Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2201(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0062/2011

Внесени текстове :

A7-0062/2011

Разисквания :

PV 05/04/2011 - 14
CRE 05/04/2011 - 14

Гласувания :

PV 06/04/2011 - 8.17
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0143

Разисквания
Вторник, 5 април 2011 г. - Страсбург Версия ОВ

14. Статут и финансиране на политическите партии на европейско равнище (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 
 

  Председател. − Следващата точка е докладът на г-жа Giannakou, от името на комисията по конституционни въпроси, относно прилагането на Регламент (ЕО) № 2004/2003 относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище (2010/2201(INI)) (A7-0062-2011).

 
  
MPphoto
 

  Marietta Giannakou, докладчик.(EL) Г-н председател, днес Парламентът е призован да обсъди доклада, който изготвих от името на комисията по конституционни въпроси относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище от Европейския парламент. Въпреки че има подобен регламент, европейските политически партии нямат статут, който да е в съответствие с Договора от Лисабон и в миналото с Договора за Европейския съюз, т.е. статута, определен в член 10, параграф 4 от Договора от Лисабон, в който се говори за политически партии на европейско равнище, допринасящи за формирането на европейско политическо съзнание и за изразяването на волята на гражданите на Съюза. Очевидно това не означава, че европейските партии ще функционират като международни неправителствени организации на равнище на белгийската държава. Ето защо комисията по конституционни въпроси, след като прие доклада на генералния секретар относно финансирането на партиите и предложението му за създаване на статут, както и предложението на Европейския парламент в предишния доклад от 2003 г. относно необходимостта от такъв статут (като изключим факта, че по това време все още не беше приет Договорът от Лисабон) и, накрая – решението на Бюрото от 10 януари, и след като проведе внимателно изслушване на всички политически партии, председатели и секретари на европейско равнище и видни професори по икономика и конституционно право, както и изслушване на „Трансперънси интернешънъл“ (Transparency International) и Сметната палата на ЕС, одобри настоящия доклад, в който Европейската комисия се призовава да внесе съответно предложение, за да имаме действителен европейски статут за политическите партии.

Разбира се, статутът ще се основава на известни посочени в доклада критерии: членове трябва да бъдат национални партии в поне седем страни или региони, в които регионалните органи на тези страни имат законодателни правомощия. Същевременно ще се прави разграничение между признаването на европейските партии и тяхното финансиране. За да получат финансиране, те трябва да имат избран поне един член на Европейския парламент. Разбира се, физически лица, обикновени граждани, както и партии ще могат да станат членове на тези партии.

Предложенията обхващат не само европейските политически партии, но и техните фондации. В тях се призовава – и това е важно – за правен, политически и фискален статут на европейските партии в рамките и под ръководството, разбира се, на европейския правен статут и европейските закони по принцип.

След като обсъди задълбочено въпроса, комисията по конституционни въпроси изготви настоящото предложение с малки различия, които, естествено, са отразени в измененията. Като цяло стигна до заключението, че създаването на такъв статут ще доведе до укрепване на демокрацията и по-силно присъствие на гражданите в европейските институции. Разбира се, по отношение на финансирането, в предложението се предвижда 10 % от средствата да са от собствени ресурси, а донорите да имат възможност да правят дарения на стойност 25 000 евро, а не 12 000 евро, както е понастоящем. Благодаря Ви, г-н председател. Естествено, надявам се, че пленарната зала ще гласува в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 

  Марош Шефчович, заместник-председател на Комисията. (EN) Г-н председател, благодаря за възможността да обсъдим доклада за европейските политически партии и техните фондации. Бих искал също да благодаря на г-жа Giannakou за това, че изготви настоящия доклад по собствена инициатива.

Ние в Комисията считаме, че докладът е много важен. Знаем, че европейските политически партии играят съществена роля в европейската интеграция. По-специално, те гарантират, че политическите въпроси се представят и обсъждат своевременно от европейска гледна точка преди изборите за Европейски парламент, като по този начин се избягват ситуации, при които на тези избори вземат връх чисто национални въпроси, както вероятно това се случва много често. Поради това приветствам ориентирания към бъдещето тон на доклада и очаквам с нетърпение обсъждането на съдържанието му тази вечер, както и в бъдеще.

Член 12 от Регламент (EО) 2004/2003 постановява Европейският парламент да публикува най-късно до 15 февруари 2011 г. доклад за прилагането на настоящия регламент и за финансираните дейности. Докладът посочва, когато е уместно, и евентуалните изменения, които трябва да бъдат внесени в системата на финансиране. Както казах, приветстваме доклада по собствена инициатива на г-жа Giannakou и резолюцията към него като положителна стъпка, но трябва да се подчертае, че информацията за действителното прилагане на настоящия регламент и финансираните дейности би могла да бъде по-точна и пълна.

Във връзка с това и предвид гласуването от Парламента утре Комисията може да бъде призована да действа чрез допълнително преразглеждане на Регламент (ЕО) 2004/2003 и на Финансовия регламент или чрез ново законодателство. Ако Парламентът стигне до заключението, че съществуващото законодателство изисква промени или че е необходимо ново законодателство, Комисията ще разгледа задълбочено тези заключения, и, ако е съгласна, ще предприеме необходимите инициативи.

Комисията също ще обмисли как Регламент (ЕО) 2004/2003 може да бъде усъвършенстван допълнително в по-дългосрочен план с цел да се подкрепи развитието на по-силни и истински транснационални политически партии и фондации на европейско равнище с оглед на развитието на действително европейско политическо публично пространство.

По отношение на конкретния въпрос за правния статут на европейските политически партии, съзнавам, че не за пръв път Парламентът отправя призив за такъв статут. Този въпрос е разгледан доста подробно в поръчано от комисията по конституционни въпроси проучване и считам, че самото проучване показва ясно, че създаването на такъв статут е свързано с редица сложни конституционни, политически и практически проблеми. Ето защо въпросът изисква наистина много внимателен и подробен анализ.

Същото може да се каже за някои други повдигнати в доклада проблеми. По отношение на предложенията, които биха изисквали изменения на Финансовия регламент, Комисията също счита, че е необходимо да се проведе по-широко обсъждане на законодателните решения и момента на въвеждане на възможните промени.

В заключение, в доклада на г-жа Giannakou и резолюцията към него се поставят проблеми, които са в основата на европейската интеграция и които поради това изискват цялото ни внимание. Очаквам разискването по тези въпроси довечера, както и в бъдеще.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Casini, от името на групата PPE.(IT) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, най-напред бих искал да изкажа искрените си благодарности на г-жа Giannakou, тъй като тя свърши значима и интелигентна работа.

Когато говорим за политически партии, трябва да имаме предвид два проблема. Първо, в моята страна партиите не са много на почит. Второ, когато се провеждат европейски избори, се счита, че по принцип политическите партии преследват интересите на националната си държава, а не интересите на Европа като цяло. Поради това общественото мнение не показва положително отношение нито към партиите, нито към функцията им, свързана с изграждането на Европа.

Ето защо трябва спешно да действаме. Както вече беше отбелязано, не само в Договора от Лисабон, но и в много конституции, в почти всички европейски конституции, се счита, че функцията на партиите е свързана с националния интерес и следователно е от решаващо значение за създаването на демокрация и преследването на общите интереси. Важно е да се подчертае, че говоря за конституциите, а не за обикновените закони, и че следователно имам предвид основните структури на държавите и на Европейския съюз като цяло.

Ето защо е належащо да определим статут на партиите, които наистина имат европейски облик, а не са алгебричен сбор от отделни национални формации, които нямат постоянна европейска структура на местно равнище. По-скоро трябва да виждаме партии, които мислят и действат в европейски контекст. Необходимостта, която описвам, става много по-наложителна, ако наистина искаме да имаме единен европейски избирателен закон, който, да се надяваме, може да доведе до единен европейски избирателен район, наред с националните избирателни райони. Това ще повиши чувството за принадлежност на отделния европейски гражданин към Европа.

Сега стигам до същността на моето изказване. Както беше вече подчертано – и благодаря предварително на члена на Комисията – моята комисия работи много усърдно, като проведе изслушвания и множество заседания, но се нуждаем от предложение, инициатива от Европейската комисия, което да обединява европейските партии в рамките на правото на Съюза с нова юридическа форма съгласно публичното право, с правосубектност, която е валидна във всички държави-членки и с единна структура, която да им позволява да действат като представители на европейския обществен интерес. Благодаря на г-жа Giannakou и на члена на Комисията за техните обещания.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D. – (ES) Г-н председател, г-н член на Комисията, г-жо Giannakou, благодаря за изготвения от Вас доклад, който считам, че ще бъде особено полезен за насърчаването на Комисията да отбележи напредък в създаването на по-добра система за признаване и защита на европейските политически партии.

Европейската демокрация е истинска представителна демокрация. Конструкцията на представителната демокрация остана стабилна от средата на XIX век насам, когато с разширяване на избирателното право се осъществи обещанието на либералните революции да дадат на хората представителство, за да могат да контролират собствените си съдби. Представителната конструкция има стабилни основи, но от време на време се нуждае от реформи и нови начини да се изразява по-качествено. Пример в това отношение е работата, която Парламентът извърши във връзка с приемането на Гражданската инициатива.

Накратко, демокрацията никога не е оцелявала без свободно представителство и представителството никога не е било свободно без плуралистична конкуренция. Именно политическите партии дават възможност за съществуването на това плуралистично представителство. При демокрацията партиите изразяват плурализъм и са основните инструменти на политическото участие: те допринасят за оформянето на общественото мнение, предлагат алтернативи, както и обши и секторни правителствени програми, координират и хармонизират социалните интереси и допринасят за комуникацията между исканията на хората и управляващите.

Както правилно отбелязва един теоретик на политическите партии, партиите не са се развили, за да съобщават потребностите на управляващите на народа, а за да съобщават стремежите на гражданите на управляващите.

Сега на нас ни е необходимо това, което работи на национално равнище, да работи и на европейско равнище. Ето защо става въпрос за осигуряване на рамка и на възможности за европейските политически партии да изпълняват на европейско равнище функциите, които изпълняват в национален мащаб. Най-важната предпоставка за постигането на тази цел е партиите да имат правен статут и именно това се предлага в настоящия доклад: партии, които имат териториално присъствие и които същевременно функционират при зачитане на демократичните принципи, както и разграничение между признаването на партиите и финансирането им, което изисква обществена подкрепа.

Накрая, очакваме Комисията да задейства механизма, за да се усъвършенства съществуващото несъвършено положение с регулирането на политическите партии.

 
  
MPphoto
 

  Станимир Илчев, от името на групата ALDE. – Г-н председател, докладът на г-жа Giannakou следва логиката на събития от последните години, които имаха за цел да повишат политическия интерес на гражданите към политиката на Съюза.

Да се работи за регулиране на европейските партии днес означава да се работи за изграждане на гражданско пространство без граници. В този смисъл докладът Giannakou е покана към реформаторски настроените политици. Проекциите на този доклад са важни. Те ще доведат до превръщане на европейските партии в реално средство за засилване на представителното управление в Съюза.

Не случайно към този доклад бяха предложени почти 100 поправки и в резултат на общите усилия се оформиха 7 компромисни варианта, подкрепени от всички парламентарни групи. Мисля, че интересът към доклада в Комисията по конституционни въпроси беше стимулиран от идеята европейската партийна система да стане още по-гъвкава, атрактивна и рационална, а също така и адекватна на процесите в Европа чрез оформяне на общ политически правен и фискален статут на европейските партии.

Не става дума за организационно изграждане на партиите по един унифициран стандарт, а за следването на един по-общ модел. Основните разлики между партиите и фондациите също остават в сила, но има нови възможности за повишен синхрон в техните дейности.

Докладът и очакваните следващи развития трябва да променят познатото статукво, според което съществуващите в момента партии са просто организации на национални партии и нямат пряка връзка с избирателите в държавите-членки. В контекста на тази амбиция се препоръчва да започне разглеждане на условията за пряко индивидуално членство и участие на физически лица във вътрешнопартийния живот и дори в партийния мениджмънт.

Няколко чувствителни въпроса намират в този доклад своето тълкуване. Така например коректно се прокарва разграничение между критериите за учредяване на политическа партия и критериите за нейното финансиране. Докладът следва да получи подкрепа, за да може комисията да започне създаването на нов раздел във Финансовия регламент, посветен изключително на финансирането на европейските партии и фондации.

 
  
MPphoto
 

  Gerald Häfner, от името на групата Verts/ALE. – (DE) Г-н председател, госпожи и господа, наличието на ясни правни разпоредби за политическите партии в Европа е важен фактор за оформяне на европейското общество, за развитие на европейския политически дебат, фактор, който способства за превръщане на европейските избори в наистина европейски, с европейски кампании и аргументи, а не национални кампании и аргументи, каквито предимно се срещат понастоящем. Поради това бих искал да изкажа най-искрените си благодарности на г-жа Giannakou за нейния доклад, по който работихме заедно в тясно сътрудничество. Първоначално не постигнахме съгласие по всички въпроси. Въпреки това сме доволни да се присъединим към крайния резултат.

Бих искал да посоча няколко въпроса, които бяха особено важни за нас по време на разискването. Един от тях се отнася до убеждението ни, че партии, които желаят да участват в демократичния процес, трябва да бъдат демократични и по отношение на структурите си. Това се отнася по-специално до избора на партийни органи, подбора на кандидати и съставянето на листи, като това сега е включено в параграф 5. Считам, че това представлява огромен напредък. Същото се отнася и до други въпроси, които няма да спомена тук.

Бих искал да се спра накратко на най-важния въпрос: изискването дадена партия да има вече един член на Европейския парламент. Това първоначално се изискваше, за да се получи признаване и финансиране на партията. Сега условието се отнася единствено до финансирането. То беше много важно за нас, тъй като признаването и финансирането трябва да бъдат много ясно разделени. Признаване означава, че трябва да има свободна конкуренция, за да могат в Европа да се създават нови партии с нови теми и нови лица. То не следва да бъде предмет на прекомерни ограничения. Когато става въпрос обаче за финансиране, то може да се свързва, разбира се, с известно минимално равнище на изборен успех. Следователно можем и да приемем този резултат, но бихме искали да изясним този въпрос в по-голяма степен и поради това възнамеряваме да внесем изменение.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan, от името на групата ECR. (EN) Г-н председател, демокрацията не е само периодично право за поставяне на отметка върху избирателна бюлетина. Демокрацията зависи също от връзката между управляващи и управлявани – сходство. За да има функционираща демокрация, е необходим „demos“, необходимо е звено, с което се идентифицираме, когато използваме думата „ние“. Ако извадим „demos“ от демокрация, остава само думата „kratos“, силата на система, която трябва да налага с действието на закона това, което може и да не иска в името на гражданския патриотизъм.

Не може да се създават институции на функциониращо представително управление по бюрократично нареждане. Опитахме в Европейския съюз. Създадохме всички атрибути и капани: Европейския парламент, политическите партии, изборите и т.н., но не може да се накарат хората да се чувстват европейци по същия начин, както някой може да се чувства норвежец, японец, французин, португалец или какъвто и да е.

Една партия трябва да се развива по естествен път, тъй като членовете й признават общност на идентичност и общи интереси. Това не е нещо, което можем да постигнем с публично финансиране или само с един подпис на някой бюрократ. И така, да бъдем ясни: Европейските консерватори и реформисти (ECR) са против това законодателство, ние сме против концепцията за транснационални партии. С някои от нашите членове учредители формираме съюз от партии, но сме против единния статут. Обявяваме се против увеличението на бюджета, което в настоящия икономически климат ми изглежда отпускане на огромни средства, и се противопоставям на идеята на моя сънародник и приятел Andrew Duff, че тези транснационални партии следва да имат право да изразходват ефективно пари на ЕС в национални кампании за референдуми.

Няма да създадете европейци, като изразходвате публични средства. Цялото злато, събрано от всички национални хазни, не може да послужи за убеждаване на хората в една фалшива идея.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL. – (DE) Г-н председател, г-н Шефчович, госпожи и господа, мога единствено да приветствам факта, че Европейският парламент възприема сериозен и практичен подход към въпроса за демократизацията на европейския процес на вземане на решения. Както показва докладът на г-жа Giannakou, подходът също включва по-нататъшното развитие на европейските партии, които, въпреки че от много години са ежедневна политическа реалност, досега не са били равни партньори и участници по отношение на демократичното им влияние върху политиката на ЕС. Нуждаем се и от политически парти на равнище на ЕС, които са здраво вкоренени в обществата, които представляват и които могат да играят силна роля в изборите за Европейски парламент и в установяването на европейска откритост въз основа на вътрешни демократични структури и разпоредби.

По отношение на този конкретен доклад, трябва да кажа, че бих искал докладчикът да покаже много по-голяма смелост, като използва правото на Парламента на инициатива, за да направи истинска значителна стъпка в развитието на политическата система и на партийната система в Европейския съюз. Това е стъпка, която много граждани очакват и която ще ги насърчи да вземат участие. Биха могли да бъдат по-ясно разгледани взаимносвързаните европейско и национално равнище на вземане на решения и отношенията между политическите партии като общ прозрачен и отворен към влияние фактор.

Европейският парламент следва сега да отправи решителен призив към Комисията и Съвета да поемат инициативата в това отношение. Ще очаквам конструктивно сътрудничество от страна на Комисията и на Съвета.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew, от името на групата EFD. (EN) Г-н председател, това законодателство ще позволи на ЕС да хвърля пари за кампании за референдуми, за да гарантира, че купува правилния резултат от първи път, за промяна!

В бъдеще Обединеното кралство ще провежда всеки път референдум, когато ЕС предлага да изземе правомощие от електората си. ЕС ужасно се страхува, че можем да дадем поредица от грешни отговори. Ето защо възнамерява да изтегли пари от данъкоплатците в Обединеното кралство, за да им втълпи своята версия за пътя на истинската справедливост.

Начело на законодателството е Andrew Duff, член на Европейския парламент, либерал демократ от моя регион. Неотдавна подкрепата за неговата партия в Обединеното кралство се срина – партия, която, разбира се, според институциите на ЕС няма никакъв шанс да управлява Обединеното кралство. Никога ЕС не е показвал толкова ясно предизборните машинации, заедно с презрението си към гласоподавателите в Обединеното кралство. Той сее семената на собственото си унищожение, тъй като законодателството ще ни позволи да финансираме кампания за референдум, който в моята страна се очаква от толкова много хора много отдавна – референдум, който ни дава възможност сами да се откъснем изцяло от неговия контрол.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - (EN) Г-н председател, ще се съгласи ли с мен моят колега г-н Agnew, че политическа партия, която приеме финансиране съгласно това законодателство, като единна европейска партия и която по-специално трябва да спазва програмата и дейностите на ЕС и основополагащите принципите на европейското право, ще бъде партия, която е загубила принципите си? Съгласен ли сте с мен, г-н Agnew?

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFD). - (EN) Г-н председател, заявявам на г-жа Sinclaire, че ще вземем, каквото можем от това, тъй като използваме парите на дявола, за да вършим работа на Господа. Това е, което правим, и вие го знаете много добре.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicole Sinclaire (NI). - (EN) Ще приемете ли принципа на европейското право все пак?

 
  
MPphoto
 
 

  John Stuart Agnew (EFD). - (EN) Не, разбира се, че няма. Затова сме тук.

 
  
MPphoto
 

  Rafał Trzaskowski (PPE). - (EN) Г-н председател, бих искал най-напред да благодаря на нашия докладчик, г-жа Giannakou, и на Комисията за отличното им сътрудничество и за отличния доклад.

Наистина ли сме в процес на създаване на европейски „demos“, както току-що каза уважаемият ми колега, г-н Hannan? Не знам, не смея да отивам толкова далеч. Считам, че това, което искаме да направим точно в този момент, е да укрепим зараждащото се европейско публично пространство и по принцип да засилим дебата по европейски въпроси. Имам предвид, че идеята в тази зала е да се доближат европейските граждани до обсъжданите тук проблеми и след това, което може да е по-просто, да започнем да обсъждаме с тях европейските теми.

Между другото, мога да говоря само за себе си – не съм бюрократ, а пряко избран член на този Парламент.

Всъщност разискването има за цел да повиши популярността на европейските политически партии, към които всички принадлежим, независимо дали сме от левицата, центъра или десницата на този Парламент. Да ги извадим от сянката, тъй като в момента никой на практика не знае какво правят, какъв е техният статут, дали създават някаква добавена стойност – а ние в групата на Европейската народна партия (Християндемократи) считаме, че те правят това, че възможността е на практика да представяме програми и в бъдеще по време на европейските избори да обсъждаме европейски въпроси, а не всеки път да затъваме в национална реторика.

Този доклад е положителен в три отношения. Първо, създава известен баланс между оперативния орган в политическите групи и ясната връзка с това, което правим тук в тази зала – в Европейския парламент. Второ, допринася за организационното сближаване между европейските политически партии и европейските фондации, което е похвално, и, трето, засилва контрола и изяснява финансирането на европейските политически партии, което считам, че трябва да бъде нашата обща цел.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Г-н председател, когато погледнем историята на европейската интеграция и настоящата структура и функциониране на ЕС, бихме могли да кажем, че ЕС може да се разглежда не само като група от държави, а по-скоро като политическа арена с потенциал за създаване на истинска европейска общественост. Политическите партии на европейско равнище съществуват отдавна. Те не са просто федерации от национални партии. Те имат своя програма, европейска програма, и са неразривна част от европейския политически живот. Укрепването на политическите партии на европейско равнище засилва основано на участието управление в ЕС, а по този начин и демокрацията.

Поради тези съображения приветствам представеното предложение за реформа на статута и финансирането на политическите партии на равнище на ЕС и бих искала да благодаря лично на Вас, г-н заместник-председател на Комисията, за Вашето сътрудничество.

Сега е много важно политическите партии да получат общ и единен правен статут. Трябва да премахнем различията между системата за политическите партии и прилаганите към европейските институции правила. Това е възможно чрез въвеждане на общ политически, правен и фискален статут на политическите партии на европейско равнище. Би било целесъобразно да се обмисли дали правото за учредяване на такава партия следва да се ограничава до политически партии, които действат на национално или регионално равнище.

Въпросът за системата на финансиране е също важен. Системата за одобряване на финансирането на политическите партии на европейско равнище следва да се опрости. За да се поддържа прозрачност, следва да е възможно извършването на финансови проверки. Прозрачната и безопасна среда за работа и финансиране на европейските политически партии е стъпка, която също е желана и се приветства от гражданите на държавите-членки на ЕС. Тя може да им помогне в ежедневния им живот. Статутът на европейските политически партии представлява значителен напредък към по-голямо взаимодействие с гражданите, повече демокрация и повишен обществен интерес към европейските въпроси.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Duff (ALDE). - (EN) Г-н председател, националните политически партии понастоящем не успяват да подкрепят европейската интеграция по демократичен и ефикасен начин. Това е много сериозен проблем. Трябва да се запълни тази пропаст и за да се свържат гражданите и европейските правомощия, които се упражняват в Парламента и Съвета, е необходима основна демократична сила. Дойде времето на европейските политически партии не като заместители на националните политически партии, а като допълнение към тях, за да се състезават и конкурират помежду си за подкрепа на идеи и за кандидати.

Развитието на европейските политически партии е критична връзка за успеха на предложението за транснационална листа, което този Парламент ще разгледа следващия месец. Настоятелно призовавам Парламента да подкрепи доклада Giannakou с голяма смелост и оптимизъм за бъдещето на постнационалната демокрация.

 
  
MPphoto
 

  François Alfonsi (Verts/ALE).(FR) Г-н председател, създаването на европейските политически партии беше важна стъпка към по-демократична Европа, която да е в състояние да изразява желанията на гражданите си.

Докладът на г-жа Giannakou е разработен в правилната посока – към опростяване и улесняване на дейността на европейските политически партии и на техните фондации. Той ще облекчи тежестта на изискванията за получаване на публично финансиране и ще разшири възможностите за използване на финансирането. Подкрепяме по-специално възможността фондациите да работят също и извън територията на ЕС.

Въпреки това, заедно с този общ подход, който насърчава и разширява разпоредбите, подкрепящи по-силна европейска демокрация, една от мерките е насочена в противоположна посока и ограничава свободата на европейските политически партии. Сред критериите за признаване на съществуването на европейска политическа партия в държава-членка в регламента се посочва изискване партията да има избрани представители в регионален парламент със законодателни правомощия.

Моята партия е специфична за Корсика. Тя е член на Европейския свободен алианс (ALE), който е европейска политическа партия от самото начало. В Корсика получихме 26 % от гласовете и имаме голяма група членове в регионалното събрание на Корсика. Въпреки това, тъй като Франция отказва да предостави на корсиканското събрание законодателни правомощия, дори нашата партия да постигне мнозинство на острова, тя няма да бъде взета предвид в полза на ALE. Тази разпоредба не трябва да бъде приета. Искахме да привлечем вниманието ви върху този въпрос.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Olgierd Kurski (ECR).(PL) Г-н председател, европейските политически партии са ново явление в европейската политика, но заедно със засилването на интеграцията и увеличаване на субсидиите, започват да играят все по-важна роля. Политическите партии и фондациите станаха участници в политическия живот на ЕС и като такива следва да се подчиняват на съответни регламенти, чрез които се предотвратяват злоупотреби. В някои случаи обаче наднационалните структури се стремят към упражняване на твърде голямо влияние върху политиката в суверенни държави-членки. Например загрижен съм от обявената намеса на европейски политически партии по вътрешни въпроси. Като полски политик не мога да приема ситуация, при която една или няколко европейски политически партии ще организират кампания за референдум в моята страна например, като използват средства от ЕС, за да постигнат конкретен резултат, например при референдум относно присъединяването на страната ми към еврозоната. Подобни опасения може би изпитват политици в други страни, например във Великобритания.

Обявявам се и против исканията за увеличаване на средствата за европейските политически партии, като се използват пари от джоба на данъкоплатците. Това е още по-реално, тъй като правителството в моята страна намали наполовина субсидиите за националните политически партии и възпрепятства опозицията да достигне до обществеността. Нека най-напред да подкрепим националните партии, а след това международните. В крайна сметка Европейският съюз е Европа на националните държави.

 
  
MPphoto
 

  Daniël van der Stoep (NI).(NL) Г-н председател, току-що отбелязахте, че съм закъснял да задам въпрос с вдигане на синя карта, но не съм. Още докато г-н Duff говореше, ясно показах, че искам да говоря. Мога ли все още да използвам синята си карта, или ще продължите разискването? Бих искал да задам въпрос на г-н Duff относно това, което щеше да каже, когато започна да говори за транснационалната листа. Не знаех, че обсъждаме тази тема и исках да му задам въпрос във връзка с нея.

 
  
MPphoto
 

  Председател. − Г-н van der Stoep, що се отнася до мен, можете да зададете въпроса си.

 
  
MPphoto
 

  Daniël van der Stoep (NI). (Ораторът задава въпрос чрез вдигане на синя карта съгласно член 149, параграф 8 от Правилника за дейността).(NL) Опасенията ми относно транснационалната листа, с която г-н Duff започна доклада си – доклад, който скоро ще обсъждаме – произтичат не толкова от факта, че ще бъде съставена транснационална листа. Очевидно вече съм изцяло против тази идея. Проблемът е по-скоро в това, че само партии могат да участват в листата, докато въпросът, който разискваме тук, е европейските политически партии, което означава партии, които действат в най-малко седем държави-членки.

Моята партия е партия, която отстоява интересите на Нидерландия. Следователно партиите в другите държави-членки, които защитават интересите на своите страни, не се интересуват много от нашите интереси. Те са добре дошли да проявят такъв интерес, но като правите това, вие изключвате цял кръг от партии, които не са в състояние да се състезават за изискваните 25 места. Това силно ме безпокои. Не знам как точно си го представяте или как точно възнамерявате да участвате. Бихте ли могли да опростите нещата в това отношение? Във всеки случай се чувстваме до голяма степен изключени.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Duff (ALDE). - (EN) Г-н председател, предложението, което популяризирам, се състои в съставянето на транснационална листа от най-малко една трета от държавите-членки. Това не е толкова много. Ако г-н Van der Stoep не може да привлече колеги с политически сходства от шест други държави-членки, препоръчвам да преразгледа валидността и надеждността на политическите си убеждения.

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL).(DA) Г-н председател, най-напред бих искал да заявя, че съм ревностен поддръжник на политическите партии на национално, европейско, а също и на международно равнище. Политическата партия не е просто партийният апарат – тя е много повече от това. Едно от наистина значимите предизвикателства, пред което сме изправени, е фактът, че политическите партии отразяват във все по-малка степен населението като цяло. Доказателство за това, наред с другото, е загубата на членове от политическите партии. Много страни решиха да компенсират това, като увеличиха държавните субсидии за партиите. Въпреки това по-високите държавни субсидии не са гаранция за по-тясна връзка между ръководството и апарата на партиите, от една страна, и партийните членове, от друга страна. Точно обратното – колкото е по-голям рискът от развитие на независим бюрократичен апарат, толкова по-независим във финансово отношение става партийният апарат от членовете. Поради това трябва да кажа, че съм скептичен към идеята да се одобряват европейски партии от ЕС и да се подкрепят със средства от него. Не че имам нещо против европейските партии. Те следва да се развиват политически, организационно и финансово отдолу нагоре. Ако това не е възможно, вероятно няма достатъчно подкрепа. Няма пряк път към демокрацията, дори и когато става въпрос за създаване на европейски партии.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD).(EL) Г-н председател, най-напред бих искал да поздравя нашия докладчик, г-жа Giannakou, за нейния балансиран и точен доклад. Считам, че развитието на политически партии с европейска ориентация, които са повече от национални изразители, ще има ключово значение за активизиране на общественото мнение в Съюза и повишаване на заинтересоваността на европейските граждани да участват в общи партии.

Живеем във времена, когато, както всички знаем, е модерно да се очернят политиците и политическите партии, към които принадлежат, тъй като европейските граждани се чувстват отчуждени от политическите, икономическите и гражданските развития. Ето защо в този критичен момент докладът на г-жа Giannakou ще спомогне за подобряване на облика на политическите партии и ще подкрепи обединението на Европа и реформите, необходими за създаването на Европа с равноправни граждани, с общ политически, правен и фискален статут и с възможности за растеж.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - (EN) Г-н председател, по-рано днес говорих в тази зала за моя избирателен район, Уест Мидландс, и за икономическите трудности, които преживява. Едно от последните неща, които хората искат, е да се изразходват още пари за политици – те имат вече толкова много политици, включително членове на ЕП, които прахосват парите им.

Това, което правим сега, е стъпка, и Европа желае да хвърлим тези пари, за да направим тази нова стъпка по пътя към свръхдържава. Тя има своя Парламент, своя председател и своя съветник по външните работи и сега иска политическите партии да вървят с всичко това. Защото това, което иска, е нация, наречена Европейски съюз. Браво! Това ли иска Европа? Иска ли да купи пътя си към властта?

 
  
MPphoto
 

  Мария Неделчева (PPE).(FR) Г-н председател, в нашите демокрации има парламенти, които са гласът на гражданите, а има и политически партии и техните фондации, които формират мненията и са мозъчни тръстове и лидери на разискванията. Парламентите са двигателите на демокрацията, а политическите партии са горивото.

Тук, в нашия Парламент, непрекъснато се оплакваме, че гражданите не се интересуват от Европейския съюз. Отбелязваме със съжаление процента на негласувалите на европейските избори и гласувалите с „не“ на референдумите. Ако искаме действителна европейска демокрация, трябва да погледнем сериозно на мястото, което искаме да дадем на европейските политически партии в европейското пространство, което се опитваме да изградим.

Вече постигнахме много с Договора от Лисабон и Европейската гражданска инициатива. Сега трябва да дадем на европейските политически партии ресурсите, от които се нуждаят, за да постигнат амбициите си. Моля да отбележите, че не считам, че тези ресурси следва да позволят на големите партии да се превърнат в непоклатими хегемонии. Малките организации следва също да имат възможност да участват в дебата. Това е важно, за да се борим с отрицателния образ на партиите сред гражданите и да ги убедим, че партиите не са отхвърлени от демокрацията.

Считам, че за да укрепим европейското публично пространство, което се опитваме да създадем, е важно да установим ясни условия за финансиране и прозрачно управление на финансирането. Инициативата трябва да е приобщаваща, така че по-големите партии да не се облагодетелстват за сметка на по-малките и обратното.

Друг въпрос, на който искам да се спра, е свързан с приемствеността, която ще създадем между европейското, националното и регионалното равнище. Европейският статут, който ще въведем, трябва да позволи съвместимост с всички национални правни рамки в тази област, за да се гарантира, че се постига на практика сцепление между различните нива.

Накрая, трябва да погледнем много внимателно какво се казва в параграф 23 от доклада, тъй като в по-широк смисъл трябва да мислим за връзките, които европейските партии трябва да са в състояние да създават с други партии в останалата част на света, тъй като глобализираният свят, в който живеем днес, изисква политиците, които вземат решения, да предлагат заедно решения на проблемите.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D). - (LT) Г-н председател, значението на ролята на европейските политически партии, е записано в Договора от Лисабон, който има за цел да създаде ефективно европейско политическо пространство. Нашите политици са длъжни да насърчават гражданите да се интересуват от Европейския съюз, да го направят по-разбираем и по-достъпен и да ги приобщят към процеса на вземане на решения. За тази цел обаче е необходимо да се регулира дейността на европейските политически партии и фондации по ясен и еднообразен начин и да се гарантира, че вътрешното функциониране на тези партии е демократично. Тези политически партии, като фактори, способстващи за демокрацията, трябва да имат единен правен и фискален статут, който би гарантирал, че европейските граждани разбират по-добре политическите партии и са по-добре представлявани. Особено важно е вътрешните управителни органи на политическите партии да се основават на прозрачни принципи, за да се гарантира демократичният избор на всички партийни органи и демократичните процеси на вземане на решения.

 
  
MPphoto
 

  Alexandra Thein (ALDE). (DE) Г-н председател, много малко от нашите граждани знаят за съществуването на европейските партии и фондации. Досега те просто бяха представителни организации на своите членове – национални партии, учредени съгласно националните закони, предимно белгийските закони в този случай.

Какво правят европейските партии? Те обсъждат европейски проблеми, провеждат партийни конференции и играят необходима роля в реформирането на избирателната система на Европейския парламент. Съгласно Договора от Лисабон от тях се изисква да подпомагат установяването на европейска демокрация – политически форум на европейско равнище.

Докладът по собствена инициатива, който ще бъде гласуван утре, призовава Комисията да реформира правното основание за тези европейски партии. В бъдеще те ще се основават на европейски правен статут и ще имат европейска правосубектност. Като либерали проведохме кампания, за да гарантираме, че се прави ясно разграничаване между признаването на европейска партия и правото на финансиране, тъй като се наблюдаваше известна алчност. Освен това е важно европейските партии да следват демократични принципи в своята вътрешна дейност, нещо, което не може да се приеме за даденост.

 
  
MPphoto
 

  Geoffrey Van Orden (ECR). - (EN) Г-н председател, в повечето от нашите страни вълната на общественото мнение се движи в една посока, но е странно как Европейският съюз и Парламентът се стремят да плуват в различна посока. Няма искания от страна на нашите граждани за транснационални политици. Парламентът сега иска да похарчи още повече публични средства, когато се налага нашите национални правителства да намалят публичните разходи.

Г-н председател, говоря в качеството си на председател на „New Direction“ (Нова посока) – Фондацията за европейска реформа. Според мен е неприемливо разходите на политическите фондации да се увеличават с над 30 % годишно. През 2009 г. бяха изразходвани 6,3 милиона евро, а през 2012 г. тази цифра ще бъде удвоена на 12,3 милиона евро. Някои биха могли да попитат защо, ако сте против това увеличение, вашата фондация приема финансирането? Ами, отговорът на този въпрос е просто, че средствата, които не приемаме, се разпределят сред другите политически групи, така че бихме финансирали дейността на нашите политически опоненти. Трябва да намерим начин да връщаме парите в националните хазни.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL).(EL) Г-н председател, госпожи и господа, мисля, че Европейският съюз в момента е подложен на изпитание чрез криза на демокрацията и криза на доверието, както и икономическа криза. Прилаганите политики пораждат гняв и разочарование сред нашите граждани, а процедурите за вземане на решения обезсмислят участието им в изборите, както показаха последните европейски избори. Ето защо, при определени предварителни условия, европейските политически партии, със специфичните им политически атрибути, могат да спомогнат за повишаване на активността на обществото в търсене на решения в полза на хората, които не са силни във финансово отношение. Следователно правилата за политическо и правно признаване и необходимото финансиране трябва да улеснят действията им, за да разработват свободно своите политики и алтернативни предложения – тъй като това е същността на демокрацията – и те не трябва да се влияят от външни политически или икономически ограничения. Ето защо имам резерви по някои въпроси в доклада, тъй като те биха могли да бъдат използвани като ограничения върху свободната и независима организация и действията на политическите партии.

Функционирането, действията и организацията на партиите трябва да бъдат въпрос на свободния им избор, а не да зависят от политически доминиращи отношения.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Г-н председател, в доклада относно прилагането на регламент относно статута и финансирането на политически партии на европейско равнище се оценява опитът от прилагането на този законов акт в управлението на политически субекти с широк европейски обхват.

Освен че прави оценка и на настоящата ситуация г-жа Giannakou е решила да формулира и редица предложения за подобряване на настоящата правна среда.

Може би най-значителната промяна ще бъде преобразуването на формата на статута от настоящия, равносилен на белгийска неправителствена организация, на общ и единен европейски статут на политически партии.

Втората значителна промяна ще бъде определянето на дела на собствените финансови средства на 10 % от общия бюджет на политическите партии.

С оглед на факта, че през 2012 г. европейските политически партии и техните фондации следва да получат повече от 30 милиона евро от Европейския парламент, трябва да гарантираме максимална прозрачност в управлението на това финансиране. Промени, като споменатите по-горе, могат да бъдат подкрепени в интерес на по-нататъшното подобряване на политическата работа в ЕС.

 
  
MPphoto
 

  Daniël van der Stoep (NI).(NL) Г-н председател, нидерландската Партия на свободата (PVV) е в този Парламент, за да представлява нидерландския народ. Ние сме тук, защото считаме, че Европейският съюз, в настоящия си вид, не служи на интересите на Нидерландия. Не сме срещу Европейския съюз, а само искаме той да се ограничи до икономическо сътрудничество. За нас, г-н председател, европейският политически съюз е следователно напълно немислим. Правомощията трябва да останат в държавите-членки, тъй като само те могат да определят най-доброто за своите граждани. Европейските политически партии няма да създадат никаква добавена стойност за благополучието на гражданите на Европейския съюз или на Нидерландия.

Г-н председател, разпоредбата от Договора от Лисабон, в която се казва, цитирам, че политическите партии на европейско равнище допринасят за формирането на европейско политическо съзнание и за изразяването на волята на гражданите на Съюза, е абсурдно и без връзка с действителността твърдение. То не интересува гражданите, и то съвсем основателно. Между 2004 г. и 2010 г. европейските партии са получили европейски субсидии в размер на 67 милиона евро. Напълно безсмислено е да се пилеят парите на данъкоплатците. По определение една политическа партия трябва да може да функционира без субсидии, като това включва и европейските политически партии. Това са групи със специални интереси, които никой не познава, никой не наблюдава и изобщо не се нуждаем от тях.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL).(EL) Г-н председател, основният въпрос, повдигнат в доклада относно финансирането на европейските партии и политиките за учредяването им, е създаването на единен статут на европейските партии в съответствие с евро-обединяващото законодателство.

Европейският съюз – със законодателството си, което определя единна структура и реда и условията за функционирането на европейските партии и се намества във вътрешната им дейност, техните устави и политически програми под претекст, че се облекчава режимът за финансиране, отваря кутията на Пандора с икономически и в по-широк смисъл политически санкции срещу политически партии под формата на задушаващ контрол от страна на ЕС върху тяхната дейност и действия, натиск върху националните политически партии да се интегрират в по-пълна степен в политиката на Европейския съюз, насочена срещу обикновените хора, атака срещу партиите, които поставят под въпрос политиката, насочена срещу обикновените хора, стратегията на ЕС и господството на капитала. Тук не става въпрос за парламентарна координация, а за европейски партии като идеологически и политически средства на Европейския съюз за манипулиране на движението на работниците и обикновените хора.

Поради това ще гласуваме против доклада относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище и на техните фондации.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Г-н председател, прозрачното финансиране на европейските политически партии е основно средство за подкрепа на демократичните ценности. Нуждаем се от европейско пространство, където европейските политически партии ще бъдат активни, а гражданите ще бъдат в центъра на вниманието на Европейския съюз. Приемането на европейски правен статут е стъпка към усъвършенстване на регулаторната рамка на европейските партии.

В случая на моята страна имаме действащ Закон № 334 от 2006 г., преразгледан през 2010 г. Въпреки това общественият дебат се води за това дали няма да бъде по-целесъобразно финансирането на общинските и парламентарните кандидати да се предоставя от държавния бюджет. Предложеният за всеки кандидат таван е приблизително 11 600 евро. С приемането на тези регламенти за разходите ще се премахнат подкупите при избори и незаконното финансиране. Партиите би трябвало да имат преди всичко компетентни кандидати, а не хора, които популяризират собствената си кампания.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - (EN) Г-н председател, разискването тази вечер е симптоматично за всичко това, което не е правилно в програмата „повече Европа“. Бях просто смаяна, докато слушах разискването,и разбрах колко много то е далеч от въпросите за обикновените граждани. Г-н Duff съвсем правилно отбеляза, че следва да се преодолее пропастта между европейските правомощия и отделните граждани. Това е абсолютно правилно, но пропастта не може да бъде преодоляна, като се развиват европейски партии и, както отбеляза друг оратор по време на разискването, като се предоставят на тези партии средства, които съответстват на амбициите им.

Призовавам г-н Duff да отиде до избирателния си район в събота и неделя и да се опита да продаде тези мнения на групи от местната общност, чието финансиране беше намалено поради мерките за строги икономии, наложени от неговото коалиционно правителство във Великобритания. Пропастта ще бъде преодоляна обаче, като се даде възможност на хората да кажат какво мислят за Договора от Лисабон, за засиления федерализъм, за бюрокрацията, която идва от тези институции.

 
  
MPphoto
 

  Марош Шефчович, заместник-председател на Комисията. (EN) Г-н председател, в началото на заключителните си бележки бих искал още веднъж да благодаря на г-жа Giannakou за нейния доклад, тъй като считам, че настоящото разискване доказа много ясно, че изразената в доклада й загриженост и повдигнатите въпроси са основателни, тъй като са в основата на европейската интеграция и демократичната й същност.

Обменът на мнения категорично показа колко чувствителни са тези въпроси. Ето защо, ако утре Парламентът одобри предложената законодателна резолюция, Комисията ще изпълни ангажимента си, произтичащ от рамковото споразумение, и ще отговори на резолюцията в тримесечен срок.

Въпреки това, както мнозина от вас са почувствали по време на разискването, ясно е, че това ще бъде много чувствителна, сложна, политическа и правна задача, тъй като е свързана с много въпроси, които са изключително чувствителни както в правно, така и в политическо отношение. Предварителният ни анализ на статута на европейските политически партии е в тази насока, но, разбира се, сега трябва да проучим много внимателно правното основание, възможната правна форма и, както сега виждаме, най-вероятно ще ни трябва отделен правен акт по този въпрос. Това се дължи на факта, че преразглеждането на регламента от 2003-2004 г. просто няма да бъде достатъчно, защото е насочено към въпроса за финансирането, а не към въпроса за статута на политическите групи. Така че това ще бъде едната страна, която трябва да разгледаме много внимателно.

Няколко оратори повдигаха въпроса за изменението на Финансовия регламент. Тук също трябва да разгледаме много внимателно изискванията, обхвата и, естествено, много старателно отбелязахме призивите в доклада за по-голяма гъвкавост. Както вече знаете, през 2007 г. предприехме някои стъпки и ще разгледаме много внимателно предложенията. Въпреки това съвсем ясно е, че може да се окаже много трудно да се постигне съгласие по промените и въвеждането им в настоящото преразглеждане на Финансовия регламент и правилата за прилагането му.

Разбира се, Парламентът е законодател и може да повдигне този въпрос в настоящия междуинституционален процес, ако желае това. Благодаря още веднъж, г-н председател, и, разбира се, с нетърпение очакваме разискването, което ще последва, след като бъде приета резолюцията и Комисията изготви отговора си.

 
  
MPphoto
 

  Marietta Giannakou, докладчик.(EL) Г-н председател, бих искала да благодаря на члена на Комисията особено за това, което каза, и за поетите от него ангажименти, както и на моите колеги, които подкрепиха настоящия доклад.

Първо, считам, че е важно да повторя, че по отношение на процедурата за финансиране партиите няма да се стремят към повече средства и че изменението на регламента от 2007 г. доведе до повече прозрачност, както призна и самата „Трансперънси интернешънъл“ (Transparency International). Второ, редно е партиите да се стремят към европейски статут и да приведат статута си в съответствие с европейското законодателство, а това, разбира се, има за цел да удовлетвори гражданите.

Накрая, създаването на безопасна и прозрачна среда за функционирането и финансирането на европейските политически партии е напълно демократичен акт. Нуждаем се от европейско пространство на активни политически партии, които ще поставят гражданите в центъра на Съюза и ще им помагат в ежедневния им живот. Това означава по-голямо участие, повече демокрация и в крайна сметка повече Европа.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе на 6 април от 12,00 ч.

Писмени изявления (член 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), в писмена фирма.(RO) Европейският съюз е подложен на непрекъсната критика заради липсата на демокрация. За да се постигне истинска демокрация, трябва да имаме европейско политическо пространство в истинския смисъл на думата, а политическите партии на европейско равнище са ключов инструмент за осъществяването на тази цел. Предложенията за преразглеждане на регламента относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище, съдържащи се в настоящия доклад, са стъпка към рационализиране на начина им на работа. Считам, че те могат да изпълняват ролята си много по-добре, ако имат единен политически и правен статут, основаващ се на европейското право. Съществуващата система, при която тези партии имат правосубектност съгласно националното законодателство, не предлага условия, които благоприятстват в най-голяма степен гарантирането на ефективна комуникация между тези партии и избирателите в 27-те държави-членки. Въвеждането на европейски статут ще помогне на политическите партии на европейско равнище да се приспособят към всяка реформа на изборната система за европейските избори, която понастоящем се обсъжда. Освен това приветствам инициативата за улесняване на участието на европейски политически партии в кампании за референдуми, свързани с европейски въпроси на равнище на държавите-членки. В повечето случаи при тези референдуми преобладават чисто вътрешни проблеми. Участието на европейските партии ще спомогне за пренасочване на разискванията към действителните въпроси на референдумите.

 
  
MPphoto
 
 

  Algirdas Saudargas (PPE), в писмена форма. (LT) Обсъжданията относно начина, по който да засилим ролята на европейските политически партии чрез развитие на демокрацията в Европа и формиране на общественото мнение, са много актуални. Въпреки че Парламентът придобива все повече правомощия, не се наблюдава намаляване на демократичния му дефицит поради непрекъснато намаляващата избирателна активност по време на изборите за Европейски парламент. Политическите партии на европейско равнище са основни инструменти на парламентарната демокрация, тъй като повишават европейската политическа информираност, насърчават интереса към европейските въпроси и изразяват волята на гражданите на Европейския съюз. Поради това съм напълно съгласен с докладчика, че е необходимо да се затвърди положението на политическите партии на европейско равнище и да се изготви ясен и единен правен статут и модел за тяхното финансиране. Такива партии не следва да останат чуждестранни субекти. Понастоящем ролята на европейските политически партии в обществената сфера е доста ограничена. Те са само представителни организации на националните партии и не са в пряк контакт с избирателите. Новият правен статут на тези партии в Европейския съюз ще гарантира организационно единство и предоставя възможност за по-ефективно изпълнение на функциите си. Бих искал да подчертая, че трябва да продължим да се стремим към създаване на безопасна и прозрачна среда за финансирането на партиите. То не следва да се основава единствено върху безвъзмездни средства. Трябва да насърчаваме и финансиране от собствените ни ресурси, което е признак за жизнеспособността на една партия.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), в писмена форма. – (SK) Не бих искала да съм член на политическа партия, основана на посочените във внесения доклад принципи. Очаква се тези партии да станат представители на „европейския обществен интерес“, но ако попитате двама произволно избрани членове на този Парламент какво означава това, всеки ще ви даде различен отговор. Кой ще определи този интерес? Парламентът? Комисията? Членовете не са предложени от институциите на ЕС, а са избрани от гражданите на държавите-членки. Мой дълг е да представлявам действителните граждани, а не това, което институциите на ЕС считат, че е „европейският обществен интерес“. Не съм съгласна и европейските партии да действат на регионално и национално равнище. Те просто нямат мандат за това. Ако започнат да правят това, ще влезнат в конфликт с партиите, с чиито гласове всички сме били избрани. Аз съм лоялна към моите избиратели, а не към една европейска политическа партия. Това се нарича свободен мандат. Поради това изцяло отхвърлям представената в настоящия доклад философия за свръхпартии. Това е пореден опит на социалните евроинженери, които са обсебени до такава степен от утопичната свръхдържава, че пренебрегват здравия разум. Ако се вслушат в здравия разум, ще разберат, че упоритото утвърждаване на такива предложения ще разруши основите на европейската интеграция. Поради това като ревностна европейка трябва да гласувам против доклада.

 
Правна информация - Политика за поверителност