Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 4 kwietnia 2011 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

13. Porządek obrad
zapis wideo wystąpień
Protokół
MPphoto
 

  Przewodniczący – Rozdany został końcowy projekt porządku dziennego sporządzony zgodnie z art. 140 Regulaminu przez Konferencję Przewodniczących na posiedzeniu w czwartek 31 marca 2011 r. Zaproponowano następujące zmiany:

Wtorek

W odniesieniu do sprawozdania pana Fernandesa dotyczącego preliminarza wpływów i wydatków Parlamentu na rok 2012 grupa Europa na Rzecz Wolności i Demokracji zwróciła się o przeniesienie głosowania na majową sesję miesięczną, a więc wniosek o przeniesienie głosowania. Pani Andreasen przedstawi ten wniosek, bardzo proszę.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen, w imieniu grupy EFD – Panie Przewodniczący! Pragnę poprosić o przeniesienie na późniejszy termin głosowania nad sprawozdaniem pana posła Fernandesa. Powody ku temu są proste i wiążą się głównie z punktem sprawozdania, w którym mowa jest o Domu Historii Europejskiej. Komisja Budżetowa otrzymała sprzeczne i, jak mi się wydaje, błędne liczby związane z tym projektem. Przykładem są tu choćby rosnące roczne koszty jego utrzymania, które obecnie wynoszą 13,5 miliona euro. Ta kwota przekracza informacje podane pierwotnie. Kiedy zasugerowałam, że koszt ten wyniesie 10 milionów euro, bezimienny urzędnik Parlamentu oskarżył mnie w prasie o kłamstwo, twierdząc, że moje szacunki są – cytuję – „wygórowane”. Tak nie powinno się traktować posłów do Parlamentu Europejskiego.

Najgorszy w tym wszystkim, Panie Przewodniczący, jest oczywisty konflikt interesów – przewodniczący Komisji Budżetowej zasiada w radzie powierniczej Domu Historii Europejskiej, nawet jeżeli nie otrzymuje wynagrodzenia. Tak oczywistego konfliktu interesów nie tolerowano by w żadnym innym parlamencie. To kompletna kompromitacja działania komisji.

(Oklaski)

Do chwili wyjaśnienia tych spraw głosowanie nad przedmiotowym sprawozdaniem należy odłożyć.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni (EFD) – (IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Myślę, że głosowanie należy odłożyć. Chodzi o cztery lub pięć tygodni, by przeanalizować kwestię, która – jak właśnie usłyszeliśmy – wiąże się z wydaniem milionów euro z kieszeni podatników europejskich. Wzywam zatem do poparcia tego wniosku w głosowaniu.

 
  
MPphoto
 

  Alain Lamassoure (PPE)(FR) Panie Przewodniczący! Pragnę powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, Komisja Budżetowa wykonała swoje zadanie i przedstawiła preliminarz budżetu Parlamentu na rok 2012 pod analizę, dyskusję i głosowanie zgodnie z naszymi procedurami oraz tym, co robiliśmy w zeszłym roku. Opinie grup na ten temat różnią się i będą one miały sposobność je wygłosić.

Po drugie, nie mogę pozwolić, aby pani poseł Andreasen, która doskonale orientuje się w tej kwestii, mówiła, że zachodzi osobisty konflikt interesów polegający na tym, iż jako przewodniczący Komisji Budżetowej zasiadam w radzie powierniczej Domu Historii Europejskiej.

Nie zasiadam w niej jako osoba prywatna – pełnię tam swoją funkcję jako przewodniczący Komisji Budżetowej wyznaczony przez Komisję Budżetową, abym reprezentował ją w tej radzie, podobnie jak przewodniczący Komisji Kultury i Edukacji reprezentuje w niej swoją komisję.

Oczywiście, jeżeli ktoś to zakwestionuje, będę gotów zrzec się swojej roli, ale należy zachować ostrożność, by nie mylić różnych spraw, używając słów takich jak „konflikt interesów”.

(Oklaski)

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący – W sprawie debaty dotyczącej jednolitego rynku grupa Europejskiej Partii Ludowej zwróciła się o umożliwienie składania wniosków dotyczących rezolucji na zakończenie debaty poświęconej oświadczeniu Komisji na temat zamówień publicznych. A więc chodzi o wniosek o rezolucję. Jest to propozycja rezolucji. Chciałbym, aby ktoś z grupy PPE przedstawił ten wniosek. Kto przedstawi wniosek?

(Parlament odrzucił wniosek)

Środa

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, w imieniu grupy PPE(DE) Panie Przewodniczący! Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) wnioskuje, abyśmy do oświadczenia komisarza Barniera w sprawie przepisów dotyczących zamówień publicznych i ich dalszego rozwoju w Unii Europejskiej dodali oświadczenie Parlamentu. Zwiększyłoby to zdecydowanie znaczenie dokumentu, w związku z czym prosimy o poparcie w tej sprawie.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (S&D)(DE) Panie Przewodniczący! Popieram wniosek Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci), gdyż ma oczywiście sens przedyskutowanie go. Chciałabym jedynie poprosić – w uzgodnieniu z koordynatorem Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów panem posłem Schwabem – abyśmy nie głosowali nad przedmiotową rezolucją w tym tygodniu, ale wstrzymali się z tym do maja, gdyż nie mieliśmy na razie czasu omówić tego między grupami. Tak więc mówię „tak” w sprawie włączenia tej pozycji do porządku obrad, „tak” w sprawie rezolucji, ale chciałabym, aby głosowanie nad rezolucją odłożyć do maja.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący – Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy zwróciła się o przeprowadzenie debaty na temat sytuacji związanej z Ai Weiwei w Chinach i włączenie jej do debat przeprowadzanych na podstawie art. 122 Regulaminu w czwartek po południu, zamiast przewidzianej uprzednio w tym czasie debaty na temat Zimbabwe. Bardzo proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego grupy Verhofstadta.

(Parlament przyjął wniosek)

Czwartek

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, w imieniu grupy ALDE – Panie Przewodniczący! Ai Weiwei – najlepiej znany chiński artysta i dysydent, który zawsze miał możliwość swobodnego wyrażania swoich opinii, został zatrzymany w niedzielę na lotnisku w Pekinie i, jak się wydaje, trafił do więzienia. Chcę tutaj nie tylko skorzystać ze sposobności, by zaprotestować przeciwko postępowaniu władz chińskich. Pragnę też powiedzieć Panu oraz posłom i posłankom, że powinniśmy być może ponownie rozważyć nasz udział w drugim szczycie Chiny-UE w Pekinie w przyszłym miesiącu, jeżeli wydarzenia zmierzają w takim kierunku.

Musimy jak najszybciej przyjąć rezolucję w trybie pilnym na ten temat, aby móc wywrzeć na władze chińskie większą presję prowadzącą do zwolnienia Ai Weiwei. Pierwszy pomysł polegał na zastąpieniu czwartkowej rezolucji w trybie pilnym w sprawie Zimbabwe rezolucją w trybie pilnym w sprawie zatrzymania Ai Weiwei, ale po krótkich konsultacjach wydaje się, że istnieje opcja lepsza: przesunąć Wybrzeże Kości Słoniowej na środę, a czas zwolniony w czwartek wykorzystać na rezolucję w trybie pilnym w sprawie Ai Weiwei. Rozmawiałem z poszczególnymi grupami politycznymi i zgadzają się na taką zmianę w porządku obrad.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D)(DE) Panie Przewodniczący! Pragnę bardzo krótko poprzeć ten wniosek. Biorąc pod uwagę, że popołudniowy porządek obrad w środę jest tak napięty, prosiłbym Radę i Komisję o bardzo krótkie oświadczenia, a wiceprzewodniczących prowadzących obrady o dopilnowanie, aby mówcy bardzo ściśle przestrzegali czasu przydzielonego na ich wystąpienia, gdyż w przeciwnym przypadku zapanuje chaos. Liczę na wsparcie wiceprzewodniczących w tej sprawie.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący – Sprawę Ai Weiwei i Chin omówimy zatem po południu w czwartek, a dyskusja dotycząca Wybrzeża Kości Słoniowej odbędzie się około ósmej wieczorem w środę.

(Parlament przyjął wniosek)

Środa

Kolejny wniosek złożyła pani poseł Gebhardt. Pani Poseł, czy mogłaby Pani ponownie omówić swój wniosek?

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (S&D)(DE) Panie Przewodniczący! Prosiłam o przesunięcie głosowania nad rezolucją w sprawie zamówień publicznych na maj, co oznacza oczywiście, że termin przedkładania rezolucji i poprawek zostałby również odpowiednio przesunięty. Nie dał nam Pan jak do tej pory szansy zagłosować nad tym wnioskiem.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni (EFD)(IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Z uwagi na temat czas na przedkładanie poprawek wydaje się wystarczający, sądzę więc, że nie powinniśmy przyjmować tego wniosku.

 
  
 

(Parlament przyjął wniosek)

(Ustalony został porządek prac)

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (ALDE) – Panie Przewodniczący! Nie wiedziałam, w którym punkcie poruszyć tę kwestię, ale dwa tygodnie temu po serii cyberataków administracja zadecydowała o zamknięciu na tydzień dostępu do poczty elektronicznej przez stronę internetową. Odcięcie posłów na tydzień od dostępu do poczty przez stronę internetową to poważna decyzja. Należą nam się wyjaśnienia. Chciałabym się dowiedzieć, czy posunięcie to było uzasadnione, czy też wynikało jedynie z ostrożności, i na ile nasz system jest narażony na takie ataki.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący – Pani Poseł in ’t Veld, zbadamy tę kwestię i prześlemy Pani informacje.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności