Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : A7-0052/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Η ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ αποτελεί πλέον προτεραιότητα, ιδίως στην παρούσα διεθνή οικονομική κατάσταση. Στην πραγματικότητα, κατά την περίοδο έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, ήτοι από 1ης Δεκεμβρίου 2009, δεν αναμενόταν ότι θα έπρεπε να υποστεί τροποποιήσεις στο εγγύς μέλλον. Ωστόσο, οι ευρέως γνωστές, εξαιρετικές χρηματοπιστωτικές, οικονομικές και, πλέον, κοινωνικές περιστάσεις αποτελούν τον αποφασιστικό παράγοντα της παρούσας τροποποίησης, η οποία έχει την πολιτική υποστήριξη της πλειοψηφίας.

Εντούτοις, οφείλω να τονίσω ότι αυτή η απλοποιημένη διαδικασία αναθεώρησης δεν πρέπει να δημιουργήσει προηγούμενα για μελλοντικές συνταγματικές αναθεωρήσεις, εφόσον δεν συντρέχουν πραγματικά εξαιρετικές περιστάσεις, όπως αυτές που βιώνουμε επί του παρόντος. Συμφωνώ ότι απαιτείται συντονισμένη και συνεκτική οικονομική και δημοσιονομική πολιτική μεταξύ των κρατών μελών της ευρωζώνης, η οποία θα μπορούσε να εγγυηθεί τη συνοχή και τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ, και για τον λόγο αυτόν υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, η οποία αποσκοπεί στην τροποποίηση του άρθρου 136 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στη θεσμοθέτηση ενός μόνιμου ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοπιστωτικής σταθερότητας για την εγγύηση της σταθερότητας και της χρηματοοικονομικής συνδρομής, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ειδικότερα δε στο πλαίσιο αυστηρής ανάλυσης και εφαρμογής ενός προγράμματος οικονομικής και χρηματοοικονομικής ανάκαμψης.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου