Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0249(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0028/2011

Indgivne tekster :

A7-0028/2011

Forhandlinger :

PV 04/04/2011 - 15
CRE 04/04/2011 - 15

Afstemninger :

PV 05/04/2011 - 4.6
CRE 05/04/2011 - 4.6
Stemmeforklaringer
PV 27/09/2011 - 8.11
CRE 27/09/2011 - 8.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0125
P7_TA(2011)0406

Forhandlinger
Mandag den 4. april 2011 - Strasbourg EUT-udgave

15. Kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse (forhandling)
Video af indlæg
PV
MPphoto
 

  Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Jörg Leichtfried for Udvalget om International Handel om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse [KOM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD)] (A7-0028/2011).

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried, ordfører.(DE) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Da jeg påtog mig opgaven med at udarbejde betænkningen om kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, var jeg ikke klar over, helt hvor omfattende den var, selv om jeg havde en vis idé om betænkningens anvendelsesområde.

Denne betænkning handler i al væsentlighed om en praksis, der på en eller anden måde altid ender i betænkningernes skygger, men som på den anden side bevarer arbejdspladser og efter min mening skal reguleres i hele Europa.

Den handler hovedsagelig om at fremme eksportlicenser for produkter, der kan bruges til både militære og civile formål. Disse omfatter alt fra kemikalier til nukleart brændsel, våbendele, computerkomponenter og i sidste ende – og det har vi drøftet meget intensivt – selv software og softwaremoduler.

Efter min mening er det vigtigt, at de forskellige regler, vi i øjeblikket har i medlemsstaterne, tilnærmes hinanden, at de gøres mere præcise, mere specifikke og også mere gennemsigtige og frem for alt, at de kan blive gennemsigtige på EU-niveau.

Med denne betænkning var det formentlig muligt for os i Parlamentet for første gang rigtig at se følgerne af Lissabontraktaten. Kommissionen fremsatte oprindelig dette forslag til Rådet i den tro, at sagen måske ville være afklaret inden Lissabontraktaten var indgået. Det blev imidlertid ikke tilfældet. Således er betænkningen også kommet til Parlamentet, og jeg synes, det er godt, at den bliver forhandlet i Parlamentet, fordi vi ser nogle ting, som jeg nu kommer til, på en anden måde end Rådet.

Det er lykkedes os at overvinde visse juridiske komplikationer, der opstod som et resultat af den metode, Kommissionen havde anvendt. Jeg vil især gerne takke Kommissionens repræsentanter, fordi det er lykkedes os at regulere sagen på en sådan måde, at vi retligt set nu er på sikrere grund. Endelig står der kun nogle få centrale problemer tilbage.

I Parlamentet er vi i det væsentlige enige om alt med én undtagelse, og i den henseende er vi heller ikke enige med Rådet. Det vedrører spørgsmålet om, hvorvidt der skal gives tilladelse til eksport, efter at den har fundet sted, eller før den har fundet sted. I den forbindelse er det fornuftigt af hensyn til sikkerhed, overblik og gennemsigtighed at sørge for, at nogen spørger først, før noget farligt eksporteres, og ikke efterfølgende søger om tilladelse, efter at disse produkter allerede er blevet eksporteret, eftersom vi herefter formentlig ikke vil få succes med at forbyde eksporten. Det er den velkendte diskussion om "efterfølgende" eller "forudgående". Efter min mening ville det give mere mening, at tilladelsen skulle bevilges først, hvorefter produkterne kunne eksporteres.

Det, vi alle er enige om – dog ikke med Rådet – er om gennemsigtighed med hensyn til rapporteringsforpligtelsen. Jeg synes, at Parlamentet i sidste ende skal informeres om, hvad, hvor og hvor meget der er blevet tilladt, fordi vi klart er det organ, som skal sikre, at alt udføres korrekt – hvordan det skal ske rent teknisk, kan diskuteres.

Det er også vigtigt for os at drøfte, hvordan vi skal behandle eksport af anordninger, der muligvis kan bruges ved krænkelser af menneskerettigheder. Jeg mener ikke, at en sådan eksport skal tillades. Vi skal sikre, at det er tilfældet. Jeg ser nu frem til forhandlingen.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, medlem af Kommissionen.(EN) Hr. formand! Hver dag skal europæiske virksomheder konkurrere i et miljø under stadig forandring, der bliver mere og mere konkurrencepræget. Spørgsmål om pålidelighed og rettidig levering er lige så vigtige som spørgsmål om kvalitet og pris. Eksport af produkter med dobbelt anvendelse skaber særlige udfordringer i den henseende, da den type eksport er underkastet krav om tilladelse.

Produkter med dobbelt anvendelse er ikke nichevarer. De er i høj grad produkter, som bruges lovligt i en bred vifte af industrisektorer – rumfartsindustrien, telekommunikationsindustrien, luftfartsindustrien, den kemiske industri og mange andre. Varerne kontrolleres, fordi de også potentielt kan bruges til militære formål.

Mange medlemsstater stiller særlige eksportlempelser til rådighed for deres eksportører. Disse lempelser sker i form af generelle licenser og giver virksomheder i visse medlemsstater mulighed for med minimalt besvær at eksportere produkter med dobbelt anvendelse.

Efter en analyse af disse nationale lempelser i 2008 fremsatte Kommissionen sit forslag med det formål at udvide disse nationale lempelser til eksportører i hele EU. Forslaget til en ny generel EU-udførselstilladelse er udformet, så eksportører i alle medlemsstater kan høste fordelene af forenklede eksportprocedurer for visse produkter med dobbelt anvendelse til bestemte destinationer. På den måde vil det blive lettere at deltage i internationale udstillinger og messer. Det vil også blive enklere at eksportere produkter, efter at de er blevet repareret, og eksport af telekommunikationsudstyr og visse industrikemikalier vil blive forenklet. På den anden side vil medlemsstaterne kunne koncentrere deres begrænsede ressourcer om transaktioner, der faktisk indebærer en risiko.

Kommissionen modtager jævnligt klager fra industrien over, at eksportvarer forhindres i at komme ind i én medlemsstat, mens identiske transaktioner får grønt lys i andre medlemsstater. Det forslag, De har foran Dem, er et første skridt i retning af at fjerne disse uligheder på vores indre marked. Mange andre lande tager lignende skridt for at prioritere deres arbejde med eksportkontrol, og vi bør ikke sakke bagud.

Jeg vil gerne takke ordføreren, hr. Leichtfried, og andre medlemmer for deres meget konstruktive arbejde med forslaget. Den betænkning, De og Deres udvalg har fremlagt, er afgjort et skridt i den rigtige retning og er i vid udstrækning i overensstemmelse med Kommissionens synspunkt.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer, ordfører for udtalelsen fra Udvalget om Udenrigsanliggender.(DE) Hr. formand, fru kommissær! Vi sidder med et emne, der i lige høj grad påvirker handel og sikkerhed. Produkter med dobbelt anvendelse kan have to formål. Det betyder, at de kan bruges til et civilt formål og også til et fuldstændig fornuftigt eller decideret farligt, men under alle omstændigheder sikkerhedsrelevant, formål. Nogle parter, f.eks. det tyske forbundsministerium for økonomi og teknologi, hævder, at der er tale om, citat, "ikkekritiske produkter". Det er ukorrekt. Parlamentet har tidligere indtaget en mere ansvarlig holdning i sine udvalg.

Jeg taler som ordfører for udtalelsen fra Udvalget om Udenrigsanliggender og fra Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar. I disse udvalg har vi indtaget et meget klart standpunkt. Vi mener, at det ville være særdeles forsømmeligt ikke at tage hensyn til visse kontrolmekanismer. Jeg vil derfor gerne opfordre mine kolleger til at følge henstillingerne fra Udvalget om Udenrigsanliggender og Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar og, især, henstillingerne fra ordføreren, der netop har talt, med hensyn til spørgsmålet om forudgående kontrol. Det er det ene store kontroversielle spørgsmål, vi stadig har tilbage i denne sag.

Det ville føre til mindre sikkerhed kun at udføre kontroller efter hændelsen. Men vi ønsker mere sikkerhed for EU-borgerne og også mere sikkerhed for vores partnerlande og handelspartnere. Vi ønsker ikke, at princippet om forudgående kontrol – som Udvalget om International Handel og Udvalget om Udenrigsanliggender har fulgt – nu bliver erstattet af princippet om efterfølgende kontrol. Det ville sætte handelsinteresser over sikkerhedsinteresser. Mange medlemsstater, f.eks. Nederlandene, har udtrykkelig advaret imod dette. Det ville derfor uden tvivl være i vores borgeres interesse, hvis plenarforsamlingen bekræftede det, udvalgene har opstillet.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger, for PPE-Gruppen.(DE) Hr. formand, fru kommissær! Forordningen om dobbelt anvendelse, som er til forhandling, omhandler erhvervelse af generelle tilladelser til eksport til tredjelande af ikkekritiske produkter og teknologier, der opfylder et dobbelt formål. Imidlertid skal disse generelle anvendelser også give europæiske eksportører og små og mellemstore virksomheder mulighed for planlægningssikkerhed. Denne forordning skal være en lempelse for europæiske eksportører for at spare dem for tidskrævende individuelle tilladelsesprocedurer og frem for alt også for at styrke deres konkurrenceevne. Jeg tror derfor, at detaljerede registreringsprocedurer og de supplerende krav, der pålægges eksportører, ikke vil resultere i en lempelse, men snarere i ekstra udgifter.

Der er ingen tvivl om, at vi skal sikre, at eksport, som opfylder to formål, også bruges på en sikker måde og ikke må udgøre en fare, men vi må under alle omstændigheder også sætte spørgsmålstegn ved de overdrevne og unødvendige ekstraudgifter. Jeg kunne give et eksempel på en mellemstor virksomhed på maskinområdet, som tilbyder en 24-timersservice for reparation af maskiner og levering af maskindele. En sådan service skal også fortsat være mulig til trods for strengere eksportbestemmelser.

Det samme gælder for cyberangreb og inddragelsen af interessenter. Hvis vi ikke har klare kriterier og rammebetingelser for disse områder, og hvis ordlyden er upræcis, så er jeg nødt til at sætte spørgsmålstegn ved de ekstra udgifter og også ved generaliseringen her. Selv om det er ekstremt vigtigt at inddrage interessenter i beslutningsprocessen, skal det altid ske under hensyntagen til den praktiske og fornuftige gennemførelse af beslutningerne. Også her er der ingen tvivl om, at gennemsigtighed og sikkerhed er væsentlige.

Endelig vil jeg gerne endnu en gang understrege, at denne forordning skal bidrage til at lempe proceduren og nedbringe bureaukratiet. På baggrund af en sikker anvendelse af produkter og teknologier skal den styrke den europæiske økonomi og forenkle den tilhørende administration.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş, for S&D-Gruppen.(RO) Hr. formand! Først og fremmest vil jeg gerne lykønske min kollega med det ekstraordinære arbejde, han har gjort med denne betænkning, som er så teknisk, men har reelle følgevirkninger for EU-borgernes sikkerhed.

EU har håndhævet eksportkontrolforanstaltninger vedrørende produkter med dobbelt anvendelse i næsten 15 år. Vedtagelsen af forebyggende foranstaltninger som pålægning af krav om udførselstilladelser og toldregistreringsprocedurer gør det muligt for EU at undgå spredning af våben, især masseødelæggelsesvåben. EU's ordning om dobbelt anvendelse skal imidlertid være mere gennemsigtig og demokratisk. Der skal oprettes et sikkert system, hvor anmeldelser om eksport af produkter, der kan bruges til både civile og militære formål, vil blive indsamlet, overført og oplagret for at forebygge fare for spredning af masseødelæggelsesvåben.

Jeg ser også positivt på ordførerens forslag til, at Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse fremsender en årsberetning til Parlamentet for at hjælpe Parlamentet med at opfylde sin kontrolfunktion. Det er herefter Kommissionens pligt at informere Parlamentet om gennemførelsen af forordningens bestemmelse om oprettelse af en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse og at fremlægge en konsekvensundersøgelse for de foreslåede foranstaltninger.

Sidst, men ikke mindst, skal EU's repræsentation i internationale ordninger for kontrol med udførsel forbedres. Desværre ajourføres listerne over produkter, der skal kontrolleres, af internationale ordninger og gennemføres i EU-lovgivningen, uden af Parlamentet kan deltage i denne proces. Derfor opfordrer jeg til bedre kontrol fra Parlamentet og til, at dets lovgivningsfunktion lettes, som det er fastsat i Lissabontraktaten.

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi, for ALDE-Gruppen. (IT) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Hvis der er en sektor, det er vanskeligt at kontrollere – og har været det siden tidernes morgen – så er det våbenhandelen. Der er forskellige måder, hvorpå man kan gøre denne kontrol vanskelig. Én er at handle med tilsyneladende harmløse våben eller teknikker, som let kan blive et våben, og derfor beskæftiger vi os med dobbelt anvendelse i forordningen. En anden vanskelighed er den mængde af regler, der gør ethvert kontrolsystem ineffektivt.

Da vi begyndte at arbejde med denne sag, bad Kommissionen os om at ændre en forordning fra 2000. I mellemtiden er den blevet ophævet, og vi blev bedt om at ændre den senere forordning fra 2009 på grundlag af det samme forældede forslag. Vi har netop indledt en trilog, og vi har allerede et nyt forslag til lovgivning fra Kommissionen om igen at ændre forordningen. Den første anmodning er derfor at opstille klare, enkle og gennemsigtige regler, så EU-eksportører kan få en konsolideret tekst.

Fire punkter om holdningen hos Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa (ALDE). Med hensyn til forsendelser af ringe værdi er vi i ALDE-Gruppen enige med Rådet i at være meget skeptiske over for denne ordning. Parlamentet har allerede begrænset den maksimale værdi fra 5 000 EUR til 3 000 EUR og pålagt forskellige andre kriterier. Listen over modtagerlande er meget begrænset. Det er noget, som små og mellemstore virksomheder lovligt ønsker, men vores vigtigste budskab er, at vi ønsker sikkerhed frem for alt og også handel, og vi skal gå tilbage og arbejde på det i trilogen.

Vi støtter politikken med forudgående anmeldelse og medlemsstaternes registreringsforpligtelse. Endelig kræver vi størst mulig gennemsigtighed for at sikre, at forordningen indeholder en mekanisme, der informerer interessenter såsom menneskerettigheds- og fredsovervågningsorganisationer samt fagforeninger om de forskellige trin i beslutningsprocessen, bl.a. gennem en beretning til Parlamentet.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, for GUE/NGL-Gruppen.(DE) Hr. formand, fru kommissær! Jeg vil gerne udtrykke min oprigtige tak til ordføreren, hr. Leichtfried, for hans arbejde med denne betænkning og på min gruppes vegne ønske ham held og lykke med de utvivlsomt vanskelige forhandlinger med Rådet, som desværre ikke er til stede ved denne forhandling.

Jeg vil dog gerne nævne to aspekter. De ændringsforslag, der er fremsat af Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater), hjælper ikke ordføreren, men undergraver Parlamentets forhandlingsposition som defineret i Udvalget om International Handel. Med ændringsforslagene søger man at gøre livet lettere for våbeneksportørerne. Derfor vil min gruppe ikke støtte disse ændringsforslag.

For det andet vil jeg gerne sige, at min gruppe har betydelige problemer med brugen af listen over dobbelt anvendelse til at blokere især udviklingslandenes adgang til højteknologi. Det vedrører navnlig eksportrestriktionerne for superdatamater. Vi har set mulighederne for politisk misbrug af listen over dobbelt anvendelse, især i lande i Central- og Østeuropa. Af den årsag har vi udarbejdet ændringsforslag 47, og jeg vil bede om Deres støtte til dette ændringsforslag af hensyn til udviklingslandene.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Hr. formand! Nukleart brændsel, kemikalier og computerprogrammer kan bruges til fredelige formål, men de kan også bruges til militære formål. Nogle medlemsstater har leveret våben og endog torturudstyr til Libyen i årevis. Den seneste rapport om våbeneksport – snarere en liste over synder – viser klart, at Italien, Malta og Tyskland leverede de fleste våben til Gaddafi. Frankrig gik derimod forrest med hensyn til forsyninger til den arabiske verden. Andre – som mit land, Østrig – overholder restriktionerne. Vi skal bekæmpe denne ubalance.

Alle medlemsstater og hele våbenindustrien i EU må overholde strenge kontrol- og gennemsigtighedsbestemmelser. Imidlertid skal systemet også være holdt ajour. Især med hensyn til software, it og smartphones skal det overvejes, om disse produkter ikke vil være til gavn for demokratiske bevægelser, som vi naturligvis for nylig har set i den arabiske verden. Vi har derfor brug for mere differentierede analyser af de potentielle anvendelsesmuligheder og modtagernes tvivlsomme karakter.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner (PPE).(SV) Hr. formand! Antallet af produkter, der er omfattet af denne lovgivning, som kan bruges til både civile og militære formål, er langt større, end vi først troede. Det omfatter alt fra lastbiler til jetmotorer til fly og telekommunikationsudstyr. Jeg synes derfor, det er vigtigt at fremhæve, at den direkte henvisning til våbenindustrien i den forbindelse ofte er vildledende. Det gør også denne lovgivning vigtig med hensyn til at forenkle og harmonisere de måder, hvorpå vi håndterer produkter i Europa, der kan bruges til både civile og militære formål. Den skal være stringent, forudsigelig og klar, men også harmoniseret. Hver gang jeg hører om en svensk virksomhed, som er blevet nægtet muligheden for at eksportere til et andet land under henvisning til EU-lovgivningen, for derefter at opdage, at f.eks. en fransk virksomhed udmærket kan eksportere de samme produkter, er det en klar fiasko for EU.

Vi skal huske på, at handel i al væsentlighed er en god ting. Jeg tænker f.eks. på telekommunikationsudstyr, som er utrolig vigtigt for demokratibevægelser rundt om i verden. Dette forslag må ikke gøre civil handel vanskeligere og underkaste den mere bureaukrati. Jeg er derfor imod forslaget om at indføre en forudgående anmeldelse. Moderne just-in-time-leveringssystemer, serviceaftaler osv. gør det særdeles vanskeligt for fuldt lovlige produkter, som vi ønsker at eksportere og se flere af. De fleste virksomheder ved præcis, hvad disse produkter er. Selv om de anvender en efterfølgende anmeldelse, ved de, at de bliver straffet, hvis de eksporterer noget. Jeg synes, det er vigtigt at forenkle handelen. Vi skal sikre, at lovgivningen er stringent, klar og harmoniseret, men også enkel. Det passer ikke godt sammen med en forudgående kontrol af alt, der bliver eksporteret. F.eks. gør det det vanskeligere at sende vigtigt telekommunikationsudstyr til lande, som har brug for det.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D). - (PL) Hr. formand! Jeg vil gerne sige mange tak for ordet. Vores problem handler om, at ikke alle EU's medlemsstater anvender de samme kriterier for udførsel af produkter med dobbelt anvendelse. Jeg synes derfor, vi bør sigte mod at sikre, at alle EU-medlemsstater anvender de samme høje standarder for udførsel af civile produkter, der kan bruges til militære formål.

Jeg mener, at denne forordning især bør fokusere på behovet for at forebygge uberettiget og uønsket spredning af teknologier og softwaren hertil, eftersom antallet af angreb, der involverer moderne teknologier og software, er stigende. Jeg tror, det vil være en effektiv måde at bekæmpe cyberterrorisme på.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Mircea Paşcu (S&D).(EN) Hr. formand! Emnet for betænkningen er dobbelt følsom, både politisk og økonomisk. På den ene side ønsker EU at forhindre, at varer med dobbelt anvendelse bliver brugt til militære formål og/eller imod mennesker. På den anden side skal EU tage hensyn til producenters og brugeres økonomiske interesser. Forordningen er derfor uundgåeligt bred, fordi den både skal dække eksisterende tilsigtede smuthuller og forudse andre i fremtiden.

Mens forordningen endvidere for nogle vil forekomme for stærk, vil den for andre forekomme for svag og kræve konstant revision. Som medlem af Udvalget om Udenrigsanliggender støtter jeg fuldt ud behovet for en mere gennemsigtig og strengere forordning. Jeg går derfor fuldt og helt ind for tilladelse før eksport og ikke omvendt. Især efter Lissabon kan Parlamentet kun hjælpe, og det er præcis, hvad det gør her og nu. Derfor bør Parlamentets rolle styrkes, ikke overses.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Hr. formand! Når det drejer sig om eksporttilladelse til produkter med dobbelt anvendelse, er vi sandsynligvis alle enige om, at vi har brug for ensartede regler i EU, således at medlemsstaterne ikke alle følger forskellige praksisser, hvilket ville føre til konkurrencefordrejninger og præcis det modsatte af det, vi egentlig ønsker.

Naturligvis lyder det logisk, når vi siger, at eksport bør tillades og godkendes på forhånd. Vi ønsker mere gennemsigtighed, og vi ønsker, at den overvåges, så vi kan lære af det. I den forbindelse vil jeg gerne støtte fru Köstinger, der sagde, at vi tydeligvis har brug for et system, der er tåleligt for små og mellemstore virksomheder og et system, de kan klare. Verdensmarkedet er ikke kun for store koncerner, men også for små og mellemstore virksomheder.

Det vil også være min opfordring til ordføreren, nemlig at sikre, at de betingelser og krav, der fastsættes, også er tålelige for og kan gennemføres af vores små og mellemstore virksomheder.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Hr. formand! Problemet med at bruge civile produkter og teknologier til militære formål er, at der ikke er nogen tilgang til det, som ikke kommer til at hænge sammen med kontrol af udførsel af de såkaldte "produkter med dobbelt anvendelse og tjenesteydelser i forbindelse hermed". Denne eksportkontrol er vigtig og bør udføres strengt, men på en måde, der ikke påvirker udviklingslandenes adgang til produkter og teknologier, som er nødvendige for deres udvikling, negativt. Det er vigtigt at øge de relevante processers gennemsigtighed og muliggøre den demokratiske kontrol med dem.

Der er dog også behov for konsekvens på dette område mellem andre EU-politikker og denne forordnings mål. F.eks. minder vi om de forskningsprojekter, som finansieres af det syvende rammeprogram, især dem, der er ved at blive iværksat med deltagelse af den israelske luft- og rumfartsindustri, som fremstillede de ubemandede luftfartøjer, der blev brugt i angrebet på Gazastriben i 2008 og 2008 og forårsagede mange menneskers død. Der er også behov for en streng vurdering af den mulige dobbelte civile og militære anvendelse af resultaterne af disse programmer.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, medlem af Kommissionen.(EN) Hr. formand! På vegne af hr. De Gucht vil jeg gerne igen takke ordføreren og hans udvalg for det arbejde de gør. Kommissionen deler i høj grad synspunkterne i deres betænkning og om de to resterende spørgsmål, hvor de foreslår en forudgående ordning. Det vigtigste for Kommissionen er, at det er den samme ordning, fordi vi skal undgå alle former for dobbeltmoral og for mange komplikationer her.

Vi er også enige med Dem i, at en eller anden rapporteringsmekanisme er nødvendig – uden at der naturligvis skal pålægges især de små og mellemstore virksomheder en overdreven byrde. Dog vil der være brug for en form for rapporteringsmekanisme, og jeg håber, at De senere vil kunne nå frem til en konklusion med Rådet om disse resterende spørgsmål.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried, ordfører.(DE) Hr. formand! Jeg ønskede at bruge de sidste to minutter til at appellere til Rådet. Der er imidlertid kun tomme sæder, hvor Rådet skulle være. Jeg er ikke sikker på, om det giver mening at føre forhandlinger uden Rådet. Jeg synes, det ville være passende at informere Rådet om, at det burde komme her og lytte til den relevante forhandling i Parlamentet, hvis det ønsker noget fra Parlamentet.

Jeg ved, at denne sag vedrører en stor branche. Den vedrører mange produkter, og den vedrører arbejdspladser, især arbejdspladser i små og mellemstore virksomheder, der fremstiller højteknologi, og som er utrolig vigtige. For dem er det særdeles vigtigt, at der er ensartede regler i EU, og at vi ikke har en situation – som hr. Fjellner nævnte – hvor ét land opfylder sine forpligtelser, mens et andet ikke gør, og i sidste instans er det dem, der overholder reglerne, som bliver tabere. Sådan bør det ikke blive.

Det er derfor vigtigt for os at finde en løsning hurtigt og også for Rådet at acceptere, at ikke alt er, således som det opfatter det. Det er også vigtigt. Med denne erkendelse vil vi hurtigt nå en løsning, der tager hensyn til den europæiske industri, europæiske arbejdspladser og beskyttelse af menneskerettigheder samt bevarelse af sikkerhed og frihed fra skade uden for EU. Denne betænkning har til formål at fremme det.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen om hr. Leichtfrieds betænkning (A7-0028/2011) finder sted i morgen ved middagstid.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik