Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2247(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0050/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0050/2011

Συζήτηση :

PV 05/04/2011 - 12
CRE 05/04/2011 - 12

Ψηφοφορία :

PV 06/04/2011 - 8.16
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0142

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 5 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

12. Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καταπολέμηση της απάτης (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (Α7-0050/2011) του κ. Cătălin Sorin Ivan, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων – Καταπολέμηση της απάτης – Ετήσια Έκθεση 2009 [COM(2010)0382 - 2010/2247(INI)].

 
  
MPphoto
 

  Cătălin Sorin Ivan, εισηγητής.(RO) Κυρία Πρόεδρε, αυτή η έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται στην έκθεση που συνέταξε η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το άρθρο αναφέρεται απερίφραστα στην καταπολέμηση της απάτης, ενώ η έκθεση της Επιτροπής παραλείπει να δώσει μια πολύ σαφή ένδειξη αναφορικά με το τι ποσοστό παρατυπιών οφείλεται σε απάτη και τι ποσοστό είναι απλώς λάθη.

Είναι πρωταρχικής σημασίας να καθορίσουμε με μεγάλη σαφήνεια τι εννοούμε με την απάτη, διότι η χρήση αυτού του όρου σημαίνει μια πράξη εκούσιας παράβασης. Μιλάμε για διαφθορά με την κυριολεκτική έννοια του όρου, ενώ τα λάθη είναι ακούσια. Ενώ μπορεί να συμφωνήσουμε να ανεχθούμε λάθη, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ανεχθούμε το παραμικρό κρούσμα απάτης. Πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή στην απάτη όταν αναφερόμαστε στα ευρωπαϊκά κονδύλια και στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένα άλλο μείζον πρόβλημα αφορά τη συλλογή δεδομένων και πληροφοριών. Πρέπει να υπάρξει μια πολύ σοβαρή συζήτηση αναφορικά με τον τρόπο που τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να είμαστε πιο ακριβείς, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι πόροι της ΕΕ. Κατά την άποψή μου, το περιεχόμενο των εθνικών δηλώσεων διαχείρισης θα χαρακτηρίζεται από υψηλότερη ποιότητα όταν αυτές θα συνεπάγονται μεγαλύτερη πολιτική ευθύνη σε εθνικό επίπεδο. Καλώ και πάλι την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι αυτές οι εθνικές δηλώσεις διαχείρισης θα υπογράφονται από τον αρμόδιο υπουργό ή από υπουργό της εθνικής κυβέρνησης.

Από μια άλλη άποψη, τα 16,7 δισεκατομμύρια ευρώ που περιέχονται στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ίδιοι πόροι και κατά βάση έσοδα από τελωνειακούς δασμούς. Το εβδομήντα τοις εκατό των εισαγωγών υπόκειται σε αυτήν την απλοποιημένη διαδικασία. Θα ήθελα να διαβάσω σε αυτό το σημείο απόσπασμα από την Ειδική Έκθεση αριθ. 1/2010 του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επισημαίνει τα ακόλουθα: «ο έλεγχος που διεξάγεται σε αυτές τις απλοποιημένες διαδικασίες είναι πολύ περιορισμένος, ενώ ο αριθμός των σφαλμάτων που εντοπίζεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ανησυχητικός». Είναι πρωταρχικής σημασίας, σε αυτήν την περίπτωση, να αξιολογήσει η Επιτροπή τον οικονομικό αντίκτυπο αυτών των παρατυπιών.

Θέλω να συγχαρώ την OLAF για την επιχείρηση Diablo II, που είχε στόχο όχι μόνο να προστατεύσει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επίσης, ταυτόχρονα, να καταπολεμήσει τα παραποιημένα προϊόντα. Πέραν των επιζήμιων επιπτώσεων που έχουν αυτά τα παραποιημένα προϊόντα στο δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον προϋπολογισμό, υφίστανται επίσης ο κίνδυνος για την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών και οι αρνητικές συνέπειες για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα συνεχίσω να μιλώ για τα συνεπαγόμενα κόστη και να αναφερθώ αφενός στη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και αφετέρου στην ανάκτηση κονδυλίων που διατέθηκαν χωρίς αιτιολόγηση. Στο θέμα της χρήσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων πρέπει να αναφέρουμε το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, το οποίο είναι ένα άριστο σύστημα, που όμως προκαλεί τεράστια προβλήματα όταν εφαρμόζεται διότι βασίζεται σε εσφαλμένες βάσεις δεδομένων, ενώ προσκόμματα δημιουργούνται επίσης και από την επισήμανση των δειγμάτων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

Επιπλέον, στο θέμα της ανάκτησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, το μόνο πράγμα που μπορώ να πω είναι πως θεωρώ ανησυχητικό το γεγονός ότι ανακτάται το 42% των γεωργικών κονδυλίων και μόνο το 50% των κονδυλίων συνοχής. Αυτά τα αριθμητικά στοιχεία είναι άκρως ανησυχητικά και πρέπει να παρακολουθούμε πολύ στενά την ανάκτηση κονδυλίων.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κ. Ivan, για την εποικοδομητική του έκθεση. Θα εστιάσω τις παρατηρήσεις μου σε έξι πολύ σημαντικά στοιχεία της.

Πρώτον, το ζήτημα της ενημέρωσης που παρέχεται στην έκθεση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων. Η έκθεση του 2009 περιλαμβάνει ήδη νέα λεπτομερή πληροφόρηση για τα επίπεδα απάτης και παρατυπιών, επισημαίνει δε το εικαζόμενο ποσοστό απάτης ανά κράτος μέλος για τα προγράμματα Συνοχής της περιόδου 2000-2006. Πάντοτε υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και θα λάβω δεόντως υπόψη μου τις υποδείξεις σας.

Δεύτερον, στο ζήτημα της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων, ετοιμάζω μια ανακοίνωση τον προσεχή Μάιο, μαζί με την Αντιπρόεδρο Reding. Θα παρουσιάσει μια στρατηγική για την προστασία των δημόσιων πόρων της ΕΕ από κάθε μορφής παράνομη συμπεριφορά, περιλαμβανομένης της απάτης, θα εξετάζει δε τις διαδικασίες, το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο και το θεσμικό πλαίσιο.

Τρίτον, ερχόμενος στο θέμα των ιδίων πόρων, το 2010 η Επιτροπή άρχισε να επισκέπτεται τα κράτη μέλη για να εξετάσει απλοποιημένες δασμολογικές διαδικασίες για τις εισαγωγές. Θα υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο αμέσως μόλις συγκεντρωθούν αρκετές πληροφορίες για μια ουσιαστική ανάλυση σε ό,τι αφορά την υλοποίηση και την απόδοσή τους.

Τέταρτον, σε ό,τι αφορά το λαθρεμπόριο τσιγάρων, συνάφθηκαν τώρα συμφωνίες με τέσσερις καπνοβιομηχανίες. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για ένα Πρωτόκολλο σε σχέση με την εξάλειψη της παράνομης εμπορίας των προϊόντων καπνού βάσει της Σύμβασης για τον έλεγχο του καπνού της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.

Στο πέμπτο σημείο, συμφωνώ απόλυτα ότι η πλημμελής εφαρμογή των κανόνων για τις δημόσιες προμήθειες αποτελεί σημαντική πηγή σφαλμάτων και απάτης. Η Επιτροπή εφαρμόζει με αυστηρότητα οικονομικές διορθώσεις σε ποσοστά έως το 100% της κατανεμημένης χρηματοδότησης, ανάλογα με τη σοβαρότητα των παρατυπιών. Προτείνουμε την απλούστευση και την αποσαφήνιση των κοινοτικών οδηγιών για τις δημόσιες προμήθειες έως το 2012, σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο που δημοσιεύτηκε νωρίτερα φέτος.

Τέλος, συμμερίζομαι την άποψη ότι η ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων κονδυλίων αποτελεί καίριο στοιχείο της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Σε ό,τι αφορά τα πολυετή προγράμματα συνοχής, η Επιτροπή προβαίνει σε εκτεταμένη χρήση της διακοπής και αναστολής πληρωμών, αποφεύγοντας τις καταβολές σε κράτη μέλη όπου η διαχείριση και τα συστήματα ελέγχου διαπιστώνεται ότι δεν είναι αποτελεσματικά. Το 2010, διακόπηκε προληπτικά η καταβολή άνω των 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ που ήταν πληρωμές στο πλαίσιο του Περιφερειακού, και του Κοινωνικού Ταμείου. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να πιέζει τα κράτη μέλη στην κατεύθυνση μιας αποδοτικότερης διαχείρισης όσον αφορά την ανάκτηση από τελικούς δικαιούχους.

Η κατάσταση βελτιώνεται. Στον γεωργικό τομέα, για παράδειγμα, το ποσοστό ανάκτησης στο τέλος του 2010 ανήλθε στο 53% για τις νέες υποθέσεις του έτους 2007, σε σύγκριση με το 10% για τις νέες υποθέσεις που χρονολογούνταν πριν το 2006. Επιτρέψτε μου ωστόσο να υπογραμμίσω ότι όσον αφορά τα πολυετή προγράμματα μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα μόνο όταν κλείνουν τα προγράμματα, αφού πρώτα έχουν αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη τυχόν παρατυπίες.

Συνοψίζοντας, η Επιτροπή θα επιχειρήσει να δώσει συνέχεια με ενεργό τρόπο στις δράσεις που πρότεινε το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. (EN) Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω πως πρέπει να μιλήσουμε για τα όσα πρέπει να διορθώσουμε και επομένως θα αναφερθώ στα κρίσιμα ζητήματα. Το πρώτο από αυτά είναι το γεγονός ότι η έκθεση της Επιτροπής δεν παρείχε πληροφορίες για την εκτιμώμενη έκταση παρατυπιών και απάτης στα μεμονωμένα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, δεν έχουμε μια σαφή εικόνα για το πρόβλημα σε επίπεδο κρατών μελών. Επιπλέον, η Επιτροπή ασχολήθηκε ευρέως με παρατυπίες, δεν ασχολήθηκε όμως ενδελεχώς με την απάτη. Αναμένουμε αυτό να αλλάξει στην έκθεση του επόμενου έτους.

Το δεύτερο ζήτημα αφορά τις δημόσιες προμήθειες, που όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ο τομέας με τον υψηλότερο κίνδυνο απάτης και διαφθοράς. Εκείνο που ζητάμε σε αυτήν την έκθεση είναι να εστιάσει η Επιτροπή στη ρύθμιση των δημόσιων συμβάσεων: να εφαρμοστούν ομοιόμορφα συστήματα συμβάσεων∙ να καθοριστούν και να υλοποιηθούν σαφείς όροι για τη συμμετοχή στις δημόσιες συμβάσεις∙ να εφαρμοστούν κριτήρια για τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τις δημόσιες συμβάσεις και να υπάρξει διαφάνεια σε αυτές τις αποφάσεις∙ όπως επίσης να επανεξεταστούν οι αποφάσεις για τις δημόσιες συμβάσεις και να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η λογοδοσία στα δημόσια οικονομικά. Αναμένουμε από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ολοκληρώσουν την υιοθέτηση της μεταρρύθμισης των δημόσιων συμβάσεων και να διαβουλευθούν μαζί μας σε σχέση με αυτό.

Το τρίτο ζήτημα αφορά τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των δικαιούχων. Υπάρχει μια σελίδα στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής, όπου μπορούμε να δούμε μερικούς από τους δικαιούχους των ευρωπαϊκών κονδυλίων στα κράτη μέλη. Ωστόσο, πρέπει αυτό να βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Χρειαζόμαστε ενιαία διαφάνεια. Χρειαζόμαστε έναν ενιαίο δικτυακό τόπο, όπου θα δημοσιεύονται όλοι οι δικαιούχοι των κονδυλίων της ΕΕ με βάση τυποποιημένες κατηγορίες πληροφοριών, οι οποίες θα παρέχονται από όλα τα κράτη μέλη σε τουλάχιστον μία γλώσσα εργασίας της Ένωσης. Ειδάλλως, θα χαθούμε σε πληθώρα ποικιλόμορφων πληροφοριών, που δεν θα παρέχουν μια συνολική εικόνα και θα αδυνατούν να παράσχουν διαφάνεια.

Όπως είπε ο Επίτροπος, πάντοτε υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και ελπίζω να δω βελτίωση στους τομείς που ανέφερα.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Šemeta, γνωρίζουμε ότι για το 80% του προϋπολογισμού της ΕΕ ισχύει η επιμερισμένη διαχείριση, πράγμα που σημαίνει ότι η διαχείριση και η δαπάνη των χρημάτων γίνεται στα κράτη μέλη, ακριβώς εκεί όπου συμβαίνουν τα σφάλματα, οι παρατυπίες και η απάτη.

Η ετήσια έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάπως σαν τον κατάλογο με τις αμαρτίες των κρατών μελών και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Cătălin Sorin και τους σκιώδεις εισηγητές των άλλων Ομάδων για το επίπονο έργο τους. Διαπίστωσα ότι η έκθεση της Επιτροπής για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης περιέχει μια αξιοσημείωτη πρόταση –στη σελίδα 11 της γερμανικής μετάφρασης. Αναφέρει: «Όσον αφορά τα προγράμματα του Στόχου 2, τα πολύ υψηλά ποσοστά παρατυπιών του Ηνωμένου Βασιλείου και των Κάτω Χωρών, χωρών στις οποίες εφαρμόζονται κατ’ εξοχή προγράμματα αυτού του τύπου, ενδέχεται να έχουν επηρεάσει το συνολικό ποσοστό».

Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Κάτω Χώρες είναι δύο από τις χώρες που πρότειναν την περιστολή του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Από τη θέση μου μπορώ μόνο να τις καλέσω να διασφαλίσουν ότι τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων δαπανώνται σωστά και να καταπολεμήσουν την έκταση των παρατυπιών στις χώρες τους. Θα με ενδιέφερε πολύ να ακούσω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο σε αυτό το πλαίσιο, κύριε Επίτροπε.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(NL) Οι αναφορές για απάτη και παρατυπίες είναι πολύ σημαντικό πράγμα για τον νομοθέτη, καθώς μας δίνουν μια εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται οι πόροι. Μας δίνουν μια εικόνα αναφορικά με το τι μπορεί να πηγαίνει στραβά. Μας παρέχουν μια εικόνα αναφορικά με το τι μπορεί να βελτιωθεί. Σε αυτό το πλαίσιο, αυτή η έκθεση είναι πράγματι πολύ σημαντική.

Νομίζω ότι σε συνέχεια της συζήτησης της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καταπολέμηση της απάτης, μπορούμε να σταθούμε στα ακόλουθα συμπεράσματα.

Καταρχάς, οι εκθέσεις θα πρέπει να είναι πιο ακριβείς. Θα πρέπει να παρέχουν πιστή εικόνα για την πραγματική έκταση των παρατυπιών και της απάτης.

Δεύτερον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν τις εκθέσεις τους. Επί του παρόντος δεν είναι άριστες, και χρησιμοποιώ την έκφραση αυτή εσκεμμένα. Συνεπώς, πρέπει να ασκήσουμε πίεση στα κράτη μέλη να το βελτιώσουν αυτό, με κυρώσεις αν αυτό είναι αναγκαίο.

Τρίτον, αυτοί οι πόροι που δαπανώνται εσφαλμένα πρέπει να ανακτώνται πραγματικά, η δε Επιτροπή πρέπει να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει ότι αυτό θα γίνεται. Θα πρέπει επίσης να το συζητήσουμε αυτό, όταν θα συζητήσουμε την χορήγηση απαλλαγής τον ερχόμενο μήνα στο Στρασβούργο. Η Ιταλία αποτελεί από αυτήν τη σκοπιά προβληματικό παιδί.

Τέταρτον, πρέπει να παρακολουθούμε καλύτερα την υποχρεωτική κοινοποίηση παρατυπιών από τα κράτη μέλη. Η απουσία εκθέσεων από την Ισπανία και τη Γαλλία είναι ιδιαίτερα παράδοξη σε σχέση με αυτό.

Είμαι ο μόνιμος εισηγητής για τους ιδίους πόρους και με αυτή μου την ιδιότητα θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά μου στην Επιτροπή και πρωτίστως στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και τη μονάδα της για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων και καπνών, τα αποτελέσματα της οποίας υπήρξαν εξόχως εκπληκτικά και πολύ εντυπωσιακά. Η επιχείρηση Diabolo II –έτσι λέγεται– ήταν καρπός αγαστής συνεργασίας, οι δε συμφωνίες που επιτεύχθηκαν με τις καπνοβιομηχανίες British American Tobacco και Imperial Tobacco ήταν εξίσου εκπληκτικές. Αυτό θα μας αποφέρει έσοδα 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Υπάρχει ωστόσο ένα θέμα –είναι σημαντικό αυτά τα χρήματα να μην εξαφανιστούν απλά στα εθνικά θησαυροφυλάκια των κρατών μελών. Αυτά τα χρήματα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην πράξη –από την Επιτροπή, όντως, πρωτίστως όμως από τα κράτη μέλη– για την ενίσχυση των μέτρων καταπολέμησης της απάτης στα κράτη μέλη. Αυτό είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό σημείο. Τα χρήματα που θα αποκομίσουμε από αυτήν τη συμφωνία πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της καταπολέμησης της απάτης.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (CS) Κυρία Πρόεδρε, επικροτώ αυτήν την έκθεση, που πασχίζει για μεγαλύτερη διαφάνεια στην καταπολέμηση της διαφθοράς και αξίζει να την υποστηρίξουμε. Το περασμένο φθινόπωρο, κατά την παρουσίαση που έκανε το Ελεγκτικό Συνέδριο, συζητούσαμε ήδη για την ευθύνη των κρατών μελών σε σχέση με την παρακολούθηση της όλης διαδικασίας χορήγησης κονδυλίων της ΕΕ.

Κατά τη γνώμη μου, το σωστό είναι το κάθε κράτος μέλος να προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ διασφαλίζοντας αξιόπιστους ελέγχους σε εθνικό επίπεδο για την ανακάλυψη παρατυπιών και απάτης. Σε σχέση με αυτό, είναι επίσης ανάγκη τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να συνεργαστούν για την παροχή ολοκληρωμένων και αξιόπιστων πληροφοριών. Η υποχρεωτική δήλωση αναφοράς σε εθνικό επίπεδο πρέπει να ελέγχεται δεόντως από το εθνικό όργανο παρακολούθησης. Η Σύμβαση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι αναμφίβολα ένα κατάλληλο υποστηρικτικό μέσο.

Εντούτοις, η Τσεχική Δημοκρατία, στην οποία γίνεται αναφορά στην έκθεση, δεν έχει επικυρώσει ακόμα τη Σύμβαση, διότι απαιτεί τη θέσπιση της ποινικής ευθύνης των νομικών προσώπων. Το δίκαιο της Τσεχικής Δημοκρατίας παραδοσιακά βασίζεται στην ποινική ευθύνη των φυσικών μόνο προσώπων. Το θέμα, ωστόσο, βρίσκεται τώρα υπό συζήτηση στη Βουλή της Τσεχικής Δημοκρατίας.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. (EN) Κυρία Πρόεδρε, η ΕΕ τείνει να χαρακτηρίζει ως λάθη εκείνα που σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν απάτη και διαφθορά. Ακόμη χειρότερα, η Επιτροπή αποφάσισε να μετακινηθεί από τη μηδενική ανοχή στον αποδεκτό κίνδυνο. Και για να γίνουν τα πράγματα ακόμη χειρότερα, οι πρόσφατες αποκαλύψεις για βουλευτές αυτού του Σώματος, που συμφώνησαν να τροποποιήσουν ή να συντάξουν νομοθεσία με αντάλλαγμα χρήματα, διαβρώνει περαιτέρω την αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα όσον αφορά τις προσπάθειές του για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς.

Μόλις δύο από τους τέσσερις βουλευτές, τα ονόματα των οποίων αποκαλύφθηκαν, παραιτήθηκαν τελικά. Θα αναθεωρήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη νομοθεσία για την οποία εργάστηκαν αυτοί οι τέσσερις βουλευτές; Ένας βουλευτής του ΕΚ μάλιστα έφθασε στο σημείο να αμφισβητήσει την αρμοδιότητα της OLAF να διερευνήσει αυτές τις υποθέσεις, δηλώνοντας –όσο και αν ακούγεται απίστευτο– ότι σε μερικές χώρες τέτοια δράση δεν θα την θεωρούσαν έκνομη και ούτε καν θα τη διερευνούσαν.

Αυτή η έκθεση θα πρέπει να ενθαρρύνει τη βρετανική κυβέρνηση να παγώσει όλες τις πληρωμές προς την ΕΕ έως ότου η απάτη –για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους– καταπολεμηθεί ουσιαστικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να εξετάσω πρωτίστως την πολιτική απάτη και την πολιτική διαφθορά στον χρόνο ομιλίας που διαθέτω. Εκφράζω τη βαθειά μου λύπη που καταπιανόμαστε με αυτήν την έκθεση μόλις τώρα, σε μια στιγμή που τρεις βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παγιδεύτηκαν και υπάρχουν βάσιμες υποψίες σε βάρος τους για διαφθορά. Δεν θέλει και πολλή σκέψη ότι οι παγιδευμένοι βουλευτές του ΕΚ είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι, σύμφωνα με μερικές εκτιμήσεις, περίπου στο 50% των διαγωνισμών και των δημόσιων προμηθειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αναφέρθηκαν αρκετές φορές εδώ, διαπράττεται απιστία, απάτη και είναι βουτηγμένα στη διαφθορά και τα τσεπώνουν ορισμένοι πολιτικοί. Ε λοιπόν, αυτό είναι απαράδεκτο.

Επιπλέον, η οικονομική και μόνο πτυχή αυτού του πράγματος είναι δευτερεύουσας σημασίας, διότι η κοινωνία στρέφεται μακριά από την πολιτική. Αν οι άνθρωποι στρέφονται μακριά από την πολιτική, θα κυριαρχήσει μια διάθεση παραίτησης, η οποία θα αδυνατεί να αποτρέψει το κλείσιμο των σχολείων, την άνοδο των τιμών των τροφίμων και την απώλεια θέσεων εργασίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει το παράδειγμα και να άρει το προνόμιο της ασυλίας μας από δικαστικές διαδικασίες. Επιπλέον, το κόμμα Jobbik προτείνει να διπλασιαστούν οι ποινές για τους πολιτικούς. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Šemeta, κυρίες και κύριοι, η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης – Ετήσια Έκθεση 2009, θεσπίζει αρκετές νέες διατάξεις. Πρώτον, η Επιτροπή επιχειρεί να προσδιορίσει την έκταση των παρατυπιών και της απάτης. Η έκθεση, δυστυχώς, κάνει επίσης προσπάθειες να χρησιμοποιήσει στατιστικά στοιχεία για να υποβαθμίσει το πρόβλημα των παρατυπιών και της απάτης που φαίνονται σε κάθε σελίδα. Κύριε Επίτροπε, δεν χάρηκα καθόλου όταν το διάβασα αυτό.

Η έκθεση παρέχει και σημαντικότερα νέα, συγκεκριμένα την εφαρμογή του συστήματος αναφορών στην αντιμετώπιση παρατυπιών, γνωστό ως σύστημα διαχείρισης πληροφοριών (IMS). Μπορούν πλέον να καταχωρούνται στοιχεία από 800 γραφεία σε ολόκληρη την Ευρώπη, αντί από 50 γραφεία όπως συνέβαινε προηγούμενα. Συναφώς, η αναλογία των παρατυπιών στον γεωργικό τομέα αυξήθηκε κατά 43%, στα δε διαρθρωτικά ταμεία κατά 23%, ενώ ο συνολικός αριθμός στον τομέα των διαρθρωτικών ταμείων αυξήθηκε στην πράξη κατά 109%.

Αυτό το σύστημα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω. Είναι οδυνηρό να βλέπουμε την Επιτροπή να συνεχίζει να επιδεικνύει μεγάλη υπομονή σε σχέση με την εφαρμογή στα κράτη μέλη, η οποία εξακολουθεί να κινείται με ρυθμούς χελώνας. Αυτό είναι επίσης προφανές στην έκθεση, εξ ου και η έκκλησή μας για πλήρη εφαρμογή του IMS. Θα έχουμε αξιόπιστα στοιχεία μόνο όταν το σύστημα θα είναι ενεργό και θα λειτουργεί ομαλά, παρέχοντάς μας τη δυνατότητα να καταπιαστούμε με τις παρατυπίες και την απάτη στις ποσοστώσεις.

Μας θλίβει ιδιαίτερα η κατάσταση στην Ιταλία. Αυτή η χώρα προηγείται μακράν όσον αφορά την απάτη. Ελέγχθηκαν οι λογαριασμοί της ΕΕ έως το 2004 και το 60% των εικαζόμενων υποθέσεων απάτης αποδιδόταν στην Ιταλία. Για τον λόγο αυτόν, θα είχε νόημα να βοηθήσουμε αυτήν τη χώρα με ένα σχέδιο δράσης και με σειρά ειδικών μέτρων.

Θέλω να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στην OLAF και στο προσωπικό της για το σημαντικό έργο που ολοκληρώθηκε. Έχετε τη στήριξή μας και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζητούμε μεγαλύτερη υποστήριξη από την Επιτροπή όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης. Γιατί απαντώνται προβλήματα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων, αν η Επιτροπή διατείνεται ότι υποστηρίζει το έργο της OLAF και το θεωρεί τόσο σημαντικό όσο το θεωρούμε και εμείς; Κύριε Επίτροπε, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα να ακούσουμε μερικές απαντήσεις και να λάβουμε τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα στη νομοθεσία που θεσπίζει η Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου στον εισηγητή, που ασκεί απολύτως δικαιολογημένα κριτική στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής. Η Επιτροπή εστίασε μόνο τύποις σε ό,τι της γνωστοποίησαν τα κράτη μέλη.

Κύριε Επίτροπε, θα πρέπει να το εξετάσετε πιο διεξοδικά, με τη βοήθεια των εξειδικευμένων οργάνων. Πρέπει απλά να καταβάλετε μεγαλύτερη προσπάθεια και πρέπει να προσπαθήσετε να εφαρμόσετε τις πλέον σύγχρονες μεθοδολογίες για την αποτίμηση της έκτασης των παρατυπιών και της απάτης. Αν είχαμε συνεχίσει να εφαρμόζουμε τη μεθοδολογία που παρουσιάστηκε στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το 2009, θα είχαμε μόνο εκτιμήσεις για πολλές από τις ύποπτες υποθέσεις. Για παράδειγμα, μερικά μεγάλα κράτη που λαμβάνουν υψηλό ποσοστό χρηματοδότησης αναφέρουν πολύ χαμηλό ποσοστό παρατυπιών και απάτης. Είναι η κατάσταση σε αυτά τα κράτη πραγματικά τόσο θετική, ή είναι απλά επιεικής τρόπον τινά η εθνική μεθοδολογία για την επισήμανση αυτών των εκτροπών;

Συμφωνώ πλήρως με τον εισηγητή ότι η Επιτροπή καταβάλλει δυσανάλογα μεγάλη προσπάθεια να μας πείσει στο Κοινοβούλιο για την ανάγκη θέσπισης ενός αποδεκτού κινδύνου σφάλματος, αντί να προσπαθήσει να πείσει τα κράτη μέλη για την ανάγκη των υποχρεωτικών δηλώσεων εθνικής διαχείρισης.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (ECR). - (PL) Κυρία Πρόεδρε, συμφωνώ με τον εισηγητή ότι θα πρέπει να μη συγχέουμε τη σοβαρή απάτη με τα λάθη εκ παραδρομής, διότι αν το κάνουμε αυτό, σημαίνει ότι τα λάθη εκ παραδρομής αποσπούν την προσοχή από τα πλέον σοβαρά θέματα. Συμφωνώ επίσης με την κριτική που ασκείται στην έκθεση της Επιτροπής, η οποία είναι πολύ αόριστη και περιέχει ελάχιστες πληροφορίες για συγκεκριμένα κρούσματα απάτης και καταχρήσεων. Η συζήτησή μας σε σχέση με αυτό το ζήτημα θα ήταν πολύ πιο αντικειμενική αν διαθέταμε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες.

Καταπολεμούμε τη διαφθορά. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε καταπολεμώντας οι ίδιοι τη διαφθορά, και όταν προσερχόμαστε για να εγκρίνουμε τα διάφορα νομοθετικά κείμενα σε αυτήν την αίθουσα, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι είναι πάντοτε διαφανή, ότι υπάρχουν σαφή κριτήρια για τη λήψη των αποφάσεων και ότι αποφεύγονται οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη διαφάνεια στις δαπάνες της ΕΕ και να διασφαλιστούν συστηματικοί και αδιάλειπτοι έλεγχοι. Αυτά είναι τα βασικά εργαλεία που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για την καταπολέμηση της απάτης.

 
  
MPphoto
 

  Lucas Hartong (NI).(NL) Κυρία Πρόεδρε, αυτή η έκθεση με ικανοποιεί. Ο λόγος όμως της ικανοποίησής μου είναι πολύ λυπηρός, καθώς συνίσταται στην παρατήρηση ότι διαπράττεται απάτη πολύ μεγάλων διαστάσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παραθέτω: η έκθεση της Επιτροπής δεν προβαίνει σε διεξοδική εξέταση της απάτης και ασχολείται σε πολύ γενικό επίπεδο με τις παρατυπίες Μεγάλα ποσά από τα κονδύλια της ΕΕ καταβάλλονται αχρεωστήτως. Υπάρχει δυσανάλογα μεγάλη αύξηση των παρατυπιών στην Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Η Ισπανία και η Ιταλία ευθύνονται για τον μεγαλύτερο αριθμό υποθέσεων παρατυπιών. Τα τελευταία χρόνια, ανακτήθηκε όντως μόλις το 10% των νόμιμων επιστροφών. Τέλος, η Βουλγαρία διαπράττει τη μεγαλύτερη απάτη σε σχέση με το ειδικό πρόγραμμα ένταξης για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη (SAPARD).

Αυτά είναι λίγα μόνο δεδομένα από την έκθεση. Είναι θετικό ότι αυτά τα δεδομένα σημειώθηκαν, τι πρόκειται όμως να κάνει πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με αυτά; Για πόσο ακόμα διάστημα θα εξακολουθήσει να γίνεται ανεκτή η απάτη και για πόσο ακόμη διάστημα θα πρέπει οι πολίτες να πληρώνουν τον λογαριασμό;

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού).

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes (Verts/ALE).(NL) Κυρία Πρόεδρε, άκουσα προσεκτικά την ομιλία σας, κύριε Hartong, άκουσα όμως και τον κ. Geier, και σε κάποιο σημείο είπε ότι δύο χώρες που είναι καθαροί εισφορείς, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Κάτω Χώρες, έχουν επίσης αποτύχει. Αφού, λοιπόν, πρώτα καταδικάσατε ολόκληρη ομάδα άλλων κρατών μελών, τι θα πράξετε στη δική σας χώρα για να διασφαλίσετε ότι και οι Κάτω Χώρες δεν θα αποτύχουν τελικά;

 
  
MPphoto
 

  Lucas Hartong (NI).(NL) Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κ. Staes για το ερώτημά του. Αν διαβάσατε διεξοδικά την έκθεση, θα μπορέσατε και εσείς να διαπιστώσετε τα δεδομένα: συγκεκριμένα, ότι οι Κάτω Χώρες –δεν μπορώ να μιλήσω για το Ηνωμένο Βασίλειο, μιλώ όμως τώρα εξ ονόματος των Κάτω Χωρών– είναι μία από εκείνες τις χώρες με το χαμηλότερο ποσοστό απάτης, ενώ επίσης υπογραμμίζεται ότι, όπου συμβαίνει απάτη, πρόκειται να αντιμετωπίζεται πολύ αυστηρά. Θέλω να είμαι σαφής – συνηγορώ θερμά υπέρ αυτού.

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θαυμάζω το έργο που επιτέλεσε ο εισηγητής μας, ο κ. Ivan. Πρέπει να πω ότι δυστυχώς αυτή η έκθεση αποκαλύπτει μια ορισμένη έλλειψη προσοχής εκ μέρους της Επιτροπής στη συνεργασία της με το Κοινοβούλιο, το οποίο, ακόμα και στο έργο της περασμένης χρονιάς, είχε επισημάνει στην Επιτροπή αρκετά ειδικά μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν ως απάντηση σε αυτόν τον στόχο που θέσαμε οι ίδιοι αναφορικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμφερόντων των φορολογουμένων για την καταπολέμηση της απάτης και την καταπολέμηση της παρανομίας.

Μάλιστα, όπως ξεκαθάρισε ο κ. Ivan, δεν έχουν μειωθεί οι ανησυχίες για τη μη προσήκουσα χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα δε ποσοστά παρατυπιών και κρουσμάτων εικαζόμενης απάτης εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλά. Συνεπώς, αν ο στόχος των ελέγχων μας είναι να διασφαλίσουμε την ανάκτηση των κονδυλίων, οδεύουμε στην αποδοχή της ήττας μας, αν λάβουμε υπόψη τα στοιχεία που μας υποβλήθηκαν.

Όπως ήδη δηλώσαμε στην έκθεση που υποβλήθηκε την περασμένη χρονιά, η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις σοβαρών ανησυχιών, τις οποίες θα ταξινομούσα σε τρεις κατηγορίες, όπως είπαν και πριν από μένα ορισμένοι συνάδελφοι. Σε ένα πρώτο επίπεδο, τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη εστιάζοντας ιδιαίτερα στους μηχανισμούς εντοπισμού και αναφοράς. Δεύτερον, η σαφήνεια των ρυθμίσεων. Είναι ζωτικής σημασίας να καταλήξουμε σε έναν ενιαίο και σαφή ορισμό της απάτης, της παρατυπίας και του σφάλματος. Τέλος, η διαφάνεια, που σημαίνει όχι μόνο τη διατήρηση αξιόπιστων στοιχείων εντοπισμού, από τα οποία θα συνάγουμε συμπεράσματα, αλλά και περαιτέρω ενέργειες για τη δημοσίευση των εν λόγω δεδομένων σε ιστότοπο, κάτι στο οποίο αντίθετα παρατηρείται μια κάποια ολιγωρία.

Στο πρώτο σημείο, συγκεκριμένα στην ανάθεση μεγαλύτερης ευθύνης στα κράτη μέλη, θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι η έλλειψη εναρμόνισης μεταξύ των εθνικών συστημάτων δημιουργεί αξιοσημείωτες διαφορές όσον αφορά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επαλήθευση υποθέσεων απάτης και παρατυπιών.

Έχει γίνει συχνά συζήτηση για την Ιταλία σε σχέση με αυτό το θέμα. Η Ιταλία αναφέρεται επίσης στο έγγραφο του κ. Ivan. Αναμφίβολα έχουμε απαράδεκτα μακρές περιόδους επαλήθευσης και προσπαθούμε να εργαστούμε σε σχέση με τους χρόνους που απαιτούνται για την απονομή της αστικής και ποινικής δικαιοσύνης. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι αν δεν υπάρχει ομοιόμορφο κριτήριο για τον ορισμό της απάτης και των παρατυπιών, είναι σαφές ότι ο χρόνος που απαιτείται για την ανάκτηση των απωλεσθέντων ποσών σε κράτη όπως η Ιταλία θα μοιάζει υπερβολικά μακρύς.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D).(HU) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ από την πλευρά μου να συγχαρώ τον εισηγητή. Πιστεύω ότι η δραστηριότητα που επιτέλεσαν το Κοινοβούλιο, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα εθνικά ελεγκτικά γραφεία των χωρών και των κρατών μελών είναι πολύ σημαντική. Είναι άκρως σημαντικό να εργαστούμε με διαφάνεια και, ει δυνατόν, αψεγάδιαστα. Φυσικά, το πλέον σημαντικό επακόλουθο της αξιοπιστίας του Κοινοβουλίου είναι όταν δεν μπορούν να προσάψουν τίποτε σε όλους εμάς. Σε ό,τι αφορά το ίδιο το Κοινοβούλιο, αυτό πρέπει βεβαίως να θεσπίσει κανόνες για τον εαυτό του που θα είναι καλύτεροι και αποτελεσματικότεροι σε σύγκριση με τώρα. Ταυτόχρονα, θα ήθελα να τονίσω με έμφαση ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ παρατυπιών και απάτης, διότι οι παρατυπίες δεν είναι το ίδιο με την απάτη. Οι απατεώνες πρέπει να τιμωρούνται. Σε ό,τι αφορά τις παρατυπίες πρέπει να εφαρμοστεί διαφορετική μέθοδος. Ο στόχος πρέπει να είναι να γνωρίζουν όλοι οι χρηματοδοτούμενοι οργανισμοί όλων των κρατών μελών επακριβώς τους κανόνες, ώστε να διασφαλίζεται ότι γίνονται τα ελάχιστα δυνατά λάθη. Δεν είναι διόλου σύμπτωση το ότι βλέπουμε πως στα νέα κράτη μέλη, όπου ξεκίνησε τώρα η συζήτηση και άρχισε η χρήση των πόρων, η απειρία είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να συγχαρώ τον εισηγητή, όπως βεβαίως και τη σκιώδη του εισηγήτρια, τη συνάδελφο μου Monica Macovei, για το έργο τους σε σχέση με αυτήν την έκθεση. Είναι μια σημαντική έκθεση, διότι οι φορολογούμενοι θέλουν να ξέρουν ότι τα χρήματά τους πιάνουν τόπο.

Νομίζω πως είναι σημαντικό να τονίσουμε, όπως έπραξε ο τελευταίος ομιλητής, τη διαφορά μεταξύ παρατυπιών και απάτης. Για το κοινό, η απάτη διαπράττεται με εγκληματική πρόθεση, πολλοί όμως άνθρωποι κάνουν λάθη τα οποία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν σφάλματα, ή διαπράττουν μείζονες ή ελάσσονες παραβάσεις των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα πρέπει να τα βάζουμε όλα στον ίδιο κουβά. Υπάρχει μια πολύ διακριτή διαφορά.

Σε σχέση με τη γεωργία, στην οποία έγινε αναφορά από ορισμένους συναδέλφους, είναι σημαντικό να υπάρχει πλήρης διαφάνεια στις πληρωμές στον γεωργικό τομέα. Έχουν γίνει τεράστιες βελτιώσεις σε αυτόν τον τομέα. Είναι όμως σημαντικό, μια και πρόκειται να μεταρρυθμίσουμε την κοινή γεωργική πολιτική, να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτές τις βελτιώσεις. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στην παράγραφο 24, που αφορά τα συστήματα ελέγχου. Γνωρίζω ότι στο κράτος μέλος που εκπροσωπώ, οι γεωργοί βγάζουν νέους χάρτες και οφείλουν να προβούν σε επανυποβολή. Επιδεικνύεται τεράστια υπομονή και προσοχή σε αυτό το ζήτημα, και ορθώς.

Θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι τα μεμονωμένα άτομα συλλαμβάνονται ενίοτε από το σύστημα, ενώ οι μείζονες παράγοντες και οι λοιποί, που ενδέχεται να είναι πιο ένοχοι για στοιχεία απάτης, είναι λιγότερο πιθανό να πιαστούν. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το γνωρίζουμε. Ας μην τρομοκρατούμε τα μεμονωμένα άτομα.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D). - (LT) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Cătălin Ivan για το εξαιρετικό έργο του κατά την εκπόνηση αυτής της σημαντικής έκθεσης. Τα χρήματα των φορολογουμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να χρησιμοποιούνται με τον ενδεδειγμένο τρόπο και αποδοτικά. Προς τούτο, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου και επαρκείς ικανότητες εντοπισμού κρουσμάτων απάτης. Είναι σημαντικό να παρέχονται στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) στοιχεία για τις παρατυπίες και την απάτη, τα οποία να είναι υψηλής ποιότητας, ακριβή, αξιόπιστα και συγκρίσιμα. Το τρέχον ποσοστό ανάκτησης είναι πολύ χαμηλό και απαράδεκτο. Κατά συνέπεια, είναι ανάγκη να αναληφθεί δράση για την ανάκτηση όλων των χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγιναν αντικείμενο κατάχρησης. Σε αυτόν τον αγώνα είναι κρίσιμο το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να δώσουν τη δέουσα προσοχή στα δεδομένα για τα οποία κάνουν λόγο η έκθεση του Κοινοβουλίου και οι ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με την προστασία των συμφερόντων, η δε OLAF να μπορεί να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την ενίσχυση των μέτρων για την καταπολέμηση της απάτης σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 

  Iliana Ivanova (PPE).(BG) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς αυτή η έκθεση εξακολουθεί να περιέχει ανησυχητικά ευρήματα όσον αφορά το υψηλό ποσοστό κονδυλίων που δαπανήθηκαν εσφαλμένα, καθώς και την ανεπαρκώς ταχεία αντίδραση για την ανάκτησή τους. Παρά ταύτα, ούτε τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πλήρως επαρκή προκειμένου να καθοριστούν τα μέτρα που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την τιμωρία των κρατών μελών με το υψηλότερο ποσοστό παρατυπιών και απάτης.

Οι περισσότεροι συνάδελφοι αναφέρθηκαν ήδη στη διαφορά μεταξύ απάτης και παρατυπιών, γεγονός που δεν τονίζεται με σαφήνεια, διότι η έκθεση δεν εξετάζει ενδελεχώς την απάτη, η οποία αποτελεί εκούσιο παράπτωμα, ενώ ακολουθείται μια πολύ γενική προσέγγιση όσον αφορά τις παρατυπίες, που δεν μας παρέχει την ευκαιρία να προβούμε σε οποιεσδήποτε αποτελεσματικές συστάσεις για το ζήτημα.

Χαίρομαι για το συμπέρασμα της Επιτροπής ότι η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στον γεωργικό τομέα ήδη άγγιξε το 95%. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, θεωρώ ύποπτα τα χαμηλά και μηδενικά ποσοστά απάτης και παρατυπιών σε μερικά κράτη μέλη, γεγονός που μπορεί να σημαίνει ότι ο έλεγχος της απάτης και τα συστήματα εντοπισμού δεν λειτουργούν κανονικά.

Νομίζω πως ο έλεγχος σε σχέση με τις δαπάνες των ευρωπαϊκών κονδυλίων θα βελτιωνόταν αισθητά αν ήταν διαθέσιμα συγκεκριμένα στοιχεία και μέθοδοι για την αποτίμηση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη όπου η αποτελεσματικότητα των εθνικών οργανισμών είναι προφανής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι απολύτως βάσιμο το ενδεχόμενο οι χώρες με μηδενικά ποσοστά παρατυπιών απλά να έχουν ανεπαρκές σύστημα ελέγχου, το οποίο δεν καταφέρνει να ανιχνεύσει τα προβλήματα, ενώ οι χώρες με αποδοτικούς εθνικούς οργανισμούς ενδέχεται να ανακαλύψουν περισσότερα κρούσματα απάτης και παρατυπίες, ανεβάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο αισθητά τα επίπεδά τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον το 30% των σφαλμάτων θα μπορούσαν να είχαν εντοπιστεί και διορθωθεί από τους εθνικούς οργανισμούς προτού βεβαιωθούν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω ότι όλα τα κράτη μέλη θα καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για τη βελτίωση των μηχανισμών τους εντοπισμού και διόρθωσης των λαθών.

Θέλω να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα ελέγχου και διαχείρισης που έχουν αναπτύξει τα κράτη μέλη, καθώς και επαρκή μέτρα για την άμεση άρση των όποιων ελλείψεων εντοπίζονται όπου χρησιμοποιούνται τα συστήματα ελέγχου.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D).(ES) Κυρία Πρόεδρε, θέλω και εγώ να συγχαρώ τον συνάδελφό μου, τον κ. Ivan, για τον διεξοδικό τρόπο με τον οποίο προσήγγισε ένα ζήτημα τόσο επίμαχο και τόσο δύσκολο όσο είναι ο εντοπισμός της απάτης και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων.

Θέλω να τον ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον του όσον αφορά την επισήμανση των ορισμών της απάτης, διότι εν γένει συγχέονται συχνά οι υποψίες απάτης και οι παρατυπίες ή τα λάθη, οδηγώντας σε αριθμητικά δεδομένα που δημιουργούν ολόκληρο θέμα χωρίς στην πραγματικότητα να είναι επακριβή.

Θέλω επίσης να υπογραμμίσω το ενδιαφέρον του να αναδείξει το ζήτημα των προθεσμιών. Συγκεκριμένα, οι καθυστερήσεις που προκαλούν τα κράτη μέλη από την ώρα του εντοπισμού έως τη στιγμή της αναφοράς οδηγούν επίσης σε δυσχερείς καταστάσεις.

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι εν τέλει τα οριστικά στοιχεία φαίνονται όταν ολοκληρωθεί ένας κύκλος και ότι, επί του παρόντος, ο τελευταίος πλήρης κύκλος που ολοκληρώθηκε ήταν εκείνος που έκλεισε το 1999: στον νέο κύκλο – 2000-2006 – μόλις φθάσαμε στο τέλος του 2004. Συνεπώς, μπορούν να ληφθούν υπόψη μόνο τα τελικά στοιχεία για αυτόν τον κύκλο.

Ασφαλώς, θέλω να υποστηρίξω τα μέσα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό απάτης σε σχέση με την Κίνα και τις ασιατικές χώρες, σύμφωνα με τον ηθικό κώδικα.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Cozzolino (S&D). (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κ. Ivan. Η έκθεση απαριθμεί τις καινοτομίες που θεσπίστηκαν στις αλλαγές των συστημάτων ελέγχου και αναφοράς. Και αυτές αναδεικνύουν μια έντονα διαφοροποιημένη εικόνα, ιδίως σε ό,τι αφορά την αναφορά παρατυπιών και απάτης από τα κράτη μέλη.

Η έκθεση υπογραμμίζει επανειλημμένα τα ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα απάτης και παρατυπιών που αναφέρονται από διάφορες χώρες σε σχέση με τις γεωργικές δαπάνες, τα διαρθρωτικά ταμεία και τα προενταξιακά κονδύλια. Εδώ ακριβώς πρέπει να έχουμε κάποιες διευκρινίσεις για τα στατιστικά στοιχεία τα οποία έχουν υποβληθεί. Το πλαίσιο καθίσταται πιο περίπλοκο εξαιτίας των ανεπίλυτων ανεπαρκειών όσον αφορά την ανάκτηση απωλεσθέντων κονδυλίων.

Σε κάθε περίπτωση, ένα στοιχείο φαίνεται σαφές και επιβεβαιώνει μια μακροχρόνια τάση. Ο αγώνας για νομιμότητα και διαφάνεια στις δαπάνες των ευρωπαϊκών κονδυλίων, σε σύγκριση με την φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή, δεν μπορεί να βασιστεί ακόμα στην πλήρη συνεργασία των κρατών μελών και των κυβερνήσεων με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Υπό αυτό το πρίσμα, φαίνεται ότι είναι επίκαιρες οι εκκλήσεις για αναθεώρηση των κανόνων που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις και η ανάγκη για εκείνο που θα αποκαλούσα ένα δημόσιο ευρωπαϊκό μητρώο των δικαιούχων των κονδυλίων της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D). - Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά του στην ετήσια έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και για την καταπολέμηση της απάτης. Η έκθεση καλύπτει διεξοδικά όλους τους τομείς όπου τα κράτη μέλη εκτελούν τον προϋπολογισμό, όπως γεωργία, συνοχή, προενταξιακά ταμεία και συλλογή των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των τελωνειακών δασμών.

Συμφωνώ απόλυτα ότι είναι απαραίτητη η βελτίωση της εποπτείας των προενταξιακών κονδυλίων, δεδομένης της εμπειρίας του 2009, όπως και ότι είναι απαραίτητη η συνεχής παρακολούθηση του έργου της OLAF, και όχι μόνο όταν συζητείται η ετήσια έκθεση.

Θα ήθελα τέλος να τονίσω κυρία Πρόεδρε ότι η έκθεση μας προσφέρει σημαντικά ευρήματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στις συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει, τόσο για την αναθεώρηση του Δημοσιονομικού Κανονισμού, όσο και για τον σχεδιασμό της πολιτικής συνοχής μετά το 2013.

 
  
MPphoto
 

  Ivailo Kalfin (S&D).(BG) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για το εξαιρετικά επιμελές έργο του για αυτήν την έκθεση. Αποδείξαμε επανειλημμένα ότι το Κοινοβούλιο είναι ένα θεσμικό όργανο που δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων.

Πολλοί συνάδελφοι έθιξαν το ζήτημα. Θέλω και εγώ να ενώσω τη φωνή μου με εκείνους που επιμένουν να υιοθετήσει η Επιτροπή πιο σαφείς κανόνες όσον αφορά τη μεθοδολογία που εξετάζουν τα κράτη μέλη, καθώς η εμφανιζόμενη σύγχυση εννοιών όπως «καταχρήσεις», «σφάλματα», ακόμα και «εικαζόμενες καταχρήσεις», δημιουργούν στατιστικά στοιχεία που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ληφθούν ξεκάθαρες αποφάσεις στο Κοινοβούλιο.

Υποστηρίζω επίσης εκείνα τα τμήματα της έκθεσης που ενθαρρύνουν την Επιτροπή να θεσπίσει πολύ σαφέστερους κανόνες για την εθνική λογοδοσία, προκειμένου να περιληφθούν δεόντως ελεγμένες εθνικές δηλώσεις που θα απαιτούνται από τα κράτη μέλη. Τα τελευταία πρέπει να λαμβάνουν αυτόματα μέτρα για την εξάλειψη των ατελειών.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Κυρία Πρόεδρε, το επίπεδο του οικονομικού και χρηματοοικονομικού εγκλήματος πρέπει να μειωθεί σε κάθε κράτος μέλος. Τεράστια ποσά κονδυλίων της ΕΕ δαπανώνται για άλλους σκοπούς, ενώ η συχνότητα της απάτης στις επιστροφές ΦΠΑ βαίνει αυξανόμενη. Αναφέρθηκα ήδη σε αυτό και θα το επαναλάβω: μια αποτελεσματική μέθοδος για την κατά το δυνατόν εξάλειψη της διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις είναι η δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος διενέργειας διαγωνισμών.

Καθώς είναι μια χώρα που βρίσκεται στα σύνορα της ΕΕ, η Ρουμανία έχει αυξημένες ευθύνες να αμβλύνει τις επιπτώσεις των παράνομων δραστηριοτήτων. Σε σχέση με αυτό, οι αρχές της χώρας ανέλαβαν δράσεις μεγάλης κλίμακας στη διάρκεια των δύο τελευταίων μηνών, με στόχο την εξάλειψη της διαφθοράς όσον αφορά τα τελωνεία.

Η συνεργασία και η ανταλλαγή εμπειριών με την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων πρέπει να ενισχυθούν, προκειμένου να παρασχεθεί πιο αποτελεσματική προστασία στα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ. Αναφέρομαι για παράδειγμα στο λαθρεμπόριο τσιγάρων, που αποτελεί μείζον, άμεσο πρόσκομμα για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Κυρία Πρόεδρε, σφάλματα γίνονται λόγω απροσεξίας ή άγνοιας. Ωστόσο, η απάτη δεν είναι κάτι που απλά συμβαίνει, αλλά απαιτεί υψηλό επίπεδο εγκληματικής δραστηριότητας. Εκείνοι που επιδιώκουν οικονομικό όφελος από τον Μολώχ των Βρυξελλών υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις συχνά θεωρούνται ως σύγχρονοι Ρομπέν των Δασών αντί να θεωρούνται εγκληματίες. Ωστόσο, αυτό δεν προκαλεί ζημία μόνο στην ΕΕ, αλλά και συνιστά κατάχρηση των φόρων που καταβάλλουν οι πολίτες μας.

Πρέπει να προσδώσουμε νέα δύναμη στους ασθενείς μηχανισμούς για την καταπολέμηση της απάτης. Αναφέρομαι σε σημαντικές οικονομικές ποινές, καθώς και σε αποκλεισμό από τους μηχανισμούς επιδοτήσεων συνεπεία αυτών. Σε τελική ανάλυση, εκείνο που χρειαζόμαστε είναι μεγαλύτερη διαφάνεια και σαφέστερους τομείς αρμοδιότητας, όταν υπάρχει λόγος να υποπτευόμαστε απάτη και αμέλεια. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στα θεσμικά όργανα, ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην OLAF, να παρακωλύουν το ένα τις έρευνες του άλλου.

Τέλος, δυο λόγια για τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους μας: την πολιτική συνοχής, την προενταξιακή βοήθεια και τους οργανισμούς. Πρέπει να ξανασκεφτούμε τη στρατηγική μας εδώ και να αναλάβουμε αποφασιστική δράση για να αποκαταστήσουμε την τάξη.

 
  
MPphoto
 

  Markus Pieper (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου καταρχάς να πω ότι η απάτη που αφορά τις επιδοτήσεις και η κατάχρηση της χρηματοδοτικής βοήθειας είναι προβλήματα που έχουν μειωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια. Παρ’ όλη την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη διαφάνεια και τους ελέγχους, η αντιμετώπιση του κοινού παραμένει επικριτική. Αυτή η επικριτική στάση δικαιολογείται όταν εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο μερικά κράτη μέλη αντιμετώπισαν υποθέσεις παράνομης καταβολής επιδοτήσεων. Το γεγονός ότι κλάσμα μόνο αυτών των χρημάτων επεστράφη στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό αποτελεί ζημία σε βάρος όλων των φορολογουμένων.

Η Επιτροπή πρέπει να ανακτήσει αμέσως αυτά τα χρήματα. Μια ακόμη καλύτερη λύση θα ήταν να καταβληθεί ένα κατ’ αναλογία μικρότερο επίπεδο επιδοτήσεων στα αντίστοιχα κράτη μέλη στο επόμενο δημοσιονομικό έτος και να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό έως ότου επιστραφούν στις Βρυξέλλες τα παρανόμως καταβληθέντα κονδύλια. Ωστόσο, εξίσου δυσάρεστα νιώθουμε όταν αναφέρονται ελάχιστες παρατυπίες με βάση την αρχή: αν δεν αναφέρω τίποτε, τότε δεν έχω να ανησυχώ για την ανάκτηση και τα χρήματα θα παραμείνουν στη χώρα μου.

Όπως ζητείται στην έκθεση, καλώ και εγώ την Ισπανία, τη Γαλλία και άλλες χώρες να ανοίξουν τα χαρτιά τους, καλώ δε επίσης την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω τους ελέγχους της.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κυρία Πρόεδρε, θέλω και πάλι να ευχαριστήσω τον κ. Ivan για την πολύ εποικοδομητική και καλή έκθεση, καθώς και όλους τους βουλευτές του ΕΚ για τις συμβολές τους σε αυτήν τη συζήτηση, η οποία αναμφίβολα θα ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή όταν ετοιμάσει την έκθεση για το 2010.

Η Επιτροπή θα βελτιώσει περαιτέρω τη μορφή και το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης του άρθρου 325 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων και θα λάβει υπόψη τις προτάσεις που έγιναν στη διάρκεια της συζήτησης. Όπως ανέφερα, βελτιώσαμε ήδη τα στατιστικά στοιχεία, αλλά βέβαια εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση.

Ζητούμε από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν περισσότερες πληροφορίες και επίσης να προβαίνουν σε σαφέστερη διάκριση μεταξύ απάτης και παρατυπιών, προκειμένου να μπορούμε να παρουσιάζουμε σαφείς πληροφορίες τόσο για την απάτη όσο και για τις παρατυπίες.

Συμφωνώ πλήρως με την κ. Gra?le ότι μπορούμε να προβούμε σε βελτιώσεις στο σύστημα διαχείρισης των παρατυπιών και εργαζόμαστε επ’ αυτού με μεγάλη σοβαρότητα. Τέθηκε επίσης το ζήτημα της διαφάνειας των δικαιούχων. Το βελτιώνουμε αυτό και οι ιδέες που εκτέθηκαν εδώ θα αναλυθούν επίσης από την Επιτροπή.

Η Επιτροπή συμμερίζεται επίσης την άποψη ότι, μολονότι ελήφθησαν μέτρα από τα κράτη μέλη για να καταστούν αποτελεσματικότερα τα συστήματα ελέγχου όσον αφορά την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς, εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης. Όσον αφορά τα σημεία που επεσήμανε ο κ. Geier: η απάτη δεν γνωρίζει συγκεκριμένα εθνικά σύνορα. Δεν αποτελεί μόνο πρόβλημα αρκετών κρατών μελών ή νέων κρατών μελών, αλλά και πρόβλημα για τα κράτη μέλη στα οποία αναφερθήκατε στην ομιλία σας.

Βέβαια, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα σοβαρά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόθεσή μου είναι να βελτιωθεί πραγματικά το περιεχόμενο της έκθεσης για το 2010. Εγώ και οι υπηρεσίες μου εργαζόμαστε με σοβαρότητα επ’ αυτού και πιστεύω ότι η έκθεση για το 2010 θα χαρακτηρίζεται από τον μέγιστο δυνατό βαθμό ποιότητας.

 
  
MPphoto
 

  Cătălin Sorin Ivan, εισηγητής.(RO) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Επίτροπο και τους συναδέλφους που συνέβαλαν σε αυτήν την έκθεση, είτε σήμερα κατά τη διάρκεια της συζήτησης είτε μέσω των τροπολογιών τους. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές, με τους οποίους είχα άριστες σχέσεις. Αυτή η έκθεση είναι το αποτέλεσμα της σύμπραξης και της έξοχης συνεργασίας που είχα.

Θέλω να επαναλάβω ότι η διαφορά μεταξύ παρατυπιών και απάτης πρέπει να καθοριστεί με σαφήνεια. Ενώ μπορεί να συμφωνήσουμε στην ανοχή σφαλμάτων και παρατυπιών, πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή στην απάτη. Δεύτερον, οι εθνικές δηλώσεις διαχείρισης πρέπει να υπογράφονται από τον αρμόδιο πολιτικό υπεύθυνο, όπως είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός.

Τρίτον, αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τον έλεγχο που διεξάγει η Επιτροπή αναφορικά με την απλοποιημένη διαδικασία, διότι είναι πρωταρχικής σημασίας η συλλογή των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνεται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο όπου αυτό είναι δυνατόν, ο δε προϋπολογισμός να έχει ενοποιημένους λογαριασμούς με όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Τέταρτον, σε σχέση με το δίκαιο για τις δημόσιες συμβάσεις και τη γραφειοκρατία σε σχέση με τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων σε εθνικό επίπεδο, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα υπέρμετρα διοικητικά βάρη σε πολλά κράτη μέλη, που ναι μεν στοχεύουν στην καταπολέμηση της απάτης, από την άλλη πλευρά όμως δημιουργούν ευκαιρίες για διαφθορά και παράτυπη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ειδάλλως, καθώς είναι ιδιαίτερα πολιτικοποιημένοι, οι πόροι πάνε σε πολιτικούς δικαιούχους.

Τελευταίο, πλην όμως εξίσου σημαντικό, και ως τελική επισήμανση της ομιλίας μου, θέλω να επικροτήσω την πρόταση που κατέθεσε ο συνάδελφός μου Jens Geier για τη θέσπιση ενός συστήματος αυτόματης αναστολής των ευρωπαϊκών κονδυλίων σε οποιαδήποτε περίπτωση εγείρονται υποψίες απάτης. Νομίζω ότι αυτό θα διασφαλίσει ότι και τα κράτη μέλη θα ανταποκρίνονται πολύ ταχύτερα όταν κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία επί της έκθεσης του κ. Cătălin Sorin Ivan (A7-0050/2011) θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 12.00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), γραπτώς. – (CS) Παρείχα ήδη τη στήριξή μου στην έκθεση που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, θα ήθελα όμως και πάλι να επισημάνω αρκετά σημαντικά ευρήματα αυτής της έκθεσης. Θα ήθελα καταρχάς να επισημάνω την έκκληση που διατυπώνεται στην έκθεση προς τις χώρες που δεν έχουν επικυρώσει ακόμα τη σύμβαση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με άλλα λόγια, τη Μάλτα, την Εσθονία και την Τσεχική Δημοκρατία. Δυστυχώς, η σημερινή τσεχική κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα για να εντατικοποιήσει την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς. Από την άλλη πλευρά, θα ήθελα να επικροτήσω την έκθεση διότι αναφέρει ότι η Τσεχική Δημοκρατία, από κοινού με την Εσθονία, τη Λιθουανία και τη Σλοβενία, είχαν μηδενικά επίπεδα απάτης σε ό,τι αφορά τις αναλήψεις πιστώσεων από το προενταξιακό ταμείο SAPARD. Μου προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία η διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι περισσότερο από το 30% των σφαλμάτων που επεσήμανε το Ελεγκτικό Συνέδριο σε ένα δείγμα του 2009 θα μπορούσε να είχε αποκαλυφθεί και διορθωθεί από τα κράτη μέλη προτού πιστοποιηθούν οι δαπάνες προς την Επιτροπή, με βάση την ενημέρωση που τα κράτη είχαν στη διάθεσή τους. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω τη φωνή μου στην έκκληση να παράσχει η OLAF, σύμφωνα με το αίτημα που διατυπώθηκε στην έκθεση του περασμένου έτους σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας, λεπτομερή ανάλυση στην επόμενη ετήσια έκθεσή της για τις στρατηγικές και τα μέτρα που θεσπίζει κάθε κράτος μέλος όσον αφορά την καταπολέμηση της απάτης και την πρόληψη και τον εντοπισμό παρατυπιών στη χρήση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων σε περιπτώσεις που συνέβησαν λόγω διαφθοράς.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. DIANA WALLIS
Αντιπροέδρου

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου