Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Istungi stenogramm
Esmaspäev, 4. aprill 2011 - Strasbourg EÜT väljaanne

13. Tööplaan
Sõnavõttude video
Protokoll
MPphoto
 

  Juhataja. – Välja on jagatud päevakorra projekti lõplik versioon, mille koostas esimeeste konverents vastavalt kodukorra artiklile 140 oma koosolekul, mis toimus neljapäeval, 31. märtsil 2011. Tehti järgmised muudatusettepanekud.

Teisipäev

Pidades silmas Fernandesi raportit Euroopa Parlamendi 2012. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta, palus Vaba ja Demokraatlik Euroopa fraktsioon, et hääletus lükataks edasi mai osaistungjärgule. Seega on taotlus seotud hääletuse edasilükkamisega. Taotluse esitab Marta Andreasen. Marta Andreasen! Palun, teil on sõna.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen, fraktsiooni EFD nimel. – Austatud juhataja! Ma võtan sõna palvega lükata edasi hääletus Fernandesi raporti üle. Põhjus on lihtne ja seotud eeskätt raporti selle lõiguga, mis käsitleb Euroopa Ajaloo Maja. Eelarvekomisjon on esitanud selle projekti kohta vastukäivaid ja minu meelest eksitavaid numbreid. Üheks näiteks on iga-aastaste jooksvate kulude kinnitamine: praegu moodustavad need 13,5 miljonit eurot. See arv on algselt nimetatud näitajast suurem. Kui ma pakkusin välja, et need kulud moodustavad tulevikus 10 miljonit eurot, siis süüdistas keegi anonüümne parlamendiametnik mind ajakirjanduse vahendusel valetamises, öeldes, et minu hinnang on, ma tsiteerin, „liialdatud”. Euroopa Parlamendi liikmeid ei tohiks nõnda kohelda.

Kõige hullem, austatud juhataja, on aga selge huvide konflikt, kui eelarvekomisjoni esimees on ühtaegu ka Euroopa Ajaloo Maja kuratooriumi liige, vaatamata sellele, et ta ei saa selle eest tasu. Mitte üheski teises parlamendis ei oleks selline selge huvide konflikt vastuvõetav. See muudab komiteemenetluse täiesti naeruväärseks.

(Aplaus)

Kuni need küsimused ei ole lahendatud, tuleb selle raporti üle hääletamine edasi lükata.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni (EFD).(IT) Austatud juhataja, lugupeetud kolleegid! Arvan, et hääletuse edasilükkamine on asjakohane. Tegu oleks nelja-viie nädalaga, lihtsalt selleks, et uurida küsimust, mis, nagu me just kuulsime, on seotud miljonite eurode saamisega Euroopa maksumaksjatelt. Seetõttu nõuan hääletust selle taotluse toetuseks.

 
  
MPphoto
 

  Alain Lamassoure (PPE).(FR) Austatud juhataja! Sooviksin öelda kahte asja. Esiteks on eelarvekomisjon teinud oma tööd korralikult ning esitanud Euroopa Parlamendi 2012. aasta kulude prognoosi ajal, mil seda on võimalik kontrollida, selle üle arutleda ja hääletada nii parlamendis kui ka täiskogus vastavalt kodukorrale ja kooskõlas möödunud aastal tehtuga. Fraktsioonide arvamused lähevad lahku. Neil on võimalik oma arvamus välja öelda.

Teiseks ei saa ma lubada Marta Andreasenil, kes on selle teemaga hästi kursis, öelda, et olukord, kus ma eelarvekomisjoni esimehena olen ka Euroopa Ajaloo Maja kuratooriumi liige, on isiklike huvide konflikt.

Ma ei ole kuratooriumis isikuliselt. Ma olen seal eelarvekomisjoni esimehena, kelle eelarvekomisjon on määranud esindama oma komisjoni, täpselt nagu kultuuri- ja hariduskomisjon on määranud oma esimehe esindama kultuuri- ja hariduskomisjoni.

Loomulikult, kui keegi soovib seda vaidlustada, olen valmis oma rollist loobuma. Austatud juhataja, siiski tuleb olla ettevaatlik ja teada väljendi „huvide konflikt” tähendust.

(Aplaus)

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Ühtse turu üle peetava arutelu raames taotles Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon, et arutelu komisjoni avalduse üle riigihangete kohta tipneks resolutsiooni ettepanekute esitamisega. Seega räägime resolutsiooni ettepanekust. Ma soovin, et keegi Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioonist esitaks selle taotluse. Kes teeb seda?

(Parlament lükkas taotluse tagasi.)

Kolmapäev

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, fraktsiooni PPE nimel. – (DE) Austatud juhataja! Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon teeb ettepaneku täiendada volinik Barnier’ avaldust riigihangete seaduse ja selle järjepideva täiendamise kohta Euroopa Liidus Euroopa Parlamendi avaldusega. See muudaks teemakäsitluse oluliselt sisukamaks ning seetõttu palume teie toetust.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (S&D).(DE) Austatud juhataja! Toetan Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsiooni ettepanekut, sest selle arutamine on igati loogiline. Ma palun ainult – kokkuleppel siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni koordinaatori Andreas Schwabiga–, et me ei hääletaks resolutsiooni üle sel nädalal, vaid ootaksime sellega maini, sest meil ei ole veel olnud aega seda fraktsioonides arutada. Seetõttu soovin toetada selle punkti lisamist päevakorda ja hääletada resolutsiooni poolt, kuid oodata resolutsiooni üle hääletamisega maini.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon esitas taotluse arutada Ai Weiwei juhtumit Hiinas ning lisada see arutelu päevakorda koos kodukorra artikli 122 kohaselt peetavate aruteludega neljapäeva pärastlõunal, mil esialgu oli kavas arutada Zimbabwe olukorda. Paluksin fraktsiooni esimehel Guy Verhofstadtil nüüd sõna võtta.

(Parlament oli taotlusega nõus.)

Neljapäev

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, fraktsiooni ALDE nimel. – Austatud juhataja! Kuulus Hiina kunstnik ja dissident Ai Weiwei, kellel on alati olnud võimalik oma arvamust vabalt väljendada, peeti pühapäeval kinni Pekingi lennujaamas ning arvatavasti viibib ta praegu vahi all. Kasutan võimalust, et protestida ühtaegu Hiina võimude vastu kui ka öelda teile ja kolleegidele, et peaksime ehk veel kord järele mõtlema selle üle, kas võtame osa järgmisel kuul Pekingis toimuvast teisest ELi-Hiina tippkohtumisest, kui asjad liiguvad samas suunas.

Peame võimalikult kiiresti võtma vastu selleteemalise kiireloomulise resolutsiooni, et avaldada Hiina võimudele suuremat survet Ai Weiwei vabastamiseks. Esimene mõte oli asendada neljapäeval kavas olnud kiireloomuline resolutsioon Zimbabwe kohta Ai Weiwei kinnipidamist käsitleva kiireloomulise resolutsiooniga, kuid pärast lühikest nõupidamist selgus, et on olemas veelgi parem lahendus: viia Côte d’Ivoire’i käsitlev päevakorrapunkt kolmapäevale, et kasutada seeläbi neljapäeval vabanenud aega Ai Weiwei juhtumit hõlmava kiireloomulise resolutsiooni jaoks. Konsulteerisin selleks erinevate fraktsioonidega ning nemad on nõus päevakorda vastavalt muutma.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D).(DE) Austatud juhataja! Sooviksin hästi lühidalt öelda paar sõna selle toetuseks. Võttes arvesse, et kolmapäeva pärastlõunal on päevakava juba niigi tihe, paluksin, et nõukogu ja komisjon esitaksid oma avaldused võimalikult kiiresti ning et täiskogu juhatavad asepresidendid jälgiksid väga täpselt, et kõnelejad peavad kinni neile antud ajast. Vastasel korral tekib kaos. Ma palun asepresidente selles tegevuses toetada.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Arutelu Ai Weiwei juhtumi üle Hiinas toimub neljapäeva pärastlõunal ning arutelu Côte d’Ivoire’i üle toimub umbes kell 20.00 kolmapäeva õhtul.

(Parlament kiitis taotluse heaks.)

Kolmapäev

Evelyne Gebhardt on teinud veel ühe ettepaneku. Evelyne Gebhardt! Kas saaksite palun veel kord selgitada oma ettepanekut?

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (S&D).(DE) Austatud juhataja! Ma palusin, et hääletus riigihankeid käsitleva resolutsiooni üle lükataks edasi maisse, mis tähendab loomulikult seda, et resolutsioonide ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg nihkub vastavalt. Te ei ole andnud meile veel võimalust selle üle hääletada.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni (EFD).(IT) Austatud juhataja, lugupeetud kolleegid! Arvestades teemat, näib muudatusettepanekute esitamiseks ette nähtud aeg olevat piisav ja seetõttu arvan ma, et me ei peaks seda taotlust heaks kiitma.

 
  
 

(Parlament oli taotlusega nõus.)

(Tööplaan kinnitati.)

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (ALDE). – Austatud juhataja! Ma ei olnud päris kindel, millise päevakorrapunkti all seda teemat tõstatada, kuid kaks nädalat tagasi otsustas juhtkond pärast mitmeid küberrünnakuid sulgeda nädalaks ajaks e-postiteenuse. Inimeste juurdepääsu takistamine nende elektronpostile tervelt nädal aega on üsna julge otsus. Selgitused oleksid asjakohased. Sooviksin teada, kas see oli õigustatud tegu, kas see oli kõigest ettevaatusabinõu ja kui haavatav on meie süsteem tegelikult.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Proua in ’t Veld! Me uurime seda ja saadame teile sellekohase info.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika