Indiċi 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
PDF 3038k
Il-Ħamis, 24 ta' Marzu 2011 - Brussell Edizzjoni riveduta
1. Ftuħ tas-seduta
 2. Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 3. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 4. Ftehim KE-Stati Uniti dwar it-trasport bl-ajru - Ftehim UE-Kanada dwar it-trasport bl-ajru - Ftehim UE-Vjetnam dwar is-servizzi tal-ajru (dibattitu)
 5. It-tħejjija tal-baġit 2012 (dibattitu)
 6. Ħin tal-votazzjonijiet
  6.1. Emenda tar-Regolament (KE) Nru 55/2008 li jintroduċi l-preferenzi awtonomi għall-kummerċ għar-Repubblika tal-Moldova (A7-0041/2011, Vital Moreira) (votazzjoni)
  6.2. Preferenzi tariffarji ġeneralizzati (A7-0051/2011, Helmut Scholz) (votazzjoni)
  6.3. Ftehim KE-Stati Uniti dwar it-trasport bl-ajru (A7-0046/2011, Artur Zasada) (votazzjoni)
  6.4. Ftehim UE-Kanada dwar it-trasport bl-ajru (A7-0045/2011, Silvia-Adriana Ţicău) (votazzjoni)
  6.5. Ftehim UE-Vjetnam dwar is-servizzi tal-ajru (A7-0044/2011, Dominique Riquet) (votazzjoni)
  6.6. Ir-relazzjonijiet tal-UE mal-Kunsill ta' Kooperazzjoni tal-Golf (A7-0042/2011, Dominique Baudis) (votazzjoni)
  6.7. Il-ħatra ta' membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew: Peter Praet (BE) (A7-0064/2011, Sharon Bowles) (votazzjoni)
  6.8. Ħatra tad-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE) (B7-0222/2011) (votazzjoni)
  6.9. Ħatra tad-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (AEAPX) (B7-0221/2011) (votazzjoni)
  6.10. Ħatra tad-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (AETS) (B7-0200/2011) (votazzjoni)
  6.11. It-tħejjija tal-baġit 2012 (A7-0058/2011, Francesca Balzani) (votazzjoni)
  6.12. Proċedura unika ta' applikazzjoni għal permess ta' residenza u ta' xogħol (A7-0265/2010, Véronique Mathieu) (votazzjoni)
  6.13. Drittijiet tal-konsumatur (A7-0038/2011, Andreas Schwab) (votazzjoni)
  6.14. L-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (A7-0039/2011, Giles Chichester) (votazzjoni)
  6.15. Is-sitwazzjoni fil-Ġappun, inklużi l-allarmi rigward l-impjanti nukleari (B7-0224/2011) (votazzjoni)
 7. Spegazzjonijiet tal-vot
 8. Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 9. Talba għall-ħarsien tal-immunità Parlamentari: Ara l-Minuti
 10. Pożizzjoni tal-Kunsill fl-1 qari: ara l-Minuti
 11. Deċiżjonijiet dwar ċertu dokumenti: ara l-minuti
 12. Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 13. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja: Ara l-Minuti
 14. Dati tas-seduti li jmiss: Ara l-Minuti
 15. Interruzzjoni tas-sessjoni


  

PRÉSIDENCE DE MME ISABELLE DURANT
Vice-présidente

 
1. Ftuħ tas-seduta
Vidjow tat-taħditiet
 

(La séance est ouverte à 9 heures)

 

2. Dokumenti mressqa: ara l-Minuti

3. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti

4. Ftehim KE-Stati Uniti dwar it-trasport bl-ajru - Ftehim UE-Kanada dwar it-trasport bl-ajru - Ftehim UE-Vjetnam dwar is-servizzi tal-ajru (dibattitu)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 
 

  La Présidente. - L'ordre du jour appelle la discussion commune sur:

- la recommandation d'Artur Zasada, au nom de la commission des transports et du tourisme, sur la proposition de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, concernant la conclusion du protocole modifiant l'accord de transport aérien entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis d'Amérique, d'autre part (15381/2010 – C7-0385/2010 – 2010/0112(NLE)) (A7-0046/2011),

- la recommandation de Silvia-Adriana Ticău, au nom de la commission des transports et du tourisme, sur le projet de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, concernant la conclusion de l'accord sur le transport aérien entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part (15380/2010 – C7-0386/2010 – 2009/0018(NLE)) (A7–0045/2011), et

- la recommandation de Dominique Riquet, au nom de la commission des transports et du tourisme, sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la République socialiste du Viêt Nam concernant certains aspects des services aériens (14876/2010 – C7-0366/2010 – 2007/0082(NLE)) (A7–0044/2011).

 
  
MPphoto
 

  Artur Zasada, sprawozdawca. − Pani Przewodnicząca! Protokół, który zostanie poddany pod głosowanie jest dokumentem o szczególnej wadze. Rynki lotnicze Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych ujęte łącznie to około 60% światowego ruchu lotniczego. Otwarcie rynku dla przedsiębiorstw lotniczych Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w oparciu o niedyskryminacyjne podstawy zaoferuje pasażerom i przewoźnikom lepsze usługi, przyniesie znaczące korzyści gospodarcze oraz stworzy nowe miejsca pracy. Moim marzeniem jest, aby z korzyścią dla pasażera linie lotnicze konkurowały ze sobą w oparciu o zasady rynkowe, aby pasażer lecący tranzytem do Stanów Zjednoczonych przechodził przez jeden security point, aby pasażerowie w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych mieli takie same prawa, i żeby oczywiście znali te prawa.

Czy ten protokół to zagwarantuje? Nie. Ale jestem przekonany, że stanowi krok w dobrym kierunku i w przyszłości znacząco ułatwi realizację tych celów. W czasie kolejnych tur negocjacyjnych pomiędzy Wspólnotą a Stanami Zjednoczonymi kwestia podpisania protokołu kilkakrotnie wisiała na włosku. Ostatecznie jednak udało się go przyjąć. Uniknięto dzięki temu szeregu zagrożeń włącznie z największym, czyli uruchomieniem klauzuli zawieszającej, co w konsekwencji doprowadziłoby do zawieszenia ustaleń i anulowania wyników negocjacji obu etapów. Oznaczałoby to powrót do sytuacji prawnej sprzed siedmiu lat. Jest to nie do przyjęcia. Sześć państw członkowskich Unii Europejskiej nie ma bilateralnych umów lotniczych ze Stanami Zjednoczonymi, odrzucenie dokumentu oznaczałoby dla tych państw zablokowanie możliwości połączeń lotniczych z ich lotnisk na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Drugi etap umowy nie osiąga ostatecznego celu całkowitego otwarcia rynku, bez jakichkolwiek ograniczeń po obu stronach, jednak zawiera szereg zachęt sprzyjających wprowadzaniu reform, w szczególności po wprowadzeniu w prawie amerykańskim zmiany, która umożliwi podmiotom z Unii Europejskiej przejmowanie pakietów większościowych przedsiębiorstw lotniczych ze Stanów Zjednoczonych, Unia Europejska pozwoli podmiotom z USA na podobną możliwość.

Szczególnie cieszy mnie podkreślenie wagi wymiaru społecznego umowy. W tym kontekście Komisja powinna wykorzystać umowę do promowania zgodności ze stosownymi międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw socjalnych, w szczególności z normami zatrudnienia zawartymi w konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy, OECD oraz konwencją rzymską. Zapewni to lepsze przestrzeganie obowiązujących praw pracowników przedsiębiorstw lotniczych. Umowa wzmocni też współpracę w kwestiach środowiskowych dzięki wymogowi zgodności i współdziałania w zakresie wykorzystania ekologicznych technologii oraz zarządzaniu paliwami i ruchem lotniczym.

Jako poseł sprawozdawca starałem się uchwycić szerszy kontekst i przedstawić zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty protokołu, bez ulegania pokusie skupiania się tylko i wyłącznie na słabych lub mocnych stronach dokumentu. Nie rozpocząłem pracy od założenia a priori, że musimy poprzeć lub odrzucić ten protokół. Po bardzo wielu odbytych spotkaniach i rozmowach doszedłem do wniosku, że dużo bardziej opłaca się Wspólnocie przyjąć dokument niż go odrzucić.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, Raportoare. − Tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, creşte numărul situaţiilor în care este necesară o aprobare din partea Parlamentului în vederea încheierii unui acord internaţional. Acordurile privind transportul aerian intră acum în această categorie deoarece privesc un domeniu căruia i se aplică procedura legislativă ordinară.

Înaintea prezentului acord, aviaţia făcea obiectul unor acorduri bilaterale cu 19 dintre statele membre ale Uniunii Europene - deci mă refer la acordurile dintre Uniunea Europeană şi Canada. Multe dintre aceste acorduri conţineau numeroase restricţii şi nu ofereau acces deplin la pieţele respective.

În noiembrie 2002, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a declarat anumite dispoziţii din acordurile bilaterale în cauză incompatibile cu dreptul comunitar.

Mandatul de negociere stabileşte obiectivul de a crea un spaţiu aviatic deschis între Uniunea Europeană şi Canada. Acest lucru ar crea o piaţă unică a transportului aerian între Uniunea Europeană şi Canada, în care investiţiile ar putea circula liber şi în care companiile aeriene europene şi canadiene ar putea furniza servicii aeriene fără nici un fel de restricţii, inclusiv pe pieţele interne ale celor două părţi.

Acordul privind transportul aerian UE-Canada a fost parafat la 30 noiembrie 2008, a primit sprijin în cadrul Summit-ului UE-Canada din 6 mai 2009 şi a fost semnat la 17-18 decembrie 2009.

Ce conţine acest acord: acordul cuprinde o eşalonare treptată a drepturilor de trafic, a oportunităţilor de investiţii precum şi cooperarea la scară largă cu privire la o serie de aspecte printre care siguranţa, securitatea, aspectele sociale, interesele consumatorilor, mediul, gestionarea traficului aerian, ajutoarele de stat şi concurenţa.

Toate companiile aeriene ale Uniunii Europene vor putea să opereze zboruri directe către Canada de oriunde în Europa. Acordul elimină toate restricţiile privind rutele, preţurile sau numărul de zboruri săptămânale între Canda şi Uniunea Europeană. Companiile aeriene sunt libere să se angajeze în acorduri comerciale, precum acorduri de partajare de cod, care sunt importante pentru liniile aeriene care deservesc un număr mare de destinaţii, şi să-şi stabilească tarifele în conformitate cu legea concurenţei.

Acordul conţine dispoziţii privind deschiderea în etape a pieţei. Prima etapă se aplică atunci când capitalul străin al companiilor aeriene este limitat la 25%, precum şi în cazul în care negocierile privind acordul au fost încheiate. A doua etapă începe de îndată ce Canada a luat măsurile necesare pentru a permite investitorilor europeni să deţină până la 49% din acţiunile cu drept de vot ale transportatorilor aerieni canadieni. A treia etapă începe de îndată ce ambele părţi introduc posibilitatea ca investitorii să înfiinţeze şi să gestioneze noi companii aeriene pe piaţa celeilalte părţi. A patra etapă şi cea finală oferă drepturi depline de operare între, în cadrul şi dincolo de ambele pieţe, inclusiv între punctele aflate pe teritoriul celeilalte părţi - mă refer aici la cabotaj.

Aş vrea să spun câteva lucruri în privinţa acestui raport: în ciuda faptului că acordul este mai ambiţios decât cel cu SUA în ceea ce priveşte accesul la piaţă, este mai puţin explicit în ceea ce priveşte recunoaşterea importanţei dimensiunii sociale.

Este important ca Comisia să folosească acordul şi, în special, posibilitatea de a se adresa Comitetului mixt pentru a promova respectarea legislaţiei internaţionale relevante privind drepturile sociale, în special a standardelor de muncă incluse în convenţiile fundamentale ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

Având în vedere rolul important jucat de Comitetul mixt, inclusiv în ceea ce priveşte chestiunile sensibile din punct de vedere politic, precum şi standardele de mediu şi de muncă, este important să se garanteze de către Comisie că Parlamentul este pe deplin informat şi consultat cu privire la activitatea Comitetului şi, de asemenea, cu privire la viitoarele modificări ale tratatului.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Riquet, rapporteur. − Madame la Présidente, je serai plus bref, non que l'accord avec le Viêt Nam soit de moindre intérêt, mais Mme Ticău a indiqué de nouveau, dans le rapport précédent sur le Canada, quel était le cadre législatif et réglementaire dans lequel se déroulaient ces accords aériens entre l'Union européenne et un pays tiers.

Nous sommes donc strictement dans le même contexte à ceci près que notre accord, moins ambitieux, plus simple, vise à régulariser de manière horizontale, dans le domaine des services aériens, les dix-sept accords bilatéraux qui existaient auparavant entre le Viêt Nam et les pays européens, et à les étendre bien sûr à la totalité des pays de l'Union. C'est un accord qui ne porte pas sur l'ouverture du marché puisque l'économie du Viêt Nam est une économie d'État régulée et qu'il n'est évidemment pas question d'ouvrir le marché. L'objectif est donc bien d'aligner sur le droit européen – comme le rapporteur précédent l'a rappelé – les accords bilatéraux existants, relatifs aux services aériens, qui avaient été conclus jusque-là entre l'Union européenne et le Viêt Nam.

Parmi les principales caractéristiques de cet accord figure une clause de désignation se référant à tous les transporteurs de l'Union européenne. Celle-ci permettra à tous les transporteurs aériens de l'Union d'accéder sans discrimination aux liaisons aériennes entre l'Union et le Viêt Nam. Cet accord comporte également des dispositifs en matière de sécurité de manière à rendre homogène et égal ce type de dispositifs, ainsi qu’une clause contre les pratiques anticoncurrentielles. Des difficultés ont été rencontrées, qui expliquent que cet accord ait pris un certain temps – plusieurs années.

En ce qui concerne l'intégration d'une clause sur la taxation du fioul, celle-ci n'a finalement pas été acceptée par le Viêt Nam. Cette clause, qui est généralement intégrée dans les accords aériens négociés par la Commission, permet de taxer une compagnie aérienne issue d'un pays tiers lorsqu'elle opère un vol à l'intérieur de l'Union européenne. On soulignera, bien sûr, que le Viêt Nam n'opère et n'opérera pas pour le moment de vol intérieur à l'Union européenne.

De plus, le gouvernement vietnamien a promis d'engager des négociations bilatérales avec les États membres si cela était nécessaire ou en cas, effectivement, de vol intérieur qui serait programmé par la compagnie nationale vietnamienne.

En conclusion, la ratification de l'accord apporte évidemment plus de bénéfices que l'absence d'accord bien que celui-ci ne contienne pas de dispositif relatif à la taxation du fioul. Il permettra en revanche de faire respecter de manière bilatérale et pour l'ensemble des pays membres de l'Union les principes du droit de l'Union. On invite donc bien sûr le Parlement européen à ratifier cet accord.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. − Madam President, I would like to thank Parliament and the rapporteurs in particular for supporting the Commission on these important agreements. All three have been strongly supported by the Committee on Transport and Tourism.

On the US agreement, let me start by thanking the rapporteur, Mr Zasada, for his very positive recommendation in relation to the outcome of the negotiations with the United States on a second stage air services agreement. You will remember that the aim of the second stage discussions was to facilitate the normalisation of the transatlantic market and extend the scope and depth of the excellent aviation relationship established through the implementation of the first stage agreement, in place since March 2008.

I now want to mention the key elements of the second stage aviation agreement. The second stage agreement creates the prospects for additional investment and market access opportunities. It also further strengthens the framework of cooperation on the environment, social protection, competition and security.

On the environment, the agreement establishes a clear framework for tackling local and global challenges. The agreement seeks to reduce the security burden on passengers, airlines and airports across Europe. For the first time in such an aviation agreement, the need to balance market access opportunities with strong social protection has been recognised through a commitment to implementing the provisions of the agreement in a way which does not undermine labour rights.

On the commercial front, Europe has gained further rights, including immediate access to the ‘Fly America’ programme with the exception of defence.

The second stage agreement is not perfect. Like you, I would have liked to have seen an immediate and irrevocable change to the US laws governing ownership and control of its airlines. This has not been possible, but we were able to secure a commitment from the United States to work towards reforming these rules in the future. As part of the agreement, the EU and the United States have committed to the goal of removing the remaining market barriers in industry, including those that limit airlines’ access to global capital.

Let me now turn to the agreement with Canada. My thanks go to the Committee on Transport and Tourism, and in particular to Ms Ţicău. This ambitious agreement is designed to achieve complete opening of the markets for traffic rights and investment, at the same time reaching an unprecedented level of regulatory convergence and cooperation between the authorities.

With respect to market access, the agreement comprises the full range of traffic rights and investment opportunities: this means 100% ownership and control. It is done through a phased market opening in four phases. Among its multiple benefits for both sides, it is also worth noting the establishment of a level playing field for the industry, as well as common or compatible standards for safety, security and air traffic management. Last but not least, I am convinced that by removing existing regulatory restrictions this agreement will lead to a substantial increase in passengers and generate various consumer benefits and the creation of new jobs.

On Vietnam, let me also start by thanking the rapporteur, Mr Riquet, for his support for this horizontal agreement. Currently, we have negotiated 45 such horizontal agreements with partner countries worldwide. On 4 October 2010, during a visit to the European Union, the Vietnamese Prime Minister signed the agreement, which represents an important step towards strengthening aviation relations between the EU and Vietnam.

The horizontal agreement will restore legal certainty to our aviation relations with Vietnam by bringing the bilateral air services agreements between 17 Member States and Vietnam into line with EU law. Most importantly, it will remove nationality restrictions in bilateral air services agreements between EU Member States and Vietnam. It will thereby allow any EU airline to benefit from the existing bilateral agreements between Vietnam and the Member State.

Thank you very much for your attention. I am looking forward to the debate.

 
  
MPphoto
 

  Mathieu Grosch, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, werte Kollegen! Ich möchte auch den Berichterstattern für ihre Berichte danken. Insgesamt begrüßen wir in der EVP diese Abkommen.

Es bedeutet ja, dass man in diesem Fall fast 27 verschiedene Abkommen, die man in diesen Bereichen hätte haben können, durch ein einziges Abkommen ersetzt. Technische Harmonisierung ist für uns auch ein wichtiger Punkt. Diese Harmonisierung erhöht die Sicherheit nicht nur für den Betrieb selbst, sondern auch für die Passagiere. Die Marktöffnung und die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene sollen auf beiden Seiten gleichartig behandelt werden. Da muss man wohl unterstreichen, dass das Abkommen mit Kanada als fast beispielhaft gelten kann, während das Abkommen mit den USA noch einige Erwartungen unerfüllt lässt.

Unerfüllt bleibt in meinen Augen auch, dass wir – und das soll sowieso in Zukunft alle Abkommen prägen – diese Abkommen im Sozial- und Umweltbereich regelmäßig überprüfen müssen, denn die Vereinfachung auf wirtschaftlicher Ebene muss auch dazu führen, dass wir nicht nur den europäischen Markt, sondern auch den globalen Markt durch diese Abkommen beeinflussen können. Nicht zuletzt sind diese Abkommen auch ein Plus für die Passagiere selbst. Denn Abkommen dieser Art können auch bedeuten, dass die Kontrollen vereinfacht werden, ohne dass sie vernachlässigt werden.

Zum Abschluss möchte ich sagen, dass wir diese Abkommen begrüßen, weil – wie gesagt – im Endeffekt 27 durch ein einziges Abkommen ersetzt werden. Das ist dann auch ein klarer Hinweis darauf, dass wir demnächst – wie wir hoffen – im Rahmen der Luftsicherheit und der Umsetzung des einheitlichen Luftraums mit sieben, vielleicht sogar nur mit drei Lufträumen zu tun haben, anstatt wie im Moment mit 27. Das wird die Verhandlungen über diese Abkommen auch erleichtern.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui, namens de S&D-Fractie. – Voorzitter, collega's, commissaris, ik wil om te beginnen de drie rapporteurs danken voor het geleverde werk en de goede samenwerking. We zullen, wanneer binnenkort het meer algemene debat gevoerd gaat worden naar aanleiding van het verslag van Brian Simpson over de luchtvaartovereenkomsten, de gelegenheid krijgen dieper in te gaan op de algemene aanpak en strategie ten opzichte van dit soort overeenkomsten.

Wij als S&D-Fractie steunen absoluut de vervanging van de oude bilaterale overeenkomsten tussen onze lidstaten en derde landen door allesomvattende globale overeenkomsten op Europees niveau. Dit is de beste garantie op een gelijk speelveld voor al onze luchtvaartmaatschappijen. Het versterkt ook de integratie van onze eigen luchtvaartsector, en natuurlijk ook onze onderhandelingspositie ten opzichte van derde landen.

Het is belangrijk dat we daarbij niet alleen aandacht hebben voor de opening van de markt voor extra vliegrechten en dit soort dingen, maar ook voor een versterking van het regelgevend kader op milieuvlak, sociaal vlak, op het vlak van veiligheid en beveiliging. We moeten dat absoluut meer op elkaar afstemmen en op een zeer hoog niveau. Het is belangrijk om hierbij ook te vermelden dat met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon het Parlement niet enkel een advies moet geven, maar ook echt zijn goedkeuring moet hechten aan deze overeenkomsten. Aan de Commissie en de Raad wil ik dan ook zeggen dat wij die bevoegdheid ten volle gaan gebruiken en dat het Parlement bijgevolg ook inspraak moet behouden bij goedkeuring of aanpassing van bijlagen of andere wijzigingen in een latere fase.

Met betrekking tot de overeenkomsten die op tafel liggen, vindt onze fractie dat de overeenkomst met Canada het meest het model benadert dat we voor ogen hebben, namelijk een verregaande samenwerking op het vlak van veiligheid, sociale kwesties, consumentenbescherming en milieu. De rapporteur merkt weliswaar terecht op dat de paragrafen over sociale kwesties nog iets sterker geformuleerd hadden moeten worden, maar dat kan opgelost worden in het gezamenlijk comité dat nu een aantal dingen concreet moet maken. Naast die samenwerking is er dan de geleidelijke invoering van bijkomende vliegrechten en de geleidelijke uitbreiding van de mogelijkheid om aandeelhouder te worden in elkaars luchtvaartmaatschappij.

De overeenkomst met Vietnam herinnert ons ook aan het toenemend belang van de Aziatische markt, en ik denk dat we naar aanleiding van dit punt toch even moeten signaleren dat de Raad al jaren treuzelt om een mandaat te geven aan de Commissie om te onderhandelen met landen zoals China en India. Dat mandaat is natuurlijk essentieel, willen we vooruitgang boeken in dezen.

Tot slot wil ik nog enkele zaken zeggen over het akkoord met de Verenigde Staten, met name over de tweede fase. Het betreft een gebied dat 60% van de wereldluchtvaartmarkt omvat en dus bijzonder belangrijk is. Ik ben zelf rapporteur geweest voor dit Parlement toen enkele jaren geleden de eerste fase werd goedgekeurd. Met betrekking tot de Verenigde Staten zijn wij niet volledig tevreden: op het vlak van markttoegang moeten er nog enkele dingen gebeuren. We vragen aan de Commissie om de toezegging te doen dat dit geen eindpunt is, dat zij verder gaat in de richting van marktopening en dat wij als Parlement ook volledig betrokken zullen worden bij de werkzaamheden van het gezamenlijk comité.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner, im Namen der ALDE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Zunächst auch von meiner Seite vielen Dank an die Berichterstatter. Wir haben schon darüber gesprochen, das Parlament hat jetzt nach dem Vertrag von Lissabon auch die Möglichkeit, solchen Luftverkehrsabkommen zuzustimmen oder sie abzulehnen. Wir können sie nicht inhaltlich verändern, wir können ihnen aber zustimmen oder sie ablehnen. Das macht es nicht immer einfach, aber auf jeden Fall ist das eine neue Aufgabe, die wir sehr ernst nehmen.

Es ist durchaus sinnvoll, verschiedene bilaterale Abkommen durch ein einheitliches EU-Abkommen zu ersetzen. Denn es ist ganz klar, im Luftraum sieht man keine Grenzen, so kann man sich das gut erklären. Die Europäische Union ist auch eine starke Wirtschaftsgemeinschaft, da ist es vernünftig, jetzt über Abkommen seitens der EU mit jeweils anderen Drittstaaten zu sprechen. Und das ist jetzt der Fall.

Wir haben heute sehr unterschiedliche Abkommen auf dem Tisch liegen. Ich fange mit Vietnam an. Das ist das am wenigsten umfassende. Da geht es um verschiedene Zugänge und verschiedene Dienstleistungen, es geht auch um Sicherheitsvorschriften, aber es ist eigentlich ein relativ schmales Abkommen, deswegen erwähne ich es auch nur kurz.

Das umfassendste ist das Abkommen mit Kanada. Da ging es nicht nur darum, dass man ganz freien Zugang zu Luftverkehrsdiensten hat, die man unterschiedlich ausüben kann, dass man über Umwelt, über Sicherheit usw. spricht, sondern eben auch über Marktzugang, über Beteiligungen. Und dort hat man die erste Stufe von 25 % längst überwunden, man hat sogar die zweite Stufe, wo es um 49 % Beteiligung am jeweils anderen Luftverkehrsmarkt geht, schon abgeschlossen. Jetzt ist man dabei, Stufe 3 und 4 anzugehen. Stufe 3 würde heißen, dass man Luftverkehrsunternehmen jeweils im anderen Land, im anderen Bereich gründen kann, und Stufe 4 würde bedeuten, dass man sogar mit einer europäischen Linie innerhalb Kanadas von Punkt A nach Punkt B fliegen kann.

So weit sind die USA noch lange nicht, obwohl wir mit den USA auch schon sehr lange verhandeln. Deswegen noch eine Sache: Der Kommissar sagte, wir waren bei allen mit großer Zustimmung bei der Sache, bei den USA haben wir uns zunächst Zurückhaltung auferlegt, denn das Abkommen ist nicht ganz partnerschaftlich. Die USA wollen von uns mehr, als sie bereit sind, uns zu geben. Da müssen wir nachverhandeln. Abgesehen davon können wir zustimmen, weil es Fortschritte gegeben hat.

 
  
MPphoto
 

  Jacqueline Foster, on behalf of the ECR Group. – Mr President, we also welcome the successful conclusion of the second phase of the EU open skies agreement. Indeed, after several years it was rather overdue. Obviously this agreement is a significant breakthrough and it is to be welcomed. I acknowledge that negotiators have made huge progress in the areas of security, competition, market access and environmental cooperation. But, like the Commissioner, I am disappointed that this agreement did not achieve its ultimate objective of a complete opening of the market without restrictions on either side. The failure to resolve fully issues of foreign ownership and control (cabotage) must be addressed in future discussions if European carriers are to truly benefit. Of course agreements mean compromise, but that does not mean getting a deal at any price.

The aviation industry is massively important to Europe. It facilitates economic growth, trade, investment and tourism. Air agreements with third countries offer our airlines great opportunities in foreign markets, and I therefore urge the Commission to continue to strive to conclude air agreements which are fair, robust and lead to full liberalisation, which will benefit both European carriers and consumers. Finally, can we just add our support to the EU-Vietnam agreement.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Kolleginnen und Kollegen! Wir haben in den letzten Jahren sehr viele Luftverkehrsabkommen abgeschlossen, wobei immer die Zusammenfassung der alten nationalen Abkommen unter europäischem Schirm erfolgt ist. Nun ändert sich hier einiges in Bezug auf die Mitwirkung der Europäischen Union und ich halte das auch für sehr wichtig.

Das Abkommen mit Vietnam entspricht im Wesentlichen diesem alten Stil, den wir immer gehabt haben. Das Abkommen mit Kanada hat mehr Ambitionen. Das ist zu begrüßen. Hier zeichnen sich gute Kooperationen im Umwelt- und Sozialbereich ab, die aus meiner Sicht allerdings noch ausbaufähig wären. Anders sieht es beim Abkommen mit den USA aus. Bei diesem Abkommen hat man aus meiner Sicht viel zu früh nachgegeben. Der Marktzugang ist eine Frage der Gerechtigkeit; dieser ist nicht fair geregelt. Trotzdem hat man nachgegeben. Es fehlen weitgehend die Aspekte der sozialen Bedingungen. Hier wird viel zu wenig gemacht. Wir müssen aufpassen, dass wir kein Sozialdumping in diesem Bereich bekommen, denn im Flugbereich ist es ja noch dazu eine Sicherheitsfrage. Das sollte endlich einmal klar werden.

Das Zweite ist, dass in Fragen des Umweltschutzes große Probleme entstehen. Die USA beginnen, sehr stark Druck zu machen, dass dort, wo es Nachtflugbeschränkungen zum Schutz der Anrainer gibt, diese aufgeweicht oder aufgehoben werden sollen. Hier wird massiv Druck gemacht. Ich befürchte, dass hier nachgegeben wird. Das wäre ein Desaster für alle Anrainerinnen und Anrainer, das muss man ganz klar und offen sagen. Und in der Sicherheitsfrage ziehen die USA die Schraube Schritt für Schritt an und leider haben wir hier die Praxis des unhinterfragten Nachvollzugs in der Europäischen Union festzustellen. Das ist ein Fehler! Das muss ich hier ganz offen und klar sagen.

Zum Schluss noch ein Wort zum Codesharing, das als große Errungenschaft verkauft wird. Ich sage Ihnen eines: Das schränkt letzten Endes die Wahlmöglichkeit der Passagierinnen und Passagiere ein. Ich kann mir ja in Wirklichkeit nicht mehr aussuchen, welche Linie ich benutze bzw. bin dann am Gate plötzlich mit etwas ganz anderem konfrontiert. Die Fiktion des Wettbewerbs im Luftverkehr wird immer mehr zu einer Fiktion, wenn es um die Lage der Passagiere geht!

 
  
MPphoto
 

  Juozas Imbrasas, EFD frakcijos vardu. – 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusi Lisabonos sutartis išplėtė sąlygas, kurioms esant ir siekiant sudaryti tarptautinį susitarimą reikia Parlamento pritarimo. Šiuo metu aviacijos susitarimai patenka į šią kategoriją, nes jie priskiriami sričiai, kuriai taikoma įprasta teisėkūros procedūra. Manau, kad įgyvendinus šiuos susitarimus būtų gaunama didelė ekonominė nauda ir kuriamos darbo vietos. Be to, labiau suderinus teisės aktus būtų skatinama sąžininga konkurencija. Nors antrojo etapo susitarimas yra svarbus žingsnis pirmyn, svarbu, kad jis nebūtų laikomas transatlantinės aviacijos rinkos kūrimo proceso pabaiga.

Kalbant apie Kanadą, gerai, kad visos Europos Sąjungos bendrovės turės galimybę vykdyti tiesioginius skrydžius į Kanadą iš bet kurios Europos šalies. Pagal šį susitarimą panaikinami visi maršrutų, kainų ar skrydžių tarp Kanados ir ES skaičiaus per savaitę ribojimai. Itin palankiai reikia vertinti platų šio susitarimo užmojį. Jį galima laikyti pavyzdžiu ir kitoms šiuo metu vykstančioms deryboms. Todėl manau, kad Parlamentas turėtų pritarti ES ir Kanados susitarimui dėl oro susisiekimo.

Tą patį galima pasakyti ir apie Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos vyriausybės susitarimą dėl oro susisiekimo. Visi šie oro susisiekimo susitarimai yra naudingi ir reikalingi Europos Sąjungai, mūsų oro bendrovėms ir mūsų piliečiams.

 
  
MPphoto
 

  Hella Ranner (PPE). - Frau Präsidentin! Ich möchte zunächst die Gelegenheit nutzen, allen drei Berichterstattern herzlich für ihre Arbeit zu danken. Diese Abkommen sind extrem wichtig für den Luftverkehr und damit auch für unsere Gemeinschaft. Ich möchte aber die Gelegenheit vor allem auch dazu benutzen, um noch einmal auf die Rahmenvereinbarung vom 20. November 2010 hinzuweisen, und meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, dass das Europäische Parlament bei Verhandlungen über künftige Abkommen im Sinne einer guten interinstitutionellen Zusammenarbeit und eines funktionierenden Informationsflusses von der Kommission in angemessener Form und rechtzeitig informiert wird.

Wir wissen, dass es beste Qualitäten bei der Verhandlung dieser oder auch anderer Abkommen gibt, aber es ist uns wichtig, auch über Stärken und Schwächen solcher Abkommen nach ihrer Inkraftsetzung Bescheid zu wissen, um dann unseren Beitrag besser gestalten zu können. Dadurch wird die Zustimmung des Parlaments leichter und sicherer gewährleistet sein.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D). - Señora Presidenta, mañana celebramos, precisamente, el primer aniversario de la firma de la segunda fase del Acuerdo aéreo entre la Unión Europea y los Estados Unidos tras ocho difíciles rondas de negociación. Creo que debemos, en ese sentido, sentirnos satisfechos —yo, desde luego, de una manera especial— por haberse obtenido bajo Presidencia española y liderado por el Ministro Blanco, que ha logrado importantes avances en materia aérea, en cielo único o en el marco de relaciones para el control aéreo con acuerdo social.

Celebro, también, que el Parlamento utilice sus nuevas competencias en la aprobación de este tipo de acuerdos internacionales, precisamente, en el ámbito del sector de los transportes.

En el Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos en materia aérea, esta segunda fase implica la desaparición de la cláusula de suspensión que obliga, precisamente, a seguir adelante y mejorar aquellos aspectos ambientales de competencia empresarial y protección de derechos de pasajeros con los que no estamos todavía satisfechos.

Por primera vez, también, se incluye la dimensión social. Creo que esto es absolutamente esencial e importante, posibilitando también por primera vez la preservación de los derechos de los empleados y la futura aplicación de los convenios de la OIT y de la OCDE.

También se establecen, y creo que es importante, líneas claras para el fomento de la confianza mutua en materia de seguridad y seguimos demandando la posibilidad de un control único.

Por lo tanto, por el establecimiento de esta base no discriminatoria, porque supone mejores servicios para los ciudadanos y para las compañías, porque genera beneficios económicos y sociales y fomenta, también, la competencia leal, creemos que es un buen acuerdo aunque, de nuevo, no perfecto, puesto que la ambición europea no nos permite sentarnos sobre esta segunda fase.

De ahí que sea necesario vigilar y explotar todas las potencialidades, tanto las del Comité Mixto, con nuevas competencias, como las posibilidades abiertas en la OACI sobre el tema SESAR, etc., de ahí que le pidamos al Vicepresidente Kallas que exija y que vigile este acuerdo y que, desde luego, informe a este Parlamento.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Boulland (PPE). - Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, l'accord "ciel ouvert" entre l'Europe et les États-Unis est une avancée, mais il ne s'agit que d'une étape qui place l'Europe face à un dilemme. La commission des transports et la Commission l'ont elles-mêmes souligné. Soit on accepte un accord qui défavorise les entreprises européennes, soit on suspend l'accord et on risque de perdre les bénéfices acquis depuis 2008.

Permettez-moi alors de faire un parallèle avec les licences des pilotes privés et professionnels – texte qui sera discuté avant l'été – car les pilotes, dont je fais partie, se retrouvent face à un dilemme. L'Agence européenne de la sécurité aérienne souhaitant harmoniser les licences sur le territoire européen le fera au détriment des 80 à 90 000 pilotes d'aviation générale directement concernés – certains étant détenteurs d'une seule licence américaine – et au détriment – et c'est important – des entreprises et des emplois liés à cette activité.

Je souhaite attirer votre attention sur ce projet qui n'a pas de fondement sécuritaire. Il y a 31 fois moins d'accidents chez les détenteurs de licence américaine. Les objectifs du texte de régulation de base 216/2008 permettent de prévoir une reconnaissance et une équivalence des licences pour lesquels on ne voit pas l'intérêt d'attendre d'hypothétiques accords repoussés à 2014.

Ainsi, je vous propose un accord de ciel très ouvert et je vous invite même à m'accompagner lorsque je viens parfois au Parlement en pilotant moi-même, pour vous démontrer qu'une licence américaine de pilotage est tout à fait sûre.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. - Merci pour l'invitation, Monsieur Boulland, je verrai bien ce que je peux en faire.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). - Vreau să o felicit pe Adriana Ţicău pentru acordul ambiţios cu Canada. Acordul reprezintă o etapă importantă a procesului de deschidere a pieţei şi va determina, în acelaşi timp, apariţia de noi rute aviatice precum şi dezvoltarea de noi oportunităţi pentru investitorii de pe cele două maluri ale Atlanticului, atât în ceea ce priveşte dezvoltarea de noi investiţii, cât şi pentru apariţia de noi servicii pentru cetăţenii europeni şi canadieni.

Consider benefică decizia de a permite companiilor aeriene de a opera fără restricţii în orice punct din Europa şi orice punct din Canada, lucru care va aduce beneficii consumatorilor, companiilor aeriene şi, în general, economiilor celor două părţi. Prin aplicarea acestui acord vor exista mai multe servicii operate de o companie aeriană şi noi posibilităţi pentru transportul de mărfuri, dar acest lucru trebuie să determine şi o preocupare mai mare în ceea ce priveşte respectarea impactului asupra schimbărilor climatice.

În plus, acordul va face piaţa europeană şi cea canadiană mai sigure prin întărirea cooperării în domeniul respectării procedurilor de certificare şi a inspecţiilor cu scopul de a garanta un nivel maxim de securitate pentru persoane şi bunuri.

 
  
MPphoto
 

  Philip Bradbourn (ECR). - Madam President, as Chairman of the Delegation for Relations with Canada, it is with particular pleasure that I speak on this EU-Canada agreement. I think it is very worthwhile reiterating some of the significant features of the agreement. As mentioned before, in Phase 1, airlines have unlimited freedom to operate direct services between any point in the EU and Canada, without limitation on the number of providers or, indeed, services. We move to Phase 3; we will see investors able to set up new airlines in each other’s countries and, in Phase 4, full cabotage rights and the potential for 100% ownership of carriers.

The agreement also sets out mutual standards for safety and security. And that is important because it means that the transfer of passengers, luggage and cargo should benefit from a more streamlined approach.

It is an important agreement for the EU and our aviation sector. It will allow increased competition, greater choice for the travelling public. Not only that, I believe that the comprehensive nature of this agreement can serve as a benchmark for future agreements with other countries. This resolution clearly demonstrates Canada’s position as our most proactive international partner, and I wholeheartedly support it.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). - Senhora Presidente, estes acordos inserem-se no processo de liberalização em curso no sector do transporte aéreo. Têm, de resto, uma evidente marca ideológica. O que se pretende é inviabilizar, também neste sector estratégico, a intervenção e regulação estatais, abrindo assim as portas à concentração monopolista que sempre, mas sempre resulta da sacrossanta livre concorrência.

Em nome da facilitação das oportunidades de negócio no transporte aéreo internacional, o que se promove é o interesse das multinacionais do sector à custa das empresas nacionais e dos respectivos interesses estratégicos, incluindo as que, como sucede em Portugal com a TAP, são propriedade pública.

Com isto, perdem os trabalhadores e perdem também os passageiros. Perdem os trabalhadores porque a liberalização facilita o dumping por parte das multinacionais, forçando a precariedade laboral por via de um nivelamento por baixo das condições de trabalho. Os passageiros perdem também, entre outros aspectos, porque também a segurança aeronáutica tenderá a ser deixada ao sabor das ponderações de custo/benefício por parte das empresas.

Não é novidade. A realidade noutros sectores, como o do transporte ferroviário em que avançou a liberalização, demonstra bem as consequências da aplicação na prática dos dogmas do mercado livre.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. − Mr President, I should like to thank the honourable Members very much for their comments. Of course the most complicated issue is the agreement and negotiation process with the United States. I can assure you that this is far from being the end. It is one part of the process and we are definitely continuing to negotiate with the United States but I would like to underline that the United States is a very difficult partner. As many of you mentioned, 60% of world aviation is covered by the EU and the United States. What we decide in cooperation will also define the whole framework and whole environment for aviation in the world, so the cooperation is also extremely important for the whole world. It also must be made very clear that the Americans have the same parliamentary procedures: they have the US Congress, which is very difficult to deal with precisely because of protectionist feeling, but we are working together and developing our relations.

I will be going to Washington in a few weeks’ time, and we have committed ourselves to work in five directions: first safety, second security, third technological cooperation – we signed an important agreement in Budapest about interoperability of air traffic management systems which is extremely important for Europe so that we do not lose our competitive advantages –, fourth the environment and fifth commerce or business.

On business, as you know and as you mentioned, there are ridiculous restrictions on ownership rights. But it must also be very clear that we cannot force the United States to surrender; we must negotiate and this is sometimes not so obvious. We must negotiate and we have to take into account their concerns. It looks quite promising, but we definitely cannot win any commerce or especially technological confrontation: this should be avoided, it can be very dangerous.

So, as I say, in October we committed to moving in these five directions and definitely the next agreements will follow and we will try with the new US Congress to facilitate market openings which will be the most difficult part as several of you have already mentioned.

I would also like to say that, yes, the Vietnam agreement is of course by magnitude much smaller than the other agreements but it is very important that we form an aviation area which behaves with the same rules and which follows the same rules and this is exactly the aim of these agreements, especially – which is a difficult element in negotiations with third countries – the recognition of EU carriers. You know that this has been a very sensitive issue, and with these agreements with third countries we create better possibilities for European airlines as well.

Thank you for your comments. I promise that we will keep you informed about all future developments. We have had several discussions in the TRAN Committee about the concepts of these negotiations and further development and, here again, one has to negotiate with difficult partners. This is the eternal truth of all negotiations but the picture has not been so bad. We have achieved a lot including with the United States, with the recognition of EU carriers and several other things. There I can assure you that I will again meet the leaders of the US transport policy; there is a certain willingness to cooperate and to find ways to solve our conflicting problems.

 
  
MPphoto
 

  Artur Zasada, sprawozdawca. − Bardzo dziękuję za wszystkie opinie w sprawie porozumienia lotniczego pomiędzy Unia Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Zgadzam się, że nie jest to porozumienie doskonałe, jest to kolejny krok naprzód, ale z pewnością nie jesteśmy jeszcze na końcu drogi. Z uwagi na procedurę nie mieliśmy możliwości poprawienia tego dokumentu. Jednak odrzucenie porozumienia oznaczałoby utratę korzyści, wynikających z obu etapów negocjacji.

W moim sprawozdaniu zawarłem wezwanie do zmian, które powinno być przedmiotem prac wspólnego komitetu, bądź też powinno stanowić podstawę do trzeciej fazy negocjacji. W szczególności domagam się dalszej liberalizacji praw przewozowych, dodatkowych możliwości inwestycji zagranicznych, zajęcia dużo ambitniejszego stanowiska w kwestii ochrony środowiska, lepszej koordynacji strategii politycznych dotyczących praw pasażerów w celu zapewnienia im najwyższego poziomu ochrony.

Szanowni Państwo! Moja praca nad tym dokumentem jeszcze się nie kończy. Zamierzam monitorować działania wspólnego komitetu, który został powołany do tego, aby zapisy porozumienia były odpowiednio wdrożone, a nawet rozszerzone. Będę dążył do tego, aby z ramienia Parlamentu Europejskiego we wspólnym komitecie zasiadał stały obserwator. Jeżeli komitet nie spełni pokładanych w nim nadziei, Parlament powinien wezwać Komisję do rozpoczęcia trzeciego etapu negocjacji.

Na zakończenie chciałbym oczywiście podziękować bardzo serdecznie wszystkim sprawozdawcom cieniom za ich uwagi i pomoc przy pisaniu tego sprawozdania.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, Raportoare. − Acordul dintre Uniunea Europeană şi Canada privind transportul aerian poate fi descris ca fiind cel mai ambiţios acord de tranport aerian între Uniunea Europeană şi un partener mondial major.

Acesta va îmbunătăţi în mod semnificativ legăturile dintre pieţele celor două părţi şi cele dintre oameni creând, în acelaşi timp, noi oportunităţi pentru sectorul aerian prin intermediul liberalizării progresive a normelor privind capitalul străin. În special, acordul este mai ambiţios şi mai specific decât acordul dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii referitor la drepturile de trafic, proprietate şi control, chiar şi după aplicarea provizorie a protocolului de modificare - deci cea de a doua etapă.

Conform unui studiu iniţiat de Comisie, un acord deschis cu Canada ar genera un număr de jumătate de milion de pasageri suplimentari în primul an şi, în termen de câţiva ani, se aşteaptă ca 3,5 milioane de noi pasageri să profite de oportunităţile oferite de un astfel de acord.

Acordul ar putea genera beneficii pentru consumatori de cel puţin 72 de milioane de euro prin intermediul unor tarife mai scăzute şi ar duce la crearea de noi locuri de muncă.

Doamnă Preşedintă, salutăm natura ambiţioasă a prezentului acord. Acesta ar trebui să constituie un obiectiv şi un model pentru alte negocieri aflate în curs.

În concluzie, recomand aprobarea de către Parlament a Acordului privind transportul aerian dintre Uniunea Europeană şi Canada.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Riquet, rapporteur. − Madame la Présidente, je serai extrêmement bref puisque, comme l'a souligné le commissaire Kallas, l'accord avec le Viêt Nam est un accord simple, approuvé par tous, qui n'a pas fait l'objet de difficultés pour notre propre rapport et qui a le grand mérite d'ouvrir à l'ensemble des acteurs européens le marché vietnamien avec une réciprocité vers un pays qui fonctionne sur un modèle économique différent.

Je crois que cet accord doit être considéré aussi comme important sur le plan géographique puisqu'il nous ouvre la voie vers l'Orient et vers les pays de l'Asie du sud-est. Je pense donc qu'il n'y a pas d'autre commentaire à faire que de se réjouir d'avoir pu arriver à bonne fin pour cet accord, qui ouvrira un peu mieux la circulation entre le Viêt Nam et l'Europe.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. - La discussion commune est close.

Le vote aura lieu aujourd'hui à 11 h 30.

Déclarations écrites (article 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. – A União Europeia tem, no passado recente, negociado e celebrado vários Acordos com outros Estados no domínio do transporte aéreo.

Segundo o Tribunal de Justiça, as cláusulas tradicionais de designação que constavam dos acordos bilaterais existentes infringem o direito europeu por constituírem uma discriminação contra as transportadoras aéreas da UE estabelecidas num Estado-Membro, mas que são propriedade e estão sob o controlo de nacionais de outros Estados-Membros. Porque tais Acordos violam o princípio da liberdade de estabelecimento, previsto no artigo 49.º TFUE, a Comissão Europeia lançou e tem vindo a desenvolver uma prática de negociação e de celebração de Acordos entre a União Europeia, por um lado, e os Estados terceiros, por outro, em matéria de transportes aéreos. Como principais elementos destes Acordos podemos falar nas preocupações a nível de segurança, dos direitos dos passageiros, do reconhecimento mútuo das certificações e de uma cooperação regulamentar.

Neste contexto, gostaria de recordar o papel limitado que o Parlamento tem no âmbito destes dossiês. Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o seu parecer é vinculativo, mas apenas quanto ao texto final já assinado, não podendo esta Assembleia fazer sugestões ou alterações ao seu conteúdo.

 
  
MPphoto
 
 

  Judith A. Merkies (S&D), schriftelijk. De PvdA Eurodelegatie acht deze tweedefaseovereenkomst zeker niet perfect, maar is van mening dat ze op belangrijke vlakken vooruitgang boekt. Bovendien wordt ermee voorkomen dat de Verenigde Staten, bij afwezigheid van en dergelijke overeenkomst, de opschortingsclausule in werking stelt. Opschorting zou ertoe kunnen leiden dat Europese passagiers en luchtvaartmaatschappijen niet meer kunnen profiteren van de aanzienlijke voordelen die zij sinds maart 2008 en dankzij dit protocol genieten. Voordelen en positieve aspecten zijn onder andere afspraken betreffende arbeidsnormen voor luchtvaartpersoneel, delen van goede praktijken met betrekking tot lawaaibestrijding, versterkte samenwerking op het vlak van milieu, etc. De PvdA Eurodelegatie houdt wel vast aan de noodzaak een gedegen debat te blijven voeren over veiligheidsvereisten (zoals het gebruik van scanners) en de gevolgen voor de privacy en gezondheid van passagiers van zulke vereisten. Daarnaast wijst ze ook op de noodzaak de persoonlijke levenssfeer van Europese en Amerikaanse burgers centraal te stellen en te eerbiedigen wanneer persoonsgegevens van passagiers tussen de EU en de VS worden uitgewisseld. Het is van groot belang dat het Europees Parlement bij deze onderhandelingen betrokken wordt en blijft en dat Europese regelgeving niet wordtuitgehold.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. – Tisztelt Elnök úr, kedves Képviselőtársaim! Fontos komolyan venni az Európai Polgárok aggodalmát az adatvédelmi jogaik tiszteletben tartásával kapcsolatban. Fontosnak tartjuk, hogy legyen egy megegyezés az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az adatok védelméről a bűnügyi és igazságügyi együttműködés területén. Üdvözöljük, hogy az adatvédelem témájában aktív a magyar elnökség. Külön kiemelendőek e tekintetben a februári Bel- és Igazságügyi Tanács ülésén elfogadott tanácsi következtetések az adatvédelem területén. Várjuk a Bizottság javaslatait, hogy a szabadságjogaink és az adataink biztonsága egyaránt védettek, tiszteletben tartottak legyenek.

 

5. It-tħejjija tal-baġit 2012 (dibattitu)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  La Présidente. - L'ordre du jour appelle le rapport de Francesca Balzani, au nom de la commission des budgets, sur les orientations générales pour la préparation du budget 2012 [2011/2042 BUD] (A7-0058/2011).

 
  
MPphoto
 

  Francesca Balzani, relatrice. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, il documento che oggi è al nostro esame non è soltanto un documento sulle priorità del prossimo bilancio europeo, ma è anche e soprattutto un documento strategico sul nuovo ruolo che il bilancio europeo deve avere nel quadro della più forte governance economica.

Quest'anno è il primo anno del semestre europeo, un semestre studiato proprio per creare il massimo coordinamento tra il bilancio dell'Unione e i bilanci degli Stati membri, per creare la massima sinergia, la massima complementarietà, e tutto questo significa fondamentalmente una cosa: convergere e far convergere i bilanci degli Stati membri sui grandi obiettivi del bilancio europeo. Oggi questi obiettivi, gli obiettivi europei, non possono che essere quelli della strategia 2020, una strategia grande, ambiziosa, con cinque target molto importanti e sette grandi iniziative faro. Sono obiettivi importanti, grandi ma anche molto specifici.

Il primo target è importantissimo: significa costruire un'Europa più e meglio occupata attraverso i giusti investimenti. Abbiamo quindi una grande priorità per il bilancio del 2012: non perdere tempo perché la strategia 2020 si realizzi, cominciando proprio con il primo dei target, più lavoro in Europa. È quindi fondamentale, urgente, iniziare a definire subito la dimensione della strategia 2020 all'interno del nostro bilancio.

Per fare questo sono necessarie due cose fondamentali: è necessario progettare, è necessario guardare al futuro. Progettare significa escludere approcci matematici al bilancio, non ha senso! Un aumento matematico, un aumento secco e indiscriminato non è utile! Dobbiamo invece guardare esattamente quali sono i programmi e le azioni utili alla nostra strategia 2020. Guardare al futuro significa una cosa fondamentalmente: avere anche la massima attenzione per gli impegni e non solo per i pagamenti, perché sono gli impegni lo strumento con il quale possiamo costruire il futuro finanziario sostenibile della nostra Unione.

C'è poi un tema importantissimo, che è quello della flessibilità. Siamo al termine del periodo di programmazione e quindi il bilancio è particolarmente rigido; credo pertanto che sia veramente importante considerare fin dall'inizio tutti gli strumenti di flessibilità disponibili come fondamentali, indispensabili per questo bilancio che andiamo a definire, se vogliamo che sia non solo possibile, non solo fondamentale per fare il primo passo verso la strategia 2020 che non può assolutamente essere un fallimento, come già abbiamo visto in passato, ma anche se vogliamo che sia un bilancio utile ed effettivo.

Sono convinta che tutti questi grandi obiettivi saranno possibili solo se costruiremo insieme, pazientemente, fin dall'inizio, un rinnovato clima di cooperazione istituzionale. La cooperazione istituzionale è una delle grandi sfide del trattato di Lisbona di cui parliamo sempre con poca attenzione. Collaborazione istituzionale significa veramente trovare un clima di rinnovata parità per lavorare insieme su questo tema delicato, il bilancio, che è uno degli strumenti non solo più strategici ma anche più reali e più veri per costruire il nostro futuro.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, Member of the Commission. − Madam President, I welcome Parliament’s position on the priorities of the 2012 budget as reflected in the proposed guidelines. The Commission, in line with its right of initiative, will of course take into account Parliament’s guidelines and also assess the guidelines of the Council. On the other hand, we have to take into account the most recent data coming from the 27 Member States, and we will have our services carefully scrutinise and evaluate those elements in order to shape the draft budget on 20 April.

This is now the second test of the annual procedure under the Lisbon Treaty. The context of financial consolidation is obvious to everybody. I think, in such a context, that it would be responsible to take into account and respond to all the fiscal financial obligations of the European Union, but also to bear in mind the context of austerity which is the reality in the Member States. At this time, more than ever, no-one could argue against the need to base the budget on the principles of rigorous and sound budgeting. It has never been so important to look for savings, but we should also use the tool of the European budget in order to help Europe in this post-crisis situation.

With that in mind, I would point out two differences between national budgeting and Europe’s budget. National budgeting is mainly about social transfers, about consumption. The European budget is about investment with multiplier effects. Therefore it could be conducive to growth and jobs. It is not good or sound budgeting to fail to pay out on the outstanding commitments agreed on in previous years, so both must be taken into account when shaping the final draft proposal for 2012.

As mentioned in the letter from the President of the Commission, and as the rapporteur, Ms Balzani clearly stated, we must ensure sufficient funding for expenditure under the 2020 Strategy. Yes, we have to coordinate the efforts of national and European budgeting, but on the other hand, we must be especially rigorous when it comes to administrative expenditure – hence the Commission’s commitment of less than 1% for administration. That means savings as regards contractual obligations and savings in areas such as conferences, mission costs, meetings and information technology.

Taking into account what happened last year, we hope that this time it will be a smoother procedure, building on the experience of 2011. Therefore I am looking forward to our first trialogue meeting on 30 March. Then we will be ready to present our draft budget for 2012.

 
  
MPphoto
 

  Giovanni La Via, a nome del gruppo PPE. – Signor Presidente, egregio Commissario, onorevoli colleghi, le linee guida che ci apprestiamo a votare sono il primo passo verso il bilancio europeo del 2012. Il Partito popolare europeo ha manifestato sin dall'inizio il suo appoggio alla realizzazione di un report preliminare che contenesse l'indicazione delle priorità del Parlamento per il prossimo bilancio, da presentare alla Commissione, così come peraltro fatto dal Consiglio.

Abbiamo con il nostro contributo contribuito ad allargare lo spettro delle politiche prioritarie e condiviso l'impostazione equilibrata della relatrice, attraverso l'inserimento di alcune priorità forti e riconoscibili nonché caratterizzanti la tradizione del Partito popolare europeo, quali lo sviluppo e la crescita dell'Europa insieme alla ricerca e all'innovazione.

Ritengo infatti siano queste le politiche su cui dobbiamo investire per il futuro dell'Unione e che il Parlamento debba sottolineare in attesa della presentazione del progetto preliminare di bilancio da parte della Commissione. Abbiamo inoltre insistito sul concetto di responsabilità, così come poco fa richiamava il Commissario Lewandowski correttamente, come cuore del bilancio 2012 – con ciò non volendo dire che fino ad oggi non abbiamo avuto la responsabilità del bilancio, ma evidenziando che oggi, più di ieri, a causa della crisi, dobbiamo comportarci in modo responsabile.

Credo infine necessario un riferimento a quanto è successo e sta succedendo in molti paesi del Nord Africa, proprio per manifestare il nostro rifiuto di approcci di medio termine, incapaci di consentire una corretta gestione di eventi imprevisti o nuove politiche. Per ciò che concerne l'aspetto tecnico del voto credo utile mantenere sostanzialmente inalterato il testo uscito dalla commissione per i bilanci ed esprimo forte perplessità circa la necessità proposta dal gruppo della GUE di inserire la tassa sulle transazioni finanziarie, che indipendentemente dal merito non mi sembra che sia o che abbia alcuna rilevanza per la procedura per il bilancio 2012.

 
  
MPphoto
 

  Göran Färm, för S&D-gruppen. – Fru talman! Först vill jag rikta ett stort tack till Francesca Balzani. Hon har valt en väldigt klok utgångspunkt för sitt betänkande. Det är kort, konkret och konstruktivt och har tydligt fokus på de viktigaste frågorna. Vilka är då de viktigaste frågorna? Jo, att visa att EU2020-strategin inte bara är prat utan ett seriöst försök att få EU att spela en konkret roll för tillväxt och jobb.

EU:s budget är omstridd trots att den egentligen är väldigt liten, ungefär 1 procent av BNP eller lite drygt 2 procent av de samlade offentliga utgifterna. Men den kan spela en strategisk roll för investeringar i projekt som medlemsstaterna inte kan klara själva eller som kräver solidaritet i Europa. Det handlar om forskning och utveckling, om infrastruktur för transport och energi och om att kunna förverkliga den inre marknadens verkliga potential – en väl fungerande arbetsmarknad i EU och en rejäl grund för tillväxt och konkurrenskraft.

Men de här gemensamma projekten kostar pengar. Därför är det nu upp till bevis, framför allt för medlemsstaterna och rådet. Ska EU2020 bli verklighet eller gå Lissabonstrategins öde till mötes – bra idéer som begravs i en byrålåda? Jag tror att budgeten 2012 blir helt avgörande för svaret på den frågan.

 
  
MPphoto
 

  Carl Haglund, för ALDE-gruppen. – Fru talman! Låt mig inledningsvis tacka föredraganden för ett gott arbete. I dessa tider är det ingen lätt uppgift att göra budgetprioriteringar. Jag är också glad över att vi väljer EU2020 som ledstjärna för nästa års budget. Vi har som tidigare påpekats inte råd att vänta med att förverkliga EU2020-strategin till 2014 då nästa budgetram träder i kraft.

Kommissionen har ett viktigt ansvar att lägga fram förslag i sitt utkast till budget i sommar. Hittills har vi inte kunnat rikta resurserna till EU2020-strategin i den mån som skulle behövas. Risken är att det kan gå precis som Göran Färm varnade för, att strategin inte förverkligas utan fastnar i en byrålåda, vilket vi ju inte vill.

Min grupp lade fram ett antal ändringsförslag till betänkandet och vi är mycket nöjda med det sätt som de har infogats i förslag. Jag vill gärna tacka föredraganden för det. Till rådet måste jag säga att vi i Europaparlamentet säkert har anledning att granska oss själva och det sätt som vi närmar oss budgeten för 2011. Vi har lyckats skapa en konflikt som säkert gett både oss själva och politikerna i rådet anledning till eftertanke.

Vi måste fundera hur vi på bästa möjliga sätt kan utnyttja de resurser vi har. Vi kanske måste fundera på besparingar även inom EU budgeten. Samtidigt får vi inte glömma att man har gett unionen en massa uppgifter som ska förverkligas. De förverkligar inte sig själva. Emellanåt har man en känsla av att rådet tror att saker och ting kan bli verklighet av sig själva utan att man måste omprioritera eller öronmärka resurser, men så är det tyvärr inte. Jag ser fram emot ett konstruktivt förslag från kommissionen som kan hjälpa oss att hitta en mera konstruktiv ton i förhandlingarna om budgeten 2012.

 
  
MPphoto
 

  James Elles, on behalf of the ECR Group. – Madam President, I would like to congratulate the rapporteur on her report. I think that, unlike the other guidelines which we have discussed over many others years in this House, it is focused and it does not get into a whole lot of different details, which are obviously to come later in the budget procedure.

Firstly I would like to say that we in my group would like to take very much into account what is happening elsewhere in the European Union and not just keep it within the Brussels ‘Beltway’. Therefore the paragraph you have put in paragraph 21 – where you are saying that we should be looking for negative priorities and savings by the institutions, asking our specialised committees to be able to look for priorities – is very important, but very little work has been done on this so far.

Tied in to the desire, which I can fully understand, to have more monies available for the Europe 2020 strategy and the flagships, we should be looking not just for actions which involve money, but strengthening of the single market. It is not just about monies. Where we are looking for monies we should be thinking about where we can be generating savings from elsewhere in the budget, as we are looking to do in Parliament and in the other institutions. We take the line that if you want more money then you can take it from savings elsewhere. This should also be an important part of our approach to the 2012 budget.

Lastly, therefore, in looking at the kind of responsibility we should take in an era of austerity, if we are going to be able to cope with the savings of financing where we need new expenditure my group believes we should be heading for a freeze in our expenditure for 2012.

 
  
MPphoto
 

  Helga Trüpel, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Ja, auch wir Grünen sind der Meinung, dass in Zeiten knapper Haushaltsmittel und der Notwendigkeit der Austeritätspolitik darauf geantwortet werden muss, weil wir in den Mitgliedstaaten Schulden abbauen müssen, auf europäischer Ebene allerdings nicht, weil wir ja zum Glück gar keine Schulden machen dürfen. Aber die politische Klugheit liegt ja gerade darin, nicht nur Schulden abzubauen, sondern die Balance zu finden, damit man auch in wirkliche Zukunftsprojekte investieren kann, um die eigene Ökonomie nicht weiter zu gefährden. Es muss auch für den europäischen Haushalt 2012 die Leitlinie sein, genau diese Balance zu finden. Außerdem sind wir mit dem europäischen Haushalt in den letzten Jahren Verpflichtungen aus den Strukturfonds eingegangen, die auch im nächsten Jahr und in den kommenden Jahren finanziert werden müssen.

Ich finde den Ansatz von Frau Balzani, die Schwerpunkte aus der EU-2020-Strategie – nämlich wohin die europäische Reise gehen soll – sehr ernst zu nehmen. Wir verlangen, auf europäischer Ebene mehr Mittel für eine Politik gegen den Klimawandel auszugeben, schneller in erneuerbare Energiequellen einzusteigen und mehr Mittel für Erziehung und Forschung auszugeben. Daran müssen wir festhalten, das dürfen wir nicht gefährden.

Ich finde auch richtig, wie mit dem Instrument des Europäischen Semesters jetzt vorgegeben wird, dass die Mitgliedstaaten und der europäische Haushalt – also 28 Haushalte zusammengenommen – für die Ziele der EU-2020-Strategie eintreten müssen. Aber wo müssen wir mehr Geld ausgeben? Wenn wir uns den – hoffentlich – demokratischen Wandel in den arabischen Ländern ansehen, haben wir als Europäer doch ein Interesse daran, dort die Zivilgesellschaft, demokratische Strukturen, den Wandel hin zu parlamentarischen Demokratien zu unterstützen und dafür brauchen wir flexible Mittel, um aus wohlverstandenem Eigeninteresse Demokratie in der Welt zu fördern.

Als Abgeordnete der Grünen möchte ich mit Blick auf Japan ganz explizit fragen: Wo können wir sparen? Ja, wir Grünen sind der Meinung, beim Kernfusionsreaktor ITER können wir sparen. Wir wissen auch da nicht, wohin mit dem nuklearen Müll. Warum wollen wir jetzt so viel Geld in die Hand nehmen, um dieses Projekt anzufangen, anstatt die Mittel für Euratom umzuwidmen für einen Ausstieg aus der Atomenergie und einen schnelleren Einstieg in erneuerbare Energiequellen? Wir alle wissen doch – wenn wir an die UNO und an die Klimapolitik denken –, dass wir unsere Art der Energieerzeugung ändern müssen. Auch der europäische Haushalt 2012 muss dazu schon einen Beitrag leisten. Hoffentlich werden wir auch die Kraft haben, mit dem nächsten mehrjährigen Finanzrahmen solche qualitativen Veränderungen vorzunehmen.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Portas, em nome do Grupo GUE/NGL. – Senhora Presidente, enquanto nós estamos aqui a discutir as orientações para o próximo orçamento, lá fora estão dezenas e dezenas de milhares de trabalhadores e de trabalhadoras que nos estão a enviar uma mensagem muito clara. Eles estão a dizer-nos que as políticas de austeridade na Europa estão a matar a economia e as regalias e as condições de vida dos europeus. Estão a dizer-nos que o modelo de coordenação económica que está a ser imposto assenta em multas e sanções e que não é nenhuma garantia, bem pelo contrário, do crescimento sustentável e da criação de emprego.

Eles estão a dizer-nos que o pacto para o euro, que está a ser hoje aprovado pelos governos, é um pacto contra os salários e contra as pensões. É um pacto que continua a fazer recair sobre quem trabalha o custo de uma crise que não foi criada por quem trabalha.

Eu creio que devemos ouvir este protesto porque ele coloca, do ponto de vista do orçamento europeu, uma questão central: a do lugar do investimento público em toda a discussão sobre as políticas económicas. Ouvimos os conservadores dizerem que o que precisamos é de um orçamento zero, de aumento zero. Ouvimos vários governos a dizer que, em nome das políticas de austeridade, precisamos de um orçamento europeu de aumento zero.

É a resposta errada e esta é a grande discussão que estamos a ter aqui hoje. É a resposta errada por uma razão muito simples: é que não é possível ter políticas de austeridade a nível nacional cada vez mais fortes e ao mesmo tempo dizer que, por causa dessas políticas de austeridade, precisamos de ter orçamentos europeus cada vez mais fracos.

Inevitavelmente, com este raciocínio há uma única consequência: menos investimento público seja a nível nacional, seja a nível europeu. E portanto, mais desemprego, mais regressão social. Esta é a discussão fundamental que temos na discussão para o orçamento de 2012. É uma discussão contra aqueles que pensam que a crise se resolve acentuando a desigualdade e transformando a recessão, ela mesma, numa política. É contra isso que o meu grupo é. Nós abster-nos-emos neste relatório porque ele está cheio de boas intenções, mas não responde com clareza a este desafio que é o desafio que o mundo do trabalho de nós exige.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen, on behalf of the EFD Group. – Madam President, this report’s fundamental weakness is that it completely ignores the observations made by the Court of Auditors in its annual reports. We should remember that the only information available is on the integrity and efficiency with which European Union funds have been spent. The attempt to justify an increase in the budget on the basis that the Europe 2020 strategy will take us out of the crisis lacks all credibility when we look back at the complete failure of the Lisbon Strategy.

The threat – and it is a threat – that limiting the level of the European Union budget will have a detrimental effect on European solidarity and the pace of economic development in the Member States is both facile and displays an overwhelming ignorance of the impact of the crisis upon European citizens. On behalf of British taxpayers, I call on David Cameron to demand not a freeze, but a significant reduction of the budget for 2012. Given his track record today, I will not be holding my breath.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI). - Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich nehme zur Arbeit der Kollegin Balzani in drei Punkten Stellung. Erstens: Der Bericht zum Haushalt 2012 steht unter der Prämisse einer verbesserten wirtschaftspolitischen Steuerung zwischen der EU, dem Europäischen Semester und den Wachstums- und Beschäftigungszielen der Strategie Europa 2020. Im Haushalt des kommenden Jahres werden vor allem zwei Leitzielvorgaben der Strategie gestärkt: die Verbesserung des Bildungsniveaus und die Förderung der sozialen Integration, die für mich Kernpunkte für die Zukunftsfähigkeit Europas sind.

Zweitens: Sie unterstreicht die Notwendigkeit einer Verbesserung der Synergieeffekte zwischen öffentlichen Investitionen aus Quellen der EU und der Mitgliedstaaten, um insgesamt die politischen Ziele der EU gezielter zu verwirklichen. Mehr Koordination, eine bessere Abstimmung und die Fokussierung auf sinnvolle und gemeinsame Ziele sollten unterstützt werden, um die Erfolgswahrscheinlichkeit der Leitvorhaben zu erhöhen.

Drittens: Klimaschutz und Energieziele. Angesichts der Katastrophe in Japan ist alles zu tun, um die erneuerbaren Energiequellen zu forcieren. Eine aktive Klimapolitik und die Schaffung ökologisch orientierter Arbeitsplätze tragen nicht nur zur Erreichung der Klimaziele bei, sondern haben auch eine positive Wirkung im Bereich der Sozialpolitik.

Last but not least möchte ich daran erinnern, dass der EU-Haushalt kein öffentliches Defizit aufweisen darf – daher ist eine ordnungsgemäße Ausführung von größter Wichtigkeit – und dass er nur 2 % der gesamten öffentlichen Ausgaben ausmacht.

 
  
MPphoto
 

  Salvador Garriga Polledo (PPE). - Señora Presidenta, señor Comisario, colegas, quiero empezar agradeciendo a la ponente, la señora Balzani, su flexibilidad.

Digo su flexibilidad porque la idea original no era celebrar este debate sobre orientaciones presupuestarias. Creo, sin embargo, que es una buena idea, porque marca las prioridades que vamos a tener a lo largo de la negociación presupuestaria en los próximos meses.

Quisiera señalar dos puntos fundamentales. La austeridad. La austeridad no es un principio. Es un instrumento. Es un instrumento para conseguir alcanzar un presupuesto que sea realmente creíble y que no nos lleve a lo que está llevando la realidad nacional en muchos países: a gastar por encima de las posibilidades y después a tener unos problemas políticos muy serios a la hora de cerrar el presupuesto.

También considero que no debemos introducir en el procedimiento presupuestario anual cuestiones que, en el fondo, se inscriben en un marco financiero plurianual. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la cuestión del impuesto, tasas, sobre transacciones financieras. Eso está dentro de un marco financiero mucho más global e intentar introducir artificialmente ese debate en el presupuesto anual lo único que nos va a llevar desde el primer momento es a una estrategia equivocada de negociación con el Consejo.

Tenemos experiencia del año pasado de qué sucede cuando introducimos en un procedimiento presupuestario anual de una sola lectura medidas o ideas que, en el fondo, pertenecen a un marco más global: el fracaso, el bloqueo y, al final, encontrarnos ―como nos encontramos hoy, en el 2011― con un nivel de créditos de pago que el señor Comisario sabe perfectamente que no es suficiente para cubrir las necesidades a cortísimo plazo de la Unión Europea en los próximos meses.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier (S&D). - Frau Präsidentin, lieber Herr Kommissar Lewandowski, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir diskutieren heute Morgen über die Notwendigkeit zu sparen angesichts einer Schuldenkrise, die wir in den Mitgliedstaaten erleben. Die Kollegin Trüpel und andere haben richtigerweise darauf hingewiesen, dass diese Schuldenkrise uns nur mittelbar erreicht, denn auf europäischer Ebene dürfen keine Schulden gemacht werden.

Wie macht man aber in der Europäischen Union Austeritätspolitik, wenn das Volumen der europäischen Ausgaben gerade einmal 2 % der gesamten öffentlichen Ausgaben aller 27 Mitgliedstaaten entspricht? Ich glaube, man macht damit eben keine Austeritätspolitik, sondern hier geht es um Symbole, um Symbole, die uns von den Mitgliedstaaten in einer Art und Weise hingespielt werden, als würde Geld, das man in den europäischen Haushalt nach Brüssel überweist, gleichsam in einem tiefen schwarzen Schacht verschwinden. Dabei wird vollkommen ignoriert, dass die Mittel, die in diesen europäischen Haushalt einfließen, auch wieder in die Mitgliedstaaten zurückfließen. Natürlich nicht 1:1, denn Europa ist keine Sparkasse, und natürlich machen wir eine solidarische Politik, die diejenigen, die in der Europäischen Union weniger weit entwickelt sind, unterstützt. Es ist beispielsweise so, dass in meinem Heimatland Nordrhein-Westfalen in Deutschland mittlerweile jedes Arbeitsmarktinstrument, das dort eingesetzt wird, aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds kofinanziert wird. Streichen wir diese Mittel, dann gibt es entsprechend weniger Arbeitsmarktpolitik. Das kann nicht im Sinne von Sozialdemokraten sein.

Sehen wir uns doch einmal an, wie die Mitgliedstaaten das europäische Geld ausgeben. Ich lese im Jahresbericht des Europäischen Rechnungshofs darüber, dass die Management- und Kontrollsysteme bei den Ausgaben der europäischen Gelder mangelhaft funktionieren. Ich lese darüber, dass die Wiedereinziehungen für falsch investierte Gelder in den Mitgliedstaaten sich auf Milliardenhöhe summieren. Ich lese auch darüber, dass die Kommission nun dankenswerterweise dazu übergeht, dort, wo europäische Programme falsch verwaltet werden, auch die Zahlungen zu unterbrechen. Das passiert beispielsweise auch in Deutschland und im Vereinigten Königreich.

Der Rat, der hier abwesend ist, repräsentiert die Mitgliedstaaten, die ich dringend auffordere, die EU-Haushaltsmittel besser zu verwalten. Die Effizienzgewinne, die dadurch möglich sind, würden uns in erheblichem Maße erlauben, die EU-Mittel besser auszugeben – nicht mehr, sondern besser. Dazu können die Mitgliedstaaten einen Beitrag leisten, um ihre Sparwilligkeit zu unterstreichen.

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen (ALDE). - Fru formand! Jeg vil gerne rette en tak til fru Balzani. Jeg tror, at De får en meget spændende, men også en meget vanskelig opgave med at forhandle dette budget, og det skyldes, at rammen er stram. Den syvårige ramme for EU’s budget er lavet sådan, at særlig på landbrugsområdet er rammen blevet stadig strammere i løbet af den syvårige periode. Vi har faktisk kunnet bruge uforbrugte landbrugsmidler nærmest som en måde til at finansiere nye initiativer som f.eks. genopretningspakkens energiinvesteringer og satellitnavigeringssystemet Galileo. Og det bliver altså sværere og sværere at få tingene til at hænge sammen. Jeg er ikke enig med De Grønne i, at vi ikke skal finde penge til fusionsenergisystemet ITER. Det er vigtig forskning, ikke mindst på baggrund af de ting, der er sket i Japan, og på baggrund af behovet for at sikre uafhængighed af fossil energi, så der ligger også en vanskelig opgave. Vi skal finde penge i 2012 til fusionsenergiprojektet.

Jeg er glad for, at kommissæren understreger, at EU's budget ikke er det samme som nationale budgetter. Det er et projektbudget, og EU skal kunne honorere sine regninger. Man skal betale de penge, man har lovet at betale. Og der vil jeg da håbe, at kommissæren får ret i, at vi kan få en mere glat budgetforhandling denne gang. Det vil kræve, at Rådet optræder mere intelligent og mindre dumt – melder ud med et meget firkantet tal på betalingerne, men går ind mere konkret og ser på, hvad der er de reelle behov.

Sidst, men ikke mindst vil jeg takke for, at kommissæren har meldt ud, at vi skal spare på de administrative udgifter, fordi det er et af de få steder, hvor vi KAN spare på kort sigt. Jeg synes, at det er fint, at han har lagt ud med at sige, at i Kommissionen nulstiller vi de administrative udgifter. Det bør man også gøre i andre institutioner, og jeg synes, at det er noget, vi virkelig skal tage alvorligt - også i Parlamentet.

 
  
MPphoto
 

  Hynek Fajmon (ECR). - Paní předsedající, rozpočet Evropské unie pro rok 2012 musí pokračovat v tradici rozpočtů vyrovnaných. Naopak nesmíme pokračovat ve sporech, které jsme viděli při schvalování rozpočtu pro rok 2011. Nesmíme připustit, aby vzniklo rozpočtové provizorium. To by mělo na hospodářství Evropské unie velmi negativní dopad. Abychom se sporům vyhnuli a rozpočet brzy schválili, je nutné navrhnout rozpočet rozumný, což v dnešní době doznívající hospodářské krize znamená rozpočet úsporný. Veřejnost v členských státech očekává, že v době omezování výdajů bude dobře a úsporně hospodařit i Evropská unie. Pokud toto nebudeme mít na paměti, budeme ztrácet důvěryhodnost.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). - Senhora Presidente, intervimos neste debate para mostrar que existe uma alternativa ao consenso entre a direita e a social-democracia, que nos trouxe a esta crise. Consenso que não comporta, por isso mesmo, nenhuma possibilidade de saída da crise. Esta alternativa, possível e necessária, passa também por uma profunda alteração das políticas orçamentais comunitárias que reconsidere os recursos e os objectivos que estes servem.

Numa altura em que se aprofundam as desigualdades entre Estados-Membros, o orçamento comunitário deve estar ao serviço de uma convergência real, deve promover o pleno aproveitamento do potencial endógeno de cada país, a criação de emprego com direitos, a erradicação da pobreza e da exclusão social, e a preservação ambiental. Deve ser um instrumento ao serviço de uma verdadeira coesão económica e social.

Recusamos um orçamento ao serviço da mercantilização de aspectos crescentes da vida social, das liberalizações em inúmeros sectores de actividade económica, da precariedade laboral, conforme preconizado pela Estratégia UE2020. Este caminho acentuará as clivagens e as disparidades económicas, sociais, regionais e nacionais já hoje existentes e fomentará o desemprego estrutural.

Por isso, propomos uma nova estratégia europeia para a solidariedade e o desenvolvimento sustentável, apoiada num conjunto de novas políticas económicas, sociais e ambientais, apoiadas pelo orçamento comunitário conforme explicitámos no conjunto de alterações que propusemos a este relatório. O orçamento comunitário deverá estar também ao serviço de uma genuína política de ajuda ao desenvolvimento, da cooperação e da paz, e não ao serviço do intervencionismo externo, da ingerência, do militarismo e da guerra, áreas que têm ganho um preço crescente no orçamento comunitário.

Assinalamos, assim, a urgência de um outro rumo para a Europa com expressão também nas opções orçamentais.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, questa relazione che dovrebbe tracciare gli orientamenti del Parlamento europeo per il bilancio 2012 mi sembra alquanto priva di significato. Vi si trovano solo una serie di vaghe affermazioni e non mi appare chiaro quindi quali siano le priorità, le reali priorità del Parlamento rispetto alla stesura del nuovo bilancio.

Viene citata ad esempio a più riprese la strategia Europa 2020. È una strategia ampia, forse troppo, ambiziosa e dispendiosa. Quali vogliono per lo meno essere le priorità al suo interno? Gli stessi Stati nazionali devono fare i conti con bilanci risicati e le conseguenze della crisi, non siamo così ingenui da pensare che a livello europeo si possano fare grandissime cose. Perciò avrei preferito meno intenzioni e meno parole ma piuttosto un'indicazione di poche, limitate e precise linee di intervento. Sono consapevole che questa relazione tratta orientamenti generali, ma così posta risulta essere a mio avviso pressoché inutile e solamente fine a sé stessa.

 
  
MPphoto
 

  Lucas Hartong (NI). - Voorzitter, de socialistische collega Balzani toont met haar verslag vooral het volgende feit aan: de EU zorgt niet goed voor haar burgers, maar vooral goed voor zichzelf. De socialistische en christen-democratische regentenkliek zorgt ervoor dat er steeds een meerderheid in het Parlement is om nog meer geld te verspillen.

Lekker 3 000 euro per Parlementslid erbij voor medewerkers, een mooi extra baantje bij het Huis voor Europese geschiedenis - voor hen die zo gelukkig zijn om over de juiste relaties te beschikken -, een totaal overbodig en schrikbarend duur Europees tv-kanaal, een satellietprestigeproject genaamd Galileo, wat steeds meer uitloopt op een financiële ramp. Afijn, het is duidelijk ... en dan nog het lef hebben om te spreken van duurzaamheid en verantwoordelijkheid. Van het laatste is geen sprake. Het eerste is er vooral in de vorm van duurheid.

Voorzitter, ik hou het kort en duidelijk: de prullenbak in met dit onzinnige verslag. Dit is absoluut niet waar de burgers van Europa op zitten te wachten. Er spreekt geen enkele ambitie uit om te bezuinigen en het leidt bovendien alleen maar tot verspilling van meer geld. Ik dacht dat wijsheid met de jaren kwam, maar helaas in dit Parlement niet.

 
  
MPphoto
 

  László Surján (PPE). - Elnök asszony! Azt javaslom kedves képviselőtársaim az elmúlt néhány felszólalás után, hogy próbáljunk visszatérni a realitások talajára. Nem volt könnyű helyzetben a raportőr, amikor elkészítette ezt az anyagát. Hiszen még számokról érdemben nem tudunk beszélni addig, amíg a Bizottság meg nem mutatja, hogy milyen keretek között képzeli el a következő évi költségvetést. Elvekről azonban lehet beszélni. És itt a raportőr részben nagyon jól fogta meg a kérdést a tekintetben, hogy a 2020-as politikát megpróbálta beépíteni a költségvetési keretek közé. Ugyanakkor az a döntése, hogy a szakpolitikákba ebben a fázisban még nem szól bele, illetve azoknak a körvonalairól, célkitűzéseiről sem beszél, valóban jogossá tesz bizonyos kritikai megjegyzéseket, hogy az anyag egy kicsit üresnek tűnik.

Azt gondolom, hogy abban azért mindannyian megegyezünk, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is rendkívül fontosnak tartjuk a kohéziós politikát. Ez a politika most, a ciklus vége felé lendül bele igazán, itt jelennek meg a legnagyobb kifizetési igények. És nagyon szeretném hangsúlyozni, ellentétben másokkal, hogy ezek a kifizetések nem öncélúak, nem a pénz elköltéséről van szó, hanem olyan irányú felhasználásáról, amelyek valóban előbbre viszik az európai ügyet, előbbre viszik az elmaradt térségek fölzárkóztatását. Ha nem azt teszik, rosszul teszik! És akkor a Parlamentnek igenis föl kell lépni mindenfajta hibás és presztízsberuházás jellegű költés ellen. Azt hiszem, hogy a költségvetési bizottság ezt a kettős harcot, együttműködve a szakbizottságokkal, meglehetősen jól végzi. Köszönöm a figyelmet!

 
  
MPphoto
 

  Estelle Grelier (S&D). - Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je tiens à remercier notre rapporteure, Mme Balzani, pour la cohérence de sa proposition de résolution sur les orientations générales pour le budget 2012. Cette proposition apporte un message politique clair. C'est parce qu'il a pleinement conscience des contraintes budgétaires qui pèsent sur l'Union européenne que le Parlement appelle, dès aujourd'hui, à l'adoption d'un budget 2012 à la mesure des défis politiques, économiques et sociaux actuels.

À l'heure où les États membres ne discutent que de la mise en œuvre de mesures d'austérité supplémentaires, le Parlement, au moins de ce côté-ci de l'Assemblée, entend montrer son engagement aux côtés des milliers de salariés qui, aujourd'hui, défilent dans les rues de Bruxelles pour signifier leur rejet de ces mesures économiquement discutables et socialement injustes, et dont le corollaire n'est qu'une augmentation du chômage structurel en Europe.

La mise en cohérence du budget communautaire, pour la première fois de manière claire en 2012, avec des objectifs de la stratégie UE 2020 permet de remettre au cœur des politiques communautaires l'emploi et la croissance, dont je rappelle qu'ils sont nos priorités puisque la stratégie UE 2020 fixe un objectif de taux d'emploi de la population active de 75 %.

Mais ne nous leurrons pas! Cette procédure budgétaire sera longue et difficile, contrairement à ce qu'a indiqué M. Lewandowski dans la presse française en anticipant la position des parlementaires. Les États membres ont déjà fait part de leur vision à court terme du budget, qui prône la rigueur, appelant à la limitation de leur contribution au financement de l'action communautaire. Ils voient l'Union européenne et son action non comme un vecteur de valeur ajoutée ou un allié pour des politiques ambitieuses, mais comme un coût supplémentaire. Ne nous y trompons pas! La procédure budgétaire 2012 sera de nouveau un aperçu des manœuvres en cours pour la définition du futur cadre financier pluriannuel.

Or, avec un budget qui ne représente que 2 % des dépenses publiques de l'Union européenne, il sera difficile de développer des politiques ambitieuses dans tous les secteurs. On assiste déjà à des débats houleux pour savoir qui, de la PAC et de la politique de cohésion, sera dépouillée. C'est mettre en opposition les citoyens alors que nous nous honorerions à les mettre en synergie. C'est pourquoi je réitère, Monsieur le Commissaire, l'importance de votre communication sur la mise en œuvre des ressources propres.

 
  
MPphoto
 

  Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE). - Voorzitter, als je een huis laat bouwen, komen de hoogste rekeningen in de eindfase. Dat weet je van tevoren, en daarmee ben je in het begin akkoord gegaan. Hetzelfde gebeurt in Europa. Aan het eind van de meerjarenbegrotingen komen de hoogste rekeningen en ook dat weet je van tevoren.

Verzet tegen het betalen van deze rekeningen vanuit verschillende lidstaten, zoals uit de mijne, Nederland, is dus niets anders dan een reactie van een onbetrouwbare overheid. Het is hetzelfde als wanneer iemand die zijn huis laat bouwen akkoord gaat met de offerte en de eindafrekening weigert te betalen. Natuurlijk kun je in de eindfase op zoek gaan naar bezuinigingen, en dat moeten wij in Europa ook doen. Mevrouw Balzani wijst met name in paragraaf 21 terecht op dat feit. Maar die eindafrekening zal hoe dan ook betaald moeten worden. Je daartegen verzetten, maakt je niet alleen onbetrouwbaar, maar voedt ook nog eens de anti-Europese gevoelens in Europa.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D). - Elnök asszony! Képviselőtársaim! A 2012-es költségvetés a jelenlegi több éves pénzügyi keret hét költségvetése közül a hatodik. Ezért a költségvetési hatóság két ága világos képet kapott a létező, több éves programokkal kapcsolatos hiányosságokról és pozitív fejleményekről. A 2012-es előirányzatoknak lehetővé kell tenniük, hogy az Uniós célok és prioritások megvalósuljanak a 2020-as stratégiával összefüggésben. Ez segíti ugyanis elő, hogy Európa megerősödve kerüljön ki a válságból. A foglalkoztatás előmozdítása, az innováció, a kutatás-fejlesztés, az energiastratégiával kapcsolatos célkitűzéseknek és a társadalmi befogadás elősegítésével, mindenek előtt a szegénység csökkentésével.

Természetesen a 2020-as stratégia csak akkor lehet hiteles, ha megfelelő finanszírozásban részesül. Szeretnénk mindenkit emlékeztetni arra, hogy a Parlament számos alkalommal felvetette ezt a súlyos politikai aggályt. Most a tagállamokat és a Tanácsot kell felelősségteljes és határozatképes lépések megtételére felszólítani. Nem érhetjük be kevesebb Európával egy olyan világban, ahol természeti katasztrófák, gazdasági válságok váratlanul milliók életét tehetik tönkre. Ahol egy ilyen tragédia hatása nem csak egy országot, népcsoportot, vallási közösséget érint, hanem kihatással van a komplett régióra, óceánokon ível át. Több Európára van szükség! És a közösségi eszközök hatékonyabb fölhasználására. Köszönöm, hogy meghallgattak!

 
  
MPphoto
 

  Monika Hohlmeier (PPE). - Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Haushalt 2012 steht vor einem schwierigen wirtschaftlichen und finanziellen Hintergrund der 27 Mitgliedstaaten. Aus diesem Grund werden wir uns sicherlich nicht alles leisten können, was wir uns wünschen würden. Ich glaube, dass der vorgelegte Bericht von Frau Balzani ein tragbarer Kompromiss ist. Ich möchte aber auch einige kritische Anmerkungen machen.

Für mich bedeutet mehr Geld nicht unbedingt mehr Solidarität und mehr Europa. Es geht im Wesentlichen darum, die Qualität der Umsetzung der verwendeten Gelder voranzutreiben und vor allem darum, dass die Ziele, die wir erreichen wollen, auch tatsächlich erreicht werden und nicht nur das Geld ausgegeben wird. Auch die Frage potentieller neuer Eigenmittel müssen wir immer kritisch überprüfen. Denn sie dürfen nicht zu einer zusätzlichen Belastung von Bürgerinnen und Bürgern und auch nicht von Unternehmen führen, die in der Welt wettbewerbsfähig sein müssen und sein sollen.

Ich halte es auch für wichtig, dass wir nicht nur immer betonen, dass der EU-Haushalt nur 2 % ausmacht, denn letztendlich kofinanzieren viele Staaten die entsprechenden europäischen Mittel, sodass hier natürlich ein wesentlich größeres finanzielles Volumen vor dem Hintergrund der EU-Programme zur Verfügung gestellt wird. Ich halte es für besonders wichtig, dass wir die Themen Forschung, Bildung und auch Nachhaltigkeit und Stärkung des Wirtschaftswachstums vorantreiben, und halte es vor diesem Hintergrund auch für wichtig, dass Großprojekte wie ITER – und ich danke hier Frau Jensen für ihre Bemerkung – durchfinanziert, klar finanziert und klar gemanagt werden sollen, denn ansonsten werden uns die Amerikaner, die dasselbe Projekt derzeit gerade umsetzen, deutlich voraus sein und wir Europäer sollten nicht immer hintanstehen.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes (PPE). - Senhora Presidente, em primeiro lugar queria saudar o trabalho da colega Balzani, o que não significa que não queira trazer aqui algumas observações. Considero que as linhas gerais agora adoptadas são efectivamente demasiado gerais. Considero que estas linhas são mais uma resolução para uma Estratégia da União Europeia 2020 do que propriamente umas linhas orientadoras para 2012.

Em 2011, tivemos a prioridade juventude, prioridade que se perde em 2012 com estas linhas gerais. Ainda vamos a tempo. A palavra juventude não aparece uma única vez nestas linhas gerais. Depois, a fixação na Estratégia da União Europeia 2020, estratégia que eu defendo, leva a que, por exemplo, se esqueça a política de coesão. Não há uma única palavra também para a política de coesão. Política de coesão que é extremamente importante e que não pode ser uma medida de adaptação, não pode ser uma medida que sofra ou uma política que sofra, que seja retirar dinheiro para que seja colocado, por exemplo, na Estratégia da União Europeia 2020.

Não há, portanto, também uma única palavra para a política de coesão que consideramos extremamente importante. Considero que vamos a tempo de reparar este desvio, chamava-lhe assim, considero que ainda vamos a tempo de solucionar estas duas questões.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE). - Signora Presidente, Commissario, onorevoli colleghi, desidero ringraziare la relatrice anzitutto per il lavoro svolto. Il bilancio 2012, così come il bilancio 2013, saranno bilanci di consolidamento, orientati a riflettere il contenimento della spesa degli Stati membri e destinati a rappresentare un punto di riferimento per gli importi che verranno fissati nel prossimo quadro finanziario.

Il contributo del PPE all'interno delle linee guida per il bilancio 2012 si è basato sul concetto di responsabilità, il che vuol dire perseguire gli obiettivi di economia, efficienza, efficacia, con il minimo delle risorse disponibili.

La strategia 2020 è orientata su priorità importanti, che inizialmente non erano contenute nella relazione Balzani, quali ricerca, innovazione, sviluppo e crescita, ma fortemente sottolineate dal nostro gruppo politico. Le priorità dell'Unione necessitano di un adeguato finanziamento. È quindi importante assicurare flessibilità tra i capitoli di spesa per meglio compensare le difficoltà legate alla crisi economica e proporre un quadro di bilancio che includa le risorse proprie.

Non sono tuttavia però in favore della raccolta di tali risorse tramite l'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie come proposta dal gruppo GUE; sono invece a favore di un approfondimento da parte della Commissione su come affrontare tecnicamente tale questione di estrema importanza per affermare e concretizzare il valore aggiunto europeo.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Maňka (S&D). - Európska únia si pre nasledujúce obdobie do roku 2020 stanovila päť merateľných cieľov. Tieto ciele si odsúhlasili aj samotné štáty. Tieto ciele nám ukazujú smer, ktorým sa máme vybrať. Úspech Európy závisí od toho, ako ich naplníme.

Od zodpovedného správania sa jednotlivých štátov závisí, či budeme mať vyššiu zamestnanosť, či dokážeme znížiť podiel ľudí, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku, či dosiahneme plánované parametre v počte mladých ľudí, ktorí získajú vysokoškolské vzdelanie, či znížime počet ľudí, ktorí sú ohrození rizikom chudoby, či ochránime našu klímu.

Napriek tomu, že v Európskej únii panuje zhoda na spoločných postupoch, vláda mojej krajiny sa rozhodla ukrátiť prioritné operačné programy. Chce ich použiť na financovanie rýchlostných komunikácií a rokuje o tom s Komisiou. Pýtam sa vás, vážený pán komisár, či vy osobne a Komisia ako celok podporíte, aby štáty hneď v tejto prvej úvodnej etape plnenia stratégie Európa 2020 vykročili cestou, ktorá ide proti spoločným cieľom?

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). - Rozpočet je kľúčovým nástrojom európskej integrácie, a preto záleží na tom, ako sa nastaví.

Práve v čase krízy môže rozpočet Európskej únie prispieť k zmierneniu reštriktívnych rozpočtových politík národných vlád a nasmerovať financie do dlhodobo žiaducich investičných projektov. V tejto súvislosti vítam, že správa podporuje plán zaviesť projektové dlhopisy, napríklad v oblasti infraštruktúry. Upozorňujem ale, že ich netreba brať ako alternatívu euroobligácií. Euroobligácie sú podľa môjho názoru osobitnou témou a ich zavedenie podporujem, pretože sú logickým pokračovaním v integračnom procese a sú aj jeho prehĺbením.

Opačným smerom – teda dezintegrujúco – pôsobia napríklad snahy skresať výšku rozpočtu Únie. Okrem nepriaznivých hospodárskych dopadov narúšajú aj solidaritu medzi členskými štátmi. Sebecké a krátkozraké delenie na čistých prispievateľov a čistých príjemcov ignoruje hlbšie a dôležitejšie súvislosti európskej integrácie. Z nej môžu profitovať rovnako všetky členské štáty. Myslím, že práve túto optiku treba použiť aj v diskusiách o rozpočte Únie.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Priority rozpočtu na rok 2012 riešime aj s výhľadom do budúcnosti, a preto si myslím, že by sme sa mali zaoberať aj možnosťami úspor v budúcnosti.

Z môjho pohľadu je veľmi dôležité zamyslieť sa aj nad pravidelným cestovaním poslancov a celého Európskeho parlamentu do Štrasburgu, ktoré sa opakuje dvanásťkrát do roka. Nazdávam sa, že týmito aktivitami iritujeme našich občanov, pretože daňoví poplatníci sa musia skladať na toto naše cestovanie a stojí ich to nemalé finančné prostriedky. Takže, ak nie v roku 2012, aspoň v dlhodobom výhľade by sme sa mali zaoberať aj možnosťou, ako tento mechanizmus do budúcnosti buď redukovať, alebo upraviť.

Ďalšou istou rezervou, o ktorej, myslím si, treba hovoriť, sú náklady na zriadenie múzea Európskej únie alebo Európy, ktoré je podľa mňa možné z časového hľadiska tiež posunúť do nasledujúcich rokov, keď sa bude Európskej únii lepšie dariť. V tomto období by sme mohli najmä v roku 2012 tieto finančné prostriedky presunúť na iné aktivity, na ciele plnenia programu 2012, a samozrejme tým zlepšiť aj efektivitu nášho spracovania.

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D). - V prvom rade chcem oceniť prácu spravodajkyne, ktorá vo svojej správe pomenovala mnohé problémy pravým menom.

Rozpočet EÚ na rok 2012, ale aj ďalšie roky, by mal byť ambiciózny, ak chceme plniť úlohy a ciele Stratégie 2020, vyjsť víťazne z krízy a konkurovať svetu. Podporujem návrh rozpočtového výboru, aby sa zorganizovalo stretnutie s národnými parlamentmi s cieľom prediskutovať obrysy rozpočtov členských štátov a EÚ na rok 2012. Na tomto stretnutí by sa malo zdôrazniť, že rozpočet EÚ nesmie byť deficitný, že predstavuje iba 2 % z celkových verejných výdavkov EÚ a že medzi rozpočtami členských štátov a rozpočtom EÚ sú základné rozdiely. Rozpočet EÚ v prevažnej miere pokrýva investície do budúcnosti Európy.

To všetko by si mala uvedomiť predovšetkým Rada, pretože už sme počuli predstaviteľov Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie hovoriť o snahe zmrazovania rozpočtu EÚ, čím by sme určite zabrzdili rast Európy.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, Member of the Commission. − Madam President, I will address three points only. On the 2020 Strategy adjustment, a clear point in Ms Balzani’s guidelines: in the current 2011 budget, 41% of expenditure could be attributed to the goals of the 2020 Strategy.

The same effort is being made for the 2012 Strategy, but we must make the readjustment effort within the framework which was agreed several years ago, the 2007-2013 framework. It is, of course, limiting our room for manoeuvre that the adjustment must be done within the framework of the multiannual agreement dated 2006.

Secondly, my reaction to Mr Elles – but not only to him: the same remark about negative priorities was also made by Mr Geier and Ms Hohlmeier. I am afraid that this is a true story about 2012’s budget. It should be like that. This time more than ever, in addition to positive priorities, we should examine what is not performing. We are looking at what is not performing, what is not properly administered in order to find savings. We are thinking as much about positive priorities this time as about negative priorities. For the administration, austerity is a must.

My response to Mr Herczog about the waste of money: administration accounts for only 5.7% of the total budget of the European Union. This is a lower proportion than in the municipalities of Rotterdam and many other Dutch cities famous for a frugal approach to budgeting.

In response to Ms Andreasen: she was not only talking about freezing the budget. She was talking about cutting it. Our budget, the European budget, which is without deficit, cannot be blamed for the mismanagement of public finances in many Member States. It has its logic, as so clearly explained by Mr Gerbrandy. The logic is all about the maturity of programmes with time. This is not surprising. This is our credibility. The European budget has its own credibility which is all about commitments and accomplished projects paying out. Even in times of austerity, you have to pay your electricity bills.

This is really about our credibility. This is about cohesion. This is really an investment, and its nature therefore probably also responds to some of the calls by those who are now demonstrating outside Parliament and the Berlaymont building.

 
  
MPphoto
 

  Francesca Balzani, relatrice. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, nel corso degli interventi è ricorsa molte volte la parola "responsabilità". C'è però una responsabilità che ritengo veramente prioritaria in capo alle istituzioni: abbiamo prima di tutto la responsabilità di attuare i nostri programmi, di far sì che ai cittadini non restino solo le nostre parole! Abbiamo la responsabilità di essere coerenti con quello che diciamo e che promettiamo!

Oggi i grandi progetti sono quelli della strategia 2020. Il primo target, "più lavoro", non è solo molto ambizioso, ma è molto preciso, addirittura misurabile con dei parametri di riduzione della disoccupazione. Mi sembra un obiettivo molto specifico, molto ambizioso e mi sembra fondamentale iniziare a lavorare su questo per raggiungerlo.

Finché continueremo a ritenere la strategia 2020 troppo grande, troppo ambiziosa per essere calata in un documento concreto come il bilancio, credo che non faremo altro che aumentare il rischio che sia un altro fallimento, ed è esattamente quello che nessuno vuole, a cominciare credo dalla Commissione, se ricordo bene la prima comunicazione sulla strategia 2020.

Ma c'è un'altra cosa che è importante: l'austerità non è una politica, non è uno strumento, è una condizione; una condizione di fronte alla quale dobbiamo reagire; e reagire non solo consolidando la spesa, ma reagire anche con quello strumento straordinario radicalmente diverso dai bilanci nazionali che è il nostro bilancio europeo, uno strumento che ci consente di fare qualcosa di nuovo quest'anno.

Il semestre europeo serve proprio per questo, non serve solo per appesantire i primi sei mesi dell'anno! Ci consente di fare una strategia globale, di creare sinergie – e creare sinergie tra i bilanci degli Stati membri e il nostro bilancio è un sistema straordinariamente europeo per dare più valore alle risorse pubbliche e per creare un metodo vero, reale per far diventare questa strategia 2020, che è lunga e ambiziosa, una realtà europea.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. - Le débat est clos.

Le vote aura lieu à 11 h 30.

Déclarations écrites (article 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – Lamentavelmente, este relatório defende "um orçamento para 2012 sob os auspícios da governação económica europeia reforçada, do mecanismo do Semestre Europeu e dos objectivos da Estratégia Europa 2020". Ou seja, pretendem um orçamento que apoie o aprofundamento do neoliberalismo, do militarismo e do federalismo na UE, com adopção de medidas profundamente anti-sociais e anti-democráticas, com o endurecimento do Pacto de Estabilidade, a aplicação de multas brutais aos Estados e a fiscalização, de forma permanente, de toda a actividade macroeconómica nacional. É, igualmente, uma proposta que visa obter orçamento que facilite as liberalizações, a precariedade laboral, o ataque a direitos e a serviços públicos.

Por isso, propomos um conjunto importante de alterações, visando não apenas denunciar este caminho, mas também apresentar as linhas gerais da alternativa possível e necessária. São propostas essenciais para melhorar a situação de desemprego, pobreza e desigualdades que existem e se aprofundam com o capitalismo de que a União Europeia é um instrumento. Para enfrentar a crise económica e social, rejeitando a via neoliberal, a dita governança económica e o reforço do militarismo, impunha-se uma outra visão do orçamento comunitário.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Havel (S&D), písemně. Paní Balzani ve své zprávě o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2012 stanovila pět klíčových rozpočtových priorit EU. Plně zastávám její názor, že právě strategie Evropa 2020 by měla Evropě pomoci překlenout globální ekonomickou krizi a vyjít z ní posílená díky vytváření nových pracovních míst na základě zmíněných priorit, tj. podpora zaměstnanosti, zlepšení podmínek pro inovace, výzkum a vývoj a jejich financování z veřejných prostředků, splnění cílů v oblasti změny klimatu a energetiky, zvýšení úrovně vzdělávání a podpora sociálního začleňování a především snižování chudoby v Evropě. Chceme-li být však úspěšní a provádět tuto strategii opravdově, musíme na ni vyčlenit dostatečné finanční prostředky bez velkých kompromisů a škrtů. Současný víceletý finanční rámec už nyní nabízí velmi malý manévrovací prostor, a proto souhlasím s paní zpravodajkou, že další pokusy o omezení nebo snížení rozpočtových prostředků souvisejících s plněním klíčových priorit v současnosti nejsou na místě. Podpořím myšlenku zpravodajky, že splnění klíčových priorit může působit jako katalyzátor zvyšování investic, růstu a vytváření pracovních míst v celé Unii. Celkově souhlasím s navrženými pokyny a doporučuji tuto zprávu schválit.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. – Across Europe governments and public authorities are having to find ways to save money and show restraint. My own country, Scotland, was hit by a double whammy – a global recession exacerbated by misrule by governments in London, always willing to plunder Scotland’s resources but intent on denying the people of Scotland control over their own affairs. The Scottish government has therefore had to work extra hard to succeed in maintaining Scotland’s vital public services. In these economic circumstances it is wholly unrealistic for this house to call for a budgetary increase – Europe’s public services must have priority over the operations of the EU’s institutions.

 
  
  

(La séance, suspendue à 10 h 55, est reprise à 11 h 35)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
Αντιπρόεδρος

 

6. Ħin tal-votazzjonijiet
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις ψηφοφορίες.

(Για τα αποτελέσματα και λοιπές πληροφορίες επί της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

 

6.1. Emenda tar-Regolament (KE) Nru 55/2008 li jintroduċi l-preferenzi awtonomi għall-kummerċ għar-Repubblika tal-Moldova (A7-0041/2011, Vital Moreira) (votazzjoni)
 

Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE). - Monsieur le Président, je voudrais brièvement intervenir sur la base de l'article 15, paragraphe 6, point d, du traité sur l'Union européenne, qui prévoit que le Président du Conseil européen présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune des réunions du Conseil européen.

Le 11 mars dernier s'est tenu un Conseil européen exceptionnel. Je regrette qu’un tel rapport n'ait pas été présenté.

 
  
MPphoto
 
 

  President. − Mr Audy, I take your point but if I recall correctly the President of the Council was in the Parliament after the 11 March extraordinary session of the Council, in an extraordinary Conference of Presidents that was open to all Members. Can we now please move on to the votes?

Μετά την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). - Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Einen Satz: Es ist mir gestern verwehrt geblieben, direkt auf Herrn Schulz zu reagieren. Ich habe Ihnen allen eine E-Mail geschickt – zunächst auf Deutsch, die englische und französische Fassung werden noch folgen –, in der ich mich dazu äußere, und ich werde mich auch entsprechend dagegen wehren.

 

6.2. Preferenzi tariffarji ġeneralizzati (A7-0051/2011, Helmut Scholz) (votazzjoni)

6.3. Ftehim KE-Stati Uniti dwar it-trasport bl-ajru (A7-0046/2011, Artur Zasada) (votazzjoni)

6.4. Ftehim UE-Kanada dwar it-trasport bl-ajru (A7-0045/2011, Silvia-Adriana Ţicău) (votazzjoni)

6.5. Ftehim UE-Vjetnam dwar is-servizzi tal-ajru (A7-0044/2011, Dominique Riquet) (votazzjoni)

6.6. Ir-relazzjonijiet tal-UE mal-Kunsill ta' Kooperazzjoni tal-Golf (A7-0042/2011, Dominique Baudis) (votazzjoni)
 

Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Dominique Baudis, rapporteur. − Monsieur le Président, je voudrais remercier les rapporteurs fictifs, en particulier M. Howitt, Mme Brepoels, Mme Brantner et Mme Jäätteenmäki, avec qui nous avons préparé ces amendements, qui permettent d'avoir un rapport qui rend pleinement compte des événements dont le Golfe est le théâtre, et qui expriment très clairement une position de notre Parlement face à la répression qui sévit dans cette région.

Le premier amendement, 16ème visa nouveau, est le suivant:

"- vu les déclarations de la Haute représentante des 10, 15 et 17 mars, et les conclusions du Conseil du 21 mars sur Bahreïn, et soulignant dans ce contexte son plein soutien pour la liberté d'expression et le droit des citoyens de manifester pacifiquement,"

C'est le premier amendement et c'est, évidemment, la version en anglais, qui a été distribuée, qui fait foi.

 
  
 

(Η προφορική τροπολογία κρατείται)

 
  
MPphoto
 

  Dominique Baudis (PPE). - Le deuxième amendement, considerant A, est le suivant:

"Que les relations Union européenne-CCG actuelles requièrent des adaptations et des mises à jour constantes compte tenu des développements récents importants, qui évoluent rapidement, et que la poursuite des droits de l'homme et la démocratie doivent être au cœur de ces adaptations."

 
  
 

(Η προφορική τροπολογία κρατείται)

 
  
MPphoto
 

  Dominique Baudis (PPE). - Un nouveau considérant A bis:

"A bis. considérant les aspirations démocratiques légitimes exprimées par les manifestants dans plusieurs États du CCG; considérant que la réaction violente des autorités face aux protestations à Bahreïn a conduit à de nombreux morts, blessés et emprisonnements, et que des soldats de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et du Koweït sont arrivés à Bahreïn sous la bannière du CCG pour participer à la répression des manifestants,"

 
  
 

(Η προφορική τροπολογία κρατείται)

 
  
MPphoto
 

  Dominique Baudis (PPE). - Au paragraphe numéro 7, après le premier alinéa, un premier tiret:

"- garantir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier la liberté de parole et d'assemblée, et le droit de manifester pacifiquement et d'écouter et prendre en compte les demandes légitimes des manifestants et assurer leur sécurité,"

 
  
 

(Η προφορική τροπολογία κρατείται)

 
  
MPphoto
 

  Dominique Baudis (PPE). - Un nouveau paragraphe 7 bis:

"7 bis. appelle tous les États membres du CCG à reconnaître un mouvement populaire permanent pour des réformes politiques dans l'ensemble de la région, et appelle à un plein engagement, avec les groupes de la société civile émergents, pour promouvoir un processus de transition démocratique pacifique au sein de leurs propres pays, avec les partenaires de la région, et le soutien entier de l'Union européenne;"

 
  
 

(Η προφορική τροπολογία κρατείται)

 
  
MPphoto
 

  Dominique Baudis (PPE). - Un nouveau paragraphe 7 ter:

"7 ter. exprime sa profonde préoccupation face à la violente réponse des autorités bahreïnies et l'usage de la force contre les manifestants, ainsi que la participation à la répression des manifestants de troupes étrangères, sous la bannière du CCG; considère que cela est tout à fait en contradiction avec le soutien du CCG pour la protection des citoyens qui demandent la paix et la démocratie en Libye; appelle à un arrêt immédiat des violences contre les manifestants pacifiques et à un dialogue politique qui peut conduire à de profondes réformes politiques nécessaires dans le pays;"

 
  
 

(Η προφορική τροπολογία κρατείται)

 
  
MPphoto
 

  Dominique Baudis (PPE). - Un nouveau paragraphe 18 bis:

"18 bis. prend acte de la déclaration du CCG du 7 mars dernier à Abou Dhabi, par laquelle il demande au Conseil de sécurité des Nations unies de prendre les mesures nécessaires pour protéger les civils en Libye, dont l'imposition d'une zone d'exclusion aérienne, cette déclaration ayant contribué à la décision de la Ligue arabe, puis du Conseil de sécurité de l'ONU à se prononcer en faveur d'une telle zone;"

 
  
 

(Η προφορική τροπολογία κρατείται)

 

6.7. Il-ħatra ta' membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew: Peter Praet (BE) (A7-0064/2011, Sharon Bowles) (votazzjoni)

6.8. Ħatra tad-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE) (B7-0222/2011) (votazzjoni)
 

Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Sharon Bowles (ALDE). - Mr President, I will not keep you long. Today we are voting on the resolutions to approve the executive directors of the European supervisory authorities. Issues concerning the overall procedure for the future were dealt with last month in the negotiations surrounding the appointment of the Chairs of the authorities.

For the Banking Authority, the proposed executive director is Adam Farkas; for the Insurance and Occupational Pensions Authority it is Carlos Montalvo, and for the Markets Authority it is Verena Ross. The nominees all attended confirmation hearings in the Committee on Economic and Monetary Affairs last week. These were webstreamed, and are therefore available on the ECON website, as are the candidates’ biographies. The full committee decided by a substantial majority that we should vote in favour of these candidates, so that is the recommendation from the committee.

 

6.9. Ħatra tad-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (AEAPX) (B7-0221/2011) (votazzjoni)

6.10. Ħatra tad-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (AETS) (B7-0200/2011) (votazzjoni)

6.11. It-tħejjija tal-baġit 2012 (A7-0058/2011, Francesca Balzani) (votazzjoni)
 

Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 29:

 
  
MPphoto
 

  Jürgen Klute (GUE/NGL). - Herr Präsident! Ich wollte nur kurz erläutern: Wir haben den Änderungsantrag 25 zurückgezogen. Darin ging es um die Finanztransaktionssteuer. Wir haben uns mit den anderen Fraktionen darauf verständigt, dass wir das im Rahmen des SURE-Ausschusses intensiver und sinnvoller verhandeln können und wollen.

 

6.12. Proċedura unika ta' applikazzjoni għal permess ta' residenza u ta' xogħol (A7-0265/2010, Véronique Mathieu) (votazzjoni)
 

Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 123:

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). - Monsieur le Président, j'espère ne pas me tromper, mais j'ai l'impression que sur l'article 12, paragraphe 2, point e, vous auriez dû mettre aux voix le texte original, ce que nous n'avons pas fait.

 

6.13. Drittijiet tal-konsumatur (A7-0038/2011, Andreas Schwab) (votazzjoni)
 

Πριν από την ψηφοφορία επί του νομοθετικού ψηφίσματος:

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, Berichterstatter. − Herr Präsident! Zunächst allen Kollegen, die zugestimmt haben, ein herzliches Dankeschön! Ich denke, es wäre angesichts dieser breiten Mehrheit wichtig, dass die Kommission kurz dazu Stellung nimmt.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, Member of the Commission. − Mr President, we take note of the vote here today. We are looking forward to constructive cooperation with a view to coming to a final agreement. A few very important issues are still outstanding. This proposal on the single permit act is very important, and therefore we hope to come to an agreement very soon. I would like to thank the rapporteur, Ms Mathieu, and wish her and the Hungarian Presidency my best.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE). - Herr Präsident! Ich hatte eigentlich eine andere Mitteilung erwartet. Ich hatte gedacht, dass die Kommission zum Ausdruck bringt, dass sie nicht mit allen Punkten einverstanden sein kann.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, Member of the Commission. − Mr President, I was supposed to comment also on the previous vote, and therefore I did so. I now wish to comment again on the latest vote on the Schwab report.

The fact that we are well into the third year of negotiations indicates very clearly that it is difficult to find an agreement on this important issue. I believe that the Council’s position was a really good starting point. Parliament has added its own position. The Commission is not ready to accept everything that was proposed but we are ready to cooperate as much as possible to reach a final result.

Incidentally I was told I should also comment on the result of the previous vote; this is why I am making two comments, which have not taken too much of your time.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, Berichterstatter. − Herr Präsident! Zu dem, was zum Schluss gesagt wurde, würde ich gerne beantragen, dass wir die Rücküberweisung in den Ausschuss nach Artikel 57 Absatz 2 durchführen. Ich bitte dafür um Zustimmung.

 
  
 

(Το ΕΚ εγκρίνει το αίτημα για αναπομπή στην επιτροπή)

 

6.14. L-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (A7-0039/2011, Giles Chichester) (votazzjoni)

6.15. Is-sitwazzjoni fil-Ġappun, inklużi l-allarmi rigward l-impjanti nukleari (B7-0224/2011) (votazzjoni)

7. Spegazzjonijiet tal-vot
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Προχωρούμε τώρα στις αιτιολογήσεις ψήφου.

 
  
  

Έκθεση Elmar Brok, Roberto Gualtieri (A7-0052/2011)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - Euroopa ühises tegutsemises on väärtus, eurotsoon saab põhimõtteliselt liikuda vaid kahes suunas: kas tugevneda või laguneda. Tänases majanduslikus olukorras on vaja asjalikku ja otsustavat poliitilist reageerimist. Toetan stabiliseerimismehhanismi loomist ning sellega seoses toetasin ka raportit, mis annab teed õiguslikule raamistikule võimaldamaks nimetatud mehhanismi rakendada.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - Mr President, yesterday we voted on the permanent stability mechanism and we flunked it. Amendment 33, which would have given the fund the ability to purchase bonds on the secondary markets, was withdrawn. The Parliament, like the European Council up to now, refused to take the hard decisions. Yes, they are hard decisions, but these decisions will determine the future or the failure of the euro zone.

Our heads are in the sand, like the proverbial ostrich. We do not just have a currency crisis; we have a banking crisis and we have a sovereign debt crisis. And yet we persist in putting sticking plaster on deep wounds.

My own country, Ireland, is shouldering intolerable debt, all because German, French, Irish, British and other banks – along with lax regulation and non-existent supervision – acted like casinos. Bad debt has become citizens’ debt. I will not say sovereign debt, it is citizens’ debt. All of this happened under the noses of the ECB, with interest rates that were totally inappropriate. Irish citizens are expected to deal with all of this. Nobody is prepared to face reality. The debt is unsustainable. We have been trying to buy time with bailouts. What we need is major restructuring.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). - Arvoisa puhemies, pysyvän kriisinhallintamekanismin luominen Eurooppaan on perusteltua tulevien talous- ja rahoituskriisien varalta. Kukaan ei toivo kriisejä, mutta varmasti niitä tulee ja pahimpaan on varauduttava.

On valitettavaa, että tämä kriisinhallintamekanismi on suunniteltu perustettavan EU:n toimielinten ulkopuolelle. Mekanismi olisi nyt saatava mahdollisimman lähelle EU:n toimielimiä. On myös tärkeää ja hyvä asia, että euroalueen ulkopuoliset maat Ruotsi ja Iso-Britannia voivat osallistua tähän mekanismiin.

Kannatan pyrkimyksiä talouspolitiikan koordinoinnin tehostamiseksi Euroopassa, ja kannatan sitä, että jos on sanktioita, niistä päättää komissio ja ne tulevat automaattisesti eivätkä ne ole keskustelujen tai tällaisten niin sanottujen lehmänkauppojen kohteena.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, I had thought that after 12 years in this House nothing could faze me any more, but I was shocked by the tone in which Mr Brok introduced his report yesterday. What shocked me was not the arrogance or the disconnection from reality, or even the disdain for public opinion, but the flagrancy. He said in so many words that we have had to avoid the usual Treaty revision procedure because otherwise it might have triggered a referendum in some Member States! There you see unsheathed the contempt for the voters that the elites of Europe now habitually display.

Public opinion is treated not as a reason to change direction, but as an obstacle to be overcome. I cannot help being reminded of Mr Brok’s countryman’s words following the rising in East Berlin. Would it not therefore be easier to dissolve the people and elect another in their place?

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - Mr President, one of the inherent problems of a single currency which has a number of different Member States, with economic cycles at different rates, is that it is pointless having one set of interest rates if you have different spending decisions. The result of that has obviously come to bear, because we can see the problems that the euro zone is in. On top of that, governments have to understand that they cannot spend more money than they get in revenue. When governments do that and cook the books, or do not fulfil the roles of economic governance and economic discipline, the others get into trouble.

Of course, we want a strong euro zone, especially for those members outside the euro zone. We want to continue to trade with countries in the euro zone. We do not benefit from a weaker euro. However, at the same time, we have to be quite clear that the countries in the euro zone should fight their own problems themselves, and not rely on others. I wish you luck in the euro zone, but please learn the lessons of not spending more money than you earn.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Fox (ECR). - Mr President, I want to make clear on behalf of the European Conservative and Reformist Group that we are in favour of the European Stability Mechanism which has been set up, but we voted against the Brok/Gualtieri report because that opinion was not in line with the conclusions reached by the Council.

What the Brok/Gualtieri report wanted was for the European Parliament and for the Commission effectively to interfere with an intergovernmental mechanism. It is entirely appropriate that this mechanism should be intergovernmental because of the enormous sums of money which are being committed to it. National ministers responsible to their national parliaments: that is the correct line of responsibility. Underlying the whole euro crisis, of course, is not a problem with the euro, but a problem with governments that are spending too much of their taxpayers’ money.

 
  
  

Σύσταση Artur Zasada (A7-0046/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR). - Mr President, I welcome the conclusion of the second phase of the US-EU open skies agreement. I think this is a breakthrough, but obviously there are those of us who would want more liberalisation and a move away from the protectionism which still hinders this industry in many ways. I would like to see the US remove its barriers or its restrictions on foreign ownership, and I think passengers across the world would benefit from more open skies agreements.

I also pay tribute to the ECR shadow rapporteur, Jackie Foster, who is an expert in this area, and who has worked in the area of air transport as well as in the Transport Committee. However, I think it is very important that we continue to push for further liberalisation not only on the EU-US agreement but also in the emerging markets of Asia, so I welcome the move today with regard to the agreement on the EU-Vietnam agreement. Long may we continue to have better access to the growing markets of the world.

 
  
  

Έκθεση Francesca Balzani (A7-0058/2011)

 
  
MPphoto
 

  Francesco De Angelis (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei innanzitutto ringraziare la relatrice Balzani per l'ottimo lavoro svolto. Nel merito, quattro sono i punti della relazione d'iniziativa che reputo qualificanti.

Il primo, sul piano generale, è il richiamo esplicito al bilancio UE e alla sua natura redistributiva, quali architravi della solidarietà europea. Il secondo, sul piano specifico, riafferma il principio in base al quale gli impegni da liquidare – che sono particolarmente elevati nel settore della coesione – debbono essere assolti e non, come sostiene il Consiglio, semplicemente tagliati. Il terzo avanza dubbi, io credo motivati, sull'efficacia del criterio di previsione fondato sull'esecuzione dell'esercizio precedente. Il quarto invita la Commissione a formulare proposte per la creazione di nuove risorse e in particolare nuove risorse devono essere volte a contrastare i persistenti effetti della crisi con un impegno concreto ed effettivo a favore delle politiche per l'innovazione, per la ricerca e per lo sviluppo economico e produttivo ed occupazionale dell'Europa.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo scusa, in un momento così importante un documento come quello varato oggi è sicuramente improntato a criteri di buon senso e di ragionevolezza. Sostenere la strategia 2020 costituisce sicuramente espressione non soltanto di credibilità ma anche di coerenza dell'agire del Parlamento europeo. Alcuni criteri e alcune linee guida importanti tuttavia dovranno ulteriormente essere rafforzate attraverso una lista delle priorità degli interventi.

Oggi, in un momento così delicato, nel quale soprattutto nel Mediterraneo ma anche in Giappone, le difficoltà sono strettamente collegate ad una realtà in rapida evoluzione, vi è la necessità di un Parlamento autorevole e credibile, con risposte che diano forza alla crescita, alla competitività e alla sostenibilità intelligente delle cose da fare.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ritengo che proprio in un momento così delicato, come si diceva poco fa, delle finanze degli Stati membri dell'Europa, vorrei gettare un grido d'allarme per una spesa su cui si sta discutendo alla commissione budget: è quella del caso eclatante – io lo definirei una vergogna se venisse approvata – dell'enormità delle spese previste per la Casa della storia europea.

Il building Eastman è già di nostra proprietà ma solo per le spese di ristrutturazione sono previsti stanziamenti fra i 26 e i 31 milioni di euro, più 3,3 solo per i progetti. Costi fissi: oltre 3 milioni di euro, costi variabili: 3,2 milioni di euro, per lo staff – cinquanta persone – 3,2 milioni di euro, 2 milioni per la sicurezza, quindi per la sola gestione previsti 13,45 milioni di euro. Io credo che dovremmo dare l'esempio con le nostre istituzioni, di oculata spesa. Sarebbe una vergogna.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Gestatten Sie mir zu den Haushaltsleitlinien für 2012 drei Bemerkungen: Erstens finde ich es gut, dass wir uns frühzeitig mit dem Haushalt 2012 beschäftigen, weil wir uns – zweitens – so ein Trauerspiel, wie wir es uns zwischen Europäischem Parlament, Rat und Kommission zum Haushalt 2011 geleistet haben, nicht wieder leisten wollen. Und drittens bin ich besonders stolz darauf, dass der europäische Haushalt ohne Kreditaufnahme auskommt. Ich denke, das soll auch weiterhin so bleiben.

 
  
  

Έκθεση Véronique Mathieu (A7-0265/2011)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - Seaduslikul sisserändel on Euroopa majandusarengu edendamisel ja konkurentsivõime parandamisel kahtlemata suur roll. Üheks teravaks probleemiks on aga kindlasti sisserändajate kindla õigusliku seisundi puudumine ja sellest tulenevalt nende võimalik diskrimineerimine. Olukord, kus 21. sajandil võime veel ikka täheldada sisuliselt orjandusliku korra elemente, pole normaalne. Kõiki inimesi tuleb tööjõuturul kohelda võrdselt. Antud raport sisaldaski neid sätteid, mis täna meie normistikest puuduvad, ja seetõttu toetasin ma õigusraamistiku loomist selles valdkonnas kui väga olulist.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, la semplificazione amministrativa e la facilitazione dell'accesso alle informazioni rilevanti costituiscono gli strumenti adatti per rendere il mercato del lavoro europeo più attraente agli occhi dei lavoratori dei paesi terzi.

L'istituzione di una procedura unica di domanda volta al rilascio di un titolo combinato comprendente sia il permesso di soggiorno sia il permesso di lavoro in un unico atto amministrativo concorrerà a semplificare e ad armonizzare le norme attualmente vigenti negli Stati membri. Questo renderà più chiara ed efficiente la procedura sia per i migranti che per i datori di lavoro, facilitando al tempo stesso i controlli sulla legalità del soggiorno e sull'impiego. La procedura unica permetterà inoltre di ridurre la disparità di diritti tra i cittadini dell'Unione e i cittadini dei paesi terzi. Per questa ragione ho dato il mio voto favorevole alla relazione della collega Mathieu.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). - Hlasovala som proti schválenému návrhu smernice. Považujem za dôležité aplikovať jednotný postup pri vybavovaní pracovných povolení a povolení na pobyt. Rovnako nevyhnutné je snažiť sa o vytvorenie jednotného súboru práv pre štátnych príslušníkov tretích krajín legálne bývajúcich a pracujúcich v niektorom z členských štátov Únie.

Bezpochyby je tiež nevyhnutná právna istota a transparentnosť pri prijímaní rozhodnutí kompetentných vnútroštátnych orgánov vo veci vybavovania predmetných žiadostí. Keďže tieto majú značný vplyv na životy týchto osôb, mali by byť posudzované čo najobjektívnejšie.

Rovnaké zaobchádzanie by malo byť garantované vo všetkých oblastiach sociálneho zabezpečenia a ich práva musia byť legislatívne ošetrené. Nakoľko tieto zmeny neboli do smernice upravujúcej hospodárske prisťahovalectvo zakomponované, nepovažujem za správne, že smernicu pravicové strany schválili.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - Arvoisa puhemies, ensinnäkin se, että tämä yhdistelmä lupaa samat oikeudet ja saman kohtelun ulkomaalaisille työntekijöille, on hyvä lähtökohta. Meidän täytyy huolehtia siitä, että ihmisoikeudet Euroopan unionissa toteutuvat niin, että myös kolmansista maista tänne tulevat työntekijät saavat saman palkan, saman sosiaaliturvan ja kuuluvat samojen työehtojen piiriin kuin muutkin työntekijät. Tämä on tietenkin peruslähtökohta.

Olen hieman huolissani yhdestä asiasta tässä mietinnössä, vaikka sen puolesta äänestinkin, eli 3 artiklan soveltamisalasta. Nimittäin tämän soveltamisalan ulkopuolella ovat edelleen lähetetyt työntekijät, kausityöntekijät ja yrityksen sisäisenä siirtona kolmansista maista tulevat työntekijät. Olisi toivottavaa, että asiaa vietäisiin eteenpäin niin, että kaikki tulisivat tasavertaisesti huomioiduiksi tässä yhdistelmälupahankkeessa. Positiivista ja hyvä asia on yhden luukun periaate, eli se, että kaikki voivat hakea tätä lupaa yhdeltä luukulta eikä tarvitse enää hyppiä byrokraattisesti luukulta toiselle.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Ich stimme ausdrücklich den Abgeordneten, den Kollegen im Europäischen Parlament zu, die sagen, dass eine Gleichbehandlung für Arbeitnehmer aus Drittstaaten, die länger als ein Jahr bei uns beschäftigt sind, gewährleistet sein muss. Auch stimme ich zu, dass Arbeitnehmer, die weniger als sechs Monate in der Europäischen Union arbeiten, bezüglich Familienzulagen und Arbeitslosengeld ungleich behandelt werden müssen. Ich bin aber ausdrücklich dafür, und möchte das noch einmal betonen, dass auch diese Personengruppen gegen Unfall und Krankheit versichert sind. Und zum Dritten bin ich der Meinung, dass Alterszulagen Bestandteil des Lohnes sind und im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 nach den Regeln der Mitgliedstaaten übertragen werden können sollen, mit der Beschränkung, dass dies nur geschieht, wenn der Drittstaat dies auch wünscht und macht.

 
  
  

Έκθεση Francesca Balzani (A7-0058/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Fox (ECR). - Mr President, I welcome the fact that we are beginning our preparations for the 2012 budget so early. It allows for there to be proper consideration of the issues. One of the matters that we talk a great deal about in the European Union, and in this Chamber, is the issue of solidarity. We are often very keen to show solidarity for various groups of people.

I would ask this Parliament to show some solidarity with the taxpayers of our constituencies, because we have so far failed to do that. In this age of austerity we need to show restraint. We should set an example. We should do so by freezing the salaries and allowances of all MEPs and officials in this place for 2012, and we should also abandon plans for the House of European History, which will cost millions of euros to construct and for which there is no long-term plan to fund. No doubt that will fall on the taxpayer as well.

 
  
  

Έκθεση Andreas Schwab (A7-0038/2011)

 
  
MPphoto
 

  Francesco De Angelis (S&D). - La frammentazione delle norme in materia di diritti dei consumatori, non c'è dubbio costituisce un ostacolo molto importante sia all'acquisto sia alla vendita oltre frontiera, ed è un problema anche per l'effettiva creazione di un vero mercato interno. Io credo che la proposta di direttiva rinviata oggi in commissione può, con importanti integrazioni, contribuire a delineare un quadro giuridico chiaro in materia di diritti dei consumatori.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa relazione si propone attraverso la revisione delle quattro direttive attuali di porre fine a una frammentazione del quadro normativo che ha ostacolato il completamento del mercato interno fino ad oggi: l'obiettivo è migliorare il funzionamento dello stesso per i consumatori e le imprese, aumentando la fiducia dei primi nel mercato e riducendo la riluttanza delle imprese ad operare a livello transfrontaliero.

La proposta è complessa e con molti aspetti specifici, i quali sono stati esaminati e dibattuti fin dalla scorsa Presidenza francese. Con la nuova commissione Barroso, per opera del Commissario Reding, l'armonizzazione totale non è stata più considerata come un dogma e abbiamo giustamente intrapreso la strada verso un'armonizzazione più mirata.

Pur non essendo pienamente soddisfatto del risultato raggiunto, che considero modesto e frutto di un compromesso al ribasso, credo e mi auguro che questa proposta possa costituire un punto di partenza per sviluppi ulteriori. Per questo ho dato il mio appoggio a questa relazione.

 
  
MPphoto
 

  Giovanni La Via (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo votato oggi è il risultato di un lungo e complicato percorso iniziato nell'ottobre del 2008 che mira a porre il consumatore al centro della tutela per gli acquisti effettuati oltreconfine.

L'obiettivo che l'Unione e le istituzioni comunitarie devono prefissarsi è quello di contribuire a un miglior funzionamento del mercato interno, volto ad accrescere la fiducia del consumatore e contestualmente a sostenere le nostre imprese.

La direttiva sottoposta oggi al voto dell'Aula rappresenta la sintesi di quattro direttive relative a questo tema, fino a oggi in vigore. Essa esprime la volontà di armonizzare in modo assai più incisivo la disciplina oggi vigente nei vari ordinamenti, evitando quella frammentazione giuridica che purtroppo molto spesso è risultata essere un ostacolo sia per le imprese, il cui obiettivo è quello di poter essere competitive sul mercato transfrontaliero, che per i consumatori. Per questi motivi ho dato il mio assenso e il mio voto a favore di questa relazione.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, kuluttajansuojadirektiivin uudistus on ollut pitkä ja hajanainen prosessi. Komission alkuperäinen ajatus täysimittaisesta harmonisoinnista uhkasi heikentää etenkin pohjoismaalaisten kuluttajien kuluttajansuojan tasoa. Tämä olisi ollut vastoin Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta. Sen mukaan kuluttajalainsäädännön tulee perustua mahdollisimman korkeaan kuluttajansuojan tasoon. Tämän vuoksi pitää aina muistaa, että markkinat ovat kuluttajia varten eikä niin, että kuluttajat ovat markkinoita varten.

Kuluttajia ja pienyrittäjiä koskevan lainsäädännön on oltava aina mahdollisimman selkeää ja helposti ymmärrettävää. Täsmällisesti ja huolellisesti valmisteltu lainsäädäntö on kaikkien osapuolten etu. Sen vuoksi on hyvä, että direktiivi palautetaan valiokuntakäsittelyyn, kuten parlamentti tänään päätti.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). - Arvoisa puhemies, Euroopan unionin sisämarkkinoita tähän saakka on kehitetty erityisesti suurten yritysten ehdoilla. Nyt olisi aika kääntää katse, niin että pienten ja keskisuurten yritysten ja ennen kaikkea kuluttajien etuja jatkossa puolustetaan sisämarkkinoilla voimakkaammin. Tämä komission ehdotus kuluttajansuojan uudistamiseksi on saanut varsin ristiriitaisen vastaanoton. Muun muassa Suomessa kuluttajaliitto keräsi allekirjoituksia vetoomukseen. Tämän vetoomuksen mukaan esitys olisi toteutuessaan romuttanut suomalaisen kuluttajansuojan.

Tämä nyt äänestyksessä ollut kompromissi, joka menee jatkokeskusteluun, on erittäin vaikeaselkoinen. Suuri osa alkuperäisistä esityksistä on karsittu pois eli tämä ei ole mitenkään kunnianhimoinen, mutta suurin ongelma tässä on se, että tätä on todella vaikea ymmärtää. Haluaisin asettaa ehdoksi sen, että kuluttajansuojadirektiivi olisi sellainen, että kuluttajatkin sen ymmärtävät, siis suojaa kuluttajille.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - Arvoisa puhemies, jo edellä puhuneet kaksi suomalaista kollegaani Repo ja Jäätteenmäki esittivät hyviä ajatuksia tästä kuluttajansuojadirektiivistä. Me suomalaisina ja pohjoismaalaisina olemme huolissamme siitä, jos kuluttajansuojaa heikennetään. Täysi harmonisointi merkitsisi sitä varsinkin Pohjoismaiden kannalta ja toisaalta se hidastaisi toimia niissä maissa, joissa asiat eivät tällä hetkellä ole kunnossa.

On oikein hyvä, että esitys palautettiin valiokuntaan, koska tässä on tiettyjä hiukan ongelmallisia kohtia nimenomaan pienyrittäjien kannalta. Yhteen pieneen kohtaan toivoisin, että valiokunta kiinnittäisi huomiota. Tarkistukset 18 ja 107 kertovat osaltaan siitä, että esimerkiksi Pohjois-Suomen matkailuyrityksiin tämä vaikuttaisi hyvin negatiivisesti. Monesti päätös mennä johonkin yritykseen, hotelliin tai matkailumajoitukseen syntyy tien päällä ja ihmiset soittavat ja varaavat paikan. Tämän direktiivin mukaan se ei riittäisi vaan pitäisi olla faksi tai muu vastaava lähetettynä. Tämä ei käytännössä ole aina mahdollista. Pitäisi tulla kansalaisten tasolle ja ymmärtää erilaiset tilanteet eri jäsenvaltioissa.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Ich denke, der Ansatz, die handelshemmende Zersplitterung im europäischen Verbraucherrecht zu harmonisieren, ist ein guter und richtiger Ansatz. Es geht auch darum, dass der Verbraucher ein europäisches Rechtsgefühl entwickeln kann, d. h. sich überall in der Europäischen Union sicher sein kann, wenn er Geschäfte abschließt, wenn er etwas kauft oder erwirbt. Das bringt nicht nur Sicherheit für den Verbraucher, sondern auch für den Produzenten.

Besonders erfreut bin ich über die Verbesserungen bei den Informationspflichten bei den so genannten Haustürgeschäften und bei den Informationspflichten bei den so genannten Fernabsatzverträgen. Bei zukünftigen Beratungen sollten wir – und ich bin deshalb sehr froh, dass dieser Bericht nochmals zur Beratung in den Ausschuss rücküberwiesen wurde –, darauf achten, dass es, wenn wir von Produzenten reden, nicht nur um die großen Konzerne, sondern auch um kleine Familienbetriebe geht, und die dürfen wir nicht mit juristischen Spitzfindigkeiten überfordern.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). - Mr President, when my constituents ask me about the main benefit of being part of the European Union, my reply is always the free trade that exists between nations and the internal market that we are seeking to complete.

I therefore welcome this consumer rights directive. I welcome it because it takes an –albeit small – step towards completing that single market. It will give some benefits to consumers and small businesses. It will assist in internet and cross-border trade. However, I have to say that this directive has taken a long time to come about, and progress is modest.

The plea that I would make to the Commission is that we need a framework for completing the single market, as opposed to the rather disconnected series of initiatives that we have at the moment.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE). - Ühtlustatud Euroopa tarbijaõiguste direktiivi vastuvõtmine on kahtlemata ühenduse siseturu parema toimimise üheks meetmeks. Antud ühtlustatud direktiiv, mis koondab erinevaid tarbijaõigusi puudutavaid direktiive, lihtsustab oluliselt õigusraamistikku ning aitab kahtlemata suurendada tarbijate kindlustunnet, samas soodustades muidugi ka piiriülest kauplemist. See on samm killustatuse vähenemise suunas. Kahjuks ei ole täielik tarbijakaitse ühtlustamine Euroopa Liidus täna veel reaalne, kuid oluline samm kvaliteetsema tarbijakaitse ja kauplemise suunas on igatahes astutud. Ma toetasin selle dokumendi vastuvõtmist.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος (B7-0224/2011)

 
  
MPphoto
 

  Francesco De Angelis (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, le notizie dello sciame sismico che dall'11 marzo interessa l'Estremo Oriente, il Giappone in particolare, hanno lasciato tutti noi attoniti di fronte all'ampiezza della tragedia umana che si sta consumando. Per queste ragioni ritengo la risoluzione un primo passo obbligato per garantire alle popolazioni civili del Giappone tutto il sostegno umanitario, tecnico e finanziario di cui avranno bisogno nei prossimi mesi ed anni.

Credo che l'incidente alla centrale di Fukushima costringa tutti noi ad una riflessione attenta, scrupolosa e serena sui rischi del nucleare. L'Europa deve investire ed indirizzare gli Stati membri a puntare di più e meglio sulle fonti energetiche alternative. Il nostro pensiero oggi è rivolto al Giappone e il nostro impegno per il futuro dev'essere di evitare che si possano ripetere situazioni analoghe in Europa e nel resto del mondo.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE). - Herr Präsident! Ich glaube, dass wir alle aus der Situation in Japan lernen können. Das Lernen aus der Situation in Japan betrifft gerade die Atomkraftwerke. Und ich fordere hier den Rat auf, dringend Vorschläge auf den Tisch zu legen. Das, was die Kommission bis jetzt auf den Tisch gelegt hat, ist ein Anreiz dafür, dass die Arbeitsgruppe für Atomfragen im Rat endlich auf die Forderungen des Europäischen Parlaments eingehen sollte. Hier brauchen wir eine intensive Diskussion und ich glaube, es ist jetzt die Zeit dafür gekommen.

 
  
  

γραπτή αιτιολόγηση ψήφου

 
  
  

Έκθεση: Vital Moreira (A7-0041/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, salientado antes de mais que devemos ajudar a Moldávia a recuperar economicamente e tendo em conta que cerca de 40% da sua economia depende da agricultura. Concordo plenamente com as medidas propostas pelo relator de maneira a proporcionar-se um acordo mais abrangente e mais apelativo à recuperação económica deste país parceiro da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Pritariau šiam pranešimui, kuriuo Moldovai padidinamos vyno bemuitės tarifinės kvotos. Moldova patiria sunkumų, susijusiu su vyno eksportu, kas kelia grėsmę jos ekonomikos atsigavimui bei žemės ūkiui, ypač vidutinio dydžio ir šeimos ūkiams. Žemės ūko sektorius sudaro apie 40 procentų Moldovos ekonomikos. Vien tik vyno sektoriuje dirba apie 300 tūkstančių žmonių, kurių daugiausia gyvena kaimo vietovėse. Iki šiol Moldova pilnai išnaudodavo jai skirtą kvotą, todėl bemuičių tarifinių kvotų padidinimas leis Moldovai padidinti savo produkcijos pardavimą ES, nepakenkiant ES vyno pramonei.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), în scris. − Rusia reprezintă o piață importantă de desfacere pentru vinificatorii moldoveni, însă în ultimă perioada piața rusă nu mai reprezintă siguranță în ceea ce privește exportul produselor vinicole. În căutarea unei alternative la piața rusă, Comisia Europeană a propus creșterea contingentelor duty-free de la 100 000 de hectolitri (hl) la 150 000 hl anul acesta, de la 120 000 hl la 180 000 hl în 2012 și până la 240 000 hl, începând cu 2013. Am votat în favoarea acestei modificări în relațiile comerciale cu Republica Moldova, pentru a crește volumul importurilor de vin scutite de drepturi vamale. Această modificare a regulamentului (CE) nr.55/2008 poate fi o soluție pentru producătorii de vin din Republica Moldova, astfel încât aceștia să beneficieze de o piață de desfacere mai sigură, în condițiile în care Rusia a impus embargo pentru vinurile moldovenești în 2006 și în 2010, trimițând mai mulți vinificatori în faliment.

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Manuel Capoulas Santos (S&D), por escrito. Abstive-me da votação relativa à proposta que introduz preferências comerciais autónomas para a República da Moldávia por considerar que a sua actual redacção não tem devidamente em conta as disposições necessárias para a protecção das indicações geográficas (IG) comunitárias e, em particular, a IG relativa aos vinhos Porto.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Quero manifestar o meu apoio à recuperação económica da Moldávia e fornecer uma perspectiva positiva às pessoas que trabalham na indústria vitícola no país. Concordo com o aumento do contingente pautal isento de direitos para o vinho, para 2011, de 120 mil hl para 180 mil hl, e, de 2013 em diante, para 240 mil hl por ano. Por este motivo dei o meu voto favorável a este relatório, que de modo algum desestabiliza a indústria vitícola da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), în scris. − Am votat în favoarea raportului privind introducerea unor preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova, considerând că acestea reprezintă un semnal pozitiv al UE către această țară, membră a Parteneriatului estic, care a declarat recent că speră să își poată depune cererea de aderare la Uniune în 2011. Moldova a întreprins un set ambițios de reforme politice, economice şi sociale, a căror continuitate trebuie încurajată În același timp, Republica Moldova a fost dur afectată de criza economică și financiară. În ultimii 4 ani, 40% din întreprinderile sale vinicole fie și-au stopat activitatea, fie au intrat în proces de insolvabilitate, iar companiile care încă activează în acest sector cheie al economiei sale au acumulat pierderi. Creșterea contingentului tarifar scutit de taxe vamale pentru vin şi prelungirea validității Regulamentului nr. 55/2008 al Consiliului până la sfârșitul lui 2015, ar ajuta această ţară, al cărui număr de lucrători în industria vitivinicola se ridică la 300 000 şi în care sectorul agricol reprezintă 40 % din Produsul Intern Brut, fără a afecta totodată economia Uniunii. Aceste măsuri ar lăsa, de asemenea, suficient timp pentru pregătirea negocierilor privind crearea unei zone de liber schimb aprofundate şi cuprinzătoare, un obiectiv comun al UE şi al Republicii Moldova.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por considerar que a proposta da Comissão Europeia, que altera o Regulamento actualmente em vigor, poderá servir de apoio à recuperação económica da Moldávia e fornecer uma perspectiva positiva às pessoas que trabalham na indústria vitícola no país, sem prejudicar os interesses dos produtores europeus.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O sector vitivinícola da Moldávia atravessa um período de crise potenciado pela redução de exportações, que vem condicionando negativamente a recuperação económica daquele país e as reformas que lhe permitam aspirar mais realisticamente à integração na União Europeia. O aumento do contingente pautal isento de direitos, em particular, para o vinho moldavo poderá contribuir para aliviar a pressão exercida sobre o sector.

Ressalvo que, apesar desta predisposição europeia para auxiliar a Moldávia, a União e os Estados-Membros devem procurar assegurar-se de que o vinho proveniente de outros Estados apresenta padrões de qualidade inferiores aos exigidos para os vinhos provenientes da União.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente projecto de resolução legislativa do Parlamento Europeu (PE) tem por base uma proposta de regulamento do PE e do Conselho Europeu (CE), que altera o Regulamento (CE) n.º 55/2008 do Conselho, que introduzia preferências comerciais autónomas para a República da Moldávia. A República da Moldávia, apesar do esforço em curso por parte do seu povo e das reformas aplicadas pelo Governo, atravessa uma situação difícil devido à crise que o sector vitícola, o mais produtivo do país – representa 40% da economia da Moldávia e emprega mais de um quarto da população activa – enfrenta.

Urge, pois, apoiar a recuperação económica da Moldávia e dar um sinal positivo de solidariedade da UE para com uma população que vive, maioritariamente, em zonas rurais. Saúdo, pois, e voto, favoravelmente, o presente projecto de resolução legislativa, que prorroga, até 31 de Dezembro de 2015, o Regulamento (CE) n.º 55/2008 do Conselho e espero que, antes dessa data, seja constituída uma zona de comércio livre aprofundada e generalizada entre a União Europeia e a República da Moldávia.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O relatório aprova uma proposta da Comissão autorizando o aumento do contingente pautal isento de direitos para o vinho oriundo da Moldávia. A Comissão propõe o aumento do contingente, em 2011, de 100 000 para 150 000 hectolitros, em 2012, de 120 000 para 180 000 hectolitros, e de 2013 em diante para 240 000 hectolitros por ano. Segundo a Comissão, os aumentos propostos baseiam-se no facto de a Moldávia ter sistematicamente esgotado o contingente existente e têm em conta "o potencial do sector, a fim de melhorar os seus nichos de mercados na UE".

Embora se afirme que o nível de aumento proposto não destabiliza a indústria vitícola da UE, consideramos que persistem algumas dúvidas de que assim seja de facto, daí a nossa abstenção. Nesta ponderação pesa a situação de crise que muitos produtores, em especial pequenos e médios produtores, hoje enfrentam em países como Portugal, com a dramática baixa dos preços na produção e o aumento incessante dos custos dos factores de produção. Dificuldades agravadas pelas modificações introduzidas com a reforma da OCM do vinho e com o fim previsto dos direitos de produção. Esta reforma beneficiou sobretudo a grande indústria do vinho, assim como alguns importadores...

(Declaração encurtada por força do artigo 170.º do Regimento)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Foi hoje aprovado o relatório de Vital Moreira, que apoia uma proposta da Comissão autorizando o aumento do contingente pautal isento de direitos para o vinho oriundo da Moldávia. Embora o executivo comunitário afirme que o nível do aumento não destabiliza a indústria vitícola da UE, na dúvida, e na defesa dos interesses da agricultura portuguesa, abstivemo-nos na votação.

A Moldávia solicitou à Comissão Europeia que aumentasse o contingente pautal isento de direitos para o vinho, ao abrigo das preferências comerciais autónomas concedidas ao país num regulamento de 2008.

A fim de apoiar a recuperação económica da Moldávia e fornecer uma perspectiva positiva às pessoas que trabalham na indústria vitícola no país (um quarto da população activa), propõem o aumento do contingente pautal isento de direitos para o vinho, para 2011, de 100 000 para 150 000 hectolitros, para 2012, de 120 000 para 180 000 hectolitros, e de 2013 em diante para 240 000 hectolitros por ano.

A Comissão afirma o seguinte: "como, globalmente, as importações da Moldávia representam apenas 0,04% de todas as importações da UE, uma maior abertura do mercado não deverá criar efeitos negativos para a UE. Actualmente, cerca de 90% de todas as importações provenientes da Moldávia…

(Declaração encurtada por força do artigo 170.º do Regimento)

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta della Commissione prevede la modifica del regolamento per i rapporti con la Repubblica moldova. Il progetto, visto il periodo di crisi che il Paese in questione sta affrontando, vorrebbe aumentare la quota d'importazione del vino dalla Moldova. Secondo la Commissione, queste importazioni inciderebbero in maniera minima sui nostri mercati, ma nonostante questo non mi sento di sostenere la proposta visto il periodo di forte crisi economica che sta già mettendo a dura prova i nostri agricoltori e le nostre aziende vinicole.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, kadangi siekiant paremti Moldovos ekonomikos atsigavimą ir suteikti perspektyvų Moldovos vyno sektoriuje dirbantiems žmonėms, siūloma didinti vyno bemuitę tarifinę kvotą: 2011 m. nuo 100 000 hektolitrų (hl) iki 150 000 hl, 2012 m. – nuo 120 000 hl iki 180 000 hl, o 2013 ir vėlesniais metais – iki 240 000 hl per metus. Taip didinti kvotą siūloma remiantis tuo, kad iki šiol Moldova sistemingai išnaudodavo galiojančią kvotą, ir Moldovos vyno sektoriaus potencialu pagerinti savo nišines rinkas Europos Sąjungoje, be to, dėl tokio padidinimo nebus destabilizuota ES vyno pramonė. Tikimasi, kad Moldovos vyno sektorius toliau gerins vyno kokybę. Atsižvelgiant į tai, kad Tarybos reglamentas (EB) Nr. 55/2008 nustos galioti 2012 m. gruodžio 31 d. ir į tai, kaip svarbu gamintojams, eksportuotojams ir importuotojams užtikrinti teisinį tikrumą, siūloma pratęsti Tarybos reglamento (EB) Nr. 55/2008 galiojimą dar trejiems metams, t. y. iki 2015 m. gruodžio 31 d.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing. − I will always declare that the Republic of Moldova has to be encouraged in its pro-European path. Moldova is experiencing difficulties with its wine exports to some of its traditional markets, which threaten its economic recovery and the reform process that it is vigorously pursuing. The arguments given in Vital Moreira’s report are convincing, Moldova needs Council Regulation (EC) No 55/2008 to be extended for a further three years, until 31 of December 2015. The request made by the Republic of Moldova in July 2010 is justified. Moldova needs the European Union to be a trustworthy partner. For these reasons, I endorse the report drafted by Vital Moreira on the proposal for a regulation of the European Parliament

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), schriftlich. Die Handelspräferenzen, die der Republik Moldau seitens der EU gewährt werden, haben sich als angemessen erwiesen. Darüber hinaus wurden keine schädigenden Auswirkungen auf die Weinindustrie der EU verzeichnet. Als das ärmste Land Europas bedarf die Republik Moldau Unterstützung seitens der EU. Dies ist unsere moralische Pflicht im Sinne der europäischen Einheit und Einigkeit. Deshalb begrüße ich den Vorschlag der Kommission die Geltungsdauer zu verlängern.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 55/2008 introducing autonomous trade preferences for the Republic of Moldova. This brings our trade relations with Moldova into line with other neighbouring countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Nell'ambito della politica di vicinato dell'Unione e della politica europea di prossimità, la Moldova ha da sempre adottato un ambizioso programma di associazione politica e di ulteriore integrazione economica con l'UE, portando avanti, con decisione, una convergenza delle proprie normative con la legislazione e le norme comunitarie, in vista della preparazione di futuri e più ampi negoziati. Il Paese ha dimostrato di essere pronto a promuovere ed a sostenere gli effetti di un'impresa così ambiziosa, continuando sulla linea dei progressi finora raggiunti in materia di libero mercato UE. Concordiamo però con il relatore, quando afferma che la Repubblica moldova si trova in una situazione difficile per quanto concerne le esportazioni di alcuni prodotti, con conseguenti problemi per la sua ripresa economica. Riteniamo, dunque, necessario prorogare di tre anni la validità del regolamento relativo ad alcune preferenze commerciali autonome, per darle il tempo sufficiente a prepararsi adeguatamente per i negoziati relativi all'area di libero scambio. La relazione che abbiamo approvato, partendo proprio da queste considerazioni, punta a favorire la ripresa economica del Paese, in particolare aumentando il contingente tariffario in esenzione da dazi di taluni prodotti oggetto delle preferenze commerciali autonome attuali.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A Moldávia tem vindo, ao longo dos últimos anos, a empreender esforços no sentido de cada vez mais convergir com as referências europeias de liberdade, democracia e boa governação. Os esforços aqui apontados têm sido consistentes e têm demonstrado que a Moldávia se preocupa em continuar o seu caminho em direcção a um possível alargamento.

Assim, para apoiar a recuperação económica da Moldávia e fornecer uma perspectiva positiva às pessoas que trabalham na indústria vitícola no país (um quarto da população activa), propõe-se o aumento do contingente pautal isento de direitos para o vinho, em 2011, de 100 mil hectolitros (hl) para 150 mil hl, em 2012, de 120 mil hl para 180 mil hl, e de 2013 em diante para 240 mil hl por ano. É nesse sentido que vão as alterações a este regulamento, que poderão ajudar a economia moldava e o seu desenvolvimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Given that Moldova is experiencing difficulties with its wine exports to some of its traditional markets, which threaten its economic recovery and the reform process that it is vigorously pursuing, and in order to take measures to increase Moldova’s wine exports to support its economic development, it is necessary to: 1. increase the duty-free tariff quota for wine under the autonomous trade preferences; 2. extend the validity of the relevant regulation (which is due to expire on 31 December 2012) for another three years, until 31 December 2015; 3. increase the duty-free tariff quota for wheat, barley and maize.

I therefore voted ‘for’.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. − Salut votul favorabil în cazul acestui raport. Republica Moldova are nevoie de sprijinul Uniunii Europene în această perioadă, în care se confruntă cu dificultăţi economice, la fel ca majoritatea statelor lumii, dar şi cu dificultăţile inerente unei tranziţii politice. În condiţiile în care Moldova se confruntă practic cu un boicot pe piaţa Federaţiei Ruse în ceea ce priveşte exporturile de vin, sporirea contingentului tarifar scutit de taxe vamale pentru vin este o măsură oportună şi, sper, de folos pentru economia acestei ţări.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai, kuria siūloma didinti autonomines prekybos lengvatas Moldovos Respublikai vyno sektoriuje, kuri yra gyvybiškai svarbi šiai šaliai. Pažymėtina, kad tai būtų dar didesnė paskata stiprinti abipusius Europos Sąjungos ir Moldovos santykius, plėtoti ES geros kaimynystės politikos kryptis. Atsižvelgiant į tai, kad lig šiol Moldova visiškai išnaudodavo nustatytą vyno kvotą, pritariu pasiūlymui padidinti vyno bemuitę tarifinę kvotą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad toks nustatytas reguliavimas nesukels neigiamų pasekmių ES vyno pramonei. Moldova yra viena silpniausių šalių Europoje, susidurianti su didelėmis ne tik ekonominėmis, bet ir politinėmis problemomis. ES turėtų sudaryti palankias sąlygas Moldovai pasirinkti tinkamą geopolitikos kryptį, padėsiančią išspręsti šalies sunkumus. Be to, šios rezoliucijos nuostatos sudarys palankias sąlygas Moldovos vyno sektoriui gerinti produkto kokybę. Manau, kad tikslinga pratęsti ir viso reglamento galiojimą dar trejiems metams, kad vyno gamintojams, eksportuotojams ir importuotojams būtų užtikrintas teisinis aiškumas ir tikrumas.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Cari colleghi, ho votato a favore della relazione del collega Moreira sulle preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova perché è in linea con le politiche di vicinato dell'Unione e con gli accordi economici già esistenti con altri paesi limitrofi. Ritengo, infatti, opportuno che i paesi confinanti con l'UE siano - reciprocamente - agevolati negli scambi sia per lo sviluppo economico che per questioni socio-politiche. La libera circolazione delle merci o un'imposta doganale ridotta permettono un flusso maggiore di capitali e facilitano gli accordi di cooperazione. Questo porterà beneficio ai Paesi confinanti, ma anche al mercato interno. Chiaramente, il fine commerciale è importante, tuttavia, nel fare ciò occorre non dimenticare altri aspetti che devono essere tenuti in considerazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Tal como já tive oportunidade de referir anteriormente, é fundamental para a UE ter uma Política Europeia de Vizinhança coerente e eficaz. No âmbito dessa política de vizinhança, o Regulamento (CE) n.º 55/2008 introduz um regime específico de preferências comerciais autónomas para a República da Moldávia, no qual concede livre acesso ao mercado da UE a todos os produtos originários da Moldávia, com excepção de determinados produtos agrícolas enumerados no seu Anexo, aos quais foram dadas concessões limitadas, quer sob a forma de isenção de direitos aduaneiros no limite de contingentes pautais, quer sob a forma de redução de direitos aduaneiros.

Uma das excepções à livre circulação incide sobre o sector vinícola, tendo sido estabelecido um contingente pautal que, de acordo com os dados disponíveis, tem sido integralmente utilizado meses antes do final do ano. Estando a economia da Moldávia a ser fortemente influenciada pelos efeitos negativos das crises financeira e económica globais e visto que o sector vitícola emprega cerca de 300.000 trabalhadores, o presente relatório, que votei favoravelmente, propõe o aumento do contingente pautal actual para o vinho com o intuito de apoiar os esforços da Moldávia e de fornecer um mercado atraente e fiável para as suas exportações de vinho, as quais, aliás, não competem com a produção portuguesa.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. A fim de apoiar os esforços de recuperação económica da Moldávia e de incentivar a dinâmica registada no sentido de uma convergência com a legislação e as normas da UE, a Comissão avançou com uma proposta de aumento do contingente pautal para o vinho moldavo. De acordo com a Comissão, esta medida não terá efeitos negativos para a indústria vinícola europeia, razão pela qual entendi ser de apoiar a concessão deste auxílio à Moldávia.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − The text of the report is short. It says: ‘The European Parliament, – having regard to the Commission proposal to Parliament and the Council (COM(2010)0649), – having regard to Article 294(2) and Article 207(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union, pursuant to which the Commission submitted the proposal to Parliament (C7-0364/2010), – having regard to Article 294(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union, – having regard to Rule 55 and 46(1) of its Rules of Procedure, – having regard to the report of the Committee on International Trade (A7-0041/2011), 1. Adopts its position at first reading, taking over the Commission proposal; 2. Calls on the Commission to refer the matter to Parliament again if it intends to amend its proposal substantially or replace it with another text; 3. Instructs its President to forward its position to the Council, the Commission and the national parliaments’.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Repubblica moldova sta attraversando una situazione difficile per le sue esportazioni di vino, che stanno condizionando negativamente il processo di riforma e di ripresa economica portato avanti dal suo governo. Il settore vinicolo offre lavoro a circa 300 000 persone (un quarto della popolazione attiva del Paese) che vivono prevalentemente nelle zone rurali coltivando appezzamenti familiari di dimensioni medio-piccole. Con queste modifiche ritengo che il regolamento n. 55 del 2008 possa contribuire a sostenere la ripresa economica della Moldova, fornendo agli addetti del settore vinicolo di tale paese prospettive migliori per il periodo 2011-2013. Per portare avanti la miglior politica di vicinato possibile, sarà importante ora proseguire nelle facilitazioni doganali, volte a non affossare ulteriormente la situazione economica di questo paese, riducendo contemporaneamente al minimo le perdite fiscali per l'UE.

 
  
  

Έκθεση: Helmut Scholz (A7-0051/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório dadas as alterações que foram introduzidas de modo a alargar a validade do actual sistema - quadro de preferências pautais generalizadas (SPG)- até Dezembro de 2013, tendo em conta as incertezas quanto ao tempo necessário para completar o actual processo legislativo. Assim, a aprovação deste relatório evita uma descontinuidade na cobertura legal do SPG e evita que existam disparidades de tratamento entre as nações.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. − I voted in favour of this report since the generalised system of preferences (GSP) is a highly important trade and development mechanism that the EU has at hand. However, I would like to urge the Commission to come up with a more substantial review of the GSP scheme as soon as possible. I also think it is time for us to engage in a more substantial review of the GSP and GSP+ beneficiaries’ lists. The European Parliament should be consulted on this issue from the earliest stage. I also expect that Parliament will be involved in the process of monitoring whether the GSP+ beneficiaries uphold the 27 ILO and UN conventions, something that must be scrutinised thoroughly in order to maintain the reliability of the GSP+ mechanism.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą. 1968 metais Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencija (UNCTAD) rekomendavo sukurti Bendrąją lengvatų sistemą(BLS), pagal kurią pramoninės šalys teiktų vienašales prekybos lengvatas visoms besivystančioms šalims, ne tik savo buvusioms kolonijoms. Europos Bendrija pirmoji įgyvendino šią sistemą 1971 m. ir ji tapo viena iš pagrindinių prekybos ir plėtros politikos priemonių, kurią taikant besivystančioms šalims buvo padedama mažinti skurdą gaunant įplaukų iš tarptautinės prekybos. ES taikoma BLS suteikia palankiausią režimą mažiausiai išsivysčiusioms šalims importuoti savo produktus į ES rinką be muitų ir kvotų. Šia sistema taip pat prisidedama prie tvarios plėtros ir gero valdymo skatinimo toms besivystančioms šalims, kurios ratifikuoja bei įgyvendina tarptautines konvencijas ir protokolus žmogaus teisių ir darbuotojų teisių, aplinkos apsaugos, kovos su narkotikais ir kovos su korupcija srityse.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, nel 1968, ha raccomandato la creazione di un "sistema di preferenze generalizzate" (SPG) in base al quale i paesi industrializzati avrebbero garantito preferenze commerciali a tutti i paesi in via di sviluppo su base non reciproca. La Comunità europea è stata la prima ad attuare un regime di SPG, e fin dalla sua creazione, il sistema di preferenze generalizzate è stato uno dei principali strumenti della politica commerciale e di sviluppo dell'UE per aiutare i paesi in via di sviluppo a ridurre la povertà, generando entrate tramite il commercio internazionale. Pur essendo tale sistema è il più utilizzato tra quelli messi in atto dai paesi industrializzati, condivido la necessità di riesaminare il regolamento in oggetto al fine di semplificare l'applicazione del regime.

Ritengo, inoltre, che il riesame generale debba essere affrontato nella proposta di un nuovo regolamento di cui auspico la tempestiva presentazione. La nuova proposta deve mirare a una maggiore chiarezza e trasparenza del sistema SPG. Sollecito, inoltre, l'attenzione della Commissione sull'opportunità di verificare il rispetto degli impegni avviando periodicamente delle indagini che prevedano il coinvolgimento del Parlamento europeo e dei rappresentanti della società civile del paese interessato.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (NI), в писмена форма. − Гласувах „За”, защото смятам, че е необходимо да се увеличи въздействието на настоящата система и да се подобри използването на Обща Система за Преференции, като се предоставя техническа помощ, специално предназначена за изграждане на институционален и регулаторен капацитет, която да позволи на най-нуждаещите се страни да се възползват в максимална степен от ползите от международната търговия и системата за преференции. Трябва да бъде оказа помощ и за ефективното прилагане на международните конвенции, което се изисква от този режим, и за изпълнението на техните задължения. Смятам, че развиващите се страни трябва да оказват помощ в борбата срещу бедността чрез генериране на приходи посредством международната търговия. Това е най-използваната сред подобни системи на развитите страни. Аз мисля, че удължаването е необходимо, за да се достигне до абсолютна правна сигурност и за да се гарантират интересите като на ЕС, така и на страните бенефициенти. Но през това време не бива да се бави решението за настоящата незадоволителна ситуация, а непрестанно да се търси начин за подпомагане на по-слабите и нуждаещи се страни.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), în scris. − Am decis să votez în favoarea raportului referitor la preferințele tarifare generalizate, deoarece raportul propunea atât adaptarea imediată a "Sistemului generalizat de preferințe" la dispozițiile Tratatului de la Lisabona, cât și o revizuire generală a acestuia pe viitor. Aceasta revizuire generală ar urmări mai buna implicare a țărilor beneficiare în procesele de reformă care le privesc, acordarea de asistență tehnică pentru dezvoltarea capacității lor instituționale și revizuirea și armonizarea regulilor de origine.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), par écrit. – Le Parlement vient de proroger le système de préférences généralisées (SPG) en faveur des pays en développement pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. La révision générale du schéma de préférences tarifaires généralisées doit avoir lieu cette année et devra prendre en compte les préoccupations exprimées en commission du commerce international. Nous demandons plus de transparence et une véritable collaboration lors des négociations d'attribution du SPG à un pays. Le Commissaire de Gucht s'est engagé à associer étroitement le Parlement européen au processus décisionnel. Il devra donc tenir ses promesses.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O actual Regulamento que estabelece o Sistema de Preferências Generalizadas ("SPG") atinge o seu termo de vigência no final do corrente ano. Todavia, dado que a Comissão Europeia ainda aguarda a conclusão de um estudo sobre a matéria de forma a apresentar uma nova proposta para o SPG, para que se evite um vazio jurídico, foi decidido prorrogar o actual Regulamento e as suas actuais disposições por mais 2 anos. No entanto, é necessário que a Comissão apresente uma iniciativa legislativa na matéria, muito em breve, pois urge rever o actual sistema e torná-lo mais eficaz.

Assim, subscrevo os principais pontos, apontados pelo relator, que é necessário rever nesta proposta legislativa a apresentar pela Comissão. São estes um sistema efectivo que dê melhor resposta aos interesses dos países beneficiários e aos operadores económicos, regras que prevejam um processo de reforma em que a participação dos beneficiários se encontre garantida e também que seja assegurada tarefa de controlo democrático que o Parlamento é chamado a desempenhar.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento (CNUCED) recomendou, em 1968, a criação de um Sistema de Preferências Generalizadas (SPG) com o objectivo de os países considerados mais desenvolvidos apoiarem os países em desenvolvimento mediante a concessão de facilidades comerciais. Em 1971, a Comunidade Europeia foi pioneira na implementação de um SPG que se tem revelado um dos principais métodos de cooperação com os países em desenvolvimento, a nível do comércio internacional, para efeito de combater a pobreza.

O Regulamento actual carece de actualização, por caducidade e por falta de enquadramento no Tratado de Lisboa, e de uma reforma substancial. Embora esta proposta não constitua ainda um novo Regulamento (cuja elaboração se impõe) e dada a urgência na sua aprovação, manifesto o meu acordo com o relatório em debate e faço votos de que a Comissão apresente, no mais curto espaço de tempo possível, uma nova proposta para que a UE possa continuar a apoiar os países em desenvolvimento.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O Sistema de Preferências Generalizadas é um mecanismo comercial através do qual a UE concede aos países em desenvolvimento um acesso preferencial não recíproco ao seu mercado, através de reduções pautais. Definido como um instrumento de ajuda ao desenvolvimento, este mecanismo não está isento de contradições, designadamente entre alguns dos seus propósitos declarados e os resultados práticos obtidos.

Efectivamente, muitos países em desenvolvimento têm vindo a acentuar a sua dependência económica e a moldar a sua economia em função de um modelo de reduzida diversificação, assente num conjunto restrito de produções para a exportação, em detrimento do desenvolvimento do seu mercado interno. Tem-se consolidado uma divisão internacional do trabalho, desfavorável a estes países, sendo frequentemente as grandes multinacionais, algumas europeias, quem mais beneficia deste sistema.

Impõe-se, por isso, uma revisão global deste mecanismo, acompanhada de um debate profundo sobre as várias vertentes e complexidades e sobre os seus impactos, não só nos países em desenvolvimento, mas também nos Estados-Membros da UE, em especial nos mais frágeis. Dado o atraso da Comissão na apresentação de uma nova proposta de regulamento, que impossibilita a sua entrada em vigor imediatamente após o termo do actual regulamento, torna-se todavia necessária uma prorrogação do actual…

(Declaração encurtada por força do artigo 170.º do Regimento)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. O actual regime do Sistema de Preferências Pautais Generalizadas expira no final deste ano, pelo que, neste momento, se trata apenas de votar a extensão necessária para assegurar a certeza jurídica e para garantir interesses mútuos dos cerca de 150 países envolvidos.

No entanto, a importância deste tema, seja para países em vias de desenvolvimento, seja também para Estados-Membros da União Europeia de economias mais frágeis, cujos interesses industriais, agrícolas ou sociais nem sempre são acautelados nos acordos de comércio internacional que a Comissão Europeia promove, impõe que se realize um debate profundo sobre o novo regulamento cuja proposta deve ser enviada, o quanto antes, pela Comissão Europeia, para que seja possível analisar devidamente as várias vertentes e toda a complexidade do Sistema de Preferências Pautais Generalizadas, bem como do seu impacto nas diversas áreas e países.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, il sistema di preferenze generalizzate è stato uno dei principali strumenti della politica commerciale per aiutare i Paesi in via di sviluppo a ridurre la povertà. Questo provvedimento è una prolungazione dello status quo delle cose, non essendo stato presentato un nuovo regolamento e questo lascia un certo rammarico. Nonostante questo però, il mio voto sarà favorevole in considerazione dell'importanza dello strumento in discussione.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), schriftlich. Der Handel ist ein wichtiges und effizientes Instrument zur Bekämpfung der Armut in Entwicklungsländern. Mit der Rollover-Verordnung zum allgemeinen Präferenzsystem wird 176 Entwicklungsländern ein bevorzugter Zugang zum EU-Markt auch rechtlich abgesichert. Ich habe die Verordnung zur Sicherung der rechtlichen Kontinuität unterstützt, damit den Entwicklungsländern auch weiterhin handelsbezogene Möglichkeiten geboten werden können. Es ist darüber hinaus die moralische Pflicht der EU diese Länder durch fairen Handel beim Ausbau von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu unterstützen.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Egregio Presidente, onorevoli colleghi, la risoluzione sulla proposta di modifica del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1°gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, è stata a larga maggioranza sostenuta in seno all'Aula. Senza la proroga del Sistema di Preferenze Generalizzate i Paesi in via di sviluppo potrebbero, infatti, trovarsi in situazioni di grande difficoltà. Già dal 1971 l'Europa ha voluto sostenere ed aiutare i paesi in via di sviluppo al fine di ridurre la povertà, generando entrate tramite il commercio internazionale. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona la procedura per la modifica del Sistema di Preferenze Generalizzate prevede l'intervento del Consiglio e del Parlamento i quali dovranno perseguire la creazione di un sistema efficace e sensibile agli interessi dei paesi beneficiari, richiedendo però a questi ultimi, la ratifica e l'applicazione delle 27 Convenzioni internazionali in materia di tutela dei diritti umani, di sviluppo sostenibile, di norme fondamentali del lavoro e di buon governo. Nonostante il mio sostegno a questa proposta di proroga valevole fino al 2011, tengo a sottolineare il rammarico, espresso anche dal mio gruppo, rispetto al ritardo della Commissione nell'assunzione dell'atto.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted in favour of this report which is a technical rollover to the GSP regulation. It extends the duration of the regulation until 31 December 2013 in order to allow sufficient time for the new regulation to be drafted by the Commission and for Parliament to exercise its new powers in international trade policy. This report is therefore not intended to tackle the substance of the regulation and it does not comment on whether GSP+ beneficiaries do in fact continue to qualify for these trade preferences on the basis of good governance, sustainable development and ratification and implementation of UN conventions in the field of social, environmental and human rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Siamo tutti convinti del fatto che, fin dalla sua creazione, il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate (SPG) è stato uno dei principali strumenti della politica commerciale e di sviluppo dell'Unione Europea. Esso ha rappresentato un forte incentivo per i Paesi in via di sviluppo, da tempo impegnati nella lotta alla povertà, a favorire il libero accesso al proprio mercato ed all'importazione dei propri prodotti tramite delle riduzioni tariffarie. Concordiamo, però, col relatore che auspica la necessità di una proroga del regolamento esistente in materia, in quanto ciò consentirebbe di assicurare la certezza del diritto, la tutela degli interessi sia comunitari che dei paesi beneficiari ed evitare il prolungarsi dell'attuale situazione ancora insoddisfacente. Sino ad oggi abbiamo registrato una certa sottoutilizzazione delle preferenze commerciali garantite dal SPG, soprattutto quelle legate alle norme d'origine, per una difficoltà delle procedure amministrative che le caratterizzano. Sarebbe opportuno, dunque, fornire un'assistenza tecnica mirata, come ad esempio la previsione di programmi di gemellaggio, con lo scopo precipuo di promuovere lo sviluppo delle capacità regolamentari e di garantire il corretto recepimento delle convenzioni internazionali. Infine, siamo del parere che la Commissione debba svolgere un'attività d'indagine costante, coinvolgendo maggiormente il Parlamento europeo e le parti sociali interessate.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O actual regulamento relativo a preferências pautais generalizadas extingue-se no fim deste ano. Na impossibilidade de termos um novo regulamento em vigor, em tempo útil, devido ao atraso na entrega do estudo solicitado pela Comissão, somos obrigados a prorrogar o actual regulamento por mais dois anos. No entanto, e face à importância deste regulamento para a regulação do comércio entre os países em vias de desenvolvimento e a UE, é necessário que a Comissão apresente rapidamente uma nova versão actualizada do mesmo.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Il n'y a pas de développement sans croissance économique. Mais comme j'ai déjà eu l'occasion de le mentionner, la croissance économique ne garantit pas le développement en l'absence d'un État impartial. La politique commerciale de l'UE joue un rôle essentiel dans la lutte contre la pauvreté et la réalisation des OMD. Le système de préférences généralisées de l'UE est un des instruments permettant aux PED d'affronter la concurrence sur les marchés internationaux, en proposant soit des réductions de droits de douane, soit un accès au marché communautaire en franchise de droits pour leurs exportations. En outre, elles les libèrent de la dépendance vis-à-vis de l'aide. Nous avons approuvé une prolongation du règlement existant dans l'attente de la nouvelle proposition de règlement demandée afin de garantir la sécurité juridique. Toutefois, il y a lieu de tenir compte des pouvoirs accrus du PE dans le domaine commercial suite à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Selon celui-ci, les mesures du règlement SPG doivent être considérées comme des actes délégués; ce qui a pour conséquence de reconnaître au PE des compétences de contrôle plus importantes qu'actuellement.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Bereits 1964 wurde der Ruf einiger Entwicklungsländer nach Handelspräferenzen laut, um die Wirtschaftslage zu verbessern. 1968 ist es nach dem Zustandekommen eines Übereinkommens zur Einführung eines Systems Allgemeiner Zollpräferenzen (APS) gekommen. 1971 führte die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft APS ein, andere Staaten wie die USA folgten dem Beispiel. Mit der zeitweiligen Gewährung von Handelsvorteilen wurden folgende Ziele angestrebt: eine Erhöhung der Exporterlöse der Entwicklungsländer durch die Diversifizierung der Exportprodukte, die Förderung der Industrialisierung und eine Beschleunigung des wirtschaftlichen Wachstums der Entwicklungsländer. Weiters sollte durch das APS sichergestellt werden, dass die begünstigten Waren ihren Ursprung in Entwicklungsländern haben. Bis dato stellt das APS eines der wichtigsten EU-Instrumente im Bereich Handel dar und wird von der Europäischen Kommission überwacht. Da das geltende Schema am 31. Dezember des Jahres ausläuft, hat die Kommission bereits im Mai 2010 einen neuen Vorschlag vorgelegt. Für die neue Verordnung werden keine Änderungen vorgeschlagen, obwohl laut Berichterstatter eine Neuformulierung durchaus notwendig wäre. Ich enthalte mich meiner Stimme, da es noch keine neuen, greifbaren Ansätze für die neue Verordnung zu geben scheint.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Il regolamento attualmente in vigore in materia di preferenze tariffarie generalizzate che permettono libero scambio o dazi meno elevati nel commercio di prodotti tra paesi europei ed extraeuropei, regolamento utilizzato generalmente per favorire gli scambi con paesi poveri e/o in via di sviluppo, ha bisogno di essere modificato e reintegrato data la sua prossima scadenza. Ho votato a favore della relazione sulla proposta di un nuovo regolamento in materia perché mi trovo d'accordo con gli obiettivi delle modifiche che si vogliono apportare. La modifica mira a creare un sistema efficace, più sensibile agli interessi dei paesi beneficiari e degli operatori economici, a sviluppare norme più esaustive e a garantire il ruolo di organo di controllo democratico del Parlamento europeo. Mi auguro che questo sia il primo passo verso una soluzione, che deve essere individuata a livello globale, volta a trovare un accordo generale in materia di Commercio. Dopo il fallimento dei negoziati di Doha, infatti, queste non possono essere che misure provvisorie, in vista di una soluzione più a lungo termine.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. O Regulamento (CE) n.º 732/2008 estabelece um Sistema de Preferências Generalizadas (SPG) válido até 31 de Dezembro de 2011. O SPG tem sido um dos principais instrumentos de política comercial e de desenvolvimento da UE para ajudar os países em desenvolvimento a reduzir a pobreza, gerando receitas através do comércio internacional. O processo de consulta do PE relativamente ao último SPG foi bastante escasso, não tendo permitido uma ampla negociação. O Parlamento sublinhou, em devido tempo, que no futuro necessitaria de mais tempo para desempenhar as suas funções.

Em 26 de Maio de 2010, a Comissão, alegando falta de tempo para apresentar um novo regulamento, propôs apenas a prorrogação da vigência do actual regulamento. Essa proposta de prorrogação não tinha em conta a entrada em vigor do Tratado de Lisboa. O PE fez notar essa lacuna e propôs alterações à proposta da Comissão, no sentido de assegurar que os direitos e poderes que o PE adquiriu com o Tratado de Lisboa sejam respeitados.

Neste sentido, votei favoravelmente o presente relatório que aprova a prorrogação do referido regulamento e que altera os elementos necessários para respeitar os novos poderes adquiridos pelo PE após o Tratado de Lisboa, em particular para assegurar os novos poderes sobre os actos delegados.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, il "sistema di preferenze generalizzate"(SPG) in base al quale i paesi industrializzati garantiscono preferenze commerciali a tutti i paesi in via di sviluppo su base non reciproca, è uno dei principali strumenti della politica commerciale e di sviluppo dell'UE per aiutare i paesi in via di sviluppo a ridurre la povertà, generando entrate tramite il commercio internazionale. L'attuale regolamento in vigore, valido fino al 31 dicembre 2012, non rispetta i nuovi poteri conferiti al Parlamento dal trattato di Lisbona. La nuova proposta di regolamento ha l'obiettivo di creare un sistema più sensibile agli interessi dei paesi beneficiari e degli operatori economici, di sviluppare norme che consentano un processo di riforma meglio regolamentato e di garantire che il regolamento dia la debita importanza al compito di controllo democratico richiesto al Parlamento. Per queste ragioni, esprimo il mio voto favorevole alla proposta di un nuovo regolamento che miri ad una maggiore chiarezza e trasparenza del sistema SPG.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Desde 1971, a União Europeia tem vindo a conceder preferências comerciais aos países em desenvolvimento no âmbito do seu Sistema de Preferências Generalizadas (SPG). O SPG é aplicado através de regulamentos sucessivos que aplicam um sistema de preferências pautais generalizadas por um período, em geral, de três anos de cada vez. O sistema actual foi instituído pelo Regulamento (CE) n.º 732/2008 e aplica-se até 31 de Dezembro de 2011, estando a respectiva substituição por um novo regulamento a ser preparada. Ora, o período restante de aplicação do Regulamento (CE) n.º 732/2008 é insuficiente para permitir a elaboração de uma proposta da Comissão e a subsequente adopção de um novo regulamento pelo processo legislativo ordinário, pelo que, por forma a garantir a continuidade do funcionamento do sistema, se afigura necessário prorrogar o período de aplicação daquele regulamento até 31 de Dezembro de 2013.

Votei favoravelmente, na expectativa de que a Comissão apresente em breve uma nova proposta que contribua para tornar o SPG um sistema mais claro, transparente e eficaz.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − The idea of a Generalised System of Preferences (GSP) goes back to 1968, when tariffs were much higher in general and when they were still seen as the main barrier to trade from developing to industrialised countries. The concept was initially proposed by the UNCTAD as a development tool: industrialised countries should grant non-reciprocal trade preferences to developing countries, allowing them to generate revenue not via aid, but via international preferential trade. The European Community started to apply this scheme in 1971. The first three-year scheme was implemented from 2006 to 2008. The second scheme is due to expire on 31 December 2011. The current scheme was adopted in 2008 under the consultation procedure. However, at that time, the referral arrived in Parliament at very short notice. Meaningful Parliament involvement in the regulation was impossible. This should not happen again for the forthcoming regulation, in particular given Parliament’s new competencies under the Lisbon Treaty.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore del testo di questa risoluzione perché ritengo che il Sistema di preferenze generalizzate dell'Unione Europea sia uno dei principali strumenti per agevolare la crescita dei paesi in via di sviluppo. Per questo motivo deve diventare operativo tempestivamente.

Già nel 1971 l'Unione europea si è distinta dalle altre potenze economiche, realizzando per prima un sistema tariffario preferenziale per i paesi in via di sviluppo. Lo scopo principale è quello di sradicare la povertà ovunque sia endemica, consentendo ai paesi in difficoltà di trarre i maggiori benefici dal commercio internazionale. Attualmente l'accordo tariffario vigente è in scadenza e la Commissione ha fissato la presentazione della nuova proposta nei prossimi mesi, la cui entrata in vigore slitterà comunque almeno alla seconda metà del 2012.

Questo ritardo causerà un vuoto giuridico di oltre sei mesi, generando una discontinuità del programma che rischia di mettere a repentaglio anche i tanti risultati già raggiunti. Auspico che il denunciato ritardo non riduca l´utilizzo del Sistema generalizzato tariffario e che il nuovo accordo promuova l´attuazione di un sistema di commercio globale basato su etica e democrazia.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. − Gerbiami kolegos, labai svarbu, kad ES „Bendroji lengvatų sistema“ taptų skaidresnė. Svarbu, kad ES tarifų lengvatos importui iš trečiųjų šalių būtų pagrįstos demokratija ir etika, o ne vien pelno siekimu. Tarifų lengvatos turėtų būti naudingos visai visuomenei, o ne vien tam tikram skaičiui įmonių. Pranešėjas taikliai pastebėjo, jog pasiūlymas pratęsti dabartinį reglamentą nėra idealus, tačiau jis leistų išvengti daugiau nei šešis mėnesius truksiančios teisinės tuštumos. Pagal galiojantį reglamentą Europos Parlamentui nesuteikiama teisė pareikšti nuomonės dėl tinkamumo kriterijų ar paramą gaunančių šalių sąrašo. Tai turėtų pasikeisti: atėjo laikas Parlamentui pasinaudoti Lisabonos sutartimi suteiktomis galiomis prekybos srityje. ES turėtų skirti daugiau dėmesio bendradarbiavimo su kaimyninėmis šalimis vystymui prekybos politikos srityje. Tai padėtų sukurti stabilias ir liberalias verslo sąlygas bei leistų palaipsniui plėsti ES bendrąją rinką. ES turėtų būti suinteresuota pasirašyti laisvosios prekybos susitarimą su Ukraina bei pradėti derybas su kitomis Rytų partnerystės šalimis, kurios yra Pasaulio prekybos organizacijos narės – Gruzija, Moldavija ir Armėnija.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Ich habe gegen diesen Bericht gestimmt. Wie der Berichterstatter selbst ausführt, ist das System in seiner derzeitigen Form mehr als mangelhaft. Obwohl die Kommission aufgefordert wurde, einen Vorschlag für eine neue Verordnung vorzulegen, der einerseits die Unzulänglichkeiten des Rechtsrahmens angeht und andererseits den institutionellen Gegebenheiten seit dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon Rechnung trägt, wodurch unter anderem eine verstärkte Kontrollbefugnis seitens des Parlaments gegenüber dem derzeit angewandten Verfahren sichergestellt wäre, beinhaltet der vorgelegte Entwurf eine unnötige Verlängerung der derzeitigen ungenügenden Situation. Der Berichterstatter behandelt in dem Parlamentsbericht auch einige seiner Vorschläge für Verbesserungen, die in dem künftigen Vorschlag für eine neue Verordnung aufgenommen werden könnten beziehungsweise sollten. Die Kommission soll sich dieser Vorschläge annehmen und unverzüglich eine neue, verbesserte Verordnung vorlegen.

 
  
  

Έκθεση: Artur Zasada (A7-0046/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório tendo em conta, em primeiro lugar, que o espaço aéreo dos EUA e da UE combinado representa 60% do tráfego aéreo mundial e que os actuais acordos bilaterais entre os Estados-Membros e os EUA não se coadunam com a realidade. A abertura do espaço aéreo entre os EUA e a UE numa base não discriminatória oferece melhores serviços para o transporte de passageiros e carga, benefícios económicos e cria, acima de tudo, emprego.

Para além disso, é benéfico tendo em conta que um regulamento de convergência pode promover a livre concorrência, particularmente no que diz respeito a subsídios do Estado e a parâmetros sociais e ambientais.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Les marchés européen et américain de l’aviation représentent plus de la moitié du trafic aérien mondial. Dans le contexte actuel de réchauffement climatique, l’Union européenne et les Etats-Unis se devaient donc de collaborer afin de réduire l’impact de l’aviation internationale sur l’environnement. C’est la raison pour laquelle j’ai voté en faveur de cet accord, dans lequel les deux parties s’engagent à adopter des normes environnementales et sociales réduisant notamment les émissions sonores, diminuant l’impact des émissions du transport aérien sur la qualité de l’air et prévoyant de mettre au point des carburants de substitution durables. Les deux parties s’engagent également, pour la première fois, à garantir les droits sociaux des employés des compagnies aériennes.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Pritariau šiam Protokolui, kuriuo iš dalies keičiamas ES ir JAV oro susisiekimo susitarimas. Protokole yra svarbių nuostatų siekiant pažangos ES ir JAV bendradarbiavime oro susisiekimo klausimais. Juo taip pat išvengiama pavojaus, kad nesudarius tokio susitarimo kas nors galėtų pasinaudoti sustabdymo sąlyga, numatyta pirmojo etapo susitarime. Jei šis susitarimas būtų sustabdytas, Europos keleiviai ir oro transporto bendrovės prarastų didelius privalumus, kuriais jie naudojasi nuo 2008 m. kovo mėn. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, jog šiuo nauju susitarimu buvo sudarytos sąlygos galimybėms dėl naujų investavimo ir patekimo į rinką galimybių ir bendradarbiavimo stiprinimo tokiose reguliavimo srityse, kaip sauga, saugumas ir aplinka. Dėl pastarosios abi šalys susitarė parengti atskirą bendrą pareiškimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR), na piśmie. − Panie Przewodniczący! Udział krajów europejskich i USA w światowych rynkach lotniczych kształtuje się na poziomie 60%. Należy więc dążyć do stałego podnoszenia jakości usług na tym obszarze. Wyrażając zgodę na zawarcie umowy o ruchu lotniczym pomiędzy Wspólnotą a Stanami Zjednoczonymi, przyczyniamy się do rozwoju branży lotniczej poprzez umożliwienie wzrostu inwestycji po obu stronach Atlantyku. Ponadto umowa przyczyni się do wzmocnienia ochrony praw pracowniczych w sektorze, podniesie poziom współpracy w zakresie bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, a także dzięki wymogowi zgodności, wzmocni współpracę w kwestiach środowiskowych. Nie bez znaczenia pozostaje wzmocnienie roli wspólnego komitetu UE-USA poprzez możliwość promowania nowych inicjatyw przy wdrażaniu umowy w życie. Wierzę, że nowa umowa przyczyni się do dalszego otwarcia dostępu do rynku, co wpłynie na podniesienie jakości usług oraz wymogów bezpieczeństwa, dlatego popieram rezolucję.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − He votado a favor de esta iniciativa porque los mercados de aviación representan el 60 % del tráfico mundial. Este acuerdo obligará a modificar la legislación de los EE.UU. para avanzar en la convergencia de la normativa que impida la competencia desleal. Se logrará la apertura de líneas, ofrecerá a operadores y pasajeros unos mejores servicios y precios y ayudará a su vez a un desarrollo económico que generará empleo en ambas realidades

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Deşi departe de a fi perfect, acordul privind transportul aerian între UE şi SUA reprezintă un pas înainte, deschizând calea unor viitoare oportunităţi în domeniul investiţiilor suplimentare şi al accesului la piaţă, dar şi unor măsuri sporite de siguranţă şi securitate. Piaţa transporturilor aeriene nu este total deschisă de ambele părţi, ca urmare a variantei de acord la care s-a ajuns prin negociere, însă are suficiente elemente de stimulare pentru încurajarea reformei. Este nevoie ca SUA să îşi schimbe legislaţia internă pentru a permite investitorilor din UE să devină acţionari majoritari în cadrul companiilor din SUA, generând măsuri reciproce din partea UE. Comitetul mixt UE-SUA a primit puteri sporite ceea ce înseamnă că va putea îmbunătăţi cooperarea prin promovarea de noi iniţiative. Noile reguli vor reduce birocraţia, inclusiv prin recunoaşterea reciprocă a deciziilor privind reglementarea, şi vor evita suprapunerea inutilă a resurselor. Recunoaşterea importanţei dimensiunii sociale, precum şi responsabilitatea conferită comitetului mixt de a monitoriza efectele sociale ale acordului şi de a elabora măsuri adecvate care să răspundă acestor efecte aşa cum trebuie reprezintă o inovare introdusă în acordul în a doua etapă.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Congratulo-me pelo facto de a União Europeia e os Estados Unidos terem declarado a intenção de trabalhar em conjunto para reduzir o impacto da aviação internacional sobre o meio ambiente. Aplaudo as iniciativas de reduzir o ruído, reduzir o impacto da aviação sobre a qualidade do ar e do clima global, fomentar o desenvolvimento de tecnologia de aviação do ambiente, e inovar na gestão do tráfego aéreo e do desenvolvimento sustentável de combustíveis de aviação alternativa.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente esta recomendação por considerar que o acordo em apreciação poderá ser um passo importante para a abertura do mercado às companhias aéreas da UE e dos EUA numa base não discriminatória. Esta abertura do mercado poderá contribuir para a melhoria dos serviços prestados aos passageiros, tanto em termos de variedade como de custos, e proporcionar importantes benefícios económicos.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Apesar de ainda não se ter alcançado o mercado único transatlântico no tocante ao transporte aéreo, a alteração ao Acordo de Transporte Aéreo entre o Estados Unidos e a União Europeia e os Estados-Membros contém importantes melhorias face à sua anterior redacção, nomeadamente em termos ambientais e de segurança.

Faço votos de que os progressos alcançados permitam a continuação dos esforços visando reduzir os entraves à constituição daquele mercado, nomeadamente no tocante à interoperabilidade e compatibilidade dos sistemas, bem como ao desequilíbrio nas leis da concorrência, que resulta em favor das empresas americanas quanto à propriedade e controlo de companhias de aviação, nomeadamente o Fly America Act.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente projecto de resolução legislativa assenta na proposta de decisão do Conselho e dos representantes dos Estados-Membros da União Europeia (UE) relativa à conclusão do Protocolo de Alteração do Acordo de Transporte Aéreo entre os Estados Unidos da América (EUA), por um lado, e a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por outro. O Acordo ideal seria aquele que propusesse uma abertura completa do mercado da aviação sem qualquer restrição de ambos os lados. Todavia, este objectivo ainda não foi conseguido.

Assim, tendo em conta as alterações normativas do Tratado de Lisboa e considerando não só a dimensão dos mercados de aviação da UE e dos EUA (60% do tráfego aéreo mundial), mas também a necessidade de ser respeitada a privacidade dos cidadãos europeus e norte-americanos e a existência de normas que assegurem o respeito pelos direitos dos passageiros, saúdo este acordo que representa um avanço significativo em relação ao status quo. Mas importa sublinhar a necessidade de o Parlamento Europeu e o Congresso dos Estados Unidos da América continuarem a dialogar sobre aquelas matérias que ficam de fora deste Acordo.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Os objectivos deste Acordo são claramente enunciados pelo relator: a "abertura do mercado", ou seja, aprofundar a liberalização em curso neste sector, "criando um mercado único para o transporte aéreo". Saliente-se que, como é apontado pelo relator, os mercados de aviação da UE e dos EUA representam, em conjunto, cerca de 60% do tráfego aéreo mundial.

As promessas de vantagens para trabalhadores e passageiros, que sempre acompanham estes processos de liberalização, são tão velhas e gastas quanto falsas, como o bem demonstra a realidade nos casos em que a liberalização foi levada por diante, seja neste seja noutros sectores. A estas promessas junta-se agora a propaganda em matéria de "cooperação ambiental", questão que, sem dúvida, pode e deve ser abordada, mas não neste quadro. Mesmo aqui, fica claro qual é a intenção: promover a compatibilidade e a interacção dos regimes de comércio de licenças de emissão.

Em nome da livre concorrência, que tudo justifica e que a tudo se sobrepõe, limita-se fortemente a intervenção estatal na defesa dos interesses das empresas de aviação nacionais e, consequentemente, na defesa dos interesses estratégicos nacionais, em domínios diversos, como seja o da ligação às comunidades emigrantes.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Estes Acordos são mais uma peça do processo de liberalização em curso no sector do transporte aéreo, o que dificulta, neste sector estratégico, a intervenção e regulação estatais, abrindo as portas à concentração monopolista que sempre resulta da sacrossanta livre concorrência, defendida a todo o custo.

Em nome da facilitação das oportunidades de negócio no transporte aéreo internacional, o que se promove é o interesse das multinacionais do sector à custa das empresas nacionais e dos respectivos interesses estratégicos, incluindo as que, como sucede em Portugal com a TAP, são propriedade pública. Com isto, perdem os trabalhadores das companhias de aviação, perdem os passageiros e perdem os trabalhadores porque a liberalização facilita o dumping por parte das multinacionais, forçando a precariedade laboral por via de um nivelamento por baixo das condições de trabalho.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, nes 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusi Lisabonos sutartis išplėtė sąlygas, kurioms esant ir siekiant sudaryti tarptautinį susitarimą reikia Parlamento pritarimo. Aviacijos susitarimai patenka į šią kategoriją, nes jie priskiriami sričiai, kuriai taikoma įprasta teisėkūros procedūra. ES ir JAV aviacijos rinkos sudaro apie 60 proc. pasaulio oro transporto. Nediskriminuojant atvėrus rinką ES ir JAV oro susisiekimo bendrovėms, keleiviams ir krovinių vežimo operatoriams būtų teikiamos įvairovės ir kainų požiūriu pagerintos paslaugos, būtų gaunama didelės ekonominės naudos, kuriamos darbo vietos. Suderinus teisės aktus būtų labai padedama skatinant sąžiningą konkurenciją, ypač valstybės subsidijų, socialinių ir aplinkos standartų aspektais. Nors antrojo etapo susitarimas yra svarbus žingsnis pirmyn, svarbu, kad jis nebūtų laikomas translatlantinės aviacijos rinkos sukūrimo proceso pabaiga. Manau, kad Komisija turi planuoti derybas dėl kito etapo susitarimo, apimančias, be kita ko, šiuos klausimus: tolesnį skrydžių teisių liberalizavimą; papildomas užsienio investicijų galimybes; aplinkos apsaugos priemonių ir infrastruktūros suvaržymų poveikį naudojimuisi skrydžių teisėmis; geresnį keleivių teisių politikos organizavimą siekiant užtikrinti geriausią įmanomą keleivių apsaugos lygį. Suderinami keleivių teisių, įskaitant ribotos judėsenos asmenis, standartai yra ypač svarbūs siekiant, kad keleiviams nebūtų taikomas skirtingas požiūris kelionių metu. Visi šie oro susisiekimo susitarimai yra naudingi ir reikalingi ES, mūsų oro bendrovėms ir mūsų piliečiams.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this agreement, which is correct in so far as it goes. However, while the incentives to further market opening are welcome, the absence of substantive progress in removing outdated regulatory constraints in the area of foreign investment is disappointing, as this will maintain the current unbalanced restrictions on foreign ownership and control in the United States. In addition, EU carriers will only gain limited access to US Government-financed traffic. This again represents the continuation of an unbalanced situation, given that EU national governments do not impose similar restrictions.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Questa modifica dell'accordo sui trasporti aerei UE-USA rappresenta un'ottima occasione per sviluppare le potenzialità di un mercato che rappresenta il 60% del traffico aereo mondiale. La Commissione europea ha finora compiuto passi importanti nel tentativo di instaurare uno spazio aereo senza frontiere tra UE e USA, all'interno del quale gli investimenti possano fluire liberamente e le compagnie aeree di ambo le parti siano in grado di fornire servizi aerei senza alcuna restrizione. Constatiamo ora la necessità di una cooperazione più intensa, allo scopo di affrontare sempre nuove sfide, nel campo della sicurezza e dell'ambiente, e di promuovere ulteriori investimenti, capaci di garantire un più libero accesso al mercato. Fondamentale è la previsione di un comitato misto UE-USA, un organo di monitoraggio dell'impatto sociale del programma di cooperazione normativa, che aiuterà allo snellimento delle vigenti procedure burocratiche. Ricordiamo la problematica questione dello scambio dei dati personali dei passeggeri tra UE e USA e quella del conseguente rapporto tra sicurezza internazionale e privacy dei cittadini. Riteniamo indispensabile garantire che il Parlamento sia tenuto al corrente in merito all'attività del comitato misto, agli investimenti stranieri, ai vincoli infrastrutturali sull'esercizio dei diritti di traffico ed al coordinamento delle politiche sui diritti dei passeggeri.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O Acordo aéreo UE/EUA é muito importante para o futuro das relações entre ambos. Nesse sentido, e na sequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, é necessário que o Parlamento Europeu seja plenamente informado e consultado sobre o trabalho desenvolvido pelo Comité Misto, bem como por todas as entidades interessadas.

Qualquer Acordo a ser celebrado tem que ser, obrigatoriamente, aprovado pelo PE, pelo que este deverá estar a par de todas as negociações, sendo até importante que, no futuro, se possam realizar reuniões regulares entre deputados do PE e membros do Congresso norte-americano para debater todas as questões relativas à política de aviação entre a UE e os EUA.

Assim, o presente Acordo é um passo importante para a abertura do mercado às companhias aéreas da UE e dos EUA sem qualquer discriminação. Esta abertura do mercado poderá contribuir para a melhoria dos serviços prestados aos passageiros.

 
  
MPphoto
 
 

  Judith A. Merkies (S&D), schriftelijk. − De PvdA-Eurodelegatie acht deze tweedefaseovereenkomst zeker niet perfect, maar is van mening dat ze op belangrijke vlakken vooruitgang boekt. Bovendien wordt ermee voorkomen dat de Verenigde Staten, bij afwezigheid van een dergelijke overeenkomst, de opschortingsclausule in werking stelt. Opschorting zou ertoe kunnen leiden dat Europese passagiers en luchtvaartmaatschappijen niet meer kunnen profiteren van de aanzienlijke voordelen die zij sinds maart 2008 en dankzij dit protocol genieten. Voordelen en positieve aspecten zijn onder andere afspraken betreffende arbeidsnormen voor luchtvaartpersoneel, delen van goede praktijken met betrekking tot lawaaibestrijding, versterkte samenwerking op het vlak van milieu, etc. De PvdA-Eurodelegatie houdt wel vast aan de noodzaak een gedegen debat te blijven voeren over veiligheidsvereisten (zoals het gebruik van scanners) en de gevolgen voor de privacy en gezondheid van passagiers van zulke vereisten. Daarnaast wijst ze ook op de noodzaak de persoonlijke levenssfeer van Europese en Amerikaanse burgers centraal te stellen en te eerbiedigen wanneer persoonsgegevens van passagiers tussen de EU en de VS worden uitgewisseld. Het is van groot belang dat het Europees Parlement bij deze onderhandelingen betrokken wordt en blijft en dat Europese regelgeving niet wordt uitgehold.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The agreement is not perfect but does herald some serious progress. If there is no such agreement, someone might trigger the suspension clause, which would deprive the EU’s passengers and airlines of the significant gains that have been enjoyed since March 2008. Given the fact that US is a difficult partner in negotiations we should aspire for progress in further negotiations in this direction.

I therefore voted ‘for’.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Der Luftverkehr hat generell zugenommen und somit sind auch die Luftverkehrsmärkte der EU und der USA gewachsen. Lange Zeit haben die Mitgliedsstaaten einzeln mit den USA verhandelt und bilaterale Abkommen abgeschlossen. Die Verlagerung auf EU-Ebene ermöglicht es europäischen Luftfahrtunternehmen, jede Destination in den USA von jedem Punkt in der EU aus anzufliegen. Als Voraussetzung dafür mussten sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in der Europäischen Union einige Reformen durchgesetzt werden. Das neue Abkommen soll den Weg für künftige zusätzliche Investitionen und Marktzutritte ermöglichen und die Zusammenarbeit der Regulierungsbehörden verbessern. Das Abkommen ist jedoch einseitig, wenn bestehende Restriktionen für ausländisches Eigentum und Kontrolle in den Vereinigten Staaten bestehen bleiben. Die EU lässt sich also mit dem neuen Abkommen einmal mehr von den USA über den Tisch ziehen, das kann ich nicht befürworten.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Es ist durchaus sinnvoll, dass Luftverkehrsabkommen mit den USA nicht wie früher mit den einzelnen Mitgliedstaaten separat, sondern nunmehr auf europäischer Ebene abgeschlossen werden. Dies ermöglicht es europäischen Luftfahrtunternehmen sämtliche Destinationen in den USA anzufliegen. Was mir missfällt ist jedoch die Einseitigkeit des gegenständlichen Abkommens, worin die EU auf der einen Seite zahlreiche Zugeständnisse macht, die USA auf der anderen etwa auf Einschränkungen für ausländisches Eigentum beharren. Die EU hätte sich hier gegenüber den USA stärker positionieren müssen.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos pasiektas susitarimas dėl atviros oro erdvės yra abiejų regionų pažangos garantas, ekonomikos lygio veidrodis. Visiškai atvėrus transatlantinę rinką būtų žengtas svarbus žingsnis siekiant pagerinti padėtį pasaulio oro susisiekimo sektoriuje. Abi šalys gautų milijoninę ekonominę naudą, būtų sukurta daugybė naujų darbo vietų, verslo plėtros galimybių. Siekiant ekonominės naudos, mes negalime pamiršti saugumo reikalavimų. Skrydžių saugos ir saugumo standartai yra gyvybiškai svarbūs keleiviams, įgulai ir visam aviacijos sektoriui. Saugumo srityje standartų derinimas turi vykti didėjimo tvarka. ES ir JAV institucijos, atsakingos už skrydžių saugumą, turi bendradarbiauti visais lygmenimis. ES saugumo standartai turi atitikti Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos nustatytus reikalavimus. Turime dėti visas pastangas, kad nebūtų žaidžiama su mūsų pačių, mūsų vaikų ir visų mus supančių brangių ir artimų žmonių likimais. Negalime leisti, kad Europos Sąjungoje skrydžio įgulos narių skrydžio ir darbo laikui bei jų poilsiui būtų taikomi žemesni saugumo reikalavimai, kurie sukeltų mirtiną pavojų žmonių gyvybei.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Gentile Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore dell'accordo sui trasporti aerei tra UE e USA proprio per far valere questo peso politico in quanto la conclusione degli accordi, nonostante non fosse considerata delle migliori anche dallo stesso relatore, offre una possibilità di gestione dei trasporti aerei che giova in ogni caso ai cittadini dei 2 continenti sia nei loro spostamenti che nelle attività commerciali. Grazie ad un'ulteriore liberalizzazione dei diritti di traffico, a nuove opportunità per gli investimenti stranieri e a un migliore coordinamento delle politiche sui diritti del passeggero si garantiscono degli importanti vantaggi sia all'UE che agli USA.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente esta alteração ao Acordo de Transporte Aéreo entre a UE e os EUA. Uma eventual suspensão faria com que os passageiros e as companhias aéreas da União perdessem de forma significativa as vantagens de que têm vindo a beneficiar desde Março de 2008. Concordo com a análise do relator de que este Acordo não é perfeito. Porém, tem o mérito de apresentar importantes elementos que permitem avançar neste processo e evitar o risco de activação da cláusula de suspensão na ausência de um acordo desta natureza.

De facto, o presente Acordo (Acordo de segunda fase) não cumpre o objectivo final de uma abertura completa do mercado sem restrições em ambos os lados, mas contém uma série de incentivos que fomentam a reforma. Concretamente, quando os EUA modificarem a sua legislação de modo a permitir que os investidores da UE sejam detentores da maioria de acções das companhias aéreas dos EUA, a UE também o permitirá. Em todo o caso, este processo não será pacífico e qualquer decisão sobre o mesmo dependerá do acompanhamento feito e da proposta final a que se chegar, nas circunstâncias que então forem determinantes para garantir o melhor transporte aéreo e o sucesso das companhias europeias.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, i mercati UE e USA dell'aviazione rappresentano, insieme, circa il 60% del traffico aereo mondiale. Il protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei prevede l'apertura del mercato alle compagnie aeree dell'UE e degli Stati Uniti su base non discriminatoria e offre ai passeggeri e agli operatori di trasporto merci servizi migliori in termini di varietà e di costo, apportando vantaggi economici sostanziali e nuovi posti di lavoro. Inoltre, ulteriori progressi nella cooperazione e nell'armonizzazione normativa in tale ambito potrebbero favorire notevolmente la neutralità della concorrenza, con particolare riferimento agli aiuti di Stato e alle norme in ambito sociale e ambientale. Per le ragioni sopra esposte, dunque, esprimo il mio voto favorevole all'approvazione del protocollo di modifica dell'accordo UE-USA sui trasporti aerei.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Apesar de não se ter logrado alcançar o objectivo final de uma abertura completa do mercado aéreo transatlântico, este acordo de segunda fase entre a UE e os EUA representa uma avanço importante nesse sentido, proporcionando novas oportunidades comerciais às companhias aéreas europeias e importantes benefícios aos passageiros e operadores de carga, seja em termos de reforço da oferta de serviços, seja em matéria de redução de custos.

Votei, por isso, favoravelmente a celebração do presente Protocolo de Alteração do Acordo de Transporte Aéreo entre a UE e os EUA, fazendo votos de que sejam prosseguidos os esforços de negociação com vista a uma maior liberalização dos direitos de tráfego, ao reforço da cooperação nas várias áreas e à abolição das restrições regulamentares em vigor nos EUA em matéria de propriedade e controlo das companhias aéreas norte-americanas por não nacionais.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − The Treaty of Lisbon, which entered into force on 1 December 2009, extended the circumstances in which Parliament’s consent is required for the conclusion of international agreements. Air transport agreements now fall within this category because they cover a field to which the ordinary legislative procedure applies. Previously, Parliament was only consulted on such agreements. As a result, this Protocol to Amend the Air Transport Agreement is subject to Parliament's consent, whereas the initial agreement was concluded after consultation of Parliament. The EU-US aviation markets, taken together, account for about 60% of world air traffic. Opening the market to EU and US airlines on a non-discriminatory basis would offer passengers and freight operators improved services, in terms of both variety and cost, provide substantial economic benefits and create jobs. In addition, regulatory convergence could do much to promote fair competition, particularly with regard to state subsidies and social and environmental standards.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, le compagnie aeree europee e statunitensi costituiscono insieme circa il 60% del traffico aereo mondiale, rappresentando una realtà economica senza paragoni in questo settore. Di fatto, una maggiore apertura del mercato aereo europeo e statunitense offrirebbe più servizi a costi più contenuti, con ricadute positive a livello economico ed occupazionale. Norme comuni favorirebbero infatti uno sviluppo integrato più uniforme, soprattutto dal punto di vista sociale e ambientale.

Noto quindi con favore che l'accordo raggiunto contiene numerosi incentivi volti a promuovere tali cambiamenti. La possibilità di investire attraverso partecipazioni azionarie nelle rispettive compagnie aeree, oltre ad una migliore consultazione e cooperazione nell'ambito della sicurezza, sono solo alcuni esempi a riguardo. Auspico ora che il Parlamento dia la sua approvazione al protocollo di modifica dell'accordo UE-USA sui trasporti aerei, evitando l´invocazione della clausola sospensiva, che comporterebbe la perdita dei vantaggi acquisiti sin ad oggi.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O Parlamento Europeu aprovou hoje um Protocolo de Alteração ao Acordo de Transporte Aéreo em vigor entre a União Europeia e os Estados Unidos, com o meu voto favorável.

A proposta é um avanço significativo no sentido de melhorar as relações transatlânticas no domínio da aviação. Os mercados da aviação da UE e dos EUA representam, em conjunto, cerca de 60% do tráfego aéreo mundial. A abertura dos mercados às companhias aéreas oferecerá serviços melhorados aos passageiros e aos operadores de carga e trará grandes benefícios em termos económicos e de criação de emprego.

Porém, o Acordo não deve ser considerado o fim do processo. O Acordo em questão, dito de segunda fase, não cumpre o objectivo final de uma abertura completa do mercado sem restrições em ambos os lados. Para além disso, é extremamente importante dispor de normas coerentes em matéria de direitos dos passageiros e de uma melhor coordenação das políticas nesta matéria. Por fim, é também de realçar que questões como uma maior liberalização dos direitos de tráfego, as oportunidades acrescidas para o investimento estrangeiro e o efeito das medidas ambientais nos direitos de tráfego devem, numa próxima fase de negociações, ser tidas em conta.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), na piśmie. − Jestem za przyjęciem projektu rezolucji w powyższej sprawie. Traktat lizboński zwiększył liczbę przypadków, w których do zawarcia umowy międzynarodowej potrzebna jest zgoda Parlamentu. Umowy dotyczące ruchu lotniczego zaliczają się obecnie do tej kategorii, ponieważ odnoszą się do dziedziny, do której stosuje się zwykłą procedurę ustawodawczą. Uprzednio w kwestii takich umów zasięgano jedynie opinii Parlamentu. Rynki lotnicze UE-USA ujęte łącznie odpowiedzialne są za około 60% światowego ruchu lotniczego. Otwarcie rynku dla przedsiębiorstw lotniczych UE i USA w oparciu o niedyskryminacyjne podstawy zaoferowałoby pasażerom i przewoźnikom w transporcie lotniczym lepsze usługi, jeśli chodzi o różnorodność i koszty, przyniosłoby znaczące korzyści gospodarcze oraz stworzyłoby miejsca pracy. Ponadto zbieżność przepisów mogłaby walnie przyczynić się do propagowania uczciwej konkurencji, szczególnie w odniesieniu do dotacji państwowych, wymogów społecznych i środowiskowych. Jednocześnie musimy przyjąć do wiadomości, iż szereg zagadnień pozostaje poza zakresem obowiązywania zmienionej protokołem umowy. Z tego powodu Komisja powinna przygotować się na to, iż będzie negocjować kolejny etap tej umowy, obejmujący następujące zagadnienia: dalszą liberalizację praw przewozowych; dodatkowe możliwości inwestycji zagranicznych oraz wpływ, jaki środki ochrony środowiska oraz ograniczenia infrastrukturalne wywierają na korzystanie z praw przewozowych.

 
  
  

Έκθεση: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0045/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, em primeiro lugar por constituir uma melhoria substancial no que diz respeito aos actuais acordos bilaterais entre os Estados-Membros e o Canadá que, por sua vez, são bastante restritos e, em segundo lugar, devido à melhoria significativa que proporciona em termos de serviços, ligações aéreas entre os dois mercados e os consequentes benefícios económicos, ambientais, de segurança, de transporte de passageiros, de concorrência e de assuntos legais, entre outros.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Uniunea Europeană și Canada au fost de acord să coopereze în domeniul transportului aerian cu scopul de a atenua impactul aviației asupra schimbărilor climatice. În ceea ce privește securitatea și siguranța pasagerilor, acordul are în vedere recunoașterea reciprocă a standardelor și a controlului unic de securitate. Toate companiile aeriene ale Uniunii Europene vor putea să opereze zboruri săptămânale între Canada și Uniunea Europeană. Acest acord va îmbunătăți semnificativ legăturile dintre piețele celor două părți și cele dintre oameni, creând noi oportunități pentru sectorul aerian prin intermediul liberalizării progresive a normelor privind capitalul străin. Am votat în favoarea acestui raport deoarece conține dispoziții specifice cu privire la îmbunătățirea intereselor consumatorilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – En matière de transport aérien, seuls des accords bilatéraux existaient entre des Etats membres de l’Union européenne et le Canada. Or l’Union européenne et le Canada entretenant de longue date des relations économiques et politiques, il devenait nécessaire pour les deux parties de passer un accord relatif aux transports aériens. C’est pour cette raison que j’ai voté en faveur de cet accord, qui prévoit la mise en place progressive de droits de trafic, la possibilité d’investissement ainsi qu’une coopération dans plusieurs domaines (la sécurité, avec notamment la mise en place d’un système de contrôle unique, les questions sociales, les intérêts des consommateurs et l’environnement). Par ailleurs, l’accord prévoit la suppression de toutes les restrictions existantes relatives aux routes, aux prix et aux nombres de vols entre l’Union européenne et le Canada. Il s’agit donc là d’un accord ambitieux et essentiel.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Pritariau ES ir Kanados susitarimui dėl oro susisiekimo. Susitarimas apima laipsnišką skrydžių teisių, investavimo galimybių suteikimą ir intensyvaus bendradarbiavimo įvairiose srityse, įskaitant saugos, saugumo, socialinių klausimų, vartotojų interesų, aplinkosaugos, oro eismo valdymo, valstybės pagalbos ir konkurencijos, plėtojimą. Visos ES oro bendrovės turės galimybę vykdyti tiesioginius skrydžius į Kanadą iš bet kurios Europos šalies. Taip pat sveikintina, kad pagal šį susitarimą panaikinami visi maršrutų, kainų arba skrydžių tarp Kanados ir ES skaičiaus per savaitę apribojimai. Oro bendrovės galės laisvai sudaryti komercinius susitarimus, kaip, pavyzdžiui, dėl bendrųjų kodų, kurie svarbūs oro bendrovėms, siūlančioms daug maršrutų, ir nusistatyti tarifus, atsižvelgiant į šalių konkurencijos teisę.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − En el año 2007 el Consejo confirió un mandato a la Comisión para poder negociar un acuerdo global de aviación. Ese año fueron 9 millones de personas los que viajaron entre los EE.UU. y Canadá. El objetivo del acuerdo era crear un mercado único de transporte aéreo. Para ello, era necesario también proceder a la modificación de la legislación de Canadá. La apertura total está siendo progresiva, al igual que la adaptación legislativa, pero ha supuesto un avance al haber eliminado ya las restricciones sobre las rutas, el establecimiento de vuelos semanales o la libertad de las empresas de aviación para entrar en los acuerdos comerciales. A pesar de las dificultades, creo que hay que seguir avanzando hasta conseguir el mercado único. Por eso he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (NI), в писмена форма. − Уважаеми председател, уважаеми колеги, както е известно преди настоящото споразумение въздухоплаването беше предмет на двустранни споразумения с 19 от държавите-членки на ЕС. Аз подкрепих това предложение, поради факта че то ще улесни въздушния превоз, но най-вече защото то предвижда поетапно въвеждане на права за въздушни превози и възможности за инвестиции, както и мащабно сътрудничество в редица области, включително безопасност, сигурност, социални въпроси, интереси на потребителите, околна среда, управление на въздушното движение, държавни помощи и конкуренция. Такова споразумение беше нужно.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), písemně. Dohoda o letecké dopravě mezi EU a Kanadou by za normálních okolností měla moji plnou podporu, neboť jsem jednoznačným příznivcem odstraňování překážek volného pohybu jak v rámci EU, tak mezi EU a třetími státy. V situaci, kdy Kanada stále uplatňuje jednostrannou vízovou povinnost ve vztahu k občanům ČR, však tuto dohodu vnímám jako nemístnou vstřícnost EU vůči státu, který si tuto vstřícnost nezaslouží. EU by měla mít odvahu obě tato témata – tedy zmíněnou vízovou povinnost a uzavíranou mezinárodní dohodu – spojit, protože se může jednat o jednu z mála možností, jak ve věci víz vyvinout na Kanadu účinný tlak. Je zarážející, že Kanada na jedné straně umožňuje leteckým společnostem EU provozovat přímé lety do Kanady z kteréhokoliv místa v EU a na druhé straně brání občanům jednoho členského státu volně cestovat do Kanady. Všeobecně se má za to, že vztah mezi EU a Kanadou se postupně vyvinul do podoby strategického partnerství a uzavíraná dohoda strategický charakter partnerství potvrzuje a zesiluje. Dokud však Kanada bude jednostranně uplatňovat vízovou povinnost ve vztahu k občanům ČR, bude mít toto partnerství značně nahořklou příchuť.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Este Acordo, que permitirá que as companhias aéreas europeias possam estabelecer voos directos para o Canadá a partir de qualquer ponto da Europa, assim como explorar essas rotas em code-sharing, vem sendo qualificado como o mais ambicioso Acordo de transporte aéreo celebrado pela União Europeia. Procura eliminar disposições constantes dos anteriores acordos bilaterais que violavam o Direito Comunitário e que punham em causa a igualdade de tratamento entre empresas propriedade de nacionais de diversos Estados-Membros.

Faço votos de que as relações União Europeia-Canadá possam intensificar-se e que possamos caminhar cada vez mais e melhor para um espaço aéreo com menos barreiras entre os Estados.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A presente recomendação versa sobre a proposta de decisão do Conselho e dos representantes dos Estados-Membros, reunidos em Conselho, tendo em conta a celebração de um Acordo de Transporte Aéreo entre a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e o Canadá, por outro.

As relações económicas e políticas entre a União Europeia e o Canadá vêm de há muito tempo e deram origem a vários acordos bilaterais nesta matéria. Todavia, com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, em 1 de Dezembro de 2009, que obriga a que o Parlamento Europeu aprove os acordos sobre os serviços aéreos, a Comissão iniciou um processo de negociação que agora chega ao seu termo, mediante o qual se estabelece um conjunto de direitos de tráfego e possibilidades de investimento, bem como a cooperação em vários domínios: segurança, defesa dos direitos dos consumidores, ambiente, gestão de tráfego aéreo, direitos sociais e leal concorrência.

Assim, congratulo-me com a aprovação desta proposta que vem facilitar as viagens dos cidadãos da UE e do Canadá através da supressão de várias restrições, permitindo a partilha de códigos e o estabelecimento de tarifas mais justas.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. À semelhança do Acordo com os EUA, também neste caso os objectivos são claros e assumidos: "a criação de um mercado único de transportes aéreos entre a UE e o Canadá", mercado que, em 2007, representou um volume de nove milhões de passageiros.

A relatora refere que o Acordo é ainda "mais ambicioso e mais preciso do que o acordo concluído entre a UE e os EUA", mas não deixa de reconhecer que "embora o acordo seja mais ambicioso do que o celebrado com os EUA em matéria de acesso ao mercado, afigura-se menos explícito quando se trata de reconhecer a importância da dimensão social". Ou seja, mesmo as vãs referências feitas ao impacto do Acordo no emprego, nos trabalhadores e nas condições de trabalho, foram neste caso esquecidas. A verdade é que também neste caso, a reclamada "ausência de restrições" relativamente aos fornecedores e aos serviços prestados - nas operações entre países, no interior de cada país e mesmo além dos mercados da UE e do Canadá, conforme prevê o Acordo - e as limitações à intervenção estatal nas empresas de aviação concorrem para o objectivo de abrir caminho à concentração monopolista no sector…

(Declaração encurtada por força do artigo 170.º do Regimento)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Os objectivos deste relatório são claros e assumidos: "a criação de um mercado único de transportes aéreos entre a UE e o Canadá", mercado que, em 2007, representou um volume de nove milhões de passageiros. A relatora refere que o acordo é ainda "mais ambicioso e mais preciso do que o acordo concluído entre a UE e os EUA", mas não deixa de reconhecer que "embora o acordo seja mais ambicioso do que o celebrado com os EUA em matéria de acesso ao mercado, afigura-se menos explícito quando se trata de reconhecer a importância da dimensão social".

Ou seja, mesmo as vãs referências feitas ao impacto do Acordo sobre o emprego, os trabalhadores e as condições de trabalho, foram, neste caso, esquecidas. Até a reclamada "ausência de restrições" relativamente aos fornecedores e aos serviços prestados - nas operações entre países, no interior de cada país e mesmo além dos mercados da UE e do Canadá, conforme prevê o acordo- e as limitações à intervenção estatal nas empresas de aviação concorrem para o objectivo de abrir caminho à concentração monopolista no sector, com prejuízo, ao contrário do que é anunciado, para trabalhadores e passageiros. Daí o nosso voto contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, kadangi susitarimas apima laipsnišką skrydžių teisių, investavimo galimybių suteikimą ir intensyvaus bendradarbiavimo įvairiose srityse, įskaitant saugą, saugumą, socialinius klausimus, vartotojų interesus, aplinkosaugą, oro eismo valdymą, valstybės pagalbą ir konkurenciją, plėtojimą. Visos ES oro bendrovės turės galimybę vykdyti tiesioginius skrydžius į Kanadą iš bet kurios Europos šalies. Pagal šį susitarimą panaikinami visi maršrutų, kainų arba skrydžių tarp Kanados ir ES skaičiaus per savaitę apribojimai. Oro bendrovės galės laisvai sudaryti komercinius susitarimus, kaip antai susitarimus dėl bendrųjų kodų, kurie svarbūs oro bendrovėms, siūlančioms daug maršrutų, ir nusistatyti tarifus, atsižvelgiant į konkurencijos teisę. Į susitarimą įtrauktos nuostatos dėl laipsniško rinkos atvėrimo, kurios siejamos su sąlyga, kad abi susitarimo šalys turi suteikti viena kitai didesnę investavimo laisvę. Itin palankiai reikia vertinti platų šio susitarimo užmojį. Jį galima laikyti pavyzdžiu ir kitose šiuo metu vykstančiose derybose. Todėl, manau, kad Parlamentui reikia duoti pritarimą ES ir Kanados susitarimui dėl oro susisiekimo. Visi šie oro susisiekimo susitarimai yra naudingi ir reikalingi Europos Sąjungai, mūsų oro bendrovėms ir mūsų piliečiams.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this agreement, which can fairly be described as the most ambitious air transport agreement between the EU and a major world partner. It will significantly improve both the connections between respective markets and people-to-people links, as well as creating new opportunities for the airline sector through a gradual liberalisation of foreign ownership rules. In particular, it is more ambitious and specific than the EU-US Agreement with regard to traffic rights, ownership and control, even following the provisional application of the amending Protocol (‘second stage’).

According to a study launched by the Commission, an open agreement with Canada would generate an additional half a million passengers in its first year and, within a few years, 3.5 million extra passengers might be expected to take advantage of the opportunities such an agreement could offer. The agreement could generate consumer benefits of at least EUR 72 million through lower fares and would also create new jobs.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Sebbene l'Unione Europea ed il Canada abbiano legami economici e politici da lungo tempo, prima dell'accordo attuale, la navigazione aerea formava l'oggetto soltanto di accordi bilaterali con alcuni degli Stati membri. Risulta, pertanto, necessario perseguire l'obiettivo di istituire uno spazio aereo senza frontiere che apra la strada alla realizzazione di un mercato unico del trasporto aereo, all'interno del quale gli investimenti fluiscano liberamente e le compagnie aeree di ambo le parti siano in grado di fornire servizi senza limitazioni. Siamo dell'idea che si debbano: rimuovere le attuali restrizioni giuridiche in materia di proprietà delle compagnie aeree canadesi; introdurre contestualmente nuovi diritti di traffico e cooperare su una serie di questioni, tra cui la protezione dei viaggiatori, il rispetto dell'ambiente, la gestione del traffico aereo e la sicurezza. Possiamo affermare con convinzione, quindi, che l'accordo che abbiamo oggi approvato sia davvero ambizioso: esso migliorerà decisamente i collegamenti fra i rispettivi mercati e creerà nuove opportunità per il settore. Raccomandiamo, tuttavia, una maggiore consultazione e cooperazione nell'ambito della delicata questione della sicurezza e chiediamo alla Commissione di informare di ogni sviluppo il Parlamento europeo e di seguire l'attività del comitato misto di nuova istituzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O Acordo aéreo UE/Canadá é muito importante para o futuro das relações entre ambos. Nesse sentido, e na sequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, é necessário que o Parlamento Europeu seja plenamente informado e consultado sobre o trabalho desenvolvido pelo Comité Misto, bem como por todas as entidades interessadas. Qualquer Acordo a ser celebrado tem que ser, obrigatoriamente, aprovado pelo PE, pelo que este deverá estar a par de todas as negociações.

Assim, o presente Acordo é um passo importante para a abertura do mercado às companhias aéreas da UE e do Canadá sem qualquer discriminação. Esta abertura do mercado poderá contribuir para a melhoria dos serviços prestados aos passageiros. Trata-se do mais ambicioso Acordo de transporte jamais celebrado entre dois países.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − I fully agree with Silvia-Adriana Ţicău: the agreement is the most ambitious air transport agreement between the EU and a major world partner. It will significantly improve both connections between the respective markets and people-to-people links, and will create new opportunities for the airline sector through a gradual liberalisation of foreign ownership rules. In particular, it is more ambitious and better focused than the EU-US Agreement in terms of traffic rights, ownership and control.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente Acordo de transporte aéreo entre a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e o Canadá, por outro. De facto, trata-se de um Acordo muito ambicioso no âmbito do qual se prevê o estabelecimento gradual de direitos de tráfego e possibilidades de investimento, bem como uma ampla cooperação em vários domínios, incluindo questões de segurança, questões sociais, a defesa dos interesses dos consumidores, o ambiente, a gestão do tráfego aéreo, os auxílios estatais e a concorrência. Todas as companhias aéreas da União Europeia poderão operar voos directos para o Canadá a partir de qualquer aeroporto europeu.

O Acordo suprime todas as restrições existentes respeitantes às rotas, aos preços ou ao número de voos semanais entre o Canadá e a UE. É com satisfação que voto o presente Acordo, tendo em conta a sua natureza ambiciosa e as possibilidades que abre de estreitamento das históricas relações que existem entre os Açores e o Canadá.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'accordo UE-Canada sui trasporti aerei è uno dei più ambiziosi in materia di trasporti aerei fra l'UE e un partner mondiale di primo piano. Esso comprende una graduale introduzione di diritti di traffico e opportunità d'investimento ed un'ampia cooperazione su questioni come: la sicurezza, la protezione, le questioni sociali, gli interessi dei consumatori, l'ambiente, la gestione del traffico aereo, gli aiuti di Stato e la concorrenza.

Tale accordo migliorerà sia i collegamenti fra i rispettivi mercati, sia i contatti personali e determinerà nuove opportunità per il settore del trasporto aereo mediante una liberalizzazione delle norme che disciplinano la proprietà straniera. Secondo recenti studi, un accordo aperto con il Canada porterebbe ad un aumento di passeggeri di mezzo milione nel corso del primo anno e, nel giro di alcuni anni, si stima che ulteriori 3,5 milioni di passeggeri potrebbero trarre vantaggio dalle opportunità offerte da un siffatto accordo. Quest'ultimo potrebbe creare un beneficio per i consumatori pari a 72 milioni di euro in termini di tariffe più basse e genererebbe, inoltre, nuovi posti di lavoro. Per le ragioni sopra esposte, esprimo il mio voto favorevole affinché venga approvata la conclusione dell'accordo sui trasporti aerei tra l'UE e il Canada.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a celebração do Acordo de Transporte Aéreo entre a UE e o Canadá, que permitirá que as companhias aéreas europeias possam estabelecer voos directos para o Canadá a partir de qualquer ponto da Europa, gerando, por um lado, novas oportunidades para as empresas europeias graças, nomeadamente, à possibilidade de conclusão de acordos de code-sharing e à liberalização progressiva das regras no domínio do investimento estrangeiro e, por outro lado, a importantes benefícios económicos quer para os consumidores, quer em matéria de criação de emprego.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE), písemně. Smlouvu o letecké dopravě s Kanadou považuji za zásadní obchodní instrument, který přináší výhody oběma stranám, ale s ohledem na diskriminaci českých občanů a stanovisko poslanců Poslanecké sněmovny České republiky se zdržuji hlasování. Zahraniční výbor Poslanecké sněmovny České republiky pozastavil jednání o souhlasu s ratifikací smlouvy do doby, kdy bude patrný pokrok za strany Komise při jednáních s Kanadou o zrušení jednostranně zavedené vízové povinnosti pro české občany. Téměř dva roky trvá stav dvojího občanství EU, kdy občané ČR nemohou volně cestovat jako ostatní do Kanady, zatímco Kanaďané mohou volně cestovat do ČR. ČR nemůže zavést reciprocitu s ohledem na společnou vízovou politiku EU, kterou však komisařka nehledí zajistit.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − The Treaty of Lisbon, which entered into force on 1 December 2009, extended the circumstances in which Parliament’s consent was required for the conclusion of an international agreement. Air agreements now fall within this category because they cover a field to which the ordinary legislative procedure applies. Previously Parliament had only been consulted on such agreements.

Although the EU and Canada have long-standing economic and political ties, prior to the current Agreement, aviation was the subject of bilateral agreements with 19 of the EU Member States. Many of these agreements were restrictive and did not offer full access to the respective markets. In November 2002, the European Court of Justice ruled that certain provisions in these bilateral agreements were incompatible with Community law.

The Council therefore gave the Commission a mandate, in October 2007, to negotiate a comprehensive aviation agreement in place of the existing bilateral agreements. In that year nine million people were travelling between the EU and Canada. The EU-Canada Air Transport Agreement was initialled on 30 November 2008, endorsed by the EU-Canada summit on 6 May 2009 and signed on 17-18 December 2009. The EU and Canada also negotiated an agreement on air safety. This is the subject of a separate recommendation (A7-0298/2010).

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, nonostante i legami economici e politici di lunga data, sino ad oggi l´unico accordo vigente per la navigazione aerea tra l'UE ed il Canada è il risultato di un insieme di accordi bilaterali esistenti tra i paesi. L´attuale protocollo comprende l'introduzione di diritti di traffico e opportunità d'investimento, cooperando su una serie di questioni, in particolare con maggiori garanzie sulla sicurezza e sulla protezione. Sono favorevole al testo di questo accordo perché introduce disposizioni volte ad una graduale apertura del mercato aereo canadese, concedendo maggior libertà di investimento per ambo le parti. Per una corretta realizzazione del mandato è necessario che la legislazione canadese elimini le attuali restrizioni giuridiche in materia di proprietà e controllo delle compagnie aeree del Canada e sul numero di servizi offerti da ciascuna compagnia.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Este Acordo, que pode ser descrito como o mais ambicioso Acordo de Transporte Aéreo celebrado pela União Europeia, irá permitir às companhias aéreas europeias operar voos directos para o Canadá a partir de qualquer aeroporto europeu, introduzindo também mecanismos comerciais como o de code-sharing. O Acordo prevê o estabelecimento gradual de direitos de tráfego e possibilidades de investimento, bem como uma ampla cooperação em vários domínios, incluindo questões de segurança, questões sociais, a defesa dos interesses dos consumidores, o ambiente, a gestão do tráfego aéreo, os auxílios estatais e a concorrência.

No documento aprovado hoje, em plenário, a Comissão dos Transportes, da qual sou membro suplente, apela à Comissão Europeia que vele por que o Parlamento seja sistematicamente informado e consultado sobre as actividades do Comité Misto criado e que possa acompanhar as diferentes fases de abertura dos mercados. A recomendação recebeu o meu voto favorável e o Acordo em apreço deve servir de exemplo para outras negociações actualmente em curso.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Dieses Abkommen gilt als Vorbild für derzeitige und künftige Verhandlungen mit anderen Staaten. Durch das Abkommen werden alle Beschränkungen betreffend Strecken, Preise oder Anzahl der wöchentlichen Flüge zwischen den beiden Vertragsparteien abgeschafft. Gemäß Prognosen wird mit einem Einsparungspotential aufgrund verbilligter Flugpreise von 72 Millionen Euro gerechnet, welche direkt den Verbrauchern zugute kämen. Indirekt werden mit dem Abkommen – durch neue Arbeitsplätze – weitere Vorteile für unsere BürgerInnen entstehen. Daher war dem Abkommen zuzustimmen.

 
  
  

Έκθεση: Dominique Riquet (A7-0044/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, tendo em conta o facto de a permanência dos acordos aéreos bilaterais existentes com o Vietname não estar em conformidade com a legislação europeia e as possíveis oportunidades que poderão advir desta maior abertura.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Jusqu’à présent, les accords bilatéraux relatifs au transport aérien passés entre des Etats membres de l’Union européenne et des pays tiers pouvaient entraîner une discrimination envers certains transporteurs de l’Union européenne. Ce nouvel accord prévoit donc d’intégrer une clause de désignation de l’Union, qui englobe tous les transporteurs de l’Union européenne et qui remplacera les clauses de désignation traditionnelles se référant aux transporteurs aériens des Etats membres. Cet accord a ainsi pour objectif d’éviter toute discrimination entre les transporteurs aériens de l’Union européenne et d’interdire les pratiques anticoncurrentielles. J'ai donc soutenu cet accord, qui permettra à toute compagnie aérienne de l’Union européenne d’assurer des vols entre n’importe quel Etat membre et le Viêt Nam.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Pritariau dėl šio susitarimo sudarymo. Susitarimu siekiama užtikrinti, kad visi ES oro vežėjai galėtų be diskriminacijos pasinaudoti oro susisiekimo maršrutais tarp Europos ir Vietnamo. Šiuo susitarimu taip pat užtikrinama, kad dvišalių susitarimų saugos nuostatos būtų taikomos tais atvejais, kai oro vežėjo reguliavimo kontrolę vykdo kita valstybė narė nei ta, kuri tą oro vežėją paskyrė. Be to, manau yra labai svarbu, kad susitarimas draudžia konkurenciją iškraipančią veiklą.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. − Según el Tribunal de Justicia, los acuerdos bilaterales firmados hasta ahora infringen el Derecho de la UE. Por ello, ha sido necesario modificar tres artículos a fin de evitar la discriminación entre las compañías aéreas y prohibir actuaciones que podrían ser contrarias a la competencia y, por último, para asegurar que las cláusulas de seguridad se apliquen cuando un Estado ejerce el control sobre el transporte designado por otro Estado miembro.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (NI), в писмена форма. − Уважаеми председател, уважаеми колеги, моето обяснение на вот касае споразумението между Европейския съюз и Виетнам по отношение на въздушния превоз. Аз гласувах за това споразумение, защото установих, че договореното от Комисията споразумение заменя в правилната посока някои разпоредби в съществуващите 17 двустранни споразумения за услуги за въздушен превоз, сключени между държавите-членки на ЕС и Виетнам. Както знаем според правилника Парламента не може да внася промени, но аз смятам, че Комисията е договорила необходимото и подкрепям това споразумение.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Comissão foi mandatada pelo Conselho para procurar substituir certas disposições dos Acordos relativos aos serviços aéreos, depois de o Tribunal de Justiça ter concluído da desconformidade destas com o Direito Comunitário.

As alterações referidas prevêem a concessão de acesso às rotas entre a União Europeia e o Vietname a todas as companhias aéreas europeias e proíbe práticas anti-concorrenciais. Estas alterações garantem o cumprimento do princípio da liberdade de estabelecimento e procuram assegurar idêntico tratamento no Estado-Membro de acolhimento ao dispensado aos nacionais desse Estado-Membro.

Faço votos de que os contactos e as trocas entre a União Europeia e o Vietname possam beneficiar das vantagens mútuas oferecidas às companhias aéreas e de que estas conduzam a um maior conhecimento entre os povos.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Saúdo a aprovação desta proposta de decisão do Conselho, que visa a celebração de um Acordo entre a União Europeia, por um lado, e o Governo da República Socialista do Vietname, por outro, relativamente a alguns aspectos dos serviços aéreos.

As relações internacionais entre os Estados-Membros e os países terceiros no domínio da aviação têm sido regulamentadas mediante o estabelecimento de acordos bilaterais. No entanto, um acórdão, datado de 2002, do Tribunal de Justiça da União Europeia considerou ilegal esta situação por violar o artigo 49.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Assim, a Comissão iniciou um processo de negociação que visa substituir os 17 acordos bilaterais em vigor sobre serviços aéreos entre os Estados-Membros e o Vietname. Este processo, que agora chega ao seu termo, visa permitir a todas as transportadoras da UE um acesso não discriminatório às rotas entre a UE e o Vietname, obriga ao respeito pelas normas de segurança e impede práticas anticoncorrenciais.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este Acordo, à semelhança dos demais, serve os objectivos da liberalização no sector dos serviços aéreos com a justificação, tal como nos restantes casos, de que o acórdão do Tribunal de Justiça da UE, de 2002, considera que os acordos bilaterais existentes infringem o direito comunitário. Como noutras situações, de má memória, uma vez mais a interpretação feita pelo direito comunitário parece dar prioridade à liberdade de concorrência sobre quaisquer outros preceitos sociais e económicos.

Aqui expressamos as mesmas reservas que temos relativamente a outros Acordos, ao seu alcance e às possíveis consequências que comportam: no quadro concreto actual em que se desenvolve a actividade da aviação civil, a criação de condições iguais às diversas companhias europeias poderá concorrer para a facilitação da concentração monopolista no sector (processo já em curso), com todos os prejuízos que daí decorrem para os trabalhadores das companhias de aviação e para os passageiros. Para que seja o mercado, também neste domínio, a imperar, reduz-se a capacidade dos Estados-Membros de defenderem as suas companhias de transporte aéreo de bandeira.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Estamos perante um acordo que serve os objectivos da liberalização do sector dos serviços aéreos com a justificação, tal como nos restantes casos, de que o acórdão do Tribunal de Justiça da UE, de 2002, considera que os acordos bilaterais existentes infringem o direito comunitário. Uma vez mais, a interpretação feita pelo direito comunitário parece dar prioridade à liberdade de concorrência sobre quaisquer outros preceitos sociais e económicos, mesmo quando já há acordos bilaterais entre os Estados-Membros.

Assim, expressamos as mesmas reservas que temos relativamente a outros acordos, ao seu alcance e às suas possíveis consequências. No quadro concreto actual em que se desenvolve a actividade da aviação civil, esta situação poderá concorrer para a facilitação da concentração monopolista no sector (processo já em curso) com todos os prejuízos que daí decorrem para os trabalhadores das companhias de aviação e para os passageiros. Não se pode reduzir a capacidade dos Estados-Membros de defenderem as suas companhias de transporte aéreo de bandeira.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, le nuove competenze acquisite dall'Unione Europea riguardano anche il campo degli accordi nel trasporto aereo. L'accordo in questione con il Vietnam prevede delle procedure d'implementazione di vari regolamenti sopratutto sulla sicurezza. la raccomandazione è chiara e trova il mio consenso.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, kadangi valstybių narių ir trečiųjų šalių tarptautiniai aviacijos ryšiai tradiciškai būdavo nustatomi dvišaliais oro susisiekimo paslaugų susitarimais. Kalbant apie dvišalius ES valstybių narių ir Vietnamo susitarimus dėl oro susisiekimo paslaugų džiugu, kad yra siekiama užtikrinti, kad visi ES oro vežėjai galėtų be diskriminacijos pasinaudoti oro susisiekimo maršrutais tarp Europos ir Vietnamo; dvišalių susitarimų saugos nuostatos būtų taikomos tais atvejais, kai oro vežėjo reguliavimo kontrolę vykdo kita valstybė narė nei ta, kuri tą oro vežėją paskyrė; draudžiama konkurenciją iškraipanti veikla. Visi šie oro susisiekimo susitarimai yra naudingi ir reikalingi Europos Sąjungai, mūsų oro bendrovėms ir mūsų piliečiams.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted in favour of this report. International aviation relations between Member States and third countries have traditionally been governed by bilateral air services agreements. The EU Court of Justice ruled in 2002 that traditional designation clauses in Member States’ bilateral air services agreements infringe EU law. They allow a third country to reject, withdraw or suspend the permissions or authorisations of an air carrier that has been designated by a Member State but that is not substantially owned and effectively controlled by that Member State or its nationals. This has been found to constitute discrimination against EU carriers established in the territory of a Member State but owned and controlled by nationals of other Member States. This is contrary to Article 49 of the Treaty on the Functioning of the European Union, which guarantees nationals of Member States who have exercised their freedom of establishment the same treatment in the host Member State as that accorded to nationals of that Member State. There are also further issues, such as competition, where compliance with EU law should be ensured through amending or complementing existing provisions in bilateral air services agreements between Member States and third countries. That is why the Commission negotiated this agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Gli accordi bilaterali stipulati dall'Unione Europea con Paesi terzi nel settore del trasporto aereo internazionale necessitano oramai di una revisione radicale: la Corte di Giustizia ha giudicato le tradizionali clausole di designazione, contenute in tali accordi, del tutto incompatibili con il diritto comunitario, in quanto violano la libertà di stabilimento di società provenienti dall'estero e non garantiscono loro lo stesso trattamento che lo Stato membro ospitante accorda alle proprie società. Accogliamo, dunque, con favore la conclusione di questo accordo proposto dalla Commissione, che mira a concedere a tutti i vettori dell'Unione Europea un accesso senza discriminazione alle rotte da e per il Vietnam, evitando qualsivoglia pratica anticoncorrenziale. Andrebbero eliminate le clausole sull'eventuale tassazione dei carburanti per il servizio aereo ed è auspicabile che le clausole di designazione tradizionali, riferite ai vettori del Paese terzo, vengano sostituite con una clausola di designazione dell'Unione Europea, riferita questa ai vettori aerei dell'Unione. Ciò facendo si introdurrebbe un ulteriore elemento di bilanciamento negli accordi bilaterali. Sarebbe opportuno, infine, applicare sempre più attente disposizioni in materia di sicurezza, specie in quelle situazioni in cui il controllo regolamentare su un vettore aereo sia esercitato da uno Stato membro, diverso da quello della designazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O Acordo aéreo UE/Vietname é muito importante para o futuro das relações entre ambos. Nesse sentido, e na sequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, é necessário que o Parlamento Europeu seja plenamente informado e consultado sobre o trabalho desenvolvido pelo Comité Misto, bem como por todas as entidades interessadas. Qualquer Acordo a ser celebrado tem que ser obrigatoriamente aprovado pelo PE, pelo que este deverá estar a par de todas as negociações.

Assim, o presente Acordo é um passo importante para a abertura do mercado às companhias aéreas da UE e do Vietname sem qualquer discriminação. Esta abertura do mercado poderá contribuir para a melhoria dos serviços prestados aos passageiros.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Gentiel Presidente, onorevoli colleghi, gli accordi bilaterali sui servizi aerei tra UE e paesi terzi hanno delle clausole che si sono dimostrate lesive del diritto dell'Unione in quanto non garantiscono uguaglianza di trattamento fuori dall'UE ai diversi vettori aerei, per questo si ha la necessità di un accordo specifico che tuteli passeggeri e compagnie aeree. Ho votato a favore dell'accordo proprio per garantire che tutti i vettori aerei europei possano usufruire delle rotte aeree vietnamite in egual misura, senza correre il rischio di alcun divieto. Inoltre, l'applicazione dell'accordo mira ad una maggiore sicurezza dei voli e dei passeggeri. Se, infatti non si possono avere, per varie ragioni, gli stessi standard che abbiamo all'interno dell'Unione, è opportuno che alcuni punti fermi e alcune regole siano però stabilite.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Na sequência do acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 2002, que determinou que as tradicionais cláusulas de designação incluídas nos acordos bilaterais de serviços aéreos celebrados pelos Estados-Membros infringem o direito da União, tornou-se necessário negociar um Acordo que visa substituir determinadas disposições dos actuais 17 acordos bilaterais de serviços aéreos entre os Estados-Membros e o Vietname.

As referidas cláusulas violavam o disposto no artigo 49.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, o qual garante aos nacionais dos Estados-Membros que exercem a sua liberdade de estabelecimento o mesmo tratamento no Estado-Membro de acolhimento que o dispensado aos nacionais desse Estado-Membro. Nestes termos, para evitar as referidas discriminações entre as transportadoras aéreas da UE, as tradicionais cláusulas de designação relativas às transportadoras aéreas do Estado-Membro parte do Acordo bilateral são substituídas por uma cláusula de designação da UE, aplicável a todas as transportadoras da UE. Tal tem por objectivo conceder a todas as transportadoras aéreas da UE acesso não discriminatório às rotas entre a União Europeia e o Vietname.

Face a todo o exposto votei favoravelmente o presente relatório que também mereceu parecer favorável da Comissão TRAN.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a celebração do Acordo de Transporte Aéreo entre a UE e o Vietname, o qual tem por objectivo substituir determinadas disposições dos actuais 17 acordos bilaterais de serviços aéreos celebrados entre este país e os Estados-Membros, passando a garantir, em conformidade com o que havia sido determinado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, em 2002, o acesso não discriminatório de todas as transportadoras aéreas da UE às rotas entre a União Europeia e o Vietname e, bem assim, a compatibilidade com as regras comunitárias em matéria de concorrência.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − International aviation relations between Member States and third countries have traditionally been governed by bilateral air services agreements. The EU Court of Justice ruled in 2002 that traditional designation clauses in Member States’ bilateral air services agreements infringe EU law. They allow a third country to reject, withdraw or suspend the permissions or authorisations of an air carrier that has been designated by a Member State but that is not substantially owned and effectively controlled by that Member State or its nationals.

This was found to constitute discrimination against EU carriers established in the territory of a Member State but owned and controlled by nationals of other Member States, contrary to Article 49 of the Treaty on the Functioning of the European Union which guarantees nationals of Member States who have exercised their freedom of establishment the same treatment in the host Member State as that accorded to nationals of that Member State.

There are also further issues, such as competition, where compliance with EU law should be ensured through amending or complementing existing provisions in bilateral air services agreements between Member States and third countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo soddisfacente il testo finale votato oggi in quanto permette a tutti i vettori dell'UE un accesso alle rotte tra l'Unione Europea e il Vietnam, evitando discriminazioni tra i diversi vettori aerei. Inoltre vengono garantite disposizioni in materia di sicurezza e di concorrenza estremamente importanti per migliorare i servizi aerei su questa tratta, a vantaggio degli operatori così come dei passeggeri. La costante crescita economica di questo paese, che grazie all'elasticità del suo tessuto imprenditoriale è stato in grado di far fronte alla crisi internazionale meglio di molti altri, lo rende partner privilegiato per l'UE, e il voto di oggi non può che sostenere questa importante linea di sviluppo.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A Comissão Europeia negociou um Acordo entre a União Europeia e a República do Vietname, que substitui 17 acordos bilaterais de serviços aéreos existentes entre este último e os Estados-Membros. O Acordo em questão não contém a habitual disposição sobre a taxação dos combustíveis na União Europeia em voos realizados por operadores de terceiros países. Todavia, os benefícios do Acordo para a União Europeia são significativos e o meu voto vai no sentido de apoio à recomendação do Parlamento Europeu.

Destaco, para o efeito, a cláusula relativa à designação incluída no Acordo, que tem por objectivo dar a todas as transportadoras aéreas da União Europeia acesso não discriminatório às rotas entre a UE e o Vietname, mas também as disposições relativas à segurança e à compatibilidade com as regras de concorrência.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Mit dem Abkommen wurden die Benennungsklauseln der ehemaligen bilateralen Luftverkehrsabkommen gemäß einem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union aus dem Jahre 2002 mit dem EU-Recht in Einklang gebracht. Ich habe dem Abschluss des Abkommens zugestimmt.

 
  
  

Έκθεση: Dominique Baudis (A7-0042/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Voto favoravelmente o presente relatório, visto que é necessário concluir as negociações no que diz respeito às trocas com esta região e entendo que há uma evolução positiva ao incluir neste documento sectores como a energia, indústria e matérias-primas e, acima de tudo, investigação, inovação e educação.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. − I voted in favour of this report and would like to urge EU and GCC leaders to intensify cooperation, especially in the area of trade, since negotiations on a free-trade agreement between the EU and the GCC were opened 20 years ago and still have not been concluded. Apart from being strategically a very important region for the EU and the West in general, the GCC states are also important trade partners. Our trade with this region has been on a constant rise and in 2009 it amounted to EUR 79.7 billion. We also have a positive trade balance with GCC countries, as we export goods worth EUR 57.8 billion and our imports amount to EUR 21.8 billion. The EEAS should pay more attention to this important region and new EU diplomatic missions should be opened in the GCC member states. In this way we would be able to raise the profile of the EU and have more influence in this part of the world. EU engagement is needed now more than ever considering the turmoil and unrest this region is experiencing.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Uniunea Europeană și Consiliul de Cooperare al Golfului negociază de aproape douăzeci de ani un acord de liber schimb. O intensificare a relațiilor ar fi avantajoasa ambelor părți, cu atât mai mult cu cât posibilitățile de cooperare sunt numeroase în domeniul educației, cercetării științifice, energiilor regenerabile. Pe plan intern, țările CCG cunosc de câțiva ani un nou proces de modernizare politică și socială, care trebuie susținut și încurajat. Consider că avem nevoie de un dialog continuu între Uniunea Europeană și Consiliul de Cooperare al Golfului pentru a avansa în materie de promovare a drepturilor și libertăților omului, precum și ale minorităților şi de luptă împotriva tuturor formelor de discriminare, inclusiv a discriminării pe criterii de gen sau religie. Motiv pentru care am votat în favoarea acestui raport.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Depuis une vingtaine d’années, l’Union européenne et le Conseil de coopération du Golfe tentent de négocier un accord de libre échange, négociations qui ne sont toujours pas conclues à ce jour. Or, en vingt ans, le contexte a changé. En effet, les Etats membres du Conseil de coopération du Golfe sont devenus le moteur économique de toute la région Moyen-Orient-Afrique du Nord et représentent le premier investisseur dans les pays du voisinage sud-méditerranéen de l’Union européenne. Le potentiel de coopération entre l’Union européenne et les pays membres du Conseil de coopération du Golfe dépasse donc le cadre commercial pour aller vers des domaines tels que la science et l’éducation. C’est pourquoi j’ai voté en faveur de ce rapport d’initiative, qui se veut être un appel du Parlement européen pour la formulation d’une politique plus ambitieuse à l’égard du Conseil de coopération du Golfe.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą. Europos Sąjunga ir Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba (PĮBT) maždaug dvidešimt metų derasi dėl laisvosios prekybos susitarimo. Tai seniausiai pradėtos ir iki šiol nebaigtos Europos Sąjungos prekybos derybos. Per šį laikotarpį situacija šiame regione ženkliai pasikeitė. Persijos įlankos valstybės per porą dešimtmečių tapo pagrindiniu ekonomikos varikliu Šiaurės Afrikos ir Artimųjų rytų regione, o pats regionas yra naujai besiformuojantis ir turintis didelę įtaką pasaulinės ekonomikos raidai. Pritariu pranešime išdėstytiems siūlymams, kad būtina kuo greičiau sudaryti laisvosios prekybos susitarimą su šiuo ES svarbiu regionu. ES ir Persijos įlankos regiono bendradarbiavimo potencialas apima ne tik prekybą, bet ir kitus bendrus abipusius interesus tarptautinio saugumo, kovos su terorizmu, diplomatinio tarpininkavimo Artimųjų Rytuose srityse, kuriose kyla įtampų, regioninių krizių valdymo, kultūrų dialogo ir pasaulio ekonomikos valdymo srityse.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (NI), в писмена форма. − Уважаеми председател, уважаеми колеги, този доклад по собствена инициатива цели отправянето на призив от страна на Европейския парламент за формулирането на една по-амбициозна политика на Съюза по отношение на Съвета за сътрудничество в Персийския залив и на неговите държави-членки. Аз гласувах за този доклад, защото смятам, че това е посоката, която трябва да изберем. Още повече, че Съветът за сътрудничество в Персийския залив наскоро обяви, че вече не признава за легитимен режима на Муамар Кадафи. Тази негова политика ни радва и окуражава. Съветът осъди престъпленията срещу цивилното население, извършвани от режима на Кадафи, и призова за незабавна намеса на Лигата на арабските държави и на Съвета за сигурност на ООН. Започналият отпреди тридесет години процес на интеграция от страна на шестте държави-членки на този Съвет продължава да бъде към настоящия момент единственият опит в арабския свят. Ние сме длъжни да ги подкрепяме.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Este mai important decât oricând pentru Uniunea Europeană să aibă un acord de liber schimb cu ţările din Golf. Negocierile pentru un astfel de acord deţin recordul negativ în ce priveşte durata lor şi este clar că, în cei 20 de ani de la începutul acestora, contextul s-a schimbat de câteva ori. Climatul geopolitic din zona Golfului este diferit acum, cu implicaţii la nivel mondial şi regional. Avem de a face cu un proces de liberalizare şi diversificare a economiilor acestor state. Statele din Golf reprezintă mult mai mult decât simpli parteneri comerciali în acest moment, ele având tot mai multă influenţă în domeniul financiar, diplomatic şi nu numai. Iar influenţa lor va continua să crească. Ceea ce aduce o nouă perspectivă Uniunii Europene, care înţelege că cooperarea dintre cele două regiuni depăşeşte cadrul comercial. Avem interese comune în materie de securitate internațională, de luptă contra terorismului, de mediere diplomatică în regiunile tensionate din Orientul Mijlociu, de gestionare a crizei regionale, de dialog intercultural și de guvernanță economică mondială. UE dispune de avantaje comparative de valorificat pe lângă noii actori din regiunea Golfului, cu condiția existenței unei voințe politice la cel mai înalt nivel.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Dei o meu voto favorável a este relatório sobre as relações comerciais, económicas e financeiras entre a União Europeia e os países de Conselho de Cooperação do Golfo (Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Qatar e Omã). Concordo com as previsões do texto no que diz respeito às relações entre a União Europeia e os países árabes da região do Golfo, nomeadamente no que diz respeito aos Acordos estratégicos nas áreas de energia, ciência e educação. Também é importante realizar um Acordo para o comércio livre.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Considero ser do interesse da UE e do CCG estreitar relações a todos os níveis, sejam políticos, culturais, comerciais ou financeiros.

Sobre este relatório, do qual fui relator na Comissão INTA, gostaria de evidenciar 3 propostas que defendi desde o início e que foram bem acolhidas pelos colegas: 1) aumento da presença diplomática na região, através da abertura de uma delegação em cada um dos Estados-Membros do CCG, através do Serviço Europeu de Acção Externa; 2) realização regular de cimeiras de Chefes de Estado e de Governo entre a UE e o CCG e, finalmente, 3) convite à AR/VP e ao Comissário do Comércio a fim de considerarem abordagens alternativas para futuras relações comerciais com os países do CCG sob a forma de acordos bilaterais entre a UE e os Estados do Golfo que já se sintam preparados para assumir novos compromissos com a UE.

Embora esta última proposta represente uma nova abordagem da UE relativamente às relações com países terceiros, julgo que nem a União, nem cada um dos países do CCG disponíveis para estreitar toda a gama de relações podem ficar reféns de outros Estados do CCG que ainda não se sintam confortáveis para o fazer.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por defender que o potencial de cooperação entre a UE e a região do Golfo ultrapassa o mero quadro comercial. As boas relações entre estes blocos regionais poderão dar um contributo importante para a salvaguarda de interesses comuns, como a segurança internacional, a luta contra o terrorismo e a governação económica mundial.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. As recentes perturbações e conflitos sociais, políticos e militares em diversos países de maioria muçulmana reforçam a necessidade europeia de desenvolver uma estratégia para a região do Golfo e de estabelecer contactos e parcerias duradouras com a principal instituição multilateral da região: o Conselho de Cooperação do Golfo. São evidentes as questões de segurança e económico-financeiras que põem em contacto ambas as partes, devendo a União Europeia desenvolver esforços e canalizar meios no sentido de melhor se dar a conhecer e de procurar levar a bom termo o projecto de acordo de comércio que, estou em crer, poderia não só aumentar as trocas comerciais como contribuir para pôr em maior contacto as respectivas populações.

Faço votos de que as reformas que alguns destes países empreenderam se consolidem e que a Europa possa contribuir positivamente para este processo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A presente proposta de resolução do Parlamento Europeu (PE) aborda as relações entre a União Europeia (UE) e o Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) tendo em vista o estabelecimento de uma parceria estratégica que envolva os seus Estados-Membros. Não obstante as convulsões verificadas, nos últimos tempos, em alguns países árabes, os Estados do Golfo são portadores de um grande potencial económico e possibilitam uma excelente oportunidade de cooperação com a UE não só por serem produtores de petróleo (cujas reservas começam a ficar exauridas), mas sobretudo porque estes países começam a apostar em energias alternativas cujo know-how europeu é sobejamente conhecido, o que representa uma excelente oportunidade de negócio.

Congratulo-me, pois, com a aprovação deste relatório e espero que, brevemente, possamos aprovar um acordo no sentido de vermos reforçadas as parcerias da UE com a comunidade islâmica.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Não faltam motivos de preocupação, nem focos de instabilidade que tornam o contexto geopolítico regional altamente complexo: da situação na Palestina, à guerra no Iraque, a situação no Irão, as recentes revoltas populares em vários países, como o Iémen, e a situação no Darfur. Perante esta situação, a União Europeia tem vindo a utilizar políticas de dois pesos e duas medidas relativamente aos Estados da região, o que tem dificultado a solução de conflitos, negociações e processos de paz. Por outro lado, não raras vezes ocorre na ingerência, não respeitando os direitos soberanos dos povos da região.

Neste contexto, este relatório adopta como pano de fundo as negociações que decorrem há 20 anos, para obtenção de um acordo de comércio livre entre a UE e o CCG, sendo estas as mais antigas negociações comerciais encetadas pela UE, até à data ainda não concluídas. Este seria motivo suficiente, por si só, para não apoiarmos o relatório. Mas algumas das alterações orais que lhe foram introduzidas durante a votação tornaram-no ainda mais inaceitável. Muito especialmente, a referência à posição do Conselho de Segurança da ONU relativamente ao estabelecimento da zona de exclusão aérea na Líbia, que está a dar, como se sabe, cobertura à guerra movida contra este país.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Sabemos que o contexto geopolítico do Golfo é muito complexo e inclui questões sensíveis e graves em matéria de segurança e de paz. Destacam-se os processos de paz no Médio Oriente, a guerra no Iraque, a situação no Irão, as revoltas populares no Iémen e a evolução recente no Darfur, além dos novos acontecimentos no Norte de África.

Entretanto, assinala-se no relatório que “mais de um terço do valor total dos fundos soberanos mundiais encontra-se na posse dos Estados do Conselho de Cooperação (CCG) do Golfo e esses fundos contribuíram para salvar o sistema financeiro mundial e europeu em resposta à crise". É neste contexto que decorrem, há 20 anos, as negociações do Acordo de Comércio Livre entre a UE e o CCG, que são as mais antigas e ainda não concluídas negociações comerciais encetadas pela União Europeia.

A verdade é que a União Europeia utiliza processos de ingerência e de dois pesos e duas medidas relativamente aos Estados da região, o que dificulta as negociações e até processos de paz que respeitem os direitos soberanos dos povos da região. Por outro lado, na resolução que o PE aprovou, foram incluídas novas propostas que não ajudam ao processo de paz na região...

(Declaração encurtada por força do artigo 170.º do Regimento)

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsuodamas už šį pranešimą remiu demonstracijas už demokratiją ir žmogaus teises Bahreine ir smerkiu vyriausybės smurto reakciją. Iranas, Irakas, Jemenas, Omanas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Kataras, Saudo Arabija, Kuveitas – PĮBT (Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos) šalys sudaro šeštą pagal dydį ES eksporto rinką ir kad ES yra antra pagal dydį PĮBT šalių prekybos partnerė; nors šios šalys jau vykdo intensyvią prekybą, ją galima dar labiau išplėsti ir įvairinti, atsižvelgiant į ES rinkos dydį ir PĮBT šalių pastangas įvairinti savo eksportą; laisvosios prekybos susitarimas taip pat suteiktų naujų techninio bendradarbiavimo ir pagalbos galimybių; sudarius EB ir PĮBT laisvosios prekybos susitarimą būtų skatinami glaudesni ryšiai ir tolesnė įvairovė. Šis dokumentas vėl pareiškia ES prieštaravimą mirties bausmei ir ragina pasauliniu mastu paskelbti mirties bausmės taikymo moratoriumą; gaila, kad visose Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos šalyse vis dar išlaikoma mirties bausmė; todėl raginama patvirtinti mirties bausmės ir bausmių moratoriumą; todėl ypač raginamos valstybės, kurios naudoja tokius metodus kaip galvos nukirtimas, užmėtimas akmenimis, nukryžiavimas, galūnių amputacija arba nuplakimas rykštėmis, baigti naudoti tokius metodus.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. − I voted for the report on the EU relations with the Gulf Cooperation Council. I would like to point out my support for the oral amendments introduced by the rapporteur Mr Baudis to update the report in the light of recent developments.

It is important to call on all member states of the Gulf Cooperation Council to recognize the continuing popular movement for democratic reform within the wider region with the appeal to the emerging civil society groups to promote the process of genuine peaceful democratic transition within their respective countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Pour de nombreuses raisons, la région du Golfe persique revêt une importance stratégique pour l'Union européenne, en particulier en ce qui concerne l'approvisionnement en énergie. L'Union européenne souhaite resserrer ses liens avec le Conseil de Coopération du Golfe, organisation qui regroupe les 6 pays les plus riches de la région, et la conclusion d'un accord de libre-échange constitue un élément central de ce processus. J'ai voté pour ce rapport, qui pose les jalons de la future coopération entre l'Union et le CCG. Embrassant l'ensemble des questions qu'un tel partenariat soulève, comme la question des droits des minorités, des droits des femmes, de la liberté de conscience et d'expression, mais aussi le règlement du conflit israélo-palestinien, ou encore des domaines de partenariat stratégiques comme la recherche, l'éducation ou encore les énergies fossiles et renouvelables, le projet de mon collègue Dominique Baudis avait fait l'objet d'un assez large consensus parmi les groupes politiques. Cependant, suite aux évènements récents au Bahreïn, l'actualité du rapport a été remise en question. Grâce à la bonne volonté de chacun, d'excellents amendements oraux de compromis ont été négociés afin de remettre le rapport à jour, évitant ainsi que de longs mois de travail ne soient remis en cause.

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Lisek (PPE), na piśmie. − Głosowałem za przyjęciem sprawozdania posła Dominique’a Baudisa. W jego kompleksowym sprawozdaniu ujęto wszystkie interesujące kwestie dotyczące praw człowieka, równouprawnienia kobiet, wolności prasy i demokratyzacji. W sprawozdaniu uwzględniono również ostatnie zmiany na arenie politycznej Bahrajnu. Uważam, że niezwykle istotne jest potępienie użycia przemocy w tym konflikcie. Strategiczne partnerstwo w wielu obszarach uwypuklone w licznych punktach sprawozdania powinno pozwolić na uniknięcie kryzysów w stosunkach pomiędzy UE a tym regionem oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Europy. Kraje Zatoki Perskiej są niezwykle ważnym aktorem, jeśli chodzi o proces pokojowy. Dlatego pragnę wyrazić moje zadowolenie, że sprawozdanie zostało przyjęte i mam nadzieję, że współpraca między Unią Europejską a krajami Zatoki Perskiej będzie na wielu polach jeszcze bardziej owocna.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this report, and particularly welcome the oral amendment adding a new paragraph 7a, which ‘calls on all member states of the Gulf Cooperation Council to recognise a continuing popular movement for democratic reform within the wider region and calls for the full engagement with emerging civil society groups to promote a process of genuine peaceful democratic transition, within their own countries, with partners in the region and with the full support of the European Union’.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'arco dei vent'anni di negoziati commerciali fra l'Unione europea ed i paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG), il contesto risulta profondamente cambiato e tali rapporti devono poter giungere ad un punto di svolta.

La conclusione di un accordo di libero scambio rimane una priorità di carattere sia politico che commerciale. Lo scenario geopolitico del CCG è caratterizzato dall'emergere di una serie di sfide, in materia di sicurezza, dalle implicazioni globali e regionali, che richiedono l'avvio di un processo di liberalizzazione e di diversificazione della struttura economica di base di questi paesi. Essi dovrebbero poter continuare a seguire la traiettoria della cooperazione e del multilateralismo.

L'Unione europea ha, pertanto, il compito di sviluppare una nuova partnership strategica, capace di supportare il processo d'integrazione regionale in atto. È auspicabile, inoltre, che il nuovo Servizio di azione esterna dell'UE inauguri nuove missioni diplomatiche nei suddetti paesi. È consigliabile, dunque, che il Parlamento incoraggi una politica più ambiziosa dell'Unione nei confronti del CCG: dovremmo poter intensificare i rapporti in settori di cooperazione, nel campo della ricerca scientifica e della tecnologia, continuando a dialogare anche su temi come la protezione delle minoranze religiose, il diritto al lavoro e la libertà d'opinione.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Já têm mais de duas décadas as negociações entre a União Europeia e o Conselho de Cooperação do Golfo na tentativa de negociarem um acordo de comércio livre. São assim uma das mais antigas negociações comerciais encetadas pela União, que até agora se mantêm inconclusivas.

Ora, em vinte anos, o contexto destas negociações alterou-se profundamente. Os Estados do CCG têm uma força de choque financeira importante em Fundos soberanos, que atingiu, em 2009, mais de 1 380 mil milhões de dólares, ou seja, mais de 35% do volume mundial. Os Estados-Membros do CCG tornaram-se o motor económico de toda a região do Médio Oriente/África do Norte, representando mais de 40% da riqueza nacional produzida nesta zona e detendo 50% das reservas cambiais oficiais, ou seja, 1 070 mil milhões de dólares.

Face ao grande potencial financeiro e económico destes países temos que aproveitar o contexto actual para que as negociações cheguem a bom porto.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The EU and the Gulf Cooperation Council have been negotiating a free-trade agreement (FTA) for some 20 years: the longest-running non-concluded trade negotiations that the EU has undertaken. The report underlines that concluding the FTA remains a priority. However, it goes beyond trade relations and also includes the issues of energy, industry and raw materials, R&D and innovation and education.

I abstained from voting because the agreement should be drawn up in the context of a political response to the situation in the region. There should be a separate approach to every single country. Let us take Iran as an example. It would be a mistake to include Ahmadinejad’s regime in the process of negotiations. More precise geographical or economic clarifications are necessary.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai dėl Europos Sąjungos ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos santykių, kadangi Persijos įlankos regionas šiuo metu laikomas naujai besiformuojančiu pasaulinės ekonomikos poliumi, kurio geopolitinė aplinka susijusi su saugumo klausimais, darančiais poveikį ne tik šiam regionui, bet ir visam pasauliui. Be to, Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos šalys sudaro šeštą pagal dydį ES eksporto rinką, o ES yra antra pagal dydį šių šalių prekybos partnerė, būtina plėsti ir įvairinti abipusius santykius. Turime dėti visas pastangas, kad būtų išplėstas bendradarbiavimas įvairiose ekonominės ir techninės veiklos srityse, tarp jų stiprinant ekonominio vystymosi procesą. Be to, stiprūs ekonominiai tarpusavio ryšiai suteiktų daugiau galimybių stiprinti ES regioninę integraciją ir sudarytų daugiau galimybių ES prisidėti didinant šio regiono, turinčio strateginę reikšmę, stabilumą. Turime dėti visas pastangas, kad pagaliau tarp šių dviejų regionų būtų baigtos derybos ir sudarytas laisvosios prekybos susitarimas, kuris garantuotų naujas techninio bendradarbiavimo ir pagalbos galimybes.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), raštu. − Europos Parlamentas nuolat, dar iki demokratijos bangos proveržio arabų šalyse, ragino Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos valstybes pagerinti demokratijos, teisės viršenybės, žmogaus teisių ir laisvių būklę. Mūsų socialdemokratų frakcija ypač akcentavo socialinės politikos reformų būtinybę, daugiau laisvių profsąjungoms užtikrinimą. Griežtai pasisakėme prieš mirties bausmių vykdymą ir moterų teisių paminimą. Balsuodamas už šį pranešimą remiu demonstracijas už demokratiją ir žmogaus teises Bahreine ir smerkiu vyriausybės smurto reakciją. Remiu pranešėjo raginimus perteikti ES valstybių patirtį Persijos įlankos valstybėms diegiant atsinaujinančių energijos šaltinių išgavimo technologijas. Taip pat pasisakau už derybų dėl laisvos prekybos susitarimo tarp ES ir Persijos įlankos valstybių paspartinimą. Šių dviejų regionų bendradarbiavimo potencialas ryškus ne tik ekonomikos srityje, bet ir tarptautinio saugumo, kovos su terorizmu, diplomatinio tarpininkavimo Artimųjų Rytų konflikte, kultūrų dialogo ir pasaulio ekonomikos valdymo klausimais.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − La relazione del collega Baudis sulle relazioni dell'Unione europea con il CCG (Consiglio di cooperazione del Golfo) si riferisce ai negoziati per il libero scambio tra UE e i Paesi del Golfo Persico. Ritengo fondamentale sia per i futuri equilibri della regione dopo le guerre degli ultimi anni e i recenti accadimenti, sia dal punto di vista commerciale un accordo che faciliti gli scambi, saldando di conseguenza tutti quei rapporti socio politici che reinseriscono la regione nel contesto globale che le compete. Per questo ho votato a favore della relazione auspicando inoltre un'intensificazione dei rapporti che sarebbe di reciproco beneficio anche in vista di una nuova governance globale.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório de iniciativa, que constitui um apelo do Parlamento Europeu no sentido da elaboração de uma política mais ambiciosa relativa a uma parceria estratégica da UE com o Conselho de Cooperação do Golfo e seus Estados membros.

Há cerca de duas décadas que a União Europeia e o Conselho de Cooperação do Golfo tentam negociar um acordo de comércio livre. Trata-se das mais antigas negociações comerciais encetadas pela União e que se mantiveram até agora inconclusivas. Entretanto, em vinte anos, o contexto destas negociações alterou-se profundamente. De facto, o potencial de cooperação entre as duas regiões ultrapassa o mero quadro comercial. Os dois blocos partilham interesses comuns em matéria de segurança internacional, de luta contra o terrorismo, de mediação diplomática nas zonas de tensões do Médio Oriente, de gestão da crise regional, de diálogo intercultural e de governação económica mundial.

Votei favoravelmente o presente relatório de iniciativa por considerar muito oportuno o presente apelo do PE no sentido da elaboração de uma política mais ambiciosa da União face ao Conselho de Cooperação do Golfo e aos seus Estados membros. Faço votos de que a indispensável vontade política nesta matéria seja perceptível ao mais alto nível.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'accordo di libero scambio tra UE e il Consiglio di cooperazione del Golfo è in discussione da circa venti anni. In questo intervallo, il contesto finanziario e geopolitico del CCG è drasticamente mutato: sono emerse sfide in materia di sicurezza (Iraq, Iran, Yemen, terrorismo islamico, pirateria) e nuovi attori commerciali si sono affacciati nell'area.

Contemporaneamente, gli Stati del CCG sono divenuti il motore economico di tutta la regione Medio Oriente-Nord Africa e sono oggi i primi investitori nei paesi dell'area meridionale mediterranea dell'UE. Le due regioni hanno poi interessi comuni in materia di sicurezza, lotta al terrorismo, gestione della crisi regionale e governance economica mondiale. Per questo oggi il Parlamento europeo è invitato a formulare una politica più ambiziosa di cooperazione con i paesi del CCG: l'UE dispone di vantaggi comparativi da far valere nei confronti dei nuovi attori che operano nel Golfo, soprattutto in materia di istruzione, ricerca scientifica, energia e tecnologia, e non può lasciarsi sfuggire le opportunità offerte da questo particolare momento storico nel quale si definisce la governance economica mondiale e si ricompongono gli equilibri regionali.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. A região do Golfo reveste-se de uma enorme importância para a UE, sendo nesta medida fundamental o desenvolvimento de uma estratégia orientada para o reforço dos laços políticos, financeiros, económicos, sociais e culturais com o Conselho de Cooperação do Golfo (CCG). Neste contexto, a conclusão do Acordo de Comércio de Livre entre a UE e o CCG assume-se como um objectivo prioritário. O potencial de cooperação estende-se, porém, a outros domínios, tais como a educação, a energia e a investigação científica.

Associo-me, por isso, ao apelo lançado por este plenário no sentido da elaboração de uma política mais ambiciosa da UE face ao CCG e aos seus Estados membros e faço votos de que o reforço do diálogo e da cooperação entre a UE e o CCG possa contribuir para promover e consolidar progressos em matéria de respeito dos princípios democráticos e dos direitos fundamentais.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Among the reasons to vote in favour of this text, one should mention the adoption of Amendment 7a(new) that states the following: ‘Calls on all member states in the Gulf Cooperation Council to recognise a continuing popular movement for democratic reform within the wider region, and calls for the full engagement with emerging civil society groups to promote a process of genuine peaceful democratic transition, within their own countries, with partners in the region and with the full support of the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'accordo di libero scambio tra l'UE e la regione del Golfo è una priorità per gli interessi delle due parti e deve sottolineare l´importanza del loro riconoscimento reciproco. La presenza dell'Unione europea nella regione rafforza la politica di scambio, contribuendo allo sviluppo di un'informazione mirata ed efficace sull'UE negli Stati del Golfo.

Con la conclusione dell´accordo in oggetto, è possibile facilitare una migliore visibilità dell´Unione adottando la strada dell´apertura di nuove missioni diplomatiche europee presso gli Stati del Golfo, che favoriscano il dialogo politico e l'efficacia dell'azione europea. Questo vale anche nell'ottica del fabbisogno energetico dell'UE, ancora in gran parte coperto da combustibili fossili, nonostante in futuro la domanda petrolifera sarà condizionata da una politica climatica sempre più orientata sulle fonti rinnovabili. Gli sviluppi sociali e politici costatati in questi ultimi anni nella maggior parte degli Stati Membri del CCG incoraggiano la promozione dei diritti dell'uomo e di lotta contro tutte le discriminazioni, anche quelle fondate sul genere, l’orientamento sessuale o la religione. È necessario quindi consolidare un partenariato affidabile tra l'UE e il CCG, che favorisca l'apertura dei mercati delle merci e l'abolizione degli ostacoli non tariffari.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (ECR), in writing. − The UK Conservative delegation and the ECR Group voted in favour of the Baudis Report on EU-GCC relations, including the extensive oral amendments submitted by the rapporteur today in plenary, as it is important to condemn any disproportionate use of force in Bahrain by the authorities, in particular allegations of the shooting of unarmed peaceful protestors.

We accept that the mainly majority Shia community protestors have themselves in some measure also resorted to unacceptable violence and we call on all sides to exercise maximum restraint. Bahrain is a loyal western ally and home to the US Fleet and we welcome the offer of dialogue by the Crown Prince of Bahrain. We accept that under the GCC rules the government of Bahrain is entitled to call in Saudi and Kuwaiti assistance in enforcing law and order, but again foreign forces in Bahrain should respect fundamental human rights, including the right to peaceful demonstration. We hope an EU-FTA can be concluded as soon as possible as economic growth and job creation, particularly amongst the disadvantaged Shia community, will assist in stabilising the island state and reducing social tension.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – J'ai soutenu cette proposition de résolution qui envoie un message fort à nos partenaires de la Péninsule arabique. Dans un contexte économique, social et géopolitique extrêmement tendu, il était essentiel que notre Assemblée rappelle sa volonté de réviser nos accords de coopération à la lumière des événements dans le monde arabe. Il ne s'agit pas de renoncer aux liens historiques, mais de les adapter aux réalités du terrain et aux besoins des peuples, en faisant du respect des valeurs défendues par l'Union un préalable à tout approfondissement des liens économiques et politiques, et en faisant du dialogue avec la société civile un élément central et incontournable du partenariat. Si des progrès et des réformes sont à saluer, des efforts importants restent encore à réaliser pour ancrer de manière pérenne ces pays sur le chemin de la démocratie, du respect des Droits de l'Homme et de la garantie des libertés publiques. Une partie du destin de l'Europe se joue au Proche et Moyen-Orient, et c'est tout l'enjeu des accords d'association conclus par l'Union avec ces pays que de trouver une voie médiane et équitable pour tous, entre poursuite des relations économiques et commerciales et promotion de ses valeurs fondamentales.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftlich. Ich habe für den Bericht über die Beziehungen der Europäischen Union zum Golf-Kooperationsrat gestimmt. Wie darin erschöpfend ausgeführt wird, ist es aufgrund der vielfältigen Vorteile für beide Vertragsparteien an der Zeit, nach zwanzigjährigen Verhandlungen den Abschluss eines Freihandelsabkommens gezielt zu forcieren. Ich unterstütze vor allem aber auch die im Bericht angeführten Verhandlungsschwerpunkte, die den Entwicklungen im Bereich des Klimawandels und dem Obligo gegenüber den Menschenrechten Rechnung tragen.

 
  
  

Έκθεση: Sharon Bowles (A7-0064/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo a nomeação em virtude de se terem concretizado todos os trâmites legais, incluindo uma rigorosa avaliação curricular.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le directoire de la Banque centrale européenne devant être doté d’un nouveau membre, j’ai voté en faveur de la nomination du candidat belge, Peter Praet, dont l’autorité et l’expérience professionnelle dans le domaine monétaire et bancaire sont reconnues.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Apoio o resultado favorável da votação do Conselho referente à nomeação de Peter Praet para o cargo de membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu, com base numa avaliação positiva do seu Curriculum Vitae e das respostas escritas dadas pelo mesmo no questionário submetido aos candidatos para o referido cargo.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Num momento central da vida das Instituições europeias, em que, muito em especial, é exigido ao Banco Central Europeu um papel particularmente atento e interventivo no acompanhamento da crise das dívidas soberanas, da estabilidade do euro e da retoma económica, desejo ao recém-nomeado Peter Praet um mandato com todo o sucesso, estando convicto de que exercerá as funções para as quais é agora nomeado com dedicação e competência.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, kadangi 2011 m. vasario 18 d. raštu Europos Vadovų Taryba konsultavosi su Europos Parlamentu dėl Peterio Praeto skyrimo Europos centrinio banko vykdomosios valdybos nariu aštuonerių metų kadencijai nuo 2011 m. birželio 1 d., kadangi Europos Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas toliau vertino šio kandidato asmens duomenis ir atlikdamas šį vertinimą komitetas gavo šio kandidato CV ir jo atsakymus į išsiųstus raštu pateiktus klausimus, kadangi 2011 m. kovo 16 d. komitetas surengė pusantros valandos kandidato klausymą, kurio metu kandidatas pasakė įžanginę kalbą ir atsakė į komiteto narių klausimus, buvo teikta Europos Vadovų Tarybai teigiama nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos skirti Peterį Praetą Europos centrinio banko vykdomosios valdybos nariu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this report which, on the basis of a recommendation from the Committee on Economic and Monetary Affairs, delivers a favourable opinion to the European Council on the Council recommendation to appoint Peter Praet as a member of the Executive Board of the European Central Bank.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. As Instituições europeias têm que ser servidas pelos melhores. No caso em apreço o agora nomeado Peter Praet apresenta um currículo sem mácula e foi aprovado com distinção na audição prestada na Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu. Desejo-lhe assim os maiores êxitos nestes oito anos de mandato.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Je me réjouis de la nomination de M. Peter Praet à la fonction de membre du directoire de la Banque centrale européenne. Spécialisé dans la stabilité financière et la supervision des infrastructures financières et des systèmes de paiement, membre du comité de direction de la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) en Belgique, M. Peter Praet jouit d'une grande renommée dans le monde économique et académique ainsi que d'une belle expérience qu'il pourra mettre au service de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Gentile Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore della nomina di Peter Praet, a membro del comitato esecutivo della BCE, in quanto si è dimostrato un ottimo candidato. Nel corso dell'audizione dei candidati tenutasi in seno alla commissione ECON il Dott. Praet si è rivelato di gran lunga il candidato più esperto e preparato. La Banca Centrale Europea, si è dimostrata, in questi anni, un'istituzione fondamentale che ha saputo gestire la crisi e prevenire danni ancora più ingenti. Il ruolo che la Banca ha svolto, indipendente e slegato dai governi, infatti, a partire dal crollo di Lehman Brothers ha fatto si che le conseguenze durissime della crisi non siano state devastanti. La BCE è e rimane un baluardo a difesa dell'Unione monetaria e dell'euro. In ragione di ciò, è fondamentale che i membri del comitato esecutivo siano persone dotate di ottime qualità ed esperienza.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o relatório relativo à nomeação de Peter Praet para o cargo de membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu, com um mandato de oito anos, com início em 1 de Junho de 2011. Todos os dados apresentados para esta opção e que fundamentaram também a minha decisão indicam o respeito dos critérios estabelecidos no n.º 2 do artigo 283.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e a necessidade de plena independência do BCE, em conformidade com o artigo 130.º do referido Tratado, pelo que me congratulo com a nomeação de Peter Praet.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a presente decisão, nos termos da qual o Parlamento Europeu dá o seu parecer favorável sobre a recomendação do Conselho de nomear Peter Praet para o cargo de membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu. Deixo-lhe aqui votos do maior sucesso no desempenho das funções que lhe são confiadas.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος (B7-0222/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo a nomeação em virtude de se terem concretizado todos os trâmites legais, incluindo uma rigorosa avaliação curricular.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – L’Autorité bancaire européenne, instituée le 1er janvier 2011 par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, a pour rôle de garantir la stabilité du système financier, la transparence des produits et des marchés financiers, ainsi que la protection des épargnants et des investisseurs. L’Autorité bancaire européenne a élu directeur exécutif Adam Farkas, économiste issu de la Banque centrale de Hongrie, . Le Parlement européen devait confirmer cette élection pour qu'elle soit effective. Pour ma part, j’ai voté en faveur de la nomination de monsieur Farkas.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Apoio a nomeação de Adam Farkas para o cargo de Director Executivo da Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Bancária Europeia), com base nas respostas dadas pelo mesmo ao Conselho de Supervisores da Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Bancária Europeia).

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Se houve uma lição que retirámos da recente crise, foi a da necessidade de reformar a estrutura institucional da supervisão criando entidades europeias e, com isso, reformulando todo o conceito de supervisão macro e microeconómica. É assim que surge a Autoridade Bancária Europeia.

Tendo a confiança na banca sido fortemente abalada pela crise financeira global, é urgente que os mercados, e os europeus em geral, voltem a confiar na solidez e robustez das suas instituições bancárias e, muito em especial, recuperem a confiança nos supervisores. É por isso que o papel reservado a esta nova Autoridade Bancária Europeia é tão determinante para o futuro.

No momento em que o Parlamento Europeu aprovou a nomeação do seu Director Executivo, faço votos de que desempenhe um mandato activo, atento e com sucesso.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsižvelgiant į tai, kad 2011 m. kovo 17 d. Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto posėdyje įvyko Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos) Priežiūros tarybos atrinkto kandidato klausymas, ir kadangi buvo nuspręsta, kad Adam Farkas atitinka Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 51 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus, taip pat buvo pritarta Adam Farkas skyrimui Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos) vykdomuoju direktoriumi.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this resolution, which approves the appointment of Adam Farkas as Executive Director of the European Supervisory Authority (European Banking Authority).

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A recente crise financeira veio evidenciar as grandes deficiências na supervisão financeira, tanto em casos particulares como em relação ao sistema financeiro no seu todo. Os modelos de supervisão tinham uma visão nacional e não acompanharam a globalização que se verificou no sistema financeiro, onde diversos grupos financeiros desenvolvem as suas operações além-fronteiras com os riscos sistémicos que daí advêm.

Entendi que a criação da Autoridade Europeia para o sector da Banca é essencial para que se consiga um modelo de supervisão eficaz. Mas muitos outros passos terão que ser dados para que situações de verdadeira imoralidade, verificadas no passado recente, com prejuízo para as economias, accionistas, depositantes, contribuintes, e para a credibilidade do sistema, não voltem a ocorrer.

Por isso, voto favoravelmente a escolha de Andam Farkas para Director Executivo da Autoridade Europeia de Supervisão, desejando-lhe um mandato de grande qualidade a todos os níveis.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Cari colleghi, come membro della commissione Affari Economici e Monetari, ho seguito attentamente tutto il percorso che ha portato alla creazione dell'Autorità bancaria europea. In ragione di ciò, ho espresso il mio voto favorevole alla nomina di Adam Farkas a direttore esecutivo. L'Autorità bancaria deve essere messa in condizione di poter iniziare a svolgere, i compiti che questo Parlamento le ha conferito mesi fa. Spero vivamente che l'Autorità venga dotata delle risorse umane ed economiche necessarie a far sì che la vigilanza sia posta in essere in modo serio e accurato. Nel corso dell'audizione svolta in seno alla commissione ECON, il nuovo Direttore esecutivo ha convinto me e i colleghi in merito alla propria competenza e professionalità e il voto di oggi lo testimonia. Un'ulteriore nota positiva, a vantaggio di quel processo di integrazione europea, è rappresentata dal fatto che il nuovo Direttore esecutivo viene da un Paese di recente adesione all'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o relatório relativo à nomeação de Adam Farkas para o cargo de Director Executivo da Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Bancária Europeia). Adam Farkas foi o candidato seleccionado pelo Conselho de Supervisores da Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Bancária Europeia) e foi ouvido, de acordo com os procedimentos estabelecidos, pela Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários. Todos os dados apresentados para esta opção, e que fundamentaram também a minha decisão, indicam o respeito dos critérios estabelecidos no n.º 2 do artigo 51.º do Regulamento (UE) n.º 1093/2010, pelo que me congratulo com a nomeação de Adam Farkas.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Nos termos da presente resolução, o Parlamento Europeu aprovou a nomeação de Adam Farkas para o cargo de Director Executivo da Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Bancária Europeia). Deixo-lhe aqui votos do maior sucesso no desempenho das funções que lhe são confiadas.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0221/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo a nomeação em virtude de se terem concretizado todos os trâmites legais, incluindo uma rigorosa avaliação curricular.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, instituée le 1er janvier dernier par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, a pour mission de favoriser la convergence en matière de surveillance et de fournir des conseils aux institutions de l’Union européenne dans les domaines de la réglementation et de la surveillance de l’assurance, de la réassurance et de la retraite professionnelle. L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a choisi l’Espagnol Carlos Montalvo, qui a travaillé comme secrétaire général pour l'organe ayant précédé la nouvelle autorité, pour être son premier directeur exécutif. Le Parlement européen devait confirmer ce choix pour qu’il soit valable. Pour ma part, j’ai voté en faveur de la nomination de monsieur Montalvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Apoio a nomeação de Carlos Montalvo para o cargo de Director Executivo da Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma) com base na selecção do Conselho de Supervisores da Autoridade Europeia de Supervisão.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Uma das consequências que retirámos da crise foi a necessidade de criarmos entidades europeias autónomas para a supervisão dos bancos e dos seguros dos mercados financeiros. Estas entidades não irão substituir as entidades nacionais de supervisão, mas irão trabalhar com elas, procurando exercer o seu mandato prudencial e de análise de risco sistémico de modo a evitar que uma nova crise, das proporções daquela que enfrentamos, se volte a abater sobre os Estados europeus.

Nesta ocasião em que o Parlamento Europeu aprovou a nomeação do Director Executivo da Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões de Reforma, deixo-lhe os meus votos de sucesso no importante cargo que agora assume.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsižvelgiant į tai, kad 2011 m. kovo 17 d. Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto posėdyje įvyko Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) Priežiūros tarybos atrinkto kandidato klausymas, ir kadangi Carlosas Montalvo atitinka Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 51 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus, buvo pritarta Carloso Montalvo skyrimui Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) vykdomuoju direktoriumi.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this resolution, which approves the appointment of Carlos Montalvo as Executive Director of the European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority).

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A recente crise financeira veio pôr em destaque as grandes deficiências na supervisão financeira, tanto em casos particulares como em relação ao sistema financeiro no seu todo. Os modelos de supervisão tinham uma visão nacional e não acompanharam a globalização que se verificou no sistema financeiro onde diversos grupos desenvolvem as suas operações além-fronteiras com os riscos sistémicos que daí advêm.

Assim, a criação da Autoridade Europeia para o sector dos seguros e pensões complementares é essencial para que se consiga um modelo de supervisão eficaz, a par de muitos outros mecanismos de controlo a decidir e a implementar com carácter de verdadeira urgência.

Assim, voto favoravelmente a escolha de Carlos Montalvo para Director Executivo da Autoridade Europeia de Seguros e Pensões Complementares de Reforma, desejando-lhe os maiores êxitos no desempenho destas funções.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Onorevole Presidente, cari colleghi, con il voto favorevole di oggi mettiamo un altro importante tassello a quella struttura di vigilanza europea che questo Parlamento, dall'inizio della legislatura attuale ha ritenuto così importante sostenere. Il nuovo Direttore Esecutivo, ha dimostrato nel corso dell'audizione in commissione Affari Economici della scorsa settimana, la propria competenza e conoscenza del settore e dei problemi che andrà ad affrontare. E non credo che il fatto che il numero 1 e 2 dell'EIOPA abbiano svolto la stessa carica nell'organismo precedente sarà un problema. Sono fiducioso, infatti, che i nuovi poteri conferiti all'EIOPA faranno si che i rispettivi manager saranno in grado di svolgere il loro compito in modo ottimale.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o relatório relativo à nomeação de Carlos Montalvo para o cargo de Director Executivo da Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma).

Carlos Montalvo foi o candidato seleccionado pelo Conselho de Supervisores da Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Seguros e das Pensões Complementares de Reforma) e foi ouvido, de acordo com os procedimentos, pela Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários. Todos os dados apresentados e que fundamentaram a minha decisão indicam o respeito dos critérios estabelecidos no artigo 51.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 1094/2010, pelo que me congratulo com a nomeação de Carlos Montalvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Nos termos da presente resolução, o Parlamento Europeu aprovou a nomeação de Carlos Montalvo para o cargo de Director Executivo da Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Seguros e das Pensões Complementares de Reforma). Deixo-lhe aqui votos do maior sucesso no desempenho das funções que lhe são confiadas.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος B7-0200/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo a nomeação em virtude de se terem concretizado todos os trâmites legais, incluindo uma rigorosa avaliação curricular.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – L’Autorité européenne des marchés financiers, instituée le 1er janvier 2011 par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre dernier, a pour rôle de contribuer à maintenir la stabilité du système financier de l’Union européenne en veillant à l’intégrité, la transparence, l’efficacité et le bon fonctionnement des marchés financiers, et de renforcer la protection des investisseurs. L’Autorité européenne des marchés financiers a nommé l’Allemande Verena Ross, ancienne économiste à la Banque d’Angleterre, comme premier directeur exécutif. Le Parlement européen devait valider cette nomination pour qu'elle soit effective. Pour ma part, j’ai voté en faveur de la nomination de madame Ross.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Como os mercados financeiros foram duramente atingidos pela crise, é urgente a recuperação da confiança, o que passa, em larga medida, pelo papel a desempenhar pelas autoridades de supervisão, que terão que exercer o seu mandato com competência e de forma eficaz para transmitir a necessária confiança aos investidores e às empresas.

É neste contexto que surge a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados, a qual não se pretendendo substituir às entidades de supervisão nacionais, terá um papel importante a desempenhar no novo quadro da supervisão europeia. É, por isso, importante que esta entidade comece rapidamente a funcionar.

No momento em que o Parlamento Europeu aprovou a nomeação do seu Director Executivo, desejo-lhe um mandato com todo o sucesso.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsižvelgiant į tai, kad 2011 m. kovo 17 d. Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto posėdyje įvyko Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucijos) Priežiūros tarybos atrinkto kandidato klausymas, ir kadangi buvo nuspręsta, kad Verena Ross atitinka Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 51 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus, taip pat buvo pritarta Verena Ross skyrimui Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucijos) vykdomąja direktore.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this resolution, which approves the appointment of Verena Ross as Executive Director of the European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority).

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A recente crise financeira veio evidenciar as grandes deficiências na supervisão financeira, tanto em casos particulares como em relação ao sistema financeiro no seu todo. Os modelos de supervisão tinham uma visão nacional e não acompanharam a globalização que se verificou no sistema financeiro onde diversos grupos financeiros desenvolvem as suas operações além-fronteiras com os riscos sistémicos que daí advêm.

A criação da Autoridade Europeia para os Mercados Financeiros é essencial para que se consiga um modelo de supervisão eficaz. Mas muitos outros passos terão que ser dados para que situações de verdadeira imoralidade, verificadas no passado recente, com prejuízo para as economias, accionistas, depositantes, contribuintes e para a credibilidade do sistema, não voltem a ocorrer.

Assim, voto favoravelmente a escolha de Verena Ross para Directora Executiva da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados, desejando-lhe um mandato de grande qualidade a todos os níveis.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Cari colleghi, ho votato a favore della nomina di Verena Ross come Direttore Esecutivo per una serie di motivi. I recenti atti legislativi che abbiamo approvato o che saremo chiamati ad approvare conferiscono una vasta gamma di poteri in materia di supervisione, di analisi e valutazione: si pensi ad esempio ai vari standard tecnici che si chiede all'autorità di valutare e porre all'attenzione della Commissione per un'eventuale approvazione. In ragione di ciò, è importante che l'ESMA sia in grado di poter operare nel più breve termine possibile, in modo da iniziare a svolgere il mandato che lo scorso anno questo Parlamento le ha conferito. Da ultimo, plaudo al fatto che per uno dei posti di maggiore rilievo sia stata scelta una donna, ma non solo sulla base del genere, ma perché candidata con un curriculum ottimo. Mi auguro che questa, come le altre due Autorità sarà messa in condizioni, a livello di budget, strutture e capitale umano di poter lavorare al meglio.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o relatório relativo à nomeação de Verena Ross para o cargo de Directora Executiva da Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados). Verena Ross foi a candidata seleccionada pelo Conselho de Supervisores da Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados) e foi ouvida, de acordo com os procedimentos, pela Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários. Todos os dados apresentados e que fundamentaram a minha decisão indicam o respeito dos critérios estabelecidos no artigo 51.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 1095/2010, pelo que me congratulo com a nomeação de Verena Ross.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Nos termos da presente resolução, o Parlamento Europeu aprovou a nomeação de Verena Ross para o cargo de Directora Executiva da Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados). Deixo-lhe aqui votos do maior sucesso no desempenho das funções que lhe são confiadas.

 
  
  

Έκθεση: Francesca Balzani (A7-0058/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Voto favoravelmente, dado que até ao momento há um compromisso alargado. No entanto, é importante manter a atenção centrada: na ligação aos objectivos da Agenda 2020, numa linha de "responsabilidade e sustentabilidade" (e não mera "austeridade", como sugere o Conselho) ou nas novas necessidades decorrentes do Tratado de Lisboa, sem prejudicar dotações para programas existentes que são bem sucedidos.

Acima de tudo, o orçamento da UE para 2012 deve promover o crescimento, elevada qualidade de emprego e ajudar a implementar a Estratégia 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Andreasen (EFD), in writing. − I voted against the Balzani report on General guidelines for the preparation of 2012 budget because it believes that the Europe 2020 strategy will pull Europe out of the economic downturn, when what the nations of Europe really need is to be freed from the dead hand of EU overregulation and overtaxation. This 2020 strategy is not a cure for the problems of the economies.

In addition, the report claims that European solidarity and economic development will be threatened by a reduction of the budget. The European budget has become an expensive luxury that the citizens and taxpayers of Europe cannot afford. Calling for a small increase or a freeze is derisory – that is why I voted against a freeze – when what is really needed is a sharp cut in the budget to give the taxpayer a break.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Dans le contexte actuel de crise financière, économique et sociale, les institutions européennes se doivent de suivre l’exemple des Etats membres en adoptant comme eux des mesures d’austérité. C’est la raison pour laquelle j’ai voté en faveur de ce rapport qui prévoit un budget 2012 rigoureux pour le Parlement européen. Ce budget devrait toutefois lui permettre d’atteindre les objectifs fixés par l’Union européenne mais avec « le minimum de ressources possibles ». Ce budget sera établi dans l’optique de la stratégie Europe 2020, stratégie qui devrait aider l’Europe à sortir renforcée de la crise.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą. ES 2020 strategijoje numatyti prioritetiniai tikslai (užimtumo skatinimas, viešųjų išlaidų naujovės, moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, kova su klimato kaita ir energetikos tikslų įgyvendinimas, švietimo gerinimas ir socialinės įtraukties skatinimas) turėtų padėti Europai atsigauti po krizės ir sustiprėti, užtikrindami pažangų, tvarų ir integracinį augimą. Prie siekiamų tikslų turi būti tinkamai priderintas Europos ir nacionaliniu lygmenimis skiriamas finansavimas. ES reikia suteikti reikalingų finansinių priemonių, kad ji galėtų duoti tinkamą atsaką didėjančioms visuotinėms problemoms, veiksmingai ginti ir propaguoti bendrus interesus ir užtikrinti spartesnį valstybių narių ekonomikos atsigavimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat pentru raportul dnei Francesca Balzani întrucât, în acord cu acest document, consider că bugetul Uniunii Europene pentru anul 2012 trebuie întocmit în vederea urmăririi obiectivelor strategiei Europa 2020. În pofida crizei economice şi financiare actuale, este important acum să punem bazele unei creșteri economice viitoare solide, prin investiții în educație, cercetare şi dezvoltare, inovație şi IMM-uri. Aceste domenii stau la baza progresului şi competitivității UE şi este necesar ca ele să fie dezvoltate prin prisma creării de locuri de muncă şi creșterii coeziunii teritoriale şi sociale. Subliniez că nu trebuie să reducem finanțarea în aceste zone şi este esențial să urmărim în permanenţă ca resursele disponibile să fie gestionate cu maximum de eficienţă. De asemenea, cred că este fundamentală sinergia dintre prioritățile bugetare naționale şi bugetul UE. Cu această ocazie, salut eforturile dlui Președinte Herman Van Rompuy în cadrul Semestrului European, de a întări disciplina statelor membre UE prin promovarea unor ținte clare, măsurabile şi realiste pentru fiecare ţară. Parlamentul este cea mai democratică instituție europeană şi cea care reprezintă în mod direct interesele cetățenilor Uniunii. De aceea, afirm că Parlamentul ar trebui implicat într-un mod mult mai activ în exercițiul Semestrului European.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (EFD), schriftelijk. − Het verslag-Balzani krijgt niet mijn steun. De eerste reden daartoe is de oproep tot de invoering van een vorm van EU-belasting. De tweede reden heeft betrekking op de economische crisis en de pijnlijke ingrepen die in de lidstaten aan de orde zijn. Ook de EU moet zich inspannen om zijn begroting niet steeds verder uit de hand te laten lopen, maar om de noodzakelijke bezuinigingen door te voeren. Met het oog hierop bepleit ik een voortvarende aanpak van de al maar groeiende kloof tussen de bedragen die jaarlijks worden vastgelegd en de bedragen die worden uitbetaald. Beperking van de vastleggingen zou ertoe leiden dat de betalingen en vastleggingen dichter bij elkaar komen. Ik onderken dat meerjarenprogramma’s die vanwege het meerjarenkader 2007-2013 op hun eind lopen, verhoging van de betalingen met zich meebrengen. In dat verband stel ik voor dat daar waar enige verhoging van de betalingen onontkoombaar is, hier tegenover fors lagere vastleggingen komen te staan. Dit geldt overigens ook voor begrotingslijnen waarvan de uitvoering achterblijft. Deze maatregelen vormen een logische en overtuigende stap naar een realistischer begroting in economisch moeilijke tijden.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), în scris. − Doresc să subliniez importanţa acestui raport deoarece Bugetul Uniunii Europene pe 2012 va contribui la revitalizarea economiei europene. Totodată, bugetul UE pentru anul viitor trebuie să fie principalul instrument în relansarea economiei europene, acordându-se o mare importanţă ocupării forței de muncă, guvernării şi creșterii economice. Eu consider bugetul pentru 2012 trebuie să contribuie la implementarea celor cinci obiective ale strategiei UE 2020: ocuparea forței de munca, inovație, cercetare şi dezvoltare, schimbări climatice şi energie, educație şi integrare socială. Bugetul UE este un buget de investiție, iar 2012 este de-al șaselea an în 'perspectivele financiare' actuale (2007-2013), proiectele decurgând într-un ritm normal ceea ce duce la creșterea valorilor de plată pe măsură ce sunt efectuate lucrările. După părerea mea creșterea nivelului plaților în 2012 este previzibilă.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Dei o meu voto favorável às orientações gerais para a elaboração do orçamento para 2012. Acredito que o orçamento comunitário para 2012 deverá ser um dos principais instrumentos para ajudar a UE a recuperar da crise e a sair dela mais forte, apostando no emprego, na governação económica e no crescimento.

O emprego, a inovação, a investigação e o desenvolvimento, as alterações climáticas e a energia, a formação e a inclusão social são os cinco objectivos que deverão nortear a elaboração do orçamento da UE para 2012. Assim, a Europa experimentará um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (EFD), in writing. − I voted against the Balzani report on General guidelines for the preparation of 2012 budget because it believes that the Europe 2020 strategy will pull Europe out of the economic downturn, when what the nations of Europe really need is to be freed from the dead hand of EU overregulation and overtaxation. This 2020 strategy is not a cure for the problems of the economies. In addition the report claims that European solidarity and economic development will be threatened by a reduction of the budget. The European budget has become an expensive luxury that the citizens and taxpayers of Europe cannot afford. Calling for a small increase or a freeze is derisory – that is why I voted against a freeze – when what is really needed is a sharp cut in the budget to give the taxpayer a break.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD), in writing. − I voted against the Balzani report on general guidelines for the preparation of 2012 budget because it believes that the Europe 2020 strategy will pull Europe out of the economic downturn, when what the nations of Europe really need is to be freed from the dead hand of EU overregulation and overtaxation. This 2020 strategy is not a cure for the problems of the economies. In addition, the report claims that European solidarity and economic development will be threatened by a reduction of the budget. The European budget has become an expensive luxury that the citizens and taxpayers of Europe cannot afford. Calling for a small increase or a freeze is derisory – that is why I voted against a freeze – when what is really needed is a sharp cut in the budget to give the taxpayer a break.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt och Cecilia Wikström (ALDE), skriftlig. − Vi delar utskottets uppfattning att det till följd av den svåra ekonomiska situationen i unionen är viktigare än någonsin att garantera ett korrekt genomförande av EU-budgeten, en god kvalitet på användningen av anslagen samt ett optimalt utnyttjande av befintlig gemenskapsfinansiering. Vi välkomnar kravet på ambitiösa förslag om EU:s egna resurser och anser att fokus generellt bör ligga på de budgetanslag som är viktiga för att uppnå resultat inom Europa 2020-strategin. Vi ställde oss också bakom det ändringsförslag som krävde att varje ökad budgetpost ska motsvaras av en minskning av en annan post. Då detta ändringsförslag föll, och den antagna texten dessutom innehåller påståendet om att en sänkt EU-budget skulle "skada den europeiska solidariteten", har vi dock valt att lägga ner våra röster i slutomröstningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre a elaboração do orçamento para 2012 por considerar que, atendendo à difícil situação económica em toda a União, nunca foi tão importante assegurar uma boa execução e qualidade da despesa do orçamento e uma utilização ideal dos financiamentos comunitários existentes. O orçamento comunitário deverá ser um dos principais instrumentos para ajudar a UE a recuperar da crise e a sair dela mais forte, apostando no emprego, na governação económica e no crescimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage (EFD), in writing. − I voted against the Balzani report on General guidelines for the preparation of 2012 budget because it believes that the Europe 2020 strategy will pull Europe out of the economic downturn, when what the nations of Europe really need is to be freed from the dead hand of EU overregulation and overtaxation. This 2020 strategy is not a cure for the problems of the economies.

In addition the report threatens with the prejudice a reduction of the budget would have on European solidarity and economic development. The European budget has become an expensive luxury that the citizens and taxpayers of Europe cannot afford. Calling for a small increase or a freeze is derisory when what is really needed is a sharp cut in the budget to give the taxpayer a break.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O presente relatório estabelece as prioridades a seguir pelo Parlamento Europeu na preparação e discussão do orçamento para 2012, tendo em conta o início do trílogo no final deste mês.

Este relatório é inovador, dado o seu conteúdo iminentemente político: pretende enfatizar e reforçar o importante debate a decorrer nas Instituições europeias e nos Estados-Membros relativamente a todos os elementos constantes do pacote de governação económica. Visa igualmente alertar para o impacto e a importância que o orçamento para 2012 pode ter no cumprimento dos objectivos da Estratégia UE 2020 com vista ao crescimento e à criação de emprego sustentável em toda a União Europeia.

O Parlamento Europeu envia assim uma importante mensagem política às Instituições europeias e aos Estados-Membros relativamente ao seu forte compromisso para com um reforço da governação económica e para com o cumprimento dos objectivos traçados para o crescimento e para o emprego.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Concordo com a UE2020, defendendo para tal uma governação económica reforçada e a existência das verbas necessárias para a implementação das suas sete acções emblemáticas.

Os objectivos da UE2020 só serão atingidos se houver uma forte governação e coordenação europeias e se os Estados-Membros fizerem os investimentos necessários para as suas acções. No entanto, essa estratégia só poderá ser concretizada em pleno com um novo quadro financeiro plurianual. Este relatório esquece a importância da política de coesão, não lhe fazendo referência uma única vez. Também a agricultura é esquecida. No entanto, cerca de 80% do orçamento destina-se à política de coesão e à agricultura. Também a juventude não tem uma única referência neste relatório, o que é incompreensível. Esta é a prioridade para o actual orçamento, por proposta do PPE. Para além disso, a juventude está presente nos cinco objectivos da UE2020.

Os objectivos de redução do abandono escolar para menos de 10% e o de 40% dos jovens entre os 30 e 34 anos obterem um diploma universitário são exclusivos da juventude. No entanto, espero que o orçamento para 2012 contribua para um crescimento sustentável na UE, o reforço da competitividade, e a promoção do emprego

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Este é um dos momentos em que o objectivo da coesão económica e social devia exigir uma visão e um conteúdo do orçamento da União Europeia completamente diferentes.

Numa altura em que se aprofundam as desigualdades entre Estados-Membros, o orçamento comunitário deve estar ao serviço da convergência real. Deve promover o crescimento económico, a criação de emprego com direitos, a promoção do progresso e do bem-estar social, a erradicação da pobreza e da exclusão social e a preservação ambiental. O que, desde logo, exigiria, no mínimo, a duplicação das verbas com base no reforço das contribuições dos países com maior PIB per capita, a que se deveria seguir uma redistribuição justa e equilibrada das verbas, privilegiando os países com maiores dificuldades.

Discordamos de um orçamento que aposta no apoio à reconstrução dos monopólios e à militarização crescente da União Europeia, nas liberalizações em inúmeros sectores de actividade económica e na precariedade laboral preconizados pela Estratégia UE2020. Este caminho acentuará as divergências económicas, sociais, regionais e nacionais, já hoje existentes, e não resolverá os problemas de desemprego e de pobreza. Por isso, votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), na piśmie. − Od początku roku Komisja Budżetowa opracowuje priorytety PE dotyczące budżetu UE na 2012 r. Na ich podstawie sformułowane zostanie stanowisko Parlamentu, potrzebne w rozmowach z Radą Unii Europejskiej. Wygląda na to, że tegoroczna koncyliacja między Parlamentem i Radą będzie jeszcze trudniejsza niż w 2010 r. Rada, będąc przeciwną wzrostowi budżetu UE, ogłosiła już własny plan oszczędności, dość wygodny, bo dotykający niewykorzystywanych dotąd linii budżetowych. Tymczasem Parlament optuje za wzrostem budżetu na 2012 r. jedynie o wskaźnik inflacji – ustalany przez Eurostat. Jest to współczynnik obiektywny, którego nie możemy ustalać w drodze głosowania, jak się niektórym wydaje. Czym PE uzasadnia proponowany wzrost?

Po pierwsze, realizacją strategii „Europa 2020” w tym dwóch celów: zwiększenia poziomu edukacji i zatrudnienia. Bez adekwatnego finansowania cele te pozostaną „martwe”, a „Europa 2020” pójdzie drogą głośnej i nieskutecznej „Strategii Lizbońskiej”.

Po drugie, budżet UE już teraz pęka w szwach; Europejska Służba Działań Zewnętrznych, system Galileo, fundusze – solidarności i globalizacji – generują wydatki, których nie można było przewidzieć 6 lat temu, gdy negocjowano aktualną perspektywę finansową.

Mówiąc o rozsądnych wydatkach, apeluję jednocześnie do eurodeputowanych, by spojrzeli krytycznym okiem na tzw. „politykę budynkową”, na którą nas nie stać. Na przykład na zapowiadane powiększenie przestrzeni biurowej w Brukseli.

 
  
MPphoto
 
 

  Estelle Grelier (S&D), par écrit. – Nous voici à l'aube d'une difficile négociation avec les Etatsmembres sur le budget 2012, avec, en arrière-plan, le débat déjà en cours sur les perspectives financières post-2013. En cette période de crise, il faudra, tout au long de la procédure budgétaire, réitérer nos attentes vis-à-vis des politiques européennes. Au contraire de certains membres du Conseil qui perçoivent l'Union européenne comme un coût supplémentaire, une dépense à réduire au prix d'une mise en concurrence des politiques existantes et à venir, le Parlement, par la résolution sur les orientations générales du budget 2012, a rappelé sa vision de l'Union comme un vecteur de valeur ajoutée et une alliée des Etats pour mener des politiques ambitieuses. J'ai de plus voté en faveur de la résolution proposée par F. Balzani pour sa cohérence et le message politique clair qu'elle apporte, appelant à l'adoption d'un budget en cohérence avec les objectifs d'emploi et de croissance de la stratégie UE2020. Enfin, j'ai profité du débat en séance plénière pour interpeller M. le Commissaire au Budget sur l'urgence de sa communication relative à la mise en œuvre de nouvelles ressources propres qui fera, je l'espère, avancer ce débat.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, kadangi 2012 m. biudžetas atsižvelgiant į sustiprintą Europos ekonomikos valdyseną, Europos semestrų sistemą ir į Europos 2020 m. tikslus turi skatinti augimą ir užimtumą. Strategija „ES 2020“ turėtų padėti Europai atsigauti po krizės ir sustiprėti, užtikrindama pažangų, tvarų ir integracinį augimą, paremtą penkiais ES pagrindiniais tikslais, t. y. užimtumo skatinimu, sąlygų ir viešųjų išlaidų naujovėms, moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai gerinimu, kovos su klimato kaita ir energetikos tikslų įgyvendinimu, švietimo gerinimu ir socialinės įtraukties skatinimu, visų pirma mažinant skurdą. Dėl sudėtingos ekonominės padėties visoje Sąjungoje dabar, labiau nei bet kada, reikia užtikrinti tinkamą ES biudžeto įgyvendinimą ir išlaidų kokybę bei optimalų esamo Bendrijos finansavimo panaudojimą. ES biudžetas turi padėti ES įveikti dabartinę ekonomikos ir finansų krizę ir būti naudojamas kaip investicijų, augimo ir darbo vietų kūrimo priemonė.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this report, which is of the opinion that the EU budget brings added value to national public expenditure when initiating, supporting and complementing investments in those policy areas which are at the core of Europe 2020. The European Parliament believes, moreover, that the EU budget has an instrumental role to play in helping the EU to exit the current economic and financial crisis through its capacity as a catalyst to boost investment, growth and jobs in Europe; takes the view that the EU budget could at least mitigate the effects of current restrictive national budgetary policies while supporting the efforts of national governments; stresses also that, given its redistributive nature, lowering the level of the EU budget may harm European solidarity and have an adverse impact on the pace of economic development in many Member States; believes that a purely ‘net contributor’/‘net beneficiary’ approach does not take due account of spill-over effects between EU countries and therefore undermines common EU policy goals.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Per affrontare l'attuale crisi economico-finanziaria è indispensabile promuovere una crescita europea inclusiva e sostenibile, allineando il bilancio comunitario agli obiettivi principali dell'Unione. Questa relazione individua alcune linee guida che aiuteranno a: promuovere l'occupazione; migliorare la spesa pubblica per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo; realizzare gli obiettivi in materia di cambiamento climatico ed energia; migliorare i livelli d'istruzione e promuovere l'integrazione sociale. Il "Semestre europeo", quale nuovo meccanismo per il rafforzamento della governance economica europea, dovrebbe fornire l'occasione di determinare il modo migliore per conseguire questi obiettivi. E' fondamentale garantire una certa coerenza tra il conseguimento dei risultati in questione e le risorse loro assegnate a livello europeo e nazionale, migliorando così le sinergie tra investimenti pubblici europei e nazionali. Il budget europeo costituisce un vero e proprio valore aggiunto, grazie alla sua capacità catalizzatrice, atta a stimolare gli investimenti, la crescita e il lavoro. Gli stanziamenti già previsti devono essere mantenuti ad un livello appropriato e flessibile di spesa; contrariamente, una loro riduzione comporterebbe il fallimento della strategia "Europa 2020". Invitiamo la Commissione ad elaborare delle proposte ambiziose per la messa a disposizione di nuove risorse proprie, basate su una valutazione completa d'impatto, per rafforzare competitività e crescita economica.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono a favore della relazione Balzani sugli orientamenti per il bilancio 2012. Tale bilancio, così come quello 2013, saranno bilanci di consolidamento, orientati a riflettere il contenimento della spesa degli Stati membri e destinati a rappresentare un punto di riferimento per gli importi che verranno fissati nell'ambito del prossimo quadro finanziario. Il contributo del PPE all'interno delle linee-guida per il bilancio 2012 si è basato sul concetto di "responsabilità", il che vuol dire "perseguire gli obiettivi di economia, efficienza ed efficacia con il minimo delle risorse disponibili". La Strategia 2020 è orientata su priorità importanti, che inizialmente non erano contenute nella relazione Balzani, quali ricerca, innovazione, sviluppo e crescita, ma fortemente sottolineate dal nostro gruppo politico in aggiunta al raggiungimento degli obiettivi occupazionali inizialmente previsti. Le priorità dell'Unione all'interno del bilancio necessitano di un adeguato finanziamento, è importante inoltre assicurare flessibilità tra i capitoli di spesa per meglio compensare le difficoltà legate alla crisi e proporre un quadro di bilancio che includa le risorse proprie.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O orçamento comunitário para 2012 é o principal instrumento para que a UE recupere da crise e saia dela mais forte, apostando no emprego, na governação económica e no crescimento. A aprovação destas orientações gerais é disso exemplo. O emprego, a inovação, a investigação e o desenvolvimento, as alterações climáticas e a energia, a formação e a inclusão social são os cinco objectivos a focar na elaboração do orçamento da UE para 2012.

A Estratégia Europa 2020, baseada nestes cinco objectivos, deverá ajudar a Europa a recuperar da crise e a sair dela mais forte, através de um "crescimento inteligente, sustentável e inclusivo". Temos assim que nos opor a qualquer tentativa que tenha como objectivo limitar as dotações orçamentais ligadas à realização dos objectivos de topo e das iniciativas emblemáticas da Estratégia Europa 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The key requirements for the draft resolution on the EU general budget for 2012 are ensuring sufficient resources for the implementation of the EU-2020 strategy and enhanced cooperation between European and national budgets. The 2012 EU budget should boost growth and high-quality employment, and start implementing the EU 2020 objectives. The motto for deciding on the EU 2012 budget should therefore be ‘sustainability and responsibility’ rather than ‘austerity’.

Although I voted ‘for’, I would like to stress that the budget should be distributed so that financial resources are used for the benefit of citizens in the Member States and not for the benefit of financial and political groups, as it is currently the case in Latvia, where officials distribute EU funds among their acquaintances and friends!

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Im Bericht zum Haushaltsplan 2012 wird Bezug auf die Strategie Europa 2020 genommen, in der einmal mehr hohe Ziele gesteckt wurden, mit deren Erreichung wohl keiner rechnet. Fakt ist, dass die prekäre Haushaltssituation einiger Mitgliedsstaaten, die in der Vergangenheit auf zu großem Fuß gelebt haben, im Rahmen des „Rettungsschirms“ den übrigen Mitgliedsstaaten als finanzieller Mühlstein um den Hals gehängt wurde. Da bedarf es dann oft nur einer Kleinigkeit, dass sich die Schlinge um den Hals zuzieht. Diese Grundvoraussetzungen machen es umso wichtiger, dass der Haushalt für das Jahr 2012 nicht nur korrekt ausgeführt wird – wobei nicht übersehen werden darf, dass die Budgetkontrolle nach wie vor stark zu wünschen lässt – sondern dass auch sparsam gewirtschaftet wird. Hier auf eine „ausreichende finanzielle Finanzierung“ der Strategie 2020 Bezug zu nehmen, wo doch nach wie vor Milliarden des EU-Budgets in schwarzen Kanälen versickern und vorhandene Sparpotentiale, etwa beim EU-Agenturen-Dschungel oder den Parlamentsstandorten nicht genutzt wurden, stellt eine Verschwendung europäischer Steuergelder dar. Aus dieser Überzeugung heraus, habe ich dagegen gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Die gegenwärtige Eurokrise unterstreicht die zentrale Bedeutung einer korrekten und sparsamen Budgetpolitik. Eine Anhebung der Mittel unter der Begründung des Bedarfs für die 2020 Strategie lehne ich ab, da die Strategie teils unerreichbare, teils unzweckmäßige Ziele vorgibt: so etwa die massive Anhebung der Akademikerquoten, wo doch ein Mangel an Fachkräften herrscht. Vielmehr sollte man die zahlreichen Sparpotenziale nutzen, sei es hinsichtlich der dezentralen Agenturen, der 2 Standorte des EU-Parlaments oder der Heranführungshilfe für die Türkei. Ich habe daher gegen den vorliegenden Haushaltsbericht für 2012 gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Cari colleghi, come ogni anno saremo chiamati ad adottare il bilancio dell'Unione europea in concerto con le altre istituzioni. In visione di ciò, ho votato a favore della relazione sugli orientamenti generali per il bilancio 2012 perché mi trovo d'accordo con le principali linee guida definite, vale a dire: incentivare i finanziamenti per promuovere la crescita e il superamento della crisi economica seguendo la Strategia 2020, considerare maggiormente il semestre europeo come strumento idoneo per coordinare le politiche economiche, non lasciare margine di disponibilità nelle diverse rubriche ma ricorrere esclusivamente a meccanismi di flessibilità dei fondi a disposizione stabilendo una seria e rigorosa gestione delle risorse a disposizione per lo stanziamento dei fondi.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές ενόψει της κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2012. Οι γενικές αρχές και οι στόχοι της έκθεσης κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση τονίζοντας ότι στους προσεχείς προϋπολογισμούς της ΕΕ το βάρος πρέπει να δοθεί σε πολιτικές τόνωσης της απασχόλησης και των εθνικών οικονομιών (ο συνολικός προϋπολογισμός της ΕΕ για την υλοποίηση των εμβληματικών πρωτοβουλιών μέχρι το 2020 εκτιμάται σε 1,8 τρις ευρώ). Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να υπογραμμίζεται σε κάθε ευκαιρία ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων που ορίζει η στρατηγική ‘Ευρώπη 2020’ αποτελεί και η προσήλωση σε αυτούς από τα κράτη μέλη. Δυστυχώς, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι μέχρι σήμερα εθνικοί σχεδιασμοί δεν εξασφαλίζουν βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής, όπως για παράδειγμα την αύξηση της απασχόλησης στο 75% το 2020 από 69% που βρίσκεται σήμερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório relativo às orientações gerais para a elaboração do orçamento para 2012. Trata-se de um orçamento para 2012 sob os auspícios da governação económica europeia reforçada, do mecanismo do Semestre Europeu e dos objectivos da Estratégia Europa 2020 para incentivar o emprego.

Considerando que a Estratégia Europa 2020 deverá ajudar a Europa a recuperar da crise e a sair dela mais forte, através de um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, baseado nos cinco objectivos de topo da EU - a saber, a promoção do emprego, a melhoria das condições e da despesa pública para a inovação, a investigação e o desenvolvimento, a realização dos nossos objectivos nos domínios das alterações climáticas e da energia, a melhoria dos níveis de formação e a promoção da inclusão social, nomeadamente através da redução da pobreza- , concordo com as recomendações apresentadas no presente relatório para que alcancemos plenamente estes cinco objectivos.

Concordo igualmente com a relatora quando afirma que deve ser assegurada coerência entre a realização destes objectivos e o financiamento que lhes é atribuído, devendo o novo mecanismo para a governação económica europeia reforçada ser uma oportunidade para estudar a melhor forma de realizar os cinco objectivos referidos.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Votei favoravelmente este relatório, que estabelece as orientações gerais para a elaboração do orçamento de 2012, tendo em vista o trílogo para este efeito agendado para 30 de Março de 2011. A este propósito, permito-me salientar a tónica colocada na necessidade de ponderar devidamente o impacto de que o orçamento se reveste no quadro da realização dos objectivos da UE e da implementação da Estratégia 2020, bem como o papel que a política orçamental deverá desempenhar em matéria de investimento, crescimento e emprego.

 
  
MPphoto
 
 

  Britta Reimers (ALDE), schriftlich. Eine Roll-call-vote zu Paragraph 29 war nicht möglich, da ich aktiv durch den Saaldiener daran gehindert worden bin.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − A 2012 budget under the auspices of enhanced European economic governance, the European Semester mechanism and Europe 2020 objectives to boost growth and employment

1. Takes the view that the Europe 2020 strategy should help Europe recover from the crisis and come out stronger, through smart, sustainable and inclusive growth based on the five EU headline targets, namely promoting employment, improving the conditions for – and public spending on – innovation, research and development, meeting our climate change and energy objectives, improving education levels and promoting social inclusion, in particular through the reduction of poverty; recalls that the Member States themselves have fully endorsed these five targets;

2. Points out that some consistency must be ensured between achieving these objectives and the funding allocated to them at European and national level; insists that EU budgetary policy must be in line with this principle; takes the view that the European Semester, as a new mechanism for enhanced European economic governance, should afford an opportunity to consider how best to deliver on these five headline targets;

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa relazione delinea gli orientamenti generali del Parlamento europeo sul bilancio del 2012 e ritengo che il testo promuova la crescita sostenibile contribuendo a superare la crisi economica. La sua impostazione redistributiva costituisce inoltre un valore aggiunto a quella che sarà la spesa pubblica degli Stati membri. In base alla programmazione finanziaria predisposta dalla Commissione, l’ammontare degli stanziamenti d’impegno raggiungerà la somma di 147,88 miliardi di euro. A riguardo il mio paese è a favore ad una rigorosa gestione delle risorse, in un contesto di contenimento della spesa soprattutto nell’ambito dei costi amministrativi, in linea con la politica di rigore attuata nel suo bilancio nazionale. Mi auguro ora che la redistribuzione delle risorse disponibili finalizzata ad ottimizzarne l'allocazione venga portata avanti fino in fondo, in modo da contrastare gli effetti della crisi internazionale che stiamo vivendo tutti nella nostra quotidianità.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (S&D), in writing. − On the budget vote for 2012 (General Guidelines) I voted to freeze the budget and against any indication of additional spending because of the coming into force of the Lisbon Treaty. I believe the budget set to be adequate to the commitments set out under the Treaty as currently planned.

 
  
  

Έκθεση: Véronique Mathieu (A7-0265/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Reprovo o presente relatório visto que a versão final, que inclui as votações das alterações, é manifestamente injusta, pois permite que os trabalhadores migrantes fiquem legalmente desprotegidos em algumas áreas importantes como a da segurança social. A União Europeia não deve permitir este tipo de tratamento, na medida em que se trata de matérias de direitos humanos em que a UE deve ser modelo.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją dėl vienos paraiškų dėl leidimo apsigyventi ir dirbti trečiųjų šalių piliečiams pateikimo procedūros. Šiuo dokumentu nustatoma viena paraiškų pateikimo procedūra trečiųjų šalių piliečiams, siekiantiems atvykti į valstybės narės teritoriją dirbti, ir užtikrinamas jų teisinis statusas. Tai neabejotinai supaprastins dažnai sudėtingą ekonominių migrantų priėmimo administracinę tvarką. Pritariu pranešėjos pozicijai, jog vienas iš geriausių būdų kovoti su nelegalia imigracija ir nelegaliu darbu yra nustatyti teisėtos imigracijos galimybes, kurios būtų subalansuotos ir kurios atitiktų mūsų darbo rinkų poreikius. Ekonominė imigracija – tai realybė, su kuria turime tvarkytis, tačiau tai taip pat būtinybė, turint omenyje demografinius ir ekonominius iššūkius, su kuriais Europos Sąjunga susidurs artimoje ateityje. Reikia pažymėti, kad šiame dokumente neapibrėžiamos trečiųjų šalių piliečių priėmimo sąlygos. Valstybės narės lieka atsakingos už priėmimo sąlygų ir migrantų skaičiaus, kurį jos nori įsileisti į savo teritoriją dirbti, nustatymą. Europos Sąjungai atėjo laikas parengti teisės aktą ekonominės imigracijos srityje, kad būtų nustatytas bendras požiūris, kurio laikytųsi 27 valstybės narės. Lisabonos sutarties padarytais pakeitimais sudarytos sąlygos šiai pažangai, dabar mums belieka paversti ją realybe.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – L'Union européenne, symbole des Droits de l'Homme à travers le monde, se doit d'assurer un traitement équitable aux ressortissants des pays tiers résidant sur son territoire et d'instaurer une politique d'intégration à leur égard. Un rapprochement des législations nationales des Etats membres relatives aux conditions d'admission et de séjour de ces ressortissants était donc nécessaire. C'est pourquoi j'ai voté en faveur de ce texte qui devrait contribuer à simplifier les procédures d'admission, lutter contre la concurrence déloyale qui s'exerce au détriment des travailleurs européens et instaurer un meilleur contrôle afin de lutter contre l'immigration illégale et le travail au noir.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui text întrucât consider că Uniunea Europeană are nevoie de proceduri administrative uniforme în ceea ce privește lucrătorii imigranți din state terțe. Adoptarea acestui act va avea efecte benefice semnificative: se vor reduce cheltuielile sectoarelor publice, se va descuraja imigrația ilegală şi se vor asigura drepturi echitabile naționalilor din state terțe ce doresc să lucreze în Uniunea Europeană. Imigrația economică este o necesitate şi ea trebuie încurajată în mod controlat, având în vedere provocările din punct de vedere demografic şi economic cu care Uniunea se va confrunta. Să nu uităm că progresele unor ţari precum Statele Unite ale Americii, Canada sau Australia sunt datorate imigranților. Aceștia reprezintă o categorie socială foarte dinamica, aducând un plus de entuziasm şi perspective proaspete de abordare în societățile adoptive, crescând competitivitatea acestora. În acest sens este esențial să asigurăm condițiile ca ei sa poată munci în mod legal, şi posibilitatea de a-şi împlini visele, fără a le pune piedici birocratice inutile. Doresc să îmi exprim speranța că, în viitorul foarte apropiat, şi pentru cetățenii statelor membre Romania şi Bulgaria, se va rezolva definitiv problema accesului pe piața muncii pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. A Europa enfrenta o problema demográfico do envelhecimento da sua população, daí a necessidade da procura de mão-de-obra, contributo importante para o desenvolvimento económico, para o aumento da competitividade e para a vitalidade da economia europeia. A Europa terá de responder às necessidades de mão-de-obra actuais e futuras e de oferecer um meio para combater as explorações e discriminações que os trabalhadores sofrem frequentemente.

Ao criar um procedimento de pedido único para nacionais de países terceiros que pretendam ser admitidos no território de um Estado-Membro para nele trabalharem e ao oferecer-lhes um estatuto jurídico seguro, a presente proposta de directiva responde a essas necessidades, simplificando igualmente a tramitação administrativa, muitas vezes complexa.

A competência para determinar o número de migrantes que pretendem admitir no seu território para efeitos de trabalho assalariado, bem como as condições de admissão, continuam a ser dos Estados-Membros. Em virtude do exposto, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Créer un permis unique pour les ressortissants de pays tiers qui souhaitent résider et travailler dans un Etats membre, cela fait des années qu'on en parle! Il s'agissait d'une initiative louable au départ, mais le texte en l'état contredit les objectifs annoncés : il est à la fois discriminant, car le principe de base de l'égalité de traitement entre tous n'est pas respecté, et restrictif, puisque plusieurs catégories de travailleurs sont exclues. En dépit des améliorations obtenues depuis décembre, la crainte d'une inégalité sociale entre les ressortissants de pays tiers demeure. Aussi, en votant en faveur de la proposition de "permis unique" pour les ressortissants des pays tiers, la droite européenne vote pour une politique d'immigration à la fois discriminatoire et restrictive. Le texte en l'état ne permet pas de traiter de façon égale tous les travailleurs en ce qui concerne les conditions de travail et les droits sociaux. Il crée des catégories différentes de travailleurs, selon la nationalité, selon le type de contrat, ce qui est tout simplement inacceptable! On ne peut pas transiger sur l'égalité de traitement! Oui à une politique d'immigration commune ; oui à un authentique permis unique européen ; mais nous ne voulons pas d'une politique qui soit restrictive et donc discriminatoire!

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (NI), в писмена форма. − Гласувах в подкрепа на предложението за единна процедура за кандидатстване на граждани на трети страни за единно разрешително за пребиваване и работа на територията на държава-членка, тъй като смятам, че нарастващата вълна от емиграция в посока ЕС се нуждае от адекватна регулация. Административните изисквания по приемането на граждани от трети страни с цел работа са прекомерно усложнени и неясни. Въвеждането на системата за единно разрешително ще спомогне за оптимизирането на цялостната процедура, ще я направи по-ефикасна и далеч по-евтина. Освен това не бива да забравяме и факта, че установяването единен документ ще улесни контрола от страна на местните власти над гражданите пристигащи в ЕС. И не на последно място изразявам своето задоволство, че гласуваният текст бе подкрепен от моите колеги, защото той е предназначена да гарантира социалните и икономически права на трудещите се имигранти и цели да се избегне социалния дъмпинг или нелоялна конкуренция на територията на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi direktyva dėl vieno leidimo gyventi ir dirbti darbuotojams iš trečiųjų šalių turėtų būti bendroji pagrindų direktyva dėl trečiųjų šalių darbuotojų teisių, nes tiktai taip šis europinis teisės aktas galės prisidėti prie Europos Sąjungos tikslo sukurti bendrą migracijos politiką. Deja, šiandien priimta Europos Parlamento pozicija dėl vieno leidimo gyventi ir dirbti direktyvos nepagerino Komisijos pasiūlymo dėl šios direktyvos. Nepriimta tai, kad teisėtai atvykę migrantai darbuotojai iš trečiųjų šalių, dirbantys tą patį darbą kaip ir Europos Sąjungos darbuotojai, turėtų tas pačias teises ir darbo sąlygas kaip vietiniai darbuotojai. Būtina suvokti, kad teisėti migrantai darbuotojai įneša indėlį į Europos Sąjungos ekonomiką tiek savo darbu, tiek sumokamais mokesčiais ir socialinėmis įmokomis, todėl jiems turi būti užtikrintos vienodos minimalios teisės bei vienodas požiūris į juos darbo rinkoje. Norėčiau pabrėžti, kad negalima kurti dviejų lygių darbo rinkos nei pačioje Europos Sąjungoje, nei už jos ribų. Negalime leisti, kad Europos Sąjungos darbo rinkoje būtų sukurta antrarūšė diskriminuojama darbuotojų klasė, be jokių teisių, be jokių garantijų – nes kitaip bus paminti iki šiol visi išsikovoti socialiniai standartai.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Adoptarea directivei privind instituirea unei proceduri unice pentru obţinerea unui permis de muncă pe teritoriul UE de către cetăţeni ai unor state terţe va simplifica semnificativ sistemul decis acum de fiecare stat membru. Două proceduri distincte presupun un termen mai îndelungat de prelucrare a solicitărilor şi un cost administrativ mai ridicat. Prin intermediul acestui sistem de ghişeu unic, procedura administrativă va fi mai simplă, mai ieftina şi mai rapidă. De altfel, eliberarea unui singur document va facilita în egală măsură controlul persoanelor admise pe teritoriul unui stat membru şi autorizate să ocupe un loc de muncă. Acest document va respecta formatul permisului de şedere comun tuturor statelor membre. De asemenea, statele membre vor putea decide introducerea unui document complementar care va avea o valoare pur informativă. Acesta va aduce completări informaţiilor oferite de permisul unic şi, astfel, va facilita controalele. Avem de a face, aşadar, cu avantaje de toate părţile – imigranţi, angajatori, administraţii naţionale. Stabilind o procedură de solicitare unică, această directivă va simplifica demersurile administrative, adesea complexe, legate de admisia migranţilor economici. Acest lucru ar contribui la un răspuns adecvat provocărilor în materie de forţă de muncă cu care UE se confrunta şi se va confrunta in continuare.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), písemně. Přínos schválené směrnice spočívá v tom, že vytváří jednotný postup pro vyřizování žádostí občanů třetích zemí o povolení k pobytu a výkonu práce v členském státě a poskytuje pracovníkům z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v Evropské unii, společný soubor minimálních práv. Horizontální a rámcový charakter směrnice bohužel narušují výjimky z oblasti působnosti a odchylky týkající se práv některých konkrétních skupin obyvatel. Dochází tak ke zpochybnění principu rovného zacházení pro všechny pracovníky pocházející z třetích zemí a oprávněně pracující v Unii ve vztahu k občanům Společenství. Tato rovnoprávnost by měla být výrazem uznání přínosu migrujících pracovníků pro hospodářství EU, který přinášejí svou prací a také placením daní a sociálních příspěvků. Jejím doprovodným účinkem by bylo omezení nekalé konkurence, znesnadnění praxe nezákonného zaměstnávání a zabránění tomu, aby se pracovníci pocházející z třetích zemí stali oběťmi vykořisťování a sociálního vyloučení. Na rozdíl od návrhu Komise je proto třeba dosáhnout toho, aby z oblasti působnosti nebyla vyloučena žádná konkrétní skupina, a zejména ne skupina dočasných pracovníků. Směrnice musí upřesňovat podmínky vstupu do Unie a případně konkrétní práva, nesmí však vytvářet překážku tomu, aby se všichni legální migrující pracovníci mohli těšit spravedlivému a rovnoprávnému zacházení, ale naopak by takové zacházení měla zajišťovat a garantovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), în scris. − Acest raport reprezintă un pas foarte important pentru legislația Uniunii Europene în ceea ce privește migrația legală, datorită creării unei proceduri de aplicare unice pentru cetățenii ţărilor terțe. Salut faptul că textul adoptat astăzi exclude orice referință la posibilitatea ca un stat membru să poată să introducă documente adiționale pentru obținerea permisului de muncă a unei persoane dintr-o ţară terță. De asemenea, migranţii nu vor deveni o povară pentru sistemele naționale de protecție socială pentru că statele membre vor putea decide ca cetățenii statelor terțe să poate avea acces la protecție socială doar după ce au lucrat cel puțin șase luni, iar cei care sunt veniți pentru a studia nu pot să pretindă aceste beneficii. Ceea ce trebuie apreciat la acest raport este faptul că stabilește un set de măsuri comune în privința drepturilor lucrătorilor din ţările terțe, facilitând migrația legală de care Uniunea Europeana are nevoie. Cerința ca statele membre să elaboreze tabele de corelare este binevenită, întrucat ne va permite să verificăm transpunerea corectă a directivei.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Dei o meu voto favorável a esta proposta de relatório que autoriza uma única morada de residência e trabalho para imigrantes legais, prevê uma "autorização única de residência e trabalho" para nacionais de países terceiros e lhes confere direitos equiparáveis aos dos cidadãos europeus. Concordo com esta proposta, que visa simplificar os trâmites administrativos e garantir a igualdade de tratamento entre trabalhadores europeus e trabalhadores imigrantes relativamente a uma série de direitos sociais como o acesso à segurança social. Esta medida facilitará a imigração legal nos casos em que é preciso dar resposta às necessidades do mercado de trabalho europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Καταψήφισα την οδηγία για την ‘Ενιαία Άδεια’ γιατί εμπνέεται από την οδηγία Bolkestein η οποία θεσπίζει την αρχή της χώρας προέλευσης επιτρέποντας έτσι τη διαφορετική μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων όσον αφορά τους μισθούς, τους όρους, τον χρόνο εργασίας, την κοινωνική προστασία κ.λπ.. Και εδώ εφαρμόζεται η ίδια προσέγγιση στους εργαζόμενους από «τρίτες χώρες» εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεσμοθετείται η διαφορετική μεταχείριση μεταξύ των ευρωπαίων και των μη ευρωπαίων εργαζομένων, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό που τους επιβάλλεται, αλλά και μεταξύ των αλλοδαπών εργαζομένων ανάλογα με το αν είναι αποσπασμένοι, εποχιακοί εργάτες, σπουδαστές ή κάτοικοι. Αυτές οι διαφορές το μόνο που κάνουν είναι να ενισχύουν την εκμετάλλευση και την επισφάλεια. Παρά την κινητοποίηση των ευρωπαϊκών συνδικάτων και των προοδευτικών δυνάμεων του Κοινοβουλίου για την πλήρη ισότητα των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων, το κείμενο αντικατοπτρίζει κυρίως έναν συμβιβασμό μεταξύ της Δεξιάς και των Σοσιαλιστών. Η μελλοντική οδηγία δεν θα ισχύει για τους αποσπασμένους εργαζόμενους ούτε για τους φοιτητές, θα επιτρέπει διακρίσεις με βάση κριτήρια όπως η γνώση της γλώσσας, και θα αρνείται τα οικογενειακά επιδόματα στις οικογένειές των εποχιακά εργαζόμενων. Επιπλέον, έχει αφαιρεθεί η έκκληση να κυρωθεί η Σύμβαση του ΟΗΕ για την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών και των οικογενειών τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Esta proposta pretende dar resposta às preocupações expressas no Programa de Estocolmo no sentido de se criarem políticas de imigração flexíveis para apoiar o desenvolvimento e os desempenhos económicos da UE.

Visa, assim, simplificar e harmonizar as normas actualmente existentes nos Estados-Membros ao criar um procedimento único de apresentação de pedidos conducentes a um título combinado da autorização de residência e da autorização de trabalho. Deverá contribuir para melhorar a eficácia deste procedimento e trazer benefícios claros quer para os empregadores, quer para os nacionais de países terceiros que queiram imigrar para o território dos Estados-Membros. Permitirá assegurar que esses migrantes tenham direitos e obrigações comparáveis às dos cidadãos da UE em termos de condições de trabalho, educação e formação, reconhecimento de diplomas, benefícios sociais, etc. Ao mesmo tempo que permite a existência de um controlo mais fácil da legalidade da sua residência e emprego.

Votei, assim, a favor do excelente relatório que nos foi apresentado pela colega Véronique Mathieu.

 
  
MPphoto
 
 

  Karima Delli (Verts/ALE), par écrit. – Le Parlement européen a voté le principe de la création d'un permis unique de travail et de résidence pour les ressortissants de pays tiers dans un État membre. Cette procédure prévoit un ensemble de droits communs pour ces travailleurs, notamment concernant les conditions de travail (temps de travail, congés...). Le texte pose aussi le principe du remboursement des cotisations-retraite déjà versées par les travailleurs qui quittent l'Union européenne, puisqu'ils seront de toute façon dans l'impossibilité de toucher leurs droits à la retraite. Ce texte est pourtant problématique, puisqu'il conforte le principe du "pays d'origine" pour certaines catégories de travailleurs, principe qui avait été combattu par la gauche européenne à l'époque de la fameuse directive Bolkestein. Ce principe crée en quelque sorte un marché du travail à deux vitesses selon l'origine des travailleurs et participe à une forme de dumping social. On touche là à une contradiction: veut-on réellement protéger le modèle social européen, et doit-il exclure les travailleurs non-européens, ou bien doit-il avoir une visée universaliste, et cesser de discriminer des travailleurs en leur donnant des droits différents? Ce texte ne répond pas encore à cette question fondamentale, et c'est pourquoi j'ai décidé de m'abstenir sur ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), in writing. − I voted against this report that seeks to establish unfair competition between EU workers and migrant workers coming to Europe. The ‘single permit’ directive, as amended today by Parliament at first reading, will apply to non-EU nationals seeking to reside and work in a Member State or who already reside legally in an EU country, with the exception of posted workers, seasonal workers, long-term residents and refugees, who will therefore not be covered by its anti-discriminatory provisions It is unacceptable that legal migrants coming to Europe to work are to endure worse working conditions than EU workers doing the same job. Once a migrant enters the EU and starts working, he stops being a migrant and becomes a worker. Therefore, he has the right to be treated as such, like any EU worker and regardless of his country of origin. There can be no exceptions. EU legislation must apply to all workers in the EU, regardless of their country of origin.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), par écrit. – Créer un permis unique pour les ressortissants de pays tiers qui souhaitent résider et travailler dans un Etat membre, cela fait des années qu'on en parle! Il s'agissait d'une initiative louable, mais le texte en l'état contredit les objectifs annoncés : il est à la fois discriminant, car le principe de base de l'égalité de traitement entre tous n'est pas respecté, et restrictif, puisque plusieurs catégories de travailleurs sont exclues. En décembre, les députés européens avaient rejeté une première fois le texte. En dépit des améliorations obtenues, la crainte d'une inégalité entre les ressortissants de pays tiers demeure. Le texte en l'état ne permet pas de traiter de façon égale tous les travailleurs en ce qui concerne les conditions de travail et les droits sociaux. Il crée des catégories différentes de travailleurs, selon la nationalité, selon le type de contrat, ce qui n'est pas acceptable. Nous nous sommes donc prononcés contre la proposition finale. Nous restons favorables à un authentique permis unique européen, mais nous ne voulons pas d'une politique qui soit restrictive et donc discriminatoire.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O que está em causa nesta proposta é a introdução de um procedimento de pedido único de autorização de trabalho e de residência e a definição de um conjunto comum de direitos para todos os nacionais de países terceiros que residam e trabalhem legalmente na UE. Isto pressupõe regras comuns a todos os Estados-Membros, o que pretende pôr fim às actuais diferenças de regime nos vários países da UE e tornar o processo de legalização dos trabalhadores mais célere, mais uniforme e mais transparente em toda a União.

Se, por um lado, a migração legal de mão-de-obra, sobretudo mão-de-obra qualificada, ajuda a combater o trabalho clandestino e pode auxiliar a competitividade da economia e a superar carências existentes, por outro não podemos esquecer que, num período de crise e de vulnerabilidade económica, em que cresce o desemprego, a política de migração de mão-de-obra tem que ser flexível, como defende a Comissão, mas também terá que ser sustentável e razoável.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente relatório aborda uma matéria cuja discussão é cada vez mais premente. Na verdade, a prevista redução de europeus com uma situação contributiva activa exige que a Europa abra as suas fronteiras à entrada de nacionais de países terceiros para aqui residirem e trabalharem sob pena de os actuais sistemas de segurança social falharem.

Em 2004, o “Programa de Haia”, a par de necessidade de combater a migração clandestina, reconhecia que a migração legal desempenharia um papel fundamental no desenvolvimento económico da União Europeia. O Programa de Estocolmo, aprovado pelo Conselho Europeu de 10 e 11 de Dezembro de 2009, prevê que a migração de mão-de-obra pode aumentar a competitividade e vitalidade da economia.

Assim, concordo com a posição expressa neste relatório sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a alteração normativa que visa implementar um procedimento único em ordem à concessão de autorização para os nacionais de países terceiros com residência legal num dos Estados-Membros, tendo em conta os desafios demográficos que a Europa começa a enfrentar. Além disso, trata-se de um processo de simplificação mais eficiente e mais económico.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A proposta de directiva relativa ao procedimento de um pedido único face à concessão de uma autorização única para os nacionais de países terceiros residirem e trabalharem no território de um Estado-Membro, acenando com alegadas melhorias na situação dos trabalhadores originários destes países, pode, na verdade, representar um ataque aos direitos dos trabalhadores em geral.

Não esqueçamos que a proposta tem na sua génese o princípio do país de origem, instituído pela famigerada Directiva Bolkestein, e que promoveu o aumento das desigualdades entre trabalhadores, designadamente ao nível salarial, acabando por ser prejudicial a todos os trabalhadores pela pressão que introduz para um nivelamento por baixo das condições de trabalho. Ao pretender instituir disparidades e diferenças de tratamento entre trabalhadores europeus e trabalhadores de países terceiros, a proposta de directiva aumenta a segregação dos trabalhadores imigrantes e fragiliza ainda mais a situação de todos os trabalhadores, forçando uma maior precariedade. No fundo, podemos estar perante uma tentativa de promover o dumping social.

Na nossa opinião, é necessário reforçar os direitos de todos os trabalhadores, incluindo os imigrantes, os sazonais e os trabalhadores destacados. Lamentamos, por isso, que após o chumbo da primeira versão deste relatório se insista em medidas gravosas…

(Declaração encurtada por força do artigo 170.º do Regimento)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. A adopção da directiva relativa ao procedimento de um pedido único face à concessão de uma autorização única para os nacionais de países terceiros residirem e trabalharem no território de um Estado-Membro pode representar um ataque aos direitos dos trabalhadores em geral. A proposta tem, na sua génese, a Directiva Bolkestein, que instituiu o princípio do país de origem, fomentando o aumento das diferenças entre trabalhadores, designadamente a nível salarial, e provocando um efeito penalizador para todos os trabalhadores. Ao pretender estabelecer disparidades entre trabalhadores europeus e trabalhadores de países terceiros, aumenta a segregação face aos trabalhadores imigrantes, acentuando-se as diferenças de tratamento e fragilizando ainda mais as suas condições de vida através da debilidade e precariedade das suas condições de trabalho.

Com esta proposta de directiva pode estar a promover-se o dumping social e a aumentar a precariedade nas relações laborais. Ora, o que se impõe é o reforço dos direitos de todos os trabalhadores, incluindo os imigrantes, os sazonais e os trabalhadores destacados. No entanto, a luta dos trabalhadores nos vários países da Europa (nomeadamente em Portugal) possibilitaram que a proposta de directiva fosse rejeitada na última sessão plenária de 2010. Lamentamos a insistência em medidas gravosas...

(Declaração encurtada por força do artigo 170.º do Regimento)

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), schriftlich. Obwohl es insgesamt gut wäre, wenn eine Aufenthaltsgenehmigung und eine Arbeitsgenehmigung gleichzeitig gegeben werden, bleiben folgende Fragen offen bzw. sind folgende Bemerkungen erforderlich:

1. Die Entsenderichtlinie muss prioritär Anwendung finden und das Prinzip der Anwendung der Sozialgesetzgebung des Arbeitslandes immer als Grundlage betrachtet werden.

2. Kein Arbeitnehmer darf nach dieser Maßnahme als „billige“ Arbeitskraft legal eingestellt werden, da dies unseren Arbeitsmarkt zerstört und sozial ungerecht ist.

3. Die Länder müssen verstärkt Kontrollen in diesen Bereichen durchführen.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Après un premier rejet en plénière, la droite européenne s’est fourvoyée dans des manœuvres procédurières, puis a aujourd'hui contribué de façon honteuse à la reconnaissance d’un marché du travail à deux vitesses selon l’origine des travailleurs, créant un dumping social et donc une pression à la baisse sur le niveau de protection des travailleurs européens, ce qui est inacceptable. J'ai donc voté contre ce rapport, qui n'est rien d'autre que de la dynamite contre le modèle social européen. Ce texte instaure des exclusions et des inégalités de traitement au niveau de la sécurité sociale, des retraites et de l’accès à l’emploi et à la formation pour les étrangers en situation régulière, ce qui est contraire à mes valeurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Hagos programoje buvo pripažinta, kad teisėta imigracija bus labai svarbi ekonominės plėtros požiūriu. Atsižvelgiant į tai, Komisija buvo paraginta pateikti politikos planą, kuris sudarytų sąlygas darbo rinkai greitai reaguoti į nuolat kintantį darbo jėgos iš užsienio poreikį. Pagal Europos Vadovų Tarybos 2009 m. gruodžio 10–11 d. priimtą Stokholmo programą darbo jėgos imigracija gali padidinti ekonomikos konkurencingumą ir gyvybingumą. Atsižvelgiant į didelius demografinius iššūkius, su kuriais ES susidurs ateityje, ir į didėjantį darbo jėgos poreikį, pagal šią daugiametę programą valstybės narės skatinamos, siekiant remti ilgalaikę Sąjungos ekonomikos plėtrą ir našumą, vykdyti lanksčią imigracijos politiką. Pasiūlymo nuostatų privalumas tas, kad jos suteikia darbuotojams iš trečiųjų šalių geresnę apsaugą negu galima užtikrinti dabar, remiantis tarptautinėmis konvencijomis, kurias yra ratifikavusios tik kai kurios valstybės narės. Susilaikiau balsuodamas, nes aiškiai nenurodoma, kas – darbdavys ar darbuotojas, gali pateikti paraišką ir iš kokios šalies šią paraišką galima teikti, buvo svarbu išsiaiškinti šį svarbų klausimą. Taip pat nėra pabrėžti teisinio saugumo ir skaidrumo nacionalinėms valdžios institucijoms priimant sprendimus reikalavimai. Šie sprendimai turi svarbių pasekmių šių žmonių gyvenimui ir valstybėms narėms, todėl jie turi būti priimami visiškai skaidriai. Sprendimai atmesti paraišką turi būti tinkamai pagrįsti, skaidrūs, objektyvūs.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Egregio Presidente, onorevoli colleghi, Il progetto di risoluzione votato oggi in Parlamento, relativo alla previsione di un'unica procedura di domanda per il rilascio di un permesso che consenta ai cittadini di paesi terzi di poter soggiornare e lavorare nel territorio dell'Unione, rappresenta un ulteriore passo verso l'armonizzazione delle legislazioni nazionali degli Stati membri. Fissare misure d'immigrazione legale uniche per tutti i paesi dell'Unione, definendo procedure comuni di domanda per chi intenda essere ammesso nel territorio di un Stato membro a fini occupazionali, permetterà all'UE di rispondere alle esigenze di manodopera del mercato del lavoro interno, offrendo, attraverso l'attribuzione di eguali diritti, uno strumento di lotta allo sfruttamento e alla discriminazione. Ritengo, tuttavia, necessario che agli Stati sia permessa la possibilità, alla presenza di talune condizioni, di fissare limiti in relazione alla capacità di accogliere cittadini provenienti da Paesi extra UE e offrire loro un impiego nel proprio territorio. La proposta ha lo scopo evidente di contrastare l'immigrazione irregolare ed il lavoro clandestino, ma può e deve essere interpretata anche come un utile contributo all'attuazione della strategia Europa 2020, permettendo, inoltre, un più semplice controllo delle frontiere.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Depuis une vingtaine d'années, l'Union européenne parachève le marché intérieur voulu par les pères fondateurs. La mise en place de celui-ci a abouti à l'intégration toujours plus avancée d'un vaste espace d'échanges économiques. Cependant, cet espace souffre encore de l'inégalité de traitement entre travailleurs ressortissants d'un État membre et ceux issus d'un pays tiers. Cette différence de traitement est un double problème. À la fois elle désavantage le travailleur migrant, qui ne bénéficie pas des hautes exigences que portent la plupart du temps les droits sociaux des États membres, à la fois elle lèse les travailleurs européens, qui, confrontés à une concurrence déloyale, souffrent du dumping social. La résolution "permis unique" portée par Véronique Mathieu vise spécifiquement les droits des travailleurs migrants. Elle simplifie les procédures, en établissant un permis unique de séjour et de travail, et confère aux travailleurs étrangers des droits et des devoirs comparables à ceux des travailleurs européens. La pleine réalisation du marché intérieur constitue un levier puissant pour permettre à l'Europe de retrouver la croissance, c'est pourquoi j'ai soutenu ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted against this report because key paragraphs on posted workers, pension rights and social security were defeated.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore di questa relazione, che ritorna in Aula per la seconda volta, perché ritengo che essa ben risponda alle considerevoli sfide demografiche cui sarà confrontata l'Unione Europea nei prossimi anni, fissando una procedura unica di domanda per i cittadini di paesi terzi che intendono essere ammessi nel territorio di uno Stato membro a fini occupazionali e offrendo loro uno status giuridico sicuro.

L'immigrazione economica è una realtà che occorre organizzare, ma è anche una necessità rispetto alle sfide democratiche ed economiche con cui sarà confrontata l’Unione europea in un imminente futuro. Pertanto, la politica di immigrazione deve essere concepita come strumento di regolazione nel nostro fabbisogno di manodopera, contribuendo così all'attuazione della strategia "Europa 2020". Da un punto di vista tecnico, l'esclusione dei lavoratori stagionali e dei lavoratori distaccati in seno alla loro impresa è giustificata dalla presentazione da parte della Commissione di proposte di direttive specifiche per tali categorie di lavoratori. Per quanto riguarda, invece, l'esclusione dei richiedenti asilo e delle persone che beneficiano di una protezione internazionale, è importante sottolineare che gli strumenti esistenti in questi ambiti assicurano una maggiore tutela rispetto alla presente proposta di direttiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Com a aprovação desta proposta de directiva, os trabalhadores imigrantes passam a ter os mesmos direitos que os trabalhadores nacionais no que diz respeito, pelo menos, à remuneração e ao despedimento, à saúde e à segurança no trabalho, ao tempo de trabalho e às férias. Esta proposta tem como finalidade a instituição de um procedimento de "autorização única de residência e trabalho" para imigrantes legais e conferir-lhes um conjunto comum de direitos em toda a UE.

Assim, é possível simplificar os procedimentos para que as autoridades nacionais possam emitir uma "autorização única de residência e trabalho" aos imigrantes legais, para que estes beneficiem de um conjunto de direitos equiparáveis aos dos trabalhadores do Estado-Membro no qual residem. No entanto, a admissão de imigrantes, incluindo o volume de admissões, para efeitos de trabalho deverá continuar a ser da competência de cada Estado-Membro.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), írásban. − Az illegális és a szabálytalan bevándorlás ellen úgy tudunk a legjobban védekezni, ha megpróbáljuk megelőzni azt. Támogatást nyújthatnánk a származási országban való megélhetésük és szociális biztonságuk érdekében, vagyis megszüntetnénk elvándorlásuk okait. Ha ez nem megvalósítható, olyan jogszerű bevándorlási csatornákat kell létrehoznunk, melyek természetesen kielégítik saját munkaerőpiacunk igényeit is. A gazdasági bevándorlás napjaink valós jelensége, amelyre ugyanakkor szükségünk is van, hiszen segítségével a demográfiai és a gazdasági kihívásokkal szemben könnyebben tudunk védekezni. Ebből kifolyólag a bevándorlási politikát tekinthetjük olyan szabályozási eszköznek, mely segítségével munkaerőigényünket képesek lehetünk szabályozni. Ezzel lehetőséget adunk olyan harmadik országbeli bevándorlók számára, akik munkavállalás céljából legálisan beutazhatnak uniós területre. Lényegesen leegyszerűsítené a befogadási eljárások rendszerét egy olyan összevont eljárás létrejötte, amely tartózkodásra és munkavállalásra is jogosítana egyszerre. Ezért támogattam szavazatommal én is e horizontális jogalkotási keret mielőbbi létrehozását.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – En établissant une procédure de demande unique pour les ressortissants de pays tiers souhaitant être admis sur le territoire d'un État membre afin d'y travailler et en leur offrant un statut juridique sûr, cette proposition de directive simplifiera les démarches administratives souvent complexes de l'accueil des migrants économiques.

L'existence d'une seule procédure permettant la délivrance d'un seul document autorisant le séjour et l’accès au marché du travail constitue une simplification notable du régime d'admission. En outre, la proposition prévoit une égalité de traitement avec les travailleurs nationaux et présente dès lors l'avantage de conférer une meilleure protection aux travailleurs originaires de pays tiers qu'actuellement. Ce statut permettra également de lutter contre la concurrence déloyale qui résulte souvent de l’absence d’un statut légal protecteur de ces travailleurs.

Le texte adopté aujourd'hui reprend également les deux grandes priorités de l'ADLE: il supprime toute référence à des documents supplémentaires et demande aux États membres d'élaborer des "tableaux de correspondance" qui permettent à la Commission de vérifier la transposition de la directive. Il donne ainsi un signal clair de la volonté du Parlement européen d'aller vers un cadre législatif européen pour l'immigration légale

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The purpose of this directive is to enable potential immigrants into an EU Member State to obtain work and residence permits via a single procedure. Under the original proposal, non-EU workers would get equal treatment with EU nationals as regards pay and dismissal, health and safety at work and the right to join trade unions. The Employment Committee wants to extend those rights to include equal working time and leave, while clarifying workers’ rights to social security and tax benefits. Non-EU workers would also be able to receive their pensions when moving back to their home country on the same terms as nationals of the Member State concerned. What is more, all EU Member States will issue single standard permission for residence and work.

I disagree with this because the EU still has an unemployment problem, and therefore voted ‘against’.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Einreise und Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen sind eine Sache, in der Vergangenheit wurden die Rechte derselben jedoch immer mehr ausgeweitet. So kommt es, dass sich die autochthone Bevölkerung durch den Zugang von Drittstaatsangehörigen zu sozialen Leistungen, konkret etwa im Bereich der gemeinnützigen Wohnungen, zu Recht zunehmend benachteiligt fühlt. Im Bereich der Wirtschaftsmigration zieht es gut ausgebildete und benötigte Fachkräfte vornehmlich in andere Staaten. Während sie etwa in den USA die Sozialkassen nicht belasten und in einigen Staaten nach Beendigung ihrer Tätigkeit auch wieder ausreisen müssen, stellen sie durch die zunehmende Gleichstellung mit Inländern in den vergangen Jahren eine immer größere Belastung für jene Staaten mit traditionell gut ausgebautem Sozialsystem dar, wenn sie bei Jobverlust dauerhaft im Land verbleiben und wenn eventuell auch noch über Familiennachzug und Co. die ganze Sippe durchgefüttert werden muss. Der vorliegende Vorschlag ist ein weiterer Schritt in diese Richtung und daher aufs Schärfste abzulehnen.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho voluto esprimere il mio voto contrario alla relazione in merito al permesso unico di soggiorno per i cittadini dei Paesi terzi poiché oggi, in aula, sono stati votati alcuni emendamenti volti ad escludere il requisito di impiego come necessario per poter accedere a prestazioni e servizi sociali equiparati. Mi sembra un pericoloso abbassamento degli standard minimi ed indispensabili per cui sia possibile per un cittadino di un Paese terzo, ovviamente con regolare permesso di soggiorno nell'Unione europea, accedere alle stesse condizioni lavorative e sociali di un cittadino comunitario. Se esiste un'Unione europea è anche per far sì che i cittadini degli Stati che la compongono possano godere, in qualche modo, di maggiori diritti e garanzie che con questa relazione vengono parzialmente meno.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestei rezoluții deoarece consider că lucrătorii non-EU trebuie să se bucure de aceleași drepturi în ceea ce privește condițiile de muncă ca și cetățenii UE, în conformitate cu Directiva "permis unic". Doresc să amintesc aici în special timpul de lucru, concediul și asigurarea socială. Acest proiect de lege urmărește să reducă birocrația și să simplifice procedurile de aplicare pentru rezidenţă și muncă într-un stat membru al UE, atât pentru migranţi, cât și pentru angajatorii lor, prin intermediul unui permis combinat, de ședere și de muncă. Propunerea nu stabilește condițiile de admisie a resortisanților țărilor terțe. Statele membre își păstrează competența de a stabili aceste condiții de admisie și numărul migranților pe care doresc să-i admită pe teritoriul propriu în vederea ocupării unui loc de muncă. Noile reguli se vor aplica pentru cetățenii non-UE care deja locuiesc legal într-o țară membră sau care doresc să o facă.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Cari colleghi, ho votato a favore della proposta di direttiva della collega Mathieu sulla procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro da parte di cittadini di paesi terzi perché ritengo importante che l'Europa si doti di regole comunitarie per gestire l'ingresso di manodopera di cittadini extracomunitari, per quanto riguarda questioni sia economiche che sociali. L'immigrazione di manodopera può accrescere la competitività e la vitalità dell’economia e far affrontare al meglio all'Europa la sfida demografica futura. La proposta di direttiva invita gli Stati membri ad adottare politiche d'immigrazione improntate alla flessibilità al fine di sostenere lo sviluppo dell'Unione a lungo termine, inoltre semplificherà le pratiche amministrative spesso complesse dell’accoglienza dei migranti per fini occupazionali, offrendo anche uno strumento per la lotta contro lo sfruttamento e la discriminazione di alcune categorie di lavoratori.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a presente resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre uma proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um procedimento de pedido único de concessão de uma autorização única para os nacionais de países terceiros residirem e trabalharem no território de um Estado-Membro e a um conjunto comum de direitos para os trabalhadores de países terceiros que residem legalmente num Estado-Membro. Trata-se de uma matéria que ganha uma relevância acrescida no actual contexto económico e social.

De facto, uma das melhores formas de combater a imigração irregular e o trabalho clandestino consiste em desenvolver canais de migração legal equilibrados, que respondam às necessidades dos nossos mercados de trabalho, bem como às exigências sociais de uma boa integração na sociedade de acolhimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, il programma di Stoccolma adottato dal Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009 invita gli Stati membri ad adottare politiche in materia di immigrazione improntate alla flessibilità al fine di sostenere lo sviluppo e le performance economiche dell’Unione. Con la presente proposta di direttiva, il Parlamento intende contribuire all'attuazione del suddetto programma.

Si introduce, in particolare, una procedura unica di domanda per i cittadini di paesi terzi che intendono essere ammessi nel territorio di uno Stato membro a fini occupazionali, così da: (i) semplificare le pratiche amministrative spesso complesse dell’accoglienza dei migranti; (ii) definire uno strumento di lotta contro lo sfruttamento e la discriminazione di cui i lavoratori; (iii) garantire ai mercati del lavoro degli Stati membri la certezza di poter rispondere alle esigenze di manodopera attuali e future. La direttiva si applica a tutti i cittadini ammessi sul territorio per motivi di lavoro e a coloro che sono stati inizialmente ammessi per altri motivi e che hanno successivamente ottenuto il permesso di lavoro conformemente al disposto del diritto nazionale o dell'Unione. Tale proposta di direttiva contribuisce quindi a favorire un approccio comune ai 27 Stati membri in materia di immigrazione economica; per questo ribadisco il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), în scris. − Imigraţia economică reprezintă o realitate pe care trebuie s-o organizăm, dar şi o necesitate, dacă ne raportăm la provocările demografice şi economice cu care se va confrunta UE într-un viitor apropiat. Politica în materie de imigraţie trebuie concepută ca un instrument de reglementare a nevoilor noastre de forţă de muncă, care va contribui la implementarea Strategiei Europa 2020. Existenţa unei singure proceduri care permite eliberarea unui singur document de autorizare a şederii şi a accesului pe piaţa muncii constituie o simplificare remarcabilă a regimului de admisie. Directiva se va aplica oricărui resortisant al unei ţări terţe admis pe teritoriul unui stat membru în vederea ocupării unui loc de muncă, dar şi celor care au fost admişi iniţial pe alte criterii, dar care au obţinut dreptul de muncă în statul membru respectiv în temeiul dispoziţiilor de drept intern sau comunitar. Fiecare stat membru trebuie să stabilească condiţiile în temeiul cărora sunt acordate prestaţiile de securitate socială, precum şi valoarea acestor prestaţii şi perioada de timp pentru care sunt acordate. Regret faptul că din prezenta directivă sunt excluşi lucrătorii sezonieri şi lucrătorii detaşaţi în cadrul întreprinderii lor, dar solicit să fie prezentată curând de către Comisie o propunere în acest sens.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Em face dos desafios demográficos com que a Europa se deparará no futuro, é curial que a UE desenvolva uma política de imigração equilibrada e flexível, que permita responder às necessidades de mão-de-obra e que possa contribuir para a competitividade e vitalidade da economia.

A adopção da presente directiva - que cria um procedimento de pedido único para os nacionais de países terceiros que pretendam ser admitidos no território de um Estado-Membro para nele residirem e trabalharem e que lhes reconhece um conjunto comum de direitos nos domínios ligados ao mercado de trabalho - vai precisamente de encontro a estas preocupações, tendo, por isso, merecido o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. – L'adoption ce midi de la directive sur un permis unique pour les ressortissants de pays tiers qui souhaitent résider et travailler dans un État membre est un pas supplémentaire dans la concrétisation d'une politique d'immigration harmonisée au niveau européen. L'idée de fusionner titre de séjour et autorisation de travail est bonne. Elle démontre que l’Union est véritablement engagée dans la promotion de la migration légale et qu’elle n’est pas l’Europe forteresse que certains veulent voir en elle. Pour ce faire il était important que le Parlement européen soutienne l'idée d'une procédure de demande unique plus simple et plus rapide pour l'employeur comme pour le migrant. Le Parlement européen a également fait le bon choix en excluant du champ d'application 4 catégories de travailleurs: saisonniers, travailleurs détachés au sein de leur entreprise, indépendants et marins, déjà ou bientôt couverts par des directives spécifiques. Autre point positif: la marge de manœuvre laissée aux États membres quant aux droits effectifs des travailleurs de pays tiers. Les 27 capitales gardent le dernier mot pour décider de l'octroi ou non des allocations de chômage et des allocations familiales et de la non-attribution d'un logement social durant les trois premières années de résidence. Simples mesures de bon sens!

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − The directive as it stands excludes a lot of categories such as seasonal workers, intra-corporate transferees, refugees and posted workers, etc. I totally oppose the further segregation into categories of workers and the differential treatment granting some workers and their family members less rights than others.

Even if some of these categories are covered by other directives, the example of the Commission proposal on seasonal workers shows that these directives are not sufficient in terms of rights. We should stand for a common framework for all workers, as it would unify the legislation in working places by avoiding fragmenting the workers’ situation with the risk of jeopardising the integration of migrants and the cohesion in the EU.

Even if very important issues such as the portability of pensions to third countries no longer being conditional on the existence of bilateral agreements have been won thanks to Jean, I cannot help thinking that we should advocate the equal treatment and non discrimination of all workers in the EU. That is why I have abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, il voto di oggi rappresenta un passo avanti verso l'adozione di una procedura unica di domanda per i cittadini dei paesi terzi che intendono entrare nel territorio europeo e svolgere un'attività lavorativa. L'Europa punta a semplificare la procedura amministrativa e a rilasciare sotto forma di documento unico sia il permesso di soggiorno che quello di lavoro.

Voglio sottolineare che il voto di oggi non punta a richiamare indistintamente nel nostro territorio nuovi lavoratori né si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina. Ogni lavoratore extracomunitario che intende stabilirsi in Europa dovrà sempre e comunque ottenere prima un permesso di soggiorno. La proposta adottata oggi sancisce inoltre il pieno rispetto del principio di sussidiarietà, fissando requisiti minimi in materia di diritti ed obblighi ma lasciando agli Stati membri la flessibilità e libertà per quanto riguarda l'introduzione della procedura nella legislazione nazionale e la sua applicazione pratica. L'Unione europea non può limitare il potere degli Stati membri nell'organizzazione degli schemi di sicurezza sociale e ogni Stato deve poter stabilire autonomamente le proprie regole in materia.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), schriftelijk. − Hoewel de richtlijn verre van ideaal en volledig is, heb ik toch voor de richtlijn betreffende één aanvraagprocedure voor een verblijfs- en werkvergunning gestemd. Ik betreur de tekorten m.b.t. seizoensarbeiders, gedetacheerde werknemers, het recht om te veranderen van werkgever en het recht op enter en re-enter, omdat deze subgroepen in andere (toekomstige) regelgeving worden beschermd. Al bij al is deze richtlijn van groot belang, gezien zij de eerste in haar soort is die een gemeenschappelijk pakket minimumrechten (o.a. salarisrechten, gelijke behandeling op de werkvloer, pensioenrechten, toegang tot gezondheidszorg) toekent aan werknemers uit derde landen die legaal in Europa verblijven, en dit op basis van gelijke behandeling met nationale werknemers van de lidstaten. Bovendien wordt voorzien in een vereenvoudigd systeem met één aanvraagprocedure voor een verblijfs- en werkvergunning. Deze regeling staat nog ver van een volledig gemeenschappelijk immigratiebeleid, maar met het oog op de groeiende immigratiestromen, de voortdurend veranderende vraag naar buitenlandse arbeidskrachten en het voorkomen van misbruik en discriminatie in dit verband, is deze eerste bescherming essentieel. Werknemers uit derde landen zullen nu meer bescherming krijgen dan momenteel het geval is. Dat alles gaf de doorslag voor mijn ja-stem.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I voted against as I feel that it opens the door to unfair competition to EU workers and low-cost migrant workers coming to the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O presente relatório pretende criar um documento único de residência e de trabalho para nacionais de países terceiros num Estado-Membro e, assim, tornar mais célere e uniforme o processo de admissão e, paralelamente, reduzir o peso burocrático e financeiro do mesmo. A migração económica é hoje uma realidade que deve ser analisada, tendo em vista o desenvolvimento de canais de imigração legal e equilibrados, que possam responder às necessidades dos mercados de trabalho europeus.

Os desafios económicos e demográficos que a Europa enfrenta obrigam a que seja concebida uma política de imigração comum entre os 27 Estados-Membros. A entrada em vigor do Tratado de Lisboa estabeleceu uma nova base jurídica nesta matéria, o processo de co-decisão, pelo que considero fundamental estabelecer uma abordagem comum e harmonizada, de forma a reduzir as diferenças entre as legislações nacionais.

Para além do já enunciado, a proposta prevê ainda a igualdade de tratamento em relação aos trabalhadores nacionais, criando um estatuto jurídico seguro e protector, uma vez que os imigrantes participam na actividade económica do país de acolhimento. As decisões indeferidas devem ser devidamente justificadas e transparentes e as despesas inerentes proporcionais aos serviços efectivamente prestados.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – L'adoption de ce rapport constitue une avancée considérable dans la protection des droits des travailleurs des pays tiers dans l'UE en leur octroyant un permis unique de séjour et de travail. Cette démarche illustre la volonté de l'Union de renforcer son attractivité sur la scène internationale, en facilitant l'accès sous conditions au marché du travail européen. Je me félicite que la procédure d'obtention d'un tel permis soit simplifiée par la voie d'un guichet unique, qui permettra d'alléger les démarches administratives pour les travailleurs étrangers. La création d'un unique document de travail représente un progrès significatif dans le contrôle et la régulation des flux migratoires de la part des Etats membres, et facilite la maîtrise de l'immigration légale. Par ce texte, notre Assemblée affirme qu'une immigration maîtrisée et encadrée des travailleurs est profitable à tous. Instaurer un cadre législatif commun pour les travailleurs européens et étrangers prémunit nos concitoyens contre toute forme de concurrence déloyale sur le marché du travail. J'ai voté en faveur de cette résolution car je défends l'idée d'une Europe qui protège ses travailleurs, tout en restant fidèle au principe de libre circulation des individus, qui constitue un fondement de la construction européenne.

 
  
  

Έκθεση: Andreas Schwab (A7-0038/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vartotojų teisių, kuria siekiama į vieną teisės aktą sudėti keturias galiojančias Bendrijos direktyvas. Pritariu pranešėjo nuomonei, jog teisės aktų nenuoseklumas sulaiko ir vartotojus, ir įmones nuo pirkimo ir pardavimo kitose šalyse. Tačiau turime būti apdairūs, kadangi dėl šios srities pobūdžio gana sudėtinga visiškai suderinti teisėkūrą vartotojų teisių srityje, be to, tai gali sumažinti vartotojų teisių apsaugos lygį kai kuriose valstybėse narėse.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Face aux récents développements numériques, l'Union européenne doit actualiser les droits des consommateurs. Ce projet de directive vise à offrir une meilleure protection aux consommateurs dans tous les Etats membres de l’Union européenne, en leur permettant notamment de bénéficier d’un droit de rétractation suffisant. Chaque citoyen, chaque consommateur doit se voir garantir les mêmes droits au sein de l'Union. Ainsi nous favoriserons un niveau de consommation satisfaisant pour les citoyens, qui verront leurs achats dans les autres pays européens facilités. Préservant par ailleurs les acquis essentiels du droit de la consommation français, comme par exemple la garantie du « vice caché » et la gratuité de l’ensemble des moyens de paiement, cette nouvelle directive est à mon sens un progrès. Je l'ai donc soutenue.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau šį pranešimą, kuris grįš pakartotiniam svarstymui į EP atsakingus komitetus. Šia direktyva yra siekiama apjungti ES teisės aktus, reglamentuojančius vartotojų teises bei užtikrinti aukštą vartotojų teisių apsaugą visose ES valstybėse narėse ir paskatinti verslą teikti paslaugas ir parduoti prekes kitose valstybėse narėse. Šiuo metu išlieka kliūčių sklandžiam rinkos veikimui. Įmonės nėra linkusios prekiauti kitose valstybėse narėse, o vartotojai – sudaryti pirkimo sutarčių dėl valstybėse narėse vartotojų sutartims taikomų skirtingų taisyklių. Iki šiol galiojančiais teisės aktais buvo nustatyti tik minimalūs vartotojų teisių apsaugos reikalavimai, o valstybės narės galėjo taikyti griežtesnes priemonės, dėl to Bendrijoje išliko skirtingi teisiniai režimai. Manau, kad būtina šią direktyvą dar kartą peržiūrėti ir sustiprinti jos nuostatas. Reikia užtikrinti, kad visose ES valstybėse narėse būtų taikomi vienodi vartotojų teisių apsaugos standartai, tai leistų išvengti šiuo metu vidaus rinkoje išliekančio nenuoseklumo, stiprintų vartotojų pasitikėjimą vidaus rinka bei paskatintų įmones prekiauti kitose valstybėse narėse.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di direttiva sui diritti dei consumatori presentata dalla Commissione unisce quattro direttive precedenti in un unico strumento legislativo. Essa è il risultato della revisione dell’acquis relativo ai consumatori, avviata nel 2004, con l’obiettivo di semplificare e completare il quadro normativo esistente in materia di protezione dei consumatori. L'attuale quadro normativo causa costi di adempimento significativi per le imprese europee che desiderano operare a livello transfrontaliero e che devono conformarsi con una legislazione frammentata. Ritengo che la frammentazione delle norme di natura giuridica rappresenti un deterrente sia per le imprese dall’acquistare o vendere oltre frontiera sia per consumatori.

La relazione in discussione persegue l'obiettivo di realizzare un necessario equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese sul mercato assicurando, nel contempo, il rispetto del principio di sussidiarietà. Condivido, pertanto, le proposte del relatore che convergono verso un tipo di armonizzazione mirata, ovvero un'armonizzazione che si limita ad aspetti specifici di determinati contratti quali, in particolare, gli obblighi di informazione, il diritto di recesso con i contratti a distanza e fuori dei locali commerciali, pur riuscendo a mantenere un elevato livello di protezione dei consumatori europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Mi complimento con il collega Schwab per il lavoro fin qui svolto. Ho espresso un voto favorevole perchè la relazione Schwab ha il merito di tutelare il consumatore negli acquisti oltre frontiera. Il testo oggi votato, infatti, si propone di garantire ai consumatori dei 27 Stati membri un livello elevato di protezione. Al contempo, si prefigge di tutelare e sostenere le aziende, che indipendentemente dalle dimensioni possono fornire le loro merci e i loro servizi ai consumatori europei senza imbattersi in inutili ostacoli di natura giuridica. Mettendo insieme ben quattro direttive su tale argomento, si vuole, dunque, armonizzare in modo più marcato la disciplina oggi vigente, evitando quella frammentazione giuridica che costituisce molto spesso un ostacolo sia per i consumatori che per le imprese. In questo senso, tale documento può contribuire a un miglior funzionamento del mercato interno accrescendo la fiducia dei consumatori.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), písemně. Schválená zpráva odstraňuje fragmentovanou povahu stávajících předpisů v oblasti ochrany spotřebitele, která ve svém důsledku odrazuje spotřebitele a podnikatele od zapojení do přeshraničního obchodu. Zejména ze strany spotřebitelů často zaznívají stížnosti, že nemohou v plném rozsahu využívat výhod jednotného trhu, a to zvláště pokud jde o obchodování přes internet. Za správnou odpověď na tyto stížnosti považuji schválený soubor společných definic, jako je pojem spotřebitel, obchodník nebo smlouva uzavřená na dálku. Přínosem je rovněž vytvoření seznamu základních informací, které musí obchodník poskytnout před uzavřením všech druhů spotřebitelských smluv, a sjednocení lhůty pro odstoupení od smlouvy na 14 dnů v případě smluv uzavřených na dálku nebo mimo prodejnu včetně vytvoření jednotného formuláře odstoupení od smlouvy. Bohužel jsme v případě této zprávy byli svědky toho, že levice na poslední chvíli nepodpořila kompromis dohodnutý zpravodajem, a tak muselo dojít na silové hlasování. Nepovažuji to však za žádnou katastrofu, naopak se možná jedná o ukázku toho, že EP funguje jako politické těleso, v němž se odehrává neskrývaný a opravdový ideologický střet mezi evropskou pravicí a levicí. Bylo by k užitku, kdyby se EP tímto způsobem profiloval častěji.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Em Outubro de 2008, a Comissão Europeia apresentou uma proposta de directiva que pretende reunir num mesmo texto o acervo relativo à defesa dos consumidores, que abrange quatro directivas (sobre cláusulas contratuais abusivas, sobre certos aspectos da venda e garantias dos bens de consumo, sobre a protecção dos consumidores nas vendas à distância e sobre a protecção dos consumidores nos contratos celebrados fora dos estabelecimentos comerciais). Note-se que estas directivas, alvo de revisão, previam cláusulas de harmonização mínimas, o que levou muitos Estados-Membros a manter ou adoptar regras mais estritas no âmbito da defesa do consumidor, criando um quadro normativo fragmentado em toda a Comunidade com consequências ao nível do mercado interno, nomeadamente para as empresas e os consumidores nas transacções transfronteiras.

Creio que este texto legislativo, hoje votado, reforça a protecção dos consumidores sem deixar de atender às especificidades sectoriais onde nem sempre uma harmonização total seria exequível. Considero louvável a proposta de criação de um sistema de avaliação recíproca, que consiste na obrigação de os Estados-Membros indicarem, de forma detalhada, a razão pela qual as disposições nacionais divergentes são necessárias e em que medida respeitam os princípios da proporcionalidade e da eficácia.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato favorevolmente questa relazione. L'obiettivo è molto ambizioso: dar vita ad una complessa riforma della protezione giuridica del consumatore che investe per intero la materia contrattuale e che mette in gioco le 27 legislazioni nazionali che prevedono differenti livelli di protezione. Circa un anno fa, il Prof. Monti diceva nel suo Rapporto al Presidente Barroso,: "... Il Legislatore dovrebbe raggiungere quanto prima un accordo sul progetto di direttiva riguardante i diritti del consumatore, in modo da garantire ai consumatori un alto livello di protezione in un mercato al dettaglio integrato". Concordo pienamente con il Prof. Monti. L'assenza di regole comuni nei vari paesi membri ha generato quella frammentazione del quadro normativo che è deleteria sia per i consumatori, sia per le imprese e impedisce, di fatto, la realizzazione del mercato comune. In un momento di crisi come quello che stiamo vivendo a livello mondiale, l'Europa certamente non può permettersi che le proprie imprese restino indietro e i propri consumatori non sia adeguatamente tutelati. È quindi urgente individuare al più presto il giusto denominatore comune, per poter armonizzare le regole a livello europeo. Dobbiamo fare tutti uno sforzo affinché si possa raggiungere al più presto un accordo con il Consiglio, magari in prima lettura.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O direito dos consumidores é um dos pilares principais do mercado interno. A sua protecção e segurança são fundamentais para uma maior segurança na condução da aquisição de bens no dia-a-dia para o comércio transfronteiriço e, consequentemente, para a competitividade de empresas.

Neste sentido, um equilíbrio entre o direito dos consumidores e o custo que se poderá impor nas empresas é fundamental. Para mais, importa considerar, as várias particularidades nacionais e a protecção que é oferecida, com o devido respeito pelo princípio da subsidiariedade.

Considero, por isso, que esta é uma área em que se, por um lado, a harmonização máxima poderá ser útil, por outro poderá também ser adoptada harmonização mínima em função do tipo contratual, por ser mais adequada.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Esta proposta de directiva relativa aos direitos dos consumidores funde quatro directivas comunitárias em vigor num único instrumento legislativo. Pretende, por um lado, assegurar que os consumidores, na totalidade dos 27 Estados-Membros, depositem confiança num elevado nível de protecção dos consumidores e, por outro, que as empresas, de menor ou maior dimensão, possam fornecer bens e serviços, sem obstáculos jurídicos desnecessários, aos consumidores dos 27 Estados-Membros da União.

No que diz respeito aos consumidores, esta proposta visa garantir que, independentemente do local onde efectuem as suas compras na UE, estes disponham de informação clara sobre preços e encargos adicionais antes de assinarem um contrato. Reforça a defesa dos consumidores contra atrasos ou faltas de entregas, conferindo-lhes direitos no que diz respeito a prazos de reflexão, devoluções, reembolsos, reparações, garantias e cláusulas contratuais abusivas. O comerciante, em relação a todos os contratos que celebre com os consumidores, é obrigado a facultar informações claras que permitam efectuar uma escolha informada.

Congratulo-me com a isenção dos requisitos de informação relativamente aos contratos que envolvam "transacções quotidianas e no âmbito dos quais o comerciante tenha de fornecer o bem ou prestar o serviço imediatamente após a celebração do contrato", o que evita uma sobrecarga administrativa despropositada.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Mais uma proposta da Comissão em que a promoção do comércio transfronteiriço surge como motivação central do exercício da competência de iniciativa legislativa. Neste caso, e porque estamos perante uma proposta de "defesa dos interesses dos consumidores" sem originalidade, volta-se a argumentar que a livre concorrência é o alfa e o ómega da defesa dos interesses dos consumidores, fazendo-se, uma vez mais e sempre, uma profissão de fé nas virtudes do mercado livre. Na verdade, é mais nos direitos (e interesses) das empresas que se pensa do que propriamente nos direitos dos consumidores.

A Comissão Europeia defende uma total harmonização das regras estabelecidas relativamente aos consumidores. Esta harmonização, se não for feita pelo progresso e tendo em conta a legislação já existente em cada país, poderá levar, na prática, à perda de direitos dos consumidores em alguns Estados-Membros onde a legislação neste domínio esteja mais avançada.

Tratando-se esta de uma primeira leitura, e tendo em conta que foi já possível, no decurso do debate travado até aqui na comissão especializada, melhorar a proposta inicial da Comissão, esperamos que seja possível ir ainda mais longe na defesa dos direitos dos consumidores.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Estamos na fase da primeira leitura da proposta de directiva relativa aos direitos dos consumidores, apresentada pela Comissão Europeia, que se centra na promoção do comércio transfronteiras, partindo sempre do princípio de que a livre concorrência é o que melhor serve os direitos dos consumidores, mas, de facto, dando mais atenção aos direitos das empresas do que aos direitos dos consumidores.

Por outro lado, a Comissão Europeia defende uma total harmonização das regras estabelecidas relativamente aos consumidores, não tendo em conta a legislação já existente em cada país, o que poderia levar à perda de direitos dos consumidores em alguns Estados-Membros. Ora, na Comissão parlamentar do Comércio Interno houve um intenso debate e foi possível chegar a um consenso alargado que permitiu alterar significativamente a proposta inicial, apresentada pela Comissão Europeia. No entanto, parece haver condições para ainda ir mais longe na defesa dos direitos dos consumidores, procurando influenciar positivamente as negociações com o Conselho.

Por isso, estivemos de acordo com o pedido do relator de devolver este relatório à Comissão do Mercado Interno do Parlamento Europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), schriftlich. Eine Erleichterung des grenzüberschreitenden Handels durch einheitliche Regelungen und zugleich eine Stärkung der Verbraucherrechte, vor allem beim Kauf in einem anderen Mitgliedstaat, sind die Gründe, aus denen ich die „neue“ Verbraucherschutzrichtlinie ausdrücklich begrüße. Die momentan noch herrschende Unsicherheit bezüglich der anzuwendenden Verbraucherrechte schrecken sowohl Unternehmen davon ab, ihre Waren grenzüberschreitend anzubieten, als auch Verbraucher, diese Waren zu bestellen, da bei einem möglichen Widerruf Unklarheit herrscht. Ein europäischer Binnenmarkt fordert ausdrücklich, dass solche Hemmnisse abgebaut werden.

Die in diesem Bericht vorgeschlagenen einheitlichen Definitionen, die unter anderem das Widerrufsrecht und Regelungen zu missbräuchlichen Vertragsklauseln harmonisieren, werden Rechtssicherheit schaffen und damit die Attraktivität des grenzüberschreitenden Handels für Unternehmen steigern und somit letztlich den Verbrauchern zugute kommen.

Kapitel 5 wurde nicht angenommen, somit wird Verbraucherschutz in Europa nach den höchsten Kriterien europaweit Anwendung finden.

Der Verweis in den Ausschuss ist daher erforderlich, um mit der Kommission nochmals zu verhandeln.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Face à un texte plus que contestable à la base, je me réjouis que certaines avancées majeures aient été obtenues par la gauche européenne. Il était en effet aberrant d'imposer aux États membres une législation allant à l'encontre des droits des consommateurs et de les obliger à supprimer certaines de leurs législations nationales jugées trop protectrices par rapport à la directive. Toutefois, je me suis exprimée en faveur du report du vote final afin de pouvoir renforcer la protection des consommateurs contre certaines pratiques abusives, dont le niveau de protection retenu reste insuffisant. En tout état de cause, je ne voterai pas pour un texte bafouant les droits les plus élémentaires des consommateurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Haglund (ALDE), skriftlig. − Ändringsförslagen från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd håller tyvärr låg kvalitet rent lagstiftningsmässigt och kapitel II, IV och V är överflödiga. Ändringsförslag 141 är oskäligt för små och medelstora företag. I kompromissförslagen (Block II) är begränsningarna för fjärr- och hemförsäljning oskäliga och oacceptabla.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − The Commission’s original proposal for a consumer rights directive was an unwelcome, unnecessary attempt to enforce maximum harmonisation for no apparent reason other that to satisfy those who believe that cultural and legal diversity runs counter to the EU’s principles. The proposal would have led to a reduction in consumer rights in various European countries and there was no evidence it would have benefitted the market. The compromise package agreed in the Committee on the Internal Market and Consumer Protection is far from perfect but marks a significant improvement and a base upon which we can build in negotiations with the other institutions.

 
  
MPphoto
 
 

  Morten Løkkegaard (ALDE), skriftlig. − Jeg er glad for, at det efter mere end to års forhandlinger i Parlamentet er lykkedes os at blive enige om en position, der på samme tid styrker forbrugerrettighederne i EU og gør det lettere at være virksomhed på det indre marked.

Grundet beslutningen om at stemme ændringsforslagene i blokke er vi mange, der er kede af, at vi ikke kunne stemme imod visse ændringsforslag. Lad mig her fremhæve:

Kapitel 4 og 5: Jeg havde gerne ønsket et kompromis, hvor kapitel 4 og 5 var helt fjernet fra forslaget. Det ved jeg, at særligt Rådet, men også BEUC og den danske forbrugerorganisation havde foretrukket, frem for det kompromis, der nu foreligger for de to kapitler. Man kan i den forbindelse trække på smilebåndet over, at S&D har valgt at overhøre anbefalingerne fra forbrugerorganisationerne.

Artikel 22a: Jeg havde også gerne ønsket at slette den udskældte artikel 22a. Den er ikke særlig venlig over for små og mellemstore virksomheder. Jeg er dog mere tryg end mine tyske liberale kollegaer ved, at vi nok skal få ændret denne bestemmelse i forhandlingerne med Rådet. En idé var at ensrette artiklen med artikel 20 i servicedirektivet. Det vil også mindske risikoen for modstridende lovgivning.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Conform strategiei UE 2020, producţia de înaltă calitate şi durabilă din punctul de vedere al mediului reprezintă unul dintre avantajele competitive ale UE. Un nivel ridicat al protecţiei consumatorilor garantează produse de înaltă calitate şi sporeşte încrederea consumatorilor, favorizând astfel eficacitatea pieţei interne. Propunerile Comisiei pentru piaţa internă, referitoare la o nouă directivă privind drepturile consumatorilor sunt salutare întrucât vizează asigurarea transparenţei pentru companii, în vederea eliberării potenţialului comerţului transfrontalier din UE. Noile reguli privind drepturile consumatorilor includ aproape toate tipurile de vânzări, în magazin, prin telefon sau online, şi consolidează în special prevederile referitoare la vânzările internaţionale, conform propunerilor din raportul elaborat de colegul meu, Andreas Schwab. Spre deosebire de cele 4 directive actuale privind protecţia consumatorului, consider că noua legislaţie aduce o valoare adăugată prin faptul că prevede ce tip de informaţii trebuie să primească cumpărătorul din partea vânzătorului, condiţiile de livrare şi regulile care se aplică atunci când riscul aparţine cumpărătorului, precum şi dreptul acestuia de a anula sau refuza cumpărăturile sau dreptul de a beneficia de repararea sau înlocuirea unui bun.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted to send this report back to committee because the Commission's response to Parliament's amendments was woefully inadequate.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta della Commissione intende migliorare il funzionamento del mercato interno riducendo gli intralci agli scambi transfrontalieri, ma pone dei problemi sia ai consumatori che alle imprese. Risulta opportuno sostenere ogni sforzo volto a rendere il mercato interno più efficace e a incoraggiare il commercio transfrontaliero, ma l'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali esige che le politiche europee garantiscano un elevato livello di protezione dei consumatori.

Risulta dunque necessario puntare ad aumentare il livello di armonizzazione minimo attuale applicando le migliori prassi nazionali disponibili. Sarà opportuno mettere a punto un sistema europeo di responsabilità in caso di non conformità per migliorare la protezione del consumatore e la loro fiducia nei mercati. Conformemente alla strategia "UE 2020" un loro elevato livello di protezione garantisce prodotti di qualità e favorisce al contempo le prestazioni del mercato interno. Quanto ai diritti dei consumatori, la regolamentazione minima attuale conferisce agli Stati membri la possibilità di adeguare la regolamentazione europea ai principi nazionali: riteniamo opportuno procedere ulteriormente in tale direzione. Purtroppo constatiamo, però, che la proposta di direttiva non tiene conto dei nuovi prodotti dovuti alle trasformazioni in corso in termini di sviluppo e di innovazione, così come nel caso dei prodotti digitali.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho espresso il mio voto favorevole alla relazione sui diritti dei consumatori dell'onorevole Andreas Schwab poiché ritengo necessario semplificare e completare il quadro normativo esistente in materia di protezione dei consumatori.

Risulta essenziale che i consumatori dei 27 Stati membri possano contare su un livello elevato di protezione e che le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni, possano fornire le loro merci e i loro servizi ai consumatori dei 27 Stati membri senza dover affrontare inutili ostacoli di natura giuridica. L'intervento del Parlamento è necessario sia per rafforzare la fiducia dei consumatori sia per spingere e supportare le imprese a intraprendere scambi transfrontalieri.

La diversificazione delle norme sui diritti dei consumatori a livello europeo costituisce un serio deterrente per le imprese anche nella loro attività di acquisto e vendita di beni e servizi oltre confine. In particolare il commercio elettronico è un settore in cui i consumatori non possono beneficiare del mercato interno e dei propri diritti in qualità di consumatori, ciò è dovuto al fatto che le imprese attive in un determinato settore sono riluttanti a osservare norme differenti nel momento in cui entrano in un nuovo mercato e di dunque rischiare di essere citate in giudizio in un altro Stato membro.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du contenu du rapport relatif aux droits des consommateurs. Le texte renouvelle quatre directives existantes en une seule, en vue de simplifier et d'améliorer la réglementation en matière de protection des consommateurs. La valeur ajoutée de l'Union européenne doit se concrétiser par un avantage clair pour les consommateurs, en facilitant notamment les transactions en ligne ayant un caractère transfrontalier. Ainsi, la proposition de directive cherche à répondre aux problèmes soulevés par les règles de protection des consommateurs qui diffèrent d'un pays à l'autre. Concrètement, le texte propose un formulaire de rétractation type pour les contrats à distance et les contrats hors établissement. La durée du droit de rétractation est harmonisée à 14 jours. De même, les règles contenues dans le texte permettraient de renforcer les droits des consommateurs en ce qui concerne l'information et la livraison.

 
  
MPphoto
 
 

  Gesine Meissner (ALDE), schriftlich. Die FDP im Europäischen Parlament hat sich bei der heutigen Abstimmung über den Text der Richtlinie über die Rechte der Verbraucher teilweise enthalten. Der angenommene Kompromiss enthält zweifelsohne viele Verbesserungen gegenüber dem ursprünglichen Entwurf der Europäischen Kommission. So konnte etwa erreicht werden, dass Handwerksbetriebe von den meisten neuen Regelungen nicht betroffen und nicht mit zusätzlicher Bürokratie belastet werden. Allerdings enthält der heute beschlossene Text auch Regelungen, die Unternehmen stark belasten würden, ohne den Verbraucherschutz zu erhöhen. Artikel 5 etwa führt dazu, dass ein Unternehmen selbst bei Ladenkäufen sehr umfangreiche vorvertragliche Informationen bereit stellen muss. Der Verbraucher kann daraus kaum Nutzen ziehen, da er die Ware direkt im Geschäft begutachten kann. Artikel 22a verpflichtet Unternehmen, im Fernabsatz Waren an Kunden in jeden Mitgliedstaat zu liefern. Eine derartige Verpflichtung widerspricht der Vertragsfreiheit und setzt vor allem kleine und mittlere Unternehmer erheblichen rechtlichen und finanziellen Risiken aus. Außerdem konnte sich die FDP mit ihrer Kernforderung nach einer kompletten Streichung der Kapitel IV und V der Richtlinie nicht durchsetzen. Die FDP fordert, dass im Zuge der Trilogverhandlungen mit dem Rat und der Kommission diese Vorschriften noch verändert werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A presente proposta prevê a substituição de quatro directivas, actualmente em vigor, sobre contratos celebrados fora dos estabelecimentos comerciais, cláusulas abusivas, contratos à distância e venda e garantias dos bens de consumo, fundindo-as num único diploma legislativo. A finalidade desta proposta de directiva é a de aumentar a confiança e a protecção dos consumidores nas compras que efectuam nas lojas ou na Internet e diminuir a relutância das empresas em efectuar vendas noutros países.

A proposta de directiva sobre os direitos dos consumidores visa garantir que, independentemente do local onde efectuem as suas compras na UE, estes disponham de informação clara sobre preços e encargos adicionais antes de assinarem um contrato. De um modo geral, todos os contratos estão cobertos, ou seja, quer as compras feitas numa loja, quer as efectuadas à distância ou as realizadas fora dos estabelecimentos comerciais. Esta directiva vem reforçar o mercado interno.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The aim is to increase the confidence of shoppers and provide transparency for businesses so as to unleash the potential for growth in cross-border commerce within the EU. The new rules will cover almost all sales made in shops, by phone or online but will particularly strengthen the rules on cross-border transactions. Buyers will know what information they are entitled to receive from the seller, and rules on deliveries will be spelt out. There will also be clear rules on precisely when risk is passed on to consumers as well as on customers’ rights to cancel a purchase, change their minds or have a product repaired or replaced.

I would like to add that public transport and air transport tickets should be covered by rules on consumer rights. For example, I could cite the case of the Airbaltic company where passengers’ rights are being ignored and the company refuses to accept responsibility for poor-quality service.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Für die Verbraucherrichtlinie spricht in der Tat einiges wie zum Beispiel die Verbesserung der Informationspflichten, Ausdehnung der Widerrufsfrist und auch der erhöhten Schutzpflichten des Verkäufers bei Online-Geschäften. Der Schutz der Verbraucher muss noch mehr gestärkt werden, um eine Vertrauensbasis zwischen Verkäufer und Verbraucher herzustellen. Es haben mich einige Gründe dazu bewogen, mich bei der Abstimmung zu enthalten, da meines Erachtens unzureichende Sanktionen vorgesehen sind, zudem kein Rücktrittsrecht bei Internetauktionen geplant ist und vor allem die Definition des Haustürgeschäftes sehr unbestimmt ist.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Der vorliegende Bericht beschäftigt sich mit der Zusammenführung vier verschiedener Richtlinien zum Verbraucherschutz und enthält damit den Besitzstand seit 2004. In einigen Bereichen gibt es Vereinfachungen und Ergänzungen. Wichtig ist, dass allfällige höhere Schutzstandards in den Mitgliedstaaten bestehen bleiben können. Auf der anderen Seite kommt es durch die Zusammenführung der Richtlinien zu weitergehenden Harmonisierungen. Ich habe mich daher der Stimmabgabe enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Cari Colleghi, ho votato a favore della relazione del collega Schwab in quanto ritengo che la relazione rappresenti un giusto equilibrio tra la tutela per i consumatori, da un lato, che devono essere salvaguardati da frodi e comportamenti poco ortodossi da parte delle imprese e dai soggetti interposti, e, dall'altro, evitare che si ponga in essere una disciplina troppo stringente per le imprese che imponga loro obblighi, che, a volte, data la dimensione della loro attività e il giro d'affari, non sono in grado di sostenere. Si prenda il caso di un artigiano che, in teoria, può svolgere attività fuori dai locali commerciali, questi non può essere sottoposto agli stessi obblighi di una grande azienda multinazionale che gestisce e conclude migliaia di contratti quotidianamente. Un'armonizzazione mirata e bilanciata, dunque, che tenga conto delle peculiarità del tessuto produttivo europeo sempre salvaguardando la difesa dei consumatori, è la strada da percorrere.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente por considerar positiva a codificação dos direitos do consumidor num só diploma. É de salientar a redução dos obstáculos ao comércio transfronteiriço e de elogiar a tentativa de tornar o mercado interno mais eficaz e de promover o comércio transfronteiriço através da combinação das quatro directivas que agora se consolidam numa só. A Directiva proposta contém ainda aspectos que podem e devem ser melhorados, mas não deixa de constituir um avanço muito positivo nesta matéria.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta della Commissione riguardante i diritti dei consumatori, presentata l'8 ottobre 2008, ha lo scopo di unire le quattro direttive precedenti in un unico strumento legislativo sulla base del principio di "armonizzazione completa". La frammentazione delle norme, infatti, è considerata un deterrente sia per consumatori sia per le imprese che acquistano o vendono oltre frontiera.

Alla luce dello stato in cui versa l'acquis relativo ai consumatori, però, l'approccio in favore dell'armonizzazione completa previsto da tale proposta non è al momento praticabile. Pertanto, è necessario rettificare il suo ambito di applicazione procedendo ad una modifica strutturale. In linea con la risoluzione del Parlamento e con quanto affermato nel documento di lavoro della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del 2009, è dunque preferibile un nuovo approccio basato su un’armonizzazione completa mirata, cioè su un’armonizzazione limitata ad aspetti specifici di determinati contratti pur mantenendo un livello elevato di protezione dei consumatori. In base a quanto detto, esprimo il mio voto favorevole onde garantire una sempre maggiore tutela dei diritti dei consumatori.

 
  
MPphoto
 
 

  Hella Ranner (PPE), schriftlich. Ich freue mich über die heutige Entscheidung zum Verbraucherrecht. Wir haben eine wichtige Entscheidung für Europas BürgerInnen, Unternehmen und den gemeinsamen Binnenmarkt getroffen. Erfreulich, dass es möglich war, einen vernünftigen Ansatz für eine teilweise Vereinheitlichung der Vielzahl von europäischen Rechtsordnungen zu finden. Trotzdem gibt es aus österreichischer Sicht einige problematische Punkte, welche es nun in den Trilog-Verhandlungen zwischen Parlament, Rat und Kommission dringend zu behandeln und zu klären gilt: (1) Das sogenannte „Anbahnungselement“ muss in den Text aufgenommen werden. Anbahnungselement bedeutet, wenn man zum Beispiel eine/n KosmetikerIn zu sich nach Hause bestellt, um deren Dienstleistung zu beanspruchen (also die Geschäftsbeziehung selbst anbahnt), darf kein Rücktrittsrecht mehr bestehen. (2) Sicherstellen, dass keine zusätzlichen Belastungen für KMU entstehen, vorausgesetzt es ist ausreichender Verbraucherschutz gewährleistet. Schlussendlich würden zusätzliche finanzielle und administrative Belastungen der KMU nämlich auf den Kunden abgewälzt werden. (3) Kapitel IV und V (Gewährleistung und missbräuchliche Klauseln) sollen gestrichen werden, denn auch nach langwierigen Verhandlungen war es nicht möglich, die angestrebte Vollharmonisierung zu erreichen. Die Streichung würde einen Stillstand vermeiden und neue Möglichkeiten in den Trilog-Verhandlungen eröffnen. (4) Bei der begrüßenswerten Regelung zur „Internetabzocke“ gilt es zur Sicherstellung des Gleichgewichts zwischen Verbraucherschutz und Belastung der Unternehmen noch einige Justierungen vorzunehmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), schriftlich. Ich habe für die zwischen den Fraktionen verhandelten Kompromisspakete über die Rechte der Verbraucher gestimmt, weil einige Verbesserungen zum Kommissionsvorschlag in die Richtlinie gebracht werden konnten. Wichtig ist, dass die Grundlage der Richtlinie wieder die Mindestharmonisierung ist und Dienstleistungen, wie jene im Gesundheits- oder sozialen Bereich aus der Richtlinie ausgenommen wurden. Eine Verbesserung gab es auch im Bereich des Fernabsatzes, wo bisher die Rücktrittsfrist der Verbraucher eine Woche betrug, nach den Änderungen des Europäischen Parlaments wären nun zwei Wochen vorgesehen. Ebenfalls sind Käufe auf Messen jetzt als Haustürgeschäfte qualifiziert, bisher wurde in Österreich der Kauf auf Messen rechtlich wie der Kauf in einem Geschäft behandelt. Dennoch gilt es, noch wesentliche Punkte nachzubessern. Priorität hat hier das Kapitel V der Richtlinie, mit welchem die S&D-Fraktion absolut unzufrieden ist. Wir möchten verhindern, dass die Liste der missbräuchlichen Vertragsklauseln erschöpfend i