Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 5. apríla 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

10. Rámec EÚ týkajúci sa koordinácie národných stratégií integrácie Rómov (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je vyhlásenie Komisie o rámci EÚ týkajúcom sa koordinácie národných stratégií integrácie Rómov.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, podpredsedníčka Komisie. − Spolu s mojím kolegom Lászlóm Andorom predkladám rozhodnutie Komisie predstaviť nový rámec týkajúci sa národných stratégií integrácie Rómov.

Rámec EÚ prichádza vo chvíli, keď sa situácia Rómov dostala do skutočného centra pozornosti v Európe. Na riešenie situácie Rómov poskytla EÚ členským štátom rôzne právne, politické a finančné nástroje. Máme aj celý právny rámec založený na nediskriminácii, voľnom pohybe ľudí a stratégii rozširovania. Je však úplne zrejmé, že hospodárska a sociálna marginalizácia Rómov pretrváva, a to nie je v Európskej únii 21. storočia prijateľné ani udržateľné.

Parlament s podporou celého politického spektra – a to by som chcela podčiarknuť – upozornil na naliehavosť podpory integrácie Rómov prostredníctvom nedávno prijatého uznesenia o rómskej stratégii EÚ. Chcela by som poďakovať pani spravodajkyni Járókovej za vynikajúcu prácu.

Sú potrebné rozhodné kroky tak na vnútroštátnej, ako aj na európskej úrovni. Musíme spojiť svoje sily a zvýšiť úsilie s cieľom skoncovať s diskrimináciou voči Rómom a zabezpečiť, aby mali rovnaké práva ako všetci ostatní európski občania, pretože nimi sú. Keď to hovorím, mám, samozrejme, na mysli dvojsmerný proces, ktorý si vyžaduje zmenu postoja väčšiny našich európskych občanov a členov rómskych komunít.

Všetci súhlasíme, že potrebujeme účinné plánovanie a uplatňovanie politiky, ako aj strategický spoločný prístup. Všetci vieme, že primárnu zodpovednosť za integráciu Rómov majú členské štáty. Takisto sme si vedomí, že situácia Rómov sa v jednotlivých členských štátoch výrazne líši. Preto sa Komisia rozhodla predstaviť rámec EÚ, ktorý umožní členským štátom, aby podnikli kroky zodpovedajúce problémom, ktoré musia prekonávať.

Pracovná skupina pre problematiku Rómov, ktorá bola zriadená v septembri minulého roka a v decembri predložila správu, jasne ukázala, že veľmi často sa neprijímajú dostatočné opatrenia. Suma 26,5 miliardy EUR, ktorá je k dispozícii v rámci štrukturálnych fondov, sa nevyužíva tak, ako by sa mala. Iba 100 miliónov EUR sa vyčlenilo na konkrétne činnosti týkajúce sa rómskej problematiky, kým 70 % prostriedkov na technickú pomoc, ktoré by boli potrebné vo väčšine členských štátov, sa jednoducho nepoužilo. Preto nie sú doteraz zavedené opatrenia primerané. Je teraz načase zabezpečiť, aby sa vnútroštátne, regionálne a miestne politiky zamerali na potreby Rómov jasným a konkrétnym spôsobom.

V našom rámci sa sústreďujeme na štyri hlavné otázky: vzdelávanie, zamestnanosť, zdravotníctvo a bývanie. Chceme, aby sa EÚ a 27 členských štátov zaviazali k odstraňovaniu rozdielov a sústredili sa na spoločné ciele v týchto štyroch oblastiach použitím cielených opatrení a dostatočných finančných prostriedkov na ich uskutočnenie. Chceme, aby všetky členské štáty zapracovali tieto ciele do existujúcej rómskej stratégie, ak nejakú majú alebo ak žiadnu nemajú, aby si ju vytvorili na obdobie do roku 2020.

Aby sme mohli kontrolovať, či toto úsilie dosahuje svoje ciele, potrebujeme pravidelné monitorovanie. Preto rámec EÚ kladie základy pre silný monitorovací mechanizmus s cieľom zabezpečiť Rómom konkrétne výsledky. Tento monitorovací mechanizmus zabezpečí, aby sa uplatňovali národné rómske stratégie, aby sa peniaze určené na integráciu Rómov dostali ku konečným príjemcom a aby došlo k pokroku smerom k dosiahnutiu cieľov v oblasti integrácie Rómov.

Komisia bude každoročne podávať správu o dosiahnutom pokroku smerom k integrácii rómskeho obyvateľstva v členských štátoch. Rámec EÚ poskytuje príležitosť pre všetky zainteresované strany na všetkých úrovniach, aby spojili sily s obyvateľmi EÚ vo všeobecnosti a konkrétne s rómskym obyvateľstvom s cieľom skoncovať s vylúčením viac ako 10 miliónov Európanov, čo si už v budúcnosti nemôžeme dovoliť.

 
  
MPphoto
 

  László Andor, člen Komisie. – Sociálna a hospodárska situácia Rómov je prioritou programu EÚ. Minulý mesiac tento Parlament prijal správu pani Járókovej o stratégii EÚ pre začleňovanie Rómov. A dnes Komisia prijala oznámenie o rámci EÚ týkajúcom sa národných stratégií integrácie Rómov.

Obidva dokumenty výrazne prispievajú k širšej diskusii o Rómoch a budú zohľadnené v záveroch prijatých na ďalšom zasadnutí Rady ministrov pre zamestnanosť a sociálne veci 19. mája, ktoré bude venované výlučne integrácii Rómov.

Tieto dokumenty jasne vyjadrujú politické odhodlanie EÚ riešiť situáciu miliónov Rómov, ktorí trpia hospodárskym a sociálnym vylúčením. Rád by som v tejto súvislosti uviedol tri kľúčové body.

Po prvé, Komisia stanovila rámec EÚ týkajúci sa národných stratégií integrácie Rómov. Uznáva hlavnú zodpovednosť členských štátov za návrh a vykonávanie stratégií integrácie Rómov. Takisto znovu potvrdzuje svoje hlboké presvedčenie, že Európska únia nemôže tolerovať žiadnu formu rasizmu, xenofóbie, diskriminácie alebo sociálneho vylúčenia Rómov. Únia má morálnu a politickú povinnosť podporovať členské štáty v ich úsilí pomocou všetkých politík a nástrojov, ktoré má k dispozícii.

Po druhé, ako viete, Únia sa dohodla na komplexnej stratégii vyváženého rozvoja európskeho hospodárskeho a sociálneho modelu. Stratégia Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast je ten správny politický kontext pre riešenie komplexných problémov, ktorým Rómovia čelia. Musíme využiť zámery, ciele, hlavné iniciatívy a systémy predkladania správ v rámci stratégie Európa 2020 pre dobro Rómov.

Hlavné posolstvo je, že vylúčenie miliónov Európanov z hospodárskeho a sociálneho života nie je inteligentné ani udržateľné a už vôbec nie inkluzívne. Skrátka neexistuje žiadne ospravedlnenie pre pretrvávajúce vylúčenie Rómov v Európe, v ktorej chceme žiť.

Predovšetkým hlavné ciele stratégie Európa 2020 v oblasti zamestnanosti, znižovania chudoby a vzdelávania sú kľúčovými kritériami merania pokroku v rámci politík integrácie Rómov. Oznámenie Komisie týkajúce sa Rómov určuje štyri oblasti, ktoré majú strategický význam pri prekonávaní problému vylúčenia Rómov. Sú to nasledujúce oblasti.

Prístup k zamestnaniu: treba riešiť veľkú priepasť medzi mierami zamestnanosti Rómov a Nerómov. Ak to neurobíme, nedosiahneme ciele stratégie Európa 2020.

Prístup k vzdelávaniu: všetky rómske deti by mali mať prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a nie čeliť diskriminácii alebo segregácii. Minimálne by mali všetky rómske deti dokončiť základnú školu.

Prístup k zdravotnej starostlivosti: zmenšenie priepasti v zdravotnej starostlivosti medzi Rómami a Nerómami. Členské štáty by mali poskytnúť Rómom prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti za rovnakých podmienok, aké má zvyšok obyvateľstva.

Prístup k bývaniu a základným službám: tam, kde je situácia rómskeho obyvateľstva oveľa horšia ako situácia zvyšku populácie, napríklad pokiaľ ide o prístup k vode, elektrine a ostatným službám.

Chýbajúci jednotný prístup má negatívny vplyv na celkovú integráciu rómskeho obyvateľstva do spoločnosti a necháva ich žiť v chudobe.

Po tretie, Únia by mala poskytnúť peniaze tam, kde sú najviac potrebné. Komisia v súčasnosti pripravuje návrh viacročného finančného rámca, po ktorom budú nasledovať konkrétne návrhy týkajúce sa štrukturálnych fondov. Podľa mňa by sa mali štrukturálne fondy zosúladiť so stratégiou Európa 2020. To platí všeobecne pre tie oblasti politiky, za ktoré som zodpovedný – zamestnanosť a sociálne začleňovanie –, a určite aj pre sociálno-ekonomické začleňovanie Rómov. Zefektívnenie našich finančných nástrojov je pre mňa kľúčovým cieľom.

Rád by som tu skončil, aby som si mohol vypočuť vaše názory a zodpovedať prípadné otázky.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, úradujúca predsedníčka Rady. – Maďarské predsedníctvo víta oznámenie Komisie o rámci EÚ týkajúcom sa národných stratégií integrácie Rómov. Chcela by som vyjadriť svoju vďaku a uznanie nielen za vykonanú prácu, ale aj za osobnú oddanosť pani komisárky Redingovej, pána komisára Andora a všetkých tých, ktorí sa podieľali na tomto skutočne významnom úspechu.

Predložením tohto strategického dokumentu sme urobili obrovský krok smerom k realizácii jednej z hlavných priorít maďarského predsedníctva. Som presvedčená, že bude dôležitým prínosom k zlepšeniu hospodárskej a sociálnej situácie Rómov v Európe spolu s nedávno prijatým uznesením Európskeho parlamentu o stratégii EÚ pre začleňovanie Rómov na základe správy pani Lívie Járókovej.

Extrémna chudoba, diskriminácia a marginalizácia naďalej postihuje veľký počet Rómov v celej Európe, a preto je najvyšší čas na nápravu. Nemôžeme si dovoliť povedať, že je to ich problém a nie náš. Okrem toho sa ľudia nikdy nesmú považovať za problém, ale skôr za šancu, príležitosť. Na základe súčasnej hospodárskej a demografickej situácie v Európe môže zlepšenie hospodárskeho a sociálneho postavenia Rómov poskytnúť nové ľudské zdroje a tým z dlhodobého hľadiska prispieť k hospodárskemu rastu.

Maďarské predsedníctvo vždy verilo, že okrem potrebného boja proti diskriminácii je nevyhnutná aj kombinácia politických opatrení s tromi kľúčovými prvkami: zamestnanosť, vzdelávanie a bývanie. Ak ich budú členské štáty dôsledne vykonávať, integrované politické opatrenia v týchto troch oblastiach doplnené o primerané monitorovanie podľa návrhu Komisie prinesú zmenu. Členské štáty budú musieť vynaložiť úsilie aj na dosiahnutie cieľov stratégie EÚ 2020. Opatrenia pre sociálne začlenenie Rómov sa môžu presadiť v rôznych oblastiach politiky. Je teraz všeobecne známe, že opatrenia inšpirované a koordinované na úrovni EÚ môžu vytvoriť synergiu a pridanú hodnotu.

Čo nasleduje ďalej? Maďarské predsedníctvo plánuje predložiť oznámenie a rokovať o ňom s obidvomi komisármi počas najbližšieho stretnutia rómskej platformy 7. apríla v Budapešti, na ktoré pozývam všetkých, ktorí majú záujem. Rada sa ním bude zaoberať horizontálnym spôsobom. Najskôr sa o ňom bude rokovať na aprílovom zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci, ktoré sa bude konať 12. apríla. Potom bude nasledovať prijatie záverov Rady 9. mája na zasadnutí Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a ochranu spotrebiteľa. Dokument dostane aj Rada pre vzdelávanie 20. mája, teda predtým, ako maďarské predsedníctvo predloží svoju správu o výsledkoch rokovaní Rade pre všeobecné záležitosti na jej zasadnutí 23. mája.

Posledným momentom tohto plánu bude, dúfajme, jeho schválenie na júnovom zasadnutí Európskej rady. Bude to, samozrejme, len nový začiatok koordinovaného postupu na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni s cieľom pomôcť tejto skutočne európskej menšine.

 
  
MPphoto
 

  László Tőkés, v mene poslaneckého klubu PPE.(HU) Na základe správy pani Járókovej a v súvislosti s ňou sme radi, že napredujeme smerom k uplatneniu rómskej stratégie. Dôvodom je to, že 8. apríla je Medzinárodný deň Rómov. Mimochodom, piate stretnutie európskej rómskej platformy sa náhodou koná presne v ten istý deň v Maďarsku. Prostredníctvom týchto udalostí môžeme urobiť významný nový krok smerom k spoločnému akčnému plánu, ktorý koordinuje EÚ, ale stále dokáže zohľadniť miestne špecifiká. Európska ľudová strana roky naliehala na EÚ, aby konala v otázke sociálneho začleňovania Rómov. Okrem toho dúfame, že európska rómska stratégia sa môže naozaj začať uplatňovať 24. júna na samite hláv štátov a predsedov vlád.

Vďaka tomu môžeme na európskej úrovni získať odpoveď na otázku, ako riešiť najzávažnejší problém ľudských práv v Európskej únii. Je to predovšetkým zodpovednosť členských štátov, aby svojim občanom zaručili presadzovanie základných ľudských práv. Európska únia môže na to poskytnúť iba rámce, ale je na každom členskom štáte, aby tieto rámce zhmotnil. Európska rómska stratégia môže byť druhom odborného minima. Pevne však verím, že sa na tomto základe pripraví dlhodobý akčný plán premosťujúci strany a cykly, ktorý bude môcť účinne odstrániť chudobu a sociálne vylúčenie postihujúce Rómov. Niekoľko dôležitých bodov týkajúcich sa obsahu stratégie je, že jej cieľová skupina je definovaná na hospodárskom a nie na etnickom základe; podporuje posilnenie celej škály ľudských práv a upevňuje zásadu rovnakých príležitostí; zohľadňuje regionálny charakter vylúčenia a zmierňuje nevýhody sústredené v zaostalých mikroregiónoch.

Aby táto stratégia uspela, zúčastnené strany, konkrétne inštitúcie EÚ, členské štáty, mimovládne organizácie a rómske spoločenstvá, musia vyvinúť dlhodobé a odhodlané spoločné úsilie. Práve z tohto dôvodu sa táto záležitosť nesmie využívať na vyvolávanie odporu alebo na stranícke politické útoky. Nie je prípustné ani hromadné označovanie, rovnako ako spájanie kolektívnej viny Rómov a kolektívnej zodpovednosti väčšiny, teda utláčateľov. Riešenie rómskej otázky je prioritou maďarského predsedníctva EÚ. Dúfam, že Európska rada plánovanú stratégiu v júni prijme. V tejto veci žiadam Európsky parlament o podporu.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová, za skupinu S&D(SK) Pani komisárka, pán komisár, v prvom rade by som vám chcela zablahoželať k prezentovanému rámcu. Som rada, že, po opakovaných a mnohonásobných výzvach zo strany Parlamentu, Komisia dnes konečne predstavuje túto európsku rámcovú stratégiu. Myslím si, že je aj najvyšší čas, pretože situácia začína byť čoraz vážnejšia. Mnohí Rómovia v Únii čelia nielen nedôstojným životným podmienkam, ale aj rastúcemu teroru. Sobotňajší fakľový pochod proti Rómov v Maďarsku je toho najnovším dôkazom a chcela by som týmto vyzvať maďarskú vládu k vyvodeniu dôsledkov.

Čo sa týka predstaveného rámca, dovoľte mi začať kriticky. Situácia je urgentná, ale aj tak nemôžeme akceptovať rozhodnutie Komisie pripraviť rámec bez verejných konzultácií so zúčastnenými stranami. Je zvláštne, že na jednej strane v samotnom rámci zdôrazňujete dôležitosť spolupráce s občianskou spoločnosťou, ale pri samotnej príprave tohto kľúčového dokumentu ste obišli ako Rómov, tak mimovládne organizácie, medzinárodné organizácie a podobne. Takýto uzavretý postup rámcu na jeho legitimite nepridá, skôr naopak.

Samotný obsah prezentovaného rámca považujem však vcelku za úspešný. Komisia správne definovala kompetencie pri riešení tohto celoeurópskeho problému. Kľúčové kompetencie ostávajú však naďalej na úrovni členských štátov. Považujem však za mimoriadne dôležité, že Európska únia preberá úlohu koordinátora národných stratégií a dohľadu nad nimi s cieľom zabezpečiť čo najrýchlejšiu a ozajstnú integráciu Rómov.

V tejto súvislosti je absolútne kľúčové spomenúť aj dôležitosť monitorovania súladu národných stratégií s predkladaným rámcom a dôležitosť monitorovania efektívnosti ich implementácie. V tomto smere sa mi však zdá byť postoj Komisie trošku málo ambiciózny. Komisia by mala pritvrdiť najmä v očakávaniach od členských štátov. Rámec správne definuje štyri kľúčové oblasti pre integráciu Rómov: prístup ku vzdelávaniu, dostupnosť zamestnania, prístup k zdravotnej starostlivosti a dostupnosť dôstojného bývania a základných služieb. Spolu s členmi našej frakcie sme sa počas svojich početných návštev rómskych komunít po celej Európe mali možnosť presvedčiť, že práve toto sú kľúčové oblasti, kde Rómovia často čelia zhoršeným podmienkam. Treba však zdôrazniť, že podobne formulované ciele sa objavili už aj v programe Dekáda rómskeho začleňovania. Teraz je podstatné, aby sa zabezpečilo ich naplnenie.

K týmto štyrom oblastiam by som ešte chcela doplniť ďalšiu, ktorá v rámci chýba, a to konkrétne boj nielen proti diskriminácii, ale aj boj proti verbálnym či fyzickým prejavom rasizmu.

V neposlednom rade by som chcela upozorniť na otázku financovania integračných opatrení. Pracovná skupina Komisie ešte koncom minulého roka odhalila, že členské štáty majú značné medzery vo využívaní fondov EÚ. Komisia by si mala dať preto záležať na troch veciach: aby čerpanie fondov nebolo administratívne príliš náročné, aby Komisia spravila účinné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby vyčlenené zdroje skutočne plnili svoj účel, a aby sa zamedzilo použitiu zdrojov na segregačné praktiky.

Záverom mi dovoľte ešte raz poďakovať a zablahoželať vám, pani komisárka a pán komisár, a teraz bude rad na členských štátoch, aby na jeho základe na národnej úrovni efektívne postupovali pri integrácii rómskeho etnika.

(Rečník súhlasil, že odpovie na otázku položenú zdvihnutím modrej karty (článok 149 ods. 8 rokovacieho poriadku).

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Ďakujem vám, vážená pani Flašíková, že ste prijali moju otázku. Očividne túto správu veľmi dobre poznáte a určite si uvedomujete, že tiež vyžaduje, aby členské štáty platili sankcie, ak nebudú spĺňať požiadavky alebo nebudú dodržiavať stratégie. Ako sa staviate k skutočnosti, že členský štát by musel platiť sankcie pri nedodržaní požiadavky na povinnú základnú školskú dochádzku? Základná školská dochádzka je povinná vo všetkých krajinách. Ak teda rómske deti nebudú navštevovať základnú školu, musí príslušná krajina platiť sankcie? Nemyslíte si, že rodičia majú určitú zodpovednosť za to, aby ich deti chodili do školy?

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D) - (SK) V tomto smere by som chcela povedať jednu vec: som absolútne zástankyňou toho, že tam, kde vytvárame práva, tam musia byť dodržiavané aj povinnosti. A samozrejme je aj úlohou rodičov, aby dbali o to, aby boli dodržiavané všetky práva dieťaťa. Myslím si však, že členské štáty Európskej únie majú dostatočné nástroje na to, aby takýto priestor vytvorili, a že nebudú trestané za to, ak sa nebude dodržiavať povinnosť zo strany rodičov.

 
  
MPphoto
 

  Stanimir Ilchev, v mene skupiny ALDE.(BG) Tiež by som chcel poďakovať pani spravodajkyni Járókovej, ako aj predstaviteľom Komisie, Rady a maďarského predsedníctva, pretože nám dali veľa vážnych sľubov a prijali veľmi vážne záväzky.

Keď hovoríme o integrácii Rómov, nemali by sme zabudnúť, že hovoríme o najšpecifickejšej a možno najzložitejšej problematike v Európe a v Európskej únii. Ide o problematiku, ktorá sa nedá riešiť výlučne pomocou financovania, právnych predpisov v oblasti zákazu diskriminácie alebo spustením vzdelávacích programov. Riešenie tohto problému môže spočívať len v kombinácii všetkých týchto prístupov a musí vychádzať zo spoločnej politickej vôle.

V tejto chvíli je v samotnej Únii 12 miliónov Rómov, čo je viac ako kedykoľvek predtým. Niektorí si stále neuvedomujú, že títo ľudia nie sú jednoducho iba bulharskí, rumunskí alebo slovenskí Rómovia, ale sú to občania Európskej únie s rovnakými právami a povinnosťami, ktorí majú navyše obmedzenú perspektívu.

Ako vidíme, situácia je dosť komplikovaná. Čím väčšia bude úroveň integrácie medzi opatreniami, iniciatívami a politikami, ktoré uplatňujú členské štáty a všetky európske inštitúcie, tým väčší úspech bude mať stratégia Európskej únie v oblasti integrácie Rómov.

Narýchlo pripravené a jednostranné kroky môžu dokonca spôsobiť viac škody ako úžitku. Tu by som mal spomenúť, že v niektorých členských štátoch sú poznatky o Rómoch neprimerané a v niektorých prípadoch dokonca nesprávne. Z toho dôvodu sa musí rómska otázka v Európe aktívne skúmať a pokrok v rámci nej odborne sledovať. V opačnom prípade hrozí, že namiesto zneškodnenia časovanej bomby ju iba premiestnime z jedného miesta na druhé na mape starého kontinentu.

Ústredným prvkom našej ambicióznej stratégie musí byť veľké úsilie s poskytnúť Rómom vzdelanie. To znamená úplné začlenenie ich detí do vzdelávacieho systému, poskytnutie základnej kvalifikácie mladým ľuďom a gramotnosti dospelým.

Hlavným cieľom musí byť v nasledujúcich rokoch postupné zvyšovanie podielu Rómov, ktorí sú odborne pripravení na trh práce a majú rozumný prístup k inštitúciám a zásadám právneho štátu. To je jedinou zárukou, že život Rómov v budúcnosti prestane fungovať ako doteraz, ako zúfalá existencia na pohyblivom piesku, ktorý zbytočne pohltil peniaze európskych daňových poplatníkov.

 
  
MPphoto
 

  Hélène Flautre, v mene skupiny Verts/ALE.(FR) Je to, samozrejme, dobrá správa, že teraz máme konkrétny európsky rámec, ktorý uloží každému členskému štátu povinnosť predložiť svoju národnú stratégiu integrácie Rómov. Odteraz do konca roka bude Komisia tieto stratégie hodnotiť a potom približne o rok budeme musieť túto otázku znovu prediskutovať. Preto dnes vlastne vytvárame plán, ktorý by mal umožniť poslancom, verejným orgánom a občianskej spoločnosti vykonávať priebežnú, prísnu kontrolu vo veľmi dôležitých oblastiach, ktoré ste spomenuli.

Všimla som si, že oznámenie Komisie preberá niektoré body, ktoré sme stanovili v parlamentnej správe. Mám na mysli napríklad účasť Agentúry pre základné práva na hodnotení stratégií. Domnievam sa, že táto agentúra ukázala v tejto oblasti svoju kompetentnosť. Mám na mysli tiež rozvoj spolupráce s Radou Európy v rámci odbornej prípravy sprostredkovateľov z rómskeho spoločenstva. To je dôležitý strategický faktor úspechu projektov na všetkých úrovniach, rovnako ako pozornosť venovaná Rómom, ktorí sú príslušníkmi tretích krajín, a aspekt rozširovania, ktorý sa v tejto správe berie do úvahy. A nakoniec si myslím, že vytvorenie spoločných ukazovateľov na podporu monitorovacieho systému je veľmi vítané.

Napriek tomu musím zdôrazniť určité nedostatky tohto oznámenia. Domnievam sa, že nie je dostatočne silné a naliehavé v poukazovaní na potrebnú účasť Rómov na všetkých úrovniach, teda na úrovni prípravy projektov, ich realizácie a hodnotenia. Oznámenie hovorí o informovaní a konzultácii, ale účasť samotného rómskeho spoločenstva je nevyhnutná. Existuje dostatok skúseností, ktoré to dokazujú, pretože dobré skúsenosti sme s tým mali aj v Európe. Pokladám to za slabú stránku tohto oznámenia.

Druhou slabou stránkou oznámenia je, že sa zaoberá otázkou nediskriminácie ako prierezovou témou v každej zo štyroch oblastí. Myslím si však, že je veľmi dôležité, alebo bolo by dôležité, venovať osobitný odsek boju proti diskriminácii a násiliu, ako aj prístupu Rómov k spravodlivosti. Táto časť o nediskriminácii, základných právach a prístupe k spravodlivosti nie je zahrnutá ako osobitná samostatná časť. To pokladám za ďalšiu slabinu tohto dokumentu Komisie.

Myslím, že sme hovorili aj o problematike sprostredkovateľov, programe, ktorý spustila Rada Európy. Je dobré, že sa v tomto oznámení spomína. Mohli sme spomenúť usmernenia, a vy tiež, ktoré už vypracovala Rada Európy, aby sme nejakým spôsobom neskončili s dvomi stratégiami alebo dvomi druhmi rámca pre hodnotenie národných stratégií. Mám pocit, že by to bolo v tomto oznámení plusom.

Na záver si myslím, že práca Komisie ešte nie je dokončená a že pracovná skupina by mala vo svojej práci pokračovať s cieľom zabezpečiť, aby si členské štáty neustále uvedomovali tlak zo strany Komisie, občianskej spoločnosti a miestnych orgánov na skutočné vykonávanie týchto usmernení.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, v mene skupiny ECR. – Tento návrh je príležitosťou na lepšie začlenenie rómskeho obyvateľstva v rámci členských štátov a na nájdenie spôsobov, ako poskytnúť Rómom plné, rovnaké príležitosti a práva, aké majú všetci občania EÚ. Hlavným cieľom programu by malo byť dosiahnutie základných všeobecných práv pre všetkých týchto ľudí.

Obávam sa však, že tento vážne zaťažený a komplikovaný program sa možno bude musieť opäť zredukovať, ako to bolo v prípade predchádzajúcich programov. Právomoci členských štátov v oblastiach vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a bývania sa musia rešpektovať a na základe toho, čo som doteraz čítal, sa obávam, že Komisia bude konať nad rámec svojich právomocí na úkor práv členských štátov určovať si svoje vlastné politiky v týchto oblastiach. Dúfam však, že táto nová stratégia bude predstavovať novú éru, keď bude EÚ pri riešení otázok najskôr počúvať rómske obyvateľstvo.

Programy boli dlho príliš komplikované a jednoducho sa nedostali k ľuďom, ktorí najviac potrebujú pomoc. Za takmer desať rokov sa v praxi dosiahlo málo. Dúfam, že Komisia sa teraz zameria na to, ako najlepšie zjednodušiť postupy získavania finančných prostriedkov EÚ a ako lepšie monitorovať, posudzovať a vykonávať svoje programy. Ak EÚ na túto oblasť vynakladá peniaze, musia sa teraz využiť lepším spôsobom.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst, v mene skupiny GUE/NGL.(DE) Je dobré, že budeme mať všeobecnú stratégiu pre Rómov, ale obávam sa, že nie všetko je zlato, čo sa blyští. Je to preto, že celkové návrhy, ktoré Komisia položila na stôl, značne zaostávajú za mnohými rokmi diskusií so zástupcami Rómov, z ktorých niektoré sa konali v tomto Parlamente.

Zástupcovia rómskeho spoločenstva s rámcovou stratégiou i bez nej už roky poukazujú na potrebu cielených opatrení a jasných, konkrétnych požiadaviek. Nemáme ani len jasné sankcie v prípade nedodržania tejto stratégie. Hoci boli v tomto smere predložené nejaké návrhy, žiadne skutočné sankcie neexistujú, preto je tento systém deravší ako švajčiarsky syr.

Stratégia riešenia rómskej otázky musí zohľadňovať všetky dôležité oblasti. Tak sme sa dohodli. Čo nám však ponúka Komisia okrem štyroch kľúčových bodov? V štruktúrach nie je žiadne ustanovenie o zapojení a začlenení rómskych spoločenstiev do rozhodovania o veciach, ktoré sa ich týkajú. Neexistujú žiadne štruktúry pre konkrétnu realizáciu cieľov. Neexistuje žiadne rodové hľadisko. Takisto ma naozaj znepokojuje a pokladám za škandál, že nie ste ochotní podniknúť akékoľvek jednoznačné kroky na boj proti diskriminácii voči rómskemu spoločenstvu.

Sťažujete sa, že sa nevyužívajú štrukturálne fondy EÚ pre Rómov. Chcela by som sa vás celkom otvorene opýtať: nie je to tak, že diskriminácia voči Rómom je tiež jedným z dôvodov, prečo rómske spoločenstvo doteraz nevyužilo takéto fondy EÚ? Myslím, že áno.

My ako členovia Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice – Nordickej zelenej ľavice sme k tomuto oznámeniu mimoriadne kritickí. Nemyslíme si, že je primerané, a očakávame predloženie vhodných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio, v mene skupiny EFD.(IT) Napriek tomu, že som euroskeptikom, mohol by som podporiť plán súvisiaci so stratégiou EÚ 2020 na odstránenie diskriminácie, ťažkostí a marginalizácie, keby nám Európska komisia skutočne ponúkala konkrétne opatrenia na kontrolu správania členských štátov.

Máme však len reči o skvelej budúcnosti a prísnej kontrole z úst európskej komisárky, ktorá mi stále nevie vysvetliť, ako je to možné, že v ich krajine, Luxemburskom veľkovojvodstve, sa zakazuje týmto kočovníkom zriadiť si tábor, zatiaľ čo sa môžu namiesto toho usadiť v blízkosti môjho domova, v Taliansku alebo Francúzsku. Hovoríme teda o poskytnutí domova kočovníkom, kým v niektorých európskych krajinách, konkrétne v krajine pani Redingovej, si títo ľudia nemôžu ani len založiť tábor.

V dnešnom vydaní hlavných novín v našej krajine, Il Corriere della Sera, je článok o rodičovi, ktorý si nezaslúži nazývať sa rodičom, o kočovníčke, ktorú v Taliansku zatkli za predaj svojej vlastnej dcérky obchodníkom s ľuďmi, ktorí ju chceli predať na prostitúciu. Predala svoje vlastné dieťa. Ďalší ich posielajú robiť iné veci. Často sú to oni, ktorí neposielajú deti do školy napriek tlaku a pozornosti orgánov, sprostredkovateľov a charít.

Chceme hovoriť aj o týchto problémoch? Chceme skoncovať s týmito omrvinkami hlúpeho dobrodenia a uvedomiť si, že všetky problémy si Rómovia výlučne a zásadne vyrábajú sami?

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. Rozprava sa skončila.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), písomne. (RO) Nová európska stratégia začleňovania Rómov slúži len na obnovenie starých cieľov, ktoré sa v priebehu rokov ukázali ako nedosiahnuteľné. Boli vierohodné v čase spustenia Dekády začleňovania rómskej populácie v roku 2005, ale vo chvíli, keď v EÚ vzrastá extrémistické správanie a násilie voči Rómom, by sme potrebovali stratégiu, ktorá ponúka oveľa konkrétnejšie opatrenia. V Maďarsku rastie napätie a konanie polície sa stáva čoraz tvrdším. Ak nezaujmeme pevný postoj, situácia sa zhorší. Preto je zarážajúce, prečo sa Komisia nepokúsila vypracovať skutočné riešenia konkrétnych problémov, najmä keď mala k dispozícii aj uznesenie, ktoré prijal Európsky parlament.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), písomne. (RO) Nová stratégia pre koordináciu národných stratégií integrácie Rómov, ktorú dnes predložila Komisia, znamená dôležitý krok pre EÚ. Vytvorenie vnútroštátnych kontaktných miest pre integráciu Rómov, zjednodušenie postupov financovania, hodnotenie vnútroštátnych plánov inštitúciami EÚ a overenie pokroku v rámci integrácie Rómov v členských štátoch sú opatrenia, ktoré pomôžu zlepšiť hospodársku a sociálnu situáciu rómskeho obyvateľstva v Európe. Členské štáty musia dôkladne preskúmať túto stratégiu a čo najskôr zriadiť správny orgán, ktorý bude mať za úlohu jej vykonávanie a koordináciu s ostatnými členskými štátmi. Dúfam, že od tohto leta Komisia preberie vedúcu úlohu v koordinácii stratégie z hľadiska rozvoja v kľúčových oblastiach, ako sú podpora občianskej výchovy, odborného vzdelávania a zamestnanosti. Považujem za poľutovaniahodné, že nová stratégia neponúka jasné odporúčania, pokiaľ ide o druhy programov pre Rómov, ktoré sa budú podobne, aj keď s určitými obmenami, rozvíjať a uplatňovať vo všetkých členských štátoch. Vyzývam Radu a členské štáty, aby predložili takéto odporúčania na druhy programov, ktoré bude Komisia riadiť centrálne. Bez takýchto druhov programov prispôsobených kočovnej povahe životného štýlu Rómov nebude môcť Európska únia nikdy v plnej miere prispieť k zvyšovaniu pridanej hodnoty na úrovni EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. – Rámec EÚ týkajúci sa národných stratégií integrácie Rómov poskytuje príležitosť spojiť sily na všetkých úrovniach a so všetkými zainteresovanými stranami s cieľom skoncovať s vylúčením Rómov. Ciele stanovené na úrovni EÚ, ktoré pokrývajú štyri dôležité oblasti integrácie Rómov – prístup k vzdelávaniu, zamestnaniu, zdravotnej starostlivosti a bývaniu –, sa dosiahnu iba v prípade jasného odhodlania členských štátov. Je teraz nevyhnutné zvýšiť úsilie a zabezpečiť, aby sa vnútroštátna, regionálna a miestna integračná politika zamerala jasným a konkrétnym spôsobom na Rómov a aby jednoznačné opatrenia riešili ich potreby s cieľom poskytnúť prevenciu a kompenzáciu znevýhodnení, ktorým čelia. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby všetky rómske deti mali prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, a stanoviť konkrétny cieľ zameraný na zvýšenie miery zamestnanosti Rómov v kontexte stratégie Európa 2020, zvýšenie podielu rómskych domácností s prístupom k vode, hygiene a elektrine, ako aj podporu nediskriminačného prístupu k bývaniu vrátane sociálneho bývania. Členské štáty by mali vytýčiť konkrétne ciele s konkrétnym harmonogramom na zvýšenie priemernej dĺžky života Rómov, zvýšenie miery očkovania detí na úroveň nerómskeho obyvateľstva a zníženie miery úmrtnosti dojčiat a matiek tiež na úroveň nerómskeho obyvateľstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), písomne. (FR) Komisia nám konečne poskytla niekoľko ambicióznych cieľov zameraných na integráciu Rómov v Európe: zaručenie prinajmenšom prvého stupňa vzdelávania pre všetky rómske deti, zníženie detskej úmrtnosti a odstraňovanie rozdielov v priemernej dĺžke života. Tieto ambície však treba uplatňovať v praxi. Ani rok po tom, čo Európsky parlament prijal pozmeňujúci a doplňujúci návrh k nariadeniu o Európskom fonde regionálneho rozvoja zameraný na investovanie do bývania pre marginalizované spoločenstvá, sa projekty nevedia rozbehnúť. Je dôležité, aby členské štáty investovali do oblastí, ako sú zamestnanosť, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť a bývanie pre rómske obyvateľstvo, a podávali o svojich krokoch správy, ale aj to, aby Komisia zabezpečila prísne sledovanie využívania existujúcich európskych programov. Nakoniec, rómske obyvateľstvo musí využiť túto príležitosť a prevziať kontrolu nad svojím osudom s vedomím, že sa môže spoľahnúť na podporu Európy. Vyčkávací postoj a prázdne slová iba podporia extrémnu pravicu a nedôveru medzi spoločenstvami. Budúci piatok 8. apríla sa bude sláviť Medzinárodný deň Rómov. Dúfam, že 8. apríla 2012 budeme môcť oslavovať pokrok, ktorý sme dosiahli.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia