Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Tirsdag den 5. april 2011 - Strasbourg EUT-udgave

Fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EF og Comorerne – EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten – Fiskeri – tekniske overgangsforanstaltninger – Import fra Grønland af fiskevarer, levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle og biprodukter heraf (forhandling)
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE).(PT) Hr. formand, fru kommissær! Selv om jeg lykønsker alle fire ordførere, vil jeg gerne fokusere på blot to af de betænkninger, der er til forhandling. I 2008 medførte manglen på en aftale om et forslag til forordning, der skulle forenkle og præcisere EU's forordning om bevaring af fiskeressourcer, at man vedtog den nugældende forordning, hvorved der blev fastlagt et sæt overgangsforanstaltninger, der oprindelig skulle virke i perioden 1. januar 2010 til 30. juni 2011. Det aktuelle lovforslag forlænger denne overgangsordning i yderligere 18 måneder – med andre ord indtil den 1. januar 2013 – mens vi afventer en ny forordning om tekniske foranstaltninger som ramme om den reformerede fælles fiskeripolitik.

Det er vigtigt at opretholde retlige rammer for fiskeriet i overgangsperioden og varetage fiskernes interesser uden at miste den basale målsætning om fremme af bæredygtigt fiskeri af syne. Den aktuelle intention om ikke at forlænge brugen af toggergarn og at forbyde dem i en dybde på mellem 200 og 600 m fra den 1. oktober 2010 er ikke et godt eksempel på, hvad der er blevet beskrevet. Det aktuelle forbud mod denne fangstmetode, som er blevet brugt i årtier af en del af den portugisiske ikkeindustrialiserede flåde til den fortsatte udnyttelse af arter som havtaske og kulmule, var et alvorligt økonomisk og socialt slag for sektoren og de fiskersamfund, der er mest afhængige af udnyttelsen af disse ressourcer.

Jeg opfordrer Dem derfor til at støtte vedtagelsen af et forslag, som jeg og mine kolleger hr. Capoulas Santos og hr. Ferreira har fremsat i Parlamentet, og hvorved vi forsøger at gøre mere end blot sikre, at den lov, der gjaldt indtil den 1. oktober 2010, forbliver lov indtil 2013.

Jeg vil også gerne nævne forslaget til forordning om EF-finansieringsforanstaltninger til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og havretten, Ferreira-betænkningen. Sammen med Den Europæiske Fiskerifond er dette det vigtigste finansielle instrument til støtte for fiskeriet med finansiering til områderne internationale forbindelser, forvaltning, indsamling af data og udtalelser og overvågning af gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik.

I den forbindelse vil jeg gerne udtale min fulde støtte til de forslag, der er fremsat her i Parlamentet af ordføreren om at øge satsen for EU-medfinansiering til 60 % på området for indsamling, forvaltning og udnyttelse af grunddata henholdsvis supplerende data. Den udbredte og voksende anerkendelse af betydningen af fiskeriforvaltning, der understøttes af ajourført og grundig videnskabelig viden om bestandenes tilstand, berettiger fuldt ud vedtagelsen af ordførerens forslag samt af hans betænkning som helhed.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik