Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Rozpravy
Úterý, 5. dubna 2011 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

10. Rámec EU pro koordinaci vnitrostátních strategií integrace Romů (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. − Dalším bodem je prohlášení Komise o rámci EU pro koordinaci vnitrostátních strategií integrace Romů.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, místopředsedkyně Komise. Paní předsedající, spolu s kolegou Lászlem Andorem prezentuji rozhodnutí Komise předložit nový rámec pro vnitrostátní strategie integrace Romů.

Rámec EU přichází ve chvíli, kdy je situace Romů skutečně v centru pozornosti Evropy. EU dala členským státům k dispozici řadu právních, politických a finančních nástrojů na řešení situace Romů. Máme také celý právní rámec založený na nediskriminaci, volném pohybu osob a strategii rozšiřování. Je však zcela jasné, že ekonomická a sociální marginalizace Romů přetrvává, což v Evropské unii 21. století není přijatelné ani udržitelné.

Parlament s podporou celého politického spektra – což bych chtěla zdůraznit – prostřednictvím nedávno přijatého usnesení o strategii EU o Romech upozornil, že je naléhavě nutné podpořit integraci Romů. Chtěla bych poděkovat zpravodajce paní Járókové za její vynikající práci.

Je potřeba postupovat odhodlaně, a to jak na národní, tak i na evropské úrovni. Musíme spojit síly a zintenzívnit úsilí tak, abychom ukončili diskriminaci Romů a zajistili, aby Romové měli stejná práva jako ostatní evropští občané, protože evropskými občany jsou. Při těchto slovech mám samozřejmě na mysli obousměrný proces, který vyžaduje změnu myšlení většiny našich evropských občanů a příslušníků romských komunit.

Všichni se shodneme na tom, že je potřeba efektivní plánování a provádění politik, jakož i strategický společný přístup. Všichni víme, že primární odpovědnost za integraci Romů spočívá na členských státech. Uznávám také, že situace Romů se v jednotlivých členských státech značně liší. Komise se proto rozhodla předložit rámec EU, který členským státům umožní přijmout opatření odpovídající problémům, jimž musí čelit.

Pracovní skupina pro romskou problematiku, která byla vytvořena v září loňského roku a v prosinci vypracovala zprávu, jasně ukázala, že kroky v této oblasti jsou velmi často nedostatečné. Částka 26,5 miliard EUR, která je k dispozici v rámci strukturálních fondů, není využívána tak, jak by měla být. Z této částky bylo vyčleněno na konkrétní aktivity týkající se Romů pouze 100 milionů EUR, zatímco 70 % prostředků určených na odbornou pomoc, která byla nutná ve většině členských států, se prostě nevyužilo. Takže doposud zavedená opatření nejsou dostatečná. Nyní je načase zajistit, aby byly vnitrostátní, regionální a místní politiky jasně a konkrétně zaměřeny na potřeby Romů.

V našem rámci se soustředíme na čtyři hlavní záležitosti: vzdělávání, zaměstnanost, zdraví a bydlení. Chceme, aby se EU a 27 členských států zavázaly ke snižování rozdílů a soustředily se na společné cíle v těchto čtyřech oblastech s cílenými opatřeními a dostatečnými finančními prostředky k jejich realizaci. Chceme, aby všechny členské státy zapracovaly tyto cíle do svých stávajících strategií týkajících se Romů, pokud je mají, nebo pokud je nemají, aby vytvořily strategie na podporu Romů na období do roku 2020.

Abychom mohli kontrolovat, zda tyto snahy dosahují cílů, je potřeba to pravidelně sledovat. Rámec EU proto stanoví základy stabilního kontrolního mechanismu zajišťujícího konkrétní výsledky pro Romy. Tento kontrolní mechanismus zajistí, aby byly prováděny vnitrostátní strategie pro romskou problematiku, aby peníze určené na integraci Romů doputovaly ke konečným příjemcům a aby došlo k pokroku směrem k dosažení cílů v oblasti integrace Romů.

Komise bude každoročně předkládat zprávu o pokroku směrem k integraci romské populace v členských státech. Rámec EU poskytuje příležitost všem zúčastněným stranám na všech úrovních spojit své síly s obyvateli EU obecně a s romskou populací, zejména s cílem skoncovat s vyloučením více než 10 milionů evropských občanů, což si do budoucna nemůžeme dovolit.

 
  
MPphoto
 

  László Andor, člen Komise. Pane předsedo, vážení poslanci, sociálně-ekonomická situace Romů je na prvním místě programu EU. Minulý měsíc byla touto sněmovnou přijata zpráva paní Járókové o strategii EU pro začleňování Romů. A dnes Komise přijala sdělení o rámci EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů.

Oba dokumenty významně přispívají k širší diskusi o Romech a budou podkladem pro závěry, jež mají být přijaty na příštím zasedání Rady ministrů pro zaměstnanost a sociální věci dne 19. května, které se bude věnovat výhradně integraci Romů.

Tyto dokumenty vyjadřují politickou vůli EU řešit situaci milionů Romů, kteří trpí hospodářským a sociálním vyloučením. Chtěl bych zde zmínit tři klíčové body.

Zaprvé, Komise stanovila rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů. Uznává hlavní odpovědnost členských států za navrhování a provádění strategií integrace Romů. Potvrzuje také hluboké přesvědčení Komise, že Evropská unie nemůže tolerovat jakoukoliv formu rasismu, xenofobie, diskriminace nebo sociálního vyloučení Romů. Unie má morální a politickou povinnost podporovat členské státy v jejich úsilí prostřednictvím všech politik a nástrojů, které má k dispozici.

Za druhé, jak víte, Evropská unie schválila komplexní strategii pro rozvoj evropského hospodářského a sociálního modelu vyváženým způsobem. Strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění je správným politickým rámcem pro řešení mnohostranných problémů Romů. Musíme využít cíle, stěžejní iniciativy a struktury pro předkládání zpráv strategie Evropa 2020 k řešení problematiky Romů.

Hlavním poselstvím je, že vyloučení milionů občanů EU z ekonomického a společenského života není inteligentní, udržitelné a rozhodně nepodporuje začlenění. Stručně řečeno v takové Evropě, v jaké chceme žít, neexistuje pro další vyloučení Romů žádná omluva.

Klíčová kritéria pro měření pokroku v oblasti politik integrace Romů jsou zejména hlavní cíle strategie Evropa 2020 pro zaměstnanost, omezení chudoby a vzdělání. Sdělení Komise o Romech vymezuje čtyři oblasti, které mají strategický význam pro překonání sociálního vyloučení Romů. Jedná se o následující oblasti.

Přístup k zaměstnání: je třeba řešit velký rozdíl v míře zaměstnanosti Romů a neromů. Pokud to neučiníme, nedosáhneme cílů strategie Evropa 2020.

Přístup ke vzdělání: všechny romské děti by měly mít přístup ke kvalitnímu vzdělání a neměly by čelit diskriminaci nebo segregaci. Všechny romské děti by měly mít dokončenou alespoň základní školu.

Přístup ke zdravotní péči: snižování rozdílů v oblasti zdraví mezi Romy a neromy. Členské státy by měly zajistit přístup ke kvalitní zdravotní péči za stejných podmínek, jako má zbytek populace.

Přístup k bydlení a základní služby: tam, kde je situace Romů skutečně mnohem horší než u zbytku populace, například co se týče přístupu k vodě, elektřině a dalším službám.

Chybějící integrovaný přístup má negativní dopad na celkovou integraci Romů do společnosti a způsobuje, že žijí nadále v chudobě.

Za třetí musí Unie nejen o této problematice mluvit, ale také ji finančně podpořit. Komise v současné době připravuje návrh na víceletý finanční rámec, který bude následován konkrétními návrhy týkajícími se strukturálních fondů. Podle mého názoru je třeba strukturální fondy uvést do souladu se strategií Evropa 2020. To se týká politických oblastí, za které jsem obecně zodpovědný – politiky zaměstnanosti a sociálního začleňování, a určitě to platí i pro sociálně-ekonomickou integraci Romů. Klíčovým cílem je pro mne zvýšení efektivity našich finančních nástrojů.

Rád bych v tuto chvíli skončil, abych si mohl vyslechnout vaše názory a odpovědět na jakékoliv dotazy.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, úřadující předsedkyně Rady. Maďarské předsednictví vítá sdělení Komise o rámci EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů. Chtěla bych vyjádřit svou vděčnost a uznání nejen za odvedenou práci, ale i za osobní odhodlání komisařky Redingové, komisaře Andora a všech těch, kteří se podíleli na tomto skutečně významném úspěchu.

Předložením tohoto strategického dokumentu jsme se o obrovský krok přiblížili k realizaci jedné z hlavních priorit maďarského předsednictví. Jsem přesvědčena, že tento dokument se ukáže být důležitým příspěvkem ke zlepšení ekonomické a sociální situace Romů v Evropě, společně s nedávno přijatým usnesením Evropského parlamentu o strategii EU pro začleňování Romů na základě zprávy paní Lívie Járókové.

Extrémní chudoba, diskriminace a marginalizace nadále postihují velké množství Romů v celé Evropě, proto je nejvyšší čas tuto situaci zlepšit. Nemůžeme si dovolit tvrdit, že je to jejich problém, a ne náš. Kromě toho nesmí být na lidi nikdy pohlíženo jako na problém, ale spíše jako na šanci, na příležitost. Vzhledem k nynější hospodářské a demografické situaci v Evropě může zlepšení ekonomického a sociálního postavení Romů přinést nové lidské zdroje, a přispět tak z dlouhodobého hlediska k hospodářskému růstu.

Maďarské předsednictví se stále domnívá, že kromě nezbytného boje proti diskriminaci je nutná také nová kombinace politik zahrnující tři klíčové prvky: zaměstnanost, vzdělávání a bydlení. Na situaci bude mít pozitivní vliv, pokud budou členskými státy správně prováděna integrovaná politická opatření v těchto třech oblastech, která budou doplněna vhodným monitorováním, jak navrhuje Komise. Členské státy musí také usilovat o dosažení cílů strategie EU 2020. Opatření pro sociální začleňování Romů mohou být rozšířena do různých politických oblastí. Nyní se má všeobecně za to, že opatření inspirovaná a koordinovaná na úrovni EU mohou vytvářet synergie a přidanou hodnotu.

Co bude dál? Maďarské předsednictví chce předložit a projednat sdělení se dvěma komisaři během příští platformy o Romech dne 7. dubna v Budapešti, na kterou zvu všechny, které tato otázka zajímá. Rada se tím bude zabývat horizontálně. Nejprve to bude projednávat dubnová Rada ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci dne 12. dubna. Pak bude na řadě Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele dne 9. května, přičemž budou přijaty závěry Rady. Dokument dostane také Rada pro vzdělávání dne 20. května a následně maďarské předsednictví předloží svou zprávu o výsledcích jednání Radě pro obecné záležitosti dne 23. května.

Posledním bodem tohoto harmonogramu bude, doufejme, schválení na červnové Evropské radě. Bude to samozřejmě pouze nový začátek koordinované činnosti na úrovni EU a na úrovni členských států na pomoc této skutečně evropské menšině.

 
  
MPphoto
 

  László Tőkés, jménem skupiny PPE.(HU) Vážená paní předsedající, paní komisařko, pane komisaři, paní ministryně, na základě zprávy paní Járókové a v její souvislosti jsme rádi, že jsme dále postoupili směrem k provádění strategie pro Romy. Je to proto, že 8. dubna je Mezinárodní den Romů. Mimochodem v Maďarsku se bude ve stejný den konat páté zasedání evropské platformy pro Romy. Takto můžeme učinit nový významný krok ke společnému akčnímu plánu, který je koordinován na úrovni EU, a přitom může zohledňovat místní specifika. Evropská lidová strana naléhá na přijetí opatření EU v oblasti sociální integrace Romů již mnoho let. Navíc doufáme, že evropská strategie pro Romy se začne skutečně rozvíjet na summitu hlav států a vlád dne 24. června.

Tím můžeme dát na evropské úrovni odpověď umožňující řešit nejzávažnější problém Evropské unie v oblasti lidských práv. Je v prvé řadě odpovědností členských států zajistit, aby vůči svým občanům uplatňovaly základní lidská práva. Evropská unie může za tímto účelem pouze poskytnout rámce, ale je na každém členském státu, aby dal těmto rámcům obsah. Evropská romská strategie může být určitým typem profesního minima. Nicméně pevně věřím, že v rámci této strategie bude vypracován dlouhodobý akční plán, který bude zahrnovat strany a cykly a který bude moci účinně odstranit chudobu a sociální vyloučení Romů. K některým důležitým bodům týkajícím se obsahu této strategie patří to, že její cílová skupina je definována na ekonomickém, a nikoli etnickém základě, že podporuje prosazování celého spektra lidských práv a posiluje princip rovných příležitostí, zohledňuje regionální charakter vyloučení a zmírňuje nevýhody, které se vyskytují v zaostalých mikroregionech.

Aby byla tato strategie úspěšná, musí zúčastněné strany, konkrétně orgány EU, členské státy, nevládní organizace a romské komunity vyvíjet dlouhodobě a společně úsilí. Právě z tohoto důvodu je nutné, aby tato záležitost nebyla využívána k podněcování odporu nebo k útokům politických stran. Dovolit nelze ani kolektivní označování. Je nepřípustné vzájemně srovnávat kolektivní vinu Romů a kolektivní odpovědnost většiny, utlačovatelů. Řešení romské problematiky je jednou z priorit maďarského předsednictví EU. Doufám, že Evropská rada přijme v červnu plánovanou strategii. Žádám v této věci o podporu Evropského parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová, jménem skupiny S&D. – (SK) Paní komisařko, pane komisaři, v prvé řadě bych vám chtěla poblahopřát k prezentovanému rámci. Jsem ráda, že po opakovaných a mnohonásobných výzvách ze strany Parlamentu dnes Komise konečně představuje tuto evropskou rámcovou strategii. Myslím si, že je i nejvyšší čas, protože situace začíná být čím dál vážnější. Řada Romů v Unii čelí nejen nedůstojným životním podmínkám, ale i rostoucímu teroru. Sobotní lampionový pochod proti Romům v Maďarsku je toho nejnovějším důkazem a chtěla bych tímto vyzvat maďarskou vládu, aby z toho vyvodila důsledky.

Co se týče představeného rámce, dovolte mi začít kriticky. Situace je urgentní, přesto ale nemůžeme akceptovat rozhodnutí Komise připravit rámec bez veřejných konzultací se zúčastněnými stranami. Je zvláštní, že na jedné straně v samotném rámci zdůrazňujete význam spolupráce s občanskou společností, ale při samotné přípravě tohoto klíčového dokumentu jste obešli jak Romy, tak nevládní organizace, mezinárodní organizace a podobně. Takový uzavřený postup nepřidá rámci na legitimitě, spíše naopak.

Samotný obsah prezentovaného rámce však považuji vcelku za úspěšný. Komise správně definovala kompetence při řešení tohoto celoevropského problému. Klíčové kompetence však zůstávají nadále na úrovni členských států. Považuji nicméně za mimořádně důležité, že Evropská unie přebírá roli koordinátora národních strategií a dohledu nad nimi s cílem zajistit co nejrychlejší a skutečnou integraci Romů.

V této souvislosti je naprosto klíčové zmínit i důležitost sledování souladu národních strategií s předkládaným rámcem a důležitost sledování efektivnosti jejich provádění. V tomto směru se mi však zdá být postoj Komise trochu málo ambiciózní. Komise by měla přitvrdit zejména v očekáváních od členských států. Rámec správně definuje čtyři klíčové oblasti pro integraci Romů: přístup ke vzdělávání, dostupnost zaměstnání, přístup ke zdravotní péči a dostupnost důstojného bydlení a základních služeb. Spolu s členy naší frakce jsme během svých četných návštěv romských komunit po celé Evropě měli možnost se přesvědčit, že právě toto jsou klíčové oblasti, kde Romové často čelí zhoršeným podmínkám. Je však třeba zdůraznit, že podobně formulované cíle se objevily už i v programu Dekáda romské inkluze. Nyní je podstatné, aby se zajistilo jejich naplnění.

K těmto čtyřem oblastem bych ještě chtěla doplnit další, která v rámci chybí, a to konkrétně boj nejen proti diskriminaci, ale i proti verbálním či fyzickým projevům rasismu.

V neposlední řadě bych chtěla upozornit na otázku financování integračních opatření. Pracovní skupina Komise ještě koncem loňského roku odhalila, že členské státy mají značné mezery ve využívání fondů EU. Komise by si měla dát proto záležet na třech věcech: aby čerpání fondů nebylo administrativně příliš náročné, aby Komise provedla účinná opatření s cílem zajistit, že vyčleněné zdroje skutečně plní svůj účel a aby se zamezilo použití zdrojů na segregační praktiky.

Závěrem mi dovolte ještě jednou vám poděkovat a poblahopřát, paní komisařko a pane komisaři, a nyní už bude řada na členských státech, aby na tomto základě na národní úrovni efektivně postupovaly při integraci romského etnika.

(Řečník souhlasil s položením otázky postupem modré karty podle čl. 149 odst. 8 jednacího řádu).

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Paní předsedající, děkuji vám, paní Flašíková, že mi odpovíte na otázku. Evidentně jste s touto zprávou velmi dobře obeznámena a budete jistě vědět, že také vyžaduje, aby členské státy platily pokuty, pokud se zjistí, že nejsou v souladu se strategiemi nebo je nedodržují. Jak se stavíte ke skutečnosti, že členský stát bude rovněž povinen zaplatit pokutu, pokud nesplní požadavek povinné základní školní docházky? Absolvování základní školy je povinné ve všech zemích. Pokud tedy romské děti nebudou navštěvovat základní školu, hrozí příslušné zemi pokuty? Nemyslíte si, že určitou odpovědnost zajistit, aby děti chodily do školy, mají jejich rodiče?

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Paní předsedající, k tomuto tématu bych chtěla říct jednu věc: jsem jednoznačně zastánkyní toho, že tam, kde vytváříme práva, tam musí být dodržovány i povinnosti. A samozřejmě je i úkolem rodičů, aby dbali na to, aby byla dodržována všechna práva dítěte. Myslím si však, že členské státy Evropské unie mají dostatečné nástroje na to, aby takový prostor vytvořily, a že nebudou trestány za to, pokud rodiče nebudou dodržovat své povinnosti.

 
  
MPphoto
 

  Stanimir Ilchev, jménem skupiny ALDE.(BG) Paní předsedající, i já bych chtěl poděkovat zpravodajce paní Járókové a také zástupcům Komise, Rady a maďarského předsednictví, protože před námi učinili mnoho důležitých slibů a přijali velmi důležité závazky.

Když mluvíme o integraci Romů, neměli bychom zapomínat na to, že mluvíme o nejspecifičtější a možná i nejsložitější záležitosti v Evropě a Evropské unii. Jedná se o záležitost, kterou nelze vyřešit pouze financováním, pouze antidiskriminačními předpisy nebo pouze zavedením vzdělávacích programů. Řešení tohoto problému může spočívat jedině v kombinaci všech těchto přístupů a musí být prakticky součástí společné politické vůle.

V současné době se Unie víc než kdy jindy sama zabývá 12 miliony Romy. Někteří lidé si stále neuvědomují, že tito lidé nejsou prostě jen bulharskými, rumunskými a slovenskými Romy, ale jsou občany Evropské unie se stejnými právy a povinnostmi, a přitom mají ale omezené možnosti.

Situace je, jak vidíme, poměrně složitá. Čím vyšší bude úroveň integrace mezi opatřeními, iniciativami a politikami prováděnými členskými státy a všemi evropskými institucemi, tím bude strategie Evropské unie v oblasti integrace Romů úspěšnější.

Improvizované a jednostranné kroky mohou dokonce spíše uškodit než přinést užitek. V této souvislosti bych chtěl zmínit, že vědomosti v některých členských státech o Romech jsou nedostatečné a v některých případech dokonce chybné. Proto musí být otázka Romů v Evropě aktivně zkoumána a musí být odborně sledován pokrok. Jinak hrozí nebezpečí, že místo zneškodnění tikající bomby ji pouze přesuneme z jednoho místa na mapě starého kontinentu na jiné.

V centru naší ambiciózní strategie musí být obrovské úsilí poskytnout Romům vzdělání. To znamená úplnou integraci romských dětí do vzdělávacího systému, základní kvalifikace mládeže a zajištění gramotnosti dospělých.

Hlavním cílem v příštích letech musí být trvalý růst podílu Romů, kteří jsou vyškoleni pro trh práce a mají informovaný postoj vůči institucím a právnímu státu. Je to jediná záruka, že se život Romů v budoucnu přestane vyvíjet tak, jak se vyvíjí nyní, jakožto ubohá existence na nejistých základech, což zbytečně polyká peníze evropských daňových poplatníků.

 
  
MPphoto
 

  Hélène Flautre, jménem skupiny Verts/ALE.(FR) Paní předsedající, samozřejmě je dobrá zpráva, že dnes máme evropský rámec, kterým bude každý členský stát zavázán k tomu, aby předložil svou strategii integrace Romů. Komise tyto strategie do konce roku posoudí a přibližně za rok budeme muset toto téma znovu projednat. Dnes tedy vlastně vytváříme plán, který by měl umožnit poslancům, institucím, občanské společnosti postupovat mimořádně opatrně ve velmi důležitých oblastech, které byly zmíněny.

Všimla jsem si, že sdělení Komise zohledňuje některé body, které jsou uvedeny v parlamentní zprávě. Mám zde na mysli například zapojení Agentury pro lidská práva do hodnocení strategií. Myslím si, že tato agentura prokázala své kompetence v této oblasti. Mám na mysli také rozvoj spolupráce s Radou Evropy v oblasti vzdělávání mediátorů z romské komunity. Je to důležitý strategický faktor pro úspěch projektů na všech úrovních, tak jako pozornost věnovaná Romům, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, a také aspekt rozšíření, který tato zpráva zohledňuje. V neposlední řadě si myslím, že bude velmi vítáno vytvoření společných ukazatelů podporujících monitorovací systém.

Musím však zdůraznit některé nedostatky sdělení. Domnívám se, že se málo důrazně a naléhavě zmiňuje o nezbytné účasti Romů na všech úrovních, to znamená na úrovni přípravy projektů, provádění projektů a jejich hodnocení. Ve sdělení se hovoří o informacích, o konzultacích, ale zásadní je zapojení samotné romské komunity. Vyplývá to z obrovských zkušeností, protože v Evropě jsou v tomto směru také dobré zkušenosti. To je podle mého názoru slabinou tohoto sdělení.

Druhou slabinou tohoto sdělení je skutečnost, že se otázkou nediskriminace zabývá průřezově ve všech čtyřech oblastech. Podle mého názoru je však velmi důležité, nebo by bylo velmi důležité, abychom měli zvláštní odstavec věnovaný boji proti diskriminaci a násilí a přístupu Romů ke spravedlnosti. Tato složka zahrnující antidiskriminaci, základní práva, přístup ke spravedlnosti není ve sdělení obsažena jako samostatná složka, jak by si zasloužila. Podle mého názoru je to další slabina tohoto dokumentu Komise.

Myslím, že jsme mluvili také o mediátorech, což je program, který odstartovala Rada Evropy. Je dobře, že se o něm toto sdělení zmiňuje. Mohli jsme a i vy jste mohli zmínit pokyny, které vypracovala Rada Evropy, abychom nakonec neměli dvě strategie nebo dva typy rámců pro posouzení vnitrostátních strategií. To by bylo podle mého názoru pozitivem tohoto sdělení.

Závěrem chci říct, že doufám, že práce Komise ještě neskončila a že pracovní skupina by měla nadále pracovat tak, aby členské státy stále pociťovaly tlak ze strany Komise, občanské společnosti a místních úřadů k tomu, aby tyto pokyny skutečně provedly.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, jménem skupiny ECR. Vážená paní předsedající, tento návrh je příležitostí k lepší integraci Romů v členských státech a nalezení způsobů, jak poskytnout Romům úplné a rovné příležitosti a práva, jako mají všichni občané EU. Hlavním cílem tohoto programu by mělo být to, aby všichni tito lidé měli k dispozici základní univerzální práva.

Obávám se však, že tato komplikovaná agenda plná překážek možná bude muset – stejně jako předchozí programy – být zredukována. Musí být respektovány pravomoci členských států v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a bydlení a podle toho, co jsem dosud přečetl, se obávám, že Komise může jednat ultra vires způsobem, který poškozuje práva členských států stanovit své vlastní politiky v těchto oblastech. Nicméně doufám, že tato nová strategie představuje novou éru ve způsobu, jakým EU bude tuto záležitost řešit, a to tím, že nejprve Romy vyslechne.

Programy jsou již příliš dlouho příliš složité a nedospěly jednoduše k lidem, kteří pomoc potřebují nejvíce. Během téměř deseti let bylo dosaženo jen pramálo podstatného. Doufám, že se Komise nyní zaměří na to, jak nejlépe zjednodušit postupy pro čerpání prostředků EU a jak lépe sledovat, hodnotit a realizovat své programy. Pokud EU vynakládá na tuto oblast peníze, pak musí být nyní vynakládány lépe.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst, jménem skupiny GUE/NGL. – (DE) Paní předsedající, dámy a pánové, je dobře, že nyní budeme mít obecnou strategii pro Romy. Obávám se ale, že ne vše je tak růžové. Je to proto, že celkové návrhy, které Komise předkládá, daleko zaostávají za mnohaletými diskusemi se zástupci Romů, z nichž některé se konaly v této sněmovně.

Zástupci romské komunity s rámcovou strategií i bez ní již roky poukazují na potřebu cílených opatření a jasných, konkrétních požadavků. Nemáme ani jasné sankce pro případ, že by tato strategie nebyla dodržena. Ačkoli v tomto směru padly nějaké návrhy, neexistují žádné skutečné sankce, takže systém je děravější než ementál.

Strategie pro romskou menšinu musí zohlednit všechny významné oblasti. Takto to bylo dohodnuto. Avšak co může Komise kromě čtyř klíčových bodů nabídnout? Ve strukturách neexistuje žádné ustanovení pro zapojení a začlenění romských komunit do všech rozhodnutí, která se jich týkají. Neexistují struktury pro konkrétní realizaci cílů. Chybí hledisko rovnosti žen a mužů. Věc, která mne opravdu irituje a která je podle mého názoru skandální, je to, že nejste ochotni podniknout jakékoli explicitní kroky k boji proti diskriminaci romské komunity.

Stěžujete si, že nejsou využívány strukturální fondy EU pro Romy. Chtěl bych se vás zeptat zcela otevřeně: není to tak, že diskriminace Romů je také jedním z důvodů, proč Společenství tyto prostředky EU dosud nevyužívalo? Myslím, že ano.

My, členové skupiny GUE/NGL, jsme vůči tomuto sdělení velmi kritičtí. Nemyslíme si, že je vhodné, a očekávám, že budou provedeny příslušné změny.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio, jménem skupiny EFD. – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, přestože jsem euroskeptik, mohl bych s ohledem na strategii EU 2020 podpořit plán na odstranění diskriminace, obtíží a marginalizace, pokud bychom skutečně nabízeli energické kroky ze strany Evropské komise korigující chování členských států.

Avšak máme tady tyto projevy o skvělé budoucnosti, o skvělé kontrole, přednesené evropskou komisařkou, která mi stále nedokáže vysvětlit, jak je možné, že v její zemi, v Lucemburském velkovévodství, je těmto kočovníkům zakázáno stavět si tábořiště, zatímco poblíž mého domova, v Itálii a ve Francii, je stavět mohou. Takže mluvíme o poskytnutí domova kočovníkům, přičemž v některých evropských zemích, konkrétně ve vlasti paní Redingové, se tito lidé nemohou ani utábořit.

V dnešním vydání hlavních novin v mé zemi, Il Corriere della Sera, je článek o ženě, který si nezaslouží být nazývána rodičem, o kočovnici, která byla zatčena v Itálii za to, že svou vlastní dcerku prodala obchodníkům s lidmi, kteří ji chtěli prodávat k prostituci. Prodala svou vlastní holčičku. Jiní kočovníci posílají děti dělat jiné věci. A často právě neposílají děti do školy, navzdory tlaku a pozornosti ze strany úřadů, mediátorů a charitativních organizací.

Chceme mluvit také o těchto problémech? Chceme skoncovat s těmito salámovými metodami idiotských dobráků a uvědomit si, že mnoho problémů si Romové vytvářejí především a výhradně sami?

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Rozprava je ukončena.

Písemná prohlášení (článek 149 jednacího řádu)

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), písemně. – (RO) Nová evropská strategie začleňování Romů slouží pouze k omílání starých cílů, které jsou již dlouhé roky nedosažitelné. Byly věrohodné v době, kdy byla v roce 2005 spuštěna iniciativa Dekáda romské inkluze. Nicméně nyní, kdy se v EU stupňuje extremistické chování a násilí vůči Romům, bychom potřebovali strategii, která nabízí mnohem více konkrétních opatření. Napětí v Maďarsku roste a kroky policie jsou stále tvrdší. Nezaujmeme-li pevný postoj, situace se zhorší. Proto je zarážející, že se Komise nesnaží přijít se správnými řešeními, která vyřeší specifické problémy, zvláště když měla k dispozici usnesení přijaté Evropským parlamentem.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), písemně. (RO) Nová strategie pro koordinaci vnitrostátních strategií pro začlenění Romů, kterou dnes předložila Komise, představuje pro EU důležitý krok. Vytvoření vnitrostátních kontaktních míst pro začlenění Romů, zjednodušení postupů financování, posuzování vnitrostátních plánů institucemi EU a ověřování pokroku v oblasti integrace Romů v členských státech jsou opatření, která pomohou zlepšit ekonomickou a sociální situaci romské populace v Evropě. Členské státy musí tuto strategii podrobně prozkoumat a co nejdříve vytvořit správní orgán pověřený prováděním strategie a její koordinací s ostatními členskými státy. Doufám, že počínaje letošním létem se Komise ujme vedoucí role v koordinování strategie v rámci změn v klíčových oblastech, jako je podpora občanské výchovy, poradenství pro volbu povolání a zaměstnání. Považuji za politováníhodné, že nová strategie nedokáže objasnit doporučení týkající se typů programů pro Romy, které budou rozvíjeny a prováděny podobným způsobem s určitými obměnami ve všech členských státech. Vyzývám Radu a členské státy, aby přišly s těmito doporučeními typů programů, které bude Komise vést centrálně. Bez těchto typů programů přizpůsobených kočovnému charakteru životního stylu Romů nebude Evropská unie nikdy schopna plně přispět ke zvýšení přidané hodnoty na úrovni EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písemně. Rámec EU pro vnitrostátní strategie pro integraci Romů poskytuje příležitost spojit síly na všech úrovních a se všemi zúčastněnými stranami s cílem skoncovat s vyloučením Romů. Cílů stanovených na úrovni EU, které pokrývají čtyři důležité oblasti integrace Romů – přístup ke vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči a bydlení, bude dosaženo pouze v případě, pokud se k tomu členské státy jednoznačně zavážou. Nyní je naprosto zásadní zvýšit úsilí a zajistit, aby se vnitrostátní, regionální a místní integrační politiky zaměřily na Romy jasným a konkrétním způsobem a aby zvláštní opatření řešila potřeby Romů s cílem zamezit nevýhodám, kterým čelí, a vyvažovat je. Členské státy by měly zajistit, aby měly všechny romské děti přístup ke kvalitnímu vzdělání, a měly by stanovit konkrétní cíl zvyšování míry zaměstnanosti Romů v rámci strategie Evropa 2020, dále by měly zvýšit podíl romských domácností s přístupem k vodě, kanalizaci a elektřině a podporovat nediskriminační přístup k bydlení, včetně sociálního bydlení. Členské státy by měly stanovit konkrétní cíle s konkrétním časovým plánem v oblasti zvýšení průměrné délky života Romů, zvýšení míry očkování dětí na úroveň neromské populace a rovněž snížení dětské a mateřské úmrtnosti na úroveň neromské populace.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), písemně. (FR) Komise nám konečně dala několik ambiciózních cílů v oblasti integrace Romů v Evropě: zajištění alespoň základní úrovně vzdělání všech romských dětí, snížení dětské úmrtnosti a snížení rozdílů v průměrné délce života. Tyto ambiciózní cíle je však potřeba ještě uvést do praxe. Rok poté, co Evropský parlament přijal změnu nařízení o EFRR zaměřeného na investice do bydlení pro marginalizované skupiny obyvatel, jsou potíže s rozjezdem projektů. Je důležité, aby členské státy investovaly do oblastí, jako je zaměstnanost, vzdělávání, zdraví a bydlení pro Romy, a podávaly zprávy o své činnosti v těchto oblastech, ale Komise by měla využívání stávajících evropských programů také pečlivě sledovat. V neposlední řadě musí Romové využít této příležitosti k tomu, aby převzali kontrolu nad svým vlastním osudem, s vědomím, že mohou počítat s podporou Evropy. Postoj „počkáme a uvidíme“ a prázdná slova pouze vyživují krajní pravici a nedůvěru mezi komunitami. Příští pátek, 8. dubna, oslavíme Mezinárodní den Romů. Doufám, že 8. dubna 2012 budeme moci slavit pokrok, kterého bude dosaženo.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí