Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2233(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0042/2011

Predkladané texty :

A7-0042/2011

Rozpravy :

PV 23/03/2011 - 24
CRE 23/03/2011 - 24

Hlasovanie :

PV 24/03/2011 - 6.6
CRE 24/03/2011 - 6.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0109

Rozpravy
Streda, 23. marca 2011 - Brusel Verzia Úradného vestníka

24. Vzťahy EÚ s Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive (stručná prezentácia)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je správa (A7-0042/2011) pána Baudisa v mene Výboru pre zahraničné veci o vzťahoch Európskej únie s Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive (2010/2233(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Dominique Baudis, spravodajca. (FR) Najprv by som chcel zdôrazniť, že táto správa je výsledkom veľmi konštruktívnej práce s politickými skupinami, a rád by som osobne poďakoval za spoluprácu pánovi Howittovi, pani Brepoelsovej a pani Brantnerovej, ako aj pani Jäätteenmäkiovej.

Ako viete, táto správa sa týka celkovej stratégie vo vzťahoch medzi Európskou úniou a Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive.

Naša práca sa začala pred niekoľkými mesiacmi, čiže pred udalosťami, ktoré sa teraz dejú v arabskom svete. Odvtedy sme všade vrátane Perzského zálivu svedkami rozsiahlych demonštrácií, ktorými ľudia žiadajú väčšie dodržiavanie ľudských práv, základných slobôd a demokracie.

Od samého začiatku našej práce, dokonca ešte pred vypuknutím týchto udalostí, sa však správa, rovnako ako doplňujúce a pozmeňujúce návrhy prijaté vo výbore, zaoberala všetkými tými problémami, ktoré sú v pozadí tohto povstania. Odsudzujeme všetky formy diskriminácie vrátane diskriminácie na základe rodovej príslušnosti či vierovyznania. Zdôrazňujeme problémy týkajúce sa pracovného práva, sociálnych práv a práv odborárov, slobody svedomia, slobody prejavu a názoru, práv žien, potreby reformy súdneho systému, zrušenia trestu smrti a zmrzačujúcich rozsudkov, ako aj problémy politických práv.

Keďže v Bahrajne došlo k daným udalostiam a vzhľadom na potlačenie demonštrácií, ako aj na vojenskú intervenciu susedných štátov, členov Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC), sme s tieňovými spravodajcami pripravili súbor ústnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré ponúkajú podporu demonštrantom bojujúcim za slobodu. Zdôraznili sme legitimitu ich požiadaviek a odsúdili násilnú reakciu bahrajnských orgánov, ako aj vojenskú intervenciu štátov GCC, ktoré sa zúčastnili represií, a vyjadrujeme vážne znepokojenie v súvislosti s násilnou odpoveďou tých, ktorí sú pri moci. Nakoniec ponúkame našu plnú podporu demokratizačnému procesu.

Je zjavné, že táto správa vymedzuje aj dlhodobé strategické vyhliadky. Dotýka sa potenciálu rozvoja partnerstva v mnohých oblastiach (geopolitickej, energetickej, vzdelávacej a vedeckej a v oblasti regionálnej integrácie).

Z geopolitického hľadiska Irán jasne predstavuje skutočnú hrozbu. V prípade konfliktu medzi Iránom a Izraelom by boli štáty v Perzskom zálive nevyhnutne jeho nepriamymi obeťami. Pokiaľ ide o snahy zabrániť Iránu vyvíjať jadrové zbrane, tieto krajiny od nás veľa očakávajú. Krajiny GCC, ktoré tvoria štvrtinu členských štátov Ligy arabských štátov, hrajú veľmi dôležitú úlohu v mierovom procese. Nezabúdajme, že podporujú arabskú mierovú iniciatívu.

Pokiaľ ide o energiu, krajiny GCC sú poprednými dodávateľmi ropy do Európskej únie, preto je EÚ od nich veľmi závislá. Ich zásoby ropy sa zmenšujú, ale vďaka rozvoju obnoviteľnej energie sa pripravujú na zmenu. V tejto oblasti môžeme ponúknuť naše skúsenosti.

Čo sa týka vzdelávania a vedy, v týchto krajinách sa vzdelávanie stáva jednou z ich priorít. Z dôvodu obmedzeného počtu univerzít a prednášajúcich vidíme, že zriaďujú pobočky prestížnych amerických univerzít. Európska únia, i keď je odhodlaná, žiaľ, príliš zaostáva za Spojenými štátmi. Napríklad v minulom roku prišlo do Európy v rámci programu Erasmus mundus len osem študentov z krajín GCC.

V oblasti regionálnej integrácie GCC nakoniec robí len malé pokroky. Keďže Európska únia má už svoje skúsenosti, môže ponúknuť svoju pomoc, radu a know-how. Na záver vyzývame na podpísanie dohody o voľnom obchode, o ktorej sa rokuje viac ako 20 rokov.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - (SK) Štáty Perzského zálivu predstavujú významný hospodársky potenciál ponúkajúci široké možnosti rozšírenia spolupráce s Európskou úniou. Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive, rovnako ako Európska únia, má vážny záujem o zlepšenie obchodnej spolupráce, a preto záleží na schopnosti komunikovať s predstaviteľmi štátov Perzského zálivu o našich prioritách spolupráce.

V mnohých otázkach hospodárskeho riadenia medzinárodnej bezpečnosti či boja proti terorizmu máme blízke názory, a preto by bolo na škodu zužovať potenciál spolupráce len na obchodnú a hospodársku oblasť. Je nám iste všetkým zrejmé, že naša súčasná spolupráca so štátmi Perzského zálivu má ešte značné rezervy a vypracovanie novej, ambicióznejšej koncepcie politiky Európskej únie v Rade pre spoluprácu v Perzskom zálive a jej členských štátoch by popri zlepšení obchodnej výmeny hospodárskej spolupráce mohlo priniesť aj tesnejšie partnerstvo s predstaviteľmi umierneného islamského sveta, čo by v zložitej situácii mohlo byť zaujímavým politickým bonusom tejto aktivity.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Osobne som tiež zato, aby začala platiť dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive. Tento región by sa mohol stať dôležitým strategickým partnerom pre Európsku úniu z hľadiska obchodu, ako aj zvýšených dodávok ropy. Domnievam sa, že je nevyhnutné posilňovať hospodárske vzťahy. V záujme zabezpečenia konkurencieschopnosti Európskej únie musíme nachádzať ďalšie nové trhy a nových partnerov, zatiaľ čo v oblastiach, kde Európska únia má už podstatné zastúpenie, je našou prioritou upevňovať vzťahy na oficiálnej úrovni. Úspešné ukončenie rokovacieho procesu, ktorý trvá dvadsať rokov, vyžaduje konštruktívny, no jednako flexibilný prístup oboch strán, aby sa súčasné značne nepružné stanoviská mohli priblížiť. Ak naozaj veríme, že Európska únia musí byť schopná konkurovať Spojeným štátom, Číne a Indii, je nevyhnutné, aby sme prenikli aj do rôznych hospodárskych oblastí a segmentov trhu, kde ostatné veľké mocnosti už možno získali prevahu, a aby sme sa sústredili na naše existujúce trhové priority a zvýšili ich význam.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) V prvom rade by som tiež chcela zablahoželať pánovi Baudisovi k tejto správe. Parlament preto podporuje obnovenie rokovaní medzi EÚ a Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive v kritickom období.

Udalosti v Bahrajne naznačujú, že je potrebné, aby sa zintenzívnil politický dialóg medzi oboma medzinárodnými organizáciami. Skutočne sa domnievam, že šesť arabských štátov môže začať mierovú zmenu v spoločnosti tým, že zlepší situáciu v oblasti ľudských práv.

Na druhej strane udalosti v Stredomorí ovplyvňujú dodávky ropy do EÚ. V tejto situácii je spolupráca medzi Úniou a Radou nevyhnutná nato, aby sme zaručili energetické požiadavky a zamedzili rast ceny ropy na globálnom trhu.

Zároveň si myslím, že je čas zavŕšiť dvadsať rokov rokovaní a podpísať dohodu o voľnom obchode, ktorá by bola taká prospešná pre obe strany.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, člen Komisie. – Sme tu dnes večer preto, aby sme prediskutovali správy tohto Parlamentu o Rade pre spoluprácu v Perzskom zálive. Chápem, že niektoré politické skupiny by dali prednosť odloženiu tejto diskusie, aby lepšie odrážala strategické obdobie, ktorým teraz prechádza arabský svet.

V čase, keď ste začali pracovať na návrhu správy, nikto vlastne nemohol tušiť, aký dnes bude svet ani akým problémom budú čeliť krajiny a ľudia celého arabského regiónu. V súlade s naším presvedčením, že každá krajina sa líši od ostatných, Európska únia reaguje na rôzne situácie rôznymi prispôsobenými prístupmi. Včera ste si vypočuli Cathy Ashtonovú, ktorá o tom všetkom hovorila. Európska únia stojí pred mnohými zlomovými voľbami a rozhodnutiami, či už ide o Tunisko, Egypt, Líbyu, Jemen, alebo Bahrajn.

Správa, o ktorej diskutujeme dnes večer, je zameraná na Radu pre spoluprácu v Perzskom zálive a jej krajiny, z ktorých niektoré čelia výzvam svojich obyvateľov, aby viac brali do úvahy ich politické, sociálne a hospodárske ambície. Vlády krajín v Perzskom zálive reagujú rôznymi spôsobmi: značnými finančnými balíkmi na zabezpečenie najnaliehavejších a sociálnych potrieb, ohláseniami politických reforiem, prenechaním niektorých legislatívnych právomocí voleným orgánom alebo otvorením sa komplexným a otvoreným vnútroštátnym dialógom.

Videli sme ale aj násilie. Ak sa obmedzím len na našu diskusiu dnes večer, zvlášť to platí o Bahrajne. Pozorne to sledujeme. Cathy Ashtonová opakovane vyjadrila svoje obavy zo správ o závažných násilnostiach na uliciach a o náznakoch narastajúceho sektárskeho napätia. Vyzvala aj na to, aby bezpečnostné sily prítomné v krajine dodržiavali ľudské práva a základné slobody. Mnohokrát vyzvala na dialóg, ktorý predstavuje jedinú možnosť napredovania. Toto všetko sa realizovalo jednak prostredníctvom verejných vyhlásení, ktoré ste sledovali, jednak priamymi kontaktmi s príslušnými orgánmi.

Kladiem si otázku: Kam to všetko smeruje? Čo by mala EÚ robiť? Ako máme chápať vašu správu na pozadí týchto udalostí? Cathy Ashtonová včera uviedla, že uprednostňuje angažovanosť pred izoláciou, a ja mám rovnaký názor. Vaša správa vyzýva na nárast kontaktov, nie na ich pokles, a ja súhlasím. Ako komisár pre obchod by som privítal lepšie príležitosti na výmeny medzi obchodníkmi. Toto je čas, aby sme my Európania boli pripravení podporiť naše častejšie kontakty s národmi krajín v Perzskom zálive. Je to tiež čas, aby sme my Európania boli pripravení pozitívne reagovať na akúkoľvek žiadosť adresovanú Európe o pomoc pri bezprecedentnom dialógu, ktorý povedie k reformám.

Nemali by sme sa zdráhať ochrany ľudských práv a základných slobôd, ale nemali by sme druhým ani diktovať či vnucovať naše modely demokracie. Európa pevne verí, že reformy musia prichádzať zvnútra. Myslím si, že to platí aj pre krajiny Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive. Nie je na mne hovoriť tomuto Parlamentu, ako má posudzovať túto správu, ktorú má pred sebou. Som však presvedčený, že musíme myslieť strategicky, a preto sú tieto dialógy a iniciatívy rozhodujúce.

EÚ by mala byť pripravená naplno podporiť dialóg a reformné procesy v tomto regióne. Sme pripravení poskytnúť politickú podporu reforme, ako aj know-how a odborné znalosti na riešenie konkrétnejších problémov. Vítame akékoľvek takéto príležitosti, ale toto sa môže uskutočniť len vtedy, ak a keď nás krajiny v tomto regióne požiadajú o pomoc.

Ešte pár záverečných slov k zóne voľného obchodu s krajinami v Perzskom zálive, za ktorú som priamo zodpovedný. Verím, že keď sa okolnosti v tejto oblasti vyvinú správnym smerom, na základe spoločného odhodlania EÚ dokážeme aj naďalej presadzovať ciele v oblasti obchodných vzťahov v súvislosti s Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive.

Netreba pripomínať, že stabilita je nevyhnutnou podmienkou na posilnenie politických kontaktov medzi vládami a občanmi, ako aj na účinné fungovanie obchodných tokov a obchodu. Ďakujem vám za pozornosť a chcel by som sa osobitne poďakovať pánovi spravodajcovi Baudisovi.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra o 11.30 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), písomne.(PL) Myslím si, že je absolútne nevyhnutné, aby EÚ sformulovala ambicióznejšiu politiku v súvislosti s Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC) a jej členskými štátmi zvlášť v čase, keď Európska únia prekonáva hospodársku krízu, a s ohľadom na katastrofy – zemetrasenie spolu s cunami –, ktoré postihli Japonsko. Teší ma, že správa zahŕňa otázky týkajúce sa energie v jej najširšom zmysle, priemyslu, vedeckého výskumu a rozvoja vzdelávania. Európska služba pre vonkajšiu činnosť by preto mala prideliť viac zamestnancov na diplomatické misie a otvoriť ich väčší počet v krajinách GCC, aby sa tak dosiahla užšia spolupráca.

Zároveň som presvedčený, že by sme mali uvítať všetky snahy vynaložené počas rokovaní o voľnom obchode na zaručenie bezpečných a spoľahlivých dodávok surovín. Spolupráca medzi EÚ a GCC by mala zahŕňať ďalšiu podporu výmenných programov pre študentov, vedcov a odborníkov. Európsky parlament vo svojej správe zdôrazňuje, že uzatvorenie dohody o voľnom obchode (FTA) medzi EÚ a GCC je prioritou ďalšej spolupráce s našimi partnerskými krajinami Stredozemia. Európska únia by tak mala vytvoriť primeranú stratégiu na podporu procesu regionálnej integrácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Zdá sa, že obyvatelia šiestich štátov v Rade pre spoluprácu v Perzskom zálive, ktorí sú, mimochodom, najdôležitejšími obchodnými partnermi EÚ v arabskom svete, si nemyslia, že reformy, ktoré sa tam v posledných rokoch uskutočnili, sú dostatočné. Ešte stále nie je jasné, do akej miery by mohli plány poskytnúť obrovské sumy peňazí na podporu hospodárstiev a na zlepšenie sociálnych podmienok v dvoch najchudobnejších zo šiestich členských štátov pomôcť ukončiť pokračujúce demonštrácie. Hoci Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive spochybňuje legitimitu plukovníka Kaddáfího a podporuje myšlienku bezletovej zóny, v Saudskej Arábii, ktorá je tiež členským štátom, sa do demonštrantov strieľalo a v Bahrajne boli demonštranti tiež vystavení násilnému zaobchádzaniu. Rovnako kontroverzné je vyslanie špeciálnych jednotiek Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive, aby chránili dôležité zariadenia infraštruktúry v Bahrajne, pretože šiitská opozícia vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby chránilo ľudí pred vojenským zásahom. Zdá sa, akoby zavedenie bezletovej zóny otvorilo Pandorinu skrinku. EÚ nesmie pripustiť, aby bola vtiahnutá do vnútorných záležitostí štátov na Blízkom východe, a to práve hrozí, že sa stane, pretože rovnováha v Bahrajne by sa mohla veľmi rýchle zmeniť. Videli sme, čo dohody znamenajú po štátnom prevrate, v prípade readmisných dohôd. Teraz by sme preto mali vyčkať, ako sa situácia vyvinie, a nenaliehať.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Dan Preda (PPE), písomne. (RO) Vítam prijatie správy pána Baudisa, pretože Európska únia teraz viac ako kedykoľvek predtým potrebuje mať vo svojich vzťahoch s Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC) súdržnú stratégiu. Po prvé, členské štáty tejto organizácie majú rastúci vplyv na arabsko-moslimský svet a môžu hrať významnú úlohu v medzikultúrnom dialógu. Okrem toho som presvedčený, že je potrebné prijať konkrétne opatrenia na zvýšenie vplyvu Únie v tomto regióne a na podporu vzájomného porozumenia. Medzi spôsoby, ako to uskutočniť, patrí nadväzovanie spolupráce v oblasti tlače a audiovizuálneho sektora, aby sa odstránil nedostatok informácií o Európe. Na záver chcem povedať, že verím, že nedávne udalosti v Bahrajne nás nútia zakladať vzťahy Únie s GCC viac na dodržiavaní ľudských práv a základných slobôd. V tejto chvíli musíme zabezpečiť, aby výzvy demonštrantov na demokratické reformy boli vypočuté ako súčasť skutočného politického dialógu. Spôsobom, ako riešiť nedávne konflikty v Bahrajne, je napríklad zapojenie občianskej spoločnosti, nie použitie násilnej represie.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. – (SK) Dohoda o voľnom obchode znamená menej bariér pre vzájomnú spoluprácu a obchod. Preto v princípe podporujem takéto dohody. Štáty združené v Rade pre spoluprácu v Perzskom zálive sú nepochybne významní obchodní partneri. Predovšetkým preto, lebo disponujú základnou surovinou dnešnej doby – ropou.

Privítala som tiež, že správa okrem obchodu pripomína aj nedostatky v oblasti ľudských práv u našich obchodných partnerov.

Napriek tomu som však dlho váhala, či správu podporím pri hlasovaní, pretože niektoré zo štátov zastúpených v Rade pre spoluprácu v Perzskom zálive majú dve tváre. Jedna tvár sa na nás priateľsky usmieva a hovorí, že je naším spojencom v boji proti islamskému terorizmu. No tá druhá, menej viditeľná, venuje každoročne miliardy dolárov a eur na šírenie náboženského „vzdelávania“, ktoré vyzýva na násilie voči kresťanom, židom a všetkým nemoslimom.

Nakoniec som však správu predsa podporila, pretože očakávam, že keď Komisia začne podrobne monitorovať prejavy násilia voči kresťanom v islamských štátoch, bude nás informovať aj o tom, kto túto nenávisť finančne podporuje.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia