Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0063(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0329/2010

Ingivna texter :

A7-0329/2010

Debatter :

PV 04/04/2011 - 16
CRE 04/04/2011 - 16

Omröstningar :

PV 06/04/2011 - 8.10
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0137

Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 4 april 2011 - Strasbourg EUT-utgåva

16. Europeisk statistik om turism (debatt)
Anföranden på video
PV
MPphoto
 

  Talmannen. – Nästa punkt är ett betänkande av Brian Simpson, för utskottet för transport och turism, om europeisk statistik om turism (KOM(2010)0117 – C7-0085/2010 – 2010/0063(COD)) (Α7-0329/2010).

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson, föredragande.(EN) Herr talman! Först av allt vill jag tacka skuggföredragandena för deras ansträngningar med vad som faktiskt är ett ganska tekniskt betänkande. Kommissionens förslag om statistik om turism har inneburit ett gott tillfälle att se över den befintliga rättsliga ramen för insamling av statistiska uppgifter om turism i Europa. Detta är särskilt relevant just nu, när allas blickar riktas mot arbetet med en europeisk turistpolitisk strategi mot bakgrund av EU:s nya befogenheter på detta område. Att uppdatera vår databas över statistik om turism kan i sin tur spela en viktig roll i att ge de politiska beslutsfattarna en god grund för att kunna inrätta en lämplig turistpolitik.

När jag formulerade parlamentets ståndpunkt valde jag därför, med stöd från våra skuggföredragande, att starkt stödja målet att förbättra fullständigheten, relevansen och jämförbarheten hos den tillgängliga statistiken på detta område och att göra statistiken mer aktuell när det gäller nya trender i turismsektorn för att återspegla exempelvis det ökande antalet bokningar via internet och kortvariga resor. Vi är alla överens om att förbättrad konkurrenskraft för EU:s turism är ett sätt att få besökare att fortsätta komma till Europa. Därför är det viktigt att den statistik vi samlar in håller takten med förändringarna inom sektorn, visar aktuella och potentiella trender och övervakar tillgång och efterfrågan. På så sätt kan den insamlade statistiken bli ett användbart verktyg till stöd för beslutsfattare inom turistnäringen.

Å ena sidan är det viktigt att se till att den uppdaterade statistiken är så fullständig som möjligt och ger en god översikt över turismen i hela EU. Å andra sidan bör man ta hänsyn till behovet av att hålla belastningen för respondenterna låg. Av detta skäl ville jag gärna uppnå en slutlig överenskommelse om insamling av inkommande uppgifter om dagsbesök, vilket nu ingår i den slutliga överenskommelsen, eftersom dagsbesök utgör en stor del av turistverksamheten.

Parlamentet begärde också att förordningen skulle omfatta vissa områden av datainsamling som hittills inte har ansetts relevanta för statistik om turism men som vi ansåg behövdes för att erkänna turismens viktiga sociala, ekonomiska och miljömässiga inverkan. Jag ansåg att insamling av uppgifter om sysselsättning och ekonomiska utgifter – så kallade satelliträkenskaper för turismen – var särskilt relevant i detta avseende och vi drev på hårt för att detta skulle ingå i förordningen.

I den slutliga överenskommelsen med rådet ingår nu en bestämmelse om att utarbeta pilotstudier som gör det möjligt för medlemsstaterna att visa hur turismen påverkar ekonomin och sysselsättningen. Jag hoppas att detta kommer att bidra till en bättre förståelse av vår turistnärings verkliga storlek och värde. I den slutliga överenskommelsen ingår också pilotstudier som visar hur turismen påverkar miljön. Detta är en intressant frågeställning att utforska, med tanke på behovet av ett hållbart synsätt inom turismen.

Inkluderingen av uppgifter om turistlogianläggningarnas tillgänglighet för personer med nedsatt rörlighet var den enda verkliga haken i våra diskussioner med rådet. Även detta ingår nu som en viktig punkt. Efter att parlamentet insisterade gav rådet slutligen med sig och godtog att dessa uppgifter skulle ingå i den grundläggande information som samlas in från logianläggningar för turister.

Detta samt de överenskommelser vi har uppnått om att begränsa delegeringen av befogenheter till kommissionen – något som också bekymrade mig lite – gör att jag är mycket nöjd med att vi uppnått en överenskommelse med rådet vid första behandlingen. Jag hoppas att parlamentet kommer att ge starkt stöd till överenskommelsen vid onsdagens omröstning i plenum.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, ledamot av kommissionen.(EN) Herr talman! I dessa åtstramningstider rationaliserar även kommissionen.

Brian Simpson, du sade i egenskap av föredragande att detta är ett tekniskt betänkande, och det är det sannerligen, men det är samtidigt ett viktigt betänkande. Syftet med kommissionens förslag var att uppdatera och optimera det befintliga regelverket för europeisk statistik om turism. Såväl framställare som användare av statistik om turism har efterfrågat denna justering. Det yttersta syftet är alltså att ta fram månatlig och årlig europeisk statistik om tillgång och efterfrågan inom turismsektorn via en gemensam ram.

Förslaget är mycket väl avvägt när det gäller balansen mellan behov av uppgifter och belastning på respondenter och administratörer. För att uppnå detta ingår tillstånd att samla in vissa delar av uppgifterna på frivillig basis eller vart tredje år, att skjuta upp ikraftträdandet av vissa bestämmelser till en senare tidpunkt och att utesluta de minsta företagen.

Efter en informell trepartsdialog som hölls den 12 januari 2011 samt ytterligare diskussioner kom parlamentet och rådet, precis som föredraganden sade, överens om en kompromisstext. I synnerhet godtog rådet ett ytterligare krav från parlamentet om att ta med variabeln tillgänglighet för personer med nedsatt rörlighet i förordningen.

Alla ändringsförslag i betänkandet och kompromisstexten är godtagbara för kommissionen. Därför vill jag tacka dig, Brian Simpson, samt skuggföredragandena och ledamöterna av utskottet för transport och turism, för ert konstruktiva arbete med förslaget. Efter ett givande samarbete mellan samtliga tre institutioner anser jag att vi nu har nått vårt mål, nämligen fastställandet av en gemensam ram för systematisk utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik om turism.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Fidanza, för PPE-gruppen.(IT) Herr talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Jag vill börja med att tacka föredraganden för hans engagemang och hans politiska klarsyn.

Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) kommer att helhjärtat stödja den kompromiss som nåddes med rådet. Denna förordning ersätter den text som gällt sedan 1995, men som inte längre återspeglar dagens verklighet när det gäller vissa viktiga frågor, som nya behov och nya användarvanor, behovet av snabbare data och förbättrad jämförbarhet och en fullständig statistisk ram.

Den slutgiltiga texten omfattar alla de politiska prioriteringar som PPE stött under förhandlingarna; särskilt en bättre precisering av de delar i förordningen som kan ändras av delegerade akter, införandet av definitionen av ”dagsbesök” som är viktig för att i insamlingen av statistik föra in alla dem som gör endagsbesök, och därigenom också inkludera fenomenet konferensturism, en bättre definition av den statistik som ska insamlas inklusive de utgifter som turister på genomresa betalar för mat och dryck på barer och restauranger, vilket utgör en väsentlig del av vår turistindustri, och som godkänts av rådet – även om bara på frivillig bas – och uppgifter om tillgängligheten för personer med nedsatt rörlighet. Föredraganden har redan påpekat att detta är en mycket viktig punkt för parlamentets delegation.

Slutligen vill jag framhålla att denna förordning är ett viktigt element inom den nya europeiska turiststrategin som samtliga EU-institutioner nu behandlar. Den kommer att utgöra en uppdaterad rättslig ram som ligger i linje med marknadsutvecklingen och erbjuder en tydligare och mer sammanhängande metod för att samla in data om turism och den kommer också att garantera en effektivare kontroll av sektorn för en bättre förståelse av konsumentbehoven.

Jag uttrycker än en gång mitt tack till Brian Simpson, till kommissionen för initiativet och till rådet för dess utmärkta medling.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, för S&D-gruppen.(RO) Herr talman! Jag vill gratulera min kollega Brian Simpson till detta betänkande om EU:s förordning om att inrätta en gemensam ram för att utveckla, framställa och distribuera europeisk statistik om turism. Det är medlemsstaternas uppgift att insamla, sammanställa, bearbeta och överföra harmoniserad europeisk statistik om tillgång och efterfrågan på turism. De flesta företagen i turistsektorn är små och medelstora företag. Deras strategiska betydelse är inte inskränkt till sitt ekonomiska värde utan framför allt måste man också erkänna den avsevärda potential som de erbjuder när det gäller att skapa sysselsättning.

Enligt uppgifter från Eurostat för år 2007 hade en europeisk familj av tre inte råd att ta en veckas semester varje år. Den ekonomiska krisen har ökat antalet EU-medborgare som riskerar att drabbas av fattigdom. Som en följd av detta har det blivit en ännu större nedgång i antalet familjer som har råd med en veckas semester varje år. Jag anser därför att turiststatistiken är nödvändig och också relevant för att bedöma denna sektors sociala aspekt. Social turism ökar antalet europeiska turister och bidrar till att motarbeta turismens säsongsvariation, stärker idén med europeiskt medborgarskap och gynnar också den regionala utvecklingen. Social turiststatistik skulle göra det möjligt för kommissionen och medlemsstaterna att upptäcka de särskilda behoven hos olika sociala grupper och planera lämpliga program.

Nationella statistikmyndigheter bör när de sammanställer europeisk statistik enligt denna förordning också lämna uppgifter om de medel som varje medlemsstat lägger på turism, särskilt när man använder EU-medel.

Sist men inte minst anser jag att europeisk turiststatistik också bör omfatta både uppgifter om anställd personal, deras säsongsvariation, yrkesutbildning och kvalifikationer samt information om deras nuvarande arbetsförhållanden. Vi kan inte få en högkvalificerad turistsektor utan en välutbildad personal.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias, för ALDE-gruppen.(IT) Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill först och främst gratulera utskottets ordförande Brian Simpson till att ha lett utskottets arbete och arbetet med akten och framför allt till att ha möjliggjort att den avslutas och godkänns vid första behandlingen – åtminstone hoppas jag det eftersom gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE) kommer att rösta för detta – och på så sätt medverka till ett framgångsrikt slutförande av förordningen.

Det vi hade att göra var att granska förordningen om inrättande av en gemensam ram för insamlandet av statistik om turism och, mer specifikt, för alla dess stadier från insamling till bearbetning, behandling och överföring av statistik, för att inhämta bästa möjliga kunskap om den finansiella värld som är verksam och kretsar kring turism.

Det står klart att turismen har ökat på ett anmärkningsvärt sätt sedan 1995 års direktiv, vilket är föregångaren till detta direktiv, och det är viktigt att vi är medvetna om turismekonomins positiva framtidsutsikter, som kommer att gynna EU-ekonomin i framtiden.

Jag arbetade med betänkandet som skuggföredragande för ALDE-gruppen och som jag sade tidigare kommer vi att rösta för det. En särskilt viktig aspekt i Brian Simpsons betänkande är begreppet turistsatelliträkenskaper, nämligen ett godkännande av pilotprojekt som kommer att göra det möjligt att bedöma den ekonomiska effekten på enskilda ekonomiska sektorer, med andra ord aspekter som berör dagsbesök, den utvärderingsrapport som ska utarbetas vart femte år och möjligheten till, ja, faktiskt nödvändigheten av, en rapport vart femte år för att bedöma effekterna av statistiken.

Avslutningsvis vill jag säga att detta är en del av det nya ansvar som Lissabonfördraget medför. Jag anser att parlamentet den här gången axlade sitt nya ansvar på allvar, och vi kommer att göra samma sak med nästa fråga vi arbetar med och som vi snart kommer att behandlas här i kammaren.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Salavrakos, för EFD-gruppen.(EL) Herr talman! Det är ett välkänt faktum att EU är turistmålet nummer ett i världen. Turismen svarar för 4 procent av EU:s BNP, det finns två miljoner företag och turismen står för cirka åtta miljoner arbetstillfällen.

Brian Simpsons betänkande om kommissionens förslag till direktiv, där man ser över den rättsliga grunden för EU:s statistik om turism, är viktigt och kommer vid en tidpunkt som är avgörande för turismens framtid med tanke på att den ekonomiska krisen och de pågående militära operationerna i Medelhavet utgör ett hot mot turismen och samtidigt skapar förutsättningar för att vända turismen mot trygga resmål i Europa.

Vi uppmanar kommissionen att förutom att sammanställa statistik inbegripa alla åtgärder som rör turism och de åtskilliga turistrelaterade sektorerna så att vi äntligen kan uppgradera vår turismprodukt. I Grekland är turismen en hörnsten i ekonomin och utgör 7 procent av BNP och står för 700 000 arbetstillfällen.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE).(EN) Herr talman! För att fatta välgrundade beslut i vilken industri som helst behöver vi vara försedda med så mycket information och statistik som möjligt och försäkra oss om att regionerna använder sina medel på ett lämpligt sätt för att utveckla en produkt som har en sådan enorm potential.

Jag välkomnar detta betänkande. Statistik är absolut nödvändig. Den är emellertid till ingen nytta om vi inte kan jämföra den och detta betänkande av Brian Simpson bidrar starkt till att garantera att den information som nu samlas in och kommer att samlas in hädanefter är lätt tillgänglig och lätt kan användas på ett positivt sätt för industrins bästa.

Jag välkomnar det arbete som Brian Simpson har uträttat. Som han har sagt har han enhälligt stöd från utskottet och en hel del av utskottsledamöterna är här nu. Jag delar också hans oro över det antal delegerade akter som kommissionen önskar. Jag skulle mycket hellre se att man beslutade om ändringar av grunden för denna ram enligt de ordinarie lagstiftningsförfarandena. Vi är parlamentsledamöter från de olika medlemsstaterna, vi är lyhörda för den allmänna stämningen, vi vet exakt hur situationen ser ut i våra medlemsstater och utan att på något sätt visa brist på respekt för kommissionen skulle jag vilja säga att vi är de som i sista hand vet vilken produkten är och vilken potential den har.

Fram till 2004 hade vi regional utveckling, transport och turism under en enda rubrik. År 2004 delades dessa områden upp mellan utskotten och nu har vi transport och turism i ett utskott och regional utveckling i ett annat.

Vad beträffar transport och turism är turismen fortfarande i stor utsträckning Askungen. Turismen har en enorm potential, ett område som kan utvecklas till något ännu större än vad vi talar om. Vår kollega där borta nämnde 4 procent av BNP. Men om man undersöker detta närmare ser man till exempel att Europa är det främsta resmålet i världen som stod för 40 procent av de globala ankomsterna 2008. Turismen står för 9,7 miljoner arbetstillfällen varje år.

Vad vi talar om här är alltså en mosaik av olika länder, olika kulturer med en mycket stor potential. Vi har bara nuddat vid ytan; vi har bara börjat få en uppfattning om dess potential och vi måste driva på härifrån. Framför allt behöver vi det slags betänkande som Brian Simpson har lagt fram och vi behöver arbeta vidare om vi ska driva på och utveckla turismen.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D).(ES) Herr talman! Jag vill hjärtligt gratulera Brian Simpson till det avtal som han åstadkommit på ett område som är så tekniskt som turiststatistik, där han fått kämpa sig till varje millimeter.

Det finns två miljoner företag i turismsektorn, varav många naturligtvis är små och medelstora företag och står för nästan 10 miljoner arbetstillfällen. Sektorn är också ytterst arbetskraftsintensiv och mänskliga resurser och kvaliteten på dessa resurser är grundläggande aspekter. Turismsektorn står slutligen för 5 procent av EU:s BNP.

Vi talar därför om en av de viktigaste sektorerna av den europeiska ekonomin mot bakgrund av att EU också är världens främsta turistmål. Kort sagt intar EU en ledande ställning som ända fram till nyligen har varit alltför utlämnad till marknadens nyckfullhet och rådande omständigheter med de stora skillnader och det slöseri som detta innebär.

Lissabonfördraget har till slut gett oss precis den rättsliga grund som vi behövde för en ny turistpolitik i EU, vilken parlamentet hade begärt genom en rad pilotprojekt och förberedande projekt.

I förra årets meddelande fastställde kommissionen de nya målen för denna sektor och påpekade behovet av att stärka turistsektorn genom bättre samordning och komplementaritet mellan medlemsstaterna.

I meddelandet konstaterades att bättre, jämförbara, uttömmande, uppdaterade och tillförlitliga uppgifter behövdes för att åstadkomma detta och det är just därför som man i Brian Simpsons betänkande har fastslagit dessa nya riktningar och krav. Kriterierna för att kartlägga turismens stora mångfald utökas, inte bara semesterturism utan också social turism etc. I betänkandet framhävs behovet av att göra tillgängligheten för personer med nedsatt rörlighet till en mer synlig fråga, man inkluderar miljöfaktorn och öppnar vägen för att ta hänsyn till turistsatelliträkenskaper för att få en mer tillförlitlig ekonomisk bild. Man kombinerar också nya aspekter och kriterier, som korta dagsresor och uppgifter som rör restaurangnäringen som är mycket viktiga för ett turistland som Spanien.

Alla dessa nya uppgifter kommer att bidra till att förbättra förståelsen för denna sektor, som är just en sådan stark sysselsättningsskapande kraft som vi behöver. Denna nya statistik innebär att vi får ett bättre läge för att modernisera och ta itu med kommande utmaningar i en sektor som måste utgöra hörnstenen i en stor del av Europa 2020, framför allt för att skapa många arbetstillfällen av hög kvalitet.

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: TŐKÉS
Vice talman

 
  
MPphoto
 

  Talmannen – Tack så mycket. Nu ger jag ordet till Gesine Meissner. Du får en minut.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE).(DE) Herr talman! Jag skulle först vilja rikta ett uppriktigt tack till Brian Simpson. I utskottet för transport och turism vet vi att om vår ordförande förbereder ett betänkande kommer vi verkligen inte att ha något att säga emot det. Han tar alltid hänsyn till alla omständigheter och det enda vi kan säga är: utmärkt, Brian, vi kan stödja det.

I detta fall har man sagt från många olika håll att det är ett tekniskt betänkande. Det låter så tråkigt. Jag tycker inte att det är tråkigt alls. Även om betänkandet är tekniskt handlar det om turism, som är ett mycket viktigt ekonomiskt mål för oss i EU. Det har redan nämnts att 40 procent av resenärerna i världen väljer Europa som turistmål. På så sätt är Europa en viktig region för turism och därför är det naturligtvis absolut nödvändigt att veta varför dessa personer reser till Europa.

Om vi med vår nya befogenhet enligt Lissabonfördraget nu vill utveckla en ny europeisk ram måste vi vara insatta i uppgifterna och också kunna utbyta dessa uppgifter på ett harmoniserat sätt. Det är syftet med detta betänkande och det visar också den nya utvecklingen till exempel när det gäller dagsbesök eller cykelturism. Vi vill också inbegripa vårt industriella arv. Allt detta måste finnas med hädanefter så att vi verkligen vet hur vi ska bestämma våra mål. Därför säger jag hjärtligt tack – det är ett bra betänkande och jag anser att vi kan stödja det.

 
  
MPphoto
 

  Georges Bach (PPE).(FR) Herr talman, fru kommissionsledamot! Jag tror att vi alla är överens om turismens betydelse. Den spelar en mycket viktig roll, inte bara för människorna i Europa utan också för små och medelstora företag.

Statistiska data är ytterst viktiga. Endast genom att skapa en tillförlitlig och fullständig databas kommer vi att kunna bedriva en politik för att släppa loss turismens fulla potential. Jag gratulerar föredraganden till hans arbete och min kollega, Carlo Fidanza, har just framlagt den ståndpunkt som Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) intar.

För min del skulle jag bara vilja ta upp tre allmänna punkter. För det första anser jag att vi måste utnyttja de nya politiska medel som vi fått genom fördraget ordentligt och skapa ett mervärde för medlemsstaterna.

Min andra punkt är att det, eftersom EU:s olika finansiella fonder är och kommer att vara utsatta för ökat tryck, är mycket viktigt att jämföra de olika medlemsstaternas resultat och välja de bästa rutinerna och på så sätt få en viss grad av harmonisering där alla blir vinnare.

Min tredje och sista punkt är att vi behöver utveckla turistsatelliträkenskaper som Kanada haft i många år. Detta skulle göra det möjligt för oss att ännu mer effektivt beräkna återverkningarna på ekonomin, sysselsättningen, miljön etc. och på så sätt kunna reagera på en mängd frågor på alla politiska områden som är förknippade med turism.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE).(RO) Herr talman! Jag tycker att den fullständiga bristen på all slags officiell statistik för landsbygds- och lantgårdsturism är beklaglig; de enda uppgifter som är tillgängliga baseras på uppskattningar. Under dessa omständigheter välkomnar jag de åtgärder som kommissionen tänker sig för att öka den socioekonomiska kunskapsbasen för turism. Jag vill också betona betydelsen av den plattform för IKT och turism som kommissionen föreslagit. Jag anser dock att vi behöver öka våra insatser för att utrusta landsbygdsområden med den senaste IT-infrastrukturen, till exempel genom att tillhandahålla bredbandsinternet.

Mer än 500 000 inkvarteringsföretag är engagerade i landsbygds- och lantgårdsturismen och de erbjuder mer än 6 miljoner sängplatser. Båda dessa sektorer har upplevt en genomsnittlig årlig tillväxt på 10–15 procent på senare år och utgör på så sätt ett mycket viktigt bidrag till att förbättra livskvaliteten i landsbygdsområden och till en diversifiering av landsbygdsekonomin.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D).(EN) Herr talman! Av aktning för föredraganden vill jag pröva lyckan på engelska och hoppas att den är tillräckligt bra.

Det är mycket viktigt att vi när vi talar om turism inser vilken stor ekonomisk betydelse turismen redan har i EU. Den har också en mycket stor betydelse för sysselsättningen, och särskilt för små och medelstora företag som är starkt verksamma inom turismen.

Vi måste också inse att turismen inte bara har positiva värden utan också orsakar problem – problem som rör transport, överfulla stränder och så vidare. För att lösa dessa problem behöver vi bra statistik, god information. Detta betänkande hjälper oss med detta. Det är ett mycket bra betänkande och alla bör stödja det.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D).(ES) Herr talman! Jag vill bara opponera mig lite mot vad Jörg Leichtfried har sagt för att spetsa till debatten en aning.

Jag förstår det som att Jörg Leichtfried säger att turismen orsakar transportproblem. Jag anser faktiskt att transporten förbättrar och stöder turismen, och att vi därför när vi just nu granskar de transeuropeiska transportnäten i EU särskilt borde ha detta i tankarna eftersom det finns belägg för att bättre transport som fungerar smidigare och har större kapacitet och mindre miljöpåverkan är en nyckelfaktor för turistsektorn.

Jag hoppas därför att finansieringen av de transeuropeiska näten och den information som vi får om detta i framtiden också kommer att förbättra kapaciteten för turistsektorn i EU.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Herr talman! Det skulle vara bra om frågor om varför ett visst turistmål är populärt – med andra ord, varför ett resmål efterfrågas medan andra upplever en nedgång i besöksantalet – skulle kunna besvaras med hjälp av informativ statistik. Det är emellertid en önskan som förmodligen inte kommer att uppfyllas. Alltför många osäkra faktorer, som särskilda väderförhållanden, gör prognoser om turism till ett hasardspel.

Det är inte ens möjligt att med säkerhet säga om öppnandet av en ny flygförbindelse ökar antalet övernattningsbesök eller om nya flygförbindelser i stället är ett resultat av en ökande efterfrågan från resenärernas sida. Men turistuppgifternas begränsade tillgänglighet och jämförbarhet är också ett problem ur stadsplaneringssynpunkt. Om en potentiell ökning av antalet besökare väntas är det ju viktigt att organisera detta på ett sådant sätt att lokalbefolkningen inte påverkas negativt.

Flexibla arbetstider och säkerhet påverkar turismen precis lika mycket som sociala förändringar. De avgörande faktorerna kommer emellertid förmodligen till sist att vara den globala ekonomin och kanske oljepriset. Även den allra bästa europeiska turiststatistiken kan göra föga för att förändra det.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Herr talman! Brian Simpsons betänkande är en viktig milstolpe vad beträffar den europeiska statistiken om turism. Med tanke på turismens höga potential bidrar den till sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Effektiviteten i utarbetandet av uppgifterna och jämförbarheten för den statistik som inhämtats behöver förbättras.

För att bemöta den globala konkurrensen inom turistsektorn har Rumänien på ett professionellt sätt för sin del planerat en strategi som får det att skilja sig från andra turistmål i världen. Strategin baseras på att marknadsföra Rumänien som ett land, vilket är ett begrepp som vi använder för att presentera för eventuella turister våra traditioners autentiska karaktär och de underbara landskap som vi har.

Jag borde betona att en utveckling av turismen också skulle kunna bidra till att minska skillnaderna i regionerna i sydöstra Europa. Inriktningen måste därför ligga på mångfald.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D).(PL) Herr talman! Jag vill påpeka att parlamentet tyvärr mycket sällan intresserar sig för förhållanden som rör turism. Vid en närmare undersökning kan arbetet i utskottet för transport och turism anses bestå av frågor som rör transport 95 procent av tiden, och sådana som rör turism bara 5 procent av tiden. Fastän jag helhjärtat stöder Brian Simpsons betänkande har jag en önskan: om vi vill diskutera statistik är det mycket viktigt att jämföra saker som är jämförbara. Nästa etapp av vårt arbete borde vara att införa normer på enskilda områden, till exempel när det gäller hotell. Om ett hotell har två, tre eller fyra stjärnor måste det mycket klart formuleras.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, ledamot av kommissionen.(EN) Herr talman! Jag vill säga till Brian Simpson att antalet talare som yttrar sig om ett mycket tekniskt betänkande visar vilket viktigt arbete han har utfört och hur viktigt detta är.

Trots att det rör tekniska frågor behövde vi självklart granska denna viktiga förordning. Vi kommer nu att få möjlighet att utforma en stark, analytisk ram så att vi kan fatta välgrundade strategiska beslut rörande alla aspekter av turism som har nämnts här i dag och ytterligare många fler. Allteftersom turismen utvecklas måste vi också naturligtvis komma i takt med statistiken.

De tre institutionerna har tillsammans utarbetat ett förslag som balanserar behovet av att få information å ena sidan men också behovet av att respektera belastningen på uppgiftslämnarna å den andra. Jag gratulerar Brian Simpson till betänkandet och tackar parlamentet för denna debatt.

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson, föredragande.(EN) Herr talman! Jag lyssnade med intresse på vad ledamöterna sade. Jag vill särskilt ta upp kommentaren om att turismfrågor bara utgör 5 procent av arbetet i utskottet för transport och turism. Detta är sant i vissa avseenden, men det är inte för att parlamentet inte vill uträtta mer inom turistsektorn: det är för att rådet och medlemsstaterna inte vill låta oss uträtta mer inom turistsektorn. Om det är någon som ska lastas för detta så är det definitivt rådet.

Med detta betänkande har vi en ram som kommer att förse oss med de uppgifter som krävs för att hjälpa de yrkesverksamma – de som arbetar ute på fältet – att planera och utveckla vår turistprodukt här i EU. Vi har en mycket varierad turistindustri – från vackra naturområden och solskensstränder till vårt rika industri- och kulturarv – och ledamöterna vet hur varmt industriarvet ligger mig om hjärtat.

Europa har mycket att erbjuda besökare antingen de kommer utifrån eller från EU. Detta betänkande bidrar till att vi kan tillhandahålla en fantastisk produkt som människor kan komma och se och njuta av under sin fritid.

Jag tackar alla kolleger och kommissionen för deras ansträngande arbete och deras vänliga ord. Ett sådant samarbete gör livet för en föredragande mycket lättare. Jag är inte säker på att betänkandet är utomordentligt: det är ett ord som inte vanligtvis förknippas med mig men jag accepterar det. Jag kan försäkra er att jag som ordförande för utskottet för transport och turism ser fram emot ett lyckat resultat i den här frågan.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D).(DE) Herr talman! Jag är inte säker på enligt vilken artikel jag nu ska få ordet. I en tidigare debatt beklagade jag att rådet inte är närvarande. Men vi ska inte bara klaga, utan också tala om när något är bra. Jag ville bara peka på det sätt som kommissionsledamoten har agerat på i dag och att hennes yttranden har varit korta, koncisa och kompetenta vad avser innehållet – många av hennes kolleger skulle må väl av att följa hennes exempel på hur man ska uppträda här i kammaren.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum onsdagen den 6 april 2011.

Skriftliga förklaringar (artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), skriftlig. (IT) Turism är en viktig ekonomisk verksamhet för EU med en stor potential för att bidra till att skapa sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Med omkring 1,8 miljoner små och medelstora företag är turistindustrins uppskattade bidrag till EU:s BNP mer än 5 procent. Systemet med turiststatistik regleras för närvarande av direktiv 95/57/EG om insamling av statistisk information i denna sektor. Jag anser att statistik inte bara är bra för att kartlägga särskilda strategier för turism utan kan vara användbar i ett bredare sammanhang när det gäller regionalpolitik och hållbar utveckling. Under de senaste decennierna har sektorn ställts inför stora utmaningar, som en ökande global konkurrens, demografiska tendenser, miljöbetingade begränsningar, den säsongsvarierade fördelningen av turiströrelserna och den ökande frekvensen av användningen av ny informations- och kommunikationsteknik bland kunderna. Genom att inse statistikens avgörande roll för utvecklingen av en mer effektiv turistpolitik på europeisk, nationell, regional och lokal nivå anser jag att det övergripande målet bör vara att stärka EU:s turistsektor genom åtgärder som samordnas på EU-nivå för att komplettera enskilda medlemsstaters insatser.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), skriftlig.(LT) Turismen i EU har på senare tid upplevt en svår ekonomisk situation som förvärrades av vulkanutbrottet på Island i fjol eftersom avbrottet i flygtrafiken på grund av förekomsten av vulkaniska askmoln hade en stor påverkan på resandet i Europa och orsakade betydande förluster för flygbolag, resebyråer och researrangörer och också för turisterna själva. Det är därför mycket viktigt att utforma en ny förbättrad strategisk ram för turismen i EU. Dessutom möter denna sektor ökande svårigheter och nya utmaningar, som konkurrens, demografiska tendenser, klimatförändring och miljöbetingade begränsningar och den säsongsvarierade fördelningen av turiströrelserna som vi måste försöka åtgärda både på EU-nivå och ute i medlemsstaterna. Det är viktigt att uppmärksamma att turismen är en viktig ekonomisk verksamhet med en på det hela taget positiv inverkan på den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen i Europa. Det är därför nödvändigt att uppdatera och optimalt utveckla den rättsliga ramen för den europeiska turiststatistiken och vi bör stärka EU:s turistsektor genom särskilda förslag och initiativ som skulle komplettera medlemsstaternas program. Turismen spelar också en allt viktigare roll i EU-medborgarnas liv; fler och fler av dem reser antingen på fritiden eller i affärer. Dessutom påverkar denna sektor kultur- och naturarv, traditioner och samtida kulturer i EU. Därför är det viktigt att fastställa en ny ram för åtgärder för att öka turismens konkurrenskraft och förmåga till hållbar tillväxt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), skriftlig.(EN) Det passar bra att vi röstar om ett betänkande om turism den 6 april som kallas Tartan Day. Tartan Day är en högtidsdag när Skottland försöker nå kontakt med diasporan i Nordamerika och uppmuntra våra nordamerikanska vänner att komma och besöka oss. Den infaller på årsdagen av undertecknandet av Skottlands självständighetsdeklaration, Arbroathdeklarationen. Det flera århundraden gamla dokumentet sammanfattar de principer som styr allt mitt arbete här på ett bra sätt: ”Det är i sanning inte för ära, inte heller för rikedomar eller utmärkelser som vi kämpar utan för frihet – för den allena, vilken ingen hederlig man ger upp utan med livet självt.”

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), skriftlig.(RO) Nuförtiden talas det ständigt och jämt om att öka EU:s globala konkurrenskraft, och turism är en av de viktigaste socioekonomiska verksamheterna och genererar ungefär 5 procent av EU:s BNP. För att garantera utvecklingen av en hållbar, ansvarsfull turistsektor av hög kvalitet är det absolut nödvändigt att uppdatera och förbättra den rättsliga ramen för europeisk statistik på detta område. Om vi förbättrar kvaliteten på den statistiska rapporteringen, baserad på tillförlitliga, jämförbara data, kommer vi att ha fördel av en solid grund när det gäller beslutsprocessen om EU:s finanspolitik och finansiella instrument.

Jag anser att vi måste göra vårt allra bästa för att förbli världens främsta turistmål. För att åstadkomma detta behöver vi maximalt utnyttja varje möjligt finansieringsalternativ. I det avseendet uppmanar jag kommissionen att utforma och mobilisera instrument och program som ger EU-stöd, är skräddarsydda för utvecklingen av turismen i Europa och stämmer överens med Europa 2020-strategin.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), skriftlig.(PL) Jag anser inte att det nuvarande systemet för att samla in turiststatistik är förenligt med de nya krav som vi möter eller med marknaden för turisttjänster som utvecklas snabbt eller det faktum att resvanorna förändras. Det är därför rätt att man i betänkandet tar hänsyn till sådana faktorer som korta dagsbesök eller användningen av internet för att beställa resor. Att uppdatera och dra största möjliga fördel av den rättsliga ramen för att samla in statistiska data om turismen i EU är ytterst viktigt i detta avseende. Turiststatistik och sociala och ekonomiska indikatorer illustrerar turismens inflytande på den europeiska ekonomins nuvarande tillstånd. En annan viktig aspekt är förslaget om en bestämmelse som gör det obligatoriskt att samla in data om turistinfrastrukturens tillgänglighet för personer med nedsatt rörlighet.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE), skriftlig.(PL) Som vice ordförande för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet vill jag lyfta fram turistsektorns betydelse för EU:s ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. Europeisk statistik på detta område kan tillsammans med miljöskyddshänsyn spela en viktig roll i utarbetandet av en EU-strategi på detta område. Tillförlitliga data som har bearbetats ordentligt är nödvändiga för att planera ett åtgärdsprogram på ett sådant sätt att man kan maximera vinsten och klara av miljöhoten. Jag anser att en av de frågor som vi bör rikta in oss på är insamlandet av data om landsbygds- och ekoturismens utveckling och nuvarande situation. Ett EU-omfattande utbyte av bästa praxis är också väsentligt för denna unika sektors dynamiska utveckling. För att tillgodose våra förväntningar behöver EU:s beslutsfattare och företagare moderna och tillförlitliga data som tar hänsyn till tekniska förändringar och nya tendenser i konsumentbeteendet. Det bör noteras att Lissabonfördraget gav parlamentet nya befogenheter för att stimulera åtgärder på detta område, och därför har parlamentet något att säga till om i granskningen av rättsliga normer som reglerar denna sektor. Jag hoppas att detta kommer att bidra till konstruktiva framsteg i arbetet med en hållbar turiststrategi.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), skriftlig.(FR) I och med Lissabonfördraget har turismen blivit ett fristående politikområde och vi måste därför ta itu med denna fråga. Detta förslag till förordning gör det möjligt för oss att uppdatera våra verktyg för att förbättra synligheten och stärka Europas attraktionskraft som ett första klassens turistmål. Genom att utveckla turismen, vare sig folk reser i affärer eller på fritiden, bidrar vi till att återuppliva och stödja tillväxten och skapa arbetstillfällen. Vi kommer på så sätt att få tillförlitliga och effektiva databaser som kan användas av myndigheter och yrkesverksamma inom sektorn, vilket i sin tur kommer att göra det möjligt för oss att anpassa våra turisttjänster till turisternas förväntningar i en tid när konsumtionsmönstren har förändrats och utvecklats och när konkurrensen blir allt starkare i denna ekonomiskt attraktiva, sysselsättningsskapande industri. Detta kommer att ge oss exakt och värdefull information som underlag för de diskussioner som vi ska ha och för de riktlinjer som vi ska fastslå för den europeiska turistpolitiken. Av dessa skäl stödde jag detta förslag. Tack.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy