Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 8 Μαρτίου 2011 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της ετήσιας συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Οι κατευθυντήριες γραμμές για το οικονομικό έτος 2012 - Λοιπά τμήματα (συζήτηση)
 7.Γυναικεία φτώχεια - Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών — 2010 (συζήτηση)
 8.Η 100ή επέτειος της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Elmar Brok (A7-0047/2011, Francesco Enrico Speroni) (ψηφοφορία)
  9.2.Γενική ασφάλεια των προϊόντων και εποπτεία της αγοράς (A7-0033/2011, Christel Schaldemose) (ψηφοφορία)
  9.3.Διαχείριση της γρίπης H1N1 (A7-0035/2011, Michèle Rivasi) (ψηφοφορία)
  9.4.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΕΕ (κ. Harald Wögerbauer - AT) (A7-0048/2011, Inés Ayala Sender) (ψηφοφορία)
  9.5.Περιοχή της συμφωνίας της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (A7-0023/2011, Crescenzio Rivellini) (ψηφοφορία)
  9.6.Καινοτόμος χρηματοδότηση σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο (A7-0036/2011, Άννυ Ποδηματά) (ψηφοφορία)
  9.7.Μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας (A7-0032/2011, Edite Estrela) (ψηφοφορία)
  9.8.Συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στο φορολογικό τομέα (A7-0027/2011, Eva Joly) (ψηφοφορία)
  9.9.Γεωργία και διεθνές εμπόριο (A7-0030/2011, Γεώργιος Παπαστάμκος) (ψηφοφορία)
  9.10.Το πρωτεϊνικό έλλειμμα της ΕΕ (A7-0026/2011, Martin Häusling) (ψηφοφορία)
  9.11.Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών — 2010 (A7-0029/2011, Mariya Nedelcheva) (ψηφοφορία)
  9.12.Γυναικεία φτώχεια (A7-0031/2011, Rovana Plumb) (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Προετοιμασία της συνάντησης κορυφής της ζώνης του ευρώ στις 11 Μαρτίου 2011 (συζήτηση)
 14.Έκθεση προόδου 2010 για την Τουρκία (συζήτηση)
 15.Διαδικασία προσχώρησης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 16.Στρατηγική της ΕΕ για την ένταξη των Ρομά (συζήτηση)
 17.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 18.Βιομηχανική πολιτική την εποχή της παγκοσμιοποίησης (συζήτηση)
 19.Διασφάλιση του εφοδιασμού της Ευρώπης με σπάνιες γαίες (συζήτηση)
 20.Δυνατότητα χρησιμοποίησης φυσικού αερίου από εναλλακτικές πηγές στην Ευρώπη (συζήτηση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (2698 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (5608 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου