Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0063(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0329/2010

Внесени текстове :

A7-0329/2010

Разисквания :

PV 04/04/2011 - 16
CRE 04/04/2011 - 16

Гласувания :

PV 06/04/2011 - 8.10
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0137

Разисквания
Понеделник, 4 април 2011 г. - Страсбург Версия ОВ

16. Европейска статистика за туризма (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка от дневния ред е доклада на Brian Simpson, от името на комисията по транспорт и туризъм, относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика за туризма [COM(2010)0117 - C7-0085/2010- 2010/0063(COD)] (Α7-0329/2010).

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson, докладчик.(EN) Г-н председател, бих искал най-напред да благодаря на всички докладчици в сянка за усилията им относно един всъщност доста технически доклад. Предложението на Комисията относно статистиката за туризма ни даде добра възможност да преразгледаме съществуващата правна рамка относно събирането на статистически данни за туризма в Европа. Това е особено актуално сега, когато цялото внимание е насочено към разработването на стратегия за европейска политика за туризма въз основа на новите компетентности на ЕС в тази област. Актуализирането на нашата база данни за туризма на свой ред може да играе важна роля в осигуряването на добра основа за политиците за реализиране на успешни политики за туризма.

По тези причини при формулирането на позицията на Парламента аз, поддържан от докладчиците в сянка, приех подход на решителна подкрепа за поставената цел да се подобри изчерпателността, навременността и сравнимостта на статистическите данни, предлагани в тази област, като актуализираме статистиката така, че да отразява новите тенденции в сектора на туризма, например увеличаването на резервациите по интернет и на краткосрочните пътувания. Ние всички сме съгласни, че повишаването на конкурентоспособността на туризма в ЕС е начин да поддържаме притока на туристи в Европа, така че е важно статистическите данни, които събираме, да са в крак с променящото се естество на отрасъла, като идентифицират настоящи и потенциални тенденции в този сектор и проследяват предлагането и търсенето. Така събраните статистически данни могат да бъдат полезен инструмент в подкрепа на вземането на решения в туристическия отрасъл.

От една страна, е важно също да гарантираме, че актуализираната статистика е възможно най-пълна и предоставя добра картина на туризма в Европа, докато, от друга страна, не трябва да допускаме да натоварваме респондентите. Затова аз имах голямо желание да видя окончателно споразумение относно събирането на входящи данни за пътуванията за един ден, което сега присъства в окончателното споразумение, тъй като пътуванията за един ден са голям дял от туристическата дейност.

Парламентът настоя също регламентът да обхване области на събиране на данни, които досега не са били считани за уместни за статистиката за туризма, но които ние преценяваме като необходими да бъдат включени като част от признаването на важната социална и икономическа роля на туризма, както и въздействието му върху околната среда. Аз мислех, че събирането на данни за заетостта и икономическите разходи – така наречените сателитни сметки за туризма – са особено важни в това отношение и ние упорито настоявахме те да бъдат включени в регламента.

Окончателното споразумение със Съвета сега включва условие, изискващо да се проведат пилотни проучвания, които ще позволят на държавите-членки да покажат ефекта от туризма върху икономиката и заетостта, което се надявам да допринесе за по-доброто разбиране на истинския размер и стойност на нашата туристическа индустрия. Окончателното споразумение включва и пилотни проучвания, които показват въздействието на туризма върху околната среда – интересен път, по който да вървим, предвид необходимостта от устойчив подход към туризма.

Включването на данни относно достъпността до туристическо настаняване за хора с намалена подвижност, което беше единственото истинско противоречие, което имахме със Съвета, сега също е важна част от включените разпоредби. Благодарение на настоятелността на Парламента по този въпрос Съветът най-накрая отстъпи и се съгласи с включването му като част от основната информация, събирана от заведенията за настаняване на туристи.

Заедно със съгласието, което постигнахме по отношение на ограничаването на делегирането на правомощия на Комисията – което и у мен будеше известно безпокойство – аз съм много доволен, че постигнахме споразумение със Съвета на първо четене. Надявам се, че Парламентът ще предостави силната си подкрепа за споразумението в сряда по време на гласуването в пленарна зала.

 
  
MPphoto
 

  Сесилия Малмстрьом, член на Комисията.(EN) Г-н председател, в тези времена на строги икономии Комисията също разсъждава рационално.

Г-н Simpson, като докладчик Вие казахте, че това е технически доклад и той наистина е такъв, но независимо от това е много важен. Целта на предложението от Комисията беше да се актуализира и оптимизира съществуващата правна рамка за европейската статистика за туризма. И производителите, и потребителите на туристическа статистика поискаха това коригиране. Така че крайната цел е да се предоставя месечна и годишна европейска статистика за предлагането и търсенето в туризма, като се използва обща рамка.

Предложението е много добре балансирано по отношение на нуждата от данни и тежестта за респондентите и администраторите. За да се постигне това, беше включено разрешение за събиране на някои данни на доброволен принцип или на всяка трета година, за да се отложи влизането в сила на някои разпоредби за по-късен етап и да се изключат най-малките предприятия.

След неофициалния тристранен диалог, проведен на 12 януари 2011 г., и последвалите обсъждания, както споменахте, г-н докладчик, беше съгласуван компромисен текст между Парламента и Съвета. По-конкретно, Съветът се съгласи с допълнителното искане от Парламента в регламента да се включи променливата относно достъпността на туристическото настаняване за лица с намалена подвижност.

Всички изменения в доклада и компромисният текст са приемливи за Комисията. Ето защо аз бих искала да Ви благодаря, г-н Simpson, както и на докладчиците в сянка и на членовете на комисията по транспорт и туризъм, за вашата конструктивна работа по предложението. В духа на плодотворното сътрудничество между трите институции, аз считам, че сега ние сме достигнали целта си да създадем обща рамка за систематично развитие, изготвяне и разпространение на европейската статистика за туризма.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Fidanza, от името на групата PPE.(IT) Г-н председател, г-жо член на Комисията, госпожи и господа, позволете ми да започна с благодарност към докладчика за ангажираността и уменията му в областта на политическата яснота.

Групата на Европейската Народна Партия (Християндемокарати) изцяло ще подкрепи постигнатия компромис със Съвета. Този регламент замества текстовете, които са в сила от 1995 г., които днес вече не отразяват реалността относно някои основни въпроси, като нови нужди и нови начини на потребление, необходимост от по-навременни данни и подобрена сравнимост и изчерпателност на статистическата рамка.

Окончателният текст включва всички приоритети на политиката, подкрепени от ЕНП по време на преговорите; по-конкретно, по-добра дефиниция на частите от регламента, които подлежат на изменение чрез делегирани актове, въвеждане на „пътувания за един ден“, което е от основно значение за включването на статистически данни за всички, които пътуват в рамките на един ден, включването също и на явлението конферентен туризъм, по-добро дефиниране на статистическите данни, които да се събират, включително разходите на транзитните туристи за храна и напитки в барове и ресторанти, които представляват съществена част от нашата туристическа индустрия, приети, макар само на доброволен принцип, от Съвета, и данни за достъпността за хората с намалена подвижност. Докладчикът вече надлежно отбеляза, че това е основен въпрос за парламентарната делегация.

В заключение, настоящият регламент е важен елемент в рамките на новата стратегия за европейски туризъм, която всички европейски институции проучват. Това ще даде възможност за актуална правна рамка в крак с пазарното развитие и предлага по-ясен и по-съгласуван подход към събирането на данни за туризма, като също така ще осигури по-ефективен мониторинг на сектора за по-добро разбиране на нуждите на клиентите.

Аз още веднъж благодаря на г-н Simpson, на Комисията за инициативата и на Съвета за отличното посредничество.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, от името на групата S&D.(RO) Г-н председател, аз бих искала да поздравя колегата Brian Simpson за този доклад относно регламента на ЕС за установяване на обща рамка за развитие, изготвяне и разпространение на европейска статистика за туризма. Задача на държавите-членки е да събират, изготвят, обработват и предават хармонизирана европейска статистика за търсенето и предлагането в туризма. Повечето от стопанските дейности в туристическия сектор се извършват от малки и средни предприятия. Тяхното стратегическо значение не е ограничено само до тяхната икономическа стойност и трябва да признаем преди всичко значителния им потенциал по отношение на създаването на работни места.

Според данните на Евростат за 2007 г. едно от три европейски семейства не би могло да си позволи едноседмична почивка всяка година. Икономическата криза увеличи броя на европейските граждани в уязвимо положение по отношение на риска от бедност. В резултат на това броят на онези, които могат да си позволят едноседмична почивка всяка година, намаля дори още повече. Ето защо аз мисля, че статистиката за туризма е необходима и също така уместна по отношение на оценяването на социалния аспект на този сектор. Социалният туризъм повишава броя на европейските туристи и помага да се преодолее сезонната природа на туризма, укрепва идеята за европейското гражданство и подпомага регионалното развитие. Статистиката за социалния туризъм ще позволи на Комисията и държавите-членки да идентифицират конкретните нужди на различни социални групи и да разработят подходящи програми.

При събирането на европейска статистика съгласно този регламент националните статистически органи следва да предоставят данни относно средствата, използвани за туризъм от всяка държава-членка, по-конкретно използваните средства на ЕС.

Не на последно място, аз мисля, че европейската статистика за туризма следва да включва също и данни за заетия персонал, неговия сезонен характер, професионално обучение и квалификация, както и информация за техните настоящи условия на труд. Не можем да имаме висококачествен туристически сектор без добре обучен персонал.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias, от името на групата ALDE.(IT) Г-н председател, госпожи и господа, първо, бих искал да поздравя председателя на комисията Brian Simpson за ръководството на работата на комисията и работата по този проект и преди всичко за това, че позволи тя да приключи – поне аз се надявам, че е така, защото групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (ALDE) ще гласува за това – и да получи одобрение на първо четене, а оттам и успешно приключване на работата по регламента.

Тази задача всъщност включва преглед на регламента, който поставя основите за създаването на обща рамка за събирането на статистика за туризма, и по-конкретно за всички нейни фази, като се започне от събирането, премине се през обработването и се стигне до предаването на статистически данни за туризма, които да предоставят оптимална информация за финансовия свят, която се активира и се фокусира върху туризма.

Г-н председател, ясно е, че след директивата от 1995 г., която е предшественик на настоящата директива, в туризма е постигнат забележителен напредък и трябва да признаем по-конкретно големите перспективи, които в близко бъдеще икономическата система на туризма ще допринесе към европейската икономика като цяло.

Аз работих по проекта като докладчик в сянка за групата на Алианса на либералите и демократите за Европа и, както казах, ние ще гласуваме в негова подкрепа. Мисля, че докладът Simpson ще стане изключително популярен поради идеята за сателитните сметки в туризма, а именно приемането на пилотни проекти, които ще дадат възможност да се оцени икономическото въздействие върху отделни сектори на икономиката, с други думи, аспекти, които се отнасят до пътуванията за един ден, докладът за оценка, който трябва да бъде изготвян на всеки пет години, и възможността, дори необходимостта от петгодишни доклади за оценка на последиците от статистиката.

Ще завърша, като кажа, че това е част от новата отговорност, произтичаща от Договора от Лисабон, и аз мисля, че този път ние започваме ефективно да приемаме отговорностите на Парламента и ще направим същото и със следващия проект, по който ще работим и който скоро ще стигне до пленарната зала.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Salavrakos, от името на групата EFD.(EL) Г-н председател, известен факт е, че Европейският съюз е водеща туристическа дестинация в света. Туризмът представлява 4 % от БВП в ЕС, в него са ангажирани 2 милиона предприятия и той плаща заплатите на приблизително 8 милиона работни места.

По същество докладът на г-н Simpson относно предложението на Комисията за директива, преразглеждаща правното основание за европейската статистика за туризма, е важен и идва момент от решаващо значение за бъдещето на туризма предвид това, че икономическата криза и неотдавнашните военни операции в Средиземноморието представляват заплаха за туризма и в същото време създават условия за пренасочването на туристическия поток към безопасни дестинации в Европа.

Призоваваме Комисията в допълнение към обединяването на статистиката да включи всички мерки, свързани с туризма, и многобройните свързани с туризма сектори, така че да можем в крайна сметка да надградим туристическия продукт. В Гърция туризмът е стълб на икономиката, който представлява 7 % от БВП и осигурява 700 000 работни места.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE).(EN) Г-н председател, за да вземем добре обосновани решения в който и да било отрасъл, ние се нуждаем от възможно най-много информация и статистика и да гарантираме, че регионите харчат парите си правилно за развитието на продукт, който има толкова огромен потенциал.

Аз приветствам настоящия доклад. Статистиката наистина е от жизненоважно значение. Статистическите данни обаче са безполезни, ако не можем да ги сравняваме, и настоящият доклад на Brian Simpson е развит значително в посока да гарантира, че информацията, която се събира сега и ще се събира в бъдеще, е лесно достъпна и може лесно да се използва в полза на самия отрасъл.

Аз приветствам работата на г-н Simpson и, както той каза, той има единодушната подкрепа на комисията и значителен брой от членовете на комисията са тук днес. Аз споделям и неговото безпокойство относно количеството на делегираните актове, с които Комисията иска да разполага. Много повече бих предпочел да има промени в основите на тази рамка, за която е взето решение съгласно обикновена законодателна процедура. Ние сме представители на различни държави-членки, добре осведомени сме за актуалното състояние на нещата, знаем точно какво е положението в нашите държави-членки и без по никакъв начин да показвам неуважение към Комисията аз бих казал, че ние сме хората, които в крайна сметка знаят какъв е продуктът и какъв е потенциалът.

До 2004 г. регионалното развитие, транспортът и туризмът бяха под една шапка. През 2004 г. тези области бяха разделени между комисиите и сега транспортът и туризмът са в една комисия, а регионалното развитие в друга.

По отношение на транспорта и туризма, туризмът все още до голяма степен е като Пепеляшка. Той представлява област с огромен потенциал, област, която може да се развие в нещо дори още по-голямо от това, за което говорим. Нашият колега тук спомена 4 % от БВП. Ако се вгледате обаче, ще видите например, че Европа е дестинация № 1 в света, която представлява 40 % от световните посещения през 2008 г. Туризмът означава 9,7 милиона работни места всяка година.

Така че, това, за което говорим тук, е мозайка от различни държави, различни култури, с огромен потенциал. Ние едва сме топнали пръста си във водата; едва сме започнали да използваме потенциала и от тук трябва да вървим напред. Преди всичко друго, ако трябва да вървим напред и да развиваме туризма, ние се нуждаем от доклад, като този на г-н Simpson и трябва да работим по него.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D).(ES) Г-н председател, искам сърдечно да поздравя оратора, г-н Simpson, за споразумението, което е постигнал в една толкова техническа област като статистиката за туризма, като се е борил за всеки инч от него.

Въпреки това, г-н председател, това е сектор, в който говорим за повече от 2 милиона дружества, много от които, разбира се, са малки и средни предприятия, които предоставят почти 10 милиона работни места; сектор, който изисква изключително много човешки ресурси и в който човешките ресурси и тяхното качество са основни аспекти; сектор, който представлява 5 % от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз.

Ние говорим действително за един от най-важните сектори на европейската икономика предвид факта, че Европейският съюз е и водещата туристическа дестинация в света. Накратко, Съюзът се радва на водеща позиция, която доскоро твърде много зависеше от капризите на пазара и доминиращите обстоятелства, със сериозните неравенства и прахосването, до които водят те.

Договорът от Лисабон най-накрая ни даде именно правното основание, от което се нуждаехме за нова политика относно туризма в Европейския съюз, за която Европейският парламент настояваше чрез поредица от пилотни и подготвителни проекти.

Съобщението на Комисията от миналата година изложи новите цели за тези нови правомощия и необходимостта да укрепим туристическия сектор чрез по-добра координация и взаимно допълване между държавите-членки.

То заяви, че са необходими по-добри, сравними, изчерпателни, актуални и надеждни данни, за да постигнем това, и точно заради това докладът на г-н Simpson изложи тези нови насоки и изисквания. Той разширява критериите за дефиниране на голямото разнообразие на туризма не само ваканционния туризъм, но също и социалния туризъм и т.н. Той изтъква необходимостта достъпността за хората с намалена подвижност да се превърне в по-видим проблем, включва фактора околна среда и отваря пътя към отчитането на сателитните сметки в туризма, за да се получи много по-надеждна икономическа картина. Той също така съчетава нови аспекти и критерии, като кратки еднодневни пътувания и данни относно ресторантьорството, които са от толкова голямо значение за държавите, фокусирани върху туризма, като Испания.

Всички тези нови данни ще помогнат да се осигури много по-добро разбиране на този сектор, който е толкова интензивен генератор на заетост, от която се нуждаем. Тази нова статистика означава, че ще бъдем в по-добра позиция да модернизираме и да се заемем с бъдещите предизвикателства в един сектор, който трябва да формира основата на голяма част от „Европа 2020“, преди всичко по отношение на интензивно създаване на работни места, които следва да бъдат с добро качество.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: LÁSZLÓ TŐKÉS
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Благодаря много. Сега давам думата на г-жа Meissner. Имате една минута.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE).(DE) Г-н председател, аз бих искала първо да поднеса искрената си благодарност на г-н Simpson. В комисията по транспорт и туризъм ние знаем, че ако нашият председател подготви доклад, ние фактически няма да имаме какво да кажем против него. Той винаги взема предвид огромен брой обстоятелства и единственото, което можем да кажем, е: отлично, Brian, можем да подкрепим това.

В този случай няколкократно беше казано, че това е технически доклад. Това звучи толкова скучно. Аз изобщо не го намирам скучен. Въпреки че е технически, той описва туризма, който е наистина много важна икономическа цел за нас в Европа. Вече беше споменато, че 40 % от хората по света пътуват в Европа. Следователно Европа е важен регион за туризъм и затова, разбира се, е от жизненоважно значение да знаем защо тези хора пътуват в Европа.

Ако с нашите нови компетентности съгласно Договора от Лисабон сега ние искаме да разработим нова европейска рамка, ние трябва да бъдем запознати с данните и също да можем да обменяме тези данни по хармонизиран начин. Това е целта на настоящия доклад и той отразява също и новите развития например по отношение на пътуванията за един ден или велосипедния туризъм. Ние искаме да включим също и наследството на отрасъла. Всичко това в бъдеще трябва да бъде включено, така че наистина да знаем как да поставяме нашите цели. Затова благодаря много – това е добър доклад и аз считам, че можем да го подкрепим.

 
  
MPphoto
 

  Georges Bach (PPE).(FR) Г-н председател, г-жо член на Комисията, мисля, че всички сме единодушни относно значението на туризма. Той играе важна роля не само за гражданите на Европа, но също и за малките и средните предприятия.

Статистическите данни са от решаващо значение. Само като създадем надеждна и пълна база данни ние ще можем да разработим политика, която да даде възможност на туризма да реализира пълния си потенциал. Аз поздравявам докладчика за неговата работа, а моя колега г-н Fidanza току-що представи позицията на групата на Европейската народна партия (Християндемократи).

От своя страна аз бих искал само да изтъкна три доста общи съображения. Първо, считам, че трябва наистина да се възползваме от новите политически средства, които ни осигурява Договорът и да създадем добавена стойност за държавите-членки.

Второто съображение се отнася до това, че тъй като финансовите фондове на ЕС са и ще бъдат под все по-голям натиск, от голямо значение е да сравняваме резултатите на различните държави-членки и да избираме най-добрите практики, чрез които да постигнем определено ниво на хармонизация, от която всеки да печели.

Моето трето и последно съображение е, че трябва да развиваме сателитни сметки за туризма, каквито Канада има от години. Това ще ни позволи още по-ефективно да определяме последиците за икономиката, работните места, околната среда и т.н. и така да отговорим на някои въпроси от политическо естество, свързани с туризма.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE).(RO) Г-н председател, намирам пълната липса на каквато и да било официална статистика за селския туризъм и агротуризма, за които единствените данни се основават на изчисления, за факт, достоен за съжаление. При това положение приветствам предвидените от Европейската комисия действия, които целят да се разшири базата от социално-икономически знания за туризма. Също така искам да подчертая значението на платформата „информационни и комуникационни технологии и туризъм“, предложена от Комисията. Въпреки това аз мисля, че трябва да се увеличат усилията за оборудване на селските райони със съвременна ИТ инфраструктура, например чрез доставка на широколентов интернет.

Повече от 500 000 заведения за настаняване са включени в селския туризъм и агротуризма, като предлагат над 6 милиона легла. Тези два сектора бележат средно годишен ръст от 10-15 % през последните години, като по този начин допринасят от жизненоважно значение за подобряването на качеството на живота в селските райони и за диверсификацията на селската икономика.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D).(EN) Г-н председател, от уважение към докладчика аз ще се опитам да говоря на английски и се надявам да се получи достатъчно добре!

Много е важно, когато мислим за туризма, да признаем какъв огромен икономически фактор вече представлява той в Европейския съюз. Той е огромен фактор и по отношение на работното пространство и особено по отношение на малките и средните предприятия, които работят много активно в областта на туризма.

Ние трябва също да признаем, че туризмът има не само положителна стойност, но също така причинява и проблеми – проблеми, свързани с транспорта, с пренаселените плажове и т.н. За да решим тези проблеми, ние се нуждаем от добра статистика, от добри данни. Настоящият доклад ни помага в това. Докладът е много добър и всеки следва да го подкрепи.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D).(ES) Г-н председател, всичко, което исках да направя, е леко да се противопоставя на казаното от г-н Leichtfried, за да придам малко вкус на разискването.

Разбирам г-н Leichtfried, когато казва, че туризмът причинява транспортни проблеми. Аз всъщност считам, че това, което транспортът прави, е да подобрява и насърчава туризма и че точно сега, когато преразглеждаме трансевропейските транспортни мрежи в Европа, ние трябва до голяма степен да имаме предвид това, тъй като има доказателства, че по-добрият, по-гладко движещ се транспорт с по-голям капацитет и по-малко въздействие върху околната среда е ключов елемент за туристическия сектор.

Ето защо аз се надявам, че в бъдеще финансирането на трансевропейските мрежи и данните, които получаваме от това, също ще подобрят капацитета на туристическия сектор в Европа.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Г-н председател, би било добре, ако на въпросите относно причините за успех на дадена туристическа дестинация – с други думи, защо една дестинация е търсена, докато за други броят на посетителите намалява – можеше да се отговори, като се използва информативна статистика. Това обаче е желание, което вероятно няма да бъде изпълнено. Твърде много несигурни фактори, като определени атмосферни условия, превръщат предвижданията в туризма в игра на късмета.

Дори не е възможно да кажем със сигурност дали откриването на нови въздушни линии увеличава броя на пътуванията с пренощуване, или точно обратното – новите въздушни връзки са резултат от нарастващото търсене от страна на пътниците. Въпреки това ограничената наличност и сравнимост на данните за туризма също са проблем от гледна точка на градоустройството. В крайна сметка, ако предстои потенциално увеличение на броя на посетителите, важно е да организираме това по начин, който да предотврати отрицателното въздействие върху местното население.

Гъвкавото работно време и безопасността влияят върху туризма точно толкова, колкото и социалните промени. Решаващите фактори обаче в крайна сметка вероятно ще бъдат глобалната икономика и може би цената на петрола. Дори най-добрата европейска статистика за туризма не може много да промени тези фактори.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Г-н председател, докладът на г-н Simpson е важен крайъгълен камък по отношение на европейската статистическа рамка за туризма. Предвид своя висок потенциал туризмът допринася за заетостта и икономическия растеж. Ефективността при обработката на данни и сравнимостта на предоставената статистика трябва да се подобрят.

С цел да се справи със световната конкуренция в туристическия сектор Румъния професионално разработи за себе си стратегия, която я отличава от други туристически дестинации в света. Стратегията се основава на брандиране на Румъния като държава, което е концепция, която използваме, за да представим пред бъдещи туристи автентичността на нашите традиции и прекрасната природа, която имаме.

Бих подчертала, че развитието на туризма би могло да помогне също и за намаляване на неравенствата в регионите на Югоизточна Европа. Ето защо фокусът трябва да бъде върху разнообразието.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D).(PL) Г-н председател, аз бих искал да изтъкна, че, за съжаление, Европейският парламент много рядко се ангажира с въпроси, свързани с туризма. При по-подробно проучване работата на комисията по транспорт и туризъм може да се разглежда като състояща се 95 % въпроси относно транспорта и едва 5 % въпроси, свързани с туризма. Въпреки, че с цялото си сърце одобрявам доклада на г-н Simpson, аз имам една молба: ако искаме да обсъждаме статистиката, много е важно да сравняваме неща, които са сравними. Следващата фаза на нашата работа следва да бъде да се възприемат стандарти в отделни области, например за хотелите. Ако даден хотел има две, три или четири звезди, това трябва да се формулира много ясно.

 
  
MPphoto
 

  Сесилия Малмстрьом, член на Комисията.(EN) Г-н председател, мога да кажа на г-н Simpson, че броят на ораторите относно един много технически доклад показва колко важна работа е свършил и колко е важна темата.

Въпреки че е технически, ние определено трябва да преразгледаме този регламент, който е много важен. Ще бъде възможно също така да се създаде солидна аналитична рамка, така че да можем да вземем информирани политически решения относно всички аспекти на туризма, които бяха споменати тук днес, и освен това много други. С развитието на туризма ние трябва, разбира се, също да наваксаме и със статистиката.

Трите институции заедно направиха предложение, което балансира необходимостта, от една страна, от информация, но от друга, също и от зачитането на тежестта за респондентите. Аз бих искала да поздравя г-н Simpson за доклада и благодаря на Парламента за това разискване.

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson, докладчик.(EN) Г-н председател, аз с интерес слушах това, което казаха колегите. Искам по-конкретно да се върна на повдигнатия въпрос относно факта, че въпреки че комисията е по транспорт и туризъм, само около пет процента от нашата работа засяга туристическия сектор. Това в известен смисъл е вярно, но причината не е, че Парламентът не иска да прави повече за туристическия сектор: тя е, че Съветът и държавите-членки няма да ни позволят да работим повече за туризма. Така че, ако трябва да се посочи виновника за това, той трябва честно и открито да се търси в Съвета.

С този доклад ние имаме рамка, която ще ни даде нужните данни, за да помогнем на практикуващите – тези, които се занимават с действителната работа – да планират и развиват нашия туристически продукт тук, в Европейския съюз. Ние имаме много разнообразен туристически отрасъл – от красиви природни области и слънчеви плажове до нашето богато индустриално и културно наследство – и членовете на Парламента знаят колко държа на индустриалното наследство.

Европа има много какво да предложи на посетителите както в границите, така и извън Европейския съюз. Мисля, че изготвянето на този доклад ни дава възможност да планираме предоставянето на фантастичен продукт, който хората да идват, за да разглеждат и на който да се наслаждават през свободното си време.

Аз благодаря на всички колеги и на Комисията за упоритата работа и за милите думи. Такова сътрудничество прави живота на докладчика много по-лесен. Аз не съм сигурен, че докладът е изискан: тази дума обикновено не се свързва с мен, но ще я приема. Мога да ви уверя, че като председател на комисията по транспорт и туризъм аз очаквам с нетърпение много успешното приключване на тази тема.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D).(DE) Г-н председател, аз не съм сигурен съгласно кой член следва да взема думата сега. В предходно разискване се оплаках от това, че Съветът не присъства. Ние обаче не само трябва да се оплакваме, но и да казваме на глас и когато нещо е хубаво. Аз просто исках да изтъкна начина, по който действаше членът на Комисията днес, и факта, че нейните изказвания бяха кратки, стегнати и компетентни като съдържание – много от нейните колеги ще направят добре, ако последват примера й как да се държат в Парламента.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе в сряда, 6 април, 2011 г.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), в писмена форма. (IT) Туризмът е важна икономическа дейност на Съюза с голям потенциал да допринесе за създаването на работни места и икономически растеж. С около 1,8 милиона малки и средни предприятия изчисленият принос на туризма за европейския БВП в ЕС е повече от 5 %. Системата за туристическа статистика понастоящем се регулира от Директива 95/57/ЕО относно събирането на статистическа информация в този сектор. Аз считам, че статистиката не само помага за мониторинг на конкретни политики за туризма, но може да бъде полезна в по-широкия контекст на регионалната политика и устойчивото развитие. В последните десетилетия секторът е изправен пред големи предизвикателства, като например нарастващата световна конкуренция, демографските тенденции, изменението на климата и екологичните ограничения, сезонното разпределение на движенията на туристи и нарастващото ползване от клиентите на нови информационни и комуникационни технологии. Като признавам критичната роля на статистиката в разработването на по-ефективни туристически политики на европейско, национално, регионално и местно равнище, аз считам, че общата цел следва да бъде да се засили туристическият сектор в ЕС чрез действия, координирани на равнище на Съюза за допълване на усилията на отделните държави-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма.(LT) Напоследък европейският туризъм преживява трудна икономическа ситуация, която беше влошена от изригването на вулкана в Исландия миналата година, защото нарушаването на въздушния трафик поради облаци от вулканична пепел имаше голямо въздействие върху пътуванията в Европа, като причини огромно безредие в авиолиниите, пътническите агенции и тур операторите, както и за самите туристи. Ето защо е много важно да усъвършенстваме и дефинираме нова политическа рамка за туризма в Европа. Още повече че този сектор е изправен пред нарастващи трудности и нови предизвикателства, като конкуренция, демографски тенденции, изменение на климата и екологични ограничения, както и сезонното разпределение на предвижванията на туристи, които трябва да бъдат разгледани и от Европейския съюз, и от държавите-членки. Важно е да се привлече вниманието към факта, че туризмът е основна икономическа дейност с широко положително въздействие върху икономическия растеж и заетостта в Европа. Следователно е необходимо да се актуализира и оптимизира правната рамка за европейската статистика за туризма и ние следва да укрепим туристическия сектор на ЕС чрез конкретни предложения и инициативи, които да допълват програмите на държавите-членки. Туризмът е също така все по-важен аспект в живота на европейските граждани, все повече от които пътуват в свободното си време или по работа. Освен това този сектор влияе и върху културното и природното наследство и върху традициите и съвременните култури в Европейския съюз. Вследствие на това е важно да се определи нова рамка за действие, за да се повиши конкурентоспособността на туризма и потенциала му за устойчив растеж.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), в писмена форма.(EN) Уместно е, че ще гласуваме по доклад относно туризма на 6 април, когато е денят на традиционното шотландско каре („Tartan Day“). В този празничен ден Шотландия достига до нашата диаспора в Северна Америка и насърчава нашите североамерикански приятели да ни посетят. Той се празнува на годишнината от подписването на декларацията за независимостта на Шотландия – „Арброутската декларация“. Този вековен документ добре обобщава принципите, от които се ръководи цялата ми работа в Парламента. В него се казва, че наистина се борим не за слава, богатства или почести, а за свобода – единствено за свобода, от която никой честен човек не се отказва, докато е жив.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), в писмена форма.(RO) В момента все повече се говори за повишаването на конкурентоспособността на ЕС в света; туризмът е една от най-важните социално-икономически дейности, която създава приблизително 5 % от БВП на ЕС. За да се гарантира развитието на устойчив, отговорен и висококачествен туристически сектор, е абсолютно наложително да се актуализира и подобри правната рамка за европейската статистика в тази област. Ако подобрим качеството на статистическите отчети въз основа на надеждни и сравними данни, ние ще разполагаме със солидна основа за вземане на решения относно разработването на финансовите политики и инструменти на ЕС.

Мисля, че трябва да направим всичко, което можем, за да останем туристическа дестинация номер едно в света. За да постигнем това, ние трябва максимално да се възползваме от всяка възможност за финансиране. Във връзка с това аз призовавам изпълнителното ръководство на Европейския съюз да разработи и мобилизира инструменти и програми, които осигуряват подкрепа от ЕС и които са специално приспособени за развитието на туризма в Европа в съзвучие със стратегията „Европа 2020“.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), в писмена форма.(PL) Считам, че настоящата система за събиране на статистически данни за туризма не съответства на новите изисквания, пред които сме изправени, нито на бързо развиващия се пазар на туристически услуги или на факта, че туристическите навици се променят. Ето защо е вярно, че докладът следва да вземе предвид характеристики като кратките почивки или резервациите чрез интернет. В това отношение, актуализирането и оптимизирането на правната рамка за събирането на статистически данни в областта на туризма в ЕС е изключително важно. Статистическите данни за туризма и социално-икономическите показатели илюстрират влиянието на туризма върху настоящото състояние на европейската икономика. Също така е от жизненоважно значение да предложим включването на разпоредба, която налага задължението да се събират данни относно достъпността на туристическата инфраструктура за хората с намалена подвижност.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE), в писмена форма.(PL) Като заместник председател на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните аз искам да изтъкна значението на туристическия сектор за икономическото, социалното и културното развитие на Европа. Европейската статистика в тази област заедно със загрижеността за опазването на околната среда могат да играят ключова роля в планирането на европейска стратегия в тази област. Надеждните данни, обработени правилно, са от основно значение, за да се планира рамка за действие по начин, който носи максимални печалби и да спомага за управлението на заплахите за околната среда. Считам, че един от въпросите, върху които се фокусираме, следва да бъде събирането на данни за развитието и настоящото състояние на агротуризма и екотуризма. Общоевропейският обмен на най-добри практики също е от основно значение за динамичното развитие на този уникален сектор. За да отговорят на нашите очаквания, европейските политици и предприемачи се нуждаят от актуални и надеждни данни, които отчитат технологичните промени и новите тенденции в поведението на клиентите. Следва да се отбележи, че Договорът от Лисабон дава нови правомощия на Европейския парламент с оглед на стимулирането на мерките в тази област, в резултат от което Парламентът може да повлияе при преразглеждането на правните стандарти, които регулират сектора. Надявам се, че това ще помогне да се гарантира конструктивния напредък на работата по стратегията за устойчив туризъм.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), в писмена форма.(FR) С Договора от Лисабон туризмът по право се превръща в отговорност на Общността и ние трябва да поемем контрола по този въпрос. Настоящото предложение за регламент дава възможност да се актуализират инструментите, с които да подобрим видимостта и да повишим привлекателността на Европа като превъзходна туристическа дестинация. Чрез развитието на туризма, по работа или за удоволствие, ние помагаме да се възобнови и укрепи растежа, както и създаването на работни места. Така ние ще имаме надеждни и ефикасни бази данни, които да се използват от обществените органи и професионалистите в сектора, което ще даде възможност да приспособим туристическите услуги към очакванията на туристите по време, когато се променят и развиват моделите на потребление и когато конкуренцията в този икономически привлекателен и създаващ работни места отрасъл е по-силна от всякога. Това ще ни даде точна и ценна информация за решенията, които ще вземем, и за насоките, които ще определим за европейската политика в областта на туризма. По тази причина аз подкрепих предложението. Благодаря.

 
Правна информация - Политика за поверителност