Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0196(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0038/2011

Esitatud tekstid :

A7-0038/2011

Arutelud :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Hääletused :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0116
P7_TA(2011)0293

Arutelud
Kolmapäev, 23. märts 2011 - Brüssel EÜT väljaanne

20. Tarbija õigused (arutelu)
Sõnavõttude video
PV
MPphoto
 

  Juhataja. – Järgmine päevakorrapunkt on siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni nimel Andreas Schwabi koostatud raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tarbija õiguste kohta (KOM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD)) (A7-0038/2011).

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, raportöör.(DE) Lugupeetud juhataja, austatud volinik, head kolleegid! Tahaksin kõigepealt tänada kõiki kolleege, kes on täna arutlusel oleva direktiivi ja kompromissiga töötanud. Ma ei ütle seda viisakusest, vaid siira tänutundega. Need inimesed on õiguskomisjoni arvamuse koostaja Diana Wallis, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen ja Robert Rochefort, ent samuti Kyriacos Triantaphyllides ja Adam Bielan. Et kahe aasta jooksul esitati üle 2000 muudatusettepaneku, ei olnud otsuste tegemine alati lihtne, ent arutelud olid alati edasiviivad. Tänan selle eest südamest teid kõiki.

Hoolimata mõnes üksikus küsimuses esinenud tehnilistest lahkarvamustest, mis lahendati eri kompromissidega, jõuti üldisele fraktsioonidevahelisele kokkuleppele edastada sõnum, et Euroopa Parlament soovib arendada siseturgu tarbijate ja ettevõtjate huvides. Lõppude lõpuks leiame kakskümmend kaks aastat pärast seda, kui ühtse Euroopa aktiga loodi siseturg, et vaatamata arvukatele direktiividele ja määrustele ei ole ikka veel saavutatud tõelist ühtlustumist. Liikmesriigid on kasutanud manööverdamisruumi mõnikord õigustatult, teinekord mitte.

Täna meie ees oleva direktiiviga luuakse hea kesktee, sest selles reguleeritakse siseturuga seotud küsimusi ja jäetakse muud seadusandlikud otsused liikmesriikide teha. Võime selle kombineeritud lahendusega kaugele jõuda ja leida toetust Euroopa Parlamendi kõigilt fraktsioonidelt. Oleme toetanud muu hulgas komisjoni ettepanekut ja seda samas mitmes punktis märkimisväärselt täiustanud. Oleme taganud, et direktiivis pööratakse piisavalt tähelepanu tarbijakaitsele. Selleks kehtestasime kogu Euroopa Liidus ühtse õiguse taganeda kõikidest interneti teel sõlmitud lepingutest neljateistkümne päeva jooksul, andsime tarbijatele, kes puutuvad kokku rändmüügiga, võimaluse valida lepingudokumendi trükitud või elektroonilise koopia vahel, nägime ette niinimetatud nupule vajutamise lahenduse, et muuta internetitehingud läbipaistvamaks ja hoogustada ühtlasi võitlust internetipettuste vastu, samuti kehtestasime ühtse kohustuse pakkuda täielikku teavet kõikide interneti- ja rändmüügitehingute hinnakujunduse kohta.

Teisalt oleme teinud direktiivi rakendatavaks ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ning väikestele tööettevõtjatele. Oleme näinud selleks ette suurema paindlikkuse ja mitmes valdkonnas eelkõige teenuste puhul erandid, lubanud tarbijatel taganeda lepingust telefoni teel, võtnud ettevõtetelt mõned võimalused rakendada ebaõiglaseid lepingutingimusi ja sätestanud samas tarbijatele selged tingimused ostetud kauba tagastamiseks ostu tühistamise korral, ning kehtestanud ühtlustatud taganemisvormi, mis muudab juurdepääsu taganemisõigusele ja selle õiguse kasutamise lihtsamaks paljude inimeste jaoks kogu Euroopas.

Muu hulgas tänu liikmesriikidevahelistele konsultatsioonidele õnnestub meil lõpetuseks muuta edasiste õigusalaste muudatuste tegemine meile nii olulises tarbijakaitsevaldkonnas nõukogu tasemel varasemast märksa vähem keeruliseks. Nõukogul on selge kohustus komisjoni kuulda võtta, sest ühisturg nõuab kahtlemata ühiseid eekirju. Nägime seda selgemini kui kunagi varem eurokriisi ajal. Üldiseid põhimõtteid ei tohiks võtta omaks vaid eesmärgiga lubada liikmesriikidele lõpuks ikkagi täielikku vabadust. Üldistest põhimõtetest tuleb ühistele eeskirjadele tuginedes kinni pidada. Seepärast on direktiivi eesmärk kaitsta tarbijaid. Lõppude lõpuks õpivad tarbijad oma õigusi tundma siis, kui need on terves Euroopas samad, ja sel juhul suudavad nad neid õigusi eeskirju rikkuvate ettevõtete vastu ka tõhusamalt kasutada. Direktiiviga kaitstakse ka eelkõige väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, sest ühtne eeskirjade kogum toob kaasa õiguskindluse, mis võimaldab õilmitseda sel kultuurisel ja kaubanduslikul mitmekesisusel, millest me nii sageli kuuleme. Tänan teid koostöö eest. Ootan huviga eelseisvat arutelu.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, nõukogu eesistuja. – (HU) Austatud juhataja, volinik, austatud Andreas Schwab, parlamendiliikmed! Mul on väga hea meel, et suutsime lõpuks lisada päevakorda seda ettepanekut käsitleva arutelu.

Nagu te teate, jõuti nõukogus sel teemal kokkuleppele möödunud aasta detsembris ja 24. jaanuaril 2011 – siis juba Ungari eesistumisperioodil – võttis nõukogu ametlikult vastu oma esialgse seisukoha ehk teisisõnu üldise lähenemisviisi.

Kokkuleppe saavutamiseks tuli pidada nõukogus ligi kaks aastat läbirääkimisi selle üle, milline oleks ideaalne tasakaal tarbija õigusi käsitlevate Euroopa Liidu ja liikmesriikide õigusaktide vahel ja milliseid tarbija õiguste tahke saaks vastavalt ühtlustada. Miski ei illustreeri ettepaneku keerukust paremini kui asjaolu, et nõukogu töörühmal läks üle kuuekümne koosoleku, et koostada dokument, mida liikmesriigid saaksid kvalifitseeritud häälteenamusega toetada. Peale selle on osutunud võimatuks saavutada kokkulepet komisjoni ettepaneku IV ja V peatüki üle, milles käsitletakse vastavalt kaupade müüki ja ebaõiglasi lepingutingimusi. Püsivate raskuste tõttu otsustas nõukogu lõpuks need kaks peatükki dokumendist välja jätta ning keskenduda hoopiski väljaspool äriruume sõlmitavatele lepingutele ja kauglepingutele. Sellist käsitlust toetas ka komisjon, sest nõukogu dokumendiga antakse sellistele lepingutele ELi tasandil lisandväärtus.

Eesistujariik leiab, et Euroopa Parlament võiks anda arutelule täiendava tõuke. Seepärast on muudatusettepanekute projektide homne hääletus niivõrd tähtis. Kui Euroopa Parlament otsustab homsel täiskogu istungil dokumendi siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni tagasi saata, püüab eesistujariik Ungari kõigest väest tagada kokkuleppe saavutamise esimesel lugemisel. Oleme valmis tegema selle nimel kõik vajalikud jõupingutused. Paljugi sõltub loomulikult sellest, milliseid muudatusettepanekuid parlament esitab.

Nagu ma juba mainisin, on liikmesriikide seas märkimisväärseid eriarvamusi seoses IV ja V peatüki sisuga, s.t küsimusega, kas müügitingimuste ja -garantiide teatud aspekte ning ka ebaõiglaste lepingutingimustega seonduvat on vaja täielikult ühtlustada. Eesistujariigi arvates on põhjus, miks tuleb meil keskenduda direktiivi teistele sätetele ehk esimesele ja kolmandale peatükile asjaolu, et siin saab Euroopa Liit anda tõelist lisandväärtust. Ses suhtes ei erine nõukogu üldine lähenemisviis märkimisväärselt Euroopa Parlamendi muudatusettepanekute projektidest, mille õiguskomisjon esitas 20. jaanuaril ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 1. veebruaril.

Lugupeetud juhataja, volinik, austatud parlamendiliikmed! Oleme edu saavutamise nimel valmis täielikuks koostööks Euroopa Parlamendi ja komisjoniga. Tahaksin kasutada võimalust, et tänada raportööri, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni esimeest Malcolm Harbourit ning kõiki nimetatud parlamendikomisjoni liikmeid igakülgse koostöö eest eesistujariigi Ungariga. Ma ei tea, milliseks kujuneb lõpptulemus ja kas me jääme läbirääkimistulemustega täiesti rahule, ent olen veendunud, et me tohi käest lasta võimalust anda ELi tarbijatele õigused, mis on varasemast ulatuslikumad.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, komisjoni asepresident. – Lugupeetud juhataja! Järgmisel aastal tähistame ühtse turu kahekümnendat aastapäeva. Peame tagama, et ühtne turg tooks kasu tarbijatele ja ettevõtetele. Rohkem kui kaks aastat kestnud läbirääkimised on näidanud, et komisjoni ettepaneku põhjal selle praegusel kujul on terves direktiivis kokkuleppele jõuda poliitiliselt väga keeruline. Paljud teist ei taha näha – ja õigustatult – tarbijakaitse taseme langemist liikmesriikides.

Arutame seda õigusakti nüüd juba kolmandat aastat. Minu arvates on kaasseadusandjatel ülim aeg leida lahendus. Seoses sellega olen eriti tänulik parlamendikomisjonidele, raportöör Andreas Schwabile, arvamuse koostajale Diana Wallisele ja variraportööridele raske töö eest kompromissi otsimisel. Nõukogus lepiti aasta alguses kokku üldises lähenemisviisis. Otsustati kitsendada märkimisväärselt ettepaneku reguleerimisala ning keskenduda kauglepingutele ja väljaspool äriruume sõlmitavatele lepingutele.

Komisjoni meelest on nõukogu üldine lähenemisviis sobiv lähtepunkt hea kompromissi otsinguteks. Üldjoontes on see kooskõlas eesmärgiga parandada siseturu toimimist ja luua samas tarbijatele lisandväärtust. Ma tean, et te soovite oma muudatusettepanekutega seda õigusakti veelgi täiustada. Näen mitmeid mõistlikke soovitusi, kuidas suurendada tulevikus tarbijakaitset. Olen ennegi öelnud, et tarbija õiguste direktiiv peaks olema tõesti õiguste direktiiv – see peaks olema oma nime vääriline.

Mõned näited. Mul on lihtne nõustuda muudatusettepanekuga 122, millega nähakse ette, et tarbijatelt ei nõuta pärast lepingust taganemist kauba tagastamisega seonduvate kulude tasumist, kui tagasisaadetava kauba hind ületab 40 eurot. Ma ei ole ka selle vastu, et pikendada taganemisperioodi ühe aasta võrra, kui tarbijat ei ole tema taganemisõigusest teavitatud (muudatusettepanek 116). Saaksin toetada ka ühtlustatud lahendust niinimetatud interneti makselõksude vastu võitlemise jaoks (muudatusettepaneku 107 lõike 1 punktid a ja b).

Teile ei tule üllatusena, kui ma ütlen, et ma ei saa heaks kiita kõiki esitatud muudatusettepanekuid. Näiteks muudatusettepanekut 141. Ehkki ka minu eesmärk on tegutseda siseturu huvides, on see pisut suur samm, kui kauglepingu alusel kauplejatelt nõutakse kauba tarnimist või teenuse osutamist ükskõik millises teises liikmesriigis.

Pärast kogu möödunud aega ja hoolimata endiselt püsivatest erimeelsustest, näen tunneli lõpus valgust. Olen veendunud, et vastuvõetav ja tasakaalukas kompromiss on nüüd meie käeulatuses. Teen kõik endast oleneva, et aidata teil selle kompromissini jõuda.

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis, õiguskomisjoni arvamuse koostaja. Lugupeetud juhataja! Oleme läbinud üheskoos väga pika teekonna ja meie reis alles kestab, ent on lootust, et jõuame peagi oma eesmärgini. Soovin tänada õiguskomisjoni nimel Andreas Schwabi tehtud töö eest. Aastate jooksul oleme näinud selgelt eri õigusmõistetest tingitud raskusi, mis moodustavad tõkke tarbijate ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete tegelikele võimalustele siseturul.

Parlamendis saavutatud kokkulepe peegeldab mõningast edu. Paraku oleks õiguskomisjon soovinud teha enamat – näiteks V peatükis seoses ebaõiglaste tingimustega ja eriti läbipaistvuse vallas. Meie komisjon sooviks tõesti näha selles valdkonnas arengut. Tean, et nõukogu arvates on see vahest liiga suur samm. Ent meie jaoks on see samm, mis võiks olla – nagu te, austatud volinik, nii kenasti ütlesite – väga tähtis siseturu ja kahtlemata tarbija õiguste jaoks.

Oleme maha käinud pika tee. Oleme vaadanud läbi tarbijaõigustiku. Me ei ole suutnud käsitleda kõiki direktiive, mille läbivaatamist voliniku eelkäija meilt soovis. Võime astuda veel mõned väiksed sammud edasi. Loodetavasti me jätkame sel teemal kõnelemist, selle üle arutlemist. Ehk saame maha millegagi, mis on midagi väärt.

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen, majandus- ja rahanduskomisjoni arvamuse koostaja. – Austatud juhataja! Soovin alustuseks tänada suurepärase koostöö eest kolleege, eriti Andreas Schwabi siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonist lõputute ja väga koostööaltide jõupingutuste eest selle raporti esitamise nimel. Komisjoni ettepanekus oli üsna palju ruumi täiustuste jaoks.

Majandus- ja rahanduskomisjoni vaatenurgast tahaksin esile tõsta kolme aspekti. On hea, et ettepanekuga on hõlmatud ka digitaalsed kaubad. Hea on ka selge märguanne selle kohta, et tulevikus töötatakse välja alternatiivsed vaidluste lahendamise meetodid. Väikeseid ja/või uuenduslikke finantstooteid tuleks käsitleda konkreetsetes finantssektori direktiivides või tulevases tarbijakaitsedirektiivis.

Lõpetuseks loodan, et komisjon tagab järgmiste sammudega kõrgetasemelise tarbijakaitse, mis võib lõppkokkuvõttes kaasa tuua Euroopa Liidu tarbijakaitse eeskirjade täieliku ühtlustamise.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre, fraktsiooni PPE nimel.(IT) Lugupeetud juhataja, volinik, kallid kolleegid! Kiidan Andreas Schwabi tehtud töö eest ning õiguskomisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni omavahelist suurepärast koostööd.

Eri ühtlustustasemete ettenägemine aitab meil saavutada olulisi tulemusi, mis on tõeline lisandväärtus Euroopa kodanike jaoks. Nende hulgas väärivad märkimist neljateistpäevane taganemisõigus ja uued eeskirjad esitatava teabe kohta, mis ei puuduta mitte üksnes hinda, vaid ka müüja identifitseerimisandmeid ja aadressi. Nende muudatustega tagatakse e-kaubanduse arenguks vajalik õiguskindlus ja suurendatakse sellega tarbijate usaldust, eriti piiriüleste ostude vastu.

Selle direktiiviga pannakse alus ka teistele täiendavatele meetmetele alates Euroopa lepinguõiguse reformimisest kuni alternatiivsete vaidluste lahendamise mehhanismide läbivaatamise korrani. See põhjapanev ühtlustamine on oluline tingimus tarbijate õigustele ja Euroopa Liidu kodanike huvide teenimisele keskenduva siseturu arendamiseks.

Umbes aasta eest ütles professor Monti oma aruandes president Barrosole, et ühtse turu uue etapi keskmes peavad olema tarbijad ja nende heaolu. Esiteks peaks seadusandja jõudma kiirele kokkuleppele tarbija õigusi käsitleva direktiivi eelnõus, et tagada ühtsel jaeturul kõrgetasemeline kaitse. See säte vastab täielikult nõudmistele. Olen veendunud, et Andreas Schwab säilitab enne dokumendi lõplikku vastuvõtmist toimuvatel keerulistel läbirääkimistel vajaliku sihikindluse.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt, fraktsiooni S&D nimel.(DE) Austatud juhataja, lugupeetud kolleegid! Härra Schwab, läbirääkimised olid tõepoolest väga pingelised, sest arutelude alguses olid arvamused väga erinevad. Ei olnud ka lihtne leida mõistlikku tegevussuunda.

Ent läbirääkimiste käigus õnnestus siiski teha märkimisväärseid täiendusi (isegi pärast parlamendikomisjonis toimunud hääletust), mis võimaldasid lõpuks selle, et minu fraktsioon saab hääletada homme kompromisspaketi poolt. Pärast kõiki neid arutelusid teame, kui oluline see on.

Oleme teinud tõepoolest mitmeid täiustusi. Direktiivi aluspõhimõte on nüüd taas minimaalne ühtlustamine, välja arvatud valdkondades, mis tuleb täielikult ühtlustada – see oli meie jaoks väga oluline. Jätsime direktiivi rakendusalast välja sotsiaalteenused, tervishoiuteenused ja hasartmängud, sest need valdkonnad vajavad eraldi reguleerimist. Nende suhtes ei saa rakendada samu põhimõtteid kui kaubanduslike teenuste, kaupade või jaemüügi suhtes. Seegi oli oluline küsimus. Oleme tugevdanud märkimisväärselt kohustust anda meie kodanikele, meie tarbijatele teavet. Seepärast tahan öelda nõukogu eesistujale selgelt, et Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni jaoks ei ole vastuvõetav mõte jätta välja II peatükk ehk teisisõnu kõrvaldada valdkonnad, kus tuleks seda teabe esitamise kohustust just nimelt kohaldada.

Oleme lisanud direktiivi reguleerimisalasse elektroonikatooted, mida ei olnud komisjoni esialgses ettepanekus ette nähtud. Just interneti teel toimuv kaugmüük on üks põhivaldkond, mis on lisatud. Lõpusirgel õnnestus meil täiustada ka rändmüüki käsitlevaid sätteid. Need on rõõmustavad muudatused, mille tulemusel saame nüüd anda oma poolthääle.

Ma ei saa eitada, et mõned probleemid on veel lahendamata – eelkõige seoses sätetega, mis puudutavad V peatükis nimetatud ebaõiglasi lepingutingimusi. Me ei ole nende sätetega üldse rahul. Peame nendega edasi töötama või jätma selle osa vajaduse korral täielikult välja. Ent veelgi keerulisemaks teeb olukorra see, et teavituskohustusest on jäetud täielikult kõrvale finantsteenused. Minu arvates on meil siinkohal tõsine probleem. Lugupeetud volinik, peame seda edasi arutama, sest teie ettepanekutes olid finantsteenused olemas ja nii peaks see ka jääma.

Kokkuvõttes hääletame kompromisspaketi poolt. Hääletame ka selle poolt, et saata direktiiv tagasi parlamendikomisjoni, mis ei tähenda aga seda, et me oleme nõus võtma direktiivi vastu esimesel lugemisel.

 
  
MPphoto
 

  Robert Rochefort, fraktsiooni ALDE nimel.(FR) Lugupeetud juhataja, kallid kolleegid! See dokument on tähtis. See ei ole revolutsiooniline – me ei saa öelda, et enne oli kõik halvasti ja nüüd on kõik täiuslik. Sellegipoolest tehakse selle dokumendiga sel meie töö ettevalmistaval etapil hulk suuri edusamme.

Minu arvates on peamine edusamm kaugmüügi, eriti internetimüügi (III peatükk), parem reguleerimine, sest tarbija õigusi tuleb selles valdkonnas tugevdada. E-kaubandus on väga kasulik. See avardab tarbijate valikuid, võimaldab neil leida madalaimad hinnad ning pakub uusi võimalusi väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ning käsitööettevõtjatele.

Et selles valdkonnas edasi liikuda, peame tegutsema tõeliselt euroopalikult ning viima mõnes väga konkreetses valdkonnas läbi kõigi osalejate õiguste ja kohustuste täieliku ühtlustamise. Täpsemalt öeldes – Itaalia kliendil peavad olema Belgia või Saksa veebilehelt ostu sooritades ühesugused õigused ja kaitse. Seda võimaldab kõnealune direktiiv.

See tähendab, et tarbija taganemistähtaeg pikeneb kogu liidus neljateistkümnele päevale. See tähendab, et tarbija saab kohe teada kogu tasutava summa, ilma et oleks vaja karta hilisemaid ebameeldivaid üllatusi. See tähendab, et tehes topeltklõpsu hiirel, saab ta oma tellimusest korraliku ülevaate.

Kõik see nõuab endastmõistetavalt pisut ümberharjumist. Paljude liikmesriikide õigusaktid sisaldavad peensusi, mida peetakse asjaomases riigis eranditult ülivajalikuks, kuid millest ei ole naaberriikide õigusaktides jälgegi. Üheskoos Euroopas elades peame aga õppima oma harjumusi ühenduse hüvanguks ja üldistes huvides veidi muutma.

Olgu see selgelt välja öeldud: see dokument vajab veelgi täiustamist ning me peame tegema seda lähinädalail koos nõukogu ja komisjoniga. Mulle valmistab heameelt avatus, mida selle suhtes äsja ilmutati. Tänu raportöörile Andreas Schwabile, keda ma soovin südamest tänada, oleme juba ära teinud märkimisväärse töö. Ent selle töö puhul on tõeline saavutus eelkõige see, kui kõik fraktsioonid võtavad homme vastu muudatusettepanekud. Tarbijate usaldus liidu siseturu vastu on väga habras. Vajasime üksmeelset poliitilist toetust, et see usaldus säilitada ja seda loodetavasti suurendada.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan, fraktsiooni ECR nimel.(PL) Austatud juhataja! Alustuseks tahaksin avaldada tänu arutletava raporti raportöörile Andreas Schwabile nii pühendunud töö eest direktiivi eelnõuga.

Kaks ja pool aastat intensiivset tööd selle dokumendiga on viinud kompromissini, mis oma lõppkujul tagab kaugmüügi ja eriti internetitehingute puhul 27 liikmesriigi tarbijatele loodetavasti suurema õiguskindluse. Loodan ka seda, et tänu direktiivile suureneb teatavate uute õiguste täiustamise ja ühtlustamise ning olemasolevate õiguste selgemaks muutmise tulemusel tarbijate usaldus piiriülese kaubanduse ja internetiostude suhtes. Et selles standarditakse näiteks nõudeid, mis on kehtestatud kauglepinguid ja väljaspool äriruume sõlmitavaid lepinguid puudutavale teabele, on direktiivi eesmärk lisaks julgustada paljusid kauplejaid sisenema Euroopa Liidu uutele turgudele, mis peaks omakorda parandama siseturu toimimist. Loodetavasti on see soodne stiimul, eelkõige internetimüügi edendamiseks. Ühtlasi loodan, et see toob kasu tarbijatele, sest sellega suurendatakse siseturul konkurentsi.

Tahaksin esile tuua mõned kõige olulisemad aspektid. Esiteks püüdsime koostada dokumendi, mis oleks tasakaalustatud ja tooks kasu tarbijatele terves liidus, kuid ei kahjustaks samas kauplejate, eeskätt liidu väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete tegevust.

Teiseks on mul hea meel, et meil õnnestus kokku leppida pragmaatilises dokumendis, mis sisaldab kombineeritud käsitlust minimaalsest ja maksimaalsest ühtlustamisest. See tähendab, et see ei avalda negatiivset mõju liikmesriikidele, kus tarbijakaitse tase juba on mõnes valdkonnas väga kõrge. Suutsime kehtestada ka erijuhtudeks ühtsed ja selged sätted, mis lihtsustavad näiteks internetitehingute tegemist.

Samuti tunnen heameelt selle üle, et meil õnnestus arutada õiguskomisjonis edasiviivalt V peatükki, milles käsitletakse ebaõiglaseid lepingutingimusi. Selle peatükiga reguleeritakse lepinguid, mille sisu pole tarbijaga tavaliselt eraldi läbi arutatud ja mida ebaausad kauplejad sageli pahatahtlikult ära kasutavad.

Ent mul on kahju sellest, et vaatamata saavutatud kokkuleppele, leidub direktiivi tekstis ometi teatud puudujääke. Olen siiski kindel, et oma töössepühendumise abil suudame need läbirääkimiste järgmisel etapil kõrvaldada ning tuua konkreetset kasu tarbijatele, ent ka Euroopa kauplejatele, sest lõppude lõpuks ei tohi me neidki unustada.

 
  
MPphoto
 

  Emilie Turunen, fraktsiooni Verts/ALE nimel.(DA) Austatud juhataja, lugupeetud kolleegid, austatud raportöör! Euroopa Liidu siseturg on meie Euroopa koostöö nurgakivi ja nagu komisjon oma ühtse turu akti projektis eelmisel aastal üsna õigesti kirjutas, peavad kodanikud – ehk meie, eurooplased – olema ühtse turu arendamise keskmes. Seda on tähtis meeles pidada, kui hääletame homme Euroopa Parlamendis tarbija õigusi käsitlevat direktiivi, millega oleme nüüd juba mitu aastat tööd teinud. Nagu me kõik teame, oleme 2008. aasta sügisel komisjonilt saadud eelnõud põhjalikult muutnud ja homme hääletatavas dokumendis keskendub Euroopa Parlament nendele valdkondadele, kus Euroopa Liidu ühistest eeskirjadest on tõelist kasu nii tarbijatele kui ka ettevõtetele. Meie omalt poolt tahtsime lubada liikmesriikidel koostada vajaduse korral täiendavaid õigusakte.

Täpsemalt öeldes tähendab see seda, et Euroopa tarbijad märkavad muutusi eelkõige siis, kui nad teevad oste välismaistest veebipoodidest. Uue direktiiviga kehtestatakse internetikaubanduse jaoks Euroopas ühtsed eeskirjad, mis toovad tarbijatele hulgaliselt kasu. Lubage mul tuua vaid kolm näidet. Esiteks kehtib kõigi Euroopa tarbijate jaoks, kes sooritavad ostu mõne ELi liikmesriigi veebipoes, neljateistpäevane taganemisperiood. Teiseks peab toote täielik hind olema kuvatud enne, kui tarbija annab toote ostmiseks nõusoleku. Kolmandaks peab olema võimalik võtta probleemide tekkimise korral kergesti ühendust müüjaga. Neljas aspekt, mis oli Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni jaoks väga tähtis, oli direktiivi nn tulevikukindlus. Toode ei ole üksnes asi, mida on võimalik käega katsuda, tänapäeval võib see olla ka intellektuaalne – tarkvara või mõni muusikapala, mille me alla laadime. Seetõttu on mul väga hea meel, et dokument hõlmab ka digitaalseid tooteid.

Homme hääletatav ettepanek, mida roheliste fraktsioon on valmis toetama, ei ole täiuslik õigusakt. Tahtsime ulatuslikumat, kõrgelennulisemat direktiivi ja soovisime näha edasiminekut kõigis valdkondades. Kuid poliitikas tuleb arvestada ka võimalusi ja praegu osutus võimalikuks see. Üldjoontes olen seda meelt, et Euroopa Parlament on saavutanud mõistliku tulemuse, millest on Euroopa tarbijatele kasu.

 
  
MPphoto
 

  Kyriacos Triantaphyllides, fraktsiooni GUE/NGL nimel.(EL) Lugupeetud juhataja! Meie fraktsiooni põhimõte oli hoida algusest peale ära igasugune tarbija õiguste vähendamine Euroopa Liidus. Ehkki komisjoni esialgne ettepanek oli väga edasipüüdlik, ei vastanud see kõikide Euroopa Liidu tarbijate vajadustele. Seepärast tõmmati täielikku ühtlustamist pooldavale direktiivi ettepanekule kriips peale, kui selgus, et sellega toodaks ELi tarbijate kaitse ühtlaselt madalamale tasemele.

Euroopa Parlamendi ettepanekus võtta vastu direktiiv on kaks eriti tähtsat aspekti. Meie ees on täiesti uus parlamendi ettepanek, mis erineb oluliselt komisjoni ettepanekust ja mille vaatenurk erineb nõukogu omast. Selle ettepaneku tuum on ühtlustamise puhul välja pakutud kombineeritud lahendus, millega liikmesriikidele jäetakse vabadus kehtestada soovi korral tarbijakaitse kõrgem tase.

Teine aspekt puudutab direktiivi reguleerimisalast väljajätmisi. Nõudsime algusest peale, et sotsiaal- ja tervishoiuteenused ning hasartmängud tuleks selle direktiivi reguleerimisalast välja jätta, sest neil pole mingit pistmist kaupleja ja tarbija vaheliste suhetega – nende jaoks on tarvis teistsugust käsitlusviisi. Oleme rahul, et seda võeti arvesse.

Toetus Euroopa Parlamendi ettepanekule ei tähenda mingil juhul tingimusteta toetust komisjoni ettepanekule. Vastupidi – püüame leida tugevat ja ühtset seisukohta. Kutsume komisjoni ja nõukogu üles võtma parlamendi ettepaneku põhiolemust väga tõsiselt arvesse, eriti seoses ühtlustamistaseme ja muude müügilepinguid puudutavate sätetega.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi, fraktsiooni EFD nimel.(IT) Austatud juhataja, kallid kolleegid! Tarbija õigused on vaid üks paljudest näidetest selle kohta, kuidas Euroopa institutsioonid on sel ajaloolisel hetkel tohutult hädas juriidiliselt ja poliitiliselt tähtsate tegude tegemisega.

Me ei taha lasta raisku minna kogu tehtud tööl ja headel saavutustel, – näiteks meie muudatusettepanekul õiguse kohta saada hüvitist, mille eesmärk on hõlbustada selgelt väikekauplejate tegevust, kahjustamata sealjuures tarbija õigusi. Kui nõukoguga peetavate läbirääkimiste tulemusel tuleb välja jätta kõik see hea, mis raportöör ja fraktsioonid on lisanud ettepanekusse, mis oli algusest peale halb, või kui tagajärjeks on direktiivis sätestatud ühtlustamise üldise taseme tõstmine, ei ole meil muud valikut, kui hääletada vastu.

Igal juhul ei vastuta praeguse olukorra eest mitte Euroopa Parlament, vaid Euroopa Komisjon. Mõnes küsimuses oleme meie, Põhjaliiga euroskeptikud, valmis ütlema ühtlustamise kõrgele tasemele „jah”, ent vaid siis, kui seda toetab terve mõistus, kui see langeb kokku üldsuse ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete huvidega ja miks ka mitte liikmesriikide eriõigustega.

Nii keerulise teema jaoks nagu tarbijakaitse oli meil algusest peale vaja lahendust, milles võetakse seda kõike arvesse. Meil on hea meel selle üle, et võeti tagasi mitmed muudatusettepanekud, milles oli seatud kahtluse alla juba lahendatud küsimused. On oluline, et nõukogu kiidaks Euroopa Parlamendis hääletud dokumendi täielikult heaks, kui see on kooskõlas kokkulepitud muudatustega.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Austatud juhataja! Mõnikord tehakse tarbijatele nende tegevuse tagajärgede mõistmine raskemaks, näiteks digitaalse infosisu allalaadimisel. Kõik on harjunud sellega, et digitaalse infosisu saab internetist tasuta alla laadida. Mõnel juhul on tasud aga varjatud ning tarbija laadib alla terve abonemendi, ise seda taipamata, kuigi ta soovis vaid ühekordset teenust. Siin on vaja seaduslikku taganemisõigust.

Kriitikat väärib ka kombinatsioon kaug- ja rändmüügist, sest inimesi on koduuksel palju lihtsam üllatada. Teiselt poolt ei tohi me panna väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele asjatut koormust seoses väljaspool äriruume sõlmitavate lepingutega. Näiteks kui tarbija kutsub omal algatusel koju kaupmehe või juuksuri, ei vaja ta suuremat kaitset, sest üllatusmoment puudub. Vajame seega tarbijatele mõistlikku, laiaulatuslikku kaitset, kuid peame arvesse võtma ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtete huve.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). – Lugupeetud juhataja! Meile esitatud kompromiss on väga hea samm õiges suunas. Mul on hea meel üksmeele üle, mille me saavutasime taganemisõiguse ning kauglepingutes ja väljaspool äriruume sõlmitavates lepingutes nõutava teabe vallas. Ent meil peab olema siiski julgust kaugemale minna, eelkõige seoses õiguskaitsevahenditega mittevastavuse, tagatiste ja ebaõiglaste tingimuste korral.

Olen kuulanud neid vaidlusi tähelepanelikult aastaid, ent minu ettekujutuses on olnud ja jääb lahenduseks täielik ühtlustamine. Olen veendunud, et ühistest eeskirjadest võidavad nii tarbijad kui ka ettevõtted. Läbipaistvus, õiguskindlus ja konkurents suurendavad tarbijate vaba valikut ja vähendavad ettevõtete jaoks bürokraatiat. Ülesanne on leida õige tasakaal.

Tarbija õiguste direktiiv, mille eesmärk on tagada tarbijate kõrge kaitstus ja madalad kulud ettevõtetele, ei tohiks muutuda sõjakirveks turu ja inimeste vahel. Me ei tohiks ka lähtuda valest eeldusest, et liikmesriikide eeskirjad kaitsevad tarbijat, aga ühised Euroopa eeskirjad toovad kasu ettevõtetele. See ettekujutus on väär. Me ei pääse ei üle ega ümber sellest, et lisakulud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele tähendavad ühtlasi lisakulusid tarbijatele.

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon on olnud kogu menetluse vältel paindlik ja koostööaldis. Vasakpoolsed on olnud jäigad ja tõrksad. Nad on taandanud selle arutelu võrdleva õiguse näpuharjutuseks ja kaubelnud liikmesriikide eeskirjadega. Mina seevastu leian, et valitsema peaksid Euroopa inimeste ühised huvid. Sotsiaaldemokraatide propageeritud minimaalne ühtlustamine ja riiklikud erandid lihtsalt takistaksid kodanikel kasutada täielikult ära ühisturgu. Kriisi ajal, mil protektsionism üha suureneb, on kerge, ent ka vastutustundetu, olla populistlik. Toetan täielikult Andreas Schwabi tema suurepärases töös ja soovin talle edu eelseisvatel läbirääkimistel.

Lõpetuseks tahaksin öelda, et tarbija õiguste direktiiv on ühtse turu taaskäivitamise verstapost, mis süstib inimestesse usku, hoogustab majanduskasvu ja tekitab töökohti, mida eurooplased pikisilmi ootavad.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Masip Hidalgo (S&D).(ES) Lugupeetud juhataja! On mõned põhipunktid, mis vajavad veel täiustamist, seepärast peame saatma selle raporti tagasi parlamendikomisjoni.

Seega pole raporti menetlemine Euroopa Parlamendis veel lõppenud.

Esialgne projekt oli vilets. Seda ütlesid meile liikmesriikide ja Euroopa Liidu tarbijaühendused. Hindan eriti kõrgelt Astuuria tarbijateühendust ja selle presidenti, väsimatut Dacio Alonsot.

Oleme saavutanud selle, et endise artikli 4 võimalikult suure ühtlustamise üldpõhimõte vaadati uuesti läbi. Peame kuulutama valjuhäälselt, et kui liikmesriikides kehtestatakse võimalikult suur ühtlustamise kohustus, siis väheneb paljude tarbijate kaitse, sest mitmes riigis on tarbija õigused traditsiooniliselt tugevamini kaitstud.

Tahaksin igatahes rõhutada vajadust tagada, et ebaõiglaste lepingutingimuste loetelu ei oleks lõplik ja et igal liikmesriigil oleks võimalik lisada sellesse klausleid, mida see liikmesriik peab tarbijatega sõlmitavates lepingutes vastuvõetamatuks ja kehtetuks; et tõendamiskohustus muudetakse ümber nii, et kaupleja ülesandeks jääks näidata, et normist kõrvalekalduvates tingimustes on eraldi kokku lepitud; ning et lepingutingimused sõnastatakse selgelt ja arusaadavalt.

Oleme vastu võimalikult suure ühtlustamise kehtestamisele ebaõiglaste tingimuste vallas.

Eurobaromeetri andmeil usub 79% kauplejatest, et selle valdkonna täielik ühtlustamine mõjutab nende välistegevust väga vähe või üldsegi mitte.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour (ECR). – Austatud juhataja, te ehk märkate, et mul on kaks ja pool minutit, sest kõiki minu kolleege ei ole siin. Asjaomase parlamendikomisjoni esimehena avaldan alustuseks tunnustust kõikidele parlamendiliikmetele, kes on selle dokumendiga töötanud. Mul on hea meel, et nad kõik – eesotsas Andreas Schwabiga – on täna õhtul siin koos väga tugeva variraportööride meeskonnaga, kes näitasid kogu selles keerulises valdkonnas üles tõeliselt innukat huvi ja suuri teadmisi.

Minu arvates ütles Viviane Reding õigesti, et kaasseadusandjad peavad nüüd edasi liikuma ja langetama mõned otsused. Nimetatud dokumendile kulunud aeg annab märku poliitilistest raskustest, millega seisid silmitsi nii nõukogu kui ka Euroopa Parlament. Minu meelest on parlament näidanud – nagu mitmete varasemategi teemade puhul – üles võimet saavutada kompromiss. Leian, et parlament peaks hääletama homme muudatusettepanekuid, edastama oma selge poliitilise sõnumi ja seejärel saatma dokumendi tagasi parlamendikomisjoni.

Soovin tänada eesistujariiki ja selle väga aktiivset eesistujat Enikő Győrit, kes on olnud avatud meie seisukohale, mis põhineb sellel muudatusel. See ei tähenda mingil juhul, et me tahame edasi liikuda ja praegused läbirääkimised lõpetada. Meil on aga oma kodanike ja tarbijate ees kohustus korraldada vähemalt üks avatud koosolek, et näha, kas on olemas alus kokkuleppeks. Usun, et sellega on nõus kõik kolleegid.

Asjaomast dokumenti vaadeldes ütleksin kõigepealt, et ma imetlen küll Anna Maria Corazza Bildti entusiasmi, kuid ei näe selles tarbija õiguste direktiivis mingit verstaposti. Ausalt öeldes on see minu arvates pigem nagu kivirahn keset rohket tumedat vett, milles me praegu hulbime. Minu meelest on see esimene ettevaatlik samm selle poole, et ühtlustada valdkonda, mis on põhjustanud palju emotsioone ja poliitilist kihutustööd. Tarbijatele ja tarbijaorganisatsioonidele eri riikides arusaadavalt ei meeldi, et neilt õigusi ära võetakse. See on üks suuremaid probleeme, millega meil on tulnud kokku puutuda.

Minu meelest on meil kompromiss, millega luuakse tarbijate ja ettevõtete jaoks reaalset väärtust, eriti interneti ja piirülese kaubanduse valdkonnas. Peame neid ja ka teatud teisi valdkondi toetama, ent lõpetuseks tahan öelda volinikule järgmist: vajame hädasti raamistikku, milles liikuda suurema ühtlustamise poole. Meil on hulk killustatud ettevõtmisi – sealhulgas ka teie töö tarbijalepingute vallas – ja muid muudatusi. Meil on väga vaja seda pikaajalist strateegilist käsitlusviisi, mille abil saaksime jõuda kivirahnudele toetudes lõpuks verstapostini.

 
  
MPphoto
 

  Małgorzata Handzlik (PPE).(PL) Lugupeetud juhataja, austatud volinik! Tahaksin tänada kõigepealt Andreas Schwabi projektiga tehtud töö eest. Tema teab tõenäoliselt paremini kui keegi teine, et see ülesanne ei olnud lihtne. Direktiiviga töötades oleme sageli toonitanud selle tähtsust tarbijate jaoks, kuid see on tähtis ka kaubanduse, eelkõige e-kaubanduse ja piiriüleste ostude mõistes.

Interneti vahendusel oste sooritavad tarbijad tahavad eeskätt tagatist selle kohta, et tellitud kaup või teenus jõuab nendeni ja vastab lubatud kvaliteedile. Seetõttu peame tagama tarbijakaitse-eeskirjade selguse ja läbipaistvuse. Ent me ei tohiks unustada selle arutelu käigus ka kauplejaid, kes ootavad eeskirju, millega ei tekitata neile liigset koormust. Kas me oleme suutnud sobitada selle direktiivi kallal töötades kokku tarbijate ja kauplejate huvid?

Arutelud, mis on kestnud ligi kaks aastat, on minu arvates meid sellele eesmärgile lähemale toonud, ent me ei ole seda veel saavutanud. Usun, et Euroopa tarbijatele oleks palju suurem kasu eeskirjade võimalikult suurest ühtlustamisest. See teeks märksa lihtsamaks ka e-kaubanduse valdkonnas tegutsevate ettevõtete elu. Olen siiski rahul sellega, et oleme suutnud leida mitmes põhiküsimuses lahendused, mis vastavad ideaalselt tarbijate vajadustele, ent oleme samas arvestanud reaalset ettevõtluskeskkonda. Näitena tahaksin tuua sätte, millega nähakse ette neljateistpäevane tähtaeg, mille jooksul tarbija võib lepingust taganeda. Mulle valmistab heameelt ka muudatusettepanek, millega tehakse kauplejatele võimalikuks raha tagasimaksmine juhul, kui tarbija esitab kauba tagasisaatmise kohta tõendi. See on direktiivi tähtis tunnusjoon näidata, et teatud juhtudel on kohustused nii tarbijatel kui ka kauplejatel.

Lõpetuseks tahaksin julgustada nõukogu ja Euroopa Komisjoni, et nad püüaksid saavutada kaugelevaatava kokkuleppe.

 
  
MPphoto
 

  Bernadette Vergnaud (S&D).(FR) Austatud juhataja, volinik, head kolleegid! Alustuseks tahaksin tänada tehtud töö eest raportöör Schwabi ja kõiki variraportööre – eelkõige Evelyne Gebhardti.

Komisjoni esialgne ettepanek oli kahtlemata absurdne. Sellega seati ohtu tarbijakaitse tase, sest taset sooviti täielikult ühtlustada. See on õigustatud üksnes juhul, kui ühtlustamise puhul tase tõuseb, mitte ei lange, nagu oli kavandatud ettepanekus.

Seetõttu kiidan heaks suurema osa saavutatud kompromissidest, millega jäetakse liikmesriikidele võimalus kohaldada soovi korral rangemaid eeskirju, kuid tagatakse samas kõigile liidu tarbijatele kõrge miinimumtase. Lepingu maksimaalseks kestuseks on määratud seega kaksteist kuud, täiustatud on kauglepinguid või telefoni teel sõlmitavate lepingutega seotud teavitustööd ning makset nõutakse üksnes pärast neljateistpäevase taganemistähtaja lõppu.

Teiselt poolt on vastuvõetamatu säilitada täielik ühtlustamine V peatüki ebaõiglaste tingimuste puhul. Valitud kaitse tase pole mitte üksnes ebarahuldav, vaid see tähendaks ka pettuste eiramist, sest vajalikku pettustele reageerimise taset Euroopa õigusaktides ei sätestata.

Seda arvesse võttes tundub liikmesriikidelt kogu manööverdamisruumi äravõtmine vastutustundetu sammuna. Seega loodan, et kaasseadusandjad suudavad koostada tasakaalustatud dokumendi, millega tagatakse tõeline, ühine ja kõrgel tasemel kaitse.

 
  
MPphoto
 

  Edvard Kožušník (ECR). – (CS) Austatud juhataja! Tahaksin tänada ja kiita kõigepealt Andreas Schwabi, kes on tulnud nii meisterlikult toime 1600 muudatusettepanekuga ja saavutanud raporti jaoks mõistlikud kompromissid. Mul on hea meel, et tal on õnnestunud säilitada kaks komisjoni esialgse ettepaneku aluspõhimõtet. Esimene neist on parema õigusliku reguleerimise põhimõte, mille kohaselt on lihtsustatud ja ajakohastatud eeskirju, et kaotada siseturul tõkked, millega ELi riikides tegutsevad ettevõtted iga päev kokku puutuvad. Teine on tarbijakaitsealaste õigusaktide võimalikult suur ühtlustamine, mille kohaselt on kaotatud paljud eri liikmesriikides kohaldatud erandid.

Hoolimata sellest, et meil ei õnnestunud leppida lõpuks kokku kõigi direktiivi peatükkide täielikus ühtlustamises, on uus kord väga oluline samm edasi, millega kaotatakse tõkked piiriüleses kaubanduses ja suurendatakse lõppkokkuvõttes konkurentsi siseturul.

 
  
MPphoto
 

  Kurt Lechner (PPE).(DE) Lugupeetud juhataja! Ma kardan, et mina olen nüüd see inimene, kes meepotti veidi tõrva tilgutab. Olgugi et parlamendikomisjonidega peetud konsultatsioonide käigus tehti komisjoni ettepanekusse arvukalt täiustusi – mille eest tuleb meil tänada eeskätt raportöör Schwabi –, sisaldab praegune pakett minu arvates liiga palju eeskirju ja tulemuseks on ülimalt keeruline õigusakt. Selle järgimine on eriti raske väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Lisaks pole sellest tõelist kasu tarbijatele, see aitab väga vähe kaasa ühtlustamisele ning see ei võimalda meil teha edusamme siseturuküsimustes ja Euroopa kui ettevõtluspaiga arendamisel.

Et minu käsutuses on nii vähe aega, saan vaadelda kahjuks vaid üht küsimust. Komisjoni ettepanekus avardati tohutult kahe määratluse ulatust ja sellega mindi liiga kaugele – seda näitavad ka 1600 esitatud muudatusettepanekut. Euroopa Parlamendis on olnud raske seda mõistlikult arutada. Peale selle ei ole komisjon nende määratluste avardamist kuidagi põhjendanud. Üheski lisas ega Euroopa Parlamendile esitatud dokumendis pole selle kohta mingit selgitust. Üks nendest kahest määratlusest puudutab kaugmüügilepinguid. Õnneks läks see avardamine uuesti konsulteerimisele ja seda muudeti, mille üle mul on väga hea meel. Teine määratlus – millel ma sooviksin siinkohal peatuda – käsitleb väljaspool äriruume sõlmitavaid lepinguid.

Tulevikus kohaldatakse iga väljaspool ettevõtte äriruume sõlmitava lepingu suhtes kõikvõimalikke eeskirju ja taganemisõigusi isegi siis, kui – nagu Franz Obermayr äsja mainis – tarbija on kutsunud koju elektriku, sisekujundaja, maalri või puusepa. Olen teadlik, et selle puhul on hulk erandeid, mida teie, härra Schwab, olete koos parlamendikomisjoniga täiustanud nii sisu kui sõnastuse osas. Sellegipoolest jääb tohutult palju õiguslikke lõkse, mis võivad osutuda mikroettevõtetele ja väikekauplejatele laastavaks ning ohustada isegi nende tegevuse jätkumist.

Minu arvates on see ettepaneku osa liigne. Selle saab koos neljanda ja viienda peatükiga probleeme tekitamata välja jätta. Sel juhul ei oleks ülejäänud ettepanek ja konsultatsioonid sugugi halvad.

 
  
MPphoto
 

  Sylvana Rapti (S&D).(EL) Austatud juhataja! Soovin tänada raportööri Andreas Schwabi ja sotsiaaldemokraadist variraportööri Evelyne Gebhardti. Tahaksin neid tänada ja samas kiita, sest nad tõid meid väga visalt ja kannatlikult punkti, kuhu me oleme tänaseks selle aruteluga jõudnud ja mis on usutavasti väga hea lähtepunkt volinik Redingule, kelle sõnad annavad meile minu meelest põhjust olla optimistlikud.

Minu arvates on minimaalne ühtlustamine väga hea ja samas väga praktiline lähtepunkt edasisele tööle. Olen pärit Kreekast, riigist, milles tarbija õiguste kaitse tase on väga kõrge. Nagu te mõistate, ei soovi ma selle tarbijakaitse kõrge taseme ohtuseadmist.

Tunnistan, et olin väga mures, kui Andreas Schwab kõneles – ja ma kuulsin sellest esimest korda – võimalikult suurest ühtlustamisest. Mulle meenus ühest ajakirjast loetu: keegi oli püüdnud konstrueerida maailma ilusamat naist, pannes kokku ühe näitleja silmad, ühe laulja nina ja ühe teise näitleja suu. Tulemus oli kohutav.

Kasutasin seda analoogiat, näitamaks, et võime alustada parimate kavatsustega, kuid soovitud tulemus võib jääda saavutamata. Seetõttu leian, et edasisele tööle on õige lähtepunkt minimaalne ühtlustamine.

 
  
MPphoto
 

  Damien Abad (PPE).(FR) Austatud juhataja! Tahaksin avaldada kõigepealt tunnustust meie raportöörile Andreas Schwabile, kelle töö on võimaldanud meil saavutada dokumendi suhtes laialdase üksmeele kõikide fraktsioonide vahel, ehkki algus oli kehv.

Euroopa ning areng ja praktilised saavutused peaksid olema tõepoolest sünonüümid. Seda on näha neist tarbijaid käsitlevatest ettepanekutest. Nüüdsest on eurooplastel õigus lepingust taganeda, kui nad ostavad kaupa sellistest internetioksjoniportaalidest nagu eBay.

Meil on õnnestunud esitada dokument, millega ühelt poolt tugevdatakse raamtingimusi piiriülese kaubanduse suurendamiseks Euroopa Liidus ja teiselt poolt säästetakse meid tarbijakaitse taseme alandamisest liikmesriikides – seda hoopiski tõstetakse.

Esiteks toetan seisukohta, et majanduslangusest väljatuleku kindlustamiseks peame looma uued kasvuallikad ning et tänu Euroopa õigusaktide lihtsustamisele ja ratsionaliseerimisele saavad meie ettevõtted ühtse turu potentsiaali täielikumalt ära kasutada. Kas te teadsite, et vaid 22% Euroopas sooritatavatest ostudest on piiriülesed? Seega aidatakse parema õigusliku raamistiku tagamisega ettevõtetele kaasa ka majanduse elavdamisele.

Selle dokumendi üle läbirääkimisi pidades tahtsime lähtuda edasipüüdlikust, ent samas pragmaatilisest käsitlusviisist. Põhimõte oli lihtne – ei mingit ühtlustamist ilma samaväärse kaitseta. Seepärast tunnen heameelt, et suutsime säilitada liikmesriikide õigusaktide teatud aspektid, mis on asjaomaste liikmesriikide tarbijatele väga olulised. Mis puudutab Prantsusmaad, siis meie tarbijaid kaitseb varjatud vigade esinemise korral endiselt tagatis ja meil on alles ka väga kaitsvad õigusaktid rändmüügi jaoks.

Peale selle näitame täna, et Euroopa Parlamendi parem- ja vasakpoolsed jõud suudavad reageerida ühiselt rahva igapäevastele muredele. Mul on selle üle hea meel. Lahendus on loomulikult rohkem Euroopat, kuid mitte ükskõik millist. Vajame Euroopat, mis kaitseb, Euroopat, mis annab kindluse, ja Euroopat, mis pakub eurooplastele, oma kodanikele, tarbijatele ja ettevõtetele võimalusi.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). – (CS) Lugupeetud juhataja! Vanasti pidas ütlus „klient on kuningas” paika, eluaegne garantii ei olnud erand ja kvaliteet oli auasi. Tänapäeva maailm on ilmselgelt teistsugune. Praegu peame mõtlema tarbija õigustele, tarbija kaitsmisele ja selle tagamiseks vajalikele õigusaktidele. Tundub, et tarbija rahulolu tagamine ei ole enam alati parim kaubanduslik strateegia – igapäevaelust võib tuua liigagi palju näiteid, mis tõendavad pigem vastupidist.

Seepärast on nii oluline selle õigusakti üle põhjalikult arutleda. Õigusakt ei tohi tuua kaasa tarbija õiguste vähenemist, vaid peab vastama uutele eesmärkidele. Peame mõistma, kui erinevad on tarbija õiguste vallas Euroopa Liidu eri liikmesriikide lähtepunktid. Meie siht peaks olema parandada tarbijakaitset seal, kus seni on valitsenud õiguslik kaos ja ebakindlus, mis on meelitanud ligi igasugu kelme ja kahjustanud siseturu usaldusväärsust. Teiselt poolt peame säilitama tarbijakaitse kõrge taseme neis kohtades, kus see juba tõhusalt toimib. See on tarbija õiguste direktiivi põhikäsitlusviis ja seepärast toetan täielikult oma fraktsiooni seisukohta. Tahaksin loomulikult tänada suure töö eest ka kõiki raportööre. Tarbijakaitse ei ole tegelikult vastuolus ausa ettevõtja huvidega. Otse vastupidi.

 
  
MPphoto
 

  Regina Bastos (PPE).(PT) Lugupeetud juhataja! Alustuseks tahaksin kiita Andreas Schwabi visaduse eest, tänu millele on jõutud neil läbirääkimistel selle tähtsa kompromissini. Soovin avaldada tunnustust ka kõigile nendele, kes koos temaga raportiga töötasid.

Me ei soovi üksnes tagada Euroopa tarbijatele paremat kaitset, vaid tahame ka seda, et igas suuruses Euroopa ettevõtted saaksid pakkuda kaupu ja teenuseid kõigi 27 liikmesriigi tarbijatele tarbetute juriidiliste takistusteta.

Uue direktiiviga tehakse lõpp õiguslikule killustatusele, mis on pidurdanud osalemist piiriülesel turul, ja hoogustatakse märkimisväärselt siseturgu. Tõstaksin esile uue sätte, mis puudutab tarbija teavitamist – teave peab olema selge, arusaadav ja õigeaegne.

Tähtis on ka see, et teabe nõuetelevastavuse tõendamine on kaupleja kohustus. Tuleb sätestada eeskirjad kauglepingute kohta, eriti kui need sõlmitakse telefoni või interneti teel, ning tarbijat tuleb kaitsta lihtsate ja tõhusate mehhanismide abil. Oleme veendunud, et institutsioonidevaheliste läbirääkimiste lõppedes aitab uus direktiiv muuta Euroopa Liidu konkurentsivõimelisemaks ja dünaamilisemaks, nii nagu maailmamajandus nõuab.

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo (S&D).(ES) Austatud juhataja! See, et me saime endale tarbija õiguste direktiivi – horisontaalse vahendi, millega lihtsustatakse, võetakse kokku ja täiendatakse nelja olemasolevat direktiivi – on hea.

Siseturg, mida iseloomustab kõrgetasemeline tarbijakaitse, on jätkusuutliku kasvu ja tööhõive jaoks väga oluline.

Et meie saavutused oleksid kooskõlas asutamislepinguga, ei tohi liikmesriike takistada võtmast vastu tarbijakaitse suurendamise meetmeid. Seetõttu tuleks täielikku ühtlustamist kasutada vaid nende aspektide puhul, mis on vajalikud selleks, et aidata kaasa piiriüleste tehingute jaoks ühtse raamistiku loomisele, mis annab lisandväärtust.

Majandus- ja rahanduskomisjonis valitseb laialdane üksmeel, et tõelise horisontaalsuse saavutamiseks peavad finantsteenused moodustama selle õigusakti lahutamatu osa, et lünkade vältimiseks tuleks direktiiv kooskõlastada ELi ja liikmesriikide valdkondlike õigusaktidega ning et nõu saamiseks tuleks pöörduda spetsialistide poole.

Nimetatud juhised ei leia dokumendis rahuldavat kajastust, seepärast tuleb seda enne lõpphääletust viimistleda.

Meil tuleb astuda veel ka samme finantsteenuste tarbijate Euroopa harta poole.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE).(HU) Lugupeetud juhataja, volinik, kolleegid! Tänagem Andreas Schwabi selle väärtusliku dokumendi eest. Ühtsed tarbijakaitse eeskirjad ja mõisted, mille tähendus on kõikjal sama, süstivad kodanikesse usaldust ja tagavad samas suurema õiguskindluse. Kõik see läheb kõige enam korda nendele kodanikele ja ettevõtetele, kes tahavad kasutada siseturul vabalt kaubandusega seotud õigusi. Raportööri ettepanek, et tarbijakaitse minimaalse ühtlustamisega peaks kaasnema tehniliste eeskirjade täielik ühtlustamine, on praeguses olukorras ainuke vastuvõetav regulatiivne lahendus. Minimaalse ja täieliku ühtlustamise kombinatsioonist võib saada väljapääs, mis on vastuvõetav kõigile.

Praegused tõkked piiriülestele tehingutele takistavad kauplejate ja tarbijate tegevust, mis ulatub üle liikmesriigi piiride. Statistika näitab, et Euroopa Liidus tunnevad paljud inimesed internetiostude suhtes endiselt vastumeelsust. Oleks rõõmustav, kui me saaksime ka seda muuta. Mõeldes ennekõike Kesk- ja Ida-Euroopas asuvate liikmesriikide peale tuleks lisada, et on suur vajadus ulatusliku ja edasiviiva õigusliku raamistiku järele. Süsteem, mis põhineb läbipaistvamatel ühistel eeskirjadel, suurendab tarbija teadlikkust, mis ei ole selles piirkonnas veel täielikult välja kujunenud, kuid on Lääne-Euroopas juba ammu tavapärane. Arenenud tarbijakaitsepoliitika on ka vahend väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete toetamiseks. Seepärast peame olema ettevaatlikud, et me ei muudaks nende olukorda liiga range õigusaktiga keerulisemaks.

Oluline aspekt on kauplejate teavitamiskohustuse täpsem määratlus, mis suurendaks turutehinguid, mille puhul järgitakse õigusakte ja mis on kaubanduslikust vaatenurgast õiglased. Ei ole juhus, et ka eesistujariik Ungari peab seda ettepanekut võtta vastu direktiiv oma kuus kuud kestva ametiaja esmatähtsaks küsimuseks. On sümboolne märguanne, et Euroopa Parlament võttis raporti oma päevakorda paar päeva pärast rahvusvahelist tarbijaõiguste päeva. Õige otsuse tegemisega saame muuta Euroopa Liidu siseturul lihtsamaks peaaegu 500 miljoni tarbija ja 22 miljoni ettevõtja elu.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Lugupeetud juhataja! Lubage mul avaldada kõigepealt kiitust Andreas Schwabile ja tema kolleegidele tubli töö eest, mida nad on teinud nüüdseks juba kaks aastat. See on olnud kahtlemata nende suur saavutus. Lubage mul avaldada tunnustust ka eesistujariigi Ungari esindajale Enikő Győrile. Ta on väga entusiastlik, viibib meie seas terve tänase päeva ja on alati kohal ka Strasbourgis. Ma ei usu, et oleksin seni näinud mõnda teist nii entusiastlikku inimest.

– Räägime siseturust, ühtlustamisest, lisandväärtusest – see kõik on väga tähtis. See ei ole lõpptoode, vaid pooleliolev töö, mille puhul väärivad eriti mainimist taganemisõigus, ebaõiglased lepingutingimused ja eelkõige sätted, millega antakse liikmesriikide valitsustele paindlikkus. Kui meil oleks need kõik teistes õigusaktides, näiteks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlevas direktiivis, toimiks need paremini. Lõpetuseks soovin öelda vaid seda, et direktiiviga täiendatakse teenuste direktiivi ja andmekaitsedirektiivi, millega ma praegu töötan. Seepärast on see tubli edusamm.

(GA) Avaldan kiitust Andreas Schwabile töö lõpuleviimise eest.

 
  
MPphoto
 

  María Irigoyen Pérez (S&D).(ES) Austatud juhataja, lugupeetud volinik! Lubage mul alustuseks kiita tehtud töö eest raportöör Andreas Schwabi ja Evelyne Gebhardti.

Mul on üks üldine tähelepanek. Asi pole protektsionismi suurenemises, vaid mõnes liikmesriigis juba olemas olevate õiguste säilitamises.

Sest kui me tahame luua ettevõtete ja tarbijate suhete jaoks tõelise siseturu ning selle poole püüdleme, peame looma samas tasakaalu tarbija õiguste kaitse kõrge taseme ja ettevõtete konkurentsivõime kaitse vahel.

Tasakaal tähendab kokku leppimist ühtlustamise miinimumtasemes ning samuti võimaluses lubada liikmesriikidel säilitada olemasolevad või võtta tarbijakaitse parandamiseks vastu täiendavaid eeskirju.

Me ei saa lubada sellise ELi õigusakti vastuvõtmist, mille tulemusel paljude tarbijate ja kasutajate kaitse väheneb.

Mul on hea meel selle üle, et läbirääkimised Euroopa Parlamendis on tõhusamaks muutunud, ent tahaksin toonitada, et juba olemas olevaid õigusi ei tohi ära võtta.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE). – Lugupeetud juhataja! Soovin kiita raportöör Schwabi ning tema arvamuste koostajatest ja variraportööridest koosnevat meeskonda väga hea töö eest selle raportiga. Kulus kaua aega, et leida tegutsemissuund, mis oleks piisavalt tasakaalustatud nii tarbijate kui ka ettevõtete jaoks. Tunnen heameelt üldise kompromissi üle, millega on nõustunud kõik fraktsioonid. Ma usun, et see on tähtis samm edasi kõikide Euroopa Liidu tarbijate jaoks.

Dokumendis on märkimisväärseid täiustusi, näiteks säte, millega nähakse ette selged nõuded seoses lepingutes esitatava teabega, ja taganemisõigust käsitlevate sätete ühtlustamine. Tegemist on muidugi kompromissiga, see ei ole täiuslik. Näiteks artikkel 22a, millega kohustatakse kauplejat tarnima kaupa teise liikmesriiki või osutama teenust teises liikmesriigis. Leidub selliseid tooteid ja teenuseid, mida ei tuleks nende olemuse tõttu selle sättega hõlmata, nimelt kergesti riknevad kaubad. Probleeme võib tekkida ka digitaalsete toodetega. Esialgne kavatsus edendada piiriülest kaubandust on väga tähtis ja väga hea. Ma loodan tõesti, et suudame teha eelseisvatel läbirääkimistel nõukoguga need parandused, et saavutada võimalikult soodne tulemus.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Austatud juhataja! Minu arvates peaks igal tarbijal olema õigus saada enne lepingu sõlmimist teavet. Jaemüüjad peaksid tarbijaid teavitama ja saama nende nõusoleku, sealhulgas nende krediit- või deebetkaardil teatud summa kinnipidamiseks.

Samuti on meie jaoks tähtis kaitsta tarbijaid ebaõiglaste lepingutingimuste eest. Panga-, kindlustus-, elektroonilise side ja turismiteenuste puhul on lepingulised sätted sageli kirjutatud kahjuks väga väikeste tähtedega lepingu pöördele. Tarbijad kirjutavad registreerimisvormile või arvele tihti alla nii, et nad isegi ei loe neid pöördel esitatud tingimusi.

Ent isegi siis, kui tarbijad loevad kõik lepingutingimused läbi ja ütlevad, et nad ei ole mõnega neist nõus, ei ole neil mingeid läbirääkimisvõimalusi. Sel juhul saab tarbija kiire vastuse, et tegemist on ettevõtte tüüplepinguga ja seda ei saa muuta.

Liikmesriikide tarbijakaitseametid peaksid neid tüüplepinguid kontrollima, et kaitsta tarbijaid ebaõiglaste tingimuste eest.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Austatud juhataja! Tahaksin tänada Andreas Schwabi suurepärase töö ja minu ettepanekute toetamise eest. See, et tarbijad saavad teatud tingimustel õiguse nõuda interneti teel tellitud kaupade tarnimist või teenuseid ükskõik millisesse liikmesriiki, tähistab märkimisväärset muutust internetikaubanduses. Kolmandik müüjatest keeldub kauba tarnimisest üle piiri, eriti uutesse liikmesriikidesse.

Usun, et nõukogu võtab meie kompromissversiooni vastu ja nõustub sealhulgas minu ettepanekutega, mis käsitlevad kohustust esitada teave arvuti- ja elektroonikaseadmete koostalitusvõime kohta, lepingutingimuste loetavust, tarbijate õigusi organiseeritud kaugmüügi puhul ning liikmesriikide vabadust laiendada tarbija õigusi, sealhulgas tagatisi, vabaühendustele ja väikeettevõtetele. Selle direktiivi olulisus on selge. Euroopa tarbijale selgete õiguste andmine on parim viis, kuidas tagada Euroopa Liidus õiglane sisekaubandus.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). – (RO) Lugupeetud juhataja! ELi 2020. aasta strateegia kohaselt tagatakse kõrgetasemelise tarbijakaitsega kvaliteetsed tooted, kuid sellega tagatakse ka tarbijate usaldus ja tõhustatakse siseturgu.

Seoses tarbija õigustega jäetakse praeguse minimaalse reguleerimisega kõikidele liikmesriikidele vabadus viia Euroopa Liidu eeskirjad vastavusse liikmesriigi põhimõtetega. Minu arvates tuleks selline käsitlusviis säilitada.

Euroopa Liit saab hõlbustada siseturu paremat ühtlustamist tarbijakaitse kõrge taseme abil. Selleks tuleb tõsta praegune minimaalne ühtlustamine tasemele, mis vastab liikmesriikide parimatele olemasolevatele tavadele.

Minu meelest peab mittevastavuse puhul rakendatav Euroopa vastutuse süsteem olema õiglane, et parandada tarbijakaitset ja turu usaldusväärsust ning tõsta sellega toodete kasutusiga.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).(HU) Austatud juhataja! Praegu kehtivates Euroopa tarbijakaitse eeskirjades järgitakse minimaalse ühtlustamise põhimõtet. Nendes antakse liikmesriikidele võimalus teha erandeid. Ent see kõik kahjustab ka ELi konkurentsivõimet. Olen rahul, et Andreas Schwab koostas sellise suurepärase raporti. Pärast aastaid kestnud läbirääkimisi on lõpuks saabunud aeg jõuda sel teemal kokkuleppele. Nagu on öelnud minister Győri, püüdleb ka eesistujariik Ungari selle poole. Et vähendada ELi siseturu killustatust ja võimaldada tarbijatel langetada paremaid otsuseid, kahjustamata sealjuures uue õigusaktiga ettevõtteid, vajame tarbija õiguste tugevamat jõustamist. Ühtne siseturg nõuab ühtseid Euroopa tarbijakaitse eeskirju. Seetõttu on tähtis jõuda kokkuleppele esimesel lugemisel.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, komisjoni asepresident. Lugupeetud juhataja! Tuleb öelda, et see arutelu siin istungisaalis oli väga edasiviiv. Kõik parlamendiliikmed olid nõus, et vajame praegusest paremat, asjalikumat ja tõhusamat tarbija õiguste direktiivi ning nõus oldi ka sellega, et kuigi dokument ei ole täiuslik, on see ometi parem kui olemasolev direktiiv, mis on kõigi meelest täiuslikkusest kaugel.

Olen harva näinud sellist üksmeelt nagu valitses täna Euroopa Parlamendis raportöör Andreas Schwabile ja tema kaasraportööridele tunnustuse avaldamisel. Loodetavasti see üksmeel jätkub, sest me alustame nüüd väga omanäolise protsessiga ja meil on väga vähe aega, et püüda koostada paremad õigusaktid, mida soovivad kõik täna sõna võtnud eri fraktsioonide esindajad. Seepärast julgustan teid andma raporti oma raportööridele kasutamiseks läbirääkimiste lähtepunktina. Ma tean, et eesistujariik Ungari teeb kõik endast oleneva, et see omanäoline menetlus leiaks rõõmustava lõpplahenduse.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, nõukogu eesistuja.(HU) Lugupeetud juhataja, volinik, parlamendiliikmed! Lubage mul ühineda nendega, kes ütlesid, et arutelu on olnud suurepärane. See on olnud väga asjalik. Tahaksin tänada teid eesistujariigi Ungari ja meie ekspertide nimel toetuse eest, loodetavasti saame jätkata edasisi konsultatsioone samas õhkkonnas. Lubage mul peatuda mõnel konkreetsel küsimusel, mis arutelu käigus tõstatati. Paljud on nõudnud ebaõiglaste lepingutingimuste nimekirjade reguleerimist. Oleme Euroopa Parlamendiga nõus, et Euroopa tasandi nimekiri tooks lisandväärtuse. Kuigi kehtiv õigusakt sisaldab suunavat nimekirja, tooks lisandväärtust siiski vaid ühtse Euroopa nimekirja koostamine. Ent nõukogus ei ole sellele veel piisavalt toetust ja see on üks põhjuseid, miks nõukogu otsustas selle küsimuse välja jätta.

Ildikó Gáll-Pelcz küll vastas selle küsimuse juba minu eest ära, ent leidus neid, kes küsisid, miks on vaja jõuda kokkuleppele esimesel lugemisel. Nagu öeldud, alustasime läbirääkimisi 2008. aasta oktoobris Prantsusmaa eesistumise ajal. Kahe ja poole aasta jooksul on toimunud üle kuuekümne töörühma koosoleku. Leiame, et blokeeriva vähemuse rahustamiseks ei ole võimalik teha enam muudatusi ning seetõttu pidime tegema otsuse kitsendada märkimisväärselt direktiivi reguleerimisala ja piirduda vaid kauglepingute ja väljaspool äriruume sõlmitavate lepingutega. Olen veendunud, et kitsama reguleerimisala ja seeläbi sihtotstarbelise ühtlustamisega saavutatakse kokkulepe kiiremini. Ma ei mõista, millist kasu võiks meile tuua arutelude jätkumine ja teine lugemine.

Euroopa Parlamendi esialgne seisukoht on mitmes mõttes sarnane nõukogu üldise lähenemisviisiga. Seepärast leian – ja ärgitan kõiki teidki seda mõtet toetama –, et me ei tohiks lasta käest võimalust jõuda kokkuleppele esimesel lugemisel.

nõukogu eesistuja. Mulle meeldis Malcolm Harbouri arutlus selle üle, kas kõnealust õigusakti tuleks nimetada astmeks või verstapostiks. Olles realistlikud – ja ma ei ole inimene, kellele meeldiks liialdada –, on see minu meelest kivirahn, mitte verstapost. See oleks võinud olla verstapost, kuid tingimused selleks ei olnud lihtsalt sobivad. Me saame näha selles kivirahnu, kui peame silmas meie kodanike ja tarbijate huvisid.

Me kõik teame, et õiguslikud tingimused on liikmesriigiti väga erinevad. Suurem ühtlustamine poleks olnud selles etapis võimalik. On palju parem, kui meil on väiksem reguleerimisala, mille puhul on võimalik kokkuleppele jõuda. See aitaks tõepoolest suurendada tarbijate õigusi ja seepärast oleks sellest abi ka liikumisel ühtse turu väljakujundamise poole.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, raportöör.(DE) Austatud juhataja! Küsimust, kas tegemist on verstapostiga või mitte, võiks arutada pikalt. Selge on see, et näiteks Euroopa Ühenduse asutajad – nagu Altiero Spinelli, kelle nime kannab tänasest meie fraktsiooni koosolekuruum – said tegeleda Euroopas märksa põhjapanevamate küsimustega. Ent olen veendunud, et edusammud, mida Euroopa praegu teeb, on väikesed, kuid edasiviivad. Seetõttu soovin tänada kõiki mõttevahetuses osalenud parlamendiliikmeid, kes on teinud selle kompromissi muudatusettepanekutega võimalikuks. Kompromiss on alati võimalus saavutada eri huvide tasakaal. Täiesti rahul ei ole keegi, kuid kõik on valmis rakendatavat käsitlusviisi veelgi täiustama. Sellepärast usun, et oleme õigel teel.

Soovin kasutada võimalust ja tänada komisjoni asepresidenti Viviane Redingit lõputu pühendumise, toetamise ja julgustamise eest nii tänasel arutelul kui ka paljudel teistel kohtumistel. Loodetavasti saame jääda tema peale lootma ka nõukoguga peetavatel konsultatsioonidel. Tahaksin tänada siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni esimeest Malcolm Harbouri raportööri ja teiste parlamendikomisjoni liikmete suhtes üles näidatud kannatlikkuse eest ning samuti õiguskomisjoni esimeest Klaus-Heiner Lehnet. Mis puudutab nõukogu, siis mulle meeldiks, kui endine parlamendiliige Enikő Győri mõistaks nõukogu eesistuja ametis olles, et Euroopa Parlament võib olla kohustatud muutma ettepanekut, mille nõukogu õnneks 24. jaanuaril vastu võttis. Me tahaksime minna mõnes valdkonnas kaugemale ja seepärast peame lähinädalail rahuldava lahenduse leidmiseks põhjalikke arutelusid. Tänan teid väga.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub homme kell 11.30.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), kirjalikult. (GA) See, mida tehakse Euroopa Liidus tarbija õiguste tugevdamiseks, valmistab mulle heameelt. Toetan ka piiriülese kaubanduse hõlbustamiseks välja pakutud meetmeid ja meetmeid, mille eesmärk on muuta ELi tarbijakaitse eeskirjad praeguse ebakindluse kaotamiseks selgemaks.

Läbipaistvus ning ettevõtetele ja tarbijatele parema teabe andmine suurendaks märgatavalt tarbija usaldust turu vastu ning see edendaks omakorda majanduskasvu. Sellest hoolimata olen üsna mures mõne meetme ja nende mõju pärast väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Kuigi nimetatud ettevõtted kahtlemata pooldavad meetmeid, millega luuakse selgem õigusraamistik ja täiendatakse olemasolevaid tarbijakaitsemehhanisme, tunnevad mõned neist muret selle pärast, et uued sätted võivad mõjutada nende igapäevast tegevust. Selliste meetmetega võib suureneda arvestatavalt bürokraatia ja tarbetu halduskoormus.

Tarbijaid kaitstes peame olema veendunud, et me ei tee lõppu ettevõtetele ja teenustele, mis on tarbija jaoks olemas.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), kirjalikult. – (CS) Kavandatava tarbija õiguste direktiiviga koondatakse ühte õigusakti neli direktiivi, milles käsitletakse väljaspool äriruume sõlmitavaid lepinguid, tarbijalepingutes sisalduvaid ebamõistlikke tingimusi, tarbijakaitset kauglepingute puhul ning tarbekaupade müügi ja tagatiste teatud aspekte. Nende nelja direktiivi liitmise eesmärk on tugevdada siseturgu ja edendada piiriülest kaubandust. Tarbijakaitse kõrge tasemega tõstetakse toodete kvaliteeti ja suurendatakse tarbijate usaldust, mis tähendab ühtlasi siseturu tõhusamaks muutmist. Peame tõrjuma tagasi katse sätestada range kaheaastane garantiiperiood, sest selle sättega muutuks tarbijakaitse mitmes liikmesriigis nõrgemaks, kuivõrd need riigid peaksid lühendama oma õigusaktides ette nähtud garantiiperioodi ja halvendama sellega tarbija olukorda. Õigustatud on eesmärk suurendada tarbija usaldust piiriüleste ostude vastu, mille puhul tarbijad tunnetavad suurimaid tõkkeid seoses keeleprobleemide, maksesüsteemide vähese usaldusväärsuse ja ettevõtete vastumeelsusega piiriülese kauplemise suhtes. Päris kohane on ka majandus- ja rahanduskomisjoni arvamuse koostaja kriitika selle kohta, et projektis ei suudeta kahjuks arvesse võtta uusi tooteid, mis luuakse muutuste tõttu tootearenduses ja uuendustegevuses, näiteks digitaalseid tooteid. Meelelahutuse ja tarbeelektroonika valdkonnas muutuvad üha tavapärasemaks tooted, mis sisaldavad tarkvara ja muid mittemateriaalseid teenuseid.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), kirjalikult. – (SK) Ühtsuse puudumine olemasolevates õigusaktides ja standardites pärsib sageli tarbijate ja ettevõtete osalemist piiriüleses kaubanduses. Erinevused turutingimustes on tarbijatele ja ettevõtetele takistuseks.

Kõnealust lepingut tuleb laialdaselt ühtlustada eelkõige selleks, et säilitada tarbijaõiguste kõrgetasemeline kaitse. Valdkondlike erinevuste kõrval kuuluvad selle direktiivi reguleerimisalasse peamiselt vaid väljaspool äriruume sõlmitavad lepingud. Just nende lepingute alusel toimub lõviosa piiriülestest tehingutest.

Ka see, kas teatud lepingu suhtes kohaldatakse ühtlustatud eeskirju, sõltub suures osas kindlaksmääratud tingimuste sõnastusest. Mõned neist on õiguslikust vaatenurgast sageli puudulikud ja mitterahuldavad.

On tõeline vajadus kanda hoolt selle eest, et kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide tarbijatele oleks tagatud kõrgel tasemel tarbijakaitse ning et neile oleks võimalik tarnida ja pakkuda kaupu tarbetute juriidiliste takistusteta. See aitaks suurendada tarbijate kindlust ja elavdada ettevõtete huvi piiriüleste tehingute vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Liem Hoang Ngoc (S&D), kirjalikult. – (FR) Tahaksin väga tänada tehtud töö eest Andreas Schwabi ja variraportööre. Komisjoni esialgne ettepanek oli vastuvõetamatu, sest selles kavatseti ühtlustada täielikult tarbija õigusi käsitlevad eeskirjad, viimata neid süsteemselt kooskõlla liikmesriikide kõige soodsamate õigusaktidega.

Teisisõnu oleksid paljud liikmesriigid pidanud kõrvaldama oma õigusaktidest sätted, millega tagati tegelikult tarbijatele parem kaitse. Prantsusmaal oleks tulnud seetõttu loobuda kahest oluliselt õigustikust – varjatud vigu käsitlevast õigusmehhanismist ja keelust, et rändmüügiga tegeleja ei tohi nõuda makset enne taganemistähtaja lõppu.

Meil õnnestus koos sotsiaaldemokraatidest kolleegidega seda käsitlust siiski muuta ja kehtestada reeglina minimaalne ühtlustamine. Me suutsime ka suurendada mitmes kohas tarbija õigusi, eeskätt seoses müüja esitatava teabega ja taganemistähtaega puudutavate sätetega.

Ent üks probleem on siiski – V peatükk. Me ei saa heaks kiita ebaõiglaseid tingimusi puudutavate eeskirjade täielikku ühtlustamist, sest sellega jäetaks liikmesriigid ilma võimest reageerida kaubandustavadele, mis muutuvad iga päev ja võivad teinekord kujutada endast tarbijatele tõsist ohtu.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), kirjalikult. – Komisjoni uuringutest selgub, et iga kolmas Euroopa Liidu kodanik ostab kaupu interneti teel, ent vaid 7% sooritab oma oste piiriüleselt. Samas oleks piiriülestest ostudest huvitatud 33% eurooplastest. Valdkond on ikka veel reguleerimata ja kaupu on interneti vahendusel keeruline osta, pidades silmas eelkõige tarne- ja tehingukulusid. Ettepanekus võtta vastu direktiiv tarbija õiguste kohta seatakse sihiks vähendada internetitehingutega seotud raskusi. Mul on väga hea meel internetis ostlevate tarbijate paranenud õiguste üle. Vajame kauplejate kohta täielikku teavet – nime, aadressi ja kontaktandmeid. Eeskirju tuleb ühtlustada üle kogu Euroopa Liidu, et meid ei tabaks ebameeldivad üllatused ja lisakulud. Mulle valmistab heameelt taganemistähtaja ühtlustamine neljateistkümnele päevale. Peame kaitsma tarbijad, kuid peame elavdama ka majandust. Toetan täielikult raportööri püüdlusi saavutada selles tasakaal. Tarbija õiguste direktiivi rakendamine koos ühtse digitaalturu täieliku lõimimise ja kasutuselevõtuga on probleemi üks tahk, ELi siseturg ja teenustedirektiiv aga teine. Euroopa Liit ja selle liikmesriigid peavad keskenduma mõlemale.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. (ET) Uue ühtlustatud Euroopa tarbijaõiguste direktiivi vastuvõtmine on kindlasti ühenduse siseturu parema toimimise üks olulisemaid alustalasid. Ühtlustatud direktiiv, mis koondab erinevaid tarbijaõigusi puudutavaid direktiive, lihtsustab oluliselt õigusraamistikku ning aitab suurendada tarbijate kindlustunnet ning soodustab piiriülest kauplemist. Selleks et muuta kauplemine ehk tarneahel läbipaistvamaks ning seda ennekõike e-kaubanduses, tuleb tagada kauplejate kontaktandmete olemasolu, et tarbijal oleks võimalus vajaduse korral otse nende poole pöörduda. Seetõttu toetan ka raportööri vastavasisulisi ettepanekuid. Direktiiv on küllaltki tasakaalustatud tarbija ja ettevõtja seisukohast lähtuvalt ning piisavalt paindlik, arvestades liikmesriikide erinevusi. Täielik tarbijakaitse ühtlustamine ei ole Euroopa Liidus veel reaalne, kuid suur samm kvaliteetsema tarbijakaitse ja kauplemise suunas on igatahes astutud.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE), kirjalikult. – (NL) Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon on aastaid pidevalt toonitanud, et tarbijakaitse ja siseturu väljakujundamine ei ole vastandlikud eesmärgid ning et tegelikult käivad need käsikäes. Selle horisontaalse vahendiga koondatakse ja muudetakse selgemaks kogu Euroopa Liidu tarbijate ja kauplejate õigused ja kohustused. Sellega antakse ka mõista, et EL tahab tõepoolest täita kõige haavatavamate tarbijate vajadused. Olemasolevad puudujäägid interneti- ja piiriüleste ostude valdkonnas suures osas kõrvaldatakse. Sellega ei looda võimalusi mitte üksnes tarbijatele, vaid ka meie väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kellel on nüüdsest lihtsam kasutada siseturu kõikvõimalikke hüvesid. Ent kui me soovime oma väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele parimat, ei tohiks me neid siiski asjatult koormata. Seepärast peame tegema komisjoni ettepanekusse nimetatud ettevõtete vajadusi arvesse võtvaid muudatusi. Euroopa ei tohiks leppida väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete eksamil tagasihoidlikuma tulemusega kui cum laude.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni Collino (PPE), kirjalikult.(IT) Meie supermarketid asuvad meie kodudest üha kaugemal ja üha vähem tõenäoline on, et me jalutame toode näpus riiulite vahel ümbritsetuna värske toidu lõhnast ja inimeste jutuvadast. Me teeme oma oste üha kaugemalt ja internet on muutnud täielikult meie harjumusi – osalt seepärast, et meie elu on muutumas aina kiiremaks. See on konkreetne, käegakatsutav ilming millestki, mille kohta õpikutes kasutatakse mõistet „maailmamajandus”. Mis vahe on internetil ja supermarketil? Internetis ei ole võimalik poepidajalt nõu küsida, miks eelistada üht toodet teisele, või isegi poodi tagasi minna, kui tootel peaks midagi viga olema, ja võtta riiulilt pärast kassapidajale ostutšeki näitamist teine toode. Seetõttu on Euroopa tarbijaõiguste direktiiv väga tähtis. Selles kehtestatakse kohustused, mis puudutavad toote kohta esitatavat teavet, ja eeskirjad, mis käsitlevad defektiga tooteid – sellised tooted tuleb asendada või parandada või nende hinda tuleb alandada, et tagada seoses internetimüügiga kaitse, mis ei oleks nõrgem kaitsest, mida pakutakse kogu Euroopas kohapeal toimuva müügi puhul.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), kirjalikult.(PL) Minu meelest on tarbija õiguste direktiiv üks tähtsamaid õigusakte, mida me selle aasta esimeses pooles arutame. Parem juurdepääs teabele ja tarbijakaitse on eriti olulised näiteks internetituru arenguks ja majanduskasvuks terves Euroopa Liidus. Internetiturg areneb Euroopas võrreldes näiteks Ameerika Ühendriikidega ikka veel küllaltki aeglaselt. Minu kodumaa Poola on selles pingereas ELi liikmesriikide seas alles 17. kohal. Vaid 23% Poola tarbijatest sooritab oste interneti teel ja nii on see peamiselt sellepärast, et puudub kindlustunne. Üks kõige vastuolulisemaid aspekte ettepanekus võtta vastu direktiiv on eekirjade ühtlustamise ulatus. Mul on hea meel, et siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonist pärit raportöör nõustus meie fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni esitatud argumentidega, milles kritiseeritakse Euroopa Komisjoni eesmärki eeskirjad täielikult ühtlustada. See ei võimaldaks liikmesriikidel võtta vastu rangemaid standardeid kui need, mis on sätestatud kõnealuses direktiivis. Minu arvates peaks riikidel olema võimalus säilitada soovi korral rangemad standardid.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjalikult. – Tööstus- ja toidukaupu ostvate tarbijate õigused on kahjuks paremini kaitstud kui transpordi-, tervishoiu- või haridusteenuste kasutajate omad. Seda põhjusel, et on keeruline tõestada osutatud teenuse kehva kvaliteeti.

Näiteks Läti lennufirma Air Baltic, millest 51% kuulub riigile, on praegu monopoolses seisundis. See toob kaasa rikkumisi reisijatele pakutavate teenustes ja nende osutamises. Lennufirma juht härra Flick ei ole suvatsenud vastata Euroopa Parlamendi liikmete küsimustele ja lihtsalt eirab üldsuse esitatud kaebusi. Air Baltic püüab Euroopa Parlamenti oma salasobingutega lolliks teha. Ta müüb äriklassi pileteid lennukitele, kus äriklassi teenuseid ei osutata. Samal ajal varjab Air Baltic sagedasi lennukitega seotud rikkeid ja jätkab sel moel tuhandete reisijate elu ohtu seadmist. Air Balticu tegevuse uurimiseks tuleb luua komisjon, vastasel juhul võivad tagajärjed olla traagilised.

 
  
MPphoto
 
 

  Ville Itälä (PPE), kirjalikult.(FI) Komisjoni esialgne alusettepanek oli üsna problemaatiline nii tarbijate kui ka ettevõtete vaatenurgast. Raportöör on teinud ära suurepärase töö, mille tulemusel saab astuda siseturu arengus tähtsaid samme ühtsema tarbijakaitse poole, kahjustamata sealjuures tarbijakaitse kõrget taset. Loodetavasti edendab see piiriülest kaugmüüki. Ent peame meeles pidama, et on palju teisigi tegureid, mis takistavad endiselt Euroopas e-kaubanduse kasvu. Tulevikus tuleb meil tööd teha näiteks selle nimel, et muuta maksete liikumine kiiremaks ja tõhustada piiriüleste maksete sissenõudmist, mis annaks väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele julguse siseneda Euroopa e-turule.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), kirjalikult.(RO) Tahaksin väljendada tänu selle eest, et pärast homset hääletust on meil õigusraamistik, millega tagatakse Euroopa Liidu tarbijaõiguste parem ühtlustamine. Samuti soovin avaldada kiitust Euroopa Komisjonile, kes pani aluse sellele direktiivi eelnõule, milles on liidetud ühte õigusakti neli olemasolevat direktiivi. Soovin toonitada ka seda, et kui direktiivi ükskord rakendama hakatakse, saame lõpuks ometi tagada Euroopa Liidu 27 liikmesriigi kodanikele tänu tarbijakaitse kõrgele tasemele kindlustunde. Samas tahaksin kiita raportööri tubli töö eest ja selle eest, et ta lisas raportisse ülitähtsad artiklid, millega reguleeritakse nende tarbijate õigusi, kes ostavad kaupu ja teenuseid interneti teel.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (ECR), kirjalikult.(PL) Soovin tänada Andreas Schwabi ja teisi parlamendiliikmeid käsitletava õigusakti projektiga tehtud töö eest. Mulle valmistavad heameelt jõupingutused selle nimel, et ühtlustada terves Euroopa Liidus kaugmüügi eeskirju, mille eesmärk on kaitsta tarbijaid ja lihtsustada kauplejate tegevust. Meil on kahtlemata vaja kompromissi, millega tagatakse tarbijatele kõrgel tasemel kaitse ja muudetakse kauplejate jaoks lihtsamaks teenuste osutamine kogu ELis. Minu arvates on õige tagada tarbijakaitse kõrge miinimumtase kogu Euroopa Liidus, tingimusel et liikmesriikidel jääb võimalus kohaldada oma territooriumil rangemaid eeskirju, kui nad leiavad, et ELi tagatud kaitsest ei piisa. Ent me ei tohi eirata kauplejate vajadusi. Eeskirjade ühtlustamine kogu ELis peaks muutma nende elu nii tegevuslikust kui ka kulude alanemise seisukohast oluliselt kergemaks. Seetõttu on soovitatav kujundada välja seisukoht, millega oleks kaitstud nii tarbijate kui ka kauplejate huvid. Pole kahtlustki, et tehingute turvalisemaks muutmine ja eeskirjade ühtlustamine suurendab kaugmüügi usaldusväärsust ja ergutab tarbijaid seda sagedamini kasutama.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika