Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0196(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0038/2011

Předložené texty :

A7-0038/2011

Rozpravy :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Hlasování :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0116
P7_TA(2011)0293

Rozpravy
Středa, 23. března 2011 - Brusel Vydání Úř. věst.

20. Práva spotřebitelů (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. – Dalším bodem je zpráva pana Schwaba (A7-0038/2011) jménem Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právech spotřebitelů (KOM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, zpravodaj.(DE) Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, úvodem bych chtěl poděkovat všem svým kolegům, kteří pracovali na této směrnici a na kompromisu, o němž dnes diskutujeme. Neříkám to ze zdvořilosti, ale z upřímného vděku. Jde o paní Wallisovou z Výboru pro právní záležitosti jako zpravodajku ke stanovisku výboru, paní Gebhardtovou, paní Turunenovou a pana Rocheforta i o pana Triantaphyllidese a pana Bielana. Dospět k rozhodnutí nebylo vždycky snadné, neboť v průběhu dvou let bylo předloženo 2 000 pozměňovacích návrhů, ale diskuse byly vždycky konstruktivní a já vám za to všem srdečně děkuji.

Navzdory všem technickým rozporům o jednotlivých záležitostech, které se projevují v různých kompromisech, existuje napříč všemi skupinami všeobecná shoda, že Evropský parlament dnes vysílá signál, že chceme rozvíjet vnitřní trh v zájmu spotřebitelů a podniků. Ostatně i dvacet let poté, co byl jednotným evropským aktem zřízen vnitřní trh, navzdory hromadě směrnic a nařízení, opět jen shledáváme, že ke skutečné normalizaci nedošlo. Členské státy využily svůj manévrovací prostor, někdy oprávněně, ale někdy neoprávněně.

Směrnice, kterou máme dnes před sebou, představuje zlatou střední cestu, která upravuje záležitosti týkající se vnitřního trhu, a legislativní rozhodnutí týkající se všech ostatních záležitostí ponechává na samotných členských státech. V tomto smíšeném přístupu můžeme jít i dále a získáme podporu od všech stran této sněmovny. To zahrnuje podporu návrhu Komise, ale zároveň i jeho značné vylepšení v mnoha bodech. Zajistili jsme, aby ochraně spotřebitelů byl v této směrnici zabezpečen odpovídající význam tím, že jsme zavedli jednotnou čtrnáctidenní lhůtu pro odstoupení od všech smluv uzavřených online po celé EU; tím, že jsme dali spotřebitelům, kteří mají co do činění s podomním prodejem, možnost volby, zda mít tištěnou nebo elektronickou variantu smlouvy; tím, že jsme umožnili, aby tzv. „tlačítkové řešení“ vneslo větší transparentnost do internetového obchodování a zároveň urychlilo boj proti podvodům na internetu, a nakonec tím, že jsme zavedli jednotnou povinnost poskytovat informace, zejména pokud jde o ceny, tedy jinými slovy úplné cenové informace u všech internetových a podomních transakcí.

Směrnici jsme ovšem přizpůsobili i tak, aby byla proveditelná pro malé a střední podniky a malé dodavatele tím, že je flexibilnější a jsou z ní hlavně vyloučeny služby v mnoha oblastech; tím, že spotřebitelé mohou odstoupit od smluv telefonicky; tím, že podniky již nemají možnost vkládat do smluv některé nepřiměřené podmínky, a tím, že byly stanoveny jasné podmínky, za nichž spotřebitelé mohou vracet objednané zboží, když došlo ke zrušení koupě, a nakonec tím, že byl zaveden jednotný formulář pro odstoupení od smlouvy, který mnoha lidem po celé Evropě usnadní přístup k právu na odstoupení od smlouvy a k jeho výkonu.

Nakonec, také díky konzultacím mezi členskými státy, se nám podaří, aby byl další vývoj právních předpisů v této významné oblasti ochrany spotřebitelů na úrovni Rady jednodušší, než tomu bylo v minulosti. Komise bude mít jasné právo být na úrovni Rady vyslechnuta, neboť nemůže být pochyby o tom, že společný trh vyžaduje společná pravidla. V průběhu krize eura jsme to viděli jasněji než kdykoli jindy. Nestačí přihlásit se ke společným zásadám jen proto, aby členské státy měly nakonec úplnou svobodu. Společné zásady je třeba dodržovat na základě společných pravidel. Proto je cílem této směrnice ochrana spotřebitelů. Pokud budou práva spotřebitelů stejná po celé Evropě, budou o nich spotřebitelé konečně informováni a budou schopni je účinněji uplatňovat proti podnikům, které je porušují. Směrnice chrání v první řadě i malé a střední podniky, neboť na základě jednotného souboru předpisů vzniká právní jistota, jež umožňuje rozkvět kulturní a obchodní rozmanitosti, o níž tak často slyšíme. Děkuji vám za spolupráci. Těším se na nadcházející rozpravu.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, úřadující předsedkyně Rady. (HU) Pane předsedající, paní komisařko, pane Schwabe, vážení poslanci, jsem velmi ráda, že jsme mohli nakonec zařadit do programu rozpravu o tomto návrhu.

Jak víte, Rada dospěla k dohodě o tomto tématu v prosinci minulého roku a 24. ledna 2011, již pod maďarským předsednictvím, Rada oficiálně schválila své předběžné stanovisko, to znamená obecný přístup.

Abychom dospěli k dohodě, museli jsme v Radě jednat déle než dva roky o tom, jaká bude ideální rovnováha mezi právními předpisy EU a právními předpisy členských států zaručujícími práva spotřebitelů a které aspekty spotřebitelských práv by mohly být příslušným způsobem harmonizovány. Potíže spojené s tímto návrhem nejlépe ilustruje skutečnost, že pracovní skupina Rady musela více než šestkrát zasedat, aby připravila text, který mohla podpořit kvalifikovaná většina členských států. Navíc se ukázalo, že je nemožné dosáhnout dohody o kapitole čtyři a pět z návrhu Komise, která se týká prodeje zboží a nepřiměřených smluv. V důsledku převažujících obtíží se Rada nakonec rozhodla vypustit tyto dvě kapitoly z textu a zaměřit se místo toho na smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory a na smlouvy uzavřené na dálku. Tento přístup podpořila i Komise, neboť text připravený Radou vytváří přidanou hodnotu, pokud jde o takové smlouvy na úrovni EU.

Předsednictví je přesvědčeno, že Evropský parlament by mohl dát této rozpravě další podnět. Proto bude zítřejší hlasování o návrhu úprav tak důležité. Rozhodne-li se Evropský parlament na zítřejším plenárním zasedání vrátit celou věc Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, pokusí se maďarské předsednictví s velkým odhodláním zajistit, aby bylo dohody dosaženo v prvním čtení. Jsme připraveni udělat pro to vše, co bude třeba. Samozřejmě to bude hodně záviset na tom, jaký typ pozměňovacích návrhů Parlament navrhne.

Jak jsem již uvedla, mezi členskými státy existuje významný rozdíl v názorech, co se týče obsahu kapitoly čtyři a pět, to znamená skutečnosti, zda mají být některé aspekty obchodních podmínek a záruk, stejně jako nepřiměřené smluvní podmínky, plně harmonizovány. Předsednictví je přesvědčeno, že důvodem, proč bychom se měli soustředit na jiná ustanovení směrnice, to znamená kapitolu jedna a tři, je, že právě zde můžeme vytvořit skutečnou evropskou přidanou hodnotu. Pokud jde o tyto body, obecný přístup Rady se nijak výrazně neliší od parlamentních návrhů pozměňovacích návrhů, které předložil Výbor pro právní záležitosti a výbor IMCO dne 20. ledna a 1. února.

Pane předsedající, paní komisařko, vážení poslanci, jsme připraveni plně spolupracovat s Parlamentem a s Komisí, abychom dosáhli úspěchu. Chtěla bych také využít této příležitosti a poděkovat zpravodaji a předsedovi výboru IMCO, panu Harbourovi, a všem členům výboru IMCO za to, že až doposud projevovali maďarskému předsednictví plnou spolupráci. Nevím, jaký bude konečný výsledek a zda budeme naprosto spokojeni s výsledky svých jednání, ale jsem přesvědčena, že nesmíme ztratit příležitost poskytnout občanům EU práva, která mají mnohem větší rozsah než dříve.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, místopředsedkyně Komise. Pane předsedající, příští rok oslavíme 20. výročí jednotného trhu. Musíme zajistit, aby jednotný trh přinášel spotřebitelům a podnikům výhody. Více než dva roky jednání ukázaly, že je politicky velmi obtížné dosáhnout dohody o celé směrnici na základě toho, co navrhla Komise. Mnozí z vás nechtějí, a zcela oprávněně, aby došlo ke snížení úrovně vnitrostátní ochrany spotřebitelů.

Nyní již třetí rok diskutujeme o tomto právním předpisu. Myslím si, že je nejvyšší čas, aby spoluzákonodárci našli řešení. V tomto ohledu jsem zvláště vděčna vašim výborům, zpravodajům, panu Schwabovi a paní Wallisové a stínovým zpravodajům za jejich nelehkou práci při hledání kompromisu. Rada se začátkem roku dohodla na obecném přístupu. Rozhodla se podstatně zúžit rozsah návrhu a konkrétně se zaměřit na smlouvy uzavřené na dálku a na smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory.

Komise je přesvědčena, že obecný přístup Rady je dobrým odrazovým můstkem při hledání zdravého kompromisu. Všeobecně vzato je to v souladu s cílem zlepšit fungování vnitřního trhu a vytvořit přidanou hodnotu pro spotřebitele. Vím, že se svými pozměňovacími návrhy snažíte o dodatečná vylepšení. Vidím mnoho rozumných návrhů na další posílení ochrany spotřebitelů, a jak jsem již řekla, směrnice o právech spotřebitelů by měla být směrnicí o právech. Měla by být hodna svého jména.

Dám vám několik příkladů: klidně bych mohla vyloučit váš pozměňovací návrh 122, který zaručuje, že spotřebitelé nebudou platit za zboží zaslané zpět po odstoupení od smlouvy, pokud jeho hodnota překračuje částku 40 EUR. Nejsem ani proti prodloužení lhůty na odstoupení od smlouvy na jeden rok, nebyl-li spotřebitel informován o svém právu na odstoupení od smlouvy (pozměňovací návrh 116). Mohla bych podpořit i harmonizované řešení boje proti takzvaným internetovým cenovým pastem (odst. 1 písm. a) a b) pozměňovacího návrhu 107).

Nebude pro vás žádným překvapením, řeknu-li, že nemohu akceptovat všechny vaše pozměňovací návrhy, které jsou momentálně předloženy. Například pozměňovací návrh 141. I když je mým cílem obsluha vnitřního trhu, bylo by příliš zavazovat obchodníky obchodující na dálku, aby dodávali zboží nebo poskytovali služby v kterémkoli jiném členském státu.

Po celé této dlouhé době a bez ohledu na přetrvávající neshody vidím světlo na konci tunelu. Věřím, že přijatelný a vyvážený kompromis je již na dosah. Udělám, co bude v mých silách, abych vám pomohla tohoto kompromisu dosáhnout.

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis, zpravodajka ke stanovisku Výboru pro právní záležitosti. Pane předsedající, podstoupili jsme dlouhou cestu, která ještě stále neskončila a doufáme, že se brzy dostaneme tam, kam chceme. Jménem Výboru pro právní záležitosti bych chtěla poděkovat panu Schwabovi za jeho práci. V průběhu let jsme jasně viděli potíže způsobené různými právními koncepcemi, které představují překážku pro skutečné možnosti spotřebitelů a malých a středních podniků na vnitřním trhu.

U dohody, kterou teď máme v Parlamentu, jsme učinili určitý pokrok. Bohužel si myslím, že Výbor pro právní záležitosti by byl chtěl udělat více, například v kapitole 5 o nepřiměřených podmínkách a zvláště v oblasti transparentnosti. Náš výbor by v této oblasti skutečně rád pokročil. Vím, že Radě se zdá, že je to snad příliš odvážný krok. Pro nás je to však krok, který může být velmi důležitý, pokud jde o vnitřní trh i o práva spotřebitelů, jak jste, paní komisařko, správně uvedla.

Ušli jsme dlouhou cestu. Zrevidovali jsme spotřebitelské acquis. Neprošli jsme všechny směrnice, které jsme podle předchůdce paní komisařky měli projít. Možná děláme pár krůčků kupředu. Doufám, že se budeme dále bavit a diskutovat. Možná bude výsledkem něco, co bude mít hodnotu.

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen, zpravodajka ke stanovisku Hospodářského a měnového výboru. Pane předsedající, nejdříve bych chtěla poděkovat svým kolegům za vynikající práci, zejména panu Schwabovi z Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů za jeho nekonečné úsilí a součinnost ve snaze předložit tuto zprávu. Návrh Komise ponechával mnoho prostoru k vylepšení.

Z hlediska výboru ECON bych se chtěla zmínit o třech věcech. Je dobře, že do návrhu je zahrnuto digitální zboží. Je dobře, že zde zaznívá jasný signál k vypracování alternativních způsobů řešení sporů do budoucna. Malými nebo inovativními finančními produkty by se měly zabývat buď konkrétní směrnice z oblasti finančnictví, nebo budoucí směrnice o ochraně spotřebitele.

V neposlední řadě doufám, že další kroky Komise zajistí vysokou úroveň ochrany spotřebitelů, která by nakonec mohla vést k plné harmonizaci předpisů o ochraně spotřebitelů v Evropské unii.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre, jménem skupiny PPE. (IT) Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, gratuluji pani Schwabovi k doposud odvedené práci a k vynikající spolupráci mezi Výborem pro právní záležitosti a Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů.

Zabezpečení různých stupňů harmonizace norem nám umožní dosáhnout významných výsledků, které přinesou evropským občanům skutečnou přidanou hodnotu. Význam má především právo na čtrnáctidenní lhůtu pro odstoupení od smlouvy a nová pravidla o požadavcích na informace, nejen o ceně, ale i o totožnosti a adrese prodejce. Tato vylepšení zvýší důvěru spotřebitelů, zejména v přeshraničním obchodě, neboť nabídnou právní jistotu, která je zásadní pro rozvoj e-obchodu.

Tato směrnice také položí základ pro další doplňková opatření od reformy evropského smluvního práva až po proces revize alternativních mechanismů řešení sporů. Tento základní krok k harmonizaci je zásadní podmínkou rozvoje vnitřního trhu, který se soustředí na práva svých spotřebitelů a slouží občanům Evropské unie.

Profesor Minti uvedl přibližně před rokem ve své zprávě pro předsedu Barrosa: „Spotřebitelé a jejich prospěch by měli být ústředním motivem dalšího stupně jednotného trhu.“ Tvůrce právních předpisů by měl zaprvé brzy dospět k dohodě o návrhu směrnice o právech spotřebitelů, aby zajistil vysoký stupeň ochrany na integrovaném maloobchodním trhu. Toto ustanovení naprosto splňuje požadavky a já jsem přesvědčen, že si pan Schwab udrží nezbytné nadšení ve složitých jednáních, která budou následovat před konečným schválením textu.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt, jménem skupiny S&D.(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, pane Schwabe, zažili jsme skutečně tvrdá jednání, neboť na počátku diskusí byly názory velmi rozdílné. Stejně tak nebylo snadné rozhodnout o rozumném postupu jednání,

Tato jednání však byla úspěšná v tom, že dosáhla významných zlepšení, a to i po hlasování na úrovni výboru, což nakonec umožnilo, aby moje skupina zítra hlasovala pro tento kompromisní balíček. Po všech těch diskusích, které jsme vedli, si člověk uvědomí, jak moc je to významné.

Připravili jsme skutečně celou řadu zlepšení. Základní zásadou, kterou směrnice nyní sleduje, je tedy opět minimální harmonizace s výjimkou oblastí, které musí být plně harmonizovány, což nám dělalo velké starosti. Z působnosti této směrnice jsme vyloučili sociální služby, zdravotnické služby a hazardní hry, neboť tyto oblasti vyžadují zvláštní regulaci. Nelze na ně uplatňovat stejné zásady, jako na komerční služby, komodity nebo maloobchodní prodej, takže to byla důležitá úvaha. Výrazně jsme posílili povinnosti poskytovat občanům, tedy spotřebitelům, informace. Z tohoto důvodu bych chtěla úřadující předsedkyni Rady vysvětlit, že myšlenka na vypuštění druhé kapitoly, jinými slovy na odstranění právě těch oblastí, kde je třeba uplatňovat tuto povinnost poskytovat informace, je něčím, co skupina Pokrokové aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu nebude tolerovat.

Do působnosti směrnice jsme zahrnuli elektronický obchod, což původní návrh Komise nepředpokládal. Prodej na dálku prostřednictvím internetu je však jednou z klíčových oblastí, které byly do směrnice zahrnuty. Na cílové čáře se nám také podařilo zkvalitnit ustanovení o podomním prodeji. To jsou pozitivní zlepšení, která nám umožnila předložit zprávu.

Nemohu popřít, že stále existuje několik problémů, zejména ustanovení týkající se nepřiměřených smluvních podmínek v páté kapitole. S těmito ustanoveními jsme velmi nespokojeni, a buď na nich budeme muset ještě pracovat, nebo budeme muset v případě potřeby celý oddíl vypustit. Mnohem větší obtíže však působí skutečnost, že finanční služby byly zcela vyloučeny z povinností poskytovat informace. Myslím si, že tady máme velký problém. O tom budeme muset ještě dále jednat, paní komisařko, neboť finanční služby byly zahrnuty do vašich návrhů a tak by to také mělo zůstat.

Abych to shrnula. Budeme hlasovat pro kompromisní balíček a budeme hlasovat i pro to, aby se směrnice vrátila výboru, ale to neznamená, že souhlasíme s tím, aby byla přijata v prvním čtení.

 
  
MPphoto
 

  Robert Rochefort, jménem skupiny ALDE.(FR) Pane předsedající, dámy a pánové, tento text je důležitý. Není nijak revoluční. Nemůžeme říci, že všechno, co bylo předtím, bylo špatné, a nyní je všechno dokonalé. I v tomto provizorním stádiu naší práce však nabízí řadu významných inovací.

Hlavní posun se podle mého názoru týká lepší regulace dálkového prodeje, zejména prostřednictvím internetu (kapitola III), neboť práva spotřebitelů v této oblasti je třeba posílit. E-obchod je velmi užitečný. Rozšiřuje spotřebiteli možnost volby, umožňuje jim nalézt nejnižší ceny a malým a středním podnikům a řemeslníkům umožňuje najít nová odbytiště.

Posun v této oblasti jsme museli vyřešit ryze evropským způsobem, tedy provedením harmonizace práv a povinností všech účastníků v několika velmi specifických bodech. Velmi konkrétně řečeno, italský zákazník, který něco nakupuje na belgickém nebo německém webu, bude vědět, že od nynějška bude mít stejná práva a stejnou ochranu. Právě to tato směrnice umožní.

Znamená to, že lhůta, v níž může spotřebitel odstoupit od smlouvy, se v celé Unii protahuje na 14 dnů. To znamená, že spotřebitel bude ihned znát celkovou částku k úhradě, aniž by se později dočkal nepříjemného překvapení. To znamená, že po dvojitém kliknutí uvidí řádnou objednávku.

Toto všechno samozřejmě rozruší některé zvyklosti. V mnoha členských státech je ve vnitrostátním právu řada nuancí, které každý považuje za zásadní, i když v sousedních státech je často nelze nikde nalézt. Společný život v Evropě znamená učit se lehce měnit zvyky tak, aby to prospělo celému Společenství a aby to bylo v obecném zájmu.

Abych hovořil jasně: tento text potřebuje ještě mnohá vylepšení a my je v následujících týdnech musíme provést, a to společně s Radou a s Komisí. Uvítal jsem otevřenost, kterou všichni v tomto směru projevili. Díky našemu zpravodaji, panu Schwabovi, kterému bych rád z celého srdce poděkoval, jsme již udělali velký kus práce. Velkým úspěchem této práce je i jen skutečnost, že všechny politické skupiny zítra přijmou pozměňovací návrhy. Důvěra spotřebitelů ve vnitřní trh Unie je velmi křehká. Abychom tuto důvěru zachovali a mohli doufat i v její posílení, potřebovali jsme jednomyslnou politickou podporu.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan, jménem skupiny ECR.(PL) Pane předsedající, nejdříve bych chtěl vyjádřit své díky panu Schwabovi, zpravodaji projednávané zprávy, za to, že při práci na návrhu této směrnice projevil takové odhodlání.

Dva a půl roku práce na tomto dokumentu vedlo k dosažení kompromisu, který ve své konečné podobě, jak doufám, zaručí spotřebitelům z 27 členských států větší právní jistotu v oblasti dálkového prodeje, zejména pokud se provádějí operace na internetu. Doufám také, že díky této směrnici budou mít spotřebitelé větší důvěru v přeshraniční obchod a v online nákupy, jež bude výsledkem vylepšení a harmonizace některých nových práv a větší srozumitelnosti těch, která již existují. Navíc pomocí standardizace požadavků na informace například u smluv uzavíraných na dálku a smluv uzavíraných mimo obchodní prostory má směrnice podnítit větší množství obchodníků, aby vstoupili na trhy v Evropské unii, což by naopak mělo zlepšit výkonnost vnitřního trhu. Doufám, že to bude příznivý podnět, zejména pokud jde o popularizaci prodeje online. Doufám také, že to přinese výhody spotřebitelům tím, že dojde k posílení hospodářské soutěže na vnitřním trhu.

Chtěl bych zdůraznit některé nejdůležitější věci. Zaprvé, snažili jsme se navrhnout text, který by byl vyvážený a který by fungoval ve prospěch spotřebitelů po celé Unii, ale také text, který by neměl negativní dopad na obchodníky a zejména na působení malých a středních podniků v Unii.

Zadruhé, jsem rád, že jsme byli schopni vyjednat pragmatický text, v němž jsme přijali smíšený přístup založený na minimální a maximální harmonizaci, což tedy znamená, že ty členské státy, které mají v některých oblastech velmi vysokou úroveň ochrany spotřebitelů, nijak neutrpěly. Podařilo se nám rovněž zavést v konkrétních případech jednotná a jasná ustanovení, což znamená, že například transakce prováděné přes internet budou jednodušší.

Jsem také rád, že se nám ve Výboru pro právní záležitosti podařilo konstruktivně projednat pátou kapitolu o nepřiměřených smluvních podmínkách. Tato kapitola upravuje smlouvy, které si obvykle spotřebitelé osobně nesjednají a které jsou často zdrojem mnoha nepravostí ze strany nečestných obchodníků.

Lituji však, že navzdory skutečnosti, že jsme dosáhli dohody, obsahuje text směrnice stále některé nedostatky. Jsem si však jist, že s odhodláním je budeme schopni napravit v příštím kole jednání a že dosáhneme konkrétních výhod pro spotřebitele a pro evropské obchodníky, neboť ostatně ani na jedny z nich nesmíme zapomenout.

 
  
MPphoto
 

  Emilie Turunen, jménem skupiny Verts/ALE.(DA) Pane předsedající, dámy a pánové, pane Schwabe, vnitřní trh EU je úhelným kamenem evropské spolupráce a jak velmi správně napsala vloni Komise ve svém návrhu aktu o jednotném trhu, na občany, tedy na nás, Evropany, se musí soustředit práce na rozvoji jednotného trhu. Je důležité mít to na mysli, až budeme zítra v Parlamentu hlasovat o směrnici o právech spotřebitelů, tedy směrnici, na níž jsme po mnoho let pracovali. Jak všichni víme, text, o němž budeme zítra hlasovat, byl zásadně revidován oproti návrhu, který jsme dostali od Komise na podzim 2008, neboť zde v Parlamentu jsme se soustředili na ty oblasti, kde společná pravidla EU přinesou skutečné výhody spotřebitelům i obchodu. Postupně jsme chtěli umožnit členským státům, aby si tam, kde to má smysl, vytvořily další právní předpisy.

Konkrétně řečeno to znamená, že evropští spotřebitelé zaznamenají změny především tehdy, když budou nakupovat na internetu v zahraničních online obchodech. Nová směrnice bude znamenat, že pro internetové obchody v Evropě platí jednotná pravidla, což spotřebitelům přináší řadu výhod. Dovolte mi uvést alespoň tři příklady. Zaprvé, všichni spotřebitelé v Evropě budou mít čtrnáctidenní lhůtu na odstoupení od smlouvy, budou-li něco nakupovat v online obchodě v členském státě EU. Zadruhé, celková cena produktu musí být stanovena dříve, než spotřebitel souhlasí s nákupem produktu. Zatřetí, v případě problémů musí být možné jednoduše se spojit s prodejcem. Čtvrtý aspekt, který byl pro nás ve skupině Zelených/Evropské svobodné aliance velmi důležitý, byla připravenost směrnice na budoucnost. Produkt není jen něco, čeho se můžeme fyzicky dotýkat. Dnes jsou produktem i duševní statky. Může to být software nebo hudební dílo, které si stáhneme. Proto jsem velmi ráda, že do textu byly zahrnuty i digitální produkty.

Návrh, o němž budeme zítra hlasovat a který může skupina Zelených/Evropské svobodné aliance podpořit, není dokonalým právním předpisem. Chtěli jsme širší, ambicióznější směrnici a chtěli jsme pokrok ve všech oblastech. Politika je však i umění možného a toto je nyní možné. Celkově jsem přesvědčena, že Parlament dosáhl rozumného výsledku, který bude ku prospěchu spotřebitelům v Evropě.

 
  
MPphoto
 

  Kyriacos Triantaphyllides, jménem skupiny GUE/NGL.(EL) Pane předsedající, jako politická skupina jsme zavedli zásadu zabránit jakémukoli omezování spotřebitelských práv v Evropské unii od samého počátku. Přestože byl původní návrh Komise velmi ambiciózní, nemohl vyjít vstříc potřebám všech spotřebitelů v Evropské unii. Proto byla návrhem vedena červená linka s cílem vytvořit plně harmonizovanou směrnici, když bylo jasné, že směrnice bude odpovídat nižší úrovni ochrany spotřebitelů EU.

V parlamentním návrhu směrnice existují dva velmi významné prvky. Před sebou máme úplně nový návrh Parlamentu, velmi odlišný od návrhu předloženého Komisí a s náhledem odlišným od náhledu Rady. Jádrem tohoto návrhu je smíšený přístup, pokud jde o harmonizaci, který ponechává na členských státech, zda si zavedou vyšší úroveň ochrany spotřebitelů.

Druhý bod souvisí s výjimkami z působnosti směrnice. Od samého počátku jsme trvali na tom, aby sociální služby, zdravotnické služby a hazardní hry byly vyňaty z působnosti této směrnice, neboť nemají nic společného se vztahem mezi obchodníkem a spotřebitelem a potřebují jiný přístup. Jsme rádi, že to bylo vzato v úvahu.

Podpora parlamentního návrhu v žádném případě neznamená bezpodmínečnou podporu návrhu Komise. Naopak, snažíme se o soudržný postoj a žádáme Komisi a Radu, aby vzaly velmi vážně v úvahu jádro parlamentního návrhu, zejména pokud jde o stupeň harmonizace a o další ustanovení týkající se kupních smluv.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi, jménem skupiny EFD. (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, spotřebitelská práva jsou jedním z mnoha příkladů, jak velké problémy mají evropské orgány v tomto historickém okamžiku s výkonem velmi důležitých právních a politických aktů.

Nechceme zahodit všechnu odvedenou práci a dosažené pozitivní věci, například příspěvek našeho pozměňovacího návrhu k právu na postih, jehož cílem je výrazné zlepšení činnosti drobných obchodníků, aniž by byla poškozena práva spotřebitelů. Bude-li výsledkem jednání s Radou zrušení toho dobrého, čím zpravodaj a jednotlivé skupiny přispěly do návrhu, který byl od samého začátku špatný, nebo bude-li výsledkem zvýšení úrovně obecné harmonizace směrnice, nebudeme mít jinou možnost, než hlasovat proti.

Zodpovědnost za tuto situaci nenese v žádném případě Parlament, ale Evropská komise. Existují témata, u nichž my, euroskeptici v Lize severu, můžeme říci ano vysokému stupni harmonizace, ale jen v případě, že to vychází ze zdravého rozumu, veřejného zájmu, zájmů malých a středních podniků a, proč ne, z výsad členských států.

V tak složité záležitosti, jako je ochrana spotřebitelů, byl od samého počátku potřebný přístup, který by to vše bral v úvahu. Vítáme stažení mnoha pozměňovacích návrhů, které zpochybňovaly záležitosti, jež byly již vyřešené. Důležité je, aby Rada přijala text, jestliže opustí sněmovnu s tím, že se v něm odrazí pozměňovací návrhy, na nichž se sněmovna dohodla.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Pane předsedající, spotřebitelé někdy obtížněji chápou důsledky svého jednání, například když si stáhnou digitální obsah. Každý je zvyklý, že si z internetu stáhne obsah zdarma. V některých případech jsou však poplatky před spotřebiteli zakrývány, takže spotřebitelé si stáhnou předplatné, aniž by o tom věděli, přestože chtěli jen jednorázovou službu. V takovém případě je potřeba právo na odstoupení od smlouvy.

Další oblastí, kterou je možno kritizovat, je kombinace dálkového a podomního prodeje, neboť je jednodušší neočekávaně překvapit lidi přímo na jejich vlastním prahu. Na druhé straně nesmíme malým a středním podnikům ukládat zbytečné břemeno, pokud jde o smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory. Jestliže spotřebitelé například pozvou obchodníka nebo kadeřníka dobrovolně k sobě domů, nepotřebují žádnou zvýšenou ochranu, neboť nejde o případ, kdy jsou neočekávaně překvapeni. Proto potřebujeme rozumnou širokou ochranu spotřebitelů, ale je rovněž důležité, abychom vzali v úvahu zájmy malých a středních podniků.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). - Pane předsedající, kompromis, který máme před sebou, představuje krok správným směrem. Vítám konsensus, jehož jsme dosáhli, pokud jde o právo na odstoupení od smlouvy a o požadavky na informace u smluv uzavřených na dálku a mimo obchodní prostory. Musíme však mít odvahu jít ještě dále, zejména pokud jde o postih za rozpor se smlouvou, neexistující záruky a nepřiměřené doložky.

Celá léta jsem pozorně naslouchala argumentům, ale mojí vizí byla a stále je plná harmonizace. Jsem přesvědčena, že společná pravidla přinášejí prospěch spotřebitelům i obchodu. Transparentnost, právní jistota a hospodářská soutěž spotřebitelům rozšiřují možnost volby a obchodu snižují byrokracii. Problémem je nalézt správnou rovnováhu.

Má-li být ochrana spotřebitelů vysoká a náklady obchodu nízké, neměly by se směrnice o ochraně spotřebitelů stát předmětem tahanic mezi trhem a lidmi. Neměli bychom ani žít s falešným přesvědčením, že vnitrostátní předpisy chrání spotřebitele, zatímco společná evropská pravidla přinášejí prospěch obchodu. Takový obraz je nesprávný. Není pochyby o tom, že dodatečné náklady malých a středních podniků se změní v dodatečné náklady pro spotřebitele.

Po celou dobu jednání se skupina PPE chovala pružně a konstruktivně. Levice byla nepružná a obstrukční a omezovala rozpravu na puntičkářské cvičení ve srovnávacím právu a handrkování mezi vnitrostátními předpisy. Já jsem naopak přesvědčena, že by měl převládnout společný zájem evropských občanů. Minimální harmonizace a národní výjimky, které obhajují sociální demokraté, prostě brání občanům, aby plně využívali výhody společného trhu. V době krize, kdy jsme svědky narůstajícího protekcionismu, je stejně jednoduché, jako nezodpovědné, chovat se populisticky. Já plně podporuji Andrease Schwaba a jeho skvělou práci a přeji mu úspěch v dalších jednáních.

Závěrem bych chtěla říci, že směrnice o právech spotřebitelů je milníkem při opětovném nastartování jednotného trhu, který dodá důvěru, podpoří růst, konkurenceschopnost a pracovní místa, což Evropané očekávají.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Masip Hidalgo (S&D).(ES) Pane předsedající, existují zásadní body, které ještě vyžadují vylepšení, takže musíme zprávu poslat zpět výboru.

Cesta této zprávy Parlamentem proto ještě neskončila.

Původní návrh byl špatný. To nám sdělila spotřebitelská sdružení na národní a celoevropské úrovni. Já mám například vysoké mínění o Unión de Consumidores de Asturias (sdružení spotřebitelů Asturie) a o jeho předsedovi, neúnavném Daciu Alonsovi.

Podařilo se nám prosadit nové posouzení staré obecné zásady maximální možné harmonizace v článku 4. Velmi zřetelně musíme prohlásit, že zavedení maximální možné harmonizace ve všech členských státech by omezilo ochranu mnoha spotřebitelů, neboť v mnoha zemích existuje delší tradice ochrany spotřebitelských práv.

V každém případě bych chtěl zdůraznit, že je nutné zajistit, aby seznam nepřiměřených smluvních podmínek nebyl vyčerpávající, to znamená, aby každý členský stát mohl rozšířit počet doložek, které považuje za nepřijatelné a ve spotřebitelských smlouvách za neplatné, aby důkazní břemeno bylo obráceno tak, aby bylo na obchodníkovi, aby prokázal, že podmínky vymykající se normě byly sjednány individuálně, a aby smluvní podmínky byly vyjádřeny jasně a srozumitelně.

Nadále jsme proti zavedení maximální možné harmonizace, pokud jde o nepřiměřené podmínky.

Eurobarometr uvádí, že 79 % obchodníků je přesvědčeno, že úplná harmonizace v této oblasti bude mít malý nebo nebude mít žádný vliv na jejich zahraniční činnost.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour (ECR). - Pane předsedající, myslím, že zjistíte, že mám dvě a půl minuty, neboť ne všichni mí kolegové jsou zde. Jako předseda výboru bych chtěl nejdříve vzdát hold všem poslancům, kteří na tomto dokumentu pracovali. Jsem rád, že dnes večer zde všichni jsou v čele s Andreasem Schwabem a společně s velmi silným týmem stínových poslanců, kteří v této složité oblasti projevili skutečně silný zájem a odbornost.

Myslím si, že je správné, jak řekla Viviane Redingová, že spolutvůrci právních předpisů musí nyní pokročit a přijmout nějaká rozhodnutí. Skutečnost, že k tomu došlo, značí, že jak Rada, tak Parlament má politické problémy. Myslím si, že Parlament, stejně jako v případě mnoha dokumentů v minulosti, ukázal, že je schopen zprostředkovat kompromis. Myslím, že Parlament by měl zítra hlasovat o pozměňovacích návrzích a vyslat jasný politický signál ohledně toho, co chceme, a poté to celé vrátit výboru.

Chtěl bych poděkovat předsednictví a paní Győriové, která byla za předsednictví nejaktivnějším zastáncem, za to, že v důsledku té změny byla nakloněna našemu stanovisku. To neznamená, že jsme se jakkoli zavázali postoupit kupředu a uzavřít tato jednání. Občanům a spotřebitelům však dlužíme přinejmenším otevřené setkání, abychom viděli, zda existuje nějaká základna pro dohodu. Myslím, že všichni mí kolegové s tím souhlasí.

Podívám-li se na to, co zde máme, chtěl bych v první řadě říci, že obdivuji nadšení paní Corazzy Bildtové, ale nemyslím si, že směrnice o právech spotřebitelů je milníkem. Upřímně řečeno, myslím si, že je to spíše odrazový můstek, protože okolo místa, kam nyní šlapeme, jsou stále nebezpečné vody. Myslím si, že je to první opatrný krok k harmonizaci záležitostí, které vyvolávají velké emoce a velký politický neklid. Je pochopitelné, že spotřebitelům a spotřebitelským organizacím v různých zemích se nelíbí omezování práv. Myslím si, že to je jeden z největších problémů, před nimiž stojíme.

Myslím si, že jsme dospěli ke kompromisu, který je pro spotřebitele i pro obchodníky skutečnou přidanou hodnotou, zejména v oblasti internetových a přeshraničních nákupů. To musíme podpořit a musíme podpořit i některé další oblasti, ale mé závěrečné slovo Komisi je následující: velmi naléhavě potřebujeme rámec, v němž bychom mohli pokračovat k plné harmonizaci. Máme celou řadu roztříštěných iniciativ, včetně vaší práce o spotřebitelských smlouvách, a další revize. Velmi nutně potřebujeme ten dlouhodobý strategický přístup, který udělá z odrazového můstku onen milník.

 
  
MPphoto
 

  Małgorzata Handzlik (PPE).(PL) Pane předsedající, paní komisařko, nejdříve bych chtěla poděkovat panu Schwabovi za práci, kterou vložil do tohoto návrhu. On sám ví patrně lépe než kdokoli jiný, že to nebyl jednoduchý úkol. Během práce na směrnici jsme často zdůrazňovali, jak je to důležité pro spotřebitele, ale i pro obchod, zejména pro e-obchod a pro přeshraniční nákupy.

Spotřebitelé, kteří nakupují online, chtějí především záruku, že zboží nebo služby, které si objednali, jim bude dodáno a že bude odpovídat uvedené kvalitě. Proto musíme zaručit, že předpisy na ochranu spotřebitelů budou jasné a transparentní. V průběhu této rozpravy bychom však neměli zapomínat na obchodníky, kteří očekávají, že předpisy jim neuloží žádné velké břemeno. Podařilo se nám při práci na této směrnici sladit zájmy spotřebitelů se zájmy obchodníků?

Diskuse, které vedeme již téměř dva roky, nás podle mého názoru posunuly blíže k tomuto cíli, ale ještě jsme ho nedosáhli. Jsem přesvědčena, že pro evropské spotřebitele by maximální míra harmonizace předpisů byla mnohem výhodnější. Zjednodušila by život společnostem působícím v oblasti e-obchodu. Jsem ovšem ráda, že i při respektování některých klíčových záležitostí se nám podařilo nalézt řešení, která ideálně vycházejí vstříc potřebám spotřebitelů a zároveň berou v úvahu realitu provozování obchodní činnosti. Jako příklad bych chtěla uvést ustanovení o čtrnáctidenní lhůtě, v níž mohou spotřebitelé odstoupit od smlouvy, a vítám i pozměňovací návrh, který umožňuje obchodníkům vracet peníze v závislosti na tom, zda spotřebitel prokáže poštovné. To je zásadní charakteristika směrnice, která ukazuje, že v některých případech mají spotřebitelé i obchodníci i povinnosti.

Nakonec bych chtěla podpořit Radu a Evropskou komisi, aby se pokusily docílit ambiciózní dohody.

 
  
MPphoto
 

  Bernadette Vergnaud (S&D).(FR) Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, nejprve bych chtěla poblahopřát zpravodaji, panu Schwabovi, i stínovým zpravodajům, zejména paní Gebhardtové, k jejich práci.

Původní návrh Komise byl skutečně absurdní a ohrožoval úroveň ochrany spotřebitelů tím, že ji chtěl úplně harmonizovat. To je ospravedlnitelné jen v případě, že harmonizace směřuje nahoru, nikoli dolů, jak bylo navrženo.

Proto vítám většinu dosažených kompromisů, které umožňují členským státům uplatňovat přísnější pravidla, pokud chtějí, a přitom zaručují vysokou minimální úroveň pro všechny spotřebitele v Unii. Proto je maximální doba platnosti smluv omezena na 12 měsíců, zkvalitňuje se informovanost o smlouvách uzavřených na dálku nebo po telefonu, u nichž se platba vyžaduje až poté, co uplynula lhůta pro odstoupení od smlouvy, která je čtrnáctidenní.

Na druhou stranu je nepřijatelné zachovávat plnou harmonizaci, pokud jde o kapitolu V, která se týká nepřiměřených smluvních podmínek. Nejenže zvolený stupeň ochrany je neuspokojivý, ale znamená doslova ignorování podvodných praktik, k nimž skutečně dochází, neboť ty vyžadují schopnost reakce, kterou nemohou evropské právní předpisy nabídnout.

Odebrání veškerého manévrovacího prostoru členským státům v této oblasti se zdá být nezodpovědné. Doufám tedy, že spolutvůrci předpisů přijdou s vyváženým textem, který zaručí skutečné a společné jádro vysokého stupně ochrany.

 
  
MPphoto
 

  Edvard Kožušník (ECR). – (CS) Pane předsedající, dovolte mi, abych nejprve poděkoval a vyzdvihnul práci Andrease Schwaba za to, jak bravurně se dokázal vypořádat s 1600 pozměňovacími návrhy a dosáhnout rozumné kompromisní podoby zprávy. Jsem rád, že se mu podařilo zachovat dva základní principy původního návrhu Komise, a to princip „lepší regulace“ tím, že se zjednoduší a aktualizují pravidla tak, aby bylo dosaženo odstranění překážek na vnitřním trhu, se kterými se dennodenně střetávají podnikatelé při svém obchodování v zemích Evropské unie, a druhý princip, kterým je dosažení maximální možné harmonizace spotřebitelského práva a odstranění množství výjimek uplatňovaných jednotlivými státy.

I přesto, že jsme se nakonec nedokázali shodnout na úplné harmonizaci ve všech kapitolách směrnice, bude tato nová úprava znamenat velmi významný posun, co se týče odstraňování bariér v přeshraničním obchodování a v konečném důsledku ve zvýšení konkurence na vnitřním trhu.

 
  
MPphoto
 

  Kurt Lechner (PPE).(DE) Pane předsedající, obávám se, že já zdejší nadšení poněkud zchladím. Navzdory mnoha vylepšením návrhu Komise, která byla v průběhu konzultací s výbory provedena, za což vděčíme hlavně zpravodaji, panu Schwabovi, obsahuje aktuální balíček příliš mnoho předpisů a výsledkem budou nadměrně složité právní předpisy. Malé a střední podniky se s tím budou velmi složitě vypořádávat. Navíc to nepřinese žádný prospěch spotřebitelům, bude to mít velmi malý dopad, pokud jde o harmonizaci, a neumožní nám to rozvíjet vnitřní trh a Evropu jako obchodní prostor.

Vzhledem k tomu, že máme málo času, mohu se bohužel věnovat jen jednomu bodu. Návrh Komise masivně rozšířil rozsah dvou definic a v tomto případě zašel příliš daleko, což je zřejmé ze skutečnosti, že bylo podáno 1600 pozměňovacích návrhů. Bylo velmi obtížné o tom rozumně jednat v Parlamentu. Komise navíc rozšíření těchto definic nijak nezdůvodnila. Ani v přílohách, ani v dokumentech předložených Parlamentu, není žádné zdůvodnění. Jeden z těchto případů se týká smluv uzavřených na dálku. Toto rozšíření bylo naštěstí vráceno do procesu konzultací a bylo změněno, což lze jedině uvítat. Druhý případ se však týká smluv uzavřených mimo obchodní prostory a na to bych se zde chtěl podívat.

V budoucnu bude každá smlouva, která bude uzavřena mimo prostory společnosti, podléhat celé spoustě nařízení a práv na odstoupení, přestože spotřebitel, jak již uvedl pan Obermayr, požádal elektrikáře, dekoratéra, malíře nebo truhláře atd., aby přišel k němu domů. Vím, že existuje celá řada výjimek, které jste vy, pane Schwabe, a výbor vylepšili z hlediska jejich obsahu i znění. Stejně ale stále existuje řada právních nástrah, které se mohou stát pohromou pro mikropodniky a pro drobné obchodníky a mohly by dokonce ohrozit jejich samotnou existenci.

Podle mého názoru je tato část návrhu zbytečná. Mohla by být vypuštěna, aniž by to způsobilo jakékoli problémy, společně s kapitolami 4 a 5. V takovém případě by zbytek návrhu a konzultace nebyly vůbec tak špatné.

 
  
MPphoto
 

  Sylvana Rapti (S&D).(EL) Pane předsedající, chtěla bych poděkovat zpravodaji, panu Schwabovi, a stínové socialistické zpravodajce, paní Gebhardtové. Chtěla bych jim poděkovat a zároveň je pochválit, neboť projevili velkou dávku vytrvalosti a trpělivosti, když práci dotáhli až do bodu, kterého jsme dnes v rozpravě dosáhli a který je, jak věřím, velmi dobrým základem pro práci komisařky Redingové, jejíž slova jsou podle mne důvodem k optimismu.

Osobně považuji tuto minimální harmonizaci za velmi dobrou a zároveň za velmi pragmatickou pracovní základnu. Pocházím z Řecka, ze státu, v němž bylo dosaženo vysokého stupně ochrany spotřebitelských práv. Jistě chápete, že bych nechtěla, aby byla tato vysoká úroveň ochrany ohrožena.

Připouštím, že jsem měla velké obavy, když pan Schwab hovořil o maximální harmonizaci. Bylo to poprvé, co jsem o tom slyšela. Pamatovala jsem si něco, co jsem četla v časopisu: někdo se pokusil vytvořit nejkrásnější ženu tak, že použil oči herečky, nos zpěvačky a ústa jiné herečky. Výsledek byl obludný.

Uvádím tento příměr, abych ukázala, že můžeme začít s nejlepšími úmysly, a nemusíme dosáhnout kýženého výsledku. Proto považuji tuto minimální harmonizaci za správný základ pro naši práci.

 
  
MPphoto
 

  Damien Abad (PPE).(FR) Pane předsedající, nejprve bych chtěl vzdát hold práci našeho zpravodaje, pana Schwaba, která nám dnes u tohoto textu, jehož zrod byl tak nešťastný, umožňuje dosáhnout širokého konsensu napříč všemi politickými skupinami.

Ano, Evropa by měla být synonymem pokroku a praktických úspěchů a to vidíme i u těchto návrhů týkajících se spotřebitelů. Evropané budou mít od této chvíle právo odstoupit od smlouvy, koupí-li si něco na aukčních online portálech, jako je například eBay.

Podařilo se nám předložit text, který na jedné straně posílí rámcové podmínky pro zintenzivnění přeshraničního obchodu v Evropské unii, a na druhé straně nás zachrání před nutností snížit úroveň ochrany spotřebitelů v členských státech. Úroveň ochrany bude naopak zvýšena.

Zaprvé souhlasím s názorem, že pro konsolidaci ukončení recese v naší oblasti musíme vytvořit nové zdroje růstu a že díky zjednodušení a racionalizaci evropských právních předpisů bude náš obchod moci více profitovat z potenciálu jednotného trhu. Věděli jste, že jen 22 % nákupů v Evropě je přeshraničních? Lepší regulační rámec pro obchod tedy znamená také příspěvek k hospodářské obnově.

Při jednání o tomto textu jsme chtěli zaujmout ambiciózní, ale přesto pragmatický postoj. Zásada byla jednoduchá: žádná harmonizace bez odpovídající úrovně ochrany. Z tohoto důvodu jsem rád, že jsme mohli zachovat některé aspekty vnitrostátního práva, na něž jsou spotřebitelé konkrétních členských států zvyklí. Pokud jde o nás ve Francii, naši spotřebitelé mohou nadále využívat ochranu, kterou nabízí záruka „skryté vady“ nebo zachování velmi ochranářských právních předpisů v oblasti podomního prodeje.

Kromě toho dnes dokazujeme, že Evropský parlament, pravice a levice společně, je schopen reagovat na každodenní potřeby obyvatelstva, a to mne těší. Řešením je samozřejmě více Evropy, ale ne ledajaké. Potřebujeme Evropu, která chrání, Evropu, která uklidňuje, a Evropu, která nabízí příležitosti Evropanům, občanům, spotřebitelům a podnikům.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). – (CS) Pane předsedající, kdysi, za starých časů, platilo heslo „Náš zákazník, náš pán“, doživotní záruky nebyly výjimkou a kvalita byla otázkou cti. Dnešní doba je zjevně jiná. Dnes se musíme zamýšlet nad právy spotřebitelů, jejich ochranou a legislativou, která ji zajistí. Spokojenost zákazníka, zdá se, už není vždy tou nejlepší obchodní politikou a až příliš mnoho příkladů z každodenního života vypovídá spíše o opaku.

Proto je tak důležité důkladné projednání této legislativy, která ve svém důsledku nesmí vést ke zhoršení práv spotřebitelů a musí reagovat na nové výzvy. Je nutné si uvědomit, v jak rozdílných výchozích pozicích se práva spotřebitelů v různých členských zemích Evropské unie nacházejí. Naší snahou by mělo být pozvednout ochranu spotřebitelů tam, kde dosud panuje právní džungle a nejistota, která láká různé nepoctivce a ohrožuje důvěru ve vnitřní trh. Na druhé straně musíme zachovat vysokou míru ochrany spotřebitelů tam, kde již efektivně existuje. Toto je základní úhel pohledu, kterým směrnici o právech spotřebitelů poměřuji, a proto také plně podporuji postoj své frakce. A děkuji samozřejmě všem zpravodajům za obrovskou odvedenou práci. Ochrana spotřebitelů skutečně nejde proti zájmu poctivých obchodníků. Je tomu přesně naopak.

 
  
MPphoto
 

  Regina Bastos (PPE).(PT) Pane předsedající, úvodem bych chtěla poblahopřát panu Schwabovi k vytrvalosti v jednáních, která přivedl k tomuto významnému kompromisu, a chtěla bych vzdát hold i všem těm, kdo společně s ním pracovali na této zprávě.

Nechceme jen zajistit vyšší úroveň ochrany pro evropské spotřebitele, ale chceme také, aby evropské společnosti, bez ohledu na velikost, mohly poskytovat spotřebitelům ve všech 27 členských státech zboží a služby bez zbytečných právních překážek.

Nová směrnice ukončí legislativní roztříštěnost, která poškozuje účast na přeshraničním trhu, a významně podpoří vnitřní trh. Zdůrazňuji nová ustanovení týkající se poskytování informací spotřebitelům: tyto informace musí být jasné, srozumitelné a musí být poskytnuty ve správnou chvíli.

Je také důležité, aby důkazní břemeno prokázání shody s požadavky na informace bylo na obchodnících. Bude třeba vyhlásit pravidla týkající se smluv uzavřených na dálku, zejména smluv uzavřených telefonicky nebo po internetu a chráněný spotřebitel bude využívat jednoduché a účinné mechanismy. Jsme si jisti, že jakmile skončí institucionální jednání, přispěje nová směrnice ke konkurenceschopnosti a dynamice Evropské unie, jak může celosvětová ekonomika očekávat.

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo (S&D).(ES) Pane předsedající, dokončení směrnice o právech spotřebitelů, tedy zřízení horizontálního nástroje, který zjednoduší, shrne a doplní již existující směrnice, je pozitivní.

Vnitřní trh, který je charakterizován vysokou úrovní ochrany spotřebitelů, je klíčový pro udržitelný růst a tvorbu pracovních míst.

Abychom toho dosáhli v souladu se Smlouvou, nesmíme členským státům bránit v přijetí opatření, která rozšiřují ochranu spotřebitelů. Plnou harmonizaci lze tedy použít jen na ty aspekty, které jsou nezbytné k dokončení konzistentního rámce pro přeshraniční transakce s cílem vytvořit přidanou hodnotu.

V Hospodářském a měnovém výboru panuje široký konsensus, že finanční služby musí být nedílnou součástí tohoto předpisu, aby byl skutečně horizontální, že by měl být koordinován s odvětvovými právními předpisy na úrovni EU a na národní úrovni, aby nevznikly žádné mezery, a že je třeba vyhledat odborné rady.

Tato linie se dostatečně neodráží v textu, takže text je třeba před závěrečným hlasováním doladit.

V oblasti finančních služeb musíme ještě vykázat pokrok, pokud jde o Evropskou chartu práv spotřebitelů.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). – (HU) Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, poděkujme panu Schwabovi za hodnotnou práci, kterou předložil. Jednotná pravidla na ochranu spotřebitelů a pojmy, které znamenají všude totéž, dávají občanům důvěru a současně zaručují větší právní jistotu. To vše je nanejvýš důležité pro občany a podniky, kteří chtějí svobodně požívat svých práv v oblasti obchodu na vnitřním trhu. Zpravodajův návrh, aby minimální úroveň harmonizace v oblasti práv spotřebitelů byla doprovázena úplnou harmonizací technických pravidel, je za současné situace jediným přijatelným legislativním řešením. Kombinace minimální a úplné harmonizace může být volbou, která bude přijatelná pro všechny.

Dosud existující překážky brání přeshraničním transakcím a brzdí činnosti obchodníků a zákazníků překračující hranice členských států. Statistiky ukazují, že mnozí stále ještě odmítají nakupovat v EU přes internet, a bylo by dobré, kdybychom i to dokázali změnit. Dále bych chtěl říci, a zde mám na mysli hlavně členské státy ve střední a východní Evropě, že je opravdu zapotřebí komplexního a konstruktivního předpisového rámce. Systém založený na transparentnějších společných předpisech posiluje povědomí spotřebitelů, které v tomto regionu není ještě zcela vyzrálé, ale v západní Evropě je již dlouho známé. Vyspělá politika v oblasti ochrany spotřebitelů je také jedním ze způsobů podpory malých a středních podniků. Musíme proto dbát na to, abychom jim neztěžovali situaci příliš přísnými právními předpisy.

Přesnější definice informačních povinností obchodníků je klíčovým aspektem a přispěla by ke zvýšení počtu obchodních transakcí, jež splňují zákonné podmínky a z obchodního hlediska jsou spravedlivé. Ne náhodou i maďarské předsednictví považuje tento návrh směrnice za jednu z priorit svého šestiměsíčního funkčního období. Je symbolické a významné, že Parlament zařadil tuto zprávu na pořad svého jednání jen několik dní po Světovém dni spotřebitelských práv. Tím, že přijmeme správné rozhodnutí, můžeme usnadnit život téměř 500 milionům spotřebitelů a 22 milionům podniků na vnitřním trhu Evropské unie.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Pane předsedající, nejprve bych chtěl poblahopřát panu Schwabovi a jeho kolegům za dobrou práci, kterou odvádějí již po více než dva roky. Je to nepochybně jejich velký úspěch. Chtěl bych také pochválit paní Győriovou z maďarského předsednictví: pracuje s velkým nasazením, je zde po celý den a je také pokaždé ve Štrasburku. Nemyslím, že bych se doposud setkal s někým, kdo by pracoval s takovým nadšením jako ona.

Jedná se o vnitřní trh, harmonizaci, přidanou hodnotu, což je všechno velmi důležité. Není to konečný produkt, ale dílo, na kterém se neustále pracuje. Obzvláště cenné jsou takové aspekty jako právo spotřebitele odstoupit od smlouvy, nepřiměřené smluvní podmínky a zejména doložky o pružnosti, které poskytují vládám členských států flexibilitu. Kdybychom měli totéž v jiných směrnicích, například ve směrnici o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci, fungovaly by lépe. A na závěr chci ještě říci, že doplňuje například směrnici o službách a směrnici o ochraně údajů, na kterých sám pracuji. Proto představuje značný pokrok.

(GA) Chválím pana Schwaba za to, že tuto práci dovedl do konce.

 
  
MPphoto
 

  María Irigoyen Pérez (S&D).(ES) Pane předsedající, paní komisařko, dovolte, abych nejprve poblahopřála zpravodaji panu Schwabovi a paní Gebhardtové k práci, kterou odvedli.

Mám jednu obecnou myšlenku. Nejde o to, že by narůstal protekcionismus, ale spíše o to nerušit práva, která v některých členských státech již existují.

Chceme-li totiž vybudovat funkční vnitřní trh se vztahy mezi společnostmi a spotřebiteli a usilujeme o to, musíme zároveň dosáhnout rovnováhy mezi vysokou úrovní ochrany práv spotřebitelů a ochranou konkurenceschopnosti společností.

Součástí této rovnováhy je dohodnout se na minimální úrovni harmonizace a také dát členským státům možnost ponechat si stávající nebo přijímat jakákoli další regulační opatření, jež zlepší ochranu spotřebitelů.

Nesmíme připustit, aby přijetí právního předpisu EU znamenalo snížení ochrany pro mnohé spotřebitele a uživatele.

Vítám, že jednání v Evropském parlamentu se zlepšila, ale trvala bych na tom, aby již zavedená práva nebyla rušena.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE). – Pane předsedající, rád bych poblahopřál zpravodaji panu Schwabovi a jeho týmu zpravodajů za stanoviska a stínovým zpravodajům za velmi dobrou práci při přípravě této zprávy. Trvalo dlouho nalézt přístup, který by byl dostatečně vyvážený z hlediska spotřebitelů i podniků. Vítám celkový kompromis, na kterém se shodly všechny politické skupiny, a domnívám se, že se jedná o důležitý pokrok v zájmu všech spotřebitelů v Evropské unii.

Zpráva obsahuje významná vylepšení, například požadavky na poskytnutí jasných informací ve smlouvách a harmonizace ustanovení ohledně práva spotřebitele odstoupit od smlouvy. Samozřejmě se jedná o kompromis, není to dokonalé. Jako příklad uvedu článek 22a, který ukládá obchodníkům povinnost dodávat do jiných členských států. Existují produkty a služby, na které by se to vzhledem k jejich povaze vztahovat nemělo, a sice produkty rychle podléhající zkáze. Problémy mohou vyvstat také u digitálních výrobků. Původní záměr podpořit přeshraniční obchod je velmi důležitý a velmi dobrý a skutečně doufám, že během nadcházejících jednání s Radou se nám podaří tyto úpravy provést a dosáhnout tak co nejlepšího výsledku.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Pane předsedající, myslím si, že každý spotřebitel by měl mít právo obdržet informace před podpisem smlouvy. Maloobchodní prodejci by měli informovat spotřebitele a získat jejich souhlas, mimo jiné i pokaždé, když dojde k překročení povoleného zůstatku na účtu jejich kreditní nebo debetní karty.

Je také důležité, abychom chránili spotřebitele před nepřiměřenými smluvními podmínkami. Bohužel v případě bankovních služeb, pojištění, elektrokomunikačních služeb nebo služeb v oblasti cestovního ruchu jsou doložky smluv velmi často uvedeny na rubové straně drobným písmem. Velmi často však spotřebitelé podepisují registrační formulář nebo fakturu, aniž by tyto smluvní podmínky na rubové straně vůbec četli.

Ale ani v případech, kdy si zákazníci všechny smluvní podmínky přečtou a uvedou, že s některou z nich nesouhlasí, nemají žádnou vyjednávací sílu. První odpověď, které se spotřebiteli v takovém případě dostane, je taková, že se jedná o standardní dodavatelskou smlouvu a nelze ji měnit.

Vnitrostátní orgány odpovědné za ochranu spotřebitelů by měly tyto standardní smlouvy prověřovat a chránit spotřebitele před nepřiměřenými podmínkami.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Pane předsedající, velice děkuji kolegovi Schwabovi za skvělou práci a za podporu mých návrhů. To, že spotřebitelé získají právo za určitých podmínek na dodání zboží a služeb objednaných přes internet do každé členské země, je významnou změnou v on-line obchodu. Třetina prodejců odmítá dodat zboží přeshraničně, zejména do nových členských států.

Věřím, že i Rada přijme naše kompromisní znění včetně mých návrhů, pokud jde o povinnost uvádět interoperabilitu počítačového vybavení a elektroniky, čitelnost smluvních podmínek, práva spotřebitelů při organizovaných prodejních zájezdech či možnost pro členské státy rozšířit práva spotřebitelů včetně záruky i na neziskové organizace a drobné živnostníky. Význam této směrnice je jasný. Evropský spotřebitel vybavený jasnými právy je nejlepším katalyzátorem fairového vnitřního obchodu v Evropské unii.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).(RO) Pane předsedající, podle nové strategie Evropa 2020 vysoká úroveň ochrany spotřebitelů zaručuje vysoce kvalitní výrobky, ale zaručuje také důvěru spotřebitelů, což zvyšuje efektivitu vnitřních trhů.

Pokud jde o práva spotřebitelů, stávající minimální regulace poskytuje všem členským státům svobodu přizpůsobovat předpisy EU vnitrostátním zásadám a myslím si, že tento přístup musí být zachován.

Evropská unie může zajistit lepší harmonizaci vnitřního trhu s vysokou úrovní ochrany spotřebitelů tím, že zvýší stávající minimální úroveň harmonizace až na úroveň stávajících osvědčených vnitrostátních postupů.

Domnívám se, že evropský systém odpovědnosti za rozpor se smlouvou musí být spravedlivý, aby se zlepšila ochrana spotřebitelů a zvýšila jejich důvěra k trhu, a prodloužila se tak životnost výrobků.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).(HU) Pane předsedající, stávající předpisy týkající se evropských spotřebitelů vycházejí ze zásady minimální harmonizace. Poskytují členským státům možnost odchylek, avšak to vše také představuje nevýhodu z hlediska konkurenceschopnosti EU. Uspokojuje mne, že pan Schwab připravil tak skvělou zprávu. Po několika letech jednání nadešel čas dospět v této záležitosti k dohodě, a jak řekla paní ministryně Győriová, také maďarské předsednictví ji bude prosazovat. K tomu, abychom omezili roztříštěnost vnitřního trhu EU, potřebujeme větší podporu práv spotřebitelů a umožnit spotřebitelům lépe se rozhodovat, aniž bychom v důsledku nového právního předpisu znevýhodnili podniky. Jednotný vnitřní trh vyžaduje jednotná pravidla týkající se evropských spotřebitelů. Je proto důležité, abychom dosáhli dohody v prvním čtení.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, místopředsedkyně Komise. Pane předsedající, musím říci, že tato rozprava v této sněmovně byla velmi konstruktivní a všichni poslanci se shodli na tom, že musíme mít lepší, konstruktivnější, účinnější směrnici o právech spotřebitelů, než jakou máme dnes.Shodli se i na tom, že i když možná nebude dokonalá, bude přinejmenším lepší než ta stávající, která, a na tom se shodujeme všichni, má k dokonalosti daleko.

Málokdy jsem se také v této sněmovně setkala s tak jednomyslnou chválou na adresu zpravodaje pana Schwaba a jeho spoluzpravodajů, jako tomu bylo dnes. Doufám, že tato jednomyslnost potrvá, protože nyní zahajujeme velmi originální postup, a máme k dispozici jen velmi krátký časový úsek, ve kterém se můžeme pokusit dospět k tomuto lepšímu právnímu předpisu, který chtějí všichni poslanci ze všech politických stran, kteří zde vystoupili. Vyzývám vás tedy, abyste svým zpravodajům poskytli tuto zprávu jako výchozí bod pro jednání. Vím, že maďarské předsednictví učiní vše, co bude v jeho silách, aby dovedlo tento originální postup k pozitivnímu závěru.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, úřadující předsedkyně Rady. − (HU) Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, dovolte, abych se připojila k těm, kdo řekli, že to byla výborná rozprava. Byla to rozprava velmi konstruktivní a za maďarské předsednictví a naše odborníky bychom vám chtěli poděkovat za vaši podporu a doufám, že ve stejném duchu budeme moci pokračovat v dalších konzultacích. Ráda bych se vyjádřila k některým konkrétním otázkám, které v rozpravě zazněly. Mnozí vyzývali k regulaci seznamů nepřiměřených smluvních podmínek. Souhlasíme s Evropským parlamentem, že mít takový seznamu na evropské úrovni by bylo přidanou hodnotou. Ačkoli platný právní předpis obsahuje orientační výčet příkladů, vytvoření jednotného evropského seznamu by ve skutečnosti přesto bylo přidanou hodnotou. V Radě však pro to zatím neexistuje dostatečná podpora, a to je jeden z důvodů, proč se Rada rozhodla tuto otázku z textu vypustit.

Někteří se ptali, i když paní Gáll-Pelczová na to za mne již odpověděla, proč by mělo být nezbytné, abychom dosáhli dohody v prvním čtení. Jak již bylo řečeno, jednání jsme zahájili v říjnu 2008, během francouzského předsednictví. V průběhu dvou a půl let jsme uspořádali více než 60 zasedání v pracovních skupinách, a jsme proto toho názoru, že již nejsou možné žádné další úpravy s cílem uspokojit blokující menšiny, a z tohoto důvodu jsme museli rozhodnout o značném zúžení oblasti působnosti této směrnice na smlouvy uzavřené na dálku a smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory. Zúžená oblast působnosti, a tedy cílená harmonizace, jak jsem přesvědčena, povedou k rychlejšímu dosažení shody, a nevidím, jaká přidaná hodnota by mohla vzejít z toho, že bychom pokračovali ještě ve druhém čtení.

Předběžné stanovisko Evropského parlamentu je v některých aspektech blízké celkovému přístupu Rady, a proto se domnívám, že bychom neměli, a k tomu vyzývám nás všechny, promarnit tuto příležitost dospět ke shodě v prvním čtení.

úřadující předsedkyně Rady. − Líbila se mi poznámka pana Harboura ohledně toho, zda je současná situace odrazovým můstkem nebo milníkem. Chceme-li být realisty – a já nerada přeháním – myslím si, že je to odrazový můstek, a nikoli milník. Mohla by být milníkem, ale jednoduše pro to nebyly správné podmínky. Můžeme ji považovat za odrazový můstek z hlediska zájmů našich občanů a našich spotřebitelů.

Všichni víme, že v členských státech existují velmi rozdílné právní podmínky. Větší harmonizace by v této fázi nebylo možné dosáhnout. Je mnohem lepší mít užší oblast působnosti a moci dosáhnout dohody. Toto skutečně pomůže posílit práva spotřebitelů, a tedy nám také pomůže učinit další krok k vytvoření jednotného trhu.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, zpravodaj.(DE) Pane předsedající, bylo by možné dlouze diskutovat o otázce, zda je to milník, či nikoli. Je například jasné, že zakladatelé Evropského společenství, jako byl Altiero Spinelli, po kterém jsme dnes pojmenovali jednací místnost naší skupiny, byli schopni se zabývat zásadnějšími otázkami v Evropě.

Jsem však přesvědčen, že pokrok dnes v Evropě probíhá v podobě malých, konstruktivních krůčků.

Proto bych rád poděkoval všem poslancům, kteří se zapojili do diskuse a kteří díky svému přispění k pozměňovacím návrhům tento kompromis umožnili. Kompromis je vždy jedna z možností, jak dosáhnout rovnováhy mezi různými zájmy. Nikdo nebude zcela spokojen, ale každý bude připraven ještě dále zlepšovat přístup, který byl přijat. Proto se domnívám, že jsme na správné cestě.

Chtěl bych při této příležitosti poděkovat místopředsedkyni Komise paní Redingové za její trvalý zájem a za její podporu a povzbuzování jak při této rozpravě, tak na mnoha dalších zasedáních. Doufám, že se na ni budeme moci i nadále spoléhat i při konzultacích v Radě. Chtěl bych poděkovat předsedovi výboru panu Harbourovi za jeho trpělivost se zpravodajem, a dalším členům výboru a také panu Lehnemu, předsedovi Výboru pro právní záležitosti. Co se týče Rady, byl bych rád, kdyby paní Győriová, bývalá poslankyně této sněmovny, jako úřadující předsedkyně Rady pochopila, že návrh, který byl naštěstí přijat Radou dne 24. ledna, bude Evropský parlament možná nucen změnit. V některých oblastech bychom chtěli jít dál, a proto v několika příštích týdnech povedeme konstruktivní diskusi s cílem najít pozitivní řešení. Velice vám děkuji.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat zítra v 11:30.

Písemná prohlášení (článek 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), písemně.(GA) Vítám, co se dělá pro posílení práv spotřebitelů v EU. Podporuji také navrhovaná opatření zaměřená na usnadnění přeshraničního obchodu a opatření, jejichž cílem je upřesnit pravidla týkající se ochrany spotřebitelů, a ukončit tak dosavadní nejistotu.

Transparentnost a lepší informace pro podniky a spotřebitele by velmi přispěly k důvěře spotřebitelů v trh, což by podpořilo hospodářský růst. Přesto mne však znepokojují některá opatření a jejich dopad na malé a střední podniky. Ačkoli tyto podniky zajisté podporují opatření, jež by více vyjasnila právní rámec a doplnila stávající mechanismy na ochranu spotřebitelů, , některé znepokojuje, že některá z nových ustanovení by mohla mít dopad na jejich běžný chod. Tato opatření mohou značně zvýšit byrokracii a nadměrnou správní zátěž.

Při ochraně spotřebitelů si musíme být jisti, že nelikvidujeme podniky a služby, jež tyto spotřebitele obsluhují.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), písemně. – (CS) Návrh směrnice o právech spotřebitelů harmonizuje do jednoho právního dokumentu celkem čtyři směrnice, a to o smlouvách uzavřených mimo obchodní prostory, o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, o ochraně spotřebitele u smluv uzavřených na dálku a o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk. Cílem sloučení těchto čtyř směrnic je zefektivnit vnitřní trh a podpořit přeshraniční obchod. Vysoká úroveň ochrany spotřebitelů zkvalitňuje produkty, zvyšuje důvěru spotřebitelů, čímž podporuje efektivitu vnitřního trhu. Je třeba odmítnout snahu striktně stanovit záruční dobu na dva roky, neboť toto ustanovení by znamenalo v mnoha státech oslabení ochrany spotřebitele, protože členské státy by musely ve svých vnitřních právních předpisech zkrátit záruční dobu, tedy oslabit postavení spotřebitele. Správný je cíl posílení důvěry spotřebitelů v přeshraniční nákupy, kde spotřebitelé cítí jako největší překážky jazykové problémy, nedostatek důvěry v platební systém a neochotu podnikatelů obchodovat přes hranice. Velmi správná je výtka zpravodajky Hospodářského a měnového výboru, která lituje toho, že návrh směrnice nezohledňuje nové produkty vznikající v důsledku měnícího se vývoje produktů a inovací, např. digitální produkty. V oblasti zábavy a spotřební elektroniky jsou stále častější produkty, kde součástí produktu je software a jiné nehmotné služby.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písemně. – (SK) Nejednotnost platných právních předpisů a norem je často demotivujícím faktorem pro spotřebitele a podniky, kteří zvažují, zda se zapojit do přeshraničního obchodu. Spotřebitelé a podniky narážejí na překážky v souvislosti s rozdílnými obchodními podmínkami.

Rozsáhlá harmonizace předmětné smlouvy je nezbytná především s ohledem na zachování vysoké úrovně práv spotřebitelů. Kromě odvětvových odchylek by se oblast působnosti směrnice omezila hlavně na smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Právě tyto smlouvy totiž tvoří největší množství přeshraničních obchodů.

Stejně tak i to, zda daná smlouva odpovídá harmonizovaným pravidlům, závisí hlavně na znění vymezených pojmů. Některé jsou často nedostačující a z právního hlediska neuspokojivé.

Je skutečně žádoucí zajistit, aby spotřebitelům ve všech členských státech byla zaručena vysoká úroveň ochrany spotřebitele a aby jim zboží mohlo být dodáváno a poskytováno bez zbytečných právních překážek. Napomohlo by to zvýšení důvěry spotřebitelů a také většímu zájmu podniků o přeshraniční transakce.

 
  
MPphoto
 
 

  Liem Hoang Ngoc (S&D), písemně. – (FR) Chci poděkovat panu Schwabovi a stínovým zpravodajům za jejich práci. Původní návrh Komise byl nepřijatelný, protože chtěl pravidla týkající se práv spotřebitelů plně harmonizovat, aniž by je systematicky uváděl do souladu s nejvýhodnějšími vnitrostátními právními předpisy.

Jinými slovy, mnohé členské státy by musely odstranit ze svého vnitrostátního právního řádu ustanovení, jež ve skutečnosti poskytovala spotřebitelům lepší ochranu. Ve Francii by v důsledku toho musela být zrušena dvě významná acquis: pravidlo „skryté vady” a ustanovení o tom, že podomní prodejce nesmí přijímat platby před vypršením lhůty na rozmyšlenou.

Mým socialistickým kolegům a mně se však podařilo prosadit změnu tohoto přístupu a stanovit jako normu minimální harmonizaci. Podařilo se nám také posílit práva spotřebitelů v celé řadě aspektů, zejména pokud jde o informace, které mu musí být prodejcem poskytnuty, a ustanovení týkající se lhůty na rozmyšlenou.

Jeden problém však přetrvává: kapitola V. Nemůžeme akceptovat, aby byla plně harmonizována pravidla týkající se nespravedlivých podmínek, protože by to vzalo členským státům jejich schopnost reagovat na obchodní praktiky, které se s každým dnem mění a někdy bývají spojeny s vážnými riziky pro spotřebitele.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), písemně. – Studie zveřejněné Komisí ukazují, že každý třetí občan EU nakupuje zboží on-line, avšak pouze 7 % provádí přeshraniční nákupy on-line. Zájem nakupovat přeshraničně by mělo 33 %. Tato oblast není dosud regulována a nakupovat zboží on-line je složité, zejména pokud jde o poplatky za dopravu a transakční náklady. Návrh směrnice o právech spotřebitelů se zaměřuje na zmenšení komplikací spojených s on-line transakcemi. Posílení práv spotřebitelů nakupujících on-line velmi vítám.. Musíme mít úplné informace o obchodnících, s jejich jmény, adresami a kontaktními údaji. Je nutné harmonizovat pravidla v celé EU, abychom se vyhnuli nepříjemným překvapením a vyšším nákladům. Vítám harmonizaci práva spotřebitele odstoupit od smlouvy do 14 dní od jejího uzavření. Musíme chránit spotřebitele, ale musíme také podporovat hospodářství. Plně podporuji zpravodajovo úsilí o vyváženost těchto aspektů. Provádění směrnice o právech spotřebitelů je jedním aspektem tohoto problému, a jinou otázkou je plná integrace a realizace jednotného digitálního trhu, vnitřního trhu EU a směrnice o službách. EU a její členské státy se musí zaměřit na obojí.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), písemně. – (ET) Přijetí nové harmonizované evropské směrnice o právech spotřebitelů je zajisté jeden z důležitých pilířů lepé fungujícího vnitřního trhu. Tato harmonizovaná směrnice, která spojuje vjedno několik směrnic týkajících se práv spotřebitelů, značně zjednoduší právní rámec, přispěje ke zvyšování důvěry spotřebitelů a podpoří přeshraniční obchod. K tomu, aby se trh nebo řetězec zásobování stal transparentnějším, zejména při obchodování přes internet, musíme zajistit, aby byly k dispozici kontaktní údaje obchodníků, aby je spotřebitel v případě potřeby mohl přímo kontaktovat. Proto podporuji zpravodajovy návrhy v tomto směru. Směrnice je celkem vyvážená z hlediska spotřebitelů a podnikatelů a je dostatečně flexibilní, aby mohla být přizpůsobena rozdílům mezi členskými státy. Právní předpis o úplné ochraně spotřebitelů zatím není v Evropské unii skutečností. Nicméně se jedná o velký krok k lepší ochraně spotřebitelů a obchodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE), písemně. (NL) Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) po mnoho let důsledně zdůrazňovala, že ochrana spotřebitelů a vytvoření společného trhu jsou cíle, které si navzájem neprotiřečí a že ve skutečnosti jdou ruku v ruce. Tento horizontální nástroj kodifikuje a vyjasňuje práva a povinnosti spotřebitelů a obchodníků v celé EU. Ukazuje také, že EU to myslí vážně s uspokojováním potřeb nejzranitelnějších spotřebitelů. Trvající nedostatky v oblasti nákupů on-line nebo přes hranici budou z velké části odstraněny. To vytvoří příležitosti nejen pro spotřebitele, ale také pro naše malé a střední podniky, pro které bude napříště jednodušší těžit z řady výhod na vnitřním trhu. Chceme-li však to nejlepší pro naše malé a střední podniky, neměli bychom je vystavovat žádným zbytečným zátěžím. Proto musíme přijmout pozměňovací návrhy k návrhu Komise, jež budou prospěšné malým a středním podnikům. Tuto zkoušku z předmětu malé a střední podniky by Evropa neměla složit jinak než „na výbornou ”.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni Collino (PPE), písemně. (IT) Naše supermarkety jsou umísťovány ve stále větších vzdálenostech od našich domovů a je stále méně pravděpodobné, že se budeme procházet podél regálů, s produktem v rukou, obklopeni vůní čerstvých potravin a lidským hovorem. Naše nákupy se odehrávají na stále větší vzdálenost a naše zvyklosti dnes zcela změnil internet, mimo jiné proto, že náš život je stále uspěchanější. Je to konkrétní, hmatatelný projev něčeho, co učebnice nazývají „globální ekonomikou”. Jaký je rozdíl mezi internetem a supermarketem? Na internetu se nemůžete zastavit a požádat prodavače o radu, čím se jeden produkt liší od druhého nebo se dokonce vrátit do supermarketu, pokud není s vaším produktem něco v pořádku, a vzít si z police jiný, když jste předtím ukázali svou účtenku pokladníkovi. Proto má směrnice o právech evropského spotřebitele tak zásadní význam vzhledem k povinnostem, které ukládá v oblasti informování o produktu, a vzhledem k pravidlům, jež stanoví pro vadné výrobky, které musí být vyměněny, opraveny nebo prodány se slevou, aby bylo zajištěno, že ochrana při prodejích on-line nebude horší než při prodeji na místě kdekoli v Evropě.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), písemně.(PL) Směrnice o právech spotřebitelů je podle mého názoru jedním z nejdůležitějších legislativních textů, o kterých budeme v první polovině tohoto roku diskutovat. Lepší přístup k informacím a větší ochrana spotřebitelů jsou otázky mimořádně důležité, například pro rozvoj on-line obchodu a pro hospodářský růst v celé Evropě. On-line obchod se v Evropě stále ještě rozvíjí poměrně pomalu ve srovnání například se Spojenými státy, a moje domovská země, Polsko, zaujímá v tomto směru mezi členskými státy EU až 17. místo. Pouze 23 % polských spotřebitelů nakupuje přes internet a jedním z hlavních důvodů tohoto stavu, jak se zdá, je nedostatek důvěry. Jedním z nejkontroverznějších aspektů v tomto návrhu směrnice je to, v jakém rozsahu bude regulace harmonizována. Těší mne, že zpravodaj za Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyslovil souhlas s argumenty vyjádřenými mou skupinou, skupinou Pokrokové aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu, jež kritizovaly, že cílem Evropské komise je úplná harmonizace, což by v praxi členským státům neumožňovalo přijímat vyšší normy, než jaké stanoví tato směrnice. Domnívám se, že země, které chtějí zachovat vyšší normy, by k tomu měly dostat příležitost.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písemně. – Práva spotřebitelů nakupujících průmyslové nebo potravinářské výrobky jsou bohužel chráněna lépe než práva uživatelů služeb v dopravě, zdravotnictví či vzdělávání. Je tomu tak proto, že je obtížné prokázat, že poskytnutá služba nebyla kvalitní.

Například lotyšská letecká společnost Air Baltic, která z 51 % patří státu, má v současnosti monopolní postavení. To vede k nedostatkům v péči o cestující a dodávkách služeb. Ředitel společnosti pan Flick, jak se zdá, není schopen reagovat na otázky poslanců Evropského parlamentu a jednoduše ignoruje stížnosti ze strany široké veřejnosti. Air Baltic se svými machinacemi pokouší tropit si z Evropského parlamentu blázny. Prodává letenky v obchodní třídě do letadel, ve kterých služby obchodní třídy nejsou poskytovány. Současně Air Baltic skrývá časté případy poruch letadla, a tím nadále vystavuje riziku životy tisíců cestujících. Je nezbytné zřídit vyšetřovací komisi, aby se praktikami Baltic Air zabývala, jinak by to mohlo mít tragické následky.

 
  
MPphoto
 
 

  Ville Itälä (PPE), písemně. (FI) Původní základní návrh Komise byl značně problematický z hlediska spotřebitelů i společností. Zpravodaj však odvedl skvělou práci, v jejímž důsledku mohou být přijata důležitá opatření zaměřená na důslednější ochranu spotřebitelů při rozvoji vnitřního trhu bez kompromisů ve vysoké úrovni ochrany spotřebitelů. Doufejme, že to podpoří přeshraniční prodej na dálku. Nesmíme však zapomínat, že existuje mnoho jiných faktorů, které dosud brání růstu internetového obchodování v Evropě. V budoucnu se například budeme muset zaměřit na urychlení převodu plateb a zefektivnění inkasa přeshraničních plateb, což umožní, aby se do evropského internetového obchodu ochotněji zapojovaly malé a střední podniky.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), písemně.(RO) Chtěla bych vyjádřit vděčnost za to, že po zítřejším hlasování budeme mít právní rámec zaručující lepší harmonizaci práv spotřebitelů v EU. Na druhé straně bych ráda poblahopřála Evropské komisi za to, že iniciovala tento návrh směrnice, který v sobě spojuje čtyři existující směrnice do jediného legislativního nástroje. Chci také zdůraznit, že jakmile bude tato směrnice provedena, můžeme konečně občanům ve 27 členských státech Evropské unie zaručit, že mohou počítat s vysokou úrovní ochrany spotřebitelů. Zároveň chci poblahopřát zpravodaji za jeho pečlivou práci a za to, že doplnil tuto zprávu o zásadní články, které budou regulovat práva těch, kdo nakupují zboží a služby on-line.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (ECR), písemně.(PL) Rád bych poděkoval panu Schwabovi a ostatním poslancům za práci, kterou vložili do tohoto návrhu. Vítám úsilí, které bylo vyvinuto s cílem harmonizovat v rámci celé EU předpisy týkající se prodeje na dálku, které jsou zaměřeny na ochranu spotřebitelů a usnadňují obchodníkům jejich činnost. Nepochybně je nutný kompromis, který jednak zaručí vysokou úroveň ochrany spotřebitelů, jednak usnadní obchodníkům poskytování služeb po celé EU. Domnívám se, že je správně zajistit vysokou minimální úroveň ochrany spotřebitelů v celé Evropské unii za předpokladu, že také členské státy budou schopny zavést přísnější regulační opatření na svém území, pokud usoudí, že úroveň ochrany zajištěná EU není dostatečná. Nesmíme však ignorovat potřeby obchodníků, kterým může celoevropská harmonizace regulačních opatření skutečně usnadnit život jak z operačního hlediska, tak pokud jde o snižování nákladů. Je proto žádoucí zformulovat postoj, který bude hájit zájmy jak spotřebitelů, tak obchodníků. Nemůže být pochyb, že zvýšení bezpečnosti transakcí a harmonizace regulačních opatření zvýší důvěru v prodej na dálku a bude působit jako pobídka pro spotřebitele, aby na dálku nakupovali častěji.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí