Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0249(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0028/2011

Predkladané texty :

A7-0028/2011

Rozpravy :

PV 04/04/2011 - 15
CRE 04/04/2011 - 15

Hlasovanie :

PV 05/04/2011 - 4.6
CRE 05/04/2011 - 4.6
Vysvetlenie hlasovaní
PV 27/09/2011 - 8.11
CRE 27/09/2011 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0125
P7_TA(2011)0406

Rozpravy
Pondelok, 4. apríla 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

15. Položky a technológie s dvojakým použitím (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je správa pána Leichtfrieda v mene Výboru pre medzinárodný obchod o režime Spoločenstva na kontrolu vývozu položiek a technológií s dvojakým použitím [KOM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD)] (A7-0028/2011).

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried, spravodajca.(DE) Keď som sa ujal úlohy pripraviť správu o kontrole vývozu položiek a technológií s dvojakým použitím, mal som síce určitú predstavu o jej rozsahu pôsobnosti, ale dostatočne som si neuvedomoval, aký je veľký.

Táto správa sa v podstate týka praktiky, ktorá nejakým spôsobom vždy skončí v tieni iných správ, ale ktorá na druhej strane zabezpečuje pracovné miesta a ktorú je podľa môjho názoru nutné regulovať v rámci celej Európy.

V zásade sa týka zavedenia vývozných povolení na produkty, ktoré možno využiť na vojenské i civilné účely. Sem patrí všetko od chemikálií až po jadrové palivá, súčiastky do zbraní, počítačové komponenty a nakoniec – a o tomto sme veľmi intenzívne diskutovali – dokonca aj softvér a softvérové komponenty.

Myslím si, že je dôležité rôzne nariadenia, ktoré momentálne máme v členských štátoch, viac zharmonizovať, spresniť, skonkrétniť a sprehľadniť, pričom najdôležitejšie je, aby sa táto transparentnosť dosiahla na európskej úrovni.

Táto správa zrejme prvýkrát skutočne ukázala dôsledky Lisabonskej zmluvy na nás v Európskom parlamente. Komisia pôvodne predložila tento návrh Rade v domnienke, že táto vec sa možno vyrieši ešte pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy. To sa však nestalo. Dostal sa teda aj do Európskeho parlamentu a myslím si, že je dobré, že sa tu o ňom diskutuje, pretože niektoré veci, ku ktorým sa teraz dostanem, vidíme inak ako Rada.

Podarilo sa nám prekonať niektoré právne komplikácie, ktoré vznikli v dôsledku metódy používanej Komisiou. Predovšetkým chcem poďakovať predstaviteľom Komisie za to, že sa nám podarilo dosiahnuť reguláciu tejto veci takým spôsobom, že z právneho hľadiska teraz stojíme na pevnejších základoch. Nakoniec zostalo len niekoľko kľúčových problémov.

V tomto Parlamente sa zhodujeme v podstate vo všetkom s jednou výnimkou, pričom v tejto veci sa nezhodujeme ani s Radou. Týka sa otázky, či sa má vývoz povoľovať pred alebo až po jeho realizácii. V tejto súvislosti je z dôvodov bezpečnosti, dohľadu a transparentnosti rozumné zaistiť, aby sa príslušná osoba pred tým, ako chce vyviesť niečo nebezpečné, najskôr spýtala a nežiadala o povolenie až spätne, keď už boli tieto produkty vyvezené, pretože potom už zrejme nebudeme môcť veľmi úspešne zakázať tento vývoz. Je to dobre známa diskusia o metódach ex postex ante. Podľa môjho názoru by bolo rozumnejšie najskôr udeliť povolenie a až potom vyvážať produkty.

Všetci sa zhodneme – hoci nie s Radou – na téme transparentnosti, pokiaľ ide o povinnosť podávať správy. Myslím si, že Európsky parlament by mal byť napokon informovaný o tom, čo, kde a ako bolo povolené, pretože jednoznačne je orgánom, ktorý musí zaistiť, aby všetko prebiehalo správne. O otázke, ako to dosiahnuť z technického hľadiska, možno diskutovať.

Je tiež dôležité, aby sme diskutovali o tom, ako sa postaviť k vývozu zariadení, ktoré by sa mohli použiť na porušovanie ľudských práv. Myslím si, že takýto vývoz by nemal byť povolený. Musíme zabezpečiť, aby to tak bolo. Teraz sa teším na rozpravu.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, členka Komisie. – Európske podniky musia každý deň súťažiť v stále sa meniacom a čoraz súťaživejšom prostredí. Otázky spoľahlivosti a včasného dodania sú rovnako dôležité ako otázky kvality a ceny. Vývoz položiek s dvojakým použitím predstavuje v tejto súvislosti mimoriadne ťažkosti, pretože podlieha povinnosti žiadať o povolenie.

Položky s dvojakým použitím nie sú špecializované tovary. Do veľkej miery sú to položky legitímne používané v širokom spektre priemyselných odvetví – vo vesmírnom priemysle, telekomunikačnom priemysle, leteckej doprave, chemickom priemysle a v mnohých ďalších. Tieto tovary sa kontrolujú, pretože potenciálne ich možno využiť aj na vojenské účely.

Mnohé členské štáty poskytujú svojim vývozcom zvláštne vývozné výhody. Majú formu všeobecných povolení a umožňujú podnikom v niektorých členských štátoch vyvážať položky s dvojakým použitím s minimálnou záťažou.

V nadväznosti na analýzu týchto vnútroštátnych opatrení Komisia v roku 2008 predložila návrh na ich rozšírenie na vývozcov z celej Únie. Návrh na nové všeobecné vývozné povolenie EÚ má umožniť vývozcom vo všetkých členských štátoch využívať výhody zjednodušených postupov vývozu niektorých položiek s dvojakým použitím do niektorých krajín. Uľahčí sa tým účasť na medzinárodných výstavách a veľtrhoch. Uľahčí sa aj vývoz položiek po oprave a vývoz telekomunikačného zariadenia a niektorých priemyselných chemikálií. Na druhej strane, členské štáty budú môcť sústreďovať svoje obmedzené zdroje na transakcie, ktoré predstavujú skutočné riziko.

Komisia pravidelne dostáva sťažnosti z odvetvia priemyslu, že niektorým položkám vývozu sa bráni vo vstupe do jedného členského štátu, kým v iných členských štátoch majú rovnaké transakcie zelenú. Návrh, ktorý máte pred sebou, je prvým krokom k odstráneniu týchto nerovností v rámci nášho jednotného trhu. Podobné kroky prijímajú aj mnohé ďalšie krajiny s cieľom stanoviť kontrolu vývozu ako prioritu a my by sme nemali zostať pozadu.

Chcela by som poďakovať spravodajcovi pánovi Leichtfriedovi i ďalším poslancom za veľmi konštruktívnu prácu na návrhu. Správa, ktorú ste spolu s vaším výborom predložili, je určite krokom správnym smerom a vo všeobecnosti je v súlade s názorom Komisie.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer, spravodajca Výboru pre zahraničné veci požiadaného o stanovisko.(DE) Máme pred sebou tému, ktorá sa do rovnakej miery týka obchodu i bezpečnosti. Položky s dvojakým použitím sú produkty, ktoré majú dve použitia. To znamená, že môžu mať civilné využitie, ako aj dokonale rozumné či vyslovene nebezpečné využitie, ktoré však v každom prípade súvisí s bezpečnosťou. Niektoré strany, napríklad nemecké spolkové ministerstvo hospodárstva a technológií, tvrdia, že sú to, citujem, „nekritické položky“. To nie je pravda. Tento Parlament v minulosti zaujal vo svojich výboroch zodpovednejšie stanovisko.

Hovorím ako spravodajca Výboru pre zahraničné veci a Podvýboru pre bezpečnosť a obranu požiadaných o stanovisko. V týchto výboroch sme zaujali veľmi jasné stanovisko. Domnievame sa, že by bolo mimoriadne nedbanlivé, keby sme neuvažovali o niektorých kontrolných mechanizmoch. Chcel by som preto vyzvať svojich kolegov poslancov, aby sa v súvislosti s otázkou kontroly ex ante riadili odporúčaniami Výboru pre zahraničné veci a Podvýboru pre bezpečnosť a obranu a najmä odporúčaniami spravodajcu, ktorý práve vystúpil. Práve toto je najkontroverznejší problém, ktorý musíme v tejto záležitosti ešte vyriešiť.

Ak by sa kontroly vykonávali až po danej udalosti, viedlo by to k nižšej bezpečnosti. My však chceme pre občanov EÚ i pre naše partnerské krajiny a obchodných partnerov viac bezpečnosti. Nechceme, aby zásadu kontroly ex ante, ktorou sa riadi Výbor pre medzinárodný obchod a Výbor pre zahraničné veci, teraz nahradila zásada kontroly ex post. Tým by sa obchodné záujmy uprednostnili pred bezpečnostnými záujmami. Mnohé členské štáty, napríklad Holandsko, pred tým vyslovene varujú. Preto by rozhodne bolo v záujme našich občanov, aby plénum potvrdilo návrh výborov.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger, v mene poslaneckého klubu PPE.(DE) Nariadenie o dvojakom používaní, ktorého sa týka táto diskusia, umožňuje získavať všeobecné povolenia pre nekritické položky a technológie, ktoré sa vyvážajú do tretích krajín a majú dvojaký účel. Tieto všeobecné povolenia však tiež majú umožniť európskym vývozcom a malým a stredným podnikom spoľahlivo plánovať. Toto nariadenie má byť úľavou pre európskych vývozcov, ktorí by boli ušetrení časovo náročných postupov udeľovania jednotlivých povolení a predovšetkým by sa tiež zvýšila ich konkurencieschopnosť. Preto si myslím, že podrobné postupy registrácie a ďalšie požiadavky na vývozcov nebudú mať za následok úľavu, ale skôr ďalšie výdavky.

Nepochybne musíme zaistiť, aby sa položky vývozu, ktoré plnia dvojaký účel, používali bezpečným spôsobom a nepredstavovali nebezpečenstvo, ale v každom prípade musíme namietať aj voči prehnaným a zbytočným ďalším výdavkom. Mohla by som uviesť príklad stredného podniku v oblasti strojárstva, ktorý ponúka 24-hodinové služby opravy strojov a dodávania ich dielov. Tieto služby musia byť aj naďalej umožnené napriek prísnejším opatreniam týkajúcim sa vývozu.

To isté platí aj pre oblasť kybernetických útokov a účasť zainteresovaných strán. Ak nebudeme mať jasné kritériá a rámcové podmienky pre tieto oblasti a ak bude znenie nepresné, potom aj tu budem musieť spochybniť význam ďalších výdavkov a zovšeobecňovania. Hoci je mimoriadne dôležité zapojiť zainteresované strany do rozhodovacích procesov, treba to vždy urobiť s ohľadom na praktické a rozumné vykonávanie týchto rozhodnutí. Aj v tomto prípade je isté, že rozhodujúca je transparentnosť a bezpečnosť.

Na záver chcem ešte raz zdôrazniť, že toto nariadenie má prispieť k zjednodušeniu postupu a k zníženiu byrokracie. Na základe bezpečného používania produktov a technológií má posilniť naše európske hospodárstvo a zjednodušiť súvisiacu administratívu.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş, v mene skupiny S&D.(RO) V prvom rade by som chcel zablahoželať nášmu kolegovi k vynikajúcej práci na tejto správe, ktorá je veľmi odborná, ale má skutočné dôsledky na bezpečnosť občanov Európy.

Európska únia vykonáva opatrenia kontroly vývozu týkajúce sa položiek s dvojakým použitím už takmer 15 rokov. Prijatie preventívnych opatrení, napríklad požiadaviek týkajúcich sa vývozných povolení a colnej registrácie, umožňuje Európskej únii zabrániť šíreniu zbraní, a to najmä zbraní hromadného ničenia. Režim Európskej únie v súvislosti s dvojakým používaním však musí byť transparentnejší a demokratickejší. Musí sa vytvoriť bezpečný systém, v ktorom sa bude vykonávať zber, prenos a archivovanie oznámení týkajúcich sa vývozu položiek, ktoré možno použiť na civilné i vojenské účely, aby sa predišlo riziku šírenia zbraní hromadného ničenia.

Vítam tiež návrh spravodajcu, v ktorom vyzýva koordinačnú skupinu pre položky s dvojakým použitím, aby každý rok predkladala Európskemu parlamentu správu, ktorá mu pomôže plniť jeho kontrolnú funkciu. Ďalej je povinnosťou Európskej komisie informovať Parlament o vykonávaní ustanovenia nariadenia o vytvorení režimu Spoločenstva na kontrolu vývozu položiek a technológií s dvojakým použitím a predložiť štúdiu vplyvu navrhovaných opatrení.

A v neposlednom rade sa musí zlepšiť zastúpenie Európskej únie v medzinárodných režimoch kontroly vývozu. Žiaľ, zoznamy položiek, ktoré sa majú kontrolovať, aktualizujú medzinárodné režimy a do právnych predpisov Európskej únie sa transponujú bez toho, aby sa na tomto procese mohol zúčastniť Európsky parlament. Preto vyzývam na lepšiu kontrolu zo strany Parlamentu a na to, aby mu bolo umožnené vykonávať jeho legislatívnu úlohu zverenú Lisabonskou zmluvou.

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi, v mene skupiny ALDE. - (IT) Od nepamäti bol obchod so zbraňami odvetvím, ktoré sa ťažko kontroluje. Je mnoho spôsobov, ako túto kontrolu sťažiť. Jedným z nich je obchodovať s na pohľad neškodnými zbraňami alebo technológiami, ktoré sa ľahko môžu stať zbraňami, a preto sa v rámci tohto nariadenia zaoberáme dvojakým použitím. Ďalším problémom je obrovské množstvo pravidiel, pre ktoré je akýkoľvek systém kontroly neefektívny.

Keď sme začali pracovať na tomto prípade, Komisia nás požiadala o zmenu a doplnenie nariadenia z roku 2000. To bolo medzitým zrušené a boli sme požiadaní, aby sme zmenili a doplnili novšie nariadenie z roku 2009 na základe toho istého zastaraného návrhu. Sotva sme začali trojstranné rozhovory, už tu máme nový legislatívny návrh zo strany Komisie opäť s cieľom zmeniť a doplniť nariadenie. Prvou požiadavkou je teda vytvoriť jasné, jednoduché a transparentné pravidlá, aby európski vývozcovia mali k dispozícii konsolidovaný text.

Mám štyri poznámky k pozícii Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu (ALDE). Čo sa týka zásielok s nízkou hodnotou, my v skupine ALDE sa zhodujeme s Radou na veľmi skeptickom postoji k tomuto systému. Parlament už znížil maximálnu hodnotu z 5 000 EUR na 3 000 EUR a zaviedol rôzne ďalšie kritériá. Zoznam cieľových krajín je veľmi obmedzený. Toto oprávnene chcú malé a stredné podniky, ale naším hlavným odkazom je to, že predovšetkým chceme bezpečnosť, ako aj obchod, a musíme sa k tomu vrátiť v rámci trojstranného rozhovoru.

Podporujeme politiku oznámenia ex ante a povinnosť registrácie zo strany členských štátov. A nakoniec požadujeme maximálnu úroveň transparentnosti, aby toto nariadenie predstavovalo mechanizmus informovania zainteresovaných strán, ako sú organizácie zamerané na ochranu ľudských práv či monitorovanie mieru a odborové zväzy, o rôznych fázach tvoriacich rozhodovací proces vrátane podávania správ Európskemu parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, v mene skupiny GUE/NGL.(DE) Chcem vyjadriť úprimnú vďaku spravodajcovi pánovi Leichtfriedovi za jeho prácu na tejto správe a v mene našej skupiny mu želám veľa úspechov v nepochybne ťažkých rokovaniach s Radou, ktorá sa na tejto rozprave, žiaľ, nezúčastňuje.

Chcel by som však spomenúť dva aspekty. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené Poslaneckým klubom Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) spravodajcovi nepomáhajú, ale oslabujú rokovaciu pozíciu Parlamentu definovanú Výborom pre medzinárodný obchod. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa snažia uľahčiť život vývozcom zbraní. Naša skupina ich preto nepodporí.

Po druhé, chcel by som povedať, že naša skupina má značné problémy s využívaním zoznamu položiek s dvojakým použitím na blokovanie prístupu rozvojových krajín najmä k moderným technológiám. Týka sa to predovšetkým obmedzení vývozu vysokovýkonných počítačov. Už sme videli potenciál politického zneužitia zoznamu položiek s dvojakým použitím najmä v krajinách strednej a východnej Európy. Z tohto dôvodu sme vypracovali pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47 a chcel by som vás požiadať, aby ste ho podporili v záujme rozvojových krajín.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Jadrové palivá, chemikálie a počítačové programy možno použiť na mierové účely, ale i na vojenské účely. Niektoré členské štáty roky dodávali Líbyi zbrane a dokonca aj zariadenie na mučenie. Posledná správa o vývoze zbraní, ktorá je skôr zoznamom hriechov, jasne ukazuje, že Taliansko, Malta i Nemecko dodali Kaddáfímu väčšinu zbraní. Naopak, Francúzsko bolo popredným dodávateľom arabskému svetu. Iné krajiny, ako napríklad naša krajina Rakúsko, dodržiavali obmedzenia. Proti tejto nerovnováhe musíme bojovať.

Všetky členské štáty a celý zbrojársky priemysel v EÚ musia dodržiavať prísne ustanovenia týkajúce sa kontrol a transparentnosti. Systém však tiež treba neustále aktualizovať. Najmä v prípade softvéru, informačných technológií a inteligentných telefónov treba zvážiť, či nemôžu priniesť úžitok demokratickým hnutiam, ako sme to nedávno, samozrejme, videli v arabskom regióne. Preto potrebujeme viac diskriminačných analýz týkajúcich sa potenciálneho využitia a pochybnosti príjemcov.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner (PPE).(SV) Počet produktov, ktorých sa týka tento právny predpis a ktoré možno použiť na civilné i vojenské účely, je omnoho vyšší, ako sme si pôvodne mysleli. Zahŕňa všetko od nákladných automobilov až po letecké prúdové motory a telekomunikačné zariadenie. Preto si myslím, že je dôležité zdôrazniť, že priame odkazy na zbrojársky priemysel sú v tejto súvislosti často zavádzajúce. Tento právny predpis je dôležitý aj preto, lebo zjednodušuje a harmonizuje spôsob, akým v Európe nakladáme s produktmi, ktoré možno použiť na civilné i vojenské účely. Musí byť prísny, predvídateľný a jasný, ale aj harmonizovaný. Vždy, keď počujem o švédskej spoločnosti, ktorej bola odoprená možnosť vyvážať do inej krajiny z dôvodu právnych predpisov EÚ, a potom zistím, že napríklad francúzska spoločnosť môže bez problémov vyvážať rovnaké produkty, je mi jasné, že EÚ zlyhala.

Musíme mať na pamäti, že obchod je v zásade dobrá vec. Mám na mysli napríklad telekomunikačné zariadenia, ktoré sú neuveriteľne dôležité pre demokratické hnutia na celom svete. Tento návrh nesmie sťažovať civilný obchod a stavať mu do cesty viac byrokracie. Preto som proti návrhu zaviesť vyhlásenie ex ante. Moderné systémy presného doručenia, servisné dohody a podobné veci mimoriadne sťažujú situáciu plne legitímnych produktov, ktoré chceme vyvážať a ktorých chceme vidieť viac. Väčšina spoločností presne vie, aké sú to produkty. Aj keď podajú oznámenie ex post, vedia, že ak čokoľvek vyvezú, dostanú pokutu. Myslím si, že je dôležité obchod zjednodušovať. Musíme zaistiť, aby právne predpisy boli prísne, jasné a harmonizované, ale aj jednoduché. To príliš nezodpovedá kontrolám ex ante všetkého, čo sa vyváža. Napríklad to sťažuje posielanie dôležitého telekomunikačného zariadenia krajinám, ktoré ho potrebujú.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D). (PL) Veľmi pekne ďakujem za slovo. Náš problém súvisí s tým, že nie všetky členské štáty EÚ uplatňujú rovnaké kritériá, pokiaľ ide o vývoz položiek s dvojakým použitím. Preto si myslím, že by sme sa mali snažiť zaistiť, aby všetky členské štáty EÚ uplatňovali rovnaké prísne normy pre vývoz civilných produktov, ktoré možno použiť na vojenské účely.

Domnievam sa, že toto nariadenie by predovšetkým malo zdôrazniť potrebu predchádzať neoprávnenému a nežiaducemu šíreniu technológií a súvisiaceho softvéru, pretože stúpa počet útokov s použitím moderných technológií a softvéru. Myslím si, že by to bol účinný spôsob boja proti kybernetickému terorizmu.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Mircea Paşcu (S&D). – Téma tejto správy je dvojnásobne citlivá, a to z politického i hospodárskeho hľadiska. Na jednej strane chce EÚ zabrániť využívaniu položiek s dvojakým použitím na vojenské účely a proti ľuďom. Na druhej strane musí brať do úvahy hospodárske záujmy výrobcov a používateľov. Toto nariadenie je preto nevyhnutne komplikované, pretože musí odstrániť jestvujúce zámerné nedostatky a predvídať ďalšie v budúcnosti.

Navyše niekomu sa bude nariadenie zdať príliš silné, kým iným príliš slabé, vyžadujúce neustále revízie. Ako člen Výboru pre zahraničné veci plne podporujem potrebu transparentnejšieho a prísnejšieho nariadenia. V plnej miere som preto za udeľovanie povolení pred vývozom a nie naopak. Najmä po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy môže Parlament len pomôcť a presne to tu a teraz robí. Jeho úloha by sa preto mala posilniť, nie prehliadať.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Čo sa týka vývozného povolenia pre položky s dvojakým použitím, zrejme všetci sme sa zhodli na tom, že v Európskej únii potrebujeme jednotné pravidlá, aby jednotlivé členské štáty nepoužívali rozdielne postupy, čo by viedlo k narušeniu hospodárskej súťaže a dosiahol by sa presný opak toho, čo vlastne chceme.

Znie to, samozrejme, logicky, keď hovoríme, že vývoz by sa mal povoľovať a schvaľovať vopred. Chceme viac transparentnosti a chceme, aby sa to monitorovalo, aby sme sa z toho mohli poučiť. V tejto súvislosti chcem vyjadriť podporu pani Köstingerovej, ktorá povedala, že rozhodne potrebujeme systém, ktorý bude únosný pre naše malé a stredné podniky a s ktorým si dokážu poradiť. Svetový trh tu nie je len pre veľké koncerny, ale aj pre malé a stredné podniky.

To je aj moja výzva smerom k spravodajcovi, teda aby zaistil, aby boli stanovené podmienky a požiadavky únosné aj pre naše malé a stredné podniky a aby ich tieto podniky dokázali splniť.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Problém používania civilných produktov a technológií na vojenské účely je v tom, že neexistuje taký prístup k tejto otázke, ktorý by nebol spojený s kontrolou vývozu takzvaných produktov a súvisiacich služieb s dvojakým použitím. Táto kontrola vývozu je dôležitá a mala by sa vykonávať prísnym spôsobom, ktorý by nevplýval nepriaznivo na prístup rozvojových krajín k produktom a technológiám potrebným na ich rozvoj. Dôležité je zvýšiť transparentnosť príslušných procesov a umožniť ich demokratickú kontrolu.

Je tu však aj potreba súladu v tejto oblasti medzi inými politikami Európskej únie a cieľmi tohto nariadenia. Pripomíname napríklad výskumné projekty financované zo siedmeho rámcového programu, najmä tie, na ktorých sa podieľa aj izraelský kozmický priemysel a v rámci ktorých sa vyrobilo bezpilotové lietadlo použité na útoky na pásmo Gazy v rokoch 2008 a 2009, čo spôsobilo smrť desiatok ľudí. Je tu aj potreba prísne skúmať možné dvojaké civilno-vojenské použitie výsledkov týchto programov.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, členka Komisie. – V mene pána De Guchta chcem ešte raz poďakovať spravodajcovi a jeho výboru za prácu, ktorú robia. Komisia sa do veľkej miery stotožňuje s názormi v ich správe, ako aj s názorom na dve zostávajúce otázky, kde navrhujú jeden systém ex ante. Pre Komisiu je najdôležitejšie, aby išlo o jeden a ten istý systém, pretože sa tu musíme vyhnúť akýmkoľvek dvojitým normám a nadmerným komplikáciám.

Súhlasíme s vami aj v tom, že je potrebný nejaký mechanizmus podávania správ – samozrejme, taký, ktorý by nepredstavoval prehnanú záťaž najmä pre malé a stredné spoločnosti. Nejaký typ mechanizmu podávania správ však bude potrebný a dúfam, že neskôr sa vám podarí dosiahnuť dohodu s Radou o týchto zvyšných otázkach. Pán predsedajúci, ešte raz vám ďakujem za túto rozpravu.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried, spravodajca. – (DE) Chcel som využiť posledné dve minúty na výzvu smerom k Rade, ale tam, kde by mala byť Rada, sú len prázdne stoličky. Nie som si istý, či je rozumné uskutočňovať rozpravy bez Rady. Myslím si, že by bolo vhodné informovať Radu, že ak niečo chce od Európskeho parlamentu, mala by prísť a vypočuť si príslušnú rozpravu v tomto Parlamente.

Viem, že táto záležitosť sa týka veľkého priemyselného odvetvia. Týka sa veľkého množstva položiek a týka sa pracovných miest, najmä miest v malých a stredných podnikoch, ktoré vyrábajú moderné technológie a ktoré sú neuveriteľne dôležité. Pre ne je mimoriadne dôležité, aby v Európskej únii platili jednotné právne predpisy a aby nedošlo k situácii, keď – ako povedal pán Fjellner – si jedna krajina plní povinnosti, ale druhá nie, a nakoniec krajiny, ktoré dodržiavajú pravidlá, strácajú. Tak by to nemalo byť.

Preto je dôležité, aby sme rýchlo našli riešenie a tiež aby si Rada uvedomila, že nie všetko je také, ako sa jej javí. Aj to je dôležité. Ak si to uvedomí, rýchlo dospejeme k riešeniu v záujme európskeho priemyslu, európskych pracovných miest, ochrany ľudských práv a zachovania bezpečnosti a ochrany pred zraneniami mimo Európskej únie. Táto správa to má umožniť.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie o správe pána Leichtfrieda (A7-0028/2011) sa uskutoční zajtra napoludnie.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia