Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2201(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0062/2011

Predkladané texty :

A7-0062/2011

Rozpravy :

PV 05/04/2011 - 14
CRE 05/04/2011 - 14

Hlasovanie :

PV 06/04/2011 - 8.17
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0143

Rozpravy
Utorok, 5. apríla 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

14. Štatút a financovanie politických strán na európskej úrovni (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je správa pani Giannakouovej v mene Výboru pre ústavné veci o uplatňovaní nariadenia (ES) č. 2004/2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni (2010/2201(INI)) (A7-0062/2011).

 
  
MPphoto
 

  Marietta Giannakou, spravodajkyňa.(EL) Parlament je dnes vyzvaný, aby diskutoval o správe, ktorú som vypracovala v mene Výboru pre ústavné veci, o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni Európskym parlamentom. Napriek tomu, že existuje podobné nariadenie, politické strany na európskej úrovni v minulosti nevyužívali štatút v súlade s Lisabonskou zmluvou a so Zmluvou o Európskej únii – mám na mysli štatút definovaný v článku 10 ods. 4 Lisabonskej zmluvy, ktorý hovorí o tom, že politické strany na európskej úrovni prispievajú k formovaniu európskeho politického povedomia a k vyjadrovaniu vôle občanov Únie. Pochopiteľne, to neznamená, že strany na európskej úrovni budú fungovať ako medzinárodné mimovládne organizácie na úrovni belgického štátu. Preto po prijatí správy generálneho tajomníka o financovaní strán a jeho návrhu vytvoriť štatút a návrhu Európskeho parlamentu v predchádzajúcej správe z roku 2003 o potrebe tohto štatútu – keďže vtedy ešte nebola prijatá Lisabonská zmluva – a napokon po rozhodnutí predsedníctva z 10. januára Výbor pre ústavné veci v nadväznosti na seriózne vypočutie so všetkými politickými stranami, predsedami a tajomníkmi na európskej úrovni, ako aj uznávanými profesormi hospodárskeho a ústavného práva a v nadväznosti na vypočutie organizácie Transparency International a Dvora audítorov EÚ, schválil túto správu, ktorá vyzýva Európsku komisiu na predloženie príslušného návrhu, aby sme mohli mať skutočný európsky štatút politických strán.

Pravdaže, tento štatút bude mať isté kritériá, definované v správe: strany na vnútroštátnej úrovni aspoň v siedmich štátoch alebo regiónoch, kde majú regionálne zastupiteľstvá týchto krajín legislatívne právomoci, musia byť členmi. Zároveň sa bude rozlišovať medzi uznaním politických strán na európskej úrovni a ich financovaním. Aby získali finančné prostriedky, musia mať zvoleného aspoň jedného poslanca EP. Pravdaže, budú sa môcť pridať jednotlivci, jednoduchí občania aj strany.

Návrhy sa týkajú nielen politických strán na európskej úrovni, ale aj ich nadácií. Žiadajú – a to je dôležité – o právne, politické a fiškálne postavenie strán na európskej úrovni v rámci a pod záštitou európskeho právneho štatútu a európskych právnych predpisov vo všeobecnosti.

Výbor pre ústavné veci túto otázku podrobne prediskutoval a dospel k tomuto návrhu, pravdaže, s menšími odchýlkami, ktoré sú predložené v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. V podstate dospel k záveru, že vytvorenie tohto štatútu je otázkou posilnenia demokracie, dosiahnutia silnejšej prítomnosti pre občanov v európskych inštitúciách a, pravdaže, pokiaľ ide o otázku financovania, stanovuje, že 10 % by malo pochádzať z vlastných zdrojov a darcovia by mali poskytnúť 25 000 EUR namiesto dnešných 12 000 EUR. Ďakujem, pán predsedajúci. Prirodzene, dúfam, že plénum bude hlasovať za túto správu.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie. – Vážený pán predsedajúci, chcem sa vám poďakovať za možnosť diskutovať s vami o správe o politických stranách na európskej úrovni a ich nadáciách. Rád by som sa tiež poďakoval pani Giannakouovej za vypracovanie tejto iniciatívnej správy.

My v Komisii pokladáme túto správu za veľmi dôležitú. Vieme, že politické strany na európskej úrovni zohrávajú dôležitú úlohu v európskej integrácii. Konkrétne prispievajú k zabezpečeniu prezentovania politických otázok a diskusie o nich z európskej perspektívy včas, pred voľbami do Európskeho parlamentu, čím sa zabráni situáciám, keď v týchto voľbách dominujú čisto vnútroštátne otázky, čo sa, ako dobre vieme, stáva veľmi často. Preto vítam optimistický tón tejto správy a teším sa na diskusiu o jej obsahu dnes večer, ale aj v budúcnosti.

Článok 12 nariadenia (ES) č. 2004/2003 stanovuje, aby Európsky parlament do 15. februára 2011 publikoval správu o uplatňovaní tohto nariadenia a financovaných činnostiach. Správa naznačí možné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy systému financovania tam, kde to bude potrebné. Ako som spomenul, vítame iniciatívnu správu pani Giannakouovej a sprievodné uznesenie ako pozitívny krok, ale je potrebné zdôrazniť, že informácie o skutočnom plnení aktuálneho nariadenia a financovaných činnostiach by mohli byť presnejšie a kvalitnejšie.

V tejto súvislosti a v zmysle zajtrajšieho hlasovania Parlamentu by Komisia mohla byť vyzvaná postupovať prostredníctvom ďalšej revízie nariadenia (ES) č. 2004/2003 a rozpočtových pravidiel alebo prostredníctvom nových právnych predpisov. Keby Parlament dospel k záveru, že príslušné existujúce právne predpisy si vyžadujú úpravy alebo sú potrebné nové právne predpisy, Komisia tieto závery seriózne preskúma, a ak bude súhlasiť, podnikne potrebné iniciatívy.

Komisia tiež zváži, ako by sa mohlo nariadenie (ES) č. 2004/2003 ďalej vylepšiť z dlhodobého hľadiska, aby podporilo rozvoj silnejších a skutočne nadnárodných politických strán a nadácií na európskej úrovni s perspektívou rozvoja skutočne politického európskeho verejného priestoru.

Pri špecifickej otázke právneho štatútu politických strán na európskej úrovni si uvedomujem, že toto nie je po prvý raz, čo Parlament žiada o tento štatút. Touto otázkou sa detailnejšie zaoberá štúdia, ktorú zadal na vypracovanie Výbor pre ústavné veci (AFCO), a nazdávam sa, že štúdia samotná jasne dokazuje, že v súvislosti s vytvorením tohto štatútu je v stávke množstvo komplikovaných ústavných, politických a praktických záležitostí. Táto vec si preto naozaj vyžaduje veľmi starostlivú a podrobnú analýzu.

To isté sa dá povedať o niektorých ďalších témach spomenutých v správe. Pri návrhoch, ktoré si budú vyžadovať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k rozpočtovým pravidlám, Komisia takisto vidí potrebu širšieho zváženia legislatívnych riešení a načasovania možných zmien.

Na záver chcem povedať, že správa pani Giannakouovej a sprievodný návrh uznesenia vyvolávajú otázky, ktoré sú v centre európskej integrácie a jej demokratickej povahy a ktoré si preto zasluhujú našu plnú pozornosť. Teším sa na rozpravu o týchto otázkach dnes večer, aj v budúcnosti.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Casini, v mene poslaneckého klubu PPE.(IT) Predovšetkým by som chcel vyjadriť úprimné poďakovanie pani Giannakouovej za to, že odviedla kus skvelej, inteligentnej práce.

Keď hovoríme o politických stranách, musíme vziať do úvahy dva problémy. Po prvé, v žiadnej krajine si strany veľmi nevážia. Po druhé, keď sa konajú voľby do Európskeho parlamentu, od politických strán sa všeobecne vyžaduje, aby sledovali záujmy svojho štátu, nie záujmy Európy ako celku. Preto je na úrovni verejnej mienky nedostatok pozitívneho postoja či už k stranám, alebo k ich funkcii vo vzťahu k posilneniu Európy.

Musíme preto súrne konať. Nielen v Lisabonskej zmluve, ako už bolo spomenuté, ale aj v mnohých ústavách, v ústavách takmer všetkých európskych štátov, sa funkcia strán považuje za funkciu národného záujmu, a teda za nevyhnutnú pre tvorbu demokracie a sledovanie spoločných záujmov. Je potrebné zdôrazniť, že hovorím o ústavách, nie o obyčajných zákonoch, takže mám vlastne na mysli základné štruktúry štátov a Európskej únie ako celku.

Musíme preto bezodkladne definovať štatút pre strany, ktoré sú naozaj orientované európsky a nie sú iba matematickým súčtom jednotlivých vnútroštátnych formácií, ktoré prakticky nemajú nijakú stálu európsku štruktúru. Musíme si namiesto toho všímať strany, ktoré myslia a konajú v európskom kontexte. Potreba, ktorú opisujem, je oveľa naliehavejšia, ak naozaj chceme dosiahnuť jednotný európsky volebný zákon, ktorý by, dúfam, mohol viesť až k jednotnému európskemu volebnému obvodu, ktorý by existoval spolu s volebnými obvodmi jednotlivých štátov. Tým by sa pozdvihol pocit spolupatričnosti európskeho občana k Európe.

Teraz prejdem k podstate svojho argumentu. Ako už bolo zdôraznené – za čo pánovi komisárovi vopred ďakujem –, náš výbor pracoval veľmi usilovne a uskutočnil vypočutia a mnohé stretnutia. Potrebujeme však návrh, iniciatívu zo strany Európskej komisie, ktorá združí strany na európskej úrovni v rámci práva Únie s novou právnou formou podľa verejného práva, s právnou subjektivitou, ktorá platí aj vo všetkých členských štátoch, a s jednotnou štruktúrou, ktorá im umožní vystupovať ako zástupcom európskeho verejného záujmu. Ďakujem pani Giannakouovej a pánovi komisárovi za ich sľuby.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Guerrero Salom, v mene skupiny S&D.(ES) Vážená pani Giannakouová, ďakujem vám za návrh tejto správy, ktorá, myslím si, bude veľmi užitočná na posúrenie Komisie, aby pokročila vo formovaní lepšieho systému uznávania a ochrany politických strán na európskej úrovni.

Európska demokracia je naozaj zastupiteľská demokracia. Štruktúra zastupiteľskej demokracie zostala stabilná od polovice 19. storočia, keď rozšírenie volebného práva uskutočnilo prísľub liberálnych revolúcií poskytnúť ľuďom zastupovanie, aby mohli riadiť vlastné osudy. Zastupiteľská štruktúra má pevné základy, ale z času na čas potrebuje reformy a nové spôsoby kvalitnejšieho prejavu. Príkladom by mohla byť práca, ktorú Parlament odviedol pri schvaľovaní iniciatívy občanov.

V krátkosti – demokracia nikdy neprežila bez slobodného zastupovania a zastupovanie nikdy nebolo slobodné bez pluralitnej hospodárskej súťaže. Toto pluralitné zastupovanie umožňujú práve politické strany. V demokracii sú strany vyjadrením pluralizmu a základnými nástrojmi politickej účasti: prispievajú k formovaniu verejnej mienky, ponúkajú alternatívy a všeobecné a odvetvové vládne programy; koordinujú a harmonizujú spoločenské záujmy a prispievajú ku komunikácii medzi požiadavkami ľudí a tými, čo vládnu.

Ako správne poznamenal teoretik politických strán, strany nevznikli na to, aby tlmočili potreby vládcov ľuďom, ale na to, aby tlmočili túžby ľudí vládcom.

Teraz potrebujeme, aby to, čo funguje na vnútroštátnej úrovni, fungovalo aj na európskej úrovni. Ide preto o poskytnutie takého rámca a možností pre politické strany na európskej úrovni, aby mohli na európskej úrovni vykonávať funkcie, ktoré vykonávajú vo vnútroštátnom prostredí. Najzákladnejším predpokladom na dosiahnutie toho je, aby strany mali právny štatút, a práve to táto správa navrhuje: strany, ktoré majú územný charakter a zároveň sa riadia demokratickými pravidlami, a rozlíšenie medzi uznaním a financovaním strán, ktoré si vyžaduje podporu verejnosti.

Nakoniec očakávame, že Komisia zavedie mechanizmus, ktorý zlepší momentálnu neuspokojivú situáciu v regulácii politických strán.

 
  
MPphoto
 

  Stanimir Ilchev, v mene skupiny ALDE.(BG) Správa pani Giannakouovej reaguje na logický sled udalostí z nedávnych rokov, ktoré boli zamerané na zvýšenie záujmu občanov o politiku v Európskej únii.

Súčasná regulácia strán na európskej úrovni znamená vytvorenie občianskeho priestoru bez hraníc. V tejto súvislosti je správa pani Giannakouovej pozvánkou pre reformne uvažujúcich politikov. Plány načrtnuté v tejto správe sú dôležité. Pomôžu zmeniť strany na európskej úrovni na skutočný nástroj upevnenia participatívnej správy v Únii.

Nie náhodou bolo k tejto správe predložených takmer 100 doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov. V dôsledku spoločného úsilia bolo vytvorených sedem kompromisných verzií, ktoré podporili všetky parlamentné skupiny. Myslím si, že záujem o správu vo Výbore pre ústavné veci vzbudila predstava, že vytvorením všeobecného politického, právneho a fiškálneho štatútu európskych strán bude ich systém ešte pružnejší, atraktívnejší a logickejší, nehovoriac o tom, že aj vyhovujúcejší pre procesy v Európe.

Nejde tu o organizáciu strán podľa jednej štandardizovanej štruktúry, ale o nasledovanie všeobecnejšieho modelu. Hoci sa ešte stále uplatňujú základné rozdiely medzi stranami a nadáciami, existujú nové možnosti väčšej súčinnosti v ich činnostiach.

Správa a následný očakávaný vývoj musia zmeniť dôverne známy status quo, v ktorom sú súčasné strany jednoducho organizáciami strán na vnútroštátnej úrovni a nemajú nijaké priame spojenie s voličmi v členských štátoch. Na základe tohto úsilia sa odporúča začať skúmať podmienky priameho členstva jednotlivcov a účasť fyzických osôb vo vnútornej prevádzke strán či dokonca v ich riadení.

V tejto správe sa poukázalo na niekoľko citlivých otázok. Napríklad sa náležite rozlišuje medzi kritériami na založenie politickej strany a na jej financovanie. Správu by sme mali podporiť, aby Komisia mohla vytvoriť nový odsek v rozpočtových pravidlách venovaný výhradne financovaniu strán a nadácií na európskej úrovni.

 
  
MPphoto
 

  Gerald Häfner, v mene skupiny Verts/ALE.(DE) Jasné právne nariadenia pre politické strany v Európe sú dôležitým faktorom formovania európskej spoločnosti, rozvíjania politickej diskusie na európskej úrovni a dosiahnutia toho, aby európske voľby boli naozaj európske, s európskymi kampaňami a argumentmi, nie vnútroštátnymi kampaňami a argumentmi, s ktorými sa prevažne v súčasnosti stretávame. Z tohto dôvodu by som sa čo najsrdečnejšie poďakoval pani Giannakouovej za jej správu. Veľmi úzko sme na nej spolupracovali. Na začiatku sme sa nezhodli vo všetkých bodoch. Sme však šťastní, že sme sa dopracovali ku konečnému výsledku.

Chcel by som poukázať na viacero oblastí, ktoré boli pre nás v priebehu diskusie zvlášť dôležité. Jednou z nich je naše presvedčenie, že strany, ktoré sa chcú zúčastniť na demokratickom procese, musia mať tiež demokratickú štruktúru. To platí najmä pre voľby do orgánov strán, výber kandidátov a návrh zoznamov a teraz je to zahrnuté do odseku 5. Nazdávam sa, že to predstavuje ohromný pokrok. To isté platí aj o mnohých ďalších bodoch, ktoré tu nemienim spomínať.

Rád by som v krátkosti spomenul najdôležitejší bod: požiadavku, že strana by už mala mať jedného poslanca v Európskom parlamente. Tá bola pôvodne potrebná na to, aby strana získala uznanie aj finančné prostriedky. Táto podmienka teraz platí len pre otázku financovania. To bolo pre nás veľmi dôležité, pretože uznanie a financovanie musí byť veľmi jasne oddelené. Uznanie znamená, že je potrebná voľná konkurencia, aby sa v Európe mohli formovať nové strany s novým obsahom a novou tvárou. Nemalo by podliehať nadmerným obmedzeniam. Pokiaľ však ide o otázku financovania, to môže závisieť od istej minimálnej úrovne úspechu vo voľbách. Aj s týmto môžeme súhlasiť, aj keď tento bod by sme boli radšej vypracovali jasnejšie, a preto máme v úmysle predložiť pozmeňujúci a doplňujúci návrh.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan, v mene skupiny ECR. – Demokracia neznamená len právo pravidelne urobiť krížik na hlasovací lístok. Demokracia závisí aj od vzťahu medzi vládou a tými, ktorým vládne – od sympatií. Aby demokracia bola funkčná, potrebujeme démos – jednotku, s ktorou sa stotožňujeme, keď používame slovo my. Keď zo slova demokracia oddelíme démos, zostane nám kratos – moc systému, ktorý si silou zákona musí vynútiť, čo nemôže žiadať v mene občianskeho vlastenectva.

Inštitúcie funkčnej zastupiteľskej vlády nie je možné vytvoriť byrokratickými nariadeniami. V Európskej únii sme sa už o to pokúsili. Vytvorili sme všetky atribúty a charakteristické znaky: Európsky parlament, politické strany, voľby a tak ďalej, ale nemôžeme ľudí donútiť, aby sa pokladali za Európanov v tom zmysle, ako sa niekto pokladá za Nóra, Japonca, Francúza, Portugalca alebo hocikoho iného.

Strana by mala organicky rásť, pretože jej členovia uznávajú spoločenstvo rovnosti a spoločných záujmov. A to je niečo, čo nemôžeme dosiahnuť verejným financovaním alebo ťahom byrokratického pera. Aby teda bolo jasné, Európski konzervatívci a reformisti sú proti týmto právnym predpisom. Sme proti koncepcii nadnárodných strán. Hoci zoskupujeme členov niektorých našich strán do aliancie strán, sme proti jednotnému štatútu. Sme proti zvýšeniu rozpočtu – v súčasnej hospodárskej klíme mi to pripadá ako mimoriadne rozdelenie zdrojov – a nesúhlasím s nápadom môjho straníckeho kolegu a priateľa Andrewa Duffa, že týmto nadnárodným stranám by sa malo umožniť efektívne míňať peniaze EÚ vo vnútroštátnych kampaniach za referendá.

Európanov nestvoríte míňaním verejných peňazí. Ani všetko zlato zozbierané zo všetkých našich národných pokladov nemôže poslúžiť na to, aby ľudí presvedčilo o nesprávnom nápade.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, v mene skupiny GUE/NGL. (DE) Môžem len uvítať, že Európsky parlament zaujal seriózny a praktický prístup k otázke demokratizácie európskych rozhodovacích procesov. Ako dokazuje správa pani Giannakouovej, tento prístup sa týka aj ďalšieho vývoja strán na európskej úrovni, ktoré napriek tomu, že už mnoho rokov sú v Európe každodennou politickou realitou, z hľadiska ich demokratického vplyvu na politiku EÚ až doteraz neboli rovnocennými partnermi. Potrebujeme aj politické strany na európskej úrovni, ktoré sú pevne zakorenené v spoločnostiach, ktoré zastupujú, a môžu zohrať výraznú úlohu vo voľbách do Európskeho parlamentu a v upevnení európskej otvorenosti založenej na vnútorných demokratických štruktúrach a nariadeniach.

Pokiaľ ide o túto konkrétnu správu, musím povedať, že by sa mi väčšmi páčilo, keby bola spravodajkyňa prejavila oveľa viac odvahy a využila právo iniciatívy Parlamentu, čím by sa dosiahol naozaj významný krok v rozvoji politického systému a systému strán v Európskej únii. Je to krok, na ktorý čakajú mnohí občania a ktorý ich povzbudí, aby sa zapájali. Vzájomne prepletené rozhodovanie na európskej a vnútroštátnej úrovni a vzťahy medzi politickými stranami sa mohli riešiť jasnejšie ako spoločný faktor, ktorý je transparentný a podlieha vplyvom.

Európsky parlament by teraz rozhodne mal vyzvať Komisiu a Radu, aby sa v tejto súvislosti chopili iniciatívy. Očakávam konštruktívnu spoluprácu zo strany Komisie a Rady.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew, v mene skupiny EFD. – Tieto právne predpisy umožnia EÚ vraziť peniaze do kampaní za referendá, aby jej konečne po prvý raz zabezpečili správny výsledok.

V Spojenom kráľovstve sa v budúcnosti bude konať referendum zakaždým, keď EÚ navrhne odobrať moc jeho voličom. EÚ je celá vystrašená z toho, že by sme jej poskytli samé nesprávne odpovede. Preto chce ťahať peniaze od daňových poplatníkov Spojeného kráľovstva, aby im vštepila svoju verziu cesty bezhraničnej oddanosti.

Na čele úsilia za dosiahnutie týchto právnych predpisov je Andrew Duff, poslanec EP za liberálnych demokratov z mojej vlastnej krajiny. V Spojenom kráľovstve nedávno klesla podpora jeho strane, ktorá, pravdaže, túži po tom, aby v Spojenom kráľovstve vládli inštitúcie EÚ. Manipulácia EÚ s volebnými obvodmi a pohŕdanie voličmi Spojeného kráľovstva neboli ešte nikdy také očividné. Zasieva si tak semienka vlastnej deštrukcie, pretože tieto právne predpisy nám umožnia financovať kampaň za referendum, na ktoré mnohí v našej krajine už dlho čakajú – ktoré nám dá možnosť úplne sa vymaniť spod jej kontroly.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). – Pán kolega Agnew, súhlasili by ste so mnou, že politická strana, ktorá by ako jedna zo strán na európskej úrovni prijala financovanie podľa týchto právnych predpisov a najmä by musela dodržiavať program a činnosti EÚ, základné zásady európskych právnych predpisov a uplatňovanie európskych právnych predpisov na všetkých úrovniach – regionálnej, celoštátnej a európskej –, by bola strana, ktorá stratila svoje zásady? Súhlasili by ste so mnou, pán Agnew?

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFD). – Pani Sinclairová, hovorím vám, že si z tohto vezmeme, čo budeme môcť, pretože na uskutočnenie Božieho diela používame diablove peniaze. Presne to robíme a vy to dobre viete.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicole Sinclaire (NI). – Prijmete teda zásadu európskych právnych predpisov?

 
  
MPphoto
 
 

  John Stuart Agnew (EFD). – Samozrejme, že nie. Veď preto sme tu.

 
  
MPphoto
 

  Rafał Trzaskowski (PPE). – Dovoľte mi, aby som sa najskôr poďakoval našej spravodajkyni pani Giannakouovej a Komisii za vynikajúcu spoluprácu a vynikajúcu správu.

Sme naozaj v procese vytvorenia európskeho déma, ako nám práve povedal náš vážený kolega pán Hannan? Neviem, netrúfam si to odhadnúť. Myslím si, že v tejto konkrétnej chvíli chceme posilniť rodiaci sa európsky verejný priestor a v podstate podnietiť diskusiu o európskych otázkach. Chcem povedať, že predstava tohto Parlamentu je priblížiť európskym občanom to, o čom tu diskutujeme, a nič nemôže byť jednoduchšie, ako začať o európskych otázkach diskutovať s nimi.

Mimochodom, môžem hovoriť len za seba, nie som však byrokrat – som priamo volený poslanec tohto Parlamentu.

V diskusii vlastne ide o zviditeľnenie politických strán na európskej úrovni, do ktorých všetci patríme bez ohľadu na to, či už v tomto Parlamente sedíme naľavo, v strede alebo napravo. Je potrebné, aby vystúpili z tieňa, pretože momentálne nikto presne nevie, čo robia, aký je ich štatút, či produkujú nejakú pridanú hodnotu – hoci my členovia politických strán na európskej úrovni si myslíme, že áno. To je vlastne možnosť istým spôsobom prezentovať svoj program a v budúcnosti, dúfajme, v európskych voľbách bojovať za celoeurópske témy a nenechať sa po celý čas brzdiť národnou rétorikou.

Táto správa je pozitívna v troch bodoch. Po prvé, vytvára určitú rovnováhu medzi riadiacimi orgánmi v parlamentných skupinách a jasnú spojitosť s tým, čo robíme v tomto Parlamente, pretože spája finančné prostriedky s prítomnosťou v tomto Parlamente – v Európskom parlamente. Po druhé, vytvára organizačné zblíženie medzi politickými stranami na európskej úrovni a európskymi nadáciami, čo je celkom chvályhodné, a po tretie, sprísňuje a objasňuje financovanie politických strán na európskej úrovni, čo by podľa mňa malo byť cieľom nás všetkých.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D)(SK) Keď sa pozrieme na dejiny európskej integrácie i na súčasné usporiadanie a fungovanie Európskej únie, dá sa pozorovať, že Európska únia sa dá vnímať nielen ako zoskupenie štátov, ale čoraz viac aj ako politická aréna s potenciálom pre vznik skutočnej európskej verejnosti.

Únia má nielen jednotný trh, vlastné zákonodarstvo, volený zastupiteľský orgán či vlastný systém súdnictva. Už dlhšie sú realitou aj politické strany na európskej úrovni. Nie sú iba zhromaždením národných strán. Majú vlastnú agendu, európsku agendu, a sú integrálnou súčasťou európskej politickej verejnosti. Posilnením politických strán na európskej úrovni sa upevní participatívna správa v Európskej únii a v konečnom dôsledku tým aj demokracia.

Z týchto dôvodov vítam prezentovaný návrh na reformu štatútu a financovania politických strán na úrovni Únie a chcem sa Vám, pán viceprezident, týmto aj osobne poďakovať za Vašu spoluprácu.

V záujme politických strán je v súčasnosti veľmi dôležité, aby získali spoločný a jednotný právny štatút. Treba prekonať rozdiel medzi režimom politických strán a pravidlami, ktoré sa uplatňujú v prípade európskych inštitúcií. To je možné na základe zavedenia spoločného politického, právneho a fiškálneho štatútu pre politické strany na európskej úrovni. Rovnako by bolo vhodné zvážiť, aby právo založiť takúto stranu mali len politické strany, ktoré pôsobia na národnej či regionálnej úrovni.

Na mieste je tiež otázka systému financovania. Systém schvaľovania financií pre politické strany na európskej úrovni by sa mal zjednodušiť. Pre zachovanie transparentnosti by mala existovať možnosť vykonávať finančné kontroly. Transparentné a bezpečné prostredie pre pôsobenie a financovanie európskych politických strán je žiaducim a ústretovým krokom i smerom k občanom členských štátov Európskej únie. Môže im byť nápomocné v ich každodennom živote. Štatút politických strán na európskej úrovni je významným posunom smerom k väčšej interakcii s občanmi, k zvýšeniu úrovne demokracie a k zvýšeniu verejného záujmu o európsku problematiku.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Duff (ALDE). – Politickým stranám na vnútroštátnej úrovni sa teraz nedarí demokraticky a efektívne udržiavať európsku integráciu. To je veľmi vážne. Je tu medzera, ktorú je potrebné vyplniť, a chýba základné demokratické spojivo, ktoré by spojilo občana a európske právomoci uplatňované v Parlamente a v Rade. Nastal čas pre politické strany na európskej úrovni; nie aby nahradili politické strany na vnútroštátnej úrovni, ale aby ich doplnili, aby sa vzájomne podnecovali a súperili medzi sebou o podporu myšlienok a o kandidátov.

Rozvoj politických strán na európskej úrovni je rozhodujúcim článkom úspechu návrhu nadnárodného volebného zoznamu, ktorým sa tento Parlament bude zaoberať budúci mesiac. Naliehavo žiadam Parlament, aby s veľkou odvahou a optimizmom pre budúcnosť nadnárodnej demokracie podporil správu pani Giannakouovej.

 
  
MPphoto
 

  François Alfonsi (Verts/ALE).(FR) Vytvorenie politických strán na európskej úrovni bolo významným krokom smerom k demokratickejšej Európe schopnej vyjadriť želania svojich občanov.

Správa pani Giannakouovej je na správnej ceste, pokiaľ ide o zjednodušenie a objasnenie činností politických strán na európskej úrovni a ich nadácií. Zmierni podmienky vyžadované na získanie verejných financií a rozšíri možnosti využitia týchto financií. Podporujeme najmä to, že nadácie budú mať možnosť vyvíjať činnosť aj mimo územia EÚ.

No popri všeobecnom prístupe, ktorý posilňuje a rozširuje ustanovenia podporujúce silnejšiu európsku demokraciu, jedno z opatrení pôsobí opačným smerom a obmedzuje slobodu politických strán na európskej úrovni. Ako ďalšie kritériá na uznanie základne politickej strany na európskej úrovni v členskom štáte bude teraz nariadenie vyžadovať od strany, aby zvolila zástupcov do regionálneho zastupiteľstva s legislatívnou právomocou.

Naša strana je špecifická na Korzike. Je členom Európskej slobodnej aliancie (ALE), ktorá je od svojich začiatkov politickou stranou na európskej úrovni. Získali sme 26 % hlasov na Korzike a máme veľa členov v korzickom regionálnom zhromaždení. Keďže však Francúzsko odmieta priznať legislatívnu právomoc korzického zhromaždenia, aj keby naša strana získala väčšinu na ostrove, nesplnila by kritériá pre členstvo v ALE. Toto ustanovenie treba zamietnuť. Chceli sme vás upozorniť na túto vec.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Olgierd Kurski (ECR). (PL) Politické strany na európskej úrovni sú v európskej politike novým fenoménom, spolu s rastom integrácie a dotácií však začínajú zohrávať čoraz významnejšiu úlohu. Politické strany a nadácie sa stali účastníkmi politického života EÚ a ako také by mali byť predmetom príslušných nariadení, ktoré predchádzajú zneužívaniu. V istých prípadoch majú však nadnárodné štruktúry tendenciu príliš ovplyvňovať politiku v suverénnych členských štátoch. Obávam sa napríklad spomínaného zasahovania strán na úrovni EÚ do domácich záležitostí. Ako poľský politik by som nemohol súhlasiť so situáciou, v ktorej by jedna alebo viaceré politické strany na európskej úrovni mali organizovať kampaň za referendum napríklad v našom štáte a použili by peňažné prostriedky EÚ, aby dosiahli konkrétny výsledok – napríklad v referende o vstupe nášho štátu do eurozóny. Podobné obavy môžu prežívať politici v iných štátoch, napríklad v Spojenom kráľovstve.

Takisto som proti požiadavkám na zvýšenie výdavkov politických strán na európskej úrovni s použitím peňazí z vreciek daňových poplatníkov. Môj postoj je oprávnený, pretože vláda v našom štáte kráti príspevky pre politické strany na vnútroštátnej úrovni na polovicu a bráni opozícii oslovovať verejnosť. Podporujme najprv vnútroštátne strany, až potom medzinárodné. Koniec koncov, Európska únia je Európou národných štátov.

 
  
MPphoto
 

  Daniël van der Stoep (NI).(NL) Vážený pán predsedajúci, práve ste poznamenali, že som sa omeškal so svojou modrou kartou. Neomeškal. Už keď hovoril pán Duff, jasne som naznačil, že chcem hovoriť. Nie som si celkom istý, aký je postup. Môžem ešte použiť modrú kartu alebo budete pokračovať v rozprave? Ešte stále by som sa chcel spýtať pána Duffa, čo chcel povedať, keď začal rozprávať o nadnárodnom volebnom zozname. Nevedel som, že o tom diskutujeme, a chcel som mu v súvislosti s tým položiť otázku.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Vážený pán van der Stoep, pokiaľ ide o mňa, môžete položiť otázku.

 
  
MPphoto
 

  Daniël van der Stoep (NI). (Rečník položil pánovi Duffovi otázku podľa postupu zdvihnutia modrej karty (článok 149 ods. 8 rokovacieho poriadku).)(NL) To, čo sa mi nepáči na nadnárodnom volebnom zozname, ktorým pán Duff začal svoju správu – správu, o ktorej čoskoro budeme diskutovať –, nie je ani tak skutočnosť, že sa má vytvoriť nadnárodný volebný zoznam. Pravdaže, som totálne proti tejto myšlienke. Problém je však v tom, že doň môžu byť zahrnuté iba tie strany, hovoríme tu o politických stranách na európskej úrovni, ktoré sú aktívne aspoň v siedmich členských štátoch.

Naša strana zastáva záujmy Holandska. V dôsledku toho nás veľmi nezaujímajú strany v ostatných členských štátoch, ktoré presadzujú záujmy vlastných štátov. Prosím, nech to robia, lenže vy preto vylučujete z hry celú škálu strán, ktoré nie sú schopné bojovať o 25 požadovaných kresiel. To mi spôsobuje veľké starosti. Neviem, ako si to presne predstavujete ani ako plánujete participovať. Prosím vás, mohli by ste to v tejto súvislosti nejako uľahčiť? V každom prípade máme pocit, že sme vážne vylúčení z hry.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Duff (ALDE). – Podľa návrhu, ktorý predkladám, by sa mal nadnárodný volebný zoznam zostaviť aspoň z tretiny členských štátov. To nie je veľa. Ak pán van der Stoep nedokáže pritiahnuť kolegov s politickými sympatiami zo šiestich iných štátov, odporúčam mu, aby preskúmal presvedčivosť a dôveryhodnosť svojich politických názorov.

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL).(DA) Dovoľte mi začať tvrdením, že som silný zástanca politických strán na vnútroštátnej, európskej aj medzinárodnej úrovni. Politická strana však neznamená len stranícky aparát. Znamená oveľa viac. Jedným z najväčších demokratických problémov, ktorým čelíme, je skutočnosť, že politické strany sú čoraz v menšom rozsahu odrazom obyvateľstva ako celku. To medziiným dokazuje aj fakt, že politické strany strácajú členov. Mnohé štáty sa s tým rozhodli vyrovnať zvýšením vládnych príspevkov stranám. Vyššie vládne príspevky však nie sú zárukou bližšieho spojenia medzi vedením strán a aparátom na jednej strane a členstvom v stranách na druhej. Naopak, riziko vzniku nezávislého byrokratického aparátu je tým vyššie, čím finančne nezávislejší sa aparát strán stáva od ich členov. Musím preto povedať, že veľmi neverím myšlienke strán na európskej úrovni, ktoré schvaľuje a platbami podporuje EÚ. Nie je to preto, že by som mal niečo proti stranám na európskej úrovni. Strany na európskej úrovni by mali od základov rásť politicky, organizačne aj finančne. Ak to nie je možné, pravdepodobne je to preto, lebo nemajú dostatočnú podporu. Na ceste k demokracii neexistuje skratka, a to ani keď ide o zakladanie strán na európskej úrovni.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD).(EL) Najprv chcem zablahoželať našej spravodajkyni pani Giannakouovej k vyváženej, presnej správe. Domnievam sa, že rozvoj politických strán s európskymi vyhliadkami, ktoré nie sú len vnútroštátnymi nástrojmi, bude rozhodujúci pri upevňovaní verejnej mienky v Únii a vzbudzovaní záujmu občanov Európy o účasť v spoločných stranách.

Žijeme v časoch, keď, ako všetci vieme, je módou očierňovať politikov a politické strany, do ktorých patria, a európski občania sa cítia odcudzení od politického, hospodárskeho a občianskeho vývoja. V tomto kritickom okamihu preto správa pani Giannakouovej pomôže zlepšiť podobu politických strán a podporí zjednocovanie Európy a reformy potrebné na vytvorenie Európy s rovnocennými občanmi, so spoločným politickým, právnym a fiškálnym štatútom a s možnosťami rastu.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). – Dnes som už v tejto rokovacej sále hovorila o svojom volebnom obvode West Midlands a o hospodárskych ťažkostiach, s ktorými bojuje. Jednou z posledných vecí, ktoré si ľudia v ňom želajú, je, aby sa na politikov míňalo viac peňazí – už aj tak priveľa politikov vrátane poslancov EP mrhá ich peniazmi.

Toto celé je iba jeden krok a Európa je ochotná vyhodiť tieto peniaze, aby urobila ešte ďalší krok na ceste k vytvoreniu superštátu. Má svoj parlament, prezidenta, poradcu pre zahraničné veci a teraz chce, aby sa tomu podriadili aj politické strany. Pretože chce vytvoriť štát s názvom Európska únia. A aj tí najväčší euroskeptici v tomto Parlamente sú ochotní zapredať svoje zásady, aby dostali svoje peniaze. Výborne! Toto chce Európa? Chce si kúpiť cestu k moci?

 
  
MPphoto
 

  Mariya Nedelcheva (PPE).(FR) V našich demokraciách máme svoje parlamenty, ktoré sú hlasom občanov, a máme aj politické strany a ich nadácie, ktoré sú mozgom, zásobárňou nápadov a vodcami diskusií. Parlamenty sú motormi demokracie a politické strany palivom.

Tu v našom Parlamente sa po celý čas sťažujeme na nezáujem občanov o Európsku úniu. Lamentujeme nad mierou neúčasti vo voľbách do Európskeho parlamentu a hlasmi proti v referendách. Ak chceme skutočnú európsku demokraciu, musíme sa vážne pozrieť na priestor, ktorý chceme politickým stranám na európskej úrovni poskytnúť v európskom priestore, ktorý sa pokúšame vybudovať.

Veľa sme už urobili prostredníctvom Lisabonskej zmluvy a v európskej občianskej iniciatíve. Teraz musíme politickým stranám na európskej úrovni dať zdroje, ktoré potrebujú na dosiahnutie svojich ambícií. Upozorňujem, že sa nenazdávam, že by tieto zdroje mali byť nástrojom, ktorý umožní veľkým stranám zmeniť sa na nemennú nadvládu. Aj malé organizácie by sa mali zúčastniť na tejto diskusii. Je to dôležité, ak chceme bojovať proti negatívnemu obrazu strán medzi občanmi a ich povesti nepopulárnej tváre demokracie.

Myslím si, že je nevyhnutné jasne určiť podmienky financovania a transparentného riadenia financovania, ak chceme posilniť európsky verejný priestor, ktorý sa usilujeme vytvoriť. Musí to byť začleňujúca iniciatíva, aby väčšie strany neboli vo výhode na úkor menších strán a naopak.

Ďalší bod, ktorým by som sa chcela zaoberať, súvisí s kontinuitou, ktorú budeme vytvárať medzi európskou, národnou a regionálnou úrovňou. Európske nariadenia, ktoré budeme zavádzať, musia zapadnúť do rôznych vnútroštátnych právnych rámcov v danej oblasti, aby sa zaistilo, že jednotlivé úrovne budú skutočne vzájomne prepletené.

Napokon sa budeme musieť veľmi pozorne pozrieť aj na to, čo sa uvádza v odseku číslo 23 správy, pretože pri rozšírení musíme myslieť aj na vzťahy, ktoré strany na európskej úrovni budú nadväzovať so stranami zo zvyšku sveta. Musíme sa o naše demokratické hodnoty vedieť podeliť s našimi partnermi zo zvyšku sveta, pretože globalizovaný svet, v ktorom dnes žijeme, si od tých, čo v politike rozhodujú, vyžaduje, aby dospeli k riešeniam problémov spoločne.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D).(LT) Význam úlohy, ktorú zohrávajú politické strany na európskej úrovni, je zakotvený v Lisabonskej zmluve, ktorej cieľom je vytvoriť efektívny európsky politický priestor. Je povinnosťou našich politikov podporovať záujem občanov o Európsku úniu, starať sa o to, aby bola zrozumiteľnejšia a prístupnejšia, a zapájať občanov do rozhodovania. Aby však dospeli k tomuto cieľu, je potrebné jasným a jednotným spôsobom riadiť činnosti politických strán a nadácií na európskej úrovni a zabezpečiť, aby bolo vnútorné fungovanie týchto strán demokratické. Ako subjekty umožňujúce demokraciu musia mať tieto politické strany jednotný právny a fiškálny štatút, ktorý by zaistil, aby európski občania lepšie pochopili politické strany a boli lepšie zastúpení. Pri formovaní vnútorných riadiacich orgánov politických strán je veľmi dôležité, aby boli založené na transparentných zásadách, a tak zabezpečili demokratické voľby všetkých orgánov strany a demokratické procesy rozhodovania.

 
  
MPphoto
 

  Alexandra Thein (ALDE). (DE) Len veľmi málo našich občanov vie o existencii strán a nadácií na európskej úrovni. Až doteraz boli jednoducho zastrešujúcimi organizáciami strán na vnútroštátnej úrovni ustanovených podľa vnútroštátnych právnych predpisov, v tomto prípade najmä belgických.

Čo teda tieto strany na európskej úrovni robia? Diskutujú o európskych otázkach, usporadúvajú stranícke konferencie a zohrávajú neodmysliteľnú úlohu v reformovaní systému volieb do Európskeho parlamentu. Podľa Lisabonskej zmluvy sa od nich vyžaduje, aby pomohli nastoliť európsku demokraciu – politické fórum na európskej úrovni.

Iniciatívna správa, o ktorej sa má hlasovať zajtra, vyzýva Komisiu, aby zreformovala právny základ pre tieto strany na európskej úrovni. V budúcnosti budú tieto strany založené na európskom právnom štatúte a budú mať európsku právnu subjektivitu. Ako liberáli vedieme kampaň za jasné rozlíšenie medzi uznaním strany na európskej úrovni a nárokom na financovanie, pretože sme zaregistrovali určitú chamtivosť. Je takisto dôležité, aby strany na európskej úrovni dodržiavali vo vnútornej práci demokratické zásady, čo nemožno považovať za samozrejmosť.

 
  
MPphoto
 

  Geoffrey Van Orden (ECR). – Prúd názorov v mnohých našich štátoch sa pohybuje jedným smerom, ale Európska únia a tento Parlament sa na počudovanie pokúšajú plávať opačným smerom. Naši občania nežiadajú nadnárodných politikov. Tento Parlament chce minúť ešte viac verejných financií teraz, keď naše národné vlády musia siahnuť k zníženiu verejných výdavkov.

Vážený pán predsedajúci, hovorím zo svojej pozície predsedu nadácie pre európske reformy New Direction. Podľa môjho názoru je neprijateľné, že náklady politických nadácií by sa z roka na rok mali zvyšovať o vyše 30 %. V roku 2009 sa minulo 6,3 milióna EUR, do roku 2012 to bude dvojnásobne, 12,3 milióna EUR. Niekto sa môže spýtať, že ak proti tomu namietam, prečo naša nadácia prijíma finančné prostriedky. Nuž, odpoveď na to je jednoduchá: všetky finančné prostriedky, ktoré neprijmeme, sa rozdelia medzi nadácie ostatných politických skupín; financovali by sme činnosti našich politických protivníkov. Musíme nájsť spôsob, ako vrátiť peniaze do našich štátnych pokladníc.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL).(EL) Myslím si, že Európska únia je skúšaná krízou demokracie a krízou dôveryhodnosti, ako aj hospodárskou krízou. Politiky, ktoré sa uplatňujú, vyvolávajú hnev a sklamanie našich občanov a rozhodovacie postupy ich odrádzajú od účasti, ako dokázali nedávne európske voľby. Preto politické strany na európskej úrovni so svojimi špecifickými politickými atribútmi, zodpovedajúce istým predpokladom, môžu verejnosti pomôcť stať sa aktívnejšou pri hľadaní riešení v prospech ľudí, nie finančne silnej vrstvy. Pravidlá politického a právneho uznania a potrebného financovania musia zjednodušiť ich činnosť, aby mohli slobodne rozvíjať svoje politiky a alternatívne návrhy – pretože to je podstatou demokracie –, a nesmú byť ovplyvnené vonkajšími politickými či hospodárskymi obmedzeniami. Preto mám k istým bodom správy rezervovaný postoj – pretože by sa mohli použiť ako obmedzenia slobodnej a nezávislej organizácie a činnosti politických strán.

Prevádzka, činnosť a organizácia strán musí byť vecou ich vlastného výberu a nesmie závisieť od politických vzťahov s vládnucou vrstvou.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD)(SK)Správa o uplatňovaní nariadenia o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni vyhodnocuje skúsenosti z uplatňovania tejto právnej normy pri spravovaní politických subjektov so širokou európskou pôsobnosťou.

Popri hodnotení súčasného stavu sa pani Marietta Giannakou rozhodla sformulovať aj viacero návrhov na zdokonalenie súčasného právneho prostredia.

Asi najvýznamnejšou zmenou by mal byť prechod formy štatútu od súčasného ekvivalentu belgickej mimovládnej organizácie k spoločnému a jednotnému európskemu právnemu štatútu politických strán.

Druhou významnou zmenou by mala byť úprava percentuálneho podielu nezávislých zdrojov financovania na 10 % z celkového rozpočtu pri politických stranách.

Vzhľadom na to, že v roku 2012 by mali európske politické strany a ich nadácie dostať od Európskeho parlamentu viac ako 30 miliónov EUR, bude však potrebné zabezpečiť maximálnu transparentnosť pri nakladaní s uvedenými finančnými prostriedkami. V záujme ďalšieho zlepšenia politickej práce v Európskej únii je možné takéto zmeny podporiť.

 
  
MPphoto
 

  Daniël van der Stoep (NI).(NL) Holandská Strana za slobodu (PVV) v tomto Parlamente zastupuje holandských občanov. Sme tu preto, lebo si myslíme, že Európska únia v svojej súčasnej podobe neslúži záujmom Holandska. Nie sme proti Európskej únii, chceme ju len obmedziť na hospodársku spoluprácu. Pre nás je preto európska politická únia úplne nemysliteľná. Moc musí zostať v členských štátoch, lebo len ony vedia určiť, čo je pre ich občanov najlepšie. Politické strany na európskej úrovni neprinesú vôbec nijakú pridanú hodnotu pre blaho občanov Európskej únie či Holandska.

Ustanovenie Lisabonskej zmluvy, v ktorom sa uvádza, citujem: „politické strany na európskej úrovni prispievajú k formovaniu európskeho politického vedomia a k vyjadrovaniu politickej vôle občanov Únie“, je absurdné a odtrhnuté od reality. Občanov to nezaujíma, a celkom oprávnene. Politické strany na európskej úrovni dostali v rokoch 2004 až 2010 okolo 67 miliónov EUR v rámci európskych dotácií. Toto je úplne nezmyselné vyhadzovanie peňazí daňových poplatníkov von oknom. Podľa definície musí byť politická strana schopná fungovať bez dotácií, a to sa týka aj politických strán na európskej úrovni. Ide tu o špeciálne záujmové skupiny, ktoré nikto nepozná, nikto nemonitoruje a ktoré potrebujeme asi tak, ako mŕtvy potrebuje kabát.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL).(EL) Základnou otázkou, ktorú táto správa rieši v súvislosti s financovaním a politikami financovania strán na európskej úrovni, je vytvorenie jednotného štatútu pre strany na európskej úrovni v súlade s právnymi predpismi na zjednotenie Európy.

Európska únia – vďaka právnym predpisom stanovujúcim jednotnú štruktúru a modus operandi pre strany na európskej úrovni a zasahovaniu do ich vnútornej prevádzky, organizačnej štruktúry a politického programu so zámienkou údajného uvoľnenia režimu financovania – otvára Pandorinu skrinku hospodárskych, a teda aj politických, sankcií proti politickým stranám vo forme priškrtenia ich prevádzky a činnosti, tlaku na politické strany na vnútroštátnej úrovni, aby sa naplno integrovali do protiľudovej politiky Európskej únie, a útoku na strany, ktoré spochybňujú protiľudovú politiku, stratégiu EÚ a autoritu kapitálu. Tu nejde o parlamentnú koordináciu, ale o strany na európskej úrovni ako ideologické a politické nástroje Európskej únie na manipuláciu pracujúcich a ľudového hnutia.

Preto budeme hlasovať proti správe o štatúte strán a politických nadácií na európskej úrovni a ich financovaní.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Transparentné financovanie politických strán na európskej úrovni je základným prostriedkom podpory demokratických hodnôt. Potrebujeme európsky priestor, kde budú politické strany aktívne a občania budú v centre záujmu Európskej únie. Prijatie európskeho právneho štatútu naznačuje krok dopredu v zlepšení regulačného rámca strán na európskej úrovni.

V prípade nášho štátu platí zákon č. 334 z roku 2006, upravený v roku 2010. Prebieha však verejná diskusia o tom, či by nebolo vhodnejšie, keby sa financovanie kandidátov v komunálnych a parlamentných voľbách poskytovalo zo štátneho rozpočtu. Navrhovaný strop na každého kandidáta je 11 600 EUR. Schválenie tejto regulácie nákladov by eliminovalo korupciu pri voľbách a nelegálne financovanie. Strany by mali predovšetkým kompetentných kandidátov a nie ľudí, ktorí vedia propagovať len vlastnú kampaň.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). – Rozprava dnes večer je príznačná pre všetko, čo je nesprávne na programe „viac Európy“. Jednoducho ma prekvapuje, čo som počula a vidím – ako veľmi je rozprava vzdialená od programu bežných občanov. Pán Duff celkom správe uznáva, že medzi európskymi právomocami a jednotlivými občanmi je medzera, ktorú treba vyplniť. To je určite pravda, lenže tú medzeru nevyplnia rozvíjajúce sa strany na európskej úrovni, a ako povedal ďalší prispievateľ v rozprave, ani zdroje, ktorú dostanú, aby mohli naplniť svoje ambície.

Chcela by som vyzvať pána Duffa, nech ide do svojho volebného obvodu a pokúsi sa tieto názory odovzdať organizáciám miestneho spoločenstva, ktorým pre úsporné opatrenia uplatňované jeho koaličnou vládou v Spojenom kráľovstve obmedzili financovanie. Túto medzeru však vyplnia názory ľudí na Lisabon, na zvyšovanie federalizmu a na litánie o byrokratických postupoch, ktoré sa používajú v týchto inštitúciách.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie. – Začnem svoje záverečné poznámky opätovným poďakovaním pani Giannakouovej za jej správu, pretože si myslím, že táto rozprava veľmi jasne dokázala, že obavy a otázky, ktoré uviedla vo svojej správe, sú oprávnené; sú v centre európskej integrácie a jej demokratickej povahy.

Výmena názorov jednoznačne poukázala aj na to, aké citlivé sú tieto témy, a preto ak tento Parlament zajtra schváli navrhované legislatívne uznesenie, Komisia bude rešpektovať jeho záväzok vyplývajúci z rámcovej dohody a bude na toto uznesenie reagovať do troch mesiacov.

Ako ste však z tejto rozpravy asi vycítili, je celkom jasné, že toto bude veľmi citlivá, komplikovaná politická a právna úloha, pretože sa týka mnohých tém, ktoré sú právne aj politicky veľmi citlivé. Naša predbežná analýza štatútu politických strán na európskej úrovni sa zameriava týmto smerom. Samozrejme, teraz však veľmi starostlivo musíme preštudovať právny základ, možnú právnu formu, a ako už vidíme, pravdepodobne budeme k tejto téme potrebovať aj osobitný právny úkon. To preto, že revízia nariadenia z rokov 2003 až 2004 by jednoducho nestačila, keďže jej cieľom bola otázka financovania, nie otázka štatútu politických skupín. Toto by bol jeden uhol pohľadu, ktorý by sme mali veľmi starostlivo preskúmať.

Niekoľko rečníkov spomenulo otázku zmeny finančnej regulácie. Aj tu si veľmi pozorne musíme preštudovať požiadavky, ich rozsah a časový harmonogram, a určite venujeme zvláštnu pozornosť výzve na väčšiu pružnosť spomenutej v tejto správe. Ako viete, už sme v roku 2007 podnikli nejaké kroky, a tieto návrhy veľmi pozorne preskúmame. Je však celkom jasné, že možno bude veľmi ťažké dohodnúť sa na zmenách a zapracovať ich do súčasnej revízie finančnej regulácie a jej vykonávacích predpisov.

Pravdaže, Parlament ako zákonodarný orgán môže túto tému otvoriť v práve prebiehajúcom medziinštitucionálnom postupe, ak si to bude želať. Vážený pán predsedajúci, ešte raz ďakujem a určite sa teším na rozpravu na túto tému, len čo bude prijaté ustanovenie a pripravená odpoveď Komisie.

 
  
MPphoto
 

  Marietta Giannakou, spravodajkyňa.(EL) Rada by som sa poďakovala najmä pánovi komisárovi za to, čo povedal, aj za prácu, ktorú vykonal, a našim kolegom poslancom, ktorí túto správu podporili.

Po prvé, myslím si, že je veľmi dôležité zopakovať, že pokiaľ ide o postup pri financovaní, strany nebudú žiadať o viac financií, a že pozmeňujúci a doplňujúci návrh k nariadeniu z roku 2007 priniesol väčšiu transparentnosť, ako priznala aj samotná Transparency International. Po druhé, je spravodlivé, že strany by mali žiadať o európsky štatút, ktorý by sa mal zosúladiť s európskymi inštitúciami a európskymi právnymi predpismi – to všetko, pravdaže, s úmyslom uspokojiť občanov.

Napokon, vytvorenie bezpečného a transparentného prostredia pre prevádzku a financovanie strán je výrazne demokratický akt. Potrebujeme európsky priestor s aktívnymi politickými stranami, ktoré privedú občanov do centra pozornosti Únie a pomôžu im v dennom živote. To bude znamenať väčšiu účasť, viac demokracie a v konečných analýzach aj viac Európy.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v piatok 6. apríla o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), písomne.(RO) Európska únia čelí opakovanej kritike pre nedostatok demokracie. Aby sme dosiahli pravú demokraciu, musíme mať európsky politický priestor v pravom zmysle tohto slova, a politické strany na európskej úrovni sú kľúčovým nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa. Návrhy na reformovanie nariadenia o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni, ktoré sú uvedené v tejto správe, znamenajú krok k zefektívneniu ich fungovania. Myslím si, že môžu oveľa lepšie plniť svoju úlohu, ak budú mať jednotný politický a právny štatút založený na európskych právnych predpisoch. Súčasný systém, kde tieto strany majú právnu subjektivitu založenú na vnútroštátnych právnych predpisoch, neposkytuje podmienky, ktoré by najlepšie zabezpečovali efektívnu komunikáciu medzi týmito stranami a voličmi v 27 členských štátoch. Zavedenie európskeho štatútu by politickým stranám na európskej úrovni pomohlo prispôsobiť sa hociktorej reforme systému volieb do Európskeho parlamentu, ktorý je momentálne predmetom diskusie. Navyše vítam posun k zjednodušeniu zapojenia politických strán na európskej úrovni do kampaní za referendá súvisiace s európskymi otázkami na úrovni členských štátov. Vo väčšine prípadov v týchto referendách dominujú čisto domáce témy. Zapojenie strán na európskej úrovni by mohlo pomôcť presmerovať diskusie smerom k skutočným otázkam týchto referend.

 
  
MPphoto
 
 

  Algirdas Saudargas (PPE), písomne.(LT) Diskusie o tom, ako posilniť úlohu politických strán na európskej úrovni rozvojom demokracie v Európe a formovaním verejnej mienky, sú veľmi dôležité. Hoci Parlament nadobúda vzrastajúce právomoci, jeho demokratický deficit sa neznižuje v dôsledku neustále klesajúcej účasti občanov vo voľbách do Európskeho parlamentu. Politické strany na európskej úrovni sú základnými nástrojmi parlamentnej demokracie, dvíhajú európske politické vedomie, podporujú záujem o veci EÚ a vyjadrujú politickú vôľu občanov Európskej únie. Preto bezvýhradne súhlasím s pani spravodajkyňou, že je potrebné zlepšiť situáciu politických strán na európskej úrovni a pripraviť pre ne jasné a jednotné právne postavenie a model financovania. Tieto strany by nemali zostať zahraničnými orgánmi. V súčasnosti je úloha politických strán na európskej úrovni vo verejnej sfére dosť obmedzená. Sú len zastrešujúcimi organizáciami strán na vnútroštátnej úrovni a nie sú v priamom kontakte s voličmi. Nový právny štatút týchto strán v Európskej únii zabezpečí organizačnú jednotnosť a poskytne príležitosť vykonávať jej úlohu efektívnejšie. Rád by som zdôraznil, že sa musíme naďalej usilovať o vytvorenie bezpečného a transparentného prostredia pre financovanie strán. Financovanie strán by nemalo byť založené čisto na príspevkoch. Musíme tiež podporovať financovanie z našich vlastných zdrojov, ktoré sú prejavom životaschopnosti strany.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne(SK) Nechcem byť členkou európskej politickej strany, ktorá vznikne na princípoch načrtnutých v predloženej správe. Tieto strany sa majú stať zástupcami „európskeho verejného záujmu“, no keby ste sa spýtali ľubovoľných dvoch poslancov tohto parlamentu, aké to je, každý by tvrdil niečo iné. Kto určí tento záujem? Parlament? Komisia? Poslancov však nenominovali inštitúcie EÚ, zvolili ich občania v členských štátoch. Mojou povinnosťou je zastupovať konkrétnych občanov, nie to, čo inštitúcie EÚ považujú za „európsky verejný záujem“. Nesúhlasím ani s tým, aby európske strany pôsobili aj na regionálnej a národnej úrovni. Na to jednoducho nemajú mandát. Ak s tým začnú, dostanú sa do konfliktu so stranami, na ktorých kandidátkach sme boli všetci zvolení a s voličmi, ktorých tieto strany zastupujú. A moja lojalita patrí mojim voličom, nie európskej politickej strane. Tomu sa hovorí slobodný mandát. Preto dôrazne nesúhlasím s filozofiou superstrán, predstavenou v tejto správe. Je to ďalší pokus sociálnych euroinžinierov, ktorí sú tak posadnutí utópiou superštátu, že ignorujú zdravý rozum. Keby ho počúvali, vedeli by, že tvrdohlavým presadzovaním takýchto návrhov búrajú základy, na ktorých stojí európska integrácia. Ako presvedčená Európanka preto musím hlasovať proti tejto správe.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia