Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 5 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Αλιευτική συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των Κομορών - Κοινοτικά χρηματοδοτικά μέτρα για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και στον τομέα του Δικαίου της Θάλασσας - Αλιεία - θέσπιση μεταβατικών τεχνικών μέτρων - Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων (συζήτηση)
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, ενώ συγχαίρω και τους τέσσερις εισηγητές, θα εστιάσω την προσοχή μου μόνον σε δύο από τις εκθέσεις που εξετάζουμε. Το 2008, η μη επίτευξη συμφωνίας για ένα σχέδιο κανονισμού με στόχο την απλούστευση και διασάφηση του κανονισμού της ΕΕ για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων οδήγησε στην έγκριση του τρέχοντος κανονισμού, με τον οποίο καθιερώθηκε μια σειρά μεταβατικών μέτρων, τα οποία είχε προβλεφθεί αρχικώς να εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2010 και 30ής Ιουνίου 2011. Η υπό εξέταση νομοθετική πρόταση παρατείνει την ισχύ αυτού του μεταβατικού καθεστώτος για επιπλέον διάστημα 18 μηνών –με άλλα λόγια, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2013– εν αναμονή ενός νέου κανονισμού για τα τεχνικά μέτρα στο πλαίσιο της αναθεωρημένης κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ).

Είναι σημαντικό να διατηρηθεί ένα κανονιστικό πλαίσιο για την αλιεία κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου, το οποίο θα διαφυλάσσει τα συμφέροντα των αλιέων, χωρίς να παραμελείται ο βασικός στόχος της προώθησης της βιώσιμης αλιείας. Η εξελισσόμενη προσπάθεια να μην επεκταθεί η χρήση μανωμένων διχτυών, και να απαγορευθεί η χρήση τους σε βάθος μεταξύ 200 και 600 μέτρων από 1ης Οκτωβρίου 2010, δεν είναι καλό παράδειγμα των όσων περιέγραψα ανωτέρω. Η τρέχουσα απαγόρευση αυτής της αλιευτικής τεχνικής, η οποία χρησιμοποιείται επί δεκαετίες από ένα μέρος του πορτογαλικού αλιευτικού στόλου μικρής κλίμακας για τη βιώσιμη εκμετάλλευση ειδών όπως η πεσκανδρίτσα και ο μπακαλιάρος, ήταν ένα σοβαρό οικονομικό και κοινωνικό πλήγμα για τον τομέα και για τις αλιευτικές κοινότητες που εξαρτώνται σε μεγαλύτερο βαθμό από την εκμετάλλευση αυτών των αλιευμάτων.

Ζητώ, λοιπόν, την υποστήριξή σας για την υιοθέτηση μιας πρότασης την οποία καταθέσαμε στο Σώμα εγώ και οι συνάδελφοι κ. Capoulas Santos και κ. Ferreira, με αποκλειστικό στόχο να διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία που ίσχυε έως την 1η Οκτωβρίου 2010 θα συνεχίσει να ισχύει και έως το 2013.

Θέλω, επίσης, να σχολιάσω το σχέδιο κανονισμού για τον καθορισμό των κοινοτικών χρηματοδοτικών μέτρων που σχετίζονται με την εφαρμογή της ΚΑΠ και με το δίκαιο της θάλασσας: την έκθεση Ferreira. Μαζί με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, πρόκειται για το σημαντικότερο χρηματοδοτικό μέσο υποστήριξης της αλιείας, το οποίο προβλέπει τη χορήγηση χρηματοδότησης στους τομείς των διεθνών σχέσεων, της διακυβέρνησης, της συλλογής επιστημονικών δεδομένων και γνωμοδοτήσεων, καθώς και της παρακολούθησης της εφαρμογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Σε αυτό το πλαίσιο, εκφράζω την πλήρη υποστήριξή μου για τις προτάσεις που κατατέθηκαν στο Σώμα από τον εισηγητή προκειμένου να αυξηθεί η δυνατότητα συγχρηματοδότησης της ΕΕ στο 60% στον τομέα της συλλογής, διαχείρισης και χρήσης βασικών δεδομένων, καθώς και όσον αφορά τη συλλογή, διαχείριση και χρήση συμπληρωματικών δεδομένων. Η ευρεία και αυξανόμενη αναγνώριση της σημασίας της διαχείρισης της αλιείας με την υποστήριξη ενημερωμένων και εμπεριστατωμένων επιστημονικών γνώσεων σχετικά με την κατάσταση των αποθεμάτων δικαιολογεί πλήρως την έγκριση των προτάσεων του εισηγητή, καθώς και της έκθεσής του στο σύνολό της.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου