Index 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 5 april 2011 - Strasbourg EUT-utgåva

Fiskeavtalet mellan EG och Komorerna - Gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete - Fiske – tekniska övergångsbestämmelser - Import av fiskeriprodukter från Grönland (debatt)
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE).(PT) Herr talman, fru kommissionsledamot! Jag gratulerar samtliga fyra föredragande, men kommer främst att gå in på två av de betänkanden som debatten avser. År 2008 kunde vi inte enas om ett förslag till förordning för att förenkla och förtydliga förordningen om bevarande av fiskeresurser. Det utmynnade i att nuvarande förordning antogs. Den införde en rad övergångsbestämmelser som ursprungligen skulle gälla från den 1 januari 2010 till den 30 juni 2011. Det aktuella lagförslaget förlänger övergångsreglerna med ytterligare en period om 18 månader, det vill säga fram till den 1 januari 2013, i väntan på en ny förordning om tekniska bestämmelser för den reformerade gemensamma fiskeripolitiken.

Det är viktigt att ha en lagstiftningsram för fisket under övergångsperioden, så att yrkesfiskarnas intressen värnas utan att vi tappar bort huvudmålet, som är att verka för ett hållbart fiske. Något som rimmar mindre bra med detta är att man för närvarande avser att inte utöka användningen av grimgarn och att grimgarn förbjöds helt på vattendjup mellan 200 och 600 meter från den 1 oktober 2010. Just nu råder ett förbud för denna typ av fiske, som har använts i årtionden av delar av Portugals småskaliga fiskeflotta för att på ett hållbart sätt utnyttja arter som marulk och kummel. Såväl ekonomiskt som socialt var förbudet ett hårt slag mot branschen och de fiskesamhällen som är mest beroende av att kunna nyttja dessa resurser.

Jag efterlyser därför ert stöd för ett förslag som jag och mina kolleger Luis Manuel Capoulas Santos och João Ferreira har lagt fram för parlamentet. Tanken är helt enkelt att sörja för att den lagstiftning som gällde fram till den 1 oktober 2010 behålls fram till 2013.

Jag vill också ta upp João Ferreiras betänkande om förslaget till förordning om gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete. Jämte Europeiska fiskerifonden är detta det viktigaste finansieringsinstrumentet för att stödja fisket och finansiera internationella förbindelser, liksom för styrning, insamling av vetenskapliga uppgifter och yttranden och övervakning av hur den gemensamma fiskeripolitiken genomförs.

Låt mig här säga att jag helt står bakom de förslag som föredraganden har lagt fram inför parlamentet om att höja EU:s medfinansieringsnivåer till 60 procent när det gäller insamling, hantering och användning av såväl grundläggande uppgifter som andra uppgifter. I dag sprider sig en allmän insikt om vikten av att fiskeriförvaltningen bygger på aktuell och detaljerad vetenskaplig kunskap om bestånden. Detta räcker som argument för att anta såväl föredragandens förslag som betänkandet i sin helhet.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy