Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 5 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : A7-0060/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη σε εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου. Στις 15 Φεβρουαρίου 2011 η Επιτροπή ενέκρινε νέα πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ της Τσεχικής Δημοκρατίας, για να στηρίξει την επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύονται λόγω της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Πρόκειται για τη δεύτερη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 2011 και αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 323.820 ευρώ. Η διαδικασία αφορά την απόλυση 594 εργαζομένων –όλων δυνητικών δικαιούχων ενίσχυσης– από την εταιρεία Unilever ČR, spol.sr. που δραστηριοποιείται στον τομέα του λιανικού εμπορίου στην Κεντρική Βοημία, κατά τη διάρκεια της τετράμηνης περιόδου αναφοράς μεταξύ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 και της 16ης Ιανουαρίου 2010. Η αποτίμηση της Επιτροπής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στις απολύσεις και τις μείζονες διαρθρωτικές αλλαγές που επέρχονται στο εμπόριο παγκοσμίως ή τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, και αναγνώρισε το απρόβλεπτο των εν λόγω απολύσεων. Η αίτηση πληροί όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό ΕΤΠ, αυτός δε είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα υπέρ της κινητοποίησης του ταμείου.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου