Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0196(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0038/2011

Predkladané texty :

A7-0038/2011

Rozpravy :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Hlasovanie :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0116
P7_TA(2011)0293

Rozpravy
Streda, 23. marca 2011 - Brusel Verzia Úradného vestníka

20. Práva spotrebiteľov (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je správa (A7-0038/2011) pána Schwaba v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o právach spotrebiteľov (KOM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab , spravodajca.(DE) Chcel by som začať poďakovaním všetkým kolegom poslancom, ktorí pracovali na tejto smernici a na kompromise, o ktorom dnes vedieme rozpravu. Nehovorím to zo zdvorilosti, ale z úprimnej vďaky. Boli to pani Wallisová z Výboru pre právne veci ako spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko, pani Gebhardtová, pani Turunenová a pán Rochefort, ako aj pán Triantaphyllides a pán Bielan. Dosiahnutie rozhodnutia nebolo vždy ľahkým procesom, keďže v priebehu dvoch rokoch bolo predložených viac než 2000 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ale diskusie boli vždy konštruktívne a všetkým vám za to úprimne ďakujem.

Napriek všetkým odborným rozdielom o jednotlivých záležitostiach, ktoré sa prejavujú v rôznych kompromisoch, existuje dnes všeobecná dohoda politických skupín o posolstve Európskeho parlamentu, že si želáme rozvíjať vnútorný trh v záujme spotrebiteľov a podnikov. Ešte aj po dvadsiatich rokoch od vytvorenia jednotného trhu na základe Jednotného európskeho aktu si totiž myslíme, že napriek množstvu smerníc a nariadení sa ešte nedosiahla skutočná štandardizácia. Členské štáty využili manévrovací priestor niekedy oprávnene, ale niekedy neoprávnene.

Smernica, ktorú dnes máme pred sebou, vytvára dobrú strednú cestu, ktorá upravuje otázky týkajúce sa vnútorného trhu, pričom zákonodarné rozhodnutia týkajúce sa všetkých ostatných otázok prenecháva samotným členským štátom. Týmto zmiešaným prístupom môžeme zájsť ďaleko a získať podporu zo všetkých strán tohto Parlamentu. Podporili sme tak návrh Komisie a na mnohých miestach sme ho aj výrazne vylepšili. Zabezpečili sme, aby ochrana spotrebiteľa nadobudla v tejto smernici primeranú dôležitosť vytvorením jednotného štrnásťdňového práva na odstúpenie od všetkých zmlúv uzatvorených online v celej EÚ, umožnením spotrebiteľom pri podomovom predaji, aby sa rozhodli, či chcú dostať text zmluvy vo vytlačenej alebo elektronickej forme, poskytnutím zjednodušeného riešenia s cieľom dosiahnuť väčšiu transparentnosť internetových obchodov a zároveň skutočne zintenzívniť boj proti podvodom na internete a napokon zavedením jednotných povinností v oblasti poskytovania informácií, najmä čo sa týka cien, inak povedané, úplnej informácie o cene pre všetky internetové a podomové transakcie.

Zabezpečili sme však aj realizovateľnosť smernice pre malé a stredné podniky a aj pre remeselné podniky tým, že sme na mnohých miestach zaviedli väčšiu pružnosť a výnimky najmä v oblasti služieb, že sme spotrebiteľom umožnili, aby od zmluvy odstúpili telefonicky, že sme vylúčili niektoré možnosti podnikov presadzovať neprijateľné zmluvné podmienky, pričom sme zároveň pre spotrebiteľov stanovili jasné podmienky v prípade vrátenia objednaného tovaru, ak bol nákup zrušený, a napokon tým, že sme vytvorili jednotný formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mnohým ľuďom v celej Európe zjednoduší prístup k právu na odstúpenie od zmluvy a jeho uplatňovanie.

V konečnom dôsledku budeme môcť aj vďaka procesu konzultácie medzi členskými štátmi uspieť aj pri presadzovaní ďalšieho vývoja právnych predpisov v tejto dôležitej oblasti ochrany spotrebiteľov na úrovni Rady, a to oveľa jednoduchšie než v minulosti. Komisia bude mať jednoznačné právo byť partnerom v rámci konzultácií na úrovni Rady, pretože spoločný trh si nepochybne vyžaduje spoločné pravidlá. Počas krízy eura sme to videli jasnejšie než kedykoľvek predtým. Nestačí zastupovať spoločné zásady a nakoniec ponechať členským štátom úplnú slobodu – spoločné zásady sa musia dodržiavať na základe spoločných pravidiel. Preto sa táto smernica zameriava na ochranu spotrebiteľov. V konečnom dôsledku si budú spotrebitelia vedomí svojich práv, ak budú rovnaké v celej Európe, a budú môcť tieto práva uplatňovať účinnejšie voči podnikom, ktoré pravidlá porušujú. Smernica predovšetkým chráni aj malé a stredné podniky, pretože jednotný súbor nariadení vytvára právnu istotu, čo umožňuje rozvoj kultúrnej a hospodárskej rozmanitosti, o ktorej sa tak často hovorí. Ďakujem vám za spoluprácu. Teším na nadchádzajúcu rozpravu.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, úradujúca predsedníčka Rady. (HU) Som veľmi rada, že sa nám napokon podarilo zahrnúť do programu rozpravu o tomto návrhu.

Ako viete, Rada dospela k dohode o tejto veci v decembri minulý rok a 24. januára 2011, už počas maďarského predsedníctva, Rada oficiálne prijala predbežné stanovisko, teda všeobecný prístup.

Aby sme dosiahli dohodu, museli sme v Rade rokovať viac než dva roky o ideálnej rovnováhe medzi právnymi predpismi EÚ a členských štátov, zaručujúcimi práva spotrebiteľov, a o tom, ktoré aspekty práv spotrebiteľov by sa mali zodpovedajúco harmonizovať. Nič neilustruje ťažkosti súvisiace s týmto návrhom lepšie než skutočnosť, že pracovná skupina Rady potrebovala viac než šesťdesiat zasadnutí, aby vypracovala text, ktorý by podporila kvalifikovaná väčšina členských štátov. Okrem toho sa ukázalo, že je nemožné dosiahnuť dohodu o kapitolách IV a V návrhu Komisie, týkajúcich sa predaja tovaru a neprijateľných zmluvných podmienok. V dôsledku pretrvávajúcich ťažkostí sa Rada napokon rozhodla vypustiť tieto dve kapitoly z textu a zamerať sa namiesto toho na zmluvy uzatvorené mimo prevádzkových priestorov a na diaľku. Tento prístup podporila aj Komisia, pretože text Rady vytvára pridanú hodnotu vzhľadom na tieto zmluvy na úrovni EÚ.

Predsedníctvo si myslí, že Európsky parlament by mohol poskytnúť tejto rozprave ďalší stimul. Preto bude zajtrajšie hlasovanie o navrhovaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch také dôležité. Ak sa Európsky parlament na zajtrajšej plenárnej schôdzi rozhodne vrátiť dokumentáciu späť Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, maďarské predsedníctvo sa bude maximálne snažiť, aby sa dohoda dosiahla v prvom čítaní. Sme pripravení vyvinúť maximálne úsilie, potrebné na dosiahnutie tohto cieľa. Samozrejme, veľmi veľa bude závisieť od toho, aké pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlament navrhne.

Ako som už uviedla, medzi členskými štátmi existujú významné názorové rozdiely týkajúce sa obsahu kapitol IV a V, teda otázky, či určité aspekty podmienok a záruk predaja, ako aj neprijateľných zmluvných podmienok musia byť úplne harmonizované. Predsedníctvo si myslí, že dôvod, prečo by sme sa mali zamerať na ďalšie ustanovenia smernice, teda na kapitoly I a III, je, že práve tu môžeme vytvoriť skutočnú európsku pridanú hodnotu. Čo sa týka týchto bodov, všeobecný prístup Rady sa významne neodlišuje od navrhnutých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Parlamentu, ktoré predložili Výbor pre právne veci a Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 20. januára, resp. 1. februára.

Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, vážené poslankyne, vážení poslanci, sme pripravení v plnom rozsahu spolupracovať s Parlamentom a Komisiou, aby sme uspeli. Chcela by som túto príležitosť využiť aj na to, aby som sa poďakovala spravodajcovi a predsedovi Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa pánovi Harbourovi a všetkým členom Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa za doterajšiu výbornú spoluprácu s maďarským predsedníctvom. Neviem, aký bude konečný výsledok a či budeme celkom spokojní s výsledkami našich rokovaní, ale som presvedčená, že nesmieme premeškať príležitosť poskytnúť občanom EÚ spotrebiteľské práva, ktoré budú mať oveľa širší rozsah pôsobnosti než v minulosti.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, podpredsedníčka Komisie. – Na budúci rok oslávime 20. výročie jednotného trhu. Musíme zabezpečiť, aby jednotný trh priniesol výhody spotrebiteľom a podnikom. Viac než dva roky rokovaní ukázali, že je politicky veľmi ťažké dosiahnuť dohodu o celej smernici na základe toho, čo navrhla Komisia. Mnohí z vás nechcú pripustiť – a to oprávnene – zníženie úrovne ochrany spotrebiteľa na vnútroštátnej úrovni.

Teraz už v plnom prúde prebiehajú tretí rok diskusie o tomto právnom predpise. Myslím si, že je najvyšší čas, aby spoloční zákonodarcovia našli riešenie. V tejto súvislosti som osobitne vďačná vašim výborom, spravodajcom pánovi Schwabovi a pani Wallisovej a tieňovým spravodajcom za ich intenzívnu prácu pri hľadaní kompromisu. Rada sa zhodla na všeobecnom postupe na začiatku roka. Rozhodla, že výrazne zúži rozsah pôsobnosti návrhu a že sa osobitne zameria na zmluvy uzatvorené na diaľku a zmluvy uzatvorené mimo prevádzkových priestorov.

Komisia si myslí, že všeobecný prístup Rady je dobrým východiskom pri našom hľadaní dobrého kompromisu. Vo všeobecnosti je v súlade s cieľom zlepšiť fungovanie vnútorného trhu a zároveň vytvoriť pridanú hodnotu pre spotrebiteľov. Viem, že pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi chcete dosiahnuť ďalšie zlepšenie. Vidím veľa rozumných návrhov na ďalšie zvýšenie ochrany spotrebiteľa a ako som už povedala, smernica o právach spotrebiteľa by mala byť smernicou o právach. Mala by byť hodná tohto mena.

Uvediem vám niekoľko príkladov. Mohla by som bez problémov akceptovať pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122, ktorý zabezpečuje, že spotrebitelia nebudú musieť znášať náklady za vrátenie tovaru po odstúpení od zmluvy, ak má tovar hodnotu viac než 40 EUR. Nie som ani proti predĺženiu obdobia na odstúpenie od zmluvy na jeden rok, ak spotrebiteľ nebol informovaný o svojom práve na odstúpenie od zmluvy (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116). Mohla by som podporiť aj harmonizované riešenie v súvislosti s bojom proti takzvaným pascám v súvislosti s nákladmi na internete (článok 1 ods. a) a b) pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 107).

Nebude pre vás prekvapením, ak poviem, že nemôžem prijať všetky vaše pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú teraz na stole. Napríklad pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141. Aj keď mojím cieľom je slúžiť vnútornému trhu, stanovením povinnosti obchodníka dodať tovar alebo poskytnúť služby do iného členského štátu v prípade zmluvy uzatvorenej na diaľku zachádza návrh priďaleko.

V konečnom dôsledku tentoraz vidím svetlo na konci tunela, a to napriek rozdielom, ktoré pretrvávajú. Som presvedčená o tom, že prijateľný a vyvážený kompromis je teraz na dosah. Urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som vám pomohla dosiahnuť tento kompromis.

 
  
MPphoto
 

  Diana Wallis, spravodajkyňa Výboru pre právne veci požiadaného o stanovisko. − Všetci sme spoločne na veľmi dlhej ceste a ešte stále v nej pokračujeme a dúfame, že čoskoro dorazíme do cieľa. Chcela by som sa poďakovať pánovi Schwabovi za jeho prácu v mene Výboru pre právne veci. V priebehu rokov sme jasne vnímali ťažkosti, ktoré predstavovali rôzne právne koncepcie, vytvárajúce prekážku skutočným možnostiam spotrebiteľov a možnostiam malých a stredných podnikov v rámci vnútorného trhu.

Dosiahli sme určitý pokrok v súvislosti s dohodou, ktorú teraz máme v Parlamente. Žiaľ, myslím si, že Výbor pre právne veci by bol rád dosiahol viac, napríklad v kapitole V týkajúcej sa neprijateľných podmienok a najmä v oblasti transparentnosti. Náš výbor by naozaj chcel dosiahnuť pokrok v tejto oblasti. Viem, že Rada si myslí, že tento krok zachádza priďaleko. Pre nás je to však krok, ktorý by mohol byť veľmi dôležitý z hľadiska vnútorného trhu a vlastne aj z hľadiska práv spotrebiteľov, ako ste to tak správne vyjadrili, pani komisárka.

Prešli sme dlhú cestu. Preskúmali sme spotrebiteľské acquis. Nezaoberali sme sa všetkými smernicami, o ktorých preskúmanie nás požiadal predchodca pani komisárky. Urobíme hádam niekoľko malých krokov vpred. Dúfam, že budeme pokračovať v rozhovoroch, že budeme pokračovať v diskusii. Možno sa nám podarí vypracovať niečo, čo bude stáť za to.

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen, spravodajkyňa Výboru pre hospodárske a menové veci požiadaného o stanovisko. Najprv by som sa chcela poďakovať kolegom poslancom za vynikajúcu spoluprácu, najmä pánovi Schwabovi z Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa za jeho nekonečnú a veľmi kooperatívnu snahu pri vypracúvaní tejto správy. Návrh Komisie sa dal vylepšiť na mnohých miestach.

Z pohľadu Výboru pre hospodárske a menové veci sú tu tri veci, na ktoré by som chcela upozorniť. Je dobré, že digitálny tovar je zahrnutý do návrhu. Je dobré, že sa vysiela jasný signál na rozvíjanie alternatívnych metód riešenia sporov v budúcnosti. Malými alebo inovačnými finančným produktmi by sme sa mali zaoberať buď v špecifických smerniciach týkajúcich sa finančného odvetvia, alebo v budúcej smernici o ochrane spotrebiteľa.

V neposlednom rade dúfam, že ďalšie kroky, ktoré podnikne Komisia, zabezpečia vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, čo by v konečnom dôsledku viedlo k úplnej harmonizácii právnych predpisov týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa v Európskej únii.

 
  
MPphoto
 

  Raffaele Baldassarre, v mene poslaneckého klubu PPE.(IT) Blahoželám pánovi Schwabovi k práci, ktorú doteraz vykonal, a k vynikajúcej spolupráci medzi Výborom pre právne veci a Výborom pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa.

Zabezpečenie rôznych stupňov harmonizácie noriem nám umožní dosiahnuť dôležité výsledky, čo európskym občanom poskytne skutočnú pridanú hodnotu. Významné sú v tejto súvislosti štrnásťdňové právo na odstúpenie od zmluvy a nové pravidlá týkajúce sa požiadaviek na informácie, a to nielen o cene, ale aj o identite a adrese predávajúceho. Tieto zlepšenia zvýšia dôveru spotrebiteľov predovšetkým pri cezhraničnom nakupovaní poskytnutím právnej istoty potrebnej na rozvoj elektronického obchodu.

Táto smernica položí aj základ pre ďalšie doplňujúce opatrenia siahajúce od reformy európskeho zmluvného práva až po proces preskúmania alternatívnych mechanizmov riešenia sporov. Táto zásadná harmonizácia je podstatnou podmienkou rozvoja vnútorného trhu zameraného na práva spotrebiteľov a službu občanom Európskej únie.

Asi pred rokom vyjadril profesor Monti v správe predsedovi Barrosovi, že spotrebitelia a ich blaho by mali byť stredobodom ďalšej úrovne jednotného trhu. Zákonodarca by mal predovšetkým čo najskôr dosiahnuť dohodu o návrhu smernice o právach spotrebiteľov s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany na integrovanom maloobchodnom trhu. Toto ustanovenie v plnom rozsahu spĺňa požiadavky a som presvedčený o tom, že pán Schwab si zachová potrebnú rozhodnosť v priebehu komplexných rokovaní, ktoré budú nasledovať pred konečným prijatím textu.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt, v mene skupiny S&D.(DE) Viedli sme skutočne veľmi náročné rokovania, pán Schwab, pretože názory boli na začiatku diskusie veľmi rozdielne. Nebolo ani ľahké rozhodnúť o ďalšom rozumnom postupe.

Tieto rokovania však dokázali dosiahnuť významné zlepšenie, a to dokonca aj po hlasovaní na úrovni výboru, čo napokon našej skupine umožnilo, aby zajtra hlasovala za tento kompromisný balík. Po všetkých diskusiách, ktoré prebehli, si určite uvedomujete, ako veľa to znamená.

Uskutočnili sme naozaj viacero zlepšení. Základnou zásadou smernice je teraz teda opäť minimálna harmonizácia – s výnimkou oblastí, ktoré sa majú úplne harmonizovať, čo pre nás bolo dôležité. Vylúčili sme sociálne služby, služby zdravotnej starostlivosti a hazardné hry z rozsahu pôsobnosti tejto smernice, pretože ide o oblasti, ktoré si vyžadujú osobitnú úpravu. Nemôžete na ne uplatňovať rovnaké zásady ako na komerčné služby, tovar alebo maloobchodný predaj. Bola to teda dôležitá otázka. Výrazne sme posilnili povinnosť poskytovať informácie našim občanom, spotrebiteľom. Z tohto dôvodu by som chcela pani úradujúcej predsedníčke Rady jasne povedať, že myšlienka vypustenia kapitoly II, inak povedané, odstránenie presne tých oblastí, v ktorých sa má uplatňovať táto povinnosť na poskytovanie informácií, je vec, ktorú Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente nebude tolerovať.

Do pôsobnosti smernice sme zahrnuli elektronické výrobky, čo nebolo naplánované v pôvodnom návrhu Komisie. Predaj na diaľku prostredníctvom internetu je však jednou z kľúčových oblastí, ktorá sem bola zahrnutá. V cieľovej rovinke sa nám podarilo zlepšiť aj ustanovenia týkajúce sa podomového predaja. To sú pozitívne zlepšenia, ktoré nám umožňujú, aby sme návrh podporili.

Nemôžem poprieť, že niekoľko problémov stále pretrváva, najmä ustanovenia týkajúce sa neprijateľných zmluvných podmienok v kapitole V. S týmito ustanoveniami sme veľmi nespokojní a buď budeme musieť v tejto oblasti urobiť viac práce, alebo budeme musieť túto časť celkom vypustiť, ak to bude potrebné. Čo však vyvoláva ešte viac problémov, je skutočnosť, že finančné služby boli úplne vylúčené z povinnosti poskytovať informácie. Myslím si, že tu máme vážny problém. Budeme o tom musieť ďalej diskutovať, pani komisárka, pretože finančné služby boli vo vašom návrhu zahrnuté, a tak by to malo aj zostať.

Zhrniem to: budeme hlasovať za kompromisný balík a budeme hlasovať aj za vrátenie smernice do výboru, ale to neznamená, že súhlasíme s prijatím smernice v prvom čítaní.

 
  
MPphoto
 

  Robert Rochefort, v mene skupiny ALDE.(FR) Tento text je dôležitý. Nie je to revolúcia. Nemôžeme povedať, že všetko predtým bolo zlé a že teraz je všetko dokonalé. Napriek tomu to v tejto predbežnej fáze našej práce predstavuje viacero výrazných krokov vpred.

Podľa mňa sa hlavný pokrok týka lepšej úpravy predaja na diaľku, predovšetkým cez internet (kapitola III), pretože práva spotrebiteľov v tejto oblasti treba posilniť. Elektronický obchod je veľmi užitočný. Rozširuje výber pre spotrebiteľov, umožňuje im nájsť najnižšie ceny a umožňuje aj malým a stredným podnikom a remeselníkom nájsť nové možnosti predaja.

Aby sme v tejto oblasti pokročili vpred, museli sme tak urobiť skutočne európskym spôsobom, konkrétne uskutočniť v súvislosti s niekoľkými veľmi špecifickými otázkami úplnú harmonizáciu práv a povinností pre všetkých. Veľmi konkrétne to znamená, že taliansky zákazník nakupujúci na belgickej alebo nemeckej internetovej stránke bude vedieť, že odteraz má rovnaké práva a rovnakú ochranu. Práve to umožní smernica.

To znamená, že lehota na rozmyslenie, platná pre spotrebiteľa, sa predĺži na 14 dní v rámci celej Únie. To znamená, že spotrebiteľ bude hneď vedieť celkovú sumu, ktorú má zaplatiť, a nebude sa musieť báť neskoršieho nepríjemného prekvapenia. Znamená to, že dvojitým kliknutím bude môcť objednávku správne vyhodnotiť.

Samozrejme, to všetko naruší zopár starých zvyklostí. V mnohých členských štátoch obsahuje vnútroštátne právo subtílne prvky, ktoré každý považuje za zásadné, pričom v susedných krajinách ich nepoznajú. Spoločný život v Európe znamená naučiť sa meniť trochu vlastné zvyky v prospech Spoločenstva a všeobecného záujmu.

Povedzme si to na rovinu: tento text sa ešte musí zlepšiť a budeme to musieť urobiť v nadchádzajúcich týždňoch spolu s Radou a Komisiou. Privítal som otvorenosť, ktorá sa v tejto súvislosti prejavila. Už sme vykonali podstatnú časť práce vďaka nášmu spravodajcovi pánovi Schwabovi, ktorému chcem úprimne poďakovať. No skutočný úspech tejto práce spočíva predovšetkým v tom, že zajtra všetky politické skupiny prijmú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Dôvera spotrebiteľov vo vnútorný trh Únie je veľmi krehká. Potrebovali by sme túto jednomyseľnú politickú podporu, aby sme dokázali zachovať túto dôveru a mohli dúfať v jej posilnenie.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan, v mene skupiny ECR.(PL) Najprv by som chcel poďakovať pánovi Schwabovi, spravodajcovi diskutovanej správy, za to, že prejavil toľko angažovanosti pri práci na návrhu tejto smernice.

Dva a pol roka intenzívnej práce na tomto dokumente viedli k dosiahnutiu kompromisu, ktorý v záverečnej forme, dúfajme, zaručí väčšiu právnu istotu spotrebiteľom 27 členských štátov v oblasti predaja na diaľku a predovšetkým pri internetových transakciách. Dúfam tiež, že vďaka tejto smernici budú mať spotrebitelia väčšiu dôveru k cezhraničnému obchodu a nákupom na internete v dôsledku zlepšení a harmonizácie niektorých nových práv a väčšej jednoznačnosti tých, ktoré už existujú. Cieľom smernice je, okrem iného, podnietiť napríklad štandardizáciou požiadaviek na informácie v prípade zmlúv na diaľku a zmlúv uzatváraných mimo prevádzkových priestorov väčší počet obchodníkov k tomu, aby vstúpili na nové trhy v Európskej únii, čo by malo spätne zlepšiť výkonnosť vnútorného trhu. Dúfam, že to bude prospešný stimul predovšetkým na rozšírenie predaja online. Dúfam tiež, že to bude v prospech spotrebiteľov vďaka tomu, že sa zintenzívni hospodárska súťaž na vnútornom trhu.

Chcel by som zdôrazniť niekoľko najdôležitejších vecí. Po prvé, snažili sme sa navrhnúť text, ktorý by bol vyvážený a ktorý by bol v prospech spotrebiteľov v celej Únii, ale aj text, ktorý by nemal nepriaznivé účinky na obchodníkov a najmä na fungovanie malých a stredných podnikov v Únii.

Po druhé, som rád, že sme sa dokázali dohodnúť na pragmatickom texte prijatím zmiešaného prístupu minimálnej a maximálnej harmonizácie, čo teda znamená, že tie členské štáty, ktoré už teraz majú veľmi vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov v určitých ohľadoch, neutrpeli. Dokázali sme tiež zaviesť jednotné a jasné ustanovenia v špecifických prípadoch, čo znamená, že napríklad transakcie vykonávané cez internet budú jednoduchšie.

Som tiež rád, že vo Výbore pre právne veci sme dokázali konštruktívne rokovať o kapitole V týkajúcej sa neprijateľných zmluvných podmienok. Táto kapitola upravuje zmluvy, ktoré zvyčajne nedohodnú spotrebitelia individuálne a ktoré sú často zdrojom mnohých prípadov zneužitia zo strany nečestných obchodníkov.

Ľutujem však, že napriek skutočnosti, že sme dosiahli dohodu, text smernice stále obsahuje určité nedostatky. Som si však istý, že pri vynaložení úsilia ich budeme môcť napraviť v ďalšej fáze rokovaní a že budeme môcť dosiahnuť konkrétny prospech pre spotrebiteľov a pre európskych obchodníkov, pretože v konečnom dôsledku sa nesmie zabudnúť ani na nich.

 
  
MPphoto
 

  Emilie Turunen, v mene skupiny Verts/ALE.(DA) Vnútorný trh EÚ je pilierom našej európskej spolupráce a ako správne uviedla Komisia minulý rok vo svojom návrhu Aktu o jednotnom trhu, občania – my Európania – musíme byť v stredobode práce pri rozvíjaní jednotného trhu. Je dôležité pripomenúť to, keď budeme zajtra v Parlamente hlasovať o smernici o právach spotrebiteľov, smernici, na ktorej sme pracovali veľa rokov. Ako všetci vieme, text, o ktorom budeme zajtra hlasovať, bol komplexne preskúmaný v súvislosti s návrhom, ktorý sme dostali od Komisie na jeseň roku 2008, keďže sme sa v Parlamente zameriavali na tie oblasti, v ktorých budú spoločné pravidlá EÚ skutočne v prospech spotrebiteľov a podnikov. Na druhej strane sme chceli členským štátom dovoliť, aby vypracovali dodatočné právne predpisy tam, kde je to zmysluplné.

Konkrétne to znamená, že európski spotrebitelia pocítia zmenu predovšetkým vtedy, keď budú nakupovať na internete v zahraničných obchodoch online. Nová smernica bude znamenať, že v Európe budú existovať jednotné pravidlá pre obchodovanie na internete, a to prinesie spotrebiteľom množstvo výhod. Dovoľte mi, aby som uviedla len tri príklady. Po prvé, všetci spotrebitelia v Európe budú mať 14-dňovú lehotu na odstúpenie od zmluvy, ak si kúpia niečo v obchode online v členskom štáte EÚ. Po druhé, celková cena výrobku musí byť uvedená predtým, než spotrebiteľ vyjadrí súhlas s kúpou výrobku. Po tretie, ak vznikne nejaký problém, musí byť možné skontaktovať sa jednoducho s obchodníkom. Štvrtý aspekt, ktorý bol pre nás v Skupine zelených/Európskej slobodnej aliancii veľmi dôležitý, bola otázka, či je táto smernica vhodná do budúcnosti. Výrobok nie je len niečo, čoho sa môžeme fyzicky dotknúť – v súčasnosti to zahŕňa aj duševný tovar. Mohol by to byť nejaký program alebo hudobná skladba, ktoré si stiahneme. Som preto veľmi rada, že digitálne výrobky teraz boli zahrnuté do textu.

Návrh, o ktorom budeme zajtra hlasovať a ktorý Skupina zelených bude môcť podporiť, nie je dokonalým právnym predpisom. Chceli sme širšiu, ambicióznejšiu smernicu a chceli sme dosiahnuť pokrok vo všetkých oblastiach. Politika je však aj umením možného a v tomto okamihu je možné práve toto. Celkovo si myslím, že Parlament dosiahol rozumný výsledok, ktorý bude v prospech spotrebiteľov v Európe.

 
  
MPphoto
 

  Kyriacos Triantaphyllides, v mene skupiny GUE/NGL.(EL) Ako politická skupina sme si od začiatku stanovili zásadu zabrániť zníženiu úrovne práv spotrebiteľov v Európskej únii. Hoci je pôvodný návrh Komisie veľmi ambiciózny, nedokázal uspokojiť potreby všetkých spotrebiteľov v Európskej únii. Preto bol návrh na úplne harmonizovanú smernicu zamietnutý, keď sa ukázalo, že by to znamenalo zníženie úrovne ochrany spotrebiteľov EÚ.

V návrhu smernice, ktorý predložil Parlament, sú dva osobitne dôležité prvky. Máme pred sebou celkom nový návrh Parlamentu, ktorý sa veľmi odlišuje od návrhu Komisie a ktorý má odlišné vyhliadky v Rade. Jadrom tohto návrhu je zmiešaný prístup v súvislosti s harmonizáciou, pričom sa členským štátom ponecháva možnosť stanoviť vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľov, ak si tak želajú.

Druhá vec súvisí s výnimkami z rozsahu pôsobnosti smernice. Od začiatku sme trvali na tom, aby sociálne služby, služby zdravotnej starostlivosti a hazardné hry boli vyňaté spod rozsahu pôsobnosti tejto smernice, pretože nemajú nič spoločné so vzťahom medzi obchodníkom a spotrebiteľom a obsahujú iný prístup. Sme spokojní s tým, že sa to zohľadnilo.

Podpora návrhu zo strany Parlamentu v žiadnom prípade nesignalizuje bezpodmienečnú podporu návrhu Komisie. Naopak, snažíme sa zaujať jednoznačné súdržné stanovisko a žiadame Komisiu a Radu, aby veľmi vážne zohľadnili jadro návrhu Parlamentu, predovšetkým vzhľadom na stupeň harmonizácie a ostatné ustanovenia týkajúce sa kúpnych zmlúv.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi, v mene skupiny EFD.(IT) Práva spotrebiteľa sú len jedným z mnohých príkladov toho, ako je pre európske inštitúcie mimoriadne náročné vykonávať akty veľkého právneho a politického významu v tejto historickej chvíli.

Nechceme, aby všetka práca a dosiahnuté pozitíva vyšli nazmar, napríklad príspevok nášho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu o práve na náhradu s cieľom zaviesť jasné zlepšenie v činnosti malých obchodníkov bez poškodenia práv spotrebiteľov. Ak bude výsledkom rokovaní s Radou zrušenie dobrých vecí, ktoré spravodajca a skupiny zaviedli do návrhu, ktorý bol od začiatku zlý, alebo ak bude výsledkom zvýšenie všeobecnej úrovne harmonizácie smernice, nebudeme mať inú možnosť a budeme musieť hlasovať proti návrhu.

Zodpovednosť za túto situáciu v žiadnom prípade nenesie Parlament, ale Európska komisia. Čo sa týka určitých otázok, my euroskeptici z Ligy severu sme pripravení súhlasiť s vysokou úrovňou harmonizácie, ale len vtedy, ak bude v súlade so zdravým rozumom, verejným záujmom, záujmami malých a stredných podnikov a – prečo nie – aj privilégiami členských štátov.

V súvislosti s takou komplexnou otázkou, akou je ochrana spotrebiteľov, bol od začiatku potrebný prístup, ktorý zohľadní toto všetko. Vítame stiahnutie mnohých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, spochybňujúcich otázky, ktoré boli vyriešené. Je dôležité, aby Rada prijala text, ktorý Parlament zachová v plnom rozsahu, ak je v súlade s dohodnutými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Niekedy je pre spotrebiteľov ťažké pochopiť dôsledky svojho konania, napríklad keď sťahujú digitálny obsah. Všetci si privykli sťahovať obsah z internetu zadarmo. V niektorých prípadoch sú však poplatky pred spotrebiteľmi skryté, a preto si stiahnu predplatné bez toho, aby si to uvedomili, a to napriek tomu, že chceli len jednorazovú službu. Vtedy je potrebné právo na odstúpenie od zmluvy.

Ďalšou oblasťou, ktorá je predmetom kritiky, je spojenie predaja na diaľku a podomového predaja, pretože je oveľa jednoduchšie zmanipulovať ľudí na prahu ich vlastného domova. Na druhej strane nesmieme zaviesť zbytočné prekážky pre malé a stredné podniky v súvislosti s predajom mimo prevádzkových priestorov. Ak spotrebiteľ napríklad pozve do svojho domu remeselníka alebo kaderníčku z vlastnej iniciatívy, nepotrebuje zvýšenú ochranu, pretože tu nemožno hovoriť o tom, že by mohol byť podvedený. Preto potrebujeme citlivú, rozsiahlu ochranu spotrebiteľov, ale je tiež dôležité, aby sme zohľadnili záujmy malých a stredných podnikov.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). – Kompromis, ktorý máme pred sebou, je veľmi dobrým krokom správnym smerom. Vítam zhodu, ktorú sme dosiahli v otázke práva odstúpiť od zmluvy a požiadavky na informácie v súvislosti so zmluvami na diaľku a zmluvami uzatváranými mimo prevádzkových priestorov. Musíme mať však odvahu zájsť ďalej, a to najmä v otázke odškodnenia za nedodržiavanie predpisov, v otázke záruk a neprijateľných ustanovení.

Pozorne som dlhé roky počúvala argumenty, ale mojím cieľom je a zostáva úplná harmonizácia. Som presvedčená o tom, že spoločné pravidlá sú riešením výhodným pre spotrebiteľov i podniky. Transparentnosť, právna istota a hospodárska súťaž zvyšujú slobodnú voľbu spotrebiteľa a znižujú administratívnu záťaž pre podniky. Úlohou je nájsť správnu rovnováhu.

Smernica o právach spotrebiteľov by sa nemala stať predmetom sporov medzi trhom a ľuďmi vzhľadom na vysokú ochranu spotrebiteľov a nízke náklady pre podniky. Nemali by sme ani podliehať nesprávnej domnienke, že vnútroštátne pravidlá chránia spotrebiteľov a spoločné európske pravidlá sú v prospech podnikov. Taká domnienka je nesprávna. Nemožno ignorovať skutočnosť, že zvýšené náklady malých a stredných podnikov sa premietnu do zvýšených nákladov spotrebiteľov.

V priebehu procesu bol poslanecký klub PPE flexibilný a konštruktívny. Ľavica bola rigidná a robila obštrukcie a rozpravu redukovala na malicherné cvičenie porovnávacieho práva a obchodovanie medzi vnútroštátnymi pravidlami. Namiesto toho si myslím, že by mal prevážiť spoločný záujem Európanov. Minimálna harmonizácia a vnútroštátne výnimky, čo podporujú sociálni demokrati, jednoducho bránia občanom využiť v plnom rozsahu výhody spoločného trhu. V čase krízy a vzhľadom na rastúci protekcionizmus je jednoduché a aj nezodpovedné konať populisticky. V plnom rozsahu podporujem pána Schwaba v jeho vynikajúcej práci a želám mu všetko najlepšie v nadchádzajúcich rokovaniach.

Na záver by som chcela povedať, že smernica o právach spotrebiteľov je míľnikom pri opätovnom presadzovaní jednotného trhu s cieľom zvýšiť dôveru, podporiť rast, konkurencieschopnosť a pracovné miesta, čo európski občania len uvítajú.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Masip Hidalgo (S&D).(ES) Základné body si ešte stále vyžadujú zlepšenie, preto musíme poslať správu naspäť do výboru.

Parlamentná práca na tejto správe sa preto ešte neskončila.

Pôvodný návrh bol zlý. To nám povedali organizácie spotrebiteľov na vnútroštátnej a európskej úrovni. Osobitne si veľmi vážim Úniu spotrebiteľov oblasti Asturias a jej neúnavného predsedu Dacia Alonsa.

Podarilo sa nám zabezpečiť opätovné preskúmanie všeobecnej zásady maximálnej možnej harmonizácie v pôvodnom článku 4. Musíme veľmi jasne povedať, že zavedenie maximálnej možnej harmonizácie v členských štátoch by znížilo ochranu mnohých spotrebiteľov, pretože v mnohých krajinách existuje dlhšia tradícia ochrany práv spotrebiteľov.

V každom prípade by som chcel zdôrazniť, že je dôležité zabezpečiť, aby zoznam neprijateľných zmluvných podmienok nebol vyčerpávajúci, čo znamená, že každý členský štát by mohol zvýšiť počet ustanovení, ktoré považuje za neprijateľné a neplatné v zmluvách so spotrebiteľmi, ďalej aby dôkazné bremeno bolo obrátené, to znamená, že obchodník musí preukázať, že podmienky vymykajúce sa norme boli dohodnuté individuálne, a aby zmluvné podmienky boli vyjadrené jasne a zrozumiteľne.

Ani naďalej nesúhlasíme so zavedením maximálnej možnej harmonizácie, čo sa týka neprijateľných podmienok.

Eurobarometer ukazuje, že 79 % obchodníkov si myslí, že úplná harmonizácia v tejto oblasti bude mať malý alebo nebude mať žiadny účinok na ich zahraničné aktivity.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour (ECR). – Vážený pán predsedajúci, myslím si, že umožníte, aby som mal dve a pol minúty, pretože tu nie sú všetci moji kolegovia. Ako predseda výboru by som chcel najprv vyjadriť poďakovanie všetkým členom, ktorí na tejto veci pracovali. Som rád, že tu dnes večer sú všetci, na čele s pánom Schwabom, s veľmi silným tímom tieňových spravodajcov, ktorí preukázali skutočne veľký záujem a odbornosť v tejto celej komplikovanej oblasti.

Myslím si, že je pravda, ako hovorí pani Viviane Redingová, že spoloční zákonodarcovia teraz musia pokračovať a prijať určité rozhodnutia. Čas, ktorý bol na to potrebný, poukázal na politické ťažkosti na strane Rady a na strane Parlamentu. Myslím si, že Parlament, podobne ako v mnohých dokumentáciách v minulosti, prejavil svoju schopnosť dosiahnuť kompromis. Myslím si, že Parlament by mal zajtra hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, vyslať jasný politický signál o tom, čo chceme, a potom návrh poslať naspäť do výboru.

Chcem sa poďakovať predsedníctvu a pani Győriovej, ktorá bola najaktívnejšou predstaviteľkou predsedníctva, za to, že bola otvorená voči nášmu stanovisku v dôsledku tej zmeny. To neznamená, že sme nejakým spôsobom zaviazaní pokračovať a uzatvoriť tieto rokovania. Sme to však dlžní občanom a spotrebiteľom, teda aspoň udržiavať otvorený dialóg, aby sa zistilo, či existuje nejaký základ pre dohodu. Myslím si, že všetci kolegovia s tým budú súhlasiť.

Ak sa pozriem na to, čo máme pred sebou, povedal by som najmä, že obdivujem nadšenie pani Corazzovej Bildtovej, ale skutočne nevnímam túto smernicu o právach spotrebiteľov ako míľnik. Jednoducho si myslím, že je to skôr odrazový mostík, pretože je tu ešte množstvo sporných miest, ktoré sme nedoriešili. Myslím si, že to je prvý opatrný krok k tomu, aby sme sa zaoberali harmonizáciou otázok vyvolávajúcich vášne a množstvo politickej agitácie. Je pochopiteľné, že spotrebitelia a spotrebiteľské organizácie v rôznych krajinách nie sú spokojné s odbúravaním práv. Myslím si, že toto je jeden z našich najväčších problémov.

Myslím si, že máme kompromis, ktorý spotrebiteľom a podnikom poskytuje skutočnú hodnotu, a to najmä v oblasti internetového a cezhraničného obchodu. To musíme podporiť a aj určité iné oblasti, ale na záver by som chcel pani komisárke povedať toto: naliehavo potrebujeme rámec, na základe ktorého by sme pokročili smerom k väčšej harmonizácii. Máme celú sériu rozdrobených iniciatív vrátane vašej práce o spotrebiteľských zmluvách a iných revíziách. Naliehavo potrebujeme tento dlhodobý strategický prístup, ktorý odrazový mostík premení na míľnik.

 
  
MPphoto
 

  Małgorzata Handzlik (PPE). (PL) Chcela by som sa najprv poďakovať pánovi Schwabovi za prácu, ktorú vložil do tohto návrhu. Pravdepodobne vie lepšie než ktokoľvek iný, že to nebola jednoduchá úloha. V priebehu práce na smernici sme často zdôrazňovali, aká dôležitá je pre spotrebiteľov, ale je tiež dôležitá pre obchod, najmä pre elektronický obchod a cezhraničné nákupy.

Spotrebitelia, ktorí nakupujú online, si želajú najmä záruku, že tovar alebo služby, ktoré si objednali, im budú dodané a že budú zodpovedať uvedenej kvalite. Mali by sme preto zaručiť, aby nariadenia chrániace spotrebiteľov boli jasné a transparentné. V priebehu tejto rozpravy by sme však nemali zabudnúť na obchodníkov, ktorí očakávajú nariadenia, ktoré ich nevystavia nadmernej záťaži. Podarilo sa nám v priebehu našej práce na tejto smernici zosúladiť záujmy spotrebiteľov so záujmami obchodníkov?

Diskusie, ktoré prebiehali takmer dva roky, nás podľa môjho názoru priblížili k tomuto cieľu, ale ešte sme ho nedosiahli. Myslím si, že európski spotrebitelia by získali oveľa viac z maximálnej úrovne harmonizácie právnych predpisov. Výrazne by to zjednodušilo život podnikov pôsobiacich v oblasti elektronického obchodu. Som však rada, že čo sa týka viacerých kľúčových otázok, podarilo sa nám nájsť riešenia, ktoré ideálne spĺňajú potreby spotrebiteľov a zároveň zohľadňujú skutočnosti v oblasti podnikania. Ako príklad by som chcela uviesť ustanovenia stanovujúce 14-dňovú lehotu pre spotrebiteľov na odstúpenie od zmluvy a vítam aj pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý obchodníkom umožňuje refundovať peniaze v závislosti od toho, či spotrebiteľ predloží dôkaz o uhradení poštovného. To je dôležitá vlastnosť smernice, ktorá naznačuje, že v určitých prípadoch majú povinnosti tak spotrebitelia, ako aj obchodníci.

Na záver by som chcela vyzvať Radu a Európsku komisiu, aby sa snažili uzavrieť ambicióznu dohodu.

 
  
MPphoto
 

  Bernadette Vergnaud (S&D).(FR) Najprv by som rada zablahoželala spravodajcovi pánovi Schwabovi, ako aj všetkým tieňovým spravodajcom, hlavne pani Gebhardtovej, za ich prácu.

Pôvodný návrh Komisie bol skutočne absurdný, pretože ohrozoval úroveň ochrany spotrebiteľov snahou o úplnú harmonizáciu. To je odôvodnené len vtedy, ak by harmonizácia mala prebehnúť smerom nahor, a nie smerom nadol, ako bolo navrhnuté.

Preto vítam väčšinu dosiahnutých kompromisov, ktoré umožňujú členským štátom uplatňovať prísnejšie pravidlá, ak si tak želajú, a zároveň zaručujú vysokú minimálnu úroveň pre všetkých spotrebiteľov v Únii. Maximálna dĺžka zmluvy je teda obmedzená na 12 mesiacov, informácie o zmluvách na diaľku alebo zmluvách o predaji na diaľku sú zlepšené, pričom platba sa vyžaduje až po uplynutí lehoty na rozmyslenie stanovenej na 14 dní.

Na druhej strane je neprijateľné zachovávať úplnú harmonizáciu vzhľadom na kapitolu V o neprijateľných podmienkach. Zvolená úroveň ochrany je nielen neuspokojivá, ale znamenala by ignorovanie skutočnosti podvodných praktík, pretože tie si vyžadujú úroveň reakcie, ktorú európske právne predpisy nemôžu poskytnúť.

Vzhľadom na túto skutočnosť sa zdá, že odstránenie manévrovacieho priestoru pre členské štáty v tejto oblasti je nezodpovedným krokom. Preto dúfam, že spoločným zákonodarcom sa podarí vypracovať vyvážený text, ktorý zaručí skutočné a spoločné jadro ochrany na vysokej úrovni.

 
  
MPphoto
 

  Edvard Kožušník (ECR). (CS) Najprv by som chcel poďakovať pánovi Andreasovi Schwabovi a oceniť jeho prácu, keďže veľmi šikovne spracoval 1600 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a dosiahol rozumnú kompromisnú formu správy. Som rád, že sa mu podarilo zachovať dve základné zásady pôvodného návrhu Komisie: zásadu „lepšej tvorby právnych predpisov“ prostredníctvom zjednodušenia a aktualizácie pravidiel s cieľom odstrániť prekážky na vnútornom trhu, s ktorými sa každodenne stretávajú podnikatelia podnikajúci v krajinách EÚ, a druhú zásadu dosiahnutia maximálnej možnej harmonizácie v spotrebiteľskom práve a odstránenia mnohých výnimiek, ktoré uplatňujú jednotlivé štáty.

Napriek tomu, že sme sa napokon nedokázali dohodnúť na úplnej harmonizácii vo všetkých kapitolách smernice, bude táto nová úprava znamenať veľmi významný krok vpred, čo sa týka odstraňovania prekážok v cezhraničnom obchode a v konečnom dôsledku zvýšenia hospodárskej súťaže na vnútornom trhu.

 
  
MPphoto
 

  Kurt Lechner (PPE).(DE) Obávam sa, že budem tým, kto bude krotiť nadšenie. Napriek mnohým zlepšeniam návrhu Komisie, ktoré sa zrealizovali počas konzultácie s výbormi, za čo musíme poďakovať najmä spravodajcovi pánovi Schwabovi, obsahuje súčasný balík podľa môjho názoru nadmerné množstvo regulácií, čím vzniká príliš komplikovaný právny predpis. Predovšetkým pre malé a stredné podniky bude veľmi ťažké vyrovnať sa s týmto predpisom. Návrh navyše neprinesie skutočný prospech spotrebiteľom: bude mať veľmi malý účinok z hľadiska harmonizácie a neumožní nám dosiahnuť pokrok na vnútornom trhu ani v Európe ako mieste na podnikanie.

Vzhľadom na krátky čas sa môžem, žiaľ, zamerať len na jeden bod. Návrh Komisie veľmi rozšíril rozsah pôsobnosti dvoch definícií a v tomto prípade zašiel priďaleko, čo je zrejmé na základe toho, že bolo predložených 1600 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Bolo ťažké prediskutovať to všetko v Parlamente rozumným spôsobom. Komisia navyše nepredložila žiadne odôvodnenie pre rozšírenie týchto definícií. Nikde v prílohách ani v dokumentoch predložených Parlamentu nie je uvedené príslušné odôvodnenie. V prvom prípade ide o kúpne zmluvy uzatvorené na diaľku. Toto rozšírenie bolo, našťastie, vrátené do konzultačného procesu a bolo pozmenené a doplnené, čo je veľmi vítaný krok. Druhý prípad sa však vzťahuje na zmluvy uzatvorené mimo prevádzkových priestorov, na čo by som sa tu chcel zamerať.

V budúcnosti bude každá zmluva uzatvorená mimo prevádzkových priestorov podniku podliehať celej záplave predpisov a práv na odstúpenie od zmluvy, a to dokonca aj vtedy, ak si spotrebiteľ objednal do domu, ako práve uviedol pán Obermayr, elektrikára, maliara, natierača alebo stolára atď. Uvedomujem si, že z tohto existuje množstvo výnimiek, ktoré ste vy, pán Schwab, a výbor vylepšili z hľadiska ich obsahu i znenia. Napriek tomu tu zostáva obrovské množstvo právnych pascí, ktoré by mohli mať katastrofálne dôsledky na mikropodniky a drobných remeselníkov, ba dokonca by mohli ohroziť ich samotnú existenciu.

Podľa mňa je táto časť návrhu nadbytočná. Mohla by byť bez akýchkoľvek problémov vyčiarknutá spolu s kapitolou IV a kapitolou V. V takom prípade by zvyšok návrhu a konzultácií vôbec nebol zlý.

 
  
MPphoto
 

  Sylvana Rapti (S&D).(EL) Chcela by som poďakovať spravodajcovi pánovi Schwabovi a tieňovej socialistickej spravodajkyni pani Gebhardtovej. Chcem sa im poďakovať a zároveň ich oceniť, pretože prejavili veľkú vytrvalosť a veľkú trpezlivosť a priviedli nás k tejto dnešnej rozprave, čo podľa mňa vytvára veľmi dobrý pracovný základ pre prácu pani komisárky Redingovej, ktorej slová podľa mňa vzbudzujú optimizmus.

Osobne považujem minimálnu harmonizáciu za veľmi dobrý a zároveň veľmi pragmatický pracovný základ. Pochádzam z Grécka, zo štátu, ktorý dosiahol veľmi vysokú úroveň ochrany práv spotrebiteľov. Určite chápete, že by som bola nerada, keby táto vysoká úroveň ochrany spotrebiteľov bola oslabená.

Pripúšťam, že ma veľmi znepokojilo, keď pán Schwab hovoril o maximálnej harmonizácii – a teraz som o tom počula po prvýkrát. Spomenula som si na niečo, čo som čítala v jednom časopise. Niekto sa snažil vytvoriť najkrajšiu ženu a použil oči jednej herečky, nos speváčky a ústa inej herečky. Výsledok bol strašný.

Uvádzam túto analógiu, aby som poukázala na to, že môžeme začať s tými najlepšími úmyslami, a ani tak sa nám nemusí podariť dosiahnuť zamýšľaný výsledok. Preto si myslím, že minimálna harmonizácia je správnym pracovným základom.

 
  
MPphoto
 

  Damien Abad (PPE).(FR) Najprv by som chcel oceniť prácu nášho spravodajcu pána Schwaba, ktorá nám dnes umožňuje dosiahnuť širokú zhodu všetkých politických skupín v súvislosti s týmto textom, a to aj napriek zlému začiatku.

Áno, Európa by mala byť synonymom pokroku a praktických výsledkov a vnímame to aj v súvislosti s týmito návrhmi týkajúcimi sa spotrebiteľov. Európania odteraz budú mať právo na odstúpenie od zmluvy, keď si kúpia veci na online aukčných platformách, ako je eBay.

Podarilo sa nám predložiť text, ktorý na jednej strane posilní rámcové podmienky na zintenzívnenie cezhraničného obchodu v rámci Európskej únie a na druhej strane nás nebude nútiť znížiť úroveň ochrany spotrebiteľov v členských štátoch, ba práve naopak: táto ochrana sa zvýši.

Predovšetkým podporujem názor, že na konsolidáciu našich krokov pri prekonávaní recesie musíme vytvoriť nové zdroje rastu a že vďaka zjednodušeniu a racionalizácii európskeho práva budú naše podniky môcť viac profitovať z potenciálu jednotného trhu. Vedeli ste, že len 22 % nákupov v Európe sú cezhraničné nákupy? Vytvorenie lepšieho regulačného rámca pre podniky preto tiež znamená príspevok k hospodárskej obnove.

Pri rokovaní o tomto texte sme chceli zaujať ambiciózny a zároveň pragmatický prístup. Zásada bola jednoduchá: žiadna harmonizácia bez zodpovedajúcej úrovne ochrany. To je dôvod, prečo som rád, že sa nám podarilo zachovať určité aspekty vnútroštátnych právnych predpisov, na ktorých veľmi záleží spotrebiteľom v tom či onom členskom štáte. Čo sa týka nás vo Francúzsku, naši spotrebitelia môžu naďalej využívať ochranu, ktorú im ponúka záruka takzvaného latentného nedostatku, alebo zachovanie našich veľmi prísnych právnych predpisov pre podomový predaj.

Okrem toho dnes dávame najavo, že Európsky parlament – pravicové a ľavicové strany spoločne – je schopný reagovať na každodenné starosti ľudí a ja to vítam. Riešením je, samozrejme, viac Európy, ale nie hocijakej. Potrebujeme Európu, ktorá chráni, Európu, ktorá uisťuje, a Európu, ktorá poskytuje príležitosti Európanom, občanom, spotrebiteľom a podnikom.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). (CS) Kedysi dávno platilo heslo „náš zákazník, náš pán“, doživotné záruky neboli výnimkou a kvalita bola otázkou cti. Dnešný svet je podľa všetkého iný. Dnes sa musíme zamýšľať nad právami spotrebiteľov, ochranou spotrebiteľov a nad právnymi predpismi, ktoré to zabezpečia. Zdá sa, že spokojnosť zákazníka už nie je tou najlepšou obchodnou politikou a až priveľa príkladov z každodenného života svedčí skôr o opaku.

Preto je dôležité dôkladne prerokovať tieto právne predpisy, ktoré nesmú spôsobiť oslabenie práv spotrebiteľov, ale musia reagovať na nové problémy. Musíme si uvedomiť, aké rozdielne sú východiská rôznych krajín EÚ v otázke práv spotrebiteľov. Naším cieľom by malo byť posilnenie ochrany spotrebiteľov tam, kde doteraz vládnu právny chaos a neistota, čo láka rôznych nečestných ľudí a čo podkopáva dôveru vo vnútorný trh. Na druhej strane musíme zachovať vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa tam, kde už v účinnej podobe existuje. To je základný prístup smernice o právach spotrebiteľov, a preto v plnom rozsahu podporujem stanovisko našej skupiny. Chcela by som sa tiež, samozrejme, poďakovať všetkým spravodajcom za rozsiahlu prácu, ktorú vykonali. Ochrana spotrebiteľa skutočne nie je v rozpore so záujmami čestných obchodníkov. Je to presne naopak.

 
  
MPphoto
 

  Regina Bastos (PPE).(PT) Na začiatku by som chcela zablahoželať pánovi Schwabovi k vytrvalosti pri rokovaniach, ktoré doviedol k tomuto dôležitému kompromisu, a chcela by som oceniť aj všetkých tých, ktorí spolu s ním pracovali na tejto správe.

Želáme si nielen zabezpečenie vyššej úrovne ochrany európskych spotrebiteľov, ale aj aby európske podniky bez ohľadu na svoju veľkosť boli schopné dodávať tovar a poskytovať služby spotrebiteľom vo všetkých 27 členských štátoch Európskej únie bez zbytočných právnych prekážok.

Táto nová smernica ukončí právne rozdrobenie, ktoré poškodzovalo účasť na cezhraničnom trhu, a poskytne významný impulz vnútornému trhu. Zdôrazňujem nové ustanovenia týkajúce sa poskytovania informácií spotrebiteľom: tieto informácie musia byť jasné, zrozumiteľné a poskytnuté v primeranom čase.

Je tiež dôležité, aby dôkazné bremeno týkajúce sa dodržiavania požiadaviek na informácie musel znášať obchodník. Bude potrebné stanoviť pravidlá týkajúce sa zmlúv uzatvorených na diaľku, najmä zmlúv uzatvorených cez telefón alebo internet, a spotrebiteľ musí byť chránený prostredníctvom jednoduchých, účinných mechanizmov. Sme si istí, že keď sa skončia inštitucionálne rokovania, nová smernica prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti a dynamiky Európskej únie, ako to možno očakávať v globálnom hospodárstve.

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo (S&D).(ES) Vypracovanie smernice o právach spotrebiteľov a teda vytvorenie horizontálneho nástroja, ktorý zjednoduší, zhrnie a doplní štyri existujúce smernice, je pozitívne.

Vnútorný trh charakterizovaný vysokou úrovňou ochrany spotrebiteľa je kľúčový pre trvalo udržateľný rast a zamestnanosť.

Aby sa to v súlade so zmluvou dosiahlo, nesmú prekážky brániť členským štátom pri prijímaní opatrení zvyšujúcich ochranu spotrebiteľa. Úplná harmonizácia by sa preto mala použiť len na tie aspekty, ktoré sú potrebné na dosiahnutie dôsledného rámca pre cezhraničné transakcie s cieľom zabezpečiť pridanú hodnotu.

Vo Výbore pre hospodárske a menové veci sa dosiahla široká zhoda o tom, že finančné služby musia tvoriť neoddeliteľnú súčasť tohto právneho predpisu, aby sa stal skutočne horizontálnym, že by sa mal skoordinovať s odvetvovými právnymi predpismi na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni, aby tak nevznikli žiadne medzery a aby sa využilo poradenstvo špecialistov.

Toto usmernenie sa neodráža uspokojivo v texte, preto je pred záverečným hlasovaním potrebné doriešiť detaily.

Musíme ešte dosiahnuť aj pokrok smerom k Európskej charte spotrebiteľov v oblasti finančných služieb.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). (HU) Chceli by sme poďakovať pánovi Schwabovi za hodnotnú prácu, ktorú vykonal. Jednotné pravidlá na ochranu spotrebiteľov a koncepcie, ktoré budú mať všade rovnaký význam, vzbudia v občanoch dôveru a zároveň zaručia zvýšenie právnej istoty. To všetko je najdôležitejšie pre tých občanov a podnikateľov, ktorí chcú slobodne uplatňovať svoje práva v rámci obchodovania na vnútornom trhu. Návrh spravodajcu, aby minimálna úroveň harmonizácie ochrany spotrebiteľa bola spojená s úplnou harmonizáciou odborných pravidiel, je v súčasnej situácii jediným prijateľným regulačným riešením. Kombinácia minimálnej a úplnej harmonizácie sa môže stať alternatívou, ktorá bude prijateľná pre všetkých.

Súčasne existujúce prekážky v cezhraničnom obchode obmedzujú činnosť obchodníkov a spotrebiteľov bez ohľadu na hranice členských štátov. Štatistiky ukazujú, že mnohí ľudia majú stále averziu voči nákupom na internete v rámci EÚ, a bolo by vítané, ak by sa nám aj toto podarilo zmeniť. Ďalej by som chcel povedať – a teraz mám na mysli najmä členské štáty v strednej a východnej Európe –, že je veľmi potrebné zaviesť rozsiahly a konštruktívny regulačný rámec. Informovanosť spotrebiteľov zlepšuje systém založený na transparentnejších, spoločných pravidlách, ktorý v tomto regióne ešte nie je úplne rozvinutý, ale v západnej Európe funguje už dlhý čas. Rozvinutá politika ochrany spotrebiteľa znamená tiež podporu malých a stredných podnikov. Preto musíme byť opatrní, aby sme neskomplikovali ich situáciu príliš prísnymi právnymi predpismi.

Presnejšia definícia povinností obchodníkov poskytovať informácie je hlavným aspektom, ktorý by prispel k nárastu počtu transakcií na trhu, ktoré by boli v súlade s právnymi predpismi a čestné z obchodného hľadiska. Nie je náhoda, že aj maďarské predsedníctvo považuje tento návrh smernice za jednu z priorít svojho šesťmesačného funkčného obdobia. Je to symbolické a je to aj signál, že Parlament zaraďuje túto správu na svoj program niekoľko dní po Svetovom dni práv spotrebiteľov. Správnym rozhodnutím môžeme uľahčiť život približne 500 miliónov spotrebiteľov a 22 miliónov podnikov na vnútornom trhu Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Najprv by som chcel zablahoželať pánovi Schwabovi a jeho kolegom k dobrej práci, ktorú vykonávali počas dvoch rokov. Z ich strany išlo nepochybne o veľmi dobrý výsledok. Chcel by som tiež oceniť prácu pani Győriovej z maďarského predsedníctva: pracuje s veľkým nadšením, je tu celý deň a je takisto vždy aj v Štrasburgu. Myslím si, že doteraz som ešte nevidel nikoho pracovať s takým nadšením ako ju.

Ide o vnútorný trh, harmonizáciu, pridanú hodnotu – to všetko je veľmi dôležité. Nie je to finálny produkt, ale prebiehajúca práca. Osobitne pozoruhodné sú veci, ako napríklad právo na odstúpenie od zmluvy, neprijateľné zmluvné podmienky a predovšetkým ustanovenia o flexibilite, ktoré poskytujú flexibilitu národným vládam. Ak by sme mali rovnakú vec v iných smerniciach, ako napríklad v rámci Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, fungovali by lepšie. Na záver chcem už len povedať, že to dopĺňa predpisy, ako sú smernica o službách a smernica o ochrane údajov, na ktorých pracujem. Preto ide o dobrý pokrok.

(GA) Oceňujem, že pán Schwab doviedol túto prácu do úspešného konca.

 
  
MPphoto
 

  María Irigoyen Pérez (S&D).(ES) Dovoľte mi, aby som začala blahoželaním spravodajcovi pánovi Schwabovi a pani Gebhardtovej k práci, ktorú vykonali.

Mám jednu všeobecnú myšlienku. Nejde o zvyšovanie protekcionizmu, ale skôr ide o neodstraňovanie práv, ktoré už existujú v niektorých členských štátoch.

Pretože ak chceme vytvoriť skutočný vnútorný trh pre vzťahy medzi podnikmi a spotrebiteľmi a ak to budeme presadzovať, musíme zároveň vytvoriť rovnováhu medzi vysokou úrovňou ochrany práv spotrebiteľov a ochranou konkurencieschopnosti podnikov.

Táto rovnováha zahŕňa dohodu o minimálnej úrovni harmonizácie, ako aj možnosť dovoliť členským štátom zachovať alebo prijať dodatočné právne predpisy, ktoré zlepšia ochranu spotrebiteľov.

Nemôžeme dovoliť, aby prijatie právnych predpisov EÚ znamenalo, že mnohí spotrebitelia a koneční používatelia budú nakoniec menej chránení.

Vítam skutočnosť, že rokovania v Európskom parlamente sa zlepšili, ale chcela by som trvať na tom, aby sa neodstraňovali práva, ktoré už boli zavedené.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE). – Chcel by som zablahoželať spravodajcovi pánovi Schwabovi a jeho tímu spravodajcov k stanoviskám a tieňovým spravodajcom k veľmi dobrej práci na tejto správe. Trvalo dlhý čas, kým sa našla hranica, ktorá by bola primerane vyvážená z hľadiska spotrebiteľov i podnikov. Vítam celkový kompromis, na ktorom sa dohodli všetky politické skupiny, a myslím si, že ide o dôležitý krok vpred pre všetkých spotrebiteľov v Európskej únii.

Dosiahli sa významné zlepšenia, ako napríklad ustanovenie o požiadavkách na jasné informácie v zmluvách a harmonizácia ustanovení o práve na odstúpenie od zmluvy. Samozrejme, je to kompromis, čiže nie je dokonalý. Príkladom je článok 22, na základe ktorého sú obchodníci povinní dodávať do iného členského štátu. Existujú výrobky a služby, ktoré by sem vzhľadom na svoj charakter nemali byť zahrnuté, konkrétne tovar rýchlo podliehajúci skaze. Problém môže vzniknúť aj v súvislosti s digitálnymi výrobkami. Pôvodný zámer presadzovať cezhraničný obchod je veľmi dôležitý a veľmi dobrý a skutočne dúfam, že v priebehu nadchádzajúcich rokovaní s Radou sa nám podarí urobiť tieto úpravy, aby sme dosiahli optimálny výsledok.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Myslím si, že každý spotrebiteľ by mal mať právo dostať informácie pred podpísaním zmluvy. Maloobchodníci by mali informovať spotrebiteľov a získať ich súhlas vrátane všetkých prípadov, ak bola na ich úverovej alebo debetnej karte zablokovaná platba.

Pre nás má tiež veľký význam chrániť spotrebiteľov pred neprijateľnými zmluvnými podmienkami. Žiaľ, v prípade bankových služieb, poistenia, služieb elektronickej komunikácie alebo služieb cestovného ruchu sú zmluvné podmienky veľmi často uvedené na druhej strane zmluvy veľmi malými písmenami. Spotrebitelia však veľmi často podpíšu registračný formulár alebo faktúru, pričom si ani neprečítajú zmluvné podmienky na druhej strane.

Dokonca ani v prípadoch, ak si spotrebitelia prečítajú všetky zmluvné podmienky a uvedú, že s jednou z nich nesúhlasia, nemajú právo rokovať o tom. V tomto prípade je prvou reakciou, ktorú spotrebiteľ dostane, že ide o štandardnú firemnú zmluvu a že nemôže byť zmenená ani doplnená.

Vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa by mali preskúmať tieto štandardné zmluvy, aby ochránili spotrebiteľov pred neprijateľnými podmienkami.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Chcela by som poďakovať pánovi Schwabovi za vynikajúcu prácu a za podporu mojich návrhov. Skutočnosť, že spotrebitelia za určitých podmienok získajú právo na dodávku tovaru a služieb objednaných cez internet do každého členského štátu, predstavuje významnú zmenu v online obchodovaní. Tretina obchodníkov odmieta dodávať tovar do zahraničia, najmä do nových členských štátov.

Myslím si tiež, že Rada prijme našu kompromisnú verziu vrátane mojich návrhov týkajúcich sa povinnosti uvádzať interoperabilitu počítačového vybavenia a elektroniky, čitateľnosti zmluvných podmienok, práva spotrebiteľov na organizovaných predajných zájazdoch a možnosti členských štátov rozšíriť práva spotrebiteľov vrátane záruk na neziskové organizácie a malé podniky. Význam tejto smernice je jasný. Vybaviť európskeho spotrebiteľa jasnými právami je najlepší spôsob, ako zabezpečiť spravodlivý vnútorný obchod v EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).(RO) Podľa stratégie EÚ 2020 je vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa zárukou vysokokvalitných výrobkov, ale aj zárukou dôvery spotrebiteľov, čo zefektívňuje vnútorný trh.

Čo sa týka práv spotrebiteľov, aktuálny stav minimálnej regulácie umožňuje členským štátom, aby si právne predpisy EÚ prispôsobili vnútroštátnym zásadám, a ja si myslím, že tento prístup treba zachovať.

Európska únia môže uľahčiť lepšiu harmonizáciu vnútorného trhu s vysokou úrovňou ochrany spotrebiteľa zvýšením súčasnej minimálnej úrovne harmonizácie na úroveň osvedčených postupov na vnútroštátnej úrovni.

Myslím si, že európsky systém zodpovednosti za nedodržiavanie predpisov musí byť spravodlivý, aby sa zlepšila ochrana spotrebiteľa a dôvera v trhy, čím sa predĺži životnosť výrobkov.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).(HU) Európske spotrebiteľské pravidlá, ktoré sú platné v súčasnosti, sú založené na zásade minimálnej harmonizácie. Členským štátom umožňujú ich obmedzenie, pričom toto všetko predstavuje aj konkurenčnú nevýhodu EÚ. Som spokojná, že pán Schwab vypracoval takú vynikajúcu správu. Po niekoľkoročných rokovaniach nastal čas dosiahnuť dohodu v tejto veci a ako povedala pani ministerka Győriová, maďarské predsedníctvo sa o to bude tiež snažiť. Aby sa znížilo rozdrobenie vnútorného trhu EÚ, potrebujeme dôraznejšie presadzovanie práv spotrebiteľov a musíme spotrebiteľom umožniť, aby prijímali lepšie rozhodnutia, pričom podnikom nesmú v dôsledku nových právnych predpisov vzniknúť nevýhody. Jednotný vnútorný trh si vyžaduje jednotné európske práva spotrebiteľov. Preto je dôležité, aby sme dosiahli dohodu v prvom čítaní.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, podpredsedníčka Komisie. − Musím povedať, že to bola veľmi konštruktívna rozprava v tejto rokovacej sále, v rámci ktorej sa všetky politické skupiny zhodli na tom, že musíme zaviesť lepšiu, konštruktívnejšiu, účinnejšiu smernicu o právach spotrebiteľov, než je dnešná smernica, a zhodli sa aj na tom, že hoci nebudeme mať dokonalú smernicu, je aspoň lepšia než súčasná smernica, ktorá má od dokonalosti ďaleko, na čom sa všetci zhodneme.

Zriedkakedy som tiež zažila takú jednomyseľnosť, ktorá sa prejavila dnes v Parlamente pri ocenení spravodajcu Andreasa Schwaba a jeho pomocných spravodajcov. Dúfam, že táto jednomyseľnosť bude pokračovať, pretože teraz vstupujeme do veľmi osobitého procesu a máme len veľmi krátky čas na to, aby sme sa pokúsili presadiť tieto vylepšené právne predpisy, ktoré si želajú všetci poslanci Parlamentu zo všetkých politických strán, ktorí tu vystúpili. V tejto súvislosti vás vyzývam, aby ste spravodajcom poskytli túto správu ako východisko rokovaní. Viem, že maďarské predsedníctvo urobí všetko, čo bude v jeho silách, aby doviedlo tento osobitý proces do úspešného konca.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, úradujúca predsedníčka Rady.(HU) Dovoľte mi, aby som sa pripojila k tým, ktorí povedali, že toto bola vynikajúca rozprava. Bola to veľmi konštruktívna rozprava a v mene maďarského predsedníctva a našich odborníkov by sme vám chceli poďakovať za podporu a dúfam, že budeme môcť pokračovať v ďalších konzultáciách v rovnakej atmosfére. Dovoľte mi, aby som sa venovala konkrétnym otázkam, ktoré sa objavili v rozprave. Mnohí argumentovali v prospech regulácie zoznamov neprijateľných zmluvných podmienok. Súhlasíme s Európskym parlamentom, že zoznam na európskej úrovni by predstavoval pridanú hodnotu. Ale napriek tomu, že súčasné platné právne predpisy obsahujú orientačný zoznam príkladov, pridanú hodnotu by v skutočnosti predstavovalo vytvorenie jednotného európskeho zoznamu. V Rade to však zatiaľ nemá dostatočnú podporu a to je jeden z dôvodov, prečo sa Rada rozhodla túto vec vypustiť.

Niektorí sa pýtali, hoci pani Gállová-Pelczová na túto otázku už za mňa odpovedala, prečo je nevyhnutné, aby sme dosiahli dohodu už v prvom čítaní. Ako sa už povedalo, rokovania sme začali v októbri 2008 počas francúzskeho predsedníctva. V priebehu dva a pol roka sme usporiadali viac než šesťdesiat zasadnutí pracovnej skupiny, a preto si myslíme, že už nie je priestor na úpravy, aby sa zabránilo vzniku blokujúcich menšín, a preto sme sa museli rozhodnúť o významnom zúžení rozsahu pôsobnosti smernice na zmluvy uzatvorené na diaľku a mimo prevádzkových priestorov. Som presvedčená o tom, že zúžený rozsah pôsobnosti, a teda cielená harmonizácia, povedie k rýchlejšej dohode a nie je mi jasné, akú pridanú hodnotu by malo pokračovanie a druhé čítanie.

Predbežná pozícia Európskeho parlamentu je vo viacerých ohľadoch blízka všeobecnému prístupu Rady, a preto si myslím, že by sme nemali premárniť túto príležitosť dosiahnuť dohodu v prvom čítaní, a vyzývam všetkých, aby sme ju využili.

Páčila sa mi pripomienka pána Harboura o tom, či je súčasná situácia odrazovým mostíkom, alebo míľnikom. Ak chceme byť realistickí – a ja nie som človek, ktorý rád preháňa –, myslím si, že je to odrazový mostík, nie míľnik. Mohol to byť míľnik, ale podmienky jednoducho neboli priaznivé. Môžeme to vnímať ako míľnik, keď zohľadníme záujmy občanov a spotrebiteľov.

Všetci vieme, že v členských štátoch sú veľmi rozdielne právne podmienky. Harmonizácia vo väčšom rozsahu by v tejto fáze nebola možná. Je oveľa lepšie mať menší rozsah pôsobnosti a mať dohodu. Toto skutočne pomôže zvýšiť práva spotrebiteľov, a preto nám to môže pomôcť pokročiť smerom k dokončeniu jednotného trhu.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab , spravodajca.(DE) O otázke, či ide o míľnik, alebo nie, by sa dalo dlho diskutovať. Je napríklad jasné, že zakladatelia Európskeho spoločenstva, ako napríklad Altiero Spinelli, po ktorom sme dnes pomenovali zasadaciu miestnosť nášho poslaneckého klubu, sa dokázali zaoberať zásadnejšími otázkami v Európe. Som však presvedčený o tom, že pokrok v Európe nadobúda v súčasnosti podobu malých, konštruktívnych krokov. Z tohto dôvodu by som chcel poďakovať všetkým kolegom poslancom, ktorí sa zúčastnili na diskusii a ktorí umožnili vypracovanie tohto kompromisu vďaka ich príspevkom k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. Kompromis je vždy príležitosťou dosiahnuť rovnováhu medzi rôznymi záujmami. Nikto nebude úplne spokojný, ale všetci budú ochotní ďalej vylepšovať prístup, ktorý sme doteraz uplatňovali. Preto si myslím, že sme na správnej ceste.

Chcel by som túto príležitosť využiť a poďakovať sa podpredsedníčke Komisie pani Redingovej za jej trvalú angažovanosť a podporu a pomoc dnes na tejto rozprave a na mnohých iných zasadnutiach. Dúfam, že počas konzultácií s Radou sa na ňu budeme môcť aj naďalej spoľahnúť. Chcel by som poďakovať predsedovi výboru pánovi Harbourovi za jeho trpezlivosť so spravodajcom a ostatnými členmi výboru spolu s pánom Lehnem, predsedom Výboru pre právne veci. Čo sa týka Rady, chcel by som, aby pani Győriová, bývalá poslankyňa tohto Parlamentu, chápala aj ako úradujúca predsedníčka Rady, že Európsky parlament možno bude musieť pozmeniť a doplniť návrh, ktorý Rada, našťastie, prijala 24. januára. V niektorých oblastiach by sme chceli zájsť ďalej, a preto v niekoľkých nadchádzajúcich týždňoch budeme viesť konštruktívne diskusie, aby sme našli pozitívne riešenie. Ďakujem veľmi pekne.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra o 11.30 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), písomne. (GA) Vítam opatrenia prijaté na posilnenie práv spotrebiteľov v EÚ. Podporujem aj navrhnuté opatrenia na uľahčenie cezhraničného obchodu a opatrenia na vyjasnenie pravidiel EÚ na ochranu spotrebiteľa s cieľom odstrániť súčasnú neistotu.

Transparentnosť a lepšia informovanosť pre podniky a spotrebiteľov by významne prispeli k dôvere spotrebiteľov v trh a to by podporilo hospodársky rast. Vychádzajúc z uvedeného mám trochu obavy týkajúce sa niektorých opatrení a ich dosahu na malé a stredné podniky. Zatiaľ čo podniky určite podporujú opatrenia, ktoré by vytvorili jasnejší právny rámec a doplnili existujúce mechanizmy ochrany spotrebiteľov, niektoré z nich majú obavy, že niektoré nové ustanovenia by mohli mať vplyv na každodennú prevádzku podnikov. Takéto opatrenia môžu výrazne zvýšiť byrokraciu a nepotrebnú administratívnu záťaž.

Pri ochrane spotrebiteľov si musíme byť istí, že nepoškodíme podniky a služby, ktoré sa zameriavajú na týchto spotrebiteľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), písomne. (CS) Navrhovaná smernica o právach spotrebiteľov harmonizuje do jedného právneho dokumentu celkovo štyri smernice týkajúce sa zmlúv uzatvorených mimo prevádzkových priestorov, neprijateľných podmienok zmlúv so spotrebiteľmi, ochrany spotrebiteľa pri zmluvách uzatvorených na diaľku a určitých aspektov predaja spotrebného tovaru a záruk. Cieľom zlúčenia týchto štyroch smerníc je posilniť vnútorný trh a podporiť cezhraničný obchod. Vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa zvýši kvalitu výrobkov a posilní dôveru spotrebiteľov, čím výrazne zefektívni vnútorný trh. Musíme odmietnuť snahu o stanovenie prísnej dvojročnej záručnej lehoty, pretože toto ustanovenie by v mnohých štátoch oslabilo ochranu spotrebiteľa, keďže tieto členské štáty by museli vo svojom vnútroštátnom práve skrátiť záručnú lehotu, čím by sa oslabilo postavenie spotrebiteľa. Cieľ posilnenia dôvery spotrebiteľa v cezhraničné nákupy, pri ktorých spotrebitelia pociťujú ako najväčšie prekážky jazykové problémy, nedostatok dôvery v platobný systém a neochotu podnikov obchodovať cez hranice, je správny. Kritika spravodajkyne z Výboru pre hospodárske a menové veci, ktorá ľutuje skutočnosť, že návrh nezohľadňuje nové výrobky vznikajúce v dôsledku zmien vo vývoji výrobkov a inovácií, napríklad digitálne výrobky, je celkom správna. V oblasti zábavy a spotrebnej elektroniky sú čoraz bežnejšie výrobky, ktorých súčasťou je softvér a iné nehmotné služby.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. – (SK) Nejednotnosť existujúcich právnych predpisov a noriem je často demotivujúcim faktorom pre spotrebiteľov a podniky, ktoré zvažujú, či vstúpiť do cezhraničného obchodu. Spotrebitelia a obchodné subjekty narážajú na prekážky v súvislosti s nejednotnosťou trhových podmienok.

Je potrebná rozsiahla harmonizácia predmetnej zmluvy v prvom rade so zreteľom na zachovanie vysokej úrovne ochrany práv spotrebiteľov. Okrem odvetvových odchýlok by sa rozsah pôsobnosti smernice obmedzil predovšetkým na zmluvy uzatvárané mimo priestorov samotných prevádzok. Práve tieto zmluvy totiž tvoria najväčšie množstvo cezhraničných obchodov.

Rovnako fakt, či daná zmluva podlieha harmonizovaným pravidlám, závisí najmä od znenia vymedzených pojmov. Niektoré sú veľakrát nedostačujúce a z právneho hľadiska neuspokojivé.

Je naozaj žiaduce zabezpečiť, aby spotrebiteľom všetkých členských štátov Únie bola zaručená vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa a aby im mohol byť tovar dodávaný a poskytovaný bez zbytočných právnych prekážok. Prispelo by sa tak v istom zmysle k zvýšeniu dôvery spotrebiteľov a rovnako k väčšiemu záujmu podnikov o cezhraničné transakcie.

 
  
MPphoto
 
 

  Liem Hoang Ngoc (S&D), písomne. (FR) Chcel by som poďakovať pánovi Schwabovi a tieňovým spravodajcom za ich prácu. Pôvodný návrh Komisie bol neprijateľný, pretože jeho zámerom bolo úplne harmonizovať pravidlá týkajúce sa práv spotrebiteľov bez ich systematického zosúladenia s najvhodnejšími vnútroštátnymi predpismi.

Inými slovami, mnohé členské štáty by museli odstrániť zo svojich vnútroštátnych právnych predpisov ustanovenia, ktoré spotrebiteľom vlastne zaručovali lepšiu ochranu. Vo Francúzsku by v dôsledku toho bolo potrebné zrušiť dva dôležité právne predpisy: takzvané pravidlo latentného nedostatku a pravidlo, že podomový obchodník nesmie prijať platbu pred uplynutím lehoty na rozmyslenie.

Mojim socialistickým kolegom a mne sa však podarilo dosiahnuť zmenu tohto prístupu a stanoviť minimálnu harmonizáciu ako normu. Podarilo sa nám aj posilniť práva spotrebiteľov v mnohých otázkach, predovšetkým čo sa týka informácií, ktoré má poskytovať obchodník, a ustanovení vzťahujúcich sa na lehotu na rozmyslenie.

Jeden problém však zostáva: kapitola V. Nemôžeme akceptovať, aby boli pravidlá o neprijateľných podmienkach úplne harmonizované, pretože členské štáty by to pripravilo o ich schopnosť reagovať na obchodné praktiky, ktoré sa každý deň menia a s ktorými je niekedy spojené závažné riziko pre spotrebiteľa.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), písomne. – Štúdie Komisie ukazujú, že každý tretí občan EÚ nakupuje tovar online, ale len 7 % nakupuje online cezhranične. Tridsaťtri percent občanov by malo záujem o cezhraničný nákup. Táto oblasť je stále neregulovaná a je komplikované kúpiť tovar online, najmä čo sa týka dodacích a transakčných nákladov. Návrh smernice o právach spotrebiteľov sa zameriava na zníženie komplikácií pri online nákupoch. Veľmi vítam posilnené práva pre spotrebiteľov nakupujúcich online. Musíme mať úplné informácie o obchodníkoch s ich menami, adresami a kontaktnými údajmi. Pravidlá v EÚ sa musia harmonizovať, aby sme neboli konfrontovaní s nepríjemnými prekvapeniami a dodatočnými nákladmi. Vítam harmonizáciu práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní. Musíme chrániť spotrebiteľov, ale musíme aj podporiť hospodárstvo. Plne podporujem snahu spravodajcu o dosiahnutie rovnováhy v tejto súvislosti. Realizácia smernice o právach spotrebiteľov je jedným aspektom problému, ďalšou otázkou je úplná integrácia a realizácia jednotného digitálneho trhu, vnútorného trhu EÚ a smernice o službách. EÚ a jej členské štáty sa musia zamerať na obe oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), písomne. (ET) Prijatie novej harmonizovanej smernice o právach európskych spotrebiteľov určite predstavuje jeden z dôležitejších pilierov lepšieho fungovania vnútorného trhu. Harmonizovaná smernica, ktorá spája niekoľko smerníc týkajúcich sa práv spotrebiteľov, podstatne zjednoduší právny rámec, pomôže zvýšiť dôveru spotrebiteľov a podporí cezhraničný obchod. Na dosiahnutie väčšej transparentnosti obchodu alebo dodávateľského reťazca, predovšetkým elektronického obchodu, musíme zabezpečiť, aby boli dostupné kontaktné údaje obchodníkov, aby sa s nimi mohol spotrebiteľ skontaktovať priamo, ak to je potrebné. Preto podporujem návrhy spravodajcu s týmto cieľom. Smernica je pomerne vyvážená z pohľadu spotrebiteľov a podnikateľov a je dostatočne flexibilná na to, aby tolerovala rozdiely medzi členskými štátmi. Právne predpisy o úplnej ochrane spotrebiteľov stále nie sú v Európskej únii realitou. Napriek tomu však ide o veľký krok smerom k lepšej ochrane spotrebiteľa a obchodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE), písomne. (NL) Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) dlhé roky sústavne zdôrazňoval, že ochrana spotrebiteľa a dokončenie vnútorného trhu nie sú protikladné ciele a že v skutočnosti idú ruka v ruke. Tento horizontálny nástroj kodifikuje a objasňuje práva a povinnosti spotrebiteľov a obchodníkov v EÚ. Naznačuje tiež, že EÚ chce vážne zohľadniť potreby najzraniteľnejších spotrebiteľov. Existujúce nedostatky v oblasti online nákupov alebo cezhraničných nákupov sa vo veľkej miere odstránia. To vytvorí príležitosti nielen pre spotrebiteľov, ale aj pre naše malé a stredné podniky (MSP) a odteraz bude pre všetkých jednoduchšie využívať výhody vyplývajúce z veľkosti vnútorného trhu. Ak však chceme pre naše MSP to najlepšie, nemali by sme na ne klásť nepotrebnú záťaž. Preto musíme k návrhu Komisie predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zohľadňujúce záujmy MSP. Pri skúške MSP by sa Európa nemala uspokojiť so známkou horšou ako cum laude.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni Collino (PPE), písomne.(IT) Naše supermarkety sú čoraz viac vzdialené od domovov a je čoraz nepravdepodobnejšie, že sa budeme prechádzať okolo regálov s výrobkom v ruke, obklopení vôňou čerstvých potravín a vravou ľudí. Naše nákupy sa čoraz častejšie uskutočňujú na diaľku a internet teraz úplne zmenil naše zvyky, čiastočne preto, lebo naše životy sú čoraz uponáhľanejšie. To je konkrétny, hmatateľný prejav toho, čo učebnice popisujú ako globálne hospodárstvo. Aký je rozdiel medzi internetom a supermarketom? Na internete nemôžete zastať a požiadať predavača o radu, ako si vybrať medzi dvoma výrobkami, alebo sa dokonca vrátiť do supermarketu, ak s vaším výrobkom niečo nie je v poriadku, a vybrať si z regálu iný po predložení dokladu o zaplatení pri pokladni. Preto je smernica o právach európskych spotrebiteľov zásadná vzhľadom na povinnosti, ktoré zavádza v súvislosti s informáciami o výrobku a pravidlami, ktoré stanovuje v prípade chybných výrobkov, ktoré sa musia vymeniť, opraviť, alebo sa musí znížiť ich cena, aby sa zabezpečilo, že ochrana online nákupov nebude slabšia než ochrana nákupov v bežných obchodoch v celej Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), písomne.(PL) Smernica o právach spotrebiteľov je podľa môjho názoru jedným z najdôležitejších legislatívnych textov, o ktorých budeme viesť rozpravu v prvej polovici tohto roka. Lepší prístup k informáciám a väčšia ochrana spotrebiteľa sú osobitne dôležité otázky, napríklad pre rozvoj online trhu a pre hospodársky rast v celej EÚ. Online trh v Európe, napríklad v porovnaní s USA, sa rozvíja stále pomerne pomaly a naša krajina – Poľsko – zaujíma v tejto súvislosti až 17. miesto medzi členskými štátmi EÚ. Len 23 % poľských spotrebiteľov nakupuje na internete a zdá sa, že jedným z hlavných dôvodov je nedostatok dôvery. Medzi najrozporuplnejšie body návrhu smernice patrí miera, do akej by mali byť harmonizované právne predpisy. Som rada, že spravodajca z Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa súhlasil s argumentmi, ktoré predložila naša skupina, Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente, ktoré kritizovali cieľ Európskej komisie zameraný na úplnú harmonizáciu, čo by v skutočnosti členským štátom znemožnilo prijať prísnejšie normy než tie, ktoré sú uvedené v smernici. Myslím si, že krajiny, ktoré si želajú zachovať prísnejšie normy, by mali mať možnosť tak urobiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. – Práva spotrebiteľov využívajúcich dopravné, zdravotnícke alebo vzdelávacie služby sú, žiaľ, chránené horšie než práva spotrebiteľov kupujúcich priemyselné výrobky alebo potraviny. Je to preto, lebo je ťažké preukázať, že poskytnutá služba mala nízku kvalitu.

Napríklad lotyšská letecká spoločnosť Air Baltic, ktorej 51 % patrí štátu, má momentálne monopol. To vedie k zneužívaniu v oblasti služieb cestujúcim a pri ich poskytovaní. Riaditeľ spoločnosti pán Flick nepovažoval za potrebné reagovať na otázky poslancov EP a jednoducho ignoruje sťažnosti verejnosti. Air Baltic si svojimi machináciami snaží robiť žarty z Európskeho parlamentu. Predáva letenky prvej triedy v lietadlách, v ktorých sa služby prvej triedy neposkytujú. Air Baltic zároveň zatajuje časté prípady porúch lietadiel a naďalej tak vystavuje riziku životy tisícov cestujúcich. Je potrebné vytvoriť vyšetrovací výbor, ktorý by preskúmal konanie spoločnosti Air Baltic, v opačnom prípade by mohlo dôjsť k tragickým dôsledkom.

 
  
MPphoto
 
 

  Ville Itälä (PPE), písomne.(FI) Pôvodný základný návrh Komisie bol dosť problematický z hľadiska spotrebiteľov i z hľadiska podnikov. Spravodajca však vykonal vynikajúcu prácu, v dôsledku ktorej možno prijať dôležité kroky na zavedenie dôslednejšej ochrany spotrebiteľov pri rozvoji vnútorného trhu bez ohrozenia vysokej úrovne tejto ochrany. Dúfam, že to podporí cezhraničný obchod na diaľku. Musíme si však uvedomiť, že rast elektronického obchodu v Európe obmedzuje ešte veľa ďalších faktorov. V budúcnosti sa budeme musieť snažiť napríklad urýchliť platobný styk a zefektívniť prevody cezhraničných platieb a umožniť tak malým a stredným podnikom, aby sa ochotnejšie púšťali do podnikania na európskom elektronickom trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), písomne.(RO) Chcela by som sa poďakovať za to, že po zajtrajšom hlasovaní budeme mať právny rámec zaručujúci lepšiu harmonizáciu práv spotrebiteľov v EÚ. Na druhej strane by som chcela zablahoželať Európskej komisii k tomu, že iniciovala tento návrh smernice, spájajúci štyri súčasné smernice do jedného právneho nástroja. Chcem tiež zdôrazniť, že keď sa smernica zavedie, môžeme konečne zaručiť občanom v 27 členských štátoch Európskej únie, že sa môžu spoľahnúť na vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa. Zároveň chcem zablahoželať spravodajcovi k výbornej práci, pretože do tejto správy doplnil dôležité články, upravujúce práva spotrebiteľov, ktorí chcú kupovať tovar a služby online.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (ECR), písomne.(PL) Chcel by som poďakovať pánovi Schwabovi a ostatným poslancom za prácu, ktorú vložili do tohto návrhu. Vítam úsilie, ktoré sa vynaložilo s cieľom harmonizácie právnych predpisov týkajúcich sa predaja na diaľku v celej EÚ, ktoré sa zameriavajú na ochranu spotrebiteľov a uľahčenie činnosti obchodníkov. Potrebný je nepochybne kompromis, ktorý zaručí vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov a zároveň uľahčí obchodníkom poskytovanie služieb v celej EÚ. Myslím si, že je správne zaručiť vysokú minimálnu úroveň ochrany spotrebiteľov v celej Európskej únii za predpokladu, že členské štáty budú mať tiež možnosť zaviesť prísnejšie právne predpisy na svojom území, ak si budú myslieť, že úroveň ochrany zaručená Európskou úniou nie je dostatočná. Nesmieme však ignorovať potreby obchodníkov, ktorých život možno skutočne zjednodušiť harmonizáciou právnych predpisov na úrovni EÚ, a to v oblasti prevádzky i v oblasti zníženia nákladov. Preto je vhodné sformulovať stanovisko, ktoré zabezpečí záujmy spotrebiteľov i obchodníkov. Niet pochýb o tom, že zvýšenie bezpečnosti transakcií a harmonizácia právnych predpisov zvýšia dôveru v predaj na diaľku a budú fungovať ako stimul pre spotrebiteľov, aby častejšie vykonávali nákupy na diaľku.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia