Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2997(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0157/2011

Indgivne tekster :

B7-0157/2011

Forhandlinger :

PV 08/03/2011 - 15
CRE 08/03/2011 - 15

Afstemninger :

PV 09/03/2011 - 10.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0091

Forhandlinger
Tirsdag den 8. marts 2011 - Strasbourg EUT-udgave

15. Den europæiske integrationsproces for Montenegro (forhandling)
Video af indlæg
PV
MPphoto
 

  Formanden. – Det næste punkt på dagsordenen er redegørelser fra Rådet og Kommission om den europæiske integrationsproces for Montenegro.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, formand for Rådet. – (HU) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! I morgen skal De stemme om beslutningsforslaget om den europæiske integrationsproces for Montenegro. Jeg betragter Europa-Parlamentets engagement i at bevare EU's åbenhed som meget prisværdigt. Samtidig får De også en vigtig rolle med at overbevise den brede offentlighed i medlemsstaterne om fordelene ved udvidelsen, en udvidelse baseret på konditionalitet. I det beslutningsforslag, som De skal stemme om i morgen, bekræfter De også dette ansvar.

Jeg vil gerne sige, at Rådet også er yderst engageret i denne sag. I henhold til den fornyede aftale om udvidelsen, som Det Europæiske Råd har vedtaget, bekræfter Rådet i sine konklusioner fra den 14. december 2010, at EU bakker fuldt ud op om en videreførelse af udvidelsesprocessen i landene i Vestbalkan på grundlag af de vedtagne principper og konklusioner.

Det ungarske formandskab for Det Europæiske Råd er også dybt engageret i dette mål. Jeg vil gerne takke Dem for det fremragende arbejde, De har udført, og fordi De gennem denne beslutning bidrager til en konsolidering af Montenegros resultater, som der er stort behov for gennem hele tiltrædelsesprocessen.

Vi har bekræftet Montenegros mulighed for EU-medlemskab ved adskillige lejligheder. Stabiliteten i landet og dets orientering mod Europa, som støttes af alle politiske partier samt af et flertal af borgerne, og den brede enighed blandt de forskellige etniske grupper, er alle træk, der gør Montenegro til en stabiliserende faktor i Vestbalkanregionen.

Vi må ikke glemme, at Montenegro opnåede visumliberalisering, indgik stabiliserings- og associeringsaftalen og fik status af kandidatland inden for 12 måneder. Det er store resultater, som beviser, at udsigten til EU-medlemskab fungerer som drivkraft for et lands forberedelser. EU skal derfor anerkende det engagement og de resultater, som de lande, der ønsker medlemskab, har opnået. Takket være disse fremskridt kan der nu tages yderligere skridt i landets europæiske program. Der kan indgås nye forpligtelser og fremsættes nye krav. Med henblik på dette mødes delegationer for EU-institutioner og medlemsstaterne på forskellige niveauer og på forskellige områder dagligt i disse dage.

Derfor glæder vi os over de skridt, som Montenegro tager i øjeblikket, navnlig handlingsplanen, som regeringen netop har vedtaget, og som blev udarbejdet som reaktion på henstillingerne i Kommissionens udtalelse, og vi glæder os også over den anvendte metode, nemlig at regeringen gennemførte omfattende høringer med civilsamfundet inden udarbejdelsen af handlingsplanen.

Jeg vil gerne kort skitsere de såkaldte nøgleprioriteringer, hvor der skal gøres fremskridt. Disse nævnes også i Kommissionens udtalelse fra november 2010. De omfatter en styrkelse af retsstatsprincippet, en fortsættelse af reformen af de offentlige myndigheder samt en styrkelse af de offentlige myndigheders kapacitet, vedtagelse af en valglov, der er i overensstemmelse med forfatningen, og øget mediefrihed. Dette er ikke kun vigtigt ud fra et juridisk synspunkt, men er også en milepæl for myndighedernes politiske modenhed. Desuden er det utroligt vigtigt at garantere den juridiske status for personer, der blev tvunget til at forlade deres hjem, idet man respekterer deres rettigheder, og det samme gælder bestræbelserne for at bekæmpe organiseret kriminalitet og korruption. Vi forventer også betydelige fremskridt fra Montenegros side i denne henseende.

For at kunne komme videre i stabiliserings- og associeringsprocessen i almindelighed og navnlig komme i gang med tiltrædelsesforhandlingerne er det meget vigtigt for Montenegro at gøre fremskridt på disse områder og ligeledes at gøre en yderligere indsats. Det er vigtigt, at Montenegro opfylder sine løfter og kan demonstrere konkrete resultater.

Montenegro spiller en vigtig rolle i det regionale samarbejde. Landet indgår i et tæt samarbejde med sine naboer, og vi glæder os inderligt over den konstruktive rolle, som landet spiller med hensyn til at stabilisere regionen og fremme gode naboforbindelser, især fordi landet har formandskabet for samarbejdsprocessen i Sydøsteuropa.

Desuden er Montenegro hjemsted for den nye arbejdsgruppe om kultur og samfund inden for det regionale samarbejdsråd, det parlamentariske forum i Cetinje. Integration er utænkeligt uden regionalt samarbejde, og Montenegro foregår med et godt eksempel i denne henseende.

Beslutningsforslaget, som Parlamentet skal vedtage, er en reel opremsning af resultaterne. Det er en præcis redegørelse for den aktuelle situation og en nyttig vejledning i de opgaver, der påhviler kandidatlandet. Jeg lykønsker ordføreren sammen med alle dem, der har bidraget aktivt til udarbejdelsen af dokumentet.

Endelig vil jeg gerne tilskynde Montenegro og de montenegrinske myndigheder til at fortsætte deres reformbestræbelser og til at turde opfylde deres egne borgeres forventninger.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, medlem af Kommissionen.(EN) Fru formand! Det er en ære for mig at tale til Europa-Parlamentet om den europæiske integrationsproces for Montenegro. Jeg vil gerne starte, hvor formandskabet sluttede, nemlig med at lykønske ordføreren for Montenegro, Charles Tannock, med hans betænkning og udtrykke min taknemmelighed over for alle de medlemmer, der har bidraget til den. Parlamentet spiller en central rolle i udvidelsespolitikken. Jeg mener, at vi kan opnå mere med en samordnet indsats fra alle EU-institutioner.

Montenegros samlede fremskridt i retning af opfyldelsen af kriterierne for EU-medlemskab har været bemærkelsesværdige. Der er voksende politisk enighed. Landet har gjort store fremskridt med indførelsen af sine juridiske og institutionelle rammer. Landet er også stærkt engageret i det regionale samarbejde. Man har en solid tradition for strukturelle økonomiske reformer og fremskridt på de fleste områder af EU's acquis.

Det Europæiske Råds beslutning om at give Montenegro kandidatstatus er en anerkendelse af disse resultater og et stærkt signal, der bekræfter troværdigheden af EU's udvidelsespolitik. Landet befinder sig i en afgørende fase. Denne kandidatstatus indebærer et stort ansvar for Montenegro. Der er behov for konkrete resultater, for at Montenegro kan bevæge sig videre til næste fase af den europæiske integration. Jeg har tillid til, at Europa-Parlamentets beslutning vil sende det rette budskab til Montenegro om anerkendelse af de hidtidige resultater, men også en stærk forventning om, at reformprocessen vil blive ført beslutsomt videre, og at alle de centrale udfordringer på Montenegros vej mod EU-medlemskab vil blive løst omhyggeligt.

Jeg mødte Montenegros nye premierminister, dr. Igor Lukšić, i sidste uge. Hans engagement i fortsættelsen af reformprocessen og hans store beslutsomhed med hensyn til at opfylde de centrale prioriteringer i Kommissionens udtalelse er opmuntrende. Den 17. februar vedtog regeringen efter offentlige høringer med civilsamfundet og samtaler med Kommissionens tjenestegrene en handlingsplan med henblik på at gennemføre prioriteringerne. Nu er det vigtigt at fokusere på gennemførelsen og skabe solide resultater.

De centrale prioriteringer i udtalelsen er en betydelig, men realistisk udfordring, der kræver, at alle aktører i Montenegro inddrages og engagerer sig. De foregående udvidelser har vist, hvor vigtigt det er at finde løsninger på de centrale spørgsmål under de politiske kriterier samt på kapitel 23 tidligt i tiltrædelsesprocessen. Hvis man opnår solide resultater på dette område tidligt i Montenegro, navnlig politiseringen af de offentlige myndigheder, en styrkelse af retsvæsenets uafhængighed og den effektive kamp mod korruption og organiseret kriminalitet, vil det senere sikre problemfrie forhandlinger og integration i EU.

Montenegro skal forbedre sit valgsystem i henhold til henstillingerne fra OSCE/ODIHR og Venedigkommissionen. Parlamentet skal styrkes, hvilket er en vigtig prioritering for både Kommissionen og Europa-Parlamentet. En effektiv overholdelse af de europæiske standarder på menneskerettighedsområdet er vigtig, navnlig med hensyn til ytringsfrihed og forbindelserne med civilsamfundet. Der er behov for en yderligere indsats for at styrke antidiskriminationspolitikken, navnlig vedrørende ligestilling og effektiv beskyttelse af sårbare grupper. Der er behov for bæredygtige løsninger for fordrevne.

Andre mangler, som identificeres i udtalelsen og i Deres beslutningsforslag, skal også afhjælpes. Montenegro skal styrke sin administrative kapacitet og forbedre sine forberedelser på en række områder af EU's acquis. Montenegros fremtid ligger utvivlsomt i EU, og vi bør handle ansvarligt. Vores udvidelsespolitiks troværdighed er baseret på, at udvidelseslandene overholder konditionaliteten over for EU, og at EU overholder sit engagement over for udvidelseslandene.

Det er i vores fælles interesse at sikre, at Montenegros fremskridt i retning af EU er baseret på solide og konkrete resultater. Montenegros resultater i år vil blive vurderet i udvidelsespakken, der kommer i oktober 2011. Først når Kommissionen har konstateret, at Montenegro har opnået den nødvendige grad af overholdelse af tiltrædelseskriterierne, navnlig de syv nøgleprioriteringer i udtalelsen, vil den kunne anbefale at indlede forhandlingerne.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, for ECR-Gruppen.(EN) Fru formand! Jeg har besøgt Montenegro to gange i løbet af de seneste 18 måneder sammen med min kollega, Anna Ibrisagic, fra PPE som skyggeordfører for at danne mig mit eget billede af landets fremskridt i retning af først kandidatstatus og nu udsigterne til EU-medlemskab.

Jeg er blevet utroligt imponeret over den montenegrinske regerings omhu og engagement. Uanset hvor lille den måtte være, arbejder den bestemt utroligt hårdt. Jeg vil især rose den tidligere premierminister, Milo Ðjukanović, og hans nyvalgte efterfølger, Igor Lukšić, som både har været pragmatiske og målrettede i deres arbejde og i deres bestræbelser på at føre deres land i retning af EU-medlemskab og NATO-medlemskab.

Nu er det op til Montenegro at opfylde EU's forventninger. Den montenegrinske regering skal især behandle de syv nøgleprioriteringer, som kommissær Füle identificerede i Kommissionens udtalelse. Jeg vil især understrege spørgsmålet om korruption og organiseret kriminalitet, hvor der findes klare og veldefinerede benchmarks til måling af fremskridt.

Det glæder mig, at regeringen i sidste måned vedtog en meget velformuleret handlingsplan med henblik på at reagere på disse prioriteringer og krav. Efter min mening er Montenegro nu klar til at indlede forhandlinger om EU-medlemskab som officiel kandidat, og det er underligt, at Kommissionen insisterer på en betydelig forskydning mellem tildelingen af officiel kandidatstatus og indledningen af forhandlingerne. Denne udsættelse har ingen reel begrundelse eller synligt grundlag, sådan som jeg læser traktaterne. Hvad vigtigere er, er det næppe det mest positive signal at sende til Podgorica eller til lande andre steder i regionen, som f.eks. Makedonien, der arbejder hårdt på at opnå kandidatstatus.

Jeg håber kun, at denne tvungne ventetid, som nu er uundgåelig og frustrerende for Montenegro, ikke vil føre til en svækkelse af landets ønske om at blive medlem af EU.

Montenegro bør udelukkende vurderes ud fra fakta og resultater. Dets sag bør ikke kobles sammen med fremskridtene i andre nabostater i Vestbalkan. Montenegro er et lille, men smukt land, der har oplevet en bemærkelsesværdig stabilitet og økonomisk vækst siden dets fredelige skilsmisse fra Serbien. Der er få om overhovedet nogen interne etniske eller religiøse problemer til forskel fra nogle af dets større naboer. Det har en mindre grænsestrid med Kroatien, som man ønsker at bilægge fredeligt ved Den Internationale Domstol. Man har for nylig forhandlet om og ratificeret udleveringstraktater med både Serbien og Kroatien i kampen mod organiseret kriminalitet.

Landet er eurobaseret, idet man har indført euroen uden at være i euroområdet, tro det eller ej. Landets økonomi er desværre udiversificeret og er hovedsagelig baseret på turisme og et aluminiumsværk. Man skal skabe flere arbejdspladser inden for vandkraft til eksport, og finansielle tjenesteydelser kan meget vel være en anden løsning.

Personligt er jeg stadig optimistisk over for det, der i bund og grund er en virkelig succeshistorie i Vestbalkan.

 
  
MPphoto
 

  Anna Ibrisagic, for PPE-Gruppen. – (SV) Fru formand! Som skyggeordfører for Montenegro for Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) vil jeg gerne først takke hr. Tannock for hans fremragende samarbejde og en meget solid og velafbalanceret betænkning. Jeg vil også gerne opfordre mine kolleger til i morgen at give deres støtte til den betænkning, vi har foran os.

Jeg vil især gerne understrege, at jeg ser meget positivt på Det Europæiske Råds beslutning fra december 2010 om at give Montenegro kandidatstatus med udsigt til EU-medlemskab. Samtidig er det vigtigt for os ikke at stoppe her, men hurtigt at fortsætte i retning af målet, som er EU-medlemskab for Montenegro. Den politiske og økonomiske stabilitet, som Montenegro konsekvent har udvist, lige fra det blev uafhængigt, er kolossal. Landet beskrives ofte som en succeshistorie, og det har vi også hørt fra Rådet i dag.

I lighed med hr. Tannock finder jeg det også beklageligt, at landets kandidatstatus er blevet adskilt fra retten til at indlede forhandlinger. Derfor mener jeg, at Kommissionen bør indlede tiltrædelsesforhandlinger så hurtigt som muligt og fastsætte en dato for indledningen af disse forhandlinger med Montenegro. Det er klart, at reformprocessen skal fortsætte, f.eks., inden for retsvæsenet og med hensyn til bekæmpelse interessekonflikter inden for de offentlige myndigheder, og at de prioriteringer, som Kommissionen har anbefalet, skal tages op, men jeg vil ikke desto mindre rose Montenegros regering for de positive reformer, som landet hidtil har gennemført.

I dag har vi Montenegros ambassadør her i salen, og jeg håber på og ser frem til den dag, hvor vi kan byde ikke bare ambassadøren, men hele Montenegro velkommen til EU og Montenegros repræsentanter velkommen til Parlamentet.

 
  
MPphoto
 

  Göran Färm, for S&D-Gruppen. – (SV) Fru formand! Jeg vil gerne takke hr. Tannock for hans konstruktive samarbejde også med Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet. Det glæder mig, at Montenegro nu kan fortsætte på vejen mod EU-medlemskab. Jeg er enig i, at Kommissionen bør indlede forhandlingerne hurtigst muligt, naturligvis på betingelse af, at Montenegro fortsat bevæger sig i retning af målet om EU-medlemskab.

Det forhold, at Montenegro nu er blevet tildelt kandidatstatus, sender et kraftigt signal om EU's engagement i fremtiden for hele det tidligere Jugoslavien i EU. I lighed med Kroatien kan Montenegro vise de resterende lande vejen til EU-medlemskab. Tilnærmelsen til EU er en central faktor for både fremskridt og stabilitet i regionen. Det er mere end tydeligt.

Montenegro er et lille, nyt og fredeligt land, der er stærkt engageret i regionalt samarbejde. Det har gode forbindelser med sine nabolande og dermed gode forudsætninger for succes i de kommende tiltrædelsesforhandlinger. Men der er områder, der kræver kraftige reformer. Den juridiske og administrative kapacitet til at skabe et fuldt levedygtigt samfund baseret på retsstatsprincippet er blevet styrket, men der mangler stadig noget. Korruption og organiseret kriminalitet trives, og retssystemet skal styrkes meget for at opfylde EU's krav.

Jeg har fremsat en række ændringsforslag for at påpege, at Montenegro også skal styrke kvindernes stilling, sikre pressefriheden, sikre de grundlæggende rettigheder for arbejdstagere og mindretal og især udvikle civilsamfundet. Vi må ikke glemme, at disse områder også er vigtige i de kommende forhandlinger med EU. Jeg glæder mig til Montenegros EU-medlemskab hurtigst muligt.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl, for ALDE-Gruppen. – (SL) Fru formand! Jeg vil gerne lykønske hr. Tannock med hans betænkning og med hans samarbejdsvilje i forbindelse med udarbejdelsen. Hvis vi ved at vedtage beslutningen om Montenegro ønsker en principiel fornyelse af vores engagement i fortsættelsen af EU's udvidelsesproces og give alle stater på vores kontinent mulighed for at udvikle sig inden for EU, skal vi først sikre, at følgende skridt tages, først og fremmest for Montenegro og derefter også Serbien, Makedonien, Bosnien og Hercegovina og Albanien, naturligvis uden at glemme Tyrkiet.

For Montenegro vil dette betyde tildeling af kandidatstatus, og den principielle beslutning om at indlede forhandlinger bør efterfølges af den faktiske åbning af forhandlingerne. I mellemtiden venter der den montenegrinske regering langt mere arbejde med harmonisering af retssystemet og fremme af den administrative kapacitet. Kampen mod korruption i alle dens forskellige former skal fortsætte og skal føre til domfældelse af alle, der har været involveret i korruption.

Sikring af ligestilling og respekt for kvinder er ikke en opgave, som kun skal fremhæves i dag. Ytringsfrihed, medieuafhængighed og beskyttelse af mindretal er alle værdier, som alle kandidater til EU-medlemskab skal respektere uden forbehold.

Det unge montenegrinske demokrati skal give ngo'erne en hensigtsmæssig og fremtrædende plads i samfundet. Hr. kommissær, jeg vil gerne henlede Deres opmærksomhed på et særligt ønske, som jeg hørte, da jeg var i Montenegro og talte med landets politikere. Det er vigtigt, at forbindelserne mellem Montenegro og Serbien udvikler sig, uden at Serbien forsøger at blande sig i naboens udvikling gennem etniske serbiske partier. Den tankegang har allerede forårsaget stor skade i løbet af Sydøsteuropas historie.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek, for Verts/ALE-Gruppen.(EN) Fru formand, hr. kommissær! Jeg vil også gerne takke vores kollega, Charles Tannock, for en meget god og velafbalanceret betænkning, og jeg er glad for, at vi er nået til enighed her om at beklage afkoblingen af Montenegros kandidatstatus og åbningen af forhandlingerne. Som de foregående talere har sagt, vil jeg også gerne have, at Montenegro kommer videre med forhandlingerne, og jeg håber, at det ikke vil vare alt for længe. Jeg er glad for at høre, at det ungarske formandskab også er stærke tilhængere af udvidelsesprocessen. Så jeg håber, at dette bliver et år med fremskridt, senest efter statusrapporten. Montenegro har opnået en masse i de senere år, men der er fortsat en række områder, der vækker bekymring. Jeg vil gerne nævne tre: bekæmpelse af korruption, diskrimination og miljøspørgsmål.

I kampen mod korruption og organiseret kriminalitet glæder det mig, at vi i denne betænkning og kræver af de statslige myndigheder, at de afstår fra at udøve pres på ngo'er og civilsamfundsorganisationer, der efterforsker korruption og organiseret kriminalitet. De bør frit kunne udføre deres arbejde og bistå staten med at bekæmpe korruption og organiseret kriminalitet.

Det andet aspekt er forbud mod forskelsbehandling. Der er stadig masser af grupper, hvor forbuddet mod forskelsbehandling ikke fungerer til trods for den gode lovgivning: romaer, askalier og egyptere, LGBT-personer. Vi bør også nævne ligestilling på kvindernes internationale kampdag.

Endelig definerer Montenegro sig i sin forfatning som en økologisk stat, hvilket er fantastisk. Problemet er, at det smukke landskab med smukke kyster og bjerge risikerer at blive ødelagt, hvis der ikke gøres positive og gennemsigtige fremskridt i form af miljøvurderinger. Så jeg håber, at landet vil komme videre, inddrage civilsamfundet og få gennemsigtige processer på sine miljørelaterede områder, især vandkraftværker.

 
  
MPphoto
 

  György Schöpflin (PPE).(EN) Fru formand! Jeg er enig med de fleste af de hidtidige talere i, at Montenegro hidtil har gjort betydelige fremskridt i retning af integration i EU til trods for en dårlig udgangsposition. I lighed med de øvrige tidligere jugoslaviske republikker har landet skullet håndtere kommunismens sammenbrud, der faldt sammen med statens sammenbrud, den efterfølgende krig for derefter at skulle opbygge et nyt system på ruinerne af det gamle.

Det er ikke nogen nem opgave, og nogle af de negative aspekter ved det gamle system lever videre i ny forklædning. Det er imidlertid vigtigt, at der fremkommer en yngre elite, der har engageret sig i en europæisk fremtid, hvilket bestemt blev hjulpet på vej af den fejlslagne union med Serbien. Der er naturligvis fortsat problemer. Vi har hørt om nogle af disse, de sædvanlige som tidligere kommunistiske stater kæmper med, nemlig korruption, kriminalitet, misbrug inden for retsvæsenet, en ikke særligt effektiv offentlig tjeneste og den slags.

At rette op på disse ting og lignende fejl i de politiske, økonomiske, juridiske og administrative systemer vil kræve en stor indsats fra ledelsens side, og den bør være forberedt på både aktiv og passiv modstand fra dem, der nyder godt af det eksisterende system. Alle tidligere kommunistiske lande har stået over for tilsvarende problemer. Beslutsomheden både hos eliten og den brede offentlighed til at tilbyde en europæisk fremtid er formentlig den vigtigste enkeltfaktor, der kan sikre Montenegros EU-medlemskab en skønne dag.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Fru formand! Fremskridt i den europæiske integrationsproces er en af de grundlæggende faktorer, der bidrager til den fortsatte udvikling af Montenegro. Set ud fra et økonomisk perspektiv har landet opnået en vis grad af makroøkonomisk stabilitet og er også kommet et godt stykke videre med opfyldelsen af de politiske Københavnskriterier.

Men vi skal lægge større pres på, navnlig med hensyn til styrkelsen af retsstatsprincippet – herunder reformer af retsvæsenet – og det er også vigtigt at fortsætte den igangværende indsats i kampen mod korruption og organiseret kriminalitet. Det er også ønskværdigt at skabe fremskridt med reformen af den offentlige administration og reformen af valgsystemet samt sikre Parlamentet en stærkere rolle.

Der skal lægges vægt på gennemførelse af ytringsfrihed og mediefrihed. Det ville også være hensigtsmæssigt at samarbejde med civilsamfundet og forsøge at arbejde med diskrimination samt den sociale og økonomiske integration af mindretalsgrupper i befolkningen, herunder romaerne. Regionalt samarbejde og ordentlige naboforbindelser er utvivlsomt en af de andre forudsætninger for en vellykket integration i EU.

Montenegro har ydet en betydelig indsats i forsøget på at opfylde kriterierne for en vellykket integration i EU, og derfor er tiden inde til at overveje at tildele landet status som kandidatland. Jeg mener, at dette vil kunne opnås.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE).(EN) Fru formand! Først og fremmest vil jeg gerne takke og lykønske ordføreren, hr. Tannock, med den fremragende betænkning og den meget gode forberedelse af det relevante beslutningsforslag.

Montenegro har gjort gode fremskridt i integrationsprocessen. Landet spiller også en konstruktiv rolle med hensyn til at opretholde den regionale stabilitet. Det er på rette spor, hvilket blev bekræftet sidste år af Kommissionen og Rådet, der gav Montenegro status af kandidatland. Jeg håber, at det vil sikre, at de resterende kriterier for indledning af tiltrædelsesforhandlinger opfyldes snart, så disse forhandlinger kan komme i gang.

Indtil det sker skal Montenegros regering fokusere på fremskridt på centrale områder, hvilket man har angivet helt klart. Jeg vil gerne sammenfatte dem på følgende måde: retsstatsprincippet, kampen mod korruption og organiseret kriminalitet, valglovgivningen, styrkelse af parlamentets tilsynsrolle over for regeringen og en øget inddragelse af civilsamfundet i samspillet med regeringen, reformen af retsvæsenet med en fortsat styrkelse af retsvæsenets og anklagemyndighedens uafhængighed samt bekæmpelse af korruption, der undergraver de statslige institutioner, den økonomiske og sociale udvikling og den offentlige administrations funktion.

Endelig glæder det mig at se, at Montenegro stadig kommer videre med integrationsprocessen. Derfor håber jeg, at Rådet vil beslutte at indlede forhandlinger med landet virkelig snart.

 
  
MPphoto
 

  Zoran Thaler (S&D). – (SL) Fru formand, fru Győri, kommissær Füle! Jeg vil gerne lykønske ordføreren, Charles Tannock, med det resultat, som beslutningen om Montenegro udgør, og som vi skal stemme om i morgen. Montenegro er et vigtigt håb for EU's udvidelsesproces på tværs af Vestbalkan. Montenegro er en stat og et samfund uden objektive problemer, der kan forhindre det i at gøre det, der er nødvendigt for at opnå medlemskab af EU. Men landets naboer, Bosnien og Hercegovina og Makedonien, har ikke været så heldige.

Kommissionens syv nøgleprioriteringer er klare, og jeg vil foreslå, at premierminister Igor Lukšić' regering behandler dem beslutsomt og på den måde indleder forhandlinger om Montenegros fulde medlemskab. I den forbindelse bør regeringen inddrage Montenegros civilsamfund, frit tænkende intellektuelle og ikkestatslige organisationer. Kritikerne er Montenegros fjender, de uafhængige medier er ikke fjender, men et værdifuldt aktiv for Montenegro. Naturligvis er bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet stadig af central betydning. Som det hedder i en montenegrinsk folkesang: "Montenegro er måske småt, men det er ærligt og retfærdigt".

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). – (RO) Fru formand! Stabiliteten i Vestbalkan-regionen vil blive styrket yderligere med Kommissionens indstilling af Montenegro som kandidatland. Samtidig vil jeg gerne nævne, hvor vigtigt det er at overholde Københavnskriterierne nøje, og dette er nøglen til fremskridt med integrationen i EU. Selv om der er sket store fremskridt, skal de montenegrinske myndigheder stadig gennemføre reformer inden for centrale sektorer. Jeg er f.eks. nødt til at nævne beretningen fra Kommissionen om den udbredte korruption og illegale skattetransaktioner. Med dette in mente er den vigtigste foranstaltning at skabe en specialiseret struktur for bekæmpelse af disse problemer.

På den anden side har mindretalsrettigheder, og her tænker jeg især på romaerne, stadig ikke det nødvendige retsgrundlag. Henvisningen til mindretals status i forfatningen vil sammen med deres rettigheder være et positivt tegn for den europæiske integration. Jeg glæder mig over, at Montenegro fremstilles som en stat, der lægger vægt på miljøbevægelsen. Et af EU's hovedmål er miljøbeskyttelse. I den forbindelse vil jeg gerne henlede opmærksomheden på de negative virkninger af en overdreven og dårligt forvaltet turisme. En af konsekvenserne kunne være at udvide de fremtidige tiltrædelsesforhandlinger.

Endelig vil jeg gerne nævne, at Montenegros udsigt til EU-medlemskab hjælper Europa med at acceptere sin fortid i Balkan som helhed.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Fru formand, fru Győri, hr. kommissær! Det glæder mig, at det ungarske formandskab anser udvidelsen i Vestbalkan som en af sine prioriterede opgaver, og jeg har tillid til, at dette vil yde et betydeligt bidrag til, at Montenegro kan gå fra en status som kandidatland til endelig at kunne indlede tiltrædelsesforhandlinger. Mine kolleger har allerede nævnt, hvor vigtig kampen mod korruption er i forbindelse med tiltrædelsen for et land i Vestbalkan, men der er også andre nøgleområder. Et af disse er kvaliteten af landets naboskabsforbindelser. I den forbindelse har Montenegro gjort det meget godt ved at indgå aftaler med Kroatien og Serbien.

Det andet er mindretalsspørgsmål. Montenegro har en eksemplarisk mindretalslov, som i mange henseender er baseret på erfaringerne med forvaltning af lokale mindretal i mit hjemland, Ungarn. Men jeg bemærker med beklagelse, at valgloven faldt til jorden, simpelthen fordi spørgsmålet om mindretallenes repræsentation fortsat var uløst. Jeg håber, at vores montenegrinske venner også vil løse dette problem.

 
  
MPphoto
 

  Jan Kozłowski (PPE). – (PL) Fru formand! Jeg vil gerne indlede med at lykønske Montenegro med at have opnået status af kandidatland til tiltrædelse af EU i december 2010. Den politiske dialog mellem dette land og EU-institutionerne befinder sig i en meget fremskreden fase, selv om de ikke har varet særlig længe. Man kan se beviser på Montenegros store engagement og stærke politiske vilje til at gennemføre forandringer i den måde, hvorpå landet har gennemført reformer under f.eks. Bologna-processen eller i forbedringerne af arbejdsmarkedets funktion.

Som det fremgår af Kommissionens meddelelse om Montenegros ansøgning, tyder høje arbejdsløshedsprocenter på en diskrepans mellem de færdigheder, der er til rådighed, og dem, der er nødvendige, hvilket afslører svaghederne i uddannelsessystemet. Montenegro bør derfor på alle måder bestræbe sig på at sikre, at alle samfundsgrupper, herunder dem, der er udsat for social udstødelse, har mulighed for at få almen og faglig uddannelse af høj kvalitet for at udstyre arbejdstagerne med færdigheder, der øger deres chancer for beskæftigelse.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Fru formand! Denne forhandling har vist, at Montenegro er stadig mere parat til at indtræde i EU's strukturer. Det siger sig selv, at dette er vigtigt for Montenegro selv, men jeg vil også gerne henlede Deres opmærksomhed på, at der også findes andre dimensioner af denne proces. Den første er en europæisk dimension, der viser, at principperne og værdierne, der styrer EU's handlinger, stadig er attraktive for resten af Europa. Den anden dimension vedrører Balkan, fordi denne proces viser de øvrige Balkan-stater, hvilken vej de kan og bør følge. Det er en vanskelig vej, men den er ikke umulig.

Jeg har et meget hurtigt spørgsmål: Kan kommissær Füle give os en tidsplan for Montenegros fremtidige tiltrædelse til EU? Mange tak.

 
  
MPphoto
 

  László Tőkés (PPE).(EN) Fru formand! Som borger fra Rumænien med en stærk tro på fordelene ved et fremgangsrigt, multietnisk samfund baseret på fredelig sameksistens og forsoning mellem nationer, glæder jeg mig over Montenegros bestræbelser på at overholde Københavnskriterierne for stabiliteten i de institutioner, der garanterer demokrati, og til at opfylde europæiske og internationale standarder.

Montenegro er et parlamentarisk demokrati baseret på en forfatning og en lovgivningsmæssig ramme for retsstatsprincippet, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af mindretal.

Men der er alvorlige huller i gennemførelsen af lovgivningen. Korruption er fortsat udbredt, organiseret kriminalitet udgør stadig et alvorligt problem, og der er bekymring over retsvæsenets effektivitet.

Jeg tilskynder Montenegro til at fortsætte sit konstruktive engagement i det regionale samarbejde og til at styrke de bilaterale forbindelser med nabolandene.

 
  
MPphoto
 

  Katarína Neveďalová (S&D). – (SK) Fru formand! Kommissær Füles besøg i sidste uge er tegn på, at den montenegrinske regerings engagement i den europæiske integration er ægte og den bedste vej for et land, der bevæger sig i retning af EU.

De sociale og politiske forandringer, der har fundet sted i Montenegro i de senere år, er et positivt tegn ikke bare for EU, men også for landets naboer. Den montenegrinske regering har også fået ros fra FN for det brede spektrum af problemer, det er lykkedes landet at løse. Ifølge rapporten fra FN's udviklingsprogram er Montenegro i stand til at opfylde årtusindudviklingsmålene, herunder afskaffelse af fattigdom, almen primær uddannelse og nedbringelse af børnedødeligheden inden 2015.

Den montenegrinske premierminister, Igor Lukšič, erklærede under sit besøg i Bruxelles for nylig, at Montenegros prioriteringer er medlemskab af EU og NATO. Derfor betragter jeg personligt Montenegros bestræbelser som værende kolossalt vigtige, og jeg støtter fuldt ud den assistance og bistand, som EU yder til landet, og jeg mener, at landet snart vil slutte sig til EU.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre (PPE). – (IT) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Selv om der hidtil er opnået fremragende resultater på vejen mod europæisk integration, er der fortsat nogle mangler på grundlæggende områder for udviklingen af et demokratisk system og den fulde bekræftelse af retsstatsprincippet.

På trods af de fremskridt, man har gjort med ændringer af straffelovgivningen og andre primære love, er der stadig nogle aspekter, der er langt bagud i forhold til planen. Jeg henviser især til det tvingende behov for at sikre ansvaret for og effektiviteten i retsvæsenet og ligeledes for at skabe gennemsigtighed for ikke at nævne den offentlige anklagemyndighed og dens uafhængighed af politisk indblanding.

Med henblik på dette er der behov for betydelige forandringer af systemet for udnævnelse af dommere og offentlige anklagere, idet man afskaffer den nuværende praksis, hvor disse kun udpeges inden for parlamentet og regeringen.

Endelig bør man forbedre adgangen til retsvæsenet og gratis juridisk bistand.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D). – (RO) Fru formand! At Montenegro opnår status som kandidatland er en succes for EU's åben-dør-politik, som har haft gavnlige virkninger ikke bare i Østeuropa, men også i Vestbalkan, som vi ser i dette tilfælde. Montenegro befinder sig ved starten på en rejse, som hverken bliver let eller enkel, men landet har udsigt til tiltrædelse og en køreplan, og det kan nyde godt af erfaringerne hos de lande i regionen, der har afsluttet vejen mod tiltrædelse for ikke så længe siden. Det er vigtigt, at den næste landerapport er positiv og giver mulighed for at indlede tiltrædelsesforhandlinger.

Jeg mener, at det er lykkedes EU at yde et vigtigt bidrag til forsoningsprocessen i det tidligere Jugoslavien. Når alle de stater, der blev dannet efter opløsningen af den jugoslaviske føderation, er kommet med i EU, vil det også lukke de sidste sår fra en voldelig fortid, som stadig er et anliggende for hele det europæiske samfund. Jeg ønsker den montenegrinske nation al mulig succes i bestræbelserne på at modernisere landet for at opfylde tiltrædelsesbetingelserne.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Fru formand! Man forventede, at visumliberaliseringen for Serbien, Montenegro og Makedonien ville tilskynde turister og forretningsfolk til at gøre større brug af denne mulighed. I stedet har vi oplevet et stigende antal økonomiske indvandrere. I den forbindelse er det uden tvivl vigtigt med informationskampagner i disse lande, så vi kan gøre det klart, at et besøgsvisum ikke er lig med asyl eller et job i EU. Det, at EU måtte lægge pres på for at få lukket de såkaldte rejsebureauer, der specialiserede sig i indvandring til EU, er bevis på den manglende bevidsthed om problemet. Vi må vente og se, hvor effektivt det planlagte varslingssystem for massebevægelser i forbindelse med romaproblemet bliver.

Mange synes at mene, at deres fremtid ikke ligger i deres hjemlande på Balkan som f.eks. Montenegro, men ønsker at benytte sig af deres nyvundne frihed til at rejse illegalt ind i EU. Men de har ikke ret til at få adgang til Europas socialsikringssystemer.

Det er vigtigt for Montenegro at gøre en større indsats for at indføre EU-standarder på områder som f.eks. retsvæsen, bekæmpelse af korruption og beskyttelse af mindretal for at etablere et europæisk perspektiv.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, medlem af Kommissionen.(EN) Fru formand, mine damer og herrer! Vores diskussion har vist sig at være produktiv med hensyn til på ny at bekræfte de næste skridt, som Montenegro skal tage for at gøre yderligere fremskridt på sin vej mod EU. Som man erkender i det beslutningsforslag, vi diskuterer i dag og i Kommissionens udtalelse fra november, har Montenegro opnået meget, men landet skal levere betydeligt mere.

Landet er nu gået ind i en afgørende fase. Der er behov for konkrete resultater, for at Montenegro kan komme videre til næste fase af den europæiske integration. Den dynamik, som blev skabt med landets kandidatstatus, må ikke gå tabt. Man bør beslutsomt fortsætte reformerne. Målet er velkendt: Det er op til Montenegro at opfylde de krævede prioriteringer, og når landet er parat, skal det så gå ind i forhandlingsprocessen. Tempoet i Montenegros fremskridt i retning af EU-medlemskab afhænger af landets egne resultater, og det bør forklare min tøven over for at forudsige en tidsplan for udvidelsen, hvilket mange af Dem har opfordret mig til, men jeg er sikker på, at Montenegro med vores støtte, men især gennem befolkningens beslutsomhed kan gøre reelle fremskridt i retning af EU.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, formand for Rådet. – (HU) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Først og fremmest vil jeg gerne takke Dem for denne utroligt frugtbare diskussion. Det er opmuntrende at se, at Europa-Parlamentet fortsat af hele sit hjerte støtter Montenegros bestræbelser i retning af EU-medlemskab. Jeg vil gerne igen forsikre dem om, at de bekymringer og opgaver, som De nævnte under denne forhandling, er på dagsordenen for den igangværende dialog mellem EU-institutionerne om de europæiske perspektiver for Montenegro, og vi gør alt for at behandle dem korrekt.

Der er blevet nævnt mange ting og stillet mange spørgsmål om, hvad der sker i tidsrummet mellem tildeling af kandidatstatus og indledningen af tiltrædelsesforhandlinger, altså hvorfor vi ikke indleder forhandlingerne med det samme. Måske er De også klar over, og både kommissæren og jeg nævnte det, at nu, hvor Montenegro har opnået status som kandidatland, har Kommissionen opstillet de betingelser, som landet skal opfylde. Der er tale om syv betingelser, herunder retsstatsprincippet, indsatsen over for organiseret kriminalitet, kampen mod korruption, osv., og Kommissionen vil vurdere landets fremskridt på disse områder, og dette vil så blive forelagt Rådet til efteråret, hvorefter vi så vil kunne afgøre, hvorvidt vi er nået så vidt, at vi kan indlede forhandlinger.

Endnu en gang tak for denne forhandling, og jeg mener, at dette beviser, at Europa-Parlamentet er parat til at sende et positivt signal til Vestbalkan-regionen. Et signal, der beviser, at udvidelsesprocessen er i gang, at den stadig eksisterer, og at den skal være troværdig. Dette betyder, at de fremskridt, der sker med de enkelte lande i regionen, er baseret på en individuel metode og afhænger af resultaterne. For Montenegros vedkommende drejer det sig om de ting, der er blevet nævnt her, for Serbiens vedkommende drejer det sig om svarene på spørgeskemaet, som Kommissionen nu skal til at gennemgå, og for Kroatiens vedkommende betyder det, at landet skal gøre sit hjemmearbejde og på alle mulige måder gøre sig klar til at sikre, at forhandlingerne kan afsluttes i løbet af det ungarske formandskab. På den måde er processen stadig troværdig, og vi skal sørge for, at vores umiddelbare naboer, de virkeligt europæiske lande, fortsat er på rette spor, og at de i sidste ende vil kunne komme med i EU, når de er parate til det.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Jeg har modtaget et beslutningsforslag(1) jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2.

Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted onsdag den 9. marts 2011.

 
  

(1)Se protokollen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik