Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 4 april 2011 - Straatsburg Uitgave PB

13. Regeling van de werkzaamheden
Video van de redevoeringen
Notulen
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Aan de orde is de definitieve ontwerpagenda die door de Conferentie van voorzitters is opgesteld overeenkomstig artikel 140 van het Reglement tijdens haar vergadering van 31 maart 2011. De volgende wijzigingen zijn voorgesteld:

Met betrekking tot de dinsdag

Ten aanzien van het verslag-Fernandes over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2012 heeft de Fractie Europa van Vrijheid en Democratie erom verzocht dat de stemming wordt gehouden tijdens de vergaderperiode in mei. Het is dus een verzoek tot uitstel van de stemming. Mevrouw Andreasen zal het verzoek toelichten. Mevrouw Andreasen, ik verzoek u het woord te nemen.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen, namens de EFD-Fractie. (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik sta hier om uitstel van de stemming over het verslag van de heer Fernandes te vragen. De redenen hiervoor zijn duidelijk en hebben hoofdzakelijk betrekking op de paragraaf van het verslag waarin het Huis van de Europese geschiedenis wordt behandeld. De Begrotingscommissie heeft tegenstrijdige, en ik geloof misleidende cijfers voor dit project ontvangen. De oplopende jaarlijkse bedrijfskosten zijn daar een voorbeeld van: die staan momenteel op 13,5 miljoen euro. Dit cijfer ligt hoger dan het oorspronkelijk genoemde bedrag. Toen ik erop duidde dat de kosten 10 miljoen euro zouden bedragen, beschuldigde een naamloze parlementaire ambtenaar mij ervan tegen de pers te liegen door te zeggen dat mijn ramingen – ik citeer – "buitensporig" waren. Dit is geen manier om een lid van dit Parlement te behandelen.

Wat nog het ergste is, mijnheer de Voorzitter, is de duidelijke belangenverstrengeling doordat de voorzitter van de Begrotingscommissie zitting heeft in de raad van toezicht van het Huis van de Europese geschiedenis, zelfs als hij daar geen beloning voor ontvangt. Een dergelijke belangenverstrengeling zou in geen enkel ander parlement getolereerd worden. Het maakt het proces van de Begrotingscommissie echt bespottelijk.

(Applaus)

Zolang deze kwesties nog niet uit de weg zijn geruimd, moet de stemming over dit verslag worden uitgesteld.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni (EFD). − (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, dit uitstel lijkt mij gepast. Het gaat om vier of vijf weken uitstel om het onderwerp nader te kunnen bestuderen. Zoals we net hebben vernomen betreft het de besteding van miljoenen euro’s die worden opgebracht door de Europese belastingbetaler. Ik vraag dan ook om steun voor dit verzoek.

 
  
MPphoto
 

  Alain Lamassoure (PPE). - (FR) Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag twee dingen zeggen. Allereerst heeft de Begrotingscommissie haar werk gedaan en het project van de raming van de begroting van het Parlement voor 2012 zo bewerkt dat het Parlement het in de plenaire vergadering kan bestuderen en bespreken en erover kan stemmen, in overeenstemming met onze procedures en net zoals we dat vorig jaar hebben gedaan. Elke fractie heeft een eigen mening. Iedereen mag zijn zegje doen.

Ten tweede kan ik niet toestaan dat mevrouw Andreasen, die deze zaak heel goed kent, zegt dat er sprake is van persoonlijke belangenverstrengeling als ik, als voorzitter van de Begrotingscommissie, plaatsneem in de raad van toezicht van het Huis van de Europese geschiedenis.

Ik zit niet op persoonlijke titel in de raad; ik doe dat als voorzitter van de Begrotingscommissie, aangewezen door de Begrotingscommissie om deze te vertegenwoordigen in die instelling, net zoals de voorzitter van de Commissie cultuur en onderwijs haar commissie vertegenwoordigt binnen die instelling.

Uiteraard ben ik, als iemand dit in twijfel trekt, bereid om de functie op te geven. Toch, mijnheer de Voorzitter, moeten mensen ervoor uitkijken om de zaken niet door elkaar te gaan halen door woorden als ‘belangenverstrengeling’ in de mond te nemen.

(Applaus)

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. - Ten aanzien van het debat over de interne markt heeft de Europese Volkspartij (Christendemocraten) verzocht om de mogelijkheid om ontwerpresoluties in te dienen om het debat over de verklaring van de Commissie over overheidsopdrachten af te ronden. We hebben het dus over een ontwerpresolutie, oftewel een voorstel voor een resolutie. Wie van de PPE-Fractie wil het verzoek toelichten?

(Het Parlement verwerpt het verzoek)

Met betrekking tot de woensdag

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie. (DE) Mijnheer de Voorzitter, de Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) stelt voor om de verklaring van commissaris Barnier over het recht inzake overheidsopdrachten en de verdere ontwikkeling daarvan in de Europese Unie aan te vullen met een verklaring van het Parlement. Dat zou een en ander inhoudelijk aanmerkelijk meer steekhoudend maken en om die reden verzoeken wij hiervoor om steun.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (S&D). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik steun het voorstel van de Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten), want het is absoluut zinvol om hierover te discussiëren. Ik heb alleen het verzoek - in overeenstemming met de coördinator van de Commissie interne markt en consumentenbescherming, de heer Schwab - om deze week nog niet over de resolutie te stemmen, maar tot mei daarmee wachten, omdat we nog geen tijd hebben gehad om dit met de fracties onderling te bespreken. Ik zeg derhalve 'ja' tegen opneming op de agenda, 'ja' tegen een resolutie, maar ik zou de stemming over de resolutie tot mei willen uitstellen.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – De Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa heeft erom verzocht dat we op donderdagmiddag een debat houden over de situatie betreffende Ai Weiwei in China en dat dit wordt opgenomen in de debatten die worden gehouden volgens artikel 122 van het Reglement, in plaats van het debat over Zimbabwe dat eerst op de agenda stond voor dit tijdstip. Ik wil graag het woord geven aan de heer Verhofstadt, fractievoorzitter.

(Het Parlement willigt het verzoek in)

Met betrekking tot de donderdag

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie. (EN) Mijnheer de Voorzitter, de heer Ai Weiwei, de bekendste Chinese kunstenaar en dissident, die altijd de gelegenheid had vrijuit te spreken, werd zondag op de luchthaven van Peking aangehouden en zit nu blijkbaar in de gevangenis. Ik wil deze kans niet alleen grijpen om tegen de Chinese autoriteiten te protesteren, maar wil u en onze collega's ook zeggen dat we onze deelname aan de tweede Top tussen China en de EU volgende maand in Peking wellicht in heroverweging moeten nemen als dit de richting is die wordt ingeslagen.

We moeten hier zo snel mogelijk een urgentieresolutie over krijgen, zodat we meer druk kunnen uitoefenen op de Chinese autoriteiten om de heer Ai Weiwei vrij te laten. In eerste instantie was het idee de urgentieresolutie over Zimbabwe donderdag te vervangen door een urgentieresolutie tegen de aanhouding van de heer Ai Weiwei, maar na kort overleg lijkt er een betere mogelijkheid te zijn: Ivoorkust op woensdag zetten, zodat de ruimte die daardoor op donderdag vrijkomt, kan worden gebruikt voor deze urgentieresolutie over de heer Ai Weiwei. Ik heb overlegd met de verschillende fracties hier en zij gaan akkoord met deze manier om de agenda te wijzigen.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik wil slechts in enkele bewoordingen mijn steun hiervoor betuigen. Aangezien we voor woensdagmiddag een volle agenda hebben, wil ik de Raad en de Commissie verzoeken hun verklaringen zeer, zeer kort te houden en wil ik er bij de ondervoorzitters die de vergadering voorzitten, op aandringen om ervoor te zorgen dat de sprekers zich strikt aan hun spreektijd houden. Anders ontstaat er chaos. Ik roep u op om de ondervoorzitters hierin te ondersteunen.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – We gaan het debat over Ai Weiwei en China op donderdagmiddag houden en het debat over Ivoorkust zal plaatsvinden om circa 20.00 uur woensdagavond.

(Het Parlement willigt het verzoek in)

Met betrekking tot de woensdag

Er is een ander voorstel van mevrouw Gebhardt. Mevrouw Gebhardt, kunt u uw voorstel nog eens uitleggen?

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (S&D). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik heb het verzoek ingediend om de stemming over de resolutie over overheidsopdrachten tot mei uit te stellen, hetgeen uiteraard betekent dat de termijn voor de indiening van resoluties en amendementen eveneens moet worden verschoven. U heeft ons nog niet de mogelijkheid gegeven om daarover te stemmen.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni (EFD). − (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, gezien het onderwerp lijkt mij de termijn voor het indienen van amendementen te volstaan. Daarom meen ik dat we het voorstel niet moeten goedkeuren.

 
  
 

(Het Parlement willigt het verzoek in)

(Het Parlement stelt de agenda vast)

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (ALDE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wist niet helemaal zeker onder welk punt ik dit moest aankaarten, maar na een aantal cyberaanvallen besloot de administratie twee weken geleden de webmail een week lang uit te schakelen. Het is nogal een beslissing om mensen een week lang te weerhouden van toegang tot hun webmail. Een verklaring is hier op zijn plaats. Ik zou graag willen weten of dit gerechtvaardigd was, of het slechts een voorzorgsmaatregel was, en hoe kwetsbaar ons systeem eigenlijk is.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Mevrouw In ’t Veld, wij zullen hiernaar kijken en u de informatie toesturen.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid