Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0063(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0329/2010

Indgivne tekster :

A7-0329/2010

Forhandlinger :

PV 04/04/2011 - 16
CRE 04/04/2011 - 16

Afstemninger :

PV 06/04/2011 - 8.10
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0137

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 4. april 2011 - Strasbourg EUT-udgave

16. Europæiske statistikker om turisme (forhandling)
Video af indlæg
Protokol
MPphoto
 

  Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Brian Simpson for Transport- og Turismeudvalget om europæiske statistikker om turisme [KOM(2010)0117 – C7–0085/2010 – 2010/0063(COD)] (Α7-0329/2010).

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson, ordfører.(EN) Hr. formand! Jeg vil først og fremmest gerne takke alle skyggeordførerne for deres indsats med det, der faktisk er en ganske teknisk betænkning. Kommissionens forslag om statistikker om turisme har givet os en god lejlighed til at revidere de eksisterende retlige rammer om indsamling af statistiske data om turisme i Europa. Det er særlig relevant på et tidspunkt, hvor alle øjne er rettet mod udviklingen af en strategi for EU's turismepolitik på baggrund af de nye EU-kompetencer på dette område. En ajourføring af vores database om turismestatistikker kan herefter spille en vigtig rolle med hensyn til at give de politiske beslutningstagere et godt grundlag for gennemførelse af vellykkede turismepolitikker.

Af disse årsager anlagde jeg med støtte fra vores skyggeordførere den strategi ved formuleringen af Parlamentets holdning at bakke kraftigt op om målet om at øge fuldstændighed, relevans og sammenlignelighed af udbuddet af statistikker på dette område og at bringe statistikkerne mere up to date i forhold til nye tendenser i turistsektoren, så de afspejler f.eks. stigningen i antallet af internetbestillinger og korttidsrejser. Vi er alle enige om, at en forbedring af konkurrenceevnen i EU's turisme er en måde, hvorpå vi kan få gæster til at blive ved med at komme til Europa, så det er vigtigt, at de statistikker, vi indsamler, holder trit med sektorens stadige udvikling, så man kan afdække aktuelle og potentielle tendenser i sektoren og overvåge udbud og efterspørgsel. På den måde kan de indsamlede statistikker blive et nyttigt værktøj til støtte for beslutningstagerne i turistsektoren.

På den anden side er det også vigtigt at sikre, at de opdaterede statistikker er så fuldstændige som muligt og giver et godt overblik over turismen i hele Europa, samtidig med at vi på den anden side skal passe på at holde byrden nede for respondenterne. Jeg var af den grund ivrig efter at se en endelig aftale om indkommende dataindsamling vedrørende endagsture, som vi nu har i den endelige aftale, da endagsture tegner sig for en stor del af turistaktiviteten.

Parlamentet pressede også på, for at forordningen skulle dække områder af dataindsamlingen, som man indtil nu ikke har fundet relevante for turismestatistikker, men som det efter vores mening var nødvendigt at inkludere som en del af anerkendelsen af turismens vigtige sociale, økonomiske og miljømæssige indvirkning. Jeg mente, at indsamlingen af data om beskæftigelse og økonomiske udgifter – de såkaldte satellitregnskaber for turisme – var særlig relevant i den forbindelse, og vi pressede hårdt på for at få det inkluderet som en del af forordningen.

Den endelige aftale med Rådet omfatter nu en bestemmelse om udførelse af pilotundersøgelser, så medlemsstaterne kan vise, hvordan turismen påvirker økonomi og beskæftigelse, hvilket forhåbentlig vil bidrage til en bedre forståelse af vores turismeindustris sande størrelse og værdi. Den endelige aftale omfatter også pilotundersøgelser, der viser turismens virkning på miljøet – en interessant vej at følge i betragtning af behovet for en bæredygtig tilgang til turisme.

Data om adgangsmuligheder til overnatningssteder for bevægelseshæmmede, som var det eneste virkelig vanskelige punkt, vi havde med Rådet, er nu også en vigtig tilføjelse. Eftersom Parlamentet insisterede på det punkt, bøjede Rådet sig endelig og gik med til, at det blev indføjet som en del af den grundlæggende information, som skal indsamles fra turistindkvarteringsvirksomheder.

Sammen med de aftaler, vi har nået om begrænsning af uddelegering af beføjelser til Kommissionen – som jeg også havde visse bekymringer om – er jeg meget glad for, at vi er blevet enige med Rådet under førstebehandlingen. Jeg håber, Parlamentet vil bakke kraftigt op om aftalen under afstemningen på onsdagens plenarmøde.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, medlem af Kommissionen.(EN) Hr. formand! I disse sparetider rationaliserer Kommissionen også.

Som ordfører sagde hr. Simpson, at det er en teknisk betænkning, og det er det sandelig, men ikke desto mindre er det en vigtig betænkning. Formålet med forslaget fra Kommissionen var at opdatere og optimere de eksisterende retlige rammer for EU-statistikker om turisme. Både producenter og brugere af statistikker om turisme har krævet denne justering. Så det endelige mål er at skaffe månedlige og årlige EU-statistikker om turismeudbud og -efterspørgsel under anvendelse af fælles rammer.

Forslaget er meget velafbalanceret med hensyn til databehov og den byrde, der pålægges respondenter og administratorer. For at sikre det er der indføjet en tilladelse til at indsamle visse dele af dataene på et valgfrit grundlag eller hvert tredje år for at udsætte ikrafttrædelsen af visse bestemmelser til et senere tidspunkt og til at se bort fra de mindste virksomheder.

Efter et uformelt trepartsmøde, der blev afholdt den 12. januar 2011, og yderligere drøftelser, som ordføreren nævnte, blev der vedtaget en kompromistekst mellem Parlamentet og Rådet. Især gik Rådet med til et supplerende krav fra Parlamentet om at få variablen om tilgængelighed vedrørende overnatningsmuligheder for bevægelseshæmmede indføjet i forordningen.

Alle ændringsforslag i betænkningen og kompromisteksten kan accepteres af Kommissionen. Derfor vil jeg gerne sige tak til hr. Simpson og skyggeordførerne og medlemmerne af Transport- og Turismeudvalget for Deres konstruktive arbejde med forslaget. Efter et frugtbart samarbejde mellem alle tre institutioner mener jeg, at vi nu har nået vores mål, som er at etablere fælles rammer for systematisk udvikling, udarbejdelse og formidling af EU-statistikker om turisme.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Fidanza, for PPE-Gruppen.(IT) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Lad mig begynde med at takke ordføreren for hans engagement og dygtige politiske præcision.

Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) vil helhjertet støtte det kompromis, der er nået med Rådet. Denne forordning træder i stedet for den tekst, der har været i kraft siden 1995 og ikke længere afspejler dagens virkelighed på nogle centrale punkter som nye behov og nye brugervaner, behovet for flere rettidige data og øget sammenlignelighed samt fuldstændige statistiske rammer.

Den endelige tekst medtager alle de politiske prioriteter, PPE har støttet under forhandlingerne. Især en bedre definition af de dele af forordningen, der kan ændres ved delegerede retsakter, indførelse af definitionen af "endagsture", som er væsentlig, hvis man skal inkludere alle, der rejser inden for en enkelt dag, i indsamlingen af statistikker, hvorved man også inkluderer fænomenet konferenceturisme, en bedre definition af, hvilke statistikker der skal indsamles, bl.a. udgifter afholdt af transitturister til mad og drikke i barer og restauranter, der udgør en væsentlig del af vores turismeindustri, hvilket Rådet accepterede – om end kun på frivillig basis – og data om tilgængelighed for bevægelseshæmmede. Ordføreren har allerede behørigt bemærket, at det er et centralt punkt for den parlamentariske delegation.

Jeg vil slutte af med at sige, at denne forordning er et vigtigt element i EU's nye turismestrategi, som alle EU-institutioner er ved at gennemgå. Den vil skabe opdaterede retlige rammer, som er i overensstemmelse med markedsudviklingen og giver en klarere og mere sammenhængende tilgang til indsamling af data om turisme, og den vil også sikre en mere effektiv overvågning af sektoren med henblik på en bedre forståelse af forbrugernes behov.

Endnu en gang tak til hr. Simpson, til Kommissionen for initiativet og til Rådet for dets glimrende mægling.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, for S&D-Gruppen.(RO) Hr. formand! Jeg vil gerne lykønske min kollega, Brian Simpson, med denne betænkning om EU-forordningen om etablering af fælles rammer for udvikling, udarbejdelse og formidling af EU-statistikker om turisme. Det er medlemsstaternes opgave at indsamle, kompilere, behandle og overføre harmoniserede EU-statistikker om turismeudbud og -efterspørgsel. Flertallet af virksomheder i turistsektoren er små og mellemstore. Deres strategiske betydning er ikke kun begrænset til deres økonomiske værdi, men frem for alt skal deres betydelige jobskabelsespotentiale også anerkendes.

Ifølge Eurostatdata for 2007 havde hver tredje europæiske familie ikke råd til at tage en uges ferie om året. Den økonomiske krise har øget antallet af europæiske borgere, som er sårbare over for risikoen for fattigdom. Som følge heraf er der sket et endnu større fald i antallet af personer, der har råd til en uges ferie om året. Jeg tror derfor, at turiststatistikkerne er nødvendige og også relevante, når man skal vurdere denne sektors sociale aspekt. Social turisme øger antallet af europæiske turister og bidrager til at modvirke turismens sæsonprægede karakter, styrker idéen om EU-borgerskab og skaber regional udvikling. Statistikker om social turisme gør det muligt for Kommissionen og medlemsstaterne at afdække specifikke behov hos forskellige sociale grupper og udforme passende programmer.

Når de nationale statistiske myndigheder kompilerer EU-statistikker i henhold til denne forordning, bør de også fremlægge data om, hvor mange penge hver medlemsstat bruger til turisme, især hvis der bruges EU-midler.

Sidst, men ikke mindst, synes jeg, at EU-statistikker om turisme også bør omfatte data om antal medarbejdere, om de er sæsonansatte, om deres erhvervsuddannelse og kvalifikationer samt information om deres aktuelle arbejdsvilkår. Vi kan ikke have en turistsektor af høj kvalitet uden veluddannede medarbejdere.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias, for ALDE-Gruppen.(IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil først rose udvalgsformanden, Brian Simpson, for ledelsen af udvalgets arbejde med betænkningen og frem for alt med at have givet mulighed for afslutningen heraf – det håber jeg i det mindste, fordi Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa (ALDE) vil stemme for den – og godkendelsen ved førstebehandlingen og dermed den vellykkede afslutning på forordningen.

Denne opgave indebærer faktisk en revision af forordningen, der har til formål at etablere fælles rammer for indsamling af statistikker om turisme og mere specifikt for alle faser i den forbindelse lige fra indsamling til forarbejdning, behandling og overførsel af statistikker for at sikre optimal viden om den finansielle verden, der aktiveres og udvikler sig omkring turismen.

Det er klart, at der er registreret en bemærkelsesværdig vækst i turismen siden 1995-direktivet, som er forgængeren til dette direktiv, og vi må navnlig erkende de store muligheder, som turismen giver den europæiske økonomi som helhed i den nærmeste fremtid.

Jeg arbejdede på denne sag som skyggeordfører for ALDE-Gruppen, og vi vil som tidligere sagt stemme for den. Jeg tror, Simpson-betænkningen især vil blive populær på grund af begrebet satellitregnskaber for turisme, dvs. vedtagelse af pilotprojekter, som vil gøre det muligt at vurdere de enkelte økonomiske sektorers økonomiske virkning, med andre ord aspekter vedrørende endagsture, evalueringsrapporten, der skal udarbejdes hvert femte år, og muligheden for, ja nødvendigheden af, en femårsrapport til at vurdere virkningerne af statistikkerne.

Jeg vil slutte af med at sige, at det er en del af det nye ansvar som følge af Lissabontraktaten, og jeg tror, at vi denne gang er ved at begynde effektivt at påtage os et parlamentsansvar, og vi vil gøre det samme med den næste sag, der arbejdes på, og som snart når frem til Parlamentet.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Salavrakos, for EFD-Gruppen.(EL) Hr. formand! Det er velkendt, at EU er det førende rejsemål i verden. Turisme tegner sig for 4 % af BNP i EU, 2 mio. virksomheder arbejder inden for sektoren, og turismen betaler for næsten 8 mio. job.

Som sådan er hr. Simpsons betænkning om Kommissionens forslag til et direktiv om revision af retsgrundlaget for EU-statistikker om turisme vigtig og kommer på et afgørende tidspunkt for turismens fremtid, eftersom den økonomiske krise og nylige militære operationer i Middelhavsområdet udgør en trussel mod turismen og samtidig skaber betingelserne for at omlede turismen til sikre destinationer i Europa.

Vi opfordrer Kommissionen både at indsamle statistikker og indarbejde alle foranstaltninger vedrørende turisme og de mange turismerelaterede sektorer, således at vi i sidste ende kan opgradere turismeproduktet. I Grækenland er turisme rygraden i økonomien, idet den udgør 7 % af BNP og sikrer 700 000 arbejdspladser.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE).(EN) Hr. formand! For at træffe forsvarlige beslutninger i en hvilken som helst erhvervssektor har vi brug for så mange informationer og statistikker som muligt, og for at sikre, at regionerne bruger deres penge hensigtsmæssigt på at udvikle et produkt, der har så stort et potentiale.

Jeg glæder mig over denne betænkning. Statistikker er helt afgørende. De er imidlertid ubrugelige, hvis vi ikke kan sammenligne dem, og betænkningen af Brian Simpson går et godt stykke vej i retning af at sikre, at den information, som bliver indsamlet nu og i fremtiden, er let tilgængelig og let kan bruges positivt til gavn for sektoren selv.

Jeg hilser det arbejde, hr. Simpson har gjort, velkommen, og som han sagde, har han enstemmig opbakning fra udvalget, og ganske mange udvalgsmedlemmer er her nu. Jeg deler også hans bekymring over mængden af de delegerede retsakter, Kommissionen ønsker at få. Jeg ville meget hellere have ændringer i grundlaget for disse rammer besluttet i henhold til almindelige lovgivningsprocedurer. Vi er parlamentsmedlemmer fra forskellige medlemsstater, vi har fingeren på pulsen, vi ved præcis, hvordan situationen er i vores medlemsstater, og uden på nogen måde at vise Kommissionen disrespekt vil jeg sige, at vi er mennesker, som i sidste ende ved, hvad produktet er og hvad potentialet er.

Indtil 2004 havde vi regional udvikling, transport og turisme under den samme overskrift. I 2004 blev de områder delt mellem udvalg, og vi har nu transport og turisme i ét udvalg og regional udvikling i et andet.

For så vidt angår transport og turisme, er transport stadig i høj grad Askepot. Det er et område med et enormt potentiale, et område, der kan udvikle sig til noget endnu større end det, vi taler om. Vores kollega herovre nævnte 4 % af BNP. Men hvis man ser på det, ser man f.eks., at Europa er det førende rejsemål i verden og tegnede sig for 40 % af alle besøg i verden i 2008. Turisme repræsenterer 9,7 mio. job hvert år.

Så det, vi taler om her, er en mosaik af forskellige lande, forskellige kulturer med et enormt potentiale. Vi har kun lige dyppet tåen i vandet, vi er kun begyndt at udnytte dens potentiale, og vi skal køre videre herfra. Hvis vi skal fremme og udvikle turismen, har vi frem for alt andet brug for den type betænkning, som Brian Simpson har udarbejdet, og det skal vi arbejde på.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D).(ES) Hr. formand! Min varmeste lykønskning til hr. Simpson med den aftale, han har nået på et så teknisk område som statistikker om turisme, og som han har kæmpet for afsnit for afsnit.

Imidlertid er det en sektor, hvor vi taler om over 2 mio. virksomheder, hvoraf mange naturligvis er små og mellemstore virksomheder, som sikrer næsten 10 mio. job, en sektor, der er ekstremt arbejdskraftintensiv, og hvor de menneskelige ressourcer – og kvaliteten af disse ressourcer – er grundlæggende aspekter, en sektor, som tegner sig for 5 % af EU's bruttonationalprodukt.

Vi taler virkelig om en af de vigtigste sektorer i den europæiske økonomi, eftersom EU også er verdens førende rejsemål. Kort sagt har EU en førende position, som indtil for nylig i alt for høj grad har været overladt til markedets luner og de herskende omstændigheder med de alvorlige uligheder og det spild, disse indebærer.

Lissabontraktaten har endelig givet os netop det retsgrundlag, vi havde brug for til en ny turistpolitik i EU, som Parlamentet havde krævet gennem en række pilotprojekter og forberedelsesprojekter.

I sidste års meddelelse fra Kommissionen fastsattes de nye mål for disse beføjelser og behovet for at styrke turistsektoren gennem bedre samordning og komplementaritet med medlemsstaterne.

Der stod her, at bedre, sammenlignelige, udtømmende, ajourførte og pålidelige data var nødvendige for at opnå det, og netop derfor indeholder hr. Simpsons betænkning disse nye retningslinjer og krav. Den udvider kriterierne for definition af turismens store mangfoldighed, ikke kun ferieturisme, men også social turisme osv. Den sætter fokus på behovet for at gøre tilgængelighed for bevægelseshæmmede til et mere synligt spørgsmål, omfatter miljøfaktoren og åbner mulighed for at tage hensyn til satellitregnskaber for turisme med henblik på at få et meget mere pålideligt økonomisk billede. Den kombinerer også nye aspekter og kriterier såsom korte dagture og data vedrørende restaurationserhvervet, der er af så stor betydning for et land, som er så turistorienteret som Spanien.

Alle disse nye data vil hjælpe til at skabe en meget bedre forståelse af denne sektor, der er sådan en intensiv beskæftigelsesgenerator, vi har brug for. Disse nye statistikker betyder, at vi vil være i en bedre position til at modernisere og løfte de fremtidige udfordringer i en sektor, der skal være fundamentet for en stor del af Europa 2020 – først og fremmest i forbindelse med den intensive skabelse af job, som skal være af god kvalitet.

 
  
  

FORSÆDE: László TŐKÉS
Næstformand

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Mange tak. Jeg vil nu give ordet til fru Meissner. De har et minut.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE).(DE) Hr. formand! Jeg vil først og fremmest gerne sige oprigtigt tak til hr. Simpson. I Transport- og Turismeudvalget ved vi, at hvis vores formand udarbejder en betænkning, vil vi faktisk ikke have noget at sige imod den. Han tager altid en hel masse i betragtning, og det eneste, vi kan sige, er: glimrende, Brian, vi kan støtte det.

I dette tilfælde er det fra forskellig side blevet sagt, at det er en teknisk betænkning. Det lyder så kedeligt. Jeg finder den overhovedet ikke kedelig. Selv om den er teknisk, beskriver den turisme, som virkelig er et meget vigtigt økonomisk mål for os i Europa. Det er allerede nævnt, at 40 % på verdensplan rejser til Europa. Europa er således en vigtig region for turisme, og det er derfor naturligvis afgørende at vide, hvorfor disse mennesker rejser til Europa.

Hvis vi nu med vores nye kompetence i henhold til Lissabontraktaten ønsker at udvikle en ny EU-ramme, skal vi kende dataene og også kunne udveksle disse data på en harmoniseret måde. Det er formålet med denne betænkning, og den viser også den nye udvikling, f.eks. med hensyn til endagsbesøg eller cykelturisme. Vi ønsker også at inkludere vores industriarv. Alt dette skal medtages i fremtiden, således at vi virkelig ved, hvordan vi skal fastsætte vores mål. Derfor er det en god betænkning, og jeg mener, vi vil kunne støtte den.

 
  
MPphoto
 

  Georges Bach (PPE).(FR) Hr. formand, fru kommissær! Jeg tror, vi alle er enige om turismens betydning. Den spiller en meget vigtig rolle, ikke kun for borgerne i Europa, men også for små og mellemstore virksomheder.

Statistiske data er af afgørende betydning. Kun ved at skabe en pålidelig og fuldstændig database vil vi kunne udarbejde en politik, der gør det muligt for turismen at udnytte sit fulde potentiale. Jeg vil rose ordføreren for hans arbejde, og min kollega, hr. Fidanza har netop gjort rede for holdningen hos Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater).

For mit eget vedkommende vil jeg blot tage tre ret generelle punkter op. For det første mener jeg, at vi virkelig skal udnytte de nye politiske midler, vi har i henhold til traktaten, og skabe merværdi for medlemsstaterne.

Eftersom EU's forskellige finansielle fonde er og i stigende grad vil komme under pres, er mit andet punkt, at det er meget vigtigt at sammenligne de forskellige medlemsstaters resultater og vælge den bedste praksis og dermed opnå en vis grad af harmonisering til gavn for alle.

Mit tredje og sidste punkt er, at vi har brug for at udvikle satellitregnskaber for turisme, som Canada har haft i årevis. Det vil gøre det muligt for os endnu mere effektivt at fastlægge følgerne for økonomien, arbejdspladserne, miljøet osv. og dermed svare på en række spørgsmål på alle politiske områder i forbindelse med turisme.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE) . – (RO) Hr. formand! Jeg finder det beklageligt, at der fuldstændig mangler enhver form for officielle statitstikker om turisme i landdistrikter og bondegårdsferie, idet de eneste tilgængelige data er baseret på skøn. Under disse omstændigheder ser jeg positivt på de foranstaltninger, Kommissionen påtænker med det formål at øge den socioøkonomiske videnbase for turisme. Jeg ønsker også at understrege betydningen af den platform for IKT og turisme, Kommissionen har foreslået. Jeg synes dog, at bestræbelserne skal øges for at udstyre landdistrikterne med en moderne it-infrastruktur, f.eks. ved at sørge for bredbåndsinternet.

Over 500 000 indkvarteringsvirksomheder arbejder med turisme i landdistrikter og bondegårdsferie og tilbyder over 6 mio. sengepladser. Begge disse sektorer har oplevet en gennemsnitlig årlig vækst på 10-15 % i de seneste år og har derved ydet et afgørende bidrag til forbedring af livskvaliteten i landdistrikterne og til diversificering af økonomien i landdistrikterne.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D).(EN) Hr. formand! Af respekt for ordføreren vil jeg forsøge mig på engelsk og håber, det vil være godt nok!

Det er meget vigtigt, når vi tænker på turisme, at vi anerkender, hvilken enorm økonomisk faktor turisme allerede er i EU. Det er også en enorm faktor med hensyn til arbejdspladser og især for små og mellemstore virksomheder, som har en stor omsætning på turistområdet.

Vi må også erkende, at turismen ikke blot har positive værdier, men også forårsager problemer – problemer i forbindelse med transport, overfyldte strande osv. For at løse disse problemer har vi brug for gode statistikker, gode data. Det hjælper betænkningen os med. Det er en rigtig god betænkning, og alle bør støtte den.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D).(ES) Hr. formand! Jeg vil blot modsige det, hr. Leichtfried sagde en smule, for at krydre forhandlingen lidt.

Jeg forstår på hr. Leichtfried, at turisme skaber transportproblemer. Jeg mener, at det, transporten faktisk gør, er at forbedre og fremme turismen, og at vi derfor netop nu, hvor vi reviderer de transeuropæiske transportnet i Europa, bør have dette rigtig meget for øje, da der er dokumentation for, at bedre og jævnere transport med større kapacitet og mindre miljøpåvirkninger er en central betingelse for turistsektoren.

Jeg håber derfor, at finansieringen af de transeuropæiske net i fremtiden og de data, vi modtager herfra, også vil forbedre turistsektorens kapacitet i Europa.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Hr. formand! Det ville være rart, hvis spørgsmål om årsagerne til succes som turistmål – med andre ord, hvorfor én destination er efterspurgt, mens andre oplever et fald i antal besøgende – kunne besvares ved hjælp af informative statistikker. Imidlertid er det et ønske, som sandsynligvis ikke vil blive opfyldt. For mange usikre faktorer såsom særlige vejrforhold gør forudsigelser om turisme til et hasardspil.

Det er ikke engang muligt at sige med sikkerhed, om åbningen af nye flyforbindelser øger antallet af overnatninger, eller om nye flyforbindelser tværtimod er et resultat af stigende efterspørgsel fra de rejsende side. Den begrænsede tilgængelighed og sammenlignelighed af turismedata er dog også et problem set ud fra byplanlæggernes synsvinkel. Hvis der er udsigt til en potentiel stigning i antallet af besøgende, er det til syvende og sidst vigtigt at organisere det på en sådan måde, at man undgår, at det får negative konsekvenser for lokalbefolkningen.

Fleksible arbejdstider og sikkerhed påvirker turismen lige så meget som samfundsmæssige ændringer. Imidlertid vil de afgørende faktorer formentlig i sidste ende være verdensøkonomien og måske prisen på olie. Selv de bedste EU-statistikker om turisme kan ikke gøre meget for at ændre på dem.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Hr. formand! Hr. Simpsons betænkning er en vigtig milepæl for EU's statistiske rammer for turisme. På baggrund af sit høje potentiale bidrager turismen derfor til beskæftigelse og økonomisk vækst. Effektiviteten af databehandlingen og statistikkernes sammenlignelighed skal øges.

Med det formål at imødegå den globale konkurrence i turistsektoren har Rumænien udformet en professionel strategi for sig selv, der får landet til at markere sig i forhold til andre turistmål i verden. Strategien bygger på Rumæniens branding som land, dvs. det koncept, vi bruger til at præsentere potentielle turister for vores autentiske traditioner og vidunderlige landskaber.

Jeg skal understrege, at det også kunne bidrage til at nedbringe ulighederne i de sydøsteuropæiske regioner, hvis vi udvikler turismen. Fokus må derfor være på mangfoldighed.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D). - (PL) Hr. formand! Jeg vil gerne understrege, at Parlamentet desværre meget sjældent beskæftiger sig med turismeanliggender. En nærmere undersøgelse viser, at arbejdet i Transport- og Turismeudvalget består af sager vedrørende transport i 95 % af tiden og sager vedrørende turisme i kun 5 % af tiden. Selv om jeg helhjertet støtter hr. Simpsons betænkning, har jeg en enkelt anmodning. Hvis vi ønsker at diskutere statistikker, er det meget vigtigt at sammenligne ting, der er sammenlignelige. Næste trin i vores arbejde bør være at vedtage standarder på de enkelte områder, f.eks. hoteller. Hvis et hotel har to, tre eller fire stjerner, skal dette være meget klart formuleret.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, medlem af Kommissionen.(EN) Hr. formand! Jeg må sige til hr. Simpson, at antallet af talere om en meget teknisk betænkning viser, hvor stort et stykke arbejde han har gjort, og hvor vigtigt det er.

Selv om den er teknisk, var det afgjort nødvendigt at revidere denne forordning, som er meget vigtig. Det vil også være muligt at etablere en solid analytisk ramme, så vi kan foretage informerede politiske beslutninger om alle de aspekter af turisme, der er blevet nævnt her i dag, og mange flere ud over dem. I takt med at turismen udvikles, skal vi naturligvis have statistikkerne med.

De tre institutioner har sammen udarbejdet et forslag, der sikrer balance mellem behovet for at få information på den ene side, men også for at respektere respondenternes arbejdsbyrde på den anden. Jeg vil gerne lykønske hr. Simpson med betænkningen og takke Parlamentet for denne forhandling.

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson, ordfører.(EN) Hr. formand! Jeg har lyttet med interesse til det, medlemmerne har sagt. Jeg vil især tage det punkt op, som blev rejst om det forhold, at kun 5 % af vores arbejdsbyrde vedrører turistsektoren, selv om det er et Transport- og Turismeudvalg. Det er sandt i nogle henseender, men det skyldes ikke, at Parlamentet ikke ønsker at arbejde mere med turistsektoren. Det er, fordi Rådet og medlemsstaterne ikke vil lade os arbejde mere med turistsektoren. Så hvis nogen skal bebrejdes i den forbindelse, så er det rent ud sagt Rådet.

Med denne betænkning har vi en ramme, der vil give os de nødvendige data til at hjælpe praktikerne – dem, der arbejder på stedet – med at planlægge og udvikle vores turistprodukt her i EU. Vi har en meget mangfoldig turistindustri – fra smukke naturområder til solskinsstrande til vores rige industri- og kulturarv – og medlemmerne ved, hvor meget industriarv står mit hjerte nær.

Europa har meget at byde besøgende både fra EU og tredjelande. Jeg tror, at vi ved at have udarbejdet denne betænkning får lejlighed til at planlægge og sikre et fantastisk produkt, som folk kan komme og se og nyde i deres fritid.

Tak til alle kolleger og Kommissionen for deres store arbejde og venlige ord. Et sådant samarbejde gør en ordførers liv meget lettere. Jeg er ikke sikker på, at det er udsøgt, det er ikke et ord, som normalt forbindes med mig, men jeg vil acceptere det. Jeg kan forsikre Dem om, at jeg som formand for Transport- og Turismeudvalget glæder mig til en meget vellykket afslutning på denne sag.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D).(DE) Hr. formand! Jeg er ikke sikker på, i henhold til hvilken artikel jeg nu skal tage ordet. I en tidligere forhandling klagede jeg over, at Rådet ikke er til stede. Imidlertid bør vi ikke kun klage, men også sige det højt, hvis noget er godt. Jeg ønskede simpelthen at fremhæve den måde, kommissæren har optrådt på i dag, og den kendsgerning, at hendes indlæg har været korte, præcise og kompetente med hensyn til indhold – mange af hendes kolleger kunne gøre klogt i at følge hendes eksempel på, hvordan man optræder her i Parlamentet.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted på onsdag den 6. april 2011.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), skriftlig. (IT) Turisme er en vigtig økonomisk aktivitet i EU med et stort potentiale til at bidrage til jobskabelse og økonomisk vækst. Med omkring 1,8 mio. små og mellemstore virksomheder er turistindustriens anslåede bidrag til det BNP i EU på over 5 %. Systemet for statistikker om turisme er i øjeblikket reguleret af direktiv 95/57/EF om indsamling af statistiske oplysninger vedrørende turisme. Jeg mener, at statistikker ikke kun er nyttige til at overvåge specifikke turistpolitikker, men kan være nyttige i en bredere regionalpolitisk sammenhæng og i forbindelse med bæredygtig udvikling. I de seneste tiår har sektoren stået over for store udfordringer såsom øget global konkurrence, demografiske tendenser, miljømæssige begrænsninger, sæsonudsvingene i turismen og kundernes stigende brug af nye informations- og kommunikationsteknologier. I anerkendelse af den betydelige rolle, statistikker spiller i udviklingen af en mere effektiv turismepolitik på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan, mener jeg, at det overordnede mål bør være at styrke EU's turistsektor gennem en koordineret indsats på EU-plan, som supplerer de enkelte medlemsstaters initiativer.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), skriftlig.(LT) Europæisk turisme har for nylig oplevet en vanskelig økonomisk situation, og den blev forværret af vulkanudbruddet i Island sidste år, fordi afbrydelsen af flytrafikken på grund af de vulkanske askeskyer havde store konsekvenser for rejsevirksomheden i Europa og forårsagde betydelige forstyrrelser for flyselskaber, rejse- og turistbureauer samt for turisterne selv. Det er derfor meget vigtigt at forbedre og definere en ny politisk ramme for turismen i Europa. Endvidere står denne sektor over for stigende vanskeligheder og nye udfordringer såsom konkurrence, demografiske tendenser, klimaforandringer og miljømæssige begrænsninger samt sæsonudsvingene i turismen, som skal tackles både på EU-niveau og i medlemsstaterne. Det er vigtigt at henlede opmærksomheden på, at turisme er en stor økonomisk aktivitet med en stort set positiv indvirkning på økonomisk vækst og beskæftigelse i Europa. Som følge heraf er det nødvendigt at ajourføre og optimere de retlige rammer for de europæiske statistikker om turisme, og vi bør styrke EU's turismesektor gennem specifikke forslag og initiativer, der vil supplere medlemsstaternes programmer. Turisme udgør ligeledes et aspekt af voksende betydning i EU-borgernes liv, da stadig flere rejser såvel privat som på jobbet. Endvidere vedrører denne sektor kultur- og naturarv og traditioner og moderne kulturer i EU. Derfor er det vigtigt at fastlægge en ny handlingsplan, der skal styrke turismens konkurrenceevne og evne til bæredygtig vækst

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), skriftlig.(EN) Det er passende, at vi stemmer om en betænkning om turisme den 6. april, der er kendt som "Tartan Day". Tartan Day er en festdag, hvor Skotland rækker hånden ud til skotterne i Nordamerika og inviterer vores nordamerikanske venner til at komme og besøge os. Den falder på årsdagen for underskrivelsen af Skotlands uafhængighedserklæring, Arbroath-erklæringen. Det århundredgamle dokument opsummerer udmærket de principper, hele mit arbejde her bygger på. "Det er i sandhed ikke for storhed eller rigdom eller ære, vi kæmper, men for frihed – for det alene, som ingen ærlig mand opgiver undtagen med selve livet".

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), skriftlig.(RO) Der tales stadig mere i øjeblikket om at øge EU's globale konkurrenceevne. Turisme er en af de vigtigste socioøkonomiske sektorer, der genererer næsten 5 % af EU's BNP. For at sikre udviklingen af en bæredygtig og ansvarlig turistsektor af høj kvalitet er det absolut nødvendigt at ajourføre og forbedre de retlige rammer for de europæiske statistikker på dette område. Hvis vi forbedrer kvaliteten af den statistiske afrapportering på grundlag af pålidelige, sammenlignelige data, vil vi drage fordel af et solidt grundlag, når der skal træffes beslutninger om udformning af EU's finansielle politikker og instrumenter.

Jeg synes, vi skal gøre vores yderste for at forblive det førende rejsemål i verden. For at sikre det skal vi udnytte hver eneste finansieringsmulighed maksimalt. I den forbindelse opfordrer jeg EU's udøvende organ til at udvikle og mobilisere instrumenter og programmer om EU-støtte, som er skræddersyet til at udvikle turismen i Europa, i overensstemmelse med Europa 2020-strategien.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), skriftlig.(PL) Jeg mener ikke, at det nuværende system til indsamling af statistikker om turisme er i overensstemmelse med de nye krav, vi står over for, eller med det turistservicemarked, der er under hastig udvikling, eller med den kendsgerning, at turisternes vaner ændrer sig. Det er derfor rigtigt, at betænkningen skal tage hensyn til træk som korte ture eller brugen af internettet til at bestille ture. Det er i den forbindelse ekstremt vigtigt at ajourføre og optimere de retlige rammer for indsamling af statistiske data på turismeområdet i EU. Statistikker om turisme og sociale og økonomiske indikatorer illustrerer turismens indflydelse på den europæiske økonomis nuværende tilstand. Det er også afgørende at foreslå, at der indføjes en bestemmelse, som pålægger en forpligtelse til at indsamle data om bevægelseshæmmedes muligheder for adgang til turistinfrastruktur.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE), skriftlig.(PL) Som næstformand i Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed vil jeg gerne fremhæve turistsektorens betydning for Europas økonomiske, sociale og kulturelle udvikling. EU-statistikker på dette område kan sammen med ønsket om at beskytte miljøet spille en central rolle i planlægningen af en EU-strategi på det område. Pålidelige data, der er blevet korrekt behandlet, er væsentlige for at planlægge en handlingsplan på en måde, der sikrer maksimal fortjeneste og forvalter trusler mod miljøet. Jeg mener, at en af de ting, vi fokuserer på, bør være indsamling af data om udvikling af og den nuværende status for bondegårdsferie og grøn turisme. En udveksling af god praksis på europæisk plan er også væsentlig for en dynamisk udvikling af denne enestående sektor. For at opfylde vores forventninger har de europæiske beslutningstagere og iværksættere brug for ajourførte og pålidelige data, som tager hensyn til teknologiske forandringer og nye tendenser i forbrugeradfærd. Det skal bemærkes, at Parlamentet med Lissabontraktaten fik tildelt nye beføjelser med henblik på at fremme foranstaltninger på dette område, hvilket betyder, at Parlamentet har noget at skulle have sagt om revisionen af de retlige standarder for denne sektor. Jeg håber, at det vil hjælpe med at sikre, at arbejdet med en bæredygtig turismestrategi skrider konstruktivt fremad.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), skriftlig.(FR) Med Lissabontraktaten er turisme blevet et selvstændigt fællesskabsansvar, og vi skal derfor have kontrol over denne sag. Dette forslag til forordning giver os mulighed for at ajourføre værktøjer for at forbedre synligheden og styrke Europas appel som et førsteklasses turistmål. Ved at udvikle turismen, både i forbindelse med arbejde og fritid, hjælper vi med til at støtte og sætte fornyet skub i væksten og skabe beskæftigelse. Vi får således pålidelige og effektive databaser til brug for offentlige myndigheder og erhvervsfolk i sektoren, som vil gøre det muligt for os at tilpasse turistydelserne til turisternes forventninger på et tidspunkt, hvor forbrugsmønstrene har ændret sig og udviklet sig, og hvor konkurrencen er ved at blive endnu stærkere i denne økonomisk attraktive, jobskabende sektor. Det vil give os præcis og værdifuld information til de drøftelser, vi skal have, og til de retningslinjer, vi skal fastsætte for EU's turistpolitik. Af disse årsager støttede jeg dette forslag.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik