Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 23 maart 2011 - Brussel Uitgave PB

8. Samenstelling Parlement
Video van de redevoeringen
PV
MPphoto
 

  De Voorzitter. – De Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement heeft mij medegedeeld dat de heer Severin vanaf vandaag geen lid meer is van de fractie. Er is ditmaal een officiële kennisgeving gedaan. De Commissie constitutionele zaken heeft overeenkomstig artikel 211, lid 3, een voorstel gedaan tot interpretatie van artikel 128 "Procedures bij het Hof van Justitie van de Europese Unie". Deze interpretatie ligt voor u ter inzage en wordt geacht te zijn aangenomen als er bij de opening van de vergadering van donderdag 24 maart 2011 geen bezwaren zijn ingediend. U hebt dus tot morgen 9.00 uur de tijd om bezwaar tegen de interpretatie aan te tekenen. Het is veel tekst, dus ik ga de interpretatie niet voorlezen, maar zoals ik al zei, ligt deze voor u ter inzage.

Voorts deel ik u mede dat de heer Thaler kennis heeft gegeven van zijn ontslag bij het Parlement, ingaande op 21 maart 2011. Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 3, heeft het Parlement kennisgenomen van de ontslagneming en is de zetel per eerdergenoemde datum vacant gesteld. Ook mevrouw Soullie heeft haar ontslagneming meegedeeld. Datum van ingang is 24 maart 2011. Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 3, heeft het Parlement kennisgenomen van de ontslagneming en is ook in dit geval de zetel per eerdergenoemde datum vacant gesteld. De bevoegde autoriteiten van Frankrijk hebben mij medegedeeld dat mevrouw Soullie per 24 maart 2011 door de heer Hortefeux zal worden vervangen. Ik had begrepen dat de heer Hortefeux vandaag aanwezig zou zijn. Mijnheer Hortefeux, bent u aanwezig? We kunnen hem niet ontdekken – hij is er niet.

Artikel 3, lid 2, bepaalt dat zolang zijn geloofsbrieven nog niet zijn geldig zijn verklaard of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, de heer Hortefeux met volledige rechten zitting neemt in het Parlement en zijn organen, mits hij een schriftelijke verklaring heeft ondertekend waarin hij verklaart dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement. De heer Cohn-Bendit wil iets zeggen.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE). - (FR) Mijnheer de Voorzitter, u weet net zo goed als ik dat de mogelijkheid dat de heer Hortefeux lid wordt van ons Parlement wettelijk wordt aangevochten. Ik vind het hoe dan ook enigszins teleurstellend dat de Franse regering niet wacht tot deze status is geverifieerd. Aangezien de heer Hortefeux de openingsvergadering te Straatsburg niet heeft bijgewoond en ook niet heeft aangegeven het ambt te aanvaarden, kan hij niet het parlementslid vervangen dat hij wil vervangen.

Daarom vraag ik de Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten), die beweert zo legalistisch te zijn, te wachten totdat de rechter heeft beslist of de heer Hortefeux hier wel of niet een zetel kan innemen. Zo niet, dan is dit een juridisch schandaal. Het lijkt wel of we bezig zijn dat op touw te zetten.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE). - (FR) Mijnheer de Voorzitter, het is niet voor het eerst dat onze collega Cohn-Bendit, die een voorzitter – een premier – voor een dictator naar het voorbeeld van Chavez heeft uitgemaakt, de democratie niet eerbiedigt. Brice Hortefeux is in juni 2009 tot lid van het Europees Parlement gekozen. Dat is onomstotelijk. Destijds werd hij aangesteld als minister van Binnenlandse Zaken. De Franse wet schrijft voor dat een gekozen vertegenwoordiger van het Europees Parlement die tot de regering toetreedt, zijn zetel terugkrijgt wanneer hij deze regering verlaat. Dat is precies…

(Interruptie van de heer Cohn-Bendit: "Hij hád geen zetel – dat is het probleem, mijnheer Audy")

Brice Hortefeux is tot lid van het Europees Parlement gekozen. Onderschrijft u dat?

Ik maak mijn betoog af, mijnheer de Voorzitter. Het is onomstotelijk zo dat het krachtens de Verdragen en het recht aan de lidstaten is om hun leden van het Europees Parlement te benoemen. Aangezien Brice Hortefeux is gekozen, hebben de Franse autoriteiten hem rechtmatig naar voren geschoven om in ons Parlement zitting te nemen. Wat u beweert is onaanvaardbaar.

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul (PPE). - (FR) Mijnheer de Voorzitter, ik wil mijnheer Cohn-Bendit alleen maar zeggen dat een zetel pas ter discussie kan worden gesteld als er een officieel voorstel is gedaan. Is dat niet geval, dan kan de Commissie juridische zaken de situatie niet analyseren.

Alvorens op een dergelijke manier het woord te nemen, stel ik voor dat u eerst nadenkt en dan pas handelt. Dat is alles.

(Interruptie door de heer Cohn-Bendit: "Ja, maar hij zou geen zetel kunnen innemen")

U vraagt mij het recht te eerbiedigen. Ik heb het recht altijd geëerbiedigd. Laat de Commissie juridische zaken zich nu uitspreken. En die kan zich pas uitspreken als er een voorstel is. Als dat voorstel onwettig is, zal de Commissie juridische zaken ons dat meedelen. Nogmaals: eerst denken, dan doen.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard (ALDE). - (FR) Mijnheer de Voorzitter, ik ben het er helemaal mee eens dat de uitkomst van het juridisch onderzoek moet worden afgewacht. Ik wil alleen dit opmerken: in ons land winnen de extremisten terrein en dat komt ongetwijfeld omdat een deel van de politieke klasse meent te kunnen beschikken over mandaten en posten. We verwachten iets meer van Frankrijk, zeker waar het een Parlement betreft dat in Straatsburg zetelt.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Ik herhaal nog maar eens wat ik heb gezegd. Zolang zijn geloofsbrieven nog niet zijn geldig zijn verklaard of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, neemt de heer Hortefeux zitting in het Parlement en handelt hij in overeenstemming met het Reglement voor de leden van het Europees Parlement. De zaak wordt onderzocht.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid