημασία της καταπολέμησης της διάβρωσης των φορολογικών εσόδων στις αναπτυσσόμενες χώρες, κυρίως μέσω της καταβολής εντονότερων προσπαθειών για την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων. Για να είναι αξιόπιστο αυτό της το εγχείρημα, είναι σαφές ότι η ΕΕ πρέπει πρώτα να στραφεί κατά των δικών της φορολογικών παραδείσων και μετά να κινηθεί πέρα από τα όρια του ΟΟΣΑ. Στο κείμενο της έκθεσης ζητείται επίσης η υιοθέτηση μιας διεθνούς σύμβασης για φορολογικά θέματα η οποία θα προβλέπει κυρώσεις τόσο για τις μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας όσο και για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζονται με φορολογικούς παραδείσους. Οι βουλευτές του ΕΚ έχουν άλλωστε υπογραμμίσει την ανάγκη διασφάλισης μεγαλύτερης διαφάνειας για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως στην περίπτωση των εξορυκτικών βιομηχανιών, διασφαλίζοντας την υποβολή εκθέσεων ανά κράτος. Η παροχή φορολογικής βοήθειας από την ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη καθεστώτων προοδευτικής φορολογίας στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως μέσω της εξασφάλισης δίκαιου μεριδίου από τα κέρδη των επιχειρήσεων. Η χρηστή φορολογική διακυβέρνηση είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη και η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες προς την κατεύθυνση αυτή, ιδίως σε ένα περιβάλλον μείωσης των φόρων επί των εμπορικών συναλλαγών συνεπεία της παγκόσμιας ελευθέρωσης του εμπορίου. Χαιρετίζω την υποστήριξη που παρείχαν οι βουλευτές του ΕΚ σε αυτή την έκθεση, στην οποία περιγράφονται σαφείς προτάσεις προς τον σκοπό αυτόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα το κείμενο αυτής της έκθεσης επειδή συμφωνώ με την ιδέα ότι η ενίσχυση της συνεργίας μεταξύ φορολογικών και αναπτυξιακών πολιτικών μπορεί να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με τη φορολογία και την ανάπτυξη, η φορολογία, ιδίως αν έχει σχεδιαστεί κατάλληλα, μπορεί να χρησιμεύσει ως πηγή χρηματοδότησης των αναπτυξιακών πολιτικών. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι, στην πραγματικότητα, πολλές αναπτυσσόμενες χώρες δεν εξασφαλίζουν ούτε καν το ελάχιστο επίπεδο εσόδων που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση βασικών δημοσίων υπηρεσιών.

Η συνεργασία με σκοπό την ενίσχυση των φορολογικών τους συστημάτων και την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων, οι οποίοι διευκολύνουν τις παράνομες διαρροές κεφαλαίων, πρέπει να αποτελεί τον κύριο άξονα αυτών των διαδικασιών. Αυτή η διαδικασία πρέπει να ενθαρρύνει τη θέσπιση απαιτήσεων υποβολής οικονομικών εκθέσεων για κάθε χώρα, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι προσπάθειες καταπολέμησης της φτώχειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), γραπτώς.(PL) Ένας θεμελιώδης όρος για την αποτελεσματική λειτουργία ενός κράτους είναι η ομαλή λειτουργία του τομέα της φορολογίας. Αν οι αναπτυσσόμενες χώρες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην παγκόσμια οικονομία, πρέπει να ολοκληρώσουν και να μεταρρυθμίσουν τα φορολογικά τους συστήματα. Οι φόροι διαδραματίζουν οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό ρόλο στα δημοκρατικά κράτη. Δεν αποτελούν απλώς την κύρια πηγή κρατικών εσόδων· επιτρέπουν συγχρόνως την υλοποίηση κοινωνικών στόχων υψίστης σημασίας. Χρηματοδοτούν βασικές υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, η κοινωνική μέριμνα και οι συντάξεις.

Τα φορολογικά έσοδα στις αναπτυσσόμενες χώρες μπορούν να χρηματοδοτήσουν βιώσιμα την ανάπτυξη των χωρών αυτών και να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής των πολιτών τους. Παρ’ όλα αυτά, επί του παρόντος, τα εν λόγω έσοδα συχνά δεν αρκούν ούτε για την κάλυψη του κόστους βασικών δημοσίων υπηρεσιών ή για την καταπολέμηση της φτώχειας. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, τα φορολογητέα κεφάλαια μετακινούνται από χώρα σε χώρα με μεγαλύτερη ευχέρεια, ενώ καταργούνται οι φραγμοί στις εμπορικές συναλλαγές, γεγονός που οδηγεί σε μείωση των φορολογικών εσόδων και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, και μάλιστα όχι μόνον στις φτωχότερες χώρες. Ανεξάρτητα από τα προφανή οφέλη της, η προοδευτική ελευθέρωση του εμπορίου μειώνει τα τελωνειακά έσοδα. Είναι πολύ σημαντικό να αντικατασταθούν οι φόροι εξωτερικού από την είσπραξη εσωτερικών φόρων. Ενώ ο φόρος εισοδήματος είναι μια από τις κύριες μορφές φορολογίας στις πλούσιες χώρες, η συμβολή του είναι ελάχιστη στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η πλειονότητα του πληθυσμού απασχολείται ανεπίσημα στη γεωργία και έχει ασταθή εισοδήματα, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την αποτελεσματική επιβολή του φόρου εισοδήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), γραπτώς. (EN) Υποστήριξα την έκθεση αυτή, η οποία εστιάζεται στη σημασία της φορολογίας σε σχέση με την υλοποίηση των αναπτυξιακών πολιτικών και προτείνει τρόπους με τους οποίους η ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικότερα προς τον σκοπό αυτόν τους διαθέσιμους πόρους και μέσα.

 
  
MPphoto
 
 

  Michèle Striffler (PPE), γραπτώς.(FR) Η υιοθέτηση της έκθεσης με θέμα τη «φορολογία και ανάπτυξη – συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα» είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας που χορηγείται σε αναπτυσσόμενες χώρες από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διασφάλιση του σεβασμού των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης στα φορολογικά θέματα (διαφάνεια, ανταλλαγή πληροφοριών και δίκαιος φορολογικός ανταγωνισμός) και η καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων, η λειτουργία των οποίων εμποδίζει την ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών, είναι απολύτως αναγκαίες, και θα τις θέσω ως προτεραιότητες κατά τη διάρκεια της θητείας μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκη Τζαβέλα (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα το συγκεκριμένο ψήφισμα καθώς θεωρώ πως η αναμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός των φορολογικών συστημάτων των αναπτυσσομένων χωρών είναι ο σημαντικότερος τρόπος για την αντιμετώπιση της παράνομης εξόδου κεφαλαίων καθώς και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Τα κεφάλαια αυτά, τα οποία συνήθως καταλήγουν σε φορολογικούς παραδείσους έχουν άμεσο αντίκτυπο στην οικονομία των χωρών αυτών, πόσο μάλλον τη συγκεκριμένη περίοδο οικονομικής κρίσης. Βελτιώνοντας τα φορολογικά συστήματα θα επηρεάζαμε θετικά την ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες, θα θέταμε σε εφαρμογή ένα πλαίσιο σωστής οικονομικής διακυβέρνησης, θα προωθούσαμε την διαφάνεια, αλλά θα κερδίζαμε και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς. (DE) Υπερψήφισα την έκθεση της κ. Joly. Η καθιέρωση ενός πλήρως λειτουργικού φορολογικού συστήματος αποτελεί τη βάση για κάθε υγιή δημοκρατία. Στην έκθεση ζητείται να υποστηριχθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες κατά την καθιέρωση τέτοιων μηχανισμών, έτσι ώστε να προαχθεί με βιώσιμο τρόπο η υπευθυνότητα στα κράτη αυτά. Εξάλλου, από μόνη της η αναπτυξιακή βοήθεια δεν αρκεί για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. Στην έκθεση θίγεται επίσης εν συντομία το πρόβλημα των λεγόμενων ταμείω