Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2054(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0016/2011

Pateikti tekstai :

A7-0016/2011

Debatai :

PV 04/04/2011 - 21
CRE 04/04/2011 - 21

Balsavimas :

PV 05/04/2011 - 4.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0122

Diskusijos
Pirmadienis, 2011 m. balandžio 4 d. - Strasbūras Tekstas OL

21. Moterų vaidmuo žemės ūkyje ir kaimo vietovėse (trumpas pristatymas)
Kalbų vaizdo įrašas
PV
MPphoto
 

  Pirmininkė. – Kitas klausimas – E. Jeggle Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto vardu pateiktas pranešimas dėl moterų vaidmens žemės ūkyje ir kaimo vietovėse (2010/2054(INI)) (A7-0016/2011).

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle, pranešėja.(DE) Ponia pirmininke, ponia Komisijos nare, kaip savo iniciatyva parengto Parlamento pranešimo dėl moterų vaidmens žemės ūkyje ir kaimo vietovėse pranešėja, turėjau tikslą surengti plačius viešus debatus, siekdama suteikti daugiau matomumo ir reikšmės svarbiam įvairiapusiam moterų vaidmeniui kaimo vietovėse.

Visuose regionuose užtikrinti lygiavertes gyvenimo sąlygas tebėra svarbi Europos Sąjungos kaimo politikos užduotis siekiant išvengti vienpusio labai apgyvendintų miesto vietovių vystymosi ir kad net kaimo vietovėse žmonės galėtų likti ir jų gyvenimas sėkmingai klostytųsi. Per pastaruosius dešimtmečius bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) buvo siekiama teigiamo ekonominio žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymosi. Ateityje bus vis labiau siekiama kurti ir remti į ateitį orientuotas kaimo vietoves.

Tam reikės naujų visų suinteresuotųjų šalių pastangų ir strategijų. Kaip niekada anksčiau bus būtina atsižvelgti į kaimo vietovių moterų poreikius ir išnaudoti jų galimybes. Patirtis rodo, kad visų pirma kaimo vietovėse gyvenimo kokybė ir ekonomikos stiprumas susijęs su moterų buvimu ir jų dalyvavimu daugybėje veiklų. Pastaraisiais metais tapo akivaizdu, kad esminė pažanga kaimo visuomenėse iš esmės padaryta dėl moterų ir jų projektų rėmimo. Tokios išvados padarytos remiantis patirtimi, įgyta visuose Europos regionuose teikiant tokią paramą pagal BŽŪP antrąjį ramstį ir įvairius kitus ES finansavimo planus.

Tačiau moterys atlieka svarbų vaidmenį ir žemės ūkyje. Tai sektorius, kuriame moterys pastaraisiais metais iš esmės prisidėjo prie verslo įvairinimo ir prisitaikymo prie rinkos, taip skatindamos praktiškai pasinaudoti sektoriaus daugiafunkcionalumu. Be savo pačių gaminamų maisto produktų, žemės ūkio įmonės taip pat siūlo naujoviškų produktų ir paslaugų. Čia pateiktos ekonomikos galimybės gali būti dar labiau išplėtotos. Šiuo atžvilgiu yra galimybių moterims žemės ūkyje suteikti praktinės paramos priemonių. Turi būti daug labiau atsižvelgiama į moterų plataus masto profesinius įgūdžius, interesus ir pasiekimus. Tuo tikslu raginame visų pirma moteris visapusiškai pasinaudoti ištekliais, kuriais remiamas ūkininkavimas kaip gyvenimo būdas ir verslo rūšis. Ūkininkaujančios moterys nori savo teisių ir pareigų, kurios būtų tokios pat kaip ir jų bendra atsakomybė už žemės ūkio veiklą, įskaitant tinkamą atstovavimą jų interesams žemės ūkio institucijose. Labai svarbu visoms žemės ūkyje dirbančioms moterims užtikrinti tinkamą socialinę apsaugą.

Po intensyvaus dialogo balsuojant Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitete mums pavyko patvirtinti pranešimą tik vienam balsavus prieš. Rytojaus balsavimui per plenarinį posėdį nebuvo pateikta nė vieno pakeitimo. Tai rodo, kad pasiekėme labai gerą kompromisą, kuris priimtinas visoms frakcijoms. Vienbalsiai pabalsavus pranešimui būtų suteikta reikiama svarba, – tikiuosi, – kad Komisijoje ir Taryboje jam būtų skirta pakankamai dėmesio. Norėčiau padėkoti savo kolegoms Perlamento nariams, visų pirma šešėliniams pranešėjams, už jų tikrai puikų bendradarbiavimą.

Svarbus moterų vaidmuo žemės ūkyje ir kaimo vietovėse turi būti tinkamai įvertintas artėjančiose diskusijose apie BŽŪP ateitį po 2013 m. Esu tikra, kad mūsų pranešimas bus svarbus pagrindas šioms svarbioms diskusijoms ir kad jis turės teigiamą reikšmę per būsimas finansines diskusijas.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). – Ponia pirmininke, sveikinu Elisabeth Jeggle, puikiai padirbėjusią rengiant šį pranešimą ir nuolat dirbančią šioje srityje jau daugybę metų, kiek ją pažįstu. Tai, kad dėl šio svarbaus pranešimo nėra pateikta jokių pakeitimų, yra jos darbo pagyrimas.

Per trumpą savo turimą laiką noriu atkreipti dėmesį į kai kurias jo dalis. Palankiai vertinu 4 dalį apskritai dėl tinkamo žemės ūkio biudžeto svarbos ir 10 dalį dėl naujų technologijų kaimo vietovėse bei būtinybės padidinti plačiajuostės prieigos galimybes. Manau, kad 34 dalis labai svarbi. Moterims visose politinėse, ekonominėse ir socialinėse žemės ūkio sektoriaus institucijose turėtų būti deramai atstovaujama, kad priimant sprendimus būtų atsižvelgiama į moterų ir vyrų aspektus. Tai tikrai svarbu, ir apgailestaudama turiu pasakyti, kad žemės ūkio organizacijose, deja, yra per daug vyrų. Turime atkreipti dėmesį į šį klausimą.

Galiausiai Komisija turi žinoti, kad dabartinė ūkininkaujančių vyrų ir moterų problema yra nežinia dėl diskusijų dėl BŽŪP reformos. Nerimauju, kad kai kurie ūkininkai bando antrą kartą numatyti šių reformą rezultatus ir kad jie gali patirti papildomų išlaidų, ir tai jiems bus našta. Prašau jūsų perduoti šį klausimą Komisijai.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Ponia pirmininke, pagrindinė kaimo vietovių moterų problema yra darbo vietų trūkumas. Darbo vietų trūkumas reiškia, kad vyresnio amžiaus žmonių pajamos yra mažos, o dėl to padidėja skurdo rizika. Be to, vaikų švietimas ir sveikatos priežiūros paslaugos kaimo vietovėse yra esminė šių bendruomenių gyvenimo dalis.

Pagrindinės kaimo vietovių infrastruktūros nepatikimumas reiškia, kad verslininkai mažiau suinteresuoti plėtoti ūkius ir gamybos padalinius šiose vietovėse. Raginu valstybes nares naudotis struktūriniais fondais pagrindinės infrastruktūros trūkumui kaimo vietovėse kompensuoti ir įgyvendinti politiką, kuria būtų padidintos galimybės visiems naudotis viešąja infrastruktūra. Raginu Komisiją ir valstybes nares laikytis savo įsipareigojimo kaimo vietovėse pagerinti plačiajuostės prieigos infrastruktūrą kaip priemonę jų konkurencingumui skatinti.

Dėl šeimų turizmo įmonėmis pagrįsto kaimo turizmo sukuriamos darbo vietos, tampa įmanoma suderinti įsipareigojimus šeimai su darbu, o kaimo gyventojai paraginami likti kaime.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Ponia pirmininke, palankiai vertinu šį laiku pateiktą Elisabeth Jeggle pranešimą ir dėkoju jai už gerą bendradarbiavimą.

Nedaug žmonių supranta, kad 42 proc. reguliariai dirbančiųjų žemės ūkyje yra moterys ir kad trys iš dešimties žemės ūkio valdų ES valdomos moterų. Kad moterys ir šeimos liktų kaimuose ir padėtų žemės ūkyje siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų, turi būti teikiamos įvairios paslaugos ir galimybės užtikrinti normalų kasdienį gyvenimą. Šios paslaugos turėtų apimti tokius dalykus kaip sveikatos priežiūros ir priežiūros paslaugas, švietimą, laisvalaikį, transportą ir plačiajuostę prieigą.

Svarbu, kad visos paslaugos būtų orientuotos ne tik į rinką. Taip pat žemės ūkyje dirbančioms moterims turi būti suteiktas tinkamas socialinis draudimas, kad galėtų būti užtikrinta jų ateitis ir pensijos. Taip pat svarbu palengvinti moterims įgyti verslumo įgūdžių, be to, svarbu jas įtraukti į sprendimų priėmimo procesą vietos ir regionų lygmeniu, ūkininkavimo organizacijose ir iš tikrųjų visose sprendimų priėmimo institucijose. Tai turės didžiulį poveikį ir taip bus padedama užtikrinti būsimą moterų vaidmenį žemės ūkyje.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Ponia pirmininke, moterų padėtis žemės ūkyje ir kaimo srityje atspindi ir yra paveikta smarkios krizės, į kurią kaimo vietovės pateko dėl tokios dabartinės politikos kaip bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) ir kt. Moterys visose Europos Sąjungos šalyse sudaro 42 proc. žemės ūkio darbuotojų. Didžioji dauguma šių moterų dirba šeimos ūkiuose. Todėl tai, kad buvo uždaryta šimtai tūkstančių mažų ir vidutinių ūkių, ir pats šeimų ūkininkavimo žlugdymo procesas, pradėtas vykdyti dėl BŽŪP reformų, joms turėjo didelį poveikį. Kaip ir kitose veiklos srityse, joms ypatingą poveikį turi nedarbas, neužtikrintos darbo vietos, maži darbo užmokesčiai ir skurdas. Visa tai dar labiau pablogina antisocialinė politika, vykdoma krizės dingstimi.

Todėl nepakanka gerų žodžių ir pareiškimų apie gerus norus. Būtina nutraukti šią politiką, pripažinti moterų vaidmens, jų teisių ir lygybės vertę, taip pat, be kita ko, pripažinti su kaimo ištekliais, sveikata, švietimo ir pagalba šeimai susijusių paslaugų tinklo svarbą ir jį sustiprinti. Taip pat svarbu užtikrinti kultūrinę ir laisvalaikio veiklą bei kovoti su įvairiomis asimetrijomis ir dykumėjimu.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE).(RO) Ponia pirmininke, aš manau, kad pačios svarbiausios pranešimo dalys yra tos, kuriose kalbama apie gyvenimo sąlygas kaime, ir norėčiau pateikti keletą pastabų šiuo klausimu.

Pirma, modernizuojant kaimus svarbų vaidmenį atlieka Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai. Šis fondas turi būti tinkamai finansuojamas, ir juo, kaip būsimos bendros žemės ūkio politikos dalimi, turi būti padedama sumažinti skirtumus tarp kaimo vietovių ir miesto teritorijų. Antra, manau, kad turime pradėti nuo esminės fizinės infrastruktūros modernizavimo, visų pirma naujose valstybėse narėse. Tai be jokių išimčių turi likti EŽŪFKP dalimi.

Mano paskutinė pastaba susijusi su kaimo gyventojų senėjimu. Šiuo atžvilgiu norėčiau pabrėžti, viena, ankstyvo ūkininkų ir ūkių darbuotojų išėjimo į pensiją ir, kita, jaunų žmonių įtraukimo į verslą programų svarbą.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).(RO) Ponia pirmininke, norėčiau pasveikinti E. Jeggle dėl šiame pranešime įtvirtinto požiūrio.

Manau, kad svarbu pripažinti reikšmingą moterų vaidmenį, atliekamą žemės ūkyje, tiek pirminės gamybos, tiek ekonominės veiklos ūkiuose ir kaimo vietovėse įvairinimo atžvilgiu.

Manau, kad turime atkreipti dėmesį į aukštą skurdo ir izoliavimo lygį, kuris daro poveikį kaimo moterims, taigi pabrėžiu būtinybę imtis veiksmingų priemonių ir užtikrinti moterims žemės ūkyje lygias galimybes kaip pagrindinį bendros žemės ūkio politikos tikslą. Šiuo atžvilgiu svarbu pagerinti kaimo vietovėse gyvenančių moterų gyvenimo kokybę, suteikiant joms lengviausiai prieinamą teisę į švietimą ir profesinį mokymą, mokymąsi visą gyvenimą, veiksmingas vietos viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas, jau nekalbu apie infrastruktūrą ir paramos vaikams ir šeimoms paslaugas.

Norėčiau pabrėžti, kad kaimo vietovių moterų naudojimasis lygiomis galimybėmis apima jų skatinimą atlikti aktyvesnį vaidmenį tiek žemės ūkyje, tiek kitose ekonominės veiklos srityse, įskaitant žemės ūkio daugiafunkcionalumo apsaugą.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Komisijos pirmininko pavaduotoja. – Ponia pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjai ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nariams, nes buvo būtina pateikti šią temą diskusijoms.

Komisija puikiai žino, kokį svarbų vaidmenį moterys atlieka žemės ūkyje ir kaimo vietovėse. Ji supranta, kad tai yra kaimo plėtros politikos uždavinys. Kaimo plėtrą reguliuojančiuose teisės aktuose numatoma parama daugybėje sričių, kurios yra svarbios kaimo vietovių moterims. Labai mažų įmonių steigimas ir plėtojimas, pridėtinės vertės suteikimas žemės ūkio projektams ir ieškojimas būdų parduoti savo produktus yra tik keli pavyzdžiai.

Kaimo plėtros politikoje taip pat numatomos galimybės padėti vyrams ir moterims suderinti šeimos ir profesinį gyvenimą. Pvz., remiantis pagrindinių paslaugų priemone gali būti remiamos socialinės įstaigos, pvz., vaikų arba pagyvenusių žmonių dienos priežiūros centrai. Be to, galima remti vietos transporto paslaugas ir mažos apimties infrastruktūrą.

Padėtis valstybių narių kaimo vietovėse labai skirtinga, taip pat moterų galimybių ir reikalavimų joms požiūriu. Valstybės narės ir regionai turi įdėmiai išnagrinėti padėtį ir sudaryti tam pritaikytas, su vietos sąlygomis susijusias priemones, atsižvelgdamos į konkrečias moterims iškylančias problemas. Pvz., valstybės narės gali suteikti moterims pirmenybę dėl tam tikrų priemonių. Be to, valstybės narės gali pasinaudoti finansų inžinerija ir sukurti garantinius fondus, siekdamos padėti moterims gauti paskolą. Moterys turėtų atlikti svarbų vaidmenį ir LEADER programoje, į kurią jos turėtų įtraukti savo konkrečius interesus ir savo konkrečias galimybes, kad galėtų sutelkti vietovės plėtros galimybes.

Komisija sutinka, kad būtų naudinga turėti daugiau duomenų apie moterų padėtį. Tačiau, visų pirma atsižvelgiant į valstybių narių prašymą dėl supaprastinimo, būtų sudėtinga jas įtikinti prisiimti papildomą atskaitomybės naštą. Tačiau dėl tų duomenų, kuriuos galima gauti, statistiniai duomenys turėtų būti pateikti ir išanalizuoti atsižvelgiant į lytį. Komisija kuo labiau įtrauks duomenis apie moteris į strateginių kaimo plėtros gairių įgyvendinimo pažangos ataskaitą.

Vienas labai svarbus veiksnys moterims žemės ūkyje ir kaimo vietovėse skatinti yra keitimasis patirtimi. Šiuo atžvilgiu norėčiau atkreipti dėmesį į Europos kaimo plėtros tinklą ir jo sudedamuosius nacionalinius tinklus. Jais gali būti naudojamasi siekiant pasimokyti iš kitų geriausios praktikos ir būtų pageidaujama, kad šiais tinklais naudotųsi daugiau moterų asociacijų, kad būtų galima įvairių kaimo vietovių moteris susieti vienas su kitomis.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkė. – Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks 2011 m. balandžio 5 d., antradienį.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), raštu. – (RO) Esu iš Rumunijos, kurioje didelė gyventojų dalis gyvena kaimuose. Būtent todėl žinau, kad mums tikrai būtina skirti didesnį dėmesį moterų padėčiai šiose vietovėse, atsižvelgiant į konkrečias galimybes ir problemas. Kaip Kultūros ir švietimo komiteto ir Regioninės plėtros komiteto narys, noriu pabrėžti, kad būtina sukurti profesinio mokymo sistemą, kurios pagrindu moterims bus siūlomi derami mokymai, kad jos taptų tiek gamintojomis, tiek verslininkėmis, visų pirma dėl to, kad taip galėtume pasiekti strategijos „Europa 2020“ tikslus. Tai gali būti pasiekta ir suteikiant ūkininkams geresnes galimybes naudotis plačiajuosčio interneto paslaugomis.

Remiant moterų verslumo iniciatyvą, būtų galima suteikti joms pajamų, kuriomis jos užsitikrintų stabilų gyvenimą ir taip joms būtų suteikta ekonominė nepriklausomybė. Taip galėsime panaikinti socialinės atskirties ir skurdo poveikį, kurio padariniai moterims yra neproporcingi.

Šiuo atžvilgiu taip pat kalbame apie būsimą bendros žemės ūkio politikos reformą, ir jos dalį sudarys tai, kad daugiau dėmesio turėsime skirti moterų vaidmeniui ir poreikiams kaimo vietovėse. Išlieka uždavinys gyvenimą kaime ir ūkininkavimą padaryti patrauklesnius, tačiau šiose vietovėse gyvenančioms moterims galima suteikti tikrų galimybių ekonominio ir asmeninio tobulėjimo požiūriu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), raštu.(PL) Dažniausiai vyrai pasirenka karjerą žemės ūkio sektoriuje, tačiau moterys kaimo vietovėse gyveno nuo neatmenamų laikų ir, deja, jų indėlis niekada nebuvo pakankamai įvertintas. Jų nuoseklūs veiksmai ir ilgalaikis požiūris į daugybę dalykų padeda gerinti gyvenimo ir darbo kokybę kaimo vietovėse. Tačiau joms labai dažnai nėra atstovaujama išteklių planavimo etapu, ir šiuo požiūriu, atsižvelgus į ūkininkaujančių moterų poreikius, kaimo bendruomenėms būtų suteikiama daug naudos. Turėtume užtikrinti, kad moterys žemės ūkyje turėtų galimybę siekti profesinio tobulėjimo ir dėl to joms būtų teikiama tikra parama – švietimas arba taip pat su karjera susiję patarimai. Svarbu pateikti moterims kaimo vietoves kaip patrauklią vietą dirbti, kur galima įgyvendinti tiek šeimos, tiek profesinius planus.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika