Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2997(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0157/2011

Ingivna texter :

B7-0157/2011

Debatter :

PV 08/03/2011 - 15
CRE 08/03/2011 - 15

Omröstningar :

PV 09/03/2011 - 10.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0091

Debatter
Tisdagen den 8 mars 2011 - Strasbourg EUT-utgåva

15. Montenegros europeiska integrationsprocess (debatt)
Anföranden på video
PV
MPphoto
 

  Talmannen. – Nästa punkt är rådets och kommissionens uttalanden om Montenegros europeiska integrationsprocess.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, rådets ordförande. – (HU) Fru talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! I morgon kommer ni att rösta om resolutionen om Montenegros europeiska integrationsprocess. Jag finner Europaparlamentets engagemang för att bevara öppenheten i Europeiska unionen mycket lovvärd. Samtidigt har ni också en viktig roll att spela för att vinna över allmänheten i medlemsstaterna till utvidgningens sak, en utvidgning som bygger på villkorlighet. Resolutionen som ni antar i morgon bekräftar också att detta ansvar tas på allvar.

Låt mig bekräfta att engagemanget är mycket stort även hos rådet. I linje med det förnyade samförstånd om utvidgning som Europeiska rådet har enats om, bekräftade rådet i sina slutsatser av den 14 december 2010 EU:s starka stöd till den fortsatta utvidgningsprocessen på västra Balkan på grundval av de principer och slutsatser som antagits.

Europeiska rådets ungerska ordförandeskap är också djupt engagerat i denna fråga. Jag skulle vilja tacka er för ett utmärkt arbete och för att ni med denna resolution bidrar till att befästa Montenegros prestationer, vilket verkligen behövs under hela anslutningsprocessen.

Vi har vid flera tillfällen bekräftat Montenegros europeiska perspektiv. Landets stabilitet och dess orientering mot EU, som stöds av alla politiska partier och av en majoritet av medborgarna, samt den höga graden av samförstånd mellan de olika etniska grupperna, är alla faktorer som gör Montenegro till en stabiliserande faktor på västra Balkan.

Kom ihåg att Montenegro lyckades liberalisera viseringsreglerna, ingå stabiliserings- och associeringsavtalet och bli kandidatland, allt inom tolv månader. Detta är viktiga resultat, som bevisar att ett europeiskt perspektiv kan fungera som en drivkraft för ett lands förberedelser. EU måste därför bekräfta engagemanget och resultaten i de länder som har för avsikt att ansluta sig. Tack vare de framsteg som gjorts kan ytterligare steg tas i Montenegros europeiska program, nya åtaganden kan göras och nya krav kan formuleras. För detta ändamål sammanträder delegationer från EU-institutionerna och medlemsstaterna dagligen i dessa dagar, på olika nivåer och inom olika områden.

Vi välkomnar därför de åtgärder som Montenegro hittills har vidtagit, särskilt den handlingsplan som just antagits av landets regering, som utarbetats som svar på rekommendationerna i kommissionens yttrande, och vi välkomnar också den metod som används, nämligen att regeringen har haft omfattande samråd med det civila samhället före utarbetandet av handlingsplanen.

Låt mig snabbt sammanfatta de så kallade nyckelprioriteringarna där framsteg måste göras. De nämns också i kommissionens yttrande i november 2010. Det rör sig bland annat om att stärka rättsstatsprincipen, fullfölja reformeringen av den offentliga förvaltningen och stärka dess kapacitet, anta en vallag som överensstämmer med konstitutionen samt öka mediefriheten. Det är inte bara viktigt ur ett rättsligt perspektiv, utan utgör också en prövosten för myndigheternas politiska mognad. Andra mycket viktiga åtgärder är att garantera den rättsliga ställningen för fördrivna personer och att respektera deras rättigheter, liksom kampen mot organiserad brottslighet och korruption. Vi förväntar oss stora framsteg från Montenegro även på dessa punkter.

För att nästa steg ska kunna tas i stabiliserings- och associeringsprocessen i allmänhet och för att anslutningsförhandlingarna ska kunna inledas, är det mycket viktigt att Montenegro gör framsteg inom dessa områden och dessutom gör ytterligare insatser. Montenegro måste fullgöra sina åtaganden och presentera konkreta resultat.

Montenegro spelar en mycket viktig roll i det regionala samarbetet. Landet har ett nära samarbete med sina grannar och vi välkomnar ärligt dess konstruktiva roll i arbetet med att stabilisera regionen och främja goda grannrelationer, särskilt i sin egenskap av ordförande för den sydosteuropeiska samarbetsprocessen.

Dessutom är Montenegro hemort för den nya arbetsgruppen om kultur och samhälle i det regionala samarbetsrådet, det parlamentariska forumet i Cetinje. Integration är otänkbar utan regionalt samarbete, och Montenegro är i detta avseende ett föredöme.

Den resolution som parlamentet ska anta är en inventering av prestationerna i dagsläget. Det är en korrekt beskrivning av den aktuella situationen och en användbar riktlinje för de arbetsuppgifter som åligger ett kandidatland. Jag gratulerar föredraganden, liksom alla de som aktivt deltagit i dokumentets tillkomst.

Slutligen skulle jag vilja uppmuntra Montenegro och de montenegrinska myndigheterna att fortsätta sina reformsträvanden och att vinnlägga sig om att uppfylla de egna medborgarnas förväntningar.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, ledamot av kommissionen. (EN) Fru talman! Det är en ära för mig att få tala i Europaparlamentet om Montenegros europeiska integrationsprocess. Låt mig börja där rådsordföranden slutade och gratulera föredraganden Charles Tannock för hans betänkande om Montenegro och uttrycka min tacksamhet till alla ledamöter som har bidragit. Parlamentet spelar en central roll i utvidgningspolitiken. Med gemensamma insatser från alla EU-institutioner kan vi åstadkomma mer.

Montenegros övergripande framsteg för att uppfylla kriterierna för medlemskap i Europeiska unionen är anmärkningsvärda. Den politiska enigheten blir allt starkare. Landet har gjort betydande framsteg för att stärka den rättsliga och institutionella ramen. Det är också mycket engagerat i det regionala samarbetet. Det finns en gedigen dokumentation av strukturella ekonomiska reformer och framsteg på de flesta områden i EU:s regelverk.

Europeiska rådets beslut att bevilja Montenegro status som kandidatland är ett erkännande av dessa resultat och en stark signal som bekräftar trovärdigheten i EU:s utvidgningspolitik. Landet har nu gått in i ett avgörande skede. Statusen som kandidatland är ett stort ansvar för Montenegro. Det krävs nu konkreta resultat för att Montenegro ska kunna gå vidare till nästa steg i den europeiska integrationen. Jag är övertygad om att Europaparlamentets resolution kommer att sända rätt budskap till Montenegro, med erkännande av tidigare resultat, men också med en stark förväntan på att reformprocessen kommer att fortsätta med beslutsamhet och att alla de viktigaste utmaningarna på Montenegros väg mot medlemskap i Europeiska unionen kommer att tas på stort allvar.

Jag träffade Montenegros nye premiärminister Igor Lukšić förra veckan. Hans engagemang för att fullfölja reformprocessen och hans starka beslutsamhet att uppfylla nyckelprioriteringarna i kommissionens yttrande är uppmuntrande. Den 17 februari, efter ett offentligt samråd med det civila samhället och samtal med kommissionen, antog regeringen en handlingsplan för dessa prioriteringar. Det är nu mycket viktigt att betona genomförandet och få påtagliga resultat.

De nyckelprioriteringar som anges i yttrandet är en svår, men inte omöjlig utmaning som kräver medverkan och engagemang från alla aktörer i Montenegro. Tidigare utvidgningar har visat hur viktigt det är att ta itu med centrala frågor inom de politiska kriterierna, samt kapitel 23, tidigt i anslutningsprocessen. Om Montenegro tidigt kan få solida resultat på detta område, särskilt i fråga om politiseringen av den offentliga förvaltningen, stärkandet av rättsväsendets oberoende och en effektiv kamp mot korruption och organiserad brottslighet, kommer detta längre fram att bidra till smidiga förhandlingar och integrering i Europeiska unionen.

Montenegro måste förbättra vallagen i enlighet med OSSE/ODIHR:s och Venedigkommissionens rekommendationer. Parlamentet måste stärkas, vilket är en viktig prioritering för både kommissionen och Europaparlamentet. Effektiv efterlevnad av EU:s standarder på området mänskliga rättigheter är viktigt, i synnerhet beträffande yttrandefrihet och förbindelserna med det civila samhället. Ytterligare insatser krävs för att stärka antidiskrimineringspolitiken, särskilt i fråga om jämställdhet och ett effektivt skydd för utsatta grupper. Det krävs också hållbara lösningar för fördrivna personer.

Det finns även andra brister som påpekas i yttrandet och i ert resolutionsförslag, och som måste åtgärdas. Montenegro måste stärka sin administrativa kapacitet och uppgradera sin beredskap på ett antal områden i Europeiska unionens regelverk. Montenegros framtid ligger onekligen i EU och vi bör agera ansvarsfullt. Trovärdigheten i vår utvidgningspolitik bygger på att kandidatländerna respekterar Europeiska unionens villkor och att unionen respekterar sina åtaganden gentemot kandidatländerna.

Det ligger i allas vårt intresse att se till att Montenegros framsteg mot Europeiska unionen bygger på solida och konkreta resultat. Montenegros prestationer under året kommer att bedömas i samband med utvidgningspaketet som ska läggas fram i oktober 2011. Först när kommissionen har konstaterat att Montenegro i tillräckligt hög grad uppfyller kriterierna för anslutning, i synnerhet de sju nyckelprioriteringar som anges i yttrandet, kommer den att kunna rekommendera att förhandlingarna inleds.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, för ECR-gruppen. (EN) Fru talman! Jag har besökt Montenegro två gånger under de senaste arton månaderna, tillsammans med min kollega Anna Ibrisagic från PPE som skuggföredragande, för att bilda mig en egen uppfattning av landets framsteg, först mot kandidatlandstatus och nu mot ett EU-medlemskap.

Jag har imponerats av den beslutsamhet och noggrannhet som visas av Montenegros hela regering. Den är kanske fåtalig, men den arbetar extremt hårt. Jag vill särskilt hylla den förre premiärministern Milo Ðjukanović och hans efterträdare, Igor Lukšić, som båda har en pragmatisk och samtidigt målmedveten inställning i sin strävan att leda landet mot en anslutning till EU och till Nato.

Montenegros uppgift är nu att uppfylla EU:s förväntningar. Framför allt måste regeringen ta itu med de sju nyckelprioriteringarna som Štefan Füle tagit upp i kommissionens yttrande. Här vill jag särskilt framhålla frågan om korruption och organiserad brottslighet, där det finns tydliga och väl definierade riktmärken för att mäta framstegen.

Förra månaden antog regeringen glädjande nog en mycket välformulerad handlingsplan som syftar till att möta dessa prioriteringar och krav. Jag anser att Montenegro nu är redo att börja förhandla om EU-medlemskap som en officiell kandidat, och det är märkligt att kommissionen insisterar på en betydande fördröjning mellan beviljandet av officiell status som kandidatland och inledandet av förhandlingar. Det finns ingen riktig motivering eller uppenbar grund för en sådan fördröjning, enligt vad jag kan läsa ut av fördragen. Än viktigare är att det knappast är den mest positiva signalen att skicka till Podgorica, eller till de övriga länderna i regionen, som f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, som arbetar hårt för att få status som kandidatland.

Jag hoppas bara att denna påtvingade väntan, som nu är oundviklig och som är frustrerande för Montenegro, inte kommer att resultera i att landets beslutsamhet att engagera sig i Europeiska unionen försvagas.

Montenegros anslutning bör bedömas enbart på grundval av meriter, fakta och resultat. Den ska inte vara beroende av utvecklingen i andra grannländer på västra Balkan. Montenegro är ett litet land, ett vackert land, som har uppvisat påtaglig stabilitet och ekonomisk tillväxt sedan den fredliga skilsmässan från Serbien. Landet har få, om ens några, interna etniska eller religiösa problem, till skillnad från vissa av dess större grannländer. Det pågår en mindre gränstvist med Kroatien, som kommer att lösas fredligt vid Internationella domstolen. Montenegro har nyligen förhandlat fram och ratificerat utlämningsavtal med både Serbien och Kroatien i kampen mot organiserad brottslighet.

Landets valuta är euro – tro det eller ej, men man använder euron utan att vara i med euroområdet. Landets ekonomi är tyvärr fortfarande odiversifierad och man förlitar sig främst på turism och ett aluminiumsmältverk. Montenegro måste skapa fler arbetstillfällen inom vattenkraft för export, och finansiella tjänster kan mycket väl vara en annan lösning.

Personligen är jag fortsatt optimistisk inför vad som i huvudsak är mycket goda nyheter på västra Balkan.

 
  
MPphoto
 

  Anna Ibrisagic, för PPE-gruppen. – Fru talman! Som PPE:s skuggföredragande för Montenegro vill jag först tacka Charles Tannock för ett bra samarbete och ett mycket bra och balanserat betänkande. Jag vill också passa på att uppmana kollegerna att imorgon ge sitt stöd till det betänkande som ligger framför oss.

Särskilt vill jag framhäva att jag ser mycket positivt på Europeiska rådets beslut från december 2010 att bevilja Montenegro status som kandidatland för EU-medlemskap. Samtidigt är det viktigt att vi inte stannar där vi är, utan snabbt fortsätter mot målet, vilket är ett EU-medlemskap för Montenegro. Den politiska och ekonomiska stabilitet som Montenegro visat kontinuerligt ända sedan självständigheten är stor. Montenegro beskrivs ofta – och det hörde vi idag även från rådet – som en success story.

Precis som Charles Tannock tycker även jag att det beklagligt att kandidatstatus har frikopplats från rätten att inleda förhandlingar. Därför anser jag att kommissionen så snabbt som möjligt bör inleda medlemskapsförhandlingar och fastställa ett datum för att påbörja sådana med Montenegro. Det är klart att reformprocessen måste fortsätta inom till exempel rättsväsendet och bekämpandet av intressekonflikter i den offentliga förvaltningen och att prioriteringar som kommissionen har rekommenderat måste mötas upp, men jag vill ändå berömma Montenegros regering för de positiva reformer som man lyckats genomföra hittills.

Idag har vi Montenegros ambassadör med oss här i plenum, och jag hoppas och ser fram emot den dag då vi kan välkomna inte bara Montenegros ambassadör, utan hela Montenegro till EU och Montenegros representanter till detta parlament.

 
  
MPphoto
 

  Göran Färm, för S&D-gruppen. – Fru talman! Tack till Charles Tannock för ett konstruktivt samarbete även å S&D-gruppens vägnar. Det är glädjande att Montenegro nu kan anträda vägen in i EU. Jag håller med om att kommissionen bör inleda förhandlingarna snarast, självklart förutsatt att Montenegro fortsätter att närma sig EU:s riktmärken.

Att Montenegro nu har fått kandidatstatus är en stark signal om EU:s engagemang för hela f.d. Jugoslaviens framtid i EU. Montenegro kan, liksom Kroatien, visa vägen till EU-medlemskap för de övriga. Närmandet till EU är en nyckelfaktor för både välstånd och stabilitet i regionen, det är helt klart.

Montenegro är ett litet, nytt och fredligt land som är starkt engagerat i det regionala samarbetet. Det har goda relationer med sina grannländer och därmed goda förutsättningar att lyckas i kommande medlemskapsförhandlingar. Men det finns områden som kräver kraftfulla reformer. Den rättsliga och administrativa kapaciteten att forma ett fullvärdigt rättssamhälle har stärkts men fortfarande krävs det mer. Det råder utbredd korruption och organiserad brottslighet och rättssystemet behöver en massiv fortsatt förstärkning för att nå EU:s krav.

Jag har lagt ett antal ändringsförslag för att poängtera att Montenegro också behöver stärka kvinnornas ställning, trygga mediefriheten, säkra de grundläggande rättigheterna för löntagarna och för minoriteter och inte minst utveckla det civila samhället. Vi ska inte glömma att även detta är avgörande områden i kommande EU-förhandlingar. Jag välkomnar Montenegro som EU-medlem så snart som möjligt.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl, för ALDE-gruppen. (SL) Fru talman! Jag gratulerar Charles Tannock till hans betänkande och tackar för den samarbetsvilja han visat vid utformningen av det. Om vi genom att anta resolutionen om Montenegro i princip vill förnya våra åtaganden om att fortsätta processen med Europeiska unionens utvidgning och fortsätta ge alla stater i vår världsdel möjligheten att utvecklas under unionens ledarskap, måste vi först se till att nästa steg fullföljs, först och främst för Montenegro, och sedan även för Serbien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Bosnien och Hercegovina, Albanien och naturligtvis, inte att förglömma, Turkiet.

För Montenegro skulle detta innebära att beviljandet av kandidatstatus och beslutet att inleda förhandlingar bör följas av att förhandlingarna faktiskt inleds. Fram till dess har Montenegros regering ett drygt arbete framför sig med att harmonisera rättssystemen och stärka den administrativa kapaciteten. Kampen mot korruption i alla dess olika former måste fortsätta och ge resultat i form av domar mot dem som har ägnat sig åt korruption.

Arbetet för jämställdhet och respekt för kvinnor är inte något som bara ska lyftas fram i dag. Yttrandefrihet, mediernas oberoende och skydd av minoriteter är värderingar som alla som kandiderar för medlemskap i Europeiska unionen ovillkorligen måste respektera.

Montenegros unga demokrati måste ge de icke-statliga organisationerna en lämplig och framträdande plats i samhället. Jag vill uppmärksamma Štefan Füle på en specifik önskan som jag hörde när jag var i Montenegro och pratade med politikerna. Det är viktigt att relationerna mellan Montenegro och Serbien utvecklas utan att Serbien försöker lägga sig i sin grannes utveckling genom etniska serbiska partier. Den sortens tankegångar har redan gjort stor skada i Sydosteuropa under historiens gång.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek, för Verts/ALE-gruppen. (EN) Fru talman, herr kommissionsledamot! Jag vill också tacka kollegan Charles Tannock för ett mycket bra och välbalanserat betänkande. Jag är glad att vi kom överens om att beklaga att Montenegros status som kandidatland frikopplats från rätten att inleda förhandlingar. Liksom tidigare talare vill även jag se Montenegro gå vidare med förhandlingarna och jag hoppas att fördröjningen inte kommer att bli alltför lång. Det gläder mig också att höra att det ungerska ordförandeskapet är starka anhängare i utvidgningsprocessen. Därmed hoppas jag vi får se framsteg i år, senast efter lägesrapporten. Montenegro har åstadkommit mycket i det förflutna och på senare år, men det finns fortfarande en hel del problemområden. Jag vill nämna tre: kampen mot korruption, diskrimineringsfrågorna och miljön.

När det gäller kampen mot korruption och organiserad brottslighet är jag glad över att vi i detta betänkande också uppmanar de statliga myndigheterna att inte sätta press på de icke-statliga organisationer och andra aktörer i det civila samhället som utreder fall av korruption och organiserad brottslighet. De bör vara fria att göra sitt jobb och hjälpa staten att få bort korruption och organiserad brottslighet.

Den andra aspekten är kampen mot diskriminering. Trots bra lagstiftning finns fortfarande flera grupper som utsätts för diskriminering: romer, ashkalier, egyptier, HBT-personer ... Så här på Internationella kvinnodagen bör vi också nämna jämställdheten.

När det slutligen gäller miljöfrågor definieras Montenegro som en miljövänlig stat i landets konstitution, vilket är bra. Problemet är bara att om inte goda framsteg görs, öppna för insyn genom miljökonsekvensbedömningar, riskerar detta vackra landskap med sin fina kust och sina fantastiska berg att förstöras. Jag hoppas alltså att Montenegro ska fortsätta framåt, engagera det civila samhället och ha en öppen process på miljöområdet, särskilt när det gäller vattenkraftverken.

 
  
MPphoto
 

  György Schöpflin (PPE). (EN) Fru talman! Jag håller med de flesta av talarna om att Montenegro har gjort betydande framsteg mot en integration i EU, trots ett dåligt utgångsläge. I likhet med de andra före detta jugoslaviska republikerna har landet haft problem med kommunismens sammanbrott, i kombination med statens kollaps och det krig som följde, och har sedan tvingats bygga ett nytt system på ruinerna av det gamla.

Detta är ingen enkel uppgift och några av de negativa inslagen i det tidigare systemet har levt vidare i ny skepnad. Det viktiga är dock att en yngre elit har stigit fram och engagerat sig för en europeisk framtid, vilket säkerligen erfarenheterna från den misslyckade unionen med Serbien har bidragit till. Det finns naturligtvis fortfarande en del problem. Några av dem har vi hört om, det är de vanliga som exkommunistiska stater har haft att brottas med: korruption, kriminalitet, maktmissbruk i rättsväsendet, en inte särskilt effektiv offentlig sektor och så vidare.

Att rätta till dessa och liknande brister i de politiska, ekonomiska, rättsliga och administrativa systemen kommer att kräva hårt arbete från ledningens sida, och man bör vara beredd på både aktivt och passivt motstånd från dem som gynnas av det befintliga systemet. Alla före detta kommunistiska länder har ställts inför liknande svårigheter. Beslutsamheten hos såväl elit som allmänhet att satsa på en europeisk framtid är troligen den enskilt viktigaste faktorn för att säkra Montenegros framtida anslutning till EU.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Fru talman! Framsteg i den europeiska integrationsprocessen är en av de grundläggande faktorerna för Montenegros fortsatta utveckling. Ur ett ekonomiskt perspektiv har landet uppnått en viss nivå av makroekonomisk stabilitet, och även gjort goda framsteg med att uppfylla de politiska kriterier som fastställdes vid toppmötet i Köpenhamn, eller vid rådets möte i Köpenhamn.

Vi måste dock sätta mer press, särskilt när det gäller att stärka rättsstaten – bland annat genom reformer av rättsväsendet – och det är också viktigt att fortsätta det pågående arbetet mot korruption och organiserad brottslighet. Det behövs även framsteg i reformen av den offentliga förvaltningen och valordningen, och parlamentets roll måste stärkas.

Här bör tonvikt läggas på genomförandet av yttrandefrihet och mediernas frihet. Det vore också lämpligt att samarbeta med det civila samhället, att sträva efter att bekämpa diskriminering samt arbeta för social och ekonomisk integration av minoritetsgrupper i befolkningen, däribland romerna. Regionalt samarbete och korrekta grannförbindelser är utan tvekan ytterligare förutsättningar för en framgångsrik EU-integration.

Montenegro har gjort betydande insatser för att uppfylla de kriterier som fastställts för en lyckad integrering i Europeiska unionen, och det är därför dags att överväga att bevilja status som kandidatland. Jag tror att detta kan uppnås.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE). (EN) Fru talman! Först och främst vill jag tacka och gratulera föredraganden Charles Tannock för ett utmärkt betänkande och för en mycket god förberedelse av den relevanta resolutionen.

Montenegro har gjort goda framsteg i integrationsprocessen. Landet spelar också en konstruktiv roll för att upprätthålla regional stabilitet. Det är på rätt väg, vilket bekräftades förra året då kommissionen och rådet beviljade Montenegro status som kandidatland. Jag hoppas att Montenegro kommer att se till att snart uppfylla de återstående kriterierna så att anslutningsförhandlingarna kan inledas.

Fram till dess måste Montenegros regering göra framsteg inom de viktiga områden som har pekats ut. Dessa kan sammanfattas enligt följande: rättsstatsprincipen, kampen mot korruption och organiserad brottslighet, vallagstiftningen, parlamentets tillsynsroll gentemot regeringen och bredare engagemang från det civila samhället i samspelet med regeringen, reform av rättsväsendet med fortsatt stärkande av domarnas och åklagarnas oberoende och förmåga att bekämpa korruptionen som undergräver de statliga institutionerna, den ekonomiska och sociala utvecklingen och den offentliga förvaltningens funktioner.

Slutligen gläder det mig att Montenegro fortsätter att göra framsteg i integrationsprocessen. Det är därför jag hoppas att rådet kommer att besluta att inleda förhandlingar med landet mycket snart.

 
  
MPphoto
 

  Zoran Thaler (S&D). (SL) Fru talman, Enikő Győri, Štefan Füle! Jag vill gratulera föredraganden Charles Tannock till resolutionen om Montenegro, som vi kommer att rösta om i morgon, och de framgångar som den representerar. Montenegro inger gott hopp för Europeiska unionens utvidgning på hela västra Balkan. Montenegro är en stat och ett samhälle utan konkreta problem som kan hindra landet från att göra det som krävs för att uppnå medlemskap i Europeiska unionen. Grannländerna, Bosnien och Hercegovina och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, är inte så lyckligt lottade.

Kommissionens sju nyckelprioriteringar är tydliga och jag vill föreslå att premiärminister Igor Lukšić och hans regering tar itu med dem på ett resolut sätt, så att förhandlingarna om Montenegros fullvärdiga medlemskap snart kan inledas. Därvid bör regeringen förlita sig på Montenegros civila samhällsgrupper, fritänkande intellektuella och icke-statliga organisationer. Varken kritikerna eller de oberoende medierna är Montenegros fiender, utan de är en värdefull tillgång för landet. Kampen mot korruption och organiserad brottslighet är och förblir nyckeln. För att citera en montenegrinsk folkvisa: ”Montenegro är kanske ett litet land, men det är hederligt och rättvist.”

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). (RO) Fru talman! Stabiliteten på västra Balkan kommer att stärkas ytterligare i och med kommissionens rekommendation att göra Montenegro till kandidatland. Samtidigt vill jag understryka hur viktigt det är att till punkt och pricka uppfylla Köpenhamnskriterierna, som är centrala för den europeiska integrationsprocessen. Många framsteg har gjorts, men de montenegrinska myndigheterna har fortfarande reformer att genomföra inom viktiga sektorer. Till exempel känner jag mig tvungen att nämna kommissionens rapport om utbredningen av korruption och illegala skattetransaktioner. Med den i åtanke är den viktigaste åtgärden att inrätta en specialiserad struktur för att bekämpa dessa problem.

Dessutom saknas fortfarande den nödvändiga rättsliga grunden för skydd av minoriteternas rättigheter, och här syftar jag särskilt på romernas rättigheter. En hänvisning till minoriteternas status och deras rättigheter i grundlagen skulle vara ett positivt tecken på europeisk integration. Jag välkomnar att Montenegro framhålls som en stat som värnar om miljön. Miljöskydd är ett av EU:s viktigaste mål. På denna punkt vill jag uppmärksamma de negativa effekter som en alltför hårt driven och illa skött turistverksamhet kan ha. En konsekvens skulle kunna vara att utöka de framtida anslutningsförhandlingarna.

Slutligen vill jag nämna att Montenegros utsikter till integration i EU också hjälper Europa göra upp med sitt förflutna i Balkanregionen som helhet.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). (HU) Fru talman, Enikő Győri, herr kommissionsledamot! Det gläder mig att det ungerska ordförandeskapet ser utvidgningen på västra Balkan som en av sina prioriterade uppgifter, och jag hoppas att detta i hög grad kommer att bidra till att Montenegro går från kandidatlandstatus till att äntligen inleda anslutningsförhandlingar. Mina kolleger har redan nämnt hur viktig kampen mot korruption är i samband med en Balkanstats anslutning, men det finns två andra mycket viktiga områden. Det ena är kvaliteten i grannrelationerna. I det avseendet har Montenegro gjort bra ifrån sig genom att ingå avtal med Kroatien och Serbien.

Den andra är minoritetsfrågor. Montenegro har en exemplarisk minoritetslag, som i många avseenden bygger på erfarenheterna från modellen med lokala minoritetsregeringar i mitt hemland Ungern. Jag noterar dock med beklagande att vallagen för tillfället inte kunde antas just på grund av att frågan om minoriteternas representation fortfarande var olöst. Jag hoppas att våra vänner i Montenegro snart kommer att lösa även det problemet.

 
  
MPphoto
 

  Jan Kozlowski (PPE). (PL) Fru talman! Jag vill börja med att gratulera Montenegro till att ha uppnått status som kandidatland för anslutning till Europeiska unionen i december 2010. Den politiska dialogen mellan Montenegro och EU:s institutioner har kommit mycket långt, trots att den inte har pågått så länge. Montenegros sätt att genomföra reformer inom ramen för Bolognaprocessen och de förbättringar som landet gjort för att få arbetsmarknaden att fungera bättre vittnar om landets stora engagemang och starka politiska förändringsvilja.

Som framgår av kommissionens meddelande om Montenegros ansökan pekar dock den fortsatt höga arbetslösheten på en diskrepans mellan tillgänglig och efterfrågad kompetens, vilket antyder svagheter i utbildningssystemet. Montenegro bör därför göra allt för att se till att alla samhällsgrupper, bland annat de som riskerar social utestängning, ges möjlighet till högkvalitativ allmän utbildning och fortbildning, så att medborgarna kan skaffa sig kunskaper som ökar deras anställningsbarhet.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D). (PL) Fru talman! Denna debatt har visat att Montenegro stadigt blir allt bättre förberett för anslutning till Europeiska unionen. Det säger sig självt att detta är viktigt för Montenegro, men jag vill gärna påpeka att det också finns två andra dimensioner i denna process. Den första är den europeiska dimensionen, som visar att de principer och värderingar som styr Europeiska unionens handlingar fortfarande är attraktiva för resten av Europa. Den andra dimensionen handlar om Balkan, eftersom denna process visar andra länder på Balkan vilken väg de kan, och bör, följa. Det är en svår väg, men den är inte omöjlig.

Jag har en väldigt snabb fråga till Štefan Füle: Skulle du kunna ge oss en tidtabell för Montenegros framtida anslutning till Europeiska unionen? Tack så mycket.

 
  
MPphoto
 

  László Tőkés (PPE). (EN) Fru talman! Som rumänsk medborgare i Rumänien med en stark tro på fördelarna med ett välmående multietniskt samhälle som bygger på fredlig samexistens och försoning mellan nationer, välkomnar jag Montenegros strävan att uppfylla Köpenhamnskriterierna i fråga om stabila institutioner som garanterar demokrati, och att uppfylla europeiska och internationella standarder.

Montenegro är en parlamentarisk demokrati som vilar på en konstitutionell och rättslig grund för rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter samt respekt för och skydd av minoriteter.

Men det finns allvarliga brister i genomförandet av lagstiftningen. Korruptionen är fortfarande utbredd, den organiserade brottsligheten är fortfarande ett allvarligt problem och det finns farhågor angående rättsväsendets effektivitet.

Jag uppmuntrar Montenegro att fortsätta sitt konstruktiva engagemang i det regionala samarbetet och stärka de bilaterala förbindelserna med grannländerna.

 
  
MPphoto
 

  Katarína Neveďalová (S&D). (SK) Fru talman! Štefan Füles besök förra veckan visade att den montenegrinska regeringens engagemang för europeisk integration är äkta och att det är den bästa vägen för ett land som är på väg mot Europeiska unionen.

De sociala och politiska förändringar som har skett i Montenegro under de senaste åren är ett positivt tecken, inte bara för EU utan också för landets grannar. Montenegros regering har också fått beröm av FN för att man lyckats ta itu med problemen på många olika områden. Enligt rapporten från FN:s utvecklingsprogram är Montenegro kapabelt att uppfylla millennieutvecklingsmålen till 2015, bland annat i fråga om fattigdomsbekämpning, allmän grundskoleutbildning och minskad barnadödlighet.

Vid sitt senaste besök i Bryssel deklarerade Montenegros premiärminister Igor Lukšič att Montenegros prioriteringar är medlemskap i EU och Nato. Personligen anser jag att Montenegros insatser är oerhört viktiga. Jag stöder helt den hjälp och det stöd som EU ger landet, och jag är säker på att landet inom en snar framtid kommer att ansluta sig till EU.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre (PPE). (IT) Fru talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Även om Montenegro redan har uppnått vissa goda resultat på vägen mot europeisk integration, brister det fortfarande inom viktiga områden när det gäller utvecklingen av ett demokratiskt system och full respekt för rättsstatsprincipen.

Trots de framsteg som gjorts genom ändringar av lagstiftningen om straffrättsliga förfaranden och andra delar av primärrätten, är man mycket efter när det gäller vissa andra aspekter. Jag tänker framför allt på det akuta behovet av att garantera rättsväsendets öppenhet, ansvarighet och effektivitet, för att inte tala om åklagarmyndighetens, och dessa institutioners oberoende gentemot politisk inblandning.

För detta ändamål krävs stora förändringar av systemet för utnämning av domare och åklagare, det krävs ett slut på den praxis som innebär att de utnämns enbart av parlamentet och inom regeringen.

Slutligen ... förbättra tillträdet till rättsväsendet och till kostnadsfri rättshjälp.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D). (RO) Fru talman! Att Montenegro nu erhållit status som kandidatland är tack vare den öppna dörrens politik som förs av Europeiska unionen, och som har haft en positiv inverkan inte bara i Östeuropa utan också, som nu, på västra Balkan. Montenegro har nu inlett en resa som varken kommer att bli lätt eller enkel, men landet har en anslutning i sikte och en färdplan och det kan använda sig av erfarenheterna från de länder i regionen som för inte så länge sedan har gått hela vägen till anslutning. Det är viktigt att nästa landrapport är positiv och medger att anslutningsförhandlingarna faktiskt kan börja.

Jag anser att Europeiska unionen på ett avgörande och framgångsrikt sätt har bidragit till försoningsprocessen i det forna Jugoslavien. När alla stater som bildades i och med den jugoslaviska federationens upplösning har anslutit sig till Europeiska unionen, kommer detta att läka de sista såren från ett våldsamt förflutet, som fortfarande är en fråga för hela EU. Jag önskar den montenegrinska nationen all framgång i dess försök att modernisera landet för att uppfylla anslutningsvillkoren.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). (DE) Fru talman! Förhoppningen var att viseringsfriheten för Serbien, Montenegro och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien skulle uppmuntra turister och affärsresenärer att bättre utnyttja denna möjlighet. I stället har vi sett en ökning av ekonomiska invandrare. I detta sammanhang är det utan tvekan mycket viktigt med informationskampanjer i dessa länder, så att vi kan göra klart att ett besöksvisum inte är samma sak som asyl eller ett jobb i EU. Det faktum att EU tvingades utöva påtryckningar för att stänga de så kallade resebyråer som specialiserat sig på utvandring till EU visar att man inte är medveten om problemet. Vi får vänta och se hur effektivt det planerade systemet för tidig varning om massförflyttningar gällande det romska problemet kommer att bli.

Många tycks anse att deras framtid inte ligger i deras hemländer på Balkan, som Montenegro, utan vill använda sin nyvunna fria rörlighet för att resa in i EU illegalt. De har dock inte rätt att få tillgång till EU:s sociala trygghetssystem.

Det är viktigt att Montenegro gör mer för att införa EU-normer på områden som rättvisa, korruptionsbekämpning och skydd av minoriteter, för att kunna anlägga ett europeiskt perspektiv.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, ledamot av kommissionen. (EN) Fru talman, ärade ledamöter! Diskussionen har varit produktiv och än en gång bekräftat de steg som Montenegro nu behöver ta för att fortsätta vidare på sin väg mot Europeiska unionen. Som bekräftas i det förslag till resolution som vi diskuterat i dag, och i kommissionens yttrande i november förra året, har Montenegro uppnått mycket men behöver åstadkomma betydligt mer.

Landet är nu inne i ett avgörande skede. Det krävs konkreta resultat för att Montenegro ska kunna gå vidare till nästa steg i den europeiska integrationen. Den dynamik som skapas av kandidatlandstatusen får inte gå förlorad utan nu bör reformer genomföras med beslutsamhet. Målen är väl kända. Det är nu upp till Montenegro att möta de prioriteringar som krävs och, när man väl är redo, engagera sig i förhandlingsprocessen. Takten i Montenegros framsteg på vägen mot EU-medlemskap beror på dess egna prestationer, och det kan kanske förklara min tvekan att lägga fram en tidsplan för utvidgningen som många av er har bett mig göra. Jag är dock övertygad om att Montenegro med vårt stöd, men först och främst tack vare montenegrinernas beslutsamhet, kan göra verkliga framsteg på vägen mot EU.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, rådets ordförande. – (HU) Fru talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Låt mig först av allt tacka för denna mycket givande diskussion. Det är uppmuntrande att se att Europaparlamentet fortsätter att helhjärtat stödja Montenegros europeiska integrationsarbete. Jag vill försäkra er om att den oro och de uppgifter ni tagit upp under debatten står på dagordningen för den pågående dialogen mellan EU-institutionerna om Montenegros europeiska perspektiv, och vi gör allt för att de ska hanteras korrekt.

Flera har tagit upp och ställt frågor om vad som händer under tiden mellan beviljandet av kandidatstatus och inledningen av anslutningsförhandlingarna, det vill säga varför vi inte inleder förhandlingarna omedelbart, utan dröjsmål. Men som både Štefan Füle och jag har påpekat, och som ni kanske också är medvetna om, så har kommissionen nu när Montenegro har fått status som kandidatland, fastställt vissa villkor som landet måste uppfylla. Det finns sju sådana nyckelvillkor, som bland annat gäller rättsstatsprincipen, åtgärder mot organiserad brottslighet, kampen mot korruption osv. och kommissionen kommer att utvärdera de framsteg som görs på dessa områden, och rapportera om dem för rådet under hösten. Därefter kommer vi att kunna avgöra om vi har nått ett stadium där vi kan inleda förhandlingar.

Jag vill än en gång tacka för denna debatt och jag menar att den också visar att Europaparlamentet är redo att sända en positiv signal till västra Balkan, en signal som visar att utvidgningsprocessen pågår, att den fortfarande finns och att den måste vara trovärdig. Det innebär att de framsteg som görs med varje enskilt land i regionen bygger på ett landanpassat förhållningssätt och är prestationsrelaterade. När det gäller Montenegro handlar det om vad som har sagts här. I fallet Serbien innebär det att de inkomna svaren på frågeformuläret har bearbetats och nu kommer att utvärderas av kommissionen, och i fallet Kroatien innebär det att landet måste göra sin läxa och på alla tänkbara sätt förbereda sig för att se till att förhandlingarna kan avslutas under det ungerska ordförandeskapet. På det här viset slår vi vakt om processens trovärdighet och kan garantera att våra närmaste grannar, dessa sant europeiska länder, håller sig på rätt spår och i slutänden kommer att kunna ansluta sig till EU, när de har förberett sig tillräckligt.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Jag har mottagit ett resolutionsförslag(1) som ingetts i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen.

Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum onsdagen den 9 mars 2011.

 
  

(1) Se protokollet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy