Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Вторник, 5 април 2011 г. - Страсбург Версия ОВ

Споразумение за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Съюза Коморски острови - Финансови мерки на Общността за прилагането на Общата политика по рибарство и в областта на морското право - Рибарство — Преходни технически мерки - Внос от Гренландия в Европейския съюз на рибни продукти (разискване)
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE).(PT) Г-н председател, г-жо член на Комисията, искам да поздравя и четиримата докладчици, но ще съсредоточа изказването си само върху два от обсъжданите доклади. През 2008 г. поради невъзможността да се постигне съгласие относно проект за регламент, предназначен да опрости и изясни регламента на ЕС относно опазването на рибните ресурси, беше приет сега действащият регламент, който въведе съвкупност от преходни мерки, първоначално за периода от 1 януари 2010 г. до 30 юни 2011 г. Сегашното предложение удължава този срок с още 18 месеца, т.е. до 1 януари 2013 г., когато се очаква нов регламент относно техническите мерки в рамките на реформираната обща политика по рибарство (ОПР).

Важно е законодателната рамка в областта на рибарството да се поддържа през преходния период, като интересите на рибарите се защитават без да се забравя основната цел за развитие на устойчиво рибно стопанство. Сегашното намерение да не се продължи използването на тройни мрежи и да се забрани употребата им на дълбочини от 200 до 600 метра от 1 октомври 2010 г. не е добър пример за постигане на споменатата цел. Действащата забрана за този метод за риболов, който се практикува от десетилетия от част от малките риболовни кораби на Португалия за устойчива експлоатация на видове като морски дявол и мерлуза, беше тежък икономически и социален удар върху сектора и за рибарските общности, които най-силно зависят от експлоатацията на тези ресурси.

Поради това моля да подкрепите приемането на предложението, което аз и колегите г-н Capoulas Santos и г-н Ferreira внесохме и което цели само да гарантира, че това, което беше законно преди 1 октомври 2010 г., ще остане такова до 2013

Бих искала да коментирам и проекта за регламент за установяване на финансови мерки на Общността за прилагане на ОПР и в областта на морското право: докладът на г-н Ferreira. Заедно с Европейския фонд за рибно стопанство, той е най-важният финансов инструмент за рибното стопанство, който осигурява финансиране в областта на международните отношения, управлението, събирането на данни и мнения и контрола на изпълнението на ОПР.

От тази гледна точка бих искала да изразя пълната си подкрепа за внесените в тази зала предложения на докладчика за увеличаване на възможността за съфинансиране до 60 % в областта на събирането, управлението и използването на основни данни, както и по отношение на събирането, управлението и използването на допълнителни данни. Всеобщото и нарастващо разбиране, че е важно управляването на рибното стопанство да се извършва въз основа на актуални и задълбочени знания за състоянието на рибните ресурси, обосновава приемането на предложенията на докладчика и на доклада като цяло.

 
Правна информация - Политика за поверителност