Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Четвъртък, 24 март 2011 г. - Брюксел Версия ОВ

Обяснения на вот
MPphoto
 
 

Внесен текст : A7-0058/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2012 г. Този бюджет е под знака на засиленото европейско икономическо управление, механизма на Европейския семестър и целите на стратегията „Европа 2020“ за насърчаване на растежа и заетостта

Предвид факта, че стратегията „Европа 2020” следва да помогне на Европа да се възстанови от кризата и да излезе от нея по-силна посредством интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, основаващ се на петте водещи цели на ЕС, а именно насърчаване на заетостта, подобряване на условията и разходите за иновации, научни изследвания и развойна дейност, постигане на целите ни за изменението на климата и енергетиката, подобряване на равнището на образование и насърчаване на социалното приобщаване, по-специално чрез намаляване на бедността, съм съгласна с препоръките в доклада с цел постигане на тези пет цели.

Съгласна съм също така с докладчика, че трябва да има съответствие между постигането на тези цели и финансирането, което се предоставя за тях, а новият механизъм за засилено икономическо управление в ЕС следва да даде възможност да се проучи най-добрият начин за постигане на тези пет цели.

 
Правна информация - Политика за поверителност