Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 5 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : A7-0028/2011

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, επειδή πιστεύω ότι η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και η συνακόλουθη αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων της ΕΕ στον τομέα του διεθνούς εμπορίου προσφέρει μια καλή ευκαιρία να επαναβεβαιωθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς τη λήψη αποφάσεων εντός του θεσμικού πλαισίου της ΕΕ. Το σύστημα διπλής χρήσης της ΕΕ πρέπει να οργανωθεί με τρόπο πιο διαφανή και δημοκρατικό. Η πλήρης συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέσω της εφαρμογής των υποχρεώσεων βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας και της κοινής ερμηνείας της, στην οποία συμφώνησαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη νέα συμφωνία πλαίσιο, θα είναι πολύ σημαντική για την επίτευξη του εν λόγω στόχου. Πρόκειται για μια αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2000 υπό το πρίσμα του τρέχοντος διεθνούς πλαισίου. Πράγματι, η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των ελέγχων των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης είναι θεμελιακής σημασίας, εφόσον οι έλεγχοι αυτοί θα καλύψουν και τη διαμετακόμιση και τη μεσιτεία, το ίδιο και η ποινικοποίηση της παράνομης μεσιτείας ειδών διπλής χρήσης, η οποία συνδέεται, λόγου χάρη, με την κατασκευή όπλων μαζικής καταστροφής.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου