Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0249(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0028/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0028/2011

Keskustelut :

PV 04/04/2011 - 15
CRE 04/04/2011 - 15

Äänestykset :

PV 05/04/2011 - 4.6
CRE 05/04/2011 - 4.6
Äänestysselitykset
PV 27/09/2011 - 8.11
CRE 27/09/2011 - 8.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0125
P7_TA(2011)0406

Puheenvuorot
Maanantai 4. huhtikuuta 2011 - Strasbourg EUVL-painos

15. Kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskeva valvontajärjestelmä (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Puhemies. (EL) Esityslistalla on seuraavana Jörg Leichtfriedin kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta laatima mietintö (A7-0028/2011) kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskevasta yhteisön valvontajärjestelmästä [KOM(2008)0854 - C7-0062/2010 - 2008/0249(COD)].

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried, esittelijä.(DE) Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kuulijat, kun otin tehtäväkseni laatia mietinnön kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian valvontajärjestelmästä, en ollut täysin ymmärtänyt asian laajuutta, vaikka minulla olikin jonkinlainen käsitys mietinnön tarkoituksesta.

Tämä mietintö koskee käytäntöä, joka tuppaa aina jäämään vähälle huomiolle mietinnöissä mutta jonka avulla voidaan toisaalta varjella työpaikkoja. Mielestäni tätä alaa onkin säänneltävä unionin laajuisesti.

Kyse on ennen kaikkea sellaisia tuotteita koskevien vientilupien saamisen helpottamisesta, joita voidaan käyttää sekä sotilas- että siviilitarkoituksiin. Tällaisia tuotteita ovat muun muassa kemikaalit ja ydinpolttoaineet, aseiden ja tietokoneiden osat ja jopa tietokoneohjelmat ja tietokoneohjelmien osat. Viimeksi mainituista käyty keskustelu oli hyvin vilkasta.

Minun mielestäni on tärkeää, että jäsenvaltioiden keskenään erilaisia säädöksiä yhdenmukaistetaan, täsmennetään ja tarkennetaan ja että niistä tehdään avoimempia – että säädökset olisivat avoimia ennen kaikkea unionin tasolla.

Tämä saattaa olla mietintö, jossa Lissabonin sopimuksen seuraukset Euroopan parlamentin työskentelyyn oli mahdollista nähdä kunnolla ensimmäistä kertaa. Komissio antoi ehdotuksensa alun perin neuvostolle siinä uskossa, että asia saataisiin ratkaistua ennen kuin Lissabonin sopimus hyväksytään. Näin ei kuitenkaan käynyt. Näin ollen asia tuli myös Euroopan parlamentin käsiteltäväksi. Mielestäni on hyvä, että asiasta keskustellaan parlamentissa, koska suhtaudumme eräisiin kysymyksiin eri tavalla kuin neuvosto. Puhunkin seuraavaksi juuri tästä.

Olemme onnistuneet ratkaisemaan tietyt oikeudelliset ongelmat, joita komissio alun perin soveltama toimintatapa aiheutti. Haluaisin erityisesti kiittää komission edustajia siitä, että olemme löytäneet sääntelytavan, jonka ansiosta olemme nyt oikeudellisesta näkökulmasta turvallisemmalla pohjalla. Vain muutama keskeinen ongelma on vielä ratkaisematta.

Parlamentti voi hyväksyä melkeinpä kaiken yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, ja olemme kyseisestä asiasta eri linjoilla myös neuvoston kanssa. Kyse on siitä, pitäisikö vientilupa myöntää ennen vientiä vai sen jälkeen. Tässä yhteydessä on niin turvallisuuden, valvonnan kuin avoimuuden kannalta järkevää, että lupaa haetaan ennen vaarallisten tuotteiden viemistä eikä takautuvasti siinä vaiheessa, kun kyseiset tuotteet on jo viety toiseen maahan. Muutoin meillä ei ole juuri mahdollisuuksia estää vientiä. Kyse on tutusta ex post- / ex ante -keskustelusta: minun mielestäni olisi järkevämpää, että ensin myönnetään lupa ja sitten vasta viedään tuotteet.

Asia, josta olemme kaikki yhtä mieltä – tosin neuvostoa lukuun ottamatta – on raportointivelvollisuuteen liittyvä avoimuus. Euroopan parlamentin pitäisi saada perinpohjaiset tiedot siitä, mille tuotteille, missä ja mille määrille lupia on myönnetty – siitä, miten tämä toteutetaan teknisesti, voidaan toki keskustella – koska parlamentti on se taho, jonka tehtävänä on varmistaa, että asiat tehdään oikein.

Meidän mielestämme on tärkeää keskustella myös siitä, miten suhtaudumme sellaisten tuotteiden vientiin, joita saatetaan käyttää ihmisoikeuksien loukkaamistapauksissa. Mielestäni kyseisten tuotteiden vientiä ei pitäisi sallia. Meidän on varmistettava, että näin myös toimitaan. Odotan mielenkiinnolla tätä keskustelua.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, komission jäsen.(EN) Arvoisa puhemies, eurooppalaiset yritykset joutuvat päivittäin kilpailemaan alati muuttuvissa oloissa, ja kilpailu on koko ajan ankarampaa. Luotettavuus ja toimitusten oikea-aikaisuus ovat yhtä tärkeitä seikkoja kuin tuotteiden laatu ja hinta. Kaksikäyttötuotteiden vienti on tässä suhteessa erityisen haastavaa, koska kyseisten tuotteiden vienti edellyttää lupaa.

Kaksikäyttötuotteet eivät ole markkinatavaraa. Ne ovat tuotteita, joita käytetään laillisesti hyvin monilla teollisuuden aloilla: avaruusteollisuudessa, televiestintäalalla, ilmailuteollisuudessa, kemikaaliteollisuudessa sekä monilla muilla aloilla. Näiden tavaroiden vientiä valvotaan, koska niitä voidaan mahdollisesti käyttää myös sotilastarkoituksiin.

Monissa jäsenvaltioissa on käytössä erityisjärjestelmiä, joilla helpotetaan viejien toimintaa. Toimintaa helpotetaan yleisillä vientiluvilla, joiden ansiosta joidenkin jäsenvaltioiden yrityksille koituu kaksikäyttötuotteiden viennistä mahdollisimman vähän vaivaa.

Komissio analysoi vuonna 2008 kansalliset helpottamistoimenpiteet, minkä jälkeen se antoi ehdotuksen kansallisten vienninhelpottamisjärjestelmien laajentamisesta koko unionia koskevaksi. Yhteisön uuden yleisen vientiluvan perustamisesta annetun ehdotuksen tavoitteena on se, että viejät kaikissa unionin jäsenvaltioissa voivat hyödyntää yksinkertaistettua vientimenettelyä tiettyjen kaksikäyttötuotteiden ja tiettyjen kohdemaiden osalta. Tällä tavalla osallistuminen kansainvälisiin näyttelyihin ja kansainvälisille messuille olisi helpompaa. Myös kunnostettujen tuotteiden vienti helpottuu. Samoin televiestintävälineiden sekä tiettyjen teollisuuskemikaalien vientiä yksinkertaistetaan. Toisaalta jäsenvaltiot voivat keskittää vähäiset resurssinsa sellaisiin liiketoimiin, joihin todella liittyy riskejä.

Komissio saa säännöllisesti valituksia teollisuuden edustajilta siitä, että joidenkin tuotteiden vienti johonkin jäsenvaltioon estetään vaikka täysin samanlainen toiminta sallitaan muissa jäsenvaltioissa. Käsiteltävänänne oleva ehdotus on ensimmäinen askel kohti kuvatun eriarvoisuuden poistamista yhtenäismarkkinoilta. Monet muut maat ovat ryhtyneet vastaaviin toimenpiteisiin asettaakseen vientiä koskevan valvonnan etusijalle. Meidän ei pitäisi jäädä niistä jälkeen.

Haluaisin kiittää esittelijä Jörg Leichtfriedia sekä muita parlamentin jäseniä erittäin rakentavasta työstä ehdotuksen parissa. Teidän ja valiokuntanne laatima mietintö on todellakin askel oikeaan suuntaan, ja se on myös suurelta osin yhteneväinen komission näkemyksen kanssa.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer, ulkoasiainvaliokunnan lausunnon valmistelija.(DE) Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, käsiteltävänämme on asia, joka koskee yhtä lailla niin kauppaa kuin turvallisuutta. Kaksikäyttötuotteet ovat tuotteita, joita voidaan käyttää kahdessa tarkoituksessa. Tämä tarkoittaa, että niitä käytetään siviilitarkoituksiin, mutta niitä on mahdollista käyttää myös todella arkaluonteisiin tai suorastaan vaarallisiin tarkoituksiin, jotka kuitenkin liittyvät turvallisuuteen. Monet tahot, kuten Saksan liittovaltion talous- ja teknologiaministeriö, väittävät – heidän termejään lainatakseni – ettei kyse ole "kriittisistä tuotteista". Tämä ei pidä paikkaansa. Euroopan parlamentti ja sen valiokunnat ovat jo aiemmin omaksuneet vastuullisemman kannan.

Puhun ulkoasiainvaliokunnan sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnan lausunnon valmistelijana. Mainittujen valiokuntien kanta on hyvin selvä. Meidän mielestämme olisi äärimmäisen leväperäistä, jos tiettyjä valvontamekanismeja ei otettaisi huomioon. Haluaisin näin ollen vedota kollegoihini, että he noudattaisivat ulkoasiainvaliokunnan, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnan sekä erityisesti juuri puheenvuoron käyttäneen esittelijän suosituksia ennakkovalvonnasta. Kyse on tärkeästä kiistanalaisesta kysymyksestä, joka tämän asian osalta on vielä ratkaisematta.

Jos tarkastuksia suoritettaisiin vasta jälkikäteen, turvallisuus heikkenisi. Haluamme kuitenkin lisätä EU:n kansalaisten turvallisuutta, aivan kuten haluamme lisätä kumppanimaidemme ja kauppakumppaniemme turvallisuutta. Emme halua, että ennakkovalvonnan periaate – jota sekä kansainvälisen kaupan valiokunta että ulkoasiainvaliokunta ovat tukeneet – korvataan nyt jälkikäteisvalvonnan periaatteella. Se tarkoittaisi kaupallisten etujen asettamista turvallisuuden edelle. Monet jäsenvaltiot, esimerkiksi Alankomaat, ovat selkeästi varoittaneet tästä. Olisikin epäilemättä kansalaistemme etu, että täysistunnossa vahvistettaisiin se, mitä valiokunnat ovat ehdottaneet.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger, PPE-ryhmän puolesta.(DE) Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, keskustelemme kaksikäyttötuotteita koskevasta asetuksesta, jossa säädetään yleisen vientiluvan hankkimisesta sellaisille kolmansiin maihin vietäville ei-kriittisille tuotteille ja teknologioille, joita voidaan käyttää kahdessa tarkoituksessa. Yleisellä luvalla pyritään myös siihen, että eurooppalaiset viejät sekä pienet ja keskisuuret yritykset voivat suunnitella toimintaansa luotettavasti. Asetuksella pyritään lieventämään eurooppalaisille yrityksille asetettuja vaatimuksia, jotta niiden ei tarvitsisi käydä läpi yksittäisiä ja aikaa vieviä lupamenettelyjä ja niiden kilpailukyky paranisi. Näin ollen katson, että viejille määrättävät yksityiskohtaiset rekisteröintimenettelyt sekä lisävaatimukset eivät helpota viejien toimintaa vaan aiheuttavat pikemminkin lisäkustannuksia.

Meidän on tietenkin varmistettava, että kaksikäyttötuotteiden vienti on turvallista eikä aiheuta vaaraa. Mutta meidän on kuitenkin myös kyseenalaistettava liialliset ja turhat lisäkustannukset. Mainitsen esimerkkinä keskisuuren konetekniikan alalla toimivan yrityksen, joka tarjoaa ympäri vuorokauden koneiden korjauspalveluja sekä koneiden osien toimituspalveluja. Näitä palveluja on voitava tarjottava jatkossakin tiukemmista vientimääräyksistä huolimatta.

Sama koskee kyberhyökkäyksiä ja sidosryhmien osallistamista. Jos näille aloille ei ole määritetty selviä kriteerejä ja yleisiä edellytyksiä, kyseenalaistan myös lisäkustannukset sekä yleistämisen tällä alalla. Vaikka onkin äärimmäisen tärkeää ottaa sidosryhmien edustajat mukaan päätöksentekoon, tavoitteena on aina oltava päätösten toteuttaminen käytännössä ja järkevällä tavalla. Myös tässä yhteydessä avoimuus ja turvallisuus ovat eittämättä avainasemassa.

Lopuksi haluaisin korostaa vielä kerran sitä, että tämän asetuksen tavoitteena on helpottaa menettelyä ja vähentää byrokratiaa. Tuotteiden ja teknologioiden turvallista käyttöä ajatellen asetuksella pyritään vahvistamaan Euroopan taloutta sekä yksinkertaistamaan yhdistettyä hallintoa.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş, S&D-ryhmän puolesta.(RO) Arvoisa puhemies, aivan ensiksi haluaisin onnitella kollegaani poikkeuksellisesta työstä, jota hän on tehnyt tätä mietintöä laatiessaan. Mietintö on hyvin tekninen, mutta siinä käydään läpi myös todelliset vaikutukset unionin kansalaisten turvallisuuteen.

Euroopan unioni on valvonut kaksikäyttötuotteiden vientiä melkein 15 vuoden ajan. Ottamalla käyttöön ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, kuten vientilupia sekä tullirekisteröintiä koskevia vaatimuksia, Euroopan unioni voi torjua aseiden, erityisesti joukkotuhoaseiden, leviämistä. Euroopan unionin kaksikäyttötuotteita koskevan valvontajärjestelmän täytyy kuitenkin olla avoimempi ja demokraattisempi. On luotava turvallinen järjestelmä, joka mahdollistaa sekä siviili- että sotilastarkoituksiin käytettävien tuotteiden vientiä koskevien ilmoitusten keräämisen, välittämisen ja tallentamisen joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseksi.

Olen tyytyväinen myös esittelijän ehdotukseen, jonka mukaan kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmän pitäisi toimittaa vuosikertomus Euroopan parlamentille. Siten parlamentti voisi hoitaa valvontatehtävänsä paremmin. Euroopan komission tehtävänä on vuorostaan tiedottaa parlamentille kaksikäyttötuotteiden ja -teknologioiden valvontajärjestelmän perustamista koskevan asetuksen täytäntöönpanosta sekä laatia vaikutustenarviointi ehdotetuista toimenpiteistä.

Lisäksi on vahvistettava Euroopan unionin edustusta kansainvälisissä vienninvalvontajärjestelmissä. Valitettavasti valvonnan alaisuuteen kuuluvien tuotteiden luettelot päivitetään kansainvälisten järjestelmien kautta ja siirretään osaksi Euroopan unionin lainsäädäntöä ilman, että Euroopan parlamentilla olisi mahdollisuus osallistua menettelyyn. Näin ollen kehotan lisäämään Euroopan parlamentin valvontaa sekä helpottamaan sen tehtävää lainsäätäjänä Lissabonin sopimuksen mukaisesti.

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi, ALDE-ryhmän puolesta. (IT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kuulijat, kautta aikojen on ollut yksi ala, jolla käytävää kauppaa on vaikeaa valvoa, ja se on asekauppa. Valvontaa voidaan hankaloittaa monella eri tavalla. Ensinnäkin on mahdollista käydä kauppaa näennäisesti vaarattomilla aseilla tai tekniikoilla, joista voidaan helposti tehdä vaarallisia aseita. Tästä johtuen olemme huolissamme asetuksessa käsitellystä kaksikäyttöisyydestä. Hankaluuksia aiheuttaa myös erilaisten sääntöjen yletön määrä, jonka takia valvontajärjestelmät ovat tehottomia.

Kun aloimme käsitellä tätä asiaa, komissio esitti vuonna 2000 annetun asetuksen muuttamista. Sittemmin tuo ehdotus on kumottu ja meitä on pyydetty muuttamaan uudempaa, vuonna 2009 annettua asetusta kuitenkin saman, jo vanhentuneen ehdotuksen pohjalta. Olemme juuri aloittaneet kolmikantaneuvottelut ja komissio on jo antanut uuden lainsäädäntöehdotuksen asetuksen muuttamiseksi. Ensimmäinen pyyntö onkin luoda eurooppalaisia viejiä varten selkeät, yksinkertaiset ja avoimet säännöt, jotka on koottu yhteen tekstiin.

Seuraavaksi neljä huomioita Euroopan liberaalidemokraattien ryhmän (ALDE) kannasta: Arvoltaan vähäisten toimitusten osalta ALDE on neuvoston kanssa samoilla linjoilla, eli suhtaudumme tähän järjestelmään hyvin epäilevästi. Parlamentti on jo alentanut enimmäisarvoa 5 000 eurosta 3 000 euroon sekä lisännyt useita muita kriteerejä. Kohdemaiden luettelo on hyvin rajallinen. Pienet ja keskisuuret yritykset toivovat aivan oikeutetusti tätä, mutta meidän pääviestimme on se, että kaikkein tärkeintä on turvallisuus ja kaupankäynti. Näin ollen meidän on jatkettava tämän asian käsittelyä kolmikantaneuvottelussa.

Tuemme etukäteen tapahtuvan ilmoittamisen periaatetta sekä jäsenvaltioita koskevaa rekisteröintivelvollisuutta. Lisäksi vaadimme mahdollisimman avointa toimintaa sen varmistamiseksi, että asetuksella luodaan mekanismi, jonka kautta voidaan tiedottaa päätöksenteon eri vaiheista sidosryhmille, kuten ihmisoikeusjärjestöille tai ammattijärjestöille. Tähän kuuluu myös Euroopan parlamentin mietinnössä annettava tieto.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, GUE/NGL-ryhmän puolesta.(DE) Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, haluaisin esittää vilpittömät kiitokseni esittelijä Jörg Leichtfriedille tämän mietinnön laatimisesta. Lisäksi toivotan hänelle ryhmäni nimissä onnea ja menestystä epäilemättä hankalissa neuvotteluissa neuvoston kanssa, joka ei valitettavasti osallistu tähän keskusteluun.

Haluan kuitenkin esittää kaksi huomiota: Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmän esittämät tarkistukset eivät auta esittelijää; ne heikentävät parlamentin neuvotteluasemaa, joka määriteltiin kansainvälisen kaupan valiokunnassa. Tarkistuksilla pyritään helpottamaan aseviejien elämää. Näin ollen ryhmäni ei aio tukea kyseisiä tarkistuksia.

Toiseksi haluaisin kertoa ryhmäni pitävän ongelmallisena sitä, että kaksikäyttötuotteiden luettelolla estetään kehitysmaiden mahdollisuudet saada käyttöönsä korkeaa teknologiaa. Tämä liittyy erityisesti rajoituksiin, jotka koskevat hyvin suorituskykyisten tietokoneiden vientiä. Olemme nähneet, että kaksikäyttötuotteiden luetteloa voidaan käyttää väärin poliittisissa tarkoituksissa esimerkiksi Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Siksi olemme laatineet tarkistuksen 47 ja pyydämme teitä tukemaan sitä kehitysmaiden etujen nimissä.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Arvoisa puhemies, ydinpolttoainetta, kemikaaleja sekä tietokoneohjelmia voidaan käyttää rauhanomaisessa tarkoituksessa, mutta niitä voidaan käyttää myös sotilastarkoituksessa. Jotkut jäsenvaltiot ovat toimittaneet Libyalle aseita ja jopa kidutusvälineitä vuosien ajan. Viimeisin asevientiä koskeva raportti – joka on ennemminkin syntilista – osoittaa selvästi, että Italia, Malta ja Saksa ovat toimittaneet suurimman osan Gaddafin saamista aseista. Ranska taas on johtava toimittaja Arabimaissa. Muut maat, kuten oma maani Itävalta, noudattavat rajoituksia. Meidän on korjattava tämä epätasapaino.

Kaikkien jäsenvaltioiden sekä EU:n aseteollisuusalan kokonaisuudessaan on harjoitettava tiukkaa valvontaa ja noudatettava avoimuussäännöksiä. Järjestelmä on myös pidettävä ajan tasalla. Tämä pätee erityisesti tietokoneohjelmistoihin, tietoteknologiaan ja älypuhelimiin, joiden osalta on pohdittava, voisivatko ne olla hyödyksi demokratiaa edistäville liikkeille, kuten olemme hiljattain nähneet Arabimaissa. Näin ollen tarvitsemme tarkempia analyyseja mahdollisista käyttötavoista sekä vastaanottajien epäilyttävyydestä.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner (PPE).(SV) Arvoisa puhemies, tämän säädöksen soveltamisalaan kuuluvia tuotteita, joita voi käyttää sekä siviili- että sotilastarkoituksiin, on huomattavasti enemmän kuin mitä ensin ajattelimme. Niihin kuuluvat kaikki tuotteet kuorma-autoista lentokoneiden suihkumoottoreihin ja televiestintälaitteisiin. Näin ollen on mielestäni tärkeää korostaa, että suora viittaus aseteollisuuteen on tässä yhteydessä usein harhaanjohtava. Siksi tämä säädös on tärkeä myös pyrittäessä yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan tapaa, jolla käsittelemme unionissa sekä siviili- että sotilastarkoituksiin käytettäviä tuotteita. Säädöksen on oltava sitova, ennakoitavissa ja selkeä, mutta se on oltava myös yhdenmukainen. Aina kun kuulen jostain ruotsalaisesta yrityksestä, jota on EU:n lainsäädännön perusteella kielletty viemästä tuotteita johonkin toiseen maahan, mutta samalla käykin selville, että vaikkapa joku ranskalainen yritys voi viedä samoja tuotteita, on selvää, että EU on epäonnistunut.

Meidän on pidettävä mielessä, että kaupankäynti on pääasiassa hyvä asia. Viittaan vaikkapa televiestintälaitteisiin, jotka ovat uskomattoman tärkeitä eri puolilla maailmaa toimiville demokratialiikkeille. Tällä ehdotuksella ei pidä hankaloittaa siviilituotteiden kauppaa tai lisätä byrokratiaa. Näin ollen vastustan ehdotusta, jonka mukaan käyttöön otettaisiin ennakkoilmoitus. Nykyaikaiset ja oikea-aikaiset toimitusjärjestelmät, palvelusopimukset ja niin edelleen tekevät sen erittäin vaikeaksi sellaisten täysin legitiimien tuotteiden osalta, joita haluamme viedä ja nähdä enemmän. Suurin osa yrityksistä tietää tasan tarkkaan, mistä tuotteista on kyse. Vaikka ne tekisivät ilmoituksen jälkikäteen, ne tietävät saavansa rangaistuksen, jos vievät mitä tahansa. Mielestäni on tärkeää yksinkertaistaa kaupankäyntiä. Meidän on varmistettava, että lainsaäädäntö on sitovaa, avointa ja yhdenmukaista mutta yksinkertaista. Tämä tavoite ei oikein toteudu periaatteessa, jonka mukaan kaikki vienti tarkistettaisiin etukäteen. Se hankaloittaisi esimerkiksi tärkeiden televiestintälaitteiden toimittamista maille, jotka tarvitsevat niitä.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D). - (PL) Arvoisa puhemies, ongelmamme liittyy siihen, etteivät kaikki jäsenvaltiot sovella samoja kriteerejä kaksikäyttötuotteiden viennissä. Mielestäni meidän pitäisi siis pyrkiä varmistamaan, että kaikki EU:n jäsenvaltiot noudattavat samoja korkeita standardeja sellaisten siviilituotteiden viennissä, joita voidaan käyttää sotilastarkoituksessa.

Mielestäni tässä asetuksessa pitäisi erityisesti korostaa tarvetta estää tiettyjen teknologioiden ja niiden ohjelmistojen perusteeton ja ei-toivottu leviäminen, sillä uusien teknologioiden ja ohjelmistojen avulla tehtyjen hyökkäysten määrä kasvaa jatkuvasti. Tämä voisi mielestäni olla tehokas tapa torjua kyberterrorismia.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Mircea Paşcu (S&D).(EN) Arvoisa puhemies, mietinnön aihealue on kahdessa mielessä arkaluonteinen: poliittisesti ja taloudellisesti. Yhtäältä EU haluaa estää sen, että kaksikäyttötuotteita käytetään sotilastarkoituksessa ja/tai ihmisiä vastaan. Toisaalta EU:n on kuitenkin otettava huomioon valmistajien ja käyttäjien taloudelliset edut. Näin ollen tämä asetus on väistämättä laaja, koska siinä on katettava sekä nykyiset tahalliset porsaanreiät että ennakoitava mahdollisia tulevia porsaanreikiä.

Ja vaikka asetus on joidenkin mielestä liian tiukka, toiset pitävät sitä liian heikkona asetuksena, jota on tarkistettava jatkuvasti. Ulkoasiainvaliokunnan jäsenenä tuen täysin tarvetta luoda avoimempi ja tiukempi asetus. Näin ollen kannatan täysin ajatusta, jonka mukaan lupa haetaan ennen vientiä eikä sen jälkeen. Etenkin Lissabonin sopimuksen tultua voimaan parlamentti voi vain auttaa, ja juuri niin se tässä tekeekin. Näin ollen parlamentin asemaa olisi vahvistettava sen sijaan, että se jätetään huomioimatta.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, olemme varmaankin kaikki yhtä mieltä siitä, että kaksikäyttötuotteiden vientilupien alalle tarvitaan Euroopan unionin laajuiset ja yhdenmukaiset säännöt, jotta jäsenvaltioiden ei tarvitsisi noudattaa erilaisia käytäntöjä. Erilaiset käytännöt nimittäin johtavat kilpailun vääristymiseen ja täysin päinvastaiseen tilanteeseen kuin mitä oikeasti haluamme.

Kuulostaa toki loogiselta, kun vaadimme, että vientiä varten on saatava hyväksyntä ja lupa etukäteen. Haluamme parantaa avoimuutta ja haluamme alalle valvontaa, jotta voimme oppia lisää. Tässä yhteydessä haluaisin esittää tukeni kollegalleni Elisabeth Köstingerille, joka totesi, että tarvitsemme järjestelmän, joka on pienten ja keskisuurten yritysten kannalta siedettävä ja jonka kanssa kyseiset yritykset kykenevät toimimaan. Maailman markkinat eivät ole vain suuria konserneja varten, vaan ne ovat myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä varten.

Tähän liittyen pyytäisin myös esittelijää varmistamaan, että asetetut ehdot ja vaatimukset ovat siedettäviä ja toteutettavissa pienten ja keskisuurten yritystemme kannalta.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Arvoisa puhemies, siviilituotteiden ja -teknologioiden käyttöä sotilastarkoituksessa koskeva ongelma piilee siinä, ettei alaa varten ole olemassa muuta lähestymistapaa kuin niin kutsuttujen "kaksikäyttötuotteiden ja niihin liittyvien palvelujen" viennin valvonta. Viennin valvominen on tärkeää ja sitä pitäisi harjoittaa tiukasti mutta vaikeuttamatta kehitysmaiden mahdollisuuksia saada kehityksensä kannalta välttämättömiä tuotteita ja teknologioita. On tärkeää parantaa alaa koskevien menettelyjen avoimuutta sekä mahdollistaa niiden parlamentaarinen valvonta.

Tämän asetuksen tavoitteiden on kuitenkin oltava myös johdonmukaisia muiden Euroopan unionin politiikanalojen kanssa. Palautamme mieliin muun muassa seitsemännestä puiteohjelmasta rahoitetut hankkeet, erityisesti hankkeet, joita on toteutettu yhteistyössä Israelin ilmailuteollisuuden kanssa. Israel rakensi miehittämättömän lentokoneen, jota käytettiin Gazan alueelle vuosina 2008 ja 2009 tehdyissä hyökkäyksissä. Hyökkäyksissä kuoli kymmeniä ihmisiä. On siis arvioitava tarkasti myös se mahdollisuus, että kyseisten ohjelmien yhteydessä saatuja tuloksia käytetään sekä siviili- että sotilastarkoituksessa.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, komission jäsen.(EN) Arvoisa puhemies, haluaisin vielä kerran kiittää Karel De Guchtin puolesta esittelijää ja hänen edustamaansa valiokuntaa tehdystä työstä. Komissio on suurelta osin samaa mieltä valiokunnan mietinnössä esitetyistä näkemyksistä sekä kahdesta vielä ratkaisematta olevasta ongelmasta, joihin valiokunta esittää yhtä ex ante -järjestelmää. Komissio pitää kaikkein tärkeimpänä asiana yhden ja saman järjestelmän noudattamista, koska meidän on vältettävä kaikenlaiset kaksoisstandardit ja ylimääräiset hankaluudet.

Olemme kanssanne yhtä mieltä myös siitä, että jonkinlainen raportointimekanismi on tarpeen – mutta se ei tietenkään saa aiheuttaa ylimitoitettua taakkaa esimerkiksi pienille ja keskisuurille yrityksille. Jonkinlainen raportointimekanismi kuitenkin tarvitaan, joten toivon, että pääsette neuvoston kanssa yhteisymmärrykseen vielä ratkaisematta olevista kysymyksistä. Kiitos vielä kerran tästä keskustelusta, arvoisa puhemies.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried, esittelijä.(DE) Arvoisa puhemies, haluaisin käyttää kaksi viimeistä minuuttia vedotakseni neuvostoon. Neuvostolle tarkoitetut istumapaikat ovat kuitenkin tyhjillään. En ole varma, onko järkevää käydä keskustelua ilman neuvostoa. Olisi varmaankin syytä ilmoittaa neuvostolle, että jos se haluaa jotakin Euroopan parlamentilta, sen pitäisi tulla paikan päälle kuuntelemaan tärkeitä keskusteluja, joita tässä parlamentissa käydään.

Tiedän, että tämä asia koskee suurta teollisuudenalaa ja monia eri aihealueita. Se koskee myös työpaikkoja – etenkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, jotka tuottavat korkeaa teknologiaa ja ovat siten suunnattoman tärkeitä. Noiden yritysten kannalta on äärimmäisen tärkeää, että Euroopan unionin alueella sovelletaan yhdenmukaista lainsäädäntöä. Emme saa joutua tilanteeseen, jossa – kuten Christofer Fjellnerin esimerkkitapauksessa – yksi yritys täyttää velvollisuutensa ja toinen ei, ja viime kädessä häviäjiä ovat ne, jotka noudattavat sääntöjä. Näin ei saisi olla.

On siis tärkeää, että löydämme ratkaisun nopeasti ja että neuvosto hyväksyy sen, ettei kaikki ole siten kuin sen silmissä näyttää. Tämä on myös tärkeä asia. Kun tämä ymmärretään, pääsemme nopeasti ratkaisuun, joka edistää eurooppalaisen teollisuuden ja eurooppalaisten työpaikkojen etua sekä ihmisoikeuksien, turvallisuuden ja vapauksien suojelua Euroopan unionin ulkopuolella. Tämän mietinnön tavoitteena on edistää mainittuja asioita.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (EL) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys Jörg Leichtfriedin mietinnöstä (A7-0028/2011) toimitetaan huomenna keskipäivällä.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö