Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0196(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0038/2011

Внесени текстове :

A7-0038/2011

Разисквания :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Гласувания :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0116
P7_TA(2011)0293

Разисквания
Сряда, 23 март 2011 г. - Брюксел Версия ОВ

20. Правата на потребителите (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е докладът (A7-0038/2011) на г-н Schwab, от името на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно правата на потребителите (COM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, докладчик.(DE) Г-н председател, г-жо член на Комисията, госпожи и господа, първо искам да благодаря на всички мои колеги, които работиха по директивата и компромиса, който разискваме днес. Казвам го не от любезност, а от искрена благодарност. Това са г-жа Wallis, докладчик по становището на комисията по правни въпроси, г-жа Gebhardt, г-жа Turunen и г-н Rochefort, г-н Triantaphyllides и г-н Bielan. Процесът до постигането на решение не винаги беше лесен, с повече от 2 000 изменения, внесени в течение на две години, но дискусиите винаги бяха конструктивни и искрено ви благодаря за това.

Въпреки всички технически различия по отделните въпроси, добили израз в различните компромиси, имаме общо съгласие за днешното послание на Европейския парламент, че искаме да развием вътрешния пазар в интерес на потребителите и предприятията. В крайна сметка дори двадесет години след създаването на вътрешния пазар с Единния европейски акт, все още виждаме, че въпреки множеството директиви и регламенти не е постигната истинска стандартизация. Държавите-членки се възползват от възможностите за маневриране – понякога основателно, понякога не.

Директивата пред нас днес представя добър начин да се регулират въпросите, свързани с вътрешния пазар, като същевременно оставя законодателните решения по всички други въпроси на държавите-членки. Можем да стигнем далеч с този смесен подход и ще съберем подкрепа от всички в залата. Подкрепихме предложението на Комисията, като същевременно го подобрихме значително по много точки. Гарантираме, че в настоящата директива се отдава нужното значение на защитата на потребителите чрез въвеждане на единно право на отказ в срок от четиринадесет дни за всички онлайн поръчки на общоевропейска основа; чрез предоставяне на избор на потребителите, занимаващи се с продажби по домовете, дали да получат разпечатка или електронно копие на договора; чрез предоставяне на „решение с бутон“ за по-голяма прозрачност на интернет дейността и в същото време за активизиране на борбата срещу измамите в интернет и чрез установяване най-накрая на единни задължения за предоставяне на информация, по-специално във връзка с ценообразуването, с други думи, пълна ценова информация за всички сделки в интернет и по домовете.

Направихме директивата приложима също за малките и средните предприятия и за малките предприемачи чрез предоставяне на по-голяма гъвкавост и изключения за услуги в редица области, чрез предоставяне на възможност на потребителите да се откажат от споразумения по телефона; чрез премахване на някои възможности за предприятията да прилагат неравноправни условия в договора и същевременно чрез определяне на ясни условия за връщане на поръчани стоки, когато покупката е отменена, и чрез създаване най-накрая на единен формуляр за отказ, който ще улесни много хора в цяла Европа да имат достъп и да упражняват правото си на отказ.

В крайна сметка, благодарение и на процеса на консултации между държавите-членки, ще успеем да направим по-нататъшните правни развития във важната област на защитата на потребителите много по-малко сложни на равнище Съвет, отколкото в миналото. Комисията ще има ясно право да бъде изслушана на равнище Съвет, тъй като не може да има никакво съмнение, че общият пазар изисква общи правила. Видяхме това по-ясно от всякога по време на кризата с еврото. Не е достатъчно да се събират общи принципи само за да се позволи на държавите-членки пълна свобода накрая – общите принципи трябва да се спазват посредством общи правила. Ето защо директивата има за цел да защити потребителите. В крайна сметка потребителите ще познават правата си, ако те са едни и същи в цяла Европа, и ще могат да ги упражняват по-ефективно срещу предприятията, които нарушават правилата. Директивата също така защитава малките и средните предприятия преди всичко, защото единният набор от разпоредби поражда правна сигурност, позволявайки на културното и търговското разнообразие, за което толкова често слушаме, да процъфтява. Благодаря ви за сътрудничеството. Очаквам с нетърпение предстоящото разискване.

 
  
MPphoto
 

  Енико Гьори, действащ председател на Съвета. (HU) Г-н председател, г-жо член на Комисията, г-н Schwab, уважаеми колеги, за мен е голямо удоволствие, че най-накрая успяхме да включим разискването по това предложение в дневния ред.

Както знаете, Съветът стигна до споразумение по въпроса през декември миналата година и на 24 януари 2011 г., вече по време на унгарското председателство, Съветът официално прие предварителна позиция, т.е. общия подход.

За да постигнем споразумение, трябваше да преговаряме повече от две години в рамките на Съвета относно идеалния баланс между законодателството на ЕС и държавите-членки в областта на правата на потребителите и съответно кои аспекти на правата на потребителите биха могли да бъдат хармонизирани. Нищо не илюстрира трудностите около предложението по-добре от факта, че на работната група на Съвета бяха необходими повече от шестдесет срещи, за да създаде текст, който може да бъде подкрепен от квалифицирано мнозинство от държавите-членки. Освен това се оказа невъзможно да се постигне споразумение по глави IV и V от предложението на Комисията, които се отнасят съответно до продажбата на стоки и неравноправните договорни клаузи. Заради трудностите Съветът най-накрая реши да изключи двете глави от текста и вместо това да се съсредоточи върху договорите, сключени извън търговския обект, и договорите от разстояние. Този подход беше подкрепен и от Комисията, тъй като текстът на Съвета създава добавена стойност по отношение на такива договори на равнище ЕС.

Председателството счита, че Европейският парламент може да даде допълнителен тласък на дебата. Ето защо утрешното гласуване на предложените изменения ще бъде толкова важно. Ако Европейският парламент реши в утрешното пленарно заседание да върне досието в комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, унгарското председателство ще се стреми да гарантира постигане на споразумение на първо четене. Готови сме да направим всичко необходимо за целта. Разбира се, много ще зависи от вида изменения, които Парламентът ще предложи.

Както вече споменах, мненията сред държавите-членки съществено се различават по отношение на съдържанието на глави IV и V, т.е. дали определени аспекти на условията на продажбите и гаранциите, както и неравноправните договорни клаузи трябва да бъдат напълно хармонизирани. Председателството счита, че причината, поради която е необходимо да се съсредоточим върху други разпоредби на директивата, т.е. глави I и III, е, че това е мястото, където можем да създадем истинска европейска добавена стойност. Тук общият подход на Съвета не се различава значително от измененията на Парламента, представени от комисията по правни въпроси и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите съответно на 20 януари и 1 февруари.

Г-н председател, г-жо член на Комисията, уважаеми колеги, готови сме да си сътрудничим напълно с Парламента и Комисията, за да постигнем успех. Искам да използвам възможността да благодаря на докладчика и председателя на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, г-н Harbour, и на всички членове на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите за пълното сътрудничество, което оказват до момента на унгарското председателство. Не знам какъв ще бъде крайният резултат и дали ще сме напълно удовлетворени от резултатите от нашите преговори, но съм убедена, че не трябва да губим възможността да предоставим на гражданите на ЕС права на потребителите, които имат далеч по-широк обхват, отколкото преди.

 
  
MPphoto
 

  Вивиан Рединг, заместник-председател на Комисията. (EN) Г-н председател, следващата година ще отбележим 20-ата годишнина на единния пазар. Трябва да гарантираме, че единният пазар носи ползи на потребителите и предприятията. Преговорите, продължили повече от две години, показаха, че е политически много трудно да се постигне споразумение по цялата директива въз основа на това, което беше предложено от Комисията. Много от вас не искат да видят – и с право – занижаване на нивото на националната защита на потребителите.

Обсъжданията относно въпросния законодателен документ продължават вече трета година. Считам, че е крайно време съзаконодателите да намерят решение. Във връзка с това съм особено благодарна на вашите комисии, на докладчиците, на г-н Schwab и на г-жа Wallis, и на докладчиците в сянка за усилията им в търсенето на компромис. Съветът постигна съгласие по общ подход в началото на годината. Реши да ограничи значително обхвата на предложението и да се съсредоточи конкретно върху договорите от разстояние и договорите, сключени извън търговския обект.

Комисията счита, че общият подход на Съвета е добра отправна точка в търсенето на добър компромис. В широк смисъл той отговаря на целта за подобряване на функционирането на вътрешния пазар и същевременно създаване на добавена стойност за потребителите. Знам, че с вашите изменения търсите допълнителни подобрения. Виждам много разумни предложения за по-нататъшно повишаване на нивото на защита на потребителите и, както казах, Директивата относно правата на потребителите трябва да поставя ударение върху правата. Трябва да е достойна за името си.

Няколко примера. Мога да приема вашето изменение 122, което гарантира, че потребителите няма да бъдат таксувани за връщане на стоки след отказ, ако са на стойност повече от 40 евро. Не съм против и срокът за отказ да се удължи на една година, ако потребителят не е уведомен за правото му на отказ (изменение 116). Мога да подкрепя и хармонизирано решение за борба с т. нар. ценови капани в интернет (параграф 1, букви а) и б) от изменение 107).

Няма да ви изненадам, като ви кажа, че не мога да приема всичките ви изменения. Например изменение 141. Макар и моята цел също да е в услуга на вътрешния пазар, твърде крайно е да се задължат търговците от разстояние да доставят стоки или услуги във всяка друга държава-членка.

След цялото това време и независимо от различията, които продължават да съществуват, виждам светлина в края на тунела. Убедена съм, че можем да постигнем приемлив и балансиран компромис. Ще направя всичко възможно да помогна да стигнем до компромис.

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis, докладчик по становището на комисията по правни въпроси. − (EN) Г-н председател, изминахме много дълъг път заедно и все още вървим по него с надеждата, че скоро ще стигнем целта си. Искам да благодаря на г-н Schwab за работата му от името на комисията по правни въпроси. През годините ясно видяхме трудностите, породени от различните правни понятия, които са пречка за реалните възможности на потребителите и на малките и средните предприятия в рамките на вътрешния пазар.

Отбелязахме известен напредък със съгласието, което имаме сега в Парламента. За съжаление, считам, че комисията по правни въпроси би желала да направи повече, например в глава V относно неравноправните клаузи, и по-специално в областта на прозрачността. Нашата комисия наистина иска да постигне напредък в тази област. Знам, че за Съвета това е може би твърде крайно. За нас обаче това е много важна стъпка от гледна точка на вътрешния пазар и правата на потребителите, както много добре се изразихте, г-жо член на Комисията.

Изминахме дълъг път. Преразгледахме законодателството в областта на правата на потребителите. Не сме минали през всички директиви, които предшественикът на г-жа Рединг искаше от нас да преразгледаме. Можем да направим някои малки стъпки напред. Надявам се, че ще продължим да говорим, че ще продължим да обсъждаме. Може би ще създадем нещо, което си струва.

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen, докладчик по становището на комисията по икономически и парични въпроси. − (EN) Г-н председател, първо искам да благодаря на моите колеги за отличното им сътрудничество, особено на г-н Schwab от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите за неговите безкрайни и ориентирани към сътрудничество усилия по доклада. Предложението на Комисията се нуждаеше от доста подобрения.

От гледна точка на комисията по икономически и парични въпроси има три въпроса, които искам да повдигна. Хубаво е, че цифровите стоки са включени в предложението. Хубаво е, че има ясен сигнал за развитието на алтернативни методи за решаване на спорове в бъдеще. Малките и/или иновативните финансови продукти следва да се разгледат или в специфични за финансовия сектор директиви, или в бъдеща директива за защита на потребителите.

Не на последно място, надявам се, че следващите стъпки на Комисията ще гарантират високо ниво на защита на потребителите, което в крайна сметка може да доведе до пълно хармонизиране на регулирането на защитата на потребителите в Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre, от името на групата PPE. (IT) Г-н председател, г-жо член на Комисията, госпожи и господа, поздравявам г-н Schwab за свършената от него работа и за отличното сътрудничество между комисията по правни въпроси и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите.

Осигуряването на различна степен на хармонизация на стандартите ще ни позволи да постигнем важни резултати, които ще гарантират реална добавена стойност за европейските граждани. Важни тук са срокът от четиринадесет дни за отказ и новите разпоредби относно изискванията за информация не само за цената, но и за самоличността и адреса на продавача. Тези подобрения ще повишат доверието на потребителите, особено при трансграничното пазаруване, като осигурят правната сигурност, важна за развитието на електронната търговия.

Директивата също така ще положи основите за други допълнителни мерки, от реформата на европейското договорно право до процеса на преразглеждане на алтернативни механизми за решаване на спорове. Основното хармонизиране е съществено условие за развитието на вътрешния пазар, с акцент върху правата на потребителите и в услуга на гражданите на Европейския съюз.

Преди около година професор Монти заяви в доклада си до председателя Барозу, че потребителите и тяхното благосъстояние следва да бъдат в центъра на следващия етап на единния пазар. Първо, законотворците следва да постигнат бързо съгласие по проекта на Директива относно правата на потребителите, за да гарантират високо ниво на защита в един интегриран пазар на дребно. Директивата напълно отговаря на изискванията и съм убеден, че г-н Schwab ще запази необходимата решителност в сложните преговори, които ще последват преди окончателното приемане на текста.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt, от името на групата S&D.(DE) Г-н председател, госпожи и господа, наистина преминахме през много тежки преговори, г-н Schwab, тъй като мненията се различаваха много в началото на обсъжданията. Също така не беше лесно да се определи разумен начин на действие.

Преговорите обаче успяха да доведат до значителни подобрения, дори и след гласуването в комисия, което най-накрая позволи на моята група да гласуваме в полза на компромисния пакет утре. След всички обсъждания, които проведохме, сме наясно колко много означава това.

Наистина направихме редица подобрения. Така основният принцип, следван в директивата, отново е минимална хармонизация – с изключение на областите, които трябва да бъдат напълно хармонизирани, което беше важен въпрос за нас. Изключихме социалните услуги, здравните услуги и хазартните игри от приложното поле на настоящата директива, защото това са области, които изискват специална регулация. За тях не можем да прилагаме същите принципи като за търговските услуги, стоките или търговията на дребно и това беше важен фактор. Укрепихме значително задълженията за предоставяне на информация на нашите граждани, потребителите. Поради тази причина искам ясно да кажа на действащия председател на Съвета, че идеята да отпадне глава II, т.е. да се премахнат именно областите, за които се прилага задължението за предоставяне на информация, е нещо, което групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент няма да допусне.

Включихме електронните продукти в приложното поле на директивата, което не беше предвидено в първоначалното предложение на Комисията. Продажбите от разстояние чрез интернет е една от ключовите области, които са включени. Успяхме да подобрим и разпоредбите относно продажбите по домовете. Това са подобрения, които ни позволиха да дадем своята подкрепа.

Не мога да отрека, че все още има някои проблеми, по-специално по отношение на неравноправните договорни клаузи в глава V. Ние сме много недоволни от тези разпоредби и или ще трябва да поработим още тук, или ако е необходимо, да изключим този раздел изцяло. Още повече ни безпокои фактът, че финансовите услуги са напълно изключени от задълженията за предоставяне на информация. Считам, че имаме сериозен проблем тук. Ще трябва да обсъдим допълнително въпроса, г-жо член на Комисията, тъй като финансовите услуги бяха включени във Вашите предложения и това трябва да остане така.

Да обобщим: ще гласуваме в полза на компромисния пакет и за връщане на директивата в комисия, но това не означава, че сме съгласни да се приеме директивата на първо четене.

 
  
MPphoto
 

  Robert Rochefort, от името на групата ALDE.(FR) Г-н председател, госпожи и господа, този текст е важен. Това не е революция: не можем да кажем, че всичко преди е лошо, а сега всичко е перфектно. Но текстът предлага редица големи постижения на този неокончателен етап в нашата работа.

За мен основните постижения са свързани с по-доброто регулиране на продажбите от разстояние, особено по интернет (глава III), защото правата на потребителите в тази област трябва да бъдат укрепени. Електронната търговия е много полезна: тя разширява избора на потребителите, позволява им да намерят най-ниските цени, а също така позволява на малките и средните предприятия и занаятчиите да намерят нови пазари.

За да напреднем в тази област, трябваше да го направим по наистина европейски начин, а именно чрез въвеждане по няколко много специфични точки на пълна хармонизация на правата и задълженията на всички. Италиански клиент, който купува нещо на белгийски или германски уебсайт, ще знае, че отсега нататък ще се ползва със същите права и същата защита. Това е възможността, която се дава посредством директивата.

Това означава, че периодът на разсрочване за потребителя ще бъде удължен до 14 дни в целия Съюз. Означава, че той ще знае веднага общата сума, която трябва да заплати, без да се страхува от неприятна изненада по-късно. Означава, че с двукратно щракване ще прегледа поръчката правилно.

Очевидно е, че всичко това ще наруши някои навици. В много държави-членки националното законодателство съдържа тънкости, които са считани за основни, а в същото време често не могат да бъдат намерени в съседните страни. Да живеем заедно в Европа, означава да се научим да променяме леко навиците си в полза на Общността и общия интерес.

Нека бъде ясно: текстът все още се нуждае от подобрение и ще трябва да направим това в следващите седмици със Съвета и с Комисията. Приветствам откритостта, показана току-що в това отношение. Вече отхвърлихме значителен обем от работата благодарение на нашия докладчик, г-н Schwab, на когото искам да благодаря искрено. Но истинското постижение от работата е преди всичко фактът, че измененията ще бъдат приети утре от всички политически групи. Доверието на потребителите във вътрешния пазар на Съюза е много крехко. Имахме нужда от единодушната политическа подкрепа, за да съхраним доверието и да се надяваме да го повишим.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan, от името на групата ECR.(PL) Г-н председател, първо искам да благодаря на г-н Schwab, докладчик по доклада, който обсъждаме, за голямата ангажираност с работата по проекта на директива.

Две години и половина интензивна работа по документа доведоха до постигането на компромис, който в окончателния си вид – надявам се – ще гарантира по-голяма правна сигурност за потребителите в 27-те държави-членки в областта на продажбите от разстояние, и по-специално при покупките в интернет. Надявам се също, че благодарение на директивата потребителите ще имат по-голямо доверие в трансграничната търговия и онлайн покупките в резултат на подобренията и хармонизирането на някои нови права и по-голямата яснота относно вече съществуващите. Освен това чрез стандартизирането на изискванията за предоставяне на информация при договорите от разстояние и договорите, сключени извън търговския обект, директивата също така цели да насърчи повече търговци да навлязат на нови пазари в Европейския съюз, което на свой ред следва да подобри функционирането на вътрешния пазар. Надявам се, че това ще бъде благоприятен стимул, по-специално за популяризиране на онлайн продажбите. Надявам се също, че ще е от полза за потребителите чрез увеличаване на конкуренцията за тях в рамките на вътрешния пазар.

Искам да подчертая някои от най-важните въпроси. Първо, опитахме се да изготвим текст, който е балансиран и който работи в полза на потребителите в целия Съюз, но който няма неблагоприятен ефект върху търговците, и по-специално за дейността на малките и средните предприятия в Съюза.

Второ, радвам се, че успяхме да договорим прагматичен текст с приемането на смесен подход за минимално и максимално хармонизиране, което означава, че държавите-членки, които вече имат много високо ниво на защита на потребителите по някои въпроси, не са пострадали. Успяхме също така да въведем единни и ясни разпоредби в специфични случаи, което означава, че сделките в интернет например ще бъдат по-лесни.

Радвам се също, че в комисията по правни въпроси успяхме да договорим глава V относно неравноправните договорни условия в една конструктивна форма. Въпросната глава регламентира договорите, които обикновено не са индивидуално сключвани от потребителите и често са източник на много злоупотреби от страна на нечестни търговци.

Съжалявам обаче, че макар да сме постигнали съгласие, текстът на директивата все още съдържа някои недостатъци. Въпреки това съм сигурен, че ще можем да ги отстраним в следващата фаза на преговорите и да постигнем конкретни ползи за потребителите и за европейските търговци, защото в края на краищата не трябва да забравяме и тях.

 
  
MPphoto
 

  Emilie Turunen, от името на групата Verts/ALE.(DA) Г-н председател, госпожи и господа, г-н Schwab, вътрешният пазар на ЕС е крайъгълен камък на нашето европейско сътрудничество и както Комисията съвсем правилно написа в своя проект на Акта за единния пазар миналата година, гражданите – ние, европейците – трябва да бъдем в центъра на работата по развитието на единния пазар. Важно е да помним това, когато гласуваме Директивата относно правата на потребителите в Парламента утре – директива, която работи от много години. Както всички знаем, текстът, който ще гласуваме утре, е изцяло преразгледан вариант на проекта, който получихме от Комисията през есента на 2008 г., тъй като в Парламента поставяме акцент върху онези области, в които общите разпоредби на ЕС ще бъдат от реална полза и за потребителите, и за предприятията. От друга страна, искахме да позволим на държавите-членки да въведат допълнително законодателство, когато това има смисъл.

По-конкретно това означава, че европейските потребители ще забележат промени, най-вече когато пазаруват по интернет и в чуждестранни онлайн магазини. Новата директива ще означава, че има единни правила за търговията по интернет в Европа, а това носи редица предимства за потребителите. Позволете ми да спомена само три примера. Първо, всички потребители в Европа ще имат 14-дневен срок за отказ, когато купуват нещо в онлайн магазин в държава-членка на ЕС. Второ, общата цена на продукта трябва да бъде определена, преди потребителят да се съгласи да закупи даден продукт. Трето, трябва да бъде възможно да се свържем с продавача лесно, ако възникнат проблеми. Четвъртият аспект, който беше много важен за нас в групата на Зелените/Европейски свободен алианс, беше да подготвим настоящата директива за бъдещето. Продуктът не е само нещо, което можем физически да докоснем – днес той включва и интелектуални стоки. Това може да бъде софтуер или музика, които сваляме. Затова много се радвам, че цифровите продукти бяха включени в текста.

Предложението, което ще се гласува утре и което групата на Зелените може да подкрепи, не е съвършено. Искахме по-широка, по-амбициозна директива и да видим напредък във всички области. Но политиката е и изкуството на възможното, а това е възможното в момента. Като цяло считам, че Парламентът постигна добър резултат, от който ще се възползват потребителите в Европа.

 
  
MPphoto
 

  Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL.(EL) Г-н председател, като политическа група създадохме принципа за предотвратяване на всяко занижаване на правата на потребителите в Европейския съюз от самото начало. Макар и много амбициозно, първоначалното предложение на Комисията не отговаряше на нуждите на всички потребители в Европейския съюз. Ето защо беше зачеркнато предложението за пълно хармонизиране, когато стана ясно, че резултатът ще бъде по-ниско ниво на защита на потребителите в ЕС.

Има два особено важни елемента в предложението на Парламента за директивата. Пред нас е напълно ново предложение на Парламента, много различно от това на Комисията и с различен поглед от Съвета. Ядрото на настоящото предложение е смесен подход по отношение на хармонизацията, при който се оставя възможност на държавите-членки, ако желаят, да определят по-високо ниво на защита на потребителите.

Вторият елемент са изключенията от приложното поле на директивата. Ние настояхме от самото начало социалните услуги, здравните услуги и хазартните игри да бъдат изключени от приложното поле на директивата, тъй като те нямат нищо общо с отношенията между търговец и потребител и се нуждаят от по-различен подход. Доволни сме, че това беше взето предвид.

Подкрепата за предложението на Парламента в никакъв случай не показва безусловна подкрепа за предложението на Комисията. Напротив, търсим силна единна позиция и призоваваме Комисията и Съвета да обърнат много сериозно внимание на ядрото на предложението на Парламента, особено на степента на хармонизация и други разпоредби относно договорите за продажба.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi, от името на групата EFD. (IT) Г-н председател, госпожи и господа, правата на клиента са само един от многото примери за огромните затруднения на европейските институции да прилагат актове с голямо правно и политическо значение в този исторически момент.

Не искаме да изгубим свършената работа и направените постижения, например приноса на нашето изменение относно правото на регресен иск, целящо да въведе значително подобрение в дейността на дребните търговци, без да навреди на правата на потребителите. Ако резултатът от преговорите със Съвета ще бъде да се откажем от добрите неща, включени от докладчика и групите в предложението, което беше лошо в началото, или да се повиши общото ниво на хармонизиране на директивата, няма да имаме друг избор, освен да гласуваме против.

Във всеки случай отговорността за това не е на Парламента, а на Европейската комисия. По някои въпроси ние, евроскептиците от Северната лига, сме готови да се съгласим с по-висока степен на хармонизация, но само когато е придружена от здрав разум, обществен интерес, интересите на малките и средните предприятия, а защо не и прерогативите на държавите-членки.

Подход, който отчита всичко това, беше необходим от самото начало за толкова сложен въпрос като защитата на потребителите. Ние приветстваме оттеглянето на много изменения, които поставяха под въпрос теми, които бяха решени. Важно е Съветът да приеме текста, който обединява залата, ако съответства на договорените изменения.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Г-н председател, понякога потребителите са затруднени да разберат последствията от своите действия, например когато свалят цифрово съдържание. Всеки е свикнал да сваля от мрежата безплатно. В някои случаи обаче таксите са скрити от потребителите и те свалят абонамент, без да го осъзнават, макар че искат еднократна услуга. Нужното тук е законно право на отказ.

Друга област, която подлежи на критика, е комбинацията от продажби на разстояние и продажби по домовете, защото е много по-лесно хората да се окажат неподготвени на собствения си праг. От друга страна, не трябва да налагаме ненужна тежест върху малките и средните предприятия по отношение на договорите, сключени извън търговския обект. Например когато потребителите поканят търговец или фризьор в къщата си доброволно, те нямат нужда от по-голяма защита, тъй като със сигурност не са изненадани. Следователно ни трябва разумна, широкообхватна защита на потребителите, но също така е важно да отчетем интересите на малките и средните предприятия.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). - (EN) Г-н председател, компромисът пред нас е много добра стъпка в правилната посока. Приветствам консенсуса, който постигнахме относно правото на отказ и относно изискването за предоставяне на информация при договорите от разстояние и договорите, сключени извън търговския обект. Но трябва да имаме смелостта да отидем по-далеч, по-специално при обезщетенията за липса на съответствие, гаранциите и неравноправните клаузи.

Слушам внимателно доводите в продължение на години, но моето мнение е и си остава пълна хармонизация. Убедена съм, че общите правила са от полза и за потребителите, и за предприятията. Прозрачността, правната сигурност и конкуренцията разширяват свободния избор на потребителите и намаляват бюрокрацията за предприятията. Предизвикателството е да се намери точният баланс.

За високо ниво на защита на потребителите и ниски разходи за предприятията Директивата относно правата на потребителите не следва да се превърне в конкурентна борба между пазара и хората. Не трябва и да се заблуждаваме, че националните разпоредби защитават потребителите, докато общите европейски правила облагодетелстват бизнеса. Това не е вярно. Няма спор, че допълнителните разходи за МСП ще станат допълнителни разходи и за потребителите.

По време на целия процес групата на Европейската народна партия (Християндемократи) беше гъвкава и конструктивна. Левицата беше твърда и създаваше спънки, като свеждаше дебата до дребнаво упражняване на сравнително право между националните разпоредби. Считам, че вместо това превес трябва да има общият интерес на европейците. Минималната хармонизация и националните изключения, застъпвани от социалдемократите, просто пречат на гражданите да се възползват изцяло от общия пазар. Във време на криза и растящ протекционизъм е също толкова лесно, колкото и безотговорно да бъдеш популист. Напълно подкрепям Andreas Schwab и чудесната му работа и му пожелавам успех в преговорите по-нататък.

Завършвам с това, че Директивата относно правата на потребителите е крайъгълен камък в активизирането на единния пазар за вдъхване на доверие, за стимулиране на растежа, конкурентоспособността и заетостта, които европейците очакват с нетърпение.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Masip Hidalgo (S&D).(ES) Г-н председател, има основни точки, които все още изискват подобрение, така че трябва да върнем доклада в комисията.

Следователно пътят на доклада в Парламентът не е завършил.

Първоначалният проект беше лош. Това ни казаха асоциации на потребителите на национално и европейско равнище. По-специално имам високо мнение за Съюза на потребителите в Астурия и неговия неуморим председател, Dacio Alonso.

Успяхме да наложим преразглеждане на общия принцип на стария член 4 за възможно най-голямо хармонизиране. Трябва да заявим много ясно, че въвеждането на възможно най-голяма хармонизация в държавите-членки би довело до снижаване на защитата на много потребители, тъй като в много страни има по-голяма традиция в защитата на правата на потребителите.

Във всеки случай искам да подчертая, че е важно да се гарантира, че списъкът на неравноправните договорни клаузи няма да е изчерпателен, т.е. че всяка държава-членка ще може да увеличава броя на клаузите, които счита за неприемливи и недействителни в договорите с потребителите; че тежестта на доказване ще се обърне, така че търговецът да трябва да докаже, че са договорени индивидуални условия и че условията на договора ще бъдат изразени по ясен и разбираем начин.

Продължаваме да сме против максималната възможна хармонизация по отношение на неравноправните клаузи.

Евробарометър показва, че 79 % от търговците считат, че пълната хармонизация в тази област ще има малък или никакъв ефект върху тяхната външнотърговска дейност.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour (ECR). - (EN) Г-н председател, мисля, че имам две минути и половина, защото не всички мои колеги са тук. Като председател на комисията първо искам да отдам заслуженото на всички колеги, работили по въпроса. Радвам се, че всички те са тук тази вечер, начело с Andreas Schwab, с много силен екип в сянка, който показа наистина голям интерес и опит в сложната област.

Считам, че е вярно, като каза Вивиан Рединг, че съзаконодателите сега трябва да се придвижат напред и да вземат решения. Времето, което беше необходимо, е показател за политическите трудности и за Съвета, и за Парламента. Считам, че Парламентът, както с много досиета в миналото, показа, че е способен да постигне компромис. Смятам, че Парламентът следва да гласува измененията утре, да изпрати ясно политическо послание за това, което искаме, и след това да върне въпроса в комисията.

Искам да благодаря на председателството и г-жа Гьори, която е най-активният застъпник за председателството, за откритостта към нашата позиция в резултат на промяната. Това не означава, че сме ангажирани да се придвижим напред и да приключим преговорите. Но сме длъжни пред гражданите и потребителите поне да проведем открита среща, за да видим дали имаме някаква основа за споразумение. Считам, че всички колеги са съгласни с това.

Гледайки това, което имаме тук, ще кажа първо, че се възхищавам на ентусиазма на г-жа Corazza Bildt, но наистина не считам Директивата относно правата на потребителите за крайъгълен камък. Честно казано, смятам я по-скоро за трамплин, защото все още сме заобиколени от много трудности. Считам, че това е първа, предпазлива стъпка към хармонизиране на въпроси, които предизвикват силни емоции и политическо вълнение. Напълно разбираемо, потребителите и потребителските организации в различните държави не желаят правата да се отнемат. Считам, че това е един от най-големите проблеми, с които сме се сблъсквали.

Смятам, че имаме компромис, който добавя реална стойност за потребителите и предприятията, особено в областта на търговията в интернет и трансграничната търговия. Трябва да подкрепим тези и някои други области, но накрая ще кажа на члена на Комисията следното: отчаяно се нуждаем от рамка, в която да постигнем напредък към по-голяма хармонизация. Имаме цяла поредица от разпокъсани инициативи, включително работата ви върху потребителските договори и други. Отчаяно се нуждаем от дългосрочния стратегически подход, който ще укрепи трамплина по пътя към крайъгълния камък.

 
  
MPphoto
 

  Małgorzata Handzlik (PPE).(PL) Г-н председател, г-жо член на Комисията, първо искам да благодаря на г-н Schwab за работата, която вложи в проекта. Той вероятно знае по-добре от всеки друг, че задачата не беше лесна. По време на работата ни по директивата често подчертавахме значението й за потребителите, но тя е важна и за търговията, и по-специално за електронната търговия и трансграничните продажби.

Потребителите, които правят онлайн покупки, преди всичко иска гаранция, че стоките или услугите, които поръчват, ще им бъдат доставени и ще отговарят на обявеното качество. Затова следва да гарантираме, че разпоредбите за защита на потребителите са ясни и прозрачни. Не следва обаче да забравяме търговците, които очакват разпоредби, които няма да доведат до прекомерна тежест за тях. Успяхме ли да отговорим на интересите и на потребителите, и на търговците с работата си по директивата?

Обсъжданията, които са в ход вече почти две години, според мен ни приближиха до целта, но все още не сме я постигнали. Считам, че европейските потребители ще имат много по-голяма полза от максимално ниво на регулаторна хармонизация. Това би улеснило значително предприятията, работещи в областта на електронната търговия. Радвам се, че по няколко ключови въпроса успяхме да намерим решения, които идеално отговарят на нуждите на потребителите, като в същото време отчитат реалностите на извършването на стопанска дейност. Като пример ще спомена разпоредбите, предвиждащи 14-дневен срок за потребителите да се откажат от договора, и също така приветствам изменението, което дава възможност на търговците да поставят връщането на средствата в зависимост от предоставянето от потребителите на доказателство за пощенските разходи. Това е съществен елемент от директивата, който показва, че в определени случаи задължения имат и потребителите, освен търговците.

Накрая искам да насърча Съвета и Европейската комисия да се опитат да постигнат амбициозно споразумение.

 
  
MPphoto
 

  Bernadette Vergnaud (S&D).(FR) Г-н председател, г-жо член на Комисията, госпожи и господа, първо искам да поздравя докладчика, г-н Schwab, както и докладчиците в сянка, и по-специално г-жа Gebhardt, за тяхната работа.

Първоначалното предложение на Комисията наистина беше абсурдно, тъй като застрашаваше нивото на защита на потребителите с желанието за пълна хармонизация. То е оправдано само ако хармонизацията е нагоре, а не надолу, както е предложено.

Ето защо приветствам повечето от постигнатите компромиси, които оставят възможност на държавите-членки да прилагат по-строги правила, ако желаят, като същевременно гарантират високо минимално ниво за всички потребители в Съюза. Максималният срок на договора е ограничен до 12 месеца, информацията относно договорите от разстояние или продажбите по телевизията се подобрява, а заплащането се дължи едва след като изтече определеният 14-дневен период на разсрочване.

От друга страна, недопустимо е да се запази пълна хармонизация по глава V, отнасяща се до неравноправните условия. Избраното ниво на защита не само е незадоволително, но е равносилно на пренебрегване на съществуващите измамни практики, тъй като те изискват отговор, който европейското законодателство не може да предложи.

При това положение отнемането на всички възможности за маневриране на държавите-членки в тази област изглежда безотговорно. Затова се надявам, че съзаконодателите ще успеят да излязат с балансиран текст, който гарантира истинско и общо ядро на високо ниво на защита.

 
  
MPphoto
 

  Edvard Kožušník (ECR). – (CS) Г-н председател, първо искам да поздравя и да благодаря на Andreas Schwab, който се справи с 1 600-те изменения така умело и постигна разумни компромиси в доклада. Радвам се, че той успя да запази двата основни принципа на първоначалното предложение на Комисията: първият е принципът на „по-добро регулиране“ чрез опростяване и актуализиране на разпоредбите за премахване на пречките на вътрешния пазар, с които предприемачите, извършващи стопанска дейност в страните от ЕС, се срещат всеки ден, а вторият принцип е постигане на възможно най-голяма хармонизация в потребителското право, като се премахнат многобройните изключения, прилагани от отделните държави.

Въпреки че не успяхме да се споразумеем за пълна хармонизация по всички глави от директивата, това ще бъде много важна стъпка напред, която включва премахване на бариерите пред трансграничната търговия и в крайна сметка по-голяма конкуренция на вътрешния пазар.

 
  
MPphoto
 

  Kurt Lechner (PPE).(DE) Г-н председател, боя се, че аз ще попаря ентусиазма. Въпреки многото подобрения в предложението на Комисията, които бяха въведени по време на консултациите с комисиите и за които трябва да благодарим основно на докладчика, г-н Schwab, по мое мнение настоящият пакет съдържа прекалено голям брой разпоредби и ще доведе до свръхсложно законодателство. Ще бъде много трудно за малките и средните предприятия по-специално да се справят с него. Освен това няма да има реална полза за потребителите, ще окаже много слаб ефект по отношение на хармонизацията и няма да ни позволи да постигнем напредък с вътрешния пазар и с Европа като място за извършване на стопанска дейност.

Предвид краткото време мога да разгледам, за съжаление, само един въпрос. Предложението на Комисията значително разширява обхвата на две определения и в този случай стига твърде далеч, което е видно от факта, че са внесени 1 600 изменения. Обсъждането му в Парламента беше трудно. Освен това Комисията не даде никаква обосновка за разширяването на тези определения. Никъде в приложенията или във внесените в Парламента документи няма каквато и да е обосновка. Един от двата случая касае договорите за продажба от разстояние. За щастие, това разширение беше върнато в процеса на консултации и изменено, което е правилен ход. Вторият случай касае договорите, сключени извън търговския обект, които искам да разгледам тук.

В бъдеще всеки договор, сключен извън сградата на предприятие, ще бъде предмет на цяла поредица от разпоредби и правата на отказ, дори ако потребителят, както г-н Obermayr току-що спомена, е поканил електротехник, декоратор, бояджия, дърводелец и пр. в дома си. Наясно съм, че има цяла редица изключения, които Вие, г-н Schwab, и комисията сте подобрили от гледна точка на съдържание и формулировка. Въпреки това все още са налице огромен брой правни капани, което може да се окаже пагубно за микропредприятията и дребните търговци и дори може да изложи на опасност самото им съществуване.

Според мен тази част от предложението е излишно. Може да бъде премахнато без проблем, заедно с глави IV и V. В този случай останалата част от предложението и консултациите няма да са лоши.

 
  
MPphoto
 

  Sylvana Rapti (S&D).(EL) Г-н председател, искам да благодаря на докладчика, г-н Schwab, и на докладчика в сянка, г-жа Gebhardt. Искам да им благодаря и същевременно да ги похваля, защото показаха голяма упоритост и много търпение да ни отведат до мястото, което стигнахме в разискването днес и което считам, че е много добра работна основа за г-жа Рединг, чиито думи според мен ни дават основание да бъдем оптимисти.

Аз лично считам, че минималната хармонизация е много добра и в същото време много прагматична работна основа. Аз съм от Гърция – държава, която е постигнала много високо ниво на защита на правата на потребителите. Разбирате, че не бих искала това високо ниво на защита на потребителите да бъде компрометирано.

Признавам, че бях много обезпокоена, когато г-н Schwab говори – и чувах за първи път – за максимална хармонизация. Спомних си нещо, което бях прочела в едно списание: някой се опитал да направи най-красивата жена, като й поставил очите на една актриса, носа на някаква певица и устата на друга актриса. Резултатът бил ужасен.

Направих тази аналогия, за да покажа, че можем да започнем с най-добри намерения и да не постигнем желания резултат. Ето защо считам, че минималната хармонизация е правилната работна основа.

 
  
MPphoto
 

  Damien Abad (PPE).(FR) Г-н председател, първо искам да отдам дължимото на работата на нашия докладчик, г-н Schwab, която ни дава възможност днес да постигнем широк консенсус сред всички политически групи по текста въпреки лошия му старт.

Да, Европа следва да бъде синоним на напредък и практически постижения и го виждаме в предложенията, свързани с потребителите. Европейците отсега нататък ще имат правото да се откаже от договора, когато купуват продукти в онлайн търгове като eBay.

Успяхме да представим текст, който от една страна ще укрепи рамковите условия за увеличаване на трансграничната търговия в Европейския съюз, а от друга, ще предотврати снижаването на защитата на потребителите в държавите-членки – напротив, ще я повиши.

Преди всичко подкрепям мнението, че за да способстваме излизането си от рецесията, трябва да създадем нови източници на растеж, и че благодарение на опростяването и рационализирането на европейското законодателство нашите предприятия ще могат да се възползват по-пълноценно от потенциала на единния пазар. Знаете ли, че едва 22 % от покупките в Европа са трансгранични? Осигуряването на по-добра регулаторна рамка за предприятията следователно също допринася за икономическото възстановяване.

В преговорите по текста искахме да приемем подход, който е и амбициозен, и прагматичен. Принципът е прост: хармонизиране с еквивалентно ниво на защита. Поради тази причина се радвам, че успяхме да запазим определени елементи от националното законодателство, на които потребителите на една или друга държава-членка много държат. Що се отнася до нас във Франция, нашите потребители могат да продължат да се възползват от защитата, предлагана от гаранцията за „скрити дефекти“, или запазването на разпоредбите, осигуряващи много високо ниво на защита при продажбите по домовете.

Освен това днес показваме, че Европейският парламент, десни и леви партии заедно, сме способни да отговорим на опасенията на хората, и аз приветствам това. Решението, разбира се, е повече Европа, но не и в какъвто и да е вид. Имаме нужда от Европа, която защитава, Европа, която успокоява, и Европа, която предоставя възможности на европейците, гражданите, потребителите и предприятията.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). – (CS) Г-н председател, в миналото мотото „клиентът винаги е прав“ се доказа, доживотните гаранции не бяха рядко срещани и качеството беше въпрос на чест. Днешният свят е очевидно различен. Днес трябва да мислим за правата на потребителите, защитата на потребителите и законодателството, което ще ги гарантира. Удовлетворението на клиента, както изглежда, вече не винаги е най-добрата търговска политика и твърде много примери от ежедневието показват по-скоро обратното.

Ето защо е толкова важно да има задълбочен дебат относно законодателството, което не трябва да доведе до занижаване на правата на потребителите, а да отговори на новите предизвикателства. Трябва да разберем колко различни са отправните точки на различните държави от ЕС по отношение на правата на потребителите. Нашата цел следва да бъде да подобрим защитата на потребителите там, където досега цареше правен хаос и несигурност, като се привличаха различни мошеници и се подкопаваше доверието във вътрешния пазар. От друга страна, трябва да запазим високо ниво на защита на потребителите там, където тя вече съществува ефективно. Това е основният подход, възприет от Директивата относно правата на потребителите, и затова напълно подкрепям позицията на моята група. Искам да благодаря на всички докладчици, разбира се, за работата им. Защитата на потребителите наистина не противоречи на интересите на честните предприемачи. Точно обратното.

 
  
MPphoto
 

  Regina Bastos (PPE).(PT) Г-н председател, първо искам да поздравя г-н Schwab за упоритостта, с която доведе преговорите до този важен компромис, и да отдам дължимото на всички онези, които работиха заедно с него по доклада.

Ние искаме да гарантираме не само по-високо ниво на защита на европейските потребители, но също така, че европейските предприятия, независимо от техния размер, ще могат да доставят стоки и услуги на потребителите във всички 27 държави-членки без ненужни законови пречки.

Новата директива ще се справи със законодателната фрагментарност, която възпрепятства участието на трансграничните пазари, и ще окаже значителен тласък на вътрешния пазар. Искам да подчертая новите разпоредби, свързани с предоставянето на информация на потребителите: информацията трябва да бъде ясна, разбираема и своевременна.

Важно е също така, че отговорността за спазването на изискванията по отношение на информацията пада върху търговеца. Разпоредбите относно договорите от разстояние, особено сключените по телефона или по интернет, ще трябва да бъдат заложени и потребителите защитени чрез използване на прости, ефективни механизми. Сигурни сме, че след като приключат институционалните преговори, новата директива ще допринесе за превръщането на Европейския съюз в по-конкурентен и динамичен, както се очаква в една глобална икономика.

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo (S&D).(ES) Г-н председател, изготвянето на Директивата относно правата на потребителите, с което се създава хоризонтален инструмент, който ще опрости, обобщи и допълни четирите вече съществуващи директиви, е нещо положително.

Вътрешният пазар, характеризиран с висока степен на защита на потребителите, е ключов фактор за устойчив растеж и заетост.

За да се постигне това в съответствие с Договора, държавите-членки не трябва да бъдат възпрепятствани да приемат мерки, които повишават защитата на потребителите. Ето защо пълна хармонизация следва да се приложи само върху аспектите, необходими за постигането на последователна рамка за трансграничните сделки, с цел добавяне на стойност.

Налице е широк консенсус в комисията по икономически и парични въпроси, че финансовите услуги трябва да бъдат неразделна част от директивата, за да бъде тя наистина хоризонтална, че следва да се координира със секторното законодателство на равнище ЕС и на национално равнище, за да няма различия, и че трябва да се потърсят консултации със специалисти.

Този принцип не е задоволително отразен в текста, така че трябва да се изглади преди окончателното гласуване.

Все още ни предстои да постигнем напредък и към харта на европейските потребители в областта на финансовите услуги.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE).(HU) Г-н председател, г-жо член на Комисията, госпожи и господа, да благодарим на г-н Schwab за ценната му работа. Единните разпоредби за защита на потребителите и понятията, които означават едно и също навсякъде, вдъхват доверие у гражданите и в същото време гарантират по-голяма правна сигурност. Всичко това има най-голямо значение за гражданите и предприятията, които искат свободно да упражняват своите права в търговията на вътрешния пазар. Предложението на докладчика минималното ниво на хармонизация на защитата на потребителите да се придружава от пълна хармонизация на техническите правила е единственото приемливо регулаторно решение в сегашната ситуация. Комбинацията от минимална и пълна хармонизация може да се превърне във вариант, който е приемлив за всички.

Съществуващите пречки пред трансграничните сделки пречат на дейностите на търговците и клиентите извън границите на държавите-членки. Статистиката показва, че много от тях все още не приемат покупките по интернет, и ще бъде добре, ако можем да променим и това. Искам да кажа – и тук имам предвид главно държавите-членки от Централна и Източна Европа – че има голяма нужда от цялостна и конструктивна регулаторна рамка. Системата, основана на по-прозрачни общи правила, повишава осведомеността на потребителите, която все още не е напълно развити в този регион, но е известна в Западна Европа от дълго време. Развитата политика за защита на потребителите също е средство за подпомагане на малките и средните предприятия. Затова трябва да внимаваме да не усложним положението им чрез твърде строго законодателство.

По-точното определяне на задълженията на търговците да предоставят информация е ключов аспект, който ще допринесе за увеличаване на броя на пазарните сделки, които са съобразени със закона и са справедливи от търговска гледна точка. Не е случайно, че унгарското председателство също счита това предложение за директива за един от приоритетите на своя шестмесечен мандат. Символично и знаково е, че Парламентът постави доклада в дневния си ред няколко дни след Световния ден на правата на потребителите. Вземайки правилното решение, можем да улесним живота на близо 500 милиона потребители и 22 милиона предприятия на вътрешния пазар на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Г-н председател, първо искам да поздравя г-н Schwab и неговите колеги за добрата работа, която вършат вече повече от две години. Без съмнение това е голямо тяхно постижение. Позволете ми да поздравя и г-жа Гьори от унгарското председателство: тя е много ентусиазирана, тук е цял ден и винаги е в Страсбург. Не мисля, че съм виждал друг толкова ентусиазиран досега.

(EN) Става въпрос за вътрешния пазар, за хармонизация, за добавяне на стойност: всички много важни. Това не е крайният продукт, а работа в развитие: особено полезни са неща като правото на отказ, неравноправните договорни клаузи и особено клаузите за гъвкавост, които дават гъвкавост на националните правителства. Ако имахме същото и в други директиви, като Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), те щяха да работят по-добре. И накрая искам да кажа, че тя допълва работата, като например Директивата за услугите и Директивата за защита на данните, по която работя. Поради това представлява напредък.

(GA) Поздравявам г-н Schwab със завършването на работата.

 
  
MPphoto
 

  María Irigoyen Pérez (S&D).(ES) Г-н председател, г-жо член на Комисията, позволете първо да поздравя докладчика, г-н Schwab, и г-жа Gebhardt за свършената работа.

Не протекционизмът се увеличава, а по-скоро не се премахват права, които вече съществуват в някои от държавите-членки.

Защото ако искаме и се опитваме да създадем истински вътрешен пазар за отношенията между предприятията и потребителите, трябва да намерим и баланс между високо ниво на защита на правата на потребителите и защита на конкурентоспособността на предприятията.

Балансът включва договаряне на минимално ниво на хармонизация, както и възможността да се позволи на държавите-членки да запазят или да приемат допълнителни разпоредби, които повишават защитата на потребителите.

Не можем да допуснем приемането на законодателство на ЕС да означава, че много потребители ще се окажат по-слабо защитени.

Приветствам факта, че преговорите в Европейския парламент са по-добри, но настоявам вече установените права да не бъдат премахвани.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE). - (EN) Г-н председател, искам да поздравя докладчика, г-н Schwab, и неговия екип от докладчици по становища и докладчици в сянка за много добрата им работа по доклада. Отне много време да се избере линията, която да е достатъчно балансирана и за потребителите, и за предприятията. Приветствам цялостния компромис, постигнат от всички политически групи, и считам, че това е важна стъпка напред за всички потребители в Европейския съюз.

Налице са значителни подобрения, като например изискването за предоставяне на ясна информация в договорите и хармонизирането на разпоредбите относно правото на отказ. Разбира се, това е компромис, той не е съвършен. Пример за това е член 22, буква а), който задължава търговеца да извършва доставки в други държави-членки. Има продукти и услуги, които поради своето естество не следва да бъдат обхванати тук, а именно бързо развалящите се стоки. Проблеми могат да възникнат и с цифровите продукти. Първоначалното намерение за насърчаване на трансграничната търговска дейност е много важно и добро и наистина се надявам, че по време на предстоящите преговори със Съвета ще успеем да направим тези корекции, за да постигнем оптимален резултат.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Г-н председател, считам, че всеки потребител трябва да има правото да получи информация преди подписването на договора. Търговците на дребно следва да информират потребителите и да получат тяхното съгласие, включително когато се блокират суми от кредитните или дебитните им карти.

Също така е важно да защитим потребителите от неравноправни договорни условия. За съжаление, в случая с банковите услуги, застраховането, електронните съобщителни услуги или туристическите услуги договорните клаузи много често са написани на гърба с дребен шрифт. Клиентите много често подписват формуляра или фактурата, без да прочетат клаузите на гърба.

Дори когато клиентите прочетат всички клаузи по договора и заявят, че не са съгласни с някоя от тях, те не могат да преговарят. В този случай на потребителя се отговаря, че това е стандартен договор и той не може да се изменя.

Националните органи за защита на потребителите следва да проверяват стандартните договори, за да защитят потребителите от неравноправни клаузи.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Г-н председател, искам да благодаря на Andreas Schwab за отличната работа и за това, че подкрепи моите предложения. Фактът, че потребителите придобиват правото, при определени условия, на доставка на стоки и услуги, поръчани по интернет, във всяка държава-членка, бележи значителна промяна в пазаруването онлайн. Една трета от продавачите отказват да доставят стоки отвъд граница, особено в новите държави-членки.

Считам, че Съветът ще приеме нашия компромисен вариант, включително моите предложения относно задължението за посочване на оперативната съвместимост на компютърната техника и електроника, яснотата на договорните условия, правата на потребителите в организирани екскурзии с цел покупка и възможността държавите-членки да разширят правата на потребителите, включително и гаранциите, към доброволните организации и малките предприятия. Значението на директивата е очевидно. Предоставянето на ясни права на европейския потребител е най-добрият начин за постигане на равноправна вътрешна търговия в ЕС.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).(RO) Г-н председател, според стратегията „ЕС 2020“ високото ниво на защита на потребителите гарантира висококачествени продукти, но също и доверието на потребителите, като по този начин прави вътрешния пазар по-ефективен.

По отношение на правата на потребителите сегашното минимално регламентиране предоставя на всички държави-членки свободата да приспособят разпоредбите на ЕС към националните принципи и считам, че този подход трябва да се запази.

Европейският съюз може да улесни по-добро хармонизиране на вътрешния пазар с високо ниво на защита на потребителите чрез повишаване на сегашното минимално равнище на хармонизация до равнището на най-добрите национални практики.

Считам, че европейската система на отговорност за липсата на съответствие трябва да бъде равноправна, така че защитата на потребителите и доверието в пазарите да се подобрят, с което да се увеличи жизненият цикъл на продуктите.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).(HU) Г-н председател, сега действащите разпоредби относно европейските потребители следват принципа на минимална хармонизация. Те дават възможност за дерогации на държавите-членки, а това е конкурентен недостатък за ЕС. Доволна съм от отличния доклад на г-н Schwab. След няколко години на преговори дойде време да се постигне споразумение по въпроса и, както каза министър Гьори, унгарското председателство също ще се стреми към това. За да намалим фрагментарността на вътрешния пазар на ЕС, се нуждаем от по-строго прилагане на правата на потребителите и от предоставяне на възможност на потребителите да вземат по-добри решения, без да поставяме предприятията в неравностойно положение с новото законодателство. Единният вътрешен пазар изисква единни европейски правила за потребителите. Ето защо е важно да постигнем съгласие на първо четене.

 
  
MPphoto
 

  Вивиан Рединг, заместник-председател на Комисията. (EN) Г-н председател, трябва да кажа, че разискването в залата беше много конструктивно и всички страни се съгласиха, че се нуждаем от по-добра, по-конструктивна, по-ефективна Директива относно правата на потребителите от сегашната – а също и че макар да не е перфектна, най-малкото е по-добра от съществуващата, която е далеч от перфектна според всички.

Рядко виждам такова единодушие като днес в залата в похвалите за докладчика Andreas Schwab и неговите съдокладчици. Надявам се, че това единодушие ще се запази, защото сега навлизаме в съвсем нов процес и имаме съвсем кратко време да се опитаме да постигнем по-доброто законодателство, което поискаха всички колеги от всички политически партии, които взеха думата. Затова ви насърчавам да дадете на докладчиците си този доклад като отправна точка за преговори. Знам, че унгарското председателство ще направи всичко по силите си успешно да приключи новата процедура.

 
  
MPphoto
 

  Енико Гьори, действащ председател на Съвета. (HU) Г-н председател, г-жо член на Комисията, госпожи и господа, позволете да се присъединя към тези, които казаха, че това е едно отлично разискване. Разискването беше много конструктивно и от името на унгарското председателство и на нашите експерти искаме да ви благодарим за подкрепата и се надявам, че ще можем да продължим с консултациите в същата атмосфера. Ще отговоря на няколко конкретни въпроса, повдигнати в разискването. Мнозина призоваха за регламентиране на списъка с неравноправни договорни условия. Съгласни сме с Европейския парламент, че ще има полза от такъв списък на европейско равнище. Въпреки че действащото законодателство съдържа примерен списък, добавената стойност ще е в създаването на единен европейски списък. Все още обаче няма достатъчна подкрепа за това в рамките на Съвета и това е една от причините, поради които Съветът реши да пропусне въпроса.

Някои колеги попитаха, макар че г-жа Gáll-Pelcz отговори вместо мен, защо е необходимо да постигнем съгласие на първо четене. Както беше казано, започнахме преговорите през октомври 2008 г., по време на френското председателство. За две години и половина проведохме повече от шестдесет работни срещи и нямаше повече възможности за промени, за да се отговори на малцинството, което беше против, и затова трябваше да вземем решение за значително ограничаване на приложното поле на директивата до договорите на разстояние и договорите, сключени извън търговския обект. Стесненото приложно поле и оттук целевата хармонизация, убедена съм, ще доведат до по-бързо постигане на съгласие и не виждам каква полза може да има от удължаване и второ четене.

Предварителната позиция на Европейския парламент е в редица отношения близка до общия подход на Съвета и затова считам, че не трябва да пропиляваме – и призовавам всички към това – тази възможност да постигнем споразумение на първо четене.

(EN) Хареса ми коментарът на г-н Harbour за това, дали настоящата ситуация е трамплин или крайъгълен камък. Ако искаме да бъдем реалисти – а аз не обичам да преувеличавам – считам, че е трамплин, а не крайъгълен камък. Можеше да бъде крайъгълен камък, но условията просто не бяха подходящи. Можем да я разглеждаме като трамплин, когато вземем предвид интересите на нашите граждани и потребители.

Всички знаем, че правните условия в държавите-членки са много различни. По-пълно хармонизиране на този етап не е възможно. Много по-добре е да имаме по-тясно приложно поле и да можем да постигнем съгласие. Това наистина ще помогне да повишим правата на потребителите и следователно да завършим изграждането на единния пазар.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, докладчик.(DE) Г-н председател, въпросът, дали това е крайъгълен камък или не, може да се обсъжда надълго и нашироко. Ясно е например, че основателите на Европейската общност, като Алтиеро Спинели, на когото днес кръстихме заседателната зала на нашата група, можеха да се справят с по-основни въпроси в Европа. Убеден съм обаче, че в днешно време напредък в Европа се бележи с малки, конструктивни стъпки. Поради тази причина искам да благодаря на всички колеги, които взеха участие в обсъждането и които направиха компромиса възможен, благодарение на приноса им към измененията. Компромисът винаги е възможност да се постигне баланс между различните интереси. Никой няма да бъде напълно доволен, но всички ще бъдат готови да подобрят подхода, който върви напред. Затова считам, че сме на прав път.

Използвам възможността да благодаря на заместник-председателя на Комисията, г-жа Рединг, за неотменния й ангажимент, за подкрепата и насърчението както в днешното разискване, така и в много други срещи. Надявам се, че ще можем да продължим да разчитаме на нея по време на консултациите със Съвета. Искам да благодаря на председателя на комисията, г-н Harbour, за търпението му към докладчика и на останалите членове на комисията, заедно с г-н Lehne, председател на комисията по правни въпроси. По отношение на Съвета бих искал г-жа Гьори, бивш член на Парламента, да разбере в ролята си на действащ председател на Съвета, че Европейският парламент може да бъде задължен да измени предложението, което за щастие беше прието от Съвета на 24 януари. В някои области искаме да стигнем по-далеч и затова през следващите няколко седмици ще проведем конструктивни обсъждания, с цел да намерим положително решение. Много благодаря.

 
  
MPphoto
 

  Председател. − Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе утре от 11,30 ч.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), в писмена форма. (GA) Приветствам усилията за укрепване на правата на потребителите в ЕС. Подкрепям предложените мерки за улесняване на трансграничната търговия и мерките за изясняване на правилата на ЕС относно защитата на потребителите, с цел да се премахне сегашната несигурност.

Прозрачността и по-добрата информация за предприятията и потребителите ще допринесе много за доверието на потребителите в пазара, а това ще насърчи икономическия растеж. При все това съм доста обезпокоен от някои от мерките и тяхното въздействие върху малките и средните предприятия. Макар че предприятията със сигурност са в полза на мерки, които ще създадат по-ясна правна рамка и ще допълнят съществуващите механизми за защита на потребителите, някои от тях се безпокоят, че част от новите разпоредби биха могли да повлияят на управлението на предприятията. Такива мерки могат значително да увеличат бюрокрацията и ненужната административна тежест.

Защитавайки потребителите, трябва да сме сигурни, че няма да унищожим предприятията и услугите за тези потребители.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), в писмена форма. – (CS) Предложената Директива относно правата на потребителите хармонизира в един правен документ общо четири директиви относно договорите, сключени извън търговския обект, неравноправните условия в потребителските договори, защитата на потребителите при договорите от разстояние и някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и гаранции. Целта на обединяването на четирите директиви е да се подобри вътрешният пазар и да се насърчи трансграничната търговия. Високото ниво на защита на потребителите ще повиши качеството на продуктите и доверието на потребителите, а оттук и ефективността на вътрешния пазар. Трябва да отхвърлим опита гаранционният срок да се ограничи до две години, тъй като тази разпоредба ще отслаби защитата на потребителите в много държави, защото те ще трябва да намалят гаранционния срок в националното си законодателство, с което ще отслабят позицията на потребителя. Целта да се повиши доверието на потребителите в трансграничните продажби, при които най-големите пречки за потребителите са езиковите проблеми, липсата на доверие в платежната система и нежеланието на предприятията да търгуват зад граница, е правилна. Критиките на докладчика от комисията по икономически и парични въпроси относно факта, че предложението не отчита новите продукти, възникващи в резултат на промените в продуктовите разработки и иновации, като например цифровите продукти, са съвсем правилни. В областта на развлекателните приложения и битовата електроника продуктите, които съдържат програми или други невеществени услуги, стават все по-често срещани.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), в писмена форма. – (SK) Липсата на единство между съществуващите закони и стандарти често е пречка за потребителите и предприятията, които обмислят участие в трансграничната търговия. Потребителите и предприятията срещат пречки по отношение на разликите в пазарните условия.

Необходима е обширна хармонизация на въпросния договор, с цел запазване на високо ниво на защита на правата на потребителите в частност. В допълнение към секторните различия приложното поле на директивата ще бъде ограничено основно до договорите, сключени извън търговския обект. Именно тези договори представляват най-голям брой трансгранични сделки.

Също така въпросът дали даден договор е предмет на хармонизираните правила зависи най-вече от формулировката на условията. Някои от тях са често недостатъчни и незадоволителни от правна гледна точка.

Съществува реална необходимост да се гарантира, че на потребителите във всички държави-членки на ЕС е гарантирано високо ниво на защита и да им се доставят стоки без излишни правни пречки. Това ще помогне да се повиши доверието на потребителите, а също и интересът на предприятията към трансграничните сделки.

 
  
MPphoto
 
 

  Liem Hoang Ngoc (S&D), в писмена форма. – (FR) Искам да благодаря на г-н Schwab и на докладчиците в сянка за тяхната работа. Първоначалното предложение на Комисията беше неприемливо, защото имаше за цел да хармонизира напълно правилата относно правата на потребителите, без систематично да ги приведе в съответствие с най-благоприятното национално законодателство.

С други думи много държави-членки трябваше да премахнат от своето национално законодателство разпоредби, които в действителност предоставят по-добра защита на потребителите. В резултат във Франция трябваше да се изоставят две големи достижения на правото: правилото за „скрити дефекти“ и забраната продавачите по домовете да събират плащания преди края на периода на разсрочване.

Но колегите социалисти и аз успяхме да променим този подход и да приемем минимална хармонизация. Успяхме също така да повишим правата на потребителите по много въпроси, в частност относно информацията, която трябва да бъде предоставена от продавача, и разпоредбите относно периода на разсрочване.

Остава обаче един проблем: глава V. Не можем да приемем правилата относно неравноправните клаузи да бъдат напълно хармонизирани, защото това би лишило държавите-членки от възможност да реагират на търговските практики, които се променят ежедневно и понякога носят сериозни рискове за потребителите.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), в писмена форма. (EN) Проучвания на Комисията показват, че всеки трети граждани на ЕС купува стоки онлайн, но едва 7 % се занимават с трансгранично онлайн пазаруване. Тридесет и три процента биха се заинтересували от купуване зад граница. Въпросната област все още не е регулирана и е сложно да се купуват стоки онлайн, особено по отношение на доставката и разходите по сделката. Предложението за Директива относно правата на потребителите има за цел да намали усложненията при действията онлайн. Приветствам по-големите права на потребителите, извършващи онлайн покупки. Трябва да разполагаме с пълна информация за търговците, с техните имена, адреси и данни за връзка. Правилата в ЕС трябва да бъдат хармонизирани, за да не се сблъскваме с неприятни изненади и допълнителни разходи. Приветствам хармонизирането на правото на отказ в рамките на 14 дни. Трябва да защитаваме потребителите, но и да стимулираме икономиката. Напълно подкрепям усилията на докладчика да намери баланс тук. Прилагането на Директивата относно правата на потребителите е един проблем, а друг – пълната интеграция и прилагане на единния цифров пазар, на вътрешния пазар на ЕС и на Директивата за услугите. ЕС и държавите-членки трябва да решат и двата.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), в писмена форма. (ET) Приемането на новата хармонизирана Директива относно правата на потребителите със сигурност е един от най-важните стълбове за по-добро функциониране на вътрешния пазар. Хармонизираната директива, която обединява няколко директиви, свързани с правата на потребителите, значително ще опрости правната рамка, ще помогне да се повиши доверието на потребителите и ще насърчи трансграничната търговия. За да се направи търговията, или веригата за доставки, по-прозрачна, особено при електронната търговия, трябва да гарантираме, че данните за връзка с търговците са на разположение, за да може потребителят да се свържете с тях пряко, ако е необходимо. Затова подкрепям предложенията на докладчика в това отношение. Директивата е доста балансирана от гледна точка на потребителите и предприемачите и достатъчно гъвкава да се справи с различията между държавите-членки. Законодателството за пълна защита на потребителите все още не е реалност в Европейския съюз. Това обаче е голяма стъпка към по-добра защита на потребителите и търговия.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE), в писмена форма. (NL) Групата на Европейската народна партия (Християндемократи) от дълги години непрекъснато подчертава, че защитата на потребителите и доизграждането на вътрешния пазар не са противоположни цели, а в действителност вървят ръка за ръка. Този хоризонтален инструмент кодифицира и изяснява правата и задълженията на потребителите и търговците в целия ЕС. Той също така показва, че ЕС е сериозно решен да посрещне нуждите на най-уязвимите потребители. Съществуващите недостатъци в областта на онлайн или трансграничните продажби до голяма степен ще бъдат премахнати. Това ще създаде възможности не само за потребителите, но също така и за нашите малки и средни предприятия (МСП), за които отсега нататък ще бъде по-лесно да се възползват от предимствата на мащаба на вътрешния пазар. Но ако искаме най-доброто за нашите МСП, не следва да налагаме ненужна тежест върху тях. Затова трябва да внесем благоприятни за МСП изменения в предложението на Комисията. Европа не трябва да се примирява с нищо по-малко от cum laude (оценка „отличен“) в изпита МСП.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni Collino (PPE), в писмена форма. (IT) Нашите магазини са разположени все по-далеч от домовете ни и ние сме все по-малко склонни да се разхождаме край рафтовете с продукти в ръце, заобиколени от мириса на прясна храна и коментари на хора. Нашите покупки са все по-отдалечени и интернет вече напълно промени навиците ни, отчасти защото животът ни става все по-забързан. Това е специфична, осезаема проява на нещо, което в учебниците се нарича „глобална икономика“. Каква е разликата между интернет и магазина? В интернет не можем да поискаме от магазинера съвет кой продукт да изберем или да се върнем, ако нещо не е наред с продукта, и да вземем друг от рафта, след като покажем касовата бележка. Затова европейската Директива относно правата на потребителите има ключово значение поради задълженията, които налага по отношение на информацията за продукта, и правилата по отношение на дефектните продукти, които трябва да се заменят, ремонтират или да им се намали цената, за да се гарантира, че защитата при онлайн продажбите е не по-малка от тази при продажбите на място в цяла Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), в писмена форма.(PL) По мое мнение Директивата относно правата на потребителите е един от най-важните законодателни текстове, които ще обсъждаме в първата половина на тази година. По-добрият достъп до информация и по-голямата защита на потребителите са особено важни въпроси, например за развитието на онлайн пазара и за икономическия растеж в целия ЕС. Онлайн пазарът все още се развива относително бавно в Европа в сравнение със САЩ например, а моята страна, Полша, заема едва 17-о място сред държавите-членки на ЕС в това отношение. Само 23 % от полските потребители правят покупки по интернет, а липсата на доверие се оказва една от основните причини за това. Сред най-спорните въпроси в предложението за директива е степента, в която следва да се хармонизират разпоредбите. Радвам се, че докладчикът от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите се съгласи с критиките на моята група, групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, по отношение на целта на Европейската комисия за пълна хармонизация, която би направила невъзможно държавите-членки да приемат по-високи стандарти от предвидените в директивата. Считам, че държавите, които желаят да запазят по-високи стандарти, следва да имат възможност да го направят.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (EN) За съжаление, правата на потребителите, които купуват промишлени или хранителни стоки, са по-добре защитени от тези на ползващите транспортни, медицински или образователни услуги. Това е така, защото е трудно да се докаже, че извършената услуга е с лошо качество.

Например латвийската авиокомпания „Air Baltic“, 51 % от която е собственост на държавата, понастоящем е монополист. Това води до злоупотреби по отношение на пътническите услуги и предоставянето им. Директорът на дружеството, г-н Flick, не смята за необходимо да отговаря на въпроси на членове на ЕП и пренебрегва оплакванията от страна на широката общественост. „Air Baltic“ със своите машинации се присмива на Европейския парламент. Продава билети бизнес класа за самолет, в който услугата бизнес класа не се предоставя. Успоредно с това „Air Baltic“ прикрива честите случаи на неизправности и по този начин продължава да рискува живота на хиляди пътници. Необходимо е да се създаде анкетна комисия, която да проучи практиките на „Air Baltic“, или последиците могат да бъдат трагични.

 
  
MPphoto
 
 

  Ville Itälä (PPE), в писмена форма. (FI) Първоначалното предложение на Комисията беше доста проблематично от гледна точка и на потребителите, и на предприятията. Докладчикът свърши отлична работа, в резултат на което могат да бъдат предприети важни стъпки за по-последователна защита на потребителите в развитието на вътрешния пазар, без да се прави компромис с високото ниво на защита на потребителите. Надяваме се, че това ще насърчи трансграничните продажби от разстояние. Не трябва да забравяме обаче, че има много други фактори, които все още възпрепятстват разрастването на електронната търговия в Европа. В бъдеще ще трябва да работим например за ускоряването на плащанията и за по-ефективното им събиране, което ще позволи на малките и средните предприятия да участват по-активно на европейския електронен пазар.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), в писмена форма.(RO) Искам да изкажа благодарност, че след утрешното гласуване ще можем да разполагаме със законодателна рамка, гарантираща по-добро хармонизиране на правата на потребителите в ЕС. От друга страна, искам да поздравя Европейската комисия за започването на проекта на директива, която обединява четирите съществуващи директиви в един законодателен инструмент. Искам също така да подчертая, че след като директивата бъде приложена, най-накрая ще можем да гарантираме на гражданите на 27-те държави-членки на Европейския съюз високо ниво на защита на потребителите. В същото време искам да поздравя докладчика за добрата работа и защото добави важни членове към доклада, който ще регламентира правата на тези, които купуват стоки и услуги онлайн.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (ECR), в писмена форма.(PL) Искам да благодаря на г-н Schwab и на останалите колеги за работата им по проекта. Приветствам усилията за хармонизиране на правилата за продажбите от разстояние, които са насочени към защита на потребителите и улесняване на дейността на търговците. Безспорно е необходим компромис, който едновременно ще гарантира високо ниво на защита на потребителите и ще улесни търговците в предоставянето на услуги в целия ЕС. Считам, че е правилно да се гарантира високо минимално равнище на защита на потребителите в целия Европейски съюз, при условие че държавите-членки могат да прилагат по-строги разпоредби на своята територия, ако смятат, че нивото на защита, гарантирано от ЕС, е недостатъчно. Не трябва обаче да пренебрегваме нуждите на търговците, които трябва наистина да бъдат улеснени с хармонизирането на разпоредбите в ЕС както в дейността им, така и с намаляване на разходите. Поради това е препоръчително да се изготви позиция, която ще защитава интересите и на потребителите, и на търговците. Няма никакво съмнение, че правенето на сделките по-безопасни и хармонизирането на разпоредбите ще повиши доверието в продажбите от разстояние и ще подейства като стимул за потребителите да правят покупки от разстояние по-често.

 
Правна информация - Политика за поверителност