Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2247(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0050/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0050/2011

Keskustelut :

PV 05/04/2011 - 12
CRE 05/04/2011 - 12

Äänestykset :

PV 06/04/2011 - 8.16
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0142

Puheenvuorot
Tiistai 5. huhtikuuta 2011 - Strasbourg EUVL-painos

12. Yhteisöjen taloudellisten etujen suojaaminen – petostentorjunta (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Puhemies. (EL) Esityslistalla on seuraavana Cătălin Sorin Ivanin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö (Α7-0050/2011) Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta – Vuosikertomus 2009 (COM(2010)03822010/2247(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Cătălin Sorin Ivan, esittelijä.(RO) Arvoisa puhemies, mietintö Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta perustuu komission Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan mukaisesti laatimaan kertomukseen. Mainitussa artiklassa viitataan selkeästi petostentorjuntaan, mutta komission kertomuksessa ei esitetä selvästi, miten suuri osuus sääntöjenvastaisuuksista on petoksia ja miten suuri osuus yksinkertaisesti virheitä.

On ehdottoman tärkeää, että määrittelemme hyvin selvästi, mitä petoksella tarkoitetaan, sillä käsitteellä tarkoitetaan sääntöjenvastaisuutta, joka on tehty tahallisesti. Kyse on korruptiosta sanan varsinaisessa merkityksessä, kun taas virheet ovat tahattomia. Saatamme hyväksyä virheet, mutta emme voi missään nimessä hyväksyä petoksia. EU:n varoihin ja Euroopan unionin talousarvioon kohdistuviin petoksiin on omaksuttava nollatoleranssi.

Eräs toinen suuri ongelma liittyy tietojen keruuseen. Meidän on keskusteltava vakavasti siitä, miten jäsenvaltiot välittävät Euroopan unionille tai tarkemmin sanottuna Euroopan komissiolle tietoa EU:n varojen käytöstä. Mielestäni kansallisten hallinnointia koskevien ilmoitusten sisällön laatu paranee, jos jäsenvaltioiden poliittista vastuuta lisätään selvästi. Pyydän komissiota jälleen kerran varmistamaan, että toimivaltainen ministeri tai jäsenvaltion hallituksen ministeri allekirjoittaa nämä kansalliset hallinnointia koskevat ilmoitukset.

Toisaalta Euroopan unionin talousarvioon sisällytetyt 16,7 miljardia euroa ovat omia varoja ja lähinnä tulleista saatuja tuloja. Tuontiin sovellettavista menettelyistä 70 prosenttia on yksinkertaistettuja. Haluan lainata tässä yhteydessä Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusta nro 1/2010, jossa todetaan seuraavaa: "tällaisten yksinkertaistettujen menettelyjen valvonta on hyvin vähäistä, kun taas tuomioistuimen havaitsemien virheiden määrä on hälyttävä". On ehdottoman tärkeää, että komissio arvioi tässä yhteydessä näiden sääntöjenvastaisuuksien taloudellista vaikutusta.

Haluan onnitella Euroopan petostentorjuntavirastoa (OLAF) Diabolo II -operaatiosta, jonka tavoitteena on paitsi suojella Euroopan unionin taloudellisia etuja myös torjua väärennettyjä tuotteita. Sen lisäksi, että väärennetyillä tuotteilla on haitallinen vaikutus Euroopan unionin rahoituskehykseen ja talousarvioon, ne muodostavat riskin Euroopan kansalaisten turvallisuudelle ja niillä on kielteisiä vaikutuksia Euroopan unionin talouteen.

Viittaan myös niistä aiheutuviin kustannuksiin ja kiinnitän huomiota yhtäältä Euroopan unionin varojen käyttöön ja toisaalta perusteettomasti myönnettyjen varojen takaisinperintään. EU:n varojen käytön yhteydessä on mainittava integroitu hallinto- ja valvontajärjestelmä, joka on erinomainen järjestelmä mutta joka aiheuttaa valtavia ongelmia, kun se on pantu täytäntöön, sillä se perustuu virheellisiin tietokantoihin ja sen toimintaa vaikeuttavat käytettävien osien tunnistaminen.

Lisäksi voin todeta EU:n varojen takaisinperinnästä ainoastaan sen, että on huolestuttavaa, että sen piiriin kuuluu vain 42 prosenttia maatalousrahastoista ja vain 50 prosenttia koheesiorahastoista. Nämä ovat erittäin hälyttäviä lukuja, ja meidän on seurattava tarkasti varojen takaisinperintää.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijää Ivania hänen rakentavasta mietinnöstään. Huomautukseni koskevat sen kuutta hyvin tärkeää näkökohtaa.

Ensimmäinen koskee taloudellisten etujen suojaamista koskevassa mietinnössä esitettyjä tietoja. Vuoden 2009 kertomus sisältää uusia yksityiskohtaisia tietoja petosten ja sääntöjenvastaisuuksien määrästä, ja siinä esitetään vuosien 2000–2006 koheesio-ohjelmia koskevien petosepäilyjen määrä jäsenvaltioittain. Lisäparannukset ovat aina mahdollisia, ja otan ehdotuksenne asianmukaisesti huomioon.

Toiseksi totean taloudellisten etujen suojaamiseksi tehdystä yleissopimuksesta, että valmistelen varapuheenjohtaja Redingin kanssa tiedonantoa, jonka on määrä valmistua toukokuussa. Aion esittää strategian EU:n julkisten varojen suojaamiseksi kaikenlaista laitonta toimintaa, kuten petoksia, vastaan ja tarkastella asiaan liittyviä menettelyjä, aineellista rikosoikeutta ja toimielinjärjestelmää.

Kolmanneksi totean omien varojen osalta, että vuonna 2010 komissio aloitti vierailut kaikissa jäsenvaltioissa tuontiin sovellettavien yksinkertaistettujen menettelyjen tutkimiseksi. Se tiedottaa asiasta parlamentille heti, kun niiden täytäntöönpanon ja toiminnan analysoimiseksi on kerätty riittävästi tietoa.

Neljäs näkökohta koskee savukkeiden salakuljetuksen torjuntaa, jonka alalla on tehty sopimukset neljän savukevalmistajan kanssa. Aiomme jatkaa toimiamme tupakkatuotteiden laittoman kaupan torjumista koskevan pöytäkirjan laatimiseksi tupakoinnin torjunnasta tehdyn WHO:n puitesopimuksen rajoissa.

Viidenneksi olen täysin samaa mieltä siitä, että yksi merkittävä virheiden ja petosten lähde on se, ettei julkisia hankintoja koskevia sääntöjä ole noudatettu. Komissio panee täytäntöön rahoitusoikaisut, jotka voivat olla enimmillään 100 prosenttia myönnetystä rahoituksesta sääntöjenvastaisuuksien vakavuuden mukaan. Ehdotamme julkisia hankintoja koskevien EU:n direktiivien yksinkertaistamista ja selventämistä vuoteen 2012 mennessä aiemmin tänä vuonna julkaistun vihreän kirjan mukaisesti.

Lopuksi olen samaa mieltä siitä, että aiheettomasti maksettujen varojen takaisinperintä on tärkeä näkökohta EU:n taloudellisten etujen suojaamisessa. Monivuotisissa koheesio-ohjelmissa komissio turvautuu usein maksujen keskeyttämiseen, jolloin vältetään maksujen suorittaminen jäsenvaltiolle, jos hallinnointi- ja valvontajärjestelmien havaitaan olevan tehottomia. Vuonna 2010 keskeytettiin ennaltaehkäisevästi yli 2,4 miljardin euron maksut alue- ja sosiaalirahastoista. Komissio vaatii jatkossakin, että jäsenvaltiot hallinnoivat entistä tehokkaammin maksujen takaisinperintää lopullisilta edunsaajilta.

Tilanne on paranemassa. Esimerkiksi maatalouden alalla maksujen takaisinperintäaste kasvoi vuoden 2010 lopussa 53 prosenttiin vuoden 2007 uusien tapauksen osalta, kun ennen vuotta 2006 vastaava luku oli 10 prosenttia. Haluan kuitenkin korostaa, että monivuotisissa ohjelmissa kokonaiskuva saadaan vasta, kun ohjelmat ovat päättyneet ja kun jäsenvaltiot ovat käsitelleet tyydyttävästi mahdolliset sääntöjenvastaisuudet.

Lopuksi totean, että komissio pyrkii ryhtymään aktiivisiin jatkotoimiin parlamentin ehdotusten pohjalta. Kiitän teitä huomiostanne.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei, PPE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, mielestäni meidän on keskusteltava korjattavista näkökohdista, joten tarkastelen kriittisiä aiheita. Ensinnäkin komission kertomuksessa ei ole esitetty riittävästi tietoa sääntöjenvastaisuuksien ja petosten arvioidusta tasosta yksittäisissä jäsenvaltioissa. Siksi meillä ei ole selvää kuvaa ongelmasta jäsenvaltion tasolla. Lisäksi komissio on käsitellyt sääntöjenvastaisuuksia laajasti, mutta petoksia ei ole tutkittu yksityiskohtaisesti. Odotamme, että ensi vuoden kertomuksessa tähän tulee muutos.

Toinen näkökohta liittyy julkisiin hankintoihin, sillä kuten kaikki tiedämme, niihin liittyy eniten petoksia ja korruptiota. Pyydämme mietinnössä, että komissio keskittyy sääntelemään julkisia hankintoja, soveltamaan yhtenäisiä hankintajärjestelmiä, määrittämään ja panemaan täytäntöön selkeät edellytykset julkisiin hankintoihin osallistumiselle ja perusteet, joilla julkisia hankintoja koskevat päätökset tehdään, varmistamaan tällaisten päätösten avoimuus sekä tarkastelemaan julkisia hankintoja koskevia päätöksiä ja varmistamaan julkisen talouden avoimuus ja vastuullisuus. Odotamme, että komissio ja neuvosto saattavat päätökseen julkisten hankintojen uudistuksen hyväksymisen.

Kolmas näkökohta liittyy edunsaajien rahoituksen avoimuuteen. Komission verkkosivustolla on julkistettu osa EU:n varojen saajista. Tätä järjestelmää on kuitenkin parannettava merkittävästi. Tarvitsemme yhden luukun avoimuutta. Tarvitsemme yhteisen verkkosivuston, jolla julkistetaan kaikki EU:n varojen saajat standardiluokiteltujen tietojen perusteella, jotka kaikkien jäsenvaltioiden on toimitettava vähintään yhdellä unionin työkielistä. Muutoin hukumme erilaisiin tietoihin, joiden perusteella ei ole mahdollista saada minkäänlaista yleiskuvaa eikä varmistaa avoimuutta.

Kuten komission jäsen totesi, parannukset ovat aina mahdollisia, ja toivon näkeväni parannuksia ainakin mainitsemillani aloilla.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier, S&D-ryhmän puolesta.(DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, arvoisa komission jäsen Šemeta, tiedämme, että EU:n talousarviota hallinnoidaan 80-prosenttisesti yhteisen hallinnoinnin järjestelmän avulla, mikä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot hallinnoivat varoja ja käyttävät varat, vaikka virheet, sääntöjenvastaisuudet ja petokset tapahtuvat nimenomaan jäsenvaltioissa.

Vuosikertomus Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta on vähän kuin jäsenvaltioiden syntilista, ja siksi haluan kiittää jäsentä Cătălin Sorinia ja muiden ryhmien varjoesittelijöitä heidän ahkerasta työstään. Löysin Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamista koskevasta komission kertomuksesta yhden huomionarvoisen lauseen – saksankielisen version sivulta 11. Siinä todetaan seuraavaa: "Tavoite 2 -ohjelmien tapauksessa kokonaistulokseen ovat saattaneet vaikuttaa sääntöjenvastaisuuksien erittäin suuri osuus Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Alankomaissa, jotka ovat tärkeimmät tämäntyyppisistä ohjelmista tuetut valtiot."

Nämä kaksi maata, Yhdistynyt kuningaskunta ja Alankomaat, ovat ehdottaneet Euroopan unionin talousarvion leikkaamista. Voin vain kehottaa niitä varmistamaan, että eurooppalaisten veronmaksajien varoja käytetään oikein, ja torjumaan sääntöjenvastaisuuksia omissa maissaan. Arvoisa komission jäsen, olisi hyvin mielenkiintoista kuulla, onko teillä jotain muuta sanottavaa tältä osin.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (NL) Arvoisa puhemies, petoksista ja sääntöjenvastaisuuksista ilmoittaminen on hyvin tärkeää lainsäätäjälle, sillä näin saamme käsityksen siitä, miten varat on käytetty. Siten ymmärrämme, mitkä asiat saattavat toimia väärin. Siten ymmärrämme, mitä näkökohtia voidaan parantaa. Tässä mielessä tämä mietintö on todellakin hyvin tärkeä.

Parlamentin petostentorjuntavaliokunnassa käydyn keskustelun jälkeen voimme mielestäni kannattaa seuraavia päätelmiä.

Ensinnäkin ilmoitusten on oltava tarkempia. Ilmoituksesta on saatava hyvä käsitys sääntöjenvastaisuuksien ja petosten todellisesta laajuudesta.

Toiseksi jäsenvaltioiden on parannettava raportointiaan. Tällä hetkellä raportointia ei tehdä optimaalisesti, ja käytän ilmaisua harkitusti. Siksi meidän on painostettava jäsenvaltioita parantamaan raportointia ja tarvittaessa langettamaan seuraamuksia.

Kolmanneksi väärinkäytetyt varat on perittävä takaisin, ja komission on ryhdyttävä välttämättömiin toimiin tämän varmistamiseksi. Meidän on keskusteltava tästä aiheesta, kun keskustelemme vastuuvapauden myöntämisestä Strasbourgissa ensi kuussa. Italia on tältä osin yksi ongelmalapsi.

Neljänneksi meidän on seurattava tarkemmin, että jäsenvaltiot toimittavat pakolliset ilmoitukset sääntöjenvastaisuuksista. Erityisen outoa tässä yhteydessä on se, että Espanja ja Ranska eivät ole toimittaneet raportteja.

Olen omien varojen pysyvä esittelijä, ja siksi haluan myös kiittää ja onnitella komissiota ja ennen kaikkea Euroopan petostentorjuntavirastoa (OLAF) ja sen savukkeisiin ja tupakkatuotteisiin liittyvien petosten vastaista yksikköä, jonka tulokset ovat olleet hyvin hämmästyttäviä ja vaikuttavia. Diabolo II -operaation sanotaan olevan yhteistoiminnan hedelmä, ja myös British American Tobaccon ja Imperial Tobaccon tekemät sopimukset ovat yhtä lailla merkittäviä. Niiden arvo on 500 miljoonaa euroa.

On kuitenkin kiinnitettävä huomiota yhteen asiaan – on tärkeää, etteivät nämä rahat yksinkertaisesti häviä jäsenvaltioiden kassoihin. Komission ja ennen kaikkea jäsenvaltioiden on käytettävä nämä rahat petostentorjuntatoimien lujittamiseen jäsenvaltioissa. Tämä on todellakin erittäin tärkeä näkökohta. Sopimuksista saatavat varat on käytettävä petosten torjuntaan.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková, ECR-ryhmän puolesta. – (CS) Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen tähän mietintöön, jossa vaaditaan suurempaa avoimuutta korruption torjunnassa ja joka ansaitsee tukemme. Keskustelimme jäsenvaltioiden velvollisuudesta seurata EU:n varojen yleistä käyttöä jo viime vuoden syksyllä tilintarkastustuomioistuimen esittelyssä.

Mielestäni on oikein ja asianmukaista, että jokainen jäsenvaltio suojelee EU:n taloudellisia etuja varmistamalla luotettavat valvontatoimet kansallisella tasolla, jotta havaitaan sääntöjenvastaisuudet ja petokset. Tässä yhteydessä jäsenvaltioiden ja komission on myös tehtävä yhteistyötä kattavien ja luotettavien tietojen saamiseksi. Kansallisen seurantalaitoksen on tarkastettava asianmukaisesti pakollinen kansallista hallinnointia koskeva ilmoitus. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskeva yleissopimus on varmasti asianmukainen tukiväline.

Tšekin tasavalta, joka mainitaan mietinnössä, ei ole kuitenkaan vielä ratifioinut yleissopimusta, sillä se vaatii, että oikeushenkilöihin sovelletaan rikosoikeudellista vastuuta. Tšekin lainsäädäntö perustuu perinteisesti vain luonnollisten henkilöiden rikosoikeudelliseen vastuuseen. Asiasta keskustellaan kuitenkin parhaillaan Tšekin parlamentissa.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen, EFD-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, EU:lla on usein tapana puhua petoksista ja korruptiosta virheinä. Vielä pahempaa on kuitenkin se, että komissio on päättänyt siirtyä nollatoleranssista hyväksyttävään riskiin. Asiaa pahentavat vielä hiljattaiset paljastukset parlamentin jäsenistä, jotka suostuivat muuttamaan ja antamaan lainsäädäntöä maksua vastaan, sillä ne syövät lisää parlamentin uskottavuutta, etenkin petosten ja korruption torjuntatoimien osalta.

Ainoastaan kaksi niistä neljästä edustajasta, joiden nimet paljastettiin, ovat eronneet tehtävästään. Aikooko parlamentti tarkastella näiden neljän parlamentin jäsenen laatimaa lainsäädäntöä? Yksi parlamentin jäsen on mennyt jopa niin pitkälle, että hän on kyseenalaistanut OLAFin toimivallan tutkia tällaisia tapauksia, ja väittänyt – mikä on uskomatonta – että muutamissa maissa kyseessä olevia toimia ei pidettäisi laittomina eikä edes tutkittaisi.

Tämän mietinnön olisi kannustettava Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusta keskeyttämään kaikki EU:n maksut, kunnes parlamentti on ratkaissut petokset asianmukaisesti – sillä kyse on petoksista.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan käyttää puheaikani etenkin poliittisten petosten ja poliittisen korruption tarkasteluun. Olen hyvin pahoillani siitä, että käsittelemme ainoastaan tätä mietintöä, kun samaan aikaan kolme parlamentin jäsentä on jäänyt kiinni ja heitä epäillään aiheellisesti korruptiosta. On sietämätöntä edes ajatella, että kiinnijääneet parlamentin jäsenet ovat vain jäävuoren huippu täällä Euroopan parlamentissa. Joidenkin laskelmien mukaan noin 50 prosentissa tapauksista Euroopan unionin tarjouskilpailuihin ja julkisiin hankintoihin, joihin on viitattu täällä usein, liittyy kavalluksia, petoksia ja korruptiota, ja ne päätyvät tiettyjen poliitikkojen taskuihin. Tilanne on sietämätön.

Lisäksi pelkkä taloudellinen näkökulma on epäolennainen, sillä yhteiskunta on etääntymässä politiikasta. Jos ihmiset etääntyvät politiikasta, tappiomieliala yleistyy, emmekä pysty enää estämään koulujen sulkemista, elintarvikehintojen nousua tai työpaikkojen häviämistä. Siksi Euroopan parlamentin on näytettävä esimerkkiä, ja meidän luovuttava oikeudestamme koskemattomuuteen oikeusprosesseissa. Lisäksi Jobbik-puolue suosittelee, että politiikkojen tuomiot langetetaan kaksinkertaisina. Oikein paljon kiitoksia mielenkiinnostanne.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Šemeta, hyvät parlamentin jäsenet, komission kertomus Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta – Vuosikertomus 2009 sisältää useita uusia säännöksiä. Komissio pyrkii ensinnäkin määrittämään sääntöjenvastaisuuksien ja petosten laajuuden. On valitettavaa, että kertomuksessa pyritään selvästi vetoamaan tilastoihin sääntöjenvastaisuuksien ja petosten aiheuttaman ongelman vähättelemiseksi joka käänteessä. Arvoisa komission jäsen, en ollut lainkaan tyytyväinen lukemaani.

Kertomuksessa esitetään myös tärkeitä uutisia, kuten se, että käyttöön otetaan sääntöjenvastaisuuksien hallintajärjestelmä (IMS). Järjestelmään voidaan nyt syöttää tietoja 800 toimistossa eri puolilla Eurooppaa, kun ennen tällaisia toimistoja oli 50. Sääntöjenvastaisuuksien osuus kasvoi maatalousalalla 43 prosenttia ja rakennerahastojen alalla 23 prosenttia, samalla kun sääntöjenvastaisuuksien kokonaismäärä kasvoi 109 prosenttia rakennerahastojen alalla.

Järjestelmää on parannettava edelleen. On tuskallista nähdä, miten kärsivällisesti komissio suhtautuu vieläkin järjestelmän täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa, sillä se etenee edelleen etananvauhtia. Tämä näkyy myös kertomuksessa. Siksi vaadimme IMS:n täysimääräistä täytäntöönpanoa. Käytettävissämme on luotettavaa tietoa vain, jos järjestelmä toimii oikein, jolloin voimme tarkastella sääntöjenvastaisuuksien ja petosten laajuutta.

Olemme hyvin tyytymättömiä Italian tilanteeseen. Maa on selvästi muita edellä petoksissa. Vuoteen 2004 asti ulottuvissa EU:n tilintarkastuksissa 60 prosenttia petosepäilyistä koski Italiaa. Tästä syystä olisi järkevää auttaa kyseistä maata toimintasuunnitelmalla ja erityisillä toimenpiteillä.

Haluan ilmaista vilpittömät kiitokseni OLAFille ja sen henkilöstölle niiden toteuttamasta tärkeästä työstä. Teillä on meidän tukemme, ja siksi pyydämme, että myös komissio tukee voimakkaammin Euroopan petostentorjuntavirastoa. Miksi tietokantoihin pääsyssä on ongelmia, jos komissio väittää tukevansa OLAFin työtä ja pitää sitä yhtä tärkeänä kuin mekin? Arvoisa komission jäsen, olisimme kiitollisia, jos saisimme kuulla vastauksia ja komissio ottaisi käyttöön asianmukaiset korjaavat toimenpiteet lainsäädännössä.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Arvoisa puhemies, haluan ilmaista tukeni esittelijälle, joka on arvostellut täysin perustellusti komission vuosikertomusta. Komissio on keskittynyt vain muodollisesti jäsenvaltioiden sille antamiin ilmoituksiin.

Arvoisa komission jäsen, teidän on tarkasteltava asiaa perusteellisemmin erityisyksiköiden avulla. Teidän on yksinkertaisesti toimittava pontevammin ja pyrittävä soveltamaan uusia menetelmiä sääntöjenvastaisuuksien ja petosten laajuuden mittaamiseksi. Jos sovellamme vastakin komission vuoden 2009 kertomuksessa esitettyä menetelmää, voimme esittää useista epäilyttävistä tapauksista vain arviot. Esimerkiksi muutamat suuret maat, jotka saavat valtavasti rahoitusta, ilmoittavat sääntöjenvastaisuuksien ja petosten määrän hyvin pieneksi. Onko näiden maiden tilanne todellakin näin hyvä vai onko tällaisten poikkeamien havaitsemiseen käytettävä kansallinen menetelmä yksinkertaisesti jollain tavoin puutteellinen?

Olen esittelijän kanssa täysin samaa mieltä siitä, että komissio näkee suhteettoman paljon vaivaa vakuuttaakseen Euroopan parlamentin siitä, että olisi otettava käyttöön hyväksyttävä virheriski, sen sijaan, että se saisi jäsenvaltiot uskomaan, että tarvitaan pakollisia kansallisia hallinnointia koskevia ilmoituksia.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (ECR). - (PL) Arvoisa puhemies, olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, ettei meidän pidä sekoittaa keskenään vakavia petoksia ja tahattomia virheitä, sillä silloin tahattomat virheet veisivät huomion vakavimmilta tapauksilta. Yhdyn myös siihen arvosteluun, jota on esitetty komission kertomuksesta, sillä se on liian epämääräinen ja sisältää liian vähän tietoa yksittäisistä petoksista ja väärinkäytöksistä. Aiheesta käytävästä keskustelusta olisi paljon enemmän hyötyä, jos käytettävissämme olisi tarkempaa tietoa.

Torjumme korruptiota. Meidän olisi kuitenkin aloitettava ryhtymällä itse taisteluun korruptiota vastaan, ja kun hyväksymme parlamentissa erilaisia lainsäädäntötekstejä, meidän on varmistettava, että ne ovat aina avoimia, että päätöksentekoperusteet ovat aina selkeät ja että eturistiriitoja ei synny, jotta varmistetaan paras mahdollinen avoimuus EU:n varojen käytössä sekä järjestelmälliset ja jatkuvat tarkastukset. Nämä ovat ne perusvälineet, joita meidän on käytettävä korruption torjunnassa.

 
  
MPphoto
 

  Lucas Hartong (NI). - (NL) Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen mietintöön. Sen aihe on kuitenkin hyvin surullinen, sillä mietinnössä todetaan, että Euroopan unionissa tehdään valtavasti petoksia.

Lainaan mietintöä: komission kertomuksessa ei käsitellä petoksia yksityiskohtaisesti ja siinä käsitellään sääntöjenvastaisuuksia hyvin yleisesti. Suuria määriä EU:n varoja käytetään väärin. Sääntöjenvastaisuuksien määrä on kasvanut suhteettomasti Puolassa, Romaniassa ja Bulgariassa. Sääntöjenvastaisuuksien määrä on suurin Espanjassa ja Italiassa. Viime vuosina lain mukaan takaisinperittävistä summista saatiin takaisin vain 10 prosenttia. Bulgariassa tehdään eniten petoksia maatalouden ja maaseudun kehittämisen erityisen liittymisohjelman (Sapard) yhteydessä.

Nämä olivat vain muutamia mietinnössä esitettyjä seikkoja. On hyvä, että nämä seikat on huomattu, mutta mitä Euroopan unioni aikoo todellisuudessa tehdä asialle? Miten pitkään petokset hyväksytään, ja miten pitkään kansalaisten on maksettava siitä lasku?

(Jäsen suostui vastaamaan sinisen kortin kysymykseen työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan mukaisesti.)

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes (Verts/ALE).(NL) Arvoisa puhemies, kuuntelin tarkkaavaisena jäsenen Hartongin puhetta, mutta kuuntelin myös jäsentä Geieria, joka totesi jossain vaiheessa, että kaksi nettomaksajaa, Yhdistynyt kuningaskunta ja Alankomaat, on tehnyt vakavia laiminlyöntejä. Tuomittuanne ison joukon muita jäsenvaltioita kysyn, mitä aiotte tehdä omassa kotimaassanne sen varmistamiseksi, ettei myös Alankomaat päädy samaan joukkoon.

 
  
MPphoto
 

  Lucas Hartong (NI). (NL) Arvoisa puhemies, kiitän jäsentä Staesia hänen kysymyksestään. Jos olette lukenut mietinnön perusteellisesti, olette varmaan huomannut myös seuraavat seikat: Alankomaissa – en voi puhua Yhdistyneen kuningaskunnan puolesta, vaan puhun nyt yksistään Alankomaiden puolesta – petosten prosentuaalinen osuus on yksi alhaisimpia, ja samalla korostetaan, että jos petoksia ilmenee, niihin puututaan hyvin ankaralla kädellä. Teen selväksi, että kannatan tätä suuresti.

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, arvostan esittelijän, jäsenen Ivanin tekemää työtä. Minun on todettava, että mietinnöstä käy valitettavasti ilmi, miten puutteellisesti komissio on kiinnittänyt huomiota toimiinsa parlamentin kanssa, sillä parlamentti pyysi komissiota jo viime vuonna ryhtymään useisiin erityisiin toimiin, jotta saavutetaan asettamamme tavoite ja suojellaan Euroopan unionin taloudellisia etuja ja veronmaksajien etuja ja torjutaan petoksia ja laittomuuksia.

Itse asiassa, kuten jäsen Ivan teki selväksi, Euroopan unionin varojen väärinkäyttöä koskevat huolet eivät ole vähentyneet, ja sääntöjenvastaisuuksien ja petosepäilyjen määrä on edelleen hyvin suuri. Jos tarkastustemme tavoitteena on varmistaa varojen takaisinperintä, meille esitettyjen lukujen perusteella meidän on tunnustettava häviömme.

Kuten totesimme jo viime vuonna esitetyssä mietinnössä, komission olisi otettava vastuu siitä, että vakavia huolenaiheita herättävien tapausten johdosta ryhdytään toimiin, ja jakaisin ne kolmeen luokkaan, kuten myös muut parlamentin jäsenet ovat todenneet ennen minua. Ensinnäkin jäsenvaltioiden on otettava vastuuta parantamalla havaitsemis- ja ilmoitusmenetelmiä. Toiseksi säännösten on oltava selkeitä. On ehdottoman tärkeää, että laadimme petoksille, sääntöjenvastaisuuksille ja virheille yhteiset ja selkeät määritelmät. Lopuksi avoimuus ei tarkoita ainoastaan luotettavia havaintotietoja, joiden perusteella voidaan tehdä päätelmiä, vaan lisäksi nämä tiedot on julkistettava internetissä, ja tässä on havaittavissa jonkinlaista viivästystä.

Ensimmäisen näkökohdan ja etenkin jäsenvaltioiden vastuun lisäämisen osalta haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että kansallisten järjestelmien puutteellinen yhdenmukaistaminen aiheuttaa merkittäviä eroja petosten ja sääntöjenvastaisuuksien arvioimiseen tarvittavassa ajassa.

Tämän aiheen yhteydessä on keskusteltu usein Italiasta. Italia mainitaan myös jäsen Ivanin asiakirjassa. Tarkastusten määräajat ovat epäilemättä kestämättömän pitkiä, ja pyrimme käsittelemään lainsäädäntö- ja rikosoikeuteen liittyviä määräaikoja. Minun on kuitenkin todettava, että jos petoksille ja sääntöjenvastaisuuksille ei ole yhtenäistä määritelmää, on selvää, että tappioiden takaisinperintään tarvittava aika tuntuu kohtuuttoman pitkältä Italian kaltaisissa valtioissa.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D).(HU) Arvoisa puhemies, minäkin haluan onnitella esittelijää. Mielestäni parlamentin, tilintarkastustuomioistuimen, kansallisten tarkastusvirastojen ja jäsenvaltioiden toteuttamat toimet ovat äärettömän tärkeitä. On ehdottoman tärkeää, että teemme työmme avoimesti ja mahdollisuuksien mukaan virheettömästi. Kaikkein tärkein parlamentin uskottavuuteen liittyvä seikka on luonnollisestikin se, että me itse emme anna aihetta arvosteluun. Parlamentin on selvästikin otettava käyttöön itseään koskevat säännöt, jotka ovat nykyisiä sääntöjä paremmat ja tehokkaammat. Samalla haluan korostaa, että on hyvin tärkeää tehdä ero sääntöjenvastaisuuksien ja petosten välillä, sillä ne eivät ole sama asia. Petoksentekijöitä on rangaistava. Sääntöjenvastaisuuksiin on sovellettava eri menetelmää. Tavoitteena on oltava, että kaikkien jäsenvaltioiden kaikki maksujärjestöt tuntevat säännöt tarkasti, jotta varmistetaan, että virheitä tehdään mahdollisimman vähän. Ei ole mikään yhteensattuma, että uusissa jäsenvaltioissa, joissa keskustelu on nyt alkanut ja varoja on alettu käyttää, voidaan nähdä, että kokemattomuus on yksi petoksia lisäävä tekijä.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). - (EN) Arvoisa puhemies, voin vain onnitella esittelijää ja etenkin hänen varjoesittelijäänsä, kollegaani Monica Macoveita, heidän työstään tämän mietinnön parissa. Mietintö on tärkeä, sillä veronmaksajat haluavat tietää, että heidän rahojaan käytetään oikein.

Mielestäni on tärkeää korostaa sääntöjenvastaisuuksien ja petosten välistä eroa, kuten edellinen puhuja teki. Yleisesti petokseen liittyy rikollinen tarkoitus, mutta monet ihmiset tekevät virheiksi luokiteltavia erehdyksiä tai syyllistyvät suuriin tai pieniin Euroopan unionin sääntöjä koskeviin rikkomuksiin, eikä niitä pitäisi niputtaa yhteen. Niiden välillä on hyvin selvä ero.

Muutamat kollegat ovat maininneet maatalouden, ja on tärkeää, että noudatamme maatalousmaksuissa täydellistä avoimuutta. Tällä alalla on tehty valtavia parannuksia. On kuitenkin tärkeää, että kun ryhdymme uudistamaan yhteistä maatalouspolitiikkaa, jatkamme edelleen näitä parannuksia. Viittaan etenkin 24 kohtaan, jossa puhutaan valvontajärjestelmistä. Tiedän, että edustamassani jäsenvaltiossa viljelijät saavat uudet kartat, ja heidän on toimitettava tiedot uudelleen. Asiaa tarkastellaan hyvin kärsivällisesti ja siihen kiinnitetään suurta huomiota, mikä on aivan oikein.

Totean lopuksi, että järjestelmässä kiinnijääneet ovat toisinaan yksittäisiä ihmisiä, kun suuret toimijat ja muut, jotka ovat syyllistyneet suurempiin petoksiin, eivät ehkä jää yhtä todennäköisesti kiinni. Meidän on oltava tästä tietoisia. Älkäämme pelotelko yksittäisiä ihmisiä.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D).(LT) Arvoisa puhemies, haluan kiittää kollegaani jäsentä Cătălin Ivania hänen erinomaisesta työstään tämän tärkeän mietinnön parissa. Euroopan unionin veronmaksajien rahat on käytettävä asianmukaisesti ja tehokkaasti. Siksi on välttämätöntä varmistaa, että jäsenvaltioilla on tehokkaat valvontamenetelmät ja riittävät valmiudet havaita petokset. On tärkeää, että komissiolle ja Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) annetaan korkealaatuista, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa sääntöjenvastaisuuksista ja petoksista. Nykyinen takaisinperinnän taso on hyvin alhainen, eikä sitä voida hyväksyä. Siksi on välttämätöntä ryhtyä toimiin väärinkäytettyjen Euroopan unionin varojen perimiseksi takaisin. Näissä toimissa on ehdottoman tärkeää, että neuvosto ja jäsenvaltiot kiinnittävät asianmukaista huomiota parlamentin mietinnössä ja Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamista koskevissa komission vuosikertomuksissa esitettyihin seikkoihin ja että OLAF voi ryhtyä kaikkiin välttämättömiin toimiin lujittaakseen petostentorjuntatoimia tällä alalla.

 
  
MPphoto
 

  Iliana Ivanova (PPE).(BG) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, mietintö sisältää valitettavasti edelleenkin huolestuttavia havaintoja, jotka liittyvät väärinkäytettyjen varojen suureen määrään ja liian hitaisiin toimiin niiden perimiseksi takaisin. Euroopan komission tiedot eivät ole kuitenkaan täysin riittäviä sen määrittämiseksi, mihin toimiin olisi ryhdyttävä niiden jäsenvaltioiden kurittamiseksi, joissa sääntöjenvastaisuuksien ja petosten taso on korkein.

Useimmat kollegat ovat jo viitanneet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien väliseen eroon, jota ei ole korostettu selvästi, sillä komission kertomuksessa ei käsitellä yksityiskohtaisesti petoksia, joilla tarkoitetaan tarkoituksellista vääryyttä, ja sääntöjenvastaisuuksia käsitellään hyvin yleisesti, minkä takia emme pysty antamaan tässä asiassa tehokkaita suosituksia.

Olen tyytyväinen komission päätelmään siitä, että maatalouden alalla raportointivaatimuksia noudatetaan jo 95-prosenttisesti. Samalla pidän kuitenkin epäilyttävänä sitä, että muutamissa jäsenvaltioissa petoksia ja sääntöjenvastaisuuksia on ilmoitettu olevan vain vähän tai ei lainkaan, sillä se voi merkitä, että petosten valvonta- ja havaintojärjestelmät eivät toimi oikein.

Uskon, että Euroopan unionin varojen käytön valvonta paranisi merkittävästi, jos käytettävissä olisi erityisiä tietoja ja menetelmiä hallinnointi- ja valvontajärjestelmien arvioimiseksi niissä jäsenvaltioissa, joissa kansallisten virastojen tiedetään toimivan tehottomasti. Siksi on täysin uskottavaa, että maissa, joissa ei ole havaittu lainkaan sääntöjenvastaisuuksia, on yksinkertaisesti käytössä huono valvontajärjestelmä, joilla ei havaita ongelmia, kun taas maat, joissa on tehokkaat kansalliset virastot, voivat havaita enemmän petoksia ja sääntöjenvastaisuuksia, jolloin näiden taso on selvästi korkeampi.

Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen tietojen mukaan kansalliset virastot olisivat voineet havaita ja korjata ainakin 30 prosenttia virheistä ennen kuin tiedot varmennettiin Euroopan komissiolle. Toivon, että kaikki jäsenvaltiot tehostavat toimiaan, jotta parannetaan virheiden havaitsemis- ja korjaamismekanismeja.

Pyydän Euroopan komissiota ryhtymään tarvittaviin toimiin, jotta taataan riittävät tiedot jäsenvaltioiden käyttämistä valvonta- ja hallinnointijärjestelmistä, ja toteuttamaan asianmukaiset toimet, jotta poistetaan pikaisesti valvontajärjestelmien käytössä havaitut puutteet.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D).(ES) Arvoisa puhemies, minäkin haluan onnitella kollegaani, jäsentä Ivania siitä, miten tinkimättömästi hän on tarkastellut petosten havaitsemista ja taloudellisten etujen suojaamista koskevaa ristiriitaista ja vaikeaa aihetta.

Haluan kiittää häntä siitä, että hän haluaa ottaa käyttöön petoksen määritelmän, sillä petosepäilyt ja sääntöjenvastaisuudet tai virheet sekoitetaan usein keskenään, mikä johtaa hämminkiä herättäviin lukuihin, jotka eivät kuitenkaan ole täsmällisiä.

Haluan myös korostaa sitä, miten hän on kiinnittänyt huomiota määräaikoihin. Tarkemmin sanottuna myös jäsenvaltioiden aiheuttamat viivästykset havaitsemisen ja ilmoittamisen välillä johtavat vaikeisiin tilanteisiin.

Lisäksi on muistettava, että lopulliset luvut saadaan vasta kun kausi on käsitelty loppuun, ja että tällä hetkellä viimeisin loppuun käsitelty kokonainen kausi päättyi vuoteen 1999: uudella kaudella – eli kaudella 2000–2006 – olemme päässeet vasta vuoden 2004 loppuun. Siksi kyseisen kauden osalta voidaan ottaa huomioon vain lopulliset luvut.

Haluan luonnollisestikin antaa tukeni Euroopan petostentorjuntaviraston toimille petosten havaitsemiseksi suhteissa Kiinaan ja Aasian maihin eettisten käytännesääntöjen rajoissa.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Cozzolino (S&D). (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, minäkin haluan kiittää esittelijää, jäsentä Ivania. Mietinnössä luetellaan käyttöönotetut innovaatiot, jotka liittyvät valvonta- ja ilmoitusjärjestelmien muutoksiin. Myös näistä saa hyvin vaihtelevan kuvan etenkin sen osalta, miten jäsenvaltiot ilmoittavat sääntöjenvastaisuuksista ja petoksista.

Mietinnössä tuodaan toistuvasti esiin eri maiden ilmoittamat epätavallisen alhaiset petosten ja sääntöjenvastaisuuksien tasot maatalousmenojen, rakennerahastojen ja liittymistä valmistelevien tukien osalta. Näistä aloista toimitettuja tilastotietoja on todellakin selvennettävä. Tappioiden takaisinperintään liittyvät tehottomat toimet, joita ei ole kyetty ratkaisemaan, tekevät tilanteesta entistä monimutkaisemman.

Joka tapauksessa yksi luku vaikuttaa selvältä ja vahvistaa pitkäaikaisen suuntauksen. Euroopan unionin varojen käytön lainmukaisuuden ja avoimuuden edistämistoimissa, joilla torjutaan veropetoksia ja veronkiertoa, ei voida vielä turvautua jäsenvaltioiden ja hallitusten sekä Euroopan unionin toimielinten väliseen kattavaan yhteistyöhön.

Tätä vasten EU:n julkisia hankintoja koskevien sääntöjen uudistamista koskevat pyynnöt ja tarve ottaa käyttöön eräänlainen EU:n varojen edunsaajien julkinen eurooppalainen rekisteri vaikuttavat ajankohtaisilta.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Stavrakakis (S&D).(EL) Arvoisa puhemies, minäkin haluan onnitella esittelijää hänen poikkeuksellisesta työstään yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista ja petostentorjuntaa koskevan vuosikertomuksen parissa. Mietintö kattaa yksityiskohtaisesti kaikki alat, joilla jäsenvaltiot panevat täytäntöön talousarvioita, kuten maatalous, koheesio ja liittymistä valmistelevat tuet, sekä EU:n omien varojen keräämisen perimällä tulleja.

Olen ehdottomasti samaa mieltä siitä, että meidän on parannettava liittymistä valmistelevien tukien valvontaa vuonna 2009 saatujen kokemusten perusteella ja että meidän on seurattava OLAFin työtä jatkuvasti, eikä ainoastaan vuosikertomuksesta käytävän keskustelun yhteydessä.

Lopuksi haluan korostaa, että parlamentin mietinnössä esitetään tärkeitä havaintoja, joita voimme hyödyntää vireillä olevissa keskusteluissa, jotka liittyvät sekä talousarvioasetuksen tarkistukseen että poliittisen koheesion suunnitteluun vuoden 2013 jälkeen.

 
  
MPphoto
 

  Ivailo Kalfin (S&D). - (BG) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään erittäin huolellisesta työstä mietinnön hyväksi. Olemme todistaneet useissa yhteyksissä, että parlamentti kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten eurooppalaisten veronmaksajien rahoja käytetään.

Monet parlamentin kollegat ovat ottaneet aiheen esille. Minäkin haluan yhtyä niihin, jotka ovat vaatineet komissiota hyväksymään paljon selkeämmät säännöt jäsenvaltioiden harkitsemille menetelmille, sillä "väärinkäyttö", "virhe" ja "epäilty väärinkäyttö" kaltaisten käsitteiden sekoittaminen keskenään johtaa tilastoihin, joiden perusteella parlamentti ei voi tehdä selkeitä päätöksiä.

Kannatan myös mietinnön niitä kohtia, joissa komissiota kannustetaan ottamaan käyttöön jäsenvaltioiden vastuuta koskevat paljon selkeämmät säännöt, jäsenvaltioilta vaaditut asianmukaisesti tarkastetut kansalliset ilmoitukset mukaan luettuina. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön toimenpiteitä puutteiden poistamiseksi automaattisesti.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Arvoisa puhemies, talouteen ja rahoitustoimintaan liittyvien rikosten määrää on vähennettävä jokaisessa jäsenvaltiossa. Suuria määriä EU:n varoja käytetään vääriin tarkoituksiin ja ALV:n perintään liittyvät petokset ovat kasvussa. Olen maininnut asiasta jo aiemmin ja mainitsen asiasta uudelleen: yksi tehokas tapa kitkeä julkisiin hankintoihin liittyvää korruptiota on ottaa käyttöön sähköinen tarjouskilpailujärjestelmä.

Koska Romania sijaitsee EU:n rajalla, se on ottanut suuremman vastuun laittomien toimien vaikutuksen lieventämisestä. Maan viranomaiset ovat toteuttaneet tältä osin laajamittaisia toimia kahden viime kuukauden aikana tullijärjestelmään liittyvän korruption kitkemiseksi.

Länsi-Balkanin alueen kanssa on vauhditettava yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa EU:n taloudellisten etujen suojaamisen tehostamiseksi. Viittaan tässä yhteydessä esimerkiksi savukkeiden salakuljetukseen, joka on yksi suuri ja suora este Euroopan unionin talousarviolle.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Arvoisa puhemies, virheet syntyvät huolimattomuudesta tai välinpitämättömyydestä. Petos ei kuitenkaan synny vain itsestään vaan edellyttää suurta määrää rikollista toimintaa. Niitä, jotka pyrkivät saamaan taloudellista hyötyä Brysselin koneistosta esittämällä vilpillisiä tietoja, pidetään toisinaan nykyajan Robin Hoodeina eikä niinkään rikollisina. Sen lisäksi, että tällaisilla toimilla vahingoitetaan EU:ta, samalla käytetään väärin kansalaistemme maksamia veroja.

Meidän on terävöitettävä heikkoja petostentorjuntavälineitä. Ehdotan rangaistukseksi merkittäviä taloudellisia seuraamuksia ja sulkemista tukijärjestelmien ulkopuolelle. Tarvitsemme loppujen lopuksi suurempaa avoimuutta ja selkeät vastuualueet, jos on aihetta epäillä petosta tai huolimattomuutta. Emme voi hyväksyä sitä, että toimielimet, etenkin Euroopan parlamentti ja OLAF haittaavat toistensa tutkimuksia.

Lopuksi sana suurimmista ongelmalähteistä: koheesiopolitiikasta, liittymistä valmistelevasta tuesta ja virastoista. Meidän on muutettava strategiaamme näillä aloilla ja ryhdyttävä ripeästi toimiin järjestyksen palauttamiseksi.

 
  
MPphoto
 

  Markus Pieper (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, totean heti alkuun, että tukipetosten määrä ja taloudellisen tuen väärinkäyttö ovat vähentyneet merkittävästi viime vuosina. Vaikka avoimuuden ja tarkastusten alalla on tehty parannuksia, tilannetta arvostellaan edelleen julkisuudessa. Kriittinen asenne on perusteltua, kun pidetään mielessä, miten muutamat jäsenvaltiot ovat käyttäneet aiheettomasti maksettuja tukirahoja. Se, että ainoastaan murto-osa näistä varoista on palautettu Euroopan unionin talousarvioon, on menetys kaikille veronmaksajille.

Komission on perittävä nämä varat välittömästi takaisin. Vielä parempi ratkaisu olisi, jos asianomaisille jäsenvaltiolle maksettaisiin seuraavana varainhoitovuonna vastaavasti pienempi määrä tukia ja käytäntöä jatkettaisiin, kunnes aiheettomasti maksetut varat on palautettu Brysseliin. Olemme kuitenkin yhtä huolissamme, jos sääntöjenvastaisuuksia on ilmoitusten mukaan vain hyvin vähän, kun pidetään mielessä seuraava periaate: jos en ilmoita mistään, minun ei myöskään tarvitse olla huolissani varojen takaisinperinnästä, ja varat pysyvät omassa kotimaassani.

Kuten mietinnössä vaaditaan, kehotan myös Espanjaa, Ranskaa ja muita maita asettamaan korttinsa pöydälle, ja pyydän komissiota lujittamaan edelleen tarkastuksiaan.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää jälleen jäsentä Ivania hyvin rakentavasta ja erinomaisesta mietinnöstä sekä kaikkia parlamentin jäseniä heidän osallistumisestaan tähän keskusteluun, ja totean, että komissio ottaa esitetyt näkemykset varmasti huomioon vuoden 2010 kertomuksen laadinnassa.

Komissio aikoo parantaa edelleen 325 artiklan mukaisen, taloudellisten etujen suojaamista koskevan vuosikertomuksen muotoa ja sisältöä ja ottaa huomioon keskustelun aikana esitetyt ehdotukset. Kuten totesin, olemme jo parantaneet tilastotietoja, mutta lisäparannukset ovat luonnollisestikin aina mahdollisia.

Pyydämme jäsenvaltioita esittämään lisätietoja ja erottamaan paremmin toisistaan petokset ja sääntöjenvastaisuudet, jotta sekä petoksista että sääntöjenvastaisuuksista voidaan esittää selkeää tietoa.

Olen täysin samaa mieltä jäsenen Grässlen kanssa siitä, että voimme parantaa sääntöjenvastaisuuksien hallinnointijärjestelmää, ja teemme ahkerasti töitä sen hyväksi. Täällä on otettu esiin myös edunsaajien avoimuutta koskeva kysymys. Teemme parannuksia myös tältä osin, ja komissio aikoo tarkastella täällä esitettyjä ajatuksia.

Komissio on samaa mieltä myös siitä, että vaikka jäsenvaltiot ovat ryhtyneet toimiin tehostaakseen valvontajärjestelmiään petosten ja korruption torjumiseksi, lisäparannukset ovat edelleen mahdollisia. Jäsenen Geierin esittämien huomautusten osalta totean seuraavaa: petokset eivät tunne erityisiä kansallisia rajoja. Ongelma ei kosketa vain muutamia jäsenvaltioita tai uusia jäsenvaltioita vaan myös teidän puheenvuorossanne mainitsemia jäsenvaltioita.

Meidän on tietenkin tarkasteltava tätä kysymystä vakavasti kaikkialla Euroopan unionissa, ja aion vakaasti parantaa vuoden 2010 kertomuksen sisältöä. Olemme yksikköni kanssa tehneet ahkerasti töitä sen parissa, ja uskon, että vuoden 2010 kertomus tulee olemaan erittäin korkealaatuinen.

 
  
MPphoto
 

  Cătălin Sorin Ivan, esittelijä.(RO) Arvoisa puhemies, minäkin haluan kiittää komission jäsentä ja kaikkia parlamentin kollegojani, jotka ovat osallistuneet mietinnön laadintaan joko osallistumalla tämänpäiväiseen keskusteluun tai esittämällä tarkistuksia. Haluan kiittää myös varjoesittelijöitä, joihin minulla on erinomaiset suhteet. Mietintö on yhteistoiminnan ja erinomaisen yhteistyön tulos.

Haluan toistaa, että sääntöjenvastaisuuksien ja petosten välinen ero on määriteltävä selkeästi. Vaikka saatamme hyväksyä virheet ja sääntöjenvastaisuudet, petoksiin on omaksuttava nollatoleranssi. Toiseksi asiasta vastuussa olevien kansallisten politiikkojen, esimerkiksi toimivaltaisen ministerin, on allekirjoitettava kansalliset hallinnointia koskevat ilmoitukset.

Kolmanneksi odotamme suuresti yksinkertaistettuja menettelyjä koskevia komission toteuttamia tarkastuksia, sillä on äärimmäisen tärkeää, että Euroopan unionin omat varat kerätään ja että talousarvio vahvistetaan mahdollisimman tehokkaasti.

Neljänneksi totean julkisia hankintoja koskevasta lainsäädännöstä ja byrokratiasta, joka liittyy Euroopan unionin varojen käyttöön kansallisella tasolla, että meidän on puututtava monissa jäsenvaltioissa ilmenevään kohtuuttomaan byrokratiaan, jolla pyritään yhtäältä torjumaan petoksia mutta joka toisaalta mahdollistaa korruption ja Euroopan unionin varojen vilpillisen käytön. Koska kyse on hyvin politisoituneesta toiminnasta, varat menevät muutoin poliittisille edunsaajille.

Viimeisenä muttei vähäisimpänä näkökohtana totean puheenvuoroni lopuksi, että olen tyytyväinen kollegani Jens Geierin esittämään ehdotukseen, joka koskee järjestelmää, jolla keskeytetään automaattisesti Euroopan unionin varojen maksaminen, jos petosepäilyjä ilmenee. Uskon, että näin varmistetaan, että myös jäsenvaltiot reagoivat tilanteeseen entistä nopeammin, kun soitamme hälytyskelloja.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. – Keskustelu on päättynyt.

Äänestys Cătălin Sorin Ivanin mietinnöstä (A7-0050/2011) toimitetaan huomenna klo 12.00.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), kirjallinen. – (CS) Olen jo antanut tukeni esitetylle mietinnölle talousarvion valvontavaliokunnassa, mutta haluan silti painottaa muutamaa tärkeää mietinnössä esitettyä havaintoa. Haluan ensimmäiseksi korostaa mietinnössä esitettyä vetoomusta, joka koskee maita, jotka eivät vielä ole ratifioineet Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta tehtyä yleissopimusta, eli Maltaa, Viroa, ja Tšekin tasavaltaa. Tšekin nykyinen hallitus ei ole valitettavasti tehnyt mitään lujittaakseen petosten ja korruption torjuntaa. Haluan toisaalta kiittää siitä, että mietinnössä todetaan, että Tšekin tasavalta, Viro, Latvia ja Slovenia ovat ilmoittaneet, ettei liittymistä valmistelevan Sapardin varojen käytössä ole ilmennyt lainkaan petoksia. Olen huolestunut tilintarkastustuomioistuimen havainnosta, jonka mukaan jäsenvaltiot olisivat voineet käytettävissään olevien tietojen perusteella havaita ja korjata yli 30 prosenttia Euroopan unionin tuomioistuimen vuoden 2009 otoksessa havaitsemista virheistä ennen kuin maksut varmennettiin komissiolle. Haluan yhtyä OLAFille osoitettuun pyyntöön, joka on yhdenmukainen yhteisön taloudellisten etujen suojaamisesta viime vuonna laaditussa mietinnössä esitetyn pyynnön kanssa, jotta se esittää seuraavassa vuosikertomuksessaan yksityiskohtaisen analyysin niistä strategioista ja toimenpiteistä, joita kukin jäsenvaltio on ottanut käyttöön petosten torjumiseksi ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi EU:n rahoituksen käytössä, korruptiosta johtuvat tapaukset mukaan luettuina.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö