Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2997(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0157/2011

Внесени текстове :

B7-0157/2011

Разисквания :

PV 08/03/2011 - 15
CRE 08/03/2011 - 15

Гласувания :

PV 09/03/2011 - 10.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0091

Разисквания
Вторник, 8 март 2011 г. - Страсбург Версия ОВ

15. Процесът на европейска интеграция на Черна гора (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е изявления на Съвета и на Комисията относно процеса на европейска интеграция на Черна гора.

 
  
MPphoto
 

  Енико Гьори, действащ председател на Съвета.(HU) Г-жо председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, утре ще подложите на гласуване резолюцията относно процеса на европейска интеграция на Черна гора. Считам за твърде похвален ангажимента на Европейския парламент да поддържа отворената политика на Европейския съюз. Същевременно ще играете важна роля и в спечелването на широката общественост на държавите-членки за каузата на разширяването – разширяване, основаващо се на изисквания. Резолюцията, която ще подложите на гласуване утре, също потвърждава изпълнението на това задължение.

Нека ви кажа, че Съветът, от своя страна, също е поел възможно най-голям ангажимент. В съответствие с подновения консенсус относно разширяването, одобрен от Европейския съвет, Съветът в своите заключения от 14 декември 2010 г. потвърди, че ЕС твърдо подкрепя продължаването на процеса на разширяване в държавите на Западните Балкани въз основа на приетите принципи и заключения.

Унгарското председателство на Европейския съвет също е поело сериозен ангажимент към постигането на тази цел. Бих искала да ви благодаря за отличната работа, която сте свършили, и за вашия принос, чрез тази резолюция, за утвърждаването на постиженията на Черна гора, което е много необходимо през целия процес на присъединяване.

На няколко пъти потвърдихме европейската перспектива на Черна гора. Стабилността на тази държава и нейната ориентация към Европа, подкрепяна от всички политически партии и повечето граждани, както и високото равнище на консенсус между различните етнически групи, са все характеристики, превръщащи Черна гора в стабилизиращ фактор в региона на Западните Балкани.

Нека не забравяме, че само в рамките на 12 месеца Черна гора постигна либерализиране на визовия режим и сключване на Споразумението за стабилизиране и асоцииране, и придоби статут на страна кандидатка за членство в Европейския съюз. Това са значителни резултати, които доказват, че европейската перспектива действа като движеща сила в подготовката за членство на една държава. Следователно ЕС трябва да оцени поетите ангажименти и постиженията на държавите, имащи намерение да се присъединят. Благодарение на постигнатия напредък, могат да бъдат предприети по-нататъшни стъпки в европейската програма на тази държава, да бъдат поети нови ангажименти и да бъдат формулирани нови изисквания. Именно с такава цел тези дни делегации на институциите на ЕС и на държавите-членки ежедневно провеждат срещи на различни равнища и по въпроси от различни области.

Ето защо приветстваме текущите стъпки, предприети от Черна гора, особено плана за действие, съвсем наскоро приет от нейното правителство, изготвен в отговор на препоръките, формулирани в становището на Комисията; приветстваме и приложения метод, а именно това, че правителството проведе обширни консултации с гражданското общество преди изготвянето на проекта за план за действие.

Позволете да представя накратко списък с така наречените „ключови приоритети“, по отношение на които трябва да се постигне напредък. Те са споменати и в становището на Комисията от ноември 2010 г. и включват укрепване на правовата държава, продължаване на реформата на публичната администрация, както и увеличаване на административния капацитет; приемане на закон за изборите, който да бъде хармонизиран с конституцията, а също и по-голяма свобода на медиите. Това не само е важно от правна гледна точка, но е и пробен камък за политическата зрялост на органите на управление. Освен това е изключително важно да се гарантира правният статут на принудително разселените лица и да се зачитат правата им, както и борбата за премахване на организираната престъпност и корупцията. В това отношение също очакваме сериозен напредък от страна на Черна гора.

За да се предприемат каквито и да е по-нататъшни стъпки в процеса на стабилизиране и асоцииране в общ план и по-специално по отношение на започването на преговори за присъединяване, за Черна гора е изключително важно да отбележи напредък в тези области и да продължи да полага усилия. За Черна гора е от съществено значение да осъществи своите начинания и да е в състояние да покаже видими резултати.

Госпожи и господа, Черна гора играе важна роля в регионалното сътрудничество. Тя работи в тясно сътрудничество със съседните й държави и ние искрено приветстваме конструктивната роля, която тя играе в процеса на стабилизиране на региона и в насърчаването на добросъседските отношения, особено в качеството си на председател на Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа.

Нещо повече: Черна гора е домакин на новата работна група по въпросите на културата и обществото на Съвета за регионално сътрудничество – парламентарния форум в Цетине. Интеграцията е немислима без регионално сътрудничество, а Черна гора дава пример в това отношение.

Резолюцията, която ще бъде приета от Парламента, всъщност представлява критически анализ на постиженията. Тя е точен доклад за текущото състояние на държавата и съдържа полезни насоки за задачите, поставени на страната кандидатка Поздравявам докладчика, а също и всички онези, които взеха активно участие в създаването на документа.

В заключение искам да насърча Черна гора и нейните органи на управление да продължат своите усилия за реформиране и да се стремят да отговорят на очакванията на своите граждани.

 
  
MPphoto
 

  Щефан Фюле, член на Комисията.(EN) Г-жо председател, за мен е чест да се обърна към Европейския парламент относно процеса на европейска интеграция на Черна гора. Нека започна оттам, докъдето стигна председателството на Съвета, и да поздравя докладчика, г-н Charles Tannock, за неговия доклад, и да изразя своята благодарност към всички уважаеми колеги, които дадоха своя принос. Парламентът играе ключова роля в политиката на разширяване. Убеден съм, че със съгласуваните действия на всички европейски институции можем да постигнем повече.

Общият напредък на Черна гора по посока на изпълнението на критериите за членство в Европейския съюз е забележителен. Има все по-голям политически консенсус. Държавата е постигнала важен напредък в създаването на своя правна и институционална рамка и освен това е поела сериозен ангажимент към регионалното сътрудничество. Отбелязани са добри резултати в извършването на структурни икономически реформи и напредък в повечето области на достиженията на правото на ЕС.

Решението на Европейския съвет за предоставяне на Черна гора на статут на страна кандидатка е признание за тези постижения и мощно послание, потвърждаващо доверието в политиката на разширяване на ЕС. Държавата навлезе в решителен етап. Статутът на страна кандидатка е голяма отговорност за Черна гора. Необходими са видими резултати, за да може Черна гора да премине в следващия етап на европейската интеграция. Уверен съм, че резолюцията на Европейския парламент ще изпрати към Черна гора правилното послание по отношение на отчитането на вече постигнатото, но и ще изрази настойчивото очакване, че процесът на реформиране ще бъде следван решително и че ще бъде даден категоричен отговор на всички ключови предизвикателства по пътя към членството на Черна гора в Европейския съюз.

Миналата седмица се срещнах се с новия министър-председател на Черна гора, д-р Игор Лукшич. Неговият ангажимент към провеждането на процес на реформи и твърдата му решителност да изпълни ключовите приоритети, определени в становището на Комисията, са обнадеждаващи. На 17 февруари, след обществено допитване към гражданското общество и диалог със службите на Комисията, правителството прие план за действие за изпълнение на приоритетите. Сега от решаващо значение е да се концентрираме върху изпълнението и постигането на стабилни резултати.

Ключовите приоритети, определение в становището, са значително, но постижимо предизвикателство, изискващо включването на всички участници в Черна гора. Досегашното разширяване е показало важността на справянето с ключовите проблеми в съответствие с политическите критерии, както и с глава 23, още в ранния етап на процеса на присъединяване. Ранните стабилни постижения в тази област в Черна гора, особено по отношение на деполитизирането на публичната администрация, укрепването на независимостта на съдебната система и ефективната борба с корупцията и организираната престъпност, впоследствие ще осигурят гладко протичане на преговорите и интеграцията в Европейския съюз.

Черна гора трябва да усъвършенства своята законодателна рамка за провеждане на избори в съответствие с препоръките на Службата за демократични институции и права на човека на ОССЕ (ОССЕ/СДИПЧ) и Венецианската комисия. Трябва да се укрепят функциите на парламента, което е важен приоритет както за Комисията, така и за Европейския парламент. Ефективното спазване на европейските норми в областта на правата на човека е от съществено значение, по-специално по отношение на свободата на изразяване и отношенията с гражданското общество. Необходими са по-нататъшни усилия за укрепване на политиката за борба с дискриминацията, особено на равенството между половете и ефективната закрила на уязвимите групи. Необходими са трайни решения на проблемите на разселените лица.

Трябва да бъдат разгледани и други недостатъци, посочени в становището и във вашия проект за резолюция. Черна гора трябва да увеличи своя административен капацитет и да повиши качеството на подготовката си за членство в редица области на достиженията на правото на Европейския съюз. Бъдещето на Черна гора безспорно е в Европейския съюз и ние следва да действаме отговорно. Доверието в нашата политика на разширяване се основава на спазването на изискванията на Европейския съюз от страна на страните кандидатки за членство и на спазването на поетите ангажименти към страните кандидатки за членство от страна на Европейския съюз.

В наш интерес е да гарантираме, че напредъкът на Черна гора в процеса на присъединяване към Европейския съюз се основава на стабилни постижения и конкретни резултати. Напредъкът на Черна гора тази година ще бъде оценен в пакета от документи за присъединяване, който трябва да бъде изготвен през октомври 2011 г. Едва след като Комисията установи, че Черна гора е постигнала необходимото ниво на изпълнение на критериите за присъединяване, по-специално на седемте ключови приоритета, определени в становището, тя ще бъде в състояние да даде препоръки за започване на преговори.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, от името на групата ECR.(EN) Г-жо председател, с моята колега Anna Ibrisagic от групата на Европейската народна партия (Християндемократи), която е докладчик в сянка, посетих Черна гора два пъти през последните осемнадесет месеца, за да си съставя собствена оценка на напредъка на държавата по пътя към, първо, придобиването на статут на страна кандидатка за членство, а сега и към перспективата за членство в ЕС.

Бях изключително впечатлен от усърдието и всеотдайността на цялото черногорско правителство. Без значение колко е малко, то със сигурност работи изключително интензивно. Моите специални почитания към предходния министър-председател, Мило Джуканович, и неговият настоящ наследник, Игор Лукшич – и двамата са много прагматични и същевременно праволинейни в своя подход и в стремежа си да водят своята държава към членство в ЕС и НАТО.

Сега тежестта пада върху Черна гора, която трябва да отговори на очакванията на ЕС. По специално правителството на Черна гора трябва да изпълни седемте ключови приоритета в становището на Комисията, посочени от г-н Фюле. По-конкретно изтъквам проблема с корупцията и организираната престъпност, за които има ясни и определени критерии за измерване на напредъка.

Изказвам задоволство, че миналия месец правителството прие много добре формулиран план за действие, имащ за цел изпълнението на тези приоритети и изисквания. Според мен Черна гора вече е готова да започне преговори за присъединяване към ЕС като държава с официален статут на страна кандидатка за членство и е учудващо, че Комисията настоява за значителен период между предоставянето на официален статут на страна кандидатка и откриването на преговори. За това отлагане няма никакво оправдание, нито ясно основание, съгласно моето тълкуване на Договорите. По-важното е, че това едва ли е най-положителното послание към Подгорица, нито всъщност към всички останали държави в региона, като например Македония, която работи усилено за придобиване на статут на страна кандидатка за членство.

Надявам се само, че това принудително изчакване, което вече е неизбежно и е едно разочарование за Черна гора, няма да доведе до отслабване на поетия от държавата ангажимент към Европейския съюз.

Черна гора следва да бъде оценена единствено според нейните достойнства, според фактите и постиженията. Нейният случай не бива да бъде обвързан с напредъка на останалите съседни държави на Западните Балкани. Черна гора е малка, но красива държава, която се радва на забележителна стабилност и икономически растеж след своя мирен развод със Сърбия. В нея има малко – ако изобщо има някакви – вътрешни проблеми на религиозна и етническа основа, за разлика от някои по-големи съседни на нея държави. Тя има незначителен спор относно границата с Хърватия, който ще реши по мирен път чрез Международния съд. Неотдавна тя приключи преговори със Сърбия и Хърватия и ратифицира договори относно екстрадирането в борбата с организираната престъпност.

Черна гора е основана на еврото: вярвате или не, еврото е националната й валута, без държавата да е в Еврозоната. Икономиката й не е диверсифицирана – за съжаление – и разчита главно на туризма и едно предприятие за алуминий. Тя се нуждае от създаване на повече работни места във водноелектрически централи, произвеждащи електроенергия за износ, а финансовите услуги биха могли да бъдат още едно решение.

Лично аз оставам оптимистично настроен към тези по същество добри новини за Западните Балкани.

 
  
MPphoto
 

  Anna Ibrisagic, от името на групата PPE.(SV) Г-жо председател, в качеството си на докладчик в сянка относно Черна гора за групата на Европейската народна партия (Християндемократи), първо бих искала да благодаря на г-н Tannock за отличното му сътрудничество и много добре обоснования и добре балансиран доклад. Искам също така настоятелно да призова своите колеги утре да дадат подкрепата си за доклада, внесен за разискване.

По-специално искам да подчертая факта, че имам много положително мнение за решението на Европейския съвет от декември 2010 г. за предоставянето на Черна гора на статут на страна кандидатка за членство в ЕС. Същевременно за нас е важно да не спираме дотук, а незабавно да продължим към целта, която е членство в Европейския съюз за Черна гора. Политическата и икономическата стабилност, които Черна гора постоянно демонстрира още от придобиването на своята независимост, е изключително голяма. Тази държава често бива описвана като постигнала успех – както чухме днес и от Съвета.

Подобно на мнението на г-н Tannock, и според мен е жалко, че статутът на страна кандидатка беше отделен от правото за започване на преговори. Ето защо вярвам, че Комисията следва възможно най-скоро да започне преговори за присъединяване и да определи дата за започването на тези преговори с Черна гора. Ясно е, че процесът на реформиране трябва да продължи, например в рамките на съдебната система и по отношение на борбата с конфликта на интереси в публичната администрация, както и че приоритетите, препоръчани от Комисията, следва да бъдат изпълнени; но аз все пак бих искала да похваля правителството на Черна гора за положителните реформи, които е успяло да осъществи до този момент.

Днес при нас в залата е посланикът на Черна гора, така че се надявам и очаквам с интерес деня, в който ще можем да приветстваме с „добре дошли“ в Европейския съюз не само посланика, но цяла Черна гора и нейните представители в Парламента.

 
  
MPphoto
 

  Göran Färm, от името на групата S&D.(SV) Г-жо председател, аз също бих искал, от името на групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, да благодаря на г-н Tannock за конструктивното му сътрудничество. Радвам се, че Черна гора вече може да тръгне по пътя към членство в Европейския съюз. Съгласен съм, че Комисията следва да започне преговорите възможно най-скоро, разбира се, при положение че Черна гора продължи да се движи към осъществяване на целите на ЕС.

Фактът, че на Черна гора вече е предоставен статут на страна кандидатка за членство в ЕС, изпраща мощно послание относно ангажимента на ЕС към бъдещето на цяла бивша Югославия в ЕС. Подобно на Хърватия, Черна гора може да покаже на останалите държави пътя към членство в ЕС. Доближаването до ЕС е ключов фактор както за просперитета, така и за стабилността на региона. Това е пределно ясно.

Черна гора е малка, новосъздадена и мирна държава, поела сериозен ангажимент по отношение на регионалното сътрудничество. Тя има добри отношения със съседните държави и следователно – добри предпоставки за успех в предстоящите преговори за присъединяване. Има обаче области, изискващи енергични реформи. Беше повишен съдебният и административният капацитет за формирането на напълно жизнеспособно общество, ръководещо се от принципа на правовата държава, но е нужно повече. Корупцията и организираната престъпност са широко разпространени, а съдебната система се нуждае от значително по-нататъшно укрепване, за да бъдат изпълнени изискванията на ЕС.

Внесох редица предложения за изменение с цел да подчертая, че в Черна гора трябва също така да се подобри положението на жените, да се гарантира свобода на печата, да се защитят основните права на работниците и малцинствата и по-специално, да се изгради гражданско общество. Не бива да забравяме, че това също са области с решаващо значение в предстоящите преговори за присъединяване към ЕС. Приветствам идеята членството на Черна гора в Европейския съюз да бъде осъществено възможно най-скоро.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl, от името на групата ALDE.(SL) Г-жо председател, бих искал да поздравя г-н Tannock за неговия доклад и за сътрудничеството, което демонстрира по време на изготвянето му. Ако, чрез приемането на резолюцията относно Черна гора, искаме принципно да подновим нашия ангажимент към продължаване на процеса на разширяване на Европейския съюз и към даването на възможност на всички държави на нашия континент да се развиват под егидата на членството в Съюза, тогава трябва преди всичко да гарантираме изпълнението на следните стъпки, по отношение първо на Черна гора, а впоследствие и на Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина и Албания, без, разбира се, да забравяме и Турция.

За Черна гора това би означавало, че предоставянето на статут на страна кандидатка и принципното решение за започване на преговори трябва да бъдат последвани от действителното започване на преговори. Междувременно още много работа очаква черногорското правителство по отношение на хармонизирането на правната система и повишаването на административния капацитет. Борбата с корупцията, във всичките й разнообразни форми, следва да продължи и да доведе до издаването на присъди срещу замесените в корупционна дейност.

Гарантирането на равенство и зачитане на правата на жените не е задача, която заслужава да бъде изтъквана единствено днес. Свободата на изразяване, независимостта на медиите и закрилата на малцинствата са все ценности, които всяка една страна кандидатка за членство в Европейския съюз следва за зачита безусловно.

Младата демокрация на Черна гора трябва да осигури подходящо и значимо място на неправителствените организации в своето общество. Г-н член на Комисията, бих искал да представя на Вашето внимание едно конкретно пожелание, което чух по време на престоя си в Черна гора, докато изнасях речи пред политиците там. Важно е отношенията между Черна гора и Сърбия да се развиват, без Сърбия да се опитва да се намеси в развитието на своята съседка чрез сръбски етнически партии. Този начин на мислене вече е нанесъл голяма вреда в историята на Югоизточна Европа.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE.(EN) Г-жо председател, г-н член на Комисията, аз също бих искала да благодаря на своя колега, Charles Tannock, за този добре изготвен и балансиран доклад, и се радвам, че постигнахме консенсус за това, че съжаляваме за отделянето на статута на страна кандидатка от правото за откриване на преговори. Също като предходните оратори, и аз искам Черна гора да се придвижи напред в процеса на преговорите и се надявам, че отлагането няма да бъде твърде дълго. Радвам се още и да чуя от унгарското председателство, че горещо подкрепя процеса на разширяване. Така че се надявам, че тази година ще има напредък, най-малкото в съответствие с доклада за постигнатия напредък. Черна гора постигна много през миналата и през последните няколко години, но все още има няколко области, които са повод за загриженост. Бих искала да спомена три от тях: борба с корупцията, дискриминация и екологични проблеми.

Радвам се, че в този доклад, по отношение на борбата с корупцията и организираната престъпност, искаме от държавните органи също и да се въздържат от оказване на натиск върху неправителствените организации и организациите на гражданското общество, които разследват случаи на корупция и организирана престъпност. Те следва да бъдат свободни да извършват своята дейност и да подкрепят държавата в процеса на премахване на корупцията и организираната престъпност.

Вторият аспект е борбата с дискриминацията. Все още има много групи, спрямо които, въпреки доброто законодателство, все още има дискриминация: ромската общност, ашкалите и египетската общност, представителите на хомосексуалната, бисексуалната и транссексуалната общност; би следвало на Международния ден на жената да споменем и равенството между половете.

В заключение, във връзка с въпросите на екологията Черна гора в собствената си конституция се самоопределя като „екологична държава“, което е чудесно. Проблемът е в това, че въпреки красотата на крайбрежието и планините, ако не се постигне добър напредък съгласно принципа на прозрачност, чрез изготвяне на оценки на въздействието върху околната среда, тогава тази красива природа е заплашена от унищожение. Така че се надявам тази държава да продължи напред, да включи и гражданското общество и да има прозрачни процеси в областта на екологията, особено в областта на производство на електроенергия чрез водноелектрически централи.

 
  
MPphoto
 

  György Schöpflin (PPE).(EN) Г-жо председател, съгласен съм с повечето оратори, изказали се до този момент, че Черна гора е постигнала значителен напредък по пътя към европейската интеграция въпреки слабата си стартова позиция. Подобно на останалите бивши югославски републики, тя трябваше да преодолее краха на комунизма, който съвпадна по време с краха на държавата и с последвалата война, а след това трябваше да изгради нова система върху отломките от старата.

Това не е лесна задача и част от отрицателните характеристики на предходната система продължиха да съществуват под друга форма. Важното обаче е появата на по-млад елит избрал европейското бъдеще, като този избор, разбира се, беше подпомогнат от неуспешния съюз със Сърбия. Естествено, проблеми все още има. Чухме за някои от тях – обичайните, с които трябва да се справят бившите комунистически държави: корупция, престъпност, злоупотреби в администрацията на съдебната система, не особено ефективни обществени услуги и други подобни.

Преодоляването на тези и на други аналогични недостатъци на политическата, икономическата, съдебната и административната система ще изисква огромни усилия от страна на политическото ръководство, което следва да бъде подготвено както за активна, така и за пасивна съпротива срещу облагодетелстваните от съществуващите системи лица. Всяка от бившите комунистически държави беше принудена да се сблъска с аналогични трудности. Решителността както на елита, така и на общественото мнение да предложат европейско бъдеще е навярно единственият най-важен фактор, гарантиращ по-нататъшното присъединяване на Черна гора към ЕС.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Г-жо председател, напредъкът в процеса на европейска интеграция е един от основните фактори, допринасящи за по-нататъшното развитие на Черна гора. От гледна точка на икономиката, държавата е постигнала определено равнище на макроикономическа стабилност и освен това е постигнала успех по отношение на изпълнението на политическите критерии, определени на срещата на най-високо равнище в Копенхаген, или на заседанието на Европейския съвет в Копенхаген.

Въпреки това трябва да упражним по-голям натиск, особено в областта на укрепването на принципа на правовата държава – включително реформи в съдебната система – а от съществена важност е и да продължим сегашните усилия за борба с корупцията и организираната престъпност. Желателно е също така да се отбележи напредък по отношение на реформите в публичната администрация и в законодателната рамка за провеждане на избори, както и по-силната роля на парламента.

Трябва да се наблегне на прилагане на свободата на изразяване и свободата на медиите. Сътрудничеството с гражданското общество също би било подходящо, както и усилията за борба с дискриминацията и за постигане на социална и икономическа интеграция на малцинствата сред населението, включително и ромските групи. Регионалното сътрудничество и добросъседските отношения са несъмнено една от останалите предпоставки за успешен процес на европейска интеграция.

Г-н член на Комисията, госпожи и господа, Черна гора положи значителни усилия в стремежа си да изпълни зададените критерии за успешна интеграция в Европейския съюз, затова е време да обмислим предоставянето й на статут на страна кандидатка за членство в ЕС. Считам, че това ще бъде постигнато.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE).(EN) Г-жо председател, преди всичко искам да благодаря на докладчика, г-н Tannock, и да го поздравя за отличния доклад и много добрата подготовка на съответната резолюция.

Черна гора постигна добър напредък в процеса на интеграция. Освен това държавата играе конструктивна роля в поддържането на стабилност в региона. Тя е на прав път, което беше потвърдено миналата година от страна на Комисията и Съвета чрез предоставянето на Черна гора на статут на страна кандидатка за членство в ЕС. Надявам се, че това ще гарантира изпълнението на останалите критерии за започване на преговори за присъединяване в най-скоро време, за да могат тези преговори да започнат.

Докато това се случи, правителството на Черна гора трябва да се съсредоточи върху напредъка в ключови области, които са ясно посочени. Нека ги обобщя, както следва: зачитане на принципа на правовата държава, борба с корупцията и организираната престъпност, закон за изборите, усилване на надзорната роля на Парламента по отношение на правителството и по-голямо включване на гражданското общество в диалог с правителството, правна реформа, при постоянното повишаване на независимостта на съдебната система и прокуратурата, и борба с корупцията, подкопаваща държавните институции; икономическо и социално развитие и правилно функциониране на публичната администрация.

В заключение, радвам се да видя, че Черна гора продължава да напредва в процеса на интеграция. Ето защо се надявам Съветът наистина в скоро време да реши да започне преговори с тази държава.

 
  
MPphoto
 

  Zoran Thaler (S&D).(SL) Г-жо председател, г-жо Гьори, г-н Фюле, бих искал да поздравя докладчика, г-н Tannock, за напредъка, представен в резолюцията относно Черна гора, която ще подложим на гласуване утре. Черна гора е основната надежда за процеса на разширяване на Европейския съюз на Западните Балкани. Черна гора е държава и общество без никакви реални проблеми, които биха могли да я възпрат да направи необходимото, за да постигне членство в Европейския съюз. Съседните й държави обаче, Босна и Херцеговина и Македония, нямаха такъв успех.

Седемте ключови приоритета на Европейската комисия са ясни и бих предложил правителството на министър-председателя Игор Лукшич да ги изпълни по категоричен начин и така да започне преговори за пълноправно членство на Черна гора. Правейки това, правителството следва да разчита на гражданското общество на Черна гора, на свободомислещите интелектуалци и на неправителствените организации. Критиците не са врагове на Черна гора, независимите медии не са врагове, а ценно предимство за Черна гора. Очевидно борбата с корупцията и организираната престъпност остават ключови области. Както в думите на една черногорска народна песен: „Черна гора може да е малка, но е честна и справедлива“.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Г-жо председател, стабилността на Западните Балкани ще бъде допълнително укрепена чрез препоръката, от страна на Европейската комисия, да се предостави на Черна гора статут на страна кандидатка за членство в ЕС. Същевременно искам да спомена колко е важно точното изпълнение на критериите от Копенхаген, които са ключови за напредъка на европейската интеграция. Въпреки че беше постигнат значителен напредък, на органите на управление на Черна гора предстои да осъществят още реформи в ключови сектори. Например, чувствам се задължена да спомена доклада на Комисията относно широкото разпространение на корупцията и незаконните данъчни трансакции. Имайки това предвид, най-важната мярка е създаването на структура от специалисти за борба с тези проблеми.

От друга страна, правата на малцинствата, имам предвид по-специално тези на ромите, все още нямат необходимата законодателна основа. Споменаването на положението на малцинствата и техните права в основното законодателство ще бъде положителен знак по отношение на европейската интеграция. Приветствам обявяването на Черна гора за държава, подкрепяща екологичното движение. Една от основните цели на ЕС е опазването на околната среда. В това отношение искам да насоча вниманието към неблагоприятното въздействие, което оказва твърде интензивният, неправилно управляван туризъм. Една от последиците би могла да бъде удължаване на бъдещите преговори за присъединяване.

В заключение искам да спомена, че перспективата на Черна гора за интеграция в ЕС помага на Обединена Европа да се помири със своето минало в региона на Балканите като цяло.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D).(HU) Г-жо председател, г-жо Гьори, г-н член на Комисията, изказвам задоволство, че унгарското председателство счита разширяването в региона на Западните Балкани за една от приоритетните си задачи, и разчитам, че това значително ще допринесе за напредъка на Черна гора от статут на страна кандидатка за членство до държава, която най-сетне е започнала преговори за присъединяване. Моите колеги вече споменаха колко е важна борбата с корупцията в процеса на присъединяване на една западнобалканска държава, но са налице още две ключови области. Едната е качеството на междусъседските отношения. В това отношение Черна гора се представи много добре, като подписа споразумения с Хърватия и Сърбия.

Другата област включва проблемите на малцинствата. Черна гора има образцов закон за малцинствата, който в много отношения се основава на опита, почерпен от модела на местно управление на малцинствените групи на моята родина, Унгария. Въпреки това със съжаление отбелязвам, че засега законът за изборите търпи провал именно поради това, че все още не е решен проблемът с представителството на малцинствата. Надявам се, че нашите черногорски приятели ще решат и този проблем.

 
  
MPphoto
 

  Jan Kozłowski (PPE).(PL) Г-жо председател, бих искал да започна с поздравления към Черна гора за постигането, през декември 2010 г., на статут на страна кандидатка за членство в Европейския съюз. Политическият диалог между тази държава и институциите на ЕС е в много напреднал етап, въпреки факта, че имаше дълга пауза. Доказателства за високата степен на ангажираност на Черна гора и силната й политическа воля за осъществяване на промени могат да бъдат открити например в начина, по който тя приложи Болонския процес за реформи, както и в усъвършенстването на функционирането на пазара на труда.

Както става ясно обаче от съобщението на Комисията относно кандидатурата на Черна гора, все още високите равнища на безработица сочат към несъответствия между наличните и необходимите умения и квалификации, което разкрива слабите места на образователната система. Ето защо Черна гора следва да положи всички усилия, за да гарантира, че всички социални групи, включително застрашените от социално изключване, ще имат възможността да получат висококачествена общообразователна подготовка и обучение, с цел да осигури на своите граждани уменията, които ще повишат шансовете им за заетост.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D).(PL) Г-жо председател, това разискване показа, че Черна гора става все по-добре подготвена за присъединяване към структурите на Европейския съюз. Не е нужно да споменавам, че това е важно за самата Черна гора, но бих искал да насоча вашето внимание към факта, че са налице още две измерения на този процес. Първото е европейско измерение, показващо, че принципите и ценностите, ръководещи действията на Европейския съюз, все още имат притегателна сила за останалата част от Европа. Второто измерение е свързано с Балканите, тъй като процесът разкрива на останалите балкански държави пътя, по който те могат и всъщност следва да вървят. Това е труден път, но не е непосилен.

Имам един много кратък въпрос: би ли имал г-н Фюле нещо против да ни предостави график за бъдещото присъединяване на Черна гора към Европейския съюз? Благодаря много за вниманието.

 
  
MPphoto
 

  László Tőkés (PPE).(EN) Г-жо председател, като гражданин на Румъния със силно убеждение в предимствата на едно процъфтяващо мултиетническо общество, основаващо се на мирно съвместно съществуване и разбирателство между етническите групи, приветствам усилията на Черна гора да изпълни критериите от Копенхаген по отношение на стабилността на институциите, гарантиращи демокрацията, в съответствие с европейските и международните норми.

Черна гора е парламентарна демокрация, основана на конституционна и законодателна рамка за зачитане на принципите на правовата държава и правата на човека и зачитането и закрилата на малцинствата.

Съществуват обаче сериозни пропуски в прилагането на законодателството. В много области все още съществува корупция, организираната престъпност продължава да представлява сериозен проблем, а ефективността на съдебната система е повод за загриженост.

Насърчавам Черна гора да продължи своето конструктивно участие в регионалното сътрудничество и в укрепването на двустранните отношения със съседните държави.

 
  
MPphoto
 

  Katarína Neveďalová (S&D). (SK) Г-жо председател, посещението на г-н Фюле миналата седмица показва, че ангажиментът на правителството на Черна гора към европейската интеграция е реален и е най-добрият път за една държава, движеща се към Европейския съюз.

Социалните и политическите промени, осъществени в Черна гора през последните няколко години, са положителен знак не само за ЕС, но и за съседните й държави. Правителството на Черна гора заслужи аплодисменти и от страна на ООН за широкия кръг от проблеми, който съумя да реши. Според доклада на Програмата на ООН за развитие, Черна гора е в състояние в срок до 2015 г. да постигне Целите на хилядолетието за развитие, включително премахване на бедността, всеобщо основно образование и намаляване на детската смъртност.

Министър-председателят на Черна гора, Игор Лукшич, заяви по време на неотдавнашното си посещение в Брюксел, че приоритетите на Черна гора са членство в ЕС и НАТО. Ето защо лично аз считам, че усилията на Черна гора са изключително важни, изцяло подкрепям съдействието и помощта, която ЕС предоставя на тази държава, и съм убедена, че тя ще се присъедини към ЕС в близко бъдеще.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre (PPE).(IT) Г-жо председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, въпреки че до този момент са постигнати някои отлични резултати по пътя към европейската интеграция, все още има пропуски в основни области за развитието на една демократична система и за пълното зачитане на принципа на правовата държава.

Въпреки постигнатия напредък по отношение на измененията в законодателството в областта на наказателните производства и други съществени закони, някои от аспектите все още значително изостават от графика. Имам предвид по-специално неотложната необходимост от гарантиране на отчетност, ефективност и прозрачност на съдебната система, да не говорим за прокуратурата, както и тяхната независимост по отношение на упражняването на политически натиск.

С тази цел трябва да се внесат съществени промени в системата за назначаване на съдии и прокурори, като се преустанови практиката тяхното номиниране да се осъществява единствено от парламента и от правителството.

В заключение, (...) да се подобри достъпът до правосъдие и безплатна правна помощ.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D).(RO) Г-жо председател, придобиването на статут на страна кандидатка за членство в ЕС от страна на Черна гора е крайният резултат от политиката на отворени врати, насърчавана от Европейския съюз, която се отрази благоприятно не само върху Източна Европа, но също и върху Западните Балкани, както в конкретния случай. Черна гора е началото на пътуването, което няма да е нито лесно, нито безпроблемно, но има перспектива за членство и пътна карта, и може да почерпи от опита на държавите в региона, които са извървели пътя на присъединяването съвсем неотдавна. Важно е следващият доклад относно тази държава да бъде положителен и да позволи преговорите за присъединяване действително да започнат.

Считам, че Европейският съюз даде успешен и решаващ принос към процеса на помирение в бивша Югославия. След като в Европейския съюз бъдат приети всички държави, създадени след разпадането на Югославската федерация, това ще затвори и последните рани вследствие на бруталното минало, което все още е проблем за цялата Европейска общност. Пожелавам на черногорската нация успех във всичките й усилия за модернизиране на своята държава, за да изпълни условията за присъединяване.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Г-жо председател, очакванията бяха, че либерализирането на визовия режим за Сърбия, Черна гора и Македония ще насърчи туристи и предприемачи да се възползват повече от тази възможност. Вместо това, видяхме увеличаване на броя на икономическите мигранти. В това отношение информационните кампании в тези държави са несъмнено важни, за да покажем ясно, че туристическата виза не се равнява на подслон или на работно място в ЕС. Фактът, че ЕС трябваше да упражни натиск, за да затвори т.нар. „туристически агенции“, които бяха специализирани в емиграция към ЕС, показва липсата на осведоменост относно проблема. Ще трябва да изчакаме и да видим колко ефективна ще бъде планираната система за ранно предупреждение за масова миграция по отношение на проблема с ромите.

Много хора изглежда считат, че тяхното бъдеще не е в родните им страни на Балканите, като например Черна гора, а искат да се възползват от новопридобитата си свобода на движение, за да влязат незаконно в ЕС. Въпреки това, те нямат право на достъп до европейските системи за социално осигуряване.

За да придобие европейска перспектива, за Черна гора е важно да положи по-големи усилия и да въведе нормите на ЕС в области като правосъдие, борба с корупцията и закрила на малцинствата.

 
  
MPphoto
 

  Щефан Фюле, член на Комисията.(EN) Г-жо председател, уважаеми колеги, нашето обсъждане се оказа продуктивно по отношение на това, че отново бяха потвърдени следващите стъпки, които трябва да предприеме Черна гора, за да постигне по-нататъшен напредък в своя път към Европейския съюз. Както беше посочено в проекта за резолюция, който обсъдихме днес, и в становището на Комисията от ноември миналата година, Черна гора е постигнала много, но трябва да покаже значително по-големи резултати.

Държавата навлезе в решителен етап. Нужни са видими резултати, за да може Черна гора да се придвижи към следващия етап от европейската интеграция. Подтикът, който й беше даден чрез статута на страна кандидатка за членство, не бива да бъде изгубен; нужен е решителен стремеж към осъществяването на реформи. Целите са известни: от Черна гора зависи да спази исканите приоритети и след като го направи, да се включи в процеса на преговори. Скоростта, с която Черна гора ще напредва към членството си в Европейския съюз, зависи от собствените й постижения, и това би следвало да обясни моята нерешителност по отношение на даването на предварителна преценка за график на присъединяването, което ме поканихте да направя. Все пак съм уверена, че с наша подкрепа, но главно с решителността на своя народ, Черна гора може да постигне реален напредък по пътя си към Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Енико Гьори, действащ председател на Съвета.(HU) Г-жо председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, преди всичко бих искала да ви благодаря за това изключително плодотворно обсъждане. Насърчително е да се види, че Европейският парламент продължава да подкрепя от все сърце усилията на Черна гора в областта на европейската интеграция. Искам отново да ви уверя, че загрижеността и задачите, които споменахте по време на това разискване, са включени в дневния ред на продължаващия диалог между институциите на ЕС относно европейската перспектива на Черна гора, а ние полагаме всички усилия да им обърнем подобаващо внимание.

Многократно беше споменат и зададен въпросът какво се случва в периода между предоставянето на статут на страна кандидатка и започването на преговори за присъединяване, т.е. защо не започваме преговорите веднага, без отлагане. Навярно вие също осъзнавате – а и двамата с г-н Фюле го споменахме, – че сега, след като Черна гора придоби статут на страна кандидатка за членство, Комисията е определила условия, които тя трябва да изпълни. Има седем такива условия, в това число зачитане на принципа на правовата държава, предприемане на действия срещу организираната престъпност и т.н., а Комисията ще изготви оценка на напредъка, постигнат в тези области, която впоследствие ще бъде внесена в Съвета през есента, след което ние ще сме в състояние да вземем решение дали сме достигнали до етап, в който можем да започнем преговори.

Още веднъж ви благодаря за това разискване и считам, че то също показва, че Европейският парламент е готов да изпрати положително послание към региона на Западните Балкани – послание, доказващо, че процесът на разширяване е в ход, че все още е налице и че трябва бъде надежден. Това означава напредъкът, постигнат във всяка от държавите в региона, да се основава на индивидуален подход и да бъде обвързан с резултатите. В случая с Черна гора това има отношение към казаното тук; в случая със Сърбия то означава, че отговорите на получения въпросник вече са подготвени и сега ще бъдат оценени от Комисията; а в случая с Хърватия това означава, че държавата трябва да довърши своята „домашна работа“ и да се подготви по всички възможни начини да гарантира, че преговорите ще могат да приключат по време на мандата на унгарското председателство По този начин се поддържа надеждността на процеса и можем да гарантираме, че непосредствените ни съседи, тези истински европейски държави, ще вървят в правилна посока и в крайна сметка ще могат да се присъединят към ЕС, след като постигнат подходящата степен на готовност.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Внесено е едно предложение за резолюция(1)съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността.

Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе в сряда, 9 март 2011 г.

 
  

(1)Вж. протокола.

Правна информация - Политика за поверителност