Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 5 април 2011 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции): вж. протокола
 3.Заключения на Европейския съвет (24–25 март 2011 г.) (разискване)
 4.Време за гласуване
  4.1.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Полша – Podkarpackie – Производство на машини (A7-0059/2011, Barbara Matera) (гласуване)
  4.2.Миграционни потоци, свързани с нестабилността: обхват и роля на външната политика на ЕС (A7-0075/2011, Fiorello Provera) (гласуване)
  4.3.Роля на жените в селското стопанство и селските райони (A7-0016/2011, Elisabeth Jeggle) (гласуване)
  4.4.Ефикасност и ефективност на финансирането от ЕС в областта на извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали в новите държави-членки (A7-0054/2011, Marian-Jean Marinescu) (гласуване)
  4.5.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Чешка република – UNILEVER (A7-0060/2011, Barbara Matera) (гласуване)
  4.6.Контрол на износа на стоки и технологии с двойна употреба (A7-0028/2011, Jörg Leichtfried) (гласуване)
  4.7.Официално подкрепяните експортни кредити (A7-0364/2010, Yannick Jadot) (гласуване)
  4.8.Нова политическа рамка на ЕС за борба с насилието срещу жени (A7-0065/2011, Eva-Britt Svensson) (гласуване)
 5.Обяснение на вот
 6.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 8.Внесени документи: вж. протокола
 9.Време за въпроси към председателя на Комисията
 10.Рамка на ЕС за координиране на националните стратегии за интегриране на ромите (разискване)
 11.Бюджетна прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2012 г – Раздел I – Парламент (разискване)
 12.Защита на финансовите интереси на Европейските общности – Борба с измамите (разискване)
 13.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 14.Статут и финансиране на политическите партии на европейско равнище (разискване)
 15.Споразумение за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Съюза Коморски острови - Финансови мерки на Общността за прилагането на Общата политика по рибарство и в областта на морското право - Рибарство — Преходни технически мерки - Внос от Гренландия в Европейския съюз на рибни продукти (разискване)
 16.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 17.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (1992 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (4355 kb)
Правна информация - Политика за поверителност